Raportul special
nr.02 2019

Pericolele chimice din hrana noastră: politica UE în materie de siguranță alimentară ne protejează, dar se confruntă cu provocări

Informații despre raport Siguranța alimentară este o prioritate majoră pentru UE și afectează toți cetățenii. Uniunea Europeană urmărește să își protejeze cetățenii de pericolele care pot fi prezente în produsele alimentare. Curtea a verificat dacă modelul de siguranță alimentară al UE, în special în ceea ce privește pericolele chimice, este bine fundamentat și implementat. Potrivit constatărilor Curții, modelul este bine fundamentat, estre respectat la nivel mondial și cetățenii europeni se bucură de unul dintre cele mai ridicate niveluri de asigurare din lume cu privire la siguranța hranei pe care o consumă. Curtea a constatat însă că modelul de siguranță alimentară al UE este în prezent sub presiune și se confruntă cu anumite provocări. Curtea a adresat Comisiei o serie de recomandări cu privire la modul în care pot fi abordate aceste provocări și la posibilitățile de îmbunătățire a funcționării modelului de siguranță alimentară.

Această publicație este disponibilă în 23 de limbi și în următorul format:
PDF
PDF General Report

Sinteză

I

Siguranța alimentară este o prioritate majoră pentru UE, afectează toți cetățenii și se află în strânsă legătură cu politicile comerciale. Politica UE în materie de siguranță alimentară vizează garantarea unui nivel ridicat de protecție a vieții și a sănătății umane și urmărește să protejeze cetățenii UE împotriva a trei tipuri de pericole care pot fi prezente în produsele alimentare: pericole fizice, pericole biologice și pericole chimice.

II

Auditul Curții s-a concentrat pe pericolele chimice, întrebarea de audit fiind următoarea: „Modelul UE în materie de siguranță alimentară este bine fundamentat și implementat astfel încât să protejeze produsele consumate în UE de pericolele chimice?” Curtea a constatat că modelul este bine fundamentat și se bucură de respect la nivel mondial. În același timp, potrivit constatărilor Curții, modelul este în prezent sub presiune, întrucât Comisia și statele membre nu au capacitatea de a-l implementa în totalitate.

III

În ceea ce privește substanțele chimice, modelul UE în materie de siguranță alimentară este considerat a fi o referință la nivel mondial și, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cetățenii europeni beneficiază de unul dintre cele mai ridicate niveluri de asigurare din lume cu privire la siguranța hranei pe care o consumă. Forța acestui model se bazează pe:

 1. structura sa de guvernanță, în care responsabilitățile sunt împărțite între agenții descentralizate ale UE și Comisia Europeană: acest lucru permite separarea evaluării riscurilor de gestiunea riscurilor;
 2. obiectivul său de a evalua siguranța substanțelor chimice înainte ca acestea să fie utilizate în lanțul alimentar; și
 3. alocarea clară a responsabilităților între sectorul privat și autoritățile publice de control.

Pe lângă aceasta, pentru a garanta faptul că produsele alimentare importate în UE respectă aceleași standarde înalte de siguranță, UE solicită țărilor terțe să respecte standardele sale.

IV

Curtea a identificat însă o serie de provocări cu care modelul se confruntă în prezent la nivelul implementării sale. În special, s-au constatat următoarele:

 1. Cadrul juridic al UE care reglementează substanțele chimice din produsele alimentare, hrana pentru animale, plante și animale vii este în continuare în lucru și nu a atins încă nivelul de implementare preconizat de legislația UE în domeniul alimentar. În plus, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „EFSA”), care asigură consultanță științifică pentru a sta la baza procesului de elaborare a legislației, a normelor și a politicilor europene, înregistrează întârzieri în activitățile sale, inclusiv în ceea ce privește substanțele chimice. Această situație afectează funcționarea corespunzătoare a unor componente ale sistemului, precum și sustenabilitatea modelului în ansamblu.
  Pe lângă aceasta, controalele desfășurate de organisme publice nu pot reprezenta decât o mică parte din totalul controalelor efectuate. Curtea a constatat că unele state membre controlează mai frecvent anumite grupuri de substanțe chimice, iar cadrul juridic este atât de vast încât autoritățile publice estimează că este dificil pentru ele să se achite singure de toate responsabilitățile care le revin. Cea mai bună soluție pentru ca modelul UE să rămână credibil este completarea sistemelor de control public cu sisteme de control din sectorul privat. Or, sinergiile dintre sistemul de control public și cel privat abia au început să fie analizate.
 2. Obiectivul UE este de a garanta că produsele alimentare importate respectă standardele ridicate de siguranță europene. În prezent, UE limitează utilizarea pesticidelor pe baza unor criterii de periculozitate. Este însă posibil ca reziduuri provenite de la astfel de pesticide să fie tolerate în produse importate în UE în cazul în care o analiză a riscurilor a arătat că nu există niciun risc pentru consumatori.
 3. Sistemul de control prezintă limitări, statele membre întâmpinând dificultăți în a determina natura măsurilor coercitive care trebuie luate în cazuri de neconformitate. Mai mult, Comisia a identificat posibilități de consolidare a procedurilor sale de monitorizare și de asigurare a respectării legislației în domeniul alimentar.
V

Pe baza acestor constatări, Curtea încurajează Comisia să continue să dezvolte cadrul juridic într-un mod care să mențină protecția cetățenilor împotriva pericolelor chimice și formulează trei recomandări. Comisia ar trebui:

 1. ca parte a exercițiului REFIT (Programul privind o reglementare adecvată și funcțională) care se desfășoară în prezent cu privire la cadrul juridic aplicabil în domeniul produselor alimentare, al hranei pentru animale, al animalelor vii și al plantelor, să evalueze schimbările care ar putea fi aduse legislației care reglementează pericolele chimice, ținând seama de capacitatea de a aplica această legislație în mod uniform. Comisia ar trebui să se sprijine pe activitatea deja inițiată pentru a încuraja complementaritatea, identificând calea de urmat, astfel încât autoritățile publice din statele membre să se poată baza într-o mai mare măsură, în cazul în care acest lucru este justificat, pe controalele efectuate de sectorul privat, cu scopul de a îmbunătăți coordonarea și eficiența controalelor, precum și sustenabilitatea modelului de siguranță alimentară al UE;
 2. în ceea ce privește reziduurile de pesticide în produsele alimentare, Comisia ar trebui să explice care sunt măsurile pe care le va lua pentru a păstra același nivel de asigurare atât pentru alimentele produse în UE, cât și pentru cele importate, menținând în același timp conformitatea cu normele OMC;
 3. Comisia ar trebui să furnizeze statelor membre orientări suplimentare cu privire la aplicarea măsurilor coercitive. De asemenea, Comisia ar trebui să pună în practică posibilitățile pe care le-a identificat în ceea ce privește consolidarea procedurilor sale de monitorizare a conformității cu normele alimentare ale UE.

Introducere

1

Siguranța alimentară este o prioritate majoră pentru UE și pentru toți cetățenii săi. Politica UE în materie de siguranță alimentară, bazată pe responsabilitatea primară a operatorilor privați1, urmărește să protejeze populația de diferitele boli care pot fi cauzate de alimentele consumate. Siguranța alimentară poate avea un impact asupra sănătății tuturor cetățenilor și este strâns legată atât de asigurarea liberei circulații a produselor alimentare și a hranei pentru animale în Uniune, cât și de facilitarea comerțului mondial2 cu furaje sigure și cu produse alimentare sigure și sănătoase. Legislația europeană în domeniul alimentar urmărește să garanteze „un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane”3. Comisia a insistat asupra importanței acestei politici, precizând următoarele: „garantarea faptului că produsele alimentare comercializate în UE rămân sigure se află în centrul unei Europe care protejează”4.

2

Așa cum reiese din estimările OMS privind povara bolilor cu transmitere prin alimente5, Europa este una dintre cele mai sigure regiuni din lume din punctul de vedere al produselor alimentare.

La ce se referă „pericolele chimice” din alimente?

3

Scopul unui model de siguranță alimentară este de a combate trei tipuri de pericole6: fizice7, biologice8 și chimice. Acest audit s-a axat pe pericolele chimice.

4

Toate produsele alimentare conțin substanțe chimice. Pericolele chimice se referă la substanțele care au potențialul de a produce efecte negative asupra sănătății și care apar în mod natural sau care sunt adăugate în timpul fabricării sau al manipulării produselor alimentare (a se vedea tabelul 1). Printre acestea se numără unii aditivi, pesticidele și anumite metale. Reziduuri de anumite substanțe pot subzista și pot avea un impact asupra verigilor următoare ale lanțului alimentar sau asupra diferitor categorii de produse. De exemplu, reziduurile de pesticide care au fost utilizate la cultivarea plantelor destinate a servi drept hrană pentru animale pot fi detectate mai târziu, în cadrul testelor efectuate asupra produselor alimentare de origine animală. Din acest motiv, modelul UE în materie de siguranță alimentară are la bază o abordare integrată și include măsuri care acoperă întregul lanț alimentar: de la hrana pentru animale, sănătatea animalelor, protecția plantelor și producția de alimente până la procesare, depozitare, transport, import, export și vânzarea cu amănuntul. Pericolele chimice pot fi prezente în toate alimentele, inclusiv în alimentele ecologice (denumite și alimente „bio”)9.

Tabelul 1

Grupuri de pericole chimice reglementate de legislația UE și incluse în sfera acestui audit

Ingrediente alimentare reglementate Aditivi alimentari
Enzime alimentare
Arome alimentare
Surse nutritive (suplimente alimentare/substanțe și produse de origine vegetală)
Reziduuri din lanțul alimentar Aditivi destinați hranei pentru animale
Medicamente de uz veterinar
Pesticide
Contaminanți Poluanți ai mediului
Contaminanți naturali
Contaminanți din procesare
Materiale care intră în contact cu produsele alimentare
5

Corpusul legislativ al Uniunii Europene care reglementează substanțele chimice în contextul siguranței alimentare este vast și fragmentat. UE a adoptat numeroase acte legislative10, inclusiv directive, regulamente, decizii și acorduri, pentru fiecare domeniu specific (aditivi alimentari, arome, aditivi destinați hranei pentru animale, pesticide etc.). Per ansamblu, acest corpus juridic reglementează aproximativ 8 000 de substanțe chimice (a se vedea anexa I).

Riscurile pentru sănătate asociate pericolelor chimice din alimente

6

Efectele produselor alimentare care conțin niveluri toxice de substanțe chimice sunt dificil de cuantificat. Studiile realizate pe tema bolilor cu transmitere prin alimente conțin adesea mai puține cifre cu privire la decesele sau bolile provocate de pericolele chimice11 decât cu privire la cele antrenate de toxiinfecții alimentare. O explicație în acest sens poate fi aceea că, în cazul a numeroase pericole chimice, vătămările cauzate de acestea devin vizibile numai pe termen lung, în unele cazuri fiind rezultatul interacțiunii acestor pericole și al efectului lor cumulativ asupra corpului uman.

7

Reclamațiile spontane cu privire la un anumit produs de pe piață care depășește limitele de toxicitate sunt, prin urmare, relativ rare. Sistemul de control operat de autoritățile publice (a se vedea punctele 13-17) are un rol esențial în protejarea consumatorilor împotriva riscurilor potențiale.

8

Substanțele chimice prezente în alimente, inclusiv cele care apar în mod natural, pot acționa ca perturbatori endocrini, iar antibioticele utilizate în tratamentul animalelor pot crește rezistența la antimicrobiene. Annex II conține exemple de riscuri de sănătate non-neglijabile asociate cu substanțe chimice prezente în produsele alimentare.

9

Atunci când cetățenii au fost întrebați despre un număr limitat de probleme legate de produsele alimentare, a reieșit că problema cea mai preocupantă pentru ei era utilizarea de pesticide, de antibiotice și de aditivi în producția alimentară. Un studiu recent comandat de EFSA a constatat că 86 % dintre respondenți erau foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de utilizarea unor astfel de substanțe în producția de alimente (a se vedea figura 1).

Figura 1

Percepțiile la nivelul UE asupra riscurilor asociate diferitor probleme

Sursa: Etienne, J. et al., EU Insights – Consumer perceptions of emerging risks in the food chain, EFSA, 18.4.2018. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1394 ICF.

De ce sunt prezente în alimente pericole chimice

10

Produsele alimentare pot fi expuse la niveluri toxice de substanțe chimice pe mai multe căi, printre care se numără practicile agricole, procesele industriale, depozitarea necorespunzătoare, contaminările cauzate de mediu și toxinele naturale. Pericolele chimice pot apărea în orice etapă a lanțului alimentar. Caseta de mai jos, intitulată Ceașca de cafea nr. 1, arată care sunt pericolele chimice pe care le poate prezenta un produs obișnuit. Raportul mai conține alte două casete de acest tip, care ilustrează impactul modelului UE de siguranță alimentară asupra aceluiași produs.

Ceașca de cafea nr. 1

Boabele de cafea utilizate pentru prepararea cafelei dumneavoastră prezintă pericole chimice?

Boabele prăjite de cafea utilizate pentru prepararea cafelei dumneavoastră de zi cu zi pot conține, de exemplu:

 • reziduuri de pesticide utilizate pentru tratarea arborilor de cafea și prezente în boabele de cafea (de exemplu, heptaclor);
 • agenți contaminanți din mediu, precum metalele grele care se regăsesc în boabele de cafea în urma absorbției lor din sol de către plantă;
 • contaminanți proveniți din prelucrare, generați în timpul procesului de prăjire (de exemplu, acrilamidă).

Caseta care conține ceașca de cafea nr. 2 (sub punctul 34) explică cum este verificată prezența acestor substanțe.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

11

Pe lângă obligația care le este impusă prin legislație, operatorii din sectorul alimentar au tot interesul, atât din motive economice, cât și din motive legate de reputație, să se asigure că produsele alimentare pe care le vând sunt sigure. Substanțele chimice, cum ar fi dezinfectanții și conservanții, îi pot ajuta în acest sens. Operatorii din sectorul alimentar au, de asemenea, interese economice care îi pot determina să utilizeze substanțe chimice, de exemplu, pentru a reduce costurile sau pentru a oferi produse, texturi sau gusturi noi.

12

Substanțele chimice care fac obiectul legislației alimentare a UE reprezintă doar o parte din numărul total de substanțe chimice de pe piață. Proporția exactă nu este cunoscută. Majoritatea substanțelor chimice utilizate în produsele alimentare trebuie să facă obiectul unor proceduri de autorizare prealabilă introducerii pe piață, cu scopul de a se asigura conformitatea cu cerințele legislației UE în domeniul alimentar, inclusiv cu cele în materie de siguranță alimentară. Numărul cererilor de autorizare depuse pentru substanțe noi este tot mai mare în fiecare an12. Uniunea Europeană este în mod tradițional un actor principal pe piața mondială în sectorul substanțelor chimice utilizate în domeniul agroalimentar. EFSA este organismul UE responsabil pentru evaluarea riscurilor în toate domeniile legate de lanțul alimentar.

Cum funcționează sistemul de control al UE în materie de siguranță alimentară

13

Majoritatea dispozițiilor în materie de siguranță alimentară sunt stabilite la nivelul UE. Comisia, ținând seama de recomandările agențiilor specializate ale UE, propune norme care trebuie respectate pentru a se garanta siguranța alimentelor consumate în UE. În cadrul Comisiei Europene, Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) este responsabilă de această politică.

14

Autoritățile din statele membre sunt responsabile pentru asigurarea aplicării pe teritoriul lor a legislației referitoare la lanțul agroalimentar. Autoritățile competente organizează sisteme de controale oficiale pe teritoriul lor pentru a verifica dacă activitățile operatorilor și mărfurile introduse pe piața UE sunt conforme cu standardele și cu cerințele relevante. Comisia este responsabilă pentru adoptarea măsurilor care vizează țările terțe (de exemplu, scoaterea de pe listă a anumitor unități) și pentru inițierea de acțiuni în justiție în cazul în care statele membre nu își îndeplinesc responsabilitățile.

15

Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale cu privire la hrana pentru animale și la produsele alimentare reprezintă baza pentru controalele efectuate. Acesta urmărește să instituie o abordare integrată și uniformă a controalelor oficiale de-a lungul lanțului agroalimentar. Regulamentul asigură cadrul necesar pentru a permite autorităților competente să verifice respectarea legislației privind alimentele și hrana pentru animale și să prevină, să elimine sau să reducă la niveluri acceptabile riscurile existente pentru oameni și animale. Totodată, acest regulament stabilește norme specifice pentru controalele oficiale cu privire la produsele importate. Domeniul pericolelor chimice este reglementat și prin intermediul unui număr important de instrumente juridice sectoriale.

16

UE este cel mai mare importator și exportator de produse agricole și alimentare din lume. Controalele la import urmăresc să garanteze faptul că importurile sunt conforme cu legislația UE în același fel în care sunt conforme alimentele produse în Europa. Principiul de bază este că toate produsele alimentare de pe piețele UE trebuie să fie sigure, indiferent de originea lor13.

17

Responsabilitatea principală pentru siguranța alimentară revine întreprinderilor implicate în lanțul alimentar, care dispun adesea de sisteme de asigurare ce se extind până la punctul de livrare.

Sfera și abordarea auditului

18

Auditul Curții a avut ca obiect fundamentul modelului UE în materie de siguranță alimentară, precum și modul în care funcționează modelul în cazul pericolelor chimice. În vederea definirii sferei auditului, au fost luați în considerare mai mulți factori: relevanța riscurilor asociate cu domeniul pericolelor chimice, relevanța responsabilității UE în ceea ce privește substanțele chimice, relevanța ridicată și impactul potențial al unui audit pe această temă, precum și sfera acoperită de alte audituri ale Curții, desfășurate recent sau aflate în desfășurare. Întrebarea generală de audit a fost următoarea:

Modelul UE în materie de siguranță alimentară este bine fundamentat și implementat astfel încât să protejeze produsele consumate în UE de pericolele chimice?

19

Curtea a examinat în special:

 • dacă modelul de siguranță alimentară al UE pentru substanțele chimice este considerat a fi în conformitate cu cele mai bune practici internaționale;
 • dacă UE dispune de un temei juridic solid pentru a garanta că principalele cerințe ale UE privind substanțele chimice prezente în produsele alimentare, în hrana pentru animale, în animalele vii și în plante sunt respectate în cazul importurilor;
 • punerea în aplicare a modelului, în special în ceea ce privește caracterul complet al cadrului juridic, funcționarea sistemului de control și viabilitatea pe termen mediu a modelului.

Auditul nu a urmărit să reevalueze evaluările științifice realizate pe teme legate de siguranța alimentară.

20

În cadrul evaluării funcționării sistemelor de control din statele membre, Curtea s-a oprit asupra celui mai recent an pentru care existau documente complete de planificare, de implementare și de monitorizare (și anume, anul 2016).

21

Auditul a fost efectuat între decembrie 2017 și mai 2018. Probele de audit au fost colectate prin:

 • analize documentare și interviuri desfășurate cu reprezentanți ai Comisiei (Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară) și ai EFSA – autoritatea din cadrul UE care, împreună cu Agenția Europeană pentru Medicamente, furnizează consultanță științifică în materie de siguranță alimentară14; de asemenea, Curtea a examinat și a analizat procedurile și orientările Comisiei, corespondența acesteia cu statele membre, diferite procese-verbale, precum și rapoarte de evaluare externă și rapoarte de audit.
 • vizite în trei state membre: Italia, Țările de Jos și Slovenia15. În fiecare din aceste state membre, Curtea a efectuat vizite la nivelul ministerelor de resort, la operatorii din sectorul alimentar și în puncte-cheie ale sistemelor de control ale statelor membre (de exemplu, la posturile de control la frontieră). În cursul acestor vizite, Curtea a verificat funcționarea sistemelor de control ale statelor membre, precum și fluxul de informații transmise Comisiei și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară cu privire la rezultatele controalelor și la datele științifice;
 • reuniuni cu experți care, în cadrul activității lor profesionale din statele membre sau în cadrul EFSA, participă la forumuri internaționale și au acces la informații actualizate în domeniul pericolelor chimice și al siguranței alimentare în general.

Observații

Modelul UE în materie de siguranță alimentară care se aplică în ceea ce privește substanțele chimice este o referință la nivel mondial

22

Această secțiune a raportului prezintă elementele care fac din modelul UE o referință pentru restul lumii. În această secțiune este descris, de asemenea, temeiul juridic pe care se bazează UE pentru a impune țărilor terțe respectarea standardelor sale atunci când exportă către UE, obiectivul urmărit fiind acela de a se garanta că produsele din UE și cele importate îndeplinesc aceleași standarde ridicate de siguranță.

Forța modelului UE se bazează pe o serie de elemente distinctive

23

În contextul Programului Comisiei privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT)16, rezultatele recente ale exercițiului de verificare a adecvării legislației alimentare generale17, principalul act legislativ al UE care reglementează sectorul alimentar, confirmă o serie de caracteristici pozitive ale modelului de siguranță alimentară aplicat în UE. Studiile examinate de Curte și experții consultați (a se vedea punctul 21) consideră în unanimitate că modelul UE în materie de siguranță alimentară este un punct de referință18, 19, 20. Chiar dacă modelul UE este unul dintre cele mai bine dezvoltate, costurile de asigurare a conformității suportate de fermierii din UE sunt, în general, similare cu cele din alte părți ale lumii21. Modelul prezintă mai multe elemente care sunt considerate distinctive și care îi conferă forța specifică. Această secțiune abordează trei dintre elementele respective.

Modelul UE recunoaște în mod clar trei componente ale analizei riscurilor și face distincție între acestea

24

Legislația UE, și în special legislația alimentară generală [Regulamentul (CE) nr. 178/2002]22, distinge trei componente ale analizei riscurilor la nivelul UE: evaluarea riscului, gestiunea riscului și comunicarea riscului (a se vedea figura 2).

Figura 2

Cele trei componente ale analizei riscurilor la nivelul UE

* EMA este responsabilă pentru evaluarea, în cadrul UE, a riscurilor asociate produselor medicamentoase (în special în cazul medicamentelor de uz veterinar).

** Factori societali, economici, tradiționali, etici și de mediu, precum și fezabilitatea controalelor.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

25

Pentru a asigura separarea acestor trei componente, Regulamentul din 2002 privind legislația alimentară generală a creat o agenție europeană independentă – EFSA23 – cu scopul de a furniza evaluări științifice ale riscurilor privind siguranța alimentară. Crearea acestui organism a permis responsabililor de politica UE în materie de siguranță alimentară nu numai să răspundă la crizele la adresa sănătății publice, ci și să instituie un sistem complet de siguranță alimentară, care include standarde și mecanisme de asigurare a respectării acestor standarde. Regulamentul privind legislația alimentară generală preconiza că acest organism va dispune de suficiente competențe care să îi permită să creeze un model de siguranță alimentară fundamentat științific.

Abordarea UE în materie de siguranță alimentară aplică principiul precauției acolo unde este necesar

26

Principiul precauției este un instrument de gestionare a riscului recunoscut în Regulamentul privind legislația alimentară generală a UE24 (a se vedea caseta 1). În cazul în care există motive întemeiate de îngrijorare și persistă incertitudinea științifică, acest principiu poate fi invocat în cursul procesului de evaluare a riscurilor și se poate aplica o abordare prudentă.

Caseta 1

Principiul precauției astfel cum este definit în Regulamentul privind legislația alimentară generală

Principiul precauției se referă la situația specifică în care:

 • există motive întemeiate de îngrijorare cu privire la un nivel de risc inacceptabil pentru sănătate;
 • informațiile și datele subiacente disponibile nu sunt suficient de complete pentru a permite realizarea unei evaluări globale a riscurilor.

Atunci când se confruntă cu astfel de circumstanțe specifice, factorii de decizie sau responsabilii de gestiunea riscurilor pot lua măsuri sau pot întreprinde acțiuni bazate pe principiul precauției, căutând, în același timp, să obțină date științifice și de altă natură mai complete. Aceste măsuri trebuie să respecte principiul nediscriminării și pe cel al proporționalității și ar trebui să fie provizorii până în momentul în care pot fi colectate și analizate informații mai cuprinzătoare cu privire la riscul în cauză.

27

În Comunicarea sa din 2000 privind principiul precauției, Comisia a precizat că acest principiu ar trebui să fie aplicat ținând seama de o serie de restricții25. Principiul poate fi aplicat în cazul în care s-a efectuat o evaluare a riscului în urma căreia s-a concluzionat că, deși există un risc concret, este nevoie de informații științifice suplimentare pentru a se stabili amploarea acestuia (a se vede figura 3). „Principiul precauției […] reprezintă o bază aplicabilă în situațiile în care știința nu poate furniza un răspuns clar26.” Acesta permite, așadar, responsabilului de gestiunea riscurilor să ia măsuri provizorii în așteptarea unor informații științifice suplimentare necesare pentru realizarea unei evaluări complete a riscului.

Figura 3

Utilizarea principiul precauției

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza comunicării Comisiei.

28

Principiul precauției are atât susținători, cât și detractori. Susținătorii pretind că este vorba de un bun instrument pentru protejarea populației împotriva efectelor nocive potențiale (în acest caz, pericolele chimice). Detractorii se tem că aplicarea acestui principiu frânează inovarea și este inutil de costisitoare. În Comunicarea sa din 2000, Comisia a încercat să găsească un echilibru între „libertățile și drepturile persoanelor, ale întreprinderilor și ale organizațiilor, pe de o parte, și nevoia de a reduce riscul de efecte nocive asupra mediului și asupra sănătății oamenilor, a animalelor sau a plantelor, pe de altă parte”.

29

În temeiul Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare („Acordul SPS”)27, membrii OMC se angajează să își elaboreze standardele de sănătate în funcții de criterii bazate pe riscuri28. Acest lucru prezintă avantaje importante pentru UE, care este un exportator major de produse alimentare. Cadrul juridic actual al UE combină două tipuri de criterii – criterii bazate pe riscuri (în majoritatea cazurilor) și criterii de excludere bazate pe pericole – în legislația care reglementează comercializarea și utilizarea pesticidelor (a se vedea caseta 2). Criteriile bazate pe risc înseamnă că o anumită substanță trebuie să parcurgă întregul proces de evaluare a riscului29 pentru a i se determina limitele de siguranță, în timp ce criteriile bazate pe pericol interzic anumite substanțe30 pentru simplul motiv că sunt considerate potențial periculoase (de exemplu, cancerigene), fără a fi nevoie de o evaluare completă a riscurilor.

Caseta 2

Diferența dintre pericol și risc

Cadrul juridic al UE diferențiază între criteriile bazate pe pericol și cele bazate pe risc. Pesticidele care nu îndeplinesc criteriile de excludere bazate pe pericol nu pot fi comercializate sau utilizate în UE. Reziduurile de astfel de pesticide pot fi tolerate în produsele importate în cazul în care o analiză a riscurilor a arătat că nu există niciun risc pentru consumatori.

Sursa: EFSA.

30

Potrivit normelor OMC, țările importatoare nu pot utiliza doar criterii bazate pe pericol drept temei pentru excluderea unor importuri potențiale31. Comisia a purtat recent discuții cu statele membre – care evaluează cererile de toleranță la import (a se vedea punctul 38) – cu privire la modul în care trebuie puse în aplicare cerințele legale prevăzute de cele două regulamente ale UE referitoare la autorizarea pesticidelor și la reziduurile de pesticide32, respectând în același timp angajamentele asumate în temeiul Acordului SPS33.

Dreptul Uniunii atribuie responsabilitatea principală pentru siguranța alimentară întreprinderilor din sectorul alimentar

31

Operatorii economici din domeniul produselor alimentare și al hranei pentru animale includ, de exemplu, fermierii, pescarii, procesatorii, distribuitorii, importatorii și comercianții cu amănuntul. Aceștia se supun toți cerințelor generale și specifice prevăzute de legislație34. În conformitate cu legislația UE în domeniul alimentar, responsabilitatea pentru asigurarea respectării acestei legislații – în special în materie de siguranță alimentară – revine în primul rând operatorilor economici din sectorul produselor alimentare (sau al hranei pentru animale)35. Pentru a veni în completarea și în sprijinul acestui principiu, autoritățile statelor membre au obligația de a asigura controale adecvate și eficace, iar Comisia are obligația de a monitoriza cadrul în ansamblul său pentru a se asigura că acesta funcționează în mod corespunzător (a se vedea figura 4).

Figure 4

Structura controalelor private și publice în materie de siguranță alimentară

Notă: operatorii din sectorul alimentar pot fi supuși, de asemenea, unor controale suplimentare în cadrul unor sisteme private de certificare și ar putea include aceste controale în structura de verificări cu privire la siguranța alimentară, dar acestea nu fac obiectul unor controale oficiale din partea statelor membre sau al monitorizării de către Comisie.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

32

Având în vedere volumul mare de produse alimentare, hrană pentru animale, animale vii și plante care fac obiectul legislației UE privind siguranța alimentară (din punct de vedere chimic), o bună coordonare a controalelor, atât publice, cât și private36, este importantă pentru o utilizare eficientă a resurselor. Pentru a da un exemplu cu privire la numărul de controale implicate37, autoritățile competente din statele membre au analizat, în 2016, 84 657 de probe pentru a verifica dacă acestea prezintă reziduuri de pesticide (inclusiv probe verificate de către Islanda și Norvegia), iar 706 764 de probe au fost analizate pentru a detecta substanțe și reziduuri care intră sub incidența Directivei 96/23/CE38.

33

În 2016, Comisia a examinat dacă statele membre ar putea să își planifice controalele oficiale privind hrana pentru animale pe baza controalelor efectuate de sectorul privat39 și, în 2017, a examinat posibilele sinergii între controalele oficiale, controalele interne efectuate de operatorii economici din sectorul alimentar și sistemele private de certificare40. În urma exercițiului realizat în 2016 cu privire la sectorul hranei pentru animale, Comisia a identificat atât avantaje potențiale, cât și provocări legate de instituirea unei interacțiuni mai strânse între sistemul de controale oficiale cu privire la hrana pentru animale și sistemele private de asigurare.

34

Autoritățile statelor membre au convenit că monitorizarea adecvată a calității acestor sisteme private și a controalelor interne ale operatorilor din sectorul alimentar este importantă, dar cel puțin două autorități din statele membre și-au exprimat îngrijorarea cu privire la aceste evoluții41. Una dintre preocupările exprimate era „faptul că există o relație financiară între operatorii din sectorul alimentar și organismele de certificare și că auditurile acestor sisteme sunt în cea mai mare parte audituri anunțate”, ceea ce „poate avea un impact negativ asupra fiabilității informațiilor […]”. O altă preocupare era că „anumite cerințe legale nu sunt reproduse cu exactitate în sistemele de siguranță alimentară utilizate în sectorul privat, de exemplu în ceea ce privește limitele pentru reziduuri”.

Ceașca de cafea nr. 2

Cum verifică compania procesatoare cafeaua pe care o vinde?

Boabele de cafea utilizate pentru prepararea cafelei dumneavoastră de zi cu zi provin aproape sigur din import, dar este posibil să fi fost procesate de un operator din sectorul alimentar din UE.

Acesta utilizează un sistem de gestiune HACCP (vizând analiza riscurilor și punctele critice de control) pentru a identifica, printre altele, eventualele pericole chimice asociate cu activitatea sa. Operatorii instituie proceduri specifice, cum ar fi curățarea periodică a instalațiilor (pentru a evita contaminanții proveniți din mediu), teste de laborator pentru fiecare transport de materii prime la sosire, sisteme informatizate pentru a controla nivelurile maxime de căldură în timpul procesului de prăjire (cu scopul de a se evita astfel apariția acrilamidei) și multe altele.

În plus, operatorii efectuează, de regulă, controale suplimentare pentru a răspunde anumitor solicitări specifice ale clienților lor direcți (de exemplu, aceștia pot cere să li se garanteze absența unei anumite substanțe).

Dacă doriți să aflați ce anume controlează autoritățile publice, vă invităm să consultați „ceașca de cafea nr. 3” (sub punctul 61).

Alimentele importate din țări terțe trebuie să îndeplinească standardele UE

35

Aproximativ 13 % din produsele consumate în UE sunt importate42. Este posibil ca standardele de siguranță alimentară aplicate în afara UE să difere de cele utilizate în interiorul Uniunii. Împreună cu 188 de țări, UE lucrează la dezvoltarea așa-numitului Codex Alimentarius, care este un set de standarde, orientări și coduri de practici. Acesta pune la dispoziție un cadru esențial, care armonizează numeroase standarde alimentare. Totuși, chiar dacă o serie de țări aplică standardele convenite în Codex, standardizarea pe care o poate aduce acesta prezintă limitări43. Potrivit Comisiei, de exemplu, aproximativ jumătate din nivelurile maxime stabilite în ultimii ani pentru reziduurile de pesticide erau aceleași în Codex și în legislația UE.

36

Comisia afirmă pe site-ul său web și în comunicările sale publice că „normele stricte la import în ceea ce privește igiena alimentelor și a hranei pentru animale, siguranța consumatorilor și statutul sanitar al animalelor urmăresc să asigure faptul că toate importurile respectă aceleași standarde înalte ca și produsele provenite din UE”44. Cel mai recent raport anual al EFSA privind reziduurile de pesticide arată că, în comparație cu producția internă, importurile sunt de două ori mai susceptibile să fie supuse testelor. Aceasta reflectă aplicarea unui model de risc pentru siguranța alimentară45.

37

UE întreține relații comerciale cu țările terțe în două moduri: 1) prin acorduri bilaterale și 2) fără acorduri bilaterale specifice. În ambele cazuri, țările terțe au obligația să respecte standardele UE atunci când exportă către UE.

38

În cazuri justificate, țările terțe pot cere UE să modifice anumite limite (de exemplu, limitele maxime de reziduuri pentru un anumit pesticid sau pentru un anumit produs alimentar). Acest mecanism este cunoscut sub denumirea de „toleranță la import”. Un stat membru desemnat evaluează mai întâi cererea și documentele trimise de către țara terță. Pe baza unei evaluări a riscului realizate de un stat membru, EFSA emite apoi un aviz. Dacă acesta este favorabil și stabilește că siguranța consumatorilor nu este amenințată, Comisia poate decide să acorde țării terțe respective o toleranță la import și să modifice cadrul juridic al UE astfel încât să răspundă nevoilor acestei țări (de exemplu, prin stabilirea unei limite maxime de reziduuri care este specifică UE). De asemenea, țările terțe pot să solicite toleranțe la import pentru alimentele conținând substanțe active care nu sunt autorizate în UE46. Prin urmare, în ceea ce privește toleranțele la import, UE a elaborat un cadru juridic prin care impune țărilor terțe care exportă în Uniune să respecte aceleași standarde de siguranță alimentară impuse pentru produsele din UE (a se vedea punctul 30).

Modelul se confruntă cu provocări

39

Această parte a raportului identifică provocările cu care se confruntă în prezent modelul de siguranță alimentară al UE. Secțiunile următoare abordează caracterul incomplet al cadrului juridic, o serie de elemente existente care pun în pericol sustenabilitatea modelului de siguranță alimentară pe termen mediu și limitările sistemului de control.

Unele elemente ale dispozițiilor juridice ale UE nu au fost încă puse în aplicare sau necesită în continuare acțiuni

40

În anii care au urmat adoptării, în 2002, a Regulamentului privind legislația alimentară generală, au intrat în vigoare mai multe regulamente având ca obiect pericolele chimice legate de produsele alimentare, de hrana pentru animale, de animalele vii și de plante. Unele elemente ale dispozițiilor juridice ale UE nu au fost încă puse în aplicare și necesită în continuare acțiuni din partea Comisiei (a se vedea punctul 53 și anexa III). Prin urmare, o parte dintre aceste elemente sunt acoperite de măsuri naționale. Curtea a constatat că această stare de fapt a afectat forța executorie a cadrului juridic și funcționarea corespunzătoare a pieței și poate compromite nivelul de protecție împotriva pericolelor chimice pe care legiuitorii UE l-au avut în vedere în anul 2002. Tabelul 2 conține exemple de elemente ale dispozițiilor juridice ale UE care nu au fost încă puse în aplicare de către Comisie sau care necesită în continuare acțiuni din partea acesteia.

Tabelul 2

Elemente ale dispozițiilor juridice ale UE care așteaptă să fie puse în aplicare sau în legătură cu care trebuie întreprinse în continuare anumite acțiuni

Tipul de substanță Elemente în așteptare
Aditivi alimentari Finalizarea reevaluării
Metodologie pentru măsurarea consumului de aditivi alimentari
Enzime alimentare Adoptarea unei liste comunitare a enzimelor alimentare autorizate
Arome alimentare Actualizarea listei de arome alimentare
Metodologie pentru măsurarea consumului de arome alimentare
Surse nutritive (suplimente alimentare/substanțe și produse de origine vegetală) Stabilirea de niveluri maxime și minime de vitamine și de minerale
Reziduuri de pesticide Armonizarea factorilor de prelucrare
Metodologie de stabilire a LMR pentru expunerea cumulativă
41

Curtea a constatat că, în prezent, legislația UE acoperă anumite grupuri de substanțe (cum ar fi reziduurile de pesticide sau medicamentele de uz veterinar) la un nivel mai detaliat în comparație cu alte grupuri (cum ar fi enzimele sau materialele care intră în contact cu alimentele). Comisia nu a realizat sau comandat o evaluare transversală a riscurilor care să justifice astfel de diferențe.

Sustenabilitatea modelului de siguranță alimentară al UE este pusă la încercare

42

În timp ce anumite elemente ale cadrului juridic care reglementează substanțele chimice din alimente, hrana pentru animale, plante și animale vii sunt în continuare în lucru (a se vedea punctul 40 și anexa III), industria chimică continuă să crească. Presiunea exercitată în vederea autorizării unor substanțe noi este considerabilă. Așa cum s-a arătat în evaluarea externă a EFSA realizată în 2012 de Ernst&Young, numărul de produse autorizate a crescut progresiv din 2006, la fel ca numărul de cereri depuse și aprobate. În acest raport de evaluare se remarca, de asemenea, că „cererile reprezintă peste 60 % din activitatea EFSA. Peste o treime din aceste cereri se referă la produse noi”. Această situație suprasolicită capacitatea EFSA și poate implica alocarea de resurse pentru evaluări solicitate de industrie. Diferite departamente din cadrul EFSA au confirmat de altfel existența unor acumulări importante de dosare în lucru, în special în domeniul ingredientelor alimentare reglementate. În pofida unor progrese recente, această problemă nu a fost însă soluționată în mod eficace pentru moment.

43

Statele membre nu comunică întotdeauna datele necesare pentru efectuarea evaluărilor științifice47, în pofida obligației lor legale de a face acest lucru sau a solicitărilor primite în acest sens de la EFSA. Întârzierile apărute în evaluările științifice, inclusiv în cele realizate de EFSA, afectează capacitatea legiuitorilor de a adopta noi acte legislative sau de a le modifica pe cele existente. Printre motivele acestor întârzieri se numără resursele limitate și faptul că organismele științifice au dificultăți în a menține un nivel ridicat de expertiză științifică, de exemplu din cauza numărului insuficient de experți.

44

În prezent, cadrul juridic este atât de vast încât autoritățile publice nu sunt în măsură să efectueze teste extinse pentru toate substanțele reglementate (a se vedea punctul 50 și anexa I).

45

Acești factori amenință viabilitatea modelului pe termen mai lung, deoarece așteptările depășesc ceea ce poate oferi modelul în forma sa actuală. EFSA a recunoscut deja că sustenabilitatea este un aspect care va necesita o atenție deosebită în anii următori. La rândul său, Comisia a început să reflecteze asupra acestei chestiuni prin intermediul exercițiului REFIT și al evaluărilor sectoriale.

Limitări ale sistemul de control

Sistemul de control pentru produsele fabricate sau cultivate în UE

46

Statele membre sunt responsabile pentru asigurarea respectării legislației care se aplică întregului lanț agroalimentar, „de la fermă la consumator” (a se vedea figura 5). În temeiul dreptului UE, autoritățile competente din statele membre efectuează controale oficiale pentru a verifica dacă activitățile operatorilor și mărfurile introduse pe piața UE sunt conforme cu standardele și cu cerințele relevante. Aceste controale ar trebui să fie efectuate în mod periodic, în funcție de riscuri și cu frecvența corespunzătoare48.

Figura 5

Sistemul de control al lanțului agroalimentar în statele membre

Sursa: Comisia Europeană.

47

Curtea a constatat că autoritățile statelor membre inspectează sistemele de control care au fost instituite de operatorii economici din sectorul alimentar cu scopul de a aborda riscurile chimice și verifică rezultatele obținute49. Inspecțiile pot detecta deficiențe în utilizarea ingredientelor alimentare reglementate, a produselor de protecție a plantelor sau a medicamentelor de uz veterinar, deficiențe de natură să ducă la niveluri excesive ale reziduurilor lăsate de aceste produse sau la reziduuri de substanțe neautorizate în produsele alimentare. În plus, autoritățile statelor membre pot preleva probe pentru analize de laborator, pe baza unor planuri de control.

© Uniunea Europeană, 2014.

Testele efectuate de statele membre cu privire la produsele alimentare comercializate în UE nu acoperă toate grupurile de substanțe chimice cu aceeași frecvență

48

Statele membre nu sunt obligate să includă toate substanțele reglementate de UE în planurile lor naționale, dar ar trebui să își planifice controalele în funcție de riscuri. Cele trei state membre vizitate în cadrul auditului realizează o analiză a riscurilor pentru fiecare plan individual, adică o analiză separată, de regulă, pentru diferitele grupuri de substanțe. Niciunul dintre aceste state membre nu a procedat însă la o evaluare transversală a riscurilor pentru a clasifica diferitele grupuri de substanțe chimice în funcție de nivelul lor de risc.

49

Curtea a examinat rapoartele întocmite în urma analizelor de laborator realizate pentru diferite grupuri de substanțe chimice în cele trei state membre vizitate50 și a constatat că aceste state membre acoperă anumite grupuri de substanțe mai în profunzime. Cele trei state își concentrează controalele asupra reziduurilor de pesticide, a medicamentelor de uz veterinar și a contaminanților51, însă nu acoperă întotdeauna ingredientele alimentare reglementate, cum ar fi aromele alimentare și enzimele alimentare. Figura 6 prezintă numărul de probe52 testate în 2016 pentru diferite grupuri de substanțe chimice în cele trei state membre vizitate.

Figura 6

Numărul de probe testate în 2016, pe stat membru vizitat

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza rapoartelor de control ale statelor membre.

50

Armonizarea incompletă a dispozițiilor juridice ale UE (a se vedea punctele 40 și 41) poate explica parțial numărul mic de verificări – și, în unele cazuri, lipsa verificărilor – cu privire la anumite substanțe (cum ar fi în cazul enzimelor și al materialelor care intră în contact cu produsele alimentare – a se vedea figura 7). Deși cadrul juridic actual al UE permite statelor membre să efectueze anumite controale privind aditivii și aromele, acestea procedează la un număr redus de controale în legătură cu substanțele respective. Această situație reflectă faptul că statele membre dispun de resurse limitate și le este imposibil să efectueze teste pentru toate substanțele53. Tabelul 3 prezintă o sinteză a riscurilor potențiale pe care statele membre nu le vor acoperi dacă exclud anumite ingrediente alimentare reglementate din controalele lor.

Tabelul 3

Riscuri potențiale legate de anumite substanțe adăugate în produsele alimentare

Grup de substanțe Riscuri
Aditivi alimentari
 • Este posibil să fie utilizați alți aditivi decât cei autorizați
 • Este posibil ca aditivii autorizați să nu respecte criteriile de puritate
 • Este posibil ca aditivii autorizați să fie utilizați în cantități excesive
 • Verificare insuficientă a principiului quantum satis (nu este specificat un nivel maxim, substanța urmând a fi folosită în conformitate cu bunele practici de fabricație)
Arome alimentare
(inclusiv arome de fum)
 • Este posibil să fie utilizate alte arome decât cele autorizate
 • Este posibil ca aromele autorizate să fie utilizate în cantități excesive
Enzime alimentare
 • Este posibil să fie utilizate enzime nocive
 • Este posibil ca enzimele să fie utilizate în cantități excesive

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza analizei legislației în vigoare.

Orientări suplimentare pentru tratarea cazurilor de încălcare a normelor

51

În cazul în care identifică o încălcare a normelor în cursul inspecțiilor oficiale, autoritățile statelor membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că produsele alimentare periculoase nu ajung pe piață și că operatorul rectifică situația. Posibilele măsuri coercitive la nivel de stat membru includ distrugerea unui anumit produs sau retragerea sa de pe piață, suspendarea activității operatorului economic sau închiderea acesteia. În plus, statele membre trebuie să stabilească norme proprii cu privire la sancțiuni, care ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive54.

52

Curtea a examinat normele naționale și măsurile coercitive aplicate de statele membre vizitate și a observat că acestea au stabilit norme privind sancțiunile pentru încălcări legate de pericole chimice. În cazul în care testele de laborator arată că o probă depășește o limită stabilită în legislația UE, statele membre urmăresc situația și efectuează o evaluare a siguranței. Dacă produsul în cauză este evaluat ca fiind sigur, de regulă statele membre aplică într-o primă fază un avertisment sau procedează la multiplicarea controalelor. În cazul în care evaluarea siguranței indică un risc pentru sănătate, ele aplică amenzi.

53

Curtea a constatat însă că, acolo unde statele membre identificaseră neconformități, acestea s-au confruntat cu dificultăți în stabilirea măsurilor coercitive pe care le pot lua în cazul unei anumite încălcări. Statele membre nu pot face trimitere la o anumită valoare stabilită ca bază pentru a determina natura măsurilor coercitive care trebuie luate în caz de neconformitate.

Comisia examinează acțiunile întreprinse de autoritățile statelor membre

54

Comisia desfășoară vizite în statele membre pentru a verifica acțiunile întreprinse de autoritățile naționale în vederea punerii în aplicare a legislației UE. Aceasta poate adresa recomandări autorităților naționale și monitorizează implementarea lor. De asemenea, Comisia poate identifica problemele care afectează punerea în aplicare a normelor UE și prin alte mecanisme, cum ar fi plângerile, monitorizarea rapoartelor prezentate de statele membre, notificările primite cu privire la proiectele de acte legislative naționale și verificările realizate în legătură cu transpunerea.

55

În cazul în care Comisia identifică neconformități, aceasta are la dispoziție o serie de opțiuni, de la dialogul desfășurat la orice nivel adecvat până la proceduri formale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. De asemenea, Comisia poate trimite scrisori la nivel înalt, poate iniția acțiuni în justiție și poate fie suspenda vânzarea anumitor produse alimentare, fie impune condiții speciale la vânzarea acestora. Comisia trebuie să ia astfel de măsuri atunci când produsele alimentare respective sunt susceptibile să prezinte un risc grav pentru sănătatea umană și în cazul în care există dovezi privind o lacună gravă în sistemele de control dintr-un stat membru. Până în prezent, Comisia a procedat astfel în cel puțin un caz, atunci când a interzis vânzarea de brânză produsă din lapte care conținea reziduuri de antibiotice.

56

Curtea a examinat recomandările formulate în urma auditurilor efectuate de Comisie în 2016 și a identificat recomandări de audit cu privire la pesticide, la contaminanți și la medicamentele de uz veterinar. Comisia nu a formulat nicio recomandare și nu a aplicat nicio măsură coercitivă împotriva statelor membre în legătură cu ingrediente alimentare reglementate.

Sistemul de control existent pentru produsele consumate în UE, dar fabricate sau cultivate în altă parte

57

Controalele la frontieră sunt importante deoarece momentul în care produsele provenind din țări terțe ajung în UE este primul moment în care autoritățile statelor membre pot proceda la controale. Odată intrate pe teritoriul Uniunii, importurile sunt supuse aceluiași regim de control ca și producția internă. Majoritatea produselor alimentare importate în UE sunt de origine nonanimală și includ cereale, fructe și legume, cafea, ceai și condimente (a se vedea figura 7).

Figura 7

Importuri de diferite tipuri de produse alimentare și de hrană pentru animale în 2016

Note: grăsimile și uleiurile pot fi de origine animală sau nonanimală și pot fi destinate consumului uman sau nu.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, date ale Eurostat bazate pe greutate.

58

Sistemul UE de control al importurilor este bazat pe riscurile la adresa sănătății umane, a animalelor și a plantelor. În comparație cu importurile care prezintă un risc mai scăzut, importurile cu un grad de risc mai ridicat sunt supuse unor cerințe mai stricte pentru intrarea în UE și, prin urmare, unor controale mai aprofundate. Abordarea UE consideră că produsele alimentare de origine animală implică un grad mai mare de risc55 decât produsele alimentare de origine nonanimală. Prin urmare, de regulă, importurile de produse alimentare de origine nonanimală fac obiectul unui număr mai mic de controale decât produsele de origine animală, cu excepția cazului în care există un risc reglementat în mod specific (a se vedea punctul 60).

59

Produsele alimentare de origine animală pot intra în UE după ce Comisia aprobă țara de origine56 a produselor respective, precum și unitățile din țări terțe, pe baza listelor propuse de aceste țări57 58.

60

În general, dispozițiile juridice ale UE lasă în sarcina statelor membre stabilirea frecvenței și a naturii controalelor la importurile de produse alimentare de origine nonanimală. Caseta 3 oferă informații cu privire la anumite excepții de la această regulă generală și prezintă pe scurt procedurile speciale de control și condițiile de import aplicabile în aceste cazuri la frontierele externe ale UE pentru loturile de produse alimentare de origine nonanimală.

Caseta 3

Excepții privind produsele de origine nonanimală

UE a crescut nivelul controalelor efectuate cu privire la anumite tipuri de hrană pentru animale și de produse de origine nonanimală care prezintă un risc cunoscut sau emergent59. Figura 8 descrie pericolele chimice acoperite de aceste controalele consolidate60.

Figura 8

Riscurile chimice acoperite de controalele intensificate asupra produselor alimentare de origine nonanimală

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Regulamentului (CE) nr. 669/2009.

În plus, UE a stabilit condiții speciale pentru produsele alimentare de origine nonanimală cu risc ridicat61. Aceste condiții cer ca țările terțe să furnizeze un certificat de sănătate, împreună cu rezultatele testelor de laborator.

61

Statele membre sunt responsabile pentru controalele la frontierele externe ale UE. Acestea efectuează controale ale documentelor, controale ale identității și controale fizice cu scopul de a verifica dacă produsele de origine animală și de origine nonanimală corespund descrierii lor și îndeplinesc condițiile de import stabilite de UE (a se vedea figura 9).

Figura 9

Diferitele tipuri de controale

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

Ceașca de cafea nr. 3

Cum controlează autoritățile publice boabele de cafea utilizate pentru prepararea cafelei dumneavoastră?

Boabele de cafea provenite din afara UE pot intra în UE, de exemplu, printr-un port dintr-un stat membru. Întrucât legislația UE nu prevede desfășurarea de controale cu privire la acest produs, autoritățile publice din statele membre au libertatea de a decide dacă să efectueze sau nu controale la frontierele externe ale UE.

Odată intrate pe teritoriul UE, boabele de cafea fac obiectul acelorași controale oficiale ca produsele cultivate/fabricate în UE. Pe baza planurilor lor sectoriale (pentru pesticide, pentru contaminanți etc.), autoritățile publice inspectează instalațiile operatorilor alimentari (fabrici, spații de depozitare, supermarketuri, restaurante etc.) și verifică procedurile aplicate de aceștia pentru prevenirea și detectarea pericolelor chimice. De asemenea, inspectorii pot preleva probe care urmează să fie verificate în laborator pentru a se detecta dacă boabele crude sau prăjite de cafea conțin cantități periculoase de reziduuri de pesticide ori de contaminanți sau ingrediente alimentare reglementate neautorizate.

Controalele desfășurate în vederea identificării pericolelor chimice sunt decise în primul rând de către statele membre

62

Legislația UE stabilește frecvențele cu care trebuie desfășurate controale fizice ale produselor de origine animală importate (a se vedea figura 10) și ale anumitor produse de origine nonanimală (a se vedea figura 11). Controalele fizice includ prelevarea de probe pentru testele de laborator, dar, în general, frecvențele minime nu sunt stabilite la nivelul UE, cu excepția cazului unui număr limitat de produse importate62. Prin urmare, testele de laborator efectuate pentru identificarea pericolelor chimice sunt decise de fiecare stat membru.

Figura 10

Controalele la frontieră efectuate cu privire la siguranța produselor alimentare de origine animală

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza Directivei 97/78/CE a Consiliului, a Deciziei 94/360/CE a Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 882/2004.

Figura 11

Controalele la frontieră efectuate cu privire la siguranța produselor alimentare de origine nonanimală

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza dispozițiilor UE.

63

Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF) este un instrument creat de UE pentru schimbul rapid de informații între autoritățile naționale cu privire la riscurile pentru sănătate legate de produsele alimentare și de hrana pentru animale. Curtea a constatat că, în cele trei state membre vizitate, RASFF era utilizat pe scară largă ca sursă de informații pentru planificarea testelor de laborator, deoarece acest sistem oferă informații importante cu privire la riscuri.

64

Auditul Curții a arătat faptul că procedurile de control ale Comisiei și ale statelor membre se concentrează pe detectarea reziduurilor de medicamente de uz veterinar, a unor contaminanți și a pesticidelor, pe baza dispozițiilor Directivei 96/23/CE pentru produsele de origine animală. Controalele fizice efectuate asupra importurilor de produse alimentare de origine nonanimală la frontierele externe ale UE acoperă în principal reziduurile de pesticide și contaminanții.

65

De asemenea, Curtea a constatat că, în statele membre vizitate, verificările cu privire la aromele alimentare, la enzimele alimentare și la suplimentele alimentare sunt foarte limitate atât pentru produsele de origine animală, cât și pentru cele de origine nonanimală. În plus, alimentele de origine animală fac rareori obiectul unor controale vizând aditivii sau pesticidele și contaminanții reglementați prin alte instrumente juridice ale UE decât Directiva 96/23/CE. Caseta 4 oferă un exemplu de plan al unui stat membru care nu include teste pentru toate grupurile de pericole chimice.

Caseta 4 - Exemplu de plan al unui stat membru care nu include teste pentru toate pericolele chimice asociate cu produsele de origine animală

Țările de Jos își definesc testele de laborator referitoare la pericolele chimice într-un plan referitor la reziduuri. Planul din 2016 preconiza testarea a 1 % din loturile importate pentru reziduuri de medicamente veterinare, un număr mic de contaminanți și reziduuri de pesticide. Nu fuseseră planificate verificări cu privire la ingredientele alimentare reglementate sau la pesticidele și contaminanții reglementați de alte instrumente juridice ale UE decât Directiva 96/23/CE.

Măsurile coercitive nu sunt utilizate în cea mai mare măsură posibilă

66

Curtea a examinat acțiunile întreprinse de statele membre atunci când acestea identifică alimente importate care nu respectă cerințele UE. Autoritățile statelor membre evaluează siguranța produselor alimentare importate în același mod în care procedează în cazul produselor provenite din UE (punctele 52 și 53). Statele membre fie resping lotul, fie retrag produsele de pe piață și obligă importatorii să plătească costurile aferente testelor de laborator. Niciunul dintre cele trei state membre vizitate nu impune alte sancțiuni importatorilor.

67

Comisia poate aborda deficiențele prin recomandări de audit, prin audituri de urmărire subsecventă, prin scrisori la nivel înalt și prin reuniuni cu reprezentanții țărilor terțe implicate. Spre deosebire de statele membre, Comisia poate suspenda importurile sau poate impune condiții speciale la importuri63 și utilizează efectiv aceste instrumente64. De asemenea, Comisia a stabilit condiții speciale care obligă autoritățile din țări din afara UE să efectueze anumite controale, cum ar fi analize de laborator, înainte de a exporta produse alimentare65.

68

De asemenea, legislația UE abilitează Comisia să scoată de pe listă unități din țări terțe în care sunt produse alimente de origine animală66. Comisia se bazează pe țările terțe pentru includerea sau excluderea din listă a unităților, dar poate retrage ea însăși din listă anumite unități în cazul în care autoritățile competente din țările terțe nu oferă garanții suficiente în legătură cu acestea. Până de curând, Comisia nu a recurs la această prerogativă de a exclude unități din listă67. Serviciile Comisiei au sugerat că procedura juridică actuală pentru retragerea de pe listă a unei unități ar trebui revăzută.

69

Serviciile Comisiei au identificat posibilități de îmbunătățire a modului în care Comisia abordează dificultățile cu care se confruntă țările terțe în ceea ce privește respectarea cerințelor UE cu privire la importuri. Acestea includ o utilizare sporită a activităților sale de audit și de urmărire subsecventă cu scopul de a încuraja conformitatea și de a rezolva problemele identificate.

Concluzii și recomandări

70

Acest audit s-a concentrat pe pericolele chimice, ale căror efecte nocive pot adesea să nu fie aparente imediat, deoarece se manifestă pe termen lung și în mod cumulativ. Întrebarea principală la care s-a urmărit să se răspundă în cadrul auditului a fost: „Modelul UE în materie de siguranță alimentară este bine fundamentat și implementat astfel încât să protejeze produsele consumate în UE de pericolele chimice?” Curtea a constatat că modelul este bine fundamentat, este considerat o referință la nivel mondial și oferă cetățenilor UE un nivel ridicat de siguranță alimentară. În același timp, potrivit constatărilor Curții, modelul este în prezent sub presiune, întrucât Comisia și statele membre nu au capacitatea de a-l implementa în totalitate.

71

Curtea a identificat o serie de incoerențe și dificultăți cu care se confruntă în prezent modelul UE în materie de siguranță alimentară.

72

Cadrul juridic al UE care reglementează siguranța substanțelor chimice din produsele alimentare, hrana pentru animale, plante și animale vii este în continuare în lucru și nu a atins încă nivelul de punere în aplicare preconizat de legislația alimentară generală a UE (a se vedea punctul 40). În plus, diferitele departamente din cadrul EFSA care evaluează cererile de utilizare a substanțelor chimice în alimente și care asigură consultanță științifică pentru a sta la baza procesului de elaborare a legislației, a normelor și a politicilor europene înregistrează întârzieri majore în activitatea lor (a se vedea punctul 42). Acest lucru afectează funcționarea corespunzătoare a unor componente ale sistemului și sustenabilitatea modelului în ansamblul său (a se vedea punctele 46-69 ).

73

Controalele desfășurate de organisme publice nu pot reprezenta decât o mică parte din totalul controalelor efectuate. Curtea a constatat că unele state membre controlează anumite grupuri de substanțe chimice mai frecvent decât pe altele (a se vedea punctele 48-50 și 62-65), iar cadrul juridic este atât de vast încât autoritățile publice estimează că este dificil pentru ele să se achite singure de toate responsabilitățile care le revin (a se vedea punctele 43-45). Cea mai bună soluție pentru ca modelul UE să rămână credibil este completarea sistemelor de control public cu sisteme de control din sectorul privat. Or, sinergiile dintre sistemul de control public și cel privat au început să fie analizate abia recent (a se vedea punctele 32-34). Curtea formulează, așadar, următoarea recomandare.

Recomandarea 1 – Reexaminarea legislației și îmbunătățirea complementarității dintre sistemele de control private și cele publice

 1. Ca parte a exercițiului REFIT (Programul privind o reglementare adecvată și funcțională) care se desfășoară în prezent cu privire la cadrul juridic aplicabil în domeniul produselor alimentare, al hranei pentru animale, al animalelor vii și al plantelor, Comisia ar trebui să evalueze schimbările care ar putea fi aduse legislației care reglementează pericolele chimice, ținând seama de capacitatea de a aplica această legislație în mod uniform.
 2. Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2020.

 3. Comisia ar trebui să se sprijine pe activitatea deja inițiată pentru a încuraja o astfel de complementaritate, identificând calea de urmat, astfel încât autoritățile publice din statele membre să se poată baza într-o mai mare măsură, în cazul în care acest lucru este justificat, pe controalele efectuate de sectorul privat, cu scopul de a îmbunătăți eficiența controalelor și sustenabilitatea modelului de siguranță alimentară al UE.
 4. Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2020.

74

Un punct forte al modelului UE constă în faptul că acesta urmărește să garanteze că produsele provenite din UE și produsele importate îndeplinesc aceleași standarde înalte de siguranță, protejând astfel consumatorii. Curtea a constatat că UE dispune de un temei juridic suficient și de un sistem de controale care îi permit să se asigure că produsele sunt conforme cu standardele UE, indiferent de țara lor de origine.

75

Totodată, s-a constatat că, pentru a se asigura respectarea standardelor de siguranță ale UE pentru importurile de produse alimentare, au loc evaluări ale riscurilor și sunt acordate toleranțe la import pentru anumite reziduuri de pesticide în cazul în care se consideră că acestea nu sunt periculoase pentru consumatori. În acest fel se ține seama de condițiile specifice din țări din afara UE (a se vedea punctele 29, 30 și 38). Curtea formulează, așadar, următoarea recomandare.

Recomandarea 2 – Menținerea aceluiași nivel de asigurare atât pentru alimentele produse în UE, cât și pentru cele importate

În ceea ce privește reziduurile de pesticide în produsele alimentare, Comisia ar trebui să explice care sunt măsurile pe care le va lua pentru a păstra același nivel de asigurare atât pentru alimentele produse în UE, cât și pentru cele importate, menținând în același timp conformitatea cu normele OMC.

Data-țintă pentru punerea în aplicarea recomandării: 2019.

76

Autoritățile publice din statele membre recunosc interesul operatorilor economici din domeniul alimentar și al hranei pentru animale față de menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară, dar se confruntă totuși cu dificultăți în stabilirea naturii măsurilor coercitive care trebuie luate în caz de neconformitate (a se vedea punctele 51-53 și punctul 66). Comisia a identificat posibilități de consolidare a procedurilor sale de monitorizare și de asigurare a respectării legislației alimentare (a se vedea punctele 54-56 și 67-69). Curtea formulează, așadar, următoarea recomandare.

Recomandarea 3 – Facilitarea aplicării uniforme a legislației UE în domeniul alimentar

 1. Comisia ar trebui să furnizeze statelor membre orientări suplimentare cu privire la aplicarea măsurilor coercitive.
 2. Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2020.

 3. Comisia ar trebui să pună în practică posibilitățile pe care le-a identificat în ceea ce privește consolidarea procedurilor sale de monitorizare a conformității cu normele alimentare ale UE.
 4. Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2020.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera I, condusă de domnul Nikolaos MILIONIS, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 14 noiembrie 2018.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE
Președinte

Anexe

Anexa I

Substanțe chimice reglementate de dispozițiile juridice ale UE privind alimentele și hrana pentru animale

Substanțe autorizate Substanțe neautorizate
Aditivi alimentari 334 de aditivi alimentari de tip E
Sursa: Regulamentul nr. 1333/2008 din 16 decembrie 2008
ANEXA II: Lista Uniunii conținând aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare, partea B – Lista tuturor aditivilor
Arome alimentare 2 549 de substanțele aprobate ca arome alimentare
Sursa: Regulamentul nr. 1334/2008 din 16 decembrie 2008
Tabelul I din anexa I: Lista de arome și materii prime a căror utilizare este permisă în sau pe alimente
10 arome de fum autorizate
Sursa: Regulamentul nr. 1321/2013 din 10 decembrie 2013 – Lista de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate
15 substanțe
Sursa: Regulamentul nr. 1334/2008 din 16 decembrie 2008 (versiunea consolidată)
Anexa III partea A: Substanțele care nu se adaugă ca atare în alimente
Aditivi pentru hrana animalelor 1 584 de aditivi pentru hrana animalelor
Sursa: Registrul aditivilor pentru hrana animalelor din 11 octombrie 2017, întocmit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003
Anexa I: Lista aditivilor
236 de aditivi pentru care nu a fost depusă nicio cerere de reevaluare
Sursa: Registrul aditivilor pentru hrana animalelor din 11 octombrie 2017, întocmit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 Anexa II – Lista aditivilor pentru care nu a fost depusă nicio cerere de reevaluare înainte de termenul-limită de 8 noiembrie 2010
Regulamentul nr. 1831/2003 din 22 septembrie 2003/articolul 17: Comisia întocmește și actualizează un registru comunitar al aditivilor pentru hrana animalelor.
Materiale care intră în contact cu produsele alimentare (MCA) 885 de substanțe MCA autorizate
Sursa: Regulamentul nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011 (versiunea consolidată), anexa I: „Lista Uniunii de monomeri autorizați, alte materii prime, macromolecule obținute din fermentație microbiană, aditivi și auxiliari de producție a polimerilor”, tabelul I – Lista de substanțe autorizate în producția de MCA din plastic
34 de restricții de grup pentru substanțe MCA
Sursa: Regulamentul nr. 10/2011 din 14 ianuarie 2011. Tabelul II din anexa I – Restricții de grup pentru substanțele MCA
Articolul 5 din Regulamentul nr. 1935/2004 din 27 octombrie 2004
105 substanțe sau grupuri de substanțe
Sursa: Directiva 2007/42 din 29 iunie 2007. Anexa II – Lista de substanțe sau grupuri de substanțe din care se pot fabrica foliile de celuloză regenerată utilizate ca materiale care intră în contact cu alimentele
3 substanțe neautorizate
Sursa: Regulamentul nr. 1895/2005
1 substanță neautorizată
Sursa: Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei și Regulamentul (UE) 2018/213
Pesticide 492 de substanțe active
Părțile A și B – Lista substanțelor active aprobate
20 Partea C – Substanțe de bază
13 Partea D – Substanțe active cu risc redus
71 Partea E – Substanțe susceptibile de înlocuire
Sursa: baza de date a UE privind pesticidele (octombrie 2018)
833 de substanțe active
neaprobate în temeiul Regulamentului nr. 1107/2009
38 de substanțe în curs de aprobare
Pentru 20 substanțe s-a considerat că „nu este vorba de un produs de protecție a plantelor”.
Sursa: baza de date a UE privind pesticidele
(octombrie 2018)
Contaminanți 59 de contaminanți/substanțe nedorite
- Contaminanți anorganici și compuși pe bază de azot (inclusiv metale): 9 substanțe
- Micotoxine: 9 substanțe
- Toxine inerente plantelor: 7 substanțe
- Compuși organoclorurați (cu excepția dioxinelor și a PCB-urilor): 10 substanțe
- Dioxine și PCB: 3 substanțe
- Contaminanți rezultați în urma prelucrării: 3 substanțe
- Impurități botanice dăunătoare: 7 substanțe
- Aditivi furajeri autorizați (coccidiostatice) în furajele nevizate, ca urmare a transferului inevitabil: 11 substanțe
Sursa: Directiva 2002/32 din 7 mai 2002 (versiune consolidată)
Hrana pentru animale: Recomandarea 2006/576/CE a Comisiei din 17 august 2006 (versiunea consolidată)
Produse alimentare: Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 din 19 decembrie 2006 (versiunea consolidată)
Medicamente de uz veterinar (inclusiv hormoni) 666 de substanțe farmacologic active
Sursa: Regulamentul nr. 37/2010 din 22 decembrie 2009
Tabelul 1 din anexă – Substanțe autorizate
1 grup de substanțe
Sursa: Directiva 96/22/CE din 29 aprilie 1996 (versiunea consolidată). Anexa II: Lista substanțelor interzise
Lista B: substanțe interzise cu derogări
9 substanțe
Sursa: Regulamentul nr. 37/2010 din 22 decembrie 2009
Tabelul 2 din anexă – Substanțe interzise
3 substanțe sau grupuri de substanțe
Sursa: Directiva 96/22/CE din 29 aprilie 1996 (versiunea consolidată). Anexa II: Lista substanțelor interzise. Lista A: substanțe interzise
1 grup de substanțe
Sursa: Directiva 96/22/CE din 29 aprilie 1996. Anexa III: Lista substanțelor interzise provizoriu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 grupuri de substanțe
Grupa A – Substanțe cu efect anabolizant și substanțe neautorizate
3 grupuri de substanțe
Grupa B – Medicamente de uz veterinar și contaminanți
Sursa: Directiva 96/23/CE din 29 aprilie 1996. Anexa I

Anexa II

Exemple de substanțe chimice și efectele asociate acestora

Substanță Exemple de produse în care substanța respectivă poate fi prezentă Exemple de efecte asociate
Pesticide (utilizate ilegal) Plante (cereale, legume, fructe), hrană pentru animale, animale Sugari cu greutate scăzută la naștere și copii născuți prematur, diferite malformații congenitale, numeroase organe afectate de cancer, cardiopatie ischemică, boli cerebrovasculare
Colorantul Roșu 2G (128) neautorizat Anumiți cârnați și burger meat Genotoxicitate, carcinogenitate
Metilmercur Pește (ton, marlin, pește-spadă, știucă) Dezvoltare cognitivă afectată, retard mintal, boala Parkinson, tulburarea de deficit de atenție, boala Minamata
Plumb Hrană/apă/contaminarea solului, plante Diferite malformații congenitale, anemie, methaemoglobinemie, dezvoltare cognitivă afectată, retard mintal, boala Parkinson, tulburarea de deficit de atenție, boala Minamata, pierderea auzului, cardiopatie ischemică, boli cerebrovasculare, calculi renali, boli renale cronice
Cadmiu Plante (orez și alte cereale, rădăcinoase, legume) Cardiopatie ischemică, boli cerebrovasculare, calculi renali, boli renale cronice, osteoporoză, gută
Dioxine Hrană pentru animale, produse de origine animală (produse lactate, carne, ouă) Numeroase tipuri de cancer, inclusiv cancer de plămâni, de piele, ficat, creier, rinichi, prostată, măduvă osoasă și vezică urinară
Aflatoxina Plante (apare în urma mucegaiului care se dezvoltă în cereale, semințe oleaginoase, mirodenii, fructe cu coajă lemnoasă), produse lactate Numeroase tipuri de cancer, inclusiv cancer de plămâni, de piele, ficat, creier, rinichi, prostată, măduvă osoasă și vezică urinară

Sursa: tabel inspirat din lucrarea Prüss-Ustün, A., și alții, Knowns and unknowns on burden of disease due to chemicals: a systematic review. Tabelul 1 – Exemple de surse și căi de expunere a oamenilor la o serie de substanțe chimice și Tabelul 2 – Principalele grupe de boli cu legături suspectate sau confirmate cu diferite substanțe chimice. Publicat online la 21.1.2011, doi: 10.1186/1476-069X-10-9.

Anexa III

Exemple de elemente ale dispozițiilor juridice ale UE care așteaptă să fie puse în aplicare sau în legătură cu care trebuie întreprinse în continuare anumite acțiuni

1. Aditivii alimentari sunt substanțe adăugate intenționat în produsele alimentare într-un scop precis, de exemplu pentru colorare, îndulcire sau conservare68. În 2011, UE a întocmit o listă cu aditivii a căror utilizare este autorizată în produsele alimentare69, înlocuind dispozițiile directivelor anterioare referitoare la aditivii alimentari. În prezent, lista conține 334 de aditivi alimentari70. Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 a stabilit însă că, pentru 316 dintre acești aditivi, este necesară o reevaluare obligatorie pentru a decide cu privire la menținerea lor pe listă. Până în august 2018, fuseseră reevaluați 175 de aditivi. Termenul-limită stabilit în legislație pentru finalizarea programului de reevaluare este sfârșitul anului 2020, dar este posibil ca respectarea acestuia să fie afectată de acumularea de dosare în lucru în cadrul EFSA.

2. Regulamentul71 impune UE să întocmească o listă a enzimelor alimentare autorizate. Cu toate acestea, după 10 ani de la adoptarea acestui regulament, Comisia nu a elaborat încă o astfel de listă. Explicația este că regulamentul72 preconiza întocmirea acestei liste într-o singură etapă, ceea ce înseamnă că ea nu poate fi finalizată decât după ce toate enzimele avute în vedere pentru a fi incluse pe lista Uniunii vor fi fost evaluate de către EFSA din punctul de vedere al siguranței. Or, până la momentul auditului Curții, EFSA publicase evaluări științifice concludente pentru numai 13 enzime (evaluări finalizate existau doar pentru 18 enzime dintre cele 281 pentru care EFSA primise cereri complete).

3. Din cele 2 546 de arome autorizate73 care figurează în lista UE, 318 erau însoțite, în mai 2018, de note de subsol74, care indicau faptul că aroma respectivă este permisă pe piață, dar că evaluarea aferentă este încă în curs de finalizare. Până la data auditului, EFSA realizase evaluarea finală pentru 117 dintre aceste 318 substanțe.

4. Statele membre sunt obligate să monitorizeze consumul și utilizarea aditivilor și a aromelor alimentare. Aceste informații sunt utile deoarece permit EFSA să evalueze aromele alimentare și să reevalueze aditivii alimentari și, în special, să efectueze „evaluări ale expunerii”, unul dintre cele patru elemente ale oricărei evaluări a riscurilor. Potrivit dreptului Uniunii75, Comisia ar fi trebuit să adopte, până la 20 ianuarie 2011, o metodologie comună pentru colectarea de către statele membre a acestor informații necesare (pentru aditivii alimentari nu a fost stabilit un termen-limită). Până la data auditului Curții nu fusese încă adoptată o astfel de metodologie.

5. În ceea ce privește suplimentele alimentare, Directiva 2002/46/CE prevede obligația Comisiei de a stabili niveluri maxime pentru conținutul de vitamine și de minerale în suplimente. Cu toate acestea, deși EFSA a publicat în 2006 „nivelurile superioare tolerabile în cazul mai multor vitamine și minerale”, Comisia nu a stabilit încă astfel de limite. Prin urmare, se aplică în continuare limitele stabilite de statele membre. Potrivit Comisiei, această chestiune este în așteptare și nu sunt planificate acțiuni pentru viitorul apropiat. Autoritățile din statele membre vizitate în cursul auditului considerau că aceste valori ar trebui să fie stabilite la nivelul UE, astfel încât să se transmită industriei produselor alimentare și a hranei pentru animale un semnal clar cu privire la ce este permis și ce nu este permis, și să se asigure faptul că toate întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața UE sunt tratate în mod egal. Autoritățile au mai explicat că situația actuală, în care fiecare stat membru stabilește niveluri diferite sau nu stabilește niciun nivel, are de asemenea un impact negativ asupra percepției consumatorilor cu privire la siguranța acestor produse.

6. În ceea ce privește materialele care intră în contact cu alimentele, EFSA a explicat următoarele: „siguranța materialelor care vin în contact cu alimentele trebuie să fie evaluată deoarece există posibilitatea ca substanțe chimice să migreze din aceste materiale în produsele alimentare”. Cu toate acestea, o serie de dispoziții juridice specifice pentru reglementarea producției de materiale care intră în contact cu alimentele nu sunt încă armonizate la nivelul UE.

 • În conformitate cu articolul 4 din Directiva 84/500/CEE, Comisia trebuia să reexamineze, până în 1987, limitele stabilite la articolul 2 pentru obiectele din ceramică. Cu toate acestea, până la data auditului Curții, această reexaminare nu fusese încă finalizată sau nu condusese la nicio decizie.
 • Regulamentul (CE) nr. 450/2009 privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină în contact cu produsele alimentare prevede obligația Comisiei de a adopta, după ce EFSA va fi emis avizul său cu privire la cererile depuse, o listă a UE de materiale active și inteligente care vin în contact cu alimentele. EFSA a adoptat ultimul aviz pentru lotul inițial de cereri în 2013, însă Comisia nu a întocmit încă lista UE.
 • În ceea ce privește materiale din plastic reciclate, EFSA a primit, între 2008 și 2018, 156 de cereri privind procese de reciclare. Evaluarea siguranței pe care EFSA o efectuează pentru fiecare proces de reciclare ar trebui urmată de o decizie în materie de management al riscurilor care să statueze asupra autorizării produsului respectiv. La data auditului Curții, 138 de decizii erau încă în curs de adoptare. Ca măsură de tranziție, atunci când Regulamentul (CE) nr. 282/2008 a intrat în vigoare, Comisia a creat un registru al UE în care figurau aceste cereri valabile. Astfel, toate procesele de reciclare menționate în registru pot fi utilizate în continuare în prezent, indiferent de evaluarea finală a EFSA.

7. Pe lângă aceasta, deși cadrul juridic al UE conține deja o serie de dispoziții privind riscurile legate de expunerea cumulativă, de exemplu în ceea ce privește reziduurile de pesticide, metodologia în sine nu este încă gata pentru a fi utilizată în stabilirea limitelor maxime de reziduuri.

8. În ceea ce privește substanțele și produsele de origine vegetală, Comitetul științific al EFSA a întocmit un „compendiu de plante semnalate ca având în compoziția lor substanțe toxice, substanțe care generează dependență, substanțe psihotrope sau alte substanțe care pot fi preocupante”76. Scopul acestui compendiu era să atragă atenția asupra unor aspecte care trebuie luate în considerare atunci când se evaluează siguranța substanțelor și a produselor de origine vegetală. Cu toate acestea, încă nu există reglementări adoptate la nivelul UE în acest sens, substanțele și produsele de origine vegetală continuând să facă obiectul reglementărilor din statele membre. Există un sistem de recunoaștere reciprocă, care permite unei societăți care comercializează într-o țară un produs conținând anumite substanțe și produse de origine vegetală să solicite o autorizație de introducere pe piață a aceluiași produs în altă țară, dar procesul de obținere a recunoașterii reciproce este de lungă durată și nu este scutit de riscuri, întrucât cererea de autorizare poate fi în cele din urmă respinsă. Având în vedere această situație, unele state membre au cooperat pentru a stabili propriile liste comune de substanțe și produse de origine vegetală care pot sau nu pot fi utilizate în suplimentele alimentare. Cel mai important exemplu în acest sens este proiectul BelFrIt77, creat în comun de Belgia, Franța și Italia, care a fost utilizat ca bază pentru noi reglementări în Italia și în Belgia.

Răspunsurile Comisiei

Sinteză

I

Producția și consumul de alimente joacă un rol esențial în economia Uniunii Europene. Comisia admite fără rezerve că siguranța alimentară reprezintă, prin urmare, o chestiune de interes public major. Garantarea faptului că UE asigură cele mai înalte standarde în materie de siguranță alimentară constituie o prioritate politică esențială permanentă pentru Comisie. Această prioritate se reflectă în mod deosebit într-unul dintre principalele obiective ale Regulamentului privind legislația alimentară generală (Regulamentul LAG)78, adoptat în 2002, care a stat la baza unei palete largi de acte legislative specifice ale UE în materie alimentară, și anume un nivel ridicat de protecție a sănătății publice.

III

În ansamblu, verificarea adecvării79 a concluzionat că obiectivul unui nivel ridicat de protecție a sănătății publice a fost atins. Nivelul de protecție a sănătății publice a fost în general ridicat. Nivelurile actuale de siguranță alimentară sunt mai favorabile decât în 2002. Baza științifică a măsurilor UE a fost, de asemenea, îmbunătățită considerabil. Toate acestea se datorează înființării Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), responsabilă cu furnizarea de consultanță științifică în toate aspectele legate de lanțul alimentar, de separarea strictă a evaluării riscurilor de gestionarea riscurilor la nivelul UE și de implementarea sistematică a principiului analizei riscurilor în legislația UE în domeniul alimentar. Comisia constată că nu au fost identificate inconsecvențe sistemice în aplicarea principiului analizei riscurilor la nivelul UE.

Cadrul privind siguranța alimentară a servit, de asemenea, în unele cazuri, ca sursă de inspirație pentru țările din afara UE în elaborarea legislației lor naționale. În mod similar, standardele UE referitoare la lanțul alimentar sunt considerate a fi printre cele mai ridicate din lume. Acest lucru se datorează, în mare măsură, evaluărilor riguroase și solide ale riscurilor pe baze științifice, furnizate de agențiile descentralizate ale UE.

IV
 1. Comisia recunoaște că anumite dispoziții legale nu sunt încă puse în aplicare (nivelurile maxime de conținut de vitamine și minerale în suplimente), iar anumite metodologii științifice, cum ar fi metodologia de evaluare a expunerii cumulate pentru substanțele cu același efect, nu sunt încă disponibile din cauza complexității științifice.
 2. Articolul 14 alineatul (9) din legislația alimentară generală prevede că, în cazul în care nu există prevederi speciale ale Uniunii, se consideră că produsele alimentare nu prezintă riscuri atunci când se conformează prevederilor speciale ale legislației alimentare interne a statului membru pe al cărui teritoriu se comercializează alimentul respectiv, în conformitate cu dispozițiile tratatului privind libera circulație a mărfurilor. Prin urmare, în domeniile în care procesul de punere în aplicare este în curs de desfășurare, nivelul de protecție împotriva pericolelor chimice nu este compromis.

  Comisia recunoaște că există întârzieri, în special în domeniul ingredientelor alimentare reglementate. Exercițiul REFIT referitor la legislația în domeniul pesticidelor este în prezent în curs de desfășurare, iar propunerea legislativă a Comisiei de modificare a legislației alimentare generale se referă, printre altele, la durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și, în special, la capacitatea științifică a EFSA80.

  Verificarea adecvării a stabilit că repartizarea responsabilităților între sectorul privat și autoritățile publice de control a asigurat, de asemenea, o eficiență sporită. Sectorul privat are responsabilitatea principală pentru respectarea legislației alimentare și efectuarea de „controale proprii”. Autoritățile publice de control sunt responsabile cu efectuarea controalelor oficiale. Această repartizare a responsabilităților a permis autorităților publice de control să dezvolte o abordare mai armonizată și mai bine orientată, bazată pe riscuri, în ceea ce privește controalele oficiale, ținând seama de controalele private atunci când acestea sunt fiabile.

 3. Pentru a asigura condiții de concurență echitabile și în ceea ce privește siguranța alimentară, produsele alimentare importate în UE trebuie să respecte cerințele relevante ale legislației UE sau condițiile recunoscute de UE ca fiind cel puțin echivalente cu acestea. UE a depus eforturi considerabile pentru a asigura alinierea legislației UE în domeniul alimentar la standardele internaționale. În plus, în calitate de principal comerciant la nivel mondial de produse alimentare și de hrană pentru animale, UE a contribuit în mod semnificativ, în numeroase ocazii, la elaborarea de standarde internaționale pe baza standardelor UE. Cu toate acestea, în cazul în care standardele armonizate ale UE sunt mai stricte decât cele stabilite la nivel internațional, UE își comunică poziția într-un mod transparent, permițând exportatorilor UE să se pregătească în mod corespunzător pentru a îndeplini standardele UE.
 4. Începând cu 2005, Comisia a instituit proceduri sistematice pentru urmărirea recomandărilor de audit și pot fi întreprinse acțiuni suplimentare de asigurare a respectării legislației atunci când persistă situații de neconformitate cu normele UE.

Comisia depune eforturi pentru a-și îmbunătăți procedurile de monitorizare și de asigurare a respectării întregii legislații în materie de produse alimentare și de sănătate, care vor include punerea în aplicare a recomandărilor rezultate din auditurile Comisiei.

V

Comisia acceptă toate recomandările CCE.

 1. Comisia se angajează în mod ferm în vederea evaluării constante a legislației UE pentru a identifica, prin intermediul programului său REFIT, domeniile în care pot fi aduse îmbunătățiri. O serie de evaluări sectoriale se află în prezent în curs de desfășurare sau sunt planificate în viitorul apropiat în domeniul legislației alimentare.
 2. Comisia a adoptat recent o propunere legislativă de modificare a legislației alimentare generale și a altor opt acte sectoriale, care abordează durabilitatea pe termen lung a modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și, în special, capacitatea științifică a EFSA81.

  În opinia Comisiei, în domeniile în care procesul de punere în aplicare este în curs , nivelul de protecție împotriva pericolelor chimice nu este compromis.

  Comisia ia act de faptul că noul regulament privind controalele oficiale (Regulamentul (UE) 2017/625), care se aplică începând cu 14 decembrie 2019, precizează, la articolul 9 alineatul (1) litera (d), că autoritățile competente efectuează controale oficiale luând în considerare, inclusiv, dacă este cazul, sisteme private de asigurare a calității.

  În cadrul mandatului său, Comisia va depune eforturi pentru a sprijini autoritățile competente ale statelor membre în vederea punerii în aplicare a acestei dispoziții. Activitatea actuală de elaborare a legislației terțiare ia în considerare nevoile exprimate în regulament și, în special, complementaritatea responsabilităților autorităților din statele membre și ale sectorului privat.

 3. În domeniul reziduurilor de pesticide, Regulamentul UE privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor oferă același nivel de protecție a consumatorilor pentru toate produsele alimentare, indiferent de originea acestora, deoarece există un singur set de CMR pentru toate produsele. O evaluare REFIT este în curs de desfășurare în ceea ce privește această legislație. Un raport către Parlamentul European și Consiliu va fi elaborat în 2019 privind pesticidele și reziduurile acestora. În termeni mai generali, cadrul UE va garanta în continuare același nivel de asigurare atât în ceea ce privește alimentele produse, cât și alimentele importate în UE, respectând cu strictețe cerințele legale deja stabilite.
 4. Comisia va lua în considerare furnizarea unor astfel de orientări, după caz. Comisia utilizează deja, de o manieră consolidată, activitățile existente de audit și de supraveghere a punerii în aplicare a recomandărilor ca mijloc de a încuraja respectarea de către țările terțe a cerințelor UE în materie de import.

Introducere

1

Legislația în domeniul alimentar, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, vizează asigurarea în permanență a unui nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, precum și funcționarea eficientă a pieței interne. În acest scop, au fost stabilite anumite principii și cerințe generale în Regulamentul privind legislația alimentară generală, care sunt aplicabile atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, de exemplu principiul analizei riscurilor, responsabilitatea primară a operatorilor economici privați, importul de produse alimentare și hrană pentru animale cu respectarea tuturor cerințelor în domeniul legislației UE, trasabilitatea și faptul că pe piața Uniunii pot fi introduse exclusiv produse alimentare și hrană pentru animale care prezintă siguranță82.

11

În conformitate cu legislația alimentară generală, operatorii din sectorul produselor alimentare, inclusiv importatorii, sunt obligați din punct de vedere juridic să se asigure că produsele alimentare introduse pe piața Uniunii, indiferent de originea acestora, prezintă siguranță și respectă toate cerințele în domeniul legislației alimentare, stabilite atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național83.

13

În conformitate cu principiul analizei riscurilor, pe baza evaluării riscurilor efectuate de EFSA (furnizarea de consultanță științifică), este de competența gestionarilor de risc la nivelul UE/la nivel național84 (în funcție de armonizarea sau nu a domeniului) să ia măsuri adecvate, inclusiv în ceea ce privește siguranța alimentară, de exemplu, în scopul de a autoriza un produs alimentar, în ce condiții, sau de a-l interzice).

Aceste măsuri iau în considerare rezultatele evaluării riscurilor (și, în special, la nivelul UE, avizele EFSA), precum și alți factori legitimi85 și principiul precauției atunci când sunt îndeplinite condițiile aplicabile.

Observații

23

Verificarea adecvării legislației alimentare generale a relevat, printre altele, faptul că nivelurile actuale de siguranță alimentară sunt mai favorabile decât cele anterioare anului 2002. Baza științifică a măsurilor UE a fost îmbunătățită considerabil. Nu au fost identificate inconsecvențe sistemice în aplicarea analizei riscurilor la nivelul UE. Modelul legislației UE în domeniul alimentar a inspirat țările din afara UE în ceea ce privește elaborarea legislației lor naționale și a contribuit la recunoașterea siguranței produselor UE la nivel mondial. Există, de asemenea, un grad ridicat de armonizare a legislației UE în domeniul alimentar, care a contribuit la funcționarea eficientă a pieței interne.

Caseta 1 – Principiul precauției, astfel cum este definit în legislația alimentară generală

În conformitate cu principiul precauției, responsabilii cu gestionarea riscurilor la nivelul UE (dar și la nivel național) pot lua măsuri provizorii de gestionare a riscului în cazul în care, în urma unei evaluări a informațiilor disponibile, se identifică posibilitatea unor efecte dăunătoare asupra sănătății, dar persistă incertitudinea științifică.

Aplicarea principiului precauției necesită o evaluare științifică, precum și o evaluare și punere în balanță a riscurilor implicate, și anume dacă riscurile potențiale identificate depășesc pragul a ceea ce este acceptabil pentru societate, precum și consecințele inacțiunii din partea responsabililor cu gestionarea riscurilor de la nivelul UE/la nivel național. Prin urmare, aplicarea principiului precauției este un instrument special de gestionare a riscurilor.

28

Potrivit concluziilor verificării adecvării, gestionarii UE au optat pentru aplicarea principiului precauției în foarte puține cazuri. Nu au fost identificate dovezi privind efectele negative concrete ale oricăreia dintre aceste măsuri asupra inovării și a comerțului.

În ultimii ani și în ceea ce privește aspectele sensibile din punct de vedere politic, părțile interesate și, în special, anumite ONG-uri, precum și anumite state membre au solicitat interzicerea totală, în special a perturbatorilor endocrini, a produselor fitosanitare sau a OMG-urilor, în conformitate cu principiul precauției. Totuși, aceste solicitări nu îndeplinesc cele două condiții pentru aplicarea principiului precauției. Prin urmare, aceste solicitări par să se refere la cererile de luare în considerare a altor factori legitimi, mai degrabă decât la aplicarea principiului precauției.

Caseta 2 – Diferența dintre pericol și risc

Produsele importate vor face obiectul unei evaluări a riscurilor care trebuie să demonstreze că produsele alimentare prezintă siguranță pentru consumatori înainte ca aceste substanțe să poată fi tolerate în produsele importate. În plus, limitele legale (CMR) trebuie respectate.

30

Comisia se asigură în permanență că toate produsele alimentare comercializate în UE, indiferent de origine, îndeplinesc aceleași standarde de siguranță: există un singur set de CMR aplicabil tuturor produselor de pe piața UE, indiferent de originea lor. În cazul în care o substanță nu este aprobată în UE din alte motive decât cele de sănătate publică (de exemplu, motive legate de protecția mediului), toleranțele la import pot fi stabilite în cazuri bine justificate, dar numai dacă sunt pe deplin susținute de date și dacă prezintă siguranță pentru consumatori.

33

Verificarea adecvării a stabilit în continuare că repartizarea responsabilităților între sectorul privat și autoritățile publice de control a asigurat, de asemenea, o eficiență sporită. Sectorul privat are responsabilitatea principală pentru respectarea legislației alimentare și pentru efectuarea de „controale proprii”. Autoritățile publice de control sunt responsabile cu efectuarea controalelor oficiale. Această repartizare a responsabilităților a permis autorităților publice de control să dezvolte o abordare mai armonizată și mai bine orientată, bazată pe riscuri, în ceea ce privește controalele oficiale, ținând seama de controalele private atunci când acestea sunt fiabile.

34

Verificarea adecvării în ceea ce privește legislația alimentară generală a relevat faptul că diferențele naționale nu sunt sistematice, ci apar mai degrabă de la caz la caz. Comisia se străduiește să atenueze aceste diferențe naționale prin discuții în cadrul grupurilor de lucru compuse din reprezentanți ai statelor membre, prin intermediul activității desfășurate la nivelul serviciului de audit și inspecție din cadrul DG SANTE și, nu în ultimul rând, prin emiterea/actualizarea, acolo unde este posibil, a orientărilor generale.

35

Cu toate că textele Codului privind siguranța produselor alimentare sunt utilizate ca referințe în acordul OMC/SPS, acest fapt nu-i împiedică pe membrii OMC să adopte standarde diferite, cu condiția justificării din punct de vedere științific a unei astfel de opțiuni.

40

În anii care au urmat introducerii legislației alimentare generale în 2002, a avut loc un grad ridicat de armonizare în domeniul legislației alimentare86.

Relativ puține aspecte rămân parțial armonizate în domeniul legislației alimentare87. În absența unei armonizări complete în acest domeniu, analiza riscurilor se realizează la nivel național. Deși nivelul de protecție nu este periclitat în aceste cazuri, deoarece orice măsură la nivel național trebuie să urmărească un nivel ridicat de protecție a sănătății și vieții și să fie luată pe baza principiului analizei riscurilor, în conformitate cu legislația alimentară generală, adoptarea unor astfel de măsuri la nivel național poate conduce la discrepanțe care ar putea avea un impact negativ asupra pieței interne88. Acest impact este în curs de evaluare în cadrul mai multor evaluări sectoriale în detaliu.

41

Comisia vizează garantarea siguranței fără a impune o sarcină inutilă sau un nivel de complexitate inutil, precum și garantarea în totalitate a siguranței utilizării finale a substanțelor. Nu consideră necesară efectuarea unei evaluări transversale a riscurilor.

42

A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 40.

În conformitate cu verificarea adecvării, capacitatea științifică a EFSA a fost îmbunătățită progresiv. Acest lucru corespunde în ansamblu creșterii cererii de consultanță științifică. EFSA a redus în timp numărul dosarelor în lucru rămase nesoluționate și continuă să facă acest lucru prin luarea măsurilor care se impun. În plus, Comisia a adoptat recent o propunere legislativă care, printre altele, abordează chestiunea durabilității pe termen lung a modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar89.

43

Din verificarea adecvării legislației alimentare generale, rezultă că legislația națională în domeniul alimentar a fost adoptată, în cea mai mare parte a sa, pe baza unei analize a riscurilor. În cazul în care acest lucru nu a avut loc, potrivit autorităților competente din statele membre consultate, acest fapt este atribuit provocărilor întâmpinate în contextul aplicării principiului analizei riscurilor, cum ar fi resursele limitate disponibile. Intensitatea acestor provocări variază de la caz la caz. De asemenea, există dovezi potrivit cărora, în cazul în care măsurile naționale nu au fost adoptate pe baza analizei riscurilor, acestea au fost ulterior modificate sau abrogate90.

44

Cadrul în care funcționează statele membre – Regulamentul (CE) nr. 882/2004 - consacră conceptul de control bazat pe risc, spre deosebire de o testare pentru toate substanțele reglementate.

45

Exercițiul de verificare a adecvării a identificat o lacună în ceea ce privește durabilitatea pe termen lung. EFSA lucrează la formarea în domeniul consolidării capacităților, iar Comisia sprijină, de asemenea, formarea în materie de evaluare a riscurilor prin inițiativa „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”.

48

A se vedea răspunsul Comisiei la punctul 41.

49

Într-adevăr, toate grupurile de substanțe fac obiectul unor controale oficiale. Cu toate acestea, în momentul asigurării respectării legislației, este importantă utilizarea unei abordări bazate pe risc, care poate conduce la o profunzime și frecvențe diferite ale controalelor pentru diverse grupuri de substanțe.

50

În ceea ce privește cele câteva chestiuni parțial armonizate, orice măsuri naționale luate trebuie să se bazeze pe principiul analizei riscurilor și să urmărească un nivel ridicat de protecție a sănătății publice. Comisia este de acord cu CCE în privința faptului că statele membre nu ar trebui să excludă produsele reglementate din sfera controalelor efectuate.

53

Potrivit articolului 6 din LAG, legislația națională în domeniul alimentar trebuie să se bazeze pe principiul analizei riscurilor; prin urmare, siguranța alimentară nu este periclitată.

56

Întrucât nu au fost efectuate audituri având ca obiect ingredientele alimentare reglementate, Comisia nu a avut ocazia de a face recomandări (dacă este cazul) statelor membre. Cu toate acestea, Comisia a efectuat o serie de misiuni de informare în ceea ce privește aditivii alimentari și aromele de fum în 2015 și 2016. Prin natura lor, misiunile de informare nu cuprind recomandări. Rezultatele acestor misiuni au fost incluse într-un raport general publicat în 2017. Acest raport a detaliat o serie de acțiuni întreprinse de Comisie pe baza rezultatelor misiunilor și a evidențiat oportunități de îmbunătățire a controalelor oficiale efectuate de statele membre. Mai mult, în 2018, Comisia a inițiat o serie de audituri în șase state membre, vizând evaluarea sistemului lor de control oficial privind amelioratorii alimentari [aditivi alimentari, arome (de fum) și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante], rapoartele rezultate cuprinzând recomandări către statele membre.

58

În ansamblu, există suficiente dovezi că alimentele de origine animală prezintă, în general, un potențial de risc mai mare pentru sănătatea publică și animală (în principal de natură microbiologică) decât alimentele de origine vegetală.

60

Autoritățile competente din statele membre efectuează cu regularitate controale oficiale ale hranei pentru animale și ale produselor alimentare de origine neanimală importate în Uniune, într-un loc corespunzător, inclusiv la punctul de intrare a mărfurilor în Uniune, pe baza planurilor naționale de control elaborate având în vedere potențialele riscuri, iar aceste controale trebuie să vizeze toate aspectele legislației alimentare [în conformitate cu articolul 15 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004].

66

Măsurile luate de statele membre, și anume de a respinge costurile aferente expedierii și facturării suportate de laborator (plus întârzierile legate de intrare), nu sunt „gratuite” și constituie o măsură penalitate disuasivă sau o sancțiune de facto. De asemenea, acestea pot avea posibile implicații contractuale între operatorii în cauză.

Concluzii și recomandări

72

Comisia recunoaște că anumite dispoziții legale nu sunt încă puse în aplicare (nivelurile maxime de conținut de vitamine și minerale în suplimente), iar anumite metodologii științifice, cum ar fi expunerile cumulate, nu sunt încă disponibile din cauza complexității științifice. Articolul 14 alineatul (9) din legislația alimentară generală prevede că, în cazul în care nu există prevederi speciale ale Uniunii, se consideră că produsele alimentare nu prezintă riscuri atunci când se conformează prevederilor specifice ale legislației alimentare interne a statului membru pe al cărui teritoriu se comercializează alimentul respectiv, în conformitate cu dispozițiile tratatului privind libera circulație a mărfurilor. Prin urmare, în domeniile în care procesul de punere în aplicare este în curs , nivelul de protecție împotriva pericolelor chimice nu este compromis.

Comisia recunoaște că se înregistrează întârzieri, în special în domeniul ingredientelor alimentare reglementate. Exercițiul REFIT referitor la legislația în domeniul pesticidelor este în prezent în curs, iar propunerea legislativă recent adoptată a Comisiei de modificare a legislației alimentare generale abordează, printre altele, problema durabilității pe termen lung a modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și, mai exact, problema capacității științifice a EFSA91.

73

Verificarea adecvării a stabilit că repartizarea responsabilităților între sectorul privat și autoritățile publice de control a asigurat, de asemenea, o eficiență sporită. Sectorul privat are responsabilitatea principală pentru respectarea legislației alimentare și de efectuarea de „controale proprii”. Autoritățile publice de control sunt responsabile cu efectuarea controalelor oficiale. Această repartizare a permis autorităților publice de control să dezvolte o abordare mai armonizată și mai bine orientată, bazată pe riscuri, în ceea ce privește controalele oficiale, ținând seama de controalele private atunci când acestea sunt fiabile.

Recomandarea 1 – Reexaminarea legislației și îmbunătățirea complementarității dintre sistemele de control private și cele publice
 1. Comisia acceptă recomandarea.
 2. Comisia se angajează în mod ferm în vederea evaluării constante a legislației UE pentru a identifica, prin intermediul programului său REFIT, domeniile în care pot fi aduse îmbunătățiri. O serie de evaluări sectoriale se află în prezent în curs sau sunt planificate în viitorul apropiat în domeniul legislației alimentare.

  Comisia a adoptat recent o propunere legislativă de modificare a legislației alimentare generale și a altor opt acte sectoriale, care abordează, printre altele, durabilitatea pe termen lung a modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și, mai exact, capacitatea științifică a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA)92.

  În opinia Comisiei, în domeniile în care procesul de punere în aplicare este în curs , nivelul de protecție împotriva pericolelor chimice nu este compromis.

 3. Comisia acceptă recomandarea.

Comisia ia act de faptul că noul regulament privind controalele oficiale [Regulamentul (UE) 2017/625], care se aplică începând cu 14 decembrie 2019, precizează, la articolul 9 alineatul (1) litera (d), că autoritățile competente efectuează controale oficiale luând în considerare, inclusiv, dacă este cazul, sisteme private de asigurare a calității.

În cadrul mandatului său, Comisia va depune eforturi pentru a sprijini autoritățile competente ale statelor membre în vederea punerii în aplicare a acestei dispoziții. Activitatea actuală de elaborare a legislației terțiare ia în considerare nevoile exprimate în regulament, în special, complementaritatea responsabilităților autorităților din statele membre și ale sectorului privat.

Recomandarea 2 – Garantarea în continuare a aceluiași nivel de asigurare, atât pentru produsele alimentare provenite din UE, cât și pentru cele importate

Comisia acceptă recomandarea.

În domeniul reziduurilor de pesticide, Regulamentul UE privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor oferă același nivel de protecție a consumatorilor pentru toate produsele alimentare, indiferent de originea acestora, deoarece există un singur set de CMR pentru toate produsele. O evaluare REFIT este în curs în ceea ce privește această legislație. Un raport către Parlamentul European și Consiliu va fi elaborat în 2019 privind pesticidele și reziduurile acestora. În termeni mai generali, cadrul UE va garanta în continuare același nivel de asigurare atât în ceea ce privește alimentele produse, cât și alimentele importate în UE, respectând cu strictețe cerințele legale deja stabilite.

76

Începând cu 2005, Comisia a instituit proceduri sistematice pentru punerea în aplicare a recomandărilor de audit și pot fi întreprinse acțiuni suplimentare de asigurare a respectării legislației atunci când persistă situații de neconformitate cu normele UE.

Comisia depune eforturi pentru a-și îmbunătăți procedurile de monitorizare și de asigurare a respectării întregii legislații în materie de produse alimentare și de sănătate, care vor include punerea în aplicare a recomandărilor rezultate din auditurile Comisiei.

Recomandarea 3 – Facilitarea aplicării uniforme a legislației UE în domeniul alimentar
 1. Comisia acceptă recomandarea și va lua în considerare furnizarea unor astfel de orientări, după caz.
 2. Comisia acceptă recomandarea.

Comisia utilizează deja, de o manieră consolidată, activitățile existente de audit și de supraveghere a punerii în aplicare a recomandărilor ca mijloc de a încuraja respectarea de către țările terțe a cerințelor UE în materie de import.

Termeni și acronime

Acordul SPS: Acordul privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare

Codex: Codex Alimentarius, sau „codul alimentar”, este o colecție de standarde, orientări și coduri de bune practici adoptate de Comisia Codex Alimentarius (CAC). Această comisie este o parte esențială a Programului comun al FAO/OMS privind standardele alimentare și a fost înființată de FAO și de OMS pentru a proteja sănătatea consumatorilor și pentru a promova practici echitabile în comerțul cu produse alimentare.

Comunicarea riscului: schimbul interactiv de informații și opinii, pe întreaga durată a procesului de analiză a riscului, cu privire la pericole și riscuri, factori legați de risc și perceperea riscului, între evaluatorii riscurilor, cei care gestionează riscurile, consumatorii, întreprinderile care operează în sectorul nutriției animalelor și cele cu profil alimentar, comunitatea academică și alte părți interesate, inclusiv explicarea constatărilor evaluărilor de risc și baza deciziilor de gestiune a riscurilor.

DAR: doza acută de referință

DG SANTE: Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară

DZA: doza zilnică acceptabilă

EFSA: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (European Food Safety Authority)

EMA: Agenția Europeană pentru Medicamente (European Medicines Agency)

Evaluarea riscului: un proces cu baze științifice, constând din patru etape: identificarea pericolului, caracterizarea pericolului, evaluarea expunerii și caracterizarea riscului.

FAO: Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

FDA: Agenția pentru Alimentație și Medicamente din Statele Unite (Food and Drug Administration)

GATT: Acordul General pentru Tarife și Comerț (General Agreement on Tariffs and Trade)

Gestiunea riscului: procesul, diferit de evaluarea riscului, de apreciere a politicilor alternative prin consultarea părților interesate, luând în considerare evaluarea riscului și alți factori legitimi și, dacă este necesar, selectând opțiunile de prevenire și control adecvate.

HACCP: analiza riscurilor și punctele critice de control (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Ingrediente alimentare reglementate: ingrediente alimentare care, în prezent, necesită o autorizație de introducere pe piață. Acestea includ substanțe chimice care sunt utilizate ca aditivi alimentari, enzime alimentare, arome, arome de fum și surse de vitamine și minerale adăugate în produsele alimentare.

LMR: limita maximă de reziduuri

OMC: Organizația Mondială a Comerțului

OMS: Organizația Mondială a Sănătății

Perturbatori endocrini: substanțe chimice care, în anumite doze, pot interfera cu sistemele endocrine (și anume cu glandele și cu hormonii produși de acestea). Aceste perturbări pot provoca tumori canceroase, malformații congenitale și alte tulburări de dezvoltare.

Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF – Rapid alert system for food and feed): permite autorităților din statele membre responsabile de controlul în domeniul alimentar și al hranei pentru animale (autoritățile din domeniul siguranței alimentare din statele membre UE-28, Comisia Europeană, EFSA, Autoritatea AELS de Supraveghere, Norvegia, Liechtenstein, Islanda și Elveția) să facă schimb de informații cu privire la măsurile luate ca răspuns la riscurile grave detectate în ceea ce privește alimentele sau hrana pentru animale. Sistemul asigură un serviciu nonstop pentru a garanta că notificările urgente sunt trimise, primite și soluționate în mod colectiv și eficient.

Substanțe și produse de origine vegetală: substanțe și produse din plante, alge, ciuperci sau licheni care au devenit disponibile pe scară largă pe piața UE sub formă de suplimente alimentare. Printre exemple se numără ginkgo, usturoiul și ginsengul. Astfel de produse sunt etichetate în general ca produse alimentare naturale. Ele pot fi cumpărate fără rețetă în farmacii, în supermarketuri, în magazine specializate și pe internet.

Toleranță la import: se referă la limita maximă de reziduuri stabilită pentru produsele importate pentru a putea răspunde nevoilor comerțului internațional în cazul în care:

 • utilizarea substanței active într-un produs fitosanitar, în ceea ce privește un anumit produs, nu este autorizată în Comunitate din alte motive decât sănătatea publică pentru un produs și un uz determinat; sau
 • se justifică un nivel diferit, deoarece limita maximă de reziduuri existentă în Comunitate a fost deja stabilită din alte motive decât cele de sănătate publică pentru un produs și un uz determinat.

Note

1 Operatorilor le revine responsabilitatea primară: (a) pentru asigurarea conformității cu toate cerințele legislației alimentare de la nivelul UE și de la nivel național (inclusiv cele privind siguranța alimentară, dar fără a se limita la acestea) care sunt relevante pentru activitățile lor și în cadrul unităților aflate sub controlul lor; (b) pentru desfășurarea de controale proprii în acest scop. Acesta este un element-cheie în prevenirea crizelor alimentare, în special în ceea ce privește siguranța alimentară, întrucât introduce multiple puncte de control de-a lungul lanțului alimentar.

2 Comerțul mondial este reglementat de normele OMC. Atât UE, cât și fiecare dintre statele sale membre fac parte din OMC.

3 Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1) („Regulamentul privind legislația alimentară generală”).

4 Comisia Europeană, Food safety EU budget for the future (Siguranța alimentară și bugetul viitor al UE), 7 iunie 2018 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/future_budget_factsheet_en.pdf).

5 Organizația Mondială a Sănătății, WHO estimates of the global burden of foodborne diseases, Foodborne Diseases Burden Epidemiology Reference Group 2007-2015, figura 12, p. 80.

6 La articolul 3 alineatul (14) din Regulamentul (EC) nr. 178/2002, „pericolul” este definit ca un agent biologic, chimic sau fizic aflat în produse alimentare sau hrana pentru animale sau o stare a acestora, având potențialul de a cauza un efect negativ asupra sănătății umane.

7 Pericolele fizice se referă la obiecte prezente în produsele alimentare care pot cauza vătămări dacă sunt consumate. De regulă, aceste pericole apar din cauza unor practici neadecvate de manipulare a alimentelor sau în urma unei contaminări accidentale.

8 Pericolele biologice se referă la germenii care provoacă boli. Aceștia includ paraziți, viruși și bacterii. Cu condiția să fie pus corect în aplicare, sistemul HACCP (analiza riscurilor și punctele critice de control) este principalul instrument utilizat pentru a preveni pericolele biologice.

9 Alimentele ecologice sunt certificate ca fiind obținute prin metode de producție care respectă standardele pentru agricultura ecologică. Respectarea acestor standarde nu înseamnă că este exclusă prezența oricărui pericol chimic, cum ar fi cel reprezentat de contaminanți.

10 Cele mai importante trei acte legislative care nu se referă în mod specific la pericolele chimice, ci mai degrabă la siguranța alimentară în general sunt:

 • Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care stă la baza politicii UE în domeniul siguranței alimentare, întrucât conferă UE competența de a acționa în vederea garantării sănătății publice și a protecției consumatorilor;
 • Regulamentul (CE) nr. 178/2002, care stabilește principiile și cerințele generale ale legislației privind alimentele și hrana pentru animale („Regulamentul privind legislația alimentară generală”). Acesta stabilește un cadru pentru elaborarea legislației în domeniul produselor alimentare și al hranei pentru animale, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, și acoperă toate etapele producției și distribuției de alimente și de hrană pentru animale;
 • Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).

11 OMS, WHO estimates of the global burden of food-borne diseases: Food-borne disease burden epidemiology reference group 2007-2015, 3.12.2015. Acesta este primul studiu – și cel mai complet până la această dată – realizat de OMS referitor la estimări privind bolile cu transmitere prin alimente. El include date privind patru substanțe chimice (aflatoxina, cianura din manioc, dioxina și alergenii din arahide).

12 Observație prezentată de societatea Ernst and Young în raportul de evaluare externă pe care l-a publicat cu privire la EFSA în 2012.

13 „Comisia Europeană depune eforturi pentru a garanta că aprovizionarea cu alimente în Europa este cea mai sigură din lume și că tuturor produselor, indiferent de originea lor, li se aplică aceleași standarde de siguranță alimentară” (citat de pe pagina de internet a Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade_en. Acest principiu este reflectat și din coroborarea articolelor 11 (produsele alimentare și hrana pentru animale importate) și 14 (produsele alimentare trebuie să fie sigure) din Regulamentul privind legislația alimentară generală.

14 EFSA este responsabilă pentru evaluarea riscurilor în domeniul siguranței alimentare, iar EMA se ocupă de evaluarea produselor medicamentoase din UE (care includ medicamentele de uz veterinar).

15 Cele trei state membre au fost selectate pe baza următoarelor criterii: (1) asigurarea unui echilibru între statele membre cu volume ridicate ale importurilor și statele membre cu volume mult mai reduse; (2) statele membre care sunt preocupate de diferite substanțe atunci când analizează pericolele chimice susceptibile să afecteze produsele alimentare; (3) sediul principalei agenții a UE care oferă consultanță științifică privind substanțele chimice prezente în alimente (EFSA, Parma). S-a încercat, de asemenea, asigurarea unui echilibru geografic în procesul de selecție a țărilor. În Italia, ținând seama de organizarea regională a acestei țări, cea mai mare parte a verificărilor Curții s-au concentrat într-o singură regiune (Liguria).

16 Programul privind o reglementare adecvată și funcțională face parte din Agenda Comisiei pentru o mai bună reglementare. REFIT urmărește să se asigure că legislația UE rămâne simplă, să elimine sarcinile inutile și să adapteze legislația fără să compromită obiectivele de politică.

17 SWD(2018) 38 final, Fitness Check on the General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002) [Verificarea adecvării legislației alimentare generale (Regulamentul (CE) nr. 178/2002].

18 Spiric, D. et al., Convergence on EU and USA Food safety Regulation approach, regarding foodborne outbreaks, cea de a 58-a ediție a Conferinței internaționale a producătorilor de carne, intitulată „Siguranța și calitatea cărnii: încotro ne îndreptăm?”, Procedia Food Science 5 (2015) 266‑269. În acest raport se precizează că legislația UE în domeniul alimentar este o referință pentru SUA.

19 Humphrey, J., „Food Safety, Private Standards Schemes and Trade: The Implications of the FDA Food Safety Modernization Act”, în IDS Working Paper, volumul 2012, nr. 403, septembrie 2012.

20 EIoP: Text 2008-006 – European governance still technocratic? New modes of governance for food safety regulation in the European Union, Robert Fischer, 2018. „Inspirate de UE, o serie de țări, de exemplu Franța și Germania, au creat agenții independente de evaluare și au preluat principiul separării organizaționale între evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor.”

21 Assessing farmers' cost of compliance with EU legislation in the fields of environment, animal welfare and food safety (Evaluarea costurilor suportate de fermieri pentru a se conforma legislației UE în domeniile mediului, bunăstării animalelor și siguranței alimentare), studiu realizat de CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) pentru Comisia Europeană. AGRI 2011-EVAL-08.

22 În special, la considerentul 17 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se afirmă următoarele: „În cazurile în care legislația alimentară are drept scop reducerea, eliminarea [sau] evitarea unui risc asupra sănătății, cele trei componente ale analizei riscului – evaluarea riscului, gestiunea riscului și comunicarea riscului – asigură o metodologie sistematică pentru determinarea unor măsuri eficiente, proporționale și precis orientate sau a altor acțiuni de protecție a sănătății”. Considerentul 19 al aceluiași regulament precizează următoarele: „Se recunoaște că evaluarea științifică a riscurilor, luată separat, nu poate, în unele cazuri, să furnizeze toate informațiile pe care trebuie să se bazeze o decizie de gestiune a riscului și că ar trebui luați în considerare și alți factori relevanți pentru subiectul respectiv, inclusiv factori care se referă la societate, economie, tradiții, etică și mediu, precum și fezabilitatea controalelor”. Articolul 3 conține definiții ale acestor trei componente.

23 EMA a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 726/2004, dar funcționa deja din 1995, în temeiul unor directive mai vechi. Această agenție este responsabilă pentru evaluarea, în cadrul UE, a riscurilor din domeniul produselor medicamentoase.

24 Considerentul 21 și articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

25 Potrivit Comunicării Comisiei referitoare la principiul precauției [COM(2000)°1 final din 2 februarie 2000), măsurile luate în aplicarea principiului precauției ar trebui să fie: proporționale cu nivelul de protecție ales, nediscriminatorii în aplicarea lor, consecvente cu măsuri similare luate deja și bazate pe o examinare a potențialelor beneficii și costuri asociate acțiunii sau inacțiunii (inclusiv, dacă este necesar și fezabil, o analiză economică a costurilor/beneficiilor); de asemenea, aceste măsuri ar trebui să fie reexaminate din perspectiva noilor date științifice și ar trebui să fie capabile să atribuie responsabilitatea pentru producerea dovezilor științifice necesare pentru o evaluare mai cuprinzătoare a riscului.

26 Comisia Europeană, comunicatul de presă referitor la adoptarea de către Comisie a unei comunicări cu privire la principiul precauției.

27 Acordul OMC privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare („Acordul SPS”) a intrat în vigoare odată cu crearea Organizației Mondiale a Comerțului la 1 ianuarie 1995. Acordul are ca obiect aplicarea reglementărilor în materie de siguranță alimentară și sănătate a animalelor și a plantelor.

28 Articolul 5 din Acordul SPS.

29 O evaluare completă a riscurilor are patru etape: identificarea pericolului, caracterizarea pericolului, evaluarea expunerii și caracterizarea riscului.

30 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

31 WTO Analytical Index (Indexul analitic al OMC), secțiunea referitoare la Acordul SPS – Preambul (Jurisprudență), punctul 1.5.2 referitor la relația între principiul precauției și Acordul SPS (ianuarie 2018).

32 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 și, respectiv, Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

33 Raportul de sinteză al Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, reunit la Bruxelles între 16 și 17 februarie 2017: „Statele membre au subliniat dificultățile pe care această chestiune poate le să creeze la nivel internațional (Codex Alimentarius), precum și problemele legate de responsabilitatea pentru astfel de decizii de politică la nivelul lor, dat fiind rolul de prim evaluator pe care îl au în procedura de tratare a cererilor de toleranță la import” și Raportul de sinteză al Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, reunit la Bruxelles între 13 și 14 iunie 2018, punctul A.14 de pe ordinea de zi.

34 Operatorii din sectorul produselor alimentare și operatorii cu activitate în domeniul hranei pentru animale trebuie să se asigure, în toate etapele producerii, procesării și distribuției din unitățile lor, că produsele alimentare sau hrana pentru animale îndeplinesc cerințele legislației alimentare care sunt relevante pentru activitățile lor și trebuie să verifice îndeplinirea acestor cerințe.

35 „Alocarea clară a responsabilităților între operatorii economici din sectorul alimentar și autoritățile publice de-a lungul lanțului alimentar” este recunoscută în rezultatele Verificării adecvării legislației alimentare generale ca reprezentând un câștig de eficiență.

36 În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

37 Cifre bazate pe rapoarte ale EFSA.

38 Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea (JO L 125, 23.5.1996, p. 10).

39 Raportul general privind interacțiunea dintre sistemul de controale oficiale privind hrana animalelor și sistemele private de asigurare (Interaction Between the System of Official Feed Controls and Private Assurance Schemes) a recunoscut că există o serie de avantaje în cazul autorităților competente care stabilesc interacțiuni cu sistemele private de asigurare (DG SANTE 2016‑8975). http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/

40 Programul pe 2017 pentru audituri și analize în materie de sănătate și alimentație, Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară.

41 A se vedea, de exemplu, documentul DG SANTE 2017‑6072. Raport final al unei misiuni de informare efectuate în Germania între 28 noiembrie 2017 și 6 decembrie 2017 pentru a colecta informații privind sinergiile între controalele oficiale, controalele proprii ale operatorilor din sectorul alimentar și sistemele de certificare operate de terți. http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/ . Țările de Jos au exprimat, de asemenea, preocupări similare în cursul vizitei de audit desfășurate în contextul acestui audit.

42 Consumul estimat = producția din UE + importuri – exporturi. Datele referitoare la producție din UE: 734 de milioane de tone (sursa: EU agricultural production volumes for 2013 in million tonnes, Faostat). Datele referitoare la importuri: aproape 93 de milioane de tone în 2016; exporturi: 91 de milioane de tone (sursa: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171016-1?inheritRedirect=true).

43 De exemplu, listele de substanțe chimice incluse în Codex nu pot fi exhaustive sau țările membre pot aplica în continuare limite legale diferite în ceea ce privește o anumită substanță (de exemplu, niveluri LMR diferite).

44 https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports_en

45 În condițiile în care importurile reprezintă 13 % din produsele consumate în UE (a se vedea nota de subsol 42), 26,4 % (22 345) din numărul total de probe (84 657) au vizat produse importate din țări din afara UE, în timp ce 67 % (56 749) din total proveneau din țări care raportează (UE, Islanda și Norvegia). Sursa: EFSA, The 2016 European Union report on pesticide residues in food European Food Safety Authority (Raportul pe 2016 al Uniunii Europene privind reziduurile de pesticide prezente în produsele alimentare).

46 De exemplu, în cazul în care substanțele respective nu au fost autorizate din alte motive decât cele legate de sănătate.

47 Cum ar fi date privind prezența anumitor substanțe sau date privind consumul alimentar.

48 În principiu, statele membre sunt libere să decidă cu privire la numărul corespunzător de controale, dar legislația UE poate preciza frecvența lor pentru anumite produse. A se vedea, de exemplu, anexa IV la Directiva 96/23/CE a Consiliului, care stabilește ”nivelul și frecvența de prelevare” pentru animale vii și pentru produsele de origine animală.

49 Articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

50 Informațiile prezentate se referă numai la cele trei state membre vizitate în cursul auditului. Pentru ingredientele alimentare reglementate și pentru contaminanții care nu sunt incluși în Directiva 96/23/CE nu există rapoarte la nivelul UE. În ceea ce privește reziduurile de pesticide și de medicamente de uz veterinar, EFSA elaborează rapoarte anuale cu privire la rezultatele testelor efectuate de statele membre.

51 Testele nu abordează însă toate aspectele riscurilor chimice, cum ar fi acumularea de pesticide (a se vedea punctul 7 din anexa III).

52 O probă poate servi pentru mai multe teste realizate pentru diferite substanțe.

53 Condițiile de utilizare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari se întind pe 314 pagini (anexele 2-4).

54 Articolele 54 și 55 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

55 „Produsele de origine animală și animalele vii importate prezintă un nivel ridicat de risc întrucât pot transmite boli grave atât omului, cât și animalelor”. Pagina web a DG SANTE: https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/imports/animal_en

56 Potrivit articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206), Comisia examinează situația în materie de sănătate publică și de sănătate a animalelor existentă în țara terță respectivă prin solicitarea și examinarea de documente și, ca regulă generală, prin vizite în țara în cauză. În ceea ce privește riscurile chimice, examinarea respectivă acoperă legislația țării terțe cu privire la produsele de origine animală, utilizarea medicamentelor de uz veterinar, prepararea și utilizarea hranei pentru animale și aprobarea programului de monitorizare a reziduurilor.

57 Comisia verifică un eșantion format din astfel de unități în cursul auditurilor realizate în țări din afara UE. De asemenea, Comisia a informat Curtea că are în pregătire un raport cu privire la rezultatul evaluării pe care a realizat-o în legătură cu unitățile dintr-o țară terță care au fost autorizate să exporte în UE.

58 În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și cu articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 854/2004, autoritățile din țări din afara UE sunt responsabile de verificarea și garantarea faptului că unitățile îndeplinesc cerințele impuse de UE pentru fiecare categorie de produse alimentare.

59 Regulamentul (CE) nr. 669/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale și alimentare de origine neanimală și de modificare a Deciziei 2006/504/CE (JO L 194, 25.7.2009, p. 11).

60 Regulamentul (CE) nr. 669/2009 acoperă în prezent 35 de produse diferite și 24 de țări din afara UE. Cele mai obișnuite produse vizate includ fructele cu coajă lemnoasă, legumele, ierburile aromatice și condimentele. Regulamentul stabilește frecvențele cu care trebuie desfășurate controale ale identității și controale fizice, inclusiv teste de laborator (5, 10, 20 sau 50 %). Lista de produse și frecvența controalelor sunt revăzute odată la șase luni pe baza rezultatelor obținute în urma controalelor.

61 În conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 884/2014 al Comisiei din 13 august 2014 de impunere a unor condiții speciale aplicabile importurilor din anumite țări terțe de anumite produse de hrană pentru animale și alimente din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1152/2009 (JO L 242, 14.8.2014, p. 4), cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/175 al Comisiei din 5 februarie 2015 de stabilire a condițiilor speciale aplicabile importurilor de gumă de guar originară sau expediată din India, ca urmare a riscului de contaminare cu pentaclorfenol și dioxine (JO L 30, 6.2.2015, p. 10), cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 885/2014 al Comisiei din 13 august 2014 de stabilire a unor condiții specifice aplicabile importurilor de bame și de frunze de curry din India și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 91/2013 (JO L 242, 14.8.2014, p. 20), și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/186 al Comisiei din 2 februarie 2017 de stabilire a unor condiții specifice aplicabile pentru introducerea în Uniune a transporturilor din anumite țări terțe, din cauza contaminării microbiologice (JO L 29, 3.2.2017, p. 24), UE a stabilit astfel de condiții speciale pentru anumite produse provenite din 12 țări din afara UE, motivul principal fiind riscul de contaminanți prezenți în fructele cu coaja lemnoasă și în fructele uscate.

62 În plus față de dispozițiile menționate în caseta 3, Decizia Comisiei din 15 octombrie 2002 privind anumite măsuri de protecție referitoare la unele produse de origine animală destinate alimentației animalelor și importate din Ucraina (JO L 278, 16.10.2002, p. 24); Decizia Comisiei din 8 iulie 2010 privind măsurile de urgență aplicabile loturilor de produse de acvacultură importate din India și destinate consumului uman (JO L 174, 9.7.2010, p. 51); Decizia Comisiei din 16 aprilie 2010 privind măsurile de urgență aplicabile transporturilor de produse de piscicultură importate din Indonezia și destinate consumului uman (JO L 97, 17.4.2010, p. 17) și Decizia Comisiei din 27 martie 2002 privind anumite măsuri de protecție în ceea ce privește carnea de pasăre și anumite produse pescărești și de acvacultură destinate consumului uman și importate din Thailanda (JO L 84, 28.3.2002, p. 77).

63 Articolul 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

64 De exemplu, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/943 al Comisiei din 18 iunie 2015 privind măsurile de urgență de suspendare a importurilor de fasole uscată provenind din Nigeria și de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 669/2009 (JO L 154, 19.6.2015, p. 8.).

65 De exemplu, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/175 al Comisiei și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 885/2014 al Comisiei.

66 Articolul 12 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

67 Prima unitate pe care Comisia a scos-o de pe listă din proprie inițiativă a fost o unitate din Brazilia. Aceasta a fost eliminată din cauza unei contaminări cu Salmonella și a fraudelor legate de certificarea acordată de un laborator pentru carnea și pentru produsele din carne exportate în UE.

68 https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/food-additive-re-evaluations

69 Regulamentul (CE) nr. 1129/2011 al Comisiei din 11 noiembrie 2011 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea unei liste a Uniunii a aditivilor alimentari (JO L 295, 12.11.2011, p. 1-177).

70 Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 include lista Uniunii de aditivi alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestora.

71 Articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1332/2008.

72 Considerentul 14 și articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1332/2008.

73 Sursa: baza de date a Comisiei privind aromele alimentare.

74 În partea A din lista UE există patru tipuri de note de subsol: 1. „evaluare de realizat de către autoritate”; 2) „datele științifice suplimentare se transmit până la data de 31 decembrie 2012”; 3. „datele științifice suplimentare se transmit până la data de 30 iunie 2013”; și 4. „datele științifice suplimentare se transmit până la data de 31 decembrie 2013”.

75 Articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008.

76 EFSA Journal 2012;1 0(5):2663. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2663

77 https://effl.lexxion.eu/article/EFFL/2013/3/241

78 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

79 Comisia a finalizat recent o evaluare cuprinzătoare a politicii bazate pe elemente concrete a Regulamentului LAG (verificarea adecvării) pentru întregul sector alimentar în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT); Documentul de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluarea REFIT privind legislația alimentară generală [Regulamentul (CE) nr. 178/2002] (verificarea adecvării), SWD(2018) 38, 15.1.2018.

80 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi], COM/2018/0179 final, 11.4.2018.

81 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi], COM/2018/0179 final, 11.4.2018.

82 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1) (Regulamentul privind legislația alimentară generală).

83 Articolul 14 și articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul privind legislația alimentară generală.

84 Responsabilii cu gestionarea riscurilor sunt, în principal, Comisia, asistată de reprezentanți ai statelor membre în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale (PAFF) și, în funcție de procedurile aplicabile, de către Consiliu și Parlamentul European. Direcția Generală pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) este entitatea din cadrul Comisiei responsabilă cu gestionarea riscurilor în sectorul alimentar în ceea ce privește Comisia.

85 Legislația alimentară generală prevede o listă neexhaustivă de factori legitimi la considerentul (19), de exemplu factori care se referă la societate, economie, tradiții, etică și mediu, precum și fezabilitatea controalelor. Utilizarea factorilor legitimi în procesul decizional al UE nu este statică; gama precisă de factori și ponderea atribuită acestora variază de la caz la caz, în funcție de obiectul și măsura în cauză.

86 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, Evaluarea REFIT privind legislația alimentară generală [Regulamentul (CE) nr. 178/2002)], SWD(2018) 38 final, 15.1.2018, („Verificarea adecvării”), p. 89.

87 Cum ar fi materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, altele decât materialele plastice, suplimentele alimentare și produsele alimentare cu vitamine și minerale adăugate în ceea ce privește stabilirea conținuturilor maxime de substanțe, precum și lipsa unei puneri în aplicare depline la nivelul UE în ceea ce privește mențiunile nutriționale și de sănătate cu privire la substanțele și produsele botanice.

88 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, Evaluarea REFIT privind legislația alimentară generală [Regulamentul (CE) nr. 178/2002)], SWD(2018) 38 final, 15.1.2018, („Verificarea adecvării”), p. 89.

89 Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi], COM/2018/0179 final, 11.4.2018.

90 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, Evaluarea REFIT privind legislația alimentară generală [Regulamentul (CE) nr. 178/2002)], SWD(2018) 38 final, 15.1.2018, („Verificarea adecvării”), p. 39.

91 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi], COM/2018/0179 final, 11.4.2018.

92 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi], COM/2018/0179 final, 11.4.2018.

Etapă Data
Adoptarea planului de audit / Demararea auditului 29.11.2017
Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate auditată) a proiectului de raport 27.9.2018
Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 14.11.2018
Primirea răspunsurilor Comisiei (sau ale altei entități auditate) în toate versiunile lingvistice 6.12.2018

Echipa de audit

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor sale cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune aferente unor domenii specifice ale bugetului UE. Curtea selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în considerare riscurile existente la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau de cheltuieli implicat, schimbările preconizate și interesul existent în mediul politic și în rândul publicului larg.

Acest raport a fost adoptat de Camera de audit I, condusă de domnul Nikolaos Milionis, membru al Curții de Conturi Europene, cameră specializată pe domeniile aferente utilizării sustenabile a resurselor naturale. Auditul a fost condus de domnul Janusz Wojciechowski, membru al Curții de Conturi Europene, care a beneficiat de sprijinul unei echipe formate din: Kinga Wisniewska-Danek, șefă de cabinet, și Katarzyna Radecka-Moroz, atașat în cadrul cabinetului; Michael Bain, manager principal; Maria Eulàlia Reverté i Casas, coordonatoare; Päivi Piki, coordonatoare adjunctă; Ioannis Papadakis, Manuel Dias Ferreira Martins și Ermira Vojka, auditori; Terje Teppan-Niesen, asistentă. Asistența lingvistică a fost asigurată de Philippe Colmant, Vesna Marn și Michael Pyper.

De la stânga la dreapta: Eulàlia Reverté i Casas, Katarzyna Radecka-Moroz, Janusz Wojciechowski, Michael Bain, Päivi Piki, Manuel Dias Ferreira Martins.

Contact

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2019

PDF ISBN 978-92-847-1557-2 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/391545 QJ-AB-18-032-RO-N
HTML ISBN 978-92-847-1555-8 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/280998 QJ-AB-18-032-RO-Q

© Uniunea Europeană, 2019

Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei. Pentru utilizarea sau reproducerea în orice fel a unor fotografii sau a altor materiale pentru care Uniunea Europeană nu deține drepturile de autor, trebuie să se solicite acordul direct de la deținătorii drepturilor de autor.

CONTACTAȚI UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest serviciu:

GĂSIȚI INFORMAȚII DESPRE UE

Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost pe site-ul EU Bookshop, la: https://publications.europa.eu/ro/publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea https://europa.eu/european-union/contact_ro).

Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1951 în toate versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro

Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro/home?) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.