Eriaruanne
nr21 2017

Rohestamistoetus: keerukam sissetulekutoetuste kava ei ole veel keskkonnaalaselt tulemuslik

Aruande kohta: Põllumajandus, eriti intensiivne põllumajandus, avaldab keskkonnale ja kliimale negatiivset mõju. 2015. aastal kehtestatud rohestamistoetus on otsetoetus, millega premeeritakse põllumajandustootjaid mulla kvaliteedi, CO2 sidumise ja bioloogilise mitmekesisuse seisukohalt kasulike põllumajandustavade kasutamise eest. Selle abil püütakse parandada ELi ühise põllumajanduspoliitika keskkonnatoimet ja kliimanäitajaid. Kontrollikoda leidis, et rohestamistoetus, nii nagu seda praegu rakendatakse, tõenäoliselt seda eesmärki ei täida. See tuleneb madalatest nõuetest, mis kajastavad üldjoontes tavapäraseid põllumajandustavasid. Kontrollikoja hinnangul aitas rohestamistoetus põllumajandustavade muutmisele kaasa vaid umbkaudu 5 % puhul kogu ELi põllumaast. Aruandes esitatakse mitu soovitust selle kohta, kuidas kavandada pärast 2020. aastat ühise põllumajanduspoliitika raames tulemuslikumaid keskkonnapoliitika vahendeid.

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ning järgmises formaadis:
PDF
PDF General Report

Kokkuvõte

I

Rohestamistoetus (ehk kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus) on põllumajandustootjatele makstav uut tüüpi otsetoetus, mis võeti kasutusele osana ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 2013. aasta reformist. Toetus oli kavandatud selleks, et rakendada põhimõtet, mille kohaselt tuleks põllumajandustootjaid premeerida väärtuslike avalike hüvede eest, mida nad pakuvad. Selle mehhanismi kaudu pidi rohestamistoetus suurendama ÜPP üldist keskkonnatoimet.

II

Käesolevas aruandes esitatakse rohestamistoetust käsitleva kontrollikoja auditi tulemused. Peamine auditiküsimus oli, kas rohestamistoetus aitab parandada ÜPP keskkonnatoimet ja kliimanäitajaid vastavalt ELi õigusaktides määratletud eesmärkidele.

III

Peamisele auditiküsimusele vastamiseks analüüsis kontrollikoda

 • sekkumisloogikat, selgete ja piisavalt ambitsioonikate rohestamistoetusega seotud eesmärkide olemasolu ning poliitikavaldkonna eelarveeraldiste põhjendatust;
 • kasu, mida rohestamistoetus keskkonnale ja kliimale eeldatavalt toob;
 • seda, kuidas rohestamistoetus suurendab ÜPP keerukust.
IV

Kokkuvõttes järeldab kontrollikoda, et rohestamistoetus, nagu seda praegu rakendatakse, ei paranda kuigi tõenäoliselt ÜPP keskkonnatoimet ja kliimanäitajaid.

V

Kontrollikoda leidis, et komisjon ei olnud rohestamistoetuse jaoks töötanud välja terviklikku sekkumisloogikat. Ka ei olnud komisjon seadnud selgeid ja piisavalt ambitsioonikaid keskkonnaalaseid eesmärke, mida rohestamistoetusega saavutada. Lisaks ei olnud rohestamistoetuse eelarveeraldised põhjendatud poliitika keskkonnameetmetega. Rohestamistoetuse puhul on sisuliselt ikkagi tegemist sissetulekutoetuste kavaga.

VI

Kontrollikoda leidis ka, et rohestamistoetus ei too märkimisväärset kasu keskkonnale ja kliimale, peamiselt poliitikavaldkonda mõjutava suure tühimõju tõttu. Kontrollikoja hinnangul aitas rohestamistoetus kaasa põllumajandustavade muutmisele vaid 5 % puhul kogu ELi põllumaast.

VII

Kontrollikoda leidis, et poliitika tõenäolised tulemused ei õigusta seda, et rohestamistoetus suurendab ÜPP keerukust. Osaliselt on keerukus põhjustatud kattumisest rohestamistoetuse ja ÜPP muude keskkonnavahendite, sh maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi standardite (GAEC), vahel. Rohestamistoetus sarnaneb maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi standarditele ka selle poolest, et on olemuselt samuti sissetulekutoetuse puhul kohaldatavate keskkonnanõuete kogum.

VIII

Oma leidude põhjal esitab kontrollikoda järgmised soovitused:

 • ÜPP järgmise reformi tarvis peaks komisjon välja töötama tervikliku sekkumisloogika ÜPP panuse jaoks ELi keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide täitmisel (sh konkreetsed sihtmärgid), mis põhineks ajakohasel teaduslikul teabel asjaomaste nähtuste kohta.
 • ÜPP järgmise reformi ettepaneku ettevalmistamisel peaks komisjon läbi vaatama praeguse ÜPP rakendamise ja tegema selle kohta kokkuvõtte. Ettepaneku koostamisel peaks komisjon juhinduma järgmistest põhimõtetest:
  • põllumajandustootjad peaksid saama ÜPP makseid ainult juhul, kui nad täidavad peamisi keskkonnanõudeid, mille alla käivad nii kehtivad maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi standardid kui üldised rohestamisnõuded (mis peaksid mõlemad olema rangemad keskkonnaalaste õigusaktide nõuetest). Nende nõuete mittetäitmise eest kohaldatavad karistused peaksid olema piisavad, et mõjuda hoiatavalt. Kõik sellised põhinõuded peaksid ka olema täielikult integreeritud iga põllumajandusega seotud kavandatud meetme keskkonnaalasesse võrdlusalusesse;
  • konkreetseid kohalikke keskkonna- ja kliimaalaseid vajadusi saab asjakohaselt hinnata paremini kavandatud põllumajandusmeetmete abil, kusjuures hindamise aluseks on tulemuseesmärkide saavutamine ning rahastamine, mis kajastab kantud kulude keskmist ja ettenähtud keskkonnaalaseid nõudeid ületavate meetmete ja tavade rakendamise tõttu saamata jäänud tulusid;
  • kui liikmesriikidele antakse ÜPP rakendamisel valikuvõimalus, peaksid nad enne ÜPP rakendamist tõendama, et nende valitud lähenemisviis on poliitikaeesmärkide saavutamiseks tulemuslik ja tõhus.

Sissejuhatus

01

Euroopa Liit (EL) maksab põllumajandustootjatele otsetoetusi oma ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) I samba1 raames. Otsetoetuste peamine eesmärk on toetada põllumajandustootjate sissetulekut. ÜPP-d on aga üha enam kritiseeritud, sest selle raames ei võeta piisavalt meetmeid, et vähendada teatud põllumajandustavade negatiivset mõju keskkonnale ja kliimale2.

02

Rohestamistoetus3 ehk kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus – uut tüüpi otsetoetus, mis võeti kasutusele osana ÜPP 2013. aasta reformist – on kõige värskem katse seda küsimust lahendada. See on ainus otsetoetus, mille peamine eesmärk on „roheline“ – ÜPP üldise keskkonnatoime suurendamine4.

03

Oma seadusandliku ettepaneku seletuskirjas5 selgitas komisjon, et põllumajanduslikke majapidamisi „on vaja toetada selliste põllumajandustootmise ja tootmistavade rakendamisel ja säilitamisel, millest on kasu keskkonnaalaste ja kliimaeesmärkide saavutamisel, kuna turuhinnad selliste avalike hüvede pakkumist ei kajasta“. ÜPP kogukulude õiguspärasust suurendab ka rõhuasetus avaliku sektori vahendite kasutamisele avalike hüvede jaoks ning põllumajandustootjate premeerimine loodud positiivsete välismõjude eest (st selline positiivne mõju, mille eest ei saa tasu turu kaudu).

04

Rohestamistoetus ei ole vabatahtlik kava. Kõik ÜPP otsetoetuste kavades (põhitoetuskavad või ühtse pindalatoetuse kavad) osalevad põllumajandustootjad peavad taotlema ka rohestamistoetust. Väiksemad põllumajanduslikud majapidamised võivad aga saada seda toetust ka ilma kõiki või lausa ühtegi rohestamisnõuet täitmata. Rohestamisnõuded ei kehti ka põllumajanduslikele majapidamistele, mida loetakse „määratluse kohaselt keskkonnasäästlikuks“: näiteks mahepõllumajandusettevõtted saavad rohestamistoetust, ilma et nad peaksid tõestama kolme rohestamisnõude täitmist.

05

Rohestamisnõuded hõlmavad kolme põllumajandustava, mis kõik peavad olema lihtsad, üldistatud, mittelepingulised ja iga-aastased ning tooma kasu keskkonnale ja kliimale:

 1. põllumajanduskultuuride mitmekesistamise raames peavad põllumajandustootjad, kellel on põllumaad enam kui 10 hektarit, kasvatama vähemalt kahte põllumajanduskultuuri. Kui põllumaa on suurem kui 30 hektarit, tuleb kasvatada vähemalt kolme kultuuri. Peamine põllumajanduskultuur ei tohi hõlmata rohkem kui 75 % põllumaast. Põlumajandusettevõtetes, kus tuleb kasvatada vähemalt kolme põllumajanduskultuuri, ei tohi kaks peamist põllumajanduskultuuri hõlmata rohkem kui 95 % põllumaast. Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise peamine eesmärk on mulla kvaliteedi parandamine6;
 2. püsirohumaa säilitamine hõlmab kahte mehhanismi. Liikmesriigid peavad
  • tegema (riiklikul või piirkondlikul tasandil) järelevalvet püsirohumaa osakaalu üle ÜPP otsetoetusi saavast põllumajandusmaast. Kui osakaal langeb võrdlusalusega võrreldes enam kui 5 %, peavad liikmesriigid nõudma põllumajandustootjatelt muu kasutusviisiga maa püsirohumaaks tagasi muutmist;
  • määrama kindlaks keskkonna seisukohast kõige tundlikumad püsirohumaad. Selliste keskkonna seisukohast tundlike püsirohumaade kasutuse muutmine ja kündmine on keelatud.

  ELi õigusaktide alusel säilitatakse püsirohumaad peamiselt CO2 sidumise eesmärgil7. Keskkonna seisukohast tundlike püsirohumaade kaitse on olnud peamine eesmärk bioloogilise mitmekesisuse poolest väärtuslike alade kaitsmisel (lisaks CO2 sidumise üldeesmärgile);

 3. põllumajandustootjad, kellel on põllumaad enam kui 15 hektarit, peavad 5 % põllumaast määratlema ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladena. ELi õigusaktides on nähtud ette 19 ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala liiki, mida põllumajandustootjad saavad selle kohustuse täitmisel kasutada (sh kesa, vahekultuuridega alad, lämmastikku siduvad kultuurid ning eri liiki maastikuelemendid). Liikmesriigid võivad aga otsustada pakkuda oma põllumajandustootjatele vähem ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade variante. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade põhieesmärk on kaitsta ja parandada bioloogilist mitmekesisust8.
06

Lisaks rohestamistoetusele on ÜPP-l veel kaks olulist vahendit kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide täitmiseks:

 1. nõuetele vastavus on süsteem, mis seob suurema osa ÜPP toetuseid põhistandarditega, et tagada maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisund (GAEC), ja teatud kohustustega, mida tuntakse kohustuslike majandamisnõuetena (SMR). Kohustuslikud majandamisnõuded on määratletud asjakohastes ELi õigusaktides, mis käsitlevad keskkonda, kliimamuutust, rahvatervist, loomatervist, taimetervist ja loomade heaolu. Põllumajandustootjad, kes ei täida neid standardeid ja nõudeid, riskivad karistusega, mis vähendab nende otsetoetusi (enamasti 1–5 %);
 2. maaelu arengu keskkonnameetmed (ÜPP II sammas), nagu põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede, on rohestamistoetusele sarnased selle poolest, et põllumajandustootjaid premeeritakse, kui nad kasutavad kliimat ja keskkonda säästvaid tavasid. Erinevalt rohestamisest on need meetmed aga lepingulised, ning põllumajandustootjatele on selle kohustuse võtmine vabatahtlik. Põllumajandustootjatele makstavad lisatasud katavad võetud kohustusest põhjustatud lisakulud ja selle tõttu saamata jäänud tulu9.
07

Komisjon käsitleb rohestamistoetust kliimat ja keskkonda säästvate ÜPP vahendite kolmeastmelise püramiidi keskmise astmena (vt 1. joonis). Püramiidi alumise astme moodustavad põhistandardid ja nõuetele vastavuse tingimused, mis hõlmavad kõige suuremat põllumajandustootjate rühma ja katavad kõige suurema ala. Maaelu arengu valdkonna ambitsioonikamad keskkonnaalased kohustused, mida kohaldatakse väiksemale vabatahtlike rühmale ja väiksemale alale, moodustavad püramiidi tipu. Nende vahendite abil peaks saavutatama ühine ja üksteist täiendav mõju.

1. joonis

ÜPP keskkonnavahendite püramiid

Allikas: kontrollikoda komisjoni talituste töödokumendi SWD(2016) 218 final alusel.

08

EL kulutab uuele rohestamistoetusele märkimisväärse summa: 12 miljardit eurot aastas, mis moodustab 30 % kõikidest ÜPP otsetoetustest ja peaaegu 8 % ELi kogueelarvest. Põllumajandustootjatele (kes said 2015. aastal esitatud taotluste alusel esimese rohestamistoetuse eelarveaastal 2016) tähendab see keskmiselt 80 euro suurust määra hektari kohta aastas, mis teatud ulatuses varieerub liikmesriigiti ja mõnel juhul ka liikmesriigi siseselt. Kui rohestamistoetus kasutusele võeti, suunasid Euroopa Parlament ja nõukogu (eelarvepädevad institutsioonid) selleks vajalikud vahendid ümber teistest otsetoetustest. Seega, nagu näidatud 2. joonisel, on ÜPP otsetoetuste eelarve püsinud ajavahemikul 2013–2017 suhteliselt stabiilsena.

2. joonis

Rohestamistoetuse kasutuselevõtt ei muuda ÜPP otsetoetuste üldeelarvet

Allikas: Euroopa Komisjoni andmed (eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm).

09

Rohestamistoetust rakendatakse koostöös liikmesriikidega, komisjon säilitab üldvastutuse ELi eelarve täitmise eest, kuid delegeerib teatud rakendusülesanded liikmesriikidele. Delegeeritud ülesanded hõlmavad põllumajandustootjatele mõeldud taotluste esitamise süsteemide rajamist ja käitamist, haldus- ja kohapealsete kontrollide tegemist ning õigete toetussummade arvutamist ja väljamaksmist. Rohestamistoetuse puhul peavad liikmesriigid kehtestama ka teatud põhiparameetrid, nagu keskkonna seisukohast tundlike püsirohumaade määramine ja ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala liikide valimine.

Auditi ulatus ja lähenemisviis

10

Kontrollikoja audit hõlmas rohestamistoetuse kavandamist ja selle kahte esimest rakendamisaastat (taotlusaastad 2015 ja 2016), ning selle kava ja muude ÜPP keskkonnavahendite (nõuetele vastavus ja maaelu arengu keskkonnameetmed) vahelist sidusust.

11

Kontrollikoja peamine eesmärk oli hinnata, kas rohestamistoetus aitab parandada ÜPP keskkonnatoimet ja kliimanäitajaid vastavalt asjaomastes ELi õigusaktides määratletud eesmärkidele. Peamisele auditiküsimusele vastamiseks analüüsis kontrollikoda

 1. sekkumisloogikat, selgete ja piisavalt ambitsioonikate rohestamistoetusega seotud eesmärkide olemasolu ning poliitikavaldkonna eelarveeraldiste põhjendatust;
 2. kasu, mida rohestamistoetus eeldatavalt toob keskkonnale ja kliimale;
 3. seda, kuidas rohestamistoetus suurendab ÜPP keerukust.
12

Kontrollikoja töö hõlmas

 1. mitmetest allikatest pärineva teabe analüüsi (õigusaktid, komisjoni suunised ja töödokumendid, kirja- ja teabevahetus komisjoni ja liikmesriikide vahel, andmed rohestamistoetuse rakendamise kohta ning kirjanduse kriitiline analüüs);
 2. komisjoni asjaomaste peadirektoraatide (põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, kliimameetmete peadirektoraat, keskkonna peadirektoraat ja Teadusuuringute Ühiskeskus) ja ELi tasandi sidusrühmade (COPA-COGECA ja BirdLife) külastusi;
 3. intervjuusid viie liikmesriigi ametiasutustega (küsimustike, külastuste või videokonverentside abil): Kreeka, Hispaania (Castilla ja León), Prantsusmaa (Akvitaania ja Nord-Pas-de-Calais), Madalmaad ja Poola;
 4. kümmet muud liikmesriiki hõlmavat topeltrahastamise riski dokumentaalset hindamist: Belgia (Valloonia), Tšehhi Vabariik, Saksamaa (Brandenburg), Iirimaa, Itaalia (Campania), Leedu, Austria, Sloveenia, Soome ja Ühendkuningriik (Wales);
 5. 2016. aasta kinnitavas avalduses esitatud kontrollikoja audititulemuste analüüsi, eelkõige rohestamistoetusest tingitud põllumajandustavade muudatuste kohta.

Tähelepanekud

Rohestamistoetusel puudub välja arendatud sekkumisloogika selgelt määratletud ambitsioonikate sihtmärkidega, ning selle eelarve ei ole otseselt seotud poliitikavaldkonna keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide täitmisega

Rohestamistoetusel on kaks eraldiseisvat eesmärki: parandada ÜPP keskkonnatoimet ja kliimanäitajaid ning toetada põllumajandustootjate sissetulekut

13

Rohestamistoetus võeti kasutusele selleks, et rakendada põhimõtet, mille kohaselt tuleks põllumajandustootjaid premeerida keskkonnasäästlike avalike hüvede eest, mida nad pakuvad. Uus lähenemisviis kajastub asjaomases ELi õigusaktis rohestamisele seatud eesmärgis, mis on toodud punktis 2: „parandada ÜPP keskkonnatoimet ja kliimanäitajaid“.

14

Rohestamistoetusel on ka teine eesmärk: toetada põllumajandustootjate sissetulekut. Kuigi seda funktsiooni õigusaktides sõnaselgelt ei mainita, tuleneb see kaudselt rohestamistoetuse liigitamisest otsetoetuseks.

Rohestamistoetuse konkreetset panust ELi mulla, kliima ja bioloogilise mitmekesisusega seotud eesmärkide saavutamisel ei ole selgelt määratletud

15

Rohestamistoetusega käsitletavad peamised keskkonda ja kliimat puudutavad küsimused – mulla kvaliteet, CO2 sidumine ja bioloogiline mitmekesisus – kuuluvad ELi laiemate strateegiate alla (vt 1. selgitus).

1. selgitus

Mulda, kliimat ja bioloogilist mitmekesisust käsitlevad ELi strateegiadokumendid

ELi mullakaitse teemastrateegia võeti vastu 2006. aastal10. Strateegia kohaselt on mulla degradatsioon Euroopas tõsine probleem ning selles on välja toodud degradatsiooni eri vormid, nagu maa-alade mõjutamine vee- ja tuuleerosiooni poolt ja vähese orgaanilise aine sisaldusega muld. Strateegia eesmärk oli ära hoida mulla edasist degradatsiooni ja säilitada selle funktsioonid, ning taastada degradeerunud muld.

Üks 2020. aasta kliima- ja energiapaketi11 eesmärkidest on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20 % võrreldes 1990. aasta tasemega. See hõlmab kohustust vähendada ELi heitkogustega kauplemise süsteemi väliste sektorite (sh põllumajanduse) heitkoguseid 10 % võrreldes 2005. aasta tasemega. 2030. aasta kliima- ja energiapaketi12 eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 40 % võrreldes 1990. aasta tasemega. EL kavatseb 2050. aastaks13 kõigis peamistes sektorites vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 80–95 % võrreldes 1990. aasta tasemega.

2011. aastal vastu võetud ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia14kehtib aastani 2020. Selle peamine eesmärk on „peatada 2020. aastaks ELis bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja ökosüsteemi teenuste kahjustumine ja need võimaluste piires taastada, suurendades ELi panust maailma bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ärahoidmisesse“. 2015. aasta vahehindamise15 alusel ei ole selle eesmärgi saavutamisel veel olulisi edusamme tehtud. See on põhjustatud bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 2010. aastaks peatamise ebaõnnestumisest eelmise bioloogilist mitmekesisust käsitleva tegevuskava16 raames.

16

Ei ole selge, kuidas peaks rohestamistoetus aitama kaasa strateegiadokumentides määratletud ELi laiemate eesmärkide saavutamisele:

 1. komisjon ei ole rohestamistoetuse jaoks välja töötanud terviklikku sekkumisloogikat. Lisaks ei ole poliitikavaldkonnale seatud konkreetseid ja mõõdetavaid eesmärke17. Teisisõnu, puuduvad plaanid, milles täpsustataks, millist paranemist loodab EL rohestamistoetuse abil saavutada seoses bioloogilise mitmekesisuse, mullakvaliteedi ja põllumajandusmuldadest pärit CO2 netoheitega. Konkreetsete eesmärkide seadmine on olemuslikult keeruline, kuna arvestada tuleb paljude teguritega, millest mõned on välised (st poliitikakujundajate kontrolli alt väljas) ja mõnest ei ole hästi aru saadud;
 2. eesmärkide seadmise eeltingimuseks on meetodi olemasolu, mille abil mõõta asjaomaseid nähtuseid, ning teadmised nende praegusest seisust. Teadmised lähteolukorrast on aga killustatud (st teadmised põllumulla kvaliteedi, püsirohumaade süsinikuvarude ja bioloogilise mitmekesisuse seisu kohta põllumajandusettevõtetes rohestamistoetuse kasutuselevõtu ajal). 2. selgituses illustreeritakse neid probleeme.

2. selgitus

Bioloogiline mitmekesisus ja muld: puudub selgus praeguse olukorra ja eesmärkide kohta

Bioloogiline mitmekesisus

Üha enam teadvustatakse, et bioloogiline mitmekesisus põllumajandusettevõtetes on ohus, kuid olukorra jälgimiseks on vähe andmeid. Suurem osa fauna kohta saadaolevat teavet hõlmab linde, kes on toiduahela tipu lähedal ning seetõttu mõjutavad ökosüsteemi muutused neid ruttu. Linnud toimivad seega keskkonna tervise baromeetrina18. Põllumajandusmaa linnustiku indeks, mis põhineb avalikkuse edastatud andmetel, näitab nende linnuliikide populatsiooni suundumusi, kes kasutavad põllumaad paaritumiseks või pesitsemiseks. Ajavahemikul 1990–2014 vähenes põllumajandusmaa linnustiku indeks 31,5 % (100-lt 68,5-ni)19. Linnustiku indeks on üks ÜPP mõjunäitajaid. Komisjon ei ole aga määranud põllumajandusmaa linnustiku indeksile sihtarvu, mida poliitika abil saavutada püütakse, ega ka ühtegi muud sihtarvu seoses põllumajandusmaa fauna bioloogilise mitmekesisuse olukorraga.

2014. aastal käivitati katseprojekt (LISA20), et teha ELi 39 piirkonnast (igaühes 25 proovitükilt) kogutud andmete alusel kindlaks põllumajandusmaa floora bioloogilise mitmekesisuse olukord. Uuringu tulemustest selgus, et suurema osa põllumaa loodusväärtus on väike. Uuringut pidi korratama 2016. aastal (mis oleks andnud esialgse ülevaate rohestamistoetuse mõju kohta), kuid selle tegemine viibis. Komisjon ei ole seadnud rohestamisele (ega ka ÜPP-le tervikuna) mingeid tähtaegu seoses põllumajandusmaa floora bioloogilise mitmekesisuse olukorraga.

Muld

Teadmised mullas sisalduva orgaanilise süsiniku ja muude mulla kvaliteedi aspektide kohta on killustatud ning põhinevad osaliselt valimi andmetel (näiteks LUCAS21) ja osaliselt modelleerimisel (näiteks CAPRESE22). 2012. aasta aruandes mulla seisundi kohta Euroopas23 märkis Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus, et mullastiku kaardistamine liikmesriikides ei vasta olemasolevatele vajadustele ning et eri liikmesriikide andmestike vahelised erinevused raskendavad piiriülest analüüsi. Komisjon ei ole seadnud rohestamisele (ega ka ÜPP-le tervikuna) mingeid sihtmärke seoses mulla kvaliteedi olukorraga.

Komisjoni esialgne ettepanek oli keskkonna seisukohast ambitsioonikam…

17

Rohestamistoetus oli komisjoni esialgse ettepaneku kohaselt ambitsioonikam keskkonnale suunatud meede, mille nõuded olid rangemad ja erandeid oli vähem kui praeguste rohestamistavade puhul. 3. joonisel esitatakse ülevaade olulistest erinevustest 2011. aasta mõjuhindamises24 (ulatuslik uuring, milles käsitletakse ajavahemiku 2014–2020 ÜPP reformi alternatiivseid poliitikavõimalusi) esitatud kontseptsiooni, komisjoni seadusandliku ettepaneku ja lõpuks vastuvõetud õigusaktide vahel.

3. joonis

Rohestamise keskkonnaalaste eesmärkide vähendamine seadusandliku protsessi vältel

Allikas: Euroopa Kontrollikoda õigusaktide ning Euroopa Komisjoni 2011. aasta mõjuhindamise ja seadusandliku ettepaneku alusel.

18

Seadusandliku protsessi lõpptulemus on vastuolus komisjoni esialgse lähenemisviisiga, mida kirjeldatakse 2011. aasta mõjuhindamises järgmiselt: „Selleks, et rohestamine oleks edukas, ei tohiks kasutada nn menüü-lähenemisviisi, milles on esitatud liikmesriikidele ja/või põllumajandustootjatele valikut võimaldav meetmete nimekiri. Selline lähenemisviis lahjendaks rohestamise mõju, eriti kui toetus ei vasta põllumajandustootjalt nõutavale pingutusele ja põhjustab selliste meetmete valimist, mida põllumajandustootjad nagunii rakendavad, või kõige odavamate meetmete valimist, tuues seega keskkonnale vähem kasu. Lisaks on nii, et mida enam on I samba raames toimuva rohestamise puhul valikuid, seda keerulisem on tagada, et peetakse kinni nõuetele vastavusest, eelkõige maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi nõudest (risk, et liikmesriikide võrdlusalused on liiga erinevad). Sellest tulenevalt on keeruline tagada ka II samba nõuetest kinni pidamine (topeltmaksete risk). Seega tuleks rohestamise puhul eelistada lähenemisviisi, mille puhul on kasutada vaid mõned meetmed, mis toovad keskkonnale olulist kasu.“ Tegelikult on riskid, mille eest komisjon 2011. aastal hoiatas, enamjaolt materialiseerunud (vt punktid 24, 3637, 4749 ja 5968).

…kuid selles ei toodud selgelt esile, mida kavandatud rohestamistavadega saavutada soovitakse

19

Nagu märgitud punktis 16, ei määratlenud komisjon kavandatud rohestamistavade jaoks konkreetseid kvantifitseeritud eesmärke. Lisaks näidati 2011. aasta mõjuhindamises kavandatud rohestamistavade mõjusust vaid osaliselt, keskendudes peamiselt kliimamuutuste leevendamise aspektidele:

 1. püsirohumaa säilitamise osas rõhutas komisjon, et CO2 sidumine mullas pärast põllumaa muutmist püsirohumaaks on oluliselt aeglasem kui süsiniku vabanemine pärast püsirohumaa põllumaaks muutmist. Selle alusel soovitas komisjon kaitsta süsinikuvarusid, muutes olemasoleva püsirohumaa säilitamise kohustuslikuks põllumajandusettevõtete tasandil, ja mitte kasutada süsteemi, mis põhineks suhtarvude seirel piirkondlikul või riiklikul tasandil;
 2. mis puudutab ökoloogilistel põhjustel söötijäetud maa / ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade meedet, siis mõjuhindamises ei näidatud selgelt, kas asjaomane meede on keskkonna (eelkõige bioloogilise mitmekesisuse) seisukohast mõjus, kuigi hindamises käsitleti selle osaliselt positiivset ja osaliselt negatiivset eeldatavat mõju kliimamuutuste leevendamisel;
 3. ühtlasi esitati mõjuhindamises teaduslikud tõendid külvikorra positiivse mõju kohta, eelkõige seoses mulla orgaanilise aine, sh süsiniku sisalduse suurendamisel. Praktilistel kaalutlustel soovitas komisjon siiski asendada külvikorra põllumajanduskultuuride mitmekesistamisega (vt punkt 41).
20

Kokkuvõttes said kaks ELi kaasseadusandjat (Euroopa Parlament ja nõukogu) ÜPP otsetoetuste reformi ettepaneku, milles oli esitatud väga vähe teavet selle kohta, mida uute meetmetega saavutada loodetakse. Kontrollikoda jagab arvamust, mis avaldati rohestamistoetuse seadusandlikku protsessi analüüsivas dokumendis25, mille kohaselt „komisjon ei olnud protsessi alguses esitanud selget kirjeldust selle kohta, millist kasu keskkonnale rohestamistoetuselt oodatakse, mistõttu oli komisjonil ja teistel keeruline täpsustada, millises ulatuses mõjutasid järjestikused teksti lahjendavad muudatused tulemuste saavutamist“.

21

Edaspidised peamiselt kahe kaasseadusandja algatatud muudatused ei olnud teaduslikult põhjendatud, näitamaks nende mõjusust keskkonna seisukohast; peamine rõhk oli põllumajandustootjatelt nõutava pingutuse vähendamisel.

Rohestamistoetuse eelarveeraldised aga ei muutunud, sest nende aluseks oli poliitiline otsus, mitte poliitika keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmine

22

ÜPP otsetoetustest 30 % eraldamine rohestamisele oli mitte ainult hiljutise ÜPP reformi, vaid ka perioodi 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku üks põhielemente. Selles laiemas kontekstis esitaski komisjon 2011. aastal ettepaneku asjaomaste vahendite eraldamiseks26, mille Euroopa Ülemkogu 2013. aastal jõustas27.

23

Eelarveeraldised püsisid samal tasemel – ligi 12 miljardit eurot aastas – kogu seadusandliku protsessi vältel, kuigi poliitika keskkonna- ja kliimateemad muutusid märkimisväärselt nii nõuete (mis muutusid ajaga leebemaks) kui mitmesuguste erandite osas (mille arv suurenes). See näitab, et otsus eraldada 30 % ÜPP otsetoetustest rohestamisele ei kajasta seda, kui ambitsioonikad on uue vahendi keskkonna- ja kliimaalased eesmärgid. Rohestamistoetuse puhul on sisuliselt ikkagi tegemist sissetulekutoetuse meetmega.

24

Eelkõige selgus, et rohestamistoetuse määr (keskmiselt 80 eurot hektari kohta) ei põhinenud põllumajandustootjatele rohestamise rakendamisest tekkinud kuludel28.

 1. 2011. aasta mõjuhindamise kohaselt oli keskmine kulu hektari kohta hinnanguliselt 30 eurot. Hindamine põhines algselt kavandatud rohestamisnõuetest karmimatel nõuetel (vt punkt 17).
 2. Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringus29 modelleeriti praeguste rohestamisnõuete majanduslikku mõju ja leiti, et 71 % põllumajandustootjate meelest ei olnud rohestamisel neile mingit mõju ja rohestamise rakendamine ei põhjustanud neile kulusid. Nende 29 % puhul, kes olid mõjutatud, olid enam kui kahe kolmandiku puhul rohestamisest tekkinud kulud alla 25 euro hektari kohta. Enam kui 40 % puhul olid asjaomased kulud alla 10 euro hektari kohta. Ligi 2 % põllumajandustootjate puhul olid aga kulud hektari kohta üle 100 euro (neil juhtudel on sageli tegemist tootjatega, kellel on vähe maad ja kes on spetsialiseerunud kapitali- ja tööjõumahukale tegevusele nagu köögivilja kasvatamine).
 3. Rohestamistoetuse mõju põllumajandustootjate sissetulekule hinnatakse väga väikeseks. Mõju arvutatakse tulude (toodete müügi ja toetuste) ning muutuvate tootmiskulude (nagu väetised, pestitsiidid, seemned ja sööt) vahena. Teadusuuringute Ühiskeskuse hiljutises uuringus30 leiti, et rohestamistegevused suurendasid põllumajandustootjate sissetulekut ühe protsendi võrra (peamiselt seetõttu, et hinnad tõusid veidi, sest tootmine vähenes mõnevõrra). Punkti 24 alapunktis b mainitud aruande eelnõu esialgsete tulemuste järgi on rohestamistoetuse mõju põllumajandustootjate sissetulekule hinnanguliselt -1 %31.
25

Rohestamise eelarve ei põhine eeldatud keskkonna- ja kliimaalase kasu hinnangulisel majanduslikul väärtusel. Alltoodud faktid aitavad mõista konteksti:

 1. hea tava on võtta poliitika kavandamisel aluseks eeldatavalt loodavad avalikud hüved. Kõige olulisem katse ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse hindamise metoodika loomiseks tehti TEEB-projekti32 raames;
 2. EL on varem kehtestanud väärtused teatud keskkonnateemadele: näiteks ELi mullakaitse teemastrateegiat (2006) käsitlevas mõjuhindamises33 hinnati mulla orgaanilise aine sisalduse vähenemise väärtuseks 3,4–5,6 miljardit eurot aastas (nii kohapealsed kui välised kulud);
 3. Teadusuuringute Ühiskeskus hindas teaduskirjanduse metaanalüüsi alusel, et ELi põllumajanduslike maastike väärtus on 134–201 eurot hektari kohta ning ELi põllumajanduslike maastike koguväärtus on 24,5–36,6 miljardit eurot aasta kohta34;
 4. keskkonnale loodava kasu rahalist väärtust on väga raske hinnata. Ülesannet lihtsustab veidi see, kui keskkonnakasu on võimalik võrrelda tegelike kulude või tuludega (nagu vee nitraadireostuse vähenemist saab võrrelda reoveepuhastamise maksumusega). Rahalise väärtuse hindamine on keerulisem juhtudel, kui selline võrdlemine ei ole võimalik, nagu näiteks suurenenud või säilitatud bioloogilise mitmekesisuse puhul;
 5. nagu märgitud punktis 16, ei ole rohestamise puhul aga võimalik anda keskkonnakasule majanduslikku väärtust, sest eeldatud keskkonnakasu ei olnud kvantifitseeritud eesmärkidena väljendatud.

Rohestamistoetus, nii nagu seda praegu rakendatakse, ei too tõenäoliselt keskkonnale ja kliimale märkimisväärset kasu

Rohestamistoetusega on saavutatud vaid väheseid muutusi põllumajandustavades…

26

Rohestamistoetuse esimese rakendamisaasta järel esitas komisjon poliitika esialgsed tulemused35 meetmega kaetud põllumaa ja põllumajanduslike majapidamiste arvu kaudu. 4. joonisel on näidatud, et 2015. aastal oli 24 % ELi põllumajanduslikest majapidamistest hõlmatud vähemalt ühe rohestamiskohustusega. Need majapidamised moodustavad aga koguni 73 % ELi põllumaast36. 2016. aastal suurenes sellise põllumajandusmaa osakaal, mis kuulub põllumajandusmajapidamisele, mille suhtes kohaldatakse vähemalt üht rohestamisnõuet, 77 %-ni. Komisjon peab seda arvu rohestamistoetuse peamiseks tulemusnäitajaks.

4. joonis

Rohestamisnõuded kehtivad väikesele osale ELi põllumajanduslikest majapidamistest, kuid need katavad suurema osa ELi põllumajandusmaast

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete alusel (ilma Prantsusmaata, kes andmeid ei esitanud).

27

Kontrollikoja 2016. aasta aastaaruande 7. peatükis37 esitatakse kontrollikoja analüüsi tulemused rohestamistoetuse mõjust maakasutusele (põllumajanduskultuuride mitmekesistamise ja ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade seisukohast). Analüüs tehti pärast rohestamistoetuse esimest rakendamisaastat. Kontrollikoja analüüsi aluseks oli põllumajandustavade võrdlus aastatel 2014 ja 2015 (vastavalt viimane aasta enne rohestamistoetuse kasutuselevõttu ja toetuse esimene rakendamisaasta)38.

28

5. joonisel on esitatud analüüsi tulemused. Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise ja ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade kontrollimisel leiti, et suurema osa valimisse sattunud põllumajanduslike majapidamiste (ja suurema osa põllumaa39) puhul ei nõudnud rohestamise kasutuselevõtt mingeid põllumajandustavade muutusi. Põhjuseks oli kas asjaolu, et asjaomased majapidamised täitsid rohestamisnõuded juba 2014. aastal, või et nad olid tingimuste täitmisest vabastatud.

5. joonis

Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise ja ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade rohestamisnõuded põhjustasid põllumajandustavade muutmist umbes 2 % ELi põllumaa puhul (kontrollikoja valimil põhinev hinnang)

Allikas: kontrollikoda auditi tulemuste põhjal.

29

Nagu märgitud kontrollikoja aastaaruandes40, leidis kontrollikoda „põllumajandustavade puhul mõningaid positiivseid muutusi, mis olid toimunud pärast rohestamise kasutuselevõttu, eriti ökoalade puhul“. Põllumajanduslikes majapidamistes, kus rohestamise kasutuselevõtt tõesti tõi kaasa põllumajandustavade positiivse muutuse, hindas kontrollikoda seda, kui suur oli selle põllumajandusmaa osakaal, mida muutus puudutas. Leiti, et osakaal oli ligi 15 %41 põllumajanduskultuuride mitmekesistamise ja 4 %42 ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade puhul. Kui võtta arvesse põllumajanduslikud majapidamised, kus ei olnud vaja põllumajandustavasid muuta, ning asjaolu, et põllumajandusmaa moodustab ligi 60 %43 ELi kogu põllumaast, võib tõdeda, et umbes üks protsent ELi põllumajandusmaast vajas pärast rohestamise kasutuselevõttu rohkem põllumajanduskultuuride mitmekesistamist ja umbes üks protsent rohkem ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid.

30

Kontrollikoja hinnang on väga sarnane Teadusuuringute Ühiskeskuse omaga. Komisjoni uurijad hindasid44 kõrgetasemelise põllumajandusliku modelleerimise alusel, et uute rohestamisnõuete tõttu vajas uut kasutusviisi (st põllumajandustava muutmist) kokku 4,5 % ELi põllumaast. Sellest 1,8 % hõlmas põllukultuuride mitmekesistamist, 2,4 % ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid ja 1,5 % püsirohumaad45 (vt 6. joonis).

6. joonis

Rohestamisnõuded põhjustasid põllumajandustavade muutust umbes 5 %-l ELi põllumaast (Teadusuuringute Ühiskeskuse mudelipõhine hinnang)

Allikas: kontrollikoda Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringu tulemuste ja Eurostati andmete alusel (põllumajandusettevõtete struktuuriuuring 2013).

31

Oluline on märkida, et nii kontrollikoja kui Teadusuuringute Ühiskeskuse hinnangud käsitlevad sellise maa pindala, kus rohestamise kasutuselevõtu tulemusel on muudetud põllumajandustavasid. Need ei kajasta maa-ala, mida muudatused positiivselt mõjutasid. Eelkõige ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad võivad tuua kasu, mis ulatub ala piiridest palju kaugemale (näiteks põllulilledega puhverriba võib olla elupaigaks tolmeldajatele, kes siis leviksid ka naabermaatükkidele).

32

Hinnang, et põllumajandustavad muutusid rohestamise tagajärjel vaid 5 %-l ELi põllumajandusmaast, on vastuolus punktis 26 mainitud komisjoni peamise tulemusnäitajaga (vt ka 4. joonis). Näitaja kohaselt puudutas 2015. aastal rohestamine 73 % ELi põllumajandusmaast (2016. aastal 77 %).

33

Erinevust saab selgitada, vaadates, mida komisjoni tulemusnäitajaga mõõdetakse: kui suur osa ELi põllumaast kuulub põllumajanduslikele majapidamistele, kelle suhtes kohaldatakse vähemalt üht rohestamisnõuet. Seega isegi nendel juhtudel, mil rohestamiskohustus kehtib vaid ühe maatüki puhul selle suurusest sõltumata, arvestatakse komisjoni näitaja puhul ikkagi asjaomase põllumajandusliku majapidamise kogu pindala. Näitaja mõõdab teisisõnu kogu sellistele põlumajanduslikele majapidamistele kuuluvat maa-ala, mida ei ole rohestamistingimuste täitmisest täielikult vabastatud (või mis on lihtsalt väljaspool ÜPP otsetoetuste kava). Kui võtta arvesse teavet ELi põllumajanduslike majapidamiste struktuuri ja rohestamise raames kohaldatavate mitmesuguste vabastuste lävendite kohta, oleks komisjon võinud hinnata asjaomase näitaja väärtust enne poliitika rakendamist. Praegusel kujul on kõnealusest näitajast rohestamisega saavutatud tulemuste seires väga vähe kasu. Näiteks ei kajasta näitaja seda, kui laiaulatuslik rohestamistegevus tegelikult on – tulemus ei muutuks, kui ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade nõuet tõstetaks 5 %-lt 7 %-le.

…mis näitab, et poliitika kavandamises esineb märgatav tühimõju

34

See, et põllumajandustavade muutumine rohestamise tulemusel on olnud tagasihoidlik, on tihedalt seotud rohestamistoetuses sisalduva märgatava tühimõju46 tasemega.

35

Punktides 5961 käsitletakse rohestamisnõuete ja nõuetele vastavuse kattumisest tekkivat tühimõju. Kui võtta arvesse kattuvuse piiratust (puudutab vaid üksikuid ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala liike) ja leevendavaid tegureid (nõuetele vastavuse tingimused ei ole enamasti identsed rohestamisnõuetega), saab ainult väikest osa tühimõjust põhjendada nimetatud kattuvusega.

36

Suurim osa rohestamise tühimõjust on põhjustatud rohestamisnõuete vähenõudlikkusest, sest nõuded ei erine kuigivõrd tavalistest põllumajandustavadest. See kehtib eelkõige põllumajanduskultuuride mitmekesistamise suhtes. Nagu märgitud punktis 30, hindas Teadusuuringute Ühiskeskus, et enne rohestamise kasutuselevõttu ei vastanud põllukultuuride mitmekesistamise nõuetele vaid 1,8 % ELi kogu põllumaast.

37

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade puhul ilmnes, et Poolas juba 2014. aastal kasutusel olnud eri põllumajandustavad ja protsessid oleksid katnud rohestamisnõuded 130 % ulatuses. Kogu ELis tervikuna deklareerisid põllumajandustootjad, keda 5 % ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala nõue puudutas, nõutavast alast kaks korda suurema ala47.

38

Lisaks, nagu märgitud punktides 4 ja 26, on mitmed põllumajanduslikud majapidamised rohestamisnõuetest vabastatud, kuid saavad sellegipoolest rohestamistoetust. Liikmesriikide poolt komisjonile esitatud andmete alusel ei pidanud 2015. aastal kokku 76 % ELi põllumajandusettevõtetest (mis hõlmavad 27 % ELi kogu põllumaast) täitma mitte mingeid rohestamisnõudeid (vt 4. joonis). Arvud hõlmavad ka põllumajandustootjaid, kelle maa ei kuulu ÜPP otsetoetuste alla48. Rohestamistoetuse saajatest on 65 % (kes harivad umbes 16 % otsetoetust saavaks deklareeritud ELi põllumaast) kõikidest rohestamisnõuetest täielikult vabastatud.

39

Osa vabastusi hõlmas kõiki rohestamiskohustusi, osa kehtis aga konkreetsete rohestamistavade puhul. Lisaks olid teatud vabastused, nagu näidatud tabelis 1, suunatud põllumajanduslikele majapidamistele, mis olid „oma olemuselt keskkonnahoidlikud“ ehk pakkusid avalikke keskkonnahüvesid, mis loeti võrdseks rohestamisega. Ülejäänud vabastusi põhjendab komisjon lihtsustamisvajaduse ja kulutõhususe kaalutlustega. Asjaomased põllumajandustootjad saavad avaliku sektori vahendeid rohestamise eest, ilma et neilt nõutaks vastutasuks vastavate avalike hüvede pakkumist.

Tabel 1

Eri põhjused rohestamiskohustusest vabastamiseks

Asjaomane rohestamistava VABASTAMISE PÕHJENDUS
Oma olemuselt keskkonnahoidlik lihtsustamine/kulutasuvus/muu
kõik
 • mahepõllumajandusettevõtted
 • väikepõllumajandustootjate kava alla kuuluvad põllumajanduslikud majapidamised
 • ainult püsikultuure kasvatavad põllumajanduslikud majapidamised
põllumajanduskultuuride mitmekesistamine
 • suure rohumaa osakaaluga põllumajanduslikud majapidamised
 • alla 10 h suuruse põllumajandusmaaga põllumajanduslikud majapidamised
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala
 • suure rohumaa osakaaluga põllumajanduslikud majapidamised
 • looduslikust eripärast tingitud piirangutega aladega põllumajanduslikud majapidamised riikides, mis on suures osas metsaga kaetud
 • alla 15 h suuruse põllumajandusmaaga põllumajanduslikud majapidamised

Allikas: kontrollikoda Euroopa Komisjoni dokumentide alusel.

Põllumajanduskultuuride mitmekesistamisest on mullale vähem kasu kui külvikorrast

40

Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise rohestamistava vahetas välja 2014. aastani kehtinud külvikorra vabatahtliku maa hea põllumajandus- ja keskkonnatingimuse. Kahe asjaomase praktika vahel on märgatavad erinevused. Külvikorra puhul muudab põllumajandustootja igal aastal maatükkidel kasvavat põllukultuuri. See takistab mulla toitainete ammendumist ja patogeenide levikut. Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise puhul nõutakse aga, et põllumajandusettevõttes kasvatatakse igal aastal vähemalt kahte eri kultuuri, mis aga ei taga samasugust põllukultuuride vahetust maa-alal teatud aja jooksul.

41

Komisjon nentis 2011. aasta mõjuhindamises, et põllumajanduskultuuride mitmekesistamine ei pruugi kaasa tuua sama suurt keskkonnakasu kui külvikord. Sellegipoolest leidis komisjon, et põllukultuuride mitmekesistamine sobib paremini otsetoetuse aastase iseloomuga. Muret tekitas ka asjaolu, et külvikorda käsitlevate nõuete täitmist on raskem kontrollida, eelkõige juhtudel, kui maatükkide kuju või omanik on muutunud.

42

Komisjon tunnistas ka, et liblikõieliste taimede nõue põllukultuuride mitmekesistamisel võiks parandada meetme keskkonna- ja kliimaalast kasu. Komisjoni ettepanekus seda mõtet aga välja ei käidud, sest tekkis kahtlusi selle nõude vastavuses WTO eeskirjadele49. Lõpuks lisati liblikõielised taimed rohestamistoetusesse kui üks võimalik ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala (lämmastikku siduvad kultuurid).

Rohumaade kaitsmise mõju põllumajandusmaast pärit netoheitele saaks tõhustada parema suunamise abil

43

7. joonisel on näidatud, kuidas püsirohumaa osakaal ELis (hetkel umbes 30 %) ei ole viimase kümne aasta jooksul eriti muutunud. 1,5 protsendipunktine kasv aastatel 2007–2014 kohaldatud osakaalu (mis põhineb peamiselt 2005. aasta andmetel) ja 2016. aasta osakaalu vahel varjab aga asjaolu, et deklareeritud püsirohumaast on kaotatud üle 3 miljoni hektari, mis tähendab vähenemist 7,2 % võrra.

7. joonis

Vaatamata püsirohumaa osakaalu suurenemisele viimasel aastakümnel on püsirohumaa tegelik pindala vähenenud

Allikas: kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete alusel.

44

Püsirohumaa osakaal on tõusnud peamiselt seetõttu, et osakaalu lugeja ehk deklareeritud püsirohumaa pindala on vähenenud aeglasemalt kui selle nimetaja ehk deklareeritud põllumajandusmaa kogupindala. Viimane vähenes 11,7 % (üle 19 miljoni hektari). Lisaks on püsirohumaa praegune määratlus laiaulatuslikum kui varem ning sisaldab ka karjamaad, kus rohi ja muud rohttaimed ei ole tavapäraselt valdavad. Liikmesriikide tasandil esinevad suured erinevused tasanduvad, kui vaadata kogu ELi hõlmavaid arve (vt I lisa).

45

Püsirohumaa määramine keskkonna seisukohast tundlikuks püsirohumaaks annab püsirohumaale uue, maatüki tasandi kaitse maakasutuse muutmise vastu. Uue kaitseviisi ulatus on siiski piiratud: keskkonna seisukohast tundlik püsirohumaa hõlmab 16 % ELi kogu püsirohumaast (liikmesriikide vahelised erinevused on väga suured).

46

Lisaks asub 96 % keskkonna seisukohast tundlikest püsirohumaadest Natura 2000 aladel, mis katavad ainult 18 % ELi kogu püsirohumaast (vt II lisa). Võttes arvesse, et Natura 2000 alad on määratud bioloogilise mitmekesisusega seotud kriteeriumide alusel, on keskkonna seisukohast tundlike püsirohumaade kontsentratsioon nendel aladel positiivne bioloogilise mitmekesisuse seisukohast. Süsinikuvarude säilitamise seisukohast (mis on püsirohumaa säilitamise rohestamismeetme peamine eesmärk) tuleks püsirohumaa kaitsmisel maa kasutusviisi muutmise või kündmise eest keskenduda maatükkidele, mille mulla süsinikuvaru on juba kõrge. Paljud sellised alad asuvad väljaspool Natura 2000 alasid. Siiani on vaid kuus liikmesriiki otsustanud määrata keskkonna seisukohast tundlikeks püsirohumaadeks Natura 2000 aladest50 välja jäävaid alasid.

Tootlike ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade domineerimine ja ebapiisavad majandamisnõuded vähendavad rohestamise võimalikku kasu bioloogilisele mitmekesisusele

47

Nagu punktis 9 märgitakse, peavad liikmesriigid rohestamise rakendamisel otsustama ka seda, millist liiki ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad nad valivad. Valida on võimalik 19 liigi vahel, mille hulgas on viis liiki, mis sobivad kasutamiseks ka põllumajandustootmise puhul (vt 8. joonis). Kõik 28 liikmesriiki on lisanud valikusse tootlikud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad.

8. joonis

Mittetootlikud ja tootlikud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad

Allikas: kontrollikoda õigusaktide ja Euroopa Komisjoni töödokumendi SWD(2017) 121 final alusel.

48

Liikmesriikide esitatud rohestamise tulemusnäitajatest selgus (vt III lisa), et tootlikke ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid on põllumajanduslikes majapidamistes rohkem (peamiselt lämmastikku siduvad põllukultuurid ja vahekultuurid). 2015. aastal oli nende osakaal kõikides põllumajandustootjate deklareeritud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alades 54 %, mis järgmisel aastal suurenes 58 %ni. Lämmastikku siduvad kultuurid on kõige tavalisem tootliku ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala liik, sellele järgnevad vahekultuuridega alad.

49

Kaks uuringut aastast 201651 näitavad, et kaks peamist tootlikku ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala – vahekultuuridega alad ja lämmastikku siduvad kultuurid – ei anna olulist kasu bioloogilise mitmekesisuse seisukohast, kuid võivad aidata parandada vee ja mulla seisukorda, sh suurendada põllumajandusmaa mulla orgaanilise süsiniku sisaldust52.

50

Juhtimistavasid käsitlevad lisanõuded, nagu väetiste ja pestitsiidide kasutamise piiramine või minimaalsed perioodid, mil põldudel peab olema taimkate, on olulised, et määratleda, milline on eri ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade mõju bioloogilisele mitmekesisusele. Viiest kontrollikoja kontrollitud liikmesriigist olid vaid Madalmaad võtnud kasutusele juhtimistavasid käsitlevad nõuded (taimekaitsevahendite kasutamise lubamine vaid vahekulutuuride puhul), mis olid rangemad kui ELi eeskirjade miinimumnõuded. Ka komisjoni uues aruandes ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade kohta53 järeldati, et vaid üksikud liikmesriigid on valinud variandi, mille eesmärk on muuta ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid käsitlevad nõuded keskkonna seisukohast mõjusamaks. Komisjon käsitles seda küsimust oma hiljutises teiseste õigusaktide muudatuses54, millega keelati pestitsiidide kasutamine tootlikel ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladel. Sama muudatusega võeti kasutusele ka mitmed lihtsustusmeetmed (vt punkt 66).

Liikmesriigid kasutasid ära rohestamiseeskirjade paindlikkust, et piirata koormust põllumajandustootjatele ja endale, selle asemel, et püüda maksimeerida eeldatud keskkonna- ja kliimaalast kasu

51

Liikmesriikidel on suur kaalutlusõigus rohestamise rakendamisel, eelkõige ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade liigi valimisel ja keskkonna seisukohast tundlike püsirohumaade määramisel55.

52

Viies kontrollitud liikmesriigis olid otsused tehtud peamiselt põllumajandustootjate ja ametiasutuste koormuse vähendamist silmas pidades. Liikmesriigid seadsid üldiselt esikohale sellised ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad, mis olid juba nagunii osa nende tavapärastest põllumajandustavadest. Oma roll oli ka tehnilistel probleemidel, mis ilmnesid teatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade kontrollimisel ja IT-süsteemide rajamisel teatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade jaoks (vt punkt 67 ja 5. selgitus). Rohestamise keskkonna- ja kliimaalase kasu maksimeerimine oli teisejärguline.

53

Viiest liikmesriigist ainult kaks (Madalmaad ja Poola) tellisid uuringuid või eksperdiarvamusi, et analüüsida rohestamise eri rakendusvariantide mõju keskkonnale ja kliimale. Mõlema liikmesriigi ametiasutused otsustasid mitte järgida teatud peamisi soovitusi, eelistades variante, mis olid põllumajandustootjatele vähem koormavad (vt tabel 2).

Tabel 2

Liikmesriigid järgisid rohestamise rakendamisel teaduslikke soovitusi valikuliselt

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala liik Eksperdid soovitavad bioloogilise mitmekesisuse parandamiseks Valitud liikmesriikide ametiasutuste poolt Liikmesriikide ametiasutused järgisid ekspertide nõuandeid
Madalmaad
põlluservad
kesa × ×
lühikese raieringiga madalmetsad × ×
lämmastikku siduvad põllukultuurid × ×
vahekultuurid × ×
Poola
puhverribad
kraavid × ×
lühikese raieringiga madalmetsad × ×

Allikas: kontrollikoja audititulemused.

54

Komisjon teeb järelevalvet selle üle, kuidas liikmesriigid rohestamist rakendavad. Sellealast tööd kirjeldatakse punktis 69. Nagu näidatud 3. selgituses, on komisjoni volitused siiski väga piiratud, et kannustada liikmesriike rohestamise rakendamisel keskkonnateemadele rohkem rõhku panema.

3. selgitus

Lämmastikku siduvate kultuuride kasu bioloogilise mitmekesisuse seisukohast ei ole veenvalt näidatud

Liikmesriikidel ei ole ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade liigi valimisel vaja komisjoni heakskiitu. Sellegipoolest peavad liikmesriigid esitama loetelu kõikidest lämmastikku siduvatest kultuuridest, mida nad plaanivad lubada, ning selgitama, kuidas need kultuurid edendavad bioloogilist mitmekesisust. Selle nõudega püütakse teatud määral leevendada probleemi, et lämmastikku siduvate kultuuride panus bioloogilise mitmekesisuse edendamisse võib olla tagasihoidlik (vt punkt 49).

Kõik viis kontrollitud liikmesriiki lubavad põllumajandustootjatel täita ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala tingimuse lämmastikku siduvate kultuuride abil. Liikmesriikidest esitas ainult Prantsusmaa komisjonile põhjenduse iga valitud kultuuri kohta. Muude liikmesriikide analüüsid piirdusid lämmastikku siduvate kultuuride kasu rõhutavate üldiste põhjendustega.

Kontrollikoda leidis, et sellistes olukordades võib komisjon nõuda – ja sageli nõuabki – täpsemaid põhjendusi, eelkõige nende kultuuride puhul, mille mõju bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele on eriti kahtlane (nagu soja). Komisjon ei saa aga takistada liikmesriike valimast kultuure, mille väärtus bioloogilise mitmekesisuse seisukohast ei ole tõendatud.

Rohestamistoetuse mõju II samba keskkonnameetmetele on olnud piiratud

55

Üks rohestamistoetuse kasutuselevõtu eeldatav positiivne mõju oleks olnud maaelu arengu kulude suunamine ambitsioonikamatele keskkonna- ja kliimaalastele meetmetele. Kontrollikoda ei leidnud aga tõendeid, et selline muudatus oleks toimunud.

56

Kontrollikoda võrdles viies liikmesriigis põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme raames kasutusel olevaid tegevusliike (nagu erinevad kohustuste paketid, millega põllumajandusettevõtjad võivad liituda) vastavate eelmise programmitöö perioodi (2007–2013) tegevusliikidega. Selle alusel hinnati, kas liikmesriigid olid suurendanud põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme võrdlusalust ja kas see muudatus võis olla põhjustatud rohestamistoetuse kasutuselevõtust.

57

Üldiselt näitas kontrollikoja analüüs, et põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme tegevuste järjepidevus on suur. Põllumajandustootjatele praegu kehtivad kohustused on sageli samad mis perioodil 2007–2013 kasutusel olnud kohustused. Kontrollikoda leidis, et pea kõikide analüüsitud tegevusliikide puhul ei olnud perioodil 2014–2020 võrdlusalust suurendatud (vähemalt mitte rohestamisega seotud aspektide puhul). Enamikul juhtudest ei olnud muudatust ka vaja, sest eelmise perioodi võrdlusalus ületas rohestamisnõuded juba niigi. Muudel juhtudel ei olnud asjaomastel kohustustel rohestamistavadega midagi ühist.

Rohestamine suurendab ÜPP keerukust

Rohestamistoetus kattub muude ÜPP keskkonnavahenditega, kuid komisjon ja liikmesriigid leevendavad kaasnevat tühimõju ja topeltrahastamise riski

58

Punktis 7 kirjeldatud ja 1. joonisel kujutatud ÜPP kolme rohestamisvahendi püramiidmudel on idealiseeritud kuvand põhimõttest, mille kohaselt peaks rohestamisnõuded olema nõuetele vastavuse tingimustest rangemad ja moodustama maaelu arengu meetmete võrdlusaluse56. Tegelikkuses see aga alati nii ei ole ning rohestamise ja kahe muu püramiidikihi vahel esineb märkimisväärseid kattumisi, nagu näidatud 9. joonisel.

9. joonis

Kattumine rohestamistoetuse ja muude ÜPP keskkonnavahendite vahel

Allikas: kontrollikoda komisjoni talituste töödokumendi SWD(2016) 218 final alusel.

Rohestamise ja nõuetele vastavuse tingimuste kattumine on tavaline, kuid üksikasjalike nõuete vahelised erinevused vähendavad tühimõju riski
59

Rohestamise ja nõuetele vastavuse tingimuste kattumine puudutab teatud omadusi või tavasid, mida kaitstakse või nõutakse maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standardites või kohustuslikes majandamisnõuetes ning mida võidakse samal ajal deklareerida ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala nõude rahuldamiseks. Peamised ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad hõlmavad vahekultuure, puhverribasid ja eri liiki maastikuelemente. Nagu näidatud 10. joonisel, leidis kontrollikoda selliseid kattumisi viiest valitud liikmesriigist neljas.

10. joonis

Viiest kontrollitud liikmesriigist neljas leitud kattumised rohestamise ja nõuetele vastavuse tingimuste vahel

Allikas: kontrollikoda Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Madalmaade ja Poola auditileidude alusel.

60

Kattuvused tekitavad tühimõju, mida enamikul juhtudest leevendab see, et rohestamise ja nõuetele vastavuse tingimuste vahel on erinevused (näiteks rohestamisel on vahekultuuride puhul nõutud vähemalt kahe taimeliigi segu, sellal kui GAEC 4 või kohustusliku majandamisnõude 1 puhul piisab enamasti ühest taimeliigist).

61

Üldiselt ei olnud kontrollitud liikmesriigid kohaldanud mingeid täiendavaid piiranguid, menetlusi või kontrolle, mille abil oleks rohestamistoetusega seoses saanud vältida või piirata tühimõju, mis tekib nõuetele vastavuse tingimustega kattumisest. Kontrollikoda leidis ühe erandi: Madalmaades ei tohtinud kohustusliku majandamisnõude 1 alusel ette nähtud vahekultuure deklareerida ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alana.

Liikmesriigid lahendasid rohestamise ja maaelu arengu (ÜPP II sammas) kattumise küsimused üldiselt edukalt
62

Kattumine rohestamise ja maaelu arengu keskkonnameetmete (nagu põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed57) vahel võib tekkida, kui põllumajandustootjad võtavad II samba raames kohustused, mis on olemuselt sarnased standardsete rohestamisnõuetega. Sellised kattumised on võimalikud, sest ELi õigusaktides ei nõuta, et rohestamiskohustused sisalduksid vastavas maaelu arengu võrdlusaluses58. ELi eeskirjades59 kohustatakse liikmesriike siiski hoidma ära võimalikku rohestamistavade topeltrahastamist, vähendades vajaduse korral põllumajandustootjatele maaelu arengu raames makstava toetuse määra. Komisjon andis liikmesriikidele üksikasjalikud suunised sellise topeltrahastamise vältimiseks (vt ka punkt 68).

63

Kontrollikoda kontrollis 15 auditiga hõlmatud liikmesriigis (viies auditikülastuste või videokonverentside abil ja kümnes dokumentaalse hindamise kaudu, vt punkt 12) põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme eri tegevusliike (st eri kohustuste pakette). Kontrollikoda leidis, et ligi kolmandik valimisse kuulunud tegevusliikidest hõlmas kohustusi, mis kattusid rohestamisnõuetega. Lisaks ilmnes, et liikmesriigid olid üldiselt nendest kattumistest teadlikud ja kavandasid mitmesuguseid, sageli küllaltki keerukaid menetlusi, et välistada topeltrahastamise võimalus.

64

4. selgituses tuuakse näited tüüpilistest kattumistest põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme kohustuste ja rohestamistavade vahel ning eri menetlustest, mille abil liikmesriigid püüavad topeltrahastamist vältida.

4. selgitus

Näited kattumistest põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme kohustuste ja rohestamistavade vahel ning eri menetlused topeltrahastamise vältimiseks

Hispaanias (Castilla ja León) võtavad ühes põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme tegevusliigis osalevad põllumajandustootjad endale kohustuse kasvatada 15 %-l lepingualusest maast harilikku lutserni. Harilik lutsern on lämmastikku siduv taim ja sellega kaetud ala võib Hispaanias deklareerida ka ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alaks. Topeltrahastamisest saadakse hoiatus piirangute abil, mida rakendatakse automaatse ristkontrollina IT-süsteemis. See takistab sama maa-ala arvestamist nii II samba kohustuse kui ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala kohustusena.

Prantsusmaal (Akvitaania) sisaldavad teatud põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme tegevusliigid põllukultuuride mitmekesistamise kohustust. Topeltrahastamine seoses vastava rohestamiskohustusega hoitakse ära seeläbi, et maaelu arengu toetus katab ainult need lisakulutused, mis tekkisid neljanda põllukultuuri lisamisest segakultuuri. See tähendab, et antud juhul sisaldub kolme põllukultuuri hõlmav rohestamisnõue II samba võrdlusaluses.

Rohestamiseeskirjade keerukus teeb nende rakendamise raskeks, kuid komisjon on probleemi osaliselt lahendanud

65

Põllumajandustootjad kritiseerivad rohestamist selle eeskirjade keerukuse tõttu. Põllumajandustootjaid ELi tasandil esindav organisatsioon COPA-COGECA märkis rohestamise esimest rakendusaastat käsitleva avaliku konsultatsiooni käigus, et kõikide rohestamistavade rakendamise eeskirjad on keerukad nii järgida kui mõista.

66

Komisjon tegi oma dokumendis „Review of Greening after one year“60 ettepaneku lihtsustada ja ühtlustada teatud rohestamisnõudeid, kui seda on võimalik teha keskkonnakasu vähendamata. Dokumendis loetleti võimalikke parandusi, nagu teatud sarnaste ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade (nagu puhverribad ja põlluservad) ühendamine, teatud juhtimistavade ja tähtaegade piirangute vähendamine ning maastikuelementide suurust ja asukohta käsitlevate nõuete paindlikumaks muutmine. Komisjon lisas need lihtsustamismeetmed teiseste õigusaktide hiljutisse muudatusse61. Sama muudatusega keelati ka pestitsiidide kasutamine tootlikel ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladel (vt punkt 50).

67

Rohestamise rakendamine ei olnud liikmesriikide jaoks lihtne ülesanne. Esiteks tähendas see märgatavat majanduslikku ja organisatoorset pingutust. Kasutusel olevad IT-süsteemid, eriti põldude identifitseerimise süsteem (LPIS)62, tuli kohandada asjaomaseks eesmärgiks nendes liikmesriikides, mis olid otsustanud püsivate ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade kasuks (st kõik maastikuelemendid – välja arvatud põlluservad – ning ka terrassid, agrometsanduse hektarid, lühikese raieringiga madalmetsa alad ja metsastatud alad). 5. selgituses näidatakse, kuidas ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala kihi rajamine võib mõjutada liikmesriikide ökoloogilise kasutuseesmärgiga alade valikut.

5. selgitus

Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala kihi rajamisega seotud suur koormus

Hispaania ametiasutused kavatsesid algselt lisada maastikuelemendid valitud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala liikide alla, sest nendest saadav keskkonnakasu on suur. Lõpuks jätsid nad selle variandi siiski kõrvale, sest nad eeldasid, et kõikide maastikuelementide LPIS-is registreerimine on keeruline ja tekitab viivitusi.

68

Lisaks leidsid liikmesriigid, et mitmed rohestamiseeskirjad on segased. Nad esitasid komisjonile küsimusi rohestamistoetuse rakendamise eri aspektide kohta. Komisjon avaldas need küsimused koos oma vastustega veebiplatvormil, kuhu on juurdepääs kõikidel liikmesriikidel. 6. selgituses esitatakse näide tõstatatud küsimustest. Sama platvormi kasutati ka muude rohestamissuuniste levitamiseks (nagu ekspertide rühmade kohtumiste järeldused ja suunised, kus esitatakse kokkuvõte olulisematest rakendusaspektidest). Viis kontrollitud liikmesriiki olid üldkokkuvõttes komisjonilt saadud suuniste kvaliteedi ja õigeaegsusega rahul.

6. selgitus

Näited rohestamiseeskirjade keerukusest

Mõned liikmesriigid küsisid, kuidas hinnata põllukultuuride mitmekesistamise nõuete täitmist juhtudel, kui ainult osa põllumajandusettevõttest tegeleb mahepõllundusega. Komisjon selgitas, et üldiselt hõlmab rohestamine ainult seda osa põllumajandusettevõttest, mis ei tegele mahepõllundusega. See tähendab, et mahepõllumajanduslikus tootmises kasutatavat maad ei arvestata põllukultuuride mitmekesistamisega seotud pindala lävendites. Kui maa, mis ei ole mahepõllumajanduslikus tootmises, on pindalalt üle 10 hektari, peab vajalikke põllukultuure kasvatama sellel põllumajandusmaal – kõik muud mahepõllunduskultuurid jäetakse põllukultuuride mitmekesistamise eesmärgil kõrvale. Põllumajandusettevõtted, mis tegelevad ainult osaliselt mahepõllundusega, võivad otsustada kasutada kolme rohestamistava ka kogu põllumajandusettevõttes.

69

Komisjon peab tegema järelevalvet liikmesriikidepoolse rohestamise rakendamise üle. Suur osa sellest kohustusest tähendab, et komisjon peab regulaarselt kontrollima eri teatiseid, mis liikmesriigid peavad esitama oma rohestamise rakendamise valikute kohta ja rohestamise väljundite kohta põllumajandusettevõtete tasandil. Kontrollikoda leidis, et komisjon on need ülesanded edukalt täitnud. Näiteks teeb komisjon süstemaatiliselt kindlaks probleemid seoses teabe liiga hilise esitamise63 või ELi eeskirjade ebaõige kohaldamisega ning teeb nende järelkontrolli asjaomases liikmesriigis. Nagu näidatud punktis 54 ja 3. selgituses, ei saa komisjon aga kohustada liikmesriiki eelistama selliseid rohestamise rakendamise variante, mis oleksid keskkonna ja kliima seisukohast kasulikumad.

Rohestamistavad sarnanevad maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuetega, kuid nende mittejärgimisel on võimalikud karistused karmimad

70

Enne rohestamise kasutuselevõttu oli ainuke seos ÜPP otsetoetuste ja ELi kliima- ja keskkonnaalaste eesmärkide vahel nõuetele vastavus. Nagu rohestamise puhul, on nõuetele vastavus ÜPP otsetoetusi saavatele põllumajandustootjatele kohustuslik. Erinevus on selles, et nõuetele vastavuse tingimuste täitmise eest ei saa tasu. Nõuetele vastavuse tingimuste täitmata jätmine võib kaasa tuua karistuse kõikide toetusesaaja saadavate otsetoetuste vähendamise näol (tavaliselt 1–5 %). Rohestamistoetuse puhul saab põllumajandustootja eritasu kohustuslike tavade järgimise eest. Nõuete mittejärgimise eest rakendatavad vähendused vastavad laias laastus rohestamisnõuete vastaselt hooldatud maa osakaalule kogu rohestamiskohustuse alla kuuluvast maa-alast ning see võib moodustada isegi 100 % toetusest64. Alates taotlusaastast 2017 kohaldatakse vähendustele lisaks halduskaristusi juhtudel, kui algne vähendamine ületas 3 %. Karistused piirduvad 20 %-ga põllumajandustootja rohestamistoetusest taotlusaastal 2017 ja 25 %-ga alates taotlusaastast 2018.

71

Praktikas toimib rohestamine üsna samamoodi kui vastavusnõuded65. Rohestamistoetust esitletakse kui teatud hüvitist põllumajandustootja toodetud keskkonna ja kliimaga seotud avalike hüvede eest. Kava võib aga käsitleda ka kui mehhanismi, mis karistab selle eest, kui sissetulekutoetuse kava raames on jäetud täitmata keskkonna ja kliimaga seotud põhitingimused (sarnaselt maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuetega). Ainus märkimisväärne erinevus nõuetele vastavusest on see, et rohestamise puhul on karistused tõsiste rikkumiste eest tavaliselt karmimad.

Järeldused ja soovitused

72

Aruande peamine auditiküsimus oli, kas rohestamistoetus aitab parandada ÜPP keskkonnatoimet ja kliimanäitajaid vastavalt ELi õigusaktides määratletud eesmärkidele.

73

Kokkuvõttes järeldab kontrollikoda, et rohestamistoetus, nagu seda praegu rakendatakse, ei paranda kuigi tõenäoliselt oluliselt ÜPP keskkonnatoimet ja kliimanäitajaid.

74

Peamisele auditiküsimusele vastamiseks analüüsis kontrollikoda

 1. sekkumisloogikat, selgete ja piisavalt ambitsioonikate rohestamisega seotud eesmärkide olemasolu ning poliitikavaldkonna eelarveeraldiste põhjendatust (vt punktid 1325);
 2. kasu, mida rohestamine keskkonnale ja kliimale eeldatavalt toob (vt punktid 2657);
 3. seda, kuidas rohestamine suurendab ÜPP keerukust (vt punktid 5871).
75

Rohestamistoetusel on kaks eraldiseisvat eesmärki. Ühest küljest on rohestamine mõeldud parandama ÜPP keskkonnatoimet ja kliimanäitajaid. Teisest küljest on rohestamise kui ÜPP otsetoetuse puhul ikkagi tegemist põllumajandustootjate sissetuleku toetamise vahendiga. Õigusaktides on aga sõnaselgelt esitatud ainult esimene nendest eesmärkidest (vt punktid 1314).

76

Rohestamistoetuse sekkumisloogika ei ole täielikult välja arendatud. Komisjon ei ole seadnud konkreetseid eesmärke ega ka muul viisil täpsustanud, milline on rohestamistoetuse eeldatav kasu keskkonnale ja kliimale. Poliitika mõjususe hindamist raskendab ka see, et bioloogilise mitmekesisuse ja mulla kvaliteedi (orgaanilise süsiniku sisaldus kaasa arvatud) lähteolukorra kohta saada olev teave on killustatud (vt punktid 1516).

77

Komisjoni esialgne rohestamistoetuse ettepanek oli keskkonna seisukohast ambitsioonikam. Poliitika keskkonnameetmete hilisem nõrgenemine ei muutnud kavandatud rahastamise määra. Rahastamise määraks oli algusest peale 30 % ÜPP otsetoetustest. Keskmiselt ületasid rohestamistoetused märgatavalt põllumajandustootjatele rohestamisnõuete täitmisest tekkinud kulud (saamata jäänud tulu kaasa arvatud). Põhjuseks on asjaolu, et rohestamise eelarve oli kinnitatud ilma poliitika keskkonnaalaseid ambitsioone arvesse võtmata. Rohestamine on oma olemuselt endiselt sissetulekutoetus (vt punktid 1725).

78

Rohestamine ei too tõenäoliselt märkimisväärset kasu keskkonnale ja kliimale, peamiselt poliitikavaldkonda mõjutava suure tühimõju tõttu. Tühimõju on enamasti põhjustatud sellest, et rohestamisnõuded on väga madalad ning ei erine kuigivõrd tavapärastest põllumajandustavadest. Lisaks saab suur osa põllumajandustootjaid (65 %) rohestamistoetust tänu laiaulatuslikule kohustustest vabastamisele, ilma tegelikult rohestamisnõudeid täitmata. Seetõttu toob rohestamistoetus kaasa põllumajandustavade positiivseid muudatusi ainult väga väikesel osal ELi põllumaast. Kontrollikoda hindas, et põllumajandustootjad rajasid uusi ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid ja suurendasid põllukultuuride mitmekesistamist ainult ligi 3,5 %-l põllumajandusmaast, mis moodustab umbes 2 % ELi kogu põllumaast. Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringu kohaselt tõid uued püsirohumaaga seotud rohestamisnõuded kaasa põllumajandustavade muutuse ainult 1,5 %-l ELi põllumaast. Kokkuvõttes oli umbes 5 % puhul ELi põllumajandusmaast kasutusviisi rohestamistoetuse tulemusel muudetud (vt punktid 2639).

79

Lisaks leidis kontrollikoda, et teatud puudused kavandamises vähendasid kolme rohestamistava mõjusust. Põllumajanduskultuuride mitmekesistamine ei anna samasugust keskkonnakasu nagu külvikord. Keskkonna seisukohast tundlikud püsirohumaad on määratud peamiselt bioloogilise mitmekesisusega seotud kriteeriumide alusel ning olid puudulikult suunatud Natura 2000 aladest väljaspool asuvate süsinikurikastele püsirohumaadele. Tootlike ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade domineerimine koos mõistlike juhtimisnõuete puudumisega vähendas nimetatud alade positiivset mõju bioloogilisele mitmekesisusele (vt punktid 4050).

80

Liikmesriikidel on suur kaalutlusõigus rohestamise rakendamisel, eelkõige ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala liikide valimisel ja keskkonna seisukohast tundlike püsirohumaade määramisel. Kontrollikoda leidis, et liikmesriigid enamasti ei kasuta seda paindlikkust, et maksimeerida poliitika keskkonna- ja kliimaalast kasu. Nad ei püüa rohestamistavade raames määratleda ja täita konkreetseid keskkonna- ja kliimaalaseid vajadusi, vaid üritavad rakendada rohestamistoetust viisil, mis põhjustab minimaalset koormust nii neile endile kui põllumajandustootjatele. Komisjoni volitused on liiga piiratud, et kannustada liikmesriike kasutama rohestamise rakendamisel suuremat keskkonnakasu pakkuvaid võimalusi (vt punktid 5154).

81

Rohestamistoetuse mõju II samba keskkonnameetmete võrdlusalusele on olnud piiratud, peamiselt seetõttu, et põllumajandustootjate poolt nende meetmete raames võetud kohustused ületasid rohestamisnõuded isegi enne, kui rohestamistoetus kasutusele võeti (vt punktid 5557).

82

Rohestamistoetus suurendab ÜPP keerukust, mis ei ole põhjendatud, arvestades rohestamise eeldatavaid tulemusi (vt punktid 7881). Keerukus on suuresti põhjustatud sellest, et rohestamistoetus kattub ÜPP muude keskkonnavahenditega (nõuetele vastavus ja II samba keskkonnameetmed), millega omakorda kaasneb tühimõju ja topeltrahastamise risk. Teatud komisjoni ja liikmesriikide otsused ja meetmed leevendavad neid riske. Teiseste õigusaktide hiljutise muudatusega püütakse lahendada mõningaid põllumajandustootjate ja liikmesriikide probleeme, mis on põhjustatud poliitika keerukusest. Kontrollikoda leidis ka, et komisjoni järelevalve liikmesriikide poolse rohestamise rakendamise üle oli hea (vt punktid 5869).

83

Rohestamistoetus sarnaneb maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi standarditele ka selle poolest, et on olemuselt samuti sissetulekutoetuse puhul kohaldatavate keskkonnanõuete kogum. Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standarditest eristab rohestamistoetust see, et võimalikud karistused tingimuste mittetäitmise eest on karmimad (vt punktid 7071).

1. soovitus

ÜPP järgmise reformi jaoks peaks komisjon välja töötama tervikliku sekkumisloogika (sh konkreetsed eesmärgid) põllumajandusele suunatud ELi keskkonna- ja kliimaalaste meetmete jaoks, mis põhineks ajakohasel teaduslikul teabel asjaomaste nähtuste kohta.

 1. Osana sekkumisloogikast peaks komisjon kindlaks määrama vajadused, sisendid, protsessid, väljundid, tulemused, mõju ja asjassepuutuvad välistegurid.
 2. Komisjon peaks kindlaks määrama konkreetsed sihtmärgid ÜPP panuse jaoks ELi keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkide täitmisel.
 3. Selleks, et oleks võimalik kavandada mõjus poliitika ja hiljem teha järelevalvet selle rakendamise üle ja seda hinnata, peaks komisjon välja töötama mudelid ja andmekogumid bioloogilise mitmekesisuse, mulla seisukorra (sh mulla süsinikusisaldus) ning muude asjaomaste keskkonna ja kliimaga seotud teemade kohta.

Soovituse täitmise tähtaeg: 2019. aasta lõpp.

2. soovitus

ÜPP järgmise reformi ettepaneku ettevalmistamisel peaks komisjon läbi vaatama praeguse ÜPP rakendamise ja tegema selle kohta kokkuvõtte. Ettepaneku koostamisel peaks komisjon juhinduma järgmistest põhimõtetest:

 1. põllumajandusettevõtjad peaksid saama ÜPP toetusi ainult juhul, kui nad täidavad peamisi keskkonnanõudeid:
  1. nõuded peaksid hõlmama alasid, mis kuuluvad nii kehtivate maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi standardite kui üldiste rohestamisnõuete alla (mis peaksid mõlemad olema rangemad keskkonnaalaste õigusaktide nõuetest). Nii saaks vältida kunstlikke ja segadust tekitavaid erinevusi sisuliselt ühesuguste vahendite vahel ning seeläbi lihtsustada ÜPP otsetoetuste süsteemi;
  2. nende nõuete mittetäitmise eest kohaldatavad karistused peaksid olema piisavad, et mõjuda hoiatavalt;
  3. topeltrahastamise vältimiseks peaksid kõik sellised põhinõuded olema täielikult integreeritud iga põllumajandusega seotud kavandatud meetme keskkonnaalasesse võrdlusalusesse.
 2. Konkreetseid kohalikke keskkonna- ja kliimaalaseid vajadusi saab hinnata paremini kavandatud põllumajandusmeetmete abil, kusjuures hindamise aluseks on
  1. tulemuseesmärkide saavutamine;
  2. rahastamine vastavalt keskmiselt kantud kuludele ja saamatajäänud tulule seoses meetmete ja tavadega, mis ületavad ettenähtud keskkonnaalased nõuded.
 3. kui liikmesriikidele antakse ÜPP rakendamisel valikuvõimalus, peaksid nad enne ÜPP rakendamist tõendama, et nende valitud lähenemisviis on poliitikaeesmärkide saavutamiseks tulemuslik ja tõhus.

Soovituse täitmise tähtaeg: 2019. aasta lõpp.

I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Phil WYNN OWEN, võttis käesoleva aruande vastu 15. novembri 2017. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel


president

Klaus-Heiner LEHNE

Lisad

I lisa

Püsirohumaa pindala osakaalu muutumine

Liikmesriik Aasta osakaal 2016 Perioodi 2015-2020 viiteosakaal Perioodi 2007-2014 viiteosakaal
Deklareeritud põllumaa kokku
(hektarit)
Deklareeritud püsirohumaa kokku
(hektarit)
Aasta osakaal
%
Deklareeritud põllumaa kokku
(hektarit)
Deklareeritud püsirohumaa kokku
(hektarit)
Viiteosakaal
%
Deklareeritud põllumaa kokku
(hektarit)
Deklareeritud püsirohumaa kokku
(hektarit)
Viiteosakaal
%
BE 13,14,400 4,48,987 34.2% 13,15,486 4,43,224 33.7% 13,53,009 4,54,292 33.6%
BG 37,15,306 4,30,730 11.6% 36,79,813 4,29,132 11.7% 33,84,244 4,41,710 13.1%
CZ 30,52,450 5,68,829 18.6% 30,60,035 5,62,796 18.4% 34,99,205 7,71,052 22.0%
DK 24,06,971 1,87,406 7.8% 24,32,797 1,88,410 7.7% 27,94,151 2,18,588 7.8%
DE 1,58,37,869 42,25,999 26.7% 1,59,10,715 42,75,141 26.9% 1,70,79,413 50,24,490 29.4%
EE 7,80,945 1,91,413 24.5% 8,08,521 2,26,379 28.0% 8,62,508 2,29,640 26.6%
IE 44,92,546 41,46,476 92.3% 45,29,921 41,26,327 91.1% 47,39,370 43,06,615 90.9%
EL 34,74,055 11,13,762 32.1% 33,51,290 11,48,530 34.3% 43,09,659 13,48,970 31.3%
ES 1,92,82,905 51,88,284 26.9% 1,79,24,941 47,38,728 26.4% 2,28,10,689 49,77,008 21.8%
FR 2,64,43,752 83,08,807 31.4% 2,60,84,955 81,38,942 31.2% 2,71,91,897 80,65,062 29.7%
HR 9,43,389 1,28,516 13.6% 8,77,953 1,12,044 12.8% 10,21,088 1,26,663 12.4%
IT1 83,88,012 13,52,638 16.1% 83,88,012 13,18,111 15.7% 1,02,68,869 19,49,256 19.0%
CY 1,33,987 2,622 2.0% 1,32,259 2,994 2.3% 1,41,133 154 0.1%
LV 14,02,663 3,20,117 22.8% 13,96,574 3,10,985 22.3% 15,34,046 3,71,539 24.2%
LT 26,83,626 6,95,077 25.9% 26,80,109 5,77,221 21.5% 25,68,706 4,17,962 16.3%
LU 1,16,009 61,497 53.0% 1,18,283 60,716 51.3% 1,22,858 58,929 48.0%
HU 46,57,441 5,76,847 12.4% 46,49,119 5,83,495 12.6% 50,91,878 1,34,447 2.6%
NL 17,03,370 6,90,270 40.5% 17,33,770 7,04,152 40.6% 19,51,645 4,70,383 24.1%
AT 20,60,208 9,04,038 43.9% 19,63,729 8,52,273 43.4% 28,87,353 14,58,766 50.5%
PL 1,18,93,373 18,49,142 15.5% 1,18,13,509 16,94,509 14.3% 1,41,12,797 23,52,294 16.7%
PT 23,70,452 8,93,592 37.7% 23,14,906 8,84,013 38.2% 33,57,552 8,15,454 24.3%
RO 75,13,858 16,75,808 22.3% 72,77,405 17,41,649 23.9% 94,11,557 20,29,630 21.6%
SL1 4,12,748 2,34,513 56.8% 4,12,748 2,31,666 56.1% 4,59,554 2,73,804 59.6%
SK 16,97,140 3,90,167 23.0% 17,17,269 4,00,310 23.3% 18,54,458 5,04,402 27.2%
FI 20,42,392 1,34,006 6.6% 20,76,488 1,32,482 6.4% 22,87,868 16,935 0.7%
SE 25,22,147 4,24,332 16.8% 26,13,443 3,74,188 14.3% 31,86,163 5,64,182 17.7%
UK2 1,38,07,482 85,47,962 61.9% 1,39,39,630 90,37,730 64.8% 1,60,99,487 96,94,376 60.2%
EL kokku 14,51,49,497 4,36,91,838 30.1% 14,32,03,679 4,32,96,146 30.2% 16,43,81,157 4,70,76,603 28.6%

1 Viimased andmed aastast 2015.

2 Inglismaa kohta viimased andmed aastast 2015.

Allikas: kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete alusel.

II lisa

Peamised andmed keskkonna seisukohast tundlike püsirohumaade rakendamise kohta 2016. aastal

Liikmesriik Kõik keskkonna seisukohast tundlikud püsirohumaad Natura 2000 aladel määratud keskkonna seisukohast tundlikud püsirohumaad Väljaspool Natura 2000 alasid määratud keskkonna seisukohast tundlikud püsirohumaad
(hektarit) (protsendina kõikidest püsirohumaadest) (hektarit) (protsendina kõikidest keskkonna seisukohast tundlikest püsirohumaadest) (protsendina kõikidest Natura 2000 aladel olevatest püsirohumaadest) (hektarit) (protsendina kõikidest keskkonna seisukohast tundlikest püsirohumaadest) (protsendina kõikidest väljaspool Natura 2000 alasid olevatest püsirohumaadest)
BE 14,640 3% 11,152 76 % 21 % 3,488 24 % 1 %
BG 4,25,491 33% 4,25,491 100 % 100 % 0 0 % 0 %
CZ 4,16,962 43% 1,38,737 33 % 101 % 2,78,225 67 % 33 %
DK 9,547 5% 9,547 100 % 18 % 0 0 % 0 %
DE 5,43,674 12% 5,43,674 100 % 57 % 0 0 % 0 %
ET 687 0% 687 100 % 2 % 0 0 % 0 %
IE 30,175 1% 30,175 100 % 92 % 0 0 % 0 %
EL 4,58,258 22% 4,58,258 100 % 103 % 0 0 % 0 %
ES 24,92,436 31% 24,92,436 100 % 121 % 0 0 % 0 %
HR 76,487 12% 76,487 100 % 105 % 0 0 % 0 %
IT 12,67,973 38% 10,50,647 83 % 121 % 2,17,326 17 % 0 %
CY 740 40% 740 100 % 95 % 0 0 % 0 %
LV 9,703 1% 3,762 39 % 6 % 5,941 61 % 1 %
LT 66,313 12% 66,313 100 % 100 % 0 0 % 0 %
LU 6,526 10% 3,025 46 % 35 % 3,501 54 % 6 %
HU 4,60,145 65% 4,60,145 100 % 92 % 0 0 % 0 %
NL 48,984 6% 48,984 100 % 95 % 0 0 % 0 %
AT 24,795 2% 24,795 100 % 9 % 0 0 % 0 %
PL 2,56,825 8% 2,56,825 100 % 41 % 0 0 % 0 %
RO 6,79,522 15% 6,79,522 100 % 88 % 0 0 % 0 %
SL 20,850 7% 20,850 100 % 28 % 0 0 % 0 %
SK 1,42,239 27% 1,42,239 100 % 95 % 0 0 % 0 %
FI 3,143 10% 3,143 100 % 111 % 0 0 % 0 %
SE 49,058 11% 49,058 100 % 104 % 0 0 % 0 %
UK 5,80,112 5% 5,61,491 97 % 47 % 18,621 3 % 0 %
EL kokku* 80,85,285 16% 75,58,183 93 % 84 % 5,27,102 7 % 1 %
Liikmesriik Püsirohumaa kokku Püsirohumaa Natura 2000 aladel Püsirohumaa väljaspool Natura 2000 alasid
(hektarit) (hektarit) (protsendina kõikidest püsirohumaadest) (hektarit) (protsendina kõikidest püsirohumaadest)
BE 4,86,600 54,212 11 % 4,32,388 89 %
BG 12,71,320 4,26,348 34 % 8,44,972 66 %
CZ 9,60,080 1,37,384 14 % 8,22,696 86 %
DK 1,95,480 53,544 27 % 1,41,936 73 %
DE 46,20,980 9,58,000 21 % 36,62,980 79 %
ET 3,24,560 36,725 11 % 2,87,835 89 %
IE 39,15,770 32,933 1 % 38,82,837 99 %
EL 21,02,380 4,43,996 21 % 16,58,384 79 %
ES 79,62,040 20,53,279 26 % 59,08,761 74 %
HR 6,18,070 73,126 12 % 5,44,944 88 %
IT 33,16,430 8,69,545 26 % 24,46,885 74 %
CY 1,850 777 42 % 1,073 58 %
LV 6,54,260 62,634 10 % 5,91,626 90 %
LT 5,60,100 66,557 12 % 4,93,543 88 %
LU 66,900 8,573 13 % 58,327 87 %
HU 7,02,720 4,99,692 71 % 2,03,028 29 %
NL 7,73,090 51,451 7 % 7,21,639 93 %
AT 12,96,270 2,69,414 21 % 10,26,856 79 %
PL 32,06,310 6,22,927 19 % 25,83,383 81 %
RO 43,98,350 7,69,100 17 % 36,29,250 83 %
SL 2,84,780 73,909 26 % 2,10,871 74 %
SK 5,18,340 1,49,651 29 % 3,68,689 71 %
FI 30,670 2,834 9 % 27,836 91 %
SE 4,48,650 47,325 11 % 4,01,325 89 %
UK 1,07,91,520 11,98,646 11 % 95,92,874 89 %
EL kokku* 4,95,07,520 89,62,582 18 % 4,05,44,938 82 %

* Tabel ei hõlma Prantsusmaad ja Portugali, sest nende kohta puudusid täielikud andmed, ega Maltat, kus puudub püsirohumaa.

Allikas: kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete alusel.

III lisa

Peamised andmed ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade rakendamise kohta 2016. aastal

Liikmesriik ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala kohustusega seotud põllumaa nõutav ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala:
5% ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala kohustusega seotud põllumaast
kõik deklareeritud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad Nõutava miinimumi ületanud deklareeritud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad tootlikud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad
kõik tootlikud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad millest
(hektarit) (protsendina kõikidest deklareeritud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladest) lämmastikku siduvad põllukultuurid vahekultuurid
(hektarit) (hektarit) (hektarit) (%) (hektarit) (protsendina kõikidest deklareeritud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladest) (hektarit) (protsendina kõikidest deklareeritud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladest)
BE 7,06,984 35,349 53,315 51 % 49,223 92 % 1,746 4 % 47,438 89 %
BG 29,92,629 1,49,631 2,10,043 40 % 1,09,760 52 % 91,013 32 % 18,227 9 %
CZ 23,96,918 1,19,846 1,78,209 49 % 1,64,840 92 % 1,32,623 72 % 32,196 18 %
DK 21,06,321 1,05,316 1,08,850 3 % 77,348 71 % ei valitud 76,298 70 %
DE 1,07,38,721 5,36,936 6,81,520 27 % 3,92,623 58 % 1,20,662 16 % 2,71,360 40 %
ET 3,99,630 19,981 39,807 99 % 29,852 75 % 29,852 65 % ei valitud
IE 3,17,777 15,889 39,117 146 % 5,210 13 % 4,401 12 % 784 2 %
EL 6,72,977 33,649 1,11,797 232 % 53,492 48 % 53,492 51 % ei valitud
ES 93,37,789 4,66,889 14,97,885 221 % 4,96,942 33 % 4,96,942 33 % ei valitud
HR 5,23,344 26,167 73,255 180 % 55,714 76 % 51,466 72 % 4,239 6 %
IT 33,52,576 1,67,629 3,07,295 83 % 2,28,102 74 % 2,27,851 72 % ei valitud
CY 61,862 3,093 9,123 195 % 2,983 33 % 2,983 24 % ei valitud
LV 8,26,932 41,347 81,369 97 % 33,743 41 % 31,726 30 % 2,017 2 %
LT 21,03,701 1,05,185 2,51,038 139 % 1,88,796 75 % 1,82,463 56 % 5,349 2 %
LU 47,818 2,391 3,668 53 % 2,738 75 % 957 29 % 1,782 49 %
HU 33,48,571 1,67,429 2,98,598 78 % 2,04,897 69 % 1,48,305 45 % 56,366 19 %
MT 91 5 17 264 % 14 84 % 14 60 % ei valitud
NL 5,82,736 29,137 60,378 107 % 59,503 99 % 3,821 7 % 55,675 92 %
AT 3,05,859 15,293 20,837 36 % 13,647 65 % 10,174 54 % 3,394 16 %
PL 57,91,052 2,89,553 4,08,652 41 % 3,56,890 87 % 1,97,531 49 % 1,58,858 39 %
PT 4,05,779 20,289 38,882 92 % 7,521 19 % 7,521 15 % ei valitud
RO 51,03,229 2,55,161 3,83,267 50 % 3,80,281 99 % 2,72,468 68 % 1,07,788 28 %
SL 70,803 3,540 5,705 61 % 5,391 94 % 4,357 43 % 1,034 18 %
SK 12,20,965 61,048 89,208 46 % 56,227 63 % 46,945 55 % 9,113 10 %
FI 4,13,588 20,679 27,312 32 % 7,297 27 % 7,296 25 % ei valitud
SE 13,79,908 68,995 1,18,308 71 % 51,091 43 % 36,014 29 % 13,897 12 %
UK 47,95,556 2,39,778 4,97,274 107 % 1,90,481 38 % 1,78,624 34 % 11,839 2 %
EL kokku* 6,00,04,114 30,00,206 55,94,727 86 % 32,24,604 58 % 23,41,247 39 % 8,77,653 16 %
Liikmesriik mittetootlikud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad
kõik mittetootlikud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad millest
(hektarit) (protsendina kõikidest deklareeritud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladest) kesa maastikuelemendid
(hektarit) (protsendina kõikidest deklareeritud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladest) (hektarit) (protsendina kõikidest deklareeritud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladest)
BE 4,205 8 % 1,629 3 % 1,791 3 %
BG 1,08,047 51 % 1,05,239 50 % 1,740 1 %
CZ 13,370 8 % 10,638 6 % 2,361 1 %
DK 32,564 30 % 25,693 24 % 969 1 %
DE 2,63,565 39 % 1,81,275 27 % 74,855 11 %
ET 9,954 25 % 8,987 23 % 968 2 %
IE 34,177 87 % 555 1 % 30,896 79 %
EL 58,305 52 % 58,152 52 % 55 0 %
ES 10,09,038 67 % 9,69,662 65 % ei valitud
HR 17,550 24 % 11,241 15 % 677 1 %
IT 84,716 28 % 79,758 26 % 2,117 1 %
CY 6,140 67 % 5,806 64 % 224 2 %
LV 47,626 59 % 46,101 57 % 1,525 2 %
LT 69,617 28 % 68,575 27 % 58 0 %
LU 930 25 % 165 5 % 528 14 %
HU 93,927 31 % 83,008 28 % 7,011 2 %
MT 3 16 % 3 16 % 0 0 %
NL 881 1 % ei valitud 875 1 %
AT 7,269 35 % 7,182 34 % 8 0 %
PL 52,262 13 % 32,134 8 % 8,723 2 %
PT 31,361 81 % 29,578 76 % 233 1 %
RO 3,011 1 % ei valitud 2,524 1 %
SL 328 6 % 328 6 % ei valitud
SK 33,150 37 % 30,787 35 % 2,070 2 %
FI 20,012 73 % 20,011 73 % 0 0 %
SE 68,397 58 % 62,111 52 % 5,107 4 %
UK 3,06,822 62 % 1,94,966 39 % 71,744 14 %
EL kokku* 23,77,228 46 % 20,33,582 39 % 2,17,060 5 %

* Tabel ei hõlma Prantsusmaad, sest puudusid täielikud andmed.

Allikas: kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete alusel.

Komisjoni vastus

Kommenteeritud kokkuvõte

IV

Komisjoni arvates on rohestamistoetusega võimalik toetuse kasutuselevõtule eelnenud ajaperioodiga võrreldes parandada ühise põllumajanduspoliitika keskkonnahoidlikkuse ja kliimanäitajaid. Näiteks kohustuse puhul rajada teatud protsentuaalsel osal põllumaast ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala on tegemist uue kohustusega. Püsirohumaa kaitsmist riiklikul või piirkondlikul tasandil on tugevdatud nende karjamaade kasutusotstarbe muutmise määra piiramisega.

Üldiselt kohaldatakse rohestamist põllumajanduslikele majapidamistele, millest suure osa moodustab põllumajandusmaa (2016. aastal 77 %). Lisaks on komisjon oma rohestamistoetust käsitlevates aruannetes möönnud, et rakendamisel on veel arenguruumi ning vastu on võetud mitu regulatiivset muudatust, et lihtsustada kava toimimist ning võimendada selle keskkonnahoidlikkust. Näiteks hakkab ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladel alates 2018. aastast kehtima pestitsiidide kasutamise keeld, mis parandab märkimisväärselt rohestamise keskkonnatoimet.

V

Rohestamistoetus on toodanguga sidumata sissetulekutoetus, millega premeeritakse põllumajandustootjaid põhiliste avalike hüvede pakkumise eest. Selles suhtes erineb rohestamistoetus kui standardiseeritud toetus põhinõuete osas sihipärasematest ja ambitsioonikamatest põllumajanduslikest keskkonna- ja kliimameetmetest, millega hüvitatakse kantud kulud ning saamata jäänud tulu. Rohestamistoetus, mis on lihtsama juhtimise eesmärgil standardiseeritud, ei peegelda põllumajandustootjate kulusid ega eeldatava põhilise keskkonna- ja kliimaalase kasu väärtust. Hõlmatud otsetoetuste osakaal (30 % pluss võimalikud trahvid 7,5 % ulatuses otsetoetustest) toimib tõhusa ennetusvahendina. Tänu otsetoetuste märkimisväärsele osakaalule ning kõnealuse toetuse kohustuslikule iseloomule rakendavad rohestamistavasid pea kõik põllumajandustootjad, kellele kohaldatakse rohestamiskohustusi, mis tagab nende laialdase kasutamise põllumajandustegevuses.

VI

Komisjoni tõlgendus tühimõjust ei võta arvesse üksnes rohestamisega kaasnevaid muutusi põllumajandustootjate tavades, vaid arvestatakse ka olemasolevate keskkonnale ja kliimale kasulike tavade ja alade (nt kesa, hekkide kaitse, puhvervööndid jne) säilitamist. See kehtib seda enam, et väliste tegurite mõjul on praegu üha kasvamas suundumus tootmise intensiivistamise ja spetsialiseerumise suunas. Komisjon leiab, et kui arvestame ka kõnealust rohestamise mõju, on Euroopa Kontrollikoja osutatud tühimõju piiratum. Rohestamise potentsiaal ühise põllumajanduspoliitika keskkonnahoidlikkuse parandamisel hõlmab ühtlasi maa-alasid, millele kohaldatakse rohestamiskohustusi, kus põllumajandustootjad peavad järgima tavade muutmise või olemasolevate kasulike tavade säilitamise kohustust.

VIII

Esimene loetelupunkt. Kuigi komisjon on 1. soovitusega sisuliselt nõus, ei ole selles etapis võimalik võtta konkreetseid kohustusi, mis on seotud seadusandlike ettepanekutega 2020. aasta järgseks perioodiks ning kavandatud rakendamisajaks. Kuid töö ühise põllumajanduspoliitika keskkonna- ja kliimaalaste instrumentide, sealhulgas rohestamistoetuse sekkumisloogika edasise arendamise nimel on juba alanud.

Teine loetelupunkt. Komisjon nõustub 2. soovituse esimese lausega ning vaatab juba läbi ja hindab praeguse ühise põllumajanduspoliitika rakendamist, arvestades komisjoni seadusandlikke ettepanekuid 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika kohta. Sellega seoses on komisjon juba esitanud kaks aruannet rohestamistoetuse rakendamise kohta 2016. ja 2017. aastal.

Kuigi komisjon on 2. soovituse ülejäänud osaga sisuliselt nõus, ei ole selles etapis võimalik võtta konkreetseid kohustusi, mis on seotud seadusandlike ettepanekutega 2020. aasta järgseks perioodiks ning kavandatud rakendamisajaks.

Tähelepanekud

Komisjoni ühine vastus punkti 16 alapunktidele a ja b ning 2. selgitusele.

Rohestamistoetuse eesmärk on suurendada ühise põllumajanduspoliitika keskkonnahoidlikkust. Seda kavatsetakse saavutada kolme kohustusega, mis hõlmavad elurikkuse (peamiselt ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladega), süsinikdioksiidi sidumise (peamiselt püsirohumaade kaitsega) ja mullaga (peamiselt põllukultuuride mitmekesistamisega) seotud keskkonna- ja kliimaeesmärke. Arusaadavalt soovitakse rohestamistoetusega kaasa aidata olukorra parandamisele seoses nende keskkonna- ja kliimaprobleemidega. Rohestamise tulemuse mõõtmisel lähtuvalt selle eesmärgist on oluline näitaja vähemalt ühe rohestamiskohustusega hõlmatud pindala suurus ning eesmärk on seda pindala võimalikult palju suurendada. Nagu rõhutab kontrollikoda, on paljude väliste ja sisemiste mõjutegurite tõttu keeruline seada iga keskkonna- ja kliimaprobleemi puhul eesmärke ja mõõta rohestamise konkreetset panust.

2. selgitus. Bioloogiline mitmekesisus ja muld: puudub selgus praeguse olukorra ja eesmärkide kohta Muld

Komisjoni teatis „Mullakaitse teemastrateegia“ on jätkuvalt kõige laiaulatuslikum ELi raamistik, milles käsitletakse mulla degradeerumise erinevaid vorme. Alates 2006. aastast on palju saavutatud muude kui seadusandlike sammastega, kuhu kuulub mullakaitse integreerimine ELi poliitikasse, eriti ühisesse põllumajanduspoliitikasse. ELi mullaalaste õigusaktide puudumise tõttu (mulla raamdirektiivi käsitlev ettepanek (KOM(2006)231) võeti kaheksa aasta möödumisel nõukogu blokeeriva vähemuse tõttu tagasi) ei ole ELi tasandil ikka veel kindlaks määratud konkreetseid mullaga seotud eesmärke. ELi tasandil on võetud mitu meedet, näiteks on moodustatud ELi mullakaitse eksperdirühm, et tegeleda seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis võetud kohustustega ning arutleda võimaliku uue mullateemalise algatuse rakendamist ELi tasandil. Vastavalt hiljuti avaldatud ELi ja liikmesriikide mullapoliitika andmekogule1 käsitletakse mullakaitset ikka veel mitmes eri poliitikainstrumendis.

19

Vt komisjoni vastus punkti 16 alapunktidele a ja b ning 2. selgitusele, samuti komisjoni vastus punktile 20.

b)

Mõjusid tuleb vaadelda mitme aasta vältel ning need tulenevad mitme teguri ühismõjust, muu hulgas ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade eeldatavast mõjust.

20

Kuigi eeldatava positiivse keskkonnamõju täpsed arvulised andmed ei olnud mõjuhinnangus esitatud, määratleti iga rohestamiskohustuse eesmärgid komisjonipoolse vastuvõtmise ajal. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala peamine eesmärk oli bioloogilise mitmekesisuse suurendamine, püsirohumaa kaitsmise peamine eesmärk oli süsinikdioksiidi sidumise tagamine ning põllukultuuride mitmekesistamise (sarnaselt algselt kavandatud külvikorraga) eesmärk oli mullakvaliteedi säilitamine. Teatud tavade puhul tugineti eesmärkide seadmisel olemasolevale teaduskirjandusele, seda eriti põllukultuuride mitmekesistamise ja püsirohumaa puhul. Sellele järgnenud arutelus käsitleti eesmärke, mida rohestamisega sooviti saavutada, kuigi arvandmeid ei esitatud.

Komisjoni ühine vastus punktidele 23 ja 24

Rohestamistoetus on toodanguga sidumata sissetulekutoetus, millega premeeritakse põllumajandustootjaid keskkonna- ja kliimaalaste avalike hüvede pakkumise eest. Selles suhtes erineb rohestamistoetus kui standardiseeritud toetus põhinõuete osas sihipärasematest ja ambitsioonikamatest põllumajanduslikest keskkonna- ja kliimameetmetest, millega hüvitatakse kantud kulud ning saamata jäänud tulu. Rohestamistoetus, mis on lihtsama haldamise eesmärgil standardiseeritud, ei peegelda põllumajandustootjate kulusid ega eeldatava põhilise keskkonna- ja kliimaalase kasu väärtust. Hõlmatud otsetoetuste osakaal (30 % pluss võimalikud trahvid 7,5 % ulatuses otsetoetustest) toimib tõhusa ennetusvahendina. Tänu otsetoetuste märkimisväärsele osakaalule ning kõnealuse toetuse kohustuslikule iseloomule rakendavad rohestamistavasid pea kõik põllumajandustootjad, kellele kohaldatakse rohestamiskohustusi, mis tagab nende laialdase kasutuselevõtu põllumajandustegevuses.

25

Kuna rohestamistoetus aitab koos teiste poliitikainstrumentidega saavutada teatud üldisi keskkonnaalaseid eesmärke, näiteks mulla orgaanilise aine sisalduse parandamine, maastikukaitse või veekvaliteet, oleks kõnealuste üldeesmärkide puhul väga raske eristada rohestamisega kaasneva eeldatava keskkonna- ja kliimaalase kasu konkreetset majanduslikku väärtust.

e)

Vt komisjoni vastus punktile 16.

Komisjoni ühine vastus punktidele 29–31

Mis puudutab muudatusi tavades, leiab komisjon, et mõjutatud põllumajanduslike majapidamiste arv on rohestamise kasutuselevõtuga kaasneva mõju parim näitaja. Seoses sellega märgib komisjon, et rohestamisega kaasnesid muudatused 13 % põllumajanduslike majapidamiste jaoks seoses põllukultuuride mitmekesistamisega ning 37 % majapidamiste jaoks seoses ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladega2. Kõnealuste muudatustega kaasnevat keskkonnamõju pindalale on keeruline hinnata, sest eeldatavalt saadakse kasulikke tulemusi mitte ainult konkreetsel pindalal, kus muudatusi tehti, vaid ulatuslikumal alal. Kõnealune mõju sõltub kasutusele võetud kasulikest tavadest.

Vt ka komisjoni vastus punktile 34.

Komisjoni ühine vastus punktidele 32 ja 33

Komisjon leiab, et vähemalt ühe rohestamiskohustusega hõlmatud pindala osakaal on rohestamise võimaliku kasu oluline näitaja ühise põllumajanduspoliitika keskkonnahoidlikkuse parandamisel. See peegeldab tõepoolest pindala, kus kõik rohestamiskohustused kehtivad üksteist täiendavalt ning muu hulgas koostoimes teiste meetmetega, näiteks head põllumajandus- ja keskkonnatingimused ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede. Rohestamise lõplik keskkonna- ja kliimamõju sõltub loomulikult ka asjaomastele pindaladele kohaldatavate nõuete ambitsioonikusest (nt ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala suurendamine 5 %-lt 7 %-le), kuid kvantitatiivne aspekt, st asjaomane pindala, on lõpptulemuse puhul määrava tähtsusega. 2016. aastal moodustasid vähemalt ühe rohestamiskohustusega hõlmatud põllumajanduslikud majapidamised kogu põllumajandusmaast 77 %. Rohestamise jälgimiseks kasutatakse ka teisi konkreetsemate rohestamiskohustustega seotud näitajaid, näiteks ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade protsent põllumaast (põhineb põllumajandustootjate deklareeritud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladel). Kõnealuseid näitajaid analüüsitakse üksikasjalikult kõigis kättesaadavates rohestamisalastes aruannetes, nimelt 2016. aasta komisjoni talituste töödokumendis ja Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud 2017. aasta ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade aruandes.

Lisaks ei ole rohestamiskohustuste eesmärk ilmtingimata põllumajandustavade muutmine (vt komisjoni vastus punktile 34).

34

Komisjoni tõlgendus tühimõjust ei võta arvesse ainult rohestamisega kaasnevaid muudatusi põllumajandustootjate tavades, vaid arvestatakse ka olemasolevate kasulike tavade ja alade säilitamist, eriti juhul, kui väliste tegurite mõjul tootmine intensiivistub (nt püsirohumaa ja kesa vähenemine). Näiteks, lihtsustamise huvides ei tähenda ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala loomise kohustus uute elementidega või ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala loomist igas põllumajanduslikus majapidamises, kus need on juba nõutaval tasemel olemas. Kuid rohestamine kaitseb ja edendab neid maastikuelemente ja alasid, vältides nii nende hävitamist intensiivistamise tõttu. Seda arvesse võttes oleks Euroopa Kontrollikoja märgitud tühimõju märksa piiratum.

39

Mahepõllumajandustootjad, keda loetakse „oma olemuselt keskkonnahoidlikeks“, pakuvad rohestamisega kaasnevatest avalikest hüvedest rohkem asjaomaseid hüvesid. Rohestamiskohustusi ei kohaldata väikepõllumajandustootjatele lihtsustamise ja kulutõhususe kaalutlustel. Kuid samas on väikepõllumajandustootjate kavaga hõlmatud ala piiratud (7 % otsetoetustega hõlmatud alast).

45

Keskkonnatundliku püsirohumaa kaitset on peamiselt käsitletud Natura 2000 raames, mis hõlmab bioloogilise mitmekesisuse arvestuses kõige väärtuslikumaid alasid.

46

Kui püsirohumaa kaitse üldeesmärk on süsinikuvaru säilitamine, siis keskkonnatundliku püsirohumaa konkreetse kategooria kaitse eesmärk on bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning panuse andmine direktiivi 92/43/EMÜ I lisa rohumaade elupaikade, rohumaa haldamisest sõltuvate II lisa liikide ning direktiivi 2009/147/EÜ alusel kaitstud ning rohumaid sisaldavate erikaitsealade linnuliikide hea kaitsestaatuse saavutamiseks. Lindude ja elupaikade direktiivide kohaste mõningate eeskirjade vahel on tõepoolest tugev seos. Seetõttu tuleks kehtivate õigusaktide alusel kõigepealt tegeleda bioloogilise mitmekesisuse alaste sihipärasemate meetmetega.

48

Lämmastikku siduvate põllukultuuride ja vahekultuuride kasvukohad on tõepoolest olulised ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad, kuid kesa, mis on mittetootlik ala, on teiseks kõige olulisem ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala liik, moodustades ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alast 2015. aastal 38 %. Kuna kesa on keskkonnale ja kliimale kasulik, kui selle haldamiseks on kehtestatud asjakohased nõuded, suurendab kõnealust liiki ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade olulisus tõenäoliselt ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade lisandväärtust.

50

Komisjon leiab, et delegeeritud õigusakti3 viimane muudatus, mis toob selgust juhtimistavadesse, nagu pestitsiidide kasutamise keeld tootlikel ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladel või täpsemalt kindlaks määratud minimaalsed perioodid, mil põldudel peab olema taimkate, on oluline samm kõnealuste alade bioloogilise mitmekesisuse parandamiseks. Seetõttu võivad asjaomased muudatused nendel aladel märkimisväärselt parandada ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade juhtimisnõudeid.

54

Komisjon teeb aktiivselt järelevalvet selle üle, kuidas liikmesriigid rohestamist rakendavad, ning teostab ELi eeskirjade ebakorrektse rakendamise korral järelkontrolli. Kuid komisjoni hindamissuutlikkus on piiratud, kuna tal puudub õigus kontrollida üksikasjalikult, kas asjaomased valikud on seoses konkreetse riigi ja kohaliku olukorraga keskkonna seisukohast olulised.

57

Keskkonna- ja kliimaalase toetuse üks olulisi omadusi on selle järjepidevus. Heade ja tulemuslike kavade rakendamine pikemalt kui üheks programmiperioodiks aitab kaasa tulemuste saavutamisele.

Kuigi võib eeldada, et rohestamise kasutuselevõtt võib laiendada keskkonna- ja kliimameetmete keskkonnamõjuga seotud eesmärkide ulatust, ei pruugi see mõju igas olukorras realiseeruda. Esiteks ei ole rohestamine keskkonna- ja kliimameetmete põhinõude osa. Kõnealuste meetmete puhul tuleb vältida rohestamisega kattuva tegevuse eest tasumist (mis nõuab tegelikkuses ambitsioonikuse taseme tõstmist, et taotleda makstava toetuse suurendamist), kuid niisugune mittetasustatud tegevus võib ikkagi kuuluda meetme juurde. Teiseks, eriti põllukultuuride mitmekesistamisega seotud kohustuste puhul, võib rohestamise mõju olla hõlpsam kindlaks teha, sest toetuse säilimiseks peab kõnealune mitmekesistamine olema rohestamise puhul nõutavast ambitsioonikam.

58

Komisjon leiab, et rohestamise ja nõuetele vastavuse tingimuste ning rohestamise ja maaelu arenguga seotud keskkonnameetmete kattumise ohtu käsitletakse reguleerivates eeskirjades nõuetekohaselt. Viimase puhul ei välistata õigusraamistikus rohestamise ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimakohustuste kattumist, seni kuni sama tegevuse eest makstakse toetust vaid üks kord, st välditakse topeltrahastamist.

Komisjoni ühine vastus punktidele 59 ja 60

Euroopa Kontrollikoja täheldatud rohestamise ja nõuetele vastavuse tingimuste kattumise ohtu käsitletakse reguleerivates eeskirjades. Eri liikmesriikides nõuetele vastavuse tingimuste alusel nõutavad omadused või tavad moodustavad ELi tasandil kehtestatud rohestamistavade jaoks võrdlusaluse. Näiteks on ühe liigiga vahekultuurid tõenäoliselt nõutavad nõuetele vastavuse tingimuste kohaselt, kuid maa-ala võidakse lugeda ökoloogilise kasutuseesmärgiga alaks vaid juhul, kui vahekultuuri segus lisatakse teine liik. Seetõttu toimivad mõlemad instrumendid koos; nõuetele vastavuse tingimuste puhul on tegemist seadusega sätestatud eeskirjaga ning ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala edendab paremat keskkonnamõju.

66

Rohestamisalane ülevaade oli osa ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamisest komisjoni 2016. aasta õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi kontekstis. See vastas komisjoni 2. aprilli 2014. aasta avalduses võetud kohustusele kaaluda pärast ühe aasta pikkust kogemust halduskoormust, mõju võrdsetele tegutsemistingimustele ning mõju tootmispotentsiaalile ELi tasandil. Komisjoni talituste töödokument avaldati 2016. aasta juunis4.

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi talitused koostasid ülevaate alusel konkreetsete lihtsustamisettepanekute kogumi. Need moodustavad tasakaalustatud paketi, milles on täpsustatud kehtivaid eeskirju, eriti ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade kohta, et muuta need põllumajandustootjate ja haldusasutuste jaoks paremini arusaadavaks ning rakendatavaks.

Selleks esitas komisjon delegeeritud õigusakti (millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 639/2014). Mõlemad kaasseadusandjad on kõnealuse teksti vastu võtnud ning see avaldati 30. juunil 20175.

Kolmeteistkümne meetme abil kohandatakse juhtimistingimusi ning motiveeritakse põllumajandustootjaid deklareerima maastikuelemente ja puhverribasid. Näiteks:

 • mõned kategooriad on ühendatud ning seotud rohestamisnõuded on sujundatud juhul, kui teatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade maastikuelemendid ja ribad on sarnased. Nii välditakse segadusi ja vigu.
 • Sätestatud maksimaalmõõtmete ja maastikuelementide asukoha eeskirju on paindlikumaks muudetud, tänu millele saab paremini hõlmata ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade liike, nagu hekid ja põlluservad.
 • Mõned tingimused jäeti välja, kui neid on positiivse keskkonnamõju seisukohalt keeruline põhjendada, näiteks kohustus kasutada lämmastikku siduvaid põllumajanduskultuure puhaste kultuuridena.

Tuleb rõhutada, et mõne muudatuse eesmärk on parandada poliitika keskkonnahoidlikkust ning võimendada 2013. aasta rohestamiskava otsetoetuste üleüldist usaldusväärsust.

See hõlmab minimaalset kestust teatud elementide puhul, milleks on näiteks vahekultuurid ja kesa, ning haritaval ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alal taimekaitsevahendite kasutamise üldist keeldu. Keeld peegeldab toetuse eesmärke: pestitsiidide kasutamist ei saa lugeda kokkusobivaks bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja arendamisega maa-aladel, mis moodustavad põllumaast vaid 5 protsenti.

67

Liikmesriikide toetamiseks rohestamise rakendamisel on alates 2015. aastast määrustes või suunistes vastu võetud mitu lihtsustamismeedet. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade valdkonnas olid peamised muudatused järgmised:

 • teatud elementide suuruse kriteeriumide ja alade (nt puhverribad, põlluservad) kasutamise võimaluste lihtsustamine;
 • põllumajandustootja saab teatud määral muuta liiki ja asukohta pärast toetusetaotluse esitamist;
 • võimalus, et kõik potentsiaalselt püsivad ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad ei pea olema kaardistatud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala kihil;
 • paindlikkus hekkide või metsasiilude ning puude ridade eristamisel ning ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade liikide ühendamine;
 • määratluste selgitamine (tühimikud hekkides või metsasiiludes);
 • põllumajanduslikku maatükki ümbritsevate maastikuelementide heakskiitmine.
5. selgitus. Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala kihi rajamisega seotud suur koormus

2015. aastal ehk esimesel rohestamise rakendamise aastal muutis komisjon ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala kihti käsitlevaid suuniseid selgitamaks, et kõik põllumajandustootjate deklareeritud ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alad, mis aja jooksul ei muutu, tuleb kaardistada ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala kihil; seda ei tule aga tingimata teha kõikide potentsiaalsete ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade puhul.

69

Vt komisjoni vastus punktile 54.

Järeldused ja soovitused

73

Komisjoni arvates on rohestamistoetusega võimalik parandada ühise põllumajanduspoliitika keskkonnahoidlikkuse ja kliimanäitajaid võrreldes toetuse kasutuselevõtule eelnenud ajaperioodiga. Näiteks kohustuse puhul rajada teatud protsentuaalsel osal põllumaast ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala on tegemist uue kohustusega. Püsirohumaa kaitsmist riiklikul või piirkondlikul tasandil on tugevdatud kõnealuste karjamaade muutmise määra piiramisega. Üldiselt kohaldatakse rohestamist põllumajanduslikele majapidamistele, millest suure osa moodustab põllumajandusmaa (2016. aastal 77 %). Lisaks on komisjon oma rohestamistoetust käsitlevates aruannetes möönnud, et rakendamisel on veel arenguruumi, ning vastu on võetud mitu regulatiivset muudatust, et lihtsustada kava toimimist ning võimendada selle keskkonnahoidlikkust. Näiteks hakkab ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladel alates 2018. aastast kehtima pestitsiidide kasutamise keeld, mis parandab märkimisväärselt rohestamise keskkonnatoimet.

77

Rohestamistoetus on toodanguga sidumata sissetulekutoetus, millega premeeritakse põllumajandustootjaid keskkonna- ja kliimaalaste avalike hüvede pakkumise eest. Selles suhtes erineb rohestamistoetus kui standardiseeritud toetus põhinõuete osas sihipärasematest ja ambitsioonikamatest põllumajanduslikest keskkonna- ja kliimameetmetest, millega hüvitatakse kantud kulud ning saamata jäänud tulu. Rohestamistoetus, mis on lihtsama juhtimise eesmärgil standardiseeritud, ei peegelda põllumajandustootjate kulusid ega eeldatava põhilise keskkonna- ja kliimaalase kasu väärtust. Hõlmatud otsetoetuste osakaal (30 % pluss võimalikud trahvid 7,5 % ulatuses otsetoetustest) toimib tõhusa ennetusvahendina. Tänu otsetoetuste märkimisväärsele osakaalule ning kõnealuse toetuse kohustuslikule iseloomule rakendavad rohestamistavasid pea kõik põllumajandustootjad, kellele kohaldatakse rohestamiskohustusi, mis tagab nende laialdase kasutuselevõtu põllumajandustegevuses.

78

Komisjoni tõlgendus tühimõjust ei võta arvesse ainult rohestamisega kaasnevaid muutusi põllumajandustootjate tavades, vaid arvestatakse ka olemasolevate keskkonnale ja kliimale kasulike tavade ja alade (nt kesa, hekkide kaitse, puhvervööndid jne) säilitamist. See kehtib seda enam, et väliste tegurite mõjul on praegu üha kasvamas suundumus tootmise intensiivistamise ja spetsialiseerumise suunas. Komisjon leiab, et kui arvestame ka kõnealust rohestamise mõju, on Euroopa Kontrollikoja osutatud tühimõju piiratum. Rohestamise potentsiaal ühise põllumajanduspoliitika keskkonnahoidlikkuse parandamisel hõlmab ühtlasi maa-alasid, millele kohaldatakse rohestamiskohustusi, kus põllumajandustootjad peavad järgima tavade muutmise või olemasolevate kasulike tavade säilitamise kohustust.

79

Kavandatud rohestamismeetmed ELi õigusaktides kujutavad endast oodatavate keskkonnatulemuste ja põllumajandustootjatele ning riikide haldusasutustele kohaldatavate piirangute vahelist kompromissi. Seetõttu eelistati juhtimispiirangutest lähtuvalt külvikorra süsteemile põllukultuuride mitmekesistamist; keskkonnatundliku püsirohumaa nimetus loob seose teatavate Natura 2000 nõuetega, arvestades bioloogilise mitmekesisuse eesmärke ning ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade liikide alla kuuluvaid tootlikke elemente, et vältida liiga karmi mõju tootmispotentsiaalile. Pärast rohestamise rakendamise esimest aastat algatas komisjon saadud kogemuste põhjal vajalike muudatuste tegemise, et lihtsustada ja parandada rohestamise keskkonnamõju. See hõlmab eelkõige pestitsiidide kasutamise keeldu tootlike ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade liikide puhul.

80

Vt komisjoni vastus punktile 54.

1. soovitus

Kuigi komisjon on 1. soovitusega sisuliselt nõus, ei ole selles etapis võimalik võtta konkreetseid kohustusi, mis on seotud seadusandlike ettepanekutega 2020. aasta järgseks perioodiks ning kavandatud rakendamisajaks. Kuid töö on juba alanud ühise põllumajanduspoliitika keskkonna- ja kliimaalaste instrumentide, sealhulgas rohestamistoetuse sekkumisloogika edasise arendamise nimel.

2. soovitus

Komisjon nõustub 2. soovituse esimese lausega ning vaatab juba läbi ja hindab praeguse ühise põllumajanduspoliitika rakendamist, arvestades komisjoni seadusandlikke ettepanekuid 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika kohta. Sellega seoses on komisjon juba esitanud kaks aruannet rohestamistoetuse rakendamise kohta 2016.6 ja 2017. aastal7.

Kuigi komisjon on 2. soovituse ülejäänud osaga sisuliselt nõus, ei ole selles etapis võimalik võtta konkreetseid kohustusi, mis on seotud seadusandlike ettepanekutega 2020. aasta järgseks perioodiks ning kavandatud rakendamisajaks

Sõnastik ja lühendid

DG AGRI: Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat.

DG CLIMA: Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraat.

DG ENV: Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat.

EFA: ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala. Põllumajandusettevõtete maa-alad, kus kasutatakse keskkonnale kasulikuks peetavaid konkreetseid põllumajandustavasid. Rohestamiskavade raames peavad põllumajandusettevõtted määratlema üldjuhul vähemalt 5 % oma põllumaast ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alana.

EL: Euroopa Liit.

ESPG: keskkonna seisukohast tundlik püsirohumaa. Peamiselt Natura 2000 aladel asuv püsirohumaa, mille liikmesriigid on määranud, kuna ala on bioloogilise mitmekesisuse seisukohast oluline (eelkõige kaitstud rohumaa liikide ja elupaikade jaoks). Rohestamiskavade raames kaitstakse selliseid maa-alasid kasutuse muutmise ja kündmise eest.

GAEC: maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisund. Ühisnimetus nõuetele vastavuse alusel kohaldatavatele põhistandarditele, mis määravad kindlaks maa hea põllumajandus- ja keskkonnaseisundi.

JRC: Teadusuuringute Ühiskeskus. Euroopa Komisjoni peadirektoraat

Maaelu areng: ELi poliitika, mida tuntakse ÜPP II sambana ja mis hõlmab ELi maapiirkondade majandus- ja keskkonnaalaseid ning sotsiaalseid vajadusi. Maaelu arengu makseid tehakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ning seda kaasrahastavad liikmesriigid.

Natura 2000: maailma suurim erikaitsealade sidus ökoloogiline võrgustik, mis hõlmab 18 % kogu ELi maismaast ning suuri merealasid.

Nõuetele vastavus: süsteem, mis seob suurema osa ÜPP makseid maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise standardite (GAEC) ja teatud kohustustega, mida tuntakse kohustuslike majandamisnõuetena (SMR). Kohustuslikud majandamisnõuded on määratletud asjakohastes ELi õigusaktides, mis käsitlevad keskkonda, kliimamuutust, rahvatervist, loomatervist, taimetervist ja loomade heaolu.

Otsetoetused: toetused, mida makstakse põllumajandustootjatele otse, et kindlustada neile turvavõrk. Otsetoetusi antakse peamiselt toodanguga sidumata sissetulekutoetuse vormis. Need aitavad stabiliseerida põllumajandustootjate sissetulekut, mis saadakse toodete müügist kõikuvate hindadega turgudel. Otsetoetusi annab Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond, mida nimetatakse ÜPP I sambaks.

Põllumajanduslik majapidamine: kõik põllumajandustootja poolt juhitavad ja põllumajanduslikuks tegevuseks kasutatavad üksused, mis asuvad sama liikmesriigi territooriumil; põllumajandustootja võib olla füüsiline või juriidiline isik või selliste isikute rühm.

SMR: kohustuslikud majandamisnõuded. Üldnimetus nõuetele, mis on määratletud asjakohastes ELi õigusaktides, mis käsitlevad keskkonda, kliimamuutust, rahvatervist, loomatervist, taimetervist ja loomade heaolu, ning mida kohaldatakse nõuetele vastavuse alusel.

Tühimõju: olukord, kus toetatud tegevus või projekt oleks täielikult või osaliselt ellu viidud ka ilma toetuseta.

ÜPP: ühine põllumajanduspoliitika. Kogum õigusakte ja tavasid, mille Euroopa Liit on vastu võtnud ühise ühtlustatud põllumajanduspoliitika rakendamiseks. Esialgsed meetmed võeti kasutusele 1962. aastal. Pärast seda on poliitikat kohandatud ja edasi arendatud ning see on läbi teinud hulga reforme.

ÜPP I sammas: ühise põllumajanduspoliitika osa, mis hõlmab põllumajandustootjatele makstavaid otsetoetusi ja turumeetmeid.

ÜPP II sammas: ühise põllumajanduspoliitika osa, mis hõlmab maaelu arengu meetmeid.

Järelmärkused

1 ÜPP on jaotatud kaheks sambaks: I sammas hõlmab põllumajandustootjatele makstavaid otsetoetusi ja turumeetmeid. Seda rahastatakse täies ulatuses ELi eelarvest. II sammas hõlmab liikmesriikide kaasrahastatavaid maaelu arengu meetmeid.

2 Põllumajandusele avalduv negatiivne mõju hõlmab mulla viljakuse vähenemist ja erosiooni, veereostusi, kasvuhoonegaaside heidet ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist.

3 Uue toetuskava täielik ametlik nimi on „kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus“.

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608), põhjendus 37.

5 KOM(2011) 625 lõplik, 12.10.2011.

6 Määruse (EL) nr 1307/2013 põhjendus 41.

7 Määruse (EL) nr 1307/2013 põhjendus 42.

8 Määruse (EL) nr 1307/2013 põhjendus 44.

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1303/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487), põhjendus 22.

10 KOM(2006) 231 lõplik, 22.9.2006.

11 KOM(2008) 30 lõplik, 23.1.2008, „Kaks korda 20 aastaks 2020. Kliimamuutus – Euroopa võimalus“.

12 COM(2014) 15 final, 22.1.2014, „Kliima- ja energiapoliitika raamistik ajavahemikuks 2020–2030“ (2030. aasta kliima- ja energiaraamistik)“.

13 KOM(2011) 112 lõplik, 8.3.2011, „Konkurentsivõimeline vähese süsinikdioksiidi heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava“. Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlament kinnitasid selle komisjoni ettepanekuga esitatud kava vastavalt 2013. aasta veebruaris ja märtsis.

14 KOM(2011) 244 lõplik, 3.5.2011.

15 COM(2015) 478 final ja SWD(2015) 187 final, 2.10.2015.

16 KOM(2006) 216 lõplik, 22.5.2006.

17 Erinevalt maaelu arengu kuludest, mille puhul on sellised eesmärgid olemas.

18 OECD Compendium of Agri-environmental Indicators, OECD Publishing, 2013.

19 Eurostati andmed, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdnr100&plugin=.

20 Landscape Infrastructure and Sustainable Agriculture (LISA), Report on the investigation in 2014, juuli 2015. Projekti juhtisid Rainer Oppermann, Richard Bleil, Anja Eirich ja Julian Lüdemann (Mannheimi agroökoloogia ja bioloogilise mitmekesisuse instituut (IFAB)).

21 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/LUCAS_-_Land_use_and_land_cover_survey

22 Arwyn Jones et al (JRC); CAPRESE-SOIL: CArbon PREservation and SEquestration in agricultural soils, Options and implications for agricultural production, lõpparuanne, 2013.

23 The State of Soil in Europe, A contribution of the JRC to the EEA’s Environmental State and Outlook Report – SOER 2010; 2012.

24 SEK(2011) 1153 lõplik/2, 20.10.2011.

25 Kaley Hart, „The Fate of Green Direct Payments in the CAP Reform Negotiations, in The Political Economy of the 2014–2020 Common Agricultural Policy: An Imperfect Storm“.

26 KOM(2011) 500 lõplik, 29.6.2011, „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve“.

27 Euroopa Ülemkogu 7.–8. veebruari 2013. aasta järeldused mitmeaastase finantsraamistiku kohta (EUCO 37/13).

28 Üldiselt ei põhine põllumajandustootjate otsetoetus (rohestamistoetus kaasa arvatud) tekkinud kulude ja kaotatud tulu korvamise loogikal, mida kasutatakse maaelu arengu toetuse puhul.

29 Louhichi, K., Ciaian, P., Espinosa, M., Perni, A., Gomez y Paloma, S., „Economic Impacts of CAP greening: An application of an EU-wide Individual Farm Model for CAP analysis (IFM-CAP)“, European Review of Agricultural Economics, avaldamisel, 2017.

30 Gocht, A., Ciaian, P., Bielza, M., Terres, J. M., Röder, N., Himics, M., Salputra, G., „Economic and environmental impacts of CAP greening: CAPRI simulation results“, EUR 28 037 EN, Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Komisjon, 2016, doi:10.2788/452 051.

31 Mainitud kahe uuringu erinevused ÜPP rohestamistoetuse mõju osas sissetulekule on põhjustatud kohaldatud mudelite erinevusest. Esimeses uuringus kasutati turumudelit (CAPRI), mille puhul võetakse arvesse rohestamise tagasisidet hinna kohta, sellal kui teises uuringus kasutati põllumajandusettevõtte mudelit (IFM-CAP), mille puhul ei võeta arvesse poliitika hinnamõju.

32 Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke seisukohti käsitlevat TEEB- projekti (The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers) haldab ÜRO keskkonnaprogramm (UNEP) ja seda toetavad Euroopa Komisjon ning mitmed Euroopa riigid.

33 SEK(2006) 620.

34 Ciaian, P. ja S. Gomez y Paloma, „The Value of EU Agricultural Landscape“, JRC Working Papers EUR 24 868 EN, Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Komisjon, 2011, doi:10.2791/60 382.

35 SWD(2016) 218 final, nagu ajakohastatud dokumendiga SWD(2017) 121 final.

36 Põllumajanduslike majapidamiste ja põllumajandusmaa osakaalu vaheline erinevus tuleneb asjaolust, et suurem osa vabastamisi puudutab väikeseid põllumajanduslikke majapidamisi, mida on küll palju, kuid mis kokku moodustavad piiratud maa-ala. Lisaks on paljud väiksemad põllumajanduslikud majapidamised väljaspool ÜPP süsteemi, sest nad ei taotle mingeid otsetoetusi.

37 Kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta (ELT C 322, 28.9.2017).

38 Tulemused põhinevad valimil, kuhu kuulus 145 põllumajanduslikku majapidamist, mida külastati iga-aastase kinnitava avalduse jaoks tehtava audititöö raames. Hindamine põhines teabel, mis saadi toetusetaotlustest, põllumajandusettevõtete raamatupidamisest ja intervjuudest põllumajandustootjatega.

39 Kontrollikoja tulemused esitatakse valimisse kuulunud põllumajanduslike majapidamiste osakaaluna ja seega ei kajasta need majapidamiste osakaalu rohestamistoetuse saajate koguarvust. Põhjuseks on asjaolu, et kontrollikoda kasutab rahaühiku põhist valimit, mille eesmärk on saada statistiliselt esinduslik tulemus mitte toetusesaajate, vaid kulutuste osakaalu kohta. Kontrollikoja tulemusi saab siiski kasutada, et saada olukorra põhjendatud ligikaudne hinnang põllumaa osakaalu kohta, sest otsetoetused on üldiselt proportsioonis põllumajandusliku majapidamise pindalaga. Hinnangu täpsust võivad moonutada järgmised tegurid: varieeruv toetuse määr hektari kohta ja varieeruv põllumaa osakaal põllumajandusettevõtete vahel.

40 Kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta, punkt 7.56 (ELT C 322, 28.9.2017).

41 Põllumajanduskultuuride mitmekesistamise puhul on põllumajandustavasid vaja olnud muuta kõige enam 25 % puhul põllumajandusmaast (ühte põllukultuuri kasvatav põllumajandustootja mitmekesistas oma tegevust 2015. aastal, et täita 75 % rohestamise ülemmäär põhikultuuri osas). Kontrollikoja tulemus on alla 25 %, sest mitmed nendest põllumajanduslikest majapidamistest, kes pidid põllumajanduskultuure mitmekesistama, kasvatasid juba 2014. aastal enam kui ühte põllukultuuri.

42 Ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade puhul on põllumajandustavasid vaja olnud muuta kõige enam 5 % puhul põllumajandusmaast (põllumajandustootja, kellel ei olnud 2014. aastal ühtegi ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-ala, võttis oma põllumajanduslikus majapidamises kasutusele uusi ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid, et täita 2015. aastal 5-protsendiline rohestamisnõue). Kontrollikoja tulemus on alla 5 %, sest mitmetel nendest põllumajanduslikest majapidamistest, kes pidid rohestamise tõttu uusi ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid kasutusele võtma, olid juba 2014. aastal olemas mõned sellisteks aladeks kvalifitseeruvad alad.

43 Kontrollikoja eelarveaasta 2016 aastaaruandes esitatud analüüsis on viimane etapp välja jäetud (põllumajandusmaa osakaalu teisendamine kogu põllumaa osakaaluks). Punktis 7.56 märkis kontrollikoda, et „positiivseid muutusi leiti ligikaudu 3,5 %-l kogu põllumaast“. See vastab 5. joonisel esitatud vahetulemustele (2 % põllumajandusmaast põllukultuuride mitmekesistamisele + 1,5 % ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-aladele = 3,5 %).

44 Louhichi, K., Ciaian, P., Espinosa, M., Perni, A., Gomez y Paloma, S., „Economic Impacts of CAP greening: An application of an EU-wide Individual Farm Model for CAP analysis (IFM-CAP)“, European Review of Agricultural Economics, avaldamisel, 2017.

45 Konkreetseid tavasid käsitlevad prognoose ei lisata rohestamise tõttu muudetud kasutusviisiga maa kogualale. Põhjuseks on asjaolu, et teatud põllumajandustavasid võib arvestada enam kui ühe rohestamisnõude puhul. Näiteks lämmastikku siduvad põllumajanduskultuurid võivad käia nii ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade nõude alla kui ka põllukultuuride mitmekesistamise nõude alla.

46 Mõiste „tühimõju“ näitab olukorda, mil avaliku sektori vahendid (siin: rohestamistoetus) makstakse toetusesaajale (siin: põllumajandustootjale) avalike hüvede (siin: keskkonda säästvad põllumajandustavad) eest, mida oleks ka ilma avaliku sektori toetuseta pakutud kas seetõttu, et need on osa toetusesaaja tavapärasest tegevusest või nõutakse seda seaduses (siin: nõuetele vastavus).

47 Üle 9 % nii 2015. kui 2016. aastal, vt ka III lisa.

48 Eurostati põllumajandusettevõtete 2013. aasta struktuuriuuringus registreeritud 10,6 miljonist ELi põllumajandusettevõttest ligi 3,4 miljonit (32 %) ei saa ÜPP otsetoetust. Need põllumajandusettevõtted katavad umbes 19,3 miljoni hektari suuruse ala, mis on 11 % ELi kogu põllumajandusmaast.

49 Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO), mille liige EL on, tegeleb riikidevahelise kaubanduse eeskirjadega. Eeskirjadega on keelatud või piiratud kaubandust moonutavad avaliku sektori toetused. Põllumajanduse valdkonnas seotakse toetused, mis kaubandust ei moonuta, tootmisest lahti, st need ei ole seotud teatud põllukultuuriga.

50 Belgia (Flandria), Tšehhi Vabariik, Itaalia, Läti, Luksemburg ja Ühendkuningriik (Wales).

51 „Ecological Focus Area choices and their potential impacts on biodiversity“, Evelyn Underwood ja Graham Tucker, Institute for European Environmental Policy, november 2016. Improving the EU’s Ecological Focus Areas for Biodiversity and Farmers, Guy Pe’er et al, Conservation letters, a Journal of the Society for Conservation Biology, detsember 2016.

52 Arwyn Jones et al (JRC), „CAPRESE-SOIL: CArbon PREservation and SEquestration in agricultural soils, Options and implications for agricultural production“, lõpparuanne, 2013.

53 COM(2017) 152 final, 29.3.2017.

54 Komisjoni 15. veebruari 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1155, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 639/2014 kanepi kasvatamise kontrollimeetmete, kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetust käsitlevate teatavate sätete, juriidilise isiku üle kontrolli omavate noorte põllumajandustootjate toetuse, vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetussumma ühiku arvutamise, toetusõiguste osade, teatavate ühtse pindalatoetuse kava ja vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse teavitamisnõuete osas ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 X lisa (ELT L 167, 30.6.2017, lk 1).

55 Keskkonna seisukohast tundlike püsirohumaade määramisel on liikmesriikidel Natura 2000 aladest väljaspool asuvate püsirohumaade puhul täielik otsustusõigus. Natura 2000 aladel asuvate püsirohumaade puhul peavad liikmesriigid võtma arvesse ELi liikide ja elupaikade kaitsmise eesmärke.

56 Mõiste „võrdlusalus“ tähendab antud kontekstis avaliku teenuse taset (siin: keskkonda säästev põlumajandustava), mida toetusesaajalt (siin: maaelu arengu keskkonnameetmes osalev põllumajandustootja) nõutakse ilma igasuguse hüvitiseta. Hüvitist võib maksta ainult nende teenuste (kohustuste) eest, mis ületavad võrdlusaluse.

57 Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede ei ole ainus maaelu arengu meede, mis võib kattuda rohestamisnõuetega. Risk on seotud ka kolme muu, rahalises mõttes vähem olulise meetmega: mahepõllumajandus, metsastamine ja Natura 2000 ning veepoliitika raamdirektiiv.

58 Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28 lõige 3 sätestab, et põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme võrdlusalus peab hõlmama neid nõudeid, mis on seotud vastavusnõuete, põllumajandustegevuse ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamisega.

59 Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 28 lõige 6.

60 SWD(2016) 218 final, 22.6.2016.

61 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1155.

62 Vt ka kontrollikoja eriaruanne nr 25/2016, „Põldude identifitseerimise süsteem: kasulik töövahend põllumajandusmaa toetuskõlblikkuse kindlakstegemiseks, ent selle haldamist saaks veelgi parandada“ (http://eca.europa.eu).

63 Umbes 25 % rohestamisega seotud teatistest esitatakse hilinemisega.

64 Üksikasjalikud eeskirjad on toodud 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas ning otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.6.2014, lk 48).

65 Vt ka kontrollikoja eriaruanne nr 26/2016: „Nõuetele vastavuse mõjusamaks ja lihtsamaks muutmine on endiselt keeruline ülesanne“ (http://eca.europa.eu).

1 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf.

2 Vt joonis 5.

3 Komisjoni 15. veebruari 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 2017/1155, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 639/2014 (ELT L 167, 30.6.2017, lk 1–15).

4 SWD(2016) 218 final, 22.6.2016.

5 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2017/1155.

6 Komisjoni talituste töödokument ,,Keskkonnasäästlikkuse ülevaade pärast üht aastat“ (SWD(2016)218 final, 22.6.2016).

7 Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alade loomisega seotud kohustuse rakendamise kohta kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetuse raames (SWD(2017) 121 final, 29.3.2017).

Sündmus Kuupäev
Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus 5.10.2016
Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele auditeeritavale) 28.9.2017
Aruande lõplik vastuvõtmine peale ärakuulamismenetlust 15.11.2017
Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis keeltes 29.11.2017

Auditirühm

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse konkreetseid eelarvevaldkondi või juhtimisega seotud teemasid hõlmavate ELi poliitika ja programmide auditite tulemused. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärgiks maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Käesoleva aruande võttis vastu loodusvarade säästva kasutamise valdkonnaga tegelev I auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Phil Wynn Owen. Auditit juhtis kontrollikoja liige Samo Jereb, keda toetasid kabineti atašee Jerneja Vrabic, valdkonnajuht Robert Markus ja auditijuht Michal Machowski. Auditirühma kuulusid Aris Konstantinidis, Päivi Piki, Carlos Sanchez Rivero, Dainora Venckeviciene ja Krzysztof Zalega.

Vasakult paremale: Aris Konstantinidis, Päivi Piki, Robert Markus, Michal Machowski, Samo Jereb, Dainora Venckeviciene, Jerneja Vrabic.

Kontakt

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2017

PDFISBN 978-92-872-8671-0ISSN 1977-5652doi:10.2865/3320QJ-AB-17-021-ET-N
HTMLISBN 978-92-872-8668-0ISSN 1977-5652doi:10.2865/0714QJ-AB-17-021-ET-Q

©Euroopa Liit, 2017

Euroopa Liidu autoriõiguste alla mittekuuluvate fotode või muu materjali kasutamiseks või reprodutseerimiseks tuleb taotleda luba otse autoriõiguste valdajalt.

VÕTA ÜHENDUST ELIGA

Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: http://europa.eu/contact

Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:

 • helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
 • helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
 • e-posti teel: http://europa.eu/contact

ELi KÄSITLEVA TEABE LEIDMINE

Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: http://europa.eu

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida EU Bookshopi kaudu: http://publications.europa.eu/eubookshop Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt http://europa.eu/contact).

ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1951. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et/data) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.