Legal notices: Accessibility statement - O Urzędzie Publikacji
Dockbar
Oświadczenie w sprawie dostępności 2022

Oświadczenie w sprawie dostępności stron internetowych prowadzonych przez Urząd Publikacji

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2021

Wprowadzenie

Urząd Publikacji Unii Europejskiej dokłada starań, by informacje na jego stronach były w równym stopniu dostępne dla wszystkich użytkowników. Kwestia dostępności leży u podstaw naszych działań w zakresie koncepcji i projektowania. Stosujemy zasady projektowania uniwersalnego, które gwarantują, że wszyscy użytkownicy naszego portalu mają możliwość faktycznego dostępu do jego zawartości i korzystania z funkcji nawigacyjnych, niezależnie od używanego urządzenia.

Jako oficjalne wydawnictwo Unii Europejskiej stosujemy przepisy dyrektywy o dostępności stron internetowych (dyrektywa (UE) 2016/2102), aby zapewnić dostępność publikacji Unii Europejskiej i jej stron internetowych wszystkim użytkownikom, w tym osobom z zaburzeniami wzroku, słuchu, funkcji poznawczych lub z niepełnosprawnością fizyczną oraz tym, które nie mają dostępu do najnowszych technologii. Do naszych treści internetowych można uzyskać dostęp z różnych urządzeń, takich jak komputery stacjonarne i laptopy, a także z urządzeń mobilnych podłączonych do internetu.

Jak zapewniamy zgodność z przepisami

 • Stosujemy co najmniej normę opartą na zaleceniach Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, poziom AA. Możliwe są jednak odstępstwa z uzasadnionych przyczyn technicznych lub praktycznych.
 • Oświadczenie w sprawie dostępności publikujemy online.
 • Użytkownikom oferujemy możliwość zgłoszenia nam ewentualnych problemów z dostępnością.
 • Do wszystkich umów z usługodawcami dotyczących tworzenia stron internetowych i produkcji publikacji włączamy klauzule dotyczące dostępności.
 • Przeprowadzamy audyty zgodności z kryteriami dostępności, przy pomocy zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.

Terminy zapewnienia zgodności z przepisami

Nowe strony internetowe (opublikowane po 22 września 2018 r.) – w terminie do 23 września 2019 r.
Starsze strony internetowe (opublikowane przed 23 września 2018 r.) – w terminie do 23 września 2020 r.
Aplikacje mobilne – w terminie do 23 czerwca 2021 r.

Zgodność z normą i wytycznymi

Nasz portal jest częściowo zgodny z normami dostępności, o których mowa w dyrektywie (UE) 2016/2102, ze względu na wymienione poniżej niezgodności.

Wyjątki

Dyrektywa o dostępności stron internetowych (dyrektywa (UE) 2016/2102) nie ma zastosowania do następujących stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 • formatów plików dokumentów biurowych opublikowanych przed 23 września 2018 r. (chyba że są potrzebne do procedur administracyjnych w toku odnoszących się do zadań wykonywanych przez daną organizację)
 • nagranych z wyprzedzeniem materiałów wideo lub dźwiękowych bądź innych „mediów zmiennych w czasie” opublikowanych przed 23 września 2020 r.
 • transmitowanych na żywo materiałów wideo lub dźwiękowych bądź innych mediów zmiennych w czasie
 • map internetowych, o ile w przypadku map przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych podstawowe informacje dostarczane są cyfrowo w sposób dostępny
 • treści pochodzących od stron trzecich, które nie są finansowane albo tworzone przez daną organizację ani nie znajdują się pod jej kontrolą
 • powielenia pozycji ze zbiorów dziedzictwa, które to pozycje nie mogą zostać w pełni udostępnione
 • ekstranetów i intranetów – stron internetowych, które są dostępne tylko dla ograniczonego kręgu odbiorców, a nie dla ogółu społeczeństwa, opublikowanych przed 23 września 2019 r., dopóki nie zostaną poddane zasadniczej modernizacji
 • archiwów – stron i aplikacji zawierających wyłącznie treści, które nie są potrzebne do procedur administracyjnych w toku i które nie zostały zredagowane ani zaktualizowane po 23 września 2019 r.

Treści niedostępne

 • Niektóre etykiety są niejasne. Nie spełnia to kryterium sukcesu 3.3.2 zaleceń WCAG 2.1 (Etykiety lub instrukcje).
 • Niektóre elementy interfejsu nie mają wskaźnika fokusu. Nie spełnia to kryterium dostępności 2.4.7 (Widoczny fokus).
 • Niektóre komunikaty o błędzie nie są wyraźnie powiązane z kontrolką formularza. Nie spełnia to kryterium dostępności 3.3.1 (Identyfikacja błędu).
 • Niektóre odwołania hipertekstowe i linki nie oddają linkowanej treści. Nie spełnia to kryterium dostępności 2.4.9 (Cel łącza).
 • Niektóre elementy nie zostały przetłumaczone na języki dostępne na stronie – nie spełnia to kryterium dostępności 3.1.2 WCAG 2.1 (Język części).
 • Niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego. Nie spełnia to kryterium dostępności 1.1.1 WCAG 2.1 (Treść nietekstowa).
 • Na niektórych stronach współczynnik kontrastu może być niewystarczający. Nie spełnia to kryterium dostępności 1.4.3 WCAG 2.1 (Kontrast minimum)
 • Niektóre elementy wykorzystują niedozwolone atrybuty ARIA i nie są wykrywalne dla oprogramowania czytnika zawartości ekranu. Nie spełnia to kryterium dostępności 4.1.2 zaleceń WCAG 2.1 (Nazwa, rola, wartość).
 • Niektóre komponenty nie są spójnie zidentyfikowane. Nie spełnia to kryterium dostępności 3.2.4 (Spójna identyfikacja).

Dostępne dokumenty

Zadaniem stron internetowych Urzędu Publikacji jest zapewnienie dostępu do oficjalnych publikacji Unii Europejskiej. Na naszych stronach publikujemy różne rodzaje dokumentów, np. dzienniki urzędowe, teksty prawne, publikacje ogólne, ogłoszenia o zamówieniach publicznych. Publikacje te są dostępne w różnych językach i formatach, można je pobierać lub wyświetlać bezpośrednio na ekranie.

Naszym celem jest udostępnianie publikacji UE wszystkim użytkownikom, w tym użytkownikom z upośledzeniami wzroku, słuchu bądź funkcji poznawczych lub z niepełnosprawnością fizyczną. Pełna dostępność niektórych części treści może być trudna do zapewnienia z uwagi na ich specyfikę i złożoność. Do naszych priorytetów należy jednak znalezienie rozwiązania w przypadku tego rodzaju trudności.

Urząd Publikacji zapewnia autorom i twórcom publikacji cyfrowych wytyczne dotyczące dostępności. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://op.europa.eu/en/web/accessibility

Cztery zasady, które stosujemy przy tworzeniu dostępnych stron internetowych i treści:

1. Postrzegalność

Treść internetowa jest przedstawiana w sposób dostępny dla zmysłów wzroku, słuchu i/lub dotyku.
Informacje i elementy interfejsu użytkownika są przedstawione użytkownikowi w możliwie najbardziej efektywny sposób.

 • Czytniki zawartości ekranu: Jeżeli wyłączymy ekran i spróbujemy poruszać się po stronie tylko za pomocą klawiatury, informacje z czytnika ekranu dadzą nam dobre pojęcie o tym, jak trudne jest korzystanie ze strony dla osób słabowidzących.
 • Tekst alternatywny dla grafik: Do wszystkich obrazów, z wyjątkiem tych, które spełniają tylko funkcję dekoracyjną, musi być dodany tzw. tekst alternatywny (Alt Text) opisujący zawartość obrazu. Należy go dołączyć przy użyciu atrybutu alt znacznika img (znacznika obrazu). Atrybut ten jest odczytywany przez czytniki ekranu użytkownikom korzystającym z technologii wspomagającej.
 • Kontrast barw: Dysfunkcja wzroku nie odnosi się tylko do ślepoty, lecz także do innych rodzajów niepełnosprawności wzrokowej, takich jak niedowidzenie czy nierozróżnianie kolorów. Dlatego też odcień i kontrast kolorystyczny odgrywają ważną rolę przy projektowaniu dostępnej strony internetowej. Minimalny współczynnik kontrastu (pomiędzy kolorami na pierwszym planie a kolorami tła) wynoszący 4,5:1 jest obowiązkowy dla wszystkich treści tekstowych, z wyjątkiem nagłówków lub dużego tekstu, w przypadku których dopuszcza się również współczynnik 3:1.

2. Funkcjonalność

Komponenty interfejsu, elementy sterowania i nawigacja muszą być funkcjonalne.
Niektórzy użytkownicy nie są w stanie używać myszy lub nie mają do niej dostępu i korzystają z sieci wyłącznie za pomocą klawiatury.

Zastosowanie tej zasady:

 • Klawiatura: Wszystkie funkcje (w tym linki, przyciski, pola do wprowadzania danych i inne możliwości interakcji) muszą być dostępne za pomocą klawiatury.

  Jeżeli podczas nawigacji klawiszem tabulacji (tabulatorem) niektóre elementy są pomijane lub kolejność przemieszczania fokusu nie jest logiczna, strona powinna zostać poprawiona z wykorzystaniem odpowiednich znaczników (ang. markup) (tj. sprawdzenie podstawowej struktury HTML, wykorzystanie CSS do kontroli wizualnej prezentacji elementów lub dodanie atrybutów tabindex i w razie potrzeby znaczników ARIA).

  Przeglądarki internetowe i systemy operacyjne oferują również wsparcie klawiatury i funkcje rozpoznawania głosu (wejście mowy), aby umożliwić korzystanie ze stron internetowych i funkcji dyktowania.

3. Zrozumiałość

Przedstawione informacje i obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.
Używany język i funkcje strony internetowej powinny być łatwe do zrozumienia dla większości użytkowników.

Zastosowanie tej zasady:

 • Język strony: Określenie języka strony za pomocą atrybutu lang w znaczniku HTML (np. <html lang="en">). Na stronach o treści wielojęzycznej określony musi być również każdy element zapisany w języku innym niż język domyślny. Umożliwia to czytnikom ekranu odczytywanie treści na głos z właściwą wymową.
 • Dobór słów: Unikanie słów dwuznacznych, bardzo specyficznych z dziedziny techniki lub nauki, o ile to możliwe, zachowanie prostoty. Pomaga to osobom, które mają trudności ze zrozumieniem zawiłych zdań i wyrażeń oraz fachowego słownictwa, a zwłaszcza osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poznawczymi.
 • Przewidywalność: Strony internetowe są wyświetlane i działają w sposób przewidywalny. Główne linki nawigacyjne muszą zawsze pojawiać się w tej samej kolejności, komponenty interfejsu muszą zachowywać się tak, jak oczekuje tego większość użytkowników, nawet ci, którzy odwiedzają strony po raz pierwszy itp.

4. Solidność

Zawartość stron powinna właściwie działać na różnych przeglądarkach i urządzeniach, w tym przy użyciu technologii wspomagającej.

Zastosowanie tej zasady:

Parsowanie: W treści napisanej w językach znaczników, takich jak HTML lub XML, poszczególne elementy są otagowane (znaczniki otwierające i zamykające), są zagnieżdżone zgodnie z ich specyfikacją, a identyfikatory są niepowtarzalne (chyba że specyfikacje przewidują inaczej). Pomaga to uniknąć błędów i problemów z technologiami wspomagającymi.

Nazwa, rola, wartość: Nazwę i rolę wszystkich elementów interfejsu użytkownika można określić poprzez odpowiednie programowanie. Stany, właściwości i wartości, które mogą być definiowane przez użytkownika, można określić poprzez odpowiednie programowanie. Aplikacje klienckie, w tym technologie wspomagające, są powiadamiane o zmianach w tych elementach.

Zasoby

Pomoc

Skontaktuj się z nami, aby zgłosić problemy związane z dostępnością lub zaproponować, w jaki sposób możemy poprawić dostępność naszego portalu. Prosimy o możliwie jasny i szczegółowy opis problemu, abyśmy mogli zrozumieć jego charakter, a także o podanie swoich danych kontaktowych, abyśmy mogli szybko udzielić odpowiedzi.

Kontakt:
Jeżeli odpowiedź nie będzie zadowalająca, prosimy o kontakt z helpdeskiem.