Posebno poročilo
št.02 2019

Kemijski dejavniki tveganja v naši hrani: s politiko EU o varnosti hrane smo zaščiteni, vendar obstajajo izzivi

O poročilu Varnost hrane je pomembna prioriteta za EU, ki vpliva na vse državljane. EU si prizadeva zaščiti svoje državljane pred dejavniki tveganja, ki so lahko prisotni v živilih. Sodišče je preverilo, ali ima model EU za varno hrano dobro podlago in ali se dobro izvaja, zlasti kar zadeva kemijske dejavnike tveganja. Ugotovilo je, da model ima dobro podlago in se spoštuje po vsem svetu ter da imajo evropski državljani na svetovni ravni eno najvišjih stopenj zagotovila o varnosti hrane. Toda Sodišče je ugotovilo tudi, da je model EU za varno hrano trenutno preobremenjen in se sooča z izzivi. Sodišče Komisiji izreka priporočila o tem, kako rešiti te izzive in izboljšati delovanje modela za varno hrano.

Ta publikacija je na voljo v 23 jezikih in v naslednjem formatu:
PDF
PDF General Report

Povzetek

I

Varnost hrane je za EU pomembna prioriteta, ki vpliva na vse državljane in je tesno povezana s trgovinskimi politikami. Namen politike EU o varnosti hrane je zagotoviti visoko raven varovanja življenja in zdravja ljudi ter državljane zaščititi pred tremi vrstami dejavnikov tveganja v živilih: fizikalnimi, biološkimi in kemijskimi.

II

Ta revizija je bila osredotočena na kemijske dejavnike tveganja, revizijsko vprašanje pa je bilo: „Ali ima model EU za varno hrano dobro podlago in ali se izvaja tako, da preprečuje, da bi bili proizvodi, porabljeni v EU, izpostavljeni nevarnosti onesnaženja s kemikalijami?“ Sodišče je ugotovilo, da model ima dobro podlago in se spoštuje po vsem svetu, toda ugotovilo je tudi, da je trenutno preobremenjen, saj Komisija in države članice nimajo zmogljivosti, da bi ga v celoti izvajale.

III

Model EU za varno hrano v zvezi s kemikalijami velja za referenčnega po vsem svetu, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) pa imajo evropski državljani na svetovni ravni eno najvišjih stopenj zagotovila o varnosti hrane. Prednosti modela EU za varno hrano temeljijo na:

 1. njegovi strukturi upravljanja, v kateri si odgovornost delijo decentralizirane agencije EU in Komisija, s čimer je ocena tveganja ločena od obvladovanja tveganja;
 2. njegovem cilju ocenjevanja varnosti kemikalij, preden se uporabijo v prehranski verigi, in
 3. jasni delitvi odgovornosti med zasebni sektor in javne nadzorne organe.

Poleg tega EU od tretjih držav zahteva, da izpolnjujejo standarde EU, da bi tudi za živila, uvožena v EU, zagotovila enake visoke varnostne standarde.

IV

Sodišče je opredelilo trenutne izzive, povezane z izvajanjem modela. Ugotovilo je zlasti, da:

 1. pravni okvir EU, ki ureja kemikalije v živilih, krmi, rastlinah in živih živalih, še ni dokončan in še ni dosegel ravni izvajanja, predvidene v živilski zakonodaji EU. Poleg tega se Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), katere znanstveni nasveti vplivajo na evropsko pravo, pravila in oblikovanje politik, pri svojem delu sooča z zaostanki, med drugim tudi na področju kemikalij, kar vpliva na pravilno delovanje delov sistema in trajnost modela kot celote. Prav tako lahko pregledi, ki jih izvajajo javni organi, obsegajo le majhen delež vseh opravljenih pregledov. Sodišče je ugotovilo, da so v nekaterih državah članicah posamezne skupine kemijskih snovi v nadzor zajete pogosteje kot druge in da je pravni okvir tako obsežen, da javni organi sami težko izpolnjujejo vse odgovornosti, ki so jim naložene. Verodostojnost modela EU bi se najbolje ohranila tako, da bi se javni nadzorni sistemi dopolnjevali z nadzornimi sistemi zasebnega sektorja, vendar se take sinergije šele začenjajo preučevati.
 2. Cilj EU je zagotoviti, da uvožena živila ustrezajo visokim varnostnim standardom, ki veljajo v Evropi. Trenutno je EU na podlagi meril dejavnikov tveganja omejila uporabo pesticidov. Kljub temu so ostanki teh pesticidov dopustni v proizvodih, uvoženih v EU, če se na podlagi ocene tveganja ugotovi, da ni tveganja za potrošnike.
 3. Nadzorni sistem ima omejitve, saj so države članice imele težave pri določanju vrste izvršilnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti pri neskladnosti. Poleg tega je Komisija opredelila možnosti za okrepitev svojih postopkov za spremljanje in izvrševanje zakonodaje o živilih.
V

Na podlagi teh ugotovitev Sodišče spodbuja Komisijo, naj še naprej razvija pravni okvir, da bodo državljani tudi v prihodnje zaščiteni pred kemijskimi dejavniki tveganja, pri tem pa podaja tri priporočila. Komisija naj:

 1. med izvedbo trenutnega programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) za pravni okvir, ki ureja živila, krmo, žive živali in rastline, oceni morebitne spremembe zakonodaje, ki ureja obravnavo kemijskih dejavnikov tveganja, ob upoštevanju zmogljivosti za njegovo dosledno izvajanje. Na podlagi že začetega dela in za spodbujanje dopolnjevanja naj poišče pot naprej, da bi se lahko javni organi držav članic, kadar je to utemeljeno, v večjem obsegu zanašali na preglede, ki jih izvaja zasebni sektor, za izboljšanje usklajevanja in učinkovitosti pregledov ter trajnosti modela EU za varno hrano;
 2. v zvezi z ostanki pesticidov pojasni, s kakšnimi ukrepi bo omogočila ohranitev iste ravni zagotovila za živila, proizvedena v EU, in uvožena živila, obenem pa tudi skladnost s pravili STO;
 3. državam članicam zagotovi nadaljnja navodila o uporabi izvršilnih ukrepov ter izvede možnosti, ki jih je opredelila, za okrepitev svojih postopkov za spremljanje skladnosti s pravili EU o živilih.

Uvod

1

Varnost hrane je pomembna prioriteta za EU in vse njene državljane. Politika EU o varnosti hrane, ki temelji na primarni odgovornosti zasebnih nosilcev dejavnosti1, je namenjena varovanju ljudi pred boleznimi, ki jih lahko dobijo z zaužitjem neustrezne hrane. Varnost hrane lahko vpliva na zdravje vseh državljanov. Tesno je povezana tako z zagotavljanjem prostega pretoka živil in krme v Uniji kot tudi z omogočanjem svetovne trgovine2 z varno krmo in varnimi, zdravstveno ustreznimi živili. Namen evropske živilske zakonodaje je zagotavljanje „visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi“.3 Komisija je poudarila pomembnost politike in navedla, da je zagotavljanje varnosti hrane, ki se prodaja v EU, osrednji del Evrope, ki varuje.4

2

Glede na ocene SZO o svetovni obremenjenosti z boleznimi, ki se prenašajo z živili,5 je Evropa z vidika živil eno najvarnejših območij na svetu.

Kateri so kemijski dejavniki tveganja v hrani?

3

Namen modela za varno hrano je preprečevati tri vrste dejavnikov tveganja:6 fizikalne,7 biološke8 in kemijske. Ta revizija je bila osredotočena na kemijske dejavnike tveganja.

4

Vsa živila so sestavljena iz kemikalij. Kemijski dejavniki tveganja so snovi, ki lahko ogrožajo zdravje in se pojavljajo naravno ali pa so dodane med proizvodnjo živil ali ravnanjem z njimi (glej tabelo 1). Mednje spadajo nekateri aditivi, pesticidi in nekatere kovine. V živilih lahko ostanejo ostanki nekaterih snovi, katerih vpliv se pokaže v nadaljevanju verige preskrbe s hrano ali v različnih kategorijah proizvodov. Na primer, ostanki pesticidov, ki se uporabljajo pri pridelovanju rastlin za krmo, se lahko pozneje zaznajo v preiskavah živil živalskega izvora. Zato model EU za varno hrano uporablja celosten pristop ter zajema ukrepe v vseh fazah prehranske verige od krme, zdravja živali, zaščite rastlin in proizvodnje hrane do njene predelave, skladiščenja, prevoza, uvoza, izvoza in maloprodaje. Kemijski dejavniki tveganja so lahko prisotni v vseh živilih, tudi ekoloških9.

Tabela 1

Skupine kemijskih dejavnikov tveganja iz uredbe EU, ki so vključeni v obseg te revizije

Regulirane živilske sestavine Aditivi za živila
Živilski encimi
Arome za živila
Viri hranil (prehranska dopolnila / botanične snovi)
Ostanki v prehranski verigi Krmni dodatki
Zdravila za uporabo v veterinarski medicini
Pesticidi
Onesnaževala Onesnaževala okolja
Naravna onesnaževala
Procesna onesnaževala
Materiali, namenjeni za stik z živili
5

Zakonodaja Evropske unije, ki ureja kemikalije v okviru varnosti hrane, je obsežna in razdrobljena. EU je za vsako posamezno področje (aditivi za živila, arome, krmni dodatki, pesticidi itd.) sprejela številne zakonodajne akte,10 vključno z direktivami, uredbami, sklepi in sporazumi. Zakonodaja skupno ureja približno 8 000 kemijskih snovi (glej Prilogo I).

Zdravstvena tveganja, povezana s kemijskimi dejavniki tveganja v hrani

6

Učinke živil, ki vsebujejo toksične ravni kemikalij, je težko količinsko opredeliti. Študije bolezni, ki se prenašajo z živili, pogosto vsebujejo manj podatkov o boleznih in smrtih zaradi kemijskih dejavnikov tveganja11 kot o okužbah, ki se prenašajo z živili. Tako je morda zato, ker se škoda, ki jo povzročajo številni kemijski dejavniki tveganja, razkrije šele po daljšem času, v nekaterih primerih pa do nje pride zaradi interakcije in kumulativnega učinka na telo.

7

Spontane pritožbe o posameznem proizvodu na trgu, v katerem so meje toksičnosti presežene, so tako razmeroma redke. Nadzorni sistemi, ki jih upravljajo javni organi (glej odstavke 13 do 17), imajo ključno vlogo pri varstvu potrošnikov pred morebitnimi tveganji.

8

Kemikalije v hrani, vključno z naravno prisotnimi, lahko delujejo kot endokrini motilci, antibiotiki, ki se uporabljajo za živali, pa lahko krepijo odpornost na protimikrobne snovi. V Prilogi II so navedeni primeri nezanemarljivih zdravstvenih tveganj, ki so povezana s kemikalijami v hrani.

9

Državljani so izmed omejenega števila vprašanj v zvezi s hrano kot vprašanje, ki jim povzroča največ skrbi, izbrali uporabo pesticidov, antibiotikov in aditivov v proizvodnji živil. Nedavna študija, ki jo je naročila agencija EFSA, je pokazala, da je zaradi uporabe takih snovi v proizvodnji živil zelo ali precej zaskrbljenih 86 % anketirancev (glej sliko 1).

Slika 1

Dojemanje tveganj, povezanih z različnimi vprašanji, po vsej EU

Vir: Etienne, J. in drugi, EU Insights – Consumer perceptions of emerging risks in the food chain, EFSA, 18. april 2018. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1394 ICF.

Zakaj so v živilih prisotni kemijski dejavniki tveganja?

10

Živila so lahko toksičnim ravnem kemikalij izpostavljena po več poteh, tudi zaradi kmetijskih praks, industrijskih procesov, neustreznega shranjevanja, onesnaženja okolja in naravnih toksinov. Kemijski dejavniki tveganja se lahko pojavijo na vsaki točki verige preskrbe s hrano. Ob skodelici kave 1 so navedeni kemijski dejavniki tveganja, ki jih lahko vsebuje običajen proizvod. V poročilu sta prikazani še dve skodelici kave, s katerima je ponazorjeno, kako na isti proizvod vpliva model EU za varno hrano.

Skodelica kave 1

Ali zrna kave, iz katerih je bila skuhana vaša kava, vsebujejo kemijske dejavnike tveganja?

Pražena kavna zrna, iz katerih je bila skuhana vaša vsakodnevna skodelica kave, lahko vsebujejo na primer:

 • ostanke pesticidov, ki so bili uporabljeni na rastlini in so prisotni v zrnih (npr. heptaklor),
 • okoljska onesnaževala, kot so težke kovine v kavnih zrnih, ki jih rastlina posrka iz prsti,
 • procesna onesnaževala, nastala med postopkom praženja (npr. akrilamid).

Ob skodelici kave 2 (odstavek 34 spodaj) je pojasnjeno, kako se preverja prisotnost teh dejavnikov.

Vir: Evropsko računsko sodišče

11

Nosilcem živilske dejavnosti ni le zaradi zakonskih obveznosti zelo pomembno, da so živila, ki jih prodajajo, varna, ampak tudi zaradi ugleda in ekonomskega vidika. Pri tem si lahko pomagajo s kemikalijami, kot so dezinfekcijska sredstva in konzervansi. Po drugi strani lahko zaradi ekonomskih interesov uporabijo kemikalije, da bi na primer zmanjšali stroške ali pa ponudili nove proizvode, teksture ali okuse.

12

Kemijske snovi, za katere velja živilska zakonodaja EU, so le del vseh kemikalij na trgu. Točen delež ni znan. Za večino kemikalij, ki se uporablja v živilih, veljajo postopki odobritve pred dajanjem na trg za zagotovitev skladnosti z zahtevami živilske zakonodaje EU, vključno z varnostjo hrane. Število prošenj za odobritev novih snovi je vsako leto večje.12 EU na področju agroživilskih kemikalij že tradicionalno velja za eno vodilnih akterk na svetovnem trgu. Agencija EFSA je organ EU, odgovoren za oceno tveganja v vseh zadevah, ki se nanašajo na prehransko verigo.

Kako deluje nadzorni sistem EU za varnost hrane?

13

Večina določb o varnosti hrane se sprejema na ravni EU. Komisija ob upoštevanju nasvetov specializiranih agencij EU predlaga pravila, ki jih je treba spoštovati, da se zagotovi varnost živil, zaužitih v EU. Za to politiko je odgovoren Generalni direktorat Komisije za zdravje in varnost hrane (GD SANTE).

14

Organi držav članic so odgovorni za izvrševanje zakonodaje o agroživilski verigi na svojem ozemlju. Pristojni organi na svojem ozemlju organizirajo uradne nadzorne sisteme, s katerimi preverjajo, ali dejavnosti nosilcev in blago, ki ga ti dajo na trg EU, izpolnjujejo ustrezne standarde in zahteve. Komisija je odgovorna za sprejetje ukrepov proti tretjim državam (npr. odstranitev obratov s seznama) in sprožitev sodnih postopkov proti državam članicam, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti.

15

Podlaga za preglede je uredba o uradnem nadzoru živil in krme, tj. Uredba (ES) št. 882/2004, ki je namenjena celovitemu in enotnemu pristopu k uradnemu nadzoru po vsej agroživilski verigi. Pristojnim organom zagotavlja okvir, v skladu s katerim preverijo skladnost z zakonodajo o živilih in krmi ter preprečijo ali odpravijo tveganja za ljudi in živali ali jih zmanjšajo na sprejemljivo raven. V uredbi so določena tudi posebna pravila glede uradnega nadzora uvoženih proizvodov, področje kemijskih dejavnikov tveganja pa je dodatno urejeno s številnimi sektorskimi pravnimi instrumenti.

16

EU je največja uvoznica in izvoznica kmetijskih in živilskih proizvodov na svetu. Namen nadzora pri uvozu je zagotoviti, da so uvoženi proizvodi enako kot živila, proizvedena v EU, v skladu z zakonodajo EU. Temeljno načelo je, da morajo biti vsi živilski proizvodi na trgih EU varni ne glede na poreklo.13

17

Podjetja, ki so vključena v prehransko verigo, imajo primarno odgovornost za varnost hrane in pogosto uporabljajo sisteme zagotavljanja, ki segajo do točke dobave.

Obseg revizije in revizijski pristop

18

Revizija Sodišča je bila osredotočena na osnovo in delovanje modela EU za varno hrano z vidika kemijskih dejavnikov tveganja. Pri odločitvi o obsegu revizije je Sodišče upoštevalo več dejavnikov: pomembnost tveganj, povezanih s področjem kemijskih dejavnikov tveganja, pomembnost odgovornosti EU v zvezi s kemikalijami, veliko pomembnost in možen vpliv revizije s tako osredotočenostjo ter obseg drugih nedavnih in tekočih revizij Sodišča. Splošno revizijsko vprašanje je bilo:

Ali ima model EU za varno hrano dobro podlago in ali se izvaja tako, da preprečuje, da bi bili proizvodi, porabljeni v EU, izpostavljeni nevarnosti onesnaženja s kemikalijami?

19

Sodišče je proučilo zlasti:

 • ali je model EU za varno hrano na področju kemikalij v skladu z mednarodno dobro prakso;
 • ali ima EU trdno pravno podlago za zagotavljanje, da se pri uvozu spoštujejo ključne zahteve EU glede kemikalij v živilih, krmi, živih živalih in rastlinah;
 • izvajanje modela, zlasti popolnost pravnega okvira, delovanje nadzornega sistema in ali je model srednjeročno vzdržen.

Revizija ni bila namenjena ponovnemu vrednotenju znanstvenih ocen v zvezi z vprašanji varnosti hrane.

20

Pri oceni delovanja nadzornih sistemov v državah članicah je Sodišče upoštevalo zadnje leto, za katero so bili na voljo vsi dokumenti o načrtovanju, izvajanju in spremljanju (tj. leto 2016).

21

Revizija je bila opravljena med decembrom 2017 in majem 2018. Revizijske dokaze je Sodišče pridobilo:

 • s pregledi dokumentacije ter razgovori s Komisijo (Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane) in agencijo EFSA, tj. organom EU, ki skupaj z Evropsko agencijo za zdravila zagotavlja znanstveno svetovanje o varnosti hrane14. Sodišče je pregledalo in analiziralo še postopke in smernice Komisije, njeno korespondenco z državami članicami in zapisnike sestankov, pa tudi zunanje ocene in revizijska poročila;
 • z obiski v treh državah članicah: Italiji, Nizozemski in Sloveniji.15 V vsaki od njih je Sodišče obiskalo ustrezna ministrstva, nosilce živilske dejavnosti in ključne točke v nadzornih sistemih držav članic (kot so mejne kontrolne točke). Na obiskih v državah članicah je Sodišče preverilo delovanje njihovih nadzornih sistemov ter prenos informacij o rezultatih pregledov in znanstvenih podatkov Komisiji in agenciji EFSA;
 • na srečanjih s strokovnjaki, ki so v okviru svoje zaposlitve v državah članicah ali agenciji EFSA člani mednarodnih forumov ter imajo dostop do najnovejših informacij na področju kemijskih dejavnikov tveganja in varnosti hrane na splošno.

Opažanja

Model EU za varno hrano v zvezi s kemikalijami velja za referenčnega po vsem svetu

22

V tem delu poročila so predstavljeni elementi, zaradi katerih velja model EU za referenčnega po vsem svetu. Tu je opisana tudi pravna podlaga, ki EU omogoča, da od tretjih držav zahteva spoštovanje standardov EU pri izvozu v EU, da bi zagotovila, da proizvodi iz EU in uvoženi proizvodi izpolnjujejo enake visoke varnostne standarde.

Prednosti modela EU temeljijo na več posebnih elementih

23

V okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT),16 ki ga je vzpostavila Komisija, so nedavni rezultati preverjanja ustreznosti splošne živilske zakonodaje17, – glavnega zakonodajnega akta EU, ki ureja živilski sektor – pokazali, da ima model EU za varno hrano številne pozitivne lastnosti. V študijah, ki jih je pregledalo Sodišče, in med strokovnjaki, s katerimi se je srečalo (glej odstavek 21), model velja za referenčnega.18 19 20. Čeprav spada med najbolje razvite, so stroški skladnosti za kmete v EU na splošno primerljivi s tistimi v drugih delih sveta.21 Več elementov velja za posebne in značilne za prednost modela EU. V tem delu so obravnavani trije od njih.

Model EU jasno prepoznava in razlikuje tri sestavne dele analize tveganja

24

V pravu EU, zlasti v splošni živilski zakonodaji (Uredba (ES) št. 178/2002)22, se razlikuje med tremi sestavnimi deli analize tveganja na ravni EU: oceno tveganja, obvladovanjem tveganja in obveščanjem o tveganju (glej sliko 2).

Slika 2

Trije sestavni deli analize tveganja na ravni EU

* Evropska agencija za zdravila je odgovorna za oceno tveganja EU na področju zdravil (zlasti zdravil za uporabo v veterinarski medicini).

** Družbeni, gospodarski, tradicionalni, etični in okoljski dejavniki ter izvedljivost kontrole.

Vir: Evropsko računsko sodišče

25

Za zagotovitev, da bi bili ti trije sestavni deli ločeni, je bila s splošno živilsko zakonodajo leta 2002 ustanovljena neodvisna evropska agencija EFSA, ki je namenjena izvajanju znanstvenih ocen tveganja o varnosti hrane.23 Njena ustanovitev je oblikovalcem politike EU na področju varnosti hrane omogočila odzivanje na krize na področju javnega zdravja, pa tudi vzpostavitev popolnega sistema za varnost hrane, ki vključuje standarde in mehanizme za zagotavljanje skladnosti s temi standardi. V splošni živilski zakonodaji je predvideno, da bo imela agencija ustrezna pooblastila za oblikovanje temeljev modela za varnost hrane na znanstveni podlagi.

Pri pristopu EU k varnosti hrane se po potrebi uporablja previdnostno načelo

26

Previdnostno načelo je orodje za obvladovanje tveganj, upoštevano v splošni živilski zakonodaji EU (glej okvir 1),24 in se lahko uporabi v postopku obvladovanja tveganja ob previdnem ravnanju, kadar obstajata utemeljen sum za skrb in znanstvena negotovost.

Okvir 1

Previdnostno načelo, kot je opredeljeno v splošni živilski zakonodaji

Previdnostno načelo je povezano s specifičnimi razmerami, v katerih:

 • obstaja utemeljen sum za skrb o nesprejemljivi stopnji tveganja za zdravje;
 • razpoložljive dodatne informacije in podatki niso dovolj popolni, da bi omogočili izvedbo celovite ocene tveganja.

Kadar se nosilci odločanja ali odgovorni za obvladovanje tveganja srečajo s takimi specifičnimi razmerami, lahko sprejmejo ukrepe na podlagi previdnostnega načela, medtem ko poskušajo pridobiti popolnejše znanstvene in druge podatke. Taki ukrepi morajo biti v skladu z načeloma nediskriminacije in sorazmernosti ter morajo biti le začasni, dokler ni mogoče zbrati in analizirati celovitejših informacij o tveganju.

27

Komisija je v svojem sporočilu o previdnostnem načelu iz leta 2000 navedla, da bi bilo treba načelo uporabljati z več omejitvami.25 Načelo se lahko uporabi, kadar je bila izvedena ocena tveganja, s katero je bilo ugotovljeno, da sicer obstaja konkretno tveganje, vendar so potrebne dodatne znanstvene informacije, da bi ugotovili njegov obseg (glej sliko 3). Previdnostno načelo [...] zagotavlja podlago za ukrepanje, kadar z znanostjo ni mogoče priti do jasnega odgovora.26 Na ta način lahko odgovorni za obvladovanje tveganja sprejme začasne ukrepe, medtem ko čaka na dodatne znanstvene informacije, ki so potrebne za izvedbo celovite ocene tveganja.

Slika 3

Uporaba previdnostnega načela

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi sporočila Komisije

28

Previdnostno načelo ima zagovornike in nasprotnike. Zagovorniki trdijo, da gre za dobro orodje za zaščito javnosti pred možnimi negativnimi učinki (v tem primeru kemijskimi dejavniki tveganja), nasprotniki pa se bojijo, da njegova uporaba ovira inovativnost in povzroča nepotrebne stroške. Komisija je v svojem sporočilu iz leta 2000 poskušala najti ravnovesje med svoboščinami in pravicami posameznikov, panoge in organizacij ter potrebo po zmanjšanju tveganja negativnih učinkov za okolje ter zdravje ljudi, živali in rastlin.

29

S Sporazumom o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih (sporazumom SPS)27 se članice STO zavezujejo, da bodo svoje zdravstvene standarde razvijale v skladu z merili na podlagi tveganja,28 kar ima za EU kot veliko izvoznico živil pomembne koristi. Trenutni pravni okvir EU združuje dve vrsti meril, ki ju ureja zakonodaja o dajanju v promet pesticidov in njihovi uporabi, in sicer merila na podlagi tveganja (v večini primerov) in merila za izključitev na podlagi dejavnikov tveganja (glej okvir 2). Merila na podlagi tveganja pomenijo, da je treba za posamezno snov izvesti celoten proces ocene tveganja29, da se ugotovi, kakšne so njene varnostne meje, pri merilih na podlagi dejavnikov tveganja pa so nekatere snovi prepovedane30 izključno zato, ker veljajo za potencialno nevarne (npr. kancerogene), celotne ocene tveganja pa ni treba izvesti.

Okvir 2

Razlika med dejavnikom tveganja in tveganjem

V pravnem okviru EU se razlikuje med merili na podlagi dejavnikov tveganja in na podlagi tveganja. Pesticidov, ki niso v skladu z merili za izključitev na podlagi dejavnikov tveganja, ni mogoče dajati v promet ali uporabljati v EU. Ostanki teh pesticidov so dopustni v uvoženih proizvodih, če se na podlagi ocene tveganja ugotovi, da ni tveganja za potrošnike.

Vir: EFSA

30

V skladu s pravili STO države uvoznice potencialnih proizvodov za uvoz ne smejo izključiti le zaradi meril na podlagi dejavnikov tveganja.31 Komisija je z državami članicami, ki ocenjujejo prošnje za uvozno toleranco (glej odstavek 38), nedavno razpravljala o tem, kako naj izvajajo zakonske zahteve, določene v dveh uredbah EU, ki se uporabljata za odobritve pesticidov in njihove ostanke32, ter hkrati spoštujejo svoje zaveze iz sporazuma SPS.33

Pravo EU primarno odgovornost za varnost hrane pripisuje nosilcem živilske dejavnosti

31

Nosilci živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme vključujejo na primer kmete, ribiče, predelovalce, distributerje, uvoznike in prodajalce. Za vse veljajo splošne in specifične pravne zahteve.34 V skladu z živilsko zakonodajo EU so za zagotavljanje skladnosti z njo, zlasti pa varnosti hrane, odgovorni predvsem nosilci živilske dejavnosti (ali dejavnosti proizvodnje krme).35 Organi držav članic morajo to načelo dopolnjevati in podpirati z ustreznim in uspešnim nadzorom, Komisija pa mora spremljati okvir kot celoto, da bi zagotovila njegovo pravilno delovanje (glej sliko 4).

Slika 4

Struktura zasebnih in javnih pregledov varnosti hrane

Opomba: Pri nosilcih živilske dejavnosti se lahko opravijo tudi dodatne kontrole v okviru zasebnih shem certificiranja, ki jih nosilci živilske dejavnosti lahko vključijo v strukturo pregledov varnosti hrane, vendar pa za te dodatne kontrole ne velja uradni nadzor držav članic ali spremljanje Komisije.

Vir: Evropsko računsko sodišče

32

Ker zakoni EU o (kemijski) varnosti hrane veljajo za številna živila, krmo, žive živali in rastline, je za učinkovito uporabo virov zelo pomembno dobro usklajevanje zasebnih36 in javnih pregledov. Za ponazoritev števila pregledov37, lahko navedemo, da so pristojni organi držav članic leta 2016 v iskanju ostankov pesticidov analizirali 84 657 vzorcev (vključno z vzorci, pregledanimi na Islandiji in Norveškem), v iskanju snovi in ostankov iz Direktive 96/23/ES38 pa 706 764 vzorcev.

33

Komisija je leta 2016 preučila, ali lahko države članice uradni nadzor krme načrtujejo na podlagi pregledov, ki jih izvaja zasebni sektor,39 leta 2017 pa je raziskala možne sinergije med uradnim nadzorom, notranjim nadzorom, ki ga izvajajo nosilci živilske dejavnosti, in zasebnimi shemami certificiranja.40 Na podlagi preverjanja v zvezi s krmo iz leta 2016 je Komisija opredelila tako morebitne koristi kot tudi težave pri vzpostavljanju tesnejše povezave med sistemom uradnega nadzora krme in zasebnimi shemami certificiranja.

34

Organi držav članic so se strinjali, da je ustrezno spremljanje kakovosti takih zasebnih shem in notranjega nadzora nosilcev živilske dejavnosti pomembno, vendar so organi najmanj dveh držav članic izrazili pomisleke glede teh sprememb41, in sicer zaradi dejstva, da obstaja finančno razmerje med nosilci živilske dejavnosti in organi certificiranja ter da je večina revizij shem napovedanih, saj lahko vnaprejšnja napoved negativno vpliva na zanesljivost informacij. Drug pomislek je bil, da nekatere zakonske zahteve, kot so mejne vrednosti ostankov, niso točno prenesene v sisteme standardov zasebnega sektorja za varnost hrane.

Skodelica kave 2

Kako družba za proizvodnjo kave pregleda vašo kavo?

Kavna zrna, iz katerih je nastala vaša kava, so bila skoraj zagotovo uvožena, morda pa jih je predelal nosilec živilske dejavnosti v EU.

Ta uporablja sistem HACCP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), s katerim med drugim prepoznava kemijske dejavnike tveganja, ki so povezani z njegovimi dejavnostmi. Nosilci dejavnosti uvedejo posebne postopke, kot so redno čiščenje obratov (da bi preprečili okoljska onesnaževala), laboratorijski preskusi ob prejemu vsake pošiljke surovega proizvoda, računalniški sistemi za nadzor nad najvišjo temperaturo med procesom praženja (da bi preprečili nastanek akrilamida) in številni drugi.

Poleg tega nosilci dejavnosti običajno izvajajo še dodatne preglede, da bi ustregli posebnim zahtevam neposrednih strank (npr. da bi zagotovili odsotnost specifične snovi).

Če vas zanima, kaj pregledujejo javni organi, si oglejte kavno skodelico 3 (odstavek 61 spodaj).

Živila, uvožena iz tretjih držav, morajo izpolnjevati standarde EU

35

Približno 13 % proizvodov, zaužitih v EU, je uvoženih.42 Varnostni standardi za hrano zunaj EU se morda razlikujejo od tistih, ki veljajo v EU. EU si skupaj s 188 državami prizadeva za razvoj živilskega kodeksa (Codex Alimentarius), v katerem so zbrani standardi, smernice in kodeksi ravnanja. Kodeks zagotavlja pomemben okvir in usklajuje številna vprašanja glede živilskih standardov. Čeprav dogovorjene standarde uporabljajo številne države, pa je s kodeksom mogoče doseči le omejeno standardizacijo43. Po mnenju Komisije je bila na primer približno polovica mejnih vrednosti ostankov za pesticide, ki so bile določene v zadnjih letih, enaka tako v kodeksu kot v zakonodaji EU.

36

Komisija na svojem spletišču in v sporočilih za javnost navaja, da so stroga uvozna pravila glede higiene živil in krme, varnosti potrošnikov in zdravstvenega stanja živali namenjena zagotavljanju, da vsi uvoženi proizvodi izpolnjujejo enake visoke standarde kot proizvodi iz EU.44 Iz najnovejšega letnega poročila agencije EFSA o ostankih pesticidov je razvidno, da so preiskave uvoženih proizvodov dvakrat bolj verjetne kot preiskave domačih proizvodov, kar odraža uporabo modela za tveganje v zvezi z varnostjo hrane.45

37

EU trgovinske odnose s tretjimi državami vzdržuje na dva načina: (1) z dvostranskimi sporazumi in (2) brez posebnih dvostranskih sporazumov. V obeh primerih morajo tretje države, ki želijo izvažati v EU, izpolnjevati njene standarde.

38

V utemeljenih primerih lahko tretje države zaprosijo, da EU spremeni nekatere omejitve (npr. mejne vrednosti ostankov za določen pesticid ali posebno živilo). Ta mehanizem se imenuje uvozna toleranca. Določena država članica najprej oceni prošnjo in dokumentacijo, ki ju je poslala tretja država, agencija EFSA pa na podlagi ocene tveganja države članice izda mnenje. Če je mnenje pozitivno in je v njem ugotovljeno, da varnost potrošnikov ni ogrožena, lahko Komisija prošnjo za uvozno toleranco odobri in spremeni pravni okvir EU, da ustreza potrebam tretje države (npr. z določitvijo posebne mejne vrednosti ostankov na ravni EU). Tretje države lahko zaprosijo tudi za uvozno toleranco za živila, ki vsebujejo aktivne snovi, ki v EU niso odobrene,46 zato je Unija v primeru uvozne tolerance razvila pravni okvir, s katerim lahko zahteva od tretjih držav, ki izvažajo v EU, da izpolnjujejo enake standarde glede varnosti hrane, kot veljajo za evropske proizvode (glej odstavek 30).

Model se sooča z izzivi

39

V tem delu poročila so opredeljeni izzivi, s katerimi se trenutno sooča model EU za varno hrano. V naslednjih oddelkih so pojasnjeni stopnja dokončanosti pravnega okvira, več obstoječih elementov, ki ogrožajo srednjeročno trajnost modela za varno hrano, in omejitve nadzornega sistema.

V zvezi z nekaterimi elementi zakonskih določb EU je še vedno potrebno izvajanje ali ukrepanje

40

Po letu 2002, ko je bila sprejeta splošna živilska zakonodaja, so začele veljati različne uredbe o kemijskih dejavnikih tveganja v živilih, krmi, živih živalih in rastlinah. V zvezi z nekaterimi elementi zakonskih določb EU je še vedno potrebno izvajanje ali ukrepanje Komisije (glej odstavek 53 in Prilogo III). Nekateri od teh elementov so zato zajeti v nacionalnih ukrepih. Sodišče je ugotovilo, da to vpliva na izvršljivost pravnega okvira in pravilno delovanje trga ter lahko omejuje stopnjo varstva pred kemijskimi dejavniki tveganja, ki so jo zakonodajalci predvideli leta 2002. V tabeli 2 so prikazani primeri elementov zakonskih določb EU, v zvezi s katerimi je še vedno potrebno izvajanje ali ukrepanje Komisije.

Tabela 2

Elementi zakonskih določb EU, v zvezi s katerimi je še vedno potrebno izvajanje ali ukrepanje

Vrsta snovi Nedokončani elementi
Aditivi za živila V celoti ponovno izvedena ocena
Metodologija za merjenje vnosa aditivov za živila
Živilski encimi Sprejetje seznama odobrenih encimov za živila
Arome za živila Posodobitev seznama arom za živila
Metodologija za merjenje vnosa arom za živila
Viri hranil (prehranska dopolnila / botanične snovi) Določitev najvišjih in najnižjih ravni vitaminov in mineralov
Ostanki pesticidov Uskladitev dejavnikov predelave
Metodologija za določitev mejne vrednosti ostankov za kumulativno izpostavljenost
41

Sodišče je ugotovilo, da je trenutno v pravu EU nekaj skupin snovi (npr. ostanki pesticidov, zdravila za uporabo v veterinarski medicini) zajetih podrobneje od drugih (npr. encimi, materiali, namenjeni za stik z živili). Komisija še ni izvedla ali naročila medsektorske ocene tveganja, na podlagi katere bi bile takšne razlike upravičene.

Preskuša se trajnost modela EU za varno hrano

42

Elementi pravnega okvira za kemikalije v živilih, krmi, rastlinah in živih živalih so še vedno v fazi priprave (glej odstavek 40 in Prilogo III), kemična industrija pa še naprej raste. Zahteve po odobritvi novih snovi ustvarjajo precejšen pritisk. Družba Ernst & Young je v zunanji oceni agencije EFSA iz leta 2012 ugotovila, da se število odobrenih proizvodov od leta 2006 postopoma povečuje, prav tako pa tudi število vloženih in odobrenih prošenj. Poleg tega je bilo v poročilu navedeno, da prošnje zajemajo več kot 60 % izložkov agencije EFSA, več kot tretjina od njih pa je povezanih z novimi proizvodi. To pomeni, da so zmogljivosti agencije EFSA preobremenjene in da lahko agencija vire namenja ocenam, za katere zaprosi panoga. Različni oddelki agencije so dejansko potrdili, da imajo velike zaostanke, zlasti na področju reguliranih živilskih sestavin, vendar kljub nedavnemu napredku teh zaostankov še niso uspešno obravnavali.

43

Države članice včasih ne zagotovijo podatkov, ki so potrebni za znanstvene ocene,47 čeprav to od njih zahteva zakonodaja ali agencija EFSA. Zamude pri znanstvenih ocenah, tudi v agenciji EFSA, vplivajo na sposobnost zakonodajalcev, da sprejemajo nove ali spreminjajo obstoječe zakone. Med razlogi za zamude so omejeni viri in znanstvena telesa, ki imajo težave pri vzdrževanju visoke ravni znanstvenega strokovnega znanja, npr. ker imajo premalo strokovnjakov.

44

Pravni okvir je tako obsežen, da javni organi ne morejo izvajati obsežnih preskusov vseh reguliranih snovi (glej odstavek 50 in Prilogo I).

45

Zaradi teh dejavnikov je ogrožena dolgoročna vzdržnost modela, saj se od njega pričakuje več, kot lahko v svoji trenutni obliki zagotovi. Agencija EFSA se zaveda, da je trajnost področje, na katero se bo treba osredotočiti v prihodnjih letih. Tudi Komisija se temu že posveča s programom REFIT in sektorskimi ocenami.

Omejitve nadzornega sistema

Nadzorni sistem za proizvode, proizvedene ali pridelane v EU

46

Države članice so odgovorne za izvrševanje zakonodaje, ki se uporablja za celotno agroživilsko verigo „od vil do vilic“ (glej sliko 5). V skladu s pravom EU ustrezni organi držav članic preverjajo, ali dejavnosti nosilcev in blago, ki ga ti dajo na trg EU, izpolnjujejo ustrezne standarde in zahteve. Preverjanja morajo izvajati redno, na podlagi tveganja in ustrezno pogosto.48

Slika 5

Nadzorni sistem držav članic za agroživilsko verigo

Vir: Evropska komisija

47

Sodišče je ugotovilo, da organi držav članic pregledujejo nadzorne sisteme, ki so jih za obravnavo kemičnih tveganj vzpostavili nosilci živilske dejavnosti, in pridobljene rezultate.49 Pri pregledih se lahko zaznajo slabosti pri uporabi reguliranih živilskih sestavin ali fitofarmacevtskih sredstev in zdravil za uporabo v veterinarski medicini, zaradi katerih bi lahko prišlo do prevelikih ostankov teh snovi ali ostankov neodobrenih snovi v živilih. Poleg tega lahko organi držav članic na podlagi nadzornih načrtov vzamejo vzorce za laboratorijske analize.

© Evropska unija, 2014.

V preskuse, ki jih države članice opravljajo za živila na trgu EU, so nekatere skupine kemikalij zajete pogosteje kot druge

48

Države članice v svoje načrte niso zavezane vključiti vseh snovi, ki jih ureja EU, vendar morajo preglede načrtovati glede na tveganje. Tri države članice, ki jih je obiskalo Sodišče, izvajajo analizo tveganja za vsak posamezni načrt, tj. običajno posebej za različne skupine snovi, nobena od njih pa ni opravila medsektorske ocene tveganja, da bi različne skupine kemijskih snovi razvrstila glede na stopnjo tveganja.

49

Sodišče je v obiskanih državah članicah50 pregledalo poročila laboratorijskih analiz za različne kemijske snovi in ugotovilo, da v teh državah nekatere skupine snovi obravnavajo podrobneje kot druge. Pregledi se osredotočajo na pesticide, zdravila za uporabo v veterinarski medicini in onesnaževala,51 včasih pa vanje niso zajete regulirane živilske sestavine, kot so arome za živila in živilski encimi. Na sliki 6 so prikazani vzorci52, preskušeni leta 2016 za različne skupine kemijskih snovi v treh državah članicah, ki jih je obiskalo Sodišče.

Slika 6

Vzorci, preskušeni leta 2016 v obiskanih državah članicah

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi nadzornih poročil držav članic

50

Majhno število, v nekaterih primerih pa celo odsotnost pregledov nekaterih snovi (npr. v encimih in materialih, namenjenih za stik z živili, glej sliko 7) je mogoče delno pojasniti z nedokončanim usklajevanjem zakonskih določb na ravni EU (glej odstavka 40 in 41). Trenutni pravni okvir EU državam članicam omogoča izvajanje nekaterih pregledov aditivov in arom, vendar države članice v zvezi s temi snovmi izvajajo le malo pregledov, ker imajo omejene vire, zato preskušanje vseh snovi zanje ni izvedljivo.53 V tabeli 3 je predstavljen povzetek potencialnih tveganj, ki jih države članice ne bodo zajele, če iz pregledov izključijo nekatere regulirane živilske sestavine.

Tabela 3

Potencialna tveganja, ki so povezana z nekaterimi snovmi, dodanimi živilom

Skupina snovi Tveganja
Aditivi za živila
 • Uporaba drugih aditivov poleg odobrenih
 • Uporabljeni aditivi ne izpolnjujejo meril čistosti
 • Uporaba odobrenih aditivov v čezmernih količinah
 • Pomanjkljivo preverjanje načela quantum satis (najvišja dovoljena vsebnost ni določena, uporaba v skladu z dobro proizvodno prakso)
Arome za živila
(vključno z aromami dima)
 • Uporaba drugih arom poleg odobrenih
 • Uporaba odobrenih arom v čezmernih količinah
Živilski encimi
 • Uporaba škodljivih encimov
 • Uporaba encimov v čezmernih količinah

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi veljavne zakonodaje

Nadaljnje smernice za obravnavo kršitev

51

Če organi držav članic med uradnimi pregledi zaznajo kršitev, morajo ukrepati, da bi preprečili vstop nevarnih živil na trg in zagotovili, da bo nosilec dejavnosti položaj popravil. Možni ukrepi izvrševanja na ravni držav članic vključujejo uničenje posameznih proizvodov ali njihov umik s trga ter začasno ustavitev ali ukinitev dejavnosti. Poleg tega morajo države članice določiti lastna pravila o sankcijah, ki morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.54

52

Sodišče je preučilo nacionalna pravila in ukrepe izvrševanja, ki jih uporabljajo obiskane države članice, ter ugotovilo, da imajo vzpostavljena pravila o sankcijah za kršitve, povezane s kemijskimi dejavniki tveganja. Če laboratorijski preskusi pokažejo, da vzorec presega mejo, določeno s pravom EU, države članice v zvezi s kršitvijo ukrepajo in izvedejo oceno varnosti. Če zadevni proizvod ocenijo za varen, na prvi stopnji običajno izdajo opozorilo ali zahtevajo poostrene preglede. Če ocena varnosti pokaže, da obstaja tveganje za zdravje, države članice izdajo denarno kazen.

53

Vendar je Sodišče ugotovilo, da so se države članice pri ugotovitvah neskladnosti soočale s težavami pri določanju izvršilnih ukrepov, ki bi jih lahko sprejele za posamezne kršitve. Države članice se ne morejo sklicevati na določeno vrednost kot na podlago za določanje vrste izvršilnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti pri neskladnosti.

Komisija pregleduje ukrepe, ki jih sprejmejo organi držav članic

54

Komisija obiskuje države članice, da preveri ukrepe, ki so jih sprejeli nacionalni organi za izvajanje zakonodaje EU. Nacionalnim organom lahko da priporočila in spremlja njihovo izvajanje. Prav tako lahko opredeli težave, ki vplivajo na izvajanje pravil EU, v okviru drugih mehanizmov, kot so pritožbe, spremljanje poročanja držav članic, obvestila o osnutkih nacionalne zakonodaje in preverjanja prenosa v nacionalno zakonodajo.

55

Komisija ima pri ugotovitvi neskladnosti več možnosti, in sicer od dialoga na ustrezni ravni do formalnih postopkov za ugotavljanje kršitev. Pošilja lahko tudi dopise na visoki ravni in sproži sodne postopke ter začasno ustavi prodajo nekaterih živil ali določi posebne pogoje zanjo. Take ukrepe mora sprejeti, kadar je verjetno, da živila pomenijo resno tveganje za zdravje ljudi, in kadar obstajajo dokazi za resno napako v nadzornih sistemih države članice. Do danes je tako ravnala v najmanj enem primeru, ko je prepovedala prodajo sira iz mleka, ki je vsebovalo ostanke antibiotikov.

56

Sodišče je pregledalo priporočila, nastala na podlagi revizij, ki jih je izvedla Komisija leta 2016, ter našlo revizijska priporočila v zvezi s pesticidi, onesnaževali in zdravili za uporabo v veterinarski medicini. Komisija v zvezi z reguliranimi živilskimi sestavinami državam članicam ni dajala priporočil ali proti njim izvajala izvršilnih ukrepov.

Nadzorni sistem za proizvode, ki so zaužiti v EU, vendar proizvedeni ali pridelani v tretjih državah

57

Mejni nadzor je pomemben, saj so proizvodi iz tretjih držav za preglede, ki jih izvajajo organi držav članic, prvič na voljo šele takrat, ko pridejo v EU. Ko so uvoženi proizvodi na ozemlju EU, zanje velja ista nadzorna ureditev kot za domače proizvode. Večina uvoženih živil je neživalskega izvora ter vključuje žito, sadje in zelenjavo, kavo, čaj in začimbe (glej sliko 7).

Slika 7

Uvoz različnih vrst živil in krme leta 2016

Opomba: Masti in olja so lahko živalskega in neživalskega izvora ter se lahko uporabljajo za prehrano ljudi in prehrano, ki ni namenjena ljudem.

Vir: Evropsko računsko sodišče po podatkih Eurostata na podlagi teže

58

Nadzorni sistem EU za uvoz temelji na tveganju za zdravje ljudi, živali in rastlin. Za bolj tvegane uvožene proizvode so potrebni strožji pogoji za vstop v EU, s tem pa tudi višja raven nadzora kot za manj tvegane uvožene proizvode. V skladu s pristopom EU je z živili živalskega izvora povezana večja stopnja tveganja55 kot z živili neživalskega izvora, zato so uvožena živila neživalskega izvora običajno vključena v manj pregledov kot uvožena živila živalskega izvora, razen v primeru posebej reguliranega tveganja (glej odstavek 60).

59

Živila živalskega izvora se lahko vnesejo v EU, ko Komisija odobri njihovo državo izvora56 in obrate v tretjih državah na podlagi seznamov, ki jih predlagajo te države.57, 58

60

V skladu z zakonskimi določbami EU lahko države članice pogostost in vrsto pregledov uvoženih živil neživalskega izvora na splošno določajo same. V okviru 3 so navedene informacije o izjemah k temu splošnemu pravilu ter povzetek posebnih nadzornih postopkov in uvoznih pogojev, ki se uporabljajo v teh primerih za pošiljke živil neživalskega izvora na zunanjih mejah EU.

Okvir 3

Izjeme pri proizvodih neživalskega izvora

EU je zvišala raven nadzora nekatere krme in živil neživalskega izvora, ki pomenijo znano ali nepričakovano tveganje.59 Na slikI 8 so opisani kemijski dejavniki tveganja, zajeti v povečan nadzor.60

Slika 8

Kemična tveganja, ki jih zajema povečani nadzor živil neživalskega izvora

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi Uredbe (ES) št. 669/2009

Poleg tega je EU za živila neživalskega izvora z višjo stopnjo tveganja določila posebne pogoje,61 ki od tretjih držav zahtevajo predložitev zdravstvenega spričevala in rezultatov laboratorijskih pregledov.

61

Države članice so odgovorne za nadzor na zunanjih mejah EU. S preverjanjem dokumentov ter identifikacijskimi in fizičnimi pregledi preverjajo, ali proizvodi živalskega in neživalskega izvora ustrezajo opisu in izpolnjujejo uvozne pogoje EU (glej sliko 9).

Silka 9

Različne vrste pregledov

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi člena 2 Uredbe (ES) št. 882/2004

Skodelica kave 3

Kako javni organi pregledajo kavna zrna, iz katerih nastane vaša kava?

Kavna zrna, pridelana zunaj EU, lahko v EU pridejo na primer prek pristanišča v eni od držav članic. Ker pregledi kave v pravu EU niso določeni, se lahko javni organi v državah članicah sami odločijo, ali jih bodo izvajali na zunanjih mejah EU.

Ko so kavna zrna v EU, zanje velja enak uradni nadzor kot za proizvode, ki so pridelani/proizvedeni v EU. Javni organi na podlagi svojih sektorskih načrtov (za pesticide, onesnaževala itd.) pregledajo prostore nosilcev živilske dejavnosti (tovarne, skladišča, supermarkete, restavracije itd.) ter preverijo njihove postopke za preprečevanje in zaznavanje kemijskih dejavnikov tveganja. Poleg tega lahko inšpektorji odvzamejo vzorce ter jih pošljejo v laboratorij, da bi ugotovili, ali surova ali pražena kavna zrna vsebujejo škodljive ostanke pesticidov, onesnaževala in/ali neodobrene regulirane živilske sestavine.

O pregledih za ugotavljanje kemijskih dejavnikov tveganja odločajo predvsem države članice.

62

V pravu EU je določena pogostost fizičnih pregledov uvoženih proizvodov živalskega izvora (glej sliko 10) in nekaterih proizvodov neživalskega izvora (glej sliko 11). Fizični pregledi vključujejo odvzem vzorcev za laboratorijske preskuse, vendar najmanjša pogostost razen za omejeno število uvoženih proizvodov običajno ni splošno določena na ravni EU.62 O laboratorijskih preskusih za ugotavljanje kemijskih dejavnikov tveganja torej odločajo predvsem posamezne države članice.

Slika 10

Mejne kontrole v zvezi z varnostjo hrane za živila živalskega izvora

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi Direktive Sveta 97/78/ES, Odločbe Komisije 94/360/ES in Uredbe (ES) št. 882/2004.

Slika 11

Mejne kontrole v zvezi z varnostjo hrane za živila neživalskega izvora

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi določb EU

63

Sistem hitrega obveščanja za živila in krmo je orodje EU, ki nacionalnim organom omogoča hitro izmenjavo informacij o zdravstvenih tveganjih, povezanih z živili in krmo. Sodišče je ugotovilo, da se sistem v treh obiskanih državah članicah pogosto uporablja kot vir informacij za načrtovanje laboratorijskih preskusov, saj zagotavlja pomembne informacije o tveganjih.

64

V reviziji je bilo ugotovljeno, da so nadzorni postopki Komisije in držav članic osredotočeni na zaznavanje ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini, nekaterih onesnaževal in pesticidov na podlagi Direktive Sveta 96/23/ES o proizvodih živalskega izvora. Fizični pregledi uvozov živil neživalskega izvora na zunanjih mejah EU zajemajo predvsem ostanke pesticidov in onesnaževala.

65

Sodišče je tudi ugotovilo, da obiskane države članice niti za proizvode živalskega niti za proizvode neživalskega izvora ne izvajajo pregledov za arome za živila, živilske encime in prehranska dopolnila. Poleg tega se živila živalskega izvora redko pregledujejo za aditive ter pesticide in onesnaževala, ki jih urejajo drugi pravni instrumenti EU razen Direktive Sveta 96/23/ES. V okviru 4 je naveden primer načrta države članice, ki ne vključuje preskusov za vse skupine kemijskih dejavnikov tveganja.

Okvir 4

Primer načrta države članice, ki ne vključuje preskusov za vse kemijske dejavnike tveganja pri proizvodih živalskega izvora

Na Nizozemskem so laboratorijski preskusi za kemijske dejavnike tveganja opredeljeni v načrtu za ostanke. V načrtu za leto 2016 je bilo predvideno preskušanje 1 % uvoženih pošiljk za ostanke zdravil za uporabo v veterinarski medicini, majhno število onesnaževal in ostanke pesticidov. Pregledi v zvezi z reguliranimi živilskimi sestavinami ali pesticidi in onesnaževali, ki jih urejajo drugi pravni instrumenti EU razen Direktive Sveta 96/23/ES, niso bili načrtovani.

Izvršilni ukrepi se ne izvajajo v največjem možnem obsegu

66

Sodišče je pregledalo ukrepe, ki jih sprejmejo države članice, kadar odkrijejo uvožena živila, ki niso v skladu z zahtevami EU. Organi držav članic varnost uvoženih živil ocenjujejo enako kot varnost proizvodov z izvorom v EU (odstavka 52 in 53). Države članice pošiljke zavrnejo ali proizvode odpokličejo s trga in uvoznikom naložijo plačilo stroškov laboratorijskih analiz. Nobena od treh obiskanih držav članic uvoznikom ne nalaga dodatnih kazni.

67

Komisija lahko pomanjkljivosti obravnava z revizijskimi priporočili, naknadnimi revizijami, dopisi na visoki ravni in srečanji s predstavniki vpletenih tretjih držav. V nasprotju z državami članicam lahko Komisija uvoz začasno ustavi ali zanj določi posebne pogoje63, ta orodja pa tudi dejansko uporablja.64 Poleg tega je določila posebne pogoje, na podlagi katerih morajo organi v tretjih državah pred izvozom živil opraviti nekatere preglede, kot so laboratorijske analize.65

68

Pravo EU Komisiji tudi omogoča, da obrate v tretjih državah, ki proizvajajo živila živalskega izvora, odstrani s seznama.66 Komisija se pri uvrščanju obratov na seznam in njihovi odstranitvi z njega zanaša na tretje države. Vendar jih lahko s seznama odstrani, če pristojni organi v tretjih državah ne dajo zadostnih zagotovil v zvezi z obrati. Do nedavnega Komisija ni uporabila te pravice do odstranitve obrata s seznama.67 Službe Komisije menijo, da je treba ponovno preučiti trenutni pravni postopek za odstranitev obrata s seznama.

69

Službe Komisije so opredelile možnosti za izboljšanje načina, kako Komisija obravnava težave tretjih držav pri izpolnjevanju uvoznih zahtev EU. Mednje spada krepitev obstoječe revizije in dejavnosti spremljanja za spodbujanje izpolnjevanja obveznosti in odprave ugotovljenih težav.

Zaključki in priporočila

70

Ta revizija je bila osredotočena na kemijske dejavnike tveganja, katerih škodljivi učinki včasih niso takoj opazni, ker so dolgoročni in kumulativni. Glavno revizijsko vprašanje je bilo: „Ali ima model EU za varno hrano dobro podlago in ali se izvaja tako, da preprečuje, da bi bili proizvodi, porabljeni v EU, izpostavljeni nevarnosti onesnaženja s kemikalijami?“ Sodišče je ugotovilo, da model ima dobro podlago, da velja za referenčnega po vsem svetu in da državljanom EU zagotavlja visoko raven varnosti hrane, toda ugotovilo je tudi, da je trenutno preobremenjen, saj Komisija in države članice nimajo zmogljivosti, da bi ga v celoti izvajale.

71

Sodišče je opredelilo številne nedoslednosti in izzive, s katerimi se trenutno sooča model EU za varno hrano.

72

Pravni okvir, ki ureja varnost kemikalij v živilih, krmi, rastlinah in živih živalih, je še vedno v delu in še ni dosegel stopnje izvajanja, predvidene v živilski zakonodaji EU (glej odstavek 40). Poleg tega se različni oddelki agencije EFSA, ki ocenjujejo prošnje za uporabo kemikalij v živilih ter zagotavljajo znanstvene nasvete, s katerimi vplivajo na evropsko pravo, pravila in oblikovanje politik, soočajo z velikimi zaostanki (glej odstavek 42), kar vpliva na pravilno delovanje delov sistema in trajnost modela kot celote (glej odstavke 46 do 69).

73

Pregledi, ki jih izvajajo javni organi, lahko obsegajo le majhen delež vseh opravljenih pregledov. Sodišče je ugotovilo, da so v nekaterih državah članicah posamezne skupine kemijskih snovi v nadzor zajete pogosteje kot druge (glej odstavke 48 do 50 in 62 do 65) in da je pravni okvir tako obsežen, da javni organi sami težko izpolnjujejo vse odgovornosti, ki so jim naložene (glej odstavke 43 do 45). Verodostojnost modela EU bi se najbolje ohranila tako, da bi se javni nadzorni sistemi dopolnjevali z nadzornimi sistemi zasebnega sektorja, vendar se sinergije med javnimi in zasebnimi nadzornimi sistemi šele začenjajo preučevati (glej odstavke 32 do 34). Sodišče zato priporoča naslednje.

Priporočilo 1 – Pregled zakonodaje in izboljšanje dopolnjevanja med javnimi in zasebnimi nadzornimi sistemi

 1. Komisija naj med izvedbo trenutnega programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) za pravni okvir, ki ureja živila, krmo, žive živali in rastline, pregleda pravila, ki urejajo obravnavo kemijskih dejavnikov tveganja, ob upoštevanju zmogljivosti za njihovo dosledno izvajanje;
 2. Ciljni rok za uresničitev: 2020.

 3. Komisija naj na podlagi že začetega dela in za spodbujanje takšnega dopolnjevanja poišče pot naprej, da bi se lahko javni organi držav članic, kadar je to utemeljeno, v večjem obsegu zanašali na preglede, ki jih izvaja zasebni sektor, za izboljšanje učinkovitosti pregledov ter trajnosti modela EU za varno hrano;
 4. Ciljni rok za uresničitev: 2020.

74

Ena od prednosti modela EU je, da je njegov cilj zagotoviti, da proizvodi iz EU in uvoženi proizvodi zaradi varnosti potrošnikov izpolnjujejo enake visoke varnostne standarde. Sodišče je ugotovilo, da ima EU ustrezno pravno podlago in uveden sistem pregledov za zagotavljanje, da proizvodi ne glede na državo izvora izpolnjujejo standarde EU.

75

Ugotovilo je tudi, da se za zagotavljanje izpolnjevanja varnostnih standardov EU pri uvozu živil za nekatere ostanke pesticidov izvede ocena tveganja in odobrijo uvozne tolerance, če je varno za potrošnike, s čimer se upoštevajo posebni pogoji v tretjih državah (glej odstavke 29, 30 in 38). Sodišče zato priporoča naslednje.

Priporočilo 2 – Ohranitev iste ravni zagotovila za živila, proizvedena v EU, in uvožena živila

V zvezi z ostanki pesticidov naj Komisija pojasni, s kakšnimi ukrepi bo omogočila ohranitev iste ravni zagotovila za živila, proizvedena v EU, in uvožena živila, obenem pa tudi skladnost s pravili STO.

Ciljni rok za uresničitev: 2019.

76

Nosilcem živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme je pomembno, da ohranjajo visoko raven varnosti hrane. Javni organi držav članic se tega zavedajo, vendar imajo težave pri določanju vrste izvršilnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti pri neskladnosti (glej odstavke 51 do 53 in 66). Komisija je opredelila možnosti za okrepitev svojih postopkov za spremljanje in izvrševanje zakonodaje o živilih (glej odstavke 54 do 56 in 67 do 69). Sodišče zato priporoča naslednje.

Priporočilo 3 – Omogočanje doslednega izvajanja živilske zakonodaje EU

 1. Komisija naj državam članicam zagotovi nadaljnja navodila o uporabi izvršilnih ukrepov;
 2. Ciljni rok za uresničitev: 2020.

 3. Komisija naj izvede možnosti, ki jih je opredelila, za okrepitev svojih postopkov za spremljanje skladnosti s pravili EU o živilih.
 4. Ciljni rok za uresničitev: 2020.

To poročilo je sprejel senat I, ki ga vodi Nikolaos MILIONIS, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 14. novembra 2018.

Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE
Predsednik

Priloge

Priloga I

Kemijske snovi, ki jih urejajo pravne določbe EU o živilih in krmi

Dovoljeno Ni dovoljeno
Živilski aditivi 334 živilskih aditivov E 
Vir: Uredba (ES) št. 1333/2008 z dne 16. decembra 2008.
Priloga II: Seznam Skupnosti aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji uporabe. Del B: Seznam vseh aditivov.
Arome za živila 2 549 odobrenih snovi za arome za živila
Vir: Uredba (ES) št. 1334/2008 z dne 16. decembra 2008.
Priloga I, preglednica 1: Seznam Skupnosti z aromami in izvornimi snovmi, odobrenimi za uporabo v in na živilih.
10 odobrenih arom dima
Vir: Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1321/2013 z dne 10. decembra 2013 – Seznam Unije z odobrenimi primarnimi aromami dima, ki se smejo kot take uporabljati v živilih ali na njih in/ali za proizvodnjo iz njih pridobljenih arom dima.
15 snovi
Vir: Uredba (ES) št. 1334/2008 z dne 16. decembra 2008 (prečiščeno besedilo).
Priloga III, del A: Snovi, ki se kot take ne dodajajo živilom.
Krmni dodatki 1 584 krmnih dodatkov
Vir: Register krmnih dodatkov z dne 11. oktobra 2017 v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003. Priloga I: Seznam dodatkov.
236 dodatkov, za katere ni bila vložena prošnja za ponovno oceno
Vir: Register krmnih dodatkov z dne 11. oktobra 2017 v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003. Priloga II: Seznam dodatkov, za katere ni bila vložena prošnja za ponovno oceno pred rokom 8. novembra 2010.
Uredba (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003, člen 17: Komisija vzpostavi in posodablja register krmnih dodatkov Skupnosti.
Materiali, namenjeni za stik z živili 885 odobrenih materialov, namenjenih za stik z živili
Vir: Uredba Komisije (ES) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 (prečiščeno besedilo). Priloga I: Seznam Unije za odobrene monomere, druge izhodne snovi, makromolekule, pridobljene z mikrobno fermentacijo, aditive in pomožna sredstva za polimerizacijo, preglednica 1: Seznam odobrenih snovi za proizvodnjo polimernih materialov, namenjenih za stik z živili.
34 skupinskih omejitev za snovi za materiale, namenjene za stik z živili
Vir: Uredba Komisije (ES) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011. Priloga I, preglednica 2: Skupinske omejitve za snovi za materiale, namenjene za stik z živili.
Člen 5 Uredbe (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004.
105 snovi ali skupin snovi
Vir: Direktiva Komisije 2007/42/ES z dne 29. junija 2007. Priloga II: Seznam dovoljenih snovi za izdelavo folije iz regenerirane celuloze.
3 neodobrene snovi
Vir: Uredba (EU) št. 1895/2005.
1 neodobrena snov
Vir: Uredba (EU) št 10/2011 in Uredba (EU) 2018/213.
Pesticidi 492 aktivnih snovi
Dela A in B: Seznam odobrenih aktivnih snovi
20 Del C: Osnovne snovi
13 Del D: Aktivne snovi z majhnim tveganjem
71 Del E: Možne nadomestne snovi
Vir: podatkovna zbirka EU o pesticidih (oktober 2018).
833 aktivnih snovi
Niso odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.
38 snovi še v postopku
20 snovi „niso fitofarmacevtska sredstva“
Vir: podatkovna zbirka EU o pesticidih
(oktober 2018).
Onesnaževala 59 onesnaževal / nezaželenih snovi
– Anorganska onesnaževala in dušikove spojine (vključno s kovinami): 9 snovi
– Mikotoksini: 9 snovi
– Vsebovani rastlinski toksini: 7 snovi
– Organske klorove spojine (razen dioksinov in PCB): 10 snovi
– Dioksini in PCB: 3 snovi
– Onesnaževala iz predelave: 3 snovi
– Škodljive botanične nečistoče: 7 snovi
– Dovoljeni krmni dodatki (kokcidiostatiki) v neciljni krmi po neizogibnem prenosu: 11 snovi
Vir: Direktiva 2002/32/ES z dne 7. maja 2002 (prečiščeno besedilo).
Krma: Priporočilo Komisije 2006/576/ES z dne 17. avgusta 2006 (prečiščeno besedilo).
Živila: Uredba (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 (prečiščeno besedilo).
Veterinarska zdravila (vključno s hormoni) 666 farmakološko aktivnih snovi
Vir: Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009.
Priloga, razpredelnica 1: Dovoljene snovi.
1 skupina snovi
Vir: Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 (prečiščeno besedilo). Priloga II: Seznam prepovedanih snovi.
Seznam B: prepovedane snovi z odstopanji.
9 snovi
Vir: Uredba Komisije (EU) št. 37/2010 z dne 22. decembra 2009.
Priloga, preglednica 2: Prepovedane snovi.
3 snovi ali skupine snovi
Vir: Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 (prečiščeno besedilo). Priloga II: Seznam prepovedanih snovi. Seznam A: Prepovedane snovi.
1 skupina snovi
Vir: Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996. Priloga III: Seznam začasno prepovedanih snovi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 skupin snovi
Skupina A – Snovi z anaboličnim učinkom in nedovoljene snovi.
3 skupine snovi
Skupina B – Veterinarska zdravila in kontaminanti iz okolja.
Vir: Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996. Priloga I.

Priloga II

Primeri kemikalij in posledice, povezane z njimi

Snov Primeri proizvodov, v katerih je lahko prisotna snov Primeri z njimi povezanih posledic
Pesticidi (pri nezakoniti uporabi) Rastline (žito, zelenjava, sadje), krma, živali Novorojenčki z nizko porodno težo in nedonošenčki, različne prirojene anomalije, številne vrste raka, ishemične bolezni srca, cerebrovaskularne bolezni
Neodobreno barvilo rdeča 2G (128) Nekatere klobase in meso za burgerje Genotoksičnost, rakotvornost
Metil živo srebro Ribe (tun, jadrovnica, mečarica, ščuka) Prizadet kognitivni razvoj, umska prizadetost, parkinsonova bolezen, motnja pozornosti, minamatska bolezen
Svinec Živila, voda, prst, rastline Različne prirojene anomalije, anemija, methemoglobinemija, prizadet kognitivni razvoj, umska prizadetost, parkinsonova bolezen, motnja pozornosti, minamatska bolezen, izguba sluha, ishemične bolezni srca, cerebrovaskularne bolezni, ledvični kamni, kronična ledvična bolezen
Kadmij Rastline (riž in druga žita, korenovke in gomoljnice, zelenjava) Ishemične bolezni srca, cerebrovaskularne bolezni, ledvični kamni, kronična ledvična bolezen, osteoporoza, protin
Dioksini Krma, živila živalskega izvora (mlečni proizvodi, meso, jajca) Številne vrste raka, vključno s pljučnim, kožnim, jetrnim, možganskim in ledvičnim rakom ter rakom prostate, kostnega mozga in mehurja
Aflatoksin Rastline (zaradi plesni, ki prizadene žita, oljnice, začimbe in oreške) in mlečni proizvodi Številne vrste raka, vključno s pljučnim, kožnim, jetrnim, možganskim in ledvičnim rakom ter rakom prostate, kostnega mozga in mehurja

Vir: tabela po vzoru Prüss-Ustün, A. in drugi, Knowns and unknowns on burden of disease due to chemicals: a systematic review. Tabela1 – Examples of sources and pathways of human exposure to a few selected chemicals in tabela 2 – Main disease groups with suspected or confirmed linkage to chemicals. Objavljeno na spletu 21.1.2011, doi: 10.1186/1476-069X-10-9.

Priloga III

Primeri elementov zakonskih določb EU, v zvezi s katerimi je še vedno potrebno izvajanje ali ukrepanje

1. Aditivi za živila so snovi, ki se namenoma dodajo živilom, da bi opravile neko tehnološko funkcijo, na primer obarvale, osladile ali ohranile živilo.68 EU je leta 2011 objavila seznam Unije aditivov, odobrenih za uporabo v živilih,69 ki je nadomestil določbe prejšnjih direktiv o aditivih za živila. Na njem je trenutno 334 aditivov za živila,70 vendar pa je bila v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008 za 316 od njih potrebna ponovna ocena za odločitev, ali naj ostanejo na seznamu. Do avgusta 2018 je bilo ponovno ocenjenih 175 aditivov. Zakonski rok za dokončanje programa za ponovno oceno je konec leta 2020, na kar pa lahko vplivajo zaostanki pri agenciji EFSA.

2. V uredbi71 je določeno, da mora EU sestaviti seznam odobrenih živilskih encimov, vendar ga Komisija tudi deset let po njenem sprejetju še ni pripravila. Do tega je prišlo zato, ker je v uredbi72 določena priprava seznama Unije v enem koraku, kar pomeni, da mora agencija EFSA vse encime, ki bodo vključeni vanj, najprej oceniti z vidika njihove varnosti. V času revizije je agencija EFSA izdala dokončne znanstvene ocene le za 13 encimov, dokončala pa ocene za le 18 od 281 encimov, za katere je prejela popolne vloge.

3. Od 2 546 odobrenih arom73 na seznamu EU jih je bilo maja 2018 318 označenih z opombami pod črto,74 v katerih je bilo navedeno, da se smejo dati na trg, vendar pa njihova ocena še ni dokončana. Za 117 od teh 318 snovi so bile končne ocene, ki jih pripravi agencija EFSA, v času revizije dokončane.

4. Države članice morajo spremljati potrošnjo in uporabo aditivov za živila in arom. Te informacije so koristne za agencijo EFSA, da lahko oceni arome za živila in ponovno oceni aditive za živila, zlasti pa opravi ocene izpostavljenosti, ki so ena od štirih delov vsake ocene tveganja. V skladu s pravom EU75 bi morala Komisija do 20. januarja 2011 sprejeti skupno metodologijo, s katero bi države članice zbirale potrebne informacije za arome (rok v zvezi z aditivi za živila ni bil določen), vendar ta v času revizije še ni bila sprejeta.

5. V Direktivi 2002/46/ES je na področju prehranskih dopolnil navedeno, da mora Komisija določiti najvišjo dovoljeno vsebnost vitaminov in mineralov v dopolnilih. Čeprav je agencija EFSA leta 2006 objavila toleranco zgornjih mejnih količin vitaminov in mineralov, Komisija takih omejitev še ni določila. Zato se omejitve držav članic še naprej uporabljajo. Po navedbah Komisije je vprašanje v stanju pripravljenosti, v bližnji prihodnosti pa ukrepi v zvezi z njim niso načrtovani. Organi držav članic, obiskanih v okviru revizije, so menili, da bi bilo treba te vrednosti določiti na ravni EU, da bi živilska in krmna panoga dobila jasne smernice, kaj je dovoljeno in kaj ne, ter da bi se zagotovila enaka obravnava vseh nosilcev dejavnosti na trgu EU. Pojasnili so tudi, da sedanji položaj, v katerem so vrednosti v vsaki državi članici drugačne ali pa sploh niso določene, negativno vpliva na mnenje potrošnikov o varnosti teh proizvodov.

6. Na področju materialov, namenjenih za stik z živili, agencija EFSA pojasnjuje, da je treba oceniti njihovo varnost, saj lahko kemikalije iz njih prehajajo v živila, vendar številne specifične pravne določbe, ki urejajo proizvodnjo materialov, namenjenih za stik z živili, kljub temu še niso usklajene po celotni EU:

 • v skladu s členom 4 Direktive Sveta 84/500/EGS bi morala Komisija do leta 1987 ponovno preučiti mejne vrednosti iz člena 2 za keramične izdelke, vendar to v času revizije še ni bilo dokončano ali ni vodilo do nobenega sklepa;
 • v Uredbi Komisije (ES) št. 450/2009 o aktivnih in inteligentnih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, je določeno, da mora Komisija sprejeti seznam EU za aktivne in inteligentne materiale, namenjene za stik z živili, potem ko agencija EFSA poda svoje mnenje o vlogah. Agencija EFSA je zadnje mnenje o začetnem sklopu vlog sprejela leta 2013, Komisija pa še ni sestavila seznama EU;
 • za reciklirane plastične materiale je agencija EFSA v letih od 2008 do 2018 prejela 156 vlog o postopkih recikliranja. Potem ko agencija opravi oceno varnosti posameznega postopka recikliranja, je treba sprejeti odločitev o obvladovanju tveganja v zvezi s tem, ali naj se ta postopek odobri. V času revizije 138 odločitev še ni bilo sprejetih. Ko je začela veljati Uredba Komisije (EU) št. 282/2008, je Komisija kot prehodni ukrep ustanovila register EU s seznamom veljavnih vlog, zato se lahko vsi postopki recikliranja v njem ne glede na končno oceno agencije EFSA trenutno še vedno uporabljajo.

7. Čeprav pravni okvir EU že vsebuje številne določbe o tveganjih, povezanih s kumulativno izpostavljenostjo, npr. za ostanke pesticidov, metodologija še ni pripravljena z uporabo na področju mejnih vrednosti ostankov.

8. Za botanične snovi je znanstveni odbor agencije EFSA sestavil zbirko Compendium of botanicals reported to contain naturally occuring substances of possible concern for human health when used in food and food supplements.76 Namen zbirke je opozoriti na vprašanja, ki jih je treba upoštevati pri oceni varnosti botaničnih snovi, vendar na ravni EU pravila še niso bila sprejeta, zato za botanične snovi še naprej veljajo pravila držav članic. Sistem vzajemnega priznanja omogoča družbi, ki v eni držav daje na trg specifičen proizvod, ki vsebuje posamezne botanične snovi, da zaprosi za dovoljenje za promet istega proizvoda v drugi državi, vendar je postopek pridobivanja vzajemnega priznanja dolgotrajen in tvegan, saj je lahko odobritev v drugi državi zavrnjena. Države članice so zato skupaj sestavile lastne skupne sezname botaničnih snovi, ki so dovoljene ali prepovedane v prehranskih dopolnilih. Glavni primer na tem področju je projekt BelFrIt77, ki so ga skupaj vzpostavile Belgija, Francija in Italija, v Italiji in Belgiji pa se je uporabil kot podlaga za nove predpise.

Odgovori Komisije

Povzetek

I

Proizvodnja in poraba hrane imata v gospodarstvu Evropske unije osrednjo vlogo. Komisija v celoti priznava, da je zato varnost hrane za javnost zelo pomembna. Za Komisijo je zagotavljanje, da ima EU najvišje standarde za varnost hrane, vedno ena od ključnih prednostnih nalog politik. Ta prednostna naloga se zlasti odraža v enem od glavnih ciljev uredbe o splošni živilski zakonodaji78 (ki je temelj širokega nabora posebne živilske zakonodaje EU, uvedene leta 2002), in sicer v visoki ravni varovanja javnega zdravja.

III

Na splošno je bilo pri preverjanju ustreznosti79 ugotovljeno, da je bil cilj visoke ravni varovanja javnega zdravja dosežen. Raven varovanja javnega zdravja se je na splošno zvišala,raven varnosti hrane pa je zdaj višja kot leta 2002. Precej se je izboljšala tudi znanstvena podlaga za ukrepe EU. To je mogoče pripisati ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), odgovorne za znanstveno svetovanje v vseh zadevah v zvezi s prehransko verigo, strogemu ločevanju ocenjevanja tveganja in obvladovanja tveganja na ravni EU ter doslednemu izvajanju načela analize tveganja v živilski zakonodaji EU. Komisija opaža, da pri uporabi načela analize tveganja na ravni EU ni bilo ugotovljenih nobenih sistemskih nedoslednosti.

Okvir za varnost hrane so v nekaterih primerih kot vir navdiha uporabile tudi države nečlanice EU pri pripravi svoje nacionalne zakonodaje. Podobno standardi EU glede prehranske verige veljajo za ene najvišjih na svetu. To je večinoma posledica strogih in preudarnih znanstveno utemeljenih ocen tveganja, ki jih izvajajo decentralizirane agencije EU.

IV
 1. Komisija priznava, da se nekatere zakonske določbe še ne izvajajo (glede najvišje dovoljene vsebnosti vitaminov in mineralov v dopolnilih), nekatere znanstvene metodologije, kot je metodologija za ocenjevanje kumulativne izpostavljenosti snovem z enakim učinkom, pa zaradi znanstvene kompleksnosti še niso na voljo.
 2. Člen 14(9) uredbe o splošni živilski zakonodaji določa, da se, kadar ni posebnih določb Unije, šteje, da je živilo varno, če je v skladu s posebnimi določbami živilske zakonodaje države članice, na ozemlju katere se živilo trži, ob upoštevanju določb Pogodbe, ki zadevajo prosti pretok blaga. Zato se na področjih, na katerih se posebne določbe Unije še ne izvajajo, raven zaščite pred kemijskimi dejavniki tveganja ne zmanjšuje.

  Komisija se strinja, da obstajajo zaostanki, zlasti na področju reguliranih živilskih sestavin. Trenutno se izvaja program REFIT za zakonodajo o pesticidih, Komisija pa v svojem zakonodajnem predlogu o spremembi splošne živilske zakonodaje med drugim obravnava trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU in konkretneje znanstveno zmogljivost agencije EFSA80.

  Pri preverjanju ustreznosti je bilo ugotovljeno, da je k povečanju učinkovitosti prispevala tudi delitev odgovornosti med zasebnim sektorjem in javnimi nadzornimi organi. Zasebni sektor je odgovoren predvsem za skladnost z živilsko zakonodajo in za izvajanje lastnega nadzora. Javni nadzorni organi so odgovorni za izvajanje uradnega nadzora. Ta delitev odgovornosti je javnim nadzornim organom omogočila, da so k uradnemu nadzoru pristopili bolj usklajeno in bolj ciljno usmerjeno ter na podlagi tveganj, pri čemer so upoštevali zasebni nadzor, kadar je bil zanesljiv.

 3. Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje tudi glede varnosti hrane, morajo živila, ki se uvažajo v EU, izpolnjevati ustrezne zahteve zakonodaje EU ali pogoje, ki jih EU priznava kot vsaj enakovredne. EU je precejšnja prizadevanja usmerila v to, da bi zagotovila skladnost živilske zakonodaje EU z mednarodnimi standardi. Poleg tega je kot močan svetovni gospodarski subjekt v sektorju živil in krme večkrat pomembno prispevala k razvoju mednarodnih standardov na podlagi standardov EU. Kadar so harmonizirani standardi EU strožji od standardov, vzpostavljenih na mednarodni ravni, EU pregledno sporoči svoje stališče, pri čemer izvoznikom v EU omogoči, da se na izpolnjevanje standardov EU ustrezno pripravijo.
 4. Komisija ima od leta 2005 vzpostavljene sistematične postopke za spremljanje revizijskih priporočil, kadar se neskladnost s pravili EU nadaljuje, pa se lahko uporabijo progresivni izvršilni ukrepi.

Komisija si prizadeva izboljšati svoje postopke za spremljanje in izvrševanje vse živilske in zdravstvene zakonodaje, ki bodo vključevali spremljanje izvajanja priporočil, ki izhajajo iz revizij Komisije.

V

Komisija sprejema vsa priporočila Sodišča.

 1. Komisija je trdno zavezana stalnemu vrednotenju zakonodaje EU v okviru svojega programa REFIT, da bi ugotovila, na katerih področjih so potrebne izboljšave. Na področju živilske zakonodaje se trenutno izvaja ali je načrtovanih v bližnjih prihodnosti več sektorskih ocen.
 2. Komisija je pred kratkim sprejela zakonodajni predlog, s katerim spreminja splošno živilsko zakonodajo in osem drugih sektorskih zakonodajnih aktov ter v katerem obravnava dolgoročno trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU in konkretneje znanstveno zmogljivost agencije EFSA81.

  Po mnenju Komisije se na področjih, na katerih se posebne določbe Unije še ne izvajajo, raven zaščite pred kemijskimi dejavniki tveganja ne zmanjšuje.

  Komisija ugotavlja, da nova uredba o uradnem nadzoru (Uredba (EU) 2017/625), ki se uporablja od 14. decembra 2019, v členu 9(1)(d) določa, da pristojni organi izvajajo uradni nadzor ob upoštevanju, med drugim, zasebnih shem za zagotavljanje kakovosti, kadar je to primerno.

  Komisija si bo v okviru svojega mandata prizadevala podpirati pristojne organe držav članic pri izvajanju te določbe. Pri sedanjem delu v zvezi s pripravo terciarne zakonodaje se upoštevajo potrebe, izražene v uredbi, ter zlasti dopolnjevanje odgovornosti organov držav članic in zasebnega sektorja.

 3. Na področju ostankov pesticidov uredba EU o mejnih vrednostih ostankov pesticidov za vsa živila ne glede na njihov izvor določa enako raven varstva potrošnikov, saj se za vse proizvode uporablja le en sklop mejnih vrednosti ostankov. V zvezi s to zakonodajo se trenutno izvaja vrednotenje v okviru programa REFIT. Glede pesticidov in njihovih ostankov bo leta 2019 pripravljeno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu.Splošneje gledano, bo okvir EU z doslednim upoštevanjem že določenih pravnih zahtev še naprej zagotavljal isto raven zagotovila za živila, proizvedena v EU, in uvožena živila.
 4. Komisija bo razmislila o oblikovanju takih smernic, kadar je to ustrezno. Komisija je že začela intenzivneje izkoriščati obstoječe dejavnosti revizije in spremljanja za spodbujanje tretjih držav k izpolnjevanju zahtev EU glede uvoza.

Uvod

1

Namen živilske zakonodaje na ravni Unije in nacionalni ravni je zagotavljati, da je raven varovanja življenja in zdravja ljudi vedno visoka ter da notranji trg deluje učinkovito. V ta namen so bila v uredbi o splošni živilski zakonodaji določena nekatera splošna načela in zahteve, ki se uporabljajo na ravni Unije in nacionalni ravni, npr. načelo analize tveganja, primarna odgovornost zasebnih nosilcev dejavnosti, zahteva, da uvožena živila in krma izpolnjujejo vse zahteve zakonodaje EU, sledljivost in zahteva, da se lahko v promet v Uniji dajejo le varna živila in krma82.

11

Nosilci živilske dejavnosti, vključno z uvozniki, so po splošni živilski zakonodaji pravno obvezani zagotavljati, da so živila, ki se dajejo v promet v Uniji, ne glede na njihov izvor varna in izpolnjujejo vse zahteve živilske zakonodaje, določene na ravni Unije in nacionalni ravni83.

13

Skladno z načelom analize tveganja morajo odgovorni za obvladovanje tveganja na ravni EU oziroma nacionalni ravni84 (odvisno od tega, ali je področje harmonizirano ali ne) na podlagi ocene tveganja, ki jo opravi agencija EFSA (njenega znanstvenega svetovanja), sprejeti ustrezne ukrepe, med drugim denimo glede varnosti hrane, da se na primer živilo odobri, pri čemer se navedejo pogoji za to, ali se prepove.

Pri teh ukrepih se upoštevajo rezultati ocene tveganja (in na ravni EU zlasti mnenja agencije EFSA) ter drugi upoštevanja vredni dejavniki85 in previdnostno načelo, kadar so veljavni pogoji izpolnjeni.

Opažanja

23

Pri preverjanju ustreznosti splošne živilske zakonodaje je bilo med drugim ugotovljeno, da je raven varnosti hrane zdaj višja kot pred letom 2002. Znanstvena podlaga za ukrepe EU se je precej izboljšala. Pri uporabi analize tveganja na ravni EU ni bilo ugotovljenih nobenih sistemskih nedoslednosti. Model živilske zakonodaje EU so države nečlanice EU uporabile kot vir navdiha pri pripravi svoje nacionalne zakonodaje in je prispeval k prepoznavnosti varnosti proizvodov EU po vsem svetu. Poleg tega je stopnja harmonizacije živilske zakonodaje EU visoka, kar prispeva k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Okvir 1 – Previdnostno načelo, kot je opredeljeno v splošni živilski zakonodaji

V skladu s previdnostnim načelom lahko odgovorni za obvladovanje tveganja na ravni EU (pa tudi na nacionalni ravni) sprejmejo začasne ukrepe za obvladovanje tveganja, kadar je na podlagi presoje razpoložljivih informacij ugotovljena možnost neželenih učinkov na zdravje, obstaja pa znanstvena negotovost.

Za uporabo previdnostnega načela so potrebni znanstveno vrednotenje ter vrednotenje in uravnoteženje zadevnih tveganj, tj. ali ugotovljena potencialna tveganja presegajo prag tega, kar je za družbo sprejemljivo, ter posledice neukrepanja odgovornih za obvladovanje tveganja na ravni EU/nacionalni ravni. Zato se previdnostno načelo uporablja kot posebno orodje pri obvladovanju tveganja.

28

Iz ugotovitev preverjanja ustreznosti je razvidno, da so se odgovorni za obvladovanje tveganja na ravni EU za uporabo previdnostnega načela odločili v zelo malo primerih. Dokazov o konkretnih negativnih učinkih katerega koli od teh ukrepov na inovativnost in trgovanje ni.

V zadnjih letih in v zvezi s politično občutljivimi vprašanji so deležniki in še posebej nekatere nevladne organizacije ter nekatere države članice v skladu s previdnostnim načelom pozvali k popolni prepovedi zlasti hormonskih motilcev, fitofarmacevtskih sredstev ali gensko spremenjenih organizmov. Kljub temu pri teh pozivih nista izpolnjena pogoja za uporabo previdnostnega načela,zato se zdi, da te zahteve zadevajo upoštevanje drugih upoštevanja vrednih dejavnikov in ne uporabe previdnostnega načela.

Okvir 2 – Razlika med dejavnikom tveganja in tveganjem

Za uvožene proizvode se opravi ocena tveganja, na podlagi katere mora biti dokazano, da je živilo varno za potrošnike, preden se lahko te snovi dovolijo v uvoženih proizvodih. Poleg tega je treba upoštevati zakonsko določene mejne vrednosti (mejne vrednostih ostankov).

30

Komisija še naprej zagotavlja, da vsa živila, ki se prodajajo v EU, ne glede na izvor izpolnjujejo iste varnostne standarde: za vse proizvode na trgu EU ne glede na njihov izvor se uporablja le en sklop mejnih vrednosti ostankov. Kadar neka snov v EU ni odobrena zaradi drugih razlogov in ne zaradi javnega zdravja (npr. zaradi okoljskih razlogov), se lahko v dobro utemeljenih primerih določijo uvozne tolerance, vendar le če so v celoti podprte s podatki in so varne za potrošnike.

33

Pri preverjanju ustreznosti je bilo prav tako ugotovljeno, da je k povečanju učinkovitosti prispevala tudi delitev odgovornosti med zasebnim sektorjem in javnimi nadzornimi organi. Zasebni sektor je odgovoren predvsem za skladnost z živilsko zakonodajo in za izvajanje lastnega nadzora. Javni nadzorni organi so odgovorni za izvajanje uradnega nadzora. Ta delitev odgovornosti je javnim nadzornim organom omogočila, da so k uradnemu nadzoru pristopili bolj usklajeno in bolj ciljno usmerjeno ter na podlagi tveganj, pri čemer so upoštevali zasebni nadzor, kadar je bil zanesljiv.

34

Preverjanje ustreznosti splošne živilske zakonodaje je pokazalo, da razlike med posameznimi državami niso sistematične, temveč se pojavljajo glede na posamezne primere. Komisija si prizadeva te razlike zmanjšati z razpravami v okviru delovnih skupin, sestavljenih iz predstavnikov držav članic, z delom službe za revizijo in nadzor pri GD za zdravje in varnost hrane ter nenazadnje z izdajanjem/posodabljanjem splošnih smernic, kadar je to mogoče.

35

Čeprav se sporazum STO o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih sklicuje na besedila o varnosti hrane iz živilskega kodeksa, to članicam STO ne preprečuje, da sprejmejo drugačne standarde, če je to znanstveno upravičeno.

40

Po letu 2002, ko je bila sprejeta splošna živilska zakonodaja, je bila na področju živilske zakonodaje dosežena visoka stopnja harmonizacije86.

Kar zadeva živilsko zakonodajo, ostaja delno harmoniziranih razmeroma malo področij87. Ker na področju živilske zakonodaje ni popolne harmonizacije, se analiza tveganja izvaja na nacionalnih ravni. Čeprav v teh primerih raven zaščite ni ogrožena, saj morajo v skladu s splošno živilsko zakonodajo vsi nacionalni ukrepi zagotavljati visoko raven varovanja življenja in zdravja ljudi ter biti sprejeti na podlagi načela analize tveganja, lahko sprejetje teh nacionalnih ukrepov povzroči neskladja, ki lahko negativno vplivajo na notranji trg88. Ti vplivi se trenutno podrobneje presojajo v okviru več sektorskih ocen.

41

Komisija si prizadeva zagotavljati varnost, ne da bi pri tem povzročala nepotrebno breme ali raven kompleksnosti, ter v celoti zagotavljati varnost končne uporabe snovi. Poleg tega meni, da medsektorske ocene tveganja ni treba izvesti.

42

Glej odgovor Komisije na odstavek 40.

Pri preverjanju ustreznosti je bilo ugotovljeno, da se znanstvena zmogljivost agencije EFSA postopoma povečuje,kar na splošno ustreza povečanemu povpraševanju po znanstvenem svetovanju. Agencija EFSA je sčasoma zmanjšala število zaostankov in ga z izvajanjem ustreznih ukrepov zmanjšuje še naprej. Poleg tega je Komisija pred kratkim sprejela zakonodajni predlog, v katerem med drugim obravnava dolgoročno trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU89.

43

Pri preverjanju ustreznosti splošne živilske zakonodaje je bilo ugotovljeno, da je bila nacionalna živilska zakonodaja večinoma sprejeta na podlagi analize tveganja. Če nacionalna zakonodaja ni bila sprejeta na podlagi analize tveganja, je mogoče to po navedbah pristojnih organov držav članic, ki so bili zaprošeni za mnenje, pripisati težavam pri uporabi načela analize tveganja, kot so omejeni razpoložljivi viri. Intenzivnost teh težav se razlikuje glede na posamezne primere. Do določene mere je bilo ugotovljeno tudi, da so bili nacionalni ukrepi, ki niso bili sprejeti na podlagi analize tveganja, pozneje spremenjeni ali razveljavljeni90.

44

Okvir, po katerem delujejo države članice, tj. Uredba (ES) št. 882/2004, vsebuje koncept nadzora na podlagi tveganja, ne pa preskušanja vseh reguliranih snovi.

45

Pri preverjanju ustreznosti je bila ugotovljena pomanjkljivost pri dolgoročni trajnosti. Agencija EFSA se ukvarja z usposabljanjem na področju krepitve zmogljivosti, Komisija pa prek pobude „Boljše usposabljanje za varnejšo hrano“ podpira tudi usposabljanje na področju ocenjevanja tveganj.

48

Glej odgovor Komisije na odstavek 41.

49

Pravzaprav morajo biti pod uradnim nadzorom vse skupine snovi. Vendar je ob izvrševanju pomembno, da se uporabi pristop na podlagi tveganja, zaradi katerega se lahko zgodi, da so različne skupine snovi pri nadzoru obravnavane različno podrobno in pogosto.

50

Na omejenih delno harmoniziranih področjih morajo vsi sprejeti nacionalni ukrepi temeljiti na načelu analize tveganja in zagotavljati visoko raven varovanja javnega zdravja. Komisija se strinja s Sodiščem, da države članice reguliranih proizvodov ne bi smele izključiti iz svojih pregledov.

53

V skladu s členom 6 uredbe o splošni živilski zakonodaji mora nacionalna živilska zakonodaja temeljiti na načelu analize tveganja, zato varnost hrane ni ogrožena.

56

Ker revizije glede reguliranih živilskih sestavin niso bile izvedene, Komisija ni imela priložnosti za pripravo (morebitnih) priporočil državam članicam. Vseeno je leta 2015 in 2016 večkrat izvedla zbiranje informacij o aditivih za živila in aromah dima. Zbiranje informacij po svoji naravi ne vključuje priprave priporočil. Rezultati tega zbiranja informacij so bili vključeni v pregledno poročilo, objavljeno leta 2017. V poročilu je podrobno predstavljena vrsta ukrepov, ki jih je Komisija sprejela na podlagi rezultatov zbiranja informacij, in pojasnjeno, kako lahko države članice izboljšajo izvajanje uradnega nadzora. Poleg tega je Komisija leta 2018 v šestih državah članicah začela izvajati serijo revizij, s katerimi ocenjuje njihove sisteme uradnega nadzora sredstev za izboljšanje živil (aditivov za živila, arom (dima) in nekaterih živilskih sestavin z aromatičnimi lastnostmi), poročila o teh revizijah pa vključujejo priporočila državam članicam.

58

Na splošno je dovolj dokazov, da je pri živilih živalskega izvora običajno večja možnost, da bodo pomenila tveganje (predvsem mikrobiološko) za javno zdravje in zdravje živali, kot pri živilih rastlinskega izvora.

60

Pristojni organi v državah članicah opravljajo redni uradni nadzor živil neživalskega izvora, uvoženih v Unijo, na primernih mestih, vključno z vstopno točko blaga v Unijo, ter na podlagi nacionalnih načrtov nadzora, izdelanih ob upoštevanju možnega tveganja, pri čemer mora ta nadzor zajemati vse vidike živilske zakonodaje (prim. člen 15(1) in člen (2) Uredbe (ES) št. 882/2004).

66

Ukrepi, ki jih izvajajo države članice, tj. da pošiljke zavrnejo in uvoznikom naložijo plačilo stroškov laboratorijskih analiz (zaradi česar pri vstopu blaga v Unijo nastanejo zamude), niso „brezplačni“ in delujejo odvračilno ali kot dejanska kazen. Imajo lahko tudi potencialne pogodbene posledice pri zadevnih nosilcih dejavnosti.

Zaključki in priporočila

72

Komisija priznava, da se nekatere pravne določbe še ne izvajajo (glede najvišje dovoljene vsebnosti vitaminov in mineralov v dopolnilih), nekatere znanstvene metodologije, npr. v zvezi s kumulativno izpostavljenostjo, pa zaradi znanstvene kompleksnosti še niso na voljo. Člen 14(9) uredbe o splošni živilski zakonodaji določa, da se, kadar ni posebnih določb Unije, šteje, da je živilo varno, če je v skladu s posebnimi določbami živilske zakonodaje države članice, na ozemlju katere se živilo trži, ob upoštevanju določb Pogodbe, ki zadevajo prosti pretok blaga. Zato se na področjih, na katerih se posebne določbe Unije še ne izvajajo, raven zaščite pred kemijskimi dejavniki tveganja ne zmanjšuje.

Komisija se strinja, da obstajajo zaostanki, zlasti na področju reguliranih živilskih sestavin. Trenutno se izvaja program REFIT za zakonodajo o pesticidih, Komisija pa v svojem nedavno sprejetem zakonodajnem predlogu o spremembi splošne živilske zakonodaje med drugim obravnava trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU in konkretneje znanstveno zmogljivost agencije EFSA91.

73

Pri preverjanju ustreznosti je bilo ugotovljeno, da je k povečanju učinkovitosti prispevala tudi delitev odgovornosti med zasebnim sektorjem in javnimi nadzornimi organi. Zasebni sektor je odgovoren predvsem za skladnost z živilsko zakonodajo in za izvajanje lastnega nadzora. Javni nadzorni organi so odgovorni za izvajanje uradnega nadzora. Ta delitev odgovornosti je javnim nadzornim organom omogočila, da so k uradnemu nadzoru pristopili bolj usklajeno in bolj ciljno usmerjeno ter na podlagi tveganj, pri čemer so upoštevali zasebni nadzor, kadar je bil zanesljiv.

Priporočilo 1 – Pregled zakonodaje in izboljšanje dopolnjevanja med zasebnimi in javnimi nadzornimi sistemi
 1. Komisija sprejema priporočilo.
 2. Komisija je trdno zavezana stalnemu vrednotenju zakonodaje EU v okviru svojega programa REFIT, da bi ugotovila, na katerih področjih so potrebne izboljšave. Na področju živilske zakonodaje se trenutno izvaja ali je načrtovanih v bližnjih prihodnosti več sektorskih ocen.

  Komisija je pred kratkim sprejela zakonodajni predlog, s katerim spreminja splošno živilsko zakonodajo in osem drugih sektorskih zakonodajnih aktov ter v katerem med drugim obravnava dolgoročno trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU in konkretneje znanstveno zmogljivost Evropske agencije za varnost hrane (EFSA)92.

  Po mnenju Komisije se na področjih, na katerih se posebne določbe Unije še ne izvajajo, raven zaščite pred kemijskimi dejavniki tveganja ne zmanjšuje.

 3. Komisija sprejema priporočilo.

Komisija ugotavlja, da nova uredba o uradnem nadzoru (Uredba (EU) 2017/625), ki se uporablja od 14. decembra 2019, v členu 9(1)(d) določa, da pristojni organi izvajajo uradni nadzor ob upoštevanju, med drugim, zasebnih shem za zagotavljanje kakovosti, kadar je to primerno.

Komisija si bo v okviru svojega mandata prizadevala podpirati pristojne organe držav članic pri izvajanju te določbe. Pri sedanjem delu v zvezi s pripravo terciarne zakonodaje se upoštevajo potrebe, izražene v uredbi, ter zlasti dopolnjevanje odgovornosti organov držav članic in zasebnega sektorja.

Priporočilo 2 – Ohranitev iste ravni zagotovila za živila, proizvedena v EU, in uvožena živila

Komisija sprejema priporočilo.

Na področju ostankov pesticidov uredba EU o mejnih vrednostih ostankov pesticidov za vsa živila ne glede na njihov izvor določa enako raven varstva potrošnikov, saj se za vse proizvode uporablja le en sklop mejnih vrednosti ostankov. V zvezi s to zakonodajo se trenutno izvaja vrednotenje v okviru programa REFIT. Glede pesticidov in njihovih ostankov bo leta 2019 pripravljeno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Splošneje gledano, bo okvir EU z doslednim upoštevanjem že določenih pravnih zahtev še naprej zagotavljal isto raven zagotovila za živila, proizvedena v EU, in uvožena živila.

76

Komisija ima od leta 2005 vzpostavljene sistematične postopke za spremljanje revizijskih priporočil, kadar se neskladnost s pravili EU nadaljuje, pa se lahko uporabijo progresivni izvršilni ukrepi.

Komisija si prizadeva izboljšati svoje postopke za spremljanje in izvrševanje vse živilske in zdravstvene zakonodaje, ki bodo vključevali spremljanje izvajanja priporočil, ki izhajajo iz revizij Komisije.

Priporočilo 3 – Omogočanje doslednega izvajanja živilske zakonodaje EU
 1. Komisija sprejema priporočilo in bo razmislila o oblikovanju takih smernic, kadar je to ustrezno.
 2. Komisija sprejema priporočilo.

Komisija je že začela intenzivneje izkoriščati obstoječe dejavnosti revizije in spremljanja za spodbujanje tretjih držav k izpolnjevanju zahtev EU glede uvoza.

Glosar in kratice

Botanične snovi: botanične snovi iz rastlin, alg, gliv in lišajev so na trgu EU splošno dostopne v obliki prehranskih dopolnil. Primeri vključujejo ginko, česen in ginseng. Taki proizvodi so običajno označeni kot naravna živila. Kupiti jih je mogoče brez recepta v lekarnah, supermarketih in specializiranih prodajalnah ter prek spleta.

EFSA: Evropska agencija za varnost hrane

EMA: Evropska agencija za zdravila

Endokrini motilci: kemikalije, ki lahko v nekaterih odmerkih vplivajo na endokrini sistem (tj. na žleze in hormone, ki jih te proizvajajo). Ta vpliv lahko povzroči rakave tumorje, prirojene okvare in druge motnje v razvoju.

FAO: Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo

FDA: Uprava ZDA za živila in zdravila

GATT: Splošni sporazum o carinah in trgovini

GD SANTE: Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane

HACCP: analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk

Kodeks: Codex Alimentarius ali živilski kodeks je zbirka standardov, smernic in kodeksov ravnanja, ki jo je sprejela komisija za Codex Alimentarius. Ta komisija je osrednji del skupnega programa FAO in SZO za živilske standarde. Ustanovili sta jo FAO in SZO, da bi varovala zdravje potrošnikov in spodbujala pošteno ravnanje v trgovini z živili.

MVO: mejna vrednost ostankov

Obveščanje o tveganju: interaktivna izmenjava informacij in mnenj v okviru analize tveganja o dejavnikih tveganja in tveganjih, drugih dejavnikih, ki vplivajo na tveganja, in zaznavanjih tveganj med tistimi, ki ocenjujejo tveganja, tistimi, ki skrbijo za obvladovanje tveganj, potrošniki, živilsko dejavnostjo in dejavnostjo proizvodnje krme, znanstveniki in drugimi zainteresiranimi skupinami, vključno s pojasnjevanjem ugotovitev ocene tveganja in podlag za odločitve o obvladovanju tveganja.

Obvladovanje tveganja: za razliko od ocene tveganja je to proces presojanja s posvetovanjem zainteresiranih strani o različnih možnostih delovanja ob upoštevanju ocene tveganja in drugih upoštevanja vrednih dejavnikov in po potrebi izbor primernih možnosti za preprečevanje in nadzor.

Ocena tveganja: proces na znanstveni podlagi, sestavljen iz štirih korakov: prepoznavanja nevarnosti, opredelitve nevarnosti, ocene izpostavljenosti in opredelitve tveganja.

Regulirane živilske sestavine: živilske sestavine, za katere je trenutno potrebno dovoljenje za promet. Mednje spadajo kemijske snovi, ki se uporabljajo kot aditivi za živila, živilski encimi, arome, arome dima ter viri vitaminov in mineralov, ki se dodajajo živilom.

Sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF): nadzornim organom držav članic za živila in krmo (organom držav članic EU-28 za varnost hrane, Komisiji, agenciji EFSA, agenciji ESA, Norveški, Lihtenštajnu, Islandiji in Švici) omogoča izmenjavo informacij o ukrepih, ki so jih sprejeli v odziv na resna tveganja, zaznana v zvezi z živili ali krmo. Z neprekinjeno storitvijo zagotavlja pošiljanje in prejemanje nujnih obvestil ter skupno in učinkovito odzivanje nanje.

Sporazum SPS: sanitarni in fitosanitarni ukrepi

STO: Svetovna trgovinska organizacija

SZO: Svetovna zdravstvena organizacija

Uvozna toleranca: pomeni mejno vrednost ostankov, določeno za uvožene proizvode za zadovoljitev potreb mednarodne trgovine, kadar:

 • uporaba aktivne snovi v fitofarmacevtskem sredstvu za specifični proizvod in način uporabe v Skupnosti ni odobrena iz drugih razlogov in ne zaradi javnega zdravja ali
 • je ustrezna druga vrednost, ker je bila obstoječa mejna vrednost ostankov na ravni Skupnosti za specifični proizvod in način uporabe določena iz drugih razlogov in ne zaradi javnega zdravja.

Končne opombe

1 Nosilci dejavnosti so primarno odgovorni za (a) zagotavljanje skladnosti z vsemi zahtevami živilske zakonodaje Unije in držav članic (kar med drugim vključuje tudi varnost hrane), ki veljajo za njihove dejavnosti in podjetja pod njihovim nadzorom, ter za (b) to, da v ta namen izvajajo lastni nadzor. To je ključni element pri preprečevanju prehranskih kriz, zlasti v zvezi z varnostjo hrane, saj se s tem uvaja več kontrolnih točk v celotni verigi preskrbe s hrano.

2 Svetovno trgovino urejajo pravila STO. Tako EU kot tudi posamezne države članice EU so članice STO.

3 Člen 5 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) (uredba o splošni živilski zakonodaji).

4 Evropska komisija, Food safety EU budget for the future, 7. junij 2018 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/future_budget_factsheet_en.pdf).

5 Svetovna zdravstvena organizacija, WHO estimates of the global burden of foodborne diseases, Foodborne Diseases Burden Epidemiology Reference Group 2007-2015, slika 12, str. 80.

6 V členu 3(14) Uredbe (ES) št. 178/2002 je „dejavnik tveganja“ opredeljen kot biološki, kemijski ali fizikalni dejavnik v živilu ali krmi oziroma lastnost ali stanje živila ali krme, ki lahko ogroža zdravje ljudi.

7 Fizikalni dejavniki tveganja so predmeti v živilih, ki lahko ob zaužitju povzročijo poškodbo. Do njih običajno pride zaradi praks ravnanja z živili, ki niso varne, ali nenamernega onesnaženja.

8 Biološki dejavniki tveganja so mikrobi, zaradi katerih lahko ljudje zbolijo. Mednje spadajo paraziti, virusi in bakterije. Glavni način za preprečevanje bioloških dejavnikov tveganja je pravilno izvajanje sistema HACCP (analize tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk).

9 Ekološka živila imajo certifikat, ki potrjuje, da so bila proizvedena po metodah, skladnih s standardi ekološkega kmetovanja. Skladnost s temi standardi ne pomeni, da je izključena prisotnost vseh kemijskih dejavnikov tveganja, kot so onesnaževala.

10 Trije najpomembnejši zakonodajni akti, ki niso povezani izrecno s kemijskimi dejavniki tveganja, ampak s celotnim področjem varnosti hrane, so:

 • Pogodba o delovanju Evropske unije, ki zagotavlja podlago za politiko EU o varnosti hrane, saj Uniji daje pooblastila, da ukrepa za javno zdravje in varstvo potrošnikov;
 • Uredba (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah zakonodaje o živilih in krmi (uredba o splošni živilski zakonodaji), s katero je vzpostavljen okvir za razvoj zakonodaje o živilih in krmi na ravni EU in držav članic, zajema pa vse faze proizvodnje in distribucije živil in krme;
 • Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

11 Svetovna zdravstvena organizacija, WHO estimates of the global burden of food-borne diseases: Food-borne disease burden epidemiology reference group 2007-2015, 3. december 2015. To je prva in trenutno najpopolnejša študija, ki jo je SZO pripravila o ocenah bolezni, ki se prenašajo z živili, vključuje pa podatke o štirih kemijskih snoveh (aflatoksinu, kasavinem cianidu, dioksinu in alergenih v arašidih).

12 Ugotovitev iz zunanjega pregleda agencije EFSA za leto 2012, ki ga je pripravila družba Ernst & Young.

13 Na spletišču Generalnega direktorata za zdravje in varnost hrane je navedeno, da si Evropska komisija prizadeva za zagotovitev, da bi bila preskrba s hrano v Evropi najvarnejša na svetu in da bi isti standardi za varnost hrane veljali za vse proizvode, ne glede na njihov izvor https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade_en. To načelo se odraža tudi v členu 11 (uvožena živila in krma) v povezavi s členom 14 (živila morajo biti varna) splošne živilske zakonodaje.

14 Agencija EFSA je odgovorna za oceno tveganja v zvezi z varnostjo živil, medtem ko je Evropska agencija za zdravila pristojna za ocenjevanje zdravil EU (vključno z zdravili za uporabo v veterinarski medicini).

15 Izbor držav članic je temeljil na naslednjih merilih: (1) uravnoteženost držav članic z veliko in precej majhno količino uvoza, (2) države članice, v katerih glavni pomisleki v zvezi s kemijskimi dejavniki tveganja v hrani veljajo za različne snovi, in (3) lokacija glavne agencije EU, ki zagotavlja znanstveno svetovanje o kemikalijah v hrani (agencija EFSA v Parmi). Pri izboru držav si je Sodišče prizadevalo tudi za geografsko uravnoteženost. V Italiji je bil zaradi regionalne organiziranosti države poudarek predvsem na pregledih v eni regiji (Liguriji).

16 Program ustreznosti in uspešnosti predpisov je del agende Komisije za boljše pravno urejanje. Pripomore k preprostosti prava EU, odpravi nepotrebnih bremen in prilagoditvi zakonodaje, ne da bi bili s tem ogroženi cilji politike.

17 SWD(2018) 38 final, Fitness Check on the General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002).

18 Spiric, D. in drugi, Convergence on EU and USA Food safety Regulation approach, regarding foodborne outbreaks, International 58th Meat Industry Conference „Meat Safety and Quality: Where it goes?“, Procedia Food Science 5(2015) 266–269. Iz poročila je razvidno, da je živilska zakonodaja EU referenčna za ZDA.

19 Humphrey, J., Food Safety, Private Standards Schemes and Trade: The Implications of the FDA Food Safety Modernization Act, IDS Working Paper Volume 2012 No 403, september 2012.

20 EIOP: besedilo 2008-006 – European governance still technocratic? New modes of governance for food safety regulation in the European Union. Robert Fischer. 2018. Po vzoru EU so številne države, npr. Francija in Nemčija, vzpostavile neodvisne agencije za vrednotenje ter prevzele načelo organizacijskega ločevanja ocen tveganja in obvladovanja tveganja.

21 Assessing farmers' cost of compliance with EU legislation in the fields of environment, animal welfare and food safety, CPRA za Evropsko komisijo. AGRI 2011-EVAL-08.

22 V uvodni izjavi 17 Uredbe (ES) št. 178/2002 je zlasti določeno: „Kadar je namen živilske zakonodaje zmanjšati, odpraviti ali preprečiti tveganje za zdravje, trije med seboj povezani sestavni deli analize tveganja — ocena tveganja, obvladovanje tveganja in obveščanje o tveganju — zagotavljajo sistematsko metodologijo za določitev učinkovitih, primernih in ciljno usmerjenih ukrepov ali drugih dejavnosti za varovanje zdravja.“ Uvodna izjava 19 iste uredbe se glasi: „Splošno je priznano, da sama znanstvena ocena tveganja v nekaterih primerih ne more nuditi vseh informacij, na katerih naj bi temeljila odločitev glede obvladovanja tveganja in da je treba upoštevati tudi druge dejavnike, pomembne za obravnavano zadevo, vključno z družbenimi, gospodarskimi, tradicionalnimi, etičnimi in okoljskimi dejavniki in izvedljivostjo kontrole.“ Člen 3 vključuje opredelitve vseh treh sestavnih delov.

23 Evropska agencija za zdravila je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 726/2004, vendar pa je obstajala že od leta 1995 na podlagi starejših direktiv. Odgovorna je za oceno tveganja EU na področju zdravil.

24 Uvodna izjava 21 in člen 7 Uredbe (ES) št. 178/2002.

25 Glede na sporočilo Komisije o previdnostnem načelu (COM(2000) 1 final z dne 2. februarja 2000) bi morali biti ukrepi, sprejeti pri izvajanju tega načela, sorazmerni z izbrano stopnjo varstva, nediskriminatorno izvedeni, skladni s podobnimi, že sprejetimi ukrepi, izbrani na podlagi pregleda potencialnih koristi in stroškov ukrepanja ali neukrepanja (vključno z ekonomsko analizo stroškov in koristi, kadar je to ustrezno in izvedljivo) ter predmet pregleda na podlagi novih znanstvenih podatkov, omogočati pa bi morali tudi dodelitev odgovornosti za pridobivanje znanstvenih dokazov, ki so potrebni za celovitejšo oceno tveganja.

26 Evropska komisija – sporočilo za javnost – Commission adopts Communication on Precautionary Principle.

27 Sporazum STO o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih (sporazum SPS) je začel veljati z ustanovitvijo Svetovne trgovinske organizacije 1. januarja 1995. Povezan je z izvajanjem uredb o varnosti hrane ter zdravju živali in rastlin.

28 Člen 5 sporazuma SPS.

29 Celotna ocena tveganja vključuje štiri korake: prepoznavanje nevarnosti, opredelitev nevarnosti, oceno izpostavljenosti in opredelitev tveganja.

30 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

31 WTO ANALYTICAL INDEX, SPS Agreement – Preamble (Jurisprudence). Točka 1.5.2 Relationship of the precautionary principle with the SPS Agreement. Januar 2018.

32 Uredba (ES) št. 1107/2009 oziroma Uredba (ES) št. 396/2005.

33 Povzetek poročila Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo, ki se je sestal v Bruslju 16. in 17. februarja 2017: države članice so poudarile težave, ki jih lahko to povzroči na mednarodni ravni (Codex Alimentarius), in vprašanja odgovornosti za take politične odločitve na njihovi ravni, glede na to, da imajo v postopku obravnave prošenj za uvozno toleranco vlogo prvega ocenjevalca; in povzetek poročila Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo, ki se je sestal v Bruslju 13. in 14. junija 2018, točka dnevnega reda A.14.

34 Nosilci živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme v vseh fazah pridelave, predelave in distribucije v podjetjih pod njihovim nadzorom morajo zagotavljati, da živila in krma izpolnjujejo zahteve živilske zakonodaje, ki veljajo za njihove dejavnosti, ter preverjati izpolnjevanje teh zahtev.

35 Jasna delitev odgovornosti med nosilci živilske dejavnosti in javnimi organi vzdolž prehranske verige je v rezultatih preverjanja ustreznosti splošne živilske zakonodaje priznana kot prispevek k povečanju učinkovitosti.

36 V skladu s členom 17(1) Uredbe (ES) št. 178/2002.

37 Številke temeljijo na poročilih agencije EFSA.

38 Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

39 V preglednem poročilu z naslovom O sodelovanju med sistemom uradnega nadzora krme in zasebnimi shemami certificiranja (DG(SANTE) 2016-8975) je navedenih več prednosti za pristojne organe, ki sodelujejo z zasebnimi shemami certificiranja. http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/

40 Health and Food Audits and Analysis Programme 2017. Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane.

41 Na primer DG(SANTE) 2017-6072. Končno poročilo o zbiranju informacij v Nemčiji med 28. novembrom 2017 in 6. decembrom 2017 o sinergijah uradnega nadzora s pregledi, ki jih zagotavljajo nosilci živilske dejavnosti, in shemami certificiranja, ki jih izvajajo tretje osebe. http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/ . Nizozemski organi so prav tako izrazili podobne pomisleke med revizijskim obiskom v okviru te revizije.

42 Ocenjena potrošnja = proizvodnja v EU + uvoz – izvoz. Podatki o proizvodnji v EU: 734 milijonov ton (vir: količine kmetijske proizvodnje v EU v letu 2013 v milijonih ton, Faostat). Podatki o uvozu: skoraj 93 milijonov ton v letu 2016, podatki o izvozu: 91 milijonov ton (vir: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171016-1?inheritRedirect=true).

43 Na primer, seznami kemijskih snovi v živilskem kodeksu morda niso izčrpni ali pa imajo lahko države članice še vedno drugačne pravne omejitve za posamezno snov (npr. drugačna mejna vrednost ostankov).

44 https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en

45 13 % vseh proizvodov, zaužitih v EU, je uvoženih (glej opombo 42), vendar je bilo s proizvodi, uvoženimi iz tretjih držav, povezanih 26,4 % (22 345) vseh vzorcev (84 657), 67 % (56 749) pa jih je izviralo iz držav poročevalk (EU, Islandije in Norveške). The 2016 European Union report on pesticide residues in food, Evropska agencija za varnost hrane.

46 Na primer, če te snovi niso bile odobrene iz razlogov, ki niso zdravstveni.

47 Na primer podatkov o prisotnosti ali podatkov o porabi živil.

48 Države članice lahko o ustreznem številu pregledov načeloma odločajo same, vendar je lahko v zakonodaji EU določena pogostost za specifične proizvode, npr. v Prilogi IV k Direktivi Sveta 96/23/ES so določene količine in pogostost vzorčenja za žive živali in živalske proizvode.

49 Člen 10 Uredbe (ES) št. 882/2004.

50 Predstavljene informacije se nanašajo le na tri države članice, obiskane med revizijo. Za regulirane živilske sestavine in onesnaževala, ki niso vključeni v Direktivo Sveta 96/23/ES, na ravni EU ni poročil. Za ostanke pesticidov in zdravil za uporabo v veterinarski medicini agencija EFSA vsako leto pripravi poročilo o rezultatih preskusov v državah članicah.

51 Ti preskusi pa ne obravnavajo vseh vidikov kemičnih tveganj, kot je kopičenje pesticidov (glej odstavek 7 v Prilogi III).

52 Vzorec lahko vključuje več preskusov za različne snovi.

53 Pogoji uporabe v Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila so opisani na 314 straneh (Priloge II do IV).

54 Člena 54 in 55 Uredbe (ES) št. 882/2004.

55 Z uvoženimi proizvodi živalskega izvora in živimi živalmi je povezana visoka stopnja tveganja, saj se lahko z njimi prenašajo resne človeške in živalske bolezni. Spletišče GD SANTE: https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/animal_en

56 V skladu s členom 11(4) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 139, 30.4.2004, str. 206), Komisija pregleda razmere glede javnega zdravja in zdravja živali v zadevni tretji državi, tako da zahteva in preuči dokumente, praviloma pa državo tudi obišče. Ta pregled v zvezi s kemičnimi tveganji zajema zakone tretje države o proizvodih živalskega izvora, uporabi zdravil za uporabo v veterinarski medicini, pripravi in uporabi krme ter odobritvi programa za nadzor ostankov.

57 Komisija med revizijami v tretjih državah pregleda vzorec teh obratov. Komisija je tudi obvestila Sodišče, da pripravlja poročilo o rezultatih svoje ocene obratov v tretji državi, ki so bili odobreni za izvoz v EU.

58 V skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 ter členoma 11 in 12 Uredbe (ES) št. 854/2004 so organi v tretjih državah odgovorni za preglede in zagotavljanje, da obrati izpolnjujejo zahteve EU za posamezne kategorije živilskih proizvodov.

59 Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L 194, 25.7.2009, str. 11).

60 V Uredbo Komisije (ES) št. 669/2009 je trenutno vključenih 35 različnih proizvodov in 24 tretjih držav. Najpogostejši proizvodi so oreški, zelenjava, zelišča in začimbe. V uredbi je določena pogostost identifikacijskih in fizičnih pregledov, vključno z laboratorijskimi preskusi (5-, 10-, 20- ali 50-odstotna). Seznam proizvodov in pogostost pregledov se pregledata vsakih šest mesecev na podlagi rezultatov pregledov.

61 EU je v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 884/2014 z dne 13. avgusta 2014 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekatere krme in živil iz nekaterih tretjih držav, zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1152/2009 (UL L 242, 14.8.2014, str. 4), Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/175 z dne 5. februarja 2015 o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini (UL L 30, 6.2.2015, str. 10), Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 885/2014 z dne 13. avgusta 2014 o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz okre in karijevih listov iz Indije, in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 91/2013 (UL L 242, 14.8.2014, str. 20) ter Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/186 z dne 2. februarja 2017 o določitvi posebnih pogojev, ki se zaradi mikrobiološke kontaminacije uporabljajo za vnos pošiljk iz nekaterih tretjih držav v Unijo, in o spremembi Uredbe (ES) št. 669/2009 te posebne pogoje določila za nekatere proizvode iz 12 tretjih držav, predvsem zaradi tveganja onesnaževal v oreških in suhem sadju.

62 Poleg določb, navedenih v okviru 3, še Odločba Komisije 2002/805/ES z dne 15. oktobra 2002 o varstvenih ukrepih glede iz Ukrajine uvoženih proizvodov živalskega izvora za prehrano živali (UL L 278, 16.10.2002, str. 24), Sklep Komisije 2010/381/EU z dne 8. julija 2010 o nujnih ukrepih v zvezi s pošiljkami proizvodov iz ribogojstva, uvoženih iz Indije in namenjenih za prehrano ljudi (UL L 174, 9.7.2010, str. 51), Sklep Komisije 2010/220/EU z dne 16. aprila 2010 o nujnih ukrepih v zvezi s pošiljkami gojenih ribiških proizvodov, uvoženih iz Indonezije in namenjenih za prehrano ljudi (UL L 97, 17.4.2010, str. 17), in Odločba Komisije 2002/251/ES z dne 27. marca 2002 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s perutninskim mesom in nekaterimi ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva, namenjenih za prehrano ljudi in uvoženih iz Tajske (UL L 84, 28.3.2002, str. 77).

63 Člen 53(1)(b) Uredbe (ES) št. 178/2002.

64 Na primer: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/943 z dne 18. junija 2015 o nujnih ukrepih za začasno ustavitev uvoza sušenega fižola iz Nigerije in o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 669/2009 (UL L 154, 19.6.2015, str. 8).

65 Na primer: Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/175 in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 885/2014.

66 Člen 12(4)(c) Uredbe (ES) št. 854/2004.

67 Prvi obrat, ki ga je Komisija na svojo pobudo odstranila s seznama, je v Braziliji. Odstranjen je bil zaradi salmonele in goljufij, povezanih z laboratorijskimi certifikati za meso in mesne proizvode, izvožene v EU.

68 https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/food-additive-re-evaluations

69 Uredba Komisije (EU) št. 1129/2011 z dne 11. novembra 2011 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama Unije aditivov za živila (UL L 295, 12.11.2011, str. 1–177).

70 Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 vsebuje seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoje uporabe teh aditivov.

71 Člen 1 Uredbe (ES) št. 1332/2008.

72 Uvodna izjava 14 in člen 17 Uredbe (ES) št. 1332/2008.

73 Vir: podatkovna zbirka Komisije o aromah za živila.

74 V delu A seznama EU so štiri različne opombe: 1) ocenjevanje opravi Agencija, 2) dodatni znanstveni podatki se predložijo do 31. decembra 2012, 3) dodatni znanstveni podatki se predložijo do 30. junija 2013 in 4) dodatni znanstveni podatki se predložijo do 31. decembra 2013.

75 Člen 20(2) Uredbe (ES) št. 1334/2008.

76 Strokovno glasilo EFSA 2012, 10(5):2663. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2663.

77 https://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2013/3/241

78 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

79 Komisija je nedavno zaključila celovito, na dokazih temelječo oceno uredbe o splošni živilski zakonodaji z vidika politike (preverjanje ustreznosti) za celotni živilski sektor v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT); delovni dokument služb Komisije, The REFIT evaluation of the General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002) („Ocena splošne živilske zakonodaje (Uredbe (ES) št. 178/2002) v okviru programa REFIT“), (preverjanje ustreznosti), SWD(2018) 38 final, z dne 15. januarja 2018.

80 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih], COM/2018/0179 final z dne 11. aprila 2018.

81 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih], COM/2018/0179 final, z dne 11. aprila 2018.

82 Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1) (uredba o splošni živilski zakonodaji).

83 Člen 14 in člen 17(1) uredbe o splošni živilski zakonodaji.

84 Za obvladovanje tveganja je odgovorna predvsem Komisija, pri čemer ji pomagajo predstavniki držav članic v Stalnem odboru za rastline, živali, hrano in krmo (PAFF) ter, odvisno od postopkov, ki se uporabljajo, Svet in Evropski parlament. Kar zadeva Komisijo, je za obvladovanje tveganja na področju živil odgovoren njen generalni direktorat za zdravje in varnost hrane.

85 V uredbi o splošni živilski zakonodaji je neizčrpen seznam upoštevanja vrednih dejavnikov naveden v uvodni izjavi 19, in sicer so to med drugim družbeni, gospodarski, tradicionalni, etični in okoljski dejavniki ter izvedljivost kontrole. Uporaba upoštevanja vrednih dejavnikov v procesu odločanja EU ni statična; natančen izbor dejavnikov in pomen, ki se jim pripisuje, se razlikujeta glede na posamezne primere ter sta odvisna od zadevne tematike in ukrepa.

86 Delovni dokument služb Komisije, The REFIT Evaluation of the General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002) („Ocena splošne živilske zakonodaje (Uredbe (ES) št. 178/2002) v okviru programa REFIT“), SWD(2018) 38 final z dne 15. januarja 2018, (preverjanje ustreznosti), str. 89.

87 Npr. materiali, namenjeni za stik z živili, razen plastike, prehranska dopolnila ter živila z dodanimi vitamini in minerali, kar zadeva določanje najvišjih ravni snovi, ter nepopolno izvajanje na ravni EU glede zdravstvenih in prehranskih trditev, kar zadeva botanične snovi.

88 Delovni dokument služb Komisije, The REFIT Evaluation of the General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002) („Ocena splošne živilske zakonodaje (Uredbe (ES) št. 178/2002) v okviru programa REFIT“), SWD(2018) 38 final z dne 15. januarja 2018, (preverjanje ustreznosti), str. 89.

89 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih], COM/2018/0179 final z dne 11. aprila 2018.

90 Delovni dokument služb Komisije, The REFIT Evaluation of the General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002) („Ocena splošne živilske zakonodaje (Uredbe (ES) št. 178/2002) v okviru programa REFIT“), SWD(2018) 38 final z dne 15. januarja 2018, (preverjanje ustreznosti), str. 39.

91 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih], COM/2018/0179 final z dne 11. aprila 2018.

92 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih], COM/2018/0179 final z dne 11. aprila 2018.

Dogodek Datum
Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije 29.11.2017
Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu) 27.9.2018
Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku 14.11.2018
Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh jezikih 6.12.2018

Revizijska ekipa

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih revizij politik in programov EU ali tem v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih proračuna. Računsko sodišče izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri tem upošteva tveganje za smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni interes.

To poročilo je sprejel revizijski senat I, ki ga vodi član Evropskega računskega sodišča Nikolaos Milionis in je specializiran za trajnostno rabo naravnih virov. Revizijo je vodil član Evropskega računskega sodišča Janusz Wojciechowski, pri njej pa so sodelovali vodja njegovega kabineta Kinga Wisniewska-Danek, atašejka v njegovem kabinetu Katarzyna Radecka-Moroz, vodilni upravni uslužbenec Michael Bain, vodja naloge Maria Eulàlia Reverté i Casas, namestnica vodje naloge Päivi Piki, revizorji Ioannis Papadakis, Manuel Dias Ferreira Martins in Ermira Vojka ter asistentka Terje Teppan-Niesen. Jezikovno podporo so zagotovili Philippe Colmant, Vesna Marn in Michael Pyper.

Od leve proti desni: Eulàlia Reverté i Casas, Katarzyna Radecka-Moroz, Janusz Wojciechowski, Michael Bain, Päivi Piki in Manuel Dias Ferreira Martins.

Stik

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1
Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu.
Dostop je mogoč na strežniku Europa (http://europa.eu).

Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2018

PDF ISBN 978-92-847-1580-0 ISSN 1977-5784 doi:10.2865/259459 QJ-AB-18-032-SL-N
HTML ISBN 978-92-847-1574-9 ISSN 1977-5784 doi:10.2865/136201 QJ-AB-18-032-SL-Q

© Evropska unija, 2018

Za dovoljenje za uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, za katere Evropska unija nima avtorskih pravic, je treba zaprositi neposredno imetnike avtorskih pravic.

STIK Z EU

Osebno
Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Po telefonu ali elektronski pošti
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se lahko obrnete:

 • s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo),
 • s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali
 • po elektronski pošti s spletne strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

ISKANJE INFORMACIJ O EU

Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s https://publications.europa.eu/sl/publications ali jih naročite. Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko (https://europa.eu/european-union/contact_sl).

Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1951 v vseh uradnih jezikovnih različicah, lahko dostopate na spletišču http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl.

Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp). Podatke lahko brezplačno prenesete in uporabite tudi v komercialne namene.