Eriaruanne
nr12 2017
natural resources logo

Joogiveedirektiivi rakendamine: vee kvaliteet ja kättesaadavus Bulgaarias, Ungaris ja Rumeenias on paranenud, kuid vajadus investeeringute järele on endiselt märkimisväärne

Aruande kohta: Aruandes uuritakse, kas ELi meetmed on vastavalt 1998. aasta joogiveedirektiivi nõuetele parandanud joogivee kvaliteeti Bulgaarias, Ungaris ja Rumeenias.
Kokkuvõttes järeldas kontrollikoda, et olukord on märgatavalt paranenud. Siiski on endiselt piirkondi, kus elanikke varustatakse veega avalikust veevarustussüsteemist, mis ei vasta täies ulatuses ELi standarditele. Lisaks on vaja märkimisväärset era- ja avaliku sektori rahastamist, et tagada kvaliteetne vesi kõigi nimetatud liikmesriikide elanikele, tagades ühtlasi, et ELi rahastatud investeeringuid veevarustusse on võimalik asjakohaselt säilitada.
Kontrollikoda soovitab muu hulgas käsitleda mitmeid olemasolevaid probleeme joogiveedirektiivi käimasoleva läbivaatamise kontekstis ning tagada veetaristu jätkusuutlikkus, hoides hinnad vastuvõetaval tasemel.

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ja ka järgmistes formaatides:
PDF
PDF General Report

Kokkuvõte

Joogiveedirektiiv
I

Vesi on elu jaoks meie planeedil keskse tähtsusega. Meie ökosüsteemid, ühiskond ja majandus vajavad toimimiseks piisaval hulgal puhast magevett. ELi kodanike tervise kaitsmine kvaliteetse joogivee kättesaadavuse abil on juba aastaid olnud ELi poliitika osa. Alates aastast 1975 on EL võtnud vastu veepoliitika õigusaktid, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid ja veekasutajaid kahjulike mõjude eest. Olmevee standardeid käsitlev direktiiv (joogiveedirektiiv) võeti vastu 1980. aastal ja seda muudeti 1998. aastal. Direktiiv on praegu läbivaatamisel.

Kuidas audit läbi viidi
II

Kontrollikoja auditiga hinnati, kas ELi meetmed on parandanud Bulgaaria, Ungari ja Rumeenia elanike turvalist juurdepääsu kvaliteetsele joogiveele. Eelkõige uuris kontrollikoda, kas joogiveedirektiivi nõuded on täidetud, kas kontrollitud ERFi/ÜFi rahastatud projektid on parandanud joogivee kvaliteeti ja selle kättesaadavust, ning kas saadud tulu ja täiendav riigipoolne rahastamine on piisav ELi rahastatud veevarustustaristute investeeringute hoolduse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

III

ERFi/ÜFi kulutused veemajandusele ja joogiveega varustamisele perioodil 2007–2020 nendes kolmes liikmesriigis on 3,7 miljardit eurot. Audit hõlmas perioodi külastatud liikmesriikide ELiga ühinemisest kuni 2016. aasta lõpuni.

Kontrollikoja leiud
IV

Üldiselt järeldab kontrollikoda, et elanike juurdepääs joogiveele ja joogiveega varustamine on Bulgaarias, Ungaris ja Rumeenias paranenud. Suures ulatuses on see tingitud ERFist ja ÜFist viimastel aastatel rahastatud märkimisväärsetest investeeringutest. Siiski on endiselt piirkondi, kus elanikke varustatakse veega avalikust veevarustussüsteemist, mis ei vasta täies ulatuses ELi 1998. aasta joogiveedirektiivi nõuetele. Lisaks on vaja märkimisväärseid era- ja avaliku sektori täiendavaid investeeringuid, et tagada kvaliteetne vesi kõikidele nimetatud liikmesriikide elanikele, tagades ühtlasi, et ELi rahastatud investeeringuid veetaristusse on võimalik asjakohaselt säilitada.

Kontrollikoja soovitused
V

Kontrollikoda soovitab komisjonil

 1. teha olemasoleva aruandluse alusel liikmesriigi seirelünkade järelkontrolli ning jõustada joogiveedirektiivi sellekohased nõuded;
 2. käsitleda joogiveedirektiivi käimasoleva läbivaatamise kontekstis proportsionaalselt järgmiseid teemasid:
  1. väikeseid veevarustustsoone käsitlevate erandite kohta käiva teabe parem edastamine liikmesriikidelt komisjonile;
  2. aruandluskohustuse laiendamine ka väikestele veevarustustsoonidele;
  3. regulaarne aruandlus, mis tagab, et liikmesriikidelt saadakse ajakohastatud teavet joogiveedirektiivi nõuete täitmise kohta. Komisjon peaks kaaluma lahendusi nagu alternatiivsed IT-vahendid (näiteks andmete kogumine liikmesriikide haldusasutustelt), mis lihtsustaksid aruandlust, muutes selle kiiremaks ja tagades ajakohastatud teabe kättesaadavuse;
  4. parandama nõudeid seoses tarbijatele olmevee kvaliteeti käsitleva nõuetekohase ning ajakohase teabe kättesaadavaks tegemisega;
 3. toetama liikmesriike veekao vähendamisele suunatud meetmete edendamisel. Seda on võimalik saavutada näiteks veekao vähendamise eesmärgi lisamise kaudu joogiveetaristule eraldatud ELi rahastamise alla või suurendades veekao alaste andmete läbipaistvust.
VI

Liikmesriigid peaksid

 1. nõudma, et veekao teatud piirini vähendamise kava oleks valikukriteerium kõikide veevarustussüsteemide projektide puhul, mis võimaldavad täita riiklikud eesmärgid;
 2. tagama, et veetariifid edendavad veetaristu jätkusuutlikkust, sh selle hooldust ja uuendamist;
 3. vajaduse korral kaaluma nende majapidamiste rahalist või muul viisil toetamist, kelle jaoks on veeteenuste hind vastuvõetavast hinnatasemest kõrgem, tagades ühtlasi ka kulude täieliku katmise veetariifide süsteemis.

Sissejuhatus

ELi joogiveedirektiiv

01

Vesi on elu jaoks meie planeedil keskse tähtsusega. Meie ökosüsteemid, ühiskond ja majandus vajavad toimimiseks piisaval hulgal puhast magevett. ELi kodanike tervise kaitsmine kvaliteetse joogivee kättesaadavuse abil on juba aastaid olnud ELi poliitika osa. Alates aastast 1975 on EL võtnud vastu veepoliitika õigusaktid, mille eesmärk on kaitsta tarbijaid ja vee kasutajaid kahjulike mõjude eest. EL keskkonnapoliitika1 oluline osa on vee hea kvaliteedi tagamine ja veele ohutu juurdepääsu võimaldamine kõikidele eurooplastele.

02

Esimene direktiiv võeti vastu 1975. aastal ja see käsitles joogivee kvaliteeti liikmesriikides2. Olmevee standardeid käsitleb ka joogiveedirektiiv, mille eesmärk on kaitsta inimeste tervist olmevee mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest (vt 1. selgitus). See võeti vastu 1980. aastal3 ning seda muudeti 1998. aastal4. Direktiiv on praegu läbivaatamisel.

1. selgitus

Joogiveedirektiiv

Joogiveedirektiiviga kehtestatakse joogiveele kvaliteedistandardid ELis. Kokku peavad liikmesriigid korrapäraselt jälgima ja mõõtma 48 parameetrit. Parameetrid jagunevad kolme kategooriasse:

 • mikrobioloogilised parameetrid (olulised inimeste tervise seisukohast), mis hõlmavad peamiselt E. coli ja enterokokkide parameetreid;
 • keemilised parameetrid (olulised inimeste tervise seisukohast), mis ulatuvad konkreetsetest ainetest, nagu erinevad metallid ja orgaanilised ühendid, üldaineteni, nagu pestitsiidid ja desinfitseerimise kõrvalsaadused;
 • indikaatorparameetrid, mis annavad teavet joogivee puhastusprotsesside ja organoleptilise (st aine värv, lõhn ja tekstuur) ja esteetilise kvaliteedi kohta. Indikaatorparameetrid hõlmavad mikrobioloogilisi, keemilisi ja radioloogilisi parameetreid. Indikaatorparameetritele mittevastamine näitab, et veevarustusega võib olla probleeme, mida tuleks uurida, ning teha selgeks, kas see kujutab endast ohtu inimeste tervisele.
03

Direktiiv annab liikmesriikidele erandite abil võimaluse nõutavatest veekvaliteedi standarditest ajutiselt kõrvale kalduda. Erandid võivad kesta kuni kolm aastat ning neid võib kaks korda pikendada (iga kord kolme aasta kaupa).

Seire ja aruandluskord

04

Liikmesriikidel on kohustus kehtestada veevarustustsoonid ja asjaomased seireprogrammid vastavalt joogiveedirektiivis määratletud miinimumnõuetele5. Joogiveedirektiivis eristatakse

 • suuri veevarustustsoone, mis varustavad keskmiselt üle 1000 m³ joogiveega ööpäevas või teenindavad rohkem kui 5000 inimest,
 • väikeseid veevarustustsoone, mis varustavad keskmiselt alla 1000 m³ joogiveega ööpäevas või teenindavad vähem kui 5000 inimest, ning
 • väga väikeseid veevarustustsoone, mis varustavad keskmiselt alla 10 m³ joogiveega ööpäevas või teenindavad vähem kui 50 inimest.
05

Lisaks sätestatakse joogiveedirektiivis, et tarbijatele peab olema kättesaadav ajakohastatud teave6 ning iga kolme aasta tagant tuleb liikmesriikidel avaldada olmevee kvaliteedi kohta aruanne, mis käsitleb möödunud kolme aastat. Aruanne tuleb avaldada ühe kalendriaasta jooksul pärast aruandlusperioodi lõppu ning saata komisjonile kahe kuu jooksul alates avaldamisest.

06

Euroopa Keskkonnaamet (EEA) kogub komisjoni nimel liikmesriikidelt andmeid vee kvaliteedi kohta veebipõhise aruandlusvahendi abil7. EEA vastutab ka andmebaasis oleva teabe kvaliteedikontrolli eest ning koostab riiklikke andmebaase, mille liikmesriigid kinnitavad. Nimetatud andmete alusel avaldab komisjon kokkuvõtva aruande olmevee kvaliteedi kohta liidus tervikuna. Aruanne avaldatakse üheksa kuu jooksul pärast liikmesriikide aruannete laekumist.

07

Aruanne on peamine vahend, mille abil tuvastada joogiveedirektiivis esitatud parameetrite väärtustele mittevastavust. Kõik liikmesriigid peavad aru andma kõikide suurte veevarustustsoonide vee kvaliteedi kohta. Väikeste veevarustustsoonide kohta aru andmine on vabatahtlik. Liikmesriigid võivad joogiveedirektiivi reguleerimisalast välja jätta väga väikesed veevarustustsoonid, st isiklikud veevarustussüsteemid, mis varustavad vähem kui 10 m³ joogiveega ööpäevas või teenindavad vähem kui 50 inimest.

Joogivee kvaliteet ELis

08

Joogiveedirektiivis nõutud joogivee kvaliteedi hindamise osana tehakse igal aastal liikmesriikides mitu miljonit analüüsi. Näiteks aruandlusperioodil 2011–2013 tehti mikrobioloogiliste parameetrite kohta 4,1 miljonit, keemiliste parameetrite kohta 7,1 miljonit ja indikaatorparameetrite kohta 17,5 miljonit analüüsi (vt 1. selgitus). Kui vähemalt 99% kõikidest aasta jooksul tehtud analüüsidest vastab normile, loetakse, et liikmesriigi joogivesi vastab joogiveedirektiivis esitatud parameetrite väärtusele.

09

Indikaatorparameetrite puhul ei tähenda asjaolu, et norm ületatakse, tingimata direktiivi nõuete mittetäitmist, sest suuremal osal juhtudest puudub otsene oht inimeste tervisele. Kuigi enamik indikaatorparameetreid ei kujuta otsest ohtu inimeste tervisele, võivad need siiski kaudselt mõjutada vee kvaliteeti vee välimuse, maitse või lõhna kaudu ning seeläbi mõjutada vee vastuvõetavust tarbija jaoks. Näiteks rauasisalduse ülemmääraks on joogiveedirektiivis määratud 200 µg/l. Kui rauasisaldus on 300 µg/l, on veel märgatav maitse ning vesi on sogane ja värvunud. Seetõttu on selline vesi tarbijatele vastuvõetamatu. Tervisepõhine norm on aga 2 000 µg/l, mis on oluliselt kõrgem kui tarbijatele tegelikult vastuvõetav rauasisaldus. Indikaatorparameetrid võivad takistada ka õiget töötlemist. Näiteks orgaanilise aine esinemise tõttu võib desinfitseerimine olla ebapiisav.

10

Üldiselt on joogivee kvaliteet ELis hea8. Eelkõige suurtes veevarustustsoonides on joogiveedirektiivis toodud mikrobioloogilistele ja keemilistele parameetritele vastavuse tase kõrge (vt tabel 1). Lisaks paranes nõuete järgimine ELis aruandlusperioodiga 2008–2010 võrreldes märkimisväärselt9.

Tabel 1

Liikmesriigid1 ja nõuetele vastavuse määr

  2008–2010 2011–2013
Mikrobioloogiliste parameetrite üldine vastavusmäär
> 99% 23 27
95% < X < 99% 4 -
< 95% - -
Keemiliste parameetrite üldine vastavusmäär
> 99% 11 26
95% < X < 99% 11 12
< 95% 5 -
Indikaatorparameetrite üldine vastavusmäär
> 99% 7 21
95% < X < 99% 10 53
< 95% 10 14

1Horvaatia, kes sai ELi liikmeks 1. juulil 2013, oli perioodi 2011–2013 aruandlusprotsessist vabastatud.

2Ungari.

3Taani, Küpros, Läti, Ungari ja Sloveenia.

4Indikaatorparameetrite puhul teatas Malta umbkaudu 90% suurusest vastavusmäärast kloriidi väga madala vastavusmäära tõttu.

 

Allikas: kontrollikoja arvutused andmete põhjal, mis on avaldatud kokkuvõtvates aruannetes joogivee kvaliteedi kohta liidus.

11

Väikeste veevarustustsoonide puhul (mis varustavad kogu ELis kokku ligi 65 miljonit inimest) oli keskmine nõuetele vastavuse määr aruandlusperioodil 2011–2013 üle 98%10. See arv näitab edusamme võrreldes 2008–2010 aruandlusperioodiga, mil joogiveedirektiivi nõuetele vastas täielikult ainult ligi 59% kõikidest väikestest veevarustustsoonidest11. Perioodil 2008–2010 esitasid väikeste veevarustustsoonide kohta aruanded kõik liikmesriigid peale Tšehhi Vabariigi. Aruandlusperioodil 2011–2013 esitasid teabe aga vaid ligi pooled liikmesriigid (esindades umbes 34,6 miljonit väikeste veevarustustsoonide varustatavat tarbijat). Selle põhjuseks on asjaolu, et väikeste veevarustustsoonide puhul ei ole aruandlus kohustuslik.

12

Väikeste veevarustustsoonide seirega seotud puuduseid võeti arvesse ka seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis, milles kutsuti üles suurendama jõupingutusi joogidirektiivi rakendamisel, eelkõige väikeste veevarustustsoonide osas12.

Veekadu joogiveega varustamise süsteemides

13

Joogiveega varustamist mõjutav oluline probleem on suur füüsiline veekadu. Peamiselt on see põhjustatud leketest jaotusvõrkudes, mida ei ole korralikult hooldatud või mis vajavad uuendamist. Veekao protsent arvutatakse mittearvestusliku vee ja veevarustussüsteemi siseneva vee suhtarvuna.

14

2014. aastal avaldatud perioodi 2008–2010 käsitlevate andmete alusel kaob umbes pooltes liikmesriikides jaotusvõrgus enne tarbijani jõudmist üle 20% puhtast joogiveest, ent mõnes liikmesriigis on see näitaja koguni 60%13. Erinevalt eelmisest perioodist ei esitatud perioodi 2011–2013 kohta ei kokkuvõtvas aruandes ega liikmesriikide aruannetes mingit teavet veekao kohta.

15

Veekadude vähendamine on oluline keskkonna seisukohast (loodusressursside säästmine) ning mõjutab oluliselt ka veevarustussüsteemide tõhusust. Strateegia „Euroopa 2020“ paneb suurt rõhku ressursitõhususele, mis hõlmab veeressursside tõhususe parandamist. See vähendab ühtlasi vee töötlemiseks ja transportimiseks kuluvat energiat ning tähendab ka väiksemaid veearveid ja väiksemat veekadu14. Ka seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis tuuakse välja vajadus parandada tõhusust taristute uuendamise abil15.

ELi toetus tuleb peamiselt ERFist ja ÜFi st

16

Euroopa Liit rahastab veetaristuid peamiselt Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondidest (ESIF). Eelkõige rahastati projekte Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) kaudu.

17

Paljud joogiveeprojektid viiakse läbi koos reoveeprojektidega16. Programmitöö perioodil 2007–2013 eraldati joogiveega seotud projektidele enam kui 7,3 miljardit eurot. Sellest 4 miljardit eurot läks EL13 liikmesriikidele. Programmitöö perioodil 2014–2020 eraldatakse joogiveeprojektideks kokku ligi 4,7 miljardit eurot, millest ligi 3,4 miljardit on ette nähtud EL13 liikmesriikidele (vt I lisa).

Juurdepääs joogiveele

18

Puhta joogivee kättesaadavus on kogu ELis hea. Sellegipoolest on veel piirkondi, kus elanikel ei ole juurdepääsu veevarustusteenustele. Eurostati andmetel17 varieerub avaliku veevarustussüsteemiga liitunud elanike osakaal liikmesriigiti märkimisväärselt. Rumeenias on osakaal kõige väiksem, avaliku veevarustussüsteemiga on liitunud kõigest 62% elanikkonnast (vt 1. joonis). II lisas esitatakse taustteave joogivee allikate kohta ELis.

Joonis 1

Avaliku veevarustussüsteemiga liitunud elanike osakaal külastatud liikmesriikides 2013. aastal

Allikas: Eurostat.

19

Detsembris 2013 kogus Euroopa kodanikualgatus „Right2Water” kõigis liikmesriikides ligi 1,9 miljonit allkirja. Selle algatusega kutsutakse Euroopa Komisjoni üles „[…]esitama ettepanekuid õigusaktide kohta, millega rakendataks ÜRO poolt tunnustatud inimõigust veele ja kanalisatsioonile ning edendataks veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse kui elementaarse avaliku teenuse pakkumist”18. 2014. aastal avaldas komisjon hinnangu toetuse kohta, mida EL on juba eraldanud hea kvaliteediga joogivee saamiseks, ning julgustas liikmesriike tagama kõikidele kodanikele juurdepääsu minimaalsele veevarustusele19.

Veetariifid

20

Veetariifide määramisel kasutatud põhimõtted – kulude katmine ja vastuvõetav hinnatase – kehtestati 2000. aasta veepoliitika direktiivis20. Vee hind peaks katma vähemalt tegevus- ja hoolduskulud ning suure osa varade amortisatsioonist, et edendada veevarustustaristute jätkusuutlikkust.

21

Samal ajal peavad veevarustusteenused klientidele taskukohased olema. Veetariifide määramisel võivad liikmesriigid arvesse võtta sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke tegureid, et tagada veevarustusteenuste kättesaadavus. Komisjoni juhistes viidatakse 4%-le kodumajapidamise sissetulekust kui üldtunnustatud vastuvõetava hinna määrale, st veearve kogusumma (joogi- ja reovesi) võib moodustada 4% kodumajapidamise sissetulekust21.

Euroopa Kontrollikoja varasemad auditid ja muud uuemad uuringud veepoliitika kohta

22

Kontrollikoda on viimastel aastatel avaldanud mitmeid aruandeid veepoliitika ja ELi investeeringute kohta joogivee ja reovee taristutesse22. II lisas esitatakse nende peamised järeldused.

23

Mais 2015 avaldas Euroopa Parlamendi uuringuteenistus (EPRS) uurimuse joogiveedirektiivi kohta23.

Auditi ulatus ja lähenemisviis

24

Kontrollikoja auditiga hinnati, kas ELi meetmed on parandanud Bulgaaria, Ungari ja Rumeenia elanike turvalist juurdepääsu kvaliteetsele joogiveele. Eelkõige uuriti, kas:

 • joogiveedirektiivi nõuded on täidetud;
 • ERFist/ÜFist rahastatud kontrollitud projektid parandasid joogivee kvaliteeti ja kättesaadavust;
 • saadud tulu ja riigi täiendav rahastamine on piisavad ELi rahastatud veevarustustaristute investeeringute säilitamise ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.
25

Kontrollikoda otsustas keskenduda EL13 liikmesriikidele, sest 2010. aastal oli kontrollikoda juba avaldanud eriaruande, mis käsitles joogivett programmitöö perioodil 2000–2006 ja mis hõlmas EL15 liikmesriike24. Liikmesriigid valiti peamiselt neile ajavahemikul 2007–2020 eraldatud ELi vahendite määra (3,7 miljardit eurot) tõttu, mis moodustab umbes 50% ELi kogueraldistest joogiveevarude haldamisele EL13 liikmesriikides (vt I lisa). Lisaks mõjutas valikut piiratud juurdepääs joogiveele (Rumeenia) ning perioodil 2008–2010 teatatud suur veekadu.

26

Audit põhines komisjoni ja külastatud liikmesriikide esitatud tõendusmaterjalil. Auditi käigus tehti

 • intervjuud keskkonna peadirektoraadi ning regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi esindajatega;
 • asjakohase ELi ja siseriikliku dokumentatsiooni analüüs;
 • intervjuud valitud liikmesriikide keskkonnaministeeriumi, tervishoiuministeeriumi, korraldusasutuse, reguleerimisasutuste jne esindajatega;
 • üheksa ERFi/ÜFi projekti külastused ja kontroll (kolm projekti kõigis kolmes külastatud liikmesriigis), sh projektide dokumentatsioon, nagu taotlused, toetuslepingud, aruanded ja muud projekti rakendamisega seotud dokumendid;
 • intervjuud üheksa kontrollitud projekti vee-ettevõtjate, projekti toetusesaajate ja korraldusasutustega.
27

Auditi raames kontrollitud ERFi/ÜFi joogiveeprojektid käsitlevad veevarustustsükliga seotud taristu kõiki aspekte. Need hõlmavad valgalade loomist või taastamist (vt 1. foto), veepuhastusjaamu (vt 2. foto), säilitust ja veetrasside kaudu edastamist (vt 3. foto) ning pumbajaamu. Kõik projektid valiti iga liikmesriigi programmitöö perioodil 2007–2013 kõige suurema ELi kaasrahastamise saanud 20 projekti hulgast. Projektid valiti joogiveedirektiivi eesmärkide täitmise peamiste aspektide ning joogiveele juurdepääsu, joogivee kao ja kvaliteedi hindamiseks.

1. foto

Ujuv veevõtusüsteem Călărașis (Rumeenia)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

2. foto

Veepuhastusseadmed Bogyiszló veepuhastusjaamas Szekszárdis (Ungari)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

3. foto

Kaevetööd Veliko Tarnovos (Bulgaaria)

© Bulgaaria keskkonna rakenduskava korraldusasutus.

28

Audit hõlmas perioodi alates külastatud liikmesriikide ELiga ühinemisest kuni 2016. aasta lõpuni.

Tähelepanekud

1998. aasta joogiveedirektiiv oli 2016. aasta lõpu seisuga suuremas osas rakendatud

29

Euroopa Liit ei saa oma poliitikaeesmärke saavutada, kui liikmesriigid ei kohalda ELi õigusakte mõjusalt. Liikmesriigid vastutavad direktiivide õigeaegse ja täpse ülevõtmise eest oma õigusesse. Lisaks vastutavad nad kogu ELi õigustiku nõuetekohase kohaldamise ja rakendamise eest25. Komisjoni ülesanne on teha järelevalvet liikmesriikide tegevuse üle ja tagada vastavus liidu õigusele, kasutades vajaduse korral ametlikke õiguslikke menetlusi26.

30

ELi peamine joogivee kvaliteeti reguleeriv õigusakt on joogiveedirektiiv. Selle alusel hinnati, kas:

 • külastatud liikmesriigid olid joogiveedirektiivi õigesti oma riiklikusse õigusesse üle võtnud ja direktiivi nõuded täitnud;
 • külastatud liikmesriikides on kõikidele tarbijatele kättesaadav piisavalt kvaliteetne joogivesi;
 • seirekord annab teavet joogiveedirektiivi rakendamise kohta;
 • tarbijatele on kättesaadav ajakohastatud teave joogivee kvaliteedi kohta;
 • komisjon vaatab regulaarselt läbi joogiveedirektiivi teaduslikud ja tehnilised aspektid.

Külastatud liikmesriikide õigusaktid vastavad joogiveedirektiivi nõuetele

31

Joogiveedirektiivi ülevõtmine riiklikesse õigusaktidesse on oluline samm, tagamaks, et joogivesi vastab ELi ühisele ohutustasemele. Ühinemiskuupäevast alates27 pidi komisjon tagama, et liikmesriikide õigusaktid on kooskõlas ELi raamseaduste sätetega, välja arvatud ühinemislepingutega võimaldatud erandite puhul.

32

Komisjon teeb vastavusuuringuid, võrreldes ELi seatud kohustusi liikmesriikide õigusaktide asjakohaste artiklitega, et hinnata nende vastavust ELi direktiivide nõuetele. Ungari puhul tehti selline uuring 2004. ja Bulgaaria puhul 2007. aastal.

33

Kolme külastatud liikmesriigi puhul leidis komisjon, et riiklikud õigusaktid ei olnud kõikides aspektides joogiveedirektiiviga kooskõlas. Seega algatati 2008. aastal rikkumismenetlused (vt 2. selgitus) Ungari ning 2009. aastal Bulgaaria ja Rumeenia suhtes28 (vt III lisa).

2. selgitus

Rikkumismenetlus

Kui komisjon leiab, et Euroopa Liidu õigust ei ole järgitud, võib ta algatada menetluse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 258 sätestatud kohustuse mittetäitmise eest.

Menetluse esimeses etapis saadab komisjon liikmesriigile ametliku märgukirja, milles kutsub liikmesriiki üles esitama oma tähelepanekud kahe kuu jooksul. Seda arvamustevahetust tavaliselt ei avaldata.

Kui liikmesriigi edastatud tähelepanekud ei veena komisjoni oma seisukohta muutma või kui liikmesriik kirjale ei vasta, võib komisjon esitada põhjendatud arvamuse, mis annab liikmesriigile veel kaks kuud aega, et komisjonile vastata. Selles etapis väljastab komisjon pressiteate, milles teavitatakse ELi kodanikke meetme eesmärgist.

Kui liikmesriik ei pea kinni Euroopa Liidu õigusest, võib komisjon anda juhtumi Euroopa Kohtusse, kelle otsus on siduv.

Kui liikmesriik kohtu otsust ei täida, võib komisjon pärast täiendava ametliku märgukirja saatmist juhtumi teist korda Euroopa Kohtusse anda, et taotleda ühekordse makse või karistusmakse määramist ELTLi artikli 260 alusel.

34

Rikkumismenetluste tulemusel muutsid nimetatud kolm liikmesriiki oma riiklikke õigusakte. Sellest tulenevalt lõpetati Ungari kohtuasi 2009. aastal ja Rumeenia oma 2010. aastal. Bulgaaria puhul olid muudatused eriti mahukad, mistõttu komisjon ajakohastas oma vastavusuuringut 2012. aastal, avastades uusi eeskirjade rikkumisi, ja seega lõpetati rikkumismenetlus alles 2015. aastal. Kontrollikoja analüüs näitas, et üldiselt vastavad kolme külastatud liikmesriigi õigusaktid nüüd joogiveedirektiivi nõuetele.

Joogiveedirektiivi puhul tehti erandid Ungarile ja Rumeeniale, aga mitte Bulgaariale

35

Liikmesriigid võivad ette näha erandeid parameetrite väärtustest kuni nende poolt kindlaksmääratava maksimaalse väärtuseni, tingimusel, et ükski erand ei kujuta potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ning olmeveevarustust asjassepuutuvas piirkonnas ei ole muude mõistlike abinõudega võimalik säilitada (vt 3. selgitus).

3. selgitus

Erandid. Joogiveedirektiivi artikkel 9

Iga liikmesriikide või komisjoni kehtestatud erandi puhul tuleb märkida:

 1. erandi põhjus;
 2. asjassepuutuv parameeter, eelnevad asjaomased seiretulemused ning erandiga lubatav maksimaalne lubatud väärtus;
 3. geograafiline piirkond, ööpäevas tarbimiseks antava vee kogus, asjassepuutuva elanikkonna arv ning kas mõjutatud on mõni asjassepuutuv toiduainetetööstuse ettevõte;
 4. asjakohane seireskeem, vajaduse korral tihedama seiresagedusega;
 5. vajalike parandusmeetmete kava lühikokkuvõte, sealhulgas tööde ajakava ja maksumuse prognoos ning sätted ülevaatuse kohta;
 6. erandi vajalik kehtivusaeg.
36

Erandid peaksid olema piiratud nii lühikese ajaga kui võimalik ning ei tohi ületada kolme aastat. Kui esimese perioodi järel on erandi kehtestamise põhjus ikka veel kõrvaldamata, võivad liikmesriigid erandit pikendada veel kolme aasta võrra, teavitades sellest komisjoni. Erandlike asjaolude korral võib liikmesriik taotleda komisjonilt kolmandat erandit, mille kehtivus ei ületa kolme aastat.

37

Liikmesriikidel on kohustus teavitada komisjoni kõikidest suuri veevarustustsoone käsitlevatest eranditest kahe kuu jooksul. Väikeseid veevarustustsoone käsitlevatest eranditest tuleb teavitada alles alates teisest erandist.

38

Ungaris ei vastanud kolmanda erandi kehtivusperioodi lõpus (2012. aasta lõpp) peaaegu 80% erandi alla kuuluvatest veevarustustsoonidest (289 tsooni 365st) direktiivi nõuetele. Lõpuks hakkasid Ungari ametiasutuste meetmed olukorra parandamiseks erandi alla kuuluvates tsoonides vilja kandma. 2016. aasta aprilli seisuga ei vastanud joogiveedirektiivi nõuetele 66 veevarustustsooni 365st. Samal ajal algatas komisjon 2016. aasta mais Ungari suhtes rikkumismenetluse, kuna tähtajast ei olnud kinni peetud.

39

Ka Rumeeniale võimaldati ühinemislepinguga29 erand, mis kestis kas 2010. või 2015. aasta lõpuni. Liiduga ühinemisest alates on Rumeenia teavitanud komisjoni seitsmest järgnevast erandist (st teine erand), mille tähtajad on ajavahemikus 2014–2018. Rumeenia tervishoiuministeeriumi andmetel ei olnud aga 2015. aasta lõpus veel 762 000 inimest varustava (ligi 3,8% Rumeenia elanikkonnast) 335 veevarustustsooni puhul kvaliteedistandardid teatud parameetrite osas täielikult saavutatud. Rumeenia ametiasutuste sõnul on ajavahemikuks 2014–2020 kavandatud täiendavad meetmed joogiveedirektiivi nõuete täitmiseks. Seda tehakse suurte infrastruktuuride rakenduskava, riikliku maaelu arengukava ja riikliku kohaliku arengukava raames.

40

Bulgaariale ei olnud käesoleva aruande ajaks erandeid tehtud. Bulgaaria tervishoiuministeeriumi andmetel on riigil mitmes valdkonnas siiski nõuete täitmisega probleeme. Kõige tõsisemad neist on seotud nitraatide/nitrititega ja hõlmavad umbes 300 väikest veevarustustsooni. Neist ligi 150 puhul on nõuete täitmisega püsivaid probleeme, mis tuleneb põllumajandustavadest30. Seetõttu kasutab hinnanguliselt 124 000 inimest (1,7% elanikkonnast) joogivett, mis ei vasta täielikult joogiveedirektiivi nõuetele.

41

Sõltumata sellest, kas liikmesriigile on erandeid tehtud, on kõigis kolmes liikmesriigis endiselt tarbijaid, kel puudub juurdepääs piisavalt kvaliteetsele joogiveele. Liikmesriigid võtavad leevendusmeetmeid, kuid mõnikord on need hiljaks jäänud (näiteks Ungari puhul). Rumeenias on sellised meetmed hetkel rakendamisel, kuid nende mõjususe üle on veel vara järeldusi teha.

Puudused joogiveedirektiivi seirekorras

Mõned liikmesriigid esitavad seireandmed hilinemisega
42

Kolm kokkuvõtvat aruannet (vt punktid 5–7), mis hõlmasid aastaid 2002–2013, avaldati keskmiselt 17-kuulise hilinemisega. Tabelis 2 on esitatud perioodi 2002–2013 hõlmavate kokkuvõtvate aruannete esitamise tähtajad ja tegelikud avaldamisajad.

Tabel 2

Kokkuvõtvate aruannete avaldamistähtajad ja tegelikud avaldamisajad

Kokkuvõttev aruanne Tähtaeg Avaldamise kuupäev Viivitus
2002–2004 November 2006 Detsember 2007 13 kuud
2005–2007 November 2009 Detsember 2011 25 kuud
2008–2010 November 2012 Juuni 2014 19 kuud
2011–2013 November 2015 Oktoober 2016 11 kuud
43

Aastal 2013 avaldatud uuringu kohaselt31 oli põhjuseks liikmesriikide esitatava teabe keerukus (parameetrite arv ja üksikasjaliku teabe hulk), mistõttu liikmesriigid esitasid teabe hilinemisega või oli see ebatäielik.

44

Aruandlusperioodi 2011–2013 kohta esitas suurem osa liikmesriike oma andmed ettenähtud tähtajaks (veebruar 2015)32. Kaks liikmesriiki (Kreeka ja Itaalia) vajasid aga andmete esitamiseks kuus kuud lisaaega, ning üks liikmesriik, Ungari, sai aruande valmis alles aprilliks 2016, mis on enam kui aasta tähtajast hiljem.

Külastatud liikmesriigid ei täitnud kõiki seirealaseid kohustusi
45

Joogiveedirektiiv lubab teatud parameetrite (eriti indikaatorparameetrite puhul) seiret vähendada või see ära jätta. Üldiselt võivad liikmesriigid vähendada analüüsitavate proovide arvu teatud parameetrite puhul, kui

 1. proovidest saadud tulemused on vähemalt kahe järjestikuse aasta jooksul püsivad ning märkimisväärselt paremad kui piirmäärad, ja
 2. tõenäoliselt ei põhjusta ükski tegur vee kvaliteedi halvenemist allapoole proovivõtukoha vee kvaliteedi taset33.
46

Koos komisjoni direktiivi (EL) 2015/1787 ülevõtmisega võivad liikmesriigid ette näha võimaluse teha parameetritest ja proovivõtusagedusest erandeid, eeldusel, et tehakse riskianalüüs34 (vt punktid 61–63).

47

Kolme külastatud liikmesriigi riiklikud õigusaktid vastavad joogiveedirektiivi seirenõuetele. Kontrollikoda leidis siiski, et tegeliku seire puhul esineb mitmeid mittevastavusi. Iga kolme aasta tagant esitatavates aruannetes on toodud nende suurte veevarustustsoonide osakaal, mille üle iga parameetri kohta seiret tehti. Perioodi 2011–2013 aruandluses leidis kontrollikoda, et kõigis kolmes külastatud liikmesriigis ei tehtud suurtes veevarustustsoonides seiret kõikide parameetrite üle, ning seireerandeid ei põhjendatud ega selgitatud. Näiteks mikroelementide35 üle tehti aruannete kohaselt seiret keskmiselt 81% puhul suurtest veevarustustsoonidest Bulgaarias ja Ungaris ning ainult 41% puhul suurtest veevarustustsoonidest Rumeenias.

48

Olukord oli sama ka mõne kontrollitud ERFi/ÜFi projekti puhul: kontrollikoda leidis, et seiret ei ole tehtud kooskõlas joogiveedirektiiviga. Eelkõige kontrolliti vähem parameetreid kui joogiveedirektiivis nõutud.

49

Bulgaarias tunnistavad ebapiisava seire probleemi ka riigi ametiasutused. Nagu märgitud Bulgaaria 2012. aasta riigiaruandes keskkonna kohta, ei täida suurem osa vee-ettevõtjatest joogiveedirektiivi seirenõudeid mahu ja sageduse osas teatud parameetrite puhul (nagu benso(a)püreen, antimon, elavhõbe ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud)36. Lisaks ei tehtud kõikides suurtes veevarustustsoonides seiret kõikide parameetrite üle. Mainitud parameetrite kohta tehti seiret keskmiselt ainult 66% puhul suurtest veevarustustsoonidest.

50

Lisaks ei tehtud 2014. ja 2015. aasta esialgsete andmete põhjal ka kõikides väikestes veevarustustsoonides seiret teatud parameetrite (nagu kroom, raud ja enterokokid) üle: raua üle tehti seiret ligi 90% puhul väikestest veevarustustsoonidest ning kroomi ja enterokokkide umbkaudu 80% puhul väikestest veevarustustsoonidest. Kuna Bulgaarias varustavad väikesed veevarustustsoonid ligi 1, 7 miljonit inimest37, tähendab see, et hinnanguliselt 330 000 inimest varustasid enterokokkide suhtes testimata väikesed veevarustustsoonid. Samal ajal oli kontrollitud väikestes veevarustustsoonides nõuetele mittevastavuse määr üle 2%.

51

Bulgaaria ametiasutuste andmetel ei ole laboratooriumide suutlikkus piisav: proovide täielikku kontrolli saab teha ainult kuue piirkondliku tervisekaitseinspektsiooni laboris 28st ning bromaadiproove saab teha neist ainult kahes. Perioodi 2014–2020 keskkonna rakenduskava raames on käimas menetlus piirkondlike tervisekaitseinspektsioonide analüüsialase suutlikkuse parandamiseks.

EEA kontrollis liikmesriikide aruandlust seoses nõuetele vastavusega ja ei leidnud vastuolusid
52

EEA kontrollib komisjoni nimel liikmesriikide andmeid vastavusseire kohta. EEA tehtud dokumentide kontroll ei hõlma kohapealset kontrolli ja on seega oma ulatuselt piiratud. Oli ka juhtumeid, kus tulemuste usaldusväärsuse kontroll võimaldanuks EEA-l avastada ebajärjepidevusi liikmesriikide aruandluses:

 • ebatäpne teave kolibakterite parameetri analüüside koguarvu (ja seetõttu ka normi ületamise sageduse) kohta Rumeenias (vt 4. selgitus) ja
 • nitritite parameetrit käsitlev viga Bulgaarias, mille puhul parameeter viitab tegelikult nitraatidele.

4. selgitus

Näide ebajärjepidevustest liikmesriikide aruandluses joogiveedirektiivi nõuete täitmise kohta, mille EEA oleks võinud avastada

Aruandluses perioodi 2011–2013 kohta38:

 • on 2013. aasta kohta teatatud kolibakterite parameetri analüüside koguarv 771739 ja
 • selle parameetri puhul on normi ületamise sagedus umbes 15,5%.

2013. aasta aruandes joogivee kvaliteedi kohta40 täpsustatakse aga korrektselt, et:

 • 2013. aastal oli kolibakterite parameetri analüüside koguarv 67 475 ja seega
 • on õige normi ületamise sagedus umbes 1,8%.

Kuna 2011. ja 2012. aasta kohta teatatud kolibakterite parameetri analüüside koguarv oli vastavalt 65 871 ja 71 877 ning 2013. aasta kohta teatatud arv moodustas neist kõigest kümnendiku, oleks seda viga olnud kerge avastada.

Ka mitme muu parameetri puhul, nagu raud, mangaan ja kolooniate arv, erineb perioodi 2011–2013 aruannetes esitatud analüüside arv ja seega ka normi ületamise sagedus 2013. aasta aruandes avaldatud arvudest.

Teave väikeste veevarustustsoonide seirenõuete täitmise kohta on puudulik
53

Väikesed veevarustustsoonid varustavad kogu ELis kokku ligi 65 miljonit inimest. 2010. aasta andmete alusel järeldas komisjon, et ELis tervikuna ei tehta enam kui kolmandiku puhul väikestest veevarustustsoonidest asjakohast seiret või ei vasta nende joogivesi kõikidele kvaliteedistandarditele41. 2010. aastal oli kolmes külastatud liikmesriigis puuduliku seirega väikeste veevarustustsoonide osakaal kõrge: 44% Rumeenias, 60% Ungaris ja peaaegu 100% Bulgaarias, sellal kui ELi keskmine oli 27%.

54

Aruandlusperioodil 2011–2013 esitasid umbes pooled liikmesriigid teabe väikeste veevarustustsoonide kohta ning teatasid, et üldine nõuetele vastavus (kõik parameetrid kokku) on üle 98%42. Komisjon tegi küsitluse abil 2016. aasta suvel väikeste veevarustustsoonide nõuetele vastavuse järelkontrolli. Küsitlusele vastas 21 liikmesriiki, kes kinnitasid, et mikrobioloogiliste näitajate üldine vastavusmäär on 98%.

55

Joogiveedirektiivi kohaselt ei ole aga väikeste veevarustustsoonide kohta aruannete esitamine kohustuslik. Komisjon ei saa kontrollida, kas seiret tehakse vastavalt aruandlusele ning peab eeldama, et liikmesriigid esitavad aruanded heauskselt ja kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega43.

56

Ei ole aga piisavalt selge, kas see ka tegelikkuses nii on, ja seega on komisjon viimastel aastatel võtnud mitmeid meetmeid, et motiveerida liikmesriike väikeste veevarustustsoonide üle asjakohaselt seiret tegema. Aastal 2011 avaldas komisjon uuringu, mis käsitles riskihindamise rakendamist väikeste veevarustustsoonide puhul44. Lisaks andis komisjon 2014. aastal välja suunisdokumendi, mis hõlmas ka parimaid tavasid seoses väikeste veevarustustsoonidega45. Suuniste tulemused – väikeste veevarustustsoonide seire paranemine – selguvad alles siis, kui liikmesriigid esitavad 2018. aasta alguses oma andmed järgmise aruandlusperioodi (2014–2016) kohta.

Teave joogivee kvaliteedi kohta ei ole tarbijatele kergesti kättesaadav

57

Liikmesriigid peavad võtma vajalikke meetmeid, tagamaks, et tarbijatele on kättesaadav nõuetekohane ning ajakohastatud teave olmevee kvaliteedi kohta46. Kolmes külastatud liikmesriigis on see nõue õigesti riiklikesse õigusaktidesse üle võetud.

58

Kontrollikoda täheldas aga, et komisjon ei esitanud liikmesriikidele suunised selle kohta, kuidas täita joogiveedirektiivi sellekohaseid nõudeid. 2016. aasta hindamisaruandes leiti, et sellise teabe tarbijatele kättesaadavaks tegemise tavad erinevad märkimisväärselt liikmesriigiti ning isegi ühe liikmesriigi veevarustussüsteemide käitajate vahel47.

59

Kontrollitud ERFi/ÜFi projektide puhul leidis kontrollikoda, et sageli ei ole selline teave tarbijatele kergesti kättesaadav: kodanikud peavad teavet ise taotlema või edastatakse seda veevõrguga seotud õnnetuste puhul. Ungaris pärineb tarbijatele 2017. aastal kättesaadav teave aastast 201448. Ühe projekti puhul Bulgaarias49 ja ühe puhul Rumeenias50 pärines tarbijatele kättesaadav teave aastast 2015. Veel ühe Rumeenia projekti puhul51 ei olnud teavet üldse avalikustatud ning see oli kättesaadav vaid taotluse esitamisel. Antud juhul ajakohastati pärast kontrollikoja külastust vee-ettevõtja veebisaiti ning 2017. aasta veebruari seisuga oli avaldatud 2016. aastat käsitlev teave.

Joogiveedirektiivi läbivaatamine lisati komisjoni 2017. aasta tööprogrammi

Aastatel 2003, 2008 ja 2013 tehtud komisjoni hindamiste tulemusel toimus oktoobris 2015 joogiveedirektiivi esimene läbivaatamine
60

Komisjon hindab direktiivi lisasid teaduslikku ja tehnilist arengut silmas pidades vähemalt iga viie aasta tagant ning peab vajaduse korral koostama muudatusettepanekuid52. Esimene hindamine toimus aastal 2003. Hindamise raames korraldas komisjon konsultatsiooni keskkonnaministeeriumide, veetarbijate ühenduste ja teadusrühmituste esindajatega, mille käigus rõhutati, et mikrobioloogilisele seirele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, sest tarbijad kannatavad enam infektsioonide kui mürgistuste all.

61

2008. aastal tellis komisjon teise hindamise raames välisuuringu, mis käsitles joogiveedirektiivi võimalikke muudatusi53. Uuringu tulemusel soovitati lisada joogiveedirektiivi joogivee ohutuse kava. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2004. aastal kasutusele võetud joogivee ohutuse kava mõiste hõlmab terviklikku riskihindamisel ja riskijuhtimisel põhinevat lähenemisviisi, mis katab kõik veevarustuse etapid alates veevõtust kuni tarbijani54. Uuringut ajakohastati 2010. aastal, mil keskenduti joogivee ohutuse kavale. Nimetatud kahe uuringu põhjal järeldas komisjon 2010. aasta novembris, et joogiveedirektiivi läbivaatamine ei olnud tol hetkel vajalik.

62

Alates aastast 2013 korraldas komisjon kolmanda hindamise jaoks sarja kohtumisi ja töötubasid seoses joogiveedirektiivi rakendamise ja võimaliku läbivaatamisega55. Kolmanda hindamise alusel otsustas komisjon joogiveedirektiivi II ja III lisa teksti läbi vaadata.

63

Joogiveedirektiivi II ja III lisa muutev direktiiv võeti vastu oktoobris 2015 ning liikmesriigid peavad selle oma riiklikesse õigusaktidesse üle võtma 24 kuu jooksul56. Uus II lisa sisaldab võimalust teha joogivee kvaliteedi seiret paindlikumalt, tingimusel, et riskihindamine on tehtud vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni joogivee kvaliteeti käsitlevates suunistes esitatud veeohutuskavadel põhineva lähenemisviisi põhimõtetele. See võimaldab suunata seirevahendid sinna, kus neid kõige enam vaja on, ning kui riskihindamise tulemused võimaldavad, võib kaaluda seire vähendamist. Uues III lisas esitatakse muudetud parameetrite analüüsi spetsifikatsioonid.

Komisjon tuvastas vajaduse joogiveedirektiiv uuesti läbi vaadata, et kõrvaldada täiendavad puudused
64

Detsembris 2014, pärast Euroopa kodanikualgatust Right2Water (vt punkt 19), käivitas komisjon õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames joogiveedirektiivi käsitleva uuringu. Uuringu eesmärk oli toetada joogiveedirektiivi läbivaatamist käsitlevat hindamist ning see avaldati mais 201657.

65

Uuringu alusel võttis komisjon 2016. aasta detsembris vastu töödokumendi, milles järeldati, et joogiveedirektiiv täidab oma eesmärki aidata kaasa inimeste tervise kaitsele58. Ühtlasi märgiti selles ära mitu parandamist vajavat valdkonda, eelkõige vajadus

 • vaadata läbi parameetrid, et võtta paremini arvesse joogivee ohutuse kavasid ning riskipõhist lähenemisviisi;
 • tõhustada joogiveedirektiivi sätteid, tagamaks tarbijatele ajakohastatud teabe kättesaadavus;
 • lahendada joogiveega kokkupuutuvate materjalide probleem.
66

Novembris 2015 käivitas komisjon uuringu joogiveega kokkupuutuvate materjalide kohta, mis avaldati märtsis 201759. Praegu on käimas mõjuhindamine, mis plaanitakse avaldada 2017. aasta lõpus. Hindamine aitab komisjoni joogiveedirektiivi läbivaatamisel, mis on lisatud komisjoni 2017. aasta tööprogrammi60.

67

Lisaks käivitas komisjon detsembris 2015 joogivee parameetrite alase koostöö projekti, mida rakendab WHO Euroopa piirkondlik esindus. 18 kuud kestva projekti käigus vaadatakse läbi ja hinnatakse uusimat kättesaadavat tõendusmaterjali, mille alusel esitada läbivaadatud parameetrite loetelu joogiveedirektiivi muudetud I lisasse61.

Kõik kontrollitud ERFi/ÜFi projektid parandasid joogivee kvaliteeti asjaomastes piirkondades, kuid veekadu on endiselt probleem

68

Kontrollikoda kontrollis auditi käigus üheksat ERFi/ÜFi projekti (kolm igas külastatud liikmesriigis), et hinnata ELi rahastatud projektide panust joogiveedirektiivi nõuete täitmisse. Ülevaade kontrollitud projektidest on esitatud joonisel 2. Lisateave iga projekti kohta on esitatud V lisas.

Joonis 2

Ülevaade kontrollitud projektidest

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

69

Nende projektide puhul kontrollis kontrollikoda, kas need on sobivad kvaliteetsele joogiveele juurdepääsu parandamiseks või veekao vähendamiseks. Kontrollikoja hinnangu aluseks on

 • projektidokumentide kontroll (taotlused, toetuslepingud, lõpparuanded, laboratoorsed protokollid ja muud projekti rakendamisega seotud dokumendid); ja
 • intervjuud vee-ettevõtjate, projekti toetusesaajate ja korraldusasutustega.
70

Projektide toetusesaajateks olid kohalikud omavalitsused või kohalike omavalitsuste või maakondade ühendused. Kõik Bulgaaria ja Rumeenia projektid olid segaprojektid: lisaks joogiveega seotud probleemidele olid need suunatud ka reoveeprobleemidele, mis oli samuti mõlema riigi prioriteet.

71

Üheksast kontrollitud projektist viis olid suurprojektid. Nende viie projekti puhul oli JASPERS62 (regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi, Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga ühine tehniline teenistus) seotud projekti ettevalmistamisega ning andis sõltumatut nõu, et aidata toetusesaajaid ja riigi pädevaid haldusasutusi.

72

Kõikide kontrollitud projektide puhul leidis kontrollikoda, et olukorda enne projektide rakendamist oli asjakohaselt hinnatud ja projektitaotluses kirjeldatud, sh teavet vee kvaliteedi, veevarustussüsteemiga liitunud elanike arvu ja veevarustussüsteemi seisukorra kohta (nagu taristu vanus ja veekao protsent).

Kontrollitud lõpetatud ERFi/ÜFi projektid saavutasid suurema osa oma eesmärkidest, kuid aeg-ajalt esines viivitusi

Projektide tulemused
73

Kontrollikoda kontrollis lõpetatud ERFi/ÜFi projektidele seatud eesmärke ja näitajaid. Kontrollikoda järeldas, et projektid saavutasid oma peamised eesmärgid (vee kvaliteedi parandamine, joogiveele juurdepääsu parandamine või veekao vähendamine), mis olid esitatud vastavates tasuvusanalüüsides, teostatavusuuringutes, toetuslepingutes või projektitaotlustes (vt tabel 3).

Tabel 3

Kontrollitud ERFi/ÜFi projektide peamised eesmärgid

Liikmesriik Kontrollitud projektides käsitletud peamised eesmärgid Joogiveega seotud peamised tegevused
Bulgaaria Vee kvaliteedi parandamine
Veekao vähendamine
Veepuhastusjaama ja pumbajaama taastamine (suurprojekt) ning vanade veetrasside vahetus.
Ungari Vee kvaliteedi parandamine Veevarustussüsteemi taastamine ja uute pumbajaamade rajamine, ühendussüsteemi ehitamine olemasoleva jaotussüsteemi ja uue veetootmissüsteemi vahel, uute kaevude ehitamine uute veeallikate ärakasutamiseks ning uute veepuhastusjaamade rajamine.
Rumeenia Vee kvaliteedi parandamine
Joogiveele juurdepääsu parandamine
Veekao vähendamine
Veepuhastusjaamade taastamine ja rajamine, kaevude ja veehoidlate ehitamine, veevarustusvõrgu laiendamine ja taastamine.
74

Bulgaarias taastati Gabrovo suurprojekti raames veepuhastusjaam ja pumbajaamad (vt 4. foto). Lisaks taastati kõigi kolme projekti raames veevarustusvõrgu trassid ning väljastati tegevusload.

4. foto

Veepuhastusjaam Gabrovos (Bulgaaria)

© Bulgaaria keskkonna rakenduskava korraldusasutus.

75

Ungari puhul selgus proovikäitamise põhjal, et veekvaliteet on paranenud kõigi kolme kontrollitud projekti tulemusel. Kaks projekti (Békés ja Szekszárd) auditikülastuse ajal aga veel ei toiminud. Lisaks on neist ühe projekti puhul (Szekszárd) vaja täiendavaid investeeringuid, et tagada pikaajaline vastavus joogiveedirektiivi nõuetele. Selle põhjuseks oli puudulik kavandamine (vt 5. selgitus).

5. selgitus

Ühe ÜFi projekti puhul Ungaris (Szekszárd) on vaja täiendavaid investeeringuid

Doonau viimaste aastate väga madal veetase (keskmiselt 124 cm 2015. aastal võrreldes eelnevate aastate 150–250 cm-ga) on põhjustanud toorvee tavapärasest kõrgema raua- ja mangaanisisalduse. Selle tagajärjel ei vastanud mangaani parameetri analüüsid nõuetele ning rauasisaldus joogivees oli piirmäära lähedal. Pikaajalise nõuetele vastavuse tagamiseks tekkis vajadus raua ja mangaani täiendavaks kõrvaldamiseks, mida EL kaasrahastab perioodil 2014–2020 projekti raames, mille maksumus on 876 miljonit Ungari forintit (2,8 miljonit eurot).

Doonau madal veetase, mis projekti teostaja sõnul sellise olukorra tekitas, ei ole aga ebatavaline ning täiendavaid investeeringuid oleks võinud ette näha. Samasugune madal tase oli juba registreeritud 2003. ja 2011. aastal63.

5. foto

Kaev, mis annab kaldafiltratsiooni läbinud vett Doonaust (Ungari)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

76

Rumeenias saavutas kolmest kontrollitud projektist oma eesmärgi Cluj ja Sălaj maakondade projekt (joogivee töötlemise ja jaotuse parandamine), Călărași projekt saavutas eesmärgid vaid osaliselt (vt 6. selgitus).

6. selgitus

Eesmärkide osaline saavutamine ühe Rumeenia projekti puhul (Călărași)

Üks projekti eesmärkidest oli veekao vähendamine 19 protsendini. Tulemusnäitaja „füüsiline veekadu” eesmärki ei saavutatud, kuna veekadu hinnati enne projekti tegelikust väiksemaks. Hinnangus (34%) sisaldus ainult veekadu jaotusvõrgus, ning see põhines perioodi 2006–2007 andmetel, mil puudus joogivee võtmise, pumpamise ja jaotuse arvestussüsteem ning mitte kõikidel klientidel ei olnud veearvesteid.

Projekti lõpuks (juuli 2016) teatati veekao suuruseks umbes 56%. 2016. aasta lõpuks oli veekadu vähenenud ja oli alla 51%. Pärast projekti teatatud protsent hõlmab veekadu kogu veevarustussüsteemis, sh veevõtt ja töötlemine. Lõpparuannetes esitatud veekao suure hulga teiseks põhjuseks on asjaolu, et ehitustööleping, mis pidi lõppema märtsis 2013, sõlmiti alles juunis 2016, sest ettevõtte, kellega algselt leping sõlmiti, oli maksejõuetu.

Joogivee kvaliteedi parandamise eesmärgi osas näitasid pärast projekti rakendamist tehtud analüüsid, et vee kvaliteet vastas nõutud standarditele kõikides kohalikes omavalitsustes peale ühe (Lehliu), kus 2015. aastal tehtud analüüsi kohaselt ületasid kloorijääkide ja ammooniumi tasemed piirmäära vastavalt enam kui 9 protsendil ja peaaegu 17 protsendil juhtudest. Projekti toetusesaaja kohaselt ületati parameetrid suvel (juuli ja august), kui veepuhastusjaam saavutas olmevee töötlemisel maksimaalse võimsuse ning töötlemiseelne kogus ei olnud kloriidi puhul piisav.

77

Kolmas projekt (Constanța piirkond) saavutas samuti oma väljundinäitajad seoses füüsilise taristu taastamise või ehitamisega64, kuid tulemuseesmärkide täitmist saab kontrollida alles siis, kui perioodi 2014–2020 raames rahastatud ehitustööd 2019. aastal valmivad (vt punkt 79).

6. foto

Laboratoorsed analüüsid Călărașis (Rumeenia)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

78

Bulgaarias pidid projekti toetusesaajad lõpetamisetapis esitama korraldusasutusele aruande projektide väljunditest ja rahalisest rakendamisest, aga mitte projekti mõjudest. Bulgaaria projektid olid suunatud joogiveega seotud peamiste probleemide lahendamiseks, milleks olid veekadu ja teenuste katkestused. Sellele vaatamata puudusid toetuslepingutes neid kahte aspekti käsitlevad näitajad. Kontrollikoja audit kinnitas siiski, et kõik kontrollitud ERFi/ÜFi projektid aitasid kaasa veekadude ja teenuste katkestuste vähendamisele.

Viivitused projektide rakendamisel
79

Kõik Ungaris ja Rumeenias kontrollitud projektid lõpetati kavandatust hiljem. Ungari projektid lõpetati esialgsetes toetuslepingutes sätestatud ajakavast 6–8 kuud hiljem. Kaks kolmest Rumeenia projektist lõpetati enam kui 30-kuulise hilinemisega. Kolmandat projekti, mis pidi lõppema novembris 2015, pikendati ettevõtja maksejõuetuse tõttu programmitöö perioodini 2014–2020, ning lõpetamistähtaeg on nüüd 2019. aasta lõpus. Bulgaarias on olukord märgatavalt parem: kaks projekti lõpetati väikese viivitusega (kolm kuud) ja kolmas projekt lõpetati õigeaegselt.

Projektide rahaline rakendamine
80

Ungaris pidas vaid üks projekt kinni esialgsest hinnaprognoosist. Kahe ülejäänud kontrollitud projekti puhul (Békés ja Szekszárd) olid lõplikud kulud toetuslepingus ette nähtud kulude kogusummast vastavalt enam kui 20% ja 9% suuremad. Mõlemal juhul olid avaliku hankemenetluse järel ületatud kulud seotud prognoositust suurema ehitustööde maksumusega. Korraldusasutus kiitis suurenenud kulud heaks ning muutis mitu korda toetuslepingut. See viis ka ELi rahastamise suurenemiseni.

81

Bulgaarias ja Rumeenias olid aga kontrollitud projektide lõplikud kulud toetuslepingus ettenähtud summast oluliselt väiksemad (vahemikus 19–33%). See tulenes peamiselt kokkuhoiust riigihankemenetlustes. Ühe Bulgaaria suurprojekti (Gabrovo) puhul tulenesid vähenenud kulud ka projekti ulatuse läbivaatamisest (vt 7. selgitus).

7. selgitus

Kulude vähendamine Bulgaaria suurprojektis (Gabrovo)

Projektitaotlusele lisatud tasuvusanalüüsis eeldati ebaõigelt, et rahvaarvu suurenemisele järgneb veetarbimise kasv. Tegelikkuses aga rahvaarv hoopis vähenes. Nimetatud ebaõige oletuse tõttu hinnati vajamineva vee maht ning selleks nõutav investeering veepuhastusjaama taotluses tegelikkusest suuremaks. Projekti rakendamisel kohandati projekti kava realistlikuma demograafilise ja veetarbimise stsenaariumiga. Tänu kohandamisele ja kokkuhoiule seoses riigihankemenetlustega vähenesid kulud 33%.

Joogivee kadu veevarustussüsteemidest on endiselt suur

82

Veekadu tähendab peamiselt süsteemist enne lõpptarbijani jõudmist lekkivat vett (tehniline või füüsiline kadu) ning vett, mis tarbitakse ilma korrektse arvelduseta, näiteks ebaseaduslike ühenduste kaudu või asjakohaste veearvestiteta (äriline või ilmne kahju)65. Esimesel juhul suurenevad tootmiskulud tarbetult (sest vett toodetakse rohkem kui vaja), teisel juhul aga jääb tulu saamata. Veekadu hinnatakse tavaliselt vee sisse- ja väljavoolu vahe kaudu.

83

Maailmapanga 2015. aasta uuringu66 tulemusel oli ELi keskmine veekadu 2012. aastal umbes 34%. Külastatud liikmesriikidest teatas ainult Ungari madalama protsendi (24%). Rumeenia teatas veekao suuruseks 40% ja Bulgaaria üle 60% (vt joonis 3). Kõigis kolmes liikmesriigis on ajavahemikul alates 2005 (Rumeenia puhul alates 2007) kuni 2013 veekadu suurenenud. Andmed suurema veekao kohta tulenevad (eelkõige Rumeenias) parematest mõõteseadmetest, mistõttu on lekete mõõtmine täpsem.

Joonis 3

Veekadude osakaal (%) – Bulgaaria, Rumeenia ja Ungari

NB: Rumeenia andmed on 2007. aasta kohta.

Allikas: Liikmesriikidelt kogutud andmed (ministeeriumid, riiklikud statistikaametid ja veevarustusettevõtete ühendused).

84

Perioodil 2014–2020 tuvastas komisjon kolmes külastatud liikmesriigis vajaduse parandada veekasutuse tõhusust, sh vähendada veekadu67. Lisaks avaldas komisjon 2015. aastal ELi võrdlusdokumendi heade tavade kohta lekete haldamisel, et aidata liikmesriikidel need probleemid lahendada ja anda suuniseid sellise poliitika kavandamiseks, mis parandaks veekasutuse tõhusust kogu ELis68. Bulgaaria puhul on nõukogu riigipõhistes dokumentides rõhutatud veemajanduse parandamise vajadust alates 2012. aastast69.

85

Ungaris tegi veevarustusettevõtete ühendus 2008. aastal võrdlusanalüüsi, mille tulemused näitasid, et Ungaris oli keskmine veekadu 2008. aastal 15–17% (nelja parima veeteenuse osutaja puhul 10–13% ja halvima puhul 40%). Programmitöö perioodil 2007–2013 oli veekao vähendamine alla 20% üks ELi kaasrahastatud projektide valikukriteeriumidest.

86

Rumeenias loetakse veevarustussüsteemi kaod aktsepteeritavateks, kui need on alla 15% jaotusvõrku sisenenud vee hulgast70. Taastamis- või ajakohastamistööd on kohustuslikud, kui veekadu (veevõtust kasutajani) on üle 20%. Kuna rahastamine programmitöö perioodil 2007–2013 oli piiratud, oli prioriteediks veele juurdepääsu parandamine ja seega keskenduti veevarustusvõrgu laiendamisele.

87

Bulgaarias on veekadu muude ELi riikidega võrreldes väga suur: 60%. Kõikidele vee-ettevõtjatele on 2021. aastaks seatud veekao vähendamiseks individuaalsed eesmärgid. Ühtlasi tuleb aastaks 2026 saavutada riiklik eesmärk, milleks on 49%71. Lisaks seati perioodi 2014–2023 veevarustuse ja kanalisatsiooni strateegias riikliku tasandi eesmärgiks veekao vähendamine 30 protsendini aastaks 203972.

88

Tabelis 4 on näidatud veekadu enne ja pärast kontrollitud projektide rakendamist. Kontrollitud üheksast ERFi/ÜFi projektist aitasid kõik peale ühe veekadu vähendada (vt punkt 76 ja 6. selgitus). Uuema teabe kohaselt on aga selle projekti veekadu pärast projekti lõpetamist vähenenud.

Tabel 4

Veekadu enne ja pärast kontrollitud projektide rakendamist

Liikmesriik Projektid Veekadu enne projekti Eesmärgid Veekadu pärast projekti
Bulgaaria Projekt 11 (Gabrovo)1 73% 39% 44%
Projekt 2 (Veliko Tarnovo)1 70% (projekti hõlmataval alal) 20% 20% (projekti hõlmataval alal)
Projekt 3 (Panagyurishte)1 60% (projekti hõlmataval alal) Eesmärk seadmata 44% (projekti hõlmataval alal)
Ungari Projekt 1 (Békés) 30% Eesmärk seadmata 28%
Projekt 2 (Szekszárd) 13% Eesmärk seadmata 10,9%
Projekt 3 (Gyömrő) 8,8% Eesmärk seadmata 7,7%
Rumeenia Projekt 11 (Călărași) 34% (jaotussüsteemis) 19% 50,4% (kogu süsteemi puhul, sh veevõtt ja töötlemine)
Projekt 21 (Constanța) 64% 45,2% 44%
Projekt 31 (Cluj) 42% 36% 36,9%

1Need projektid hõlmasid võrgustiku osalist uuendamist, veekao andmed on aga saadaval ainult kogu võrgustiku kohta tervikuna.

ELi kaasrahastamisele lisaks on vaja märkimisväärseid täiendavaid vahendeid, et võimaldada juurdepääs joogiveele ja tagada ELi rahastatud investeeringute asjakohane säilitamine

89

Kontrollikoda hindas, kas külastatud liikmesriigid määratlesid täiendavad rahastamisvajadused kvaliteetse joogivee võimaldamiseks oma kodanikele, ning millises ulatuses seda on võimalik teha liikmesriigi avaliku ja erasektori vahenditest. Lisaks kontrolliti, kas veetariifide määramisel võeti asjakohaselt arvesse kulude katmise põhimõtet, nii et olemasolevat taristut saaks nõuetekohaselt hooldada.

Kolme külastatud liikmesriigi puhul on investeerimispuudujääk aastani 2020 hinnanguliselt 6 miljardit eurot

90

Rahaline toetus ELi eelarvest ei tohiks asendada riigi avaliku sektori vahendeid73. See tähendab, et olemas peavad olema piisavad avaliku ja erasektori vahendid, et pikas perspektiivis tagada investeeringute piisav tase ning hooldada ELi rahastamise toel juba rajatud taristuid, sest edaspidi neile ELi toetust ei anta.

91

Lisaks saab ühele kulule taotleda toetust vaid ühest ELi fondist või rahastamisvahendist74. Joogiveeprojektide puhul, mis loetakse tuluteenivaks, võib rahastada ainult toetuskõlblikku kulu, millest on maha arvatud potentsiaalne netotulu. Netotulu puhul võetakse arvesse mitte ainult sissetulevat, vaid ka väljaminevat rahavoogu, nagu tegevuskulud (sh hooldus) ja investeeringute asenduskulud konkreetse võrdlusperioodi jooksul.

92

Kokku olid ERFi/ÜFi eraldised joogiveega seotud investeeringutele EL13 liikmesriikides programmitöö perioodil 2007–2013 4 miljardit eurot ning programmitöö perioodiks 2014–2020 kavandatud toetuse suurus on 3,4 miljardit eurot. ERFi/ÜFi eraldised joogiveega seotud projektidele kolmes külastatud liikmesriigis on nii 2007–2013 kui 2014–2020 programmitöö perioodil umbes 3,7 miljardit eurot (tabel 5).

Tabel 5

ERFi/ÜFi eraldised joogiveega seotud projektidele Bulgaarias, Ungaris ja Rumeenias

Summad miljonites eurodes 2007–2013 2014–2020 Kokku
Bulgaaria 166 145 311
Ungari 529 216 745
Rumeenia 1 388 1 261 2 649
Kokku 2 083 1 622 3 705
93

2014. aastal võttis Bulgaaria vastu perioodi 2014–2023 veevarustuse ja kanalisatsiooni strateegia75, mille eesmärk oli parandada veeteenuste kvaliteeti ja saavutada ELi keskkonnaalased standardid. Selle dokumendi kohaselt on prognoositud joogiveega seotud investeerimisvajadused (veevõtt, töötlemine, ülekanne ja jaotamine) 2,5 miljardit eurot (5 miljardit Bulgaaria leevi). ELi poolt Bulgaariale perioodiks 2014–2020 joogiveega seotud investeeringuteks eraldatud toetus oli samas 145 miljonit eurot. See näitab, et Bulgaaria puhul on investeerimispuudujääk 2020. aastani ligi 1,6 miljardit eurot76.

94

Rumeenias võtsid ametiasutused joogiveedirektiivi kvaliteedistandarditest ja tähtaegadest kinnipidamiseks 2004. aastal vastu olmevee kvaliteedi rakenduskava, milles määratleti vajalikud meetmed, mis hõlmasid joogiveevarusid ja seonduvaid rahalisi vajadusi aastani 2015 (hinnanguliselt 5,6 miljardit eurot). Summa parandati hiljem perioodi 2014–2020 suurte infrastruktuuride rakenduskavas 5,8 miljardiks euroks, mis lisandub perioodil 2007–2013 juba tehtud investeeringutele (ELi osalus sellest oli 1,38 miljardit eurot). ELi poolt Rumeeniale perioodiks 2014–2020 joogiveega seotud investeeringuteks eraldatud toetus oli aga 1,26 miljardit eurot. See näitab, et Rumeenia puhul on investeeringuid aastani 2020 puudu ligi 4,54 miljardit eurot.

95

Ungaris on samuti vee kvaliteedi parandamisega seotud vajaduste täitmiseks vaja täiendavaid riiklikke või muid ressursse, seda küll oluliselt vähemal määral. 2013. aastal tehtud hindamise kohaselt on Ungaris vaja vee kvaliteedi parandamiseks kuni 2020. aastani investeeringuid vahemikus 415–460 miljonit eurot (130 000–140 000 miljonit Ungari forintit), samas kui ELi toetus programmitöö perioodil 2014–2020 on 216 miljonit eurot (67 634 miljonit Ungari forintit)77. See näitab, et Ungari puhul on investeerimispuudujääk aastani 2020 ligi 244 miljonit eurot.

Kasutajate makstavatest tasudest ei piisa projektide jätkusuutlikkuse tagamiseks

96

Veevarustusteenuste rahaline jätkusuutlikkus on tagatud, kui teenuste osutamisest saadav tulu on piisav, et katta tegevus- ja hoolduskulud ning tagasi teenida kapitalikulud, mis võimaldab teha uusi investeeringuid. See on kulude katmise põhimõte.

97

Nii programmitöö perioodi 2000–2006 kui 2007–2013 hõlmavad komisjoni suunised näevad ette, et vee hind peab katma vähemalt tegevus- ja hoolduskulud, samuti suure osa varade amortisatsioonikuludest78. Amortisatsioonikulusid võib kasutada näitajana, mille alusel arvutada tulevikus taristu uuendamiseks vajaminevad kulutused.

98

Programmitöö perioodil 2014–2020 sõltub rakenduskavade heakskiitmine kulude katmise eeltingimusest, mille kohaselt peavad veekasutuse eri valdkonnad andma piisava panuse veevarustusteenuste kulude katmisse79. See, milline on piisav panus, on aga liikmesriikide otsustada.

99

Bulgaarias ei kaeta perioodi 2014–2023 strateegia kohaselt paljudes Bulgaaria vee-ettevõtetes tegevuskulusid veetariifidest saadavast tulust, kuigi maksed on alates 2008. aastast suurenenud (veevarustustariifid suurenesid ajavahemikul 2008–2011 16%, 1,19 BGN/m3 kuni 1,38 BGN/m3). Kõikide selle strateegia käigus välja töötatud stsenaariumide puhul tuleks joogi- ja reovee kombineeritud tariife 2024. aastaks 2011. aasta tariifidega võrreldes kahekordistada, et saavutada nõuetele vastavuse ja jätkusuutlikkuse eesmärk.

100

Kulude katmise põhimõtte mittejärgimisega kaasneb märkimisväärne risk ELi kaasrahastatud taristute jätkusuutlikkusele. Näiteks Bulgaarias on keskmiselt vaja enam kui 400 miljonit eurot aastas (800 miljonit Bulgaaria leevi) ainuüksi selleks, et hoida olemasolevat veevarustusvõrku praeguses seisus. Ajavahemikul 2007–2011 investeeriti igal aastal keskmiselt aga alla 100 miljoni euro (200 miljoni Bulgaaria leevi)80.

101

Samal ajal peavad veevarustusteenused klientidele taskukohased olema. Komisjoni juhistes viidatakse 4%-le kodumajapidamise sissetulekust kui üldtunnustatud vastuvõetava hinna määrale, st veearve kogusumma (joogi- ja reovesi) võib moodustada 4% kodumajapidamise sissetulekust81. Kolme külastatud liikmesriigi õigusaktides võetakse arvesse vastuvõetava hinna põhimõtet. Bulgaarias loetakse hind vastuvõetavaks, kui veeteenuste arve ei ületa 2,5% asjaomase piirkonna kodumajapidamise keskmisest kuusissetulekust82. Rumeenias on üldine soovituslik vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastuvõetav hinnatase 3,5% kodumajapidamise riikliku tasandi keskmisest kuusissetulekust (linna- ja maapiirkonnad eraldi)83. Projektitaotlustes esitatud teabe alusel on tariifid vahemikus 2–2,5% kodumajapidamise keskmisest netosissetulekust. Ungaris on küll vastuvõetavat hinnataset õigusaktides mainitud84, kuid konkreetset vastuvõetavat hinda ei ole määratletud.

102

Bulgaarias ja Rumeenias määravad veetariifid vee-ettevõtjad ning reguleeriv asutus kinnitab need85. Mõlemas riigis sätestatakse riiklikes õigusaktides, et tariifid peaksid katma teenuse pakkumise kulud, tagama teenuse mõjusa ja kindla toimimise, keskkonnakaitse ning rahvatervise, vähendama ülemäärast tarbimist ning edendama kapitaliinvesteeringuid, tagamaks ettevõtja majandusliku sõltumatuse ning teenuste järjepidevuse86.

103

Rumeenias peavad ELi vahenditest rahastatud projekte rakendavad vee-ettevõtjad lisaks looma kogu investeerimisperioodiks reservfondi hoolduseks, asendamiseks ja arendamiseks. Seda tuleks rahastada veeteenuste eest saadud tuludest ning seega tuleks seda võtta arvesse tariifide määramisel87. Kolmest kontrollitud projektist kahe puhul ei võetud aga reservfondi tariifide määramisel arvesse. Ühe kontrollitud projekti (Călărași) vee-ettevõtja kohaselt oleks selle fondi tariifistruktuuri kaasamise tulemusel saadud veehinnad olnud kodumajapidamistest tarbijate jaoks liiga kõrged. Selle tagajärjel võib hooldus olla standarditele mittevastav ning pikemas perspektiivis võib seadmete asendamine osutuda võimatuks, mis seab ohtu veetaristu jätkusuutlikkuse.

104

Ungaris nõutakse kulude täielikku katmist ning alates 2012. aastast peab vastutav minister riiklikul tasandil sätestama määrusega üksikasjalikud nõuded tariifide määramiseks88. Samas õigusaktis täpsustati, et 2012. aastal võib tariife suurendada ainult kuni 4,2% võrreldes 2011. aasta tariifidega. 2013. aasta õigusaktis89 täpsustati, et tariife tuleb alates 2013. aasta juulist vähendada 10% võrreldes 2012. aasta tariifidega. Seejärel on hinnad püsinud muutumatuna, sest tariife käsitlevat määrust ei ole veel heaks kiidetud.

105

Kolme Ungaris kontrollitud projekti puhul olid 2016. aastal kehtinud tariifid keskmiselt 15% madalamad kui taotlustes esitatud tariifid, mida kasutati projektide hindamisel. See näitab, et kulude katmist ei pruugita saavutada ja seega võib hooldus olla puudulik. Lisaks ei pruugi pikemas perspektiivis jätkuda vahendeid varustuse asendamiseks ja seeläbi veetaristu jätkusuutlikkuse tagamiseks.

106

Kontrollikoda on mitmes varasemas aruandes toonud esile sarnaseid probleeme, mis on seotud riskiga, et saadud tulu ei ole ELi rahastatud taristu toimimise ja hoolduse tagamise seisukohast piisav90.

Järeldused ja soovitused

107

Üldiselt leidis kontrollikoda, et elanike juurdepääs joogiveele ja joogiveega varustamine on Bulgaarias, Ungaris ja Rumeenias paranenud. Suures ulatuses on see tingitud ERFist ja ÜFist viimastel aastatel rahastatud märkimisväärsetest investeeringutest. Siiski on endiselt piirkondi, kus elanikke varustatakse veega avalikust veevarustussüsteemist, mis ei vasta täies ulatuses ELi 1998. aasta joogiveedirektiivi nõuetele. Lisaks on vaja märkimisväärseid era- ja avaliku sektori investeeringuid, et tagada kvaliteetne vesi kõikide nimetatud liikmesriikide elanikele, tagades ühtlasi, et ELi rahastatud investeeringuid veevarustusse on võimalik asjakohaselt säilitada.

1998. aasta joogiveedirektiiv oli 2016. aasta lõpu seisuga suuremas osas rakendatud

108

Komisjon on teinud seiret joogivee direktiivi nõuete täitmise üle ning vajaduse korral kasutanud kõigis kolmes külastatud liikmesriigis rikkumismenetlusi. Ungarile ja Rumeeniale tehti nende ELiga liitumisel mitmeid erandeid, ning hiljem kehtestasid liikmesriigid ise täiendavad erandid. Liikmesriikidel on kohustus komisjoni otsekohe kõikidest suuri veevarustustsoone käsitlevatest eranditest teavitada, väikeste veevarustustsoonide puhul tuleb teavitada alates teisest erandist. 2016. aastaks vastasid kõigi kolme külastatud liikmesriigi õigusaktid joogiveedirektiivi nõuetele. Vaatamata kolme külastatud liikmesriigi vee kvaliteedi märgatavale paranemisele viimastel aastatel saab osa kodanikke endiselt joogivett, mis ei vasta kõikidele ELi kvaliteedistandarditele (vt punktid 31–41).

109

Iga kolme aasta tagant avaldatavad liikmesriikide aruanded olmevee kvaliteedi kohta on peamine vahend, mille abil komisjon avastab joogiveedirektiivis esitatud parameetrite väärtustele mittevastavust. Kontrollikoda leidis kehtivas seirekorras mitmeid puudusi. Esiteks esitavad liikmesriigid EEAle hilinemisega andmed, mille alusel komisjon hindab joogivee direktiivi rakendamist. Ungari sai näiteks perioodi 2011–2013 aruande valmis alles aprilliks 2016, enam kui aasta tähtajast hiljem. Teiseks ei avastanud EEA (mis teeb komisjoni nimel vastavusseiret) andmete ebajärjepidevust liikmesriikide perioodi 2011–2013 aruandluses. Kolmandaks leidis kontrollikoda, et kolmes külastatud liikmesriigis ei tehtud seiret kõikide parameetrite üle, ning võimalikke seireerandeid ei põhjendatud ega selgitatud. Olukord oli sama ka mõne kontrollitud ERFi/ÜFi projekti puhul: kontrollikoda leidis, et seiret ei ole tehtud kooskõlas joogivee direktiiviga ning kontrollitud on vähem parameetreid kui direktiivis nõutud. Joogiveedirektiivi kohaselt ei ole väikeste veevarustustsoonide kohta aruannete esitamine kohustuslik. Komisjonil puuduvad uurimisvolitused ja seega ei saa ta kontrollida, kas seiret tehakse vastavalt aruandlusele. Eeldatakse, et liikmesriigid esitavad aruanded heauskselt ja kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega (vt punktid 42–56).

110

Liikmesriigid peavad võtma vajalikke meetmeid, tagamaks, et tarbijatele on kättesaadav nõuetekohane ning ajakohane teave olmevee kvaliteedi kohta. Kontrollikoda leidis, et kolmes külastatud liikmesriigis oli see nõue riiklikesse õigusaktidesse õigesti üle võetud, kuid sellise teabe tarbijatele kättesaadavaks tegemise tavad erinevad märkimisväärselt ning kodanikele ei edastata regulaarselt ajakohastatud teavet joogivee kvaliteedi kohta. Komisjoni sellekohased suunised praegu puuduvad (vt punktid 57–59).

111

Joogiveedirektiivi läbivaatamine on osa komisjoni 2017. aasta tööprogrammist, ning selle eesmärgiks on käsitleda mitmeid puudusi, mille komisjon on avastanud liikmesriikide aruannete ja teaduslike nõuannete kaudu (vt punktid 60–67).

1. soovitus

Komisjon peaks tegema olemasoleva aruandluse alusel liikmesriigi seirelünkade järelkontrolli ning jõustama joogiveedirektiivi sellekohased nõuded.

Soovituse täitmise tähtaeg: 2018. aasta lõpp (praeguse aruandlusperioodi lõpp).

2. soovitus

Komisjon peaks joogiveedirektiivi käimasoleva läbivaatamise kontekstis käsitlema proportsionaalselt järgmiseid teemasid:

 1. väikeseid veevarustustsoone käsitlevate erandite kohta käiva teabe parem edastamine liikmesriikidelt komisjonile;
 2. aruandluskohustuse laiendamine väikestele veevarustustsoonidele;
 3. regulaarne aruandlus, mis tagab, et liikmesriikidelt saadakse ajakohastatud teavet joogiveedirektiivi nõuete täitmise kohta. Komisjon peaks kaaluma lahendusi nagu alternatiivsed IT-vahendid (näiteks andmete kogumine liikmesriikide haldusasutustelt), mis lihtsustaksid aruandlust, muutes selle kiiremaks ja tagades ajakohastatud teabe kättesaadavuse;
 4. nõuete parandamine seoses tarbijatele olmevee kvaliteeti käsitleva nõuetekohase ning ajakohase teabe kättesaadavaks tegemisega.

Soovituse täitmise tähtaeg: 2017. aasta lõpp.

Kõik kontrollitud ERFi/ÜFi projektid parandasid joogivee kvaliteeti asjaomastes piirkondades, kuid veekadu on endiselt probleem

112

Üldiselt saavutasid kontrollitud ERFi/ÜFi projektid oma peamised eesmärgid (vee kvaliteedi parandamine, joogiveele juurdepääsu parandamine või veekao vähendamine), mis olid esitatud vastavates toetuslepingutes või projektitaotlustes. Kõiki kontrollitud ERFi/ÜFi projekte peale ühe rakendati viisil, mis sobis kõige paremini tuvastatud vajaduste täitmiseks. Lisaks saavutasid kontrollitud lõpetatud ERFi/ÜFi projektid suurema osa oma eesmärkidest, kuid aeg-ajalt esines viivitusi (eelkõige Ungaris ja Rumeenias). Kolmest Ungaris kontrollitud projektist kahe puhul täheldati eelarves kavandatust suuremaid kulusid (vt punktid 73–81).

113

Aastal 2012 oli keskmine veekadu Ungaris umbes 24%, Rumeenias umbes 40% ja Bulgaarias üle 60%. ELi keskmine on umbes 34%. Kõigis kolmes liikmesriigis on veekadu ajavahemikul alates 2005 (Rumeenia puhul alates 2007) kuni 2013 suurenenud. Teatatud suurem veekadu on (eelkõige Rumeenias) seotud paremate mõõteseadmetega, mistõttu on lekete mõõtmine täpsem. Bulgaaria puhul on veemajanduse parandamise vajadust rõhutatud nõukogu riigipõhistes dokumentides alates 2012. aastast. Kontrollitud üheksast ERFi/ÜFi projektist aitasid kõik peale ühe veekadu vähendada. Uuema teabe kohaselt on aga selle projekti veekadu pärast projekti lõpetamist vähenenud. Veekadu on endiselt suur, eriti Bulgaarias ja Rumeenias, ning see mõjutab veevarustussüsteemi üldist tõhusust ja suurendab kulusid nii tarbijatele kui ühiskonnale tervikuna. Programmitöö perioodil 2007–2013 kasutas ainult Ungari kavandatud veekao vähendamist valikukriteeriumina ELi rahastatud projektide jaoks (vt punktid 82–88).

3. soovitus

Liikmesriigid peaksid nõudma, et veekao teatud piirini vähendamise kava oleks valikukriteerium kõikide veevarustussüsteemide projektide puhul, mis võimaldavad täita riiklikud eesmärgid.

Soovituse täitmise tähtaeg: 2017. aasta lõpp.

4. soovitus

Komisjon peaks toetama liikmesriike veekao vähendamisele suunatud meetmete edendamisel. Seda on võimalik saavutada näiteks veekao vähendamise eesmärgi lisamise kaudu ELi joogiveetaristule eraldatud rahastamise alla või suurendades veekao alaste andmete läbipaistvust.

Soovituse täitmise tähtaeg: järgmine programmitöö periood.

ELi kaasrahastamisele lisaks on vaja märkimisväärseid täiendavaid vahendeid, et võimaldada juurdepääs joogiveele ja tagada ELi rahastatud investeeringute asjakohane säilitamine

114

Olemas peavad olema piisavad avaliku ja erasektori vahendid, et pikas perspektiivis tagada investeeringute piisav tase ning hooldada ELi rahastamise toel rajatud taristuid. Rahaline toetus ELi eelarvest ei tohiks asendada liikmesriigi avaliku sektori vahendeid. ERFi/ÜFi eraldised joogiveega seotud projektidele kolmes külastatud liikmesriigis on nii programmitöö perioodil 2007–2013 kui 2014–2020 umbes 3,7 miljardit eurot. See tähendab, et kokku peavad külastatud liikmesriigid investeerima enam kui 6 miljardit eurot, et 2020. aasta lõpuks katta prognoositud vajadused. See näitab, et mitte kõiki vajalikke veetaristuinvesteeringuid ei ole võimalik teha, eriti Bulgaarias ja Rumeenias (vt punktid 90–95).

115

Veevarustusteenuste rahaline jätkusuutlikkus on tagatud, kui teenuste osutamisest saadav tulu on piisav, et katta tegevus- ja hoolduskulud ning tagasi teenida kapitalikulud, mis võimaldab teha uusi investeeringuid. See on kulude katmise põhimõte. Samal ajal peavad veevarustusteenused klientidele taskukohased olema. Programmitöö perioodil 2014–2020 on kulude katmise põhimõtte järgimine eeltingimuse täitmise nõude abil kohustuslikuks tehtud. See tähendab, et programmitöö perioodi 2014–2020 rakenduskavade heakskiitmine sõltub sellest, kas „veekasutuse eri valdkonnad annavad piisava panuse veevarustusteenuste kulude katmisse”. See, milline on piisav panus, on aga liikmesriikide otsustada. Üheski kolmest liikmesriigist ei ole kasutajate makstavad tasud piisavad veevarustussüsteemi tegevus- ja hoolduskulude katmiseks (vt punktid 96–106).

5. soovitus

Liikmesriigid peaksid:

 1. tagama, et veetariifid edendavad veetaristu jätkusuutlikkust, sh selle hooldust ja uuendamist;
 2. vajaduse korral kaaluma nende majapidamiste rahalist või muul viisil toetamist, kelle jaoks on veeteenuste hind vastuvõetavast hinnatasemest kõrgem, tagades ühtlasi ka kulude täieliku katmise veetariifide süsteemis.

Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata.

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana IVANOVA, võttis käesoleva aruande vastu 5. juuli 2017. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner LEHNE

Lisad

I lisa

ERFi/ÜFi kulutused veemajandusele ja joogiveega varustamisele (programmitöö perioodid 2007–2013 ja 2014–2020)

II lisa

Joogivee allikad ELis

Ligi 50% joogiveest saadakse põhjaveest ning ligi 40% pinnaveest1. Ülejäänud 10% joogiveest saadakse muudest allikatest, nagu põhjavee kunstlik toitumine2 või kaldafiltratsioon3.

Võetud veekogused (kõik tarbijad kokku) varieeruvad EL13 liikmesriikides märkimisväärselt, ulatudes 100 kuupmeetrist inimese kohta Maltal 1300 kuupmeetrini inimese kohta Eestis (vt joonis 1).

Joonis 1

Võetud veekogus inimese kohta (m3) 2013. aastal

1 Ungari ja Leedu andmed on aasta 2012 kohta.

Allikas: Eurostat.

Kodumajapidamiste joogiveega varustamine moodustab alla viiendiku kogu kasutatud veest4 (vt joonis 2).

Joonis 2

Veekasutus ELis

Allikas: EEA.

III lisa

Euroopa Kontrollikoja varasemad aruanded ja nende peamised järeldused

IV lisa

Joogiveedirektiiviga seotud rikkumismenetlused külastatud liikmesriikides

V lisa

Ülevaade kontrollitud projektidest

1Kõik toetussummad on esitatud kohalikus vääringus. Bulgaaria projektide puhul on eurodes esitatud summad arvutatud fikseeritud vahetuskursiga 1,95 583 BGN/euro. Rumeenia projektide puhul on eurodes esitatud summad arvutatud projektide heakskiitmise ajal kehtinud Infoeuro vahetuskursi ja projektide lõpetamise ajal kehtinud Infoeuro vahetuskursi keskmise alusel. Ungari projektide puhul on eurodes esitatud summad arvutatud vahetuskursiga 313,12 HUF/euro, mis oli ametlik vahetuskurss 31. detsembril 2015.

Komisjoni vastus

II

Komisjon tuletab meelde, et elanike turvaline juurdepääs kvaliteetsele joogiveele ei ole üks kehtiva joogiveedirektiivi eesmärkidest.

V a)

Komisjon nõustub soovitusega osaliselt ja rakendab seda järgmiselt.

Komisjon keskendub peamistele kindlaks tehtud lünkadele, mis mõjutavad joogivee kvaliteeti, aga ei saa piiratud ressursside tõttu võtta süsteemselt järelmeetmeid seoses kõigi seirekorra puudustega.

Ta uurib joogiveedirektiivi poolelioleva muutmise raames, kuidas on võimalik parandada aruandlust käsitlevaid sätteid.

V b)

Komisjon nõustub sisuliselt soovitustega b)1 kuni b)4. See oleneb siiski joogiveedirektiivi muutmise tulemusest, mis ei ole käesoleva aruande koostamise ajal teada, ning joogiveedirektiivi muutmise ettepaneku sisu oleneb suurel määral mõjuhinnangu järeldustest. Ettepanek ei ole veel lõplik ja komisjon uurib viise, kuidas parandada kindlaks tehtud vajakajäämisi. Selles kontekstis peab ettepanek olema kooskõlas parema õigusloome suuniste1 eesmärkidega, mille kohaselt komisjoni ettepanekud peavad saavutama poliitikaeesmärgid minimaalse kuluga ja andma maksimaalse kasu kodanikele, ettevõtjatele ja töötajatele, vältides igasugust põhjendamatut regulatiivset koormust, eriti väikeettevõtjate puhul.

V b)1

Komisjon kaalub direktiivi muutmise raames üldiselt, kuidas parandada väikeste veevarustustsoonidega seotud teavitamist, seiret ja aruandlust.

V b)2

Komisjon kaalub direktiivi muutmise raames üldiselt, kuidas parandada väikeste veevarustustsoonidega seotud teavitamist, seiret ja aruandlust, võttes ka väikeste veevarustustsoonide puhul kasutusele seire riskipõhise lähenemisviisi.

V b)3

Komisjon kaalub direktiivi muutmise raames üldiselt direktiivi aruandlust käsitlevate sätete muudatusi.

Aruandlus peaks parimal juhul keskenduma teabele, mis on vajalik nõuetele vastavuse kontrollimiseks (intsidendid, uued ained jms).

V b)4

Komisjon kaalub, kuidas parandada joogiveedirektiivi muutmise raames tarbijate juurdepääsu teabele, kuna see küsimus on määratud kindlaks parandamist vajava valdkonnana komisjoni talituste töödokumendis õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames joogiveedirektiivi 98/83/EÜ hindamise kohta2.

V c)

Komisjon nõustub selle soovitusega.

Komisjonile on veekao teema oluline ja ta kavatseb edendada joogiveedirektiivi muutmise raames meetmeid liikmesriikide tasandil vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele.

Samas kui vähendada veekadu ELi rahastatud tegevuse abil, siis võib selle tulemuseks olla hoolduse rahastamine, mis ei ole alati investeerimisprioriteet, eelkõige liikmesriikides, kus puudub elanikkonna vajaduste katmiseks piisav veevarustusvõrk.

VI

Komisjon märgib, et need soovitused on adresseeritud liikmesriikidele.

07

Aruandlus on liikmesriikide peamine poliitiline vahend, mille abil on võimalik tagada, et seire viiakse läbi ja et olmevee kvaliteeti käsitlev seireteave on saadaval.

Kui avastatakse, et direktiivi parameetrite väärtusi ei ole järgitud, siis võtavad liikmesriigid üldjuhul viivitamata järelmeetmeid.

11

Komisjon võttis järelmeetmeid seoses asjaoluga, et ainult pooled liikmesriigid esitasid väikeseid veevarustustsoone käsitleva teabe, algatades 2016. aastal vabatahtliku väikeste veevarustustsoonide nn lihtsama aruandluse (uuringu), kasutades lihtsustatud metoodikat (mikrobioloogiliste ja keemiliste parameetrite keskmine järgimine liikmesriikide poolt). Selle uuringu tulemused kinnitavad, et liikmesriikides järgitakse väikeste veevarustustsoonide puhul mikrobioloogilisi nõudeid üldiselt üle 98% juhtudest.

Tšehhi Vabariik teatas, et riigi ametiasutuste väitel oli nõuetele vastavuse tase ajavahemikus 2008–2010 kõrge, ja esitas nõuetele vastavuse näidisandmed vaatlusaastal 2011 ainult kaheksa valitud parameetri kohta.

14

Teave jaotusvõrgu veekao kohta märgiti 2008.–2010. aasta aruande peatükis „Lahendamist vajavad probleemid“ ühe näitena mitmete hulgas. Veekadu ei ole praegu joogivee aruandlusega hõlmatud. Komisjon kaalub, kuidas parandada joogiveedirektiivi muutmise raames veekao läbipaistvust.

15

Vt vastus punktile 14.

18

Komisjon tuletab meelde, et kehtiva joogiveedirektiiviga 98/83/EÜ reguleeritakse ainult olmevee kvaliteeti: sellega kehtestatakse kraanivee kvaliteedi miinimumkriteeriumid. Sellega ei reguleerita joogiveevarustust ega selle kvaliteeti ega kogust joogivee allika juures. Vee kättesaadavuse parandamise variante kaalutakse direktiivi muutmise raames lähtuvalt mõjuhinnangu tulemustest.

20

Veepoliitika raamdirektiivi artiklis 9 sätestatud kulude katmise põhimõte osutab lisaks rahalisele kulule ka keskkonna- ja ressursikulule.

21

Komisjon peab vastuvõetava hinna määra (4% kodumajapidamise sissetulekust) soovituslikuks ja kasutas seda kulude-tulude analüüsis. Komisjon märgib, et tingimused on Euroopa erinevates osades erinevad ja seetõttu peaksid vee-ettevõtjad ja reguleerivad asutused määrama veetariifide mis tahes vastuvõetava hinna piirmäärad kindlaks juhtumipõhiselt.

30 Teine taane

komisjon tuletab meelde, et joogiveedirektiiviga reguleeritakse ainult olmevee kvaliteeti.

Vt ka vastus punktile 18.

38

Ungarilt 2017. aasta veebruaris laekunud aruande kohaselt, mis näitab olukorda 31. detsembri 2016. aasta seisuga, ei vastanud veel nõuetele 18 kohalikku omavalitsust. Ungari ametiasutused teatasid komisjonile hiljutise kohtumise ajal, et eeldatava nõuetele vastavuse ajakava täitmine lükkub veelgi edasi. Komisjon on võtnud seda uusimat teavet nõuetekohaselt arvesse ja kaalub sellega seoses vajalike meetmete võtmist.

39

Komisjon märgib, et keskmiselt puutuvad need erandid tõenäoliselt väikestesse kuni väga väikestesse veevarustustsoonidesse.

Direktiivis sätestatud korrapärase aruandlustsükli kohaselt teatatakse 2015. aasta andmed komisjonile alles 2018. aasta alguses koos 2016. aasta andmetega.

Direktiivi aruandlusnõuete kohaselt võivad liikmesriigid siiski valida, kas teatada andmed väikeste veevarustustsoonide kohta.

Seetõttu on komisjonil raske neid olukordi tuvastada, aga kõnealune liikmesriik peaks võtma parandusmeetmeid.

40

Vt vastus punktile 39.

Lisaks sellele ei teatanud Bulgaaria väikeste veevarustustsoonide andmeid nitraatide/nitritite parameetrite kohta, vaid ainult joogivee mõõdetud kvaliteediparameetrite keskmise nõuetele vastavuse määra: 2011. aastal 97,8%, 2012. aastal 97,7% ja 2013. aastal 97,8%.

41

Kui komisjonil on olnud olemas vajalik teave (nagu Ungari puhul), siis on ta võtnud asjakohaseid õiguslikke meetmeid.

42

Komisjon märgib, et aruannete avaldamisel tekkivad viivitused on alates 2005. aastast vähenenud.

Hilinenud avaldamine oli osaliselt põhjustatud liikmesriikide aruannete esitamise ajast, terviklikkusest ja kvaliteedist.

43

Aruandlus on tõepoolest keerukas. Näiteks aruandeperioodil 2011–2013 tegid liikmesriigid väga palju analüüse: 4,1 miljonit mikrobioloogiliste, 7,1 miljonit keemiliste ja 17,5 miljonit indikaatorparameetrite analüüsi.

47

Liikmesriigid saavad vähendada seire sagedust, kui nende hinnangul parameetrit veevarustustsoonis ei esine, kooskõlas II lisa B osa tabeli 1 märkusega 4 (kuni 27. oktoobrini 2017) või kooskõlas direktiivi II lisa C osaga (pärast 27. oktoobrit 2017).

Lisaks sellele puuduvad komisjonil uurimisvolitused ja seetõttu ei saa ta kontrollida, kas seire toimub aruandes teatatud viisil. Eeldatakse et liikmesriigid esitavad aruandeid heas usus ja kooskõlas lojaalse koostöö põhimõttega.

49

Liikmesriigid saavad kasutada II lisa 2. osa „Üldseire“ üldist erandit, mille kohaselt tuleb kõigi artikli 5 lõigete 2 ja 3 kohaselt määratud parameetrite puhul teha üldseire, välja arvatud juhul, kui pädevad ametiasutused suudavad nende kindlaks määratud ajavahemiku puhul kindlaks teha, et parameeter ei esine tõenäoliselt veevarustustsoonis sellise kontsentratsiooniga, mis võiks põhjustada asjaomase parameetri väärtuse rikkumise riski. Liikmesriigid ei pea teatama komisjonile selle üldise erandi kasutamisest.

50

Enterokokkide rühma saab kasutada väljaheidetega saastumise E. coli indikaatorina. Kuna inimeste väljaheidetes sisalduvate soole enterokokkide arv on üldjuhul suurusjärgu võrra väiksem kui E. coli puhul, kasutatakse E. colit vee katsetamiseks sagedamini kui enterokokke.

Vt ka vastus punktile 49.

52

EEA on komisjoni teavitanud, et ta ei täida enam neid ülesandeid (andmete kvaliteedikontroll, hoidla jms) ega toeta piiratud ressursside tõttu enam komisjoni järgmise joogiveearuandluse käigus hoolimata sellest, et komisjon on nõudnud selle tegevuse jätkamist vähemalt kuni direktiivi muutmiseni lähitulevikus. Komisjoni talitused otsivad alternatiive, et koguda andmeid, kontrollida kvaliteeti ja valmistada riiklikke andmebaase ette viimaseks aruandluseks enne direktiivi muutmist, millega lihtsustatakse aruandluskohustusi.

Mõned vead (näiteks kirjavead) võivad tekkida isegi juhul, kui EEA kontrollib andmete kvaliteeti ja liikmesriik kontrollib need üle. Need üksikud vead ei sea kahtluse alla aruandluse täpsust tervikuna.

4. selgitus. Näide ebajärjepidevustest liikmesriikide aruandluses joogiveedirektiivi nõuete täitmise kohta, mille EEA oleks võinud avastada

Viga Rumeenia maakonnaaruande tabelis 3-2 ei märgatud hoolimata EEA kvaliteedikontrollist ja liikmesriigi poolsest ülekontrollimisest. Rumeenia riiklikus aruandes tähistab graafikul 2.2 esitatud arv kolibakterite 100% seiret, mille kohaselt probleeme ei olnud. See võib olla põhjus, miks viga tabelis ei märgatud.

EEA kontrollis nende andmete kvaliteeti, mille liikmesriigid komisjonile esitasid, ja liikmesriik kontrollis need üle. Seetõttu ei korraldatud täiendavat võrdlemist riiklike aruannetega, mis võisid erineda.

53

Komisjon on ka varem võtnud meetmeid, et reageerida väikeste veevarustustsoonidega seotud probleemidele. 9. novembril 2011 korraldati õpikoda ning avaldati uuring „Best Practices for conducting a risk-assessment for small water supplies“ (parimad tavad väikeste veevarustustsoonide riskihindamiseks), kokkuvõtvale aruandele lisatud konkreetsete liikmesriikide teabelehed ja brošüür „Framework for Action for the management of small drinking water supplies“ (väikeste joogiveevarustustsoonide majandamise tegevusraamistik). 2016. aasta uuring näitas, et olukord on 2010.–2013. aastaga võrreldes parem ja paraneb.

Lisaks sellele märkis komisjon oma talituste töödokumendis õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames joogiveedirektiivi hindamise kohta,3 et kehtiva joogiveedirektiivi nõrkus seisneb selles, et seal ei kasutatud piisavalt ennetavaid ohutuse kavandamise ja riskipõhiseid elemente. Komisjon kavatseb tegeleda sellega direktiivi muutmise ajal ja hindab praegu, millist mõju avaldab suurte ja väikeste veevarustustsoonide jaoks riskipõhise lähenemisviisi võimalik kasutuselevõtt, mille abil on võimalik lihtsustada menetlust, et suunata aeg ja ressursid peamiste riskidega tegelemiseks ning kulutõhusatele vee allikaga tegelemise meetmetele, ning vähendada halduskoormust.

58

Kehtiva joogiveedirektiivi kohaselt on lubatav, kui teabe kättesaadavusega seotud tavad teataval määral erinevad. Komisjon on juba märkinud oma talituste töödokumendis õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames joogiveedirektiivi 98/83/EÜ hindamise kohta, et oleks kasulik, kui asjaomast teavet levitataks rohkem.

69

Komisjon kaalub juba variante, kuidas tegeleda leketega, mis on tõhusat joogiveevarustust takistav probleem, nagu on märgitud joogiveedirektiivi esialgses mõjuhinnangus4.

75

Szekszárdi projekti eesmärgid saavutatakse eeldatavasti programmitöö perioodil 2014–2020.

5. selgitus. Ühe ERFi/ÜFi projekti puhul Ungaris (Szekszárd) on vaja täiendavaid investeeringuid

Kuigi Doonau veetase oli varem väga madal, ei ole võimalik prognoosida veetaseme languse täpset aega ja ulatust, mis mõjutab teatavate parameetrite kontsentratsioonide ennustatavust ja mille tõttu on seega raske kavandada töid selliselt, et need vastaks pikaajaliselt nõuetele. Samas kavatseb Ungari võtta aastatel 2014–2020 projektide hindamisel veelgi rohkem arvesse kliimamuutusi.

76

Vt 6. selgitus allpool.

6. selgitus. Eesmärkide osaline saavutamine ühe Rumeenia projekti puhul (Călărași)

Ajavahemikus 2007–2013 tehtud Ühtekuuluvusfondist kaasrahastatud investeeringud veesektorisse parandasid ettevõtjate suutlikkust esitada täpsemaid mõõtmistulemusi ja teha rajatud veevarustussüsteemide ja taristu üldise tulemuslikkuse paremat järelevalvet. Seega on 2014.–2020. aasta investeeringute prognoosimiseks kasutatud eeldused ja eesmärgid tõenäoliselt usaldusväärsemad. See näitab selgelt ELi investeeringute positiivset mõju ja liikmesriikide võimet õppida oma vigadest ning võtta asjakohaseid meetmeid, et vältida tulevikus samade probleemide tekkimist.

79

Komisjon on seisukohal, et Ungaris ja Rumeenias rahastatud projektid hilinesid nende keerukuse ja ülesehituse tõttu. Toetusesaajad saavutasid siiski üldjuhul oma eesmärgid.

Lisaks sellele tekkis Rumeenia vee-ettevõtjatel mitmeid probleeme, mis põhjustasid viivitusi hankemenetluse käigus.

Komisjon edendas erinevaid horisontaalseid algatusi toetusesaajate toetamiseks, näiteks standardsete hankedokumentide väljatöötamine, vee-ettevõtjate võrdlusuuringud ja tehniline abi, et maandada halva kvaliteediga lepingutest projekti rakendamisele avalduvat negatiivset mõju.

80

Projektikulude esialgsed prognoosid on üpris hinnangulised. Nimetatud kahe projekti puhul korraldati nõuetekohane avalik hankemenetlus ja lepingu hind kujunes turukonkurentsist lähtuvalt. Selle turu volatiilsuse arvesse võtmiseks võetakse iga projekti puhul kasutusele ettenägematute kulude reserv, et katta avalikust pakkumismenetlusest tulenevad kulude erinevused.

93

Strateegias määratud koguinvesteerimisvajadus ajavahemikul 2014–2020 on ligikaudu 6,1 miljardit eurot, mis on jaotatud järgmiselt: 2,5 miljardit eurot joogiveele, 2,2 miljardit eurot reovee kogumisele ja 1,4 miljardit eurot reovee puhastamisele. Kui võrrelda vajalikku 6,1 miljardit eurot ELi rahastamisega, mis on eraldatud vee ja reovee tarbeks programmitöö perioodidel 2007–2013 ja 2014–2020, on võimalik arvutada, et ELi rahastamine võib katta 30–40% veevarustuse ja kanalisatsiooni jaoks hinnanguliselt vajalikust summaarsest kapitalimahutusest.

Keskkonna rakenduskava 2014–2020 alusel on Bulgaaria veesektorile tehtud 1,016 miljardi euro suurusest Ühtekuuluvusfondi kogueraldisest eraldatud ligikaudu 145 miljonit eurot investeeringutena, et tagada olmeveevarustus, veemajandus ja joogivee kaitse. Nendele sektoritele tehtud eraldise puhul keskendutakse asulareovee puhastamise direktiiviga võrreldes nõuete täitmise lünga kõrvaldamisele, võttes arvesse selle nõuete täitmiseks vajalikke suuri investeeringuid, nagu on märgitud eespool.

Ühine vastus punktidele 94 ja 95.

Võttes arvesse, et veekvaliteedi parandamise nõuete täitmiseks on vaja täiendavaid ressursse, tuleks investeeringute puudujääk kõrvaldada riikide investeeringute abil.

96

Vt vastus punktile 20.

98

Kuigi asjakohase veetariifipoliitika rakendamine kuulub liikmesriikide vastutusalasse, on eeltingimusena sätestatud, et kulude katmine peab olema kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 9 lõike 1 esimese taandega, võttes vajaduse korral arvesse kulude katmise sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja majanduslikke tagajärgi ning kõnealuse piirkonna või kõnealuste piirkondade geograafilisi ja kliimatingimusi.

100

Komisjon toob sellega seoses esile, et programmitöö perioodi 2007–2013 lõpus suurenes ELi rahaliste vahendite kasutamise määr, mis võimaldas Bulgaarial kasutada peaaegu 95% vastava prioriteetse suuna eraldisest (ligikaudu 969 miljonit eurot).

101

Komisjon peab vastuvõetava hinna määra (4% kodumajapidamise sissetulekust) soovituslikuks.

Vt vastus punktile 21.

103

Komisjon märgib, et Rumeenias võeti ühiste tariifide strateegia kasutusele aastatel 2007–2013 ELi rahastatud projektide kulude-tulude analüüsi osana eesmärgiga toetada investeeringute pikaajalist jätkusuutlikkust ning võtta arvesse vastuvõetava hinna määraga seotud küsimusi.

Aastatel 2014–2020 kohandavad ja koondavad vee-ettevõtjad tariifide struktuuri metoodikat, et toetada nõuetele vastavate veeteenuste laiendamist täiendavatesse piirkondadesse ja katta muudetud kulude-tulude analüüsi suunistes kehtestatud nõuded seoses täieliku kulude katmise ja varade amortisatsiooniga. Projektid kavandatakse seda arvesse võttes.

105

Komisjon märgib, et kasutusel olevaid tariife vähendati. Seetõttu jälgib komisjon olukorda ja annab Ungari ametiasutustele soovitusi, tagamaks et eraldatakse täiustatud varade jätkusuutlikkuse jaoks vajalikud rahalised vahendid. Üksikjuhtudel võib siiski olla oluline kohandada pikema aja jooksul hoolikalt ja järk-järgult tariifipoliitikat, et vähendada veeinvesteeringute sotsiaalse taskukohasuse järsku moonutamist elanikkonna jaoks.

Vt ka vastused punktidele 98 ja 101.

109

Komisjon kaalub joogiveedirektiivi muutmise raames aruandlusnõuete muudatusi.

Komisjon soovib tagada, et aruandlus keskenduks teabele, mis on vajalik nõuetele vastavuse kontrollimiseks (intsidendid, uued ained jms). Komisjon kavatseb uurida selliseid variante nagu alternatiivsed IT-vahendid (näiteks riigi haldusasutuste andmete traalimine), et lihtsustada aruandlust, muuta see kiiremaks ja tagada ajakohase teabe kättesaadavus.

110

Võttes arvesse kehtivat õigusraamistikku, on komisjon seisukohal, et tarbijatele kättesaadavaks tehtava teabe nõudeid käsitlevad suunised saab kõige paremini koostada riigi tasandil.

1. soovitus

Komisjon nõustub soovitusega osaliselt ja rakendab seda järgmiselt.

Komisjon keskendub peamistele kindlaks tehtud lünkadele, mis mõjutavad joogivee kvaliteeti, aga ei saa piiratud ressursside tõttu võtta süsteemselt järelmeetmeid seoses kõigi seirekorra puudustega.

Ta uurib joogiveedirektiivi poolelioleva muutmise raames, kuidas on võimalik parandada aruandlust käsitlevaid sätteid.

2. soovitus

Komisjon nõustub sisuliselt soovitustega 2 a–d. See oleneb siiski joogiveedirektiivi muutmise tulemusest, mis ei ole käesoleva aruande koostamise ajal teada, ning joogiveedirektiivi muutmise ettepaneku sisu oleneb suurel määral mõjuhinnangu järeldustest. Ettepanek ei ole veel lõplik ja komisjon uurib viise, kuidas parandada kindlaks tehtud vajakajäämisi. Selles kontekstis peab ettepanek olema kooskõlas parema õigusloome suuniste5 eesmärkidega, mille kohaselt komisjoni ettepanekud peavad saavutama poliitikaeesmärgid minimaalse kuluga ja andma maksimaalse kasu kodanikele, ettevõtjatele ja töötajatele, vältides igasugust põhjendamatut regulatiivset koormust, eriti väikeettevõtjate puhul.

2. soovitus a)

Komisjon kaalub direktiivi muutmise raames üldiselt, kuidas parandada väikeste veevarustustsoonidega seotud teavitamist, seiret ja aruandlust.

2. soovitus b)

Komisjon kaalub direktiivi muutmise raames üldiselt, kuidas parandada väikeste veevarustustsoonidega seotud teavitamist, seiret ja aruandlust, võttes ka väikeste veevarustustsoonide puhul kasutusele seire riskipõhise lähenemisviisi.

2. soovitus c)

Komisjon kaalub direktiivi muutmise raames üldiselt direktiivi aruandlust käsitlevate sätete muudatusi.

Aruandlus peaks parimal juhul keskenduma teabele, mis on vajalik nõuetele vastavuse kontrollimiseks (intsidendid, uued ained jms).

2. soovitus d)

Komisjon kaalub, kuidas parandada joogiveedirektiivi muutmise raames tarbijate juurdepääsu teabele, kuna see küsimus on määratud kindlaks parandamist vajava valdkonnana komisjoni talituste töödokumendis õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames joogiveedirektiivi 98/83/EÜ hindamise kohta.

112

Vt märkused nimetatud punktide kohta.

Hoolimata viivitustest saavutati enamik eesmärke või need aitasid parandada olukorda vastavas piirkonnas. Ettenägematute sündmuste (Doonau veetaseme alanemine) tõttu ei olnud võimalik saavutada pikaajalisi nõuetele vastavuse eesmärke ühe nimetatud projekti puhul.

113

Hoolimata nõuetele vastavuse ja uue võrgutaristu rajamise tähtsustamisest märgib komisjon, et osa ajavahemikul 2007–2013 suurprojektide raames kaasrahastatud investeeringutest sisaldasid juhul, kui see oli nõuetekohaselt põhjendatud, olemasoleva taristu taastamise komponenti, et maandada veekaost uute investeeringute tootlusele avalduvat negatiivset mõju.

Aastatel 2014–2020 kasutatakse sama lähenemisviisi kõigis riikides, kus leket peetakse oluliseks teguriks.

3. soovitus

Komisjon märgib, et see soovitus on adresseeritud liikmesriikidele.

4. soovitus

Komisjon nõustub selle soovitusega.

Komisjonile on veekao teema oluline ja ta kavatseb edendada joogiveedirektiivi muutmise raames meetmeid liikmesriikide tasandil vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele.

Samas kui vähendada veekadu ELi rahastatud tegevuse abil, siis võib selle tulemuseks olla hoolduse rahastamine, mis ei ole alati investeerimisprioriteet, eelkõige liikmesriikides, kus puudub elanikkonna vajaduste katmiseks piisav veevarustusvõrk.

114

Komisjon on teadlik, et veesektori investeerimisvajadused (mis hõlmavad joogivett, reovee kogumist ja puhastust, üleujutuste ärahoidmiseks võetavaid meetmeid jms) võivad olla teatavates liikmesriikides tulevatel aastatel märkimisväärsed. ELi rahastamise tulevased prioriteedid tuleks määrata kindlaks, võttes arvesse liikmesriikide tegelikke vajadusi. Komisjon on teinud algatused, et mõista paremini investeerimisvajadusi veesektoris.

115

Komisjon märgib, et veepoliitika raamdirektiivi kohaselt peaks kulude katmine hõlmama ka keskkonna- ja ressursikulusid.

5. soovitus

Komisjon märgib, et see soovitus on adresseeritud liikmesriikidele.

Lühendid ja mõisted

Eeltingimused: Partnerluslepingutes määratletud kriteeriumidel põhinevad tingimused, mida käsitletakse kui mainitud lepingutega hõlmatud liidu toetuse mõjusa ja tõhusa kasutamise eeltingimusi. Programmitöö perioodi 2014–2020 Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi rakenduskavade ettevalmistamisel peavad liikmesriigid hindama nende tingimuste täitmist. Kui tingimused on täitmata, tuleb koostada tegevuskavad, et tagada nende täitmine 31. detsembriks 2016.

EL13: EL13 tähistab ELiga 2004. aastal või hiljem liitunud liikmesriike. Need on: Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Horvaatia, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia.

ELTL: Euroopa Liidu toimimise leping

Euroopa Keskkonnaamet (EEA): Euroopa Keskkonnaamet on Euroopa Liidu asutus.
Amet annab sõltumatut keskkonnaalast teavet neile, kes on seotud keskkonnapoliitika arendamise, vastuvõtmise, rakendamise ja hindamisega, ning ka laiemale üldsusele. EEA kogub andmeid ja koostab hinnanguid väga mitmesuguste keskkonnaga seotud teemade kohta.

Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrk (Eionet): Eionet on EEA, selle liikmete ja koostööd tegevate riikide partnerlusvõrgustik. See hõlmab EEAd, kuut Euroopa teemakeskust ja võrgustikku, mis koosneb 39 riigi ligi 1000 eksperdist, kes töötavad 400 riiklikus asutuses, mis tegelevad keskkonnaalase teabega. Eioneti kaudu koordineerib EEA riikide keskkonnaandmete edastamist.

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF): Fondi eesmärk on edendada Euroopa Liidu sisest majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades eri piirkondade arengutaseme vahelisi erinevusi peamiselt ettevõtetele antava finantstoetuse kaudu, millega toetatakse taristu loomist ja tootlikke töökohti loovaid investeeringuid.

Indikaatorparameetrid: Indikaatorparameetrid hõlmavad mikrobioloogilisi, keemilisi ja radioloogilisi parameetreid, mis annavad teavet joogivee puhastusprotsesside ja organoleptilise kvaliteedi kohta.

Joogivee ohutuse kava: Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) võttis joogivee ohutuse mõiste kasutusele aastal 2004. See hõlmab terviklikku riskihindamisel ja riskijuhtimisel põhinevat lähenemisviisi, mis katab kõik veevarustuse etapid alates veevõtust kuni tarbijani.
Vee-ettevõtjad ja riiklikud terviseasutused peaksid soovitavalt koostama iga veevarustustsooni jaoks oma joogivee ohutuse kava.

Joogiveedirektiiv: Nõukogu direktiiv 98/83/EÜ, 3. november 1998, olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32).

Kodanikualgatus: Euroopa kodanikualgatus on kodanike üleskutse Euroopa Komisjonile esitada õigusakti ettepanek ELi pädevusse kuuluvas küsimuses. Kodanikualgatust peavad toetama vähemalt üks miljon ELi kodanikku vähemalt seitsmest liikmesriigist 28st. Kõigis seitsmes liikmesriigis peab algatuse allkirjastama teatud minimaalne arv kodanikke. Kodanikualgatust käsitlevad eeskirjad ja menetlused on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruses (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta (ELT L 65, 11.3.2011, lk 1).

Kontrolljärelevalve: Kontrolljärelevalve eesmärk on teha kindaks, kas olmevesi vastab joogiveedirektiivis sätestatud asjaomaste parameetrite väärtustele. Kontrolljärelevalve kaudu saadakse korrapäraselt teavet olmevee organoleptilise (st aine värv, lõhn ja tekstuur) ja mikrobioloogilise kvaliteedi kohta ning andmeid joogivee puhastamise (eelkõige desinfitseerimise) tõhususe kohta. Kontrolljärelevalvet tuleb teha vaid mõne joogiveedirektiivis loetletud parameetri üle.

Korraldusasutus: Korraldusasutus on liikmesriigi määratud riiklik, piirkondlik või kohalik haldusasutus või avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, kelle ülesanne on rakenduskava juhtimine. Korraldusasutuse kohustuste hulka kuulub rahastatavate projektide valimine, järelevalve projektide elluviimise üle ning komisjonile esitatav finants- ja tulemuste alane aruandlus. Korraldusasutus on ka asutus, kes kehtestab toetusesaajate suhtes finantskorrektsioone komisjoni, Euroopa Kontrollikoja või liikmesriigi asjaomase asutuse auditite põhjal.

Programmitöö periood: Mitmeaastane raamistik Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kulude kavandamiseks ja rakendamiseks.

Rakenduskava: Rakenduskavas määratakse kindlaks liikmesriigi prioriteedid ja konkreetsed eesmärgid ning vahendite (ELi ja riigi avaliku ja erasektori kaasrahastamise) kasutamine projektide rahastamiseks asjaomase perioodi kestel, mille pikkus on praegu seitse aastat. Rakenduskava projektid peavad aitama saavutada teatud hulga eesmärke. Rakenduskava rahalised vahendid võivad olla pärit Euroopa Regionaalarengu Fondist, Ühtekuuluvusfondist ja/või Euroopa Sotsiaalfondist. Rakenduskava koostab liikmesriik ja komisjon peab selle heaks kiitma, enne kui ELi eelarvest saab makseid teha. Rakenduskava saab programmitöö perioodi jooksul muuta üksnes mõlema poole nõusolekul.

Riigipõhised soovitused: Riigipõhised soovitused on struktuursete probleemidega seotud soovitused, mida on sobiv käsitleda mitmeaastaste investeeringutega, mida tehakse otse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest vastavalt fondispetsiifilistes määrustes kehtestatud korrale. Riigipõhised soovitused võtab vastu komisjon vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 121 lõikele 2 ja artikli 148 lõikele 4.

Strateegia „Euroopa 2020“: Strateegia „Euroopa 2020“ on ELi kümneaastane tööhõive ja majanduskasvu strateegia. Strateegia käivitati aastal 2010, et luua tingimused arukaks, jätkusuutlikuks ja kaasavaks majanduskasvuks. Strateegial on viis peamist eesmärki, mis on seotud tööhõive, teadus- ja arendustegevuse, kliimamuutuste/energia, hariduse, sotsiaalse kaasatuse ja vaesuse vähendamisega.
Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta järeldused, mis täiendavad dokumenti KOM(2010) 2020 lõplik, 3. märts 2010, „EUROOPA 2020. AASTAL: aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia”.

Suured veevarustustsoonid: Suured veevarustustsoonid varustavad keskmiselt üle 1000 m³ veega ööpäevas või teenindavad rohkem kui 5000 inimest.

Suurprojekt: Suurprojekt on majanduslikult kokkukuuluvatest järjestikustest töödest koosnev ja täpset tehnilist funktsiooni täitev ning selgeid eesmärke omav projekt, mille kogukulu (mida võetakse arvesse fondide kaasrahastamise määramisel) ületab 50 miljonit eurot. Üldiselt on tegemist ulatuslike taristuprojektidega transpordi, keskkonna ja muudes sektorites, nagu kultuur, haridus, energeetika või IKT. Projektitasandil vajatakse komisjoni heakskiitu.
Programmitöö perioodil 2014–2020 suurendati kulu ülemmäära 75 miljoni euroni tegevuste puhul, mis edendavad artikli 9 lõike 1 punktis 7 esitatud temaatilist eesmärki (säästva transpordi edendamine ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamine).

Tulu mitteandev vesi: Tulu mitteandev vesi tähendab peamiselt süsteemist enne lõpptarbijani jõudmist lekkivat vett (tehniline või füüsiline kadu) ning vett, mis tarbitakse ilma korrektse arvelduseta, näiteks ebaseaduslike ühenduste kaudu või asjakohaste veearvestiteta (äriline või ilmne kahju). Esimesel juhul suurenevad tootmiskulud tarbetult (sest vett toodetakse rohkem kui vaja), teisel juhul aga jääb tulu saamata. Tulu mitteandva vee kogust hinnatakse tavaliselt vee sisse- ja väljavoolu vahe kaudu.
Lihtsustamise eesmärgil kasutatakse käesolevas aruandes „tulu mitteandva vee” asemel mõistet „veekadu”.

Veevarustustsoon: Veevarustustsoon on geograafiliselt määratletud piirkond, kus olmevesi võetakse ühest või mitmest allikast ning mille piires võib vee kvaliteedi lugeda enam-vähem ühetaoliseks.

Väikesed veevarustustsoonid: Väikesed veevarustustsoonid varustavad keskmiselt alla 1000 m³ veega ööpäevas või teenindavad vähem kui 5000 inimest.

Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (REFIT): Programmi raames vaatab komisjon pidevalt ja süstemaatiliselt läbi kõik ELi õigusaktid, et tuvastada ülemäärane halduskoormus, ebajärjepidevus ja ebatõhusad meetmed ning kindlaks määrata parandusmeetmed.

Ühisabi projektide toetamiseks Euroopa piirkondades (JASPERS): JASPERS on tehnilise abi partnerlus kolme partneri (Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga) vahel. JASPERS annab toetust saavatele riikidele sõltumatut nõu kahe ELi struktuuri- ja investeerimisfondi (Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond) kaasrahastatud kvaliteetsete suurprojektide ettevalmistamiseks.

Ühtekuuluvusfond (ÜF): Ühtekuuluvusfondi raames rahastatakse Euroopa Liidu sisese majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamise eesmärgil keskkonna- ja transpordiprojekte liikmesriikides, mille kogurahvatulu ühe elaniku kohta on väiksem kui 90% ELi keskmisest.

Üldjärelevalve: Üldjärelevalve eesmärk on saada teavet, et teha kindlaks, kas kõik joogiveedirektiivi parameetrite väärtused on täidetud või mitte.
Joogiveedirektiivi I lisa alusel kehtestatud parameetrite üle tehakse üldjärelevalvet.

Järelmärkused

1 Euroopa Keskkonnaamet, http://www.eea.europa.eu.

2 Nõukogu direktiiv 75/440/EMÜ, 16. juuni 1975, liikmesriikides joogivee võtmiseks ettenähtud pinnavee nõutava kvaliteedi kohta (EÜT L 194, 25.7.1975, lk 26).

3 Nõukogu direktiiv 80/778/EMÜ, 15. juuli 1980, olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 229, 30.8.1980, lk 11).

4 Nõukogu direktiiv 98/83/EÜ, 3. november 1998, olmevee kvaliteedi kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32).

5 Joogiveedirektiivi artikkel 7 ning II ja III lisa.

6 Joogiveedirektiivi artikkel 13.

7 http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171.

8 COM(2016) 666 final, 20.10.2016, „Kokkuvõttev aruanne joogivee kvaliteedi kohta Euroopa Liidus, milles käsitletakse direktiivi 98/83/EÜ artikli 13 lõike 5 kohaseid liikmesriikide aruandeid ajavahemiku 2011–2013 kohta”.

9 COM(2014) 363 final, 16.6.2014, „Kokkuvõttev aruanne joogivee kvaliteedi kohta ELis, milles käsitletakse direktiivi 98/83/EÜ kohaseid liikmesriikide aruandeid ajavahemiku 2008–2010 kohta”.

10 COM(2016) 666 final, lk 2.

11 Perioodi 2008–2010 teabelehtedest kogutud andmed väikeste veevarustustsoonide kohta liikmesriikide kaupa, http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html.

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta otsuse nr 1386/2013/EL, milles käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (ELT L 354, 28.12.2013, lk 171), prioriteetne eesmärk 3, punkt 54 (iii).

13 COM(2014) 363 final.

14 Euroopa Ülemkogu 17. juuni 2010. aasta järeldused, mis täiendavad dokumenti KOM(2010) 2020 lõplik, 3. märts 2010, „EUROOPA 2020. AASTAL: aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia”.

15 Otsus nr 1386/2013/EL, prioriteetne eesmärk 2, punkt 41.

16 Kokku eraldas EL programmitöö perioodil 2007–2013 reoveeprojektidele umbes 14,6 miljardit eurot, millest ligi 10 miljardit oli eraldatud EL13 liikmesriikidele. Programmitöö perioodiks 2014–2020 on ette nähtud umbes 10 miljardit eurot, millest ligi 7 miljardit eraldatakse EL13 liikmesriikidele.

17 Eurostat, avaliku veevarustussüsteemiga liitunud elanike arv, kood ten00 012.

18 http://www.right2water.eu/

19 COM(2014) 177 final, 19.3.2014, teatis vastuseks Euroopa kodanikualgatusele „Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus! Vesi on avalik hüve, mitte kaup!“

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1), artikkel 9.

21 Euroopa Komisjon, „Uus programmiperiood 2007–2013 – tasuvusanalüüsi koostamise metoodika juhised – töödokument nr 4“, 8/2006.

22 Eriaruanne nr 9/2010: „Kas ELi struktuurimeetmete kulutusi kodumajapidamiste veega varustamisele kasutatakse optimaalselt?“, eriaruanne nr 4/2014: „ELi veepoliitika eesmärkide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse: osalised edusammud”, eriaruanne nr 2/2015: „ELi toetus asulareoveepuhastitele Doonau vesikonnas: vajatakse täiendavaid jõupingutusi, aitamaks liikmesriikidel ELi reoveepoliitika eesmärke saavutada”, eriaruanne nr 23/2015: „Doonau vesikonna vee kvaliteet: veepoliitika raamdirektiivi rakendamisel on edusamme, kuid teha on veel palju” ja eriaruanne nr 3/2016: „Läänemere eutrofeerumisega võitlemine: tuleb võtta rohkem ja mõjusamaid meetmeid” (http://eca.europa.eu).

23 EPRS, „Veepoliitika õigusaktid, aruanne ühtsest Euroopast loobumise maksumuse kohta”, mai 2015.

24 Eriaruanne nr 9/2010.

25 Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikli 291 lõige 1.

26 Euroopa Liidu lepingu artikkel 17.

27 Ungari 1. mail 2004, Bulgaaria ja Rumeenia 1. jaanuaril 2007.

28 Rikkumismenetlus 2008/2247 (Ungari), 2009/2259 (Bulgaaria) ja 2009/2260 (Rumeenia).

29 9 peatükk „Keskkond”, VII lisa, osa C – Vee kvaliteet (ELT L 157, 21.6.2005, lk 166–171).

30 Üksikasjaliku teabe vee saastumise kohta põllumajandustavade tõttu leiate kontrollikoja eriaruannetest nr 23/2015 ja nr 3/2016.

31 „Development of a Concept for the Future of Reporting under the Drinking Water Directive – critical analysis report”, mai 2013.

32 http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171/deliveries.

33 Joogiveedirektiivi tabeli B1 märkus 4. Need sätted asendab joogiveedirektiivi uus II lisa, mida on muudetud komisjoni direktiiviga (EL) 2015/1787 (ELT L 260, 7.10.2015, lk 6) ja mille liikmesriigid peavad oma õigusesse üle võtma hiljemalt 2017. aasta oktoobriks.

34 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/1787, 6. oktoober 2015, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/83/EÜ (olmevee kvaliteedi kohta) II ja III lisa (ELT L 260, 7.10.2015, lk 6).

35 Arseen, boor, kaadmium, kroom, vask, elavhõbe, nikkel, plii, antimon ja seleen.

36 Bulgaaria 2012. aasta riigiaruanne keskkonna kohta, lk 102.

37 „Overview of the drinking water quality in Bulgaria, reporting 2011–2013 under DWD”, lk 12.

38 „Overview of the drinking water quality in Romania – Results of the reporting 2011–2013 under the Drinking Water Directive 98/83/EC”.

39 Tabel 3–2.

40 „Calitatea apei distribuite în sistem centralizat în zonele cu peste 5000 de locuitori sau cu un volum de distribuție de peste 1000mc/zi în anul 2013 (ZAP mari) – Raport sintetic”, avaldatud keskkonnariskide seire riikliku keskuse veebisaidil.

41 http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html and http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/small_supplies_en.html.

42 COM(2016) 666 final, lk 2.

43 Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõige 3.

44 „Towards a Guidance Document for the implementation of a risk-assessment for small water supplies in the European Union, Overview of best practices”, november 2011.

45 „Small drinking water supplies: a „Framework for action” to improve management”, ISBN 978–92–79–44 633–7 (http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/Small%20drinking%20water%20supplies.pdf).

46 Joogiveedirektiivi artikkel 13.

47 ELi joogiveedirektiivi läbivaatamist toetav uuring, hindamisaruanne, Ecorys, mai 2016.

48 Ungaris teavitatakse avalikkust riikliku tervise- ja meditsiiniteenistuse (ÁNTSZ) veebisaidil (www.antsz.hu) ja keskkonnatervise riikliku instituudi (OKI) veebisaidil (https://oki.antsz.hu). Veebisaite külastati 25. jaanuaril 2017.

49 Projekt BG161PO005–1.0.06–0073-C0001, Panagyurishte kohalik omavalitsus.

50 Projekt CCI 2007RO161PR003, Călărași maakond.

51 Projekt CCI 2009RO161PR005, Constanța piirkond.

52 Joogiveedirektiivi artikkel 11.

53 Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat, „Impact Assessment of possible Revisions to the Drinking Water Directive. Final report”, september 2008.

54 Maaila Terviseorganisatsioon, Guidelines for Drinking-water Quality, kolmas väljaanne, 2004 (www.who.int).

55 „Informal expert group on the implementation of Directive 98/83/EC (Drinking Water Directive)“.

56 Komisjoni direktiiv (EL) 2015/1787.

57 ELi joogiveedirektiivi läbivaatamist toetav uuring, hindamisaruanne, Ecorys, mai 2016.

58 SWD(2016) 428 final, „Refit Evaluation of the Drinking Water Directive 98/83/EC”.

59 „Support to the implementation and further development of the Drinking Water Directive (98/83/EC): Study on materials in contact with drinking water”, märts 2017.

60 COM(2016) 710 final, 25.10.2016, „Komisjoni 2017. aasta tööprogramm – Luues Euroopat, mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi”.

61 Teatis, WHO Euroopa piirkondlik esindus, CIRCABC.

62 JASPERS on tehnilise abi partnerlus kolme partneri (regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi, Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga) vahel. JASPERS annab toetust saavatele riikidele sõltumatut nõu kahe ELi struktuuri- ja investeerimisfondi (Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond) kaasrahastatud kvaliteetsete suurprojektide ettevalmistamiseks.

63 Ungari hüdroloogilise prognoosi teenistus (http://www.hydroinfo.hu).

64 Ülekande- ja jaotustrassi kilomeetrid, kaevude, veehoidlate, pumbajaamade ning kloorimis- ja puhastusjaamade taastamine või rajamine.

65 Tehniline mõiste on „tulu mitteandev vesi”, kuna selle eest ei ole võimalik arvet esitada. Lihtsustamise eesmärgil ning kuna vee-ettevõtjad ei esita alati üksikasjalikku teavet eri liiki tulu mitteandva vee kohta, kasutatakse käesolevas aruandes läbivalt mõistet „veekadu”.

66 Doonau piirkonna vee- ja kanalisatsiooniteenused, mai 2015 (http://sos.danubis.org/).

67 Riigi seisukoha dokumendid, Bulgaaria: viide Ares(2012)1 273 775–26/10/2012; Ungari: viide Ares(2012)1 286 381–30/10/2012; Rumeenia: viide Ares(2012)1 240 252–19/10/2012.

68 Muud CIS temaatilised dokumendid „Good Practices on Leakage Management”, 2015, ISBN 978–92–79–45 069–3 (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm).

69 Nõukogu soovitused 2012/C 219/03, 2013/C 217/03, 2014/C 247/02, 2015/C 272/08 ja 2016/C 299/08.

70 Reguleeriva asutuse korralduse nr 88–2007 lisa artikkel 116.

71 Liikmesriigi reguleeriva asutuse otsus ПК-1/22.6.2016.

72 Veevarustuse ja kanalisatsioonisektori arendamist ja haldamist käsitlev Bulgaaria Vabariigi strateegia perioodiks 2014–2023 (heaks kiidetud ministrite nõukogu 7. mai 2014 aasta otsusega nr 269) (http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5265).

73 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320), artikli 95 lõige 2.

74 Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõige 11.

75 Veevarustuse ja kanalisatsioonisektori arendamist ja haldamist käsitlev Bulgaaria Vabariigi strateegia perioodiks 2014–2023.

76 2,5 miljardit eurot on vaja 10 aastaks, seega aastas on vaja hinnanguliselt 250 miljonit eurot. Aastani 2020 jäänud seitsme aasta jooksul on vaja hinnanguliselt 1,75 miljardit eurot, millest tuleb maha arvata 145 miljonit eurot ELi rahastamist.

77 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste parandamise aspektid, lõplik hindamisaruanne nr 101/2012 – ÖKO Zrt -Budapest, 2013 (Msz.: 101/2012. Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései – Értékelési zárójelentés ÖKO Zrt -Budapest, 2013. Március).

78 Programmitöö perioodiks 2000–2006: tehniline dokument 1 – „Saastaja maksab” põhimõtte rakendamine – ühenduse struktuurifondide, Ühtekuuluvusfondi ja ISPA infrastruktuuriprojektidele antava toetuse määrade eristamine (6.12.99). Programmitöö perioodiks 2007–2013: tasuvusanalüüsi koostamise metoodika juhised, töödokument nr 4, 8/2006.

79 Määruse (EL) nr 1303/2013 eeltingimus 6.1.

80 Veevarustuse ja kanalisatsioonisektori arendamist ja haldamist käsitlev Bulgaaria Vabariigi strateegia perioodiks 2014–2023.

81 Euroopa Komisjon, „Uus programmiperiood 2007–2013 – tasuvusanalüüsi koostamise metoodika juhised – töödokument nr 4“, 8/2006.

82 Vee ja kanalisatsiooniteenuste reguleerimist käsitlev õigusakt, täiendavad sätted, artikli 1 lõige 4.

83 Kommunaalteenuste arendamise kiirendamist käsitlev riiklik strateegia (heaks kiidetud dokumendiga GD 246/2006).

84 Veeteenuseid käsitlev õigusakt CCIX.

85 Bulgaarias energeetikat ja veemajandust reguleeriv komisjon ja Rumeenias avalike teenuste haldamise eest vastutav reguleeriv asutus.

86 Vee kvaliteeti ja kanalisatsiooniteenuseid reguleeriv määrus Bulgaarias ja õigusakt 241/2006 Rumeenias.

87 ANRSC määruse nr 65/2007, millega kiidetakse heaks veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste hindade/tariifide määramise, kohandamise ja muutmise metoodika, artikli 8 lõige 1.

88 Veeteenuseid käsitlev õigusakt CCIX.

89 Õigusakti LIV (2013) artikkel 4, 1.11.2013.

90 Eriaruanded nr 9/2010 ja nr 2/ 2015.

1 Euroopa veepoliitika ja inimtervis, EEA aruanne nr 32/2016, lk 18, http://www.eea.europa.eu/publications/public-health-and-environmental-protection.

2 Kunstlik toitumine on kavandatud inimtegevus, mille kaudu suurendatakse põhjavee hulka tööde abil, mis on kavandatud suurendama pinnavee loomulikku täienemist või selle nõrgumist põhjaveekihti.

3 Kaldafiltratsioon on filtratsioon, mille käigus suunatakse joogiveeks mõeldud vesi puhastamiseks läbi jõe- või järvekalda. Seejärel suunatakse see veekogust veidi kaugemal asuvasse kaevu.

4 „Results and lessons from implementing the Water Assets Accounts in the EEA area”, EEA, tehniline aruanne nr 7/2013, 22. mai 2013, lk 71.

1 http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf

2 SWD(2016) 428 final

3 SWD(2016) 428 final

4 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1061434_et

5http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf

Sündmus Kuupäev
Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus 20.4.2016
Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele auditeeritavale) 19.5.2017
Aruande lõplik vastuvõtmine peale ärakuulamismenetlust 5.7.2017
Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis keeltes 11.8.2017

Auditirühm

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse konkreetseid eelarvevaldkondi või juhtimisega seotud teemasid hõlmavate ELi poliitika ja programmide auditite tulemused. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärgiks maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Kõnealuse tulemusauditi viis läbi ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse tehtud investeeringute kuluvaldkondade eest vastutav II auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Iliana Ivanova. Auditit juhtis kontrollikoja liige George Pufan, keda toetasid kabinetiülem Patrick Weldon ja kabineti atašee Mircea Radulescu, valdkonnajuhid Alain Vansilliette ja Myriam Cazzaniga, auditijuht Paolo Pesce ning audiitorid Zuzana Gullova, Zhivka Kalaydzhieva, Attila Horvay-Kovács ja Ana Popescu.

Vasakult paremale: Paolo Pesce, Myriam Cazzaniga, Patrick Weldon, George Pufan, Attila Horvay-Kovács, Zhivka Kalaydzhieva.

Kontakt

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2017

PDFISBN 978-92-872-7900-2ISSN 1977-5652doi:10.2865/078066QJ-AB-17-012-ET-N
HTMLISBN 978-92-872-7934-7ISSN 1977-5652doi:10.2865/703202QJ-AB-17-012-ET-Q

© Euroopa Liit, 2017

Euroopa Liidu autoriõiguste alla mittekuuluvate fotode või muu materjali kasutamiseks või reprodutseerimiseks tuleb taotleda luba otse autoriõiguste valdajalt.

KUST SAAB ELi VÄLJAANDEID?

Tasuta väljaanded:

(*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid (v.a mõne operaatori, hotelli ja telefonikabiini puhul).

Tasulised väljaanded: