Īpašais ziņojums
Nr.21 2017

Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas vēl nav efektīva vides aizsardzības ziņā

Par ziņojumu: Lauksaimniecība, īpaši intensīvā saimniekošana, negatīvi ietekmē vidi un klimatu. 2015. gadā tika ieviesta zaļināšana, t. i., tieši maksājumi lauksaimniekiem par tādiem saimniekošanas prakses veidiem, kuri palīdz uzlabot augsnes kvalitāti, oglekļa dioksīda piesaisti un bioloģisko daudzveidību. Ar zaļināšanu bija iecerēts uzlabot ES kopējās lauksaimniecības politikas ekoloģiskos un klimata raksturlielumus. Mēs konstatējām, ka zaļināšana tādā veidā, kādā to pašlaik īsteno, diezin vai ļaus sasniegt šo mērķi, galvenokārt tāpēc, ka prasības ir pieticīgas un lielā mērā atbilst jau ierastajai lauksaimniecības praksei. Revidenti lēš, ka zaļināšana ir rosinājusi lauksaimniecības prakses izmaiņas tikai apmēram 5 % no visām ES lauksaimniecības zemēm. Esam formulējuši vairākus ieteikumus, kuru izpilde ļaus izstrādāt efektīvākus vides aizsardzības instrumentus kopējai lauksaimniecības politikai pēc 2020. gada.

Šī publikācija ir pieejama 23 valodās un šādā formātā:
PDF
PDF General Report

Kopsavilkums

I

Zaļināšana (jeb zaļināšanas maksājums) ir jauna veida tiešais maksājums lauksaimniekiem, ko ieviesa līdz ar kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 2013. gada reformu. Šā maksājuma ieviešanas nolūks bija piemērot principu, ka lauksaimniekiem pienākas atlīdzība par viņu sniegto sabiedrisko labumu. Tika paredzēts, ka ar šo mehānismu izdosies uzlabot KLP ekoloģiskos raksturlielumus.

II

Šajā ziņojumā ir aprakstīti konstatējumi, kurus esam formulējuši pēc zaļināšanas revīzijas. Galvenais revīzijas jautājums bija: vai zaļināšana varēja uzlabot KLP ekoloģiskos un klimata raksturlielumus saskaņā ar ES tiesību aktos izvirzīto mērķi.

III

Lai rastu atbildi uz galveno revīzijas jautājumu, tika pārbaudīti šādi elementi:

 • intervences loģika, tas, vai zaļināšanai bija izvirzīti skaidri un pietiekami tālejoši mērķi, un politikai piešķirtā budžeta pamatojums;
 • ieguvumi, kādus no zaļināšanas var sagaidīt vides un klimata jomā;
 • KLP sarežģīšanās zaļināšanas dēļ.
IV

Kopumā mēs secinām, ka zaļināšana tādā veidā, kādā to pašlaik īsteno, diezin vai ievērojami uzlabos KLP ekoloģiskos un klimata raksturlielumus.

V

Mēs konstatējām, ka Komisija nebija izstrādājusi pilnīgu zaļināšanas maksājuma intervences loģiku. Tāpat Komisija nebija izvirzījusi skaidrus un pietiekami tālejošus mērķus vides jomā, kurus varētu sasniegt, piemērojot zaļināšanu. Turklāt budžeta piešķīrums zaļināšanai nav pamatots ar politikas saturu vides aspektā. Zaļināšanas maksājums pēc būtības ir un paliek ienākumu atbalsta shēma.

VI

Mēs secinājām arī, ka zaļināšana diezin vai dos nozīmīgus ieguvumus vides un klimata jomā, galvenokārt tāpēc, ka tā rada ievērojamu lieko palīdzību. Konkrēti, mēs lēšam, ka zaļināšana ir rosinājusi lauksaimniecības prakses izmaiņas tikai apmēram 5 % no ES lauksaimniecības zemēm.

VII

Visbeidzot, mēs konstatējām, ka politikas iespējamie rezultāti neattaisno to, ka zaļināšana ievērojami sarežģī kopējo lauksaimniecības politiku. Daļēji sarežģītību izraisa zaļināšanas pārklāšanās ar citiem KLP vides instrumentiem, tostarp laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVS) standartiem. Zaļināšana līdzinās LLVS standartiem tajā ziņā, ka tā arī pēc būtības ir pamata vides nosacījumu kopums, ko piemēro ienākumu atbalstam.

VIII

Pamatojoties uz šiem konstatējumiem, esam formulējuši turpmāk uzskaitītos ieteikumus.

 • Nākamās KLP reformas vajadzībām Komisijai jāizstrādā pilnīga intervences loģika KLP ieguldījumam ES mērķu sasniegšanā vides un klimata jomā, tostarp konkrēti mērķi, un šī loģika jāpamato ar aktuālāko zinātnisko izpratni par attiecīgajām norisēm.
 • Gatavojoties izstrādāt priekšlikumu nākamajai KLP reformai, Komisijai jāpārskata pašreizējās KLP īstenošana un jāizdara attiecīgi secinājumi. Priekšlikuma izstrādē Komisijai jāvadās pēc turpmāk uzskaitītajiem principiem.
  • Lauksaimniekiem jādod iespēja saņemt KLP maksājumus tikai tad, ja viņi ievēro noteiktas vides aizsardzības pamatnormas, kas aptvertu pašreizējos LLVS standartus un vispārējās zaļināšanas prasības (šie standarti un prasības ir paredzēti kā pasākumi, kuri pārsniedz vides jomas tiesību aktu prasības). Sankcijām par šo apvienoto normu neievērošanu jābūt pietiekami atturošām. Turklāt visām šīm pamatnormām jābūt pilnībā iestrādātām vides bāzes līnijā, ko piemērotu visām plānotajām darbībām lauksaimniecības jomā.
  • Konkrētas vietēja mēroga ar vidi un klimatu saistītas vajadzības var pienācīgi risināt, labāk plānojot darbības lauksaimniecības jomā, un, lai to panāktu, jāņem vērā darbības mērķu sasniegšana un finansējums jāaprēķina, pamatojoties uz novērtējumu attiecībā uz vidējām notikušajām izmaksām un zaudētajiem ienākumiem, kas saistīti ar tādu darbību un prakses īstenošanu, kuri pārsniedz vides bāzes līniju.
  • Gadījumos, kad dalībvalstīm ir vairākas iespējas, kādā veidā īstenot KLP, tām vispirms ir jāprasa uzskatāmi parādīt, ka ar izvēlētajām iespējam varēs efektīvi un lietderīgi sasniegt politikas mērķus.

Ievads

01

Eiropas Savienība (ES) maksā tiešās subsīdijas lauksaimniekiem saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 1. pīlāru1. Tiešo maksājumu galvenais mērķis ir atbalstīt lauksaimnieku ienākumus. Taču kopējo lauksaimniecības politiku aizvien vairāk kritizē par to, ka ar šo politiku netiek darīts pietiekami daudz, lai ierobežotu dažu veidu lauksaimniecības prakses negatīvo ietekmi uz vidi un klimatu2.

02

“Zaļināšanas maksājums” jeb “zaļināšana”3 – jauna veida tiešais maksājums, ko ieviesa ar 2013. gada KLP reformu – ir jaunākais mēģinājums risināt šo jautājumu. Šis ir vienīgais tiešais maksājums, kura galvenais mērķis ir “ekoloģisks”, proti, uzlabot KLP ekoloģiskos raksturlielumus4.

03

Tiesību akta priekšlikumam pievienotajā paskaidrojuma rakstā5 Komisija skaidro, ka lauku saimniecībām “būs vajadzīgs atbalsts, lai ieviestu un turpmāk izmantotu tādas lauksaimniecības sistēmas un metodes, kas īpaši sekmē vides un klimata mērķu sasniegšanu, jo tirgus cenas neatspoguļo šādu sabiedrisku labumu nodrošināšanu”. Uzsverot publisko līdzekļu tērēšanu publiskam labumam un atalgojot lauksaimniekus par pozitīviem papildu pasākumiem (t. i., pozitīvu ietekmi, ko citādi neatlīdzinātu tirgus), tiek arī nostiprināta KLP izdevumu leģitimitāte kopumā.

04

Zaļināšana nav izvēles pasākums. Visiem lauksaimniekiem, kas piedalās KLP tiešo maksājumu shēmās (pamata maksājumu shēmā, vienotā platībmaksājuma shēmā u. c.) ir jāpiesakās arī uz zaļināšanas maksājumu. Taču mazākās lauku saimniecības var saņemt zaļināšanas atbalstu arī tad, ja tās neievēro visas zaļināšanas prasības vai pat nevienu no tām. Zaļināšanas prasības neattiecas arī uz tām saimniecībām, kuras uzskata par “zaļām pēc definīcijas”, piemēram, bioloģiskās saimniecības saņem zaļināšanas maksājumu, lai gan tām nav jāpierāda trīs zaļināšanas prakses veidu ievērošana.

05

Zaļināšanas prasības ietver trīs lauksaimniecības prakses veidus, kuriem visiem jābūt vienkāršiem, vispārinātiem, ārpuslīgumiskiem un ikgadējiem un ir jādod labums videi un klimatam.

 1. Kultūraugu dažādošana nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuriem ir vairāk nekā 10 hektāri aramzemes, ir jāaudzē vismaz divi kultūraugi. Ja saimniecībā ir vairāk nekā 30 hektāri zemes, ir jāievieš vismaz vēl viens (trešais) kultūraugs. Galvenajam kultūraugam lauksaimnieki var atvēlēt lielākais 75 % aramzemes. Ja saimniecībā jāaudzē vismaz trīs kultūraugi, abi galvenie kultūraugi kopā nedrīkst pārsniegt 95 % aramzemes. Galvenais definētais kultūraugu dažādošanas mērķis ir uzlabot augsnes kvalitāti6.
 2. Ilggadīgo zālāju uzturēšana ietver divus atsevišķus mehānismus. Dalībvalstīm
  • jāuzrauga (valsts un reģionu līmenī) ilggadīgo zālāju proporcija kopējā lauksaimniecības platībā, uz kuru attiecas KLP tiešie maksājumi. Ja proporcija krītas par vairāk nekā 5 % no atskaites līmeņa, dalībvalsts prasa lauksaimniekam atjaunot ilggadīgo zālāju, kas pirms tam pārveidots par zemi citām vajadzībām;
  • jānosaka zālāju platības, kas ir visjutīgākās vides aizsardzības aspektā. Ekoloģiski jutīgu ilggadīgo zālāju (EJIZ) pārveidošana vai uzaršana ir aizliegta.

  Atbilstoši ES tiesību aktiem ilggadīgo zālāju uzturēšanas kā zaļināšanas prakses mērķis ir oglekļa dioksīda piesaiste7. Ekoloģiski jutīgu ilggadīgo zālāju aizsardzības primārais mērķis ir aizsargāt teritorijas, kurās ir vērtīga bioloģiskā daudzveidība (papildus vispārējam mērķim piesaistīt oglekļa dioksīdu);

 3. Lauksaimniekiem, kuriem ir vairāk nekā 15 hektāri aramzemes, 5 % no tās ir jānosaka par ekoloģiski nozīmīgām platībām (ENP). ES tiesību aktos ir izdalīti 19 ENP veidi, ar kuriem lauksaimnieki var ievērot šo prasību, tostarp papuvē esoša zeme, starpkultūras, slāpekli piesaistoši kultūraugi un vairāku veidu ainavas elementi. Tomēr katra dalībvalsts var nolemt piedāvāt saviem lauksaimniekiem mazāk ENP opciju. ENP galvenais mērķis ir aizsargāt un uzlabot bioloģisko daudzveidību8.
06

Līdztekus zaļināšanai KLP ir vēl divi citi svarīgi instrumenti vides un klimata mērķu sasniegšanai.

 1. Savstarpējā atbilstība ir mehānisms, ar ko lielāko daļu KLP maksājumu sasaista ar pamatstandartiem, kuru uzdevums ir nodrošināt labu lauksaimniecības un vides stāvokli (LLVS) un obligāto pārvaldības prasību (OPP) ievērošanu. OPP ir noteiktas ES tiesību aktos attiecībā uz vidi, klimata pārmaiņām, cilvēku, dzīvnieku un augu veselību un dzīvnieku labturību. Lauksaimniekiem, kuri neievēro šos standartus un prasības, var piemērot sankcijas, ar kurām tiek samazināti tiešie maksājumi, parasti par 1–5 %.
 2. Atbilstoši lauku attīstībai (KLP 2. pīlārs) piemērotie vides pasākumi, piemēram, agrovides un klimata pasākums, līdzinās zaļināšanas maksājumam tādējādi, ka tā ir atlīdzība lauksaimniekam par noteiktu praksi, kas dod labumu videi un klimatam. Atšķirība ir tajā ziņā, ka šie pasākumi ir balstīti uz līgumiem un lauksaimnieka brīvprātīgu apņemšanos. Lauksaimniekam izmaksātā piemaksa pienākas par papildu izmaksām un ienākumu zaudējumu, ko rada minētā apņemšanās9.
07

Komisija uzskata zaļināšanu par vidējo posmu KLP “zaļo” instrumentu trīspakāpju piramīdā (sk. 1. attēlu). Savstarpējās atbilstības pamata standarti un prasības aptver visvairāk lauksaimnieku un platību un tādējādi veido piramīdas apakšējo pakāpi, savukārt tālejošākās vides aizsardzības saistības atbilstoši lauku attīstībai, kas aptver mazāk brīvprātīgo un platību, veido piramīdas augšējo pakāpi. Ir iecerēts, ka šie instrumenti cits citu papildina un tiem kopā ir apvienota ietekme.

1. attēls

KLP vides instrumentu piramīda

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas dienestu darba dokumentu SWD(2016) 218 final.

08

ES izdod daudz līdzekļu par jauno zaļināšanas maksājumu, proti, 12 miljardus EUR gadā, kas ir 30 % no visiem KLP tiešajiem maksājumiem un gandrīz 8 % no visa ES budžeta. Lauksaimnieki saņēma pirmos zaļināšanas maksājumus 2016. finanšu gada laikā par 2015. gadā iesniegtajiem pieprasījumiem, un praksē viņi saņem vidēji 80 EUR par hektāru gadā, bet šī summa var atšķirties atkarībā no dalībvalsts un reizēm arī vienas dalībvalsts ietvaros. Kad zaļināšanu ieviesa, Eiropas Parlaments un Padome (budžeta lēmējiestādes) pārvietoja šos līdzekļus no citiem tiešajiem maksājumiem, tātad, kā parādīts 2. attēlā, KLP tiešo maksājumu kopējais budžets laikā no 2013. gada līdz 2017. gadam ir palicis samērā stabils.

2. attēls

Zaļināšanas ieviešana nav mainījusi KLP tiešo maksājumu kopējo budžetu

Avots: Eiropas Komisijas dati (eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm).

09

Zaļināšanai piemēro dalīto pārvaldību, t. i., Komisijai ir galīgā atbildība par ES budžeta izpildi, bet īstenošanas uzdevumi ir deleģēti dalībvalstīm. Dalībvalstis izveido un darbina sistēmas, ar kurām ievāc pieprasījumus no lauksaimniekiem, veic administratīvās pārbaudes un pārbaudes uz vietas un pareizi aprēķina un izmaksā atbalsta summas. Zaļināšanas gadījumā dalībvalstīm arī jānosaka daži galvenie parametri, piemēram, EJIZ un ENP.

Revīzijas tvērums un pieeja

10

Revīzijā skatījām zaļināšanas koncepciju un pirmos divus īstenošanas gadus (2015. un 2016. pieprasījumu gadu), kā arī šīs shēmas saderību ar citiem KLP vides instrumentiem, proti, savstarpējo atbilstību un vides pasākumiem atbilstoši lauku attīstībai.

11

Mūsu galvenais mērķis bija novērtēt, vai zaļināšana varēja uzlabot KLP ekoloģiskos un klimata raksturlielumus saskaņā ar attiecīgajos ES tiesību aktos izvirzīto mērķi. Lai rastu atbildi uz šo galveno revīzijas jautājumu, tika pārbaudīti šādi elementi:

 1. intervences loģika, tas, vai zaļināšanai bija izvirzīti skaidri un pietiekami tālejoši mērķi, un politikai piešķirtā budžeta pamatojums;
 2. ieguvumi, kādus no zaļināšanas var sagaidīt vides un klimata jomā;
 3. KLP sarežģīšanās zaļināšanas dēļ.
12

Veicām šādu revīzijas darbu:

 1. analizējām informāciju no dažādiem avotiem (tiesību akti, Komisijas vadlīnijas un darba dokumenti, Komisijas un dalībvalstu korespondences un informācijas apmaiņa, dati par zaļināšanas īstenošanu, attiecīgā literatūra);
 2. apmeklējām attiecīgos Komisijas ģenerāldirektorātus (ĢD AGRI, ĢD CLIMA, ĢD ENV un Kopīgo pētniecības centru) un ES līmeņa ieinteresētās personas (COPA-COGECA un BirdLife);
 3. iztaujājām dalībvalstu iestādes (aptaujas anketas, apmeklējumi vai videokonferences). Šīs dalībvalstis bija piecas: Grieķija, Spānija (Kastīlija un Leona), Francija (Akvitānija un Ziemeļi-Padekalē), Nīderlande un Polija;
 4. administratīvajās pārbaudēs pievērsām uzmanību dubulta finansējuma riskam vēl desmit citās dalībvalstīs. Šīs dalībvalstis bija Beļģija (Valonija), Čehijas Republika, Vācija (Brandenburga), Īrija, Itālija (Kampānija), Lietuva, Austrija, Slovēnija, Somija un Apvienotā Karaliste (Velsa);
 5. analizējām mūsu pašu revīzijas rezultātus, kas bija iegūti saistībā ar 2016. gada ticamības deklarāciju, īpaši lauksaimniecības prakses izmaiņas, ko izraisījusi zaļināšana.

Apsvērumi

Zaļināšanas shēmai trūkst pilnīgi izstrādātas intervences loģikas, kurā būtu skaidri definēti tālejoši mērķi, un tās budžets nav tieši saistīts ar politikas īstenošanā sasniegtiem vides un klimata jomas mērķiem

Zaļināšanas maksājumiem ir divi mērķi: uzlabot KLP ekoloģiskos un klimata raksturlielumus un atbalstīt lauksaimnieku ienākumus

13

Zaļināšanas ieviešanas nolūks bija piemērot principu, ka lauksaimniekiem pienākas atlīdzība par viņu sniegto sabiedrisko labumu vides aizsardzības jomā. Šī jaunā pieeja izriet no attiecīgajos ES tiesību aktos definētā mērķa (sk. 2. punktu), proti, uzlabot KLP ekoloģiskos un klimata raksturlielumus.

14

Zaļināšanai ir arī otrs mērķis: atbalstīt lauksaimnieku ienākumus. Kaut arī šis mērķis nav skaidri minēts tiesību aktos, to var izsecināt, jo zaļināšanu klasificē kā tiešo maksājumu.

Nav skaidri definēts, kā tieši ar zaļināšanu ir plānots dot ieguldījumu ES augsnes, klimata un bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanā

15

Galvenie ar vidi un klimatu saistītie jautājumi, kurus paredzēts risināt ar zaļināšanu – augsnes kvalitāte, oglekļa dioksīda piesaiste un bioloģiskā daudzveidība – ir izklāstīti plašākās ES stratēģijās (sk. 1. izcēlumu).

1. izcēlums

ES stratēģiskie dokumenti attiecībā uz augsni, klimatu un bioloģisko daudzveidību

ES Tematisko stratēģiju augsnes aizsardzībai pieņēma 2006. gadā10. Stratēģijā ir atzīmēts, ka augsnes degradācija ir nopietna problēma Eiropā, un ir minēti tādi degradācijas piemēri kā zemes erozija ūdens un vēja ietekmē vai zems organisko vielu saturs. Stratēģijas mērķis bija novērst augsnes tālāku degradāciju un saglabāt tās funkcijas, kā arī atjaunot jau degradējušos augsni.

ES klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumā laika posmam līdz 2020. gadam11 viens no mērķiem ir par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju salīdzinājumā ar 1990. gada līmeņiem. Te ir ieskaitīta arī apņemšanās par 10 % salīdzinājumā ar 2005. gadu samazināt emisijas tajās nozarēs, uz kurām neattiecas emisijas kvotu tirdzniecības sistēma, tostarp lauksaimniecībā. ES klimata un enerģētikas politikas satvarā laika posmam līdz 2030. gadam12 izvirzītais mērķis ir par 40 % samazināt SEG emisiju salīdzinājumā ar 1990. gada līmeņiem. Līdz 2050. gadam13 ES ir iecerējusi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 80–95 % salīdzinājumā ar 1990. gadu.

ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija14, ko pieņēma 2011. gadā, paredzēta laika posmam līdz 2020. gadam. Šīs stratēģijas galvenais mērķis ir “līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un ekosistēmu pakalpojumu degradāciju Eiropas Savienībā un atjaunot tos, ciktāl reāli iespējams, vienlaikus palielinot ES ieguldījumu, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības izzušanu visā pasaulē”. 2015. gada vidusposma pārskatā15 norādīts, ka līdz šim vēl nav panākts ievērojams progress šā mērķa sasniegšanā, kas skaidrojams ar to, ka netika apturēta bioloģiskās daudzveidības izzušana līdz 2010. gadam saskaņā ar iepriekšējo ES Bioloģiskās daudzveidības rīcības plānu16.

16

Nav skaidrs, kā zaļināšana varētu palīdzēt sasniegt minētajos stratēģiskajos dokumentos definētos plašākos ES mērķus.

 1. Komisija nav ne izstrādājusi pilnīgu zaļināšanas intervences loģiku, ne izvirzījusi konkrētus un izmērāmus šīs politikas mērķus17. Citiem vārdiem, nav plānu, kuros būtu konkrēti pateikts, kādus uzlabojumus ES sagaida no zaļināšanas saistībā ar bioloģisko daudzveidību, augsnes kvalitāti un neto oglekļa dioksīda emisiju no lauksaimniecības zemēm. Konkrētu mērķu izvirzīšana ir objektīvi grūta, jo ir iesaistīti daudzi faktori, daži no kuriem ir ārēji (t. i., ārpus politikas veidotāju kontroles) un daži – vāji izprasti.
 2. Minēto mērķu izstrādāšanai ir nepieciešama metode, lai izmērītu attiecīgos parametrus, un zināšanas par pašreizējo stāvokli. Šīs zināšanas ir fragmentāras: nav precīzu ziņu par lauksaimniecības zemes kvalitāti, ilggadīgo zālāju oglekļa uzkrājumu un bioloģisko daudzveidību lauku saimniecībās laikā, kad tika ieviesta zaļināšana. Šīs problēmas ir aprakstītas 2. izcēlumā.

2. izcēlums

Bioloģiskā daudzveidība un augsne: skaidrības trūkums attiecībā uz pašreizējo un vēlamo stāvokli

Bioloģiskā daudzveidība

Cilvēki aizvien vairāk apzinās, ka lauku saimniecību bioloģiskā daudzveidība ir apdraudēta, bet stāvokļa uzraudzībai ir maz datu. Visvairāk informācijas ir par putniem, kuri atrodas tuvu pārtikas ķēdes augšgalam, tātad tos strauji ietekmē ekosistēmu izmaiņas un tie var kalpot par vides veselības barometru18. Ar lauku putnu populāciju indeksu (FBI), kurā ir izmantoti sabiedrības iesniegti dati, tiek izsekots, kā mainās populācijas vairākām putnu sugām, kuras izmanto lauksaimniecības platības reprodukcijai vai ligzdošanai. Laikā no 1990. līdz 2014. gadam FBI saruka par 31,5 % (no 100 līdz 68,5)19. Šis indekss ir pieņemts kā viens no ietekmes rādītājiem saistībā ar KLP. Taču Komisija nav norādījusi ne ar politiku sasniedzamo FBI mērķlielumu, ne kādu citu mērķi, ar kuru mērīt lauksaimniecības platību faunas bioloģiskās daudzveidības stāvokli.

2014. gadā tika uzsākts pilotprojekts (LISA20), lai noteiktu bioloģiskās daudzveidības atsauces datus attiecībā uz lauksaimniecības platību floru, pamatojoties uz praktiskajiem datiem, kas savākti 39 reģionos visā ES (katrā bija izveidoti 25 parauglaukumi). Pētījuma rezultāti liecināja, ka lielākajai daļai aramzemju ainavu bija zema dabas vērtība. Pētījumu bija plānots atkārtot 2016. gadā (un tas būtu varējis dot pirmās norādes par zaļināšanas ietekmi), bet to atlika. Komisija nav izvirzījusi zaļināšanas (un visas KLP) mērķus attiecībā uz lauksaimniecības platību floras bioloģiskās daudzveidības stāvokli.

Augsne

Zināšanas par organiskā oglekļa saturu augsnē un citiem augsnes kvalitātes aspektiem ir fragmentāras un pamatojas daļēji uz paraugdatiem (piemēram, LUCAS21) un daļēji uz modelēšanu (piem., CAPRESE22). Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra 2012. gada ziņojumā par augsnes stāvokli Eiropā23 ir teikts, ka augsnes kartēšana dalībvalstīs nav pietiekama pašreizējām vajadzībām un ka dažādu valstu datu kopu atšķirības apgrūtina pārrobežu analīzi. Komisija vēl nav izvirzījusi skaitļos izteiktus zaļināšanas (un visas KLP) mērķus attiecībā uz augsnes kvalitāti.

Sākotnējais Komisijas priekšlikums bija vērienīgāks vides aspektu ziņā …

17

Sākumā Komisija ierosināja zaļināšanu kā vērienīgāku un vairāk uz vides aizsardzību orientētu pasākumu ar stingrākām prasībām un mazāk izņēmumiem nekā tas ir tagad, kad piemēro pašreizējos zaļināšanas prakses veidus. 3. attēlā ir dots pārskats par svarīgākajām izmaiņām, ko ieviesa sākotnējā koncepcijā, kura aprakstīta 2011. gada ietekmes novērtējumā24 (plašs pētījums, kurā analizētas politikas alternatīvas 2014.–2020. gada KLP reformai), un Komisijas likumdošanas priekšlikumā, salīdzinājumā ar beigās pieņemto tiesību aktu.

3. attēls

Arvien piezemētāki vides aizsardzības mērķi likumdošanas procesā saistībā ar zaļināšanu

Avots: ERP, pamatojoties uz tiesību aktiem, Eiropas Komisijas 2011. gada ietekmes novērtējumu un tiesību akta priekšlikumu.

18

Likumdošanas procesa galīgais iznākums neatbilst Komisijas sākotnējai pieejai, kas aprakstīta 2011. gada ietekmes novērtējumā: “Lai zaļināšana būtu efektīva, ir svarīgi nepiedāvāt izvēles iespējas, proti, pasākumu sarakstu, no kura dalībvalsts un/vai lauksaimnieks var izvēlēties sev vēlamo. Šāda pieeja ļoti vājinātu zaļināšanas efektivitāti, īpaši gadījumos, kad maksājums lauksaimniekam neprasītu nekādu lielu darbu, t. i., kad viņš varētu izvēlēties pasākumus, kuri jau viņa saimniecībā ir ievēroti, vai pasākumus ar viszemākajām izmaksām, tādējādi nedodot videi tik lielu labumu. Turklāt, jo lielāka izvēle tiktu piedāvāta, īstenojot zaļināšanu atbilstoši 1. pīlāram, jo sarežģītāk kļūtu nodrošināt saskaņu ar savstarpējo atbilstību, īpaši LLVS (risks, ka dažādās dalībvalstīs tiek noteiktas pārāk dažādas bāzes līnijas), un tātad arī saskaņu ar 2. pīlāru (dubultmaksājumu risks). Tāpēc būtu jāatbalsta tāda pieeja zaļināšanai, kurā tiktu piedāvāti tikai daži pasākumi ar ievērojamu labumu videi.” Faktiski, riska faktori, par kuriem Komisija brīdināja 2011. gadā, lielā mērā ir īstenojušies (sk. 24., 36., 37., 47.49. un 59.68. punktu).

… bet nebija skaidri norādīts, kas tiks panākts ar ierosināto zaļināšanas praksi

19

Kā minēts 16. punktā, ierosinātajai zaļināšanas praksei Komisija nedefinēja konkrētus un skaitļos izteiktus mērķus. Turklāt 2011. gada ietekmes novērtējumā tikai daļēji bija parādīta ierosinātās zaļināšanas prakses efektivitāte, galveno uzmanību pievēršot klimata pārmaiņu mazināšanai.

 1. Attiecībā uz ilggadīgo zālāju uzturēšanu Komisija uzsvēra, ka oglekļa dioksīda piesaiste augsnē pēc tam, kad aramzeme ir pārveidota par zālājiem, ir ievērojami lēnāka nekā oglekļa zudums, kas rodas, ja ilggadīgos zālājus pārveido par aramzemi. Tāpēc Komisija atbalstīja oglekļa uzkrājuma aizsardzību, vēloties uzdot obligāti saglabāt esošos ilggadīgos zālājus lauku saimniecību līmenī, nevis sistēmu, kas balstītos uz proporcijas uzraudzību valsts vai reģionu līmenī.
 2. Attiecībā uz ierosināto ekoloģisko zemes atstāšanu atmatā / ENP pasākumu ietekmes novērtējumā bija apspriesta šā pasākuma daļēji pozitīvā un daļēji negatīvā paredzamā ietekme uz klimata pārmaiņu mazināšanu, bet nebija skaidri parādīta efektivitāte vides aizsardzības aspektā, īpaši saistībā ar bioloģisko daudzveidību.
 3. Ietekmes novērtējumā bija doti zinātniski pierādījumi par augsekas pozitīvo ietekmi, īpaši uz augsnes organisko vielu palielināšanos, ieskaitot oglekli. Tomēr praktisku apsvērumu dēļ Komisija ierosināja aizstāt augseku ar kultūraugu dažādošanu (sk. 41. punktu).
20

Īsāk sakot, ES likumdevēji (Eiropas Parlaments un Padome) saņēma priekšlikumu svarīgai KLP tiešo maksājumu reformai, bet bija ierobežota informācija par to, kas no jaunā pasākuma sagaidāms. Mēs piekrītam viedoklim, kas izteikts zaļināšanas likumdošanas procesa analīzē25: “Tā kā Komisija procesa sākumā skaidri neaprakstīja no zaļināšanas sagaidāmo vides aizsardzības labumu, tad Komisijai un citiem vēlāk bija grūti skaidri noteikt, cik lielā mērā pakāpeniskā teksta mīkstināšana ietekmēja iznākumu sasniegšanu.”

21

Vēlākajām izmaiņām, ko galvenokārt ierosināja likumdevēji Parlaments un Padome, nebija zinātniska pamatojuma, kurš pierādītu, ka tādējādi tiktu efektīvāk aizsargāta vide – galvenais nolūks bija samazināt slogu lauksaimniekiem.

Tomēr budžeta piešķīrumu zaļināšanai nemainīja, jo tā pamatā bija politisks lēmums, nevis politikas īstenošanā sasniegtie vides un klimata jomas mērķi

22

Zaļināšanai tika paredzēti 30 % no visa KLP tiešajiem maksājumiem piešķirtā budžeta, un tas bija svarīgs elements ne tikai jaunākās KLP ietvaros, bet arī, izstrādājot daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam. Tieši daudzgadu finanšu shēmas plašākajā kontekstā Komisija šo piešķīrumu pirmo reizi ierosināja 2011. gadā26, un Eiropadome to apstiprināja 2013. gadā27.

23

Šis budžeta piešķīrums nemainījās un palika aptuveni 12 miljardi EUR gadā visā likumdošanas procesā, lai gan ievērojami mainījās politikas saturs vides un klimata aspektā, kā arī prasības (tās ar laiku mazinājās) un dažādo izņēmumu aptvērums (tas paplašinājās). Tas liecina, ka lēmums piešķirt 30 % KLP tiešo maksājumu zaļināšanai neatspoguļo jaunā instrumenta vērienīgumu saistībā ar vidi un klimatu. Zaļināšana pēc būtības ir un paliek ienākumu atbalsta pasākums.

24

Cita starpā mēs konstatējām, ka zaļināšanas maksājuma likme (vidēji apmēram 80 EUR par hektāru) nebalstījās uz izmaksām, kas lauksaimniekiem rodas, īstenojot zaļināšanu28.

 1. 2011. gada ietekmes novērtējumā šīs izmaksas aprēķināja vidēji apmēram 30 EUR par hektāru, pamatojoties uz stingrākajām prasībām, ko zaļināšanai izvirzīja sākotnēji (sk. 17. punktu).
 2. Kopīgā pētniecības centra pētījumā29, kurā modelēta pašreizējo zaļināšanas prasību ekonomiskā ietekme, teikts, ka 71 % lauksaimnieku zaļināšana neietekmē vispār un viņiem par tās īstenošanu nerodas nekādas izmaksas. No tiem 29 %, kurus zaļināšana ietekmē, vairāk nekā divām trešdaļām lauksaimnieku atbilstības nodrošināšanas izmaksas ir zem 25 EUR par hektāru. Vairāk nekā 40 % izmaksas ir zem 10 EUR par hektāru. Taču aptuveni 2 % lauksaimnieku šīs izmaksas pārsniedz 100 EUR par hektāru (tās bieži ir saimniecības ar mazu platību, kas specializējas tādās kapitālietilpīgās vai darbietilpīgās nodarbēs kā dārzeņu ražošana).
 3. Zaļināšanas aplēstā ietekme uz lauksaimnieku ienākumiem (to aprēķina kā starpību starp ieņēmumiem (produkcijas pārdošana un subsīdijas) un dažādām ražošanas izmaksām (mēslojuma, pesticīdu, sēklu un barības iepirkšana)) ir ļoti ierobežota. Nesenā pētījumā30 Kopīgais pētniecības centrs ir aplēsis, ka zaļināšanas ieviešana faktiski ir palielinājusi lauksaimnieku ienākumus par apmēram 1 % (galvenokārt tāpēc, ka mazliet pieaugušas cenas, ko izraisījis ierobežotais ražošanas samazinājums). 24. punkta b) apakšpunktā minētā ziņojuma projekta iespējamie rezultāti liecina, ka zaļināšanas ietekme uz lauksaimnieku ienākumiem varētu būt -1 %31.
25

Zaļināšanas budžets nebalstās uz aplēsi par paredzamo vides un klimata ieguvumu ekonomisko vērtību. Turpmāk uzskaitītie fakti paskaidro kontekstu šajā sakarā.

 1. Politikas balstīšana uz paredzamo sabiedrisko labumu novērtējumu ir laba prakse. Vislabāk izstrādāt metodoloģiju ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai ir izdevies TEEB32 projektā.
 2. ES ir agrāk naudas izteiksmē novērtējusi dažus vidi ietekmējošus jautājumus, piemēram, ietekmes novērtējumā33 saistībā ar ES 2006. gada tematisko stratēģiju augsnes aizsardzībai augsnes organiskās vielas samazināšanās izmaksas lēsa 3,4–5,6 miljardi EUR gadā (ieskaitot izmaksas gan lauku saimniecību līmenī, gan trešo personu un publiskās izmaksas).
 3. Pamatojoties uz apjomīgu zinātniskās literatūras analīzi, Kopīgais pētniecības centrs novērtēja ES lauksaimnieciskās ainavas vērtību 134–201 EUR par hektāru un kopējo ES lauksaimnieciskās ainavas vērtību 24,5–36,6 miljardi EUR gadā34.
 4. Vides ieguvumus ir ļoti grūti pārvērst naudas izteiksmē. To ir vieglāk izdarīt tad, ja vides ieguvumus var tieši samērot ar reālajām izmaksām vai ieņēmumiem (piemēram, vērtību ūdens mazākam piesārņojumam ar nitrātiem var aprēķināt, pamatojoties uz piesārņotā ūdens attīrīšanas izmaksām). To ir grūtāk izdarīt, ja tieša samērošana nav iespējama, kā tas ir bioloģiskās daudzveidības palielināšanās vai saglabāšanas gadījumā.
 5. Taču saistībā ar zaļināšanu vides ieguvumu ekonomiska novērtēšana nebija iespējama, jo, kā minēts 16. punktā, paši sagaidāmie vides ieguvumi nebija izteikti skaitliskos mērķos.

Zaļināšana tādā veidā, kādā to pašlaik īsteno, diezin vai dos ievērojamu labumu videi un klimatam

Zaļināšana tikai pavisam nedaudz ir izmainījusi lauksaimniecības praksi …

26

Noslēdzoties zaļināšanas īstenošanas pirmajam gadam, Komisija ziņoja35 par politikas sākotnējiem tiešajiem rezultātiem, proti, par aptvertajām lauksaimniecības platībām un saimniecībām. 4. attēlā redzams, ka 2015. gadā uz 24 % ES lauku saimniecību attiecās vismaz viens zaļināšanas pienākums. Taču šīs saimniecības atbilst līdz pat 73 % ES lauksaimniecības platību36. 2016. gadā to lauku saimniecībām piederošo lauksaimniecības platību īpatsvars, uz kurām attiecas vismaz viens zaļināšanas pienākums, pieauga līdz 77 %. Komisija šo skaitli uzskata par zaļināšanas galveno rezultatīvo rādītāju.

4. attēls

Zaļināšanas prasības attiecas uz mazākumu ES saimniecību, bet šīs saimniecības aptver lielāko daļu ES lauksaimniecības platību

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas datiem (izņemot Franciju, par kuru nav iesniegti dati).

27

Mūsu Pārskatā par 2016. gadu37 mēs aprakstījām rezultātus, ko ieguvām, analizējot zaļināšanas ietekmi uz zemes izmantojumu (saistībā ar kultūraugu dažādošanu un ENP), ņemot vērā stāvokli pēc pirmā īstenošanas gada. Analīzei par pamatu ņēmām lauksaimniecības prakses salīdzinājumu 2014. un 2015. gadā (t. i., pēdējā gadā pirms zaļināšanas ieviešanas un zaļināšanas īstenošanas pirmajā gadā)38.

28

Šīs analīzes rezultāti ir parādīti 5. attēlā. Gan saistībā ar kultūraugu dažādošanu, gan ENP mēs konstatējām, ka lielākajā daļā mūsu izlasē iekļauto saimniecību (un lielākajā daļā platību39) zaļināšanas ieviešanas dēļ nenācās mainīt lauksaimniecības praksi, jo attiecīgās saimniecības vai nu jau bija ievērojušas zaļināšanas prasības 2014. gadā, vai arī uz tām attiecās izņēmumi.

5. attēls

Zaļināšanas prasības attiecībā uz kultūraugu dažādošanu un ENP izraisīja lauksaimniecības prakses izmaiņas 2 % ES lauksaimniecības platību (ERP aplēse, balstoties uz izlasi)

Avots: ERP, pamatojoties uz revīzijas rezultātiem.

29

Kā atzīmēts mūsu Gada pārskatā40, mēs konstatējām, “ka pēc šīs shēmas ieviešanas lauksaimniecības praksē ir notikušas dažas pozitīvas pārmaiņas, īpaši ENP jomā”. Tām saimniecībām, kurās zaļināšanas ieviešana izraisīja pozitīvas lauksaimniecības prakses izmaiņas, mēs aplēsām tādas aramzemes īpatsvaru, uz kuras notika izmaiņas. Mēs konstatējām, ka šis īpatsvars bija apmēram 15 %41 kultūraugu dažādošanas gadījumā un apmēram 4 %42 ENP gadījumā. Ņemot vērā saimniecības, kurās zaļināšanas ieviešanas dēļ nebija jāmaina lauksaimniecības prakse, kā arī faktu, ka aramzeme veido apmēram 60 %43 visu lauksaimniecības platību Eiropas Savienībā, jāsecina, ka līdz ar zaļināšanas ieviešanu apmēram 1 % ES lauksaimniecības platību bija vajadzīga kultūraugu dažādošana un apmēram 1 % platību bija vajadzīgas jaunas ENP.

30

Mūsu aplēses ir ļoti tuvas Kopīgā pētniecības centra aplēsēm. Pamatojoties uz progresīvu agroekonomisko modelēšanu, Komisijas pētnieki lēš44, ka kopā 4,5 % ES lauksaimniecības platību jauno zaļināšanas prasību dēļ bija vajadzīgas prakses izmaiņas, tostarp 1,8 % saistībā ar kultūraugu dažādošanu, 2,4 % saistībā ar ENP un 1,5 % saistībā ar ilggadīgajiem zālājiem45 (sk. 6. attēlu).

6. attēls

Zaļināšana izraisīja lauksaimniecības prakses izmaiņas apmēram 5 % ES lauksaimniecības platību (Kopīgā pētniecības centra aplēse, balstoties uz modelēšanu)

Avots: ERP, pamatojoties uz Kopīgā pētniecības centra pētījuma rezultātiem un ES Statistikas biroja datiem (2013. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums).

31

Ir svarīgi atzīmēt, ka gan mūsu aplēses, gan Kopīgā pētniecības centra aplēses attiecas uz platībām, kurās līdz ar zaļināšanas ieviešanu notika lauksaimniecības prakses izmaiņas. Tas ir cits rādītājs nekā platības, kurās izmaiņas deva pozitīvu ietekmi. Īpaši ENP var dot labumu, kas sniedzas tālu ārpus šo platību robežām (piemēram, buferjosla, kurā aug savvaļas ziedi, var kļūt par dzīvotni apputeksnētājiem, un tādējādi labums aptver arī blakusesošās platības).

32

Šī aplēse, ka zaļināšana izraisījusi lauksaimniecības prakses izmaiņas tikai apmēram 5 % ES lauksaimniecības platību, asi kontrastē ar 26. punktā minēto Komisijas galveno rezultatīvo rādītāju (sk. arī 4. attēlu), proti, ka 2015. gadā zaļināšana aptver 73 % ES lauksaimniecības zemju(2016. gadā – 77 %).

33

Šo atšķirību var izskaidrot, jz iavērtē, kas tad tiek mērīts ar Komisijas rezultatīvo rādītāju. Ar to mēra tādu ES lauksaimniecības platību īpatsvaru, kas pieder saimniecībām, uz kurām attiecas vismaz viens zaļināšanas pienākums. Tātad, pat ja zaļināšanas pienākums attiecas tikai uz vienu konkrētu zemes gabalu neatkarīgi no tā lieluma, Komisijas rādītājā ieskaita visas saimniecības platību. Citiem vārdiem, ar šo rādītāju mēra visas platības, kas pieder saimniecībām, kuras nav pilnībā atbrīvotas no zaļināšanas jeb atrodas ārpus KLP sistēmas. Ņemot vērā pieejamos datus par ES lauku saimniecību struktūru un saskaņā ar zaļināšanas noteikumiem piemērojamos dažādos izņēmumus, Komisija būtu varējusi aprēķināt šā rādītāja vērtību pirms zaļināšanas politikas īstenošanas. Tagad šim skaitlim ir ierobežota noderība ar zaļināšanu sasniegto rezultātu uzraudzībā. Tā, šis rādītājs nepalīdz noteikt, cik faktiski izplatīta ir zaļināšanas prakse, un tas nemainītos, piemēram, ja ENP prasību palielinātu no 5 līdz 7 %.

… un tas liecina, ka šī politika rada ievērojamu lieko palīdzību

34

Tā kā zaļināšana ir izraisījusi tikai nelielas lauksaimniecības prakses izmaiņas, zaļināšanas maksājums rada ievērojamu lieko palīdzību46.

35

Liekā palīdzība, ko rada zaļināšanas pārklāšanās ar savstarpējo atbilstību, ir aplūkota 59.61. punktā. Ņemot vērā savstarpējās atbilstības nelielo tvērumu (tā attiecas potenciāli tikai uz dažu veidu ENP) un ierobežojošus faktorus (savstarpējās atbilstības prasības parasti nav identiskas zaļināšanas prasībām), pārklāšanās tikai daļēji izskaidro liekās palīdzības rašanos.

36

Lielākā daļa liekās palīdzības rodas tāpēc, ka zaļināšanas prasības ir pieticīgas: tās pārsvarā jau aptver ierastās lauksaimniecības darbības. Tas īpaši sakāms par kultūraugu dažādošanu. Kā minēts 30. punktā, Kopīgais pētniecības centrs ir aplēsis, ka pirms zaļināšanas ieviešanas tikai apmēram 1,8 % no visām ES lauksaimniecības platībām nebija ievērotas kultūraugu dažādošanas prasības.

37

Attiecībā uz ENP mēs konstatējām, ka Polijā dažāda veida lauksaimniecības prakse un darbības, kuras jau tika veiktas 2014. gadā, par 30 % pārsniedza zaļināšanas prasības. Visā ES lauksaimnieki, uz kuriem attiecās 5 % ENP pienākums, deklarēja divas reizes vairāk ENP nekā prasīts47.

38

Turklāt, kā minēts 4. un 26. punktā, daudzām lauku saimniecībām zaļināšanas prasības nav jāpiemēro, jo uz tām attiecas izņēmumi, tomēr tās saņem zaļināšanas maksājumu. Saskaņā ar Komisijai 2015. gadā paziņotajiem dalībvalstu datiem 76 % ES saimniecībām, kuras aptver 27 % no visām ES lauksaimniecības platībām, vispār nebija piemērojams neviens zaļināšanas pienākums (sk. 4. attēlu). Šajos skaitļos ir ieskaitīti lauksaimnieki, kuri nav deklarējuši zemi KLP tiešo maksājumu saņemšanai48. No zaļināšanas maksājuma saņēmējiem kopā 65 % lauksaimnieku, kuri apstrādāja 16 % ES lauksaimniecības platību un šīs platības bija deklarējuši tiešo maksājumu saņemšanai, bija pilnībā atbrīvoti no zaļināšanas pienākumiem.

39

Daži izņēmumi attiecas uz visiem zaļināšanas pienākumiem, citi – uz atsevišķiem zaļināšanas prakses veidiem. Svarīgi atzīmēt, (kā redzams 1. tabulā), ka daži izņēmumi attiecas uz saimniecībām, kuras ir “zaļas pēc definīcijas”, proti, tās sniedz sabiedrisko labumu vides aizsardzības ziņā, kas ir līdzvērtīgs zaļināšanai. Komisija pamato pārējos izņēmumus ar vajadzību pēc vienkāršošanas un izmaksu un ieguvumu sabalansēšanas. Attiecīgie lauksaimnieki saņem publiskos līdzekļus par zaļināšanu, lai gan no viņiem par to neprasa sniegt attiecīgu sabiedrisko labumu.

1. tabula

Zaļināšanas izņēmumu dažādie motīvi

Attiecīgā zaļināšanas prakse IZŅĒMUMA PAMATOJUMS
Saimniecība ir “zaļa pēc definīcijas”: Vienkāršošana / izmaksu un ieguvumu analīze / citi iemesli:
Visa veida prakse
 • bioloģiskās saimniecības
 • uz saimniecību attiecas mazo saimniecību shēma
 • saimniecībā audzē tikai ilggadīgos stādījumus
Kultūraugu dažādošana
 • saimniecības ar lielu zālāja īpatsvaru
 • saimniecības ar mazāk nekā 10 ha aramzemes
ENP
 • saimniecības ar lielu zālāja īpatsvaru
 • saimniecības ar dabas ierobežojumiem valstīs, kurās ir liels mežu īpatsvars
 • saimniecības ar mazāk nekā 15 ha aramzemes

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas dokumentiem.

Augseka augsnei ir labāka nekā kultūraugu dažādošana

40

Kultūraugu dažādošanas zaļināšanas prakse aizstāja izvēles LLVS standartu attiecībā uz augseku, kas bija spēkā līdz 2014. gadam. Šīs divas prakses ievērojami atšķiras. Ja piemēro augseku, lauksaimnieks katru gadu maina konkrētajā zemes gabalā audzēto kultūraugu. Tas ierobežo augsnes noplicināšanos un patogēnu izplatību. Kultūraugu dažādošanas gadījumā, lai gan ir prasība konkrētā gadā saimniecībā audzēt vismaz divus kultūraugus, tomēr uz attiecīgās lauksaimniecības zemes netiek garantēta augsekai līdzvērtīga kultūraugu nomaiņa.

41

Komisija 2011. gada ietekmes novērtējumā atzina, ka “kultūraugu dažādošana, iespējams, nedos tādu pašu labumu vides aizsardzības ziņā kā augseka”, bet secināja, ka šī prakse labāk iederas tiešo maksājumu kā ikgadēju maksājumu kontekstā. Pastāvēja arī bažas par to, ka aizvien grūtāk nācās pārbadīt augsekas prasību ievērošanu, īpaši gadījumos, kad zemes gabaliem mainījās robežas un/vai īpašnieki.

42

Komisija arī atzina, ka pākšaugu audzēšanas prasība, piemērojot kultūraugu dažādošanu, varētu palielināt šā pasākuma dotos vides un klimata ieguvumus. Tomēr šis apsvērums netika iekļauts Komisijas tiesību akta priekšlikumā, jo radās bažas par tā saderību ar PTO noteikumiem49. Beigās pākšaugus iekļāva zaļināšanā kā vienu no ENP veidiem (slāpekli piesaistoši kultūraugi).

Zālāju aizsardzības ietekmi uz neto emisijām no lauksaimniecības zemēm varētu uzlabot, ja to virzītu mērķtiecīgāk

43

Kā redzams 7. attēlā, ilggadīgo zālāju procentuālā daļa (pašlaik – apmēram 30 %) pēdējo desmit gadu laikā nav daudz mainījusies. Taču, ņemot vērā pieaugumu par 1,5 procentpunktiem, ja salīdzina 2007.–2014. gada atsauces īpatsvaru (tā pārsvarā balstās uz 2005. gada datiem) un 2016. gada īpatsvaru, jāsecina, ka ir zaudēti vairāk nekā 3 miljoni ha deklarēto ilggadīgo zālāju, kas ir samazinājums par 7,2 %.

7. attēls

Lai gan pēdējo desmit gadu laikā ir pieaudzis ilggadīgo zālāju īpatsvars, to faktiskās platības ir samazinājušās

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas dokumentiem.

44

Ilggadīgo zālāju īpatsvars pieauga galvenokārt tāpēc, ka deklarētās ilggadīgo zālāju platības (skaitītājs īpatsvara aprēķinā) samazinājās lēnāk nekā šā aprēķina saucējs, t. i., kopējās deklarētās lauksaimniecības platības, kuras samazinājās par 11,7 % (vairāk nekā 19 miljonu ha zudums). Turklāt ilggadīgo zālāju pašreizējā definīcija ir plašāka nekā agrāk un ietver arī ganības, kurās stiebrzāles vai citi lopbarības zālaugi nav dominējoši. ES mēroga skaitļos ir redzami vidējie rādītāji, lai gan dalībvalstīs ir ievērojamas atšķirības (sk. I pielikumu).

45

Ilggadīgo zālāju ieskaitīšana EJIZ kategorijā tagad novērš atsevišķu ilggadīgo zālāju platību pārveidošanu. Taču šī jaunā kārtība ir ierobežota: EJIZ aptver apmēram 16 % no visām ilggadīgo zālāju platībām Eiropas Savienībā (dažādās dalībvalstīs šis rādītājs ir ļoti atšķirīgs).

46

Turklāt, kā parādīts II pielikumā, apmēram 96 % EJIZ atrodas Natura 2000 teritorijās, kas aptver tikai 18 % no visām ES ilggadīgo zālāju platībām. Ņemot vērā, ka Natura 2000 platības noteica, pamatojoties uz kritērijiem, kuri ir saistīti ar bioloģisko daudzveidību, EJIZ koncentrācija šajās platībās ir pozitīva iezīme bioloģiskās daudzveidības ziņā. Taču, palūkojoties uz šo problēmu citā aspektā, proti, saistībā ar oglekļa uzkrājuma saglabāšanu, kas ir ilggadīgo zālāju uzturēšanas (viens no zaļināšanas prakses veidiem) galvenais definētais mērķis, ilggadīgo zālāju aizsardzība pret pārveidošanu vai uzaršanu būtu jākoncentrē zemes gabalos, kur augsnē jau ir augsts oglekļa saturs, un šādi zemes gabali, visticamāk, atrodas ārpus Natura 2000 tīkla. Līdz šim tikai sešas dalībvalstis ir nolēmušas noteikt EJIZ ārpus šā tīkla50.

Zaļināšanas potenciālo devumu bioloģiskajai daudzveidībai mazina ražojošo ekoloģiski nozīmīgo platību dominance, kā arī nepietiekamas pārvaldības prasības

47

Kā minēts 9. punktā, viens no lēmumiem, kuri dalībvalstīm ir jāpieņem attiecībā uz zaļināšanas īstenošanu, ir ENP veidu izvēle. Dalībvalstis var izvēlēties no 19 dažādu veidu saraksta, kurā ietverti arī pieci veidi, kas ir saderīgi ar lauksaimniecisko ražošanu (sk. 8. attēlu). Visas 28 dalībvalstis savā izvēlē ir iekļāvušas ražojošās ENP.

8. attēls

Neražojošas un ražojošas ENP

Avots: ERP, pamatojoties uz tiesību aktiem un Eiropas Komisijas dienestu darba dokumentu SWD(2017) 121 final.

48

Dalībvalstu paziņotie zaļināšanas tiešo rezultātu rādītāji (apkopoti III pielikumā) liecina, ka pārsvarā ir ražojošas ENP (galvenokārt slāpekli piesaistoši kultūraugi un starpkultūras). Lauksaimnieki 2015. gadā deklarēja, ka ražojošas ENP veidoja 54 % no visām ENP, 2016. gadā – 58 %. Slāpekli piesaistoši kultūraugi ir visizplatītākais ražojošo ENP veids, kam seko starpkultūras.

49

Divos 2016. gada pētījumos51 minēts, ka divi galvenie ražojošo ENP veidi – starpkultūras un slāpekli piesaistoši kultūraugi – ievērojami neveicina bioloģisko daudzveidību, bet var uzlabot ūdens un augsnes kvalitāti, vairojot organiskā oglekļa saturu aramzemē52.

50

Papildu prasībām attiecībā uz konkrētu apsaimniekošanas veidu (piemēram, mēslojuma un pesticīdu izmantošanas ierobežošana, minimālie periodi, kad uz lauka ir jābūt augu segumam) ir nozīmīga loma, nosakot, kā dažādas ENP ietekmē bioloģisko daudzveidību. No piecām pārbaudītajām dalībvalstīm tikai Nīderlande bija ieviesusi prasības attiecībā uz apsaimniekošanas praksi (bija ierobežota augu aizsardzības līdzekļu izmantošana, audzējot starpkultūras), kuras pārsniedza ES noteikumu obligātās prasības. Arī Komisijas nesenā ziņojumā par ENP53secināts, ka tikai dažas dalībvalstis ir izvēlējušās īstenot ENP pienākumu efektīvāk vides aizsardzības ziņā. Komisija nesen ir risinājusi šo problēmu ar sekundārā tiesību akta grozījumu54, ar kuru tika ieviests pesticīdu aizliegums ražojošās ENP. Ar to pašu grozījumu tika ieviesti arī vairāki vienkāršojumi (sk. 66. punktu).

Dalībvalstis izmanto zaļināšanas noteikumu elastību, lai mazinātu slogu lauksaimniekiem un valstij, nevis lai pēc iespējas palielinātu ieguvumus vides un klimata aspektā

51

Dalībvalstīm zaļināšanas piemērošanā ir dota liela rīcības brīvība, īpaši, izvēloties ENP veidus un nosakot EJIZ55.

52

Piecās pārbaudītajās dalībvalstīs pieņemto lēmumu pamatā galvenokārt bija vēlme atvieglot lauksaimnieku un iestāžu slogu. Pārsvarā dalībvalstis izvēlējās tādus ENP veidus, kuri jau bija daļa no ierastās lauksaimniecības prakses. Vērā tika ņemtas arī tehniskās grūtības, kas rastos, pārbaudot noteiktas ENP un ieviešot IT sistēmas noteiktām ENP (sk. 67. pantu un 5. izcēlumu). Zaļināšanas dotie vides un klimata ieguvumi bija sekundāri apsvērumi.

53

No piecām pārbaudītajām dalībvalstīm tikai divas (Nīderlande un Polija) pasūtīja pētījumus vai ekspertu atzinumus, kuros bija analizēta dažādo zaļināšanas opciju ietekme uz vidi un klimatu. Abu šo dalībvalstu iestādes nolēma nesekot dažiem svarīgiem ieteikumiem, tā vietā izdarot izvēles, kas lauksaimniekiem prasīja mazāk pūļu (sk. 2. tabulu).

2. tabula

Dalībvalstu attieksme pret zinātniskajiem ieteikumiem attiecībā uz zaļināšanas piemērošanu

ENP veids Ekspertu ieteikumi bioloģiskajai daudzveidībai Dalībvalstu iestāžu izvēle Ekspertu ieteikumi, kurus dalībvalstu iestādes ievēroja
Nīderlande
Laukmales
Papuve × ×
Īscirtmeta atvasāji × ×
Slāpekli piesaistoši kultūraugi × ×
Starpkultūras × ×
Polija
Buferjoslas
Grāvji × ×
Īscirtmeta atvasāji × ×

Avots: ERP revīzijas rezultāti.

54

Komisija uzrauga, kā dalībvalstis īsteno zaļināšanu. Šajā sakarā veiktais darbs ir aprakstīts 69. punktā. Tomēr, kā aprakstīts 3. izcēlumā, Komisijai ir ļoti ierobežotas pilnvaras mudināt dalībvalstis īstenot zaļināšanu videi labvēlīgākā veidā.

3. izcēlums

Nav pārliecinoši parādīti ieguvumi, ko bioloģiskajai daudzveidībai dotu slāpekli piesaistoši kultūraugi

Komisijai nav jāapstiprina ENP veidi, kuru piemērošanu izraugās dalībvalstis. Taču tām dalībvalstīm, kuras izvēlas slāpekli piesaistošus kultūraugus, ir jāsagatavo saraksts ar sugām, ko tās gatavojas atļaut, un jāpaskaidro, kā šie kultūraugi veicinās bioloģisko daudzveidību. Šī prasība zināmā mērā mazina bažas par to, ka slāpekli piesaistošo kultūraugu devums bioloģiskajai daudzveidībai varētu būt neliels (sk. 49. punktu).

Visas piecas pārbaudītās dalībvalstis ļauj lauksaimniekiem izpildīt ENP pienākumu, audzējot slāpekli piesaistošus kultūraugus. No šīm dalībvalstīm tikai Francija iesniedza Komisijai atsevišķus pamatojumus par katru izraudzīto sugu. Pārējās dalībvalstis analīzē izmantoja vispārīgus argumentus par labu slāpekli piesaistošiem kultūraugiem kopumā.

Mēs konstatējām, ka tādos gadījumos Komisija var lūgt (un tā to bieži ir arī darījusi) papildu konkrētāku pamatojumu, īpaši par augiem, kuru devums bioloģiskajai daudzveidībai ir īpaši apšaubāms (piemēram, soja). Taču Komisija nevar neļaut dalībvalstīm izraudzīties sugas, kuru vērtība bioloģiskās daudzveidības ziņā nav pierādīta.

Zaļināšanai ir bijusi ierobežota ietekme uz II pīlāra vides pasākumiem

55

Viens pozitīvs iznākums, kādu būtu varējusi dot zaļināšanas ieviešana, būtu lauku attīstības izdevumu pārbīde tālejošākām ar vidi un klimatu saistītām darbībām. Mums nav izdevies iegūt liecības par to, ka šāda pozitīva pārbīde ir notikusi.

56

Piecās pārbaudītajās dalībvalstīs mēs salīdzinājām atbilstoši agrovides un klimata pasākumam veikto pašreizējo darbību veidus (t. i., dažādus saistību kopumus, uz ko lauksaimnieki var pieteikties) ar iepriekšējā plānošanas perioda (2007.–2013. g.) attiecīgajiem darbības veidiem. Uz šā pamata mēs novērtējām, vai dalībvalstis bija izvērsušas agrovides un klimata pasākuma bāzes līniju un vai šādas izmaiņas iemesls varētu būt zaļināšana.

57

Kopumā mūsu analīze liecināja, ka agrovides un klimata pasākuma darbības pārsvarā īstenotas kā iepriekš. Pašlaik lauksaimniekiem piedāvātās saistības bieži ir identiskas tām, kuras piemēroja 2007.–2013. gadā. Mēs konstatējām, ka gandrīz visu analizēto darbības veidu bāzes līnijas 2014.–2020. gadā nebija stingrākas (vismaz ne ar zaļināšanu saistītos aspektos). Lielākajā daļā gadījumu tas nebija vajadzīgs, jo iepriekšējā perioda bāzes līnijas jau pārsniedza zaļināšanas prasības. Citos gadījumos attiecīgajām saistībām nebija nekā kopīga ar zaļināšanu.

Zaļināšana sarežģī KLP

Zaļināšana pārklājas ar citiem KLP vides instrumentiem, bet Komisija un dalībvalsts mazina liekās palīdzības un dubultā finansējuma risku

58

KLP trīs zaļo instrumentu piramīdas modelis, kas parādīts 7. punktā un 1. attēlā, ideālā veidā attēlo principu, ka zaļināšanai vajadzētu pārsniegt savstarpējās atbilstības prasības un veidot lauku attīstības pasākumu atskaites līmeni56. Realitātē tas tā ne vienmēr ir, un zaļināšana un abas pārējās piramīdas kārtas ievērojami pārklājas, kā tas parādīts 9. attēlā.

9. attēls

Zaļināšanas pārklāšanās ar citiem KLP vides instrumentiem

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas dienestu darba dokumentu SWD(2016) 218 final.

Zaļināšana bieži pārklājas ar savstarpējo atbilstību, bet liekās palīdzības risku mazina detalizēto prasību atšķirības
59

Zaļināšana un savstarpējā atbilstība pārklājas gadījumos, kad noteiktus elementus vai prakses veidus, kas ir aizsargāti vai prasīti ar LLVS standartiem vai OPP prasībām, vienlaikus var deklarēt arī kā atbilstošus ENP prasībai. Galvenie šādi ENP veidi ir starpkultūras, buferjoslas un dažādi ainavas elementi. Kā redzams 10. attēlā, mēs konstatējām šādu pārklāšanos četrās no revidētajām piecām dalībvalstīm.

10. attēls

Četrās no piecām revidētajām dalībvalstīm novērotā zaļināšanas un savstarpējās atbilstības pārklāšanās

Avots: ERP, pamatojoties uz revīzijas konstatējumiem Grieķijā, Spānijā, Francijā, Nīderlandē un Polijā.

60

Pārklāšanās rada lieko palīdzību, ko lielākajā daļā gadījumu mazina zaļināšanas un savstarpējās atbilstības detalizēto prasību atšķirības (piemēram, attiecībā uz starpkultūrām saskaņā ar zaļināšanu ir prasīti vismaz divu veidu augi, savukārt saskaņā ar 4. LLVS standartu vai 1. OPP – parasti pietiek ar vienu sugu).

61

Pārsvarā revidētās dalībvalstis neieviesa papildu ierobežojumus, procedūras vai pārbaudes, lai novērstu vai ierobežotu zaļināšanas maksājuma lieko palīdzību, ko izraisa pārklāšanās ar savstarpējās atbilstības prasībām. Mēs konstatējām vienu izņēmumu: Nīderlandē saskaņā ar 1. OPP noteiktās starpkultūras nevar deklarēt kā ENP.

Dalībvalstis pārsvarā pienācīgi administrē zaļināšanas un lauku attīstības (KLP II pīlārs) pārklāšanos
62

Zaļināšana var pārklāties ar lauku attīstības politikas vides pasākumiem, tostarp ar agrovides un klimata pasākumu57, ja lauksaimnieks uzņemas II pīlāra saistības, kuras pēc būtības ir līdzīgas standarta zaļināšanas prasībām. Šāda pārklāšanās var notikt, jo ES tiesību aktos nav prasīts iekļaut zaļināšanas pienākumus attiecīgajā lauku attīstības bāzes līnijā58. Tomēr saskaņā ar ES noteikumiem59 dalībvalstīm ir jānovērš zaļināšanas prakses dubulta finansēšana, attiecīgos gadījumos samazinot summas, ko lauksaimniekam maksā atbilstoši lauku attīstībai. Komisija izstrādāja dalībvalstīm adresētas sīkas vadlīnijas par to, kā novērst dubultu finansējumu (sk. arī 68. punktu).

63

Revīzijā aplūkotajās 15 dalībvalstīs (piecās valstīs notika revīzijas apmeklējumi vai videokonferences, un attiecībā uz desmit valstīm veicām padziļinātas administratīvās pārbaudes – sk. 12. punktu) mēs pārbaudījām dažādus darbības veidus (t. i., dažādus saistību kopumus) atbilstoši agrovides un klimata pasākumam. Mēs konstatējām, ka no izlasē iekļautajiem darbību veidiem apmēram vienā trešdaļā darbību saistības pārklājās ar zaļināšanas prasībām. Dalībvalstis pārsvarā apzinājās šo pārklāšanos un izstrādāja procedūras – reizēm ļoti sarežģītas procedūras –, lai novērstu dubulta finansējuma iespēju.

64

Tipiski gadījumi, kad agrovides un klimata pasākuma saistības pārklājas ar zaļināšanas praksi, un dažādas metodes, ko dalībvalstis izmanto, lai novērstu dubultu finansējumu, ir aprakstīti 4. izcēlumā.

4. izcēlums

Dažādi pārklāšanās gadījumi, kad agrovides un klimata pasākuma saistības pārklājas ar zaļināšanas praksi, un dažādi veidi, kā tiek novērsts dubulta finansējuma risks

Spānijā (Kastīlijā un Leonā) lauksaimnieki, kuri piesakās uz vienu no darbības veidiem atbilstoši agrovides un klimata pasākumam, apņemas apstādīt 15 % no līgumā norādītās platības ar sējas lucernu. Spānijā platības, kurās aug sējas lucerna, kas ir slāpekli piesaistošs kultūraugs, var deklarēt arī kā ENP. Dubultu finansēšanu novērš, piemērojot ierobežojumu (tā ievērošanu pārbauda automātiskās IT sistēmas sasaistu pārbaudēs), ar kuru ir aizliegts vienu un to pašu platību deklarēt gan saistībā ar II pīlāru, gan saistībā ar ENP pienākumu.

Francijā (Akvitānijā) daži darbības veidi, kurus veic atbilstoši agrovides un klimata pasākumam, ietver kultūraugu dažādošanas pienākumu. Dubultu finansēšanu saistībā ar attiecīgo zaļināšanas pienākumu novērš tādējādi, ka lauku attīstības maksājums sedz tikai papildu izmaksas, kas rodas par ceturtā kultūrauga ieviešanu. Tas nozīmē, ka šajā konkrētajā gadījumā zaļināšanas prasība audzēt trīs kultūraugus faktiski ir iekļauta II pīlāra bāzes līnijā.

Zaļināšanas noteikumu sarežģītība rada īstenošanas problēmas, kuras Komisija ir daļēji atrisinājusi

65

Lauksaimnieki kritizē zaļināšanu sarežģīto noteikumu dēļ. Piedaloties sabiedriskajā apspriešanā par zaļināšanas īstenošanas pirmā gada pieredzi, COPA-COGECA – organizācija, kas pārstāv lauksaimniekus ES līmenī – novērtēja, ka visu veidu zaļināšanas prakses ieviešanas noteikumus ir grūti ne tikai ievērot, bet arī saprast.

66

Komisijas dokumentā “Zaļināšanas pārskatīšana pēc gada”60 ir ierosināts vienkāršot un saskaņot dažas zaļināšanas prasības, ja to iespējams izdarīt, nemazinot vides aizsardzības ieguvumus. Dokumentā uzskaitīti iespējamie uzlabojumi, piemēram, varētu apvienot dažus līdzīgus ENP tipus (piemēram, buferjoslas un laukmales), atvieglot noteiktus saimniekošanas prakses ierobežojumus un termiņus, kā arī palielināt pielaidi attiecībā uz ainavas elementu izmēru un atrašanās vietu. Komisija iekļāva šos vienkāršošanas pasākumus nesenā sekundāro tiesību aktu grozījumā61. Ar šo pašu grozījumu tika arī aizliegta pesticīdu izmantošana ražojošās ENP (sk. 50. punktu).

67

Zaļināšanas ieviešana dalībvalstīm nebija viegls uzdevums. Pirmkārt, bija jāiegulda ievērojami finanšu līdzekļi un organizatoriskais darbs. Bija jāpielāgo esošās IT sistēmas, īpaši zemes gabalu identifikācijas sistēma (ZGIS)62, dalībvalstīs, kuras izvēlējās pastāvīga veida ENP (t. i., visi ainavas elementi (izņemot laukmales), kā arī terases, agromežsaimniecības hektāri, īscirtmeta atvasāju platības un apmežotas platības). 5. izcēlumā ir parādīts, kā ENP datu slāņa izveides slogs var ietekmēt dalībvalstu ENP izvēli.

5. izcēlums

ENP datu slāņa izveides smagais slogs

Spānijas iestādes, izvēloties ENP veidus, sākotnēji bija iecerējušas iekļaut arī ainavas elementus, jo tie ir ļoti svarīgi vides aizsardzībai. Taču galu galā iestādes nolēma šo izvēli nerealizēt tāpēc, ka bija paredzamas grūtības un kavēšanās, ko izraisītu visu ainavas elementu uzskaite ZGIS.

68

Turklāt dažu zaļināšanas noteikumu piemērošana dalībvalstīs izraisīja apjukumu. Dalībvalstis uzdevuma daudz jautājumu Komisijai par zaļināšanas maksājuma ieviešanas dažādiem aspektiem. Komisija ievietoja šos jautājumus un atbildes īpaši šim nolūkam izveidotā tīmekļa platformā, kas bija pieejama visām dalībvalstīm. 6. izcēlumā ir doti uzdoto jautājumu piemēri. To pašu platformu izmantoja, lai izplatītu arī citus norādījumus par zaļināšanu: ekspertu grupu sanāksmju secinājumus un vadlīniju dokumentus, kuros apkopoti ieviešanas svarīgākie aspekti. Piecas revidētās dalībvalstis pārsvarā bija apmierinātas ar Komisijas sniegto norādījumu kvalitāti un savlaicīgumu.

6. izcēlums

Zaļināšanas noteikumu sarežģītības piemēri

Dažas dalībvalstis jautāja, kā novērtēt kultūraugu dažādošanas prasību izpildi gadījumos, kad tikai daļa lauku saimniecības ir bioloģiska. Komisija paskaidroja, ka visumā zaļināšana attiecas tikai uz saimniecības nebioloģisko daļu. Tas nozīmē, ka bioloģiski apstrādātā aramzeme nav jāieskaita to platību robežvērtībā, uz kurām attiecas kultūraugu dažādošana. Taču, ja nebioloģiski apstrādātā aramzeme pārsniedz 10 ha, tad uz šīs aramzemes ir jāaudzē prasītie kultūraugi – bioloģiskos kultūraugus neieskaita kultūraugu dažādošanas prasībā. Lauksaimnieki, kuru saimniecības tikai daļēji ir bioloģiskas, var izvēlēties piemērot visus trīs zaļināšanas prakses veidus visā saimniecībā.

69

Komisijai ir jāuzrauga, kā dalībvalstis īsteno zaļināšanu. Lai veiktu šo uzdevumu, Komisijai ir regulāri jāpārbauda dažādos no dalībvalstīm prasītos paziņojumus par zaļināšanas piemērošanas izvēlēm un tiešajiem rezultātiem saimniecību līmenī. Mēs konstatējām, ka Komisija šo darbu bija darījusi labi. Tostarp Komisija bija sistemātiski apzinājusi un risinājusi gadījumus, kad dalībvalstīm bija bijušas dažādas problēmas ar informācijas vēlu iesniegšanu63 vai ES noteikumu nepareizu piemērošanu. Tomēr, kā aprakstīts 54. punktā un 3. izcēlumā, Komisija nevar obligāti likt dalībvalstīm izvēlēties tās zaļināšanas alternatīvas, kuras ir videi un klimatam labvēlīgākas.

Zaļināšanas prakse līdzinās laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standartiem, bet par zaļināšanas pārkāpumiem var piemērot lielākas sankcijas

70

Pirms zaļināšanas ieviešanas vienīgā saikne starp KLP tiešajiem maksājumiem un ES vides un klimata mērķiem bija savstarpējā atbilstība. Tāpat kā tas ir ar zaļināšanu, arī savstarpējā atbilstība ir obligāta prasība lauksaimniekiem, kuri saņem KLP tiešos maksājumus. Atšķirība ir tā, ka par savstarpējās atbilstības pienākumu pildīšanu nepienākas atlīdzība. Par savstarpējās atbilstības neievērošanu var piemērot sankcijas un samazināt visus atbalsta saņēmējam piešķirtos tiešos maksājumus (parasti par 1–5 %). Piemērojot zaļināšanu, lauksaimnieks saņem īpašu maksājumu par obligātas prakses ievērošanu. Maksājuma samazināšana par noteikumu neievērošanu aptuveni atbilst pārkāpumam atbilstošajai platībai, kas izteikta kā daļa no kopējās lauksaimniecības platības, kurai piemēro zaļināšanas pienākumus, un šis samazinājums var skart maksājumu 100 % apmērā64. Sākot ar 2017. pieprasījumu gadu, kopā ar šo samazinājumu piemēros arī administratīvu sodu gadījumos, kad sākotnējais samazinājums pārsniedz 3 %. Sankcijas nedrīkstēs pārsniegt 20 % no lauksaimnieka zaļināšanas maksājuma par 2017. pieprasījumu gadu un 25 %, sākot ar 2018. pieprasījumu gadu.

71

Praksē zaļināšana darbojas diezgan līdzīgi savstarpējai atbilstībai65. Zaļināšanas maksājums tiek uzskatīts par atlīdzību, ko maksā par lauksaimnieka sniegto videi un klimatam labvēlīgo sabiedrisko labumu. Taču šo shēmu var uzlūkot arī kā mehānismu, ar kuru tiek sodīti gadījumi, kad lauksaimnieks neievēro pamata vides un klimata jomas nosacījumu kopumu (līdzīgi LLVS), ko paredz ienākumu atbalsta shēma. Vienīgā lielākā atšķirība, salīdzinājumā ar savstarpējo atbilstību, ir tas, ka sankcijas par nopietniem zaļināšanas pārkāpumiem parasti ir stingrākas.

Secinājumi un ieteikumi

72

Mūsu galvenais revīzijas jautājums šajā ziņojumā bija, vai zaļināšana varēja uzlabot KLP ekoloģiskos un klimata raksturlielumus saskaņā ar ES tiesību aktos izvirzīto mērķi.

73

Kopumā mēs secinām, ka zaļināšana tādā veidā, kādā to pašlaik īsteno, diezin vai ievērojami uzlabos KLP ekoloģiskos un klimata raksturlielumus.

74

Lai rastu atbildi uz galveno revīzijas jautājumu, tika pārbaudīti šādi elementi:

 1. intervences loģika, tas, vai zaļināšanai bija izvirzīti skaidri un pietiekami tālejoši mērķi, un politikai piešķirtā budžeta pamatojums (sk. 13.25. punktu);
 2. ieguvumi, kādus no zaļināšanas var sagaidīt vides un klimata jomā (sk. 26.57. punktu);
 3. KLP sarežģīšanās zaļināšanas dēļ (sk. 58.71. punktu).
75

Zaļināšanai ir divi atsevišķi mērķi. No vienas puses, zaļināšanas uzdevums ir uzlabot KLP ekoloģiskos un klimata raksturlielumus. No otras puses, tā kā zaļināšana ir KLP tiešais maksājums, tas ir arī lauksaimnieku ienākumu atbalsta instruments. Tiesību aktos skaidri definēts tikai pirmais no šiem minētajiem mērķiem (sk. 13. un 14. punktu).

76

Zaļināšanas maksājumam nav pilnībā izstrādāta intervences loģika. Komisija nav izvirzījusi konkrētus mērķus vai kā citādi norādījusi, ko ar zaļināšanu ir paredzēts sasniegt vides un klimata jomā. Politikas efektivitātes novērtēšanu turklāt apgrūtinās fakts, ka ir tikai fragmentāras zināšanas par izejas jeb atskaites stāvokli, kas īpaši attiecas uz bioloģisko daudzveidību un augsnes kvalitāti, tostarp organiskā oglekļa saturu (sk. 15. un 16. punktu).

77

Sākotnējais Komisijas priekšlikums attiecībā uz zaļināšanu bija vērienīgāks vides aizsardzības ziņā. Lai gan politikas saturs vides aspektā pamazām tika pavājināts, ierosinātais finansējuma apmērs nemainījās. To jau no sākuma noteica kā 30 % no KLP tiešajiem maksājumiem. Caurmērā zaļināšanas subsīdijas ievērojami pārsniedz lauksaimnieku izmaksas (ieskaitot ienākumu zaudējumu) par zaļināšanas prasību ievērošanu. Tas tāpēc, ka zaļināšanas budžetu noteica, to nesaistot ar politikas aptvērumu vides aspektā. Zaļināšana pēc būtības ir un paliek ienākumu atbalsta shēma (sk. 17.25. punktu).

78

Zaļināšana diezin vai dos nozīmīgus ieguvumus vides un klimata jomā, galvenokārt tāpēc, ka šī politika rada ievērojamu lieko palīdzību. Galvenais iemesls liekajai palīdzībai ir tas, ka zaļināšanas prasības pārsvarā nav stingras un lielā mērā aptver jau ierasto lauksaimniecības praksi. Turklāt, ņemot vērā daudzos izņēmumus, lielākā daļa lauksaimnieku (65 %) var saņemt zaļināšanas maksājumu, lai gan reāli viņiem nav jāpilda zaļināšanas pienākumi. Tā rezultātā zaļināšana pozitīvi izmaina lauksaimniecības praksi tikai nelielā daļā ES lauksaimniecības platību. Mēs lēšam, ka lauksaimnieki izveidoja jaunas ENP un izvērsa kultūraugu dažādošanu tikai apmēram 3,5 % aramzemju, t. i., apmēram 2 % no visām ES lauksaimniecības platībām. Saskaņā ar Kopīgā pētniecības centra pētījumu jaunās zaļināšanas prasības attiecībā uz ilggadīgajiem zālājiem izraisīja lauksaimniecības prakses izmaiņas tikai 1,5 % ES lauksaimniecības platību. Kopā apmēram 5 % ES lauksaimniecības zemju mainījās izmantojums zaļināšanas rezultātā (sk. 26.39. punktu).

79

Mēs arī konstatējām, ka triju zaļināšanas prakses veidu efektivitāti mazināja daži konceptuāli ierobežojumi. Kultūraugu dažādošana nedod tādus pašus videi labvēlīgus ieguvumus kā augseka. EJIZ noteikšana balstījās galvenokārt tikai uz kritērijiem, kuri bija saistīti ar bioloģisko daudzveidību, bet nepietiekami tika ņemti vērā ar oglekli piesātināti ilggadīgie zālāji ārpus Natura 2000 tīkla. Ražojošo ENP veidu dominance apstākļos, kad netika izvirzītas izsvērtas prasības attiecībā uz apsaimniekošanu, ierobežoja ENP pozitīvo devumu bioloģiskajai daudzveidībai (sk. 40.50. punktu).

80

Dalībvalstīm zaļināšanas piemērošanā ir dota liela rīcības brīvība, īpaši, izvēloties ENP veidus un nosakot EJIZ. Mēs konstatējām, ka kopumā dalībvalstis neizmanto šo elastību tam, lai pēc iespējas palielinātu politikas devumu vides un klimata jomā. Dalībvalstis necenšas apzināt un ar zaļināšanas praksi mērķtiecīgi risināt konkrētas ar vidi un klimatu saistītas vajadzības. Tā vietā dalībvalstis vēlas piemērot zaļināšanu tā, lai pēc iespējas samazinātu valsts un lauksaimnieku slogu. Komisijai ir ierobežotas pilnvaras mudināt dalībvalstis izvēlēties videi labvēlīgākas zaļināšanas alternatīvas (sk. 51.54. punktu).

81

Zaļināšanai ir bijusi ierobežota ietekme uz II pīlāra vides pasākumu bāzes līniju galvenokārt tāpēc, ka saskaņā ar šiem pasākumiem ierosinātās saistības lauksaimniekiem jau pirms zaļināšanas maksājuma ieviešanas pārsniedza zaļināšanas prasības (sk. 55.57. punktu).

82

Zaļināšana ļoti sarežģī KLP, un tas nav pamatoti, ņemot vērā no zaļināšanas sagaidāmos rezultātus (sk. 78.81. punktu). Sarežģītību lielā mērā izraisa zaļināšanas pārklāšanās ar pārējiem KLP vides instrumentiem (savstarpējo atbilstību un II pīlāra vides pasākumiem), kas rada liekās palīdzības un dubulta finansējuma risku. Komisija un dalībvalstis ir pieņēmušas dažus lēmumus un īstenojušas pasākumus, ar kuriem šis risks ir mazināts. Ar nesenu sekundāro tiesību aktu grozījumu ir atrisinātas dažas problēmas, kas lauksaimniekiem un dalībvalstīm bija saistībā ar politikas sarežģītību. Mēs konstatējām arī, ka Komisija labi pārraudzīja, kā dalībvalstis īstenoja zaļināšanu (sk. 58.69. punktu).

83

Zaļināšana līdzinās LLVS tajā ziņā, ka tā arī pēc būtības ir pamata vides nosacījumu kopums, ko piemēro ienākumu atbalstam. Zaļināšana atšķiras no LLVS ar to, ka sankcijas par prasību neizpildi var būt lielākas (sk. 70. un 71. punktu).

1. ieteikums

Nākamās KLP reformas vajadzībām Komisijai jāizstrādā pilnīga intervences loģika ES vides un klimata rīcībai saistībā ar lauksaimniecību, tostarp konkrēti mērķi, un šī loģika jāpamato ar aktuālāko zinātnisko izpratni par attiecīgajām norisēm.

 1. Izstrādājot intervences loģiku, Komisijai jādefinē vajadzības, ieguldījumi, procesi, iznākumi, rezultāti, ietekme un attiecīgie ārējie faktori.
 2. Komisijai jāizvirza konkrēti mērķi KLP ieguldījumam ES mērķu sasniegšanā vides un klimata jomā.
 3. Lai būtu iespējams izstrādāt efektīvu politiku un pēc tam to uzraudzīt un novērtēt tās īstenošanu, Komisijai jāizstrādā modeļi un datu kopumi attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, augsnes stāvokli (tostarp augsnes oglekļa saturu) un citiem nozīmīgiem ar vidi un klimatu saistītiem jautājumiem.

Izpildes mērķtermiņš – 2019. gada beigas.

2. ieteikums

Gatavojoties izstrādāt priekšlikumu nākamajai KLP reformai, Komisijai jāpārskata pašreizējās KLP īstenošana un jāizdara attiecīgi secinājumi. Priekšlikuma izstrādē Komisijai jāvadās pēc turpmāk uzskaitītajiem principiem.

 1. Lauksaimniekiem jādod iespēja saņemt KLP maksājumus tikai tad, ja viņi ievēro noteiktas vides aizsardzības pamatnormas.
  1. Šīm normām ir jāaptver pašreizējie LLVS standarti un vispārējās zaļināšanas prasības (šie standarti un prasības ir paredzēti kā pasākumi, kuri pārsniedz vides jomas tiesību aktu prasības). Tādējādi tiktu vienkāršota KLP tiešo maksājumu sistēma, novēršot mākslīgas un mulsinošas atšķirības starp instrumentiem, kas pēc būtības ir līdzīgi.
  2. Sankcijām par šo apvienoto normu neievērošanu jābūt pietiekami atturošām.
  3. Lai novērstu dubultu finansēšanu, visām šīm pamatnormām jābūt pilnībā iestrādātām vides bāzes līnijā, ko piemērotu visām plānotajām darbībām lauksaimniecības jomā.
 2. Konkrētas vietēja mēroga ar vidi un klimatu saistītas vajadzības var pienācīgi risināt, labāk plānojot darbības lauksaimniecības jomā, un, lai to panāktu,
  1. jāņem vērā darbības mērķu sasniegšana un
  2. finansējums jāaprēķina, pamatojoties uz novērtējumu attiecībā uz vidējām notikušajām izmaksām un zaudētajiem ienākumiem, kas saistīti ar tādu darbību un prakses īstenošanu, kuri pārsniedz vides bāzes līniju.
 3. Gadījumos, kad dalībvalstīm ir vairākas iespējas, kādā veidā īstenot KLP, tām vispirms ir jāprasa uzskatāmi parādīt, ka ar izvēlētajām iespējām varēs efektīvi un lietderīgi sasniegt politikas mērķus.

Izpildes mērķtermiņš – 2019. gada beigas.

Šo ziņojumu 2017. gada 15. novembra sēdē Luksemburgā pieņēma Revīzijas palātas I apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Phil WYNN OWEN.

Revīzijas palātas vārdā


priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE

Pielikumi

I pielikums

Ilggadīgo zālāju īpatsvara izmaiņas

Dalībvalsts Īpatsvars 2016. gadā Atskaites īpatsvars 2015.–2020. gadam Atskaites īpatsvars 2007.-2014. gadam
Deklarētās kopējās lauksaimniecības platības
(ha)
Deklarētā ilggadīgo zālāju platība
(ha)
Gada īpatsvars
%
Deklarētās kopējās lauksaimniecības platības
(ha)
Deklarētā ilggadīgo zālāju platība
(ha)
Atskaites īpatsvars
%
Deklarētās kopējās lauksaimniecības platības
(ha)
Deklarētā ilggadīgo zālāju platība
(ha)
Atskaites īpatsvars
%
BE 13,14,400 4,48,987 34.2% 13,15,486 4,43,224 33.7% 13,53,009 4,54,292 33.6%
BG 37,15,306 4,30,730 11.6% 36,79,813 4,29,132 11.7% 33,84,244 4,41,710 13.1%
CZ 30,52,450 5,68,829 18.6% 30,60,035 5,62,796 18.4% 34,99,205 7,71,052 22.0%
DK 24,06,971 1,87,406 7.8% 24,32,797 1,88,410 7.7% 27,94,151 2,18,588 7.8%
DE 1,58,37,869 42,25,999 26.7% 1,59,10,715 42,75,141 26.9% 1,70,79,413 50,24,490 29.4%
EE 7,80,945 1,91,413 24.5% 8,08,521 2,26,379 28.0% 8,62,508 2,29,640 26.6%
IE 44,92,546 41,46,476 92.3% 45,29,921 41,26,327 91.1% 47,39,370 43,06,615 90.9%
EL 34,74,055 11,13,762 32.1% 33,51,290 11,48,530 34.3% 43,09,659 13,48,970 31.3%
ES 1,92,82,905 51,88,284 26.9% 1,79,24,941 47,38,728 26.4% 2,28,10,689 49,77,008 21.8%
FR 2,64,43,752 83,08,807 31.4% 2,60,84,955 81,38,942 31.2% 2,71,91,897 80,65,062 29.7%
HR 9,43,389 1,28,516 13.6% 8,77,953 1,12,044 12.8% 10,21,088 1,26,663 12.4%
IT1 83,88,012 13,52,638 16.1% 83,88,012 13,18,111 15.7% 1,02,68,869 19,49,256 19.0%
CY 1,33,987 2,622 2.0% 1,32,259 2,994 2.3% 1,41,133 154 0.1%
LV 14,02,663 3,20,117 22.8% 13,96,574 3,10,985 22.3% 15,34,046 3,71,539 24.2%
LT 26,83,626 6,95,077 25.9% 26,80,109 5,77,221 21.5% 25,68,706 4,17,962 16.3%
LU 1,16,009 61,497 53.0% 1,18,283 60,716 51.3% 1,22,858 58,929 48.0%
HU 46,57,441 5,76,847 12.4% 46,49,119 5,83,495 12.6% 50,91,878 1,34,447 2.6%
NL 17,03,370 6,90,270 40.5% 17,33,770 7,04,152 40.6% 19,51,645 4,70,383 24.1%
AT 20,60,208 9,04,038 43.9% 19,63,729 8,52,273 43.4% 28,87,353 14,58,766 50.5%
PL 1,18,93,373 18,49,142 15.5% 1,18,13,509 16,94,509 14.3% 1,41,12,797 23,52,294 16.7%
PT 23,70,452 8,93,592 37.7% 23,14,906 8,84,013 38.2% 33,57,552 8,15,454 24.3%
RO 75,13,858 16,75,808 22.3% 72,77,405 17,41,649 23.9% 94,11,557 20,29,630 21.6%
SL1 4,12,748 2,34,513 56.8% 4,12,748 2,31,666 56.1% 4,59,554 2,73,804 59.6%
SK 16,97,140 3,90,167 23.0% 17,17,269 4,00,310 23.3% 18,54,458 5,04,402 27.2%
FI 20,42,392 1,34,006 6.6% 20,76,488 1,32,482 6.4% 22,87,868 16,935 0.7%
SE 25,22,147 4,24,332 16.8% 26,13,443 3,74,188 14.3% 31,86,163 5,64,182 17.7%
UK2 1,38,07,482 85,47,962 61.9% 1,39,39,630 90,37,730 64.8% 1,60,99,487 96,94,376 60.2%
ES kopā 14,51,49,497 4,36,91,838 30.1% 14,32,03,679 4,32,96,146 30.2% 16,43,81,157 4,70,76,603 28.6%

1 Jaunākie dati no 2015. g.

2 Par Angliju jaunākie dati no 2015. g.

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas datiem.

II pielikums

Galvenie dati par EJIZ īstenošanu 2016. gadā

Dalībvalsts Visi EJIZ Natura 2000 teritorijās noteiktie EJIZ Ārpus Natura 2000 teritorijām noteiktie EJIZ
(ha) (% no visiem IZ) (ha) (% no visiem EJIZ) (% no IZ Natura 2000 teritorijās) (ha) (% no visiem EJIZ) (% no IZ ārpus Natura 2000 teritorijām)
BE 14,640 3% 11,152 76% 21% 3,488 24% 1%
BG 4,25,491 33% 4,25,491 100% 100% 0 0% 0%
CZ 4,16,962 43% 1,38,737 33% 101% 2,78,225 67% 33%
DK 9,547 5% 9,547 100% 18% 0 0% 0%
DE 5,43,674 12% 5,43,674 100% 57% 0 0% 0%
ET 687 0% 687 100% 2% 0 0% 0%
IE 30,175 1% 30,175 100% 92% 0 0% 0%
EL 4,58,258 22% 4,58,258 100% 103% 0 0% 0%
ES 24,92,436 31% 24,92,436 100% 121% 0 0% 0%
HR 76,487 12% 76,487 100% 105% 0 0% 0%
IT 12,67,973 38% 10,50,647 83% 121% 2,17,326 17% 0%
CY 740 40% 740 100% 95% 0 0% 0%
LV 9,703 1% 3,762 39% 6% 5,941 61% 1%
LT 66,313 12% 66,313 100% 100% 0 0% 0%
LU 6,526 10% 3,025 46% 35% 3,501 54% 6%
HU 4,60,145 65% 4,60,145 100% 92% 0 0% 0%
NL 48,984 6% 48,984 100% 95% 0 0% 0%
AT 24,795 2% 24,795 100% 9% 0 0% 0%
PL 2,56,825 8% 2,56,825 100% 41% 0 0% 0%
RO 6,79,522 15% 6,79,522 100% 88% 0 0% 0%
SL 20,850 7% 20,850 100% 28% 0 0% 0%
SK 1,42,239 27% 1,42,239 100% 95% 0 0% 0%
FI 3,143 10% 3,143 100% 111% 0 0% 0%
SE 49,058 11% 49,058 100% 104% 0 0% 0%
UK 5,80,112 5% 5,61,491 97% 47% 18,621 3% 0%
ES kopā* 80,85,285 16% 75,58,183 93% 84% 5,27,102 7% 1%
Dalībvalsts Visi IZ IZ Natura 2000 teritorijās IZ ārpus Natura 2000 teritorijām
(ha) (ha) (% no visiem IZ) (ha) (% no visiem IZ)
BE 4,86,600 54,212 11% 4,32,388 89%
BG 12,71,320 4,26,348 34% 8,44,972 66%
CZ 9,60,080 1,37,384 14% 8,22,696 86%
DK 1,95,480 53,544 27% 1,41,936 73%
DE 46,20,980 9,58,000 21% 36,62,980 79%
ET 3,24,560 36,725 11% 2,87,835 89%
IE 39,15,770 32,933 1% 38,82,837 99%
EL 21,02,380 4,43,996 21% 16,58,384 79%
ES 79,62,040 20,53,279 26% 59,08,761 74%
HR 6,18,070 73,126 12% 5,44,944 88%
IT 33,16,430 8,69,545 26% 24,46,885 74%
CY 1,850 777 42% 1,073 58%
LV 6,54,260 62,634 10% 5,91,626 90%
LT 5,60,100 66,557 12% 4,93,543 88%
LU 66,900 8,573 13% 58,327 87%
HU 7,02,720 4,99,692 71% 2,03,028 29%
NL 7,73,090 51,451 7% 7,21,639 93%
AT 12,96,270 2,69,414 21% 10,26,856 79%
PL 32,06,310 6,22,927 19% 25,83,383 81%
RO 43,98,350 7,69,100 17% 36,29,250 83%
SL 2,84,780 73,909 26% 2,10,871 74%
SK 5,18,340 1,49,651 29% 3,68,689 71%
FI 30,670 2,834 9% 27,836 91%
SE 4,48,650 47,325 11% 4,01,325 89%
UK 1,07,91,520 11,98,646 11% 95,92,874 89%
ES kopā* 4,95,07,520 89,62,582 18% 4,05,44,938 82%

* Šajā tabulā nav iekļauta Francija un Portugāle, jo trūkst pilnīgu datu, un Malta, jo tajā nav ilggadīgo zālāju.

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas datiem.

III pielikums

Galvenie dati par ENP īstenošanu 2016. gadā

Dalībvalsts Aramzeme, uz ko attiecas ENP pienākums Prasītās ENP:
5 % aramzemes, uz ko attiecas ENP pienākums
Visas deklarētās ENP Virs obligātā līmeņa deklarētās ENP Ražojošās ENP
Visas ražojošās ENP no kurām
(ha) (% no visām deklarētajām ENP) Slāpekli piesaistoši kultūraugi Starpkultūras
(ha) (ha) (ha) (%) (ha) (% no visām deklarētajām ENP) (ha) (% no visām deklarētajām ENP)
BE 7,06,984 35,349 53,315 51% 49,223 92% 1,746 4% 47,438 89%
BG 29,92,629 1,49,631 2,10,043 40% 1,09,760 52% 91,013 32% 18,227 9%
CZ 23,96,918 1,19,846 1,78,209 49% 1,64,840 92% 1,32,623 72% 32,196 18%
DK 21,06,321 1,05,316 1,08,850 3% 77,348 71% nav izraudzīts 76,298 70%
DE 1,07,38,721 5,36,936 6,81,520 27% 3,92,623 58% 1,20,662 16% 2,71,360 40%
ET 3,99,630 19,981 39,807 99% 29,852 75% 29,852 65% nav izraudzīts
IE 3,17,777 15,889 39,117 146% 5,210 13% 4,401 12% 784 2%
EL 6,72,977 33,649 1,11,797 232% 53,492 48% 53,492 51% nav izraudzīts
ES 93,37,789 4,66,889 14,97,885 221% 4,96,942 33% 4,96,942 33% nav izraudzīts
HR 5,23,344 26,167 73,255 180% 55,714 76% 51,466 72% 4,239 6%
IT 33,52,576 1,67,629 3,07,295 83% 2,28,102 74% 2,27,851 72% nav izraudzīts
CY 61,862 3,093 9,123 195% 2,983 33% 2,983 24% nav izraudzīts
LV 8,26,932 41,347 81,369 97% 33,743 41% 31,726 30% 2,017 2%
LT 21,03,701 1,05,185 2,51,038 139% 1,88,796 75% 1,82,463 56% 5,349 2%
LU 47,818 2,391 3,668 53% 2,738 75% 957 29% 1,782 49%
HU 33,48,571 1,67,429 2,98,598 78% 2,04,897 69% 1,48,305 45% 56,366 19%
MT 91 5 17 264% 14 84% 14 60% nav izraudzīts
NL 5,82,736 29,137 60,378 107% 59,503 99% 3,821 7% 55,675 92%
AT 3,05,859 15,293 20,837 36% 13,647 65% 10,174 54% 3,394 16%
PL 57,91,052 2,89,553 4,08,652 41% 3,56,890 87% 1,97,531 49% 1,58,858 39%
PT 4,05,779 20,289 38,882 92% 7,521 19% 7,521 15% nav izraudzīts
RO 51,03,229 2,55,161 3,83,267 50% 3,80,281 99% 2,72,468 68% 1,07,788 28%
SL 70,803 3,540 5,705 61% 5,391 94% 4,357 43% 1,034 18%
SK 12,20,965 61,048 89,208 46% 56,227 63% 46,945 55% 9,113 10%
FI 4,13,588 20,679 27,312 32% 7,297 27% 7,296 25% nav izraudzīts
SE 13,79,908 68,995 1,18,308 71% 51,091 43% 36,014 29% 13,897 12%
UK 47,95,556 2,39,778 4,97,274 107% 1,90,481 38% 1,78,624 34% 11,839 2%
ES kopā* 6,00,04,114 30,00,206 55,94,727 86% 32,24,604 58% 23,41,247 39% 8,77,653 16%
Dalībvalsts Neražojošās ENP
Visas neražojošās ENP no kurām
(ha) (% no visām deklarētajām ENP) Papuvē esoša zeme Ainavas elementi
(ha) (% no visām deklarētajām ENP) (ha) (% no visām deklarētajām ENP)
BE 4,205 8% 1,629 3% 1,791 3%
BG 1,08,047 51% 1,05,239 50% 1,740 1%
CZ 13,370 8% 10,638 6% 2,361 1%
DK 32,564 30% 25,693 24% 969 1%
DE 2,63,565 39% 1,81,275 27% 74,855 11%
ET 9,954 25% 8,987 23% 968 2%
IE 34,177 87% 555 1% 30,896 79%
EL 58,305 52% 58,152 52% 55 0%
ES 10,09,038 67% 9,69,662 65% nav izraudzīts
HR 17,550 24% 11,241 15% 677 1%
IT 84,716 28% 79,758 26% 2,117 1%
CY 6,140 67% 5,806 64% 224 2%
LV 47,626 59% 46,101 57% 1,525 2%
LT 69,617 28% 68,575 27% 58 0%
LU 930 25% 165 5% 528 14%
HU 93,927 31% 83,008 28% 7,011 2%
MT 3 16% 3 16% 0 0%
NL 881 1% nav izraudzīts 875 1%
AT 7,269 35% 7,182 34% 8 0%
PL 52,262 13% 32,134 8% 8,723 2%
PT 31,361 81% 29,578 76% 233 1%
RO 3,011 1% nav izraudzīts 2,524 1%
SL 328 6% 328 6% nav izraudzīts
SK 33,150 37% 30,787 35% 2,070 2%
FI 20,012 73% 20,011 73% 0 0%
SE 68,397 58% 62,111 52% 5,107 4%
UK 3,06,822 62% 1,94,966 39% 71,744 14%
ES kopā* 23,77,228 46% 20,33,582 39% 2,17,060 5%

* Šajā tabulā nav iekļauta Francija, jo trūkst pilnīgu datu.

Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas datiem.

Komisijas atbilde

Kopsavilkums

IV

Komisija uzskata, ka zaļināšana, salīdzinot ar laikposmu pirms tās ieviešanas, var uzlabot KLP vidiskos un klimata raksturlielumus. Piemēram, pienākums kādu procentuālu daļu aramzemes atvēlēt, lai izveidotu ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP), ir jauns. Ilggadīgo zālāju aizsardzība valsts vai reģionālā līmenī ir nostiprināta, ierobežojot šo zālāju pārveidošanas apjomu.

Kopumā zaļināšana attiecas uz saimniecībām, kas aptver lielu daļu lauksaimniecības zemju (2016. gadā 77 %). Turklāt Komisija savos ziņojumos par zaļināšanu ir atzinusi, ka bija iespējams uzlabot īstenošanu, un ir pieņemtas vairākas regulējuma izmaiņas, lai vienkāršotu šīs shēmas darbību un uzlabotu tās vidiskos raksturlielumus. Piemēram, no 2018. gada tiks piemērots aizliegums ENP lietot pesticīdus, un tas ir būtisks zaļināšanas vidisko raksturlielumu uzlabojums.

V

Zaļināšana ir atsaistīts ienākumu atbalsts, ar ko lauksaimniekiem atlīdzina viņu sniegto galveno sabiedrisko labumu. Šajā ziņā zaļināšana, kas ir standartizēts maksājums, atšķiras no mērķtiecīgākiem un vērienīgākiem agrovides un klimata pasākumiem, ar kuriem kompensē radušās izmaksas un zaudētos ienākumus, salīdzinot ar atskaites līmeņa prasībām. Zaļināšanas maksājums, kas ir standartizēts nolūkā vienkāršot administrēšanu, nav domāts ne lauksaimnieku izmaksu, ne arī paredzamo vides un klimata ieguvumu ekonomiskās vērtības atspoguļošanai. Attiecīgā tiešo maksājumu daļa (30 % plus iespējamās sankcijas, kuru apmērs var sasniegt pat 7,5 % no tiešajiem maksājumiem) kalpo kā efektīvs preventīvs līdzeklis. Pateicoties ievērojamajai tiešo maksājumu daļai un šā maksājuma obligātajam raksturam, zaļināšanu praktizē gandrīz visi lauksaimnieki, kuriem jāpilda zaļināšanas pienākumi, un tādējādi nodrošina šīs prakses plašu izplatību.

VI

Komisijas izpratnē liekā palīdzība aptver ne tikai izmaiņas, ko zaļināšana ievieš lauksaimnieku saimniekošanas praksē, bet arī tās esošās prakses un platību saglabāšanu, kas labvēlīgi ietekmē vidi un klimatu (piemēram, papuves, dzīvžogu aizsardzība, buferjoslas utt.), jo vairāk tāpēc, ka ārējie faktori pastiprina pašreizējo ražošanas intensifikācijas un specializācijas tendenci. Komisija uzskata, ka gadījumā, ja mēs ņemam vērā arī šo zaļināšanas ietekmi, Revīzijas palātas minētā liekā palīdzība ir ierobežotāka. Arī platībās, uz kurām attiecas zaļināšanas pienākumi un kurās lauksaimniekiem ir jāīsteno šīs izmaiņas vai jāsaglabā esošā labvēlīgā prakse, zaļināšana var uzlabot KLP vidiskos raksturlielumus.

VIII

Pirmais ievilkums. Lai arī Komisija piekrīt 1. ieteikumam pēc būtības, tā šajā posmā nevar uzņemties konkrētas saistības par tiesību aktu priekšlikumiem laikposmam pēc 2020. gada un par plānoto īstenošanas termiņu. Tomēr jau ir sākts darbs, lai sīkāk izstrādātu ar vidi un klimatu saistītu KLP instrumentu, tostarp zaļināšanas, intervences loģiku.

Otrais ievilkums. Komisija piekrīt 2. ieteikuma pirmajam teikumam un, ņemot vērā tās tiesību aktu priekšlikumus KLP pēc 2020. gada, jau pārskata pašreizējās KLP īstenošanu un novērtē to. Šajā sakarā 2016. un 2017. gadā Komisija jau ir nākusi klajā ar diviem ziņojumiem par zaļināšanas īstenošanu.

Lai gan Komisija piekrīt 2. ieteikuma atlikušajai daļai pēc būtības, tā šajā posmā nevar uzņemties konkrētas saistības par tiesību aktu priekšlikumiem laikposmam pēc 2020. gada un par plānoto īstenošanas termiņu.

Apsvērumi

Komisijas kopējā atbilde uz 16. punkta a) un b) apakšpunktu un uz 2. izcēlumu

Zaļināšanas mērķis ir uzlabot KLP vidiskos raksturlielumus. Šo mērķi paredzēts sasniegt ar trim prasībām, kas ietver vides un klimata pārmaiņu mērķus tādās jomās kā bioloģiskās daudzveidība (galvenokārt ENP), oglekļa dioksīda piesaiste (galvenokārt aizsargājot ilggadīgos zālājus) un augsne (galvenokārt dažādojot kultūraugus). Skaidrs, ka saistībā ar minētajām vides un klimata problēmām, zaļināšana var tikai palīdzēt uzlabot situāciju. Novērtējot zaļināšanas rezultātus salīdzinājumā ar tās mērķi, būtisks rādītājs ir platība, uz kuru attiecas vismaz viens zaļināšanas pienākums, un mērķis maksimāli palielināt šo platību. Kā uzsver Revīzijas palāta, daudzu ārējo un iekšējo faktoru dēļ ir objektīvi grūti noteikt zaļināšanas mērķus un novērtēt tās īpašo ieguldījumu katrā atsevišķā vides un klimata problēmu risinājumā.

2. izcēlums — Bioloģiskā daudzveidība un augsne: skaidrības trūkums attiecībā uz pašreizējo un vēlamo stāvokli Augsne

Komisijas paziņojums “Tematiskā stratēģija augsnes aizsardzībai” joprojām ir visaptverošākais ES satvars, kurā ir risinātas ar dažādiem augsnes degradācijas veidiem saistītās problēmas. Kopš 2006. gada daudz kas ir panākts ar neleģislatīvu pasākumu palīdzību, tostarp augsnes aizsardzību integrējot ES politikā, īpaši KLP. Tā kā nav ES tiesību aktu par augsni (Augsnes pamatdirektīvas priekšlikumu (COM(2006)231) pēc 8 gadiem atsauca Padomes bloķējošā mazākuma dēļ), ES līmenī vēl joprojām nav konkrētu mērķu attiecībā uz augsni. ES līmenī veikti vairāki pasākumi, piemēram, lai pildītu 7. Vides rīcības programmas saistības un apsvērtu iespējamu jaunu ES līmeņa iniciatīvu par augsni, ir izveidota ES Ekspertu grupa augsnes aizsardzības jautājumos. Saskaņā ar nesen publicēto uzskaiti par augsnes politiku ES un dalībvalstu līmenī1 augsnes aizsardzība joprojām ir izkliedēta daudzos politikas instrumentos.

19

Skatīt Komisijas atbildi uz 16. punkta a) un b) apakšpunktu un 2. izcēlumu, kā arī Komisijas atbildi uz 20. punktu.

b)

Ietekme ir jānovēro vairāku gadu garumā, un tā izriet no vairāku faktoru apvienotās ietekmes, tostarp arī no paredzamās ENP ietekmes.

20

Kaut arī ietekmes novērtējumā netika precīzi kvantitatīvi noteikts paredzamais ieguvums vides jomā, Komisija katras atsevišķas zaļināšanas prasības mērķi definēja tā pieņemšanas laikā. Ekoloģiski nozīmīga platība galvenokārt bija paredzēta, lai palielinātu bioloģisko daudzveidību, aizsargātu ilggadīgos zālājus (pamatmērķis — nodrošināt oglekļa piesaisti) un dažādotu kultūraugus nolūkā saglabāt augsnes kvalitāti (līdzīgi sākotnēji paredzētajai augsekai). Noteiktām praksēm mērķu pamatojums — īpaši kultūru dažādošanas un ilggadīgo zālāju jomā — bija atrodams esošajā zinātniskajā literatūrā. Turpmākās diskusijās apsprieda zaļināšanas mērķi, lai gan tas netika izteikts skaitļos.

Komisijas kopīga atbilde par 23. un 24. punktu

Zaļināšana ir atsaistīts ienākumu atbalsts, ar ko lauksaimniekiem atlīdzina viņu sniegto sabiedrisko labumu saistībā ar vidi un klimatu. Šajā ziņā zaļināšana, kas ir standartizēts maksājums, atšķiras no mērķtiecīgākiem un vērienīgākiem agrovides un klimata pasākumiem, ar kuriem kompensē radušās izmaksas un zaudētos ienākumus, salīdzinot ar atskaites līmeņa prasībām. Zaļināšanas maksājums, kas ir standartizēts nolūkā vienkāršot administrēšanu, nav domāts ne lauksaimnieku izmaksu, ne arī paredzamo vides un klimata ieguvumu ekonomiskās vērtības atspoguļošanai. Attiecīgā tiešo maksājumu daļa (30 % plus iespējamās sankcijas, kuru apmērs var sasniegt pat 7,5 % no tiešajiem maksājumiem) kalpo kā efektīvs preventīvs līdzeklis. Pateicoties ievērojamajai tiešo maksājumu daļai un šā maksājuma obligātajam raksturam, zaļināšanu praktizē gandrīz visi lauksaimnieki, kuriem jāpilda zaļināšanas pienākumi, tādējādi nodrošinot šīs prakses plašu izplatību.

25

Tā kā zaļināšana kopā ar citiem politikas instrumentiem veicina noteiktu vides mērķu sasniegšanu, piemēram, uzlabo augsnes organisko vielu, aizsargā ainavas vai uzlabo ūdens kvalitāti, būtu ļoti grūti nošķirt to konkrēto ekonomisko vērtību, kas gaidāma no ieguvuma videi un klimatam, no ieguvumiem, ko šiem vispārīgajiem mērķiem dod zaļināšana.

e)

Skatīt Komisijas atbildi par 16. punktu.

Komisijas kopīga atbilde uz 29.–31. punktu

Ciktāl tas attiecas uz izmaiņām praksē, Komisija uzskata, ka labākais rādītājs zaļināšanas ieviešanas ietekmei ir saimniecību skaits. Komisija šajā sakarā norāda, ka zaļināšana radīja izmaiņas 13 % saimniecību kultūraugu dažādošanas gadījumā un 37 % saimniecību ENP gadījumā2. Šo izmaiņu ietekme uz vidi platības ziņā ir grūti novērtējama, jo labvēlīgie rezultāti ir gaidāmi ne tikai attiecībā uz konkrēto zemes daļu, kurā notika izmaiņas, bet gan uz plašāku teritoriju. Šāda ietekme ir atkarīga no konkrētās labvēlīgās prakses.

Skatīt arī Komisijas atbildi uz 34. punktu.

Komisijas kopīga atbilde par 32. un 33. punktu

Komisija uzskata, ka platību īpatsvars, uz kuru attiecas vismaz viens zaļināšanas pienākums, ir būtiska norāde uz to, ka zaļināšana spēj uzlabot KLP vidisko raksturlielumu. Faktiski šī daļa atbilst platībai, uz kuru attiecas visas zaļināšanas prasības papildus un mijiedarbībā ar citiem pasākumiem, piemēram, tādiem kā pasākums saistībā ar labu lauksaimniecības un vides stāvokli (LLVA) un agrovides un klimata pasākums (AECM). Zaļināšanas galīgā ietekme uz vidi un klimatu, protams, ir atkarīga arī no minēto prasību vērienīguma attiecībā uz minētajām platībām (piemēram, palielinot ekoloģiski nozīmīgu platību no 5 % līdz 7 %), bet galīgā iznākuma pamatā ir kvantitatīvais aspekts, proti, attiecīgā platība. 2016. gadā saimniecības, uz kurām attiecās viens vai vairāki zaļināšanas pienākumi, aptvēra 77 % no kopējās lauksaimniecības platības. Konkrētākiem zaļināšanas pienākumiem zaļināšanas uzraudzībā izmanto arī citus rādītājus, piemēram, ENP procentuālo daļu no aramzemes platības (pamatojoties uz lauksaimnieku deklarēto ENP platību). Šie rādītāji ir sīki analizēti visos pieejamajos ziņojumos par zaļināšanu, proti, 2016. gada Komisijas dienestu darba dokumentā un 2017. ENP ziņojumā Padomei un Eiropas Parlamentam.

Turklāt zaļināšanas pienākumu mērķis ne vienmēr ir mainīt lauksaimniecības praksi (skatīt Komisijas atbildi uz 34. punktu).

34

Komisijas izpratnē liekā palīdzība aptver ne tikai izmaiņas, ko zaļināšana ievieš lauksaimnieku saimniekošanas praksē, bet arī tās esošās prakses un platību saglabāšanu, kas labvēlīgi ietekmē vidi un klimatu; īpaši gadījumos, kad ražošanas intensitātes tendences (piemēram, ilggadīgo zālāju un papuves samazināšana) pastiprina ārējie faktori. Piemēram, vienkāršības labad prasībā par ENP ne vienmēr paredzēts katrā saimniecībā izveidot jaunus elementus vai ekoloģisku platību, ja tās jau prasītajā līmenī ir izveidotas. Tomēr zaļināšana aizsargā un sekmē šos elementus un platības, tādējādi novēršot to iznīcināšanu intensifikācijas rezultātā. Ja tas būtu ņemts vērā, Revīzijas palātas norādītais liekās palīdzības efekts būtu bijis ierobežotāks.

39

Bioloģiskie lauksaimnieki, kurus pēc definīcijas uzskata par “videi labvēlīgiem”, nodrošina sabiedrisko labumu ārpus tā sabiedriskā labuma, ko nodrošina zaļināšana. Vienkāršošanas un izmaksu un ieguvumu apsvērumu dēļ mazie lauksaimnieki ir atbrīvoti no zaļināšanas pienākumiem. Tomēr platība, uz kuru attiecas mazo lauksaimnieku atbalsta shēma, ir ierobežota (7 % no tiešo maksājumu platības).

45

Uz vides aspektā jutīgu ilggadīgo zālāju aizsardzību (ESPG) galvenokārt attiecas Natura 2000, kurā iekļautas visvērtīgākās bioloģiskās daudzveidības platības.

46

Lai gan vispārējais ilggadīgo zālāju aizsardzības mērķis ir saglabāt oglekļa uzkrājumu, īpašās kategorijas — vides aspektā jutīgu ilggadīgo zālāju (ESPG) — aizsardzības mērķis ir saglabāt bioloģisko daudzveidību un sekmēt laba saglabāšanās stāvokļa ievērošanu (sk. Direktīvas 92/43/EEK I pielikumu) zālāju dzīvotnēs, kas ir atkarīgas no zālāju apsaimniekošanas (sk. Direktīvas 2009/147/EK II pielikumu), un attiecībā uz putnu sugām, kuras Direktīva 2009/147/EK aizsargā īpaši aizsargājamās teritorijās, kurās ir zālāji. Šeit patiešām ir cieša saikne ar dažiem noteikumiem Putnu direktīvā un Dzīvotņu direktīvā. Tāpēc, pamatojoties uz pašreizējiem tiesību aktiem, vispirms mērķtiecīgāk būtu jāpievēršas bioloģiskajai daudzveidībai.

48

Slāpekli piesaistoši kultūraugi un starpkultūras ir patiešām nozīmīgas ENP, bet papuvē esošā zeme, kas ir neproduktīva platība, ir otrs svarīgākais ENP veids (2015. gadā 38 % no ENP). Tā kā papuvē atstātā zeme labvēlīgi ietekmē vidi un klimatu, ja ir noteiktas pienācīgas apsaimniekošanas prasības, šāda veida ENP, visticamākais, palielinās ENP pievienoto vērtību.

50

Komisija uzskata, ka nesen pieņemtais deleģētā akta3 grozījums, kurā precizēts apsaimniekošanas veids, piemēram, pesticīdu lietošanas aizliegums produktīvās ENP vai precīzāk noteikts minimālais periods augu segumam, ir nozīmīgs solis šo platību bioloģiskās daudzveidības stāvokļa uzlabošanā. Tāpēc attiecīgajās platībās šīm izmaiņām būtu ievērojami jāuzlabo apsaimniekošanas prasības ENP.

54

Komisija aktīvi uzrauga, kā dalībvalstis īsteno zaļināšanu, un veic turpmākus pasākumus, ja ES noteikumi netiek piemēroti pareizi. Tomēr Komisijas novērtēšanas spējas ir ierobežotas, un tai nav iespējams detalizēti pārbaudīt, vai izdarītā izvēle ir vidiski nozīmīga attiecīgajā valsts vai vietējā kontekstā.

57

Nepārtrauktība ir viens no galvenajiem agrovides un klimata atbalsta elementiem. Efektīvu un rezultatīvu shēmu īstenošana ilgāk par vienu plānošanas periodu ļauj sasniegt labākus rezultātus.

Lai gan ir sagaidāms, ka zaļināšanas ieviešana var palielināt agrovides un klimata pasākumu vidisko vērienīgumu, tas ne vienmēr tā notiek. Pirmkārt, agrovides un klimata pasākumu atskaites līmenis neietver zaļināšanu. Šajos pasākumos jāizvairās maksāt par darbībām, kas pārklājas ar zaļināšanu (tas faktiski prasa palielināt mērķu vērienīgumu, lai piedāvātu lielāku piemaksu); tomēr šādas neatlīdzināmas darbības tomēr var būt pasākuma daļa. Otrkārt, īpaši attiecībā uz saistībām par kultūraugu dažādošanu, zaļināšanas ietekme ir vieglāk pamanāma, jo šādai dažādošanai, lai saglabātu atbalstu, ir jābūt vērienīgākai, nekā to prasa zaļināšana.

58

Komisija uzskata, ka pārklāšanās risks starp zaļināšanu un savstarpējo atbilstību un starp zaļināšanu un lauku attīstības vides pasākumiem tiek pienācīgi risināts reglamentējošos noteikumos. Pēdējā gadījumā tiesiskais regulējums neizslēdz pārklāšanos starp zaļināšanu un agrovides un klimata saistībām, ja atbalsts par vienu un to pašu praksi tiek sniegts vienreiz, proti, ja tiek novērsta dubulta finansēšana.

Komisijas kopīga atbilde par 59. un 60. punktu

Palātas minētais pārklāšanās risks starp zaļināšanu un savstarpējo atbilstību tiek risināts ar reglamentējošo noteikumu palīdzību. Elementi vai prakse, kas dažādās dalībvalstīs tiek prasīta savstarpējās atbilstības ietvaros, ES līmenī nodrošina zaļināšanas prakses atskaites līmeni. Piemēram, ja saskaņā ar savstarpējo atbilstību starpkultūrai ir jābūt vienas sugas, par ENP to var uzskatīt tikai tad, ja starpkultūru papildina ar otru sugu. Līdz ar to abi instrumenti darbojas sinerģijā, kur savstarpējā atbilstība kalpo kā likuma norma un ENP veicina labāku ietekmi uz vidi.

66

Zaļināšanas pārskatīšana bija daļa no KLP vienkāršošanas Komisijas 2016. gada REFIT programmas ietvaros. Tā bija atbilde uz Komisijas 2014. gada 2. aprīļa deklarācijā pausto apņemšanos pēc viena gada pieredzes izvērtēt administratīvo slogu, ietekmi uz vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem un ietekmi uz ražošanas potenciālu ES līmenī. Komisijas dienestu darba dokuments tika publicēts 2016. gada jūnijā4.

Balstoties uz šo pārskatīšanu, AGRI ĢD dienesti izstrādāja virkni konkrētu vienkāršošanas priekšlikumu. Tie veido līdzsvarotu paketi, kurā pašreizējie noteikumi, īpaši attiecībā uz ENP, precizēti, padarot tos vieglāk saprotamus un īstenojamus gan lauksaimniekiem, gan pārvaldes iestādēm.

Šajā nolūkā Komisija iesniedza priekšlikumu deleģētajam aktam (Deleģētā Regula (ES) Nr. 639/2014). Šo tekstu pieņēma abas likumdevējas iestādes, un tas ir publicēts 2017. gada 30. jūnijā5.

Trīspadsmit pasākumi pielāgos apsaimniekošanas nosacījumus un stimulēs lauksaimniekus deklarēt ainavas elementus un buferjoslas. Piemēram:

 • gadījumos, kad noteikti ENP ainavu elementi un joslas līdzinās viena otrai, dažas kategorijas ir apvienotas un attiecīgi racionalizētas saistītās prasības. Tas ļaus izvairīties no neskaidrības un kļūdām;
 • attiecībā uz ainavu elementu atrašanās vietas un maksimālā izmēra noteikšanu ir ieviestas dažas elastīguma iespējas; tas ļaus labāk aptvert tādu veidu ENP kā, piemēram, dzīvžogi un laukmales;
 • gadījumos, kad ir grūti pamatot vides ieguvumus, ir atcelti daži nosacījumi, piemēram, pienākums izmantot slāpekli piesaistošas kultūras kā tīrkultūru.

Jānorāda, ka dažu grozījumu nolūks ir uzlabot politikas vidiskos raksturlielumus un palielināt vispārējo uzticēšanos 2013. gada zaļināšanas tiešajiem maksājumiem.

Tie ietver dažu elementu, piemēram, starpkultūru un papuves izmantošanas minimālo ilgumu, kā arī vispārēju aizliegumu izmantot augu aizsardzības līdzekli apstrādātās platībās, kuras kvalificējas kā ENP. Aizliegums atspoguļo maksājuma mērķi: pesticīdu izmantošanu nevar uzskatīt par saderīgu ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un attīstību platībās, kas veido tikai 5 procentus aramzemes.

67

Lai palīdzētu dalībvalstīm īstenot zaļināšanu, noteikumos vai vadlīnijās kopš 2015. gada ir pieņemti vairāki vienkāršošanas pasākumi. ENP jomā galvenās izmaiņas attiecas uz:

 • dažu elementu lieluma kritēriju vienkāršošanu un iespēju izmantot platības (piemēram, buferjoslas, laukmales);
 • to, ka lauksaimnieks pēc palīdzības pieteikuma iesniegšanas zināmā mērā var mainīt palīdzības veidu un vietu;
 • iespēju, ka ne visas potenciālās pastāvīgās ENP ir jāattiecina uz ENP datu slāni;
 • izvēles iespēju nošķirt dzīvžogus no kokiem apaugušām joslām vai rindā augošiem kokiem, kā arī apvienot ENP veidus;
 • definīciju precizēšanu (nepilnības attiecībā uz dzīvžogiem vai ar kokiem apaugušām joslām);
 • to blakus esošās ainavas elementu pieņemšanu, kas atrodas ap lauksaimniecības zemes gabalu.
5. izcēlums — ENP datu slāņa izveides smagais slogs

2015 gadā, t. i., pirmajā zaļināšanas īstenošanas gadā, Komisija grozīja pamatnostādnes par ENP datu slāni, lai precizētu, ka ENP slānī nav noteikti jānorāda visas potenciālās EFA, bet gan tās lauksaimnieku deklarētās ENP, kas laika gaitā ir stabilas.

69

Skatīt Komisijas atbildi par 54. punktu.

Secinājumi un ieteikumi

73

Komisija uzskata, ka zaļināšana, salīdzinot ar laikposmu pirms tās ieviešanas, var uzlabot KLP vidiskos un klimata raksturlielumus. Piemēram, pienākums izveidot ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) kādai procentuālajai aramzemes daļai, ir jauns. Ilggadīgo zālāju aizsardzība valsts vai reģionālā līmenī ir nostiprināta, ierobežojot šo zālāju pārveidošanas apjomu. Kopumā zaļināšana attiecas uz saimniecībām, kas pārstāv lielu daļu no lauksaimniecības zemes platības (2016. gadā 77 %). Turklāt Komisija savos ziņojumos par zaļināšanu ir atzinusi, ka bija iespējams uzlabot īstenošanu, un ir pieņemtas vairākas regulējuma izmaiņas, lai vienkāršotu šīs shēmas darbību un uzlabotu tās vidiskos raksturlielumus. Piemēram, aizliegumu lietot pesticīdus ekoloģiski nozīmīgās platībās sāks piemērot no 2018. gada, un tas ir ievērojams uzlabojums zaļināšanas vidiskajā raksturlielumā.

77

Zaļināšana ir atsaistīts ienākumu atbalsts, ar ko lauksaimniekiem atlīdzina viņu sniegto sabiedrisko labumu saistībā ar vidi un klimatu. Šajā ziņā zaļināšana, kas ir standartizēts maksājums, atšķiras no mērķtiecīgākiem un vērienīgākiem agrovides un klimata pasākumiem, ar kuriem kompensē radušās izmaksas un zaudētos ienākumus, salīdzinot ar atskaites līmeņa prasībām. Zaļināšanas maksājums, kas ir standartizēts nolūkā vienkāršot administrēšanu, nav domāts ne lauksaimnieku izmaksu, ne arī paredzamo vides un klimata ieguvumu ekonomiskās vērtības atspoguļošanai. Attiecīgā tiešo maksājumu daļa (30 % plus iespējamās sankcijas, kuru apmērs var sasniegt pat 7,5 % no tiešajiem maksājumiem) kalpo kā efektīvs preventīvs līdzeklis. Pateicoties ievērojamajai tiešo maksājumu daļai un šā maksājuma obligātajam raksturam, zaļināšanu praktizē gandrīz visi lauksaimnieki, kuriem jāpilda zaļināšanas pienākumi, tādējādi nodrošinot šīs prakses plašu izplatību.

78

Komisijas izpratnē liekā palīdzība aptver ne tikai izmaiņas, ko zaļināšana ievieš lauksaimnieku saimniekošanas praksē, bet arī esošās prakses un platību saglabāšanu, kas labvēlīgi ietekmē vidi un klimatu, (piemēram, papuves, dzīvžogu aizsardzība, buferjoslas utt.), jo vairāk ir tāpēcļ, ka ārējie faktori pastiprina pašreizējo ražošanas intensifikācijas un specializācijas tendenci. Komisija uzskata, ka gadījumā, ja mēs ņemam vērā arī šo zaļināšanas ietekmi, Revīzijas palātas minētā liekā palīdzība ir ierobežotāka. Arī platībās, uz kurām attiecas zaļināšanas pienākumi un kurās lauksaimniekiem ir jāīsteno šīs izmaiņas vai jāsaglabā esošā labvēlīgā prakse, zaļināšana var uzlabot KLP vidiskos raksturlielumus.

79

ES tiesību aktos ietverto zaļināšanas pasākumu kopums ir kompromiss starp gaidāmajiem rezultātiem vides jomā un ierobežojumiem, ko uzliek lauksaimniekiem un valsts pārvaldes iestādēm. Šajā kontekstā apsaimniekošanas ierobežojumu dēļ priekšroka tika dota kultūraugu dažādošanai, nevis augsekai; vides aspektā jutīgu ilggadīgo zālāju (ESPG) platību izraudzīšanās ir saistīta ar dažām Natura 2000 prasībām, kam ir bioloģiskās daudzveidības mērķi; ENP veidi ietver produktīvus elementus, kas ļauj izvairīties no pārāk lielas ietekmes uz ražošanas potenciālu. Pēc pirmā zaļināšanas īstenošanas gada Komisija, balstoties uz gūto pieredzi, ir uzsākusi nepieciešamās izmaiņas, lai vienkāršotu un uzlabotu zaļināšanas rezultātus vides jomā. Tas īpaši ietver pesticīdu aizliegumu produktīviem ENP veidiem.

80

Skatīt Komisijas atbildi par 54. punktu.

1. ieteikums

Lai arī Komisija piekrīt 1. ieteikumam pēc būtības, tā šajā posmā nevar uzņemties konkrētas saistības par tiesību aktu priekšlikumiem laikposmam pēc 2020. gada un par plānoto īstenošanas termiņu. Tomēr jau ir sākts darbs, lai sīkāk izstrādātu ar vidi un klimatu saistītu KLP instrumentu, tostarp zaļināšanas, intervences loģiku.

2. ieteikums

Komisija piekrīt 2. ieteikuma pirmajam teikumam un, ņemot vērā tās tiesību aktu priekšlikumus KLP pēc 2020. gada, jau pārskata pašreizējās KLP īstenošanu un novērtē to. Šajā sakarā 2016.6 un 2017. gadā7 Komisija jau ir nākusi klajā ar diviem ziņojumiem par zaļināšanas īstenošanu.

Lai gan Komisija piekrīt 2. ieteikuma atlikušajai daļai pēc būtības, tā šajā posmā nevar uzņemties konkrētas saistības par tiesību aktu priekšlikumiem laikposmam pēc 2020. gada un par plānoto īstenošanas termiņu

Glosārijs un saīsinājumi

EJIZ: ekoloģiski jutīgi ilggadīgie zālāji ir ilggadīgo zālāju platības, kas galvenokārt ietilpst Natura 2000 teritorijās un ko dalībvalstis ir izraudzījušās, jo tās ir svarīgas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, īpaši attiecībā uz aizsargājamām zālāju sugām un dzīvotnēm. Piemērojot zaļināšanu, šīs platības nedrīkst izmantot citādi vai uzart.

ENP: ekoloģiski nozīmīga platība ir lauku saimniecību zeme, kurā ievēro īpašu praksi vai kurai ir īpašas pazīmes, kas ir videi labvēlīgas. Piemērojot zaļināšanu, saimniecībām parasti jāatvēl ENP vismaz 5 % aramzemes.

ES: Eiropas Savienība.

ĢD AGRI: Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts.

ĢD CLIMA: Eiropas Komisijas Klimata politikas ģenerāldirektorāts.

ĢD ENV: Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts.

JRC: Kopīgais pētniecības centrs – Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāts.

KLP 1. pīlārs: kopējās lauksaimniecības politikas daļa, kas aptver tiešos maksājumus lauksaimniekiem un tirgus pasākumus.

KLP 2. pīlārs: kopējās lauksaimniecības politikas daļa, kas aptver lauku attīstības pasākumus.

KLP: kopējā lauksaimniecības politika ir tiesību akti un prakse, ko Eiropas Savienība ir pieņēmusi, lai nodrošinātu kopēju un vienotu politiku lauksaimniecības jomā. Sākotnējie pasākumi tika ieviesti 1962. gadā. Kopš tā laika šī politika ir grozīta un attīstīta, un tā ir piedzīvojusi vairākas reformas.

Lauku attīstība: ES politika, ko dēvē par KLP 2. pīlāru un ar ko risina ES lauku apvidu ekonomiskās, vides un sociālās vajadzības. Lauku attīstības maksājumus veic no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, un dalībvalstis piešķir līdzfinansējumu.

Liekā palīdzība: situācija, kad subsidēto darbību vai projektu būtu bijis pilnīgi vai daļēji iespējams īstenot bez publiskā atbalsta.

LLVS: labs lauksaimniecības un vides stāvoklis ir kopējs apzīmējums pamatstandartu kopumam, ko piemēro saskaņā ar savstarpējo atbilstību un kas raksturo zemes labu lauksaimniecības un vides stāvokli.

Natura 2000: pasaulē lielākais saskaņots ekoloģiskais tīkls, kurā ietilpst Eiropā aizsargājamas teritorijas, kopā veidojot 18 % no ES zemes un aptverot arī plašas jūras teritorijas.

OPP: obligātās pārvaldības prasības. OPP ir kopējs apzīmējums prasību kopumam, kas noteikts ES tiesību aktos attiecībā uz vidi, klimata pārmaiņām, cilvēku, dzīvnieku un augu veselību un dzīvnieku labturību un ko piemēro saskaņā ar savstarpējo atbilstību.

Saimniecība: lauku saimniecība, proti, visa zeme un dzīvnieki, kas atrodas vienas dalībvalsts teritorijā, ko vada viens lauksaimnieks (fiziska vai juridiska persona vai šādu personu grupa) un ko izmanto lauksaimnieciskām darbībām.

Savstarpējā atbilstība: sistēma, kurā lielākā daļa KLP maksājumu ir sasaistīti ar pamatstandartiem, kuru uzdevums ir nodrošināt labu lauksaimniecības un vides stāvokli (LLVS) un obligāto pārvaldības prasību (OPP) ievērošanu. OPP ir noteiktas ES tiesību aktos attiecībā uz vidi, klimata pārmaiņām, cilvēku, dzīvnieku un augu veselību un dzīvnieku labturību.

Tiešie maksājumi: lauksaimniekiem tieši piešķirts atbalsts, kura nolūks ir radīt drošības tīklu. Tiešie maksājumi parasti ir pamata ienākumu atbalsts, kas nav saistīts ar saražoto apjomu. Ar šiem maksājumiem stabilizē lauksaimnieku ienākumus, ko viņi iegūst, pārdodot savu produkciju tirgū, kurš var būt nestabils. Tiešos maksājumus piešķir no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, kas ir tā dēvētais KLP 1. pīlārs.

Beigu piezīmes

1 KLP ir iedalīta divos pīlāros: 1. pīlārā ietilpst tiešie maksājumi lauksaimniekiem un tirgus intervences pasākumi. To pilnībā finansē no ES budžeta. 2. pīlārā ietilpst lauku attīstības pasākumi, ko līdzfinansē dalībvalstis.

2 Lauksaimniecības negatīvā ietekme uz vidi ir, piemēram, augsnes noplicināšanās un erozija, ūdens piesārņojums, siltumnīcefekta gāzu emisijas un bioloģiskās daudzveidības izzušana.

3 Šīs jaunās atbalsts shēmas pilnais oficiālais nosaukums ir “maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi”.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.), 37. apsvērums.

5 COM(2011) 625 galīgā redakcija, 21.10.2011.

6 Regula (ES) Nr. 1307/2013, 41. apsvērums.

7 Regula (ES) Nr. 1307/2013, 42. apsvērums.

8 Regula (ES) Nr. 1307/2013, 44. apsvērums.

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.), 22. apsvērums.

10 COM(2006) 231 galīgā redakcija, 22.9.2006.

11 “20 un 20 līdz 2020. gadam — Eiropas iespējas saistībā ar klimata pārmaiņām”, COM(2008) 30 galīgā redakcija, 23.1.2008.

12 “Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam no 2020. gada līdz 2030. gadam (2030. gada klimata un enerģētikas satvars), COM(2014) 15 final, 22.1.2014.

13 “Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. g.”, COM(2011) 112 galīgā redakcija, 8.3.2011. Eiropadome un Eiropas Parlaments apstiprināja šo Komisijas ierosināto pieeju attiecīgi 2013. gada februārī un 2013. gada martā.

14 COM(2011) 244 galīgā redakcija, 3.5.2011.

15 COM(2015) 478 final un SWD(2015) 187 final, 2.10.2015.

16 COM(2006) 216 galīgā redakcija, 22.5.2006.

17 Pretstatā lauku attīstības izdevumiem, kuriem šādi mērķi ir izstrādāti.

18 ESAO agrovides rādītāju saraksts, OECD Publishing, 2013. g.

19 Eiropas Savienības Statistikas biroja dati, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdnr100&plugin=.

20 Landscape Infrastructure and Sustainable Agriculture (LISA) [Ainavu infrastruktūra un ilgtspējīga lauksaimniecība], ziņojums par 2014. gada izpēti, 2015. g. jūlijs. Projektu vadīja Manheimas Agroekoloģijas un bioloģiskās daudzveidības institūta pētnieki Dr. Rainer Oppermann, Richard Bleil, Anja Eirich un Julian Lüdemann.

21 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/LUCAS_-_Land_use_and_land_cover_survey.

22 Arwyn Jones et al (Kopīgais pētniecības centrs), “CAPRESE-SOIL: CArbon PREservation and SEquestration in agricultural soils, Options and implications for agricultural production” [Oglekļa dioksīda saglabāšana un piesaiste lauksaimniecības zemēs: alternatīvas un sekas lauksaimnieciskajai ražošanai], galīgais ziņojums, 2013. g.

23 Kopīgā pētniecības centra apraksts “Augsnes stāvoklis Eiropā” (sagatavots Eiropas Vides aģentūras Ziņojumam par vides stāvokli un prognozēm (SOER 2010)), 2012. g.

24 SEC(2011) 1153 galīgā redakcija/2, 20.10.2011.

25 Kaley Hart, “The Fate of Green Direct Payments in the CAP Reform Negotiations, in The Political Economy of the 2014-2020 Common Agricultural Policy: An Imperfect Storm” [Zaļo tiešo maksājumu liktenis KLP reformas sarunās un 2014.–2020. gada KLP politiskajā ekonomikā: neizdevusies vētra].

26 “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020””, COM(2011) 500 galīgā redakcija, 29.6.2011.

27 Eiropadomes 2013. gada 7. un 8. februāra secinājumi par daudzgadu finanšu shēmu (EUCO 37/13).

28 Pārsvarā tiešie maksājumi lauksaimniekiem, tostarp zaļināšanas maksājumi, neseko loģikai, ka jākompensē radušās izmaksas un zaudētie ienākumi, kā tas ir lauku attīstības maksājumu gadījumā.

29 K. Louhichi, P. Ciaian,M. Espinosa, A. Perni, S. Gomez y Paloma, “Economic Impacts of CAP greening: An application of an EU-wide Individual Farm Model for CAP analysis (IFM-CAP)” [KLP zaļināšanas ekonomiskā ietekme: ES mēroga individuālo saimniecību modeļa piemērošana KLP analīzē], “European Review of Agricultural Economics”, paredzēts publicēt 2017. gadā.

30 A. Gocht, P. Ciaian, M. Bielza, J. M. Terres, N. Röder, M. Himics, G. Salputra, “Economic and environmental impacts of CAP greening: CAPRI simulation results” [KLP zaļināšanas ekonomiskā un ekoloģiskā ietekme: CAPRI simulācijas rezultāti], EUR 28037 EN, Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Komisija, 2016. g., doi:10.2788/452051.

31 KLP zaļināšanas ietekme uz ienākumiem šajos divos pētījumos ir dažāda, jo ir izmantoti atšķirīgi modeļi. Pirmajā pētījumā ir izmantots tirgus modelis (CAPRI), kurā ir ņemta vērā zaļināšanas ietekme uz cenām, bet otrajā pētījumā ir izmantots saimniecību modelis (IFM-CAP), kurā nav ņemta vērā politikas ietekme uz cenām.

32 TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers [Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomika valstu un starptautiskajiem politikas veidotājiem]. Šo projektu vada ANO Vides programma un atbalsta Eiropas Komisija un vairākas Eiropas valdības.

33 SEC(2006) 620.

34 P. Ciaian un S. Gomez y Paloma, ’The Value of EU Agricultural Landscape’ [ES lauksaimnieciskās ainavas vērtība], Kopīgā pētniecības centra darba dokumenti EUR 24868 EN, Kopīgais pētniecības centrs, Eiropas Komisija, 2011. g., doi:10.2791/60382.

35 SWD(2016) 218 final, kas atjaunināts ar SWD(2017) 121 final.

36 Šo starpību starp saimniecību īpatsvaru un platību īpatsvaru var skaidrot ar to, ka lielākā daļa atbrīvojumu attiecas uz mazākām saimniecībām, kuras, lai gan pēc skaita daudz, kopā veido mazāku platību. Turklāt daudzas mazās saimniecības ir pilnībā ārpus KLP sistēmas – tās nepieprasa nekāda veida tiešo atbalstu.

37 Revīzijas palātas pārskats par budžeta izpildi 2016. finanšu gadā (OV C 322, 28.9.2017.).

38 Šie rezultāti iegūti, pamatojoties uz izlasi, kurā bija iekļautas 145 lauku saimniecības, ko mēs apmeklējām, veicot darbu, kas saistīts ar ikgadējās ticamības deklarācijas izstrādi. Novērtējums balstīts uz informāciju, ko ieguvām, izskatot atbalsta pieteikumus un saimniecību uzskaiti, kā arī tiekoties ar lauksaimniekiem.

39 Mūsu rezultāti, kas izteikti kā izlasē iekļauto saimniecību īpatsvars, nenorāda uz saimniecību īpatsvaru visā zaļināšanas maksājumu saņēmēju datu kopā. Tas tāpēc, ka mūsu izlase ir veidota pēc naudas vienības principa, un šādas izlases nolūks ir dot rezultātus, kas statistiski reprezentē izdevumu īpatsvaru, nevis atbalsta saņēmēju īpatsvaru. Tomēr pēc mūsu rezultātiem diezgan labi var spriest arī par stāvokli saistībā ar zemes īpatsvaru, jo tiešie maksājumi parasti ir proporcionāli saimniecības platībai. Precizitāti var ietekmēt tādi faktori kā atšķirīgas atbalsta likmes par hektāru un dažādas aramzemes proporcijas lauku saimniecībās.

40 Revīzijas palātas pārskats par budžeta izpildi 2016. finanšu gadā (OV C 322, 28.9.2017.), 7.56. punkts.

41 Attiecībā uz kultūraugu dažādošanu tās aramzemes maksimālais īpatsvars, uz kuras lauksaimniecības prakse, iespējams, bija jāmaina, bija ierobežota līdz 25 % (ja lauksaimnieks, kurš līdz tam audzēja vienu kultūraugu, 2015. gadā sāka audzēt vairākus kultūraugus, lai būtu ievērots galvenā kultūrauga 75 % maksimālais apjoms). Mūsu rezultāts ir zem 25 %, jo daudzās saimniecībās, kurās bija jāievieš kultūraugu dažādošana zaļināšanas dēļ, jau 2014. gadā audzēja vairāk nekā vienu kultūraugu.

42 Attiecībā uz ENP tās aramzemes maksimālais īpatsvars, uz kuras lauksaimniecības prakse, iespējams, bija jāmaina, bija ierobežota līdz 5 % (ja lauksaimnieks, kuram 2014. gadā nebija ENP, 2015. gadā ieviesa jaunas ENP, lai būtu ievērota 5 % zaļināšanas prasība). Mūsu rezultāts ir zem 5 %, jo daudzās saimniecībās, kurās bija jāievieš jaunas ENP zaļināšanas dēļ, jau 2014. gadā bija dažas platības, kuras kvalificējās kā ENP.

43 2016. gada pārskatā dotajā analīzē mēs izlaidām šo pēdējo soli (t. i., aramzemes īpatsvarus nepārvērtām visu lauksaimniecības platību īpatsvaros). 7.56. punktā mēs secinājām: “Aramzeme, uz kuras mēs konstatējām pozitīvas pārmaiņas, bija aptuveni 3,5 % (..).” Tas sakrīt ar 5. attēlā dotajiem starpposma rezultātiem (2 % aramzemes saistībā ar kultūraugu dažādošanu + 1,5 % aramzemes saistībā ar ENP = 3.5 %).

44 K. Louhichi, P. Ciaian,M. Espinosa, A. Perni, S. Gomez y Paloma, “Economic Impacts of CAP greening: An application of an EU-wide Individual Farm Model for CAP analysis (IFM-CAP)” [KLP zaļināšanas ekonomiskā ietekme: ES mēroga individuālo saimniecību modeļa piemērošana KLP analīzē], “European Review of Agricultural Economics”, paredzēts publicēt 2017. gadā.

45 Atsevišķo prakses veidu aplēšu summa precīzi neatbilst kopējām platībām, kurās zaļināšanas dēļ ieviestas izmaiņas, jo dažus prakses veidus var ieskaitīt vairākkārt, ja uz tiem attiecas vairāk nekā viena zaļināšanas prasība. Piemēram, platību, uz kuras tiek audzēti slāpekli piesaistoši kultūraugi, var ieskaitīt gan saistībā ar ENP pienākumu, gan saistībā ar kultūraugu dažādošanas pienākumu.

46 Terminu “liekā palīdzība” lieto, lai apzīmētu apstākļus, kad publiskie līdzekļi (šajā gadījumā – zaļināšanas maksājums) tiek maksāti saņēmējam (lauksaimniekam) par sabiedrisko labumu (videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi), kas būtu nodrošināts arī bez publiskā atbalsta, jo attiecīgās darbības vai nu jau ir daļa no saņēmēja ierastajām darbībām, vai arī to īstenošana ir prasīta ar likumu (jau tiek piemērota savstarpējā atbilstība).

47 Virs 9 % gan 2015., gan 2016. gadā, sk. arī III pielikumu.

48 No 10,6 miljoniem ES saimniecību, kuras uzskaitītas ES Statistikas biroja 2013. gada lauku saimniecību struktūras apsekojumā, apmēram 3,4 miljoni (32 %) nesaņem KLP tiešo atbalstu. Šo saimniecību rīcībā ir apmēram 19,3 miljoni ha, t. i., 11 % no kopējām ES lauksaimniecības zemēm.

49 Pasaules Tirdzniecības organizācija, kuras dalībniece ir arī Eiropas Savienība, nodarbojas ar starpvalstu tirdzniecības noteikumiem. Šie noteikumi aizliedz vai ierobežo tirdzniecību kropļojošas publiskas subsīdijas. Lauksaimniecībā subsīdijas, kuras neuzskata par tirdzniecību kropļojošām, parasti ir nesaistītas ar ražošanu, t. i., tās nav saistītas ar noteiktu kultūraugu.

50 Beļģija (Flandrija), Čehijas Republika, Itālija, Latvija, Luksemburga un Apvienotā Karaliste (Velsa).

51 Evelyn Underwood, Graham Tucker, “Ecological Focus Area choices and their potential impacts on biodiversity” [Ekoloģiski nozīmīgu platību izvēle un tās potenciālā ietekme uz bioloģisko daudzveidību], Eiropas Vides politikas institūts, 2016. g. novembris, un Guy Pe’er et al, “Adding Some Green to the Greening: Improving the EU’s Ecological Focus Areas for Biodiversity and Farmers” [Vēl zaļāka zaļināšana: ES ekoloģiski nozīmīgo platību uzlabošana bioloģiskajai daudzveidībai un lauksaimniekiem], “Conservation Letters”, “A Journal of the Society for Conservation Biology”, 2016. g. decembris.

52 Arwyn Jones et al (Kopīgais pētniecības centrs), “CAPRESE-SOIL: CArbon PREservation and SEquestration in agricultural soils, Options and implications for agricultural production” [Oglekļa dioksīda saglabāšana un piesaiste lauksaimniecības zemēs: alternatīvas un sekas lauksaimnieciskajai ražošanai], galīgais ziņojums, 2013. g.

53 COM(2017) 152 final, 29.3.2017.

54 Komisijas 2017. gada 15. februāra Deleģētā regula (ES) 2017/1155, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014 attiecībā uz kontroles pasākumiem, kas saistīti ar kaņepju audzēšanu, dažiem noteikumiem par zaļo maksājumu, maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem, kuri kontrolē juridisku personu, brīvprātīga saistītā atbalsta apjoma uz vienību aprēķināšanu, maksājumtiesību daļām un dažām paziņošanas prasībām, kas saistītas ar vienotā platībmaksājuma shēmu un brīvprātīgu saistīto atbalstu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 X pielikumu (OV L 167, 30.6.2017., 1. lpp.).

55 Kad dalībvalstis pieņem lēmumus par EJIS izraudzīšanos, tām ir dota pilnīga rīcības brīvība attiecībā uz ilggadīgajiem zālājiem ārpus Natura 2000 teritorijām. Ja runa ir par ilggadīgajiem zālājiem Natura 2000 teritorijās, dalībvalstīm ir jāņem vērā ES mērķi, kas izvirzīti sugu un dzīvotņu aizsardzībai.

56 Termins “atskaites līmenis” šajā kontekstā apzīmē publiskā pakalpojuma līmeni (te publiskais pakalpojums ir videi labvēlīga lauksaimniecības prakse), ko prasa no atbalsta saņēmēja (lauksaimnieka, kurš piedalās kādā no lauku attīstības politikas vides pasākumiem) bez atlīdzības. Kompensāciju var maksāt tikai par tiem pakalpojumiem (saistībām), kas pārsniedz atskaites līmeni.

57 Agrovides un klimata pasākums nav vienīgais lauku attīstības pasākums, kas var pārklāties ar zaļināšanas prasībām. Šis risks piemīt arī trim citiem pasākumiem, kuri nav tik nozīmīgi finanšu izteiksmē: bioloģiskā lauksaimniecība, apmežošana un Natura 2000, kā arī Ūdens pamatdirektīva.

58 Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. panta 3. punktā ir noteikts, ka agrovides un klimata pasākuma bāzes līnijai ir jāaptver prasības attiecībā uz savstarpējo atbilstību, lauksaimniecisko darbību un mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu.

59 Regula (ES) Nr. 1305/2013, 28. panta 6. punkts.

60 SWD(2016) 218 final, 22.6.2016.

61 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1155.

62 Sk. arī mūsu īpašo ziņojumu Nr. 25/2016 “Zemes gabalu identifikācijas sistēma – noderīgs rīks lauksaimniecības zemes attiecināmības noteikšanai, taču tās pārvaldību iespējams uzlabot” (http://eca.europa.eu).

63 Apmēram 25 % paziņojumu, kas saistīti ar zaļināšanu, tiek iesniegti novēloti.

64 Sīkāki noteikumi ir iekļauti 2014. gada 11. marta Deleģētajā regulā (ES) Nr. 640/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (OV L 181, 20.6.2014., 48. lpp.).

65 Sk. arī mūsu īpašo ziņojumu Nr. 26/2016 “Joprojām ir sarežģīti uzlabot savstarpējās atbilstības efektivitāti un panākt vienkāršošanu” (http://eca.europa.eu).

1 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf.

2 Sk. 5. attēlu.

3 Komisijas 2017. gada 15. februāra Deleģētā regula (ES) 2017/1155, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014 (OV L 167, 30.6.2017., 1.-15. lpp.).

4 SWD(2016) 218 final, 22.6.2016.

5 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1155.

6 Komisijas dienestu darba dokuments par zaļināšanas pārskatīšanu pēc gada (SWD 218, final, 22.6.2016.).

7 Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek izpildīts ekoloģiski nozīmīgās platības pienākums saskaņā ar zaļo tiešo maksājumu shēmu (SWD(2017) 121 final, 29.3.2017.).

Notikums Datums
Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums 5.10.2016
Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai revidējamai vienībai) 28.9.2017
Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc pretrunu procedūras 15.11.2017
Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālās atbildes saņemtas visās valodās 29.11.2017

Revīzijas darba grupa

ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas jomas un programmas vai vadības aspektus konkrētās budžeta jomās. ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, konkrēti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu un izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības intereses.

Šo ziņojumu pieņēma I revīzijas apakšpalāta, kuru vada ERP loceklis Phil Wynn Owen un kura revidē dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Revīziju vadīja ERP loceklis Samo Jereb, un revīzijas vadības darbā piedalījās arī locekļa biroja atašejs Jerneja Vrabic, atbildīgais vadītājs Robert Markus un darbuzdevuma vadītājs Michal Machowski. Revīzijas darba grupā strādāja Aris Konstantinidis, Paivi Piki, Carlos Sanchez Rivero, Dainora Venckeviciene un Krzysztof Zalega.

No kreisās uz labo: Aris Konstantinidis, Paivi Piki, Robert Markus, Michal Machowski, Samo Jereb, Dainora Venckeviciene, Jerneja Vrabic.

Kontaktinformācija

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1
Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (http://europa.eu).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2017. gads

PDFISBN 978-92-872-8688-8ISSN 1977-5717doi:10.2865/294347QJ-AB-17-021-LV-N
HTMLISBN 978-92-872-8694-9ISSN 1977-5717doi:10.2865/87399QJ-AB-17-021-LV-Q

© Eiropas Savienība, 2017. gads

Lai izmantotu vai reproducētu fotoattēlus vai citus materiālus, uz kuriem neattiecas Eiropas Savienības autortiesības, atļauja jālūdz tieši autortiesību īpašniekam.

 

KĀ SAZINĀTIES AR ES

Klātienē
Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā http://europa.eu/contact

Pa tālruni vai e-pastu
Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:

 • pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
 • pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
 • pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: http://europa.eu/contact

KĀ ATRAST INFORMĀCIJU PAR ES

Internetā
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama vietnē Europa: http://europa.eu

ES publikācijas
ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt vietnē EU Bookshop: http://publications.europa.eu/eubookshop. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko informācijas centru (sk. http://europa.eu/contact).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti
Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1951. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties vietnē EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ES atvērtie dati
ES Atvērto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un bez maksas izmantot gan komerciāliem, gan nekomerciāliem mērķiem.