Zvláštní zpráva
č.21 2017

Ekologizace: komplexnější režim podpory příjmů, dosud bez environmentálních účinků

O zprávě: Zemědělská činnost, a zejména její intenzivní podoba, má negativní dopad na životní prostředí a klima. Ekologizace – přímá platba odměňující zemědělce za uplatňování zemědělských postupů, které jsou prospěšné z hlediska kvality půdy, ukládání uhlíku a biologické rozmanitosti – byla zavedena v roce 2015 jako prostředek posílení výkonnosti společné zemědělské politiky EU v oblasti životního prostředí a klimatu. Zjistili jsme, že není pravděpodobné, že by ekologizace, jak se v současné době provádí, tento cíl splnila, zejména s ohledem na nízké požadavky, jež z větší části odpovídají běžným zemědělským postupům. Odhadujeme, že ekologizace vedla ke změnám zemědělských postupů jen u přibližně 5 % veškeré zemědělské půdy v EU. Uvádíme řadu doporučení, jak koncipovat účinnější environmentální nástroje pro společnou zemědělskou politiku po roce 2020.

Tato publikace je k dispozici ve 23 jazycích v tomto formátu:
PDF
PDF General Report

Shrnutí

I

Platba na ekologizaci (nebo ekologická platba) je nový typ přímé platby zemědělcům, kterou přinesla reforma společné zemědělské politiky (SZP) v roce 2013. Jejím účelem bylo zavést zásadu, podle níž by zemědělci měli být odměňováni za veřejné statky, které poskytují. Prostřednictvím tohoto mechanismu měla ekologizace posílit environmentální profil SZP.

II

Tato zpráva předkládá zjištění našeho auditu zaměřeného na ekologizaci. Naší hlavní auditní otázkou bylo, zda je ekologizace schopna zvýšit environmentální a klimatický profil SZP v souladu s cílem stanoveným v právních předpisech EU.

III

Abychom uvedenou hlavní otázku auditu zodpověděli, zkoumali jsme:

 • intervenční logiku, existenci jasných a dostatečně náročných cílů ekologizace a odůvodnění rozpočtových prostředků pro tuto politiku,
 • přínosy pro životní prostředí a klima, které lze od ekologizace očekávat,
 • složitost, kterou ekologizace přináší do SZP.
IV

Celkově docházíme k závěru, že ekologizace, jak se nyní provádí, pravděpodobně významným způsobem nezvýší environmentální a klimatický profil SZP.

V

Zjistili jsme, že Komise pro ekologické platby nevypracovala úplnou intervenční logiku. Nestanovila ani jasné, dostatečně náročné cíle v oblasti ochrany životního prostředí, kterých by ekologizace měla dosáhnout. Kromě toho rozpočtové prostředky pro ekologizaci nejsou odůvodněny environmentálním obsahem této politiky. Ekologická platba v zásadě zůstává režimem podpory příjmů.

VI

Rovněž jsme konstatovali, že ekologizace pravděpodobně nezajistí významné přínosy pro životní prostředí a klima, zejména v důsledku významné mrtvé váhy, která tuto politiku ovlivňuje. Konkrétně odhadujeme, že ekologizace vedla ke změnám zemědělských postupů jen u přibližně 5 % veškeré zemědělské půdy EU.

VII

Zjistili jsme, že pravděpodobné výsledky této politiky neodůvodňují významnou složitost, kterou ekologizace přináší do SZP. Zčásti tato složitost vyplývá z překryvů mezi ekologizací a ostatními environmentálními nástroji SZP včetně norem pro dobrý zemědělský a environmentální stav půdy (GAEC). Ekologizace připomíná normy GAEC v tom, že se rovněž v zásadě jedná o soubor základních environmentálních podmínek uplatňovaných u podpory příjmů.

VIII

Na základě těchto zjištění vydáváme následující doporučení:

 • Pro příští reformu SZP by Komise měla vypracovat úplnou intervenční logiku pro příspěvek SZP k cílům EU v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, která bude obsahovat i konkrétní cílové hodnoty a bude se opírat o aktuální vědecké poznatky o dotčených jevech.
 • V rámci přípravy na vypracování návrhu příští reformy SZP by Komise měla provést přezkum a zhodnotit stav provádění současné SZP. Při přípravě svého návrhu by se Komise měla řídit těmito zásadami:
  • Zemědělci by měli mít přístup k platbám SZP pouze v případě, že splní soubor základních environmentálních norem, které obsáhnou oblasti pokryté stávajícími normami GAEC a všeobecnými požadavky ekologizace (jež by měly jít v obou případech za rámec požadavků předpisů z oblasti ochrany životního prostředí). Sankce za nedodržování těchto kombinovaných norem by měly být dostatečné k tomu, aby měly odrazující účinek. Kromě toho by všechny tyto základní normy měly být plně začleněny do základního environmentálního scénáře pro jakékoli programové opatření týkající se zemědělství.
  • Zvláštní místní potřeby v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu lze přiměřeně řešit prostřednictvím silnějšího programového opatření týkajícího se zemědělství, jehož základem bude dosažení výkonnostních cílů a financování zohledňující posouzení průměrných vynaložených nákladů a ušlých příjmů souvisejících s opatřeními a postupy, které překračují základní environmentální scénář.
  • Budou-li mít členské státy při provádění SZP možnost volby, měly by být povinny před prováděním prokázat, že jimi zvolené možnosti jsou z hlediska dosahování cílů politiky účinné a efektivní.

Úvod

01

Evropská unie (EU) vyplácí zemědělcům přímé dotace v rámci pilíře I1 společné zemědělské politiky (SZP). Hlavním cílem těchto přímých plateb je podpora příjmů zemědělců. SZP se však stala předmětem narůstající kritiky za to, že nečiní dost pro omezení negativního účinku, který mají určité zemědělské postupy na životní prostředí a klima2.

02

Posledním pokusem o řešení tohoto problému je „ekologická platba“ neboli „ekologizace“3 – nový druh přímé platby zavedený s reformou SZP v roce 2013. Je to jediná přímá platba, jejíž hlavní deklarovaný cíl je „ekologický“, konkrétně posílit environmentální profil SZP4.

03

V důvodové zprávě přiložené k legislativnímu návrhu5 Komise tvrdila, že zemědělským podnikům „bude muset být poskytnuta podpora při přijímání a udržování zemědělských systémů a postupů, jež co nejvíce přispívají ke splnění cílů v oblasti životního prostředí a klimatu, neboť tržní ceny neodrážejí poskytování těchto veřejných statků“. Tento důraz na vynakládání veřejných peněz na veřejné statky a odměňování zemědělců za pozitivní externality (tj. za kladný dopad, který by jinak trh neodměnil) také dodává legitimitu výdajům SZP celkově.

04

Ekologizace není volitelný režim. Všichni zemědělci zapojení do režimů přímých plateb v rámci SZP (jako je např. režim základní platby nebo režim jednotné platby na plochu) musí požádat i o ekologickou platbu. Menší zemědělské podniky však mohou využívat podpory v rámci ekologizace, aniž by musely splnit všechny, nebo dokonce vůbec nějaké ekologické požadavky. Ekologické požadavky se rovněž nevztahují na zemědělské podniky považované za „ekologické z vlastní podstaty“: například, organičtí zemědělci profitují z ekologické platby, aniž by museli prokázat dodržování tří ekologických postupů.

05

Ekologické požadavky zahrnují tři zemědělské postupy, z nichž všechny mají být jednoduché, všeobecné, mimosmluvní a každoroční a mají přinášet prospěch pro životní prostředí a klima:

 1. v rámci diverzifikace plodin jsou zemědělci s více než 10 hektary orné půdy povinni pěstovat alespoň dvě plodiny. Nejméně jedna další (tzn. třetí) plodina musí být zavedena v zemědělských podnicích s více než 30 hektary orné půdy. Podíl orné půdy, kterou mohou zemědělci vyhradit pro hlavní plodinu, je omezen na 75 %. V zemědělských podnicích, kde jsou vyžadovány nejméně tři plodiny, nesmí dvě hlavní plodiny společně pokrývat více než 95 % plochy orné půdy. Hlavním deklarovaným cílem diverzifikace plodin je zlepšit kvalitu půdy6;
 2. zachování trvalých travních porostů kombinuje dva samostatné mechanismy. Členské státy musí:
  • sledovat (na celostátní nebo regionální úrovni) podíl trvalých travních porostů na celkové zemědělské ploše zahrnuté do přímých plateb SZP. Jestliže poměr klesne oproti referenční úrovni o více než 5 %, musí členské státy požadovat, aby zemědělci obnovili trvalé travní porosty, které byly převedeny na jiné druhy využití půdy,
  • určit plochy trvalých travních porostů, které jsou z environmentálního hlediska nejvíce citlivé. Přeměna a orba těchto environmentálně citlivých trvalých travních porostů je zakázána.

  Podle právních předpisů EU jsou trvalé travní porosty udržovány v rámci ekologizace především za účelem ukládání uhlíku7; Primárním účelem ochrany environmentálně citlivých trvalých travních porostů (kromě obecného cíle ukládání uhlíku) je ochrana oblastí cenných z hlediska biologické rozmanitosti.

 3. zemědělci s více než 15 hektary orné půdy musí vyhradit ekvivalent 5 % této půdy pro plochy využívané v ekologickém zájmu. Právní předpisy EU stanoví devatenáct různých druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu, jimiž mohou zemědělci uvedenou povinnost splnit, včetně půdy ponechané ladem, meziplodin, plodin, které vážou dusík, a několika druhů krajinných prvků). Jednotlivé členské státy se však mohou rozhodnout nabízet svým zemědělcům méně možností ploch využívaných v ekologickém zájmu. Hlavním cílem ploch využívaných v ekologickém zájmu je zachování a zlepšení biologické rozmanitosti8.
06

Vedle ekologizace má SZP dva další důležité nástroje k prosazování environmentálních a klimatických cílů:

 1. Podmíněnost je mechanismus, který váže většinu plateb v rámci SZP na soubor základních norem, aby zajistil dobrý zemědělský a environmentální stav půdy (GAEC), a stanoví určité povinnosti, známé jako povinné požadavky na hospodaření (PPH). Povinné požadavky na hospodaření jsou definovány v příslušných právních předpisech EU v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat. Zemědělci, kteří tyto normy a požadavky nesplní, riskují sankci v podobě snížení všech jejich přímých plateb, obvykle o 1 až 5 %.
 2. Environmentální opatření v rámci rozvoje venkova (pilíř II SZP), například agroenvironmentálně-klimatické opatření, se ekologické platbě podobají v tom, že odměňují zemědělce za určité postupy prospěšné pro životní prostředí a klima. Na rozdíl od ekologizace jsou však tato opatření smluvní a opírají se o dobrovolné závazky zemědělců. Prémie vyplácené zemědělcům odrážejí dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku těchto závazků9.
07

Komise na ekologizaci nahlíží jako na střední patro v třípatrové „pyramidě“ „ekologických“ nástrojů SZP (viz obrázek 1). Základní normy a požadavky podmíněnosti, které zahrnují nejširší skupinu zemědělců a největší plochu, tvoří spodní patro pyramidy, přičemž vrchol představují náročnější environmentální závazky v rámci rozvoje venkova – které jsou použitelné na menší skupinu dobrovolníků a menší plochu. Společně mají mít tyto nástroje kombinované a doplňkové účinky.

Obrázek 1

Pyramida environmentálních nástrojů SZP

Zdroj: EÚD, na základě pracovního dokumentu útvarů Evropské komise SWD(2016) 218 final.

08

EU na novou ekologickou platbu vynakládá značnou částku: 12 miliard EUR ročně, což představuje 30 % všech přímých plateb SZP a téměř 8 % celkového rozpočtu EU. Pro zemědělce (kteří obdrželi první ekologické platby v rozpočtovém roce 2016 za žádosti podané v roce 2015) to znamená průměrnou sazbu přibližně 80 EUR na hektar ročně, s jistými odchylkami mezi členskými státy a v některých případech i v rámci jednotlivých členských států. Při zavedení ekologizace Evropský parlament a Rada (rozpočtové orgány) přesunuly tyto finanční prostředky z ostatních přímých plateb. Z toho důvodu, jak ukazuje obrázek 2, celkový rozpočet na přímé platby SZP zůstal v letech 2013 až 2017 poměrně stabilní.

Obrázek 2

Zavedení ekologizace nemění celkový rozpočet na přímé platby SZP

Zdroj: Údaje Evropské komise (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm).

09

Ekologizace probíhá v rámci sdíleného řízení, kdy si Komise ponechává celkovou odpovědnost za plnění rozpočtu EU, ale prováděcí úkoly deleguje na členské státy. Tyto delegované úkoly zahrnují zřizování a provoz systémů pro shromažďování žádostí od zemědělců, provádění správních kontrol a kontrol na místě a výpočet a vyplácení správných částek podpory. U ekologizace musí členské státy ještě dodatečně stanovit určité klíčové parametry, například: určení environmentálně citlivých trvalých travních porostů a výběr druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu.

Rozsah a koncepce auditu

10

Náš audit zahrnul návrh ekologizace a její první dva roky provádění (roky podání žádostí 2015 a 2016), jakož i soudržnost mezi tímto režimem a ostatními environmentálními nástroji SZP, tj. podmíněností a environmentálními opatřeními v rámci rozvoje venkova.

11

Naším hlavním cílem bylo posoudit, zda je ekologizace schopna zvýšit environmentální a klimatický profil SZP v souladu s cílem stanoveným v příslušných právních předpisech EU. Abychom uvedenou hlavní otázku auditu zodpověděli, zkoumali jsme:

 1. intervenční logiku, existenci jasných a dostatečně náročných cílů ekologizace a odůvodnění rozpočtových prostředků pro tuto politiku;
 2. přínosy pro životní prostředí a klima, které lze od ekologizace očekávat;
 3. složitost, kterou ekologizace přináší do SZP.
12

Naše práce zahrnovala:

 1. analýzu informací z četných zdrojů včetně právních předpisů, pokynů a pracovních dokumentů Komise, výměn korespondence a informací mezi Komisí a členskými státy, údajů o provádění ekologizace i kritického přezkumu literatury;
 2. návštěvy příslušných generálních ředitelství Komise (GŘ AGRI, GŘ CLIMA, GŘ ENV a JRC) a zúčastněných subjektů na úrovni EU (COPA-COGECA a BirdLife);
 3. rozhovory (prostřednictvím dotazníků a návštěv nebo videokonferencí) s orgány pěti členských států: Řecka, Španělska (Kastilie a Leónu), Francie (Akvitánsko a Nord-Pas-de-Calais), Nizozemska a Polska;
 4. cílený dokumentární přezkum rizika dvojího financování, který zahrnul deset dalších členských států: Belgii (Valonsko), Českou republiku, Německo (Braniborsko), Irsko, Itálie (Kampánii), Litvu, Rakousko, Slovinsko, Finsko a Spojené království (Wales);
 5. analýzu našich vlastních výsledků auditu z prohlášení o věrohodnosti z roku 2016, zejména pokud jde o změny zemědělských postupů přičitatelné ekologizaci.

Zjištění

Ekologizace postrádá plně rozvinutou intervenční logiku s jednoznačně vymezenými náročnými cíli a její rozpočet není přímo vázán na realizaci cílů v oblasti životního prostředí a klimatu

Ekologická platba slouží dvěma různým cílům: posílení environmentálního a klimatického profilu SZP a podpoře příjmů zemědělců

13

Její zavedení bylo pokusem zavést zásadu, podle níž by zemědělci měli být odměňováni za environmentální veřejné statky, které poskytují. Tento nový přístup se odráží v cíli vymezeném pro ekologizaci v příslušných právních předpisech EU, který je uveden v bodě 2: posílit environmentální a klimatický profil SZP.

14

Ekologizace slouží i dalšímu účelu – podporuje příjmy zemědělců. Ačkoli tato funkce ekologizace není v právních předpisech výslovně zmíněna, implicitně vyplývá z klasifikace ekologizace jakožto přímé platby.

Konkrétní přínos ekologizace k dosahování cílů EU v oblasti půdy, klimatu a biologické rozmanitosti není jasně vymezen

15

Hlavní otázky související s ochranou životního prostředí a klimatem, na které je ekologizace zaměřena (kvalita půdy, ukládání uhlíku a biologická rozmanitost), jsou zahrnuty v širších strategiích EU (viz rámeček 1).

Rámeček 1

Strategické dokumenty EU týkající se půdy, klimatu a biologické rozmanitosti

Tematická strategie EU pro ochranu půdy byla přijata v roce 200610. Strategie označila degradaci půd za závažný evropský problém a uvedla příklady různých forem, kterých může nabývat, například vystavení půdy vodní a větrné erozi a nízký obsah organické hmoty v půdě. Cílem strategie bylo zabránit další degradaci půdy a zachovat její funkce, jakož i obnovit degradované půdy.

Jedním z cílů klimaticko-energetického balíčku EU do roku 202011 je 20% snížení emisí skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990. To zahrnuje závazek omezit emise z odvětví, která nezahrnuje systém pro obchodování s emisemi (včetně zemědělství), o 10 % oproti úrovním z roku 2005. Rámec EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 203012 stanoví cíl spočívající ve 40% snížení emisí skleníkových plynů oproti úrovním roku 1990. Do roku 205013 má EU v úmyslu snížit emise skleníkových plynů v EU v porovnání s rokem 1990 o 80 až 95 %.

Stávající strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti14, která byla přijata v roce 2011, sahá do roku 2020. Jejím hlavním cílem je „zastavit v EU do roku 2020 úbytek biologické rozmanitosti a degradaci ekosystémových služeb, v maximálním proveditelném rozsahu je obnovit a současně zvýšit příspěvek EU k odvrácení úbytku biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku“. Podle přezkumu v polovině období z roku 201515 nebylo při dosahování uvedeného cíle dosud dosaženo významného pokroku. Jde o důsledek neúspěšného pokusu zastavit úbytek biologické rozmanitosti do roku 2010 podle předchozího akčního plánu pro biologickou rozmanitost16.

16

Není jasné, jak by měla ekologizace přispět k širším cílům EU definovaným v uvedených strategických dokumentech:

 1. Komise pro ekologizaci nevypracovala úplnou intervenční logiku. Nestanovila pro tuto politiku ani konkrétní a měřitelné cíle17. Jinými slovy, neexistují plány, které by upřesňovaly, jakých zlepšení hodlá EU ekologizací dosáhnout z hlediska biologické rozmanitosti, kvality půd a čistých emisí uhlíku ze zemědělských půd. Stanovení takto konkrétních cílů je přirozeně obtížné v důsledku velkého množství činitelů ve hře, z nichž některé jsou externí (tj. mimo kontrolu tvůrců politik) a některé jsou špatně chápány.
 2. Předpokladem pro stanovení takových cílů je existence metody pro měření dotčených jevů a znalost jejich aktuálního stavu. Znalosti výchozího stavu jsou však jen roztříštěné – tj. poznatky o kvalitě zemědělské půdy, zásobách uhlíku pod trvalými travními porosty a situaci v oblasti biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích v okamžiku, kdy byla ekologizace zavedena. Tyto problémy dokládá rámeček 2.

Rámeček 2

Biologická rozmanitost a půda: není jasné, kde jsme a kde chceme být

Biologická rozmanitost

Stále roste povědomí o tom, že biologická rozmanitost v zemědělských podnicích je ohrožena, je však k dispozici málo údajů pro sledování stavu. Většina informací dostupných o živočiších v zemědělské krajině se týká ptáků, kteří jsou (díky své pozici blízko vrcholu potravního řetězce) rychle ovlivňováni změnami ekosystémů a mohou tak fungovat jako barometr zdraví životního prostředí18. Indikátor ptáků zemědělské krajiny (Farmland Bird Index, FBI), který vychází z údajů poskytovaných veřejností, sleduje populační trendy řady druhů ptáků, kteří využívají zemědělskou půdu pro rozmnožování či hnízdění. Od roku 1990 do roku 2014 indikátor FBI klesl o 31,5 % (ze 100 na 68,5)19. FBI byl přijat jako jeden z hlavních ukazatelů dopadu pro SZP. Komise však nestanovila cílovou hodnotu indikátoru FBI, kterého má politika dosáhnout (ani jinou cílovou hodnotu týkající se stavu biologické rozmanitosti živočichů v zemědělské krajině).

V roce 2014 se uskutečnil pilotní projekt (LISA20), který měl určit referenční stav biologické rozmanitosti rostlin v zemědělské krajině na základě terénních údajů shromážděných v 39 regionech v celé EU, s 25 vzorky ploch v každém. Výsledky studie ukázaly, že většina krajin s ornou půdou vykazovala nízkou přírodní hodnotu. Studie se měla zopakovat v roce 2016 (což by mohlo poskytnout první údaje naznačující dopad ekologizace), byla však zpožděna. Komise dosud pro ekologizaci (nebo pro SZP jako celek) nestanovila žádné cíle týkající se stavu biologické rozmanitosti rostlin v zemědělské krajině.

Půda

Znalosti o obsahu organického uhlíku v půdě a jiných aspektech kvality půdy jsou roztříštěné, zčásti se opírají o údaje ze vzorků (např. LUCAS21) a zčásti o modelování (např. CAPRESE22). Ve své zprávě o stavu půd v Evropě z roku 201223 Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) upozornilo, že mapování půd v členských státech je pro současné potřeby nedostatečné a že rozdíly mezi jednotlivými vnitrostátními soubory dat ztěžují přeshraniční analýzy. Komise dosud pro ekologizaci (nebo pro SZP jako celek) nestanovila žádné kvantifikované cíle týkající se kvality půd.

Prvotní návrh Komise měl z environmentálního hlediska vyšší ambice, …

17

Ekologizace v podobě původně navržené Komisí byla ambicióznější, environmentálně zaměřené opatření s přísnějšími požadavky a menším počtem výjimek než stávající ekologické postupy. Obrázek 3 nabízí přehled významných změn mezi koncepcí původně projednávanou v posouzení dopadů v roce 201124 (rozsáhlá studie analyzující alternativní možnosti politiky pro reformu SZP 2014–2020), legislativním návrhem Komise a nakonec přijatým právním předpisem.

Obrázek 3

Snižování environmentálních ambicí ekologizace v průběhu legislativního procesu

Zdroj: EÚD, na základě právních předpisů a posouzení dopadů, které vypracovala Evropská komise v roce 2011, a legislativního návrhu Komise.

18

Konečný výstup legislativního procesu kontrastuje s původním přístupem Komise, který vyjadřuje toto prohlášení v posouzení dopadů z roku 2011: „Aby byla ekologizace účinná, je zásadní nevolit metodu „menu“ se seznamem opatření, který členským státům a/nebo zemědělcům nabízí výběr. Takový přístup by do značné míry setřel ekologický účinek, zejména pokud platby neodpovídají úsilí požadovanému ze strany zemědělců. To zemědělce vede k volbě opatření, která již plní, nebo opatření s nejnižšími náklady, a výsledné environmentální přínosy jsou tudíž nižší. Kromě toho čím širší bude výběr nabízený ekologizací v pilíři I, tím složitější bude zajistit soudržnost s podmíněností, zvláště pak s GAEC (riziko příliš mnoha základních scénářů v jednotlivých členských státech) a následně s pilířem II: riziko existence dvojitých plateb. Je tedy třeba upřednostnit takový přístup k ekologizaci, který má jen několik opatření, jež však znamenají významné ekologické přínosy.“ Rizika, před nimiž Komise v roce 2011 varovala, se skutečně do značné míry projevila (viz body 24, 3637, 4749 a 5968).

… ale jasným způsobem neuváděl, čeho navrhované ekologické postupy dosáhnou

19

Jak uvádí bod 16, Komise nedefinovala konkrétní kvantifikované cíle pro navrhované ekologické postupy. Kromě toho posouzení dopadů z roku 2011 jen částečně prokázalo účinnost navrhovaných ekologických postupů, neboť se zaměřilo především na aspekty zmírňování změny klimatu:

 1. Pokud jde o zachování trvalých travních porostů, Komise zdůraznila, že ukládání uhlíku v půdě po přeměně orné půdy na travní porosty je významně pomalejší než ztráty uhlíku vyplývající z přeměny trvalých travních porostů na ornou půdu. Na tomto základě Komise obhajovala ochranu zásob uhlíku formou povinné ochrany stávajících trvalých travních porostů na úrovni zemědělského podniku spíše než systém založený na sledování poměru na regionální nebo národní úrovni.
 2. Pokud jde o navrhované opatření vynětí půdy z produkce v rámci ekologického hospodářství / plochy využívané v ekologickém zájmu, kromě diskuse o jeho částečně pozitivním a částečně negativním očekávaném dopadu z hlediska zmírňování změny klimatu nenabídlo posouzení dopadů jasný doklad environmentální účinnosti tohoto opatření, zejména z hlediska biologické rozmanitosti.
 3. A v neposlední řadě posouzení dopadů předložilo vědecké důkazy o pozitivních účincích střídání plodin, zvláště z hlediska zvyšování organické hmoty v půdě, včetně uhlíku. Z důvodu praktických aspektů však Komise navrhla nahradit střídání plodin diverzifikací plodin (viz bod 41).
20

Stručně řečeno, dva normotvůrci EU (Evropský parlament a Rada) obdrželi návrh důležité reformy přímých plateb SZP s omezenými informacemi o výsledcích, které lze od nových opatření očekávat. Sdílíme názor, který byl vyjádřen ve zprávě analyzující legislativní proces týkající se ekologizace25, podle kterého „v důsledku toho, že Komise na počátku procesu jasně nepopsala environmentální přínosy, které má ekologizace přinést, bylo pro Komisi a ostatní subjekty obtížné objasnit rozsah, v němž byla následná oslabení textu významná pro zajištění výstupů“.

21

Následné změny, většinou iniciované dvěma spolunormotvůrci, nedoprovázelo žádné vědecké zdůvodnění, které by prokazovalo jejich environmentální účinnost – byly zaměřeny hlavně na snižování úsilí vyžadovaného od zemědělců.

Rozpočtový příděl prostředků na ekologizaci se však nezměnil, neboť vycházel z politického rozhodnutí, a nikoli z realizace cílů této politiky v oblasti životního prostředí a klimatu

22

Vyhrazení 30 % celkového rozpočtu pro všechny přímé platby v rámci SZP na ekologizaci bylo klíčovým prvkem nejen poslední reformy SZP, ale víceletého finančního rámce 2014–2020. Právě v tomto širším kontextu Komise v roce 2011 poprvé předložila uvedené rozpočtové prostředky26, které následně schválila Evropská rada v roce 201327.

23

Tyto rozpočtové prostředky zůstaly na téže úrovni (přibližně 12 miliard EUR ročně) během celého legislativního procesu, a to i přes významné změny obsahu politiky týkajícího se ochrany životního prostředí a klimatu, pokud jde o požadavky politiky (které se postupem času staly méně náročné) a rozsah různých výjimek (který vzrostl). To prokazuje, že rozhodnutí přidělit 30 % přímých plateb SZP na ekologizaci neodráží stupeň ambicí nového nástroje ve vztahu k životnímu prostředí a klimatu. Ekologizace v zásadě zůstává opatřením podpory příjmů.

24

Konkrétně jsme zjistili, že sazba ekologické platby (v průměru přibližně 80 EUR na hektar), nevycházela z nákladů zemědělců na provádění ekologizace28.

 1. Tyto náklady byly v posouzení dopadů z roku 2011 na základě původně předpokládaných náročnějších požadavků ekologizace odhadnuty v průměru na přibližně 30 EUR na hektar (viz bod 17).
 2. Podle studie Společného výzkumného střediska29, která modelovala ekonomický dopad stávajících požadavků ekologizace, 71 % všech zemědělců není ekologizací dotčeno vůbec a v souvislosti s jejím prováděním jim nevznikají žádné náklady na dodržování předpisů. Z dotčených 29 % více než dvěma třetinám zemědělců vznikají náklady na dodržování předpisů nižší než 25 EUR na hektar. U více než 40 % jsou tyto náklady nižší než 10 EUR na hektar. Přibližně 2 % zemědělců však má náklady vyšší než 100 EUR na hektar (tyto případy se často týkají zemědělských podniků o malé ploše, které se specializují na činnosti náročné na kapitál a pracovní sílu, jako je produkce zeleniny).
 3. Odhadovaný dopad ekologizace na příjmy zemědělců (vypočtené jako rozdíl výnosů – obsahujících tržby za produkci a dotace – a variabilních výrobních nákladů včetně nákladů na hnojiva, pesticidy, osivo a krmivo) je velmi omezený. V nedávné studii30 Společné výzkumné středisko odhadlo, že zavedení ekologizace ve skutečnosti zvýšilo příjmy zemědělců o přibližně 1 % (zejména v důsledku malého zvýšení cen kvůli omezenému poklesu produkce). Předběžné výsledky návrhu zprávy, kterou zmiňuje podbod 24 písm. b), odhadují dopad ekologizace na příjmy zemědělců na -1 %31.
25

Rozpočet ekologizace nevychází z odhadu ekonomické hodnoty očekávaných environmentálních a klimatických přínosů. Určité souvislosti nabízejí tato fakta:

 1. Vycházet při návrhu politiky z ocenění očekávaných veřejných statků je správný postup. Nejvýznamnější pokus o vývoj metodik pro oceňování ekosystémů a biologické rozmanitosti se uskutečnil v rámci projektu TEEB32.
 2. EU již dříve provedla ocenění určitých environmentálních otázek: například v posouzení dopadů33 pro tematickou strategii EU pro ochranu půdy z roku 2006 byly náklady na snížení obsahu organické hmoty v půdě odhadnuty na 3,4 až 5,6 miliardy EUR ročně (včetně nákladů na místě i externích nákladů).
 3. Na základě své metaanalýzy vědecké literatury Společné výzkumné středisko odhadlo hodnotu zemědělské krajiny EU na 134 až 201 EUR na hektar a celkovou hodnotu zemědělské krajiny EU na 24,5 až 36,6 miliardy EUR ročně34.
 4. Převod environmentálních přínosů na peněžní vyjádření přináší značné problémy. Tento úkol je o něco snazší, pokud lze environmentální přínosy přímo spojit s reálnými náklady nebo výnosy (např. hodnotu sníženého znečištění vody dusičnany lze odhadnout na základě nákladů na čištění znečištěné vody). Obtížnější je, pokud není žádné takové přímé přiřazení možné, jako v případě zvýšené nebo zachované biologické rozmanitosti.
 5. V případě ekologizace však žádné ekonomické ocenění environmentálních přínosů nebylo možné, neboť, jak uvádí bod 16, samy očekávané přínosy pro životní prostředí nebyly vyjádřeny pomocí kvantifikovaných cílů.

Ekologizace, jak se v současné době provádí, pravděpodobně nezajistí významné přínosy pro životní prostředí a klima

Ekologizace vedla k velmi omezené změně zemědělských postupů…

26

Po prvním roce provádění ekologizace Komise předložila zprávu35 o prvotních výstupech této politiky z hlediska zahrnuté zemědělské půdy a zemědělských podniků. Obrázek 4 ukazuje, že v roce 2015 se na 24 % zemědělských podniků v EU vztahovala alespoň jedna povinnost v rámci ekologizace. Na tyto podniky však připadá 73 % zemědělské půdy EU36. V roce 2016 se podíl zemědělské půdy patřící podnikům, na něž se vztahuje alespoň jedna povinnost v rámci ekologizace, zvýšil na 77 %. Komise tento údaj považuje za klíčový ukazatel výsledku ekologizace.

Obrázek 4

Ekologické požadavky se týkají menšiny zemědělských podniků v EU, tyto podniky však zahrnují většinu zemědělské půdy v EU

Zdroj: EÚD na základě údajů Evropské komise (bez Francie – údaje nebyly předloženy).

27

V kapitole 7 naší výroční zprávy za rok 201637 jsme uvedli výsledky své analýzy účinků ekologizace na využívání půdy (z hlediska diverzifikace plodin a ploch využívaných v ekologickém zájmu) po jejím prvním roce. Při této analýze jsme vycházeli ze srovnání zemědělských postupů v letech 2014 a 2015 (tj. v posledním roce před zavedením ekologizace a prvním roce jejího provádění)38.

28

Výsledky této analýzy uvádí obrázek 5. V případě diverzifikace plodin i ploch využívaných v ekologickém zájmu jsme zjistili, že u většiny zemědělských podniků v našem vzorku (a u většiny zemědělské půdy39) nevyžadovalo zavedení ekologizace žádnou změnu zemědělských postupů. Důvodem bylo buď to, že dotčené zemědělské podniky již požadavky ekologizace splnily v roce 2014, nebo to, že byly od požadavků osvobozeny.

Obrázek 5

Požadavky ekologizace týkající se diverzifikace plodin a ploch využívaných v ekologickém zájmu vedly ke změně zemědělského postupu u přibližně 2 % zemědělské půdy v EU (odhad EÚD na základě vzorku)

Zdroj: EÚD, na základě výsledků auditu.

29

Jak se uvádí v naší výroční zprávě40, při kontrole výkonnosti ekologizace jsme zjistili některé pozitivní změny v zemědělských postupech, ke kterým došlo po zavedení tohoto režimu, zejména pak v souvislosti s plochami využívanými v ekologickém zájmu. U těch zemědělských podniků, kde zavedení ekologizace vedlo k pozitivní změně zemědělských postupů, jsme odhadli podíl orné půdy, na níž k takovým změnám došlo. Zjistili jsme, že tento podíl činil přibližně 15 %41 u diverzifikace plodin a přibližně 4 %42 u ploch využívaných v ekologickém zájmu. Při zohlednění zemědělských podniků, u nichž nebyla vyžadována vůbec žádná změna zemědělských postupů, jakož i skutečnosti, že orná půda tvoří přibližně 60 %43 veškeré zemědělské půdy v EU, to znamená, že po zavedení ekologizace přibližně 1 % zemědělské půdy v EU vyžadovalo větší diverzifikaci plodin a přibližně 1 % vyžadovalo nové plochy využívané v ekologickém zájmu.

30

Naše odhady se velmi blíží odhadům, které vypracovalo Společné výzkumné středisko. Na základě pokročilého agro-ekonomického modelování výzkumní pracovníci Komise odhadují44, že celkem 4,5 % zemědělské půdy v EU vyžadovalo v důsledku nových ekologických požadavků přerozdělení (tj. změnu zemědělských postupů), včetně 1,8 % z důvodu diverzifikace plodin, 2,4 % z důvodu ploch využívaných v ekologickém zájmu a 1,5 % z důvodu trvalých travních porostů45 (viz obrázek 6).

Obrázek 6

Ekologizace vedla ke změně zemědělského postupu u přibližně 5 % zemědělské půdy v EU (odhad JRC na základě modelu)

Zdroj: EÚD, na základě výsledků studie JRC a údajů Eurostatu (Průzkum struktur zemědělských podniků 2013).

31

Je důležité upozornit, že jak naše odhady, tak odhady Společného výzkumného střediska se týkají plochy, na které (po zavedení ekologizace) došlo ke změně zemědělských postupů. Tyto plochy nepředstavují plochu dotčenou pozitivním dopadem takových změn. Zejména plochy využívané v ekologickém zájmu mohou znamenat přínosy, které významně přesahují jejich hranice (např. ochranný pás s planě rostoucími rostlinami může nabídnout přírodní stanoviště pro opylovače, kteří se pak budou moci šířit i na sousední pozemky).

32

Odhad, že ekologizace vedla ke změně zemědělských postupů jen na přibližně 5 % zemědělské půdy v EU, je v zásadním protikladu ke klíčovému ukazateli výsledků Komise uvedenému v bodě 26 (viz též obrázek 4), podle něhož se v roce 2015 ekologizace uplatňovala na 75 % zemědělské plochy EU (77 % v roce 2016).

33

Tento rozdíl lze vysvětlit tím, co Komisí používaný ukazatel výsledků měří, a to je podíl zemědělské půdy v EU, která náleží zemědělským podnikům, jež podléhají alespoň jedné povinnosti v rámci ekologizace. Z toho plyne, že i pokud by byla ekologická povinnost uplatňována jen na jediný pozemek, bez ohledu na jeho velikost, byla by do ukazatele Komise zahrnuta plocha celého zemědělského podniku. Jinými slovy, tento ukazatel měří veškerou půdu, která náleží zemědělským podnikům, jež nejsou od požadavků ekologizace plně osvobozeny (nebo prostě nepůsobí mimo režim přímých plateb SZP). Vzhledem k dostupným údajům o struktuře zemědělských podniků v EU a různým prahovým hodnotám pro výjimky v rámci ekologizace mohla Komise odhadnout hodnotu tohoto ukazatele před prováděním politiky. Tento číselný údaj má tedy omezené využití pro sledování výsledků dosažených pomocí ekologizace. Například neodráží, jak jsou ekologické postupy skutečně rozšířené – kupříkladu by se nezměnil, pokud by se požadavek na plochy využívané v ekologickém zájmu zvýšil z 5 % na 7 %.

… což dokládá významnou mrtvou váhu obsaženou v návrhu politiky

34

Omezený rozsah změn v zemědělských postupech vyvolaných ekologizací souvisí s významnou úrovní mrtvé váhy46 v ekologické platbě.

35

Mrtvé váze, která vyplývá z překryvů mezi ekologizací a podmíněností, se věnují body 5961. Vzhledem k svému omezenému rozsahu (potenciálně jde jen o několik druhů plochy využívané v ekologickém zájmu) a zmírňujícím činitelům (požadavky v rámci podmíněnosti obvykle nejsou totožné s požadavky v rámci ekologizace) mohou tyto překryvy vysvětlit jen malou část zjištěné mrtvé váhy.

36

Většina mrtvé váhy v rámci ekologizace je způsobena nenáročností požadavků ekologizace, které obecně odrážejí běžnou zemědělskou praxi. To platí zejména pro diverzifikaci plodin. Jak se uvádí v bodu 30, Společné výzkumné středisko odhadlo, že (před zavedením ekologizace) jen přibližně 1,8 % veškeré zemědělské půdy v EU nesplňovalo požadavky týkající se diverzifikace plodin.

37

Pokud jde o plochy využívané v ekologickém zájmu, zjistili jsme, že v Polsku by různé zemědělské postupy a prvky, které existovaly již v roce 2014, pokryly požadavek ekologizace s 30% rezervou. V EU jako celku ohlásili zemědělci dotčení povinností 5 % plochy využívané v ekologickém zájmu dvojnásobek požadovaných ploch využívaných v ekologickém zájmu47.

38

Kromě toho, jak uvádí body 4 a 26, mnoho zemědělských podniků je od povinnosti v rámci ekologizace osvobozeno, ale přesto dostávají ekologickou platbu. Podle údajů členských států oznámených Komisi v roce 2015 nepodléhalo 76 % zemědělských podniků v EU, na které připadá 27 % veškeré zemědělské půdy v EU, vůbec žádným povinnostem v rámci ekologizace (viz obrázek 4). Tyto číselné údaje zahrnují zemědělce, kteří na svou půdu nepodávají žádosti o přímé platby SZP48. Mezi příjemci ekologických plateb bylo celkem 65 % zemědělců, kteří hospodaří na přibližně 16 % zemědělské půdy v EU přihlášené k přímým platbám, plně osvobozeno od veškerých povinností v rámci ekologizace.

39

Některé výjimky se týkají celého souboru povinností v rámci ekologizace, zatímco jiné se týkají jednotlivých ekologických postupů. Důležitější je, jak uvádí tabulka 1, že určité výjimky jsou cíleny na zemědělské podniky, které jsou „ekologické z vlastní podstaty“, tj. má se za to, že poskytují environmentální veřejné statky rovnocenné ekologizaci. Komise zbývající výjimky odůvodňuje odkazem na potřebu zjednodušování a zohledňování nákladů a přínosů. Dotčení zemědělci získávají veřejné finanční prostředky za ekologizaci, aniž by za to museli poskytovat jakékoli související veřejné statky.

Tabulka 1

Rozdílné motivy osvobození od ekologických požadavků

Dotčený ekologický postup ODŮVODNĚNÍ VÝJIMKY
„ekologické z vlastní podstaty“ zjednodušení / náklady – přínosy / jiné
všechny
 • ekologické zemědělské podniky
 • podniky v režimu pro malé zemědělce
 • podniky pouze s trvalými kulturami
diverzifikace plodin
 • podniky s vysokým podílem travních porostů
 • podniky s méně než 10 ha orné půdy
plocha využívaná v ekologickém zájmu
 • podniky s vysokým podílem travních porostů
 • podniky s přírodními omezeními v zemích s vysokým podílem lesů
 • podniky s méně než 15 ha orné půdy

Zdroj: EÚD, podle dokumentů Evropské komise.

Diverzifikace plodin je pro půdu méně přínosná než střídání plodin

40

Ekologický postup diverzifikace plodin nahradil nepovinnou normu GAEC pro střídání plodin, která byla platná do roku 2014. Mezi oběma postupy existují důležité rozdíly. Při střídání plodin zemědělci v jednotlivých letech mění plodiny pěstované na všech pozemcích. To omezuje vyčerpávání půdních živin a šíření patogenů. Nehledě na požadavek nejméně dvou plodin v hospodářském podniku v kterémkoli daném roce diverzifikace plodin nezaručuje obdobnou výměnu plodin na půdě v čase.

41

V posouzení dopadů z roku 2011 Komise uznala, že „diverzifikace plodin nemusí zajistit plné environmentální přínosy střídání plodin“, ale zjistila, že diverzifikace plodin lépe vyhovuje roční povaze přímých plateb. Byly rovněž vyjádřeny obavy ve věci zvýšené obtížnosti kontroly dodržování požadavků na střídání plodin, zejména v souvislosti se změnami tvaru a/nebo vlastnictví pozemků.

42

Komise rovněž uznala, že požadavek na luskoviny v rámci diverzifikace plodin by mohl posílit environmentální a klimatické přínosy opatření. Návrh Komise však tento námět nezohlednil v důsledku obav týkajících se slučitelnosti takového požadavku s pravidly WTO49. Nakonec byly luskoviny zařazeny do ekologizace jako jeden z druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu (plodiny, které vážou dusík).

Účinek ochrany travních porostů na čisté emise ze zemědělské půdy by bylo možné zvýšit lepším zacílením

43

Obrázek 7 ukazuje, že podíl trvalých travních porostů v EU, který v současné době činí přibližně 30 %, se za poslední desetiletí příliš nezměnil. Avšak nárůst (o 1,5 procentního bodu) mezi referenčním poměrem platným v období 2007–2014 (vycházejícím zejména z údajů z roku 2005) a ročním poměrem pro rok 2016 zakrývá ztrátu více než 3 milionů ha ohlášených trvalých travních porostů, což představuje pokles o 7,2 %.

Obrázek 7

I přes nárůst poměru trvalých travních porostů v posledním desetiletí je skutečná plocha trvalých travních porostů menší

Zdroj: EÚD, podle údajů Evropské komise.

44

Poměr trvalých travních porostů se zvýšil zejména proto, že snížení plochy ohlášených trvalých travních porostů (čitatele zlomku poměru) bylo pomalejší než snížení jmenovatele zlomku, tj. celkové ohlášené zemědělské půdy. Druhý údaj se snížil o 11,7 % (ztráta více než 19 milionů ha). Kromě toho je stávající definice trvalých travních porostů širší než v minulosti, neboť zahrnuje pastviny, na nichž nepřevažují trávy a jiné bylinné pícniny. Číselné údaje za EU jako celek při zprůměrování vylučují významné odchylky na úrovni členských států (viz příloha I).

45

Označení trvalých travních porostů za environmentálně citlivé trvalé travní porosty nabízí novou ochranu trvalých travních porostů proti přeměnám na úrovni pozemku. Tato nová forma ochrany je však ve své působnosti omezená: environmentálně citlivé trvalé travní porosty pokrývají přibližně 16 % veškerých trvalých travních porostů v EU (s významnými odchylkami mezi členskými státy).

46

Kromě toho, jak uvádí příloha II, přibližně 96 % environmentálně citlivých trvalých travních porostů se nachází v lokalitách sítě Natura 2000, které pokrývají jen 18 % veškerých trvalých travních porostů v EU. Vzhledem k tomu, že lokality sítě Natura 2000 byly vymezeny na základě kritérií souvisejících s biologickou rozmanitostí, je tato koncentrace environmentálně citlivých trvalých travních porostů v uvedených oblastech z hlediska biologické rozmanitosti pozitivní. Z hlediska zachování zásob uhlíku, které je hlavním deklarovaným cílem ekologického postupu údržby trvalých travních porostů, by se však ochrana trvalých travních porostů před přeměnou nebo orbou měla soustředit na pozemky s vysokým obsahem uhlíku již akumulovaného v půdě, z nichž mnoho se pravděpodobně nachází mimo lokality Natura 2000. Dosud se jen šest členských států rozhodlo určit environmentálně citlivé trvalé travní porosty mimo lokality Natura 200050.

Potenciální přínosy ekologizace pro biologickou rozmanitost snižuje převaha produktivních ploch využívaných v ekologickém zájmu a nedostatečné požadavky na hospodaření

47

Jak uvádí bod 9, jedním z rozhodnutí, které musí členské státy přijmout ve věci provádění ekologizace, je volba druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu. Mohou vybírat ze seznamu devatenácti různých druhů, včetně pěti druhů slučitelných se zemědělskou produkcí (viz obrázek 8). Všech 28 členských států zařadilo do svého výběru produktivní plochy využívané v ekologickém zájmu.

Obrázek 8

Neproduktivní a produktivní plochy využívané v ekologickém zájmu

Zdroj: EÚD, na základě právních předpisů a pracovního dokumentu útvarů Evropské komise SWD(2017) 121 final.

48

Ukazatele výstupů ekologizace, které členské státy vykazují (shrnuté v příloze III), ukazují převahu „produktivních ploch využívaných v ekologickém zájmu“ (zejména plodiny, které vážou dusík, a meziplodiny) v zemědělských hospodářstvích. V roce 2015 jejich podíl na všech plochách využívaných v ekologickém zájmu, které zemědělci oznámili, činil 54 % a v následujícím roce se zvýšil na 58 %. Plochy s plodinami, které vážou dusík, jsou nejobvyklejším druhem produktivních ploch využívaných v ekologickém zájmu, následují plochy s meziplodinami.

49

Dvě studie z roku 201651 naznačují, že dva hlavní produktivní druhy ploch využívaných v ekologickém zájmu (meziplodiny a plodiny, které vážou dusík) nenabízejí žádné významné přínosy z hlediska biologické rozmanitosti, mohou však přispět ke zlepšení stavu vody a půdy, a to i zvýšením úrovní organického uhlíku v půdě na orné půdě52.

50

Dodatečné požadavky týkající se konkrétních postupů hospodaření, například omezení používání hnojiv a pesticidů nebo minimální období, kdy musí být na poli rostlinný porost, hrají důležitou úlohu při určování toho, jaký dopad mají různé plochy využívané v ekologickém zájmu na biologickou rozmanitost. Z pěti členských států, které jsme zkoumali, pouze Nizozemsko zavedlo požadavky na postupy hospodaření (omezení používání přípravků na ochranu rostlin u meziplodin), které přesahovaly rámec minima požadovaného podle pravidel EU. Rovněž nedávná zpráva Komise o plochách využívaných v ekologickém zájmu53 dochází k závěru, že jen málo členských států zvolilo možnosti, jejichž cílem je zvýšit environmentální účinnost povinnosti týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu. Komise se tímto problémem zabývala ve své nedávné změně54 sekundárního právního předpisu, která zavedla zákaz používání pesticidů na produktivních plochách využívaných v ekologickém zájmu. Tatáž změna zavedla i řadu zjednodušujících opatření (viz bod 66).

Členské státy využívají pružnosti ekologických pravidel k tomu, aby omezily zátěž pro zemědělce i pro sebe, namísto aby maximalizovaly očekávaný environmentální a klimatický přínos

51

Členské státy mají při provádění ekologizace značnou míru volnosti, zvláště pokud jde o druhy ploch využívaných v ekologickém zájmu a určení environmentálně citlivých trvalých travních porostů55.

52

U pěti členských států, které jsme zkoumali, bylo hlavním důvodem přijatých rozhodnutí snížení zátěže pro zemědělce a pro orgány státní správy. Obecně členské státy upřednostňovaly takové druhy ploch využívaných v ekologickém zájmu, které již byly běžným prvkem jejich běžné zemědělské praxe. Svou úlohu hrály i technické problémy při kontrole určitých ploch využívaných v ekologickém zájmu a při zřizování IT systémů pro některé plochy využívané v ekologickém zájmu (viz bod 67 a rámeček 5). Maximalizace environmentálních a klimatických přínosů měla podružný význam.

53

Z pěti členských států jen dva (Nizozemsko a Polsko) zadaly studie nebo znalecké posudky k analýze environmentálního a klimatického dopadu jednotlivých možností provádění ekologizace. Orgány obou členských států se rozhodly neřídit se určitými hlavními doporučeními a upřednostnily možnosti vyžadující od zemědělců méně úsilí (viz tabulka 2).

Tabulka 2

Selektivní využití vědeckých doporučení k provádění ekologizace ze strany členských států

Druh plochy využívané v ekologickém zájmu doporučen odborníky s ohledem na přínosy pro biologickou rozmanitost? zvolen orgány členského státu řídily se orgány členského státu doporučením odborníků?
Nizozemsko
souvratě
půda ležící ladem × ×
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích × ×
plodiny, které vážou dusík × ×
pěstování meziplodin × ×
Polsko
ochranné pásy
příkopy × ×
rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích × ×

Zdroj: Výsledky auditu EÚD.

54

Komise dohlíží nad tím, jak členské státy provádějí ekologizaci. Tuto činnost popisuje bod 69. Jak však dokládá rámeček 3, Komise má velmi omezené pravomoci donutit členské státy k tomu, aby se při provádění ekologizace více zaměřily na ochranu životního prostředí.

Rámeček 3

Přínosy plodin, které vážou dusík, pro biologickou rozmanitost nejsou přesvědčivě prokázány

Volby členských států týkající se druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu nevyžadují souhlas Komise. Členské státy, jež zvolí plodiny, které vážou dusík, jsou však povinny uvést výčet všech druhů, které hodlají povolit, a vysvětlit, jak tyto plodiny prospějí biologické rozmanitosti. Tento požadavek do jisté míry reaguje na obavy z toho, že přínos plodin, které vážou dusík, pro biologickou rozmanitost může být zanedbatelný (viz bod 49).

Všech pět členských států, které jsme zkoumali, umožňuje zemědělcům plnit povinnost týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu prostřednictvím plodin, které vážou dusík. Z těchto států jen Francie předložila Komisi konkrétní zdůvodnění každého ze zvolených druhů plodin. Zbývající členské státy svou analýzu omezily na obecné argumenty ve prospěch plodin, které vážou dusík.

Zjistili jsme, že v takovýchto situacích Komise může požádat o dodatečné konkrétnější odůvodnění (a často tak činí), zejména pro plodiny, jejichž přínos pro biologickou rozmanitost je zvláště pochybný (například pro sóju). Komise však nebrání členským státům vybírat druhy, jejichž hodnota z hlediska biologické rozmanitosti není prokázána.

Ekologizace má omezený dopad na environmentální opatření pilíře II

55

Jedním z pozitivních účinků, které bylo možné od zavedení ekologizace očekávat, byl posun pozornosti v oblasti výdajů na rozvoj venkova směrem k náročnějším opatřením v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu. Nenalezli jsme známky toho, že by k jakémukoli takovému pozitivnímu posunu skutečně došlo.

56

V pěti členských státech, kterými jsme se zabývali, jsme porovnali stávající druhy operací (tj. různé balíčky závazků, které mohou zemědělci přijmout) v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření s odpovídajícími druhy operací z předchozího programového období (2007–2013). Na tomto základě jsme posuzovali, zda členské státy zvýšily nároky základního scénáře pro agroenvironmentálně-klimatické opatření a zda lze takovou změnu přičíst zavedení ekologizace.

57

Celkově naše analýza ukázala silnou kontinuitu operací v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření. Závazky, které jsou zemědělcům navrhovány v současnosti, jsou často totožné se závazky platnými v období 2007–2013. Zjistili jsme, že základní scénář téměř všech analyzovaných druhů operací se v období 2014–2020 nezvýšil (přinejmenším ne v žádném aspektu týkajícím se ekologizace). Ve většině případů to nebylo ani nutné, neboť základní scénář během předchozího období již převýšil požadavky ekologizace. V ostatních případech dotčené závazky neměly s ekologickými postupy nic společného.

Ekologizace zvyšuje složitost SZP

Ekologizace se překrývá s ostatními environmentálními nástroji SZP, Komise a členské státy však zmírňují související riziko mrtvé váhy a dvojího financování

58

Pyramidový model tří ekologických nástrojů SZP uvedený v bodě 7 a doložený na obrázku 1 je idealizovaným znázorněním zásady, že ekologizace by měla překročit rámec podmíněnosti a vytvořit základní scénář56 opatření pro rozvoj venkova. Ve skutečnosti tomu tak vždy není a existují významné překryvy mezi ekologizací a dvěma dalšími patry pyramidy, jak znázorňuje obrázek 9.

Obrázek 9

Překryvy mezi ekologizací a ostatními environmentálními nástroji SZP

Zdroj: EÚD, na základě pracovního dokumentu útvarů Evropské komise SWD(2016) 218 final.

Překryvy mezi ekologizací a podmíněností jsou časté, ale riziko mrtvé váhy je zmírněno rozdíly v podrobných požadavcích
59

Překryvy mezi ekologizací a podmíněností se týkají určitých prvků nebo postupů, které jsou chráněny nebo požadovány v rámci pro dobrý zemědělský a environmentální stav nebo povinných požadavků na hospodaření a současně o nich lze prohlásit, že splňují požadavek plochy využívané v ekologickém zájmu. Hlavní dotčené druhy ploch využívaných v ekologickém zájmu zahrnují meziplodiny, ochranné pásy a různé druhy krajinných prvků. Jak uvádí obrázek 10, takové překryvy jsme zjistili u čtyř z pěti vybraných členských států.

Obrázek 10

Překryvy mezi ekologizací a podmíněností zjištěné ve čtyřech z pěti zkoumaných členských států

Zdroj: EÚD, na základě auditních zjištění za Řecko, Španělsko, Francii, Nizozemsko a Polsko.

60

Tyto překryvy generují mrtvou váhu, kterou ve většině případů zmírňují rozdíly mezi požadavky v rámci ekologizace a požadavky v rámci podmíněnosti (např. u meziplodin ekologizace požaduje kombinaci nejméně dvou plodin, zatímco podle normy GAEC 4 nebo požadavku PPH 1 obvykle stačí jediný druh).

61

Obecně šetřené členské státy nezavedly žádná dodatečná omezení, postupy nebo kontroly s cílem zabránit mrtvé váze v rámci ekologické platby z důvodu překryvů s požadavky podmíněnosti nebo tuto mrtvou váhu omezit. Nalezli jsme jednu výjimku: v Nizozemsku nelze meziplodiny požadované v rámci požadavku PPH 1 deklarovat jako plochy využívané v ekologickém zájmu.

Členské státy obecně dobře řídí překryvy mezi ekologizací a rozvojem venkova (pilíř II SZP)
62

Překryvy mezi ekologizací a environmentálními opatřeními v rámci rozvoje venkova, jako je agroenvironmentálně-klimatické opatření57, mohou nastat v případě, že zemědělci přijmou závazky v rámci pilíře II, které jsou svou povahou podobné standardním požadavkům v rámci ekologizace. Tyto překryvy jsou možné, neboť právo EU nevyžaduje, aby byly povinnosti týkající se ekologizace začleněny do příslušného základního scénáře rozvoje venkova58. Pravidla EU59 však členským státům stanoví povinnost předcházet jakémukoli dvojímu financování ekologických postupů, v případě potřeby snížením částek vyplácených zemědělcům v rámci rozvoje venkova. Komise vydala členským státům podrobné pokyny, jak takovému dvojímu financování předcházet (viz také bod 68).

63

V patnácti členských státech zahrnutých do našeho auditu (pěti prostřednictvím auditních návštěv a deseti prostřednictvím cíleného dokumentárního přezkumu – viz bod 12) jsme zkoumali různé druhy operací (tj. různé balíčky závazků) v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření. Zjistili jsme, že přibližně třetina druhů operací v našem vzorku zahrnovala závazky, které se překrývaly s požadavky v rámci ekologizace. Rovněž jsme zjistili, že členské státy si byly těchto překryvů obecně vědomy a vypracovaly konkrétní postupy, v některých případech značně komplexní, aby vyloučily možnost dvojího financování.

64

Rámeček 4 uvádí příklady typických překryvů mezi závazky v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření a ekologickými postupy a různé metody, které členské státy používají, aby zabránily dvojímu financování.

Rámeček 4

Různé překryvy mezi závazky v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření a ekologickými postupy a různé metody řešení rizika dvojího financování

Ve Španělsku (Kastilie a León) přijímají zemědělci, kteří se zavážou k jednomu z druhů operací v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření, závazek osázet 15 % smluvní plochy tolicí vojtěškou. Plochy oseté tolicí vojtěškou, což je plodina, která váže dusík, lze ve Španělsku deklarovat i jako plochy využívané v ekologickém zájmu. Dvojímu financování se předchází omezením, které spočívá v automatické křížové kontrole v IT systému a brání tomu, aby se tatáž plocha započítala pro závazek v rámci pilíře II i pro povinnost týkající se plochy využívané v ekologickém zájmu.

Ve Francii (Akvitánsko) zahrnují určité druhy operací v rámci agroenvironmentálně-klimatického opatření závazek týkající se diverzifikace plodin. Dvojímu financování v souvislosti s odpovídající povinností v rámci ekologizace brání to, že platba v rámci rozvoje venkova kryje jen dodatečné náklady na zavedení čtvrté plodiny do kombinace plodin. To znamená, že v tomto konkrétním případě se ekologický požadavek na tři plodiny vlastně zahrnuje do základního scénáře podle pilíře II.

Složitost pravidel ekologizace znamená zavádění náročných úkolů, což Komise zčásti vyřešila

65

Zemědělci ekologizaci kritizují za složitost jejích pravidel. Ve svých odpovědích ve veřejné konzultaci na téma zkušeností z prvního roku provádění ekologizace zhodnotila COPA-COGECA (organizace zastupující zemědělce na úrovni EU) pravidla provádění všech ekologických postupů jako složitá – nejen z hlediska dodržování, ale i pochopení.

66

Ve svém „Přezkumu ekologizace po jednom roce“60 Komise navrhla zjednodušit a harmonizovat určité požadavky v rámci ekologizace ve všech případech, kdy to lze provést bez snížení přínosů pro ochranu životního prostředí. Dokument uvedl výčet možných zlepšení, například sloučení některých podobných druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu (např. ochranných pásů a souvratí), uvolnění určitých omezení týkajících se postupů hospodaření a lhůt a zvýšení tolerancí u velikostí a umístění krajinných prvků. Komise tato zjednodušující opatření zařadila do své nedávné změny61 sekundárního právního předpisu. Tatáž změna zavedla i zákaz používání pesticidů na produktivních plochách využívaných v ekologickém zájmu (viz bod 50).

67

Zavedení ekologizace nebylo pro členské státy jednoduchým úkolem. Za prvé znamenalo významné finanční a organizační úsilí. Bylo třeba upravit stávající IT systémy, zejména systém evidence půdy (LPIS)62 v členských státech, které se rozhodly pro druhy ploch využívaných v ekologickém zájmu, které mají trvalou povahu (tj. veškeré krajinné prvky kromě souvratí, ale i terasy, hektary zemědělsko-lesnické plochy, plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích a zalesněné plochy). Rámeček 5 dokládá, jak může zátěž spojená se zřízením vrstvy ploch využívaných v ekologickém zájmu ovlivnit to, jaké plochy využívané v ekologickém zájmu členské státy zvolí.

Rámeček 5

Vysoká zátěž spojená se zřízením vrstvy ploch využívaných v ekologickém zájmu

Španělské orgány nejprve hodlaly mezi své vybrané druhy ploch využívaných v ekologickém zájmu začlenit krajinné prvky vzhledem k jejich významným environmentálním přínosům. Nakonec se však rozhodly proti této možnosti kvůli očekávaným problémům a zpožděním souvisejícím s evidencí všech krajinných prvků v systému LPIS.

68

Kromě toho členské státy shledaly některá pravidla ekologizace matoucí. Adresovaly Komisi dotazy týkající se různých aspektů provádění ekologické platby. Komise tyto dotazy spolu se svými odpověďmi zveřejnila na specializované internetové platformě, na kterou mají všechny členské státy přístup. Rámeček 6 uvádí příklad zmíněných problémů. Tatáž platforma byla použita k šíření dalších forem pokynů k ekologizaci: závěrů zasedání skupiny odborníků a pokynů shrnujících nejdůležitější aspekty provádění. Pět členských států, kterými jsme se zabývali, bylo obecně spokojeno s kvalitou a včasností pokynů, které od Komise získávaly.

Rámeček 6

Příklady složitosti pravidel ekologizace

Některé členské státy se tázaly, jak posuzovat dodržování požadavků týkajících se diverzifikace plodin v případech, kdy je ekologická jen část zemědělského podniku. Komise vyjasnila, že obecně se ekologizace týká jen té části hospodářství, která nefunguje v ekologickém režimu. To znamená, že ekologicky obdělávaná orná půda se nezapočítává do prahových hodnot plochy pro diverzifikaci plodin. Přesahuje-li však plocha orné půdy, na které se nehospodaří ekologicky, 10 hektarů, musí být požadované plodiny pěstovány na této orné půdě – žádné ekologické plodiny se pro účely diverzifikace plodin nezapočítávají. Zemědělci, jejichž podniky jsou ekologické jen zčásti, se mohou rovněž rozhodnout uplatňovat tyto tři ekologické postupy v celém hospodářství.

69

Komise odpovídá za dohled nad tím, jak členské státy ekologizaci provádějí. Důležitou součástí této odpovědnosti jsou pravidelné kontroly různých oznámení, která musí členské státy předkládat v souvislosti se svou volbou způsobu provádění ekologizace a výstupy ekologizace na úrovni zemědělského podniku. Došli jsme k závěru, že Komise tyto úkoly plnila dobře. Komise zejména systematicky určuje a ve spolupráci s příslušnými členskými státy sleduje různé problémy týkající se pozdního předkládání informací63 nebo nesprávného uplatňování pravidel EU. Jak však dokládá bod 54 a rámeček 3, Komise nemůže zavazovat členské státy, aby upřednostňovaly ty možnosti provádění ekologizace, které jsou z hlediska ochrany životní prostředí a klimatu přínosnější.

Ekologické postupy připomínají normy GAEC, zahrnují však vyšší potenciální sankce za nedodržování

70

Před zavedením ekologizace byla jedinou vazbou mezi přímými platbami SZP a cíli EU v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu podmíněnost. Stejně jako ekologizace je podmíněnost povinná pro zemědělce, kteří využívají přímých plateb SZP. Rozdíl spočívá v tom, že za dodržování povinnosti podmíněnosti neexistuje žádná odměna. Porušení podmíněnosti mohou vést k sankcím v podobě snížení všech přímých plateb příjemci (obvykle o 1 až 5 %). V rámci ekologizace dostává zemědělec zvláštní platbu za dodržování povinných postupů. Snížení plateb za nedodržování předpisů obecně odpovídají ploše, na které nejsou předpisy dodrženy, jako podílu na celkové ploše zemědělské půdy podléhající povinnostem ekologizace a mohou dosáhnout až 100 % platby64. Počínaje rokem podávání žádostí 2017 budou navíc k těmto snížením uplatňovány i správní sankce v případech, kdy prvotní snížení přesáhne 3 %. Tyto sankce budou omezeny na 20 % ekologické platby pro daného zemědělce pro rok podání žádosti 2017 a na 25 % od roku podání žádosti 2018 dále.

71

V praxi funguje ekologizace podobně jako podmíněnost65. Ekologická platba je prezentována jako forma odměny za veřejné statky související s ochranou životního prostředí a klimatu, které zemědělci poskytují. Na tento režim však lze nahlížet i jako na mechanismus, který trestá nedodržení pravidel pomocí souboru základních podmínek v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu (podobných normám GAEC), který je připojen k režimu podpory příjmů. Jediným významným rozdílem oproti podmíněnosti je to, že u ekologizace by sankce za významná porušení pravidel byly obvykle vyšší.

Závěry a doporučení

72

Naší hlavní auditní otázkou v této zprávě bylo, zda je ekologizace schopna zvýšit environmentální a klimatický profil SZP v souladu s cílem stanoveným v právních předpisech EU.

73

Celkově docházíme k závěru, že ekologizace, jak se nyní provádí, pravděpodobně významným způsobem nezvýší environmentální a klimatický profil SZP.

74

Abychom uvedenou hlavní otázku auditu zodpověděli, zkoumali jsme:

 1. intervenční logiku, existenci jasných a dostatečně náročných cílů ekologizace a odůvodnění rozpočtových prostředků pro tuto politiku (viz body 1325),
 2. přínosy pro životní prostředí a klima, které lze od ekologizace očekávat viz body 2657),
 3. složitost, kterou ekologizace přináší do SZP (viz body 5871).
75

Ekologizace slouží dvěma různým cílům. Na jedné straně má zvýšit environmentální a klimatický profil SZP. Na druhé straně (jako přímá platba SZP) zůstává nástrojem podpory příjmů zemědělců. V právních předpisech je výslovně uveden jen první z těchto cílů (viz body 1314).

76

Ekologická platba postrádá plně propracovanou intervenční logiku. Komise nestanovila konkrétní cílové hodnoty, ani jinak neupřesnila, jaké výsledky by se mohly od ekologizace očekávat z hlediska životního prostředí a klimatu. Jakékoli posouzení účinnosti politiky bude ovlivněno i neucelenou znalostí výchozích situací, zejména z hlediska biologické rozmanitosti a kvality půd včetně obsahu organického uhlíku (viz body 1516).

77

Prvotní návrh Komise týkající se ekologizace měl z environmentálního hlediska vyšší ambice. Následně rozmělnění environmentálního obsahu politiky nezměnilo výši navrhovaného finančního krytí. To bylo od počátku stanoveno jako 30 % přímých plateb SZP. V průměru dotace v rámci ekologizace významně převyšují náklady pro zemědělce (včetně ušlých příjmů) na plnění požadavků ekologizace. Důvodem je skutečnost, že rozpočet ekologizace byl stanoven bez vazby na úroveň environmentálních ambicí politiky. Ekologizace zůstává v zásadě režimem podpory příjmů (viz body 1725).

78

Ekologizace pravděpodobně nezajistí významné přínosy pro životní prostředí a klima, zejména v důsledku významné mrtvé váhy, která tuto politiku ovlivňuje. Tato mrtvá váha vyplývá především ze skutečnosti, že požadavky v rámci ekologizace jsou obecně nenáročné a do značné míry odrážejí běžnou zemědělskou praxi. Kromě toho v důsledku rozsáhlých výjimek může většina zemědělců (65 %) ekologické platby využívat, aniž by pro ně ve skutečnosti platily povinnosti týkající se ekologizace. V důsledku toho ekologizace vede k pozitivní změně zemědělských postupů jen na velmi omezené části zemědělské půdy v EU. Odhadujeme, že zemědělci zřídili nové plochy využívané v ekologickém zájmu a zvýšili diverzifikaci plodin jen na přibližně 3,5 % orné půdy, tj. přibližně 2 % veškeré zemědělské půdy v EU. Kromě toho podle studie Společného výzkumného střediska vedly nové požadavky ekologizace týkající se trvalých travních porostů ke změně zemědělských postupů jen u 1,5 % zemědělské půdy v EU. Celkově bylo v důsledku ekologizace přeřazeno přibližně 5 % zemědělsky obdělávané půdy v EU (viz body 2639).

79

Rovněž jsme zjistili, že účinnost tří ekologických postupů snížila určitá omezení návrhu. Diverzifikace plodin nemohla zajistit plné environmentální přínosy střídání plodin. Určení environmentálně citlivých oblastí s trvalými travními porosty vycházelo zejména z kritérií souvisejících s biologickou rozmanitostí a bylo nedostatečně zaměřeno na trvalé travní porosty bohaté na uhlík mimo lokality sítě Natura 2000. A konečně také převaha produktivních druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu v kombinaci s nedostatkem smysluplných požadavků na hospodaření omezila pozitivní dopad ploch využívaných v ekologickém zájmu na biologickou rozmanitost (viz body 4050).

80

Členské státy mají při provádění ekologizace značnou míru volnosti, zvláště pokud jde o volbu druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu a určení environmentálně citlivých trvalých travních porostů. Zjistili jsme, že členské státy obecně této pružnosti nevyužívají k maximalizaci environmentálních a klimatických přínosů politiky. Nepokoušejí se určovat konkrétní potřeby související s ochranou životního prostředí a klimatu a zaměřovat se na ně ekologickými postupy. Spíše se snaží provádět ekologizaci způsobem, který minimalizuje zátěž pro ně samotné a pro jejich zemědělce. Komise má omezenou pravomoc nutit členské státy k možnostem provádění ekologizace, které nabízejí větší environmentální přínosy (viz body 5154).

81

Ekologizace má omezený dopad u základního scénáře environmentálních opatření v rámci pilíře II, a to zejména proto, že závazky nabízené zemědělcům v rámci těchto opatření byly náročnější než požadavky v rámci ekologizace ještě před zavedením ekologické platby (viz body 5557).

82

Ekologizace vnáší do SZP významnou složitost, která není s ohledem na výsledky, jež lze od ní očekávat, opodstatněná (viz body 7881). Tato složitost vzniká i kvůli tomu, jak se ekologizace překrývá s ostatními environmentálními nástroji SZP (podmíněnost a environmentální opatření pilíře II), což vytváří riziko mrtvé váhy a dvojího financování. Tato rizika zmírňují určitá rozhodnutí a opatření Komise a členských států. Nedávná změna sekundárního právního předpisu se zaměřila na určité obavy zemědělců a členských států týkající se složitosti politiky. Podle našich zjištění prováděla Komise nad tím, jak členské státy provádějí ekologizaci, byl řádný dohled (viz body 5869).

83

Ekologizace připomíná normy GAEC v tom, že se rovněž v zásadě jedná o soubor základních environmentálních podmínek uplatňovaných u podpory příjmů. Na rozdíl od norem GAEC stanoví vyšší potenciální sankce za nedodržování (viz body 7071).

Doporučení 1

Pro příští reformu SZP by Komise měla vypracovat úplnou intervenční logiku pro opatření EU v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu týkající se zemědělství, která bude obsahovat i konkrétní cílové hodnoty a bude se opírat o aktuální vědecké chápání dotčených jevů.

 1. V rámci této intervenční logiky by Komise měla vymezit potřeby, vstupy, procesy, výstupy, výsledky, dopady a relevantní externí faktory.
 2. Komise by měla definovat konkrétní cíle pro příspěvek SZP k cílům EU v oblasti životního prostředí a klimatu.
 3. Aby mohla navrhnout účinnou politiku a následně monitorovat a hodnotit její provádění, měla by Komise vypracovat modely a soubory dat týkající se biologické rozmanitosti, stavu půd (včetně obsahu uhlíku v půdě) a dalších relevantních environmentálních a klimatických problémů.

Cílové datum provedení: konec roku 2019.

Doporučení 2

V rámci přípravy na vypracování svého návrhu příští reformy SZP by Komise měla provést přezkum a zhodnotit stav provádění současné SZP. Při přípravě tohoto návrhu by se Komise měla řídit těmito zásadami:

 1. Zemědělci by měli mít přístup k platbám SZP jen v případě, že splní soubor základních environmentálních norem:
  1. Tyto normy by měly obsáhnout oblasti pokryté stávajícími normami GAEC a všeobecnými požadavky ekologizace (jež by měly jít v obou případech za rámec požadavků předpisů z oblasti ochrany životního prostředí). To by zjednodušilo systém přímých plateb SZP, neboť by se předešlo umělému a matoucímu rozlišování mezi v podstatě podobnými nástroji,
  2. sankce za nedodržování těchto kombinovaných norem by měly být dostatečné k tomu, aby měly odrazující účinek,
  3. aby se předešlo dvojímu financování, měly by být všechny tyto základní normy plně začleněny do základního environmentálního scénáře pro jakékoli programové opatření týkající se zemědělství.
 2. Zvláštní místní potřeby v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu lze vhodně řešit prostřednictvím silnějšího programového opatření v oblasti zemědělství, které se bude opírat o:
  1. splnění výkonnostních cílů
  2. a o financování, které bude odrážet posouzení průměrných vynaložených nákladů a ušlých příjmů souvisejících s opatřeními a postupy, které přesahují základní environmentální scénář.
 3. Budou-li mít členské státy při provádění SZP možnost volby, měly by být povinny před prováděním prokázat, že jimi zvolené možnosti jsou z hlediska dosahování cílů politiky účinné a efektivní.

Cílové datum provedení: konec roku 2019.

Tuto zprávu přijal senát I, jemuž předsedá Phil WYNN OWEN, člen Účetního dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 15. listopadu 2017.

Za Účetní dvůr


předseda

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha

Příloha I

Vývoj podílu trvalých travních porostů

ČS Roční podíl 2016 Referenční podíl za roky 2015–2020 Referenční podíl za roky 2007–2014
Celková ohlášená zemědělská půda
(ha)
Ohlášená plocha trvalých travních porostů
(ha)
Roční podíl
%
Celková ohlášená zemědělská půda
(ha)
Ohlášená plocha trvalých travních porostů
(ha)
Referenční podíl
%
Celková ohlášená zemědělská půda
(ha)
Ohlášená plocha trvalých travních porostů
(ha)
Referenční podíl
%
BE 13,14,400 4,48,987 34.2 % 13,15,486 4,43,224 33.7 % 13,53,009 4,54,292 33.6 %
BG 37,15,306 4,30,730 11.6 % 36,79,813 4,29,132 11.7 % 33,84,244 4,41,710 13.1 %
CZ 30,52,450 5,68,829 18.6 % 30,60,035 5,62,796 18.4 % 34,99,205 7,71,052 22.0 %
DK 24,06,971 1,87,406 7.8 % 24,32,797 1,88,410 7.7 % 27,94,151 2,18,588 7.8 %
DE 1,58,37,869 42,25,999 26.7 % 1,59,10,715 42,75,141 26.9 % 1,70,79,413 50,24,490 29.4 %
EE 7,80,945 1,91,413 24.5 % 8,08,521 2,26,379 28.0 % 8,62,508 2,29,640 26.6 %
IE 44,92,546 41,46,476 92.3 % 45,29,921 41,26,327 91.1 % 47,39,370 43,06,615 90.9 %
EL 34,74,055 11,13,762 32.1 % 33,51,290 11,48,530 34.3 % 43,09,659 13,48,970 31.3 %
ES 1,92,82,905 51,88,284 26.9 % 1,79,24,941 47,38,728 26.4 % 2,28,10,689 49,77,008 21.8 %
FR 2,64,43,752 83,08,807 31.4 % 2,60,84,955 81,38,942 31.2 % 2,71,91,897 80,65,062 29.7 %
HR 9,43,389 1,28,516 13.6 % 8,77,953 1,12,044 12.8 % 10,21,088 1,26,663 12.4 %
IT1 83,88,012 13,52,638 16.1 % 83,88,012 13,18,111 15.7 % 1,02,68,869 19,49,256 19.0 %
CY 1,33,987 2,622 2.0 % 1,32,259 2,994 2.3 % 1,41,133 154 0.1 %
LV 14,02,663 3,20,117 22.8 % 13,96,574 3,10,985 22.3 % 15,34,046 3,71,539 24.2 %
LT 26,83,626 6,95,077 25.9 % 26,80,109 5,77,221 21.5 % 25,68,706 4,17,962 16.3 %
LU 1,16,009 61,497 53.0 % 1,18,283 60,716 51.3 % 1,22,858 58,929 48.0 %
HU 46,57,441 5,76,847 12.4 % 46,49,119 5,83,495 12.6 % 50,91,878 1,34,447 2.6 %
NL 17,03,370 6,90,270 40.5 % 17,33,770 7,04,152 40.6 % 19,51,645 4,70,383 24.1 %
AT 20,60,208 9,04,038 43.9 % 19,63,729 8,52,273 43.4 % 28,87,353 14,58,766 50.5 %
PL 1,18,93,373 18,49,142 15.5 % 1,18,13,509 16,94,509 14.3 % 1,41,12,797 23,52,294 16.7 %
PT 23,70,452 8,93,592 37.7 % 23,14,906 8,84,013 38.2 % 33,57,552 8,15,454 24.3 %
RO 75,13,858 16,75,808 22.3 % 72,77,405 17,41,649 23.9 % 94,11,557 20,29,630 21.6 %
SL1 4,12,748 2,34,513 56.8 % 4,12,748 2,31,666 56.1 % 4,59,554 2,73,804 59.6 %
SK 16,97,140 3,90,167 23.0 % 17,17,269 4,00,310 23.3 % 18,54,458 5,04,402 27.2 %
FI 20,42,392 1,34,006 6.6 % 20,76,488 1,32,482 6.4 % 22,87,868 16,935 0.7 %
SE 25,22,147 4,24,332 16.8 % 26,13,443 3,74,188 14.3 % 31,86,163 5,64,182 17.7 %
UK2 1,38,07,482 85,47,962 61.9 % 1,39,39,630 90,37,730 64.8 % 1,60,99,487 96,94,376 60.2 %
EU celkem 14,51,49,497 4,36,91,838 30.1 % 14,32,03,679 4,32,96,146 30.2 % 16,43,81,157 4,70,76,603 28.6 %

1 Poslední údaje z roku 2015.

2 U Anglie jsou poslední údaje z roku 2015.

Zdroj: EÚD, podle údajů Evropské komise.

Příloha II

Hlavní údaje o uplatňování ESPG v roce 2016

ČS Všechny ESPG ESPG ohlášené v síti Natura 2000 ESPG ohlášené mimo síť Natura 2000
(ha) (jako % všech trvalých travních porostů) (ha) (jako % všech ESPG) (jako % trvalých travních porostů v N2000) (ha) (jako % všech ESPG) (jako % trvalých travních porostů mimo N2000)
BE 14,640 3 % 11,152 76% 21 % 3,488 24 % 1 %
BG 4,25,491 33 % 4,25,491 100% 100 % 0 0 % 0 %
CZ 4,16,962 43 % 1,38,737 33% 101 % 2,78,225 67 % 33 %
DK 9,547 5 % 9,547 100% 18 % 0 0 % 0 %
DE 5,43,674 12 % 5,43,674 100% 57 % 0 0 % 0 %
ET 687 0 % 687 100% 2 % 0 0 % 0 %
IE 30,175 1 % 30,175 100% 92 % 0 0 % 0 %
EL 4,58,258 22 % 4,58,258 100% 103 % 0 0 % 0 %
ES 24,92,436 31 % 24,92,436 100% 121 % 0 0 % 0 %
HR 76,487 12 % 76,487 100% 105 % 0 0 % 0 %
IT 12,67,973 38 % 10,50,647 83% 121 % 2,17,326 17 % 0 %
CY 740 40 % 740 100% 95 % 0 0 % 0 %
LV 9,703 1 % 3,762 39% 6 % 5,941 61 % 1 %
LT 66,313 12 % 66,313 100% 100 % 0 0 % 0 %
LU 6,526 10 % 3,025 46% 35 % 3,501 54 % 6 %
HU 4,60,145 65 % 4,60,145 100% 92 % 0 0 % 0 %
NL 48,984 6 % 48,984 100% 95 % 0 0 % 0 %
AT 24,795 2 % 24,795 100% 9 % 0 0 % 0 %
PL 2,56,825 8 % 2,56,825 100% 41 % 0 0 % 0 %
RO 6,79,522 15 % 6,79,522 100% 88 % 0 0 % 0 %
SL 20,850 7 % 20,850 100% 28 % 0 0 % 0 %
SK 1,42,239 27 % 1,42,239 100% 95 % 0 0 % 0 %
FI 3,143 10 % 3,143 100% 111 % 0 0 % 0 %
SE 49,058 11 % 49,058 100% 104 % 0 0 % 0 %
UK 5,80,112 5 % 5,61,491 97% 47 % 18,621 3 % 0 %
EU celkem* 80,85,285 16 % 75,58,183 93% 84 % 5,27,102 7 % 1 %
ČS Všechny trvalé travní porosty Trvalé travní porosty v síti Natura 2000 Trvalé travní porosty mimo síť Natura 2000
(ha) (ha) (jako % všech trvalých travních porostů) (ha) (jako % všech trvalých travních porostů)
BE 4,86,600 54,212 11 % 4,32,388 89 %
BG 12,71,320 4,26,348 34 % 8,44,972 66 %
CZ 9,60,080 1,37,384 14 % 8,22,696 86 %
DK 1,95,480 53,544 27 % 1,41,936 73 %
DE 46,20,980 9,58,000 21 % 36,62,980 79 %
ET 3,24,560 36,725 11 % 2,87,835 89 %
IE 39,15,770 32,933 1 % 38,82,837 99 %
EL 21,02,380 4,43,996 21 % 16,58,384 79 %
ES 79,62,040 20,53,279 26 % 59,08,761 74 %
HR 6,18,070 73,126 12 % 5,44,944 88 %
IT 33,16,430 8,69,545 26 % 24,46,885 74 %
CY 1,850 777 42 % 1,073 58 %
LV 6,54,260 62,634 10 % 5,91,626 90 %
LT 5,60,100 66,557 12 % 4,93,543 88 %
LU 66,900 8,573 13 % 58,327 87 %
HU 7,02,720 4,99,692 71 % 2,03,028 29 %
NL 7,73,090 51,451 7 % 7,21,639 93 %
AT 12,96,270 2,69,414 21 % 10,26,856 79 %
PL 32,06,310 6,22,927 19 % 25,83,383 81 %
RO 43,98,350 7,69,100 17 % 36,29,250 83 %
SL 2,84,780 73,909 26 % 2,10,871 74 %
SK 5,18,340 1,49,651 29 % 3,68,689 71 %
FI 30,670 2,834 9 % 27,836 91 %
SE 4,48,650 47,325 11 % 4,01,325 89 %
UK 1,07,91,520 11,98,646 11 % 95,92,874 89 %
EU celkem* 4,95,07,520 89,62,582 18 % 4,05,44,938 82 %

* Tato tabulka nezahrnuje Francii a Portugalsko z důvodu neúplnosti údajů a Maltu, která nemá žádné trvalé porosty.

Zdroj: EÚD, podle údajů Evropské komise.

Příloha III

Hlavní údaje o uplatňování EFA v roce 2016

ČS orná půda, na niž se vztahují povinnosti týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu požadovaná EFA:
5 % orné půdy, na niž se vztahují povinnosti týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu
všechny ohlášené EFA EFA ohlášené nad požadované minimum produktivní EFA
všechny produktivní EFA z toho
(ha) (jako % všech ohlášených EFA) plodiny, které vážou dusík pěstování meziplodin
(ha) (ha) (ha) (%) (ha) (jako % všech ohlášených EFA) (ha) (jako % všech ohlášených EFA)
BE 7,06,984 35,349 53,315 51 % 49,223 92 % 1,746 4 % 47,438 89 %
BG 29,92,629 1,49,631 2,10,043 40 % 1,09,760 52 % 91,013 32 % 18,227 9 %
CZ 23,96,918 1,19,846 1,78,209 49 % 1,64,840 92 % 1,32,623 72 % 32,196 18 %
DK 21,06,321 1,05,316 1,08,850 3 % 77,348 71 % nevybráno 76,298 70 %
DE 1,07,38,721 5,36,936 6,81,520 27 % 3,92,623 58 % 1,20,662 16 % 2,71,360 40 %
ET 3,99,630 19,981 39,807 99 % 29,852 75 % 29,852 65 % nevybráno
IE 3,17,777 15,889 39,117 146 % 5,210 13 % 4,401 12 % 784 2 %
EL 6,72,977 33,649 1,11,797 232 % 53,492 48 % 53,492 51 % nevybráno
ES 93,37,789 4,66,889 14,97,885 221 % 4,96,942 33 % 4,96,942 33 % nevybráno
HR 5,23,344 26,167 73,255 180 % 55,714 76 % 51,466 72 % 4,239 6 %
IT 33,52,576 1,67,629 3,07,295 83 % 2,28,102 74 % 2,27,851 72 % nevybráno
CY 61,862 3,093 9,123 195 % 2,983 33 % 2,983 24 % nevybráno
LV 8,26,932 41,347 81,369 97 % 33,743 41 % 31,726 30 % 2,017 2 %
LT 21,03,701 1,05,185 2,51,038 139 % 1,88,796 75 % 1,82,463 56 % 5,349 2 %
LU 47,818 2,391 3,668 53 % 2,738 75 % 957 29 % 1,782 49 %
HU 33,48,571 1,67,429 2,98,598 78 % 2,04,897 69 % 1,48,305 45 % 56,366 19 %
MT 91 5 17 264 % 14 84 % 14 60 % nevybráno
NL 5,82,736 29,137 60,378 107 % 59,503 99 % 3,821 7 % 55,675 92 %
AT 3,05,859 15,293 20,837 36 % 13,647 65 % 10,174 54 % 3,394 16 %
PL 57,91,052 2,89,553 4,08,652 41 % 3,56,890 87 % 1,97,531 49 % 1,58,858 39 %
PT 4,05,779 20,289 38,882 92 % 7,521 19 % 7,521 15 % nevybráno
RO 51,03,229 2,55,161 3,83,267 50 % 3,80,281 99 % 2,72,468 68 % 1,07,788 28 %
SL 70,803 3,540 5,705 61 % 5,391 94 % 4,357 43 % 1,034 18 %
SK 12,20,965 61,048 89,208 46 % 56,227 63 % 46,945 55 % 9,113 10 %
FI 4,13,588 20,679 27,312 32 % 7,297 27 % 7,296 25 % nevybráno
SE 13,79,908 68,995 1,18,308 71 % 51,091 43 % 36,014 29 % 13,897 12 %
UK 47,95,556 2,39,778 4,97,274 107 % 1,90,481 38 % 1,78,624 34 % 11,839 2 %
EU celkem* 6,00,04,114 30,00,206 55,94,727 86 % 32,24,604 58 % 23,41,247 39 % 8,77,653 16 %
ČS neproduktivní EFA
všechny neproduktivní EFA z toho
(ha) (jako % všech ohlášených EFA) Půda ponechaná ladem Krajinné prvky
(ha) (jako % všech ohlášených EFA) (ha) (jako % všech ohlášených EFA)
BE 4,205 8 % 1,629 3 % 1,791 3 %
BG 1,08,047 51 % 1,05,239 50 % 1,740 1 %
CZ 13,370 8 % 10,638 6 % 2,361 1 %
DK 32,564 30 % 25,693 24 % 969 1 %
DE 2,63,565 39 % 1,81,275 27 % 74,855 11 %
ET 9,954 25 % 8,987 23 % 968 2 %
IE 34,177 87 % 555 1 % 30,896 79 %
EL 58,305 52 % 58,152 52 % 55 0 %
ES 10,09,038 67 % 9,69,662 65 % nevybráno
HR 17,550 24 % 11,241 15 % 677 1 %
IT 84,716 28 % 79,758 26 % 2,117 1 %
CY 6,140 67 % 5,806 64 % 224 2 %
LV 47,626 59 % 46,101 57 % 1,525 2 %
LT 69,617 28 % 68,575 27 % 58 0 %
LU 930 25 % 165 5 % 528 14 %
HU 93,927 31 % 83,008 28 % 7,011 2 %
MT 3 16 % 3 16 % 0 0 %
NL 881 1 % nevybráno 875 1 %
AT 7,269 35 % 7,182 34 % 8 0 %
PL 52,262 13 % 32,134 8 % 8,723 2 %
PT 31,361 81 % 29,578 76 % 233 1 %
RO 3,011 1 % nevybráno 2,524 1 %
SL 328 6 % 328 6 % nevybráno
SK 33,150 37 % 30,787 35 % 2,070 2 %
FI 20,012 73 % 20,011 73 % 0 0 %
SE 68,397 58 % 62,111 52 % 5,107 4 %
UK 3,06,822 62 % 1,94,966 39 % 71,744 14 %
EU celkem* 23,77,228 46 % 20,33,582 39 % 2,17,060 5 %

* Tato tabulka nezahrnuje Francii z důvodu neúplnosti údajů.

Zdroj: EÚD, podle údajů Evropské komise.

Odpověď Komise

Shrnutí

IV

Z pohledu Komise má ekologizace potenciál posílit environmentální a klimatický profil SZP v porovnání s obdobím před jejím zavedením. Novinkou je například povinnost zřizovat plochy využívané v ekologickém zájmu v procentuálním poměru k orné půdě. Omezením míry přeměny pastvin byla posílena ochrana trvalých travních porostů na celostátní i regionální úrovni.

Ekologizace se navíc vztahuje na zemědělské podniky, které zahrnují vysoký podíl zemědělské plochy (77 % v roce 2016). Kromě toho Komise ve svých zprávách o ekologizaci uznala, že při provádění je možné postupovat lépe, a byla přijata řada regulačních změn sloužících jak k usnadnění fungování režimu, tak k posílení jeho environmentálního profilu. Například od roku 2018 bude platit zákaz používání pesticidů na plochách využívaných v ekologickém zájmu, což představuje výrazné zlepšení environmentálního profilu ekologizace.

V

Ekologizace je podpora příjmu oddělená od produkce, která je udělována zemědělcům za zajišťování základních veřejných statků. Z tohoto hlediska se ekologizace jakožto standardizovaná platba liší od cílenějších a ambicióznějších agroenvironmentálních a klimatických opatření, která kompenzují vynaložené náklady a ušlý příjem ve srovnání se základními požadavky. Platba na ekologizaci, jež je standardizována v zájmu jednodušší správy, neodráží náklady zemědělců ani hodnotu očekávaných základních environmentálních a klimatických přínosů. Podíl na vyplácených přímých platbách (30 % plus možné sankce do výše 7,5 % přímých plateb) funguje jako účinný odrazující prostředek. Díky významnému podílu na přímých platbách a jejich závazné povaze jsou ekologické postupy uplatňovány téměř všemi zemědělci, kteří podléhají povinnostem v rámci ekologizace, čímž je zajištěno široké využívání těchto postupů.

VI

Komise ve svém pojetí mrtvé váhy zohledňuje nejen změny zemědělských postupů, které ekologizace vyžaduje, ale také zachovávání stávajících postupů a ploch (např. půda ležící ladem, ochrana živých plotů v krajině, ochranné pásy atd.), jež mají přínos pro životní prostředí a klima. To platí o to více, že externí faktory posilují současné směřování k intenzifikaci a specializaci produkce. Komise se domnívá, že pokud vezmeme v úvahu také tento účinek ekologizace, je mrtvá váha zmiňovaná Evropským účetním dvorem menšího rozsahu. Potenciál ekologizace směřující k posílení environmentálního profilu SZP spočívá také v oblasti povinností týkajících se ekologizace, kdy musejí tyto změny či zachovávání stávajících přínosných postupů dodržovat zemědělci.

VIII

První odrážka: Ačkoli Komise po věcné stránce s doporučením 1 souhlasí, není v této fázi schopna učinit konkrétní závazky ohledně legislativních návrhů pro období po roce 2020 ani cílového data provedení. Začala již však pracovat na dalším rozvoji intervenční logiky nástrojů SZP spjatých s životním prostředím a klimatem včetně ekologizace.

Druhá odrážka: Komise souhlasí s první větou doporučení 2 a již provádí přezkum a zhodnocuje stav provádění současné SZP s ohledem na své legislativní návrhy pro SZP po roce 2020. V této souvislosti již Komise vydala dvě zprávy o provádění ekologizace v roce 2016 a 2017.

Ačkoli Komise po věcné stránce souhlasí se zbývající částí doporučení 2, není v této fázi schopna učinit konkrétní závazky ohledně legislativních návrhů pro období po roce 2020 a cílového data provedení.

Připomínky

Společná odpověď Komise k bodu 16 písm. a) a b) a rámečku 2:

Cílem ekologizace je posílit environmentální profil SZP. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím tří požadavků, které se týkají cílů v oblasti životního prostředí a klimatu ohledně biologické rozmanitosti (zejména prostřednictvím ploch využívaných v ekologickém zájmu), ukládání uhlíku (zejména prostřednictvím ochrany trvalých travních porostů) a půdy (zejména prostřednictvím diverzifikace plodin). Ekologizace má zjevně za jediný cíl přispět ke zlepšení situace v souvislosti s těmito environmentálními a klimatickými výzvami. Co se týče hodnocení výsledku ekologizace vůči jejímu cíli, vhodným ukazatelem se stává plocha, na kterou se vztahuje nejméně jedna povinnost týkající se ekologizace, přičemž cílem je tuto plochu maximálně rozšířit. Jak zdůrazňuje Evropský účetní dvůr, je přirozeně obtížné stanovit cíle a hodnotit konkrétní příspěvek ekologizace ke všem environmentálním a klimatickým výzvám z důvodu celé řady externích a interních faktorů.

Rámeček 2 – Biologická rozmanitost a půda: není jasné, kde jsme a kde chceme být Půda

Sdělení Komise na téma „Tematické strategie pro ochranu půdy“ zůstává nejkomplexnějším evropským rámcem zabývajícím se různými formami degradace půdy. Od roku 2006 se podařilo mnohého dosáhnout prostřednictvím nelegislativních pilířů včetně sjednocení ochrany půdy v rámci politik EU, zejména SZP. Vzhledem k tomu, že chybí právní předpisy EU týkající se půdy (návrh rámcové směrnice o ochraně půdy (KOM(2006) 231) byl po 8 letech stažen z důvodu blokační menšiny v Radě), stále nejsou stanoveny konkrétní cíle ochrany půdy na úrovni EU. Na úrovni EU bylo přijato několik opatření, jako například založení odborné skupiny EU pro ochranu půdy, za účelem plnění závazků 7. akčního programu EU pro životní prostředí a zvážení potenciální nové iniciativy pro ochranu půdy na úrovni EU. Podle nedávno zveřejněného soupisu politik ochrany půdy na úrovni EU a členských států1 je ochrana půdy stále rozmělněná do mnoha politických nástrojů.

19

Viz odpověď Komise k bodu 16 písm. a) a b) a rámečku 2 a odpověď Komise k bodu 20.

b)

Dopady musí být zkoumány za období několika let a jsou výsledkem současného účinku několika faktorů, včetně očekávaného účinku ploch využívaných v ekologickém zájmu.

20

Ačkoli očekávané přínosy pro životní prostředí nebyly v posouzení dopadů přesně vyčísleny, cíle každého požadavku ekologizace byly definovány v okamžiku jejich přijetí Komisí. Plochy využívané v ekologickém zájmu měly primárně posílit biologickou rozmanitost, ochrana trvalých travních porostů primárně směřovala k zajištění ukládání uhlíku a diverzifikace plodin (podobně jako původně zamýšlené střídání plodin) k zachování kvality půdy. V případě některých postupů byly cíle podloženy existující odbornou literaturou, zejména v případě diverzifikace plodin a trvalých travních porostů. V následných diskusích bylo dále rozvedeno, čeho se ekologizace snaží dosáhnout, nikoli však v konkrétních číslech.

Společná odpověď Komise k bodům 23 a 24:

Ekologizace je podpora příjmu oddělená od produkce, která je udělována zemědělcům za zajišťování veřejných statků v oblasti životního prostředí a klimatu. Z tohoto hlediska se ekologizace jakožto standardizovaná platba liší od cílenějších a ambicióznějších agroenvironmentálních a klimatických opatření, která kompenzují vynaložené náklady a ušlý příjem ve srovnání se základními požadavky. Platba na ekologizaci, jež je standardizována v zájmu jednodušší správy, neodráží náklady zemědělců ani hodnotu očekávaných základních environmentálních a klimatických přínosů. Podíl na vyplácených přímých platbách (30 % plus možné sankce do výše 7,5 % přímých plateb) funguje jako účinný odrazující prostředek. Díky významnému podílu na přímých platbách a jejich závazné povaze jsou ekologické postupy uplatňovány téměř všemi zemědělci, kteří podléhají povinnostem týkajícím se ekologizace, čímž je zajištěno široké využívání těchto postupů.

25

Jelikož ekologizace přispívá společně s dalšími politickými nástroji k dosažení jistých obecných environmentálních cílů, jako jsou například zlepšení organického složení půdy, ochrana krajiny nebo kvalita vody, bylo by velmi obtížné izolovaně vyjádřit konkrétní ekonomickou hodnotu očekávaných environmentálních a klimatických přínosů, které v rámci těchto obecných cílů přinesla ekologizace.

e)

Viz odpověď Komise k bodu 16.

Souhrnná odpověď Komise k bodům 29 až 31:

Co se týče změn postupů, domnívá se Komise, že nejlepším ukazatelem dopadu zavedení ekologizace je množství dotčených zemědělských podniků. V této souvislosti Komise shledává, že v případě diverzifikace plodin vedla ekologizace ke změnám u 13 % zemědělských podniků a v případě ploch využívaných v ekologickém zájmu u 37 % zemědělských podniků2. Dopad těchto změn na životní prostředí z hlediska plochy je obtížné zhodnotit, protože přínosy nejsou očekávány jen na konkrétním podílu půdy, na kterém ke změnám došlo, ale na větší ploše. Tyto dopady se odvíjejí od uplatňování přínosných postupů.

Viz rovněž odpověď Komise k bodu 34.

Společná odpověď Komise k bodům 32 a 33:

Komise se domnívá, že podíl plochy, na kterou se vztahuje nejméně jedna povinnost týkající se ekologizace, je vhodným ukazatelem potenciálu ekologizace směřujícího k posílení environmentálního profilu SZP. Tímto ukazatelem je zohledňována také plocha, na kterou se vztahují všechny požadavky ekologizace ve vzájemné doplňkovosti a součinnosti kromě jiného s dalšími opatřeními, jako jsou dobrý zemědělský a environmentální stav a agroenvironmentálně-klimatické opatření. Konečný environmentální a klimatický dopad ekologizace samozřejmě záleží také na náročnosti požadavků, které se na tyto plochy vztahují (jako například rozšíření ploch využívaných v ekologickém zájmu z 5 % na 7 %), avšak kvantitativní hledisko, tj. dotčená plocha, je pro konečný výsledek klíčová. V roce 2016 pokrývaly zemědělské podniky podléhající jedné nebo více povinnostem týkajícím se ekologizace 77 % celkové zemědělské plochy. Pro konkrétní povinnosti týkající se ekologizace jsou používány také další ukazatele za účelem sledování ekologizace, například procentuální zastoupení ploch využívaných v ekologickém zájmu v rámci orné půdy (zakládající se na hlášení ploch využívaných v ekologickém zájmu od zemědělců). Tyto ukazatele jsou podrobně rozebírány ve všech dostupných zprávách o ekologizaci, konkrétně v pracovním dokumentu útvarů Komise z roku 2016 a zprávě Radě a Evropskému parlamentu o plochách využívaných v ekologickém zájmu z roku 2017.

Navíc povinnosti týkající se ekologizace nemají nutně za cíl změnu zemědělských postupů (viz odpověď Komise k bodu 34).

34

Komise ve svém pojetí mrtvé váhy zohledňuje nejen změny zemědělských postupů, které ekologizace vyžaduje, ale také zachovávání stávajících postupů příznivých pro životní prostředí a ploch, zejména v případě, kdy externí faktory posilují směřování k intenzifikaci produkce (např. omezováním trvalých travních porostů a půdy ležící ladem). Uvedeme-li zjednodušený příklad, požadavek na plochu využívanou v ekologickém zájmu nutně neznamená vytváření nových prvků nebo ekologických ploch v každém zemědělském podniku, kde už na požadované úrovni existují. Nicméně ekologizace tyto prvky a plochy chrání a podporuje, a tím předchází jejich zničení z důvodu intenzifikace produkce. Vezme-li se tato skutečnost v úvahu, mrtvá váha konstatovaná Evropským účetním dvorem bude omezenějšího rozsahu.

39

Ekologičtí zemědělci, považovaní za „ekologické z vlastní podstaty“, poskytují veřejné statky nad rámec veřejných statků plynoucích z ekologizace. Malí zemědělci nepodléhají povinnostem v rámci ekologizace na základě potřeby zjednodušování a zohledňování nákladů a přínosů. Nicméně plocha spadající pod režim pro malé zemědělce je omezeného rozsahu (7 % plochy, na kterou se vztahují přímé platby).

45

Ochrana environmentálně citlivých trvalých travních porostů je primárně cílem sítě Natura 2000, která zahrnuje nejcennější oblasti z hlediska biologické rozmanitosti.

46

Zatímco obecným cílem ochrany trvalých travních porostů je zachování zásob uhlíku, cílem ochrany zvláštní kategorie environmentálně citlivých trvalých travních porostů je zachovat biologickou rozmanitost a přispět k dosažení dobrého stavu z hlediska ochrany ve smyslu směrnice 92/43/EHS přílohy I o stanovištích travinných porostů, přílohy II o druzích závislých na obhospodařování travních porostů a ve smyslu ochrany ptačích druhů ve zvláštních chráněných oblastech, které zahrnují i travní porosty, na základě směrnice 2009/147/ES. Směrnice o ptácích a stanovištích jsou navíc v některých pravidlech silně spjaty. Na základě stávajících právních předpisů je proto lepší cílit v první řadě na biologickou rozmanitost.

48

Plochy s plodinami, které vážou dusík, a meziplodinami jsou skutečně významně zastoupeny mezi plochami využívanými v ekologickém zájmu, avšak druhým nejvýznamnějším druhem ploch využívaných v ekologickém zájmu jsou půdy ležící ladem, tedy neproduktivní plochy, které v roce 2015 představovaly 38 % všech ploch využívaných v ekologickém zájmu. Pokud jsou stanoveny náležité požadavky na hospodaření, má půda ležící ladem přínos pro životní prostředí a klima, a proto je tento druh ploch využívaných v ekologickém zájmu důležitý pro možné posílení přidané hodnoty ploch využívaných v ekologickém zájmu.

50

Komise se domnívá, že poslední úprava aktu v přenesené pravomoci3, která přináší objasnění postupů hospodaření jako například zákaz pesticidů na produktivních plochách využívaných v ekologickém zájmu nebo upřesnění minimálního období rostlinného porostu, je významným krokem směrem k posílení biologické rozmanitosti těchto ploch. Proto by na dotčených plochách měly tyto změny výrazně zlepšit požadavky na hospodaření týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu.

54

Komise aktivně dohlíží na to, jak členské státy provádějí ekologizaci, a sleduje nesprávné provádění pravidel EU. Hodnotící schopnosti Komise však mají své meze a Komise není schopna do detailu posoudit, zda konkrétní volba má význam pro životní prostředí v případě určité vnitrostátní nebo místní situace.

57

Kontinuita je jedním z nejdůležitějších rysů agroenvironmentálně-klimatické podpory. Provádění kvalitních režimů, které přinášejí výsledky, po delší dobu než jedno programové období umožňuje dosahovat výraznějších výsledků.

Ačkoli je možné očekávat, že zavádění ekologizace zvýší environmentální ambice agroenvironmentálně-klimatických opatření, nemusí se to projevit ve všech případech. Zaprvé ekologizace není součástí základního scénáře agroenvironmentálně-klimatických opatření. Tato opatření musí zamezit platbám za činnosti překrývající se s ekologizací (což de facto vyžaduje navýšení úrovně ambicí za účelem poskytnutí vyšší prémie), ale činnosti bez nároku na odměnu mohou nadále zůstat součástí opatření. Zadruhé zvláště v případě závazků souvisejících s diverzifikací plodin může být z hlediska dopadu ekologizace snadněji shledáno, že za účelem udržení této podpory je potřeba, aby byla diverzifikace ambicióznější, než je v případě ekologizace.

58

Komise se domnívá, že rizikem překryvu mezi ekologizací a podmíněností a mezi ekologizací a environmentálními opatřeními v rámci rozvoje venkova se náležitě zabývají regulační předpisy. V posledně jmenovaném případě nejsou překryvy mezi ekologizací a agroenvironmentálně-klimatickými závazky vyloučeny právním rámcem, pokud je podpora za totožný postup udělována jen jednou, tj. nedochází k dvojímu financování.

Společná odpověď Komise k bodům 59 a 60:

Rizikem překryvu mezi ekologizací a podmíněností, zmiňovaným Evropským účetním dvorem, se zabývají regulační předpisy. Prvky nebo postupy požadované v rámci podmíněnosti v jednotlivých členských státech naopak vytvářejí základní scénář pro ekologické postupy na úrovni EU. Například plochy s meziplodinami o jednom druhu mohou být vyžadovány v rámci podmíněnosti, ale jako plochy využívané v ekologickém zájmu se počítají pouze v případě, že je do směsi meziplodin přidán ještě jeden další druh. Oba nástroje proto fungují v součinnosti, podmíněnost tvoří právní předpis a plochy využívané v zájmu ekologizace zlepšují environmentální dopad.

66

Přezkum ekologizace byl součástí zjednodušení SZP ve spojitosti s programem Komise REFIT za rok 2016. Odpovídalo to závazku, který Komise přijala ve svém prohlášení ze dne 2. dubna 2014, podle kterého po roční zkušenosti posoudí administrativní zátěž, dopad na rovnost podmínek a potenciál produkce na úrovni EU. Pracovní dokument útvarů Komise byl zveřejněn v červnu 20164.

Na základě přezkumu vytvořily útvary GŘ AGRI sadu konkrétních návrhů na zjednodušení. Ty tvoří vyvážený soubor, který zdokonaluje stávající pravidla, zejména pro plochy využívané v ekologickém zájmu, aby je učinil pochopitelnějšími a snáze proveditelnějšími jak pro zemědělce, tak správní orgány.

Za tímto účelem Komise předložila akt v přenesené pravomoci (pozměňující nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014). Tento text byl přijat oběma spolunormotvůrci a zveřejněn dne 30. června 20175.

Třináct opatření upraví podmínky hospodaření a pobídne zemědělce k hlášení krajinných prvků a ochranných pásů. Například:

 • V případě podobnosti určitých krajinných prvků a pásů ploch využívaných v ekologickém zájmu byly některé kategorie sloučeny a související požadavky zjednodušeny. Tím se zamezí nejasnostem a příčinám chyb.
 • Některé odchylky byly zavedeny ve stanovené maximální míře a na základě umístění krajinných prvků, což zejména umožní větší pokrytí takových druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu, jako jsou živé ploty a souvratě.
 • Podmínky, které bylo obtížné obhájit z hlediska environmentálních přínosů, jako například povinnost používat plodiny vážící dusík jako čistou kulturu, byly odstraněny.

Je třeba zdůraznit, že účelem některých změn je zlepšit environmentální profil politiky a posílit celkovou důvěryhodnost ekologizace přímých plateb od roku 2013.

To se týká i stanovení minimálního období pro některé prvky jako například meziplodiny a půdu ležící ladem a obecného zákazu používání přípravků na ochranu rostlin na obdělávaných plochách, které nesou označení ploch využívaných v ekologickém zájmu. Tento zákaz odráží cíl plateb: používání pesticidů je neslučitelné se zachováním a rozvojem biologické rozmanitosti na plochách představujících pouhých 5 % orné půdy.

67

Za účelem podpory členských států při provádění ekologizace byla od roku 2015 přijata řada zjednodušujících opatření v rámci nařízení nebo pokynů. Ohledně ploch využívaných v ekologickém zájmu se hlavní změny týkaly:

 • v případě některých prvků zjednodušení kritéria velikosti a možnosti využití plochy (např. ochranná pásma, souvratě),
 • skutečnosti, že zemědělci mohou do jisté míry pozměnit druh a umístění prvků po podání žádosti o podporu,
 • možnosti, že ne všechny potenciální trvalé plochy využívané v ekologickém zájmu musí být zmapovány ve vrstvě ploch využívaných v ekologickém zájmu,
 • pružnosti v rozlišování mezi živými ploty, ochrannými lesními pásy a stromořadími a slučování jednotlivých druhů ploch využívaných v ekologickém zájmu,
 • vyjasnění definic (mezery v živých plotech nebo ochranné lesní pásy),
 • souhlasu s přilehlými krajinnými prvky umístěnými okolo zemědělského pozemku.
Rámeček 5 – Vysoká zátěž spojená se zřízením vrstvy ploch využívaných v ekologickém zájmu

V roce 2015, tj. v prvním roce provádění ekologizace, Komise pozměnila pokyny k vrstvě ploch využívaných v ekologickém zájmu, aby objasnila, že všechny tyto plochy nahlášené zemědělci a stabilní v čase mají být zmapovány ve vrstvě ploch využívaných v ekologickém zájmu, ne však nutně všechny potenciální plochy využívané v ekologickém zájmu.

69

Viz odpověď Komise k bodu 54.

Závěry a doporučení

73

Z pohledu Komise má ekologizace potenciál posílit environmentální a klimatický profil SZP oproti období před jejím zavedením. Novinkou je například povinnost mít plochy využívané v ekologickém zájmu v procentuálním poměru k orné půdě. Omezením míry přeměny pastvin byla posílena ochrana trvalých travních porostů na celostátní i regionální úrovni. Ekologizace se navíc vztahuje na zemědělské podniky, které zahrnují vysoký podíl zemědělské plochy (77 % v roce 2016). Kromě toho Komise ve svých zprávách o ekologizaci uznala, že při provádění je možné postupovat lépe, a byla přijata řada regulačních změn sloužících jak k usnadnění fungování režimu, tak k posílení jeho environmentálního profilu. Například od roku 2018 bude platit zákaz používání pesticidů na plochách využívaných v ekologickém zájmu, což představuje výrazné zlepšení environmentálního profilu ekologizace.

77

Ekologizace je podpora příjmu oddělená od produkce, která je udělována zemědělcům za zajišťování veřejných statků v oblasti životního prostředí a klimatu. Z tohoto hlediska se ekologizace jakožto standardizovaná platba liší od cílenějších a ambicióznějších agroenvironmentálních a klimatických opatření, která kompenzují vynaložené náklady a ušlý příjem ve srovnání se základními požadavky. Platba na ekologizaci, jež je standardizována v zájmu jednodušší správy, neodráží náklady zemědělců ani hodnotu očekávaných základních environmentálních a klimatických přínosů. Podíl na vyplácených přímých platbách (30 % plus možné sankce do výše 7,5 % přímých plateb) funguje jako účinný odrazující prostředek. Díky významnému podílu na přímých platbách a jejich závazné povaze jsou ekologické postupy uplatňovány téměř všemi zemědělci, kteří podléhají povinnostem v rámci ekologizace, čímž je zajištěno široké využívání těchto postupů.

78

Komise ve svém pojetí mrtvé váhy zohledňuje nejen změny zemědělských postupů, které ekologizace vyžaduje, ale také zachovávání stávajících postupů a ploch (např. půda ležící ladem, ochrana živých plotů v krajině, ochranné pásy atd.) přínosných pro životní prostředí a klima. To platí o to více, že externí faktory posilují současné směřování k intenzifikaci a specializaci produkce. Komise se domnívá, že pokud vezmeme v úvahu také tento účinek ekologizace, je mrtvá váha zmiňovaná Evropským účetním dvorem menšího rozsahu. Potenciál ekologizace směřující k posílení environmentálního profilu SZP spočívá také v oblasti povinností týkajících se ekologizace, kdy musí tyto změny či zachovávání stávajících přínosných postupů dodržovat zemědělci.

79

Podoba ekologických opatření v právních předpisech EU je kompromisem mezi očekávanými environmentálními výsledky a omezeními, která lze uložit zemědělcům a vnitrostátním správním orgánům. Z tohoto hlediska byla z důvodu omezení hospodaření upřednostněna diverzifikace plodin před střídáním plodin, určení environmentálně citlivých trvalých travních porostů má spojitost s některými požadavky sítě Natura 2000 ohledně cílů biologické rozmanitosti a druhy ploch využívaných v ekologickém zájmu zahrnují produktivní prvky, aby se zamezilo příliš tvrdému dopadu na produkční potenciál. Po prvním roce provádění ekologizace iniciovala Komise na základě získané zkušenosti nezbytné změny směřující k usnadnění a zlepšení environmentálních přínosů ekologizace. Mezi ty patří zejména zákaz pesticidů na produktivních druzích ploch využívaných v ekologickém zájmu.

80

Viz odpověď Komise k bodu 54.

Doporučení 1

Ačkoli Komise po věcné stránce s doporučením 1 souhlasí, není v této fázi schopna učinit konkrétní závazky ohledně legislativních návrhů pro období po roce 2020 ani cílového data provedení. Začala již však pracovat na dalším rozvoji intervenční logiky nástrojů SZP spjatých s životním prostředím a klimatem včetně ekologizace.

Doporučení 2

Komise souhlasí s první větou doporučení 2 a již provádí přezkum a zhodnocuje stav provádění současné SZP s ohledem na své legislativní návrhy pro SZP po roce 2020. V této souvislosti již Komise vydala dvě zprávy o provádění ekologizace v roce 20166 a 20177.

Ačkoli Komise po věcné stránce souhlasí se zbývající částí doporučení 2, není v této fázi schopna učinit konkrétní závazky ohledně legislativních návrhů pro období po roce 2020 a cílového data provedení.

Glosář a zkratky

EFA: Plochy využívané v ekologickém zájmu (Ecological Focus Areas). Půda v zemědělských podnicích vyhrazená pro konkrétní postupy nebo prvky přínosné pro životní prostředí. V rámci ekologizace musí zemědělské podniky obvykle vyhradit nejméně 5 % své orné půdy pro plochy využívané v ekologickém zájmu.

Efekt mrtvé váhy: Situace, kdy by byl dotovaný projekt zcela nebo zčásti realizován i bez veřejné podpory.

ESPG: Environmentálně citlivé trvalé travní porosty. Pozemky s trvalými travními porosty, nacházející se především v oblastech Natura 2000, které členské státy určí na základě jejich biologické rozmanitosti, zejména pro chráněné druhy žijící v trvalých travních porostech a příslušná stanoviště. V rámci ekologizace jsou tyto pozemky chráněny před přeměnou na jiné využívání půdy nebo orbou.

EU: Evropská unie

GAEC: Dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Condition). Souhrnný výraz pro soubor základních norem použitelných v rámci podmíněnosti, které definují dobrý zemědělský a environmentální stav půdy.

GŘ AGRI: Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova.

GŘ CLIMA: Generální ředitelství Evropské komise pro oblast klimatu.

GŘ ENV: Generální ředitelství Evropské komise pro životní prostředí

JRC: Společné výzkumné středisko. Generální ředitelství Evropské komise.

Natura 2000: Největší celistvá ekologická síť chráněných oblastí na světě, která pokrývá 18 % pevninské plochy v celé EU a významné mořské oblasti.

Pilíř I SZP: Součást společné zemědělské politiky, která zahrnuje přímé platby zemědělcům a tržní opatření.

Pilíř II SZP: Součást společné zemědělské politiky, která zahrnuje opatření pro rozvoj venkova.

Podmíněnost: Systém, který váže většinu plateb v rámci SZP na soubor základních norem, aby zajistil dobrý zemědělský a environmentální stav půdy (GAEC), a stanoví určité povinnosti, známé jako povinné požadavky na hospodaření (PPH). Povinné požadavky na hospodaření jsou definovány v příslušných právních předpisech EU v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat.

PPH: Povinné požadavky na hospodaření. Souhrnný výraz pro soubor povinností stanovených v příslušných právních předpisech EU v oblasti životního prostředí, změny klimatu, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat, které jsou použitelné v rámci podmíněnosti.

Přímé platby: Podpora poskytovaná přímo zemědělcům, která jim slouží jako záchranná síť. Platby mají zejména podobu podpory základního příjmu bez vazby na produkci. Pomáhají stabilizovat příjmy zemědělců z prodeje na trzích, které podléhají výkyvům. Přímé platby se poskytují z Evropského zemědělského záručního fondu, obecně označovaného jako „pilíř I“ SZP.

Rozvoj venkova: Politika EU obecně označovaná jako pilíř II SZP, která se zabývá hospodářskými, environmentálními a sociálními potřebami venkovských oblastí EU. Platby v rámci rozvoje venkova jsou vypláceny z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova se spolufinancováním ze strany členských států.

SZP: Společná zemědělská politika. Soubor právních předpisů a postupů, které Evropská unie přijala s cílem zajistit společnou a jednotnou politiku v oblasti zemědělství. Původní opatření byla zavedena v roce 1962. Od té doby byla tato politika upravena a rozvinuta a prošla řadou reforem.

Zemědělský podnik: Hospodářství, tj. veškerá půda a zvířata nacházející se na území téhož členského státu, které spravuje jeden zemědělec (kterým může být fyzická nebo právnická osoba nebo seskupení takových osob) a používá se k zemědělské činnosti.

Poznámky na konci textu

1 SZP se dělí na dva pilíře: pilíř I zahrnuje přímé platby zemědělcům a intervenční opatření na trzích. Je plně financován z rozpočtu EU. Pilíř II zahrnuje opatření pro rozvoj venkova, která spolufinancují členské státy.

2 K těmto negativním dopadům zemědělství patří vyčerpávání a eroze půd, znečišťování vody, emise skleníkových plynů a ztráta biologické rozmanitosti.

3 Úplný oficiální název tohoto nového režimu podpory zní „platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí“.

4 Bod odůvodnění 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

5 COM(2011) 625 final ze dne 12.10.2011.

6 Bod odůvodnění 41 nařízení (EU) č. 1307/2013.

7 Bod odůvodnění 42 nařízení (EU) č. 1307/2013.

8 Bod odůvodnění 44 nařízení (EU) č. 1307/2013.

9 Bod odůvodnění 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 487).

10 KOM(2006) 231 v konečném znění ze dne 22.9.2006.

11 KOM(2008) 30 v konečném znění ze dne 23.1.2008 „20 a 20 do roku 2020 – Změna klimatu je pro Evropu příležitostí“.

12 COM(2014) 15 final ze dne 22.1.2014 „Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020–2030 (rámec v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030)“.

13 COM(2011) 112 v konečném znění ze dne 8.3.2011 „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“. Tento přístup navržený Komisí potvrdily Evropská rada a Evropský parlament v únoru 2013, resp. březnu 2013.

14 COM(2011) 244 final ze dne 3.5.2011.

15 COM(2015) 478 final a SWD(2015) 187 final ze dne 2.10.2015.

16 KOM(2006) 216 v konečném znění ze dne 22.5.2006.

17 Na rozdíl od výdajů na rozvoj venkova, pro které takové cíle existují.

18 OECD Compendium of Agri-environmental Indicators (Kompendium agroenvironmentálních ukazatelů OECD), OECD Publishing, 2013.

19 Údaje Eurostatu, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdnr100&plugin=.

20 Landscape Infrastructure and Sustainable Agriculture (LISA), Report on the investigation in 2014 (Krajinná infrastruktura a udržitelné zemědělství (LISA), zpráva o šetření v roce 2014), červenec 2015. Projekt vedli Dr. Rainer Oppermann, Richard Bleil, Anja Eirich a Julian Lüdemann z Institutu pro agroekologii a biodiverzitu (IFAB) v Mannheimu.

21 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/LUCAS_-_Land_use_and_land_cover_survey.

22 Arwyn Jones a kol. (JRC); CAPRESE-SOIL: CArbon PREservation and SEquestration in agricultural soils, Options and implications for agricultural production (CAPRESE-SOIL: pohlcování a ukládání uhlíku, možnosti a důsledky pro zemědělskou produkci), závěrečná zpráva, 2013.

23 The State of Soil in Europe, A contribution of the JRC to the EEA’s Environmental State and Outlook Report – SOER 2010 (Stav půd v Evropě, příspěvek JRC ke zprávě agentury EEA o stavu životního prostředí a dalším výhledu – SOER 2010); 2012.

24 SEC(2011) 1153 final/2 ze dne 20.10.2011.

25 Kaley Hart, The Fate of Green Direct Payments in the CAP Reform Negotiations (Osud ekologických přímých plateb v jednání o reformě SZP), v The Political Economy of the 2014–2020 Common Agricultural Policy: An Imperfect Storm.

26 KOM(2011) 500 v konečném znění ze dne 29.6. 2011, „Rozpočet – Evropa 2020“.

27 Závěry Evropské rady ze dne 7. a 8. února 2013 o víceletém finančním rámci (EUCO 37/13).

28 Obecně se přímé platby zemědělcům včetně ekologických plateb neřídí logikou náhrady vynaložených nákladů a ušlých příjmů, která platí pro platby v rámci rozvoje venkova.

29 Louhichi, K., Ciaian, P., Espinosa, M., Perni, A., Gomez y Paloma, S., Economic Impacts of CAP greening: An application of an EU-wide Individual Farm Model for CAP analysis (IFM-CAP) (Ekonomické dopady ekologizace SZP: použití unijního modelu jednotlivého zemědělského podniku při analýze SZP), European Review of Agricultural Economics, bude vydáno, 2017.

30 Gocht, A., Ciaian, P., Bielza, M., Terres, J. M., Röder, N., Himics, M., Salputra, G., Economic and environmental impacts of CAP greening: CAPRI simulation results (Ekonomické a environmentální dopady ekologizace SZP: výsledky simulace CAPRI), EUR 28037 EN, Společné výzkumné středisko, Evropská komise, 2016, doi: 10.2788/452051.

31 Rozdíl mezi těmito dvěma studiemi, pokud jde o účinek ekologizace SZP na příjmy, vyplývá z rozdílů použitých modelů. První studie používá tržní model (CAPRI), který zohledňuje cenovou odezvu ekologizace, zatímco druhá studie používá model zemědělského hospodářství (IFM-CAP), který cenové účinky politiky nezohledňuje.

32 TEEB – Ekonomika ekosystémů a biologické rozmanitosti pro národní a mezinárodní tvůrce politik – projekt, který umožnil Program OSN pro životní prostředí a podpořila Evropská komise, jakož i několik evropských vlád.

33 SEK(2006) 620.

34 Ciaian, P. a S. Gomez y Paloma, The Value of EU Agricultural Landscape (Hodnota zemědělské krajiny EU), pracovní dokumenty JRC EUR 24868 EN, Společné výzkumné středisko, Evropská komise, 2011, doi: 10.2791/60382.

35 SWD(2016) 218 final ve znění aktualizovaném SWD(2017) 121 final.

36 Rozdíl mezi podílem podniků a podílem zemědělské půdy je odrazem skutečnosti, že většina výjimek se vztahuje na malé podniky, které, i když je jich hodně, v úhrnu představují plochu omezeného rozsahu. Kromě toho mnoho nejmenších zemědělských podniků je zcela mimo systém SZP – nežádají o žádnou formu přímé podpory.

37 Výroční zpráva Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (Úř. věst. C 322, 28.9.2017).

38 Tyto výsledky se opírají o vzorek 145 zemědělských podniků navštívených v rámci přípravy našeho výročního prohlášení o věrohodnosti. Posouzení vycházelo z informací získaných ze žádostí o podporu, záznamů zemědělských podniků a rozhovorů se zemědělci.

39 Naše výsledky vyjádřené jako podíl zemědělských podniků ve vzorku nejsou ukazatelem podílů zemědělských podniků na celkové populaci příjemců v rámci ekologizace. Je tomu tak proto, že jsme náš vzorek sestavili pomocí metody výběru vzorku podle peněžních jednotek, což je metodika, která má přinášet výsledky statisticky reprezentativní z hlediska podílů výdajů, nikoli podílů příjemců. Naše výsledky však mohou sloužit jako přiměřená aproximace situace z hlediska podílů půdy, neboť přímé platby jsou obecně úměrné ploše zemědělského podniku. K faktorům narušujícím přesnost této aproximace patří odchylky míry podpory na hektar a proměnlivý podíl orné půdy v zemědělských podnicích.

40 Bod 7.56 výroční zprávy Účetního dvora o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (Úř. věst. C 322, 28.9.2017).

41 U diverzifikace plodin byl maximální podíl orné půdy, na níž možná bude nutná změna zemědělských postupů, omezen na 25 % (kde zemědělec, který pěstoval jedinou plodinu, v roce 2015 diverzifikoval, aby splnil ekologizací daný strop 75 % pro hlavní plodinu). Náš výsledek je nižší než 25 %, neboť mnoho zemědělských podniků, které musely po ekologizaci zavést větší diverzifikaci plodin, pěstovalo více než jednu plodinu již v roce 2014.

42 U ploch využívaných v ekologickém zájmu byl maximální podíl orné půdy, na níž možná bude nutná změna zemědělských postupů, omezen na 5 % (kde zemědělec, který neměl žádné plochy využívané v ekologickém zájmu, v roce 2014 zavedl v hospodářství nové plochy využívané v ekologickém zájmu, aby v roce 2015 splnil ekologizací daný strop 5 %). Náš výsledek je nižší než 5 %, neboť mnoho zemědělských podniků, které musely po ekologizaci zavést více ploch využívaných v ekologickém zájmu, již v roce 2014 mělo určité plochy splňující podmínky pro plochy využívané v ekologickém zájmu.

43 V naší analýze uvedené ve výroční zprávě za rok 2016 jsme tento poslední krok vynechali (tj. přepočet podílů orné půdy na podíly celé zemědělské půdy). V bodě 7.56 jsme konstatovali, že „plocha, na níž jsme zjistili pozitivní změny, představuje … 3,5 % celkové plochy orné půdy“. To je v souladu s dílčími výsledky, které uvádí obrázek 5 (2 % orné půdy pro diverzifikaci plodin + 1,5 % orné půdy pro plochy využívané v ekologickém zájmu = 3,5 %).

44 Louhichi, K., Ciaian, P., Espinosa, M., Perni, A., Gomez y Paloma, S., Economic Impacts of CAP greening: An application of an EU-wide Individual Farm Model for CAP analysis (IFM-CAP) (Ekonomické dopady ekologizace SZP: použití celoevropského modelu jednotlivého zemědělského podniku při analýze SZP), European Review of Agricultural Economics, bude vydáno, 2017.

45 Odhady pro jednotlivé postupy společně nedosahují celkové plochy přerozdělené z důvodu ekologizace. Je tomu tak proto, že určité zemědělské postupy se mohou započítávat u více než jednoho ekologického požadavku. Například plocha, na níž se pěstují plodiny, které vážou dusík, se může započítávat u povinnosti týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu, ale i u povinnosti diverzifikace plodin.

46 Výraz „mrtvá váha“ popisuje situace, kdy jsou veřejné finanční prostředky (zde: ekologická platba) vypláceny příjemci (zde: zemědělec) za veřejné statky (zde: zemědělské postupy prospěšné pro životní prostředí), které by byly zajištěny i bez veřejné podpory, neboť jsou buď součástí běžné činnosti příjemce, nebo jsou požadovány ze zákona (zde: podmíněnost).

47 Více než 9 % jak v roce 2015, tak v roce 2016, viz také příloha III.

48 Z 10,6 milionu zemědělských podniků v EU evidovaných v průzkumu Eurostatu týkajícím se struktury zemědělských podniků v roce 2013 přibližně 3,4 milionu (32 %) nebylo příjemci přímé podpory ze SZP. Tyto zemědělské podniky zahrnují přibližně 19,3 milionu ha, tj. 11 % celkové zemědělské plochy v EU.

49 Světová obchodní organizace, jíž je EU členem, se zabývá pravidly obchodu mezi státy. Tato pravidla zakazují nebo omezují veřejné podpory, které narušují obchod. V zemědělství existuje tendence „oddělovat“ dotace považované za nenarušující obchod od produkce, tj. nespojovat je s konkrétní plodinou.

50 Belgie (Vlámsko), Česká republika, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko a Spojené království (Wales).

51 Ecological Focus Area choices and their potential impacts on biodiversity (Volby ploch využívaných v ekologickém zájmu a jejich možné dopady na biologickou rozmanitost), Evelyn Underwood a Graham Tucker, Institute for European Environmental Policy, listopad 2016. a Adding Some Green to the Greening: Improving the EU’s Ecological Focus Areas for Biodiversity and Farmers (O něco více zelené pro ekologizaci: zlepšení ploch využívaných v ekologickém zájmu v EU v zájmu biologické rozmanitosti a zemědělců), Guy Pe’er a kol., Conservation letters, Journal of the Society for Conservation Biology, prosinec 2016.

52 Arwyn Jones a kol. (JRC), CAPRESE-SOIL: CArbon PREservation and SEquestration in agricultural soils, Options and implications for agricultural production (CAPRESE-SOIL: pohlcování a ukládání uhlíku, možnosti a důsledky pro zemědělskou produkci), závěrečná zpráva, 2013.

53 COM(2017) 152 final ze dne 29.3.2017.

54 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155 ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci, a kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 167, 30.6.2017, s. 1).

55 Při rozhodování o určení environmentálně citlivých trvalých travních porostů jednají členské státy ve věci trvalých travních porostů mimo oblasti Natura 2000 podle vlastního uvážení. Pokud jde o trvalé travní porosty v oblastech Natura 2000, musí zohledňovat cíle EU pro ochranu druhů a stanovišť.

56 Výraz „základní scénář“ v této souvislosti označuje úroveň veřejné služby (zde: zemědělský postup přínosný pro životní prostředí), který je požadován od příjemce (zde: zemědělec, který se účastní environmentálního opatření v rámci rozvoje venkova) bez jakékoli odměny. Odměnu lze vyplatit jen za služby (závazky), které rámec základního scénáře překračují.

57 Agroenvironmentálně-klimatické opatření není jediným opatřením v rámci rozvoje venkova, které se může překrývat s požadavky ekologizace. Riziko se týká i tří dalších opatření, z finančního hlediska méně významných: ekologické zemědělství, zalesňování a Natura 2000 a rámcová směrnice o vodě.

58 Čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) č. 1305/2013 stanoví, že agroenvironmentálně-klimatické opatření musí zahrnovat požadavky týkající se podmíněnosti, zemědělské činnosti a používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

59 Čl. 28 odst. 6 nařízení (EU) č. 1305/2013.

60 SWD(2016) 218 final ze dne 22.6.2016.

61 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155.

62 Viz také naše zvláštní zpráva č. 25/2016 „Systém evidence půdy: užitečný nástroj pro určování způsobilosti zemědělské půdy, jeho fungování lze však ještě zlepšit“ (http://eca.europa.eu).

63 Přibližně 25 % oznámení týkajících se ekologizace je podáváno pozdě.

64 Podrobná pravidla jsou uvedena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 48).

65 Viz naše zvláštní zpráva č. 26/2016 s názvem „Zvýšit účinnost podmíněnosti a dosáhnout zjednodušení nadále představuje náročný úkol“ (http://eca.europa.eu).

1 http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/Soil_inventory_report.pdf.

2 Viz obrázek 5.

3 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155 ze dne 15. února 2017 pozměňující nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 (Úř. věst. L 167, 30. 6. 2017, s. 1).

4 SWD(2016) 218 final ze dne 22. 6. 2016.

5 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1155.

6 Pracovní dokument útvarů Komise o přezkumu ekologizace po jednom roce (SWD(2016) 218 final ze dne 22. 6. 2016).

7 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění povinnosti týkající se ploch využívaných v ekologickém zájmu v rámci režimu přímých ekologických plateb (SWD(2017) 121 final ze dne 29. 3. 2017).

Činnost Datum
Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu 5.10.2016
Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému kontrolovanému subjektu) 28.9.2017
Přijetí závěrečné zprávy po řízení o sporných otázkách 15.11.2017
Obdržení odpovědí Komise (nebo jiného kontrolovaného subjektu) ve všech jazycích 29.11.2017

Auditní tým

Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik a programů EU či témat z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem veřejnosti.

Tuto zprávu přijal senát I, jemuž předsedá člen Účetního dvora Phil Wynn Owen a který se zaměřuje na udržitelné využívání přírodních zdrojů. Audit vedl člen EÚD Samo Jereb a podporu mu poskytovali tajemnice kabinetu Jerneja Vrabicová, vyšší manažer Robert Markus a vedoucí úkolu Michal Machowski. Členy auditního týmu byli Aris Konstantinidis, Paivi Pikiová, Carlos Sanchez Rivero, Dainora Venckevicieneová a Krzysztof Zalega.

Zleva doprava: Aris Konstantinidis, Paivi Pikiová, Robert Markus, Michal Machowski, Samo Jereb, Dainora Venckevicieneová, Jerneja Vrabicová.

Kontakt

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu).

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2017

PDFISBN 978-92-872-8687-1ISSN 1977-5628doi:10.2865/024496QJ-AB-17-021-CS-N
HTMLISBN 978-92-872-8666-6ISSN 1977-5628doi:10.2865/36969QJ-AB-17-021-CS-Q

© Evropská unie, 2017

K jakémukoli použití či reprodukci fotografií nebo jiných materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy Evropské unie, je nutno získat povolení přímo od držitelů autorských práv.

OBRAŤTE SE NA EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: http://europa.eu/contact.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

 • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
 • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
 • e-mailem prostřednictvím internetové stránky: http://europa.eu/contact.

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: http://europa.eu.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat prostřednictvím internetových stránek EU Bookshop na adrese: http://publications.europa.eu/eubookshop. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz http://europa.eu/contact).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1951 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.