Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2017

Λίγα λόγια για το έγγραφο «2017 - Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία» Στο έγγραφο «2017 - Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία» παρουσιάζονται συνοπτικά οι ετήσιες εκθέσεις μας για το 2017, στις οποίες παραθέτουμε τη δήλωσή μας σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Στο έγγραφο αυτό παρατίθενται επίσης οι σημαντικότερες διαπιστώσεις μας όσον αφορά τα έσοδα και τους κύριους τομείς δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ και των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης, καθώς και οι διαπιστώσεις που αφορούν τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, τη χρήση των σχετικών με τις επιδόσεις πληροφοριών και τη συνέχεια που δόθηκε σε προηγούμενες συστάσεις μας.

Το πλήρες κείμενο των εκθέσεων είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.eca.europa.eu ή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ. Προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε διασφάλιση, επισημαίνουμε αδυναμίες, αναδεικνύουμε ορθές πρακτικές και παρέχουμε καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής και τους νομοθέτες της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διαχείρισης των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Με το έργο μας φροντίζουμε οι πολίτες της ΕΕ να γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα χρήματά τους.

Η παρούσα δημοσίευση είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες, καθώς και στον ακόλουθο μορφότυπο:
PDF EPUB PRINT
PDF General Report EPUB General Report Paper General Report

Πρόλογος του Προέδρου

Η ετήσια έκθεσή μας δημοσιεύεται φέτος εν μέσω της συζήτησης για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα καλύπτει την περίοδο 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι αρμόδιο να διατυπώνει απόψεις σχετικά με το ύψος ή την κατανομή των δαπανών της ΕΕ. Ωστόσο, ρόλος μας είναι να προειδοποιούμε για τους κινδύνους και να παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Οι διαπιστώσεις της φετινής ετήσιας έκθεσης αφορούν κυρίως τις δαπάνες της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν υπό το τρέχον ΠΔΠ (2014-2020), ωστόσο, σε ορισμένους τομείς αφορούν και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν υπό το ΠΔΠ της προηγούμενης περιόδου (2007-2013). Υπογραμμίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο το γεγονός ότι, για μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, χρειάζεται να μεσολαβήσουν αρκετά χρόνια από τη λήψη μιας πολιτικής απόφασης μέχρι την τελική διάθεση των κεφαλαίων στις συγκεκριμένες πολιτικές, προγράμματα και έργα. Επίσης, καθίσταται σαφές πόσο σημαντικό είναι τα προβλήματα να αποφεύγονται εξαρχής, κατά τη λήψη των αποφάσεων σχετικά με το τον τρόπο διάθεσης των κεφαλαίων της ΕΕ, καθώς οι αποφάσεις αυτές θα επιφέρουν συνέπειες για πολλά χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, πρόθεσή μας είναι να αναλάβουμε πλήρως τον ρόλο μας και, για τον λόγο αυτό, δημοσιεύουμε μια σειρά ενημερωτικών εγγράφων και γνωμών, όπου παραθέτουμε τις απόψεις μας που αποβλέπουν στην περαιτέρω βελτίωση των προτάσεων της Επιτροπής. Πρόθεσή μας είναι να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας για έναν ενωσιακό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του οποίου οι πραγματοποιούμενες δαπάνες όχι μόνον είναι σύννομες, αλλά αποφέρουν και αποτελέσματα.

Όπως και για τα προηγούμενα χρόνια έτσι και για το 2017 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ απεικονίζουν ακριβοδίκαια τη χρηματοοικονομική κατάσταση της ΕΕ. Επιπλέον, όπως και πέρυσι, διατυπώνουμε γνώμη με επιφύλαξη (και όχι αρνητική γνώμη) σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων επί των οποίων βασίζονται οι λογαριασμοί του 2017. Με άλλα λόγια, ένα σημαντικό μέρος των δαπανών του 2017 που υποβάλαμε σε έλεγχο δεν περιείχε ουσιώδες σφάλμα. Από τις ελεγκτικές δοκιμασίες που διενεργήσαμε προκύπτει επίσης ότι το επίπεδο των παρατυπιών στην εκτέλεση των δαπανών συνέχισε να μειώνεται.

Ενόψει αυτής της σταθερής βελτίωσης στη διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ, και όπως ορίζεται στη στρατηγική μας για την περίοδο 2018-2020, κάναμε τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της τροποποίησης της προσέγγισής μας όσον αφορά τη δήλωση σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΕΕ και την κανονικότητα των πράξεων επί των οποίων αυτοί βασίζονται. Από την άποψη αυτή, πρώτιστο μέλημά μας είναι να λάβουμε ακόμη περισσότερο υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που εφαρμόζονται εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών, ήτοι εκεί όπου ασκείται η διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ. Οσάκις πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις, στόχος μας είναι να απομακρυνόμαστε από την προηγούμενη πρακτική που εφαρμόζαμε με τις άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες (βάσει αποδεικτικών στοιχείων που συλλέγουμε οι ίδιοι), στρεφόμενοι σε μια προσέγγιση βεβαίωσης (στο πλαίσιο της οποίας επαναξιολογούμε τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν ήδη εξετάσει οι αρχές των κρατών μελών και η Επιτροπή). Για το 2017, εφαρμόσαμε πιλοτικά μια τροποποιημένη προσέγγιση στον τομέα «Oικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή». Η ουσιαστική αλλαγή ήταν ότι προβήκαμε σε επισκόπηση και επαναδιενέργεια των εξακριβώσεων και ελέγχων που είχαν πραγματοποιήσει προηγουμένως οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των δαπανών. Η νέα προσέγγιση αναδεικνύει με περισσότερη σαφήνεια τους τομείς όπου εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και σε επίπεδο κρατών μελών και, ως εκ τούτου, μας βοηθά στην προαγωγή της λογοδοσίας και στην περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των οικονομικών της ΕΕ. Του χρόνου θα διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της προσέγγισης αυτής και σε άλλους τομείς δαπανών.

Επιτρέψτε μου μια τελευταία παρατήρηση. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο αντίκτυπος της ΕΕ επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω ρυθμιστικών δράσεων και, όπως συμβαίνει στον τομέα του εμπορίου, μέσω διεθνών συμφωνιών. Η δημοσιονομική βαρύτητα της ΕΕ είναι σαφώς μικρότερη. Μολονότι ο συνολικός προϋπολογισμός της των 140 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου ετησίως είναι πολύ μεγάλος, δεν είναι τίποτα περισσότερο από το 1 % περίπου του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ολόκληρης της ΕΕ. Οι συνολικές κρατικές δαπάνες των χωρών της ΕΕ είναι πενήντα φορές υψηλότερες. Ως εκ τούτου, ένας λόγος παραπάνω ο προϋπολογισμός της ΕΕ να δαπανάται αποτελεσματικά.

Παράλληλα, ωστόσο, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ως προς το τι μπορεί να επιτευχθεί με τα χρήματα που τίθενται στη διάθεση της ΕΕ, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζουμε στο επόμενο ΠΔΠ. Εάν δημιουργούμε προσδοκίες που δεν μπορούν να πραγματωθούν, χάνουμε την αξιοπιστία μας στα μάτια των πολιτών μας, και ακόμη περισσότερο χάνουμε την εμπιστοσύνη τους. Το συμπέρασμα είναι σαφές: η ΕΕ δεν πρέπει να δίνει υποσχέσεις που δεν μπορεί να τηρήσει.

Klaus-Heiner LEHNE
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Συνολικά αποτελέσματα

Βασικές διαπιστώσεις

Σύνοψη της δήλωσης αξιοπιστίας για το οικονομικό έτος 2017

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διατυπώνει γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017.

Τα έσοδα του 2017, λαμβανόμενα ως σύνολο, ήταν νόμιμα και κανονικά, όπως και κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Οι πληρωμές του 2017 ήταν νόμιμες και κανονικές, με εξαίρεση την απόδοση εξόδων.

Για το πλήρες κείμενο της δήλωσης αξιοπιστίας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 1 της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2017.

 • Οι λογαριασμοί της ΕΕ για το 2017 καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και παρέχουν, από κάθε ουσιώδη πλευρά, ακριβοδίκαιη εικόνα της κατάστασης. Ως εκ τούτου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο από το 2007 και εξής, διατυπώνουμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία τους.
 • To εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ εξακολουθεί να βελτιώνεται. Το 2017 ήταν 2,4 %, σημειώνοντας μείωση από το 3,1 % το 2016 και το 3,8 % το 2015. Επιπλέον, το 2017, μεγάλο τμήμα των δαπανών που υποβάλαμε σε έλεγχο —κυρίως πληρωμές βάσει δικαιωμάτων— δεν περιείχε σημαντικό επίπεδο σφάλματος. Ως εκ τούτου, φέτος, για δεύτερο συνεχή χρόνο, διατυπώνουμε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τις πληρωμές.
  • Οι πληρωμές βάσει δικαιωμάτων προς δικαιούχους πραγματοποιούνται επειδή πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και όχι προκειμένου να αποδοθούν έξοδα. Αντιστοιχούν στο 53 % των δαπανών που υποβάλαμε σε έλεγχο για το 2017 και περιλαμβάνουν τις άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς, το μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών στο πλαίσιο των τομέων «Φυσικοί πόροι: άμεσες ενισχύσεις» και «Διοίκηση». Για αμφότερους τους προαναφερόμενους τομείς, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος ήταν χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας του 2 %. Άλλες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται με πληρωμές βάσει δικαιωμάτων είναι οι υποτροφίες φοιτητών και ερευνητών και τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα.
  • Οι πληρωμές για την απόδοση εξόδων πραγματοποιούνται προς δικαιούχους για έξοδα στα οποία αυτοί υποβλήθηκαν και τα οποία μπορούν να αποδοθούν από πόρους της ΕΕ. Στις πληρωμές αυτές περιλαμβάνονται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στους τομείς με τα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος: «Φυσικοί πόροι: αγροτική ανάπτυξη, μέτρα στήριξης της αγοράς, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και αλιεία» και «Oικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (Συνοχή)». Άλλες δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες με την απόδοση εξόδων είναι τα ερευνητικά έργα, τα προγράμματα κατάρτισης και τα έργα αναπτυξιακής βοήθειας.
 • Τα επιμέρους στοιχεία των πληροφοριών της Επιτροπής σχετικά με την κανονικότητα δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τις διαπιστώσεις μας. Η εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με το επίπεδο σφάλματος συμπίπτει γενικώς με τη δική μας για τους τομείς «Φυσικοί πόροι» και «Διοίκηση», αλλά είναι χαμηλότερη για τους τομείς «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» και «Συνοχή».
 • Οι διαθέσιμες πληροφορίες ήταν αρκετές για την πρόληψη, ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση, σημαντικού μέρους των σφαλμάτων. Εάν οι εθνικές αρχές είχαν χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τη διόρθωση των σφαλμάτων το 2017, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τις συνολικές δαπάνες στον τομέα «Φυσικοί πόροι», λόγου χάριν, θα ήταν χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας του 2 %.
 • Η χρησιμοποίηση των πόρων που διατίθενται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τα κράτη μέλη και ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνεχίζει να υφίσταται σημαντική πίεση λόγω της αξίας των πληρωμών που έχει δεσμευθεί να καταβάλλει η ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Τα μέτρα που ελήφθησαν το 2017 προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία του προϋπολογισμού ήταν χρήσιμα, αλλά ίσως να μην αρκούν για να βοηθήσουν την ΕΕ να αντιμετωπίσει πιθανές μελλοντικές προκλήσεις. Ο συνδυασμός υψηλών αναλήψεων υποχρεώσεων και χαμηλών πληρωμών εκτίναξε τις εκκρεμείς δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων σε νέα πρωτοφανή επίπεδα (267,3 δισεκατομμύρια ευρώ). Η καλύτερη διαχείριση του κινδύνου σώρευσης καθυστερημένων πληρωμών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα κατά τον σχεδιασμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο που θα αρχίσει το 2021.
 • Εξετάσαμε με ποιον τρόπο η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις σχετικές με τις επιδόσεις πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή οφείλει να αξιοποιεί καλύτερα τις δικές της πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και να καλλιεργήσει μια εσωτερική νοοτροπία που να εστιάζει περισσότερο στις επιδόσεις.
 • Μεταξύ των 703 πράξεων που ελέγξαμε στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας και άλλων ελέγχων επιδόσεων ή/και συμμόρφωσης εντοπίσαμε 13 περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης, τις οποίες αναφέραμε στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το πλήρες κείμενο των ετήσιων εκθέσεών μας σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από το όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2017 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας (http://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=46515).

Ποιοι είμαστε

Ως ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγουμε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της.

Προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε διασφάλιση, επισημαίνουμε αδυναμίες, αναδεικνύουμε επιτυχίες και παρέχουμε καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής και τους νομοθέτες της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διαχείρισης των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Με το έργο μας μεριμνούμε ώστε οι πολίτες της ΕΕ να γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα χρήματά τους.

Τι ελέγξαμε

Δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ εγκρίνεται ετησίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων (ΠΔΠ). Η ευθύνη της ορθής εκτέλεσης των δαπανών του προϋπολογισμού βαρύνει πρωτίστως την Επιτροπή.

Κάθε χρόνο διενεργούμε έλεγχο των εσόδων και των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ, εξετάζοντας κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι, καθώς και κατά πόσον οι πράξεις εσόδων και δαπανών συμμορφώνονται με τους κανόνες που ισχύουν τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

Το έργο αυτό αποτελεί τη βάση για τη δήλωση αξιοπιστίας την οποία υποχρεούμαστε να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2017 σε αριθμούς

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ συνιστούν σημαντικό μέσο για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της.

Το 2017 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν συνολικά σε 137,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,0 % των συνολικών δαπανών γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών της ΕΕ και στο 0,9 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ.

Από πού προέρχονται τα κεφάλαια αυτά;

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται με διάφορους τρόπους. Το μεγαλύτερο μέρος του (78,4 δισεκατομμύρια ευρώ) καταβάλλεται από τα κράτη μέλη, κατ’ αναλογία προς το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους. Άλλες πηγές είναι ενδεικτικά οι τελωνειακοί δασμοί (20,3 δισεκατομμύρια ευρώ) και η συνεισφορά που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας που εισπράττουν τα κράτη μέλη (16,6 δισεκατομμύρια ευρώ).

Σε τι δαπανώνται τα κεφάλαια αυτά;

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ δαπανάται σε πολλούς και διάφορους τομείς (βλέπε γράφημα 1).

Γράφημα 1

Δαπάνες που ελέγξαμε το 2017

Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σκοπό έχουν την υποστήριξη ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως η γεωργία και η ανάπτυξη των αγροτικών και αστικών περιοχών, τα έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών, η έρευνα, η παροχή κατάρτισης σε ανέργους, η στήριξη προς χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ και η βοήθεια προς γειτονικές και αναπτυσσόμενες χώρες.

Περί τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού δαπανώνται στο πλαίσιο του συστήματος που είναι γνωστό ως «επιμερισμένη διαχείριση», βάσει του οποίου κάθε κράτος μέλος διανέμει τα κονδύλια και διαχειρίζεται τις δαπάνες σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία (όπως στην περίπτωση των δαπανών στους τομείς «Συνοχή» και «Φυσικοί πόροι»).

Για το υπό εξέταση οικονομικό έτος, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο προερχόταν από τον τομέα «Φυσικοί πόροι» (56 %), ενώ, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, το μερίδιο των δαπανών του τομέα «Συνοχή» ήταν σχετικά μικρό (8 %) λόγω του χαμηλού ποσοστού δαπανών που εγκρίθηκαν το 2017.

Τι διαπιστώσαμε

Οι λογαριασμοί της ΕΕ απεικονίζουν ακριβοδίκαια τη χρηματοοικονομική κατάσταση

Οι λογαριασμοί της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2017 καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα, και απεικονίζουν ακριβοδίκαια, από κάθε ουσιώδη πλευρά, τα οικονομικά αποτελέσματά της για το έτος αυτό, καθώς και τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της στο τέλος του οικονομικού έτους.

Ως εκ τούτου, είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών (ήτοι «να τους προσυπογράψουμε»), όπως άλλωστε κάθε χρόνο από το 2007 και εξής.

Οι δαπάνες της ΕΕ είναι νόμιμες και κανονικές, εκτός από την απόδοση εξόδων

Υποβάλλουμε σε ελεγκτικές δοκιμασίες δείγμα πράξεων από ολόκληρο το φάσμα του προϋπολογισμού της ΕΕ, με σκοπό τη διατύπωση εκτιμήσεων σχετικά με τον βαθμό στον οποίο τα έσοδα και οι διάφοροι τομείς δαπανών περιέχουν σφάλματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του ελέγχου που εφαρμόζουμε και το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα έσοδα δεν περιείχαν ουσιώδες σφάλμα.

Για το 2017, διατυπώνουμε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Όσον αφορά τις δαπάνες, κατά την εκτίμησή μας, το επίπεδο σφάλματος για το σύνολο των δαπανών είναι 2,4 % (βλέπε γράφημα 2), έναντι 3,1 % το 2016 και 3,8 % το 2015.

Γράφημα 2

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ (2015-2017)

Σημ.:
Για την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος εφαρμόζουμε τυποποιημένες στατιστικές τεχνικές. Εκτιμούμε, με βαθμό εμπιστοσύνης 95 %, ότι το επίπεδο σφάλματος που περιέχει ο πληθυσμός βρίσκεται μεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου ορίου σφάλματος (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε κεφάλαιο 1, παράρτημα 1.1, της ετήσιας έκθεσης για το 2017).

Ο τρόπος εκταμίευσης των κεφαλαίων της ΕΕ επηρεάζει τον κίνδυνο σφάλματος

Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας για το 2017 επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις μας για το 2015 και το 2016, δηλαδή ότι ο τρόπος εκταμίευσης των δαπανών επηρεάζει τον κίνδυνο σφάλματος.

Τα σφάλματα περιορίζονται κυρίως στις περιπτώσεις απόδοσης εξόδων, οι οποίες φέτος αποτελούσαν το 47 % του πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο. Για τα τμήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ όπου οι πληρωμές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συστημάτων απόδοσης εξόδων, εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος ανέρχεται σε 3,7 % (έναντι 4,8 % το 2016). Το ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές βάσει δικαιωμάτων ήταν χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας του 2 % (βλέπε γράφημα 3).

Γράφημα 3

Περί το ήμισυ των ελεγχθεισών δαπανών του 2017 δεν περιέχει ουσιώδη σφάλματα

Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το σφάλμα δεν είναι διάχυτο και ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις απόδοσης εξόδων, οι πληρωμές του 2017 ήταν νόμιμες και κανονικές.

Τι είναι οι πληρωμές βάσει δικαιωμάτων και τι οι πληρωμές στο πλαίσιο συστημάτων απόδοσης εξόδων;

Δύο είναι τα χαρακτηριστικότερα είδη δαπανών της ΕΕ που περιέχουν διακριτούς τύπους κινδύνου:

 • οι πληρωμές βάσει δικαιωμάτων, που εξαρτώνται από την πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων· ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων πληρωμών είναι οι υποτροφίες σε φοιτητές και ερευνητές (στο πλαίσιο του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»), οι άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς (στο πλαίσιο του τομέα «Φυσικοί πόροι») ή οι μισθοί και οι συντάξεις των υπαλλήλων της ΕΕ (στο πλαίσιο του τομέα «Διοίκηση»)·
 • τα συστήματα απόδοσης εξόδων, στο πλαίσιο των οποίων η ΕΕ αποδίδει επιλέξιμα έξοδα για επιλέξιμες δραστηριότητες· η κατηγορία αυτή καλύπτει, παραδείγματος χάριν, ερευνητικά έργα (στο πλαίσιο του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»), επενδύσεις στην περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη και προγράμματα κατάρτισης (στο πλαίσιο των τομέων «Συνοχή» και «Φυσικοί πόροι»), καθώς και έργα αναπτυξιακής βοήθειας (στον τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας»).

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που ελέγξαμε (56 %) προερχόταν από τον τομέα «Φυσικοί πόροι». Οι «άμεσες ενισχύσεις», που συνίστανται κατά κύριο λόγο στην καταβολή άμεσων ενισχύσεων σε γεωργούς, αποτελούν το 74 % του τομέα αυτού και δεν περιείχαν ουσιώδες σφάλμα. Η «αγροτική ανάπτυξη, τα μέτρα στήριξης της αγοράς, το περιβάλλον, η δράση για το κλίμα και η αλιεία» είναι η άλλη συνιστώσα του τομέα «Φυσικοί πόροι».

Ο τομέας «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» είναι η δεύτερη σε σειρά μεγέθους ομάδα δαπανών που ελέγξαμε (15 %) και περιείχε ουσιώδες σφάλμα. Τα περισσότερα σφάλματα στον τομέα αυτό ανάγονταν στην απόδοση μη επιλέξιμων δαπανών προσωπικού, άλλων μη επιλέξιμων άμεσων δαπανών ή μη επιλέξιμων έμμεσων δαπανών.

Για την εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στον τομέα «Συνοχή» ελήφθησαν υπόψη όλα τα σφάλματα που προσδιορίστηκαν ποσοτικώς είτε από τις αρχές ελέγχου των κρατών μελών είτε από εμάς τους ίδιους. Για όλες τις συναφείς δημοσιονομικές διορθώσεις, οι αρχές των κρατών μελών ή η Επιτροπή προβαίνουν σε αντίστοιχες προσαρμογές. Βάσει των προαναφερομένων, εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος ήταν ουσιώδες.

Ο τομέας «Διοίκηση» δεν περιείχε ουσιώδες σφάλμα. Το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων δαπανών λαμβάνουν τη μορφή μισθών, συντάξεων και επιδομάτων που καταβάλλονται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ.

Στο γράφημα 4 γίνεται σύγκριση των εκτιμώμενων επιπέδων σφάλματος στους διάφορους τομείς δαπανών μεταξύ 2015 και 2017. Περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα για τα έσοδα και για κάθε τομέα δαπανών παρατίθενται εδώ, καθώς και στα συναφή κεφάλαια της ετήσιας έκθεσης για το 2017.

Γράφημα 4

Σύγκριση των εκτιμώμενων επιπέδων σφάλματος στους διάφορους τομείς δαπανών της ΕΕ (2015-2017)

%Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος βασίζεται στα προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα που εντοπίσαμε με τις εργασίες μας και, ειδικότερα, με τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε δείγμα πράξεων. Για την επιλογή του δείγματος και την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος εφαρμόζουμε τυποποιημένες στατιστικές τεχνικές (βλέπε κεφάλαιο 1, παράρτημα 1.1, της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2017).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος, λαμβάνουμε υπόψη τα διορθωτικά μέτρα

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή χρησιμοποιούν διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις παράτυπων δαπανών, καθώς και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σφάλματα στις πληρωμές δεν έχουν εντοπιστεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. Επιδίωξή μας είναι στα αποτελέσματα του ελέγχου μας να συνυπολογίζονται τα εν λόγω μέτρα, όταν αυτά προηγούνται της πληρωμής ή της εξέτασής μας. Εν συνεχεία, ελέγχουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών των διορθώσεων και αναπροσαρμόζουμε το κατά την εκτίμησή μας επίπεδο σφάλματος, οσάκις αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Επιπλέον, οι αρχές των κρατών μελών διέθεταν επαρκείς πληροφορίες για την πρόληψη, ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση, σημαντικού μέρους των σφαλμάτων πριν από τη δήλωση των σχετικών δαπανών στην Επιτροπή. Εάν οι εθνικές αρχές είχαν χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τις συνολικές δαπάνες στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» θα ήταν 2,7 %, ενώ θα ήταν χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας του 2 % για τον τομέα «Φυσικοί πόροι».

Τα επιμέρους στοιχεία των πληροφοριών της Επιτροπής σχετικά με την κανονικότητα δεν συμβαδίζουν πάντοτε με τις διαπιστώσεις μας

Κάθε γενική διεύθυνση της Επιτροπής καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει δήλωση του γενικού διευθυντή, με την οποία αυτός διασφαλίζει ότι οι οικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι ορθές και ότι οι πράξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του είναι νόμιμες και κανονικές. Όλες οι γενικές διευθύνσεις παρείχαν εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος που τις αφορούσε και κυμαινόταν γενικώς στο ίδιο ύψος με τη δική μας για τους τομείς «Φυσικοί πόροι» και «Διοίκηση», ενώ ήταν χαμηλότερη από τη δική μας για τους τομείς «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» και «Συνοχή».

Αναφέρουμε στην OLAF τις περιπτώσεις που εγείρουν υπόνοιες απάτης

Η απάτη είναι πράξη δόλιας παραπλάνησης με σκοπό τον προσπορισμό οφέλους. Επομένως, η εκτίμησή μας για το επίπεδο σφάλματος στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν υποδηλώνει το μέγεθος της απάτης, της μη αποδοτικότητας ή της διασπάθισης πόρων. Αντιθέτως, συνιστά εκτίμηση των ποσών που δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις.

Κοινοποιούμε στην OLAF, την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες τις πιθανολογούμενες περιπτώσεις απάτης που εντοπίζουμε κατά τους ελέγχους μας. Εν συνεχεία, επαφίεται στην OLAF να αποφασίσει αν θα διερευνήσει αυτές τις υποθέσεις και θα τους δώσει συνέχεια, συνεργαζόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με τις εθνικές δικαστικές αρχές. Για το 2017, μεταξύ των 703 πράξεων που ελέγξαμε στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας μας και των λοιπών ελέγχων επιδόσεων ή/και συμμόρφωσης εντοπίσαμε 13 περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης (έναντι 11 το 2016).

Διαβιβάσαμε τις περιπτώσεις αυτές στην OLAF μαζί με έξι ακόμη που τέθηκαν υπόψη μας από πολίτες. Αυτές οι περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης αφορούσαν την τεχνητή δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την είσπραξη χρηματοδότησης από την ΕΕ, τη δήλωση δαπανών που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και παρατυπίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις παρατίθενται στο κεφάλαιο 1 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2017.
Το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσής μας είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας (http://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=46515).

Η δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση ενώπιον προκλήσεων

Οι εκκρεμείς δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων εξακολουθούν να αυξάνονται

Το 2017 η ΕΕ ανέλαβε υποχρεώσεις 158,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (99,3 %) από το ποσό που ήταν διαθέσιμο για την ανάληψη υποχρεώσεων. Ωστόσο, οι πληρωμές ανήλθαν σε 124,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν δηλαδή σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, κυρίως επειδή τα κράτη μέλη υπέβαλαν λιγότερες αιτήσεις απόδοσης δαπανών από τις προβλεπόμενες για τα πολυετή προγράμματα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) της περιόδου 2014-2020.

Η σχεδόν πλήρης ανάλωση του ποσού που ήταν διαθέσιμο για αναλήψεις υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο των πληρωμών, εκτίναξαν τις εκκρεμείς δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων σε νέα πρωτοφανή επίπεδα (267,3 δισεκατομμύρια ευρώ). Οι ανάγκες για σημαντικά υψηλότερες πληρωμές προς τα τέλη του τρέχοντος ΠΔΠ ενδέχεται να ασκήσουν πιέσεις στα ανώτατα όρια των πιστώσεων πληρωμών και να αυξήσουν κατά πολύ τον κίνδυνο οι διαθέσιμες πιστώσεις πληρωμών να μην επαρκέσουν για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων πληρωμών. Θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη ακρίβεια των προβλέψεων για τις πληρωμές θα διευκόλυνε τη διαχείριση αυτού του κινδύνου.

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων των ΕΔΕΤ

Το 2017, σε πολλά κράτη μέλη, οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων από τα ΕΔΕΤ ήταν αρκετά υψηλές, ιδίως συγκρινόμενες με τις συνολικές ετήσιες κρατικές δαπάνες (βλέπε γράφημα 5). Στο τέλος του 2017, το συνολικό μέσο ποσοστό απορρόφησης (16 %) για το ΠΔΠ 2014-2020 ήταν χαμηλότερο ακόμη και από το συναφές ποσοστό του αντίστοιχου έτους του προηγούμενου ΠΔΠ (22 % το 2010). Αυτό οφειλόταν κυρίως στο καθυστερημένο κλείσιμο του προηγούμενου ΠΔΠ, στην καθυστερημένη έγκριση των σχετικών νομοθετικών πράξεων, σε προβλήματα με την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων για το τρέχον ΠΔΠ και στη μεταβολή των κανόνων για την αποδέσμευση πιστώσεων από ν+2 σε ν+3, καθώς και στη διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγονται οι αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των περιόδων του ΠΔΠ. Επιθυμούμε επίσης να τονίσουμε τον πιθανό αντίκτυπο των ανωτέρω στην ποιότητα των έργων και τη σημασία ενός επαρκώς σταθερού νομικού πλαισίου.

Γράφημα 5

Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων από τα ΕΔΕΤ στο τέλος του 2017

Μολονότι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ, εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος σώρευσης καθυστερημένων πληρωμών.

Η ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ έδωσε μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αύξησε το συνολικό περιθώριο για πληρωμές (ΣΠΠ), το οποίο επιτρέπει τη μεταφορά σε μελλοντικά έτη των πιστώσεων πληρωμών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, ενισχύθηκαν οι ειδικοί μηχανισμοί. Τα ποσά που διατίθενται για το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας και τον Μηχανισμό Ευελιξίας αυξήθηκαν κατά 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, από το 2017 και εξής, κατέστη δυνατή η μεταφορά στον Μηχανισμό Ευελιξίας ποσών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία ανάλωσης.

Μολονότι τα μέτρα αυτά είναι χρήσιμα, ενδέχεται να μην είναι αρκετά για να εξασφαλίσουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ την ευελιξία που χρειάζεται για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών προκλήσεων. Επιπλέον, αναπάντητο παραμένει ακόμη το ερώτημα κατά πόσον οι ειδικοί μηχανισμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των ανώτατων ορίων για τις πιστώσεις πληρωμών. Η αβεβαιότητα αυτή επιτείνει τον κίνδυνο σώρευσης καθυστερημένων πληρωμών.

Το άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ εξακολουθεί να είναι σημαντικό

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται ενώπιον σωρείας νομικών υποχρεώσεων που επιβάλλουν την εκτέλεση πληρωμών σε μελλοντικό χρόνο υπό διάφορες προϋποθέσεις. Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενδεχόμενες υποχρεώσεις με τη μορφή εγγυήσεων που πιθανώς να χρειαστούν χρηματοδότηση σε περίπτωση που επέλθει συγκεκριμένο μελλοντικό γεγονός.

Συνιστούμε στην Επιτροπή, όταν υποβάλλει προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που συνεπάγονται τη γένεση σημαντικών ενδεχόμενων υποχρεώσεων ή την αύξηση των υφιστάμενων, να τις συνοδεύει από επισκόπηση της συνολικής αξίας των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που οφείλει να καλύψει ο προϋπολογισμός, μαζί με ανάλυση σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και του πιθανού αντικτύπου τους στον προϋπολογισμό.

Η ανακοινωθείσα αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση το 2019 θέτει πρόσθετες προκλήσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις όσον αφορά τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση παρατίθενται στο κεφάλαιο 2 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2017.

Καλύτερη αξιοποίηση των σχετικών με τις επιδόσεις πληροφοριών

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις σχετικές με τις επιδόσεις πληροφορίες για τη διαχείριση προγραμμάτων και πολιτικών, μολονότι δεν λαμβάνει πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα όταν δεν επιτυγχάνονται οι τιμές-στόχος

Επιδίωξη των σχετικών με τις επιδόσεις πληροφοριών είναι η παροχή ενδεικτικών στοιχείων σχετικά με το κατά πόσον οι στόχοι πολιτικών, έργων και προγραμμάτων επιτυγχάνονται κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό. Οι σχετικές με τις επιδόσεις πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από την Επιτροπή.

Πέρυσι εξετάσαμε την προσέγγιση που εφαρμόζει η Επιτροπή για την αναφορά στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις, συγκρίνοντάς την με τις ορθές πρακτικές. Φέτος, εξετάσαμε συγκεκριμένα με ποιο τρόπο χρησιμοποιεί η Επιτροπή τις περί επιδόσεων πληροφορίες σε σχέση με τα προγράμματα δαπανών και την ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση των διαφόρων πολιτικών.

Ολοκληρώνουμε την ενότητα αυτή συνιστώντας στην Επιτροπή:

 • να εξορθολογίσει και να απλουστεύσει τα στρατηγικά πλαίσια που διέπουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτό τη λογοδοσία για τα αποτελέσματα, καθώς και τη σαφήνεια και τη διαφάνεια για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·
 • να περιλαμβάνει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις στις σχετικές εκθέσεις της, αναφερόμενη στην πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την επίτευξη των τιμών-στόχου, και να λαμβάνει πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα ή να υποβάλλει προτάσεις μέτρων, όταν οι εν λόγω τιμές-στόχος δεν επιτυγχάνονται·
 • να εξορθολογίσει τους δείκτες επιδόσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ και να ευθυγραμμίσει περισσότερο τους γενικούς στόχους υψηλού επιπέδου και τους ειδικούς στόχους που τίθενται σε επίπεδο προγραμμάτων και πολιτικών·
 • να παρέχει στις βασικές εκθέσεις επιδόσεων πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησε τις σχετικές με τις επιδόσεις πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων·
 • να θεσπίσει μέτρα και κίνητρα για την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας μεγαλύτερης εστίασης στις επιδόσεις στους κόλπους της, αξιοποιώντας την ήδη επιτευχθείσα πρόοδο προς την κατεύθυνση αυτή.
Το 2017 δημοσιεύθηκαν είκοσι οκτώ ειδικές εκθέσεις με ευρεία θεματολογία

Αξιολογούμε τακτικά τις επιδόσεις στις ειδικές εκθέσεις μας, οι περισσότερες από τις οποίες βασίζονται σε ελέγχους επιδόσεων ή σε συνδυασμό αξιολογήσεων της συμμόρφωσης και των επιδόσεων. Στις εκθέσεις που δημοσιεύσαμε το 2017 εξετάσαμε ειδικότερα κατά πόσον είχαν επιτευχθεί οι στόχοι των επιλεγμένων προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ, αν τα αποτελέσματα είχαν εξασφαλιστεί κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, καθώς και αν η χρηματοδότηση της ΕΕ είχε αποφέρει προστιθέμενη αξία. Στο γράφημα που ακολουθεί παρατίθενται και οι 28 ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν το 2017.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την εκτίμηση των επιδόσεων παρατίθενται στο κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2017.

Οι ειδικές εκθέσεις μας, οι οποίες καταρτίζονται κυρίως κατόπιν ελέγχων επιδόσεων, είναι διαθέσιμες σε 23 γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπό μας (http://www.eca.europa.eu/el/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Specialreport&tab=tab4).

Η Επιτροπή υλοποιεί μεγάλο μέρος των συστάσεων μας

Κάθε χρόνο προβαίνουμε σε επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνει η Επιτροπή σε συνέχεια των συστάσεών μας. Σύμφωνα με τη στρατηγική μας για την περίοδο 2018-2020, θα παρακολουθούμε στο εξής τη συνέχεια που δίδεται σε όλες τις συστάσεις που διατυπώνουμε στο πλαίσιο των ελέγχων επιδόσεων που διενεργούμε και τις οποίες απευθύναμε στην Επιτροπή τρία χρόνια πριν.

Στο πλαίσιο της φετινής παρακολούθησης αυτής της συνέχειας καλύψαμε 100 συστάσεις που διατυπώσαμε στις ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύσαμε το 2014. Η Επιτροπή υλοποίησε 75 από αυτές τις συστάσεις πλήρως ή ως επί το πλείστον. Διαπιστώσαμε ότι μόλις έξι δεν είχαν υλοποιηθεί καθόλου (βλέπε γράφημα 6).

Γράφημα 6

Υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός συστάσεων από αυτές που διατύπωσε το ΕΕΣ το 2014

Τα έσοδα και οι διάφοροι τομείς δαπανών αναλυτικότερα

Έσοδα
139,7 δισεκατ. ευρώ

Τι ελέγξαμε

Ο έλεγχός μας κάλυψε το τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ που αναφέρεται στα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτούνται οι δαπάνες της. Εξετάσαμε ορισμένα από τα βασικά συστήματα δικλίδων ελέγχου που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό και την είσπραξη των ιδίων πόρων, καθώς και δείγμα πράξεων εσόδων.

Οι συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) εκάστου και τα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) αντιπροσώπευαν το 56 % και το 12 % αντίστοιχα των συνολικών εσόδων της ΕΕ για το 2017. Οι συνεισφορές αυτές υπολογίζονται βάσει μακροοικονομικών στατιστικών στοιχείων και εκτιμήσεων που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), συνιστάμενοι κυρίως σε δασμούς που εισπράττονται επί των εισαγωγών από τις αρχές των κρατών μελών για λογαριασμό της ΕΕ, συνεισέφεραν κατά επιπλέον 15 % στα έσοδα της ΕΕ. Το υπόλοιπο 17 % των εσόδων της ΕΕ προήλθε από άλλες πηγές (π.χ. εισφορές και επιστροφές στο πλαίσιο συμφωνιών και προγραμμάτων της ΕΕ, το πλεόνασμα του οικονομικού έτους 2016, πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή και τόκοι υπερημερίας).

Τι διαπιστώσαμε

Περιέχουν ουσιώδες σφάλμα;

Όχι

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος:

0,0 % (2016: 0,0 %)

Συνολικώς, τα σχετικά με τα έσοδα συστήματα που εξετάσαμε ήταν αποτελεσματικά. Ωστόσο, όσον αφορά τους ΠΙΠ, διαπιστώσαμε ότι ορισμένες δικλίδες ελέγχου ήταν μόνον εν μέρει αποτελεσματικές. Κρίναμε επίσης ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά τα διάφορα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή για τη διασφάλιση των εσόδων της ΕΕ σε ορισμένους τομείς. Συγκεκριμένα, εντοπίσαμε αδυναμίες, αφενός, στη διαχείριση του κινδύνου εισαγωγών για τις οποίες η δασμολογητέα αξία που δηλώνεται είναι χαμηλότερη της πραγματικής, γεγονός που έχει αντίκτυπο στους ΠΙΠ, και, αφετέρου, στις επαληθεύσεις των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ. Η ύπαρξη αδυναμιών σε αμφότερους τους τομείς αυτούς μπορεί να επηρεάσει τις συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να βελτιώσει την παρακολούθηση των εισαγωγικών ροών, προβλέποντας μεταξύ άλλων την ευρύτερη χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, προκειμένου να αναλύει ασυνήθιστα είδη συναλλαγών και τους σχετικούς λόγους και να λαμβάνει ταχέως μέτρα για τη διασφάλιση της απόδοσης των οφειλόμενων ποσών ΠΙΠ.
 • να επανεξετάσει το ισχύον πλαίσιο ελέγχου και να τεκμηριώσει καλύτερα την εφαρμογή του κατά την επαλήθευση των εκ μέρους των κρατών μελών υπολογισμών του ιδίου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ.

 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των εσόδων της ΕΕ παρατίθενται στο κεφάλαιο 4 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2017.

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση
14,9 δισεκατ. ευρώ

Τι ελέγξαμε

Ο έλεγχός μας κάλυψε τις δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ψηφιακή ενιαία αγορά, την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του τομέα των μεταφορών και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κυρίως προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Για το 2017, οι δαπάνες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στον τομέα αυτό ανέρχονταν σε 14,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην πλειονότητά τους, οι δαπάνες είχαν τη μορφή επιχορηγήσεων προς δικαιούχους από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που συμμετείχαν σε έργα.

Οι δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία, οι οποίες το 2017 αντιστοιχούσαν στο 53 % των συνολικών δαπανών του συγκεκριμένου υποτομέα του ΠΔΠ, πραγματοποιούνται μέσω του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013 (7ο ΠΠ) και του «Ορίζων 2020», του προγράμματος-πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.

Τι διαπιστώσαμε

Περιέχουν ουσιώδες σφάλμα;

Ναι

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος:

4,2 % (2016: 4,1 %)

Ο σοβαρότερος κίνδυνος για την κανονικότητα των πράξεων είναι η δήλωση μη επιλέξιμων δαπανών από τους δικαιούχους, οι οποίες δεν εντοπίζονται, ούτε διορθώνονται πριν από την απόδοσή τους από την Επιτροπή. Πράγματι, διαπιστώσαμε ότι η πλειονότητα των σφαλμάτων αναγόταν στην απόδοση μη επιλέξιμων δαπανών προσωπικού, άλλων μη επιλέξιμων άμεσων δαπανών (π.χ. δαπάνες για μετακινήσεις και εξοπλισμό που δεν συνδέονταν με το έργο) ή μη επιλέξιμων έμμεσων δαπανών που είχαν δηλώσει οι δικαιούχοι. Στα σφάλματα περιλαμβάνονταν εσφαλμένοι υπολογισμοί, απουσία δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τις δηλωθείσες δαπάνες, καθώς και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκπρόθεσμα (βλέπε σχετικά παραδείγματα στο πλαίσιο κατωτέρω).

Παραδείγματα: Μη επιλέξιμες δαπάνες

Σε μια περίπτωση που εξετάσαμε, δικαιούχος ΜΜΕ είχε χρησιμοποιήσει εσφαλμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ωρομισθίων και είχε δηλώσει περισσότερες από τις πραγματικές εργάσιμες ώρες για ορισμένους υπαλλήλους. Επιπλέον, όλοι οι υπάλληλοι που εργάζονταν στο έργο στην πραγματικότητα είχαν προσληφθεί από αδελφή εταιρεία, που δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία επιχορήγησης.

Σε μια άλλη περίπτωση, δικαιούχος είχε δηλώσει μελλοντικά έξοδα, για τα οποία, κατά τον χρόνο της έγκρισης των σχετικών δαπανών από την Επιτροπή, δεν είχαν εκδοθεί ούτε εξοφληθεί τα αντίστοιχα τιμολόγια, ούτε και υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι σχετικές εργασίες είχαν όντως πραγματοποιηθεί.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες ήταν αρκετές για την πρόληψη ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σημαντικού μέρους των σφαλμάτων. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τις συνολικές δαπάνες στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» θα ήταν χαμηλότερο κατά 1,5 εκατοστιαίες μονάδες.

Εντοπίσαμε επίσης αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο συντονιστής του έργου είχε καθυστερήσει να κατανείμει τη χρηματοδότηση της ΕΕ στους λοιπούς συμμετέχοντες. Μολονότι ορισμένες από αυτές τις καθυστερήσεις ήταν κατανοητές, διαπιστώνουμε ότι κάθε καθυστέρηση στη μεταφορά κεφαλαίων της ΕΕ μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τους συμμετέχοντες στα έργα, ιδίως όταν πρόκειται για ΜΜΕ.

Κανόνες που διέπουν το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Έχουμε ήδη επισημάνει στο παρελθόν ότι οι κανόνες χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι απλούστεροι από εκείνους που ισχύουν για το 7ο ΠΠ. Εντούτοις, η κατανόηση και η εφαρμογή των κανόνων για τις δαπάνες προσωπικού εξακολουθούν να είναι δύσκολες. Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από τους δικούς μας ελέγχους όσο και από τους ελέγχους της Επιτροπής, οι οποίοι υποδεικνύουν ένα σταθερά υψηλό επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες προσωπικού.

Ασαφείς κανόνες επιλεξιμότητας που επιδέχονται διάφορες ερμηνείες έχουμε διαπιστώσει και σε άλλα προγράμματα. Όσον αφορά τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), δεν υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να αποδειχθεί ότι μια δαπάνη έχει όντως πραγματοποιηθεί, απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι επιλέξιμη. Θεωρούμε ότι η περαιτέρω απλούστευση και αποσαφήνιση των κανόνων θα βελτίωναν τη δημοσιονομική διαχείριση και θα βοηθούσαν στην εναρμόνιση της μεταχείρισης των δικαιούχων.

Στοιχεία σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα που ανέφερε η Επιτροπή

Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας, της ΓΔ Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) και του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA) παρείχαν ακριβοδίκαιη εκτίμηση της δημοσιονομικής διαχείρισης που ασκούν οι εν λόγω γενικές διευθύνσεις και οργανισμοί από την άποψη της κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εκθέσεις αυτές. Συνολικά, οι παρεχόμενες πληροφορίες επιβεβαίωσαν τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματά μας. Διαπιστώσαμε επίσης την περαιτέρω εναρμόνιση της προσέγγισης που εφαρμόζεται για τον καθορισμό των εκτιμώμενων επισφαλών ποσών εντός των υπηρεσιών της Επιτροπής που είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας.

Όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία, εξετάσαμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τη δειγματοληψία και τον έλεγχο, επί της οποίας βασίζονται τα στοιχεία περί νομιμότητας και κανονικότητας που παρουσιάζονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, καθώς και τους φακέλους ελέγχου που τηρούν η Επιτροπή και οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν ελέγχους για λογαριασμό της Επιτροπής σχετικά με το 7ο ΠΠ, το «Ορίζοντας 2020» και το Erasmus+.

Με τις εργασίες μας επί της γενικής στρατηγικής και μεθοδολογίας της Επιτροπής και των εθνικών οργανισμών για τους κατασταλτικούς ελέγχους σχετικά με το Erasmus+ διαπιστώθηκε ότι οι εθνικοί οργανισμοί και αρχές που ελέγξαμε είχαν θέσει σε λειτουργία επαρκή συστήματα εποπτείας και ελέγχου. Ωστόσο, σε δύο από τις τρεις περιπτώσεις που υποβάλαμε σε επισκόπηση, εντοπίσαμε αδυναμίες στη διεξοδικότητα και στην τεκμηρίωση των εξακριβώσεων που πραγματοποιούσαν οι ανεξάρτητοι ελεγκτικοί φορείς που είχαν επιλέξει οι εθνικές αρχές.

Οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες δεν είχαν εναρμονίσει πλήρως τα προγράμματα ελέγχου σχετικά με το 7ο ΠΠ.

Τα προγράμματα ελέγχου σχετικά με το «Ορίζοντας 2020» παρουσίαζαν συνοχή, αλλά η διαθέσιμη ελεγκτική τεκμηρίωση δεν ήταν επαρκής για την πραγματοποίηση πλήρους επισκόπησης. Επιπλέον, δεδομένου ότι η εκτίμησή μας δεν κάλυπτε τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούσαν ελέγχους για λογαριασμό της Επιτροπής, δεν είμαστε σε θέση να αποφανθούμε για την ποιότητα των κατασταλτικών ελέγχων που αφορούσαν το «Ορίζοντας 2020».

Αξιολόγηση των επιδόσεων

Αναλύσαμε τις πληροφορίες που παρουσίασε η Επιτροπή σχετικά με τις επιδόσεις των έργων έρευνας και καινοτομίας του δείγματός μας. Μολονότι τα περισσότερα έργα είχαν αποφέρει τις αναμενόμενες εκροές και αποτελέσματα, υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναφερόμενη πρόοδος συμβάδιζε μόνον εν μέρει με τους συμφωνημένους στόχους ή κατά τις οποίες οι δαπάνες που είχαν δηλωθεί δεν θεωρούνταν εύλογες σε συνάρτηση με την πρόοδο που είχε σημειώσει το σχετικό έργο. Πέραν τούτου, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκροές και τα αποτελέσματα των έργων είχαν διαδοθεί μόνον εν μέρει.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», να αποσαφηνίσει περαιτέρω τους κανόνες επιλεξιμότητας για τις δαπάνες προσωπικού, να αναθεωρήσει τη μεθοδολογία για τις δαπάνες προσωπικού και να συμπληρώσει τον κατάλογο των προβλημάτων που εμφανίζονται σε ορισμένες χώρες·
 • όσον αφορά τη ΔΣΕ, να βελτιώσει το επίπεδο ενημέρωσης των δικαιούχων σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας, ιδίως προβαίνοντας σε σαφή διάκριση μεταξύ της σύμβασης υλοποίησης και της σύμβασης υπεργολαβίας·
 • να αντιμετωπίζει ταχέως τις αδυναμίες που εντοπίζει η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής κατά τη διαδικασία διαχείρισης, από τον EACEA, των επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του Erasmus+, καθώς και κατά την παρακολούθηση των έργων έρευνας και καινοτομίας.

 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» παρατίθενται στο κεφάλαιο 5 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2017.

Oικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
8,0 δισεκατ. ευρώ

Τι ελέγξαμε

Οι δαπάνες του υποτομέα 1β του ΠΔΠ «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (εφεξής «Συνοχή») εστιάζουν στη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των διάφορων κρατών μελών και περιφερειών της ΕΕ και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των περιφερειών. Για το 2017, οι δαπάνες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στον τομέα αυτό ανέρχονταν σε μόλις 8,0 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό οφειλόταν στο χαμηλό ποσοστό των δαπανών που είχαν εγκριθεί· το ποσό αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά το 2018.

Η διαχείριση των δαπανών εμπίπτει στην αρμοδιότητα δύο γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής. Η πρώτη είναι η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης, η οποία εποπτεύει κυρίως την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και στην οποία αντιστοιχούσε το 65 % του πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο. Η δεύτερη είναι η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, η οποία παρακολουθεί ως επί το πλείστον την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και στην οποία αντιστοιχούσε το 35 % του πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ασκούν από κοινού τη διαχείριση των δαπανών, η οποία περιλαμβάνει τη συγχρηματοδότηση πολυετών επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων χρηματοδοτούνται συγκεκριμένα έργα.

Για πρώτη φορά ο έλεγχός μας αφορούσε πληρωμές κλεισίματος της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 και εκκαθαρισμένες δαπάνες της περιόδου 2014-2020 υπό νέο πλαίσιο δικλίδων και διασφάλισης. Λαμβανομένου υπόψη αυτού του αναθεωρημένου πλαισίου, για το υπό εξέταση έτος ο έλεγχός μας κάλυψε τις εργασίες των αρχών ελέγχου και της Επιτροπής. Επιλέξαμε ένα στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα πράξεων που είχαν ήδη εξεταστεί από τις αρχές ελέγχου και υποβάλαμε σε επισκόπηση τις εργασίες τους. Σε όσες πράξεις εντοπίσαμε αδυναμίες, επαναδιενεργήσαμε τον έλεγχο των αρχών ελέγχου σε επίπεδο δικαιούχου.

Στόχος του ελέγχου μας ήταν να συνεισφέρουμε στη συνολική δήλωση αξιοπιστίας και να αξιολογήσουμε το νέο πλαίσιο δικλίδων και διασφάλισης, καθώς και τον βαθμό στον οποίο αυτό μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. Πρόθεσή μας είναι να το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο στο μέλλον και, κατά συνέπεια, να προσδιορίσουμε τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης.

Τι διαπιστώσαμε

Οι πληρωμές περιείχαν ουσιώδες σφάλμα;

Ναι

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος1:

3,0 % (2016: 4,8 %)

Το πλήθος και ο αντίκτυπος των σφαλμάτων που εντοπίσαμε υποδηλώνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες που έχουν να κάνουν με την κανονικότητα των δαπανών που δηλώνουν οι διαχειριστικές αρχές. Τα χρηματοοικονομικά μέσα ήταν αυτά που συνέβαλαν περισσότερο στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος, και ακολουθούν οι μη επιλέξιμες δαπάνες (βλέπε παράδειγμα).

Παράδειγμα : Έγκριση μη επιλέξιμων δανείων για χρηματοοικονομικά μέσα υπό επιμερισμένη διαχείριση

Η συγχρηματοδότηση δανείων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ πρέπει κατά κύριο λόγο (ήτοι άνω του 50 % της συνολικής αξίας των δανείων) να χρησιμοποιείται για τη στήριξη ΜΜΕ. Ωστόσο, ένα από τα χρηματοοικονομικά μέσα που ελέγξαμε είχε επενδύσει σχεδόν το 80 % της εγκεκριμένης συνολικής αξίας των δανείων σε εταιρείες που δεν ήταν ΜΜΕ. Ούτε η αρχή ελέγχου ούτε η Επιτροπή εντόπισαν τη συγκεκριμένη παραβίαση της βασικής απαίτησης επιλεξιμότητας που ορίζει ο νομοθέτης.

Αξιολόγηση των εργασιών των αρχών ελέγχου

Οι εργασίες των αρχών ελέγχου συνιστούν καθοριστικό μέρος του νέου πλαισίου δικλίδων και διασφάλισης από την άποψη της διασφάλισης της κανονικότητας των δαπανών στον τομέα «Συνοχή». Ως εκ τούτου, για το υπό εξέταση έτος, δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση στην εξέταση βασικών στοιχείων των ελέγχων τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η από μέρους μας επισκόπηση των εργασιών των αρχών ελέγχου έφερε στο φως αδυναμίες που επηρέαζαν την αξιοπιστία των αναφερόμενων υπολειπόμενων ποσοστών σφάλματος. Εντοπίσαμε αδυναμίες στο πεδίο αναφοράς, στην ποιότητα και στην τεκμηρίωση των εργασιών τους, καθώς και στην αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων τους. Η Επιτροπή δεν είχε εντοπίσει τα προβλήματα αυτά. Σε όλους τους φακέλους διασφάλισης και κλεισίματος που εξετάσαμε, οι αρχές ελέγχου ανέφεραν υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος χαμηλότερο του 2 %.

Ωστόσο, εξαιτίας των πρόσθετων σφαλμάτων που εντοπίσαμε, κατόπιν του επανυπολογισμού μας το ποσοστό υπερέβη το 2 % σε έξι από τους 12 φακέλους διασφάλισης που ελέγξαμε για την περίοδο 2014-2020 και σε τρεις από τους δέκα φακέλους κλεισίματος που ελέγξαμε για την περίοδο 2007-2013.

Οι εργασίες της Επιτροπής και η αναφορά στοιχείων για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της

Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο η Επιτροπή αναφέρει κατά πόσον έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες δικλίδων εγγυώνται την κανονικότητα των δαπανών. Το αναθεωρημένο πλαίσιο δικλίδων και διασφάλισης έχει σχεδιαστεί με τρόπο που εγγυάται ότι τα ετήσια υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος δεν θα υπερβαίνουν το όριο σημαντικότητας του 2 %. Ωστόσο, όσον αφορά τη «Συνοχή», οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων για το 2017 της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης και της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης αναφέρουν διάφορα ποσοστά ως το μέγεθος των επισφαλών δαπανών. Παραθέτουν επίσης υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος για κάθε φάκελο διασφάλισης που αφορά το λογιστικό έτος από την 1η Ιουλίου 2015 έως την 30ή Ιουνίου 2016. Κατά την άποψή μας, τα ποσοστά αυτά είναι τα μόνα για τα οποία η Επιτροπή θα μπορούσε να αποκομίσει την αναγκαία βεβαιότητα από τις εργασίες επί της κανονικότητας τόσο των αρχών ελέγχου όσο και τις δικές της.

Επιπλέον, οι εργασίες της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση των λογαριασμών, την επικύρωση των επιμέρους υπολειπόμενων ποσοστών σφάλματος και τη διαμόρφωση ενός υπολειπόμενου συνολικού ποσοστού σφάλματος χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης.

Από τις εργασίες μας προκύπτει ότι τα υπολειπόμενα συνολικά ποσοστά σφάλματος που αναφέρονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της Επιτροπής για το λογιστικό έτος 2015/2016 έχουν υποεκτιμηθεί και, επί του παρόντος, δεν είναι αξιόπιστα.

Αξιολόγηση των επιδόσεων

Ένας από τους κύριους στόχους των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν την περίοδο 2014-2020 ήταν η μεγαλύτερη εστίαση στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα. Από την επισκόπηση των 113 περαιωθέντων έργων διαπιστώθηκε ότι, κατά κανόνα, υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των στόχων εκροής σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και σε επίπεδο έργου. Στις περιπτώσεις που προβλέπονταν τιμές-στόχος, οι περισσότερες αναφέρονταν ως επιτευχθείσες, τουλάχιστον εν μέρει. Ωστόσο, πολλά συστήματα μέτρησης επιδόσεων δεν διαθέτουν δείκτες αποτελέσματος, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιολόγηση της συνολικής συνεισφοράς ενός έργου σε συγκεκριμένους στόχους του ΕΠ.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να μεριμνήσει ώστε να εφαρμόζονται επαρκείς ρυθμίσεις ελέγχου στο επίπεδο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαχειρίζεται το ΕΤαΕ·
 • να προτείνει νομοθετικές αλλαγές για το δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου μετά το 2020, προκειμένου να αποκλείσει την απόδοση ΦΠΑ σε κρατικούς φορείς από πόρους της ΕΕ·
 • να αποκαταστήσει τις αδυναμίες που εντοπίσαμε ως προς την επικύρωση των εργασιών των αρχών ελέγχου, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των ελέγχων κανονικότητας της Επιτροπής·
 • να διευθετήσει το ζήτημα της πολυπλοκότητας των πληροφοριακών στοιχείων που παρουσιάζονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης σχετικά με το πλαίσιο δικλίδων και διασφάλισης της περιόδου 2014-2020·
 • να μεριμνήσει ώστε οι ρυθμίσεις ελέγχου να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να συνάδει με την εντός του κανονιστικού πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020 πρόταση ως προς τα χρηματοοικονομικά μέσα, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των υπολειπόμενων ποσοστών σφάλματος μόνον οι πόροι που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί στο επίπεδο του τελικού αποδέκτη·
 • να γνωστοποιεί κάθε λογιστικό έτος το υπολειπόμενο συνολικό ποσοστό σφάλματος για τη «Συνοχή»·
 • να διενεργεί επαρκείς ελέγχους κανονικότητας ώστε να είναι σε θέση να εξάγει συμπέρασμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εργασιών των αρχών ελέγχου, καθώς και να αποκομίζει εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την κανονικότητα των δαπανών το αργότερο στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων που δημοσιεύει το έτος που έπεται αυτού του οποίου εγκρίνει τους λογαριασμούς.

 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» παρατίθενται στο κεφάλαιο 6 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2017.

Φυσικοί πόροι
56,5 δισεκατ. ευρώ

Τι ελέγξαμε

Ο συγκεκριμένος τομέας δαπανών καλύπτει την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) και τμήμα των δαπανών της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Για το 2017, οι δαπάνες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στον τομέα αυτό ανέρχονταν σε 56,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ΚΓΠ αποτελεί τη βάση των δαπανών της ΕΕ για τη γεωργία. Τρεις είναι οι γενικοί στόχοι της, όπως ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ:

 • η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με έμφαση στο γεωργικό εισόδημα, στη γεωργική παραγωγικότητα και στη σταθερότητα των τιμών·
 • η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για το κλίμα, με έμφαση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και στα ύδατα·
 • η ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη.

Οι δαπάνες της ΚΓΠ τελούν υπό επιμερισμένη διαχείριση στην οποία συμμετέχουν τα κράτη μέλη και η οποία καλύπτει:

 • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) — άμεσες ενισχύσεις, στο οποίο αντιστοιχούσε το 74 % των δαπανών του συγκεκριμένου τομέα·
 • το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το οποίο συγχρηματοδοτεί προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης από κοινού με τα κράτη μέλη και στο οποίο αντιστοιχούσε το 19 % των δαπανών·
 • το ΕΓΤΕ — μέτρα στήριξης της αγοράς, στο οποίο αντιστοιχούσε το 5 % των δαπανών.

Οι δαπάνες της ΚΓΠ διοχετεύονται μέσω 80 περίπου οργανισμών πληρωμών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των αιτήσεων ενίσχυσης και για την καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους.

Η ΚΑλΠ αποτελεί επίσης αντικείμενο διαχείρισης επιμερισμένης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Η Επιτροπή διαχειρίζεται την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ σε κεντρικό επίπεδο. Το πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) είναι το μεγαλύτερο μέσο διοχέτευσης των δαπανών στον συγκεκριμένο τομέα.

Τι διαπιστώσαμε

Περιέχουν ουσιώδες σφάλμα;

Ναι

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος:

2,4 % (2016: 2,5 %)

Η Επιτροπή και οι αρχές των κρατών μελών είχαν εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα που μείωσαν το κατά την εκτίμησή μας επίπεδο σφάλματος για το συγκεκριμένο κεφάλαιο κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, για σημαντικό ποσοστό των πράξεων που περιείχαν προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα, οι εθνικές αρχές διέθεταν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία για την πρόληψη ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από τη δήλωση των σχετικών δαπανών στην Επιτροπή. Εάν οι εθνικές αρχές είχαν αξιοποιήσει δεόντως όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν χαμηλότερο κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες.

Οι άμεσες ενισχύσεις δεν περιείχαν ουσιώδες σφάλμα

Στην περίπτωση των άμεσων ενισχύσεων, η κύρια μεταβλητή είναι η έκταση της γεωργικής γης. Χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις των συστημάτων δικλίδων, το επίπεδο σφάλματος για το 2017 παρέμεινε κάτω του ορίου σημαντικότητας του 2 %.

Οι ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού αποσκοπούν στη στήριξη των γεωργών που υιοθετούν πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβάλαμε 121 άμεσες ενισχύσεις, επισκεφθήκαμε 35 δικαιούχους ενισχύσεων οικολογικού προσανατολισμού· μόνο σε μία περίπτωση διαπιστώσαμε άμεση παραβίαση των συναφών απαιτήσεων. Όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, οι υποχρεώσεις που αφορούν τον οικολογικό προσανατολισμό συνήθως δεν είναι απαιτητικές και αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τη συνήθη γεωργική πρακτική. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε την ειδική έκθεσή μας αριθ. 21/2017, με τίτλο «Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα».

Αγροτική ανάπτυξη, μέτρα στήριξης της αγοράς, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και αλιεία

Το επίπεδο σφάλματος παραμένει υψηλό σε αυτούς τους τομείς δαπανών.

Οι κύριες πηγές σφάλματος ήταν η μη τήρηση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, η παροχή ανακριβών πληροφοριών σχετικά με την έκταση ή τον αριθμό των ζώων και η μη συμμόρφωση των δικαιούχων με τις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει (βλέπε παράδειγμα).

Παράδειγμα: Δικαιούχος δεν τήρησε τις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει

Εξετάσαμε την περίπτωση ενός γεωργού που εισέπραξε ενίσχυση στο πλαίσιο μέτρου για την περιβαλλοντική βελτιστοποίηση των γεωπονικών τεχνικών και της άρδευσης. Ο γεωργός, προκειμένου να εισπράξει αυτή την ενίσχυση, δεσμεύθηκε να διαθέσει τμήμα της εκμετάλλευσης για συγκεκριμένες καλλιέργειες, να μειώσει τη χρήση χημικών λιπασμάτων και ύδατος κατά την άρδευση και να τηρεί μητρώα καλλιέργειας και άρδευσης. Διαπιστώσαμε ότι ο δικαιούχος δεν είχε τηρήσει καμία από τις δεσμεύσεις αυτές. Μετά την επίσκεψή μας, ο οργανισμός πληρωμών κίνησε διαδικασία για την ανάκτηση της ενίσχυσης.

Στοιχεία σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα που ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Τα προσαρμοσμένα ποσοστά σφάλματος που ανέφερε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2017 η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης για τους κύριους τομείς δαπανών των «Φυσικών πόρων» συμπίπτουν με το δικό μας συμπέρασμα ελέγχου, ότι δηλαδή το επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες του τομέα των «Φυσικών πόρων» ήταν συνολικά σημαντικό και ότι τα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων του ΕΓΤΕ, που αντιπροσωπεύουν το 74 % των δαπανών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τομέα του ΠΔΠ, δεν περιείχαν ουσιώδες σφάλμα.

Από το 2015, οι οργανισμοί πιστοποίησης στα κράτη μέλη υποχρεούνται να γνωμοδοτούν σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών των οργανισμών πληρωμών. Οι εργασίες των οργανισμών πιστοποίησης εντάσσονται στο μοντέλο διασφάλισης της Επιτροπής όσον αφορά τις δαπάνες της ΚΓΠ: η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνει υπόψη τις εργασίες τους κατά τον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ποσοστών σφάλματος για τους κύριους τομείς δαπανών. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις, προκειμένου η Επιτροπή να επιτύχει τον στόχο της ως προς τη χρήση των εργασιών των οργανισμών πιστοποίησης ως πρωταρχικής πηγής αποκόμισης βεβαιότητας σχετικά με την κανονικότητα των δαπανών της ΚΓΠ.

Αξιολόγηση των επιδόσεων

Η αίτηση ενίσχυσης με γεωχωρικά στοιχεία (ΑΕΓΣ) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή την οποία οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιούν προκειμένου να υποβάλλουν διαδικτυακά τις αιτήσεις στρεμματικών ενισχύσεων στους οργανισμούς πληρωμών. Οι οργανισμοί πληρωμών οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε η ΑΕΓΣ να είναι διαθέσιμη για όλους τους δικαιούχους στρεμματικών ενισχύσεων έως το 2018.

Επισκεφθήκαμε περισσότερες από 100 εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να εξετάσουμε τη χρήση της εφαρμογής, και πραγματοποιήσαμε έρευνα σχετικά με την εισαγωγή της σε 24 οργανισμούς πληρωμών. Η πλειονότητα των αιτούντων στρεμματικές ενισχύσεις στους οποίους πραγματοποιήσαμε επίσκεψη είχαν ήδη χρησιμοποιήσει την ΑΕΓΣ, με αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις τη μείωση των σφαλμάτων και την εξοικονόμηση χρόνου. Ωστόσο, το 23 % των γεωργών με τους οποίους συνομιλήσαμε εξακολουθούσαν να υποβάλουν αιτήσεις χωρίς να χρησιμοποιούν την εφαρμογή ΑΕΓΣ.

Εξετάσαμε 29 επενδυτικά έργα αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις τους. Γενικώς, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας εναρμονίζονταν με τις προτεραιότητες που προσδιορίζονταν στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και οι διαδικασίες επιλογής ήταν οι ενδεδειγμένες. Οι δικαιούχοι στους οποίους πραγματοποιήσαμε επίσκεψη είχαν υλοποιήσει σε γενικές γραμμές τα επενδυτικά έργα αγροτικής ανάπτυξης του δείγματός μας σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τα κράτη μέλη είχαν ελέγξει τον εύλογο χαρακτήρα των σχετικών δαπανών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν ελάχιστα τις επιλογές απλουστευμένου κόστους.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβαν τα κράτη μέλη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα αίτια των σφαλμάτων στις πληρωμές που συνδέονται με τα μέτρα στήριξης της αγοράς και την αγροτική ανάπτυξη και να εκδώσει περαιτέρω κατευθυντήριες οδηγίες, εφόσον κριθεί απαραίτητο·
 • να προβεί σε διεξοδικότερη εξέταση της ποιότητας των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβάλλουν τις πράξεις οι οργανισμοί πιστοποίησης·
 • να ελέγχει την υλοποίηση των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι αρχές των κρατών μελών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργασίες ενός οργανισμού πιστοποίησης κρίθηκαν εν όλω ή εν μέρει αναξιόπιστες·
 • να παρακολουθήσει την πρόοδο που σημειώνουν οι οργανισμοί πληρωμών στη στήριξη των γεωργών που δεν χρησιμοποιούν ακόμη την ΑΕΓΣ και να προάγει τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να αντληθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από το νέο σύστημα και να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του πριν από την παρέλευση των κανονιστικών προθεσμιών.

 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Φυσικοί πόροι» παρατίθενται στο κεφάλαιο 7 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2017.

Ασφάλεια και ιθαγένεια
2,7 δισεκατ. ευρώ

Τι ελέγξαμε

Ο συγκεκριμένος τομέας δαπανών περιλαμβάνει διάφορες πολιτικές, των οποίων κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της ιδέας της ιθαγένειας της ΕΕ, με τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας χωρίς εσωτερικά σύνορα.

Για το 2017, οι δαπάνες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στον τομέα αυτό ανέρχονταν σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό κάλυπτε τους τομείς της προστασίας των συνόρων, της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, της δημόσιας υγείας, της προστασίας των καταναλωτών, του πολιτισμού, της νεολαίας, της ενημέρωσης και του διαλόγου με τους πολίτες. Αντιστοιχεί σε σχετικά μικρό αλλά αυξανόμενο μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ (περίπου 2 % το 2017).

Σημαντικό μερίδιο των δαπανών εκτελείται μέσω 12 αποκεντρωμένων οργανισμών, για τους οποίους παρουσιάζουμε χωριστά στοιχεία στη σειρά ειδικών ετήσιων εκθέσεων που δημοσιεύουμε.

Οι δαπάνες στο πλαίσιο της πολιτικής «μετανάστευσης και ασφάλειας», στην οποία αντιστοιχεί το 45 % των δαπανών, εκτελούνται σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο του συστήματος της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Τα σημαντικότερα ταμεία για την εκτέλεση των δαπανών στον τομέα αυτό είναι:

 • το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), στόχος του οποίου είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση·
 • το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), στόχος του οποίου είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην ΕΕ.

Τα ταμεία αυτά άρχισαν να λειτουργούν το 2014, όταν αντικατέστησαν το πρόγραμμα SOLID («Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»), και πρόκειται να εφαρμόζονται μέχρι το 2020.

Πέραν των επιλεγέντων συστημάτων, εξετάσαμε επίσης μικρό αριθμό πράξεων που κάλυπταν τις κύριες πολιτικές του συγκεκριμένου τομέα δαπανών.

Λόγω του μεγέθους του δείγματος αυτού, δεν είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος για τον τομέα «Ασφάλεια και ιθαγένεια», όπως το έχουμε κάνει για άλλους τομείς δαπανών.

Τι διαπιστώσαμε

Η εξέτασή μας έφερε στο φως ασυνέπειες στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη καθόρισαν την επιλεξιμότητα του φόρου προστιθέμενης αξίας που δηλώνουν οι δημόσιοι οργανισμοί, κάτι που υπονομεύει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των δαπανών της ΕΕ. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ που ίσχυαν για τους λογαριασμούς του 2017 δεν επέτρεψαν στην Επιτροπή να συγκεντρώσει όλες τις οικονομικές πληροφορίες που απαιτούνται για την άσκηση της εποπτείας με την οποία είναι επιφορτισμένη.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πόρων της ΕΕ σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· συγκεκριμένα, οι κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των ΤΑΜΕ/ΤΕΑ πρέπει να διευκρινίζουν ότι, όταν δημόσιοι οργανισμοί υλοποιούν δράσεις της ΕΕ, η συγχρηματοδότηση της ΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ·
 • να ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναλύουν, στους ετήσιους λογαριασμούς τους που σχετίζονται με τα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, τα αναφερόμενα ποσά σε ανακτήσεις, προχρηματοδοτήσεις και δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν, καθώς και να αναφέρουν στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, αρχής γενομένης από το 2018, τις πραγματικές δαπάνες στο πλαίσιο κάθε ταμείου.

 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Ασφάλεια και ιθαγένεια» παρατίθενται στο κεφάλαιο 8 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2017.

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας
8,2 δισεκατ. ευρώ

Τι ελέγξαμε

Ο συγκεκριμένος τομέας δαπανών καλύπτει τις δαπάνες στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της υποστήριξης των υποψήφιων και των δυνάμει υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών, καθώς και της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς αναπτυσσόμενες και γειτονικές χώρες (με την εξαίρεση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης — για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ).

Για το 2017, οι δαπάνες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο για τον συγκεκριμένο τομέα ανήλθαν σε 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ, και οι συγκεκριμένοι πόροι κατανεμήθηκαν σε πάνω από 150 χώρες. Οι δαπάνες εκτελούνται είτε άμεσα από τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής (από την έδρα τους στις Βρυξέλλες ή μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις χώρες-αποδέκτες) είτε έμμεσα, από τις δικαιούχους χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, χρησιμοποιώντας ευρύ φάσμα μέσων συνεργασίας και μεθόδων παροχής της βοήθειας.

Λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος, δεν είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος για τον τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας», όπως το έχουμε πράξει για άλλους τομείς δαπανών.

Τι διαπιστώσαμε

Όσον αφορά τις συνεισφορές της ΕΕ στον γενικό προϋπολογισμό των χωρών-αποδεκτών (δημοσιονομική στήριξη), η Επιτροπή διαθέτει σημαντικό περιθώριο ευελιξίας όταν πρόκειται να κρίνει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Τυχόν αδυναμίες στη δημοσιονομική διαχείριση, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την κατάχρηση πόρων σε εθνικό επίπεδο, δεν θα οδηγήσουν στη διαπίστωση σφαλμάτων κατά τον δικό μας έλεγχο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση των πόρων της ΕΕ που προστίθενται σε εκείνους άλλων διεθνών χορηγών και δεν διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών στοιχείων δαπανών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες βάσει των κανόνων της ΕΕ, εφόσον το συνολικό ποσό περιλαμβάνει επαρκείς επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτουν τη συνεισφορά της ΕΕ.

Από τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε τις πράξεις αναδείχθηκαν ορισμένες αδυναμίες των δικλίδων ελέγχου στα συστήματα της Επιτροπής, οι οποίες επηρέαζαν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δεύτερου επιπέδου (διαδικασίες που εφαρμόζονται από τους δικαιούχους), καθώς και στην απόδοση των μισθών των συμβούλων αδελφοποίησης, μόνιμων κατοίκων των κρατών μελών που είχαν αποσπαστεί στα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα.

Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση που ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση

Όπως και τα προηγούμενα έτη, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τη μείωση των σφαλμάτων στις πληρωμές, η ΓΔ Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση παρήγγειλε μελέτη για την αξιολόγηση του υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος στις δαπάνες του συγκεκριμένου τομέα. Όπως και σε προηγούμενες αξιολογήσεις μας της μελέτης αυτής, κρίναμε ότι, σε γενικές γραμμές, η μεθοδολογία της εξυπηρετούσε αποτελεσματικά τον σκοπό της. Ωστόσο, εντοπίσαμε μια σειρά ζητημάτων που επιδέχονται βελτίωση, όπως η διαστρωμάτωση του πληθυσμού βάσει κινδύνου, ο βαθμός της διακριτικής ευχέρειας που αναγνωρίζεται στον εκπονούντα τη μελέτη όσον αφορά τις εκτιμήσεις σφάλματος στις μεμονωμένες πράξεις και τα σφάλματα που δεν λαμβάνονται υπόψη.

Κατά την επισκόπηση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του 2017 της ΓΔ Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, παρατηρήσαμε ότι η γενική διεύθυνση είχε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις συστάσεις μας σχετικά με την υπερεκτίμηση της διορθωτικής ικανότητάς της και είχε υιοθετήσει συνετή προσέγγιση όσον αφορά την ανάλυση των ενταλμάτων είσπραξης.

Αξιολόγηση των επιδόσεων

Πέραν του ελέγχου της κανονικότητας, αξιολογήσαμε και ορισμένες πτυχές επιδόσεων επτά έργων που είχαν ολοκληρωθεί. Όλα τα εξετασθέντα έργα διέθεταν σαφείς και συναφείς δείκτες επιδόσεων. Τα λογικά τους πλαίσια ήταν σωστά δομημένα και οι εκροές τους ρεαλιστικές. Ωστόσο, εντοπίσαμε μια σειρά προβλημάτων που είχαν να κάνουν με τον τρόπο υλοποίησής τους. Τα προβλήματα αυτά υπονόμευσαν τις επιδόσεις τους (βλέπε παράδειγμα).

Παράδειγμα: Προβλήματα με τις επιδόσεις στα έργα που επισκεφθήκαμε

Εξετάσαμε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόστος μεταφοράς των προμηθειών ήταν πολύ υψηλότερο από την αξία των ίδιων των προμηθειών. Στην πρώτη περίπτωση, η μεταφορά προϊόντων αξίας 78 000 ευρώ είχε κοστίσει 152 000 ευρώ, ενώ στη δεύτερη, η μεταφορά εμπορευμάτων αξίας 70 150 ευρώ είχε κοστίσει 131 500 ευρώ.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να παράσχει στον εκπονούντα την επόμενη μελέτη του υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος ακριβέστερες οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων δεύτερου επιπέδου·
 • να διαστρωματώσει τον πληθυσμό που θα χρησιμοποιηθεί για την επόμενη μελέτη του υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος βάσει του εγγενούς στα διάφορα έργα κινδύνου, με μεγαλύτερη έμφαση στις επιχορηγήσεις υπό άμεση διαχείριση και λιγότερη στις πράξεις δημοσιονομικής στήριξης·
 • να γνωστοποιήσει στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους περιορισμούς της μελέτης του υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος·
 • να αναθεωρήσει τις υφιστάμενες οδηγίες προς τους δικαιούχους έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι προβλεπόμενες δραστηριότητες εκτελούνται εγκαίρως και ότι οι εκροές των έργων αξιοποιούνται στην πράξη, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπον τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» παρατίθενται στο κεφάλαιο 9 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2017.

Διοίκηση
9,7 δισεκατ. ευρώ

Τι ελέγξαμε

Ο έλεγχός μας κάλυψε τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Για το 2017, οι δαπάνες των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ που υποβλήθηκαν σε έλεγχο ανήλθαν σε 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό περιλάμβανε δαπάνες που αφορούσαν τους ανθρώπινους πόρους (60 % περίπου του συνόλου), τα κτίρια, τον εξοπλισμό, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και την τεχνολογία των πληροφοριών.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων μας σχετικά με τους οργανισμούς και τα λοιπά αποκεντρωμένα όργανα της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, αναφέρονται σε ειδικές ετήσιες εκθέσεις που δημοσιεύουμε τόσο χωριστά όσο και σε ενοποιημένη σύνοψη των αποτελεσμάτων αυτών.

Οι οικονομικές καταστάσεις μας υποβάλλονται σε έλεγχο από εξωτερικό ελεγκτή και η σχετική έκθεση ελέγχου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στον ιστότοπό μας.

Τι διαπιστώσαμε

Περιέχουν ουσιώδες σφάλμα;

Όχι

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος:

0,5 % (2016: 0,2 %)

Η εξέταση που διενεργήσαμε επί των συστημάτων δεν αποκάλυψε συνολικά σημαντικές αδυναμίες. Εντοπίσαμε, ωστόσο, τομείς που επιδέχονταν βελτίωση. Οι αδυναμίες αυτές μπορούν να αποκατασταθούν με την υλοποίηση των συστάσεων που ακολουθούν.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα εξής:

 • να βελτιώσει τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού·
 • να ενισχύσει τη διαδικασία που αφορά την υποβολή των δηλώσεων δαπανών από ομάδες επισκεπτών κατά την επόμενη αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν την υποδοχή τέτοιων ομάδων.

Επίσης, συστήσαμε στην Επιτροπή να βελτιώσει, το συντομότερο δυνατόν, τα συστήματα που διαθέτει για τη διαχείριση των θεσμοθετημένων οικογενειακών επιδομάτων.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Διοίκηση» παρατίθενται στο κεφάλαιο 10 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2017.

Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης
3,5 δισεκατ. ευρώ

Τι ελέγξαμε

Μέσω των Ευρωπαϊκών ταμείων Ανάπτυξης (ΕΤΑ) η ΕΕ παρέχει βοήθεια στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας προς τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς και προς τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ). Οι δαπάνες και τα μέσα συνεργασίας των ΕΤΑ αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της φτώχειας, καθώς και στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και της ένταξης των χωρών ΑΚΕ και των ΥΧΕ στην παγκόσμια οικονομία.

Για το 2017, οι δαπάνες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στον τομέα αυτό ανέρχονταν σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ΕΤΑ χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και εκτελούνται είτε μέσω επιμέρους έργων είτε μέσω δημοσιονομικής στήριξης (συνεισφορά στον γενικό ή τομεακό προϋπολογισμό μιας χώρας). Κάθε ΕΤΑ διέπεται από τον δικό του δημοσιονομικό κανονισμό.

Η διαχείριση των ΕΤΑ ασκείται εκτός του πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (που διαχειρίζεται και το μεγαλύτερο μέρος τους) και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Τι διαπιστώσαμε

Αξιοπιστία των λογαριασμών των ΕΤΑ:

Οι λογαριασμοί του 2017 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης των ΕΤΑ, των αποτελεσμάτων των πράξεών τους, των ταμειακών ροών τους και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού.

Όπως και στον τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας», η Επιτροπή διαθέτει σημαντικό περιθώριο ευελιξίας όταν πρόκειται να κρίνει κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και η κατάχρηση ενωσιακών πόρων σε εθνικό επίπεδο δεν θα οδηγήσει κατ’ ανάγκη στη διαπίστωση σφαλμάτων κατά τον δικό μας έλεγχο. Υπάρχει επίσης η περίπτωση κατά την οποία οι πόροι της ΕΕ συνενώνονται με εκείνους άλλων διεθνών χορηγών και δεν διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών στοιχείων δαπανών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες βάσει των κανόνων της ΕΕ, εφόσον το συνολικό ποσό περιλαμβάνει επαρκείς επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτουν τη συνεισφορά της ΕΕ.

Οι μη πραγματοποιηθείσες δαπάνες αντιστοιχούσαν στο 42 % του συνολικού ποσοστού σφάλματος στα ΕΤΑ (βλέπε παράδειγμα κατωτέρω). Άλλα σημαντικά είδη σφάλματος είναι ενδεικτικά η απουσία βασικών δικαιολογητικών και η μη τήρηση των κανόνων περί σύναψης συμβάσεων.

Παράδειγμα: Μη πραγματοποιηθείσες δαπάνες

Εξετάζοντας ένα έργο διαχείρισης φυσικών πόρων διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή απέδωσε εσφαλμένα ποσό κατά 2 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από εκείνο που ο εταίρος υλοποίησης είχε δηλώσει ως δαπάνη. Κατά την εξέταση των επιμέρους στοιχείων δαπανών, διαπιστώσαμε ότι τρία περιείχαν σφάλμα, καθώς το δηλωθέν ποσό δεν είχε στην πραγματικότητα δαπανηθεί πλήρως.

Για μια σειρά πράξεων που περιείχαν προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα, η Επιτροπή διέθετε επαρκή πληροφοριακά στοιχεία για την πρόληψη ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων. Εάν η Επιτροπή είχε αξιοποιήσει δεόντως όλες τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες στο πλαίσιο των ΕΤΑ θα ήταν 2,8 %.

Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση που ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Όπως και τα προηγούμενα έτη, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για μείωση των σφαλμάτων στις πληρωμές, η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης παρήγγειλε μελέτη για την αξιολόγηση του υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος στις δαπάνες του συγκεκριμένου τομέα.

Στη μελέτη του 2017 σχετικά με το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος, δεν διενεργήθηκαν ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης για το 67 % των πράξεων, επειδή οι προηγούμενες ελεγκτικές εργασίες θεωρήθηκαν, εσφαλμένα και χωρίς τη δέουσα αιτιολόγηση, πλήρως αξιόπιστες. Για τον λόγο αυτό και σε συνδυασμό με τα σφάλματα που εντοπίσαμε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα του 2017 δεν μπορούν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στο υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος. Η Επιτροπή δεν παρακολούθησε καταλλήλως τις εργασίες του αναδόχου για τη μελέτη σχετικά με το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος και, επομένως, δεν ήταν σε θέση να αποτρέψει την εμφάνιση των προβλημάτων αυτών.

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2017 της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης περιλάμβανε επιφύλαξη που αφορούσε τις επιχορηγήσεις υπό άμεση διαχείριση. Η επιφύλαξη αυτή βασιζόταν στα αποτελέσματα της μελέτης για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος. Εάν στο πλαίσιο της μελέτης για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος είχε ακολουθηθεί η συνετή προσέγγιση των προηγούμενων ετών, το αποτέλεσμα της μελέτης και, κατά συνέπεια, της δήλωσης αξιοπιστίας, θα ήταν πιθανώς διαφορετικό.

Το σύστημα δικλίδων ελέγχου της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι διαρθρωμένο γύρω από τους προληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι διενεργούνται πριν από την απόδοση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι. Και για το υπό εξέταση έτος, η συχνότητα εμφάνισης των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που εμφανίζονταν σε τελικές αιτήσεις απόδοσης δαπανών οι οποίες είχαν υποβληθεί σε προληπτικούς εξωτερικούς ελέγχους και σε επαληθεύσεις δαπανών, εξακολουθεί να υποδηλώνει την ύπαρξη αδυναμιών στους εν λόγω ελέγχους.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να παρακολουθεί στενά την εκπόνηση της μελέτης του υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζει ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προηγούμενες ελεγκτικές εργασίες θεωρούνται πλήρως αξιόπιστες, αυτό είναι σύμφωνο με την εφαρμοστέα μεθοδολογία και αιτιολογείται καταλλήλως·
 • να γνωστοποιήσει εκ νέου στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους περιορισμούς της μελέτης του υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος, η οποία βασίζεται στην παραδοχή ότι ο μη ελεγχθείς πληθυσμός δεν περιέχει σφάλμα·
 • να λάβει αποφασιστικά μέτρα για την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με την έγκριση των δαπανών, με σκοπό την αποφυγή εκκαθάρισης ποσών υψηλότερων των αναγκαίων·
 • να λάβει μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι μόνο οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες πιστοποιούνται ως δαπάνες στο πλαίσιο των πράξεων του καταπιστευματικού ταμείου υποδομών της ΕΕ για την Αφρική·
 • να προσθέσει δείκτη για την παρακολούθηση της παλαιότητας των προπληρωμών που καταβάλλονται σε καταπιστευματικά ταμεία·
 • να προτείνει έναν τρόπο αντιμετώπισης των ασυνεπειών μεταξύ της διαδικασίας του προϋπολογισμού των ΕΤΑ και της υποχρέωσης λογοδοσίας, στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη μελετών για την κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά τη λήξη της συμφωνίας της Κοτονού.

 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των ΕΤΑ παρατίθενται στην ετήσια έκθεσή μας σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από το όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για το 2017.

1 Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει 50 σφάλματα που είχαν εντοπιστεί προηγουμένως από τις αρχές ελέγχου των κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη διορθώσεις αξίας 101 εκατομμυρίων ευρώ για δαπάνες και από τις δύο περιόδους.

Γενικές πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και το έργο του

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο και απασχολεί περί τους 900 υπαλλήλους, ελεγκτές και προσωπικό υποστήριξης, προερχόμενους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγουμε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ.

Οι εκθέσεις και οι γνώμες ελέγχου μας αποτελούν καθοριστικής σημασίας κρίκο στην αλυσίδα λογοδοσίας εντός της ΕΕ, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για να υποχρεώνουν σε λογοδοσία τους υπευθύνους για την εκτέλεση των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ: την Επιτροπή, τα λοιπά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και τις διοικητικές αρχές των κρατών μελών.

Προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε διασφάλιση, επισημαίνουμε αδυναμίες και ορθές πρακτικές και παρέχουμε καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής και τους νομοθέτες της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διαχείρισης των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Με το έργο μας μεριμνούμε ώστε οι πολίτες της ΕΕ να γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα χρήματά τους.

Το έργο μας

Καταρτίζουμε:

 • ετήσιες εκθέσεις, που περιλαμβάνουν κυρίως τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ελέγχων και των ελέγχων συμμόρφωσης επί του προϋπολογισμού της ΕΕ και επί των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης, αλλά καλύπτουν επίσης ζητήματα που άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης και των επιδόσεων·
 • ειδικές εκθέσεις, που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων πολιτικής και τομέων δαπανών ή επί συγκεκριμένων δημοσιονομικών και διαχειριστικών θεμάτων·
 • ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους εκτελεστικούς και αποκεντρωμένους οργανισμούς, τα λοιπά όργανα και τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ·
 • γνώμες σχετικά με νέους νόμους ή σχετικά με την επικαιροποίηση παλαιότερων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δημοσιονομική διαχείριση, εκδιδόμενες είτε κατόπιν αιτήματος άλλου θεσμικού οργάνου είτε με δική μας πρωτοβουλία·
 • δημοσιεύσεις βάσει επισκοπήσεων, όπως:
  • πανοραμικές επισκοπήσεις: περιγραφικά και αναλυτικά έγγραφα αναφερόμενα σε σύνθετους και ευρείας κλίμακας τομείς πολιτικής ή σε ανάλογα διαχειριστικά ζητήματα, στα οποία παραθέτουμε την πείρα και τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει επί του εκάστοτε θέματος, συχνά μέσα από μια διατομεακή προσέγγιση·
  • ενημερωτικά έγγραφα: προσομοιάζουν στις πανοραμικές επισκοπήσεις, αλλά έχουν περισσότερο περιορισμένο πεδίο αναφοράς·
  • συνοπτικές περιπτωσιολογικές επισκοπήσεις: παρουσιάζουν και τεκμηριώνουν την πραγματικότητα που περιβάλλει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα ή προβλήματα, περιλαμβάνοντας, οσάκις αναγκαίο, ανάλυση προς διευκόλυνση της κατανόησης αυτής της πραγματικότητας.

Συνοπτική παρουσίαση του τρόπου προσέγγισης του ελέγχου μας όσον αφορά τη δήλωση της αξιοπιστίας

Οι γνώμες που περιλαμβάνονται στη δήλωση αξιοπιστίας μας βασίζονται σε αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία, προερχόμενα από ελεγκτικές δοκιμασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.

Όπως αναφέρουμε στη στρατηγική μας για την περίοδο 2018-2020, στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε τη προσέγγιση βεβαίωσης σε ολόκληρη τη δήλωση αξιοπιστίας που εκδίδουμε, υπό την έννοια ότι η ελεγκτική γνώμη μας θα βασίζεται στη δήλωση (διαχείρισης) της Επιτροπής. Αυτό ισχύει για τις εργασίες μας σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών από το 1994. Για το υπό εξέταση έτος δοκιμάσαμε πιλοτικά να επεκτείνουμε την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης στις δαπάνες της ΕΕ, εφαρμόζοντάς την στο τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή».

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Παρέχουν οι ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΕ πλήρη και ακριβή πληροφοριακά στοιχεία;

Κάθε χρόνο, οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής προβαίνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες λογιστικές εγγραφές, αντλώντας στοιχεία από πολλές διαφορετικές πηγές (συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών). Ελέγχουμε κατά πόσον οι λογιστικές διαδικασίες εφαρμόζονται δεόντως, καθώς και εάν τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν είναι πλήρη, έχουν καταχωριστεί ορθά και παρουσιάζονται με τον κατάλληλο τρόπο στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕ. Ως προς τον έλεγχο της αξιοπιστίας των λογαριασμών, του πρώτου από τα τρία έγγραφα, η προσέγγιση βεβαίωσης εφαρμόζεται από τότε που διατυπώσαμε την πρώτη μας γνώμη το 1994.

 • Αξιολογούμε το λογιστικό σύστημα, προκειμένου να εξακριβώσουμε ότι αποτελεί την κατάλληλη βάση για την εξαγωγή αξιόπιστων δεδομένων.
 • Επαληθεύουμε τις βασικές λογιστικές διαδικασίες, προκειμένου να εξακριβώσουμε ότι αυτές λειτουργούν ορθά.
 • Διενεργούμε αναλυτικούς ελέγχους των λογιστικών δεδομένων, προκειμένου να εξακριβώσουμε αν αυτά παρουσιάζονται με συνέπεια και μπορούν να θεωρηθούν εύλογα.
 • Υποβάλλουμε σε άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες δείγμα λογιστικών εγγραφών, προκειμένου να εξακριβώσουμε αν οι σχετικές πράξεις υπάρχουν και έχουν καταγραφεί επακριβώς.
 • Ελέγχουμε τις οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να εξακριβώσουμε κατά πόσον παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης.

Κανονικότητα των πράξεων

Συμμορφώνονται με τους κανόνες οι πράξεις εσόδων και καταχωριζόμενων ως δαπάνες πληρωμών, στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί της ΕΕ;

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ περιλαμβάνει εκατομμύρια πληρωμές σε δικαιούχους τόσο εντός της ΕΕ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Την ευθύνη για τη διαχείριση της πλειονότητας των εν λόγω δαπανών φέρουν τα κράτη μέλη. Προκειμένου να συγκεντρώνουμε τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειαζόμαστε, αξιολογούμε τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των εσόδων και των πληρωμών που καταχωρίζονται ως δαπάνες (ήτοι των τελικών πληρωμών και των εκκαθαρίσεων προπληρωμών) και εξετάζουμε δείγμα πράξεων.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνουμε ότι τηρούνται τα σχετικά διεθνή πρότυπα ελέγχου, προβαίνουμε σε επισκόπηση και επαναδιενέργεια των εξακριβώσεων και ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, λαμβάνουμε πλήρως υπόψη όλα τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε συνέχεια των εξακριβώσεων αυτών.

 • Αξιολογούμε τα συστήματα διαχείρισης εσόδων και δαπανών, προκειμένου να εξακριβώσουμε την αποτελεσματικότητά τους ως προς τη διασφάλιση της κανονικότητας των αντίστοιχων πράξεων.
 • Λαμβάνουμε στατιστικά δείγματα πράξεων, τα οποία χρησιμοποιούμε ως βάση για τις λεπτομερείς ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες προβαίνουν οι ελεγκτές μας. Εξετάζουμε τις πράξεις του δείγματος λεπτομερώς, φθάνοντας μέχρι τις εγκαταστάσεις των τελικών αποδεκτών (π.χ. γεωργών, ερευνητικών ινστιτούτων, εταιρειών που εκτελούν έργα ή παρέχουν υπηρεσίες μετά από δημόσιο διαγωνισμό), προκειμένου να συλλέξουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το συμβάν στο οποίο βασίστηκε η πράξη υπάρχει, έχει καταγραφεί ορθά και συμμορφώνεται με τους κανόνες που διέπουν την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών.
 • Αναλύουμε τα σφάλματα και τα ταξινομούμε είτε ως προσδιορίσιμα ποσοτικώς είτε ως μη προσδιορίσιμα ποσοτικώς. Οι πράξεις περιέχουν προσδιορίσιμο ποσοτικώς σφάλμα, εάν, βάσει των ισχυόντων κανόνων, η πληρωμή δεν θα έπρεπε να είχε εγκριθεί. Προβαίνουμε σε παρέκταση των προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων, προκειμένου να εξαγάγουμε ένα εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για κάθε τομέα για τον οποίο εκπονούμε ειδική εκτίμηση. Στη συνέχεια, συγκρίνουμε το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος με ένα όριο σημαντικότητας που έχει οριστεί στο 2 % και εκτιμούμε αν τα σφάλματα είναι διάχυτα.
 • Για τη διαμόρφωση της γνώμης μας λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις και άλλα συναφή πληροφοριακά στοιχεία, όπως τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και τις εκθέσεις άλλων εξωτερικών ελεγκτών.
 • Συζητάμε όλες τις διαπιστώσεις μας τόσο με τις εθνικές αρχές όσο και με την Επιτροπή, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των πραγματικών περιστατικών.

 

Όλα τα προϊόντα μας δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας: http://www.eca.europa.eu.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας παρουσιάζονται στο παράρτημα 1.1 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2017.

Στον ιστότοπό μας θα βρείτε γλωσσάριο με τους τεχνικούς όρους που χρησιμοποιούμε στις δημοσιεύσεις μας (https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY_AR_2017/GLOSSARY_AR_2017_EL.pdf).

Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ:. +352 4398-1
Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUauditors

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu).

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2018

Print ISBN 978-92-847-0176-6 doi:10.2865/301872 QJ-02-18-847-EL-C
PDF ISBN 978-92-847-0153-7 doi:10.2865/67137 QJ-02-18-847-EL-N
HTML ISBN 978-92-847-0220-6 doi:10.2865/03094 QJ-02-18-001-EL-Q

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018

Η αναπαραγωγή περιεχομένου, πλην των φωτογραφιών, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση αναφοράς της πηγής.

Στις περιπτώσεις των κατωτέρω αναφερόμενων φωτογραφιών, η αναπαραγωγή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής και του ονόματος των φωτογράφων ή/και των αρχιτεκτόνων (εφόσον αναφέρονται):

Σελίδα * ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Σελίδα * ©Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2001, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία οπτικοακουστικών μέσων

Σελίδα * ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Σελίδα * ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων/Mauro Bottaro. Αρχιτέκτονες: Lucien De Vestel, Jean Gilson, A&J Polak. Ανακαίνιση: Berlaymont 2000.

Σελίδα * ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων/Georges Boulougouris

Σελίδα * (αριστερά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018/Charly Triballeau

Σελίδα * (δεξιά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012, πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Thierry Roge

Σελίδα * (αριστερά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων/Jennifer Jacquemart

Σελίδα * (δεξιά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017/Jennifer Jacquemart

Σελίδα * (αριστερά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κωδικός EP-044217/Mohammed Kamal

Σελίδα * (δεξιά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2008, πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σελίδα * (αριστερά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων/Paul Faith

Σελίδα * (δεξιά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011/Etienne Ansotte

Σελίδα * (αριστερά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2014, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων/Rémy Gabalda

Σελίδα * (δεξιά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011, πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κωδικός 7644

Σελίδα * ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπηρεσία Οπτικοακουστικών Μέσων/Ashraf Shazly

Σελίδα * (αριστερά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017, πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Fred Marvaux. Κτίριο Louise WEISS: © Architecture Studio.

Σελίδα * (δεξιά): ©Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018/Etienne Ansotte. Αρχιτέκτονας: Philippe Samyn.

Σελίδα * ©Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - ΕΥΕΔ

Σελίδα * ©Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αρχιτέκτονες των κτιρίων του Συνεδρίου: Jim Clemes (2004 & 2013) και Paul Noël (1988).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩNIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Αυτοπροσώπως

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο http://europa.eu/contact

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:

 • καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
 • καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο http://europa.eu/contact

EYΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Europa: http://europa.eu

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ από το βιβλιοπωλείο της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: http://publications.europa.eu/eubookshop. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. http://europa.eu/contact).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1951 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.