Különjelentés
01 2020

A környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés terén az uniós fellépések jelentősen hozzájárulnak az energiahatékonyság javításához, ugyanakkor komoly késedelmek és gyakori szabálytalanságok is jellemzik őket

A jelentésről: A környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályok energiahatékonysági és környezetvédelmi minimumkövetelményeket határoznak meg a háztartási és ipari készülékek tekintetében. Az uniós energiacímkék tájékoztatást nyújtanak a fogyasztóknak a termékek energiafogyasztásáról és környezeti teljesítményéről, így segítik őket a megalapozott döntéshozatalban.
Megállapítottuk, hogy az uniós fellépések eredményesen hozzájárultak a környezettudatos tervezésről és az energiafogyasztási címkézésről szóló irányelv célkitűzéseinek eléréséhez, azonban a szabályozási folyamat jelentős késedelmei, valamint a gyártók és a kiskereskedők által elkövetett szabálytalanságok csökkentették az intézkedések eredményességét.
A Bizottsághoz intézett ajánlásaink között van a szabályozási folyamat javítása, az intézkedések hatásának mérésére szolgáló módszerek fejlesztése, valamint a piacfelügyeleti hatóságok közötti információcsere megkönnyítésére és az intézkedések betartásának javítására irányuló intézkedések.
A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.

A kiadvány 23 nyelven és a következő formátumban érhető el:
PDF
PDF General Report

Összefoglalás

I

Az éghajlatváltozás megelőzése és enyhítése immár megkerülhetetlen feladatot jelent az Unió számára is, ezért az uniós vezetők vállalták, hogy (a 2007 alapján előrevetített szintekhez képest) 2020-ig 20%-kal, 2030-ig pedig 32,5%-kal csökkentik az Unió energiafogyasztását. E célok elérésének egyik legfontosabb eszköze a termékek energiahatékonyságának növelése. A hatékonyabb működésre tervezett termékek hozzájárulhatnak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez, és jelentős pénzügyi megtakarítást eredményezhetnek a vállalkozások és a háztartások szintjén.

II

A környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályok energiahatékonysági és környezetvédelmi minimumkövetelményeket határoznak meg a háztartási és ipari készülékek tekintetében. Az uniós energiacímkék tájékoztatást nyújtanak a fogyasztóknak a termékek energiafogyasztásáról és környezeti teljesítményéről, így segítik őket a megalapozott döntéshozatalban.

III

Ellenőrzésünk keretében azt vizsgáltuk, hogy a környezettudatos tervezéssel és az energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos uniós fellépések eredményesen hozzájárultak-e az Unió energiahatékonysági és környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez. Értékeltük, hogy a Bizottság megfelelően kezelte-e a szabályozási folyamatot, kielégítően nyomon követte-e az elért eredményeket és azokról kellően beszámolt-e. Megvizsgáltuk azt is, hogy a Bizottság eredményesen felügyelte és támogatta-e a piacfelügyeleti tevékenységeket, és hogy az uniós finanszírozású projektek fenntartható javulást eredményeztek-e a piacfelügyelet terén.

IV

Arra a következtetésre jutottunk, hogy az uniós fellépések eredményesen hozzájárultak a környezettudatos tervezésről és az energiafogyasztási címkézésről szóló irányelv célkitűzéseinek eléréséhez, azonban a szabályozási folyamat jelentős késedelmei, valamint a gyártók és a kiskereskedők által elkövetett szabálytalanságok csökkentették az intézkedések eredményességét.

V

Az intézkedések hatóköre a legnagyobb energiamegtakarítási potenciállal rendelkező termékek többségére kiterjed. A Bizottság megalapozott és átlátható módszertant alkalmazott annak eldöntésére, mely termékeket kell szabályozni ahhoz, hogy a szakpolitika a lehető legnagyobb hatást fejtse ki.

VI

Megállapítottuk azonban, hogy a termékspecifikus szabályozások kidolgozásának folyamata hosszadalmas, és a Bizottság elkerülhette volna a késedelmek egy részét. Emellett a Bizottság azon döntése, hogy csomag formájában fogadja el az intézkedéseket, további késést okozott a már szabályozásra kész termékcsoportok esetében. Ez csökkentette az intézkedések hatását, mivel a terméktervezési követelmények így nem mindig tükrözik a technológiai fejlődés állapotát, az energiacímkék pedig esetenként már nem nyújtanak megfelelő segítséget a fogyasztóknak ahhoz, hogy különbséget tegyenek a termékek között.

VII

A Bizottság eseti jelleggel integrálta a környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre irányuló politikájába a körforgásos gazdasággal kapcsolatos koncepciókat, például a javíthatóságot és az újrafeldolgozhatóságot. Megfigyeltük azonban, hogy a közelmúltban elfogadott termékszabályozások kapcsán a Bizottság már nagyobb figyelmet fordított ezekre a szempontokra.

VIII

A Bizottság minden évben beszámol a környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési politikájának eredményeiről, miáltal hasznos információkkal látja el az érdekelt feleket és a döntéshozókat. Megállapítottuk, hogy a hatásvizsgálat céljára alkalmazott jelenlegi módszertan nem teljes, mivel nem veszi figyelembe a szabályoknak való meg nem felelés, a végrehajtási késedelmek, illetve a valós és az elméleti energiafogyasztás közötti különbség hatását.

IX

Az eredményes piacfelügyelet döntő szerepet játszik annak biztosításában, hogy az Unióban értékesített termékek megfeleljenek a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeknek, és hogy pontos energiacímkék segítsék a fogyasztókat a döntéshozatalban. Annak ellenőrzése, hogy az értékesített termékek megfelelnek-e a jogszabályoknak, a tagállamok feladata. A rendelkezésre álló adatok azonban arra utalnak, hogy továbbra is komoly problémát jelent a gyártók és a kiskereskedők kevéssé szabálykövető magatartása.

X

A Bizottság segíti a piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködést. Az általa működtetett piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszer azáltal igyekszik támogatni az együttműködést, hogy lehetővé teszi a hatóságok számára az ellenőrzési eredmények megosztását. Megállapítottuk, hogy az adatbázis bizonyos funkcionális korlátai csökkentik annak eredményességét. A Bizottság jelenleg egy termékadatbázis létrehozásán is dolgozik, amely célja többek között a piacfelügyelet megkönnyítése, de ez elmarad az ütemtervtől.

XI

A piacfelügyelet javítását célzó uniós finanszírozású projektek hoztak ugyan eredményeket, de csak ideiglenes megoldást nyújtottak egy rendszeresen felmerülő szükségletre.

XII

Jelentésünk végén ajánlásokat teszünk a Bizottságnak a környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési politika hatásának fokozására. Ajánlásaink között van a szabályozási folyamat javítása a termékspecifikus szabályozás időszerűbbé tétele és hatásosságának fokozása érdekében, az intézkedések hatásának mérésére és a kapcsolódó beszámolásra szolgáló módszerek fejlesztése, valamint a piacfelügyeleti hatóságok közötti információcsere megkönnyítésére és az intézkedések betartásának javítására irányuló intézkedések.  

Bevezetés

Miért fontos az energiahatékonyság?

01

Az éghajlatváltozás megelőzése és enyhítése immár megkerülhetetlen feladatot jelent az Unió számára is, ezért 2007-ben az uniós vezetők a következő három, 2020-ig megvalósítandó célt tűzték ki1:

 • az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 20%-os csökkentése (az 1990-es szinthez képest);
 • az energiahatékonyság 20%-os növelése (a 2007 alapján előrevetített szinthez képest);
 • a megújuló forrásokból származó energia teljes energiafogyasztáson belüli részarányának 20%-ra történő növelése.
02

Az energiahatékonyság javítása csökkenteni fogja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és segíteni fogja az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, amellett jelentős pénzügyi megtakarításokat eredményez a vállalkozások és a háztartások számára, javítja a levegő minőségét, és segít az Unió fosszilis tüzelőanyagoktól való függésének csökkentésében.

03

A Bizottság arról készített legfrissebb értékelése szerint, hogy a tagállamok milyen előrehaladást értek el az energiahatékonysági célkitűzések terén2, nem valószínű, hogy teljesül a 2020-ra vonatkozó uniós célkitűzés. Az energiafogyasztás 2014 és 2017 között még tovább nőtt. A Bizottság értékelése szerint az ebben közrejátszó fő tényezők a gazdasági növekedés, az alacsony kőolajárak és az időjárási viszonyok voltak, valamint az, hogy néhány tagállamban lassan halad az energiahatékonysági intézkedések végrehajtása. A jelentés azt a következtetést vonja le, hogy „fokozott erőfeszítéseket kell tenni nemcsak a 2020-ra vonatkozó célkitűzések elérése érdekében, hanem azért is, hogy létrejöjjenek a megfelelő alapok a következő évtizedre, amikor még nagyobb szabású célkitűzésekre lesz szükség”.

04

2018 decemberében3 a módosított energiahatékonysági irányelv 2030-ra 32,5%-os energiahatékonyság-növelési célt tűzött ki a 2007. évi előrejelzésekhez képest. E nagyratörő cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy határozott intézkedéseket fogadjanak el az energiafogyasztás csökkentésére.

05

Az energiahatékonyság javítása az ágazatok és területek széles körét foghatja át, köztük az épületek energiatakarékossági szempontokon nyugvó tervezését és felújítását, a közlekedési eszközök fejlesztését, az ipari termelést, valamint jobb termékek tervezését és használatát. A Bizottság becslése4 szerint a környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési intézkedések mintegy felerészben járulnak majd hozzá a 2020. évi energiahatékonysági célok teljesítéséhez.

06

Az Eurostat 2017. évi adatai szerint5 a háztartások energiafogyasztása a végső energiafogyasztás körülbelül egynegyedét (27,2%) teszi ki Európában. A háztartások által fogyasztott energia nagyobbrészt (82,5%) nem megújuló forrásból származik. Az energiacímke-intézkedések többnyire a háztartásokat célozzák meg. Az 1. ábrából kiderül, hogy a háztartások energiafogyasztásának javát a fűtés és a melegvíz-előállítás teszi ki, amelyet a világítás és a különböző háztartási készülékek, valamint a főzés követnek.

1. ábra

Az uniós háztartások energiafogyasztása

Forrás: Eurostat, 2017.

A környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés szerepe

07

A környezettudatos tervezés a környezetvédelmi szempontok integrálása a termékek tervezésébe. A cél a termék környezetvédelmi teljesítményének javítása annak teljes életciklusa során. A környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályok a terméktervezésre vonatkozó energiahatékonysági és egyéb követelmények meghatározásával törekednek a környezeti teljesítmény javítására. Azok a termékek, amelyek nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, nem értékesíthetők az Unióban, így a legrosszabbul teljesítő termékek eltűnnek a piacról.

08

Az uniós energiacímkék megmutatják, hogy az egyes készülékek energiafogyasztásuk szerint hol helyezkednek el az A-tól G-ig terjedő skálán. Ezenkívül becslést adnak az egyes termékek éves energiafogyasztásáról, és az energiahatékonysági osztályok szerint rangsorolják a hasonló termékeket. A fogyasztók ennek köszönhetően tájékozott döntéseket hozhatnak.

09

A környezettudatos tervezés és az energiacímke-rendszer kiegészítik egymást. Mindkettő a következő szakpolitikai célkitűzések teljesítésére törekszik:

 • a termékek energiahatékonyságának és a környezet védelmének fokozása;
 • az energiával kapcsolatos termékek szabad mozgásának előmozdítása az Unión belül;
 • a fogyasztók ellátása olyan információkkal, amelyek alapján hatékonyabb termékeket vásárolhatnak.
10

Az 1990-es évek elején a Bizottság energiahatékonysági követelményeket dolgozott ki a fűtőberendezésekre és a hűtőszekrényekre, majd 1999-ben a fénycsövekre vonatkozóan. A környezettudatos tervezésről szóló első (2005-ben elfogadott) irányelv6 hatálya már az összes energiafelhasználó termékre kiterjedt. A jelenlegi irányelv7 még tovább bővítette az energiával kapcsolatos termékek körét az olyan termékek bevonásával, amelyek közvetett módon gyakorolnak hatást az energiafogyasztásra.

11

Az Európai Közösségek Tanácsa 1992-ben fogadta el az első uniós energiafogyasztási címkézésről szóló irányelvet8, amelynek hatálya a főbb háztartási készülékekre terjedt ki. Az első, uniós szintű címkéket 1994-ben vezették be a hűtőszekrényekre vonatkozóan: ezek A-tól G-ig terjedő skálán mutatták meg az egyes modellek energiahatékonysági osztályát. Azóta több mint 60%-kal csökkent a hűtőszekrények energiafogyasztása9. 2010-ben a Bizottság bevezette az „A+”, az „A++” és az „A+++” energiahatékonysági osztályt, amelyeket 2019-ben az újonnan elfogadott címkerendszer megszüntetett (lásd: 41. bekezdés). A 2. ábra a hűtőszekrényekre vonatkozó uniós energiacímke egymást követő változatait mutatja be.

2. ábra

A hűtőszekrényekre vonatkozó uniós energiacímke változatai

Forrás: Európai Számvevőszék.

12

Az Energia Világtanács sikeresnek nyilvánította az uniós környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési politikát10. A fogyasztók jól ismerik az energiacímkéket, és a vásárlás során az európaiak 85%-a felismeri és használja azokat11. A szakpolitika széles körű támogatást élvez a gyártók, a fogyasztók és a környezetvédelmi szervezetek körében egyaránt12. Konkrétan:

 • a jobb terméktervezés magasabb eladási árakat, ezáltal nagyobb megtérülést és piaci részesedést eredményezhet az innovációra hajlandó gyártók számára, mivel a rossz hatékonyságú termékeket kivonják az uniós piacról. A Bizottság becslése szerint ez 2030-ig körülbelül 1 millió munkahely megteremtését teszi lehetővé13;
 • a hatékonyabb termékek használata alacsonyabb működési költségekkel jár a vállalkozások számára;
 • a hatékonyabb termékeket használó fogyasztók alacsonyabb energiaszámlának örvendhetnek, ami ellensúlyozza a magasabb kezdeti költségeket.
13

A környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési követelmények elsősorban az energiahatékonyságra összpontosítanak, de egyéb jellemzőket is lefedhetnek. A jogszabály például határértékeket állapít meg a mosógépek vízfogyasztására vonatkozóan, követelményeket ír elő a világítástechnikai termékek és a porszívók tartósságára nézve, valamint tájékoztatást ad a porszívók, a keringetőszivattyúk és a képalkotó berendezések szétszereléséről és újrahasznosításáról. Számos termékcímke tartalmaz olyan piktogramokat, amelyek tájékoztatást adnak a termékek jellemzőiről, teljesítményéről és környezeti hatásairól, például a vízfogyasztásról vagy a zajkibocsátásról (lásd: 3. ábra).

3. ábra

Az energiacímkék jellemzőkről, teljesítményről és környezeti hatásról tájékoztató piktogramjai

Forrás: Európai Számvevőszék.

14

A környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre vonatkozó szabályok 14 termékcsoportot fednek le, míg 11 másik termékcsoportra csak környezettudatos tervezési követelmények vonatkoznak (lásd: 4. ábra). Az elektromos és elektronikai termékek kikapcsolt és készenléti üzemmódbeli villamosenergia-fogyasztását horizontális intézkedések szabályozzák.

4. ábra

A környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés hatálya alá tartozó termékek

A környezettudatos tervezési és a címkézési követelmények hatálya alá tartozó 14 termékcsoport
 • mosogatógépek
 • mosógépek
 • szárítógépek
 • hűtőszekrények
 • professzionális és kereskedelmi hűtés
 • lámpák
 • elektronikus képernyők
 • háztartási főzőberendezések
 • fűtőberendezések
 • vízmelegítő berendezések
 • egyedi helyiségfűtő berendezések
 • szilárd tüzelésű kazánok
 • légkondicionáló berendezések
 • háztartási szellőztető berendezések
Csak a környezettudatos tervezési követelmények hatálya alá tartozó 11 termékcsoport
 • egyszerű set-top boxok
 • külső tápegységek
 • villanymotorok
 • keringetőszivattyúk
 • ipari ventilátorok
 • vízszivattyúk
 • transzformátorok
 • hegesztőberendezések
 • légfűtő eszközök
 • számítógépek és szerverek
 • online adattárolási termékek

Forrás: Európai Számvevőszék.

15

A körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv14 2015. évi elfogadását követően a Bizottság 2016-ban bejelentette azon szándékát, hogy a termékek tartósságának, javíthatóságának, újrafelhasználhatóságának, illetve újrahasznosíthatóságának javítása révén még inkább hozzájáruljon a körforgásos gazdasághoz. A körforgásos gazdaságban a termékek és anyagok értékét a lehető leghosszabb ideig tartják fenn; az erőforrások felhasználását és elpazarlását a minimumra csökkentik, és amikor egy termék eléri élettartama végét, az erőforrásokat a gazdaságban tartják és ismételten felhasználják további értékteremtés céljára.

A piacfelügyelet szerepe

16

A környezettudatos tervezésről és az energiafogyasztási címkézésről szóló jogszabályok akkor előnyösek a fogyasztók és a környezet számára, ha az Unióban értékesített termékek megfelelnek a környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési követelményeknek, és ha az értékesítők helyes energiacímkéket alkalmaznak a fogyasztók tájékoztatása érdekében.

17

Az Unióban értékesített termékek beszállítóinak megfelelőségi nyilatkozattal és CE-jelöléssel15 kell ellátniuk a termékeket. A jelölés nem bizonyítja, hogy valamely harmadik fél vagy hatóság elvégezte volna a termék független tesztelését, mindössze arról tanúskodik, hogy a gyártó szerint a terméke megfelel az összes alkalmazandó előírásnak, és alkalmas a jogszerű értékesítésre. A gyártók felelőssége, hogy az általuk az eladónak szolgáltatott energiacímke pontos legyen.

5. ábra

Egy televíziókészüléken elhelyezett CE-jelölés

Forrás: Európai Számvevőszék.

18

Az uniós piacfelügyelet 33 ágazatra terjed ki, közéjük tartozik a környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés is. A tagállamok felelősek a területükön folytatott piacfelügyeletért. Minden tagállamnak ki kell jelölnie egy piacfelügyeleti hatóságot, amelyet elegendő hatáskörrel és erőforrással kell felruháznia kötelezettségei teljesítéséhez. Az országukban értékesített termékek megfelelőségének biztosítása érdekében a piacfelügyeleti hatóságoknak megfelelő léptékű ellenőrzéseket kell végrehajtaniuk.

19

A Bizottság találkozók szervezése, iránymutatás és képzések biztosítása, valamint két adatbázis működtetése révén támogatja és segíti elő a piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködést. Az uniós költségvetés finanszírozást (2009 és 2018 között 15 millió euró) biztosít olyan projektekhez, amelyek célja a környezettudatos tervezéshez és az energiafogyasztási címkézéshez kapcsolódó piacfelügyeleti tevékenységek javítása az Unióban.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

20

Jelentésünk azt értékeli, hogy a környezettudatos tervezéssel és az energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos uniós fellépések eredményesen hozzájárulnak-e az Unió energiahatékonysági és környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez. Azért döntöttünk úgy, hogy megvizsgáljuk ezt a szakpolitikai területet, mivel az alapvető szerepet játszik az Unió által kitűzött energiahatékonysági célok elérésében, és a 2019. évi új jogalkotási csomag elfogadása kapcsán a nyilvánosság és az érdekelt felek részéről is egyre nagyobb érdeklődés övezi ezt a témát. Értékeltük, hogy a Bizottság megfelelően kezelte-e a szabályozási folyamatot, és kielégítően nyomon követte-e az elért eredményeket, illetve azokról megfelelően számolt-e be. Megvizsgáltuk azt is, hogy a Bizottság felügyelte és támogatta-e a piacfelügyeleti hatóságok tevékenységét – különös figyelemmel a két uniós szintű adatbázis működtetésére –, és hogy az uniós finanszírozású projektek fenntartható javulást eredményeztek-e a piacfelügyelet terén.

21

Annak értékeléséhez, hogy a Bizottság által javasolt végrehajtási intézkedések összhangban voltak-e a szakpolitikai célkitűzésekkel, a következő három termékcsoportot választottuk ki esettanulmány céljára:

 • központi fűtés céljára szolgáló kombi kazánok és helyiségfűtő berendezések;
 • háztartási hűtőkészülékek (hűtő- és fagyasztószekrények);
 • elektronikus képernyők (televíziók és monitorok).

Ezeket a termékcsoportokat a primerenergia-fogyasztásuk, valamint az elfogadott környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési intézkedések révén elérhető becsült megtakarítás alapján választottuk ki azzal a céllal, hogy mind a fűtőberendezések, mind a legjellemzőbb háztartási készülékek képviselve legyenek a mintában.

22

Felkerestük az Energiaügyi Főigazgatóságot (DG ENER), a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságot (DG GROW) és a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökséget (EASME). Annak értékeléséhez, hogy mennyiben és mennyire fenntartható módon segítik elő az uniós finanszírozású projektek a piacfelügyelet javítását, elvégeztük kilenc projekt dokumentumalapú vizsgálatát és elemeztük azok eredményeit. Felkerestük továbbá Franciaország, Luxemburg, Lengyelország és Svédország környezettudatos tervezésért és energiafogyasztási címkézésért felelős piacfelügyeleti hatóságait is, amelyek részt vettek e projektek némelyikében. Ezeket a tagállamokat piacaik eltérő mérete miatt választottuk ki a földrajzi kiegyensúlyozottság figyelembevétele mellett. A fogyasztókat, a környezetvédelmet és az ipart képviselő érdekelt felekkel folytatott konzultáció céljából ezenkívül interjúkat készítettünk az Európai Fogyasztók Szervezetével (BEUC), az Európai Szövetség a Fogyasztók Képviseletének Összehangolására a Szabványosításban (ANEC) nevű szervezettel, az Európai Környezetvédelmi Irodával (EEB) és a Home Appliance Europe (APPLiA) iparági szövetséggel.

23

Az ellenőrzés eredményei segíthetik a környezettudatos tervezésre vonatkozó következő (2020 után alkalmazandó) hároméves munkaterv kidolgozását, és befolyásolhatják, hogy a Bizottság hogyan irányítja a jogalkotási folyamatot, és hogyan támogatja a tagállamok által végzett piacfelügyeleti tevékenységeket.

Megállapítások

A szabályozási folyamat irányítása

A Bizottság a legnagyobb energiamegtakarítási potenciállal rendelkező termékcsoportokat részesítette előnyben

24

A környezettudatos tervezésről szóló irányelv és az energiafogyasztási címkézésről szóló rendelet létrehozott egy általános keretet, amely meghatározza a Bizottság, a piacfelügyeleti hatóságok, a gyártók, a kereskedők stb. szakpolitikai célkitűzéseit, illetve szerepét és feladatait. E keret szerint a Bizottságnak jogában áll végrehajtási intézkedéseket elfogadni az egyes termékcsoportokra vonatkozó környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési követelményekről. A környezettudatos tervezésről szóló irányelv értelmében a Bizottságnak három kritérium, nevezetesen az értékesítés volumene, a jelenlegi környezeti hatás és fejlesztési potenciál alapján kell kiválasztania a szabályozandó termékcsoportokat16.

25

Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság a 2016 és 2019 közötti időszakra vonatkozó munkatervében a legnagyobb energiamegtakarítási potenciállal rendelkező termékcsoportokat részesítette-e előnyben. A Bizottság több mint 100 termékcsoportot vizsgált át előzetesen, és ezek közül 16 csoport esetében végzett elemzést. Ezután az energiamegtakarítási potenciáljuk szerint rangsorolta a termékeket. A rangsor más környezeti tényezők – például a vízfogyasztás, kritikus nyersanyagok felhasználása, a tartósság és az újrahasznosíthatóság – kvalitatív értékelését is tartalmazta.

26

2016-ban a Bizottság bejelentette, hogy meg fogja vizsgálni annak lehetőségét, hogy külön követelményeket állapítson meg az informatikai és kommunikációs termékekre (például okostelefonok és otthoni hálózati berendezések) nézve. Ezt a Bizottság az ágazat gyorsan változó jellegével és a potenciális energiamegtakarítás becslésének nehézségével indokolta. A Bizottság a tervek szerint 2019 végéig kezdi meg ezt a munkát.

27

Megállapítottuk, hogy a meglévő végrehajtási intézkedések (amelyek több mint 30 termékcsoportra terjednek ki) a legnagyobb energiamegtakarítási potenciállal rendelkező termékek többségét lefedik. Köztük vannak azok a termékek is, amelyek a legnagyobb háztartási energiafogyasztásért, illetve az ipari és szolgáltatási ágazat energiafogyasztásának több mint feléért felelősek17.

A szabályozási folyamat jelentős késedelmei csökkentették a szakpolitika eredményességét

28

Amikor a Bizottság végrehajtási intézkedéseket fogad el, a szakpolitikai siker szempontjából kulcsfontosságú, hogy a szabályozási folyamat igazodjon az ütemezéshez. Miközben a technológia fejlődik és nő a termékek hatékonysága, előfordulhat, hogy a környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési követelmények elavulttá válnak, és a szakpolitika nem fejti ki többé a kívánt hatást.

29

Az elmúlt néhány évben a technológiai fejlődés miatt az energiahatékonysági minimumkövetelmények számos termékcsoportban elavulttá váltak, és a legtöbb vagy valamennyi termékmodell a három legjobban teljesítő energiahatékonysági osztályba tartozott. Ez egyrészt azt mutatja, hogy a piacon elérhető termékek hatékonyabbak, mint korábban, és hogy a szakpolitika pozitív hatással járt. Másfelől azonban ha az összes elérhető termék a legmagasabb energiahatékonysági osztályokba tartozik, a fogyasztók nehezebben tudnak különbséget tenni a legjobban és a legrosszabbul teljesítő termékek között, és a gyártók kevesebb ösztönzést kapnak az innovációra. A három kiválasztott termékcsoport – elektronikus képernyők, hűtőszekrények és fűtőberendezések – tekintetében megvizsgáltuk a szabályozási folyamatot.

30

Miután a média (részben az állítólagos uniós túlszabályozásra irányuló támadásokra és a jelentős sajtóvisszhangot kiváltó bírósági „porszívó-ügyre”18 támaszkodva) kedvezőtlen módon mutatta be a szakpolitikát, a Bizottság úgy döntött, hogy ideiglenesen befagyasztja a szabályozási folyamatot, amíg felülvizsgálja a szakpolitika egészének megfelelőségét. Ez csaknem két évvel késleltette a prioritásként kezelt új termékcsoportokra (pl. épületautomatizálási és -szabályozási rendszerek, elektromos vízforralók, kézszárítók, liftek, napelemek és inverterek, hűtött konténerek és nagynyomású tisztítók) vonatkozó szabályok kidolgozását, valamint a meglévő intézkedések felülvizsgálatát. Amint azonban a következő bekezdésekből kiderül, a késedelemnek nem ez volt az egyetlen oka.

31

Az energiahatékonysági intézkedések kidolgozása összetett és hosszadalmas folyamat (lásd: 6. ábra), amely mélyreható konzultációt igényel az érdekelt felekkel19. A Bizottság becslése szerint egy termékcsoport esetében a standard szabályozási folyamat mintegy három és fél évet vesz igénybe20. A folyamat az előkészítő vizsgálat megkezdésével veszi kezdetét és a végrehajtási vagy felhatalmazáson alapuló jogi aktus Hivatalos Lapban történő közzétételével zárul le.

6. ábra

A környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési keret szerinti végrehajtási intézkedések elfogadásának elméleti szabályozási folyamata

Forrás: Európai Számvevőszék, az Európai Bizottságtól származó információk alapján.

32

Megállapítottuk, hogy a három elemzett termékcsoport esetében a folyamat jelentősen hosszabb időt vett igénybe, mint három és fél év. A 7. ábra az elektronikus képernyőkre vonatkozó követelmények felülvizsgálatára irányuló tényleges szabályozási folyamatot szemlélteti.

7. ábra

Az elektronikus képernyőkre vonatkozó környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési végrehajtási intézkedések elfogadásának tényleges szabályozási folyamata

Forrás: Európai Számvevőszék.

33

Megállapítottuk, hogy a tényleges szabályozási folyamat kétszer annyi ideig tartott, mint az elemzett termékcsoportokra vonatkozó elméleti folyamat: az elektronikus képernyők esetében nyolc, a fűtőberendezések esetében hét, a hűtőszekrények esetében pedig hat évig. A Bizottság többször is megismételt néhány kulcsfontosságú lépést, például:

 • az elektronikus képernyők esetében három konzultációs fórumülést és három nyilvános konzultációt tartott; a Bizottság kétszer értesítette a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) a javasolt környezettudatos tervezési intézkedésekről, és kétszer frissítette a hatásvizsgálati tanulmányt;
 • a hűtőszekrények esetében két konzultációs fórumülést és három nyilvános konzultációt szervezett;
 • a fűtőberendezések esetében három konzultációs fórumülést és két szolgálatközi konzultációt tartott.
34

Az előkészítő tanulmányoktól eltérően a felülvizsgálati tanulmányok a termékcsoportokra vonatkozó meglévő, de frissítésre váró rendeletekkel foglalkoznak. Ezek nem követnek egységes eljárást vagy megközelítést (például nem alkalmaznak közös struktúrát és kritériumokat), így az elvégzett elemzés részletessége termékcsoportonként eltérő. Az elektronikus képernyőkre és a hűtőszekrényekre vonatkozó előzetes felülvizsgálati tanulmányok nem tartalmaztak minden olyan információt, amelyre a Bizottságnak a jogalkotási javaslat kidolgozásához szüksége volt. A Bizottság ezért e termékcsoportokra vonatkozóan további tanulmányokat készíttetett, ami négy évvel meghosszabbította a szabályozási folyamatot.

35

2016-ban a Bizottság úgy határozott, hogy egyetlen csomag formájában21 több végrehajtási intézkedést, azaz egy időben több termékcsoportra vonatkozó szabályozást fogad el. A Bizottság szerint ez a megközelítés jobban közvetíti a több termékcsoport által gyakorolt együttes hatást, és jobban bizonyítja, hogy a szakpolitika jelentős eredményeket tud felmutatni. Megállapítottuk azonban, hogy ez késedelmet okozott azon termékcsoportok esetében, amelyek szabályozása már korábban elkészült, így viszont meg kellett várniuk, amíg a teljes csomag elfogadásra kerül, ami tovább késleltette az egyébként is hosszú folyamatot.

36

Több érdekelt és szakpolitikai szakértő rámutatott arra, hogy minden egyes késedelem újabb elszalasztott alkalmat jelent komoly energiamegtakarítási lehetőségek kiaknázására és a környezeti hatás csökkentésére22. Ezen túlmenően amikor a Bizottság hosszas késedelemmel fogad el szabályokat, fennáll annak a kockázata, hogy a követelmények időközben elavulnak. Példaként a következőket említjük meg:

 • a fűtőberendezések esetében a környezettudatos tervezésre vonatkozó 2013. évi intézkedés 2015-től kezdődően 86%-os minimális energiahatékonysági szintet írt elő a leggyakoribb fűtőberendezés-típus tekintetében. Ez azonban az Unióban 2013-ban értékesített összes helyiségfűtő berendezés átlagos névleges hatékonysági szintjének felelt meg;
 • a televíziók esetében a 2009-ben elfogadott környezettudatos tervezési követelmények elavult adatokon alapultak, és nem sokat tettek az energiahatékonyság javításáért. A környezettudatos tervezésről szóló irányelv értékelése23 azt mutatja, hogy a termékek többsége már 2010-ben is megfelelt a 2012-re vonatkozó követelményeknek.
37

Az elektronikus képernyőkre és a hűtőszekrényekre vonatkozó szabályozás legutóbbi felülvizsgálata kapcsán megállapítottuk, hogy a Bizottság figyelembe vette ezt a kérdést, és a szabályozási folyamat során többször aktualizálta a piaci adatokat. E két termékcsoport esetében azonban így is három, illetve öt év telt el az utolsó adatkészlet bizottsági elemzése és az új követelmények hatálybalépése között.

A Bizottság lépéseket tesz az energiacímkék javítása érdekében

38

Az Unió területén a vonatkozó rendeletek hatálya alá tartozó valamennyi terméken fel kell tüntetni az energiafogyasztást jelző címkét. Mivel céljuk a fogyasztók segítése a megalapozottabb döntéshozatalban, fontos, hogy a címkék érthetőek legyenek.

39

A fűtőberendezések energiacímkéi jól példázzák, hogy egyértelműbb megfogalmazásra van szükség. A Bizottság a 2013. évi energiacímkék elfogadása előtt nem készített tanulmányt arról, hogy azok mennyire érthetőek a fogyasztók számára. A 8. ábra bemutatja a fűtési rendszerek energiacímkéjének jelenlegi kialakítását, amely nehezen értelmezhető lehet a fogyasztók számára. Egy 2016-ban az energiacímkékről készített tanulmány24 megállapította, hogy a válaszadók kevesebb mint egyharmada értette a címkén feltüntetett összes információt.

8. ábra

Egy gyakran félreértett vagy a fogyasztók számára nem elég egyértelmű címke a fűtési rendszerek terén (példa)

Forrás: A 811/2013/EU rendelet.

40

Az új energiafogyasztási címkézési rendelet által hatályon kívül helyezett korábbi 2010/30/EU energiafogyasztási címkézési irányelv felülvizsgálatáról szóló jelentésében25 a Bizottság elismerte, hogy több termékcsoport esetében nehéz volt megérteni a címkék bizonyos elemeit. E hiányosság orvoslása érdekében a Bizottság úgy döntött, hogy a termékspecifikus energiacímkék kidolgozása során fogyasztói teszteket hajt végre annak ellenőrzésére, hogy minden piktogram és a címke egésze is érthető-e. Egyes termékcsoportok – például a fűtőberendezések (lásd: 8. ábra) – esetében az esetleges változások csak egy új végrehajtási intézkedés elfogadása és hatályba lépése után válnak majd láthatóvá a fogyasztók számára, ami évekbe telhet.

41

A 2019 márciusában elfogadott új intézkedéscsomag esetében azonban a Bizottság valamennyi termékcsoport címkéi tekintetében megvizsgálta, hogy azok érthetőek-e a fogyasztók számára. A Bizottság bemutatta a megállapításokat a tagállami szakértőknek, akik a címkék elfogadása előtt számos egyszerűsítést javasoltak azokat illetően.

42

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az A+, A++ és A+++ osztályok kevésbé voltak eredményesek, mint az A–G energiahatékonysági minősítés, és úgy döntött, hogy fokozatosan megszünteti azokat. Ezeket az energiahatékonysági osztályokat kivezetik a következő néhány évben, amint új címkéket fogadnak el az egyes termékcsoportokra vonatkozóan. A 2021-től alkalmazandó energiafogyasztási címkézési intézkedések esetében ez már meg is történt.

A Bizottság nagyobb hangsúlyt fektetett az erőforrás-hatékonyságra, de nem dolgozta ki a „körforgásos gazdasági eszköztárat”

43

2016-ban a Bizottság a munkatervében bejelentette: körforgásos gazdasági eszköztárat dolgoz ki, hogy iránymutatást nyújtson az erőforrás- és anyaghatékonysági szempontoknak a végrehajtási intézkedésekbe történő beépítésével kapcsolatban. Ehhez szabványosított módszer kidolgozására lett volna szükség annak értékeléséhez, hogy az erőforrás-hatékonyság milyen hatást gyakorol a különböző termékcsoportokra, valamint az előkészítő vizsgálatok során módszeresen és mélyrehatóan elemezni kellett volna a körforgásos gazdaság potenciálját.

44

A Bizottság az első lépéseket megtette az eszköztár kidolgozása irányában: megkezdte a horizontális anyaghatékonysági szabványok kidolgozását és az energiához kapcsolódó termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó módszertan (MEErP) felülvizsgálatát. Megállapítottuk, hogy termékcsoportonként eltérő a körforgásos gazdaság fogalmi rendszerét vizsgáló meglévő előkészítő és felülvizsgálati tanulmányok tartalma, mélysége és hatóköre. Ennek oka az, hogy a tanulmányok nem követtek egységes módszertant, és a Bizottságnak további tanulmányokat kellett készíttetnie, hogy összegyűjtsön valamennyi szükséges információt a körforgásos gazdaságot érintő kérdésekkel kapcsolatban. Ez szintén hozzájárult a 33. bekezdésben ismertetett késedelmekhez.

45

A közelmúltban tett javaslataiban a Bizottság már nagyobb hangsúlyt fektetett az erőforrás-hatékonyságra. Ellenőrzésünk megállapította, hogy az elektronikus képernyőkre és hűtőszekrényekre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatára irányuló tanulmányok az energiafelhasználáson kívül több más környezetvédelmi szempontot is figyelembe vettek, így a hulladékgazdálkodást, a kritikus és ritka anyagok jelenlétét, az újrafeldolgozhatóságot, a javíthatóságot és a tartósságot. A tanulmányok megállapításai és egy konzultáció alapján a Bizottság több olyan követelményt is belefoglalt szabályozási javaslataiba, amelyek e szempontokhoz kapcsolódnak (példáért lásd: 1. háttérmagyarázat).

1. háttérmagyarázat

Az energiahatékonyság növelése és az élelmiszerpazarlás csökkentése közötti egyensúly megteremtése

Az élelmiszerpazarlás globális probléma, amely az elmúlt években gazdasági és környezeti következményei miatt a figyelem középpontjába került. A hűtőszekrényben tárolt étel és ital mintegy 11%-a megy veszendőbe, miután a rossz tervezés miatt megromlik.

Forrás: Európai Számvevőszék, a VHK optimális élelmiszertárolásról szóló tanulmánya (2017) alapján.

Egy, a háztartási hűtőkészülékekről szóló tanulmány szerint a készülékek jobb tervezése segíthetne az élelmiszerpazarlás megelőzésében26, mivel a különböző típusú élelmiszerek különböző hőmérsékleteken tarthatók el legtovább, így a több, különböző hőmérsékletre hűthető rekesszel rendelkező hűtőszekrényekben tovább lehetne eltartani az élelmiszereket. A tanulmány kimutatta, hogy az ilyen hűtőszekrények ugyan legalább 20%-kal több áramot fogyasztanak a mai átlagos hűtőszekrénynél, azonban megállapította, hogy már az élelmiszerpazarlás két százalékpontos csökkenése is kompenzálná ezt a nagyobb energiafelhasználást.

E megállapítások alapján a Bizottság azt javasolta, hogy a tényleges értékhez képest felfelé kellene „korrigálni” az ilyen hűtőszekrények energiahatékonysági minősítését, hogy ösztönözzék azok értékesítését. Egyes európai fogyasztói szervezetek27 azzal érvelve bírálták ezt a döntést, hogy az túlzott mértékben hagyatkozik arra a feltevésre, hogy a fogyasztók megfelelően válogatnák és tárolnák az élelmiszereket. Kifogásolták azt is, hogy mivel a korrekciós tényező nem látható a fogyasztók számára, azok a vásárlás előtt nem rendelkeznének pontos információkkal a magasabb működési költségekről.

A környezettudatos tervezésről készített hatásvizsgálat túlbecsüli az intézkedés hatását, bár a közelmúltban történt némi javulás

46

Bár jogilag nem kötelező számára, a Bizottság rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot a környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési intézkedései eredményeiről. 2013 óta a Bizottság évente jelentést tesz közzé a környezettudatos tervezés hatásvizsgálatáról, amelyben megbecsüli, milyen összesített eredményeket sikerülhet elérni 2020-ig, illetve 2030-ig a környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési politika révén. A környezettudatos tervezési hatásvizsgálat előrejelzéseket dolgoz ki két forgatókönyv – a változatlan körülmények melletti, illetve az energiahatékonyságra törekvő forgatókönyv – összehasonlítása alapján. A változatlan körülmények melletti forgatókönyv azt mutatja meg, hogyan alakulna a piac a környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre vonatkozó intézkedések bevezetése nélkül. Az energiahatékonyságra törekvő forgatókönyv kidolgozása során minden termékcsoport esetében a kezdetektől figyelembe veszik a szakpolitikai intézkedések hatását.

47

A 9. ábra azt szemlélteti, hogyan mutatja be a környezettudatos tervezési hatásvizsgálatról szóló jelentés az egyik termékcsoportra vonatkozó eredményeket.

9. ábra

A hatás felmérése egy termékcsoport (fűtőberendezések) tekintetében

Forrás: EIA overview report 2018 (Hatásvizsgálat a környezettudatos tervezésről – 2018. évi áttekintési jelentés), VHK, az Európai Bizottság megbízásából.

48

A 2018. évi környezettudatos tervezési hatásvizsgálati jelentés becslése szerint az 1990-es évek óta végrehajtott termékfejlesztések és energiafogyasztási címkézési intézkedések hatásaként 2020-ra jelentős előnyökkel lehet majd számolni. A becslés szerint az intézkedések a következőket fogják eredményezni:

 • 150 megatonna olajegyenértéknek megfelelő energiamegtakarítás (a teljes uniós érték 9%-a);
 • az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 306 megatonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő csökkentése (a teljes uniós érték 7%-a);
 • 63 milliárd euró nettó megtakarítás a fogyasztók számára;
 • 66 milliárd euró többletbevétel az ipar, az értékesítők és az üzembe helyezők számára.

A hatásvizsgálat szerint ezek az eredmények 2030-ra várhatóan további több mint 60%-kal nőhetnek.

49

A környezettudatos tervezési hatásvizsgálati jelentés szerint a fent bemutatott becsléseknek három „alapszabályt” kell követniük: reálisnak és a célnak megfelelőnek kell lenniük, és a meglévő intézkedéseken kell alapulniuk. Megállapítottuk, hogy néhány feltevés esetében alighanem túlbecsülték a környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési intézkedések hatását. Konkrétan:

 • A környezettudatos tervezési hatásvizsgálat a már elért eredmények értékelése helyett a szakpolitika jövőbeli hatását becsüli meg. Ezért figyelembe veszi a közeljövőben várhatóan hatályba lépő jogszabályokat is, amelyek hatását a javasolt hatálybalépési dátum alapján számítja ki. Ha a ténylegesen elfogadott követelmények kevésbé szigorúak lesznek, illetve késedelmek adódnak, a környezettudatos tervezési hatásvizsgálat becsült adatai túl magasak lehetnek.
 • A környezettudatos tervezési hatásvizsgálat a rendelet maradéktalan betartását és a piacfelügyelet zökkenőmentes működését feltételezi. A Bizottság és más érdekelt felek28 azonban úgy becsülik, hogy a szabálytalanságok az energiamegtakarítás 10%-os csökkenését eredményezhetik. Ellenőrzésünk a piacfelügyeletet illetően is talált hiányosságokat (lásd: 5573. bekezdés).
 • A környezettudatos tervezési hatásvizsgálat a termékek kapcsán a gyártók által rendelkezésre bocsátott technikai információkon alapul, amelyek tényleges fogyasztási adatok helyett a vonatkozó harmonizált szabványokon alapulnak. Amint a 2. háttérmagyarázatból kiderül, ezek a szabványok nem mindig reprezentatívak a tényleges energiafogyasztás szempontjából.

2. háttérmagyarázat

A harmonizált uniós szabványok hiányosságai

Egy független jelentés29 három termékcsoport (mosógépek, televíziók és hűtőszekrények) tekintetében feltárta az azok tesztelésére használt harmonizált uniós szabványok hiányosságait. Arra a következtetésre jutott, hogy a szabványok által előírt tesztelési feltételek eltértek a való életbeli használati körülményektől, így alulbecsülték a tényleges fogyasztást. Példaként a következőket említi meg:

 • a mosogatógépeket a legjobb energiahatékonyságú („öko”) programmal tesztelik, de ezt a programot a valóságban ritkán (az esetek mindössze 18%-ában) használják;
 • a televíziókészülékeket egy 2007-ben készült videoklippel tesztelik, amely nem tükrözi a jellemző otthoni televíziózási gyakorlatot;
 • a kombinált hűtő-fagyasztógépeket az ajtók kinyitása nélkül, üresen tesztelik.

A termékek egy kis mintája alapján a tanulmány úgy becsülte, hogy a mosogatógépek a különféle programok használata esetén 6–73%-kal több energiát fogyaszthatnak, a televíziókészülékek különböző képsorokkal tesztelve 6%-kal kevesebb vagy akár 47%-kal több energiát használhatnak fel, a hűtőszekrények pedig akár 47%-kal több energiát is fogyaszthatnak, ha 12 óránként kinyitják őket.

A jelentés azt is bemutatta, hogyan használhatják ki a gyártók a szabványok kiskapuit, illetve milyen technikákkal játszhatják ki az intézkedéseket30 (például csalásra alkalmas eszközöket építhetnek be a készülékekbe, amelyek észlelhetik, ha teszt van folyamatban), hogy jobb minősítést kapjanak, vagy valótlanul azt állíthassák, hogy megfelelnek a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeknek.

50

A készülékek energiahatékonyságának meghatározásához a környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési politika a szabványügyi szervezetek által kidolgozott szabványokon alapul, amelyek egyezményes meghatározásokat tartalmaznak a technikai koncepciók és mérési módszerek tekintetében. Mikor egy európai szabványügyi szervezet kiad egy szabványt, és a Bizottság közzéteszi annak címét és hivatkozását az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az adott szabvány úgynevezett harmonizált uniós szabvánnyá válik és beépül az uniós jogba.

51

Harmonizált szabvány hiányában régebbi vagy nemzetközi szabványok, illetve egyéb releváns módszerek használhatók az energiafogyasztás mérésére, de ez eltérő eredményekhez vezethet, így nehézségekbe ütközhet a jogszabályok alkalmazása és érvényre juttatása. Ezért fontos a megbízható, pontos, reprodukálható és a valós használat szempontjából reprezentatív harmonizált szabványok létezése.

52

Végül a környezettudatos tervezési hatásvizsgálat elsősorban előretekintő tanulmány, amely inkább a szakpolitika jövőbeli hatásának, mintsem az adott időpontig elért tényleges eredményeknek az értékelésére törekszik. Emiatt a hatásvizsgálat módszertana érzékenyen reagál egyes paraméterek – például a jövőbeni inflációs ráták vagy az energiaárak – változásaira. A Bizottság 2019-ben felülvizsgálta a hatásvizsgálat céljára használt jövőbeni energiaárakra vonatkozó feltevéseit. Ennek nyomán meredeken visszaesett az uniós fogyasztók becsült 2020. évi nettó megtakarítása: az egyes háztartások várható éves megtakarítása 473 euróról 286 euróra csökkent.

53

Egy független tanulmány31 rámutatott arra, hogy a környezettudatos tervezési hatásvizsgálat különböző forgatókönyvek alapján készült, és a hatásvizsgálatban előrevetített energiamegtakarítást összevetette az egyes termékcsoportok esetében Németországban megfigyelt tényleges energiamegtakarítással. A tanulmány szerint a ténylegesen észlelt megtakarítások jelentősek voltak ugyan, de nagymértékben elmaradtak a hatásvizsgálatban előrejelzett értékektől: az eltérés a számítási módszertan és a termékcsoport függvényében 2–15-szörös, illetve 1,7–11,6-szoros volt. Bár hatóköre és módszertana alapján a tanulmány nem feltétlenül alkalmas a környezettudatos tervezési hatásvizsgálat számadataival való összehasonlításra, kiderül belőle, hogy fennáll a megtakarítások túlbecsülésének kockázata.

54

Mivel a környezettudatos tervezési hatásvizsgálat az egyetlen információforrás arról, mennyiben járul hozzá a környezettudatos tervezésről és az energiafogyasztási címkézésről szóló irányelv a 2020-ra kitűzött energiahatékonysági célértékek eléréséhez, az eredmények túlbecslése azzal a kockázattal jár, hogy pontatlan adatokat szolgáltatnak a szakpolitikai döntéshozóknak. A 2020. évi energiahatékonysági célkitűzések teljesítése terén 2018-ig elért eredményekről szóló legfrissebb értékelő jelentésében a Bizottság már nem számolt be a szakpolitika hatásáról. Nem világos, hogy ezt a későbbi jelentésekben ismét meg fogja-e tenni.

Piacfelügyelet

Az energiafogyasztási címkézésről és a környezettudatos tervezésről szóló jogszabályok hasznosságát csökkenti, ha a gyártók és a kereskedők nem tartják be azokat

55

A piacfelügyelet a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, azonban meg kell felelniük az uniós piacfelügyeleti rendeletnek32. A piacfelügyeleti hatóságok felelősek annak biztosításáért, hogy az országukban értékesített termékek megfeleljenek a követelményeknek. Bár néhány nem kormányzati fogyasztóvédelmi szervezet végzett üzlet-ellenőrzéseket és némi termékvizsgálatot, a rendelet végrehajtatására nem rendelkeznek hatáskörrel, az ugyanis a piacfelügyeleti hatóságok előjoga.

56

Ha a boltokban nem tüntetik fel megfelelően az energiafogyasztást jelölő címkéket, a fogyasztók nehezebben tudnak megalapozott döntést hozni. A helytelen címkék félrevezethetik a fogyasztókat, akik így olyan termékeket vásárolhatnak, amelyek az állítólagosnál több energiát fogyasztanak vagy alacsonyabb teljesítményt nyújtanak. Az ipar képviselői felszólították az illetékes szerveket, hogy a szakpolitika által ígért előnyök tényleges megvalósítása érdekében eredményesebben hajtsák végre a rendeletet33.

57

2009 óta az Unió által finanszírozott piacfelügyeleti projektek forrásokat biztosítottak olyan üzlet-ellenőrzésekhez és laboratóriumi tesztekhez, amelyek azt vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre vonatkozó követelményeknek, valamint hogy helyes-e az azokon feltüntetett energiahatékonysági osztály. A projektek azt mutatták, hogy még mindig komoly problémát jelent a jogszabályok be nem tartása. A szabálytalanságok jellege és mértéke az ellenőrzött termék típusától és az alkalmazott vizsgálati módszertől függően változik (a projektek megállapításait a 10. ábra mutatja be). Mivel ezek a projektek gyakran olyan termékmodelleket céloztak meg, amelyek esetében nagyobb a szabálytalanság valószínűsége, az alábbiakban bemutatott meg nem felelési arányok nem extrapolálhatók valamennyi termékcsoportra vagy az uniós piac egészére.

10. ábra

Az uniós finanszírozású projektek megállapításai

Forrás: Európai Számvevőszék, az érintett uniós finanszírozású projektek zárójelentései alapján.

58

Az uniós projektek eredményei és a tagállamoktól származó további adatok alapján a Bizottság 2019-ben úgy becsülte34, hogy összességében a piacon értékesített termékek mintegy 10–25%-a nem felel meg az előírásoknak, ami körülbelül 10%-kal csökkenti a várt energiamegtakarítást. A Bizottság nem tudott részletes bontást adni e számadatokról. Ez az érték Svédország és Magyarország együttes éves villamosenergia-fogyasztásának felel meg. A meg nem felelés miatti energiamegtakarítás-kiesés becsült értéke 2020-ig 174,8 TWh/év, ami nagyjából Svédország és Magyarország együttes végső villamosenergia-fogyasztásának felel meg (ez az Eurostat 2017. évi adatai alapján évi 170 TWh). Az Egyesült Királyság Környezetvédelmi, Élelmiszer- és Vidékügyi Minisztériumának (Defra) egy másik, 2011-ben készült tanulmánya úgy becsülte, hogy a gyártók és kiskereskedők által elkövetett szabálytalanságok 6,2%-os hatást35 gyakorolnak az energiamegtakarításra, de figyelmeztetett rá, hogy ez nagyon óvatos becslés.

59

A rendelet eredményes végrehajtása hozzájárulhatna e veszteségek csökkentéséhez. Egy piacfelügyeletihatóság-csoport által 2011 és 2013 között gyűjtött adatok alapján készített tanulmány36 becslése szerint minden egyes, a piacfelügyeletbe befektetett euró az energiahatékonyság javítása révén 13 euró megtakarítást eredményez. A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a beruházások megtérülése elégséges ahhoz, hogy igazolja a piacfelügyelet képességét a költséghatékony működésre. Ha például az összes skandináv ország (Izland, Finnország, Norvégia, Svédország és Dánia) optimális piacfelügyeletet biztosítana, ez 2,1 millió euró többletköltséggel járna, ugyanakkor évi 168 GWh energiamegtakarítást eredményezne, ami a 13 vizsgált termékcsoport tekintetében évi 28 millió euró megtakarítást jelentene a fogyasztóknak. Egy másik tanulmány37 becslése szerint az eredményesebb piacfelügyeleti rendszer egy évtized alatt mintegy 164 millió font sterling körüli nettó hasznot hozna csak az Egyesült Királyságban. További tanulmányok kimutatták, hogy a piacfelügyelet és a tesztelés módszeresen, eredményesen és költséghatékonyan is végezhető38.

A piacfelügyeleti hatóságok támogatására biztosított uniós eszközök nem bizonyultak igazán eredményesnek a környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés tekintetében

60

A környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési jogszabályoknak való megfelelés szintjének javítása érdekében a piacfelügyeleti hatóságnak hatékonyan kell végeznie munkáját. A piacfelügyeleti rendelet nem határozza meg, hogy milyen szintű piacfelügyeleti tevékenységekre van szükség, csupán azt írja elő, hogy a piacfelügyeleti hatóságoknak „megfelelő” ellenőrzéseket kell végezniük, „megfelelő” léptékben. A tagállamoknak piacfelügyeleti programot kell kialakítaniuk és végrehajtaniuk és rendszeresen frissíteniük kell azt, valamint e programot meg kell küldeniük a Bizottságnak.

61

A Bizottsághoz benyújtott jelentések szerint egyes tagállamokban kevesebb mint 20, másokban több mint 100 000 terméket ellenőriznek évente. Ezek az adatok nehezen értelmezhetők, mivel az „ellenőrzés” tág fogalom. A tagállamtól függően az ellenőrzés lehet az alábbi ellenőrzéstípusok egyike vagy azok kombinációja:

 • szemrevételezéssel történő ellenőrzés egy üzletben vagy az interneten (pl. annak ellenőrzésére, hogy feltüntetik-e a címkét, illetve hogy a terméken elhelyezték-e a CE-jelölést);
 • egy termék dokumentumalapú ellenőrzése (pl. annak megállapítására, hogy a termékismertető adatlap tartalmazza-e a rendeletre való megfelelő hivatkozásokat és az előírt műszaki információkat);
 • egy termék laboratóriumi vizsgálata, amely ellenőrzi, hogy a termék megfelel-e a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelményeknek (pl. energiafogyasztás és a címke pontossága).
62

A különböző típusú ellenőrzések eltérő célokat szolgálnak. A címkék meglétének ellenőrzése a boltokban segít annak biztosításában, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak az általuk megvásárolni kívánt termék teljesítményéről. Az energiafogyasztási címkézési politika nem lehet eredményes, ha a címkéket nem tüntetik fel. A dokumentumalapú ellenőrzések feltárhatják a tájékoztatási követelmények megszegését, és segíthetnek a laboratóriumi vizsgálatot igénylő termékek kiválasztásában. Megállapítottuk, hogy – amint azt a 3. háttérmagyarázat is mutatja – a vizsgálatok, illetve dokumentumalapú ellenőrzések típusa és mértéke jelentős eltéréseket mutat a felkeresett tagállamok és hatóságok között..

3. háttérmagyarázat

Bolti és dokumentumalapú ellenőrzések négy tagállamban

Franciaországban az energiafogyasztási címkézésért felelős hatóság országszerte több száz üzletben és az interneten végez vizsgálatot annak ellenőrzésére, hogy a címkéket megfelelően feltüntetik-e. A környezettudatos tervezésért felelős hatóság ezzel szemben egyáltalán nem végzett helyszíni ellenőrzéseket. Svédországban a piacfelügyeleti hatóság az utóbbi években végzett ellenőrzései során az online értékesített termékeken elhelyezett energiacímkékre összpontosított. Ezzel ellentétben a lengyel piacfelügyeleti hatóság nem végez online ellenőrzéseket, hanem évente körülbelül 200 termékmodell vizsgálatát végzi el. Luxemburgban a piacfelügyeleti hatóság végrehajtott egy ellenőrzési kampányt az ország különböző részein található boltokban és azok webshopjaiban, de ez csak a mosógépeket érintette.

63

A Bizottság véleménye szerint a laboratóriumi vizsgálat az egyetlen mód annak ellenőrzésére, hogy egy adott termék megfelel-e az energiahatékonysági és teljesítménykövetelményeknek, és hogy az energiacímke helyes-e39. A tesztelés költséges is lehet: a kiválasztott terméktől és az igénybe vett laboratóriumtól függően a termékenkénti költség több száztól akár több ezer euróig is terjedhet. A piacfelügyeleti hatóságok gyakran megvásárolják a terméket és a laboratóriumi vizsgálatért is fizetniük kell. A feltételezett szabálytalanságok igazolásához három darab terméket kell megvizsgálni. A drágább termékek – például a televíziók, kazánok vagy hűtőszekrények – esetében ennek költsége magas lehet. Megállapítottuk, hogy az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok száma is változó volt az általunk felkeresett piacfelügyeleti hatóságok körében: ezt a 4. háttérmagyarázat szemlélteti.

4. háttérmagyarázat

Laboratóriumi vizsgálatok négy tagállamban

A svéd piacfelügyeleti hatóság saját laboratóriumot üzemeltet, ahol évente körülbelül 70 különböző típusú terméket tesztel. Lengyelországban az illetékes piacfelügyeleti hatóság évente mintegy 100 televíziókészüléket, egyszerű set-top boxot, számítógépet, külső tápegységet, valamint háztartási és irodai készüléket vizsgál laboratóriumban (csak a készenléti fogyasztás tekintetében), más típusú termékek esetében azonban nem végeznek rutinszerű labortesztelést. Franciaországban az energiafogyasztási címkézésért felelős piacfelügyeleti hatóság évente kevesebb mint tíz termék energiahatékonysági osztályát ellenőrzi laboratóriumban. A környezettudatos tervezésért felelős hatóság nem végez semmilyen típusú laboratóriumi vizsgálatot. Luxemburgban a hatóság 2018-ban kezdte tesztelni a termékeket, és 2019 júniusáig 13 hűtőszekrényt vizsgált meg.

64

A 11. ábra áttekintést nyújt a piacfelügyeleti hatóságok által a Bizottságnak bejelentett 2016. évi laboratóriumi vizsgálatokról.

11. ábra

A piacfelügyeleti hatóságok által végzett laboratóriumi vizsgálatok száma (a Bizottságnak szolgáltatott legfrissebb adatok, 2016)

Forrás: Európai Számvevőszék, a tagállamok piacfelügyeleti jelentései alapján.

65

A Bizottság különösen a következők révén nyújt támogatást a piacfelügyeleti hatóságoknak:

 • megkönnyíti az adminisztratív együttműködési csoportok szervezését: ez a piacfelügyeleti hatóságokból álló hálózat évente kétszer ül össze tapasztalatcsere és az ismeretek megosztása céljából;
 • általános, illetve az egyes termékspecifikus rendeletekre vonatkozó piacfelügyeleti iránymutatásokat és bevált gyakorlatokat tesz közzé;
 • a piacfelügyeleti hatóságokkal együttműködve jegyzékeket tesz közzé a gyakran ismétlődő kérdésekről, amelyek választ adnak a piacfelügyeleti hatóságok konkrét termékekkel kapcsolatos gyakori kérdéseire;
 • két adatbázist működtet a releváns információk terjesztésére (lásd: 12. ábra);
 • finanszírozást biztosít a piacfelügyelet megerősítését célzó projektekhez.
66

A Bizottság által működtetett két adatbázis célja a piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködés megkönnyítése40 és tevékenységük támogatása. Az adatbázisokról a 12. ábra nyújt részletesebb információkat.

12. ábra

A piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszernek (ICSMS) és az energiahatékonysági címkézés európai termékadatbázisának (EPREL) szerepe

ICSMS

• Az adatbázis működőképes, és a következőket teszi lehetővé:

 • a piacfelügyeleti hatóságok feltölthetik az ellenőrzési és laborvizsgálati eredményeiket;
 • a piacfelügyeleti hatóságok a mások által elvégzett ellenőrzések és laboratóriumi vizsgálatok alapján korrekciós intézkedéseket tehetnek a nem megfelelő termékekkel szemben;
 • a piacfelügyeleti hatóságok a munka megkettőzésének elkerülése érdekében eltekinthetnek olyan termékek újratesztelésétől, amelyeket egy másik piacfelügyeleti hatóság már megfelelőnek talált.
EPREL

• Az adatbázis fejlesztés alatt áll, célja:

 • a piacfelügyeleti hatóságok tájékoztatása a termékek gyártók által feltöltött műszaki adatairól;
 • a nyilvánosság tájékoztatása a termékekről és azok energiacímkéiről;
 • naprakész információk nyújtása a Bizottság számára a termékek energiahatékonyságáról az energiacímkék vizsgálatának céljára.

Forrás: Európai Számvevőszék.

67

A Bizottság és a tagállamok elismerték, hogy jelentős hiányosságok és következetlenségek állnak fenn az ICSMS rendszerben bejelentett adatok kapcsán. A következő hiányosságokat állapítottuk meg:

 • Nyolc tagállam egyáltalán nem ad tájékoztatást a környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés területén végzett tevékenységeiről. A piacfelügyeleti hatóságoknak 2021-től módszeresen be kell majd számolniuk tevékenységükről az ICSMS rendszeren keresztül.
 • Nehéz rákeresni az egyes termékmodellekkel kapcsolatos eredményekre. A gyártók gyakran eltérő termékazonosító számot használnak a különböző piacokon, és az adatbázisban nem szerepel az adott termék azonosítására szolgáló összes szám. Ezért esetenként nem lehet azonosítani a modelleket, ami megakadályozza a vizsgálati eredmények felhasználását.
 • A piacfelügyeleti hatóságok eltérő gyakorlatokat követnek a vizsgálati eredmények bejelentése során. Egyes hatóságok például csak a követelményeknek meg nem felelő modelleket töltik fel a rendszerbe, míg mások minden eredményüket megosztják. Néhány hatóság nem az egyedi termékre vonatkozó rendelet kategóriájába, hanem az általános „környezettudatos tervezési” vagy „energiafogyasztási címkézési” kategóriába sorolja be ellenőrzéseit, emiatt azonban nehezebben találhatók meg az eredmények.
 • Nincsen olyan előre meghatározott mező, amely segítségével meg lehetne különböztetni, hogy csak a dokumentációt érintő szabálytalanságról vagy érdemibb problémákról, például helytelen energiafogyasztási adatok, illetve energiahatékonysági osztály megadásáról van szó. Ezért a nem megfelelő termékekre vonatkozó információk alapján a piacfelügyeleti hatóságok nem tudják értékelni a szabálytalanság típusát.
 • A piacfelügyeleti hatóságok által feltöltött laboratóriumi vizsgálati jelentések nem szabványosítottak és csak az eredeti nyelven állnak rendelkezésre, fordítási funkció pedig nincs. A piacfelügyeleti hatóságok nem minden esetben töltik fel a vizsgálati jegyzőkönyveket, néha csak jelzik, hogy vizsgálatra került sor.
68

2016 óta a Bizottság a tagállamokkal együttműködve dolgozik annak aktualizálásán, miként kell bejelenteni az környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési adatokat az ICSMS-ben. Ez a jelentésünk elkészítésének időpontjáig (2019 ősze) egyelőre nem vezetett a rendszer kialakításának módosításához.

69

Minden piacfelügyeleti hatóság maga döntheti el, hogy tevékenységeihez milyen mértékben használja fel az ICSMS-ben rendelkezésre álló információkat. A környezettudatos tervezésre vonatkozó rendelet franciaországi felügyeletéért felelős, általunk felkeresett hatóság soha nem nézte meg a más piacfelügyeleti hatóságok által az ICSMS-ben megadott információkat. A többi felkeresett piacfelügyeleti hatóság arról tájékoztatott bennünket, hogy az adatbázist ritkán használják fel a más tagállamok által feltárt, de saját piacukat is érintő szabálytalanságok kivizsgálására, illetve kapcsolódó korrekciós intézkedések megtételére. Arra sem használják fel az információkat, hogy elkerüljék az egyes termékekre vonatkozó ellenőrzések ismételt elvégzését. Egyes esetekben a nemzeti jogszabályok megakadályozhatják a piacfelügyeleti hatóságokat abban, hogy másoktól származó információk alapján tegyenek saját piacukon korrekciós intézkedéseket: ez a helyzet például Lengyelországban és Franciaországban (kivéve, ha az uniós kampány részeként történik).

70

Az energiafogyasztási címkézésről szóló rendelet értelmében új modellek forgalomba hozatala esetén a beszállítóknak 2019. január 1-jétől rögzíteniük kell a vonatkozó információkat az EPREL termékadatbázisban. A Bizottságnak hozzáférhetővé kellett volna tennie az adatbázist a piacfelügyeleti hatóságok és a nyilvánosság számára41, de ellenőrzésünk időpontjáig ezt nem tette meg.

Az uniós finanszírozású piacfelügyeleti projektek hasznosak ugyan, de csak ideiglenes megoldást nyújtanak egy rendszeresen felmerülő szükségletre

71

A Bizottság 2015-ben arra a következtetésre jutott, hogy a legtöbb tagállamban alacsony a piacfelügyeleti tevékenység szintje42, és az együttműködés fokozására van szükség. Az elmúlt évtizedben a Bizottság az „Intelligens energia – Európa” program és a Horizont 2020 program keretében nyújtott támogatások révén tíz projektet finanszírozott a környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés terén. A projektek teljes költségvetése 19,5 millió euró volt, ebből 15 millió euró volt az uniós hozzájárulás. E projektek egy részét43 a piacfelügyeleti hatóságok irányították.

72

Elemzésünk megerősítette, hogy ezek a projektek eredményesek voltak: abban az esetben is lehetővé tették az egyes termékcsoportokat célzó egyedi tesztelési kampányok finanszírozását, ha azok költségesebbek voltak, illetve ha azokat a piacfelügyeleti hatóságok maguktól bármely okból nem vizsgálták volna meg. A projektek reagáltak arra az igényre, hogy az uniós együttműködés megkönnyítése mellett növelni kell az ellenőrzések és a laboratóriumi vizsgálatok számát. Emellett bevált gyakorlatokra vonatkozó iránymutatásokat és képzési modulokat dolgoztak ki, amelyek segítették a piacfelügyeleti hatóságokat ismereteik és szakértelmük bővítésében, többek között olyan, újabban felmerült kérdésekben, mint a szabályok kijátszásának megelőzése.

73

Az Unió területén végzett piacfelügyeleti tevékenységekről rendelkezésre álló adatok alapján nem egyértelmű, hogy az uniós projekteken kívül végzett piacfelügyeleti tevékenységek a projektek miatt javultak-e. Míg az elérhető piacfelügyeleti programok igen szűkszavúak, egyik piacfelügyeleti hatóság sem számolt be arról, hogy az uniós projektekben való részvételét követően változás vagy javulás következett volna be a munkájában, sem pedig arról, hogy nőtt volna az uniós projekteken kívül végzett laboratóriumi vizsgálatainak száma. Tekintettel arra, hogy az Unió 2012 óta folyamatosan finanszírozást biztosít e tevékenységekhez – amit az is bizonyít, hogy amint egy projekt lezárul, újabb követi –, fennáll a veszély, hogy a tagállamok a kapcsolódó belföldi piacfelügyeleti feladataik ellátásához is uniós szintű finanszírozásra támaszkodnak. Az uniós projektek tehát csak ideiglenes megoldást nyújtanak egy rendszeresen felmerülő szükségletre.

Következtetések és ajánlások

74

Jelentésünkben azt értékeltük, hogy a környezettudatos tervezéssel és az energiafogyasztási címkézéssel kapcsolatos uniós fellépések hozzájárulnak-e az Unió energiahatékonysági és környezetvédelmi célkitűzéseinek eléréséhez. Megállapítottuk, hogy az uniós fellépések eredményesen hozzájárultak a környezettudatos tervezésről és az energiafogyasztási címkézéséről szóló irányelv célkitűzéseinek eléréséhez, azonban a jelentős késedelmek, valamint a gyártók és a kiskereskedők által elkövetett szabálytalanságok csökkentették az intézkedések eredményességét.

75

Megállapítottuk, hogy a végrehajtási intézkedések hatóköre jelenleg lefedi a legnagyobb energiamegtakarítási potenciállal rendelkező termékek többségét, amelyek szinte a teljes háztartási energiafogyasztást, illetve az ipari és szolgáltatási ágazat energiafogyasztásának több mint felét adják. Ezen túlmenően a Bizottság megalapozott és átlátható módszereket alkalmazott a szabályozás vagy felülvizsgálat terén előnyben részesítendő termékcsoportok kiválasztására (2427. bekezdés).

76

A szabályozási folyamat hosszadalmas, amit részben a rendeletek technikai összetettsége, illetve az érdekelt felekkel való mélyreható konzultáció szükségessége indokol. Megállapítottuk azonban, hogy a késedelmek egy része elkerülhető lett volna. A jelentős időveszteség csökkenti az intézkedések hatását, mivel a környezettudatos tervezésre vonatkozó követelmények lemaradhatnak a technológiai fejlődés mögött, és előfordulhat, hogy az energiacímkék egy idő után már nem segítik a fogyasztókat abban, hogy különbséget tegyenek a termékek között. Mivel a Bizottság úgy döntött, hogy csomag formájában fogadja el az intézkedéseket, azok elkészülte után nem kerül sor az egyes termékekre vonatkozó egyedi rendeletek elfogadására (2837. bekezdés).

77

Megállapítottuk, hogy a Bizottság lépéseket tesz az energiacímkék javítására, azonban még évekbe telhet, amíg a változások láthatóvá válnak a fogyasztók számára (3842. bekezdés). A Bizottság legutóbbi javaslatai a körforgásos gazdaságra vonatkozó elképzeléseket is magukban foglaltak. Bár ezek értékelése és integrálása még mindig eseti jellegű, a Bizottság már dolgozik egy szabványos értékelési módszertan kidolgozásán (4345. bekezdés).

1. ajánlás. A szabályozási folyamat javítása

A szabályozási folyamat javítása érdekében a Bizottság:

 1. alakítson ki és alkalmazzon standard megközelítést a felülvizsgálati tanulmányok tekintetében, hogy elkerülje a további tanulmányok szükségességét;
 2. dolgozzon ki standard módszertani keretet a körforgásos gazdaságra vonatkozó követelmények alkalmazására az előkészítő és felülvizsgálati tanulmányok készítése során, hogy azok megállapításait már a konzultációs folyamat korai szakaszában ismertetni lehessen;
 3. fogadja el a végrehajtási intézkedéseket, amint azok készen állnak, ne várja meg, amíg egy teljes csomag rendelkezésre áll;
 4. különösen a gyorsan fejlődő technológiákon alapuló (például informatikai és kommunikációs) termékek esetében elemezze rendszeresebben a piaci adatokat az elavuló energiahatékonysági követelmények és címkék mielőbbi frissítése érdekében.

Határidő: 2021. december

78

A környezettudatos tervezésre vonatkozó hatásvizsgálat átlátható eljárás, amely hasznos adatokkal szolgál az érdekelt felek és a szakpolitikai döntéshozók számára a környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési politika eredményeiről. Ugyanakkor megállapítottuk, hogy a jelenlegi hatásvizsgálati módszertan túlbecsüli az intézkedések eredményét, ugyanis nem veszi figyelembe a szabálytalanságok és a végrehajtás során felmerülő késedelmek hatását. A – két hosszú távú forgatókönyv közötti különbségen alapuló – hatásvizsgálatot torzítják a valós energiafogyasztás és a harmonizált szabványokból levezetett, esetenként irreális becslések közötti eltérések (4653. bekezdés).

2. ajánlás. A hatásvizsgálat javítása

Javasoljuk, hogy a Bizottság:

 1. javítsa hatásvizsgálati feltevéseinek minőségét, azaz vegye figyelembe a szabálytalanságok, a végrehajtási késedelmek, illetve a harmonizált szabványok szerinti és a valós energiafogyasztás közötti eltérések hatását;
 2. mérje fel, hogy a hatásvizsgálati modell pontosságának növelése érdekében mennyiben lenne lehetséges a végfelhasználók tényleges energiafogyasztásának mérésére irányuló, mintavételen alapuló módszer alkalmazásával értékelni a szakpolitika eredményeit;
 3. a tagállamok által tett előrehaladásról szóló értékelő jelentésben számszerűsítse, hogy az intézkedések mennyiben járulnak hozzá a 2020. évi energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez.

Határidő: 2021. december

79

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottuk, hogy továbbra is komoly problémát jelent a gyártók és a kiskereskedők kevéssé szabálykövető magatartása. Viszonylag kevés termékmodellt vizsgáltak meg laboratóriumban, és az általunk felkeresett tagállamok nem használták fel más tagállamok eredményeit végrehajtási intézkedések foganatosítása céljából. Következésképpen a fogyasztók nem részesülnek Európa-szerte egyenlő védelemben (5569. bekezdés).

80

A Bizottság által az együttműködés elősegítése érdekében végzett fontos munka segíti a piacfelügyeleti hatóságokat feladataik ellátásában. A Bizottság által működtetett ICSMS adatbázis a piacfelügyeleti hatóságok vizsgálati eredményeinek megosztása révén segíti az együttműködést. Az eredményesség növeléséhez azonban javítani kell a rendszeren. A Bizottság későn hozta létre az EPREL adatbázist, amelyhez a piacfelügyeleti hatóságok ellenőrzésünk idején még nem rendelkeztek hozzáféréssel. Az uniós finanszírozású projektek hoztak ugyan eredményeket, de nem egyértelmű, hogy fenntartható változást eredményeztek-e a piacfelügyeleti módszerek terén (6573. bekezdés).

3. ajánlás. A piacfelügyeleti hatóságok együttműködésének elősegítése

A piacfelügyelet javítása és a piacfelügyeleti hatóságok közötti információcsere megkönnyítése érdekében

javasoljuk, hogy a Bizottság:

 1. fejlessze tovább az ICSMS adatbázist a piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködés megkönnyítése érdekében, például azáltal, hogy az EPREL adatbázissal való összekapcsolás révén lehetővé teszi az egyenértékű modellszámok gyors azonosítását;
 2. Határidő: 2020. december

 3. kérésre biztosítson online képzést a piacfelügyeleti hatóságoknak, ösztönözve őket, hogy tevékenységeikhez használják az ICSMS adatbázist;
 4. Határidő: 2020. december

 5. mérje fel, hogy a piacfelügyeleti hatóságok milyen mértékben hasznosítják az uniós finanszírozású projektek során azonosított bevált piacfelügyeleti gyakorlatokat, beleértve az ellenőrzések költséghatékony végrehajtását.
 6. Határidő: 2022. április

A jelentést 2019. december 4-i luxembourgi ülésén fogadta el a Nikolaos Milionis számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner Lehne
elnök

Glosszárium

A környezettudatos tervezésről készített hatásvizsgálat: A környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési intézkedések által az energiafogyasztásra, a foglalkoztatásra, a technológiai fejlesztésre és az ipari bevételekre gyakorolt hatás nyomon követésére és bejelentésére szolgáló módszertan.

Energiacímke: Az energiafogyasztásra és az energiahatékonysági osztályra vonatkozó információk, amelyeket az energiafogyasztási címkézési intézkedések hatálya alá tartozó valamennyi termék értékesítése során fel kell tüntetni.

Energiahatékonyság: Egy rendszer vagy berendezés teljesítményének és az általa felhasznált energiának az aránya.

Energiahatékonysági osztály: A termék energiahatékonyságát jelző hét kategória egyike (A-tól G-ig).

Javíthatóság: A termék alkalmassága arra, hogy ismét működőképes állapotba lehessen hozni.

Környezettudatos tervezés: A környezetvédelmi szempontok beépítése a termékek tervezésébe annak érdekében, hogy azok egész élettartamuk alatt magas szintű környezeti teljesítményt nyújtsanak.

Piacfelügyelet: Annak a hatóságok általi nyomon követése és tesztelése, hogy a termékek milyen mértékben felelnek meg az alkalmazandó jogszabályoknak, például a környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre vonatkozó követelményeknek.

Piacfelügyeleti hatóság: Tagállami szerv, amely annak ellenőrzéséért felelős, hogy a tagállam piacán forgalmazott termékek megfelelnek-e az alkalmazandó jogszabályoknak, például a környezettudatos tervezésre és az energiafogyasztási címkézésre vonatkozó követelményeknek.

Tartósság: Berendezés vagy anyag kopással, nyomással és sérüléssel szembeni ellenálló képessége, miáltal megőrzi működőképességét és nem szorul költséges karbantartásra vagy javításra.

Újrafeldolgozhatóság: A hulladékanyag újrafeldolgozásra, illetve újrafelhasználásra való alkalmassága.

A Bizottság válaszai

Összefoglalás

I

A Bizottság elismeri, hogy a környezettudatos tervezés és az energiacímkézés terén az uniós fellépések – amint az Európai Számvevőszék jelentésében is szerepel – jelentősen hozzájárultak az energiahatékonyság javításához. A területre vonatkozó jogszabályok előnyösek mind a fogyasztók, mind az ipar és a környezet számára. Tekintettel e szakpolitika jelentős hatásaira, a Bizottság megalapozott szabályozási eljárást követ, amelynek részét képezi az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultáció, egy részletes költség-haszon elemzés és a politikai ellenőrzés. Az elmúlt években különböző tényezők miatt nőtt ezen eljárás hossza, ami lehet, hogy csökkentette az energiamegtakarítást. Ugyanakkor a tagállamok feladata ellenőrizni, hogy a területükön értékesített termékek megfelelnek-e az alkalmazandó követelményeknek. Az uniós piacon azonban még mindig túl sok olyan termék található, amely nem felel meg a követelményeknek, ezáltal csökken a rendeletek eredményessége. A piacfelügyeletről szóló új (EU) 2019/1020 rendelet célja ennek javítása.

X

A piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszer (a továbbiakban: ICSMS) lehetővé teszi a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok számára az ellenőrzési eredmények tárolását, míg az energiacímkézésről szóló keretrendelet alapján létrehozott terméknyilvántartási adatbázis előírja a gyártók és importőrök számára, hogy adatokat töltsenek fel az uniós piacon általuk forgalomba hozott termékekre vonatkozóan.

XI

A Bizottság megítélése szerint az uniós finanszírozású projektek fenntarthatóan javították több piacfelügyeleti hatóság működését is, ugyanakkor elismeri, hogy e projektek egyes esetekben ideiglenes megoldást nyújtottak bizonyos gyakori szükségletekre.

Megállapítások

34

A Bizottság véleménye szerint az előzetes felülvizsgálati tanulmányok tartalmazták a jogalkotási javaslat kidolgozásához szükséges információkat. A képernyőknél azonban egyéb (például az energiacímkézésről szóló irányelv felülvizsgálatával kapcsolatos) tényezők további adatok gyűjtését tették szükségessé.

A hűtőszekrényeknél egy részletes felülvizsgálaton alapuló tanulmány készült, amelyet a kezdeti szakaszban egy széles körű, felülvizsgálati tanulmány előzött meg. Mindezt kiegészítette egy, az élelmiszer-hulladékra összpontosító célzott tanulmány, amelynek végrehajtására párhuzamosan, így további késedelem előidézése nélkül került sor.

49

Harmadik franciabekezdés: Jóllehet a Bizottság elismeri, hogy a harmonizált szabványok nem mindig reprezentatívak a valós körülmények közötti tényleges energiafogyasztás szempontjából, folyamatosan törekszik e szabványok aktualizálására, hogy azok jobban tükrözzék a valós felhasználást. Például a mosogatógépekre vonatkozó új szabványban a vizsgálati terhelés úgy változott, hogy jobban tükrözze a fogyasztói felhasználást, ideértve a műanyag edények, a kávésbögrék, a rozsdamentes edények és az üvegtálak figyelembevételét is. Ezzel egy időben a vizsgálati feltételeknek és eljárásoknak más – hasonlóan fontos – kritériumokat is figyelembe kell venniük, így a pontosságot, a megbízhatóságot és a reprodukálhatóságot. Egyensúlyt kell fenntartani az összes fent említett kritérium között.

Együttes válasz a 67. és 68. bekezdésre.

Az ICSMS adatainak minősége (és így hatékonysága) teljes egészében a piacfelügyeleti hatóságokon múlik.

Az ICSMS átfogó keresési mechanizmussal rendelkezik, amely különböző paraméterek szerinti keresést tesz lehetővé. Az egyenértékű modellszámokra vonatkozó információkat a gazdasági szereplőknek kell megadniuk. Azokat rögzíteniük kell az energiacímke-köteles termékek európai adatbázisában (EPREL), az EPREL és az ICSMS adatbázisa pedig össze fog kapcsolódni.

Az ICSMS-ben a megfelelőség különböző szempontjaira kiterjedő adatmezők találhatók. Van olyan mező, ami a kockázati szintet mutatja a „nincs kockázat” kategóriától a „komoly a kockázat” szintig, lehetőséget biztosítva további kapcsolódó információk megadására. A Bizottság kockázatértékelési módszertant tett közzé, amely többek között kifejti, miként lehet a kockázatokat a biztonságtól eltérő közérdek céljából értékelni.

Jelenleg is folynak a megbeszélések a tagállamokkal annak érdekében, hogy egyetértés szülessen az ICSMS-ben a környezettudatos tervezés és energiacímkézés tekintetében szükséges változtatások jellegéről, és azt pontosítani lehessen. Tekintettel azonban arra, hogy az ICSMS viszonylag kis mértékben használatos a környezettudatos tervezés és az energiacímkézés céljára, ezek a változtatások nem képezik részét az ICSMS fejlesztésével kapcsolatos jelenlegi fő prioritásoknak.

Az, hogy a vizsgálati jelentések nem szabványosítottak, a különböző hatóságok eltérő gyakorlatának tudható be. Mivel a vizsgálati jelentések jellemzően fájlok és nem előre meghatározott adatmezők, az automatikus fordítás bonyolultabb.

73

A szóban forgó projektek jelentései azt bizonyítják, hogy az érintett piacfelügyeleti hatóságok közül többen is hasznát veszik a jelentésekben szereplő bevált módszereknek és ajánlásoknak. Az uniós projekteken kívül végzett vizsgálati tevékenységek a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok költségvetésétől függnek.

Következtetések és ajánlások

1. ajánlás. A szabályozási folyamat javítása

A Bizottság elfogadja az a) és b) ajánlást.

A Bizottság azzal a szándékkal kezdte meg az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó módszertan (MEErP) felülvizsgálatát, hogy ezeket a szempontokat belefoglalja a felülvizsgálatba. Anyaghatékonysági előírásokra vonatkozó szabványosítási felkérést bocsátott ki, amely közös alapot jelent a termékspecifikus szabványoknak a körforgásos gazdaság szempontjai szerinti kidolgozásához. E szabványok közül néhányat már véglegesítettek, míg mások várhatóan hamarosan elkészülnek. A környezettudatos tervezésre és az energiacímkézésre vonatkozó 2020–2024-es munkaterv tovább fogja vizsgálni a körkörös gazdasággal kapcsolatos kérdéseket.

A Bizottság nem fogadja el a c) ajánlást. A Bizottság azért döntött úgy, hogy csomagban fogadja el a környezettudatos tervezésre vonatkozó 2016–2019-es munkaterv keretében bejelentett, környezettudatos tervezésre és energiacímkézésre vonatkozó intézkedéseket, hogy ezzel demonstrálja és hangsúlyozza ezen intézkedések átfogó hozzájárulását az éghajlatra, az energiára és a körkörös gazdaságra irányuló uniós célkitűzésekhez. A Bizottság ebben a szakaszban nem tudja megítélni, hogy milyen álláspontot képviselne a jövőbeli intézkedésekkel kapcsolatban.

A Bizottság elfogadja a d) ajánlást. Az információs és kommunikációs technológiai (IKT-) termékek esetében a Bizottság tanulmányt készíttet, hogy azonosítsa azokat a termékeket, amelyek esetében a jelenlegi folyamat megfelelő, és hogy szakpolitikai alternatívákat (lehetséges új szakpolitikai eszközöket is ideértve) javasoljon más IKT-termékekre vonatkozóan.

2. ajánlás. A hatásvizsgálat javítása

A Bizottság elfogadja az a) ajánlást. Lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy a jövőbeli hatásvizsgálati munkája során figyelembe vegye a szabálytalanságokkal és a végrehajtási késedelmekkel kapcsolatos kérdéseket. A Bizottság tudomásul veszi a harmonizált szabványok szerinti és a valós energiafogyasztás közötti eltérések kérdését, és jelzi, hogy jelentős erőfeszítéseket tesz a valós felhasználáshoz közelebb álló szabványok kidolgozása érdekében.

A Bizottság elfogadja a b) ajánlást. Felmérésében a Bizottság figyelembe fogja venni a módszertani szempontokat, illetve egy ilyen értékelés forrásokkal kapcsolatos vonzatait.

A Bizottság részben elfogadja a c) ajánlást. A Bizottság megvizsgálja egy ilyen számszerűsítés megvalósíthatóságát, de nem tudja garantálni, hogy egy ilyen megvalósíthatósági vizsgálat eredménye lehetővé teszi azt, hogy teljesíthesse az ajánlást.

79

Ez jórészt kívül esik a Bizottság hatáskörén, mivel a piacfelügyelet tagállami hatáskörbe tartozik. Ugyanakkor a Bizottság elősegítette a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről szóló, e kérdés javítására irányuló új (EU) 2019/1020 rendelet elfogadását, továbbá támogatni fogja a rendelet által létrehozott európai uniós termékmegfelelőségi hálózatot.

3. ajánlás. A piacfelügyeleti hatóságok együttműködésének elősegítése

A Bizottság elfogadja az a) ajánlást. A prioritást az (EU) 2017/1369, az (EU) 2019/515 és az (EU) 2019/1020 rendeletből eredő jogi kötelezettségek teljesítése jelenti. Ez magában foglalja az EPREL adatbázissal való összekapcsolást.

A Bizottság elfogadja a b) ajánlást. A Bizottság ahhoz tud személyzetet és anyagot biztosítani, hogy webszemináriumon keresztül nyújtson képzést az ICSMS-ről, amennyiben az érintett hatóságok azt igénylik, és azon részt tudnak venni.

A Bizottság elfogadja a c) ajánlást. A Horizont 2020 munkaprogramja (2018–2020) előirányzott egy lehetséges tanulmányt a Horizont 2020 keretében finanszírozott projekteknek az energiahatékonyság területén kifejtett hatásáról, ez a tanulmány magában foglalhat egy erre irányuló felmérést.

Az ellenőrző csoport

Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék különjelentésekben mutatja be, amelyek egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákkal és programokkal, illetve az irányítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Hogy ellenőrzési munkája maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését.

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a fenntartható természetierőforrás-gazdálkodásra szakosodott, Nikolaos Milionis számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara végezte. Az ellenőrzést Phil Wynn Owen számvevőszéki tag vezette Olivier Prigent és Ramona Bortnowschi kabinetattasé, Helder Faria Viegas ügyvezető, Frédéric Soblet feladatfelelős, Diana Voinea helyettes feladatfelelős, valamint Arfah Chaudry, Nicholas Edwards, Joanna Kokot és Roberto Resegotti számvevők támogatásával. Nyelvi támogatás: Zuzanna Filipski és Mark Smith.

Balról jobbra: Olivier Prigent, Diana Voinea, Nicholas Edwards, Frédéric Soblet, Ramona Bortnowschi, Arfah Chaudry, Phil Wynn Owen.

Végjegyzetek

1 A Bizottság weboldala a 2020-ig megvalósítandó célokról. Lásd még: az Európai Számvevőszék „Uniós üvegházhatásúgáz-kibocsátások: A kibocsátásokról megfelelően beszámolnak, de a jövőbeli csökkentéshez jobb rálátás szükséges” című, 18/2019. sz. különjelentése.

2 A tagállamok által a 2020-ra vonatkozó nemzeti energiahatékonysági célkitűzések elérése és az energiahatékonyságról szóló irányelv végrehajtása terén elért előrehaladás 2018. évi értékelése az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv 24. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerint, COM(2019) 224 final.

3 Az (EU) 2018/2002 irányelv.

4 A Bizottság közleménye: A környezettudatos tervezés munkaterve, 2016–2019, COM(2016) 773.

5 Az Eurostat adatai, 2017.

6 A 2005/32/EK irányelv.

7 A 2009/125/EK irányelv.

8 A 92/75/EGK irányelv.

9 Előkészítő és áttekintő tanulmány, 2016.

10 Energy Efficiency Policies around the World: Review and Evaluation (Energiahatékonysági politikák a világban: áttekintés és értékelés), 48. o., Energia Világtanács, 2008.

11 Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions (Tanulmány az energiacímke – és annak esetleges változásai – által a fogyasztók tudatosságára és vásárlási döntéseire gyakorolt hatásról), LE London Economics és IPSOS, 2014. október.

12 Joint Industry letter on Ecodesign (Közös levél a környezettudatos tervezésről), 2018. május; Open letter to President Juncker from 55 NGOs (55 nem kormányzati szervezet nyílt levele Juncker elnökhöz), 2018. szeptember.

13 EIA overview report 2018 (Hatásvizsgálat a környezettudatos tervezésről – 2018. évi áttekintési jelentés), 2019. január.

14 COM(2015) 614/2.

15 A betűszó a „Conformité Européenne” kifejezésből származik.

16 A 2009/125/EK irányelv 15. cikkének (2) bekezdése.

17 Ecodesign Impact Accounting – Overview report 2018 (Hatásvizsgálat a környezettudatos tervezésről – 2018. évi áttekintési jelentés), 8. o., VHK, 2019. január.

18 A T-544/13. sz., Dyson Ltd kontra Európai Bizottság ügyben hozott, 2018. november 8-i végleges ítélet. Egy zsák nélküli porszívókat gyártó cég a 665/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet megsemmisítését kérte arra hivatkozva, hogy az félrevezeti a vásárlókat a porszívók energiahatékonyságát illetően, mivel a rendelkezés nem megfelelő tesztelési szabványokra hivatkozott. A Bíróság a rendeletet megsemmisítette.

19 Lásd: Az „Ossza meg velünk véleményét!”: Nyilvános konzultációi révén a Bizottság meg tudja szólaltatni a polgárokat, de tájékoztató tevékenysége kívánnivalót hagy maga után” című, 14/2019. sz. számvevőszéki különjelentés.

20 Az új energiahatékonysági címkékről közérthetően. Európai Bizottság, 2019.

21 A Bizottság környezettudatos tervezésről szóló honlapja.

22 Save the Ecodesign energy-labelling package. Joint letter to the European Commission (A környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési csomag megmentése. Közös levél az Európai Bizottsághoz); Joint Industry Letter on Ecodesign (Az ágazat közös levele a környezettudatos tervezésről); The Ecodesign Directive (2009/125/EC) European Implementation Assessment (Európai végrehajtási értékelés a környezettudatos tervezésről szóló 2019/125/EK irányelvről), az Európai Parlament Kutatószolgálata, 2017. november.

23 COM(2015) 345 final.

24 Elke Dünnhoff: Comprehensibility of the Energy Label for space heaters and water heaters and of the new Efficiency Label for old space heaters in Germany. Results of two focus groups and a representative consumer survey (A helyiségfűtő és a vízmelegítő berendezések energiacímkéjének, valamint a régi helyiségfűtő berendezések új hatékonysági címkéjének érthetősége Németországban. Két fókuszcsoport és egy reprezentatív fogyasztói felmérés eredményei), Mainz, 2016. december 14.

25 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv felülvizsgálatáról, COM(2015) 345 final.

26 Preparatory/review study for household refrigeration, (Előkészítő és felülvizsgálati tanulmány a háztartási hűtőkészülékekről), VHK, 2016, valamint a VHK kiegészítő kutatásai, 2017.

27 ECOS, EEB, Coolproducts, rreuse, topten, ifixit Europe: Position on the Commission’s proposals to revise the Ecodesign & Energy Labelling measures on domestic refrigeration (Állásfoglalás a háztartási hűtőkészülékekre vonatkozó környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési intézkedések felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslatról), 2018.

28 Európai Bizottság; CLASP, ECOS, EEB, Topten (2017): Closing the „reality gap” – ensuring a fair energy label for consumers (Az elmélet és a valóság közelítése: méltányos energiafogyasztási címkézés biztosítása a fogyasztók számára), 9. o.; Impact Assessment of the compliance & enforcement regime of the Energy-Using Products (EuP) & Energy Labelling Directive (A környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési irányelv szabálykövetési és szankciórendszerének hatásvizsgálata), Defra, 2009.

29 STEP project – Closing the „reality gap” – ensuring a fair energy label for consumers (STEP projekt: Az elmélet és a valóság közelítése: méltányos energiafogyasztási címkézés biztosítása a fogyasztók számára), CLASP, ECOS, EEB, Topten, 2017. június.

30 Lásd: Definition of Circumvention (A szabályok megkerülésének definíciója), ANTICSS, 2018.

31 Öko-Institut e.V. és ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (2017): Living up to expectations? Monitoring the effects of Ecodesign and energy labelling in Germany (Teljesülnek-e a várakozások? A környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés hatásainak nyomon követése Németországban), ECEEE, 2017.

32 A 765/2008/EK rendelet.

33 Joint-industry letter on Ecodesign (Az ipar közös levele a környezettudatos tervezésről), 2018.

34 Az új energiahatékonysági címkékről közérthetően. Európai Bizottság, 2019.

35 Impact Assessment of the compliance & enforcement regime of the Energy-Using Products (EuP) & Energy Labelling Directive (A környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési irányelv szabálykövetési és szankciórendszerének hatásvizsgálata), Defra, 2009.

36 The Nordic Ecodesign Effect Project, Estimating benefits of Nordic market surveillance of Ecodesign and energy labelling (A környezettudatos tervezés hatásaira irányuló skandináviai projekt: A környezettudatos tervezés és az energiafogyasztási címkézés piacfelügyelete Skandináviában), Troels Fjordbak Larsen, 2015.

37 Impact Assessment of the compliance & enforcement regime of the Energy-Using Products (EuP) & Energy Labelling Directive (A környezettudatos tervezési és energiafogyasztási címkézési irányelv szabálykövetési és szankciórendszerének hatásvizsgálata), Defra, 2009.

38 Lásd például: ATLETE I, Appliance Testing for Energy Label Evaluation Publishable result-oriented report (ATLETE I, készülékek tesztelése az energiacímkék értékeléséhez: eredményorientált jelentés, nyilvános változat), 2011; ATLETE II, Appliance Testing for Washing Machines Energy Label & Ecodesign Evaluation, publishable result-oriented report (ATLETE II, készülékek tesztelése a mosógépekre vonatkozó energiacímkék és környezettudatos tervezési követelmények értékeléséhez: eredményorientált jelentés, nyilvános változat), 2014.

39 COM(2015) 345 final.

40 A 765/2008/EU rendeletnek a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés elveiről szóló 24. cikke.

41 Az energiafogyasztási címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke.

42 COM(2015) 345 final.

43 European Eco-design Compliance Project (Európai környezettudatos tervezési megfelelőségi projekt – ECOPLIANT), Energy Efficiency Compliant Products (Energiahatékonyság szempontjából megfelelő termékek – EEPLIANT I és II), Anti-circumvention of Standards for Better Market Surveillance (A szabványok megkerülésének megakadályozása a piacfelügyelet javítása érdekében – ANTICSS).

Kronológia

Esemény Dátum
Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 2018.12.12.
A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (illetve más ellenőrzött szervezeteknek) 2019.10.28.
A végleges jelentés elfogadása az egyeztetési eljárás után 2019.12.4.
A Bizottság (illetve más ellenőrzött szervezetek) hivatalos válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven 2020.1.10.

Elérhetőség

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Telefon: +352 4398-1
Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2020

PDF ISBN 978-92-847-4099-4 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/50464 QJ-AB-19-024-HU-N
HTML ISBN 978-92-847-4107-6 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/112547 QJ-AB-19-024-HU-Q

SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

© Európai Unió, 2020

Az Európai Számvevőszék dokumentumainak felhasználását a nyíltadat-politikáról és a dokumentumok további felhasználásáról szóló 6–2019. sz. számvevőszéki határozat szabályozza.

Ellenkező rendelkezés (pl. az egyedi szerzői jogi nyilatkozatokban foglaltak) hiányában az Európai Unió tulajdonában lévő számvevőszéki tartalmak a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licensz alá tartoznak. Ennek értelmében a további felhasználás a forrás és a változtatások megfelelő feltüntetésével megengedett. A dokumentumok további felhasználásakor azok eredeti értelme és üzenete nem torzulhat. A Számvevőszék nem vonható felelősségre a továbbfelhasználás esetleges következményeiért.

Ha az adott tartalomban azonosítható magánszemélyek is érintettek (például ha egy kép a Számvevőszék munkatársait ábrázolja vagy harmadik fél is szerepel a források között), adott esetben további szerzői jogokat is figyelembe kell venni. Amennyiben engedély kiadására kerül sor, az érvényteleníti a fenti általános érvényű engedélyt, és annak egyértelműen tartalmaznia kell a felhasználással kapcsolatos esetleges korlátozásokat.

Az olyan tartalmak felhasználásához vagy reprodukálásához, amelyek nem az Európai Unió tulajdonát képezik, közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt kérni. Az iparjogvédelem alatt álló szoftverek és dokumentumok – pl. szabadalmak, márkajelzések, bejegyzett formatervezési minták, logók és nevek – nem tartoznak a Számvevőszék továbbfelhasználási politikájának hatókörébe, így azok licenszét a felhasználó nem kapja meg.

Az Európai Uniónak az europa.eu címtartomány alatt található intézményi weboldalai külső oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezek nem tartoznak a Számvevőszék hatáskörébe, ezért ajánlott elolvasni az ott közzétett adatvédelmi rendelkezéseket.

Az Európai Számvevőszék logójának használata

Az Európai Számvevőszék logója kizárólag a Számvevőszék előzetes hozzájárulásával használható fel.

Kapcsolatba szeretne lépni az EU-val?

Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást

 • az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak fel díjat a hívásért),
 • a rendes díjszabású telefonszámon: (+32 2) 29-99-696, vagy
 • e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Információkat keres az EU-ról?

Online
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: https://europa.eu/european-union/index_hu

Uniós kiadványok
A következő címen uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: https://op.europa.eu/hu/publications. Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától (lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).

Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1952-től megjelenő jogszabályai: http://eur-lex.europa.eu

Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp/hu) uniós adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.