Специален доклад
12 2017
natural resources logo

Прилагане на Директивата за питейната вода: качеството на водата и достъпът до нея са подобрени в България, Унгария и Румъния, но нуждите от инвестиции остават значителни

Относно доклада: В този доклад се разглежда въпросът дали действията на ЕС са подобрили качеството на питейната вода в България, Унгария и Румъния в съответствие с изискванията на Директивата за питейната вода от 1998 г.
Общото заключение е, че положението значително се е подобрило. Въпреки това все още съществуват области, в които гражданите се снабдяват с вода от обществената водоснабдителна мрежа, която не е изцяло в съответствие със стандартите на ЕС. Също така ще е необходимо значително допълнително национално публично и частно финансиране, за да се осигури достъп до вода с добро качество за всички граждани в тези държави членки, както и за да се гарантира задоволително поддържане на финансираните от ЕС инвестиции във водни съоръжения.
Наред с другото, Сметната палата препоръчва да се вземат под внимание няколко оставащи проблема в контекста на текущото преразглеждане на Директивата за питейната вода и да се осигури устойчивост на водната инфраструктура, като същевременно се гарантира социалната поносимост на услугата.

Настоящата публикация е достъпна на 23 езика и в следните формати:
PDF
PDF General Report

Кpатко изложение

Директивата за питейната вода
I

Водата е от основно значение за живота на нашата планета. Нашите екосистеми, общество и икономика се нуждаят от чиста прясна вода в достатъчни количества, за да се развиват. Опазването на здравето на гражданите на ЕС чрез безопасен достъп до качествена питейна вода от много години е елемент от политиката на ЕС. От 1975 г. ЕС е приел законодателство по отношение на водите, което има за цел да защити потребителите и ползвателите на вода от вредни въздействия. През 1980 г. беше приета директива относно стандартите за водите, предназначени за консумация от човека – „Директивата за питейната вода“ (ДПВ) – и впоследствие бе преразгледана през 1998 г. Понастоящем тази директива е в процес на преразглеждане.

Начин на провеждане на одита на Сметната палата
II

Чрез своя одит Сметната палта провери дали действията на ЕС са подобрили безопасния достъп на гражданите до качествена питейна вода в България, Унгария и Румъния. По-специално Сметната палата провери дали се спазват изискванията на Директивата за питейната вода; дали проверените проекти, финансирани от ЕФРР/КФ, са подобрили качеството на питейната вода и достъпа до снабдяването с нея; и дали генерираните приходи и допълнителното национално публично финансиране са достатъчни, за да гарантират поддържането и устойчивостта на финансираните от ЕС инвестиции във водоснабдителна инфраструктура.

III

Средствата от ЕФРР/КФ за управлението и доставянето на питейна вода от 2007 г. до 2020 г. в тези три държави членки възлизат на 3,7 млрд. евро. Одитът обхвана периода от присъединяването на посетените държави членки към ЕС до края на 2016 г.

Констатации на Сметната палата
IV

Като цяло Сметната палата заключава, че достъпът на гражданите и снабдяването с качествена питейна вода в България, Унгария и Румъния са се подобрили. Това до голяма степен се дължи на значителните инвестиции, финансирани от ЕФРР и КФ, осъществени през последните години. Въпреки това все още има райони, в които гражданите се снабдяват с вода от обществената водоснабдителна мрежа, която не отговаря напълно на стандартите на ЕС, определени в Директивата за питейната вода от 1998 г. Освен това са необходими значителни допълнителни национални публични и частни инвестиции за гарантиране на достъпа до вода с добро качество на всички граждани в тези държави членки и за да се гарантира, че финансираните от ЕС инвестиции във водни съоръжения могат да се поддържат адекватно.

Какви са препоръките на Сметната палата
V

Комисията следва да:

 1. проследява пропуските в мониторинга на държавите членки въз основа на съществуващата система на докладване и прилага изискванията на Директивата за питейната вода в това отношение;
 2. в контекста на настоящото преразглеждане на Директивата за питейната вода да разгледа следните въпроси по пропорционален начин:
  1. усъвършенстване на предоставянето на информация от държавите членки за Комисията относно дерогациите във връзка с малките зони на водоснабдяване;
  2. разширяване на изискванията за докладване, така че да бъдат включени и малките зони на водоснабдяване;
  3. Редовно докладване, чрез което да се събира актуална информация от държавите членки относно съответствието с Директивата за питейната вода. Комисията следва да обмисли варианти като алтернативни инструменти на информационните технологии (напр. събиране на данни от националните администрации) с цел да се улесни и направи по-бърза процедурата на докладване и да се осигури наличието на актуална информация;
  4. усъвършенстване на изискванията за предоставяне на потребителите на адекватна и актуална информация за качеството на водите, предназначени за консумация от човека;
 3. насърчава държавите членки да предприемат действия, целящи намаляване на водните загуби. Това може да се постигне например чрез включване на намалението на водните загуби в обхвата на финансирането от ЕС в областта на инфраструктурата за питейна вода или чрез повишаване на прозрачността на водните загуби.
VI

Държавите членки следва да:

 1. изискват плановете за постигане на определено ниво на намаляване на загубите на вода да бъдат включени като критерии за подбор за всички проекти за водни съоръжения, които позволяват изпълнението на националните цели;
 2. направят необходимото за това цената за водните услуги да осигурява устойчивост на водната инфраструктура, включително нейното поддържане и обновяване;
 3. обмислят, ако е необходимо, предоставянето на финансова и друга форма на подкрепа за домакинствата, за които разходите за водни услуги надхвърлят равнището на социална поносимост, като същевременно гарантират пълно възстановяване на разходите в структурата на цените на водата.

Въведение

Директивата на ЕС за питейната вода

01

Водата е от основно значение за живота на нашата планета. Нашите екосистеми, общество и икономика се нуждаят от чиста прясна вода в достатъчни количества, за да се развиват. Опазването на здравето на гражданите на ЕС чрез безопасен достъп до качествена питейна вода от много години е елемент от политиката на ЕС. От 1975 г. ЕС е приел законодателство по отношение на водите, което има за цел да защити потребителите и ползвателите на вода от вредни въздействия. Осигуряването на високо качество и сигурно снабдяване на всички европейци е неразделна част и от политиката на ЕС в областта на околната среда1.

02

Първата директива относно качеството на питейната вода в държавите членки беше приета през 1975 г.2 Следваща директива относно стандартите за водите, предназначени за консумация от човека, е „Директивата за питейната вода“ (ДПВ), която има за цел да опазва здравето на хората от вредните последици от замърсяването на водите, предназначени за консумация от човека (вж. каре 1). Тя беше приета през 1980 г.3 и впоследствие преразгледана през 1998 г.4 Понастоящем тази директива е в процес на преразглеждане.

Каре 1

Директива за питейната вода

В ДПВ се определят стандарти за качество за питейната вода в ЕС по 48 параметъра, които трябва да се контролират и проверяват редовно от държавите членки. Параметрите се разделят на три категории:

 • микробиологични параметри (от значение за здравето на хората), които обхващат предимно параметрите Е. коли и ентерококи;
 • химически параметри (от значение за здравето на хората), които варират от специфични вещества като отделни метали и отделни органични съединения до генерични вещества като пестициди и субпродукти от дезинфекцията;
 • индикативни параметри, които предоставят информация за процесите на пречистване и органолептичните (т.е. цвят, мирис и вкус на дадено вещество) и естетическите качества на питейната вода, които са комбинация от микробиологични, химически и радиологични параметри. Неизпълнението на индикативните параметри е сигнал, че може да има проблем със снабдяването, който трябва да бъде проучен и разгледан, за да се установи дали здравето на хората не е изложено на риск.
03

В директивата се предвижда възможност държавите членки временно да се отклоняват чрез дерогация от изискваните стандарти за качество на водата. Тези дерогации може да продължават до три години и може да бъдат удължавани два пъти (с по още три години за всяко удължаване).

Правила за мониторинг и докладване

04

Държавите членки са задължени да създадат зони на водоснабдяване и подходящи програми за мониторинг в съответствие с минималните изисквания, определени в ДПВ5. В ДПВ се прави разграничение между:

 • зони на водоснабдяване, които осигуряват повече от 1 000 m³ вода средно на ден или обслужват повече от 5 000 души, известни като „големи зони на водоснабдяване“ (ГЗВ),
 • зони на водоснабдяване, които осигуряват по-малко от 1 000 m³ вода средно на ден или обслужват по-малко от 5 000 души, известни като „малки зони на водоснабдяване“ (МЗВ), и
 • зони на водоснабдяване, които осигуряват по-малко от 10 m³ вода средно на ден или обслужват по-малко от 50 души, известни като „много малки зони на водоснабдяване“.
05

Освен това ДПВ изисква държавата членка да предоставя на потребителите актуални данни6 и на всеки три години да публикува доклад относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, обхващащ изминалите три години. Тези доклади следва да се публикуват в рамките на една календарна година от края на периода на докладване и следва да се изпращат на Комисията в срок до два месеца от тяхното публикуване.

06

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) събира данни за качеството на водите от държавите членки от името на Комисията чрез онлайн инструмент за докладване7. ЕАОС също така отговаря за проверката на качеството на информацията в базата данни и изготвя национални бази данни, които се потвърждават от държавите членки. Въз основа на тези данни Комисията публикува обобщаващ доклад за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, общо за Европейския съюз в рамките на девет месеца от получаването на докладите на държавите членки.

07

В този доклад, който е основният инструмент за разкриване на неспазването от държавите членки на определените в ДПВ параметрични стойности, всяка държава членка следва да докладва за качеството на водите във всички ГЗВ. Докладването за МЗВ е на доброволен принцип. Държавите членки могат да изключат от изискванията на разпоредбите на ДПВ много малките зони на водоснабдяване, т.е. индивидуалните водоснабдявания, които осигуряват по-малко от 10 m³ вода средно на ден или обслужват по-малко от 50 души.

Качество на питейната вода в ЕС

08

Като част от изискването на ДПВ за оценяване на качеството на питейната вода, в държавите членки годишно се извършват няколко милиона анализа. Например през периода на докладване 2011—2013 г. са извършени 4,1 млн. анализа на микробиологичните параметри, 7,1 млн. на химическите параметри и 17,5 млн. на индикативните параметри (вж. каре 1). Ако най-малко 99 % от всички извършени в дадена година анализи отговарят на стандарта, счита се, че в държавата членка са спазени определените в ДПВ параметрични стойности.

09

В случая на индикативните параметри, фактът, че даден стандарт е надвишен, не означава непременно несъответствие с ДПВ, тъй като в повечето случаи няма пряка заплаха за здравето на хората. Въпреки че повечето индикативни параметри не представляват пряка заплаха за здравето на хората, те може да имат непряко въздействие върху качеството на водата чрез вида, вкуса или мириса на водата, а оттам и да повлияят върху възприемането ѝ от страна на потребителя. Например определеният праг за желязото в ДПВ е 200 µg/l. При концентрация на желязо 300 µg/l водата има характерен вкус и помътнява. Следователно този резултат е неприятен за потребителите. Здравословната стойност е 2 000 µg/l, което значително надвишава това, което е приемливо за потребителите. Индикативните параметри биха могли да попречат също и на правилното пречистване. Например наличието на органични вещества може да доведе до недостатъчна дезинфекция.

10

Като цяло качеството на питейните води в ЕС е добро8. По-специално огромната част от големите зони на водоснабдяване (ГЗВ) показват висока степен на съответствие с микробиологичните и химическите параметри, определени в ДПВ (вж. подробни данни в таблица 1). Освен това общото съответствие в ЕС се е подобрило значително в сравнение с периода на докладване 2008—2010 г.9

Таблица 1

Държави членки1 и степен на съответствие

  2008—2010 г. 2011—2013 г.
Обща степен на съответствие на микробиологичните параметри
> 99 % 23 27
95 % < X < 99 % 4 -
< 95 % - -
Обща степен на съответствие на химическите параметри
> 99 % 11 26
95 % < X < 99 % 11 12
< 95 % 5 -
Обща степен на съответствие на индикативните параметри
> 99 % 7 21
95 % < X < 99 % 10 53
< 95 % 10 14

1Хърватия, която се присъедини към ЕС на 1 юли 2013 г., беше освободена от процедурата на докладване за периода 2011—2013 г.

2Унгария.

3Дания, Кипър, Латвия, Унгария и Словения.

4По отношение на индикативните параметри Малта е докладвала степен на съответствие около 90 % поради много ниските степени на съответствие при хлоридите.

 

Източник: Разработка на ЕСП, основана на публикуваните данни в Обобщаващия доклад за качеството на питейната вода в Съюза.

11

По отношение на МЗВ (които обслужват общо около 65 млн. души в ЕС) средната степен на съответствие за периода на докладване 2011—2013 г. е била над 98 %10. Тази обща стойност показва напредък в сравнение с периода на докладване 2008—2010 г., когато средно едва около 59 % от всички МЗВ са били в пълно съответствие с изискванията на ДПВ11. За периода 2008—2010 г. всички държави членки с изключение на Чешката република са докладвали за МЗВ. За периода на докладване 2011—2013 г. обаче едва около половината държави членки (представляващи около 34,6 млн. потребители, обслужвани от МЗВ) са предоставили информация. Това се дължи на факта, че докладването за МЗВ не е задължително.

12

Недостатъци в мониторинга на МЗВ са отчетени и в Седмата програма за действие за околната среда (ПДОС), където се призовава за увеличаване на усилията за прилагане на ДПВ, по-специално по отношение на МЗВ12.

Загуби във водоснабдителните системи

13

Важен въпрос, който засяга снабдяването с питейна вода, е високият процент физически загуби на вода. Това се дължи главно на течове от разпределителните мрежи, които са лошо поддържани или се нуждаят от ремонт. Процентът загуби на вода се изчислява като съотношението между нефактурираната вода и общото количество вода, което постъпва във водоснабдителната мрежа.

14

Съгласно публикуваните през 2014 г. данни за периода 2008—2010 г., в около половината от държавите членки над 20 % от чистата питейна вода се е губила в разпределителната мрежа, преди да успее да достигне до крановете на потребителите, а в някои държави членки тези загуби са достигали 60 %13. За периода 2011—2013 г., за разлика от предходния период, не е предоставена информация във връзка със загубите на вода нито в обобщаващия доклад, нито в докладите на държавите членки.

15

Намаляването на загубите е важно от екологична гледна точка (икономия на ресурси) и засяга съществено резултатите от дейността на водоснабдителните предприятия. Стратегията „Европа 2020“ отдава голямо значение на ефективността на ресурсите, а това предполага да се увеличи ефективността на водните ресурси чрез реализиране на допълнителни ползи от използването на по-малко енергия за пречистване и пренос на водата и чрез намалени сметки за вода и загуби на вода14. Освен това в Седмата програма за действие за околната среда се изтъква необходимостта от повишаване на ефективността чрез обновяване на инфраструктурата15.

Финансирането от ЕС се осъществява главно чрез ЕФРР и КФ

16

Основният източник на финансиране от ЕС за водна инфраструктура са европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове). По-специално проектите се финансират чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ).

17

Много проекти, свързани с питейна вода, се осъществяват съвместно с проекти за отпадъчни води16. През програмния период 2007—2013 г. са отпуснати повече от 7,3 млрд. евро за проекти, свързани с питейна вода. От тях около 4 млрд. евро са били предназначени за държавите членки от ЕС-13. За програмния период 2014—2020 г. общият размер на заделените средства за питейна вода е около 4,7 млрд. евро, от които около 3,4 млрд. евро са предназначени за държавите членки от ЕС-13 (вж. приложение І).

Достъп до питейна вода

18

В целия ЕС съществува голямо наличие на безопасна питейна вода. Все още обаче съществуват региони, които не осигуряват на гражданите достъп до водоснабдителни услуги. По данни на Евростат17 процентът от населението, свързано с обществена водоснабдителна мрежа, се различава значително между държавите членки. В Румъния този процент е най-нисък, като едва 62 % от населението е свързано с обществена водоснабдителна мрежа (вж. фигура 1). В приложение ІІ е представена обща информация за източниците на питейна вода в ЕС.

Фигура 1

Процент от населението, свързано с обществена водоснабдителна мрежа през 2013 г. в посетените държави членки

Източник: Евростат.

19

През декември 2013 г. европейската гражданска инициатива Right2Water („Право на вода“) събра близо 1,9 млн. подписа във всички държави членки. С тази инициатива Комисията се приканва да „[…] предложи законодателство, което да реализира човешкото право на вода и санитарно-хигиенни условия, както са признати от Обединените нации, и да насърчава осигуряването на вода и санитарно-хигиенни условия като основни обществени услуги за всички“18. През 2014 г. Комисията публикува своята оценка на вече предоставената подкрепа от ЕС за питейна вода с добро качество и насърчи държавите членки да гарантират достъп до минимално водоснабдяване за всички граждани на ЕС19.

Цена на водата

20

Принципите, които следва да бъдат прилагани при определянето на цените на водата, а именно възстановяване на разходите и социална поносимост на цените на водните услуги, са определени в Рамковата директива за водите от 2000 г.20 На практика, за да могат да допринесат за устойчивостта на водната инфраструктура, цените следва да покриват най-малко оперативните разходи и разходите за поддръжка, както и значителна част от разходите за амортизация на активите.

21

Същевременно водните услуги трябва да бъдат социално поносими за потребителите. Когато определят цената на водата държавите членки може да вземат под внимание социалните, екологичните и икономическите последици, в стремежа си да гарантират, че цените на водните услуги остават поносими. Насоките на Комисията посочват до 4 % от дохода на домакинство като общоприет показател за степента на социална поносимост, т.е. общата сметка за вода (питейна вода и отпадъчни води) може да представлява 4 % от дохода на домакинството21.

Предишни одити на ЕСП и други скорошни проучвания във връзка с политиката за водите

22

През последните години Сметната палата публикува редица доклади относно политиката за водите и инвестициите на ЕС в инфраструктура за питейна вода и отпадъчни води22. В приложение ІІ са обобщени техните основни заключения.

23

През май 2015 г. Службата на ЕП за парламентарни изследвания публикува доклад относно ДПВ23.

Обхват и подход на одита

24

Чрез настоящия одит Сметната палата провери дали действията на ЕС са подобрили безопасния достъп на гражданите до качествена питейна вода в България, Унгария и Румъния. По-специално Сметната палата провери дали:

 • изискванията на Директивата за питейната вода са спазени;
 • проверените проекти, финансирани от ЕФРР/КФ, са подобрили качеството на питейната вода и достъпа до снабдяване с нея;
 • генерираните приходи и допълнителното национално публично финансиране са достатъчни, за да гарантират поддържането и устойчивостта на финансираните от ЕС инвестиции във водоснабдителна инфраструктура.
25

Сметната палата реши да се съсредоточи върху държавите членки от ЕС-13, тъй като през 2010 г. вече публикува специален доклад по темата за питейната вода през програмния период 2000—2006 г., който беше насочен към държавите членки от ЕС-1524. Тези държави членки бяха избрани главно заради размера на заделените за тях средства от ЕС в периода 2007—2020 г. (3,7 млрд. евро), които представляват около 50 % от общия размер на средствата от ЕС за управление и снабдяване с питейна вода за държавите членки от ЕС-13 (вж. приложение І, ограничения достъп до питейна вода (в случая на Румъния) и поради високото равнище на загуби на вода, докладвани през периода 2008—2010 г.

26

Одитът се основава на данни, предоставени от Комисията и от посетените държави членки. По-специално той беше извършен посредством:

 • интервюта с представители на Генерална дирекция „Околна среда“ и Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“;
 • аналитичен преглед на приложимата документация на ниво ЕС и на национално ниво;
 • интервюта с представители на Министерството на околната среда, Министерството на здравеопазването, Управляващия орган, регулаторните органи и т.н. на избраните държави членки;
 • посещения и проверки на девет проекта по ЕФРР/КФ (по три във всяка от трите посетени държави членки), включително документация по проектите като заявления, договори за безвъзмездна финансова помощ, доклади и други документи, свързани с изпълнението на проектите;
 • интервюта с ВиК оператори, бенефициенти по проектите и управляващите органи на деветте проверени проекта.
27

Проверените проекти за питейна вода по ЕФРР/КФ в настоящия одит се отнасят до всички аспекти на инфраструктурата, свързана с цикъла на питейната вода. Те обхващат създаването или възстановяването на водосборни басейни (вж. снимка 1), пречиствателни станции (вж. снимка 2), съхранение и пренос чрез тръби (вж. снимка 3) и помпени станции. Всеки от избраните проекти е сред 20-те проекта, получили най-голямо съфинансиране от ЕС през програмния период 2007—2013 г. във всяка държава членка. Те бяха избрани, за да илюстрират основните аспекти на изпълнението на целите на ДПВ и проблемите с достъпа, загубите и качеството.

Снимка 1

Плаващо водохващане в Кълъраш (Румъния)

Източник: ЕСП.

Снимка 2

Пречиствателни машини в пречиствателната станция Bogyiszló в Сексард (Унгария)

Източник: ЕСП.

Снимка 3

Изкопни работи във Велико Търново (България)

©Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда“ в България.

28

Одитът обхвана периода от присъединяването на посетените държави членки към ЕС до края на 2016 г.

Констатации и оценки

До края на 2016 г. Директивата за питейната вода от 1998 г. е приложена в голяма степен

29

Европейският съюз не може да постигне целите на политиката си, ако държавите членки не прилагат ефективно правото на ЕС по места. Държавите членки отговарят за точното транспониране на директивите в националното си право в изисквания срок. Освен това те отговарят също и за правилното прилагане и изпълнение на цялото законодателство на ЕС25. Комисията отговаря за извършването на мониторинг върху работата на държавите членки и за осигуряване спазването на правото на ЕС, включително като прибягва до официални процесуални действия26.

30

Основното законодателство на ЕС относно качеството на питейната вода е ДПВ. Ето защо Сметната палата анализира дали:

 • посетените държави членки са транспонирали правилно ДПВ в националните си правни рамки и са изпълнили нейните изисквания;
 • посетените държави членки разполагат с достатъчно питейна вода за всички потребители;
 • механизмите за мониторинг предоставят информация относно прилагането на ДПВ;
 • на потребителите се предоставя актуална информация относно качеството на питейната вода;
 • Комисията извършва редовен преглед на научните и техническите аспекти на ДПВ.

Националното законодателство в посетените държави членки е в съответствие с изискванията на Директивата за питейната вода

31

Ефективното транспониране на ДПВ в националното законодателство е необходима стъпка, за да се гарантира, че питейната вода отговаря на едно общо ниво на безопасност в целия ЕС. От датата на присъединяване27 Комисията трябваше да гарантира, че националните законодателства съответстват на рамковите закони на ЕС, освен в случай на специални дерогации, предоставени в договорите за присъединяване.

32

Комисията извършва проверка за нормативно съответствие, като сравнява произтичащите от ЕС задължения с текста на съответните разпоредби на националните законодателства, за да оцени тяхното съответствие с изискванията на директивите на ЕС. Това е извършено през 2004 г. за Унгария и през 2007 г. за България и Румъния.

33

За трите посетени държави членки Комисията е установила, че националните законодателства не спазват ДПВ във всяко отношение, поради което през 2008 г. са образувани производства за установяване на нарушение (вж. каре 2) срещу Унгария, а през 2009 г. срещу България и Румъния28 (вж. приложение ІІІ).

Каре 2

Производство за установяване на нарушение

Когато се установи, че е налице неспазване на правото на Европейския съюз, Комисията може да започне процедура за неизпълнение на задължение, предвидена в член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

През първия етап на процедурата Комисията изпраща до държавата членка официално уведомително писмо, с което я приканва да изложи своите съображения в срок от два месеца. Обикновено този обмен на становища не се оповестява публично.

Когато изложените от държавата членка съображения не убедят Комисията да промени становището си или когато държавата членка не отговори на искането, Комисията може да изготви мотивирано становище, с което да предостави на държавата членка допълнителен срок от два месеца, през който тя да постигне съответствие. На този етап Комисията публикува съобщение за пресата, с което информира гражданите на ЕС за целта на производството.

Ако дадена държава членка не постигне съответствие със законодателството на ЕС, Комисията може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз, чието решение има задължителен характер.

Ако държавата членка не изпълни решението на Съда, Комисията може, след изпращане на допълнително официално уведомително писмо, да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз за втори път и да поиска налагането на еднократно платима сума или имуществена санкция по силата на член 260 от ДФЕС.

34

Вследствие на производствата за установяване на нарушение трите държави членки са изменили националното си законодателство. Въз основа на това делата са приключени през 2009 г. за Унгария и 2010 г. за Румъния. За България, поради мащаба на измененията Комисията е актуализирала през 2012 г. своята проверка за съответствие, констатирайки допълнителни пропуски. В резултат на това производството за установяване на нарушение е приключено едва през 2015 г. Проверката на Сметната палата показа, че като цяло националното законодателство в трите посетени държави членки отговаря на изискванията на ДПВ.

Дерогации от Директивата за питейната вода са предоставени в Унгария и Румъния, но не и в България

35

Държавите членки могат да предвидят дерогации от параметричните стойности до друга определена от тях максимална стойност, при условие че никоя дерогация не представлява потенциална опасност за здравето на хората и ако не съществува друг разумен начин за снабдяване с вода, предназначена за консумация от човека, в съответната зона (вж. каре 3).

Каре 3

Дерогации – Член 9 от ДПВ

Всяка дерогация, допусната от държавите членки или от Комисията, трябва да съдържа следните сведения:

 1. мотивите за дерогацията;
 2. съответния параметър, резултатите от предишни проверки и максимално допустимата стойност, предвидена съгласно тази дерогация;
 3. географската зона, количеството вода, разпределяно ежедневно, съответното население и евентуалното отражение върху съответните предприятия от хранителната промишленост;
 4. подходяща програма за мониторинг, предвиждаща, ако е необходимо, по-чести проверки;
 5. резюме на плана за необходимите мерки за отстраняване, включващ график на дейностите, разчет на разходите и разпоредби по отчетността;
 6. изискваната продължителност на дерогацията.
36

Тези дерогации следва да бъдат ограничени до максимално кратък срок и да бъдат с продължителност не повече от три години. Ако след този първоначален период проблемите, довели до дерогацията, все още съществуват, държавите членки могат да удължат дерогацията за допълнителен период до три години, като информират Комисията. В изключителни случаи държава членка може да поиска от Комисията трета дерогация за допълнителен период, ненадхвърлящ три години.

37

Държавите членки са задължени да информират Комисията в срок от два месеца за всяка дерогация във връзка с ГЗВ. Дерогациите във връзка с МЗВ трябва да се съобщават единствено след втората дерогация.

38

В Унгария в края на третата дерогация, продължила до края на 2012 г., почти 80 % от зоните на водоснабдяване с предоставена дерогация (289 от 365) все още не са били в съответствие с директивата. В крайна сметка мерките, предприети от унгарските органи за подобряване на положението в зоните с предоставена дерогация, са започнали да дават резултати. През април 2016 г. е имало 66 от 365 зони на водоснабдяване, които не отговарят на изискванията на ДПВ. Междувременно, с оглед на пропуснатия срок, Комисията започна процедура за нарушение срещу Унгария през май 2016 г.

39

На Румъния също са били предоставени дерогации в договора за присъединяване29, които са продължили до края на 2010 г. или до края на 2015 г. След присъединяването Румъния е уведомила Комисията за седем последващи дерогации (т.е. втора дерогация) с крайни срокове между 2014 г. и 2018 г. Според Министерството на здравеопазването на Румъния обаче, в края на 2015 г. все още е имало 335 зони на водоснабдяване, доставящи вода за приблизително 762 000 души (около 3,8 % от цялото население на Румъния), в които стандартите за качество все още не са били напълно постигнати за някои параметри. Според румънските органи допълнителни мерки за осигуряване на съответствие с ДПВ са планирани през периода 2014—2020 г. чрез оперативна програма „Големи инфраструктури“, Националната програма за развитие на селските райони (НПРСР) и Националната програма за местно развитие.

40

В България не са предоставени дерогации към момента на изготвяне на настоящия доклад. Въпреки това според Министерството на здравеопазването на България има няколко района на страната, където съществуват проблеми със съответствието. Най-сериозните са свързани с нитрати/нитрити и обхващат около 300 МЗВ. За около 150 от тях несъответствието е с продължителен характер и е свързано със селскостопанските практики30. Вследствие на това може да се счита, че около 124 000 души, т.е. 1,7 % от цялото население, използват питейна вода, която не отговаря напълно на изискванията на ДПВ.

41

Независимо дали са обхванати от дерогация или не, и в трите държави членки има потребители, които все още нямат достъп до питейна вода с подходящо качество. Държавите членки предприемат действия за смекчаване на последиците, но понякога те са закъснели, както в случая на Унгария. В Румъния понастоящем се извършват такива действия, но е твърде рано да се прецени тяхната ефективност.

Недостатъци в механизмите за мониторинг на Директивата за питейната вода

Някои държави членки закъсняват с докладването на данните от мониторинга
42

Трите обобщаващи доклада (вж. точки 5—7), които обхващат годините от 2002 до 2013, са публикувани със средно закъснение от над 17 месеца. В таблица 2 са показани крайните срокове и действителните дати на публикуване на обобщаващите доклади, обхващащи годините от 2002 до 2013.

Таблица 2

Крайни срокове и действителни дати на публикуване на обобщаващите доклади

Обобщаващ доклад Краен срок Дата на публикуване Закъснение
2002—2004 г. ноември 2006 г. декември 2007 г. 13 месеца
2005—2007 г. ноември 2009 г. декември 2011 г. 25 месеца
2008—2010 г. ноември 2012 г. юни 2014 г. 19 месеца
2011—2013 г. ноември 2015 г. октомври 2016 г. 11 месеца
43

Според проучване, публикувано през 2013 г.31, това се дължи на сложността на информацията, която трябва да бъде предоставена от държавите членки (по отношение на броя на параметрите и обема на подробната информация), в резултат на което държавите членки изпращат непълни доклади или закъсняват с изпращането им.

44

За периода на докладване 2011—2013 г. повечето държави членки са предоставили своите данни в рамките на изисквания краен срок (февруари 2015 г.)32. На две държави членки обаче (Гърция и Италия) са им били необходими шест допълнителни месеца, за да предоставят данните си, а една държава членка — Унгария, е приключила доклада си едва през април 2016 г., т.е. повече от една година по-късно от необходимото.

Посетените държави членки не са изпълнили всички задължения за мониторинг
45

ДПВ разрешава намаляването или премахването на мониторинга за някои параметри, по-специално за индикативните параметри. По принцип държава членка може да намали броя на пробите, които да бъдат изследвани за някои параметри, ако:

 1. резултатите от пробите, изследвани в продължение на най-малко две последователни години, са постоянни и значително по-добри от граничните стойности, и
 2. няма вероятност даден фактор да намали качеството на водите извън пункта, където се взима пробата33.
46

С транспонирането на Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията, държавите членки могат да се отклонят от параметрите и честотите на пробовземане, при условие че е направена оценка на риска34 (вж. точки 61—63).

47

Националните законодателства на трите посетени държави членки са съобразени с изискванията на ДПВ. Сметната палата обаче установи редица несъответствия в действително извършвания мониторинг. Тригодишното докладване дава информация за процента на ГЗВ, които са били проверявани за всеки параметър. В докладването за периода 2011—2013 г. Сметната палата констатира, че и в трите посетени държави членки не всички параметри са били проверявани във всички ГЗВ, без да има основание за това или обяснения за евентуалните изключения от мониторинга. Например за микроелементите35 е докладвано, че са проверявани средно в 81 % от ГЗВ в България и Унгария и само в 41 % от ГЗВ в Румъния.

48

Това бе потвърдено и за някои от проверените проекти по ЕФРР/КФ, където Сметната палата констатира, че мониторингът не е извършван в съответствие с ДПВ. По-специално, били са изследвани по-малко параметри от изискваното в ДВП.

49

В България националните органи признават проблема с недостатъчния мониторинг. Както се посочва в Националния доклад за опазването и състоянието на околната среда в България през 2012 г., повечето ВиК оператори не спазват изискването за мониторинг на ДПВ по отношение на обема и честотата за някои параметри (например бензо(а)пирен, антимон, живак и полициклични ароматни въглеводороди)36. Също така не е бил извършван мониторинг на всички параметри за всички големи зони на водоснабдяване. Горепосочените параметри се проверяват средно едва в 66 % от ГЗВ.

50

Освен това, съгласно предварителните данни за 2014 г. и 2015 г. някои параметри като хром, желязо и ентерококи не са проверявани във всички МЗВ: желязото се контролира в около 90 % от МЗВ, а хромът и ентерококите в около 80 % от МЗВ. Като се има предвид, че МЗВ в България обслужват около 1,7 млн. души37, това означава, че около 340 000 души получават вода от МЗВ, които не се проверяват за ентерококи. Същевременно в проверените МЗВ равнището на несъответствие е било над 2 %.

51

Според българските органи липсва достатъчен лабораторен капацитет: пълни изследвания на пробите могат да се извършват само в шест от лабораториите на 28-те регионални здравни инспекции, а броматите могат да се изследват само в две от тях. Понастоящем се провежда процедура, свързана с подобряване на капацитета за анализ на регионалните здравни инспекции в рамките на оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014—2020 г.

Проверките на ЕАОС на докладите за съответствие на държавите членки не са установили съществуващи неточности
52

Данните от мониторинга на съответствието, предоставени от държавите членки, се проверяват от ЕАОС от името на Комисията. Документалните проверки от ЕАОС не включват проверки на място и следователно по дефиниция обхватът им е ограничен. Освен това има случаи, в които чрез извършване на проверки за достоверност ЕАОС е можела да установи неточности в докладите на държавите членки:

 • неточности по отношение на общия брой анализи (и последващата честота на превишение) за параметъра „колиформ“ в Румъния (вж. каре 4), и
 • грешка по отношение на параметъра „нитрити“ в България, която в действителност се отнася за параметъра „нитрати“.

Каре 4

Пример за несъответствия в докладването от държавите членки на съответствието с ДВП, които са могли да бъдат установени от ЕАОС

В докладването за периода 2011—2013 г.38:

 • общият брой докладвани анализи за 2013 г. за параметъра „колиформ“е 7 71739, а
 • честотата на превишаване за този параметър е около 15,5 %.

В годишния доклад за качеството на питейната вода за 2013 г.40 обаче правилно е посочено, че:

 • общият брой докладвани анализи за параметъра „колиформ“ за 2013 г. е 67 717, поради което
 • правилната честота на превишение е около 1,8 %.

Тъй като общият брой докладвани анализи за параметъра „колиформ“ за 2011 г. и 2012 г. е бил съответно 65 871 и 71 877, а докладваният брой за 2013 г. е бил едва една десета от тези стойности, грешката е можела да бъде лесно установена.

Освен това за редица други параметри като желязо, манган и брой на колониите броят на докладваните анализи в Резултатите от докладването за 2011—2013 г., а оттам и честотата на превишение също се различават от публикуваните в годишния доклад за 2013 г.

Липсва информация за изпълнението на изискванията за мониторинг за малките зони на водоснабдяване
53

МЗВ осигуряват питейна вода за приблизително 65 млн. души в ЕС. Въз основа на данните за 2010 г. Комисията е изчислила, че като цяло в повече от една трета от МЗВ не се извършва подходящ мониторинг на питейната вода или че доставяната питейна вода не отговаря на всички стандарти за качество41. През 2010 г. за трите посетени държави членки процентът на МЗВ, в които не се извършва подходящ мониторинг, е висок: 44 % в Румъния, 60 % в Унгария и почти 100 % в България – в сравнение със средната стойност за ЕС от 27 %.

54

За периода на докладване 2011—2013 г. около половината държави членки са предоставили информация за МЗВ и са докладвали общо съответствие (включващо всички параметри) над 98 %42. Комисията е проследила съответствието в МЗВ посредством проучване през лятото на 2016 г. 21 държави членки са отговорили на проучването и са потвърдили общо съответствие от 98 % за микробиологичните показатели.

55

Съгласно ДПВ обаче докладването за МЗВ не е задължително. Комисията не може да провери дали мониторингът се извършва в съответствие с начина на докладване и трябва да приеме, че държавите членки докладват добросъвестно в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество43.

56

Не е съвсем ясно обаче дали това е така и през последните години Комисията е предприела редица инициативи, за да стимулира държавите членки да извършват подходящ мониторинг на техните МЗВ. През 2011 г. Комисията публикува проучване във връзка с извършването на оценка на риска за малките водоснабдителни системи44. Освен това през 2014 г. Комисията издаде ръководство, съдържащо най-добри практики за малки системи45. Резултатите от това ръководство за подобряване на мониторинга ще бъдат видими едва след като държавите членки изпратят своите данни за следващия период на докладване (2014—2016 г.) в началото на 2018 г.

Информацията за потребителите относно качеството на питейната вода не е лесно достъпна

57

Държавите членки са задължени да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че потребителите разполагат с адекватна и актуална информация за качеството на водите, предназначени за консумация от човека46. В трите посетени държави членки това изискване е правилно транспонирано в националните законодателства.

58

Сметната палата обаче констатира, че Комисията не е публикувала насоки до държавите членки за това как да изпълнят изискванията на ДПВ в това отношение. В проучване за оценка от 2016 г. бе установено, че практиките за предоставяне на такава информация на потребителите се различават значително между държавите членки и дори между доставчиците на вода в рамките на една държава членка47.

59

За проверените проекти по ЕФРР/КФ Сметната палата установи, че потребителите невинаги разполагат с лесен достъп до такава информация, освен ако тя не бъде поискана от самите граждани или в случай на аварии във водоснабдителната мрежа. В Унгария през 2017 г. потребителите разполагат с информация от 2014 г.48 В един проект в България49 и един в Румъния50 предоставената информация на потребителите е от 2015 г. За друг проект в Румъния51 информацията изобщо не е била публикувана, а е предоставяна само при поискване. В този случай, след одитното посещение уебсайтът на ВиК операторът беше актуализиран и от февруари 2017 г. са публикувани данните за 2016 г.

В работната програма на Комисията за 2017 г. е включено преразглеждане на Директивата за питейната вода

Прегледите на Комисията през 2003 г., 2008 г. и 2013 г. доведоха до първо преразглеждане на ДВП през октомври 2015 г.
60

Комисията преразглежда приложенията към директивата в светлината на научно-техническия прогрес най-малко на всеки пет години и предлага съответни промени, ако е необходимо52. Първото преразглеждане е извършено през 2003 г. В контекста на това преразглеждане Комисията е организирала консултация с представители на министерствата на здравеопазването или околната среда, водните сдружения и изследователските групи, които са подчертали, че следва да се обърне повече внимание на микробиологичното наблюдение, тъй като потребителите страдат повече от инфекции, отколкото от интоксикации.

61

През 2008 г. в контекста на второто преразглеждане Комисията е поръчала външно проучване във връзка с евентуалното преразглеждане на ДПВ53. В това проучване се препоръчва в ДПВ да бъде включено планиране на безопасността на питейната вода (ПБПВ). Понятието ПБПВ, въведено от Световната здравна организация (СЗО) през 2004 г., включва цялостна оценка на риска и подход за управление на риска, който обхваща всички стъпки във водоснабдяването – от водосборния басейн до потребителя54. Проучването е актуализирано през 2010 г. с акцент върху ПБПВ. След тези две проучвания, през ноември 2010 г. Комисията е заключила, че към онзи момент не е необходимо законодателно преразглеждане на ДПВ.

62

От 2013 г. Комисията е организирала поредица от срещи и семинари във връзка с прилагането и евентуалното преразглеждане на ДПВ в контекста на третия преглед55. Въз основа на този трети преглед Комисията реши да преразгледа текста на приложения ІІ и ІІІ от ДПВ.

63

Директивата за преразглеждане на приложения ІІ и ІІІ от ДПВ беше приета през октомври 2015 г. и държавите членки трябва да я транспонират в националното законодателство в срок от 24 месеца56. В новото приложение ІІ се предвижда възможност за извършване на мониторинг на питейната вода по по-гъвкав начин, при условие че бъде извършена оценка на риска съгласно принципа на подхода за планове за безопасност на водата, формулиран в Насоките на СЗО за качеството на питейната вода. Това ще даде възможност ресурсите за мониторинг да бъдат насочени там, където са най-необходими, а когато резултатът от оценката на риска позволява, може да се обмисли намаляване на мониторинга. Новото приложение ІІІ съдържа ревизирани спецификации за анализа на параметрите.

Комисията е установила необходимост от по-нататъшно преразглеждане на ДПВ с цел преодоляване на допълнителни недостатъци
64

През декември 2014 г., в съответствие с Европейската гражданска инициатива Right2Water („Право на вода“) (вж. точка 19) и в контекста на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), Комисията започна проучване на ДПВ. Това проучване имаше за цел да подпомогне оценката на това дали ДВП трябва бъде преразгледана и беше публикувано през май 2016 г.57

65

Въз основа на проучването, през декември 2016 г. Комисията прие работен документ на службите на Комисията, в който се заключава, че ДПВ е постигнала целите си за принос към опазването на здравето на хората58. Успоредно с това в него се посочват редица области, нуждаещи се от подобрение, по-специално необходимостта от:

 • преразглеждане на параметрите с цел по-добро обмисляне на планирането на безопасността и основания на риска подход;
 • подсилване на разпоредбите в ДПВ с цел да се гарантира наличието на актуална информация за потребителите; и
 • разглеждане на въпроса за материалите, които влизат в контакт с питейна вода.
66

През ноември 2015 г. Комисията започна проучване относно материалите, които влизат в контакт с питейна вода, и то беше публикувано през март 2017 г.59. В момента се извършва оценка на въздействието, която също е планирана да бъде публикувана до края на 2017 г. Тя ще подпомага Комисията при извършваното от нея преразглеждане на Директивата за питейната вода, което е включено в работната програма на Комисията за 2017 г.60.

67

Освен това през декември 2015 г. Комисията постави началото на „Проект за сътрудничество в областта на параметрите за питейната вода“, осъществяван от регионалната служба на СЗО за Европа. Този проект с продължителност 18 месеца ще направи преглед и ще оцени най-новите налични данни, за да се осигури основа за предлагането на ревизиран списък на параметрите, които трябва да бъдат включени в Приложение I на преразгледаната Директивата за питейната вода (ДПВ)61.

Всички проверени проекти по ЕФРР/КФ са подобрили питейната вода в съответните райони, но загубите на вода продължават да бъдат широко разпространен проблем

68

По време на настоящия одит Сметната палата провери девет проекта по ЕФРР/КФ, по три във всяка посетена държава членка, за да оцени приноса на финансираните от ЕС проекти за изпълнението на целите на ДПВ. Във фигура 2 са представени проверените проекти. Допълнителна информация за всеки проект е представена в приложение V.

Фигура 2

Общо представяне на проверените проекти

Източник: ЕСП.

69

За тези проекти Сметната палата провери дали те са подходящи възможности за подобряване на достъпа до питейна вода с добро качество или за намаляване на загубите на вода. Оценката на Сметната палата се основава на:

 • проверка на документацията по проектите, като например заявления, договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, окончателни доклади, лабораторни протоколи и други документи, свързани с изпълнението на проектите; и
 • интервюта с ВиК оператори, бенефициенти по проектите и управляващите органи.
70

Бенефициенти по проектите са общини или сдружения на общини или области. Всички проекти в България и Румъния са смесени: освен питейната вода, те разглеждат също и въпроси във връзка с отпадъчните води, които са приоритет и в двете държави.

71

Пет от деветте проверени проекта са големи проекти. За тези пет проекта JASPERS62 (общата техническа служба, създадена между Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие) участва в подготовката на проекта и предоставя независими консултации за оказване на помощ на бенефициентите и на компетентните национални администрации.

72

За всички проверени проекти Сметната палата установи, че ситуацията преди тяхното осъществяване, включително информацията за качеството на водата, свързаното население и състоянието на водоснабдителната мрежа (например възрастта на инфраструктурата и процента загуби на вода), е била правилно оценена и описана в заявлението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Като цяло проверените завършени проекти по ЕФРР/КФ са постигнали по-голямата част от целите си, но понякога със закъснение

Постижения на проектите
73

Сметната палата провери определените цели и показатели на проверените завършени проекти по ЕФРР/КФ. Стигнахме до заключението, че те са постигнали основните цели за подобряване на качеството на водата, увеличаване на достъпа до питейна вода или намаляване на загубите на вода, определени в съответните им анализи на разходите и ползите, проучвания за осъществимост, договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ или проектни заявления (вж. таблица 3).

Таблица 3

Основни цели на проверените проекти по ЕФРР/КФ

Държава членка Основни цели, към които са насочени проверените проекти Основни дейности, свързани с питейната вода
България Подобряване на качеството на водата
Намаляване на загубите на вода
Реконструкция на пречиствателна станция и помпени станции (голям проект) и подмяна на стари водопроводи.
Унгария Подобряване на качеството на водата Рехабилитация на водоразпределителната мрежа и изграждане на помпени станции, изграждане на свързваща система между съществуващата разпределителна мрежа и новите системи за производство на вода, изграждане на нови кладенци за използване на нови водни ресурси и изграждане на нови пречиствателни станции.
Румъния Подобряване на качеството на водата
Увеличаване на достъпа до питейна вода
Намаляване на загубите на вода
Рехабилитация и изграждане на пречиствателни станции, изграждане на водни кладенци и резервоари, разширяване и рехабилитация на разпределителната мрежа.
74

В България е извършена реконструкция на пречиствателната станция и помпените станции за големия проект в Габрово (вж. снимка 4). Освен това и за трите проекта са ремонтирани тръбите от мрежата и са получени разрешения за експлоатация.

Снимка 4

Пречиствателна станция в Габрово (България)

©Управляващ орган на оперативна програма „Околна среда“ в България.

75

В случая на Унгария резултатите от тестовите измервания са показали подобрение в качеството на водата и за трите проекта. Два проекта обаче (Бекеш и Сексард) все още не бяха в експлоатация по време на одитното посещение. Освен това за един от проектите (Сексард) ще бъдат необходими допълнителни инвестиции за гарантиране на дългосрочно съответствие с ДПВ. Това се дължи на лошо планиране (вж. каре 5).

Каре 5

Допълнителни инвестиции, необходими за един проект по КФ в Сексард, Унгария

Много ниското ниво на река Дунав през последните години (средно ниво на водата 124 cm през 2015 г. спрямо 150—250 cm в предходните години) е довело до по-високи от нормалното концентрации на желязо и манган в непречистената вода. В резултат на това пробите на доставяната питейна вода показват нарушение на нормите за параметъра манган и близка до прага концентрация на желязо. За да се гарантира дългосрочно съответствие, се е появила необходимост от допълнителен капацитет за отстраняване на желязо и манган, който ще бъде съфинансиран от ЕС през периода 2014–2020 г. чрез проект на стойност 876 млн. унгарски форинта (2,8 млн. евро).

Нивото на водата на река Дунав обаче, което според оператора на проекта е довело да тази ситуация, не е необичайно и допълнителните инвестиции са можели да бъдат предвидени. Още през 2003 и 2011 г. са били регистрирани подобни ниски нива63.

Снимка 5

Кладенец, доставящ терасно-филтрирана вода от река Дунав, Унгария

Източник: ЕСП.

76

В случая на Румъния от трите проверени проекта проектът в областите Клуж и Сълаж, чиито цели са били подобряване на пречистването и разпределението на питейна вода, е постигнал целите си, а този в Кълъраш ги е постигнал само частично (вж. каре 6).

Каре 6

Частично постигане на целите на румънски проект (Кълъраш)

Една от целите на проектите е била да се намалят загубите на вода до 19 %. Целта на показателя за изпълнение „Физически загуби на вода“ не е постигната поради занижаване на загубите на вода преди проекта. Всъщност изчисленията (34 %) са се отнасяли само до загуби на вода в разпределителната мрежа и са се основавали на данни за периода 2006—2007 г., когато не е била въведена система за отчитане на каптирането, изпомпването и разпределението на вода и когато не са били отчитани всички потребители.

При приключването на проекта (юли 2016 г.) са докладвани загуби на вода в размер на 56 %. В края на 2016 г. загубите на вода са намалени до по-малко от 51 %. Докладваната стойност след края на проекта представлява загубите на вода в цялата водна система, включително извличане и пречистване. Освен това друга причина за високата стойност на докладваните загуби на вода в окончателния доклад е фактът, че договорът за строителство, който е трябвало да приключи през март 2013 г., е бил сключен едва през юни 2016 г. поради несъстоятелност на дружеството, на което първоначално е била възложена поръчката.

По отношение на целта за подобряване на качеството на питейната вода, резултатите от изпитванията, проведени след изпълнението на проекта, показа, че качеството на водата отговаря на изисквания стандарт във всички общини с изключение на една (Lehliu), където през 2015 г. анализите за свободно остатъчен хлор и за амоняк отчетоха стойности над праговете, съответно в над 9 % и близо 17 % от случаите. Според бенефициента по проекта тези параметри са надвишени през лятото (юли, август), когато количествата пречистена вода за консумация от човека са достигнали максималния капацитет на съоръжението и дозата на хлора за предварителна обработка не е била достатъчна.

77

Третият проект, в регион Констанца, също е постигнал своите показатели за рехабилитация или изграждане на физическа инфраструктура64, но изпълнението на целите за резултати ще може да бъде проверено, само когато тази част от строителните работи, финансирани в периода 2014—2020 г., бъде завършена през 2019 г. (вж. точка 79).

Снимка 6

Лабораторни анализи в Кълъраш (Румъния)

Източник: ЕСП.

78

Бенефициентите по проекти в България са задължени да докладват на управляващите органи етапа на приключване за крайните продукти и финансовото изпълнение на проектите, но не и за въздействията на проектите. Например загубите на вода и прекъсването на услугата са основните проблеми, свързани с питейната вода, които проектите в България са имали за цел да преодолеят. Въпреки това в договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ няма специфични показатели по отношение на тези два аспекта. Одитът на Сметната палата обаче успя да потвърди, че проверените проекти по ЕФРР/КФ са допринесли за намаляване на загубите на вода и на прекъсванията на услугата.

Забавяния в изпълнението на проектите
79

Всички проверени проекти в Унгария и Румъния са приключили по-късно от планираното. Проектите в Унгария са приключили със закъснение между шест и осем месеца в сравнение с посочения срок в първоначалните договори за безвъзмездна финансова помощ. Два от три проекта в Румъния са имали забавяне от над 30 месеца. Третият проект, който е трябвало да приключи през ноември 2015 г., е бил продължен и за програмния период 2014—2020 г. поради несъстоятелност на предприемача и предвижданият срок на приключване вече е краят на 2019 г. Ситуацията е значително по-добра в България, където два от проектите са завършени с малко забавяне от три месеца, а третият е приключил навреме.

Финансово изпълнение на проектите
80

В Унгария само при един от проверените проекти са спазени първоначалните разчети на разходите. За другите два проекта (Бекеш и Сексард) окончателните разходи са били с над 20 % и 9 % по-високи от общия размер на разходите, определен в споразумението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. И в двата случая след процедура за възлагане на обществена поръчка се стига до увеличение, свързано с по-големи от разчетените разходи за строителство. Управляващият орган е одобрил тези увеличени разходи и неколкократно е променил договора за безвъзмездна финансова помощ. Това е довело и до съответни увеличения на финансирането от ЕС.

81

От друга страна, за проверените проекти в България и Румъния окончателните разходи са значително по-малки (между 19 % и 33 %) от предвидената сума в договора за безвъзмездна финансова помощ. Това се дължи главно на икономии в процедурите за възлагане на обществени поръчки. В случая на един голям проект в България (Габрово) намаляването на разходите е било следствие и от преразглеждането на обхвата на проекта (вж. каре 7).

Каре 7

Намаляване на разходите при голям проект в България (Габрово)

В анализа на разходите и ползите, приложен към проектното заявление, неправилно се приема хипотезата, че потреблението на вода ще се увеличи поради прираст на населението. В действителност обаче населението е намаляло. Въз основа на това неправилно допускане предвидените необходими количества вода, както и съответните инвестиции за пречиствателната станция са били надценени в предложението. По време на изпълнението на проекта е извършена корекция в планирането на проекта в съответствие с по-реалистичен демографски сценарий и потребление на вода. Това, както и икономиите от процедурите за възлагане на обществени поръчки, е довело до намаляване на разходите с 33 %.

Загубите в системите за снабдяване с питейна вода все още са големи

82

Загубите на вода се състоят главно от вода, изтичаща от системата, преди да достигне до крайния потребител (технически или физически загуби), и вода, която се потребява, без да е правилно фактурирана, например чрез незаконно свързване или неправилно отчитане на потреблението (търговски или явни загуби)65. Докато първите увеличават ненужно производствените разходи (тъй като трябва да се произвежда повече вода от необходимото), вторите са свързани с пропуснати приходи. По принцип загубите на вода се изчисляват въз основа на баланса между входящите и изходящите водни потоци в системата.

83

Съгласно проучване на Световната банка през 2015 г.66 средното ниво на загуби на вода в ЕС през 2012 г. е около 34 %. От посетените държави членки само Унгария докладва за по-нисък процент (24 %). Румъния е докладвала загуби на вода от порядъка на 40 %, а България – над 60 % (вж. фигура 3). И в трите държави членки загубите на вода на практика са се увеличили от 2005 г. (или 2007 г. за Румъния) до 2013 г. Увеличението в докладваните загуби на вода, особено в Румъния, се дължи главно на подобрения в отчитането, даващи възможност за по-точно измерване на течовете.

Фигура 3

Дял на загубите на вода (%) – България, Румъния и Унгария

NB: Данните за Румъния се отнасят за 2007 г.

Източник: Данни, събрани от държавите членки (министерства, национални статистически служби и сдружения на водоснабдителните предприятия).

84

За периода 2014—2020. Комисията констатира за трите посетени държави необходимост от подобряване на ефективността при използване на водите, включително намаляване на загубите на вода67. Освен това през 2015 г. Комисията публикува референтен документ на ЕС на тема „Добри практики за управление на течовете“, с цел да помогне на държавите членки да преодолеят тези проблеми и да предостави насоки за разработването на политики за подобряване на ефективното използване на водата от ВиК дружествата в целия ЕС68. За България необходимостта от подобряване на управлението на водите се подчертава от 2012 г. насам и в специфичните препоръки на Съвета69.

85

В Унгария сдружението на водоснабдителните предприятия е извършило съпоставителен анализ през 2008 г., в който се заключава, че средният размер на загубите на вода в Унгария през 2008 г. е около 15—17 % (около 10—13 % за четирите доставчици на услуги с най-добри резултати и 40 % за най-лошите). През програмния период 2007—2013 г. намаляването на загубите на вода до ниво под 20 % е бил един от критериите за подбор за съфинансираните от ЕС проекти.

86

В Румъния загубите на вода в мрежата се считат за приемливи, ако са под 15 % от общото количество постъпило вода в разпределителната система70. Дейностите по рехабилитация или модернизация, в зависимост от случая, са задължителни, ако загубите на вода (от извличането до потребителя) надхвърлят 20 %. Поради ограниченото финансиране за програмния период 2007—2013 г. обаче е даден приоритет на увеличаването на достъпа до вода и следователно на разширяването на водоснабдителната мрежа.

87

В България загубите на вода от 60 % са много високи в сравнение с други държави от ЕС. За всеки ВиК оператор са определени индивидуални цели по отношение на загубите на вода, които да бъдат постигнати до 2021 г. Съществува също така национална цел от 49 %, която трябва да бъде постигната до 2026 г.71. Освен това стратегията в областта на водоснабдяването и канализацията за периода 2014—2023 г. определя цел за загубите на вода в размер на 30 %, която следва да се постигне на национално ниво до 2039 г.72.

88

В таблица 4 е показана ситуацията по отношение на загубите на вода преди и след изпълнението на проверените проекти. По отношение на деветте проверени проекта по ЕФРР/КФ всички с изключение на един са довели до намаляване на загубите на вода (вж. точка 76 и каре 6). Според по-актуална информация обаче загубите на вода и в този проект са намалели след неговото приключване.

Таблица 4

Загуби на вода преди и след изпълнението на проверените проекти

Държава членка Проекти Загуби на вода преди проекта Целеви стойности Загуби на вода след проекта
България Проект 1 (Габрово)1 73 % 39 % 44 %
Проект 2 (Велико Търново)1 70 % (в района на проекта) 20 % 20 % (в района на проекта)
Проект 3 (Панагюрище)1 60 % (в района на проекта) Не са определени 44 % (в района на проекта)
Унгария Проект 1 (Бекеш) 30 % Не са определени 28 %
Проект 2 (Сексард) 13 % Не са определени 10,9 %
Проект 3 (Дьомрьо) 8,8 % Не са определени 7,7 %
Румъния Проект 11 (Кълъраш) 34 % (в разпределителната система) 19 % 50,4 % (за цялата система, включително извличане и пречистване)
Проект 21 (Констанца) 64 % 45,2 % 44 %
Проект 31 (Клуж) 42 % 36 % 36,9 %

1Тези проекти са свързани с обновяване само на част от мрежата, а данните за загубите на вода се предоставят само за цялата мрежа.

Все още са необходими значителни средства освен съфинансирането от ЕС, за да се осигури достъп до качествена питейна вода и да се гарантира, че финансираните от ЕС инвестиции могат да се поддържат адекватно

89

Сметната палата провери дали посетените държави членки са определили допълнителните нужди от финансиране с цел осигуряване на питейна вода с добро качество за гражданите и до каква степен това може да се осигури с публични и частни средства. Освен това проверихме дали принципът на възстановяване на разходите надлежно е взет предвид при определянето на цената на водата, за да може съществуващата инфраструктура да се поддържа адекватно.

Недостигът на инвестиции за трите посетени държави членки до 2020 г. се изчислява на 6 млрд. евро

90

Финансовата помощ от бюджета на ЕС не трябва да заменя националните публични разходи73. Това означава, че трябва да бъдат предоставени достатъчно национални публични и частни средства, за да се гарантира подходящо равнище на инвестиции в дългосрочен план и да се поддържа вече създадената инфраструктура благодарение на финансирането от ЕС, тъй като те са изключени от бъдещото финансиране от ЕС.

91

Нещо повече — едни и същи разходи могат да получават подпомагане само от един фонд или инструмент на ЕС74. За проектите за питейна вода, които се считат за генериращи приходи, може да се финансират само допустими разходи, намалени с потенциалните нетни приходи. В нетните приходи се вземат предвид не само входящите, но и изходящите парични потоци, като например оперативните разходи (включително за поддръжка) и разходите за подмяна на инвестицията с нов актив през определен референтен период.

92

Средствата от ЕФРР/КФ за инвестиции, свързани с питейна вода в държавите членки от ЕС–13, възлизат общо на около 4 млрд. евро през програмния период 2007—2013 г., а около 3,4 млрд. евро са планирани за програмния период 2014—2020 г. Средствата от ЕФРР/КФ за проекти, свързани с питейна вода в трите посетени държави членки за двата програмни периода 2007—2013 г. и 2014—2020 г., възлизат на около 3,7 млрд. евро (таблица 5).

Таблица 5

Средства от ЕФРР/КФ за проекти, свързани с питейна вода в България, Унгария и Румъния

Суми в млн. евро 2007—2013 г. 2014—2020 г. Общо
България 166 145 311
Унгария 529 216 745
Румъния 1 388 1 261 2 649
Общо 2 083 1 622 3 705
93

През 2014 г. България прие стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията за периода 2014—2023 г.75 с цел подобряване на качеството на ВиК услугите и постигане на стандартите на ЕС в областта на околната среда. Според този документ за периода 2014—2023 г. нуждите от инвестиции за питейна вода (добив, пречистване, пренос и разпределение) се изчисляват на около 2,5 млрд. евро (5,0 млрд. български лева). За сравнение — отпуснатото финансиране от ЕС за инвестиции, свързани с питейна вода в България за периода 2014—2020 г., възлиза на около 145 млн. евро. За България недостигът на инвестиции е в размер на около 1,6 млрд. евро76 до 2020 г.

94

В Румъния, за да осигурят съответствие със стандартите за качество и крайните срокове на ДПВ, през 2004 г. органите са приели „План за изпълнение относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека“, в който се определят необходимите действия по отношение на снабдяването с питейна вода и свързаните с него финансови нужди до края на 2015 г., които се оценяват на 5,6 млрд. евро. Впоследствие тази сума е коригирана на 5,8 млрд евро в Оперативна програма „Големи инфраструктури“ за периода 2014—2020 г., в допълнение към вече направените инвестиции през периода 2007—2013 г. (принос на ЕС 1,38 млрд. евро). За сравнение — отпуснатите средства от ЕС за инвестиции, свързани с питейна вода в Румъния за периода 2014—2020 г., възлизат на около 1,26 млрд. евро. Това показва недостиг на инвестиции в случая на Румъния от около 4,54 млрд. евро до 2020 г.

95

И накрая, макар и в много по-малък мащаб, в Унгария ще бъдат необходими допълнителни национални или други средства, за да се отговори на нуждите за подобряване на качеството на водата. Съгласно извършената оценка през 2013 г. нуждите от инвестиции за подобряване на качеството на водата в Унгария до 2020 г. са оценени в размер на 415 млн.-460 млн. евро (130 000—140 000 млн. унгарски форинта), а средствата от ЕС за програмния период 2014—2020 г. възлизат на 216 млн. евро (67 634 млн. унгарски форинта)77. Това показва недостиг на инвестиции в случая на Унгария в размер до 244 млн. евро до 2020 г.

Таксите за ползване не са достатъчни, за да гарантират устойчивостта на проектите

96

Финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги е осигурена, когато приходите от тези услуги са достатъчни, за да покрият оперативните разходи и разходите за поддръжка, както и да възстановяват капиталовите разходи, като по този начин позволяват възобновяване на инвестициите. Това е принципът за възстановяване на разходите.

97

И за двата програмни периода — 2000—2006 г. и 2007—2013 г., насоките на Комисията предлагат цената на водата да покрива най-малко оперативните разходи и разходите за поддръжка, както и значителна част от разходите за амортизация на активите78. Амортизацията може да се разглежда като заместител на разходите, необходими за подновяване на инфраструктурата в бъдеще.

98

За програмния период 2014—2020 г. одобрението на оперативните програми зависи от предварително условие за възстановяването на разходите, при което трябва да има достатъчно участие на различните потребители на вода във възстановяването на разходите за водни услуги79. Определянето на това какво се разбира под „адекватен“ принос обаче е по преценка на държавите членки.

99

В България съгласно стратегията за 2014—2023 г. в голям брой водоснабдителни дружества оперативните разходи не се покриват от генерираните приходи от цената на водата, въпреки увеличенията на цената от 2008 г. насам (цената на водата се е увеличила с 16 % от 2008 г. до 2011 г., като от 1,19 лв./m3 е станала 1,38 лв./m3). Всъщност съгласно всички сценарии, разработени в стратегията, до 2024 г. средните комбинирани цени за водоснабдяване и отпадъчни води ще трябва да се увеличат почти двойно спрямо действащите цени през 2011 г., за да се постигне целта за съответствие и устойчивост.

100

Неспазването на принципа за възстановяване на разходите носи значителен риск за устойчивостта на инфраструктурите, съфинансирани от ЕС. Например в България ще бъдат необходими средно над 400 млн. евро (800 млн. български лева) годишно само за поддържане на съществуващата дължина и средната възраст на мрежата в настоящото ѝ състояние. В периода 2007—2011 г. обаче са инвестирани средно под 100 млн. евро (200 млн. лева) годишно80.

101

Същевременно водните услуги трябва да бъдат социално поносими за потребителите. Насоките на Комисията81 посочват до 4 % от дохода на домакинство като общоприет показател за степента на социална поносимост, т.е. общата сметка за вода (питейна вода и отпадъчни води) може да представлява 4 % от дохода на домакинството. Принципът на социална поносимост е взет под внимание в законодателството на трите посетени държави членки. В България се счита, че е налице социална поносимост, когато фактурата за разходи за водни услуги не надвишава 2,5 % от средния месечен доход на едно домакинство в съответния район82. В Румъния препоръчителното общо ниво на социална поносимост по отношение на водоснабдяването и канализацията е 3,5 % от средния месечен доход на домакинство на национално равнище (отделно за градските и за селските райони)83. Въз основа на информацията, включена в проектните заявления, цените са определени на около 2 %—2,5 % от нетния среден доход на домакинствата. И накрая, в Унгария, въпреки че принципът на социалната поносимост е посочен в законодателството84, не е предвидено конкретно ниво на социална поносимост.

102

В България и Румъния цената на водата се определя от ВиК оператора и се утвърждава от регулатора85. И в двете държави националното законодателство предвижда цените да покриват разходите за предоставяне на услугата, да гарантират ефективно и сигурно функциониране на услугата, съхранение и опазване на околната среда и общественото здраве, да възпират прекомерното потребление и насърчават капиталовите инвестиции, да гарантират зачитане на финансовата автономност на оператора и да осигуряват непрекъснатост на услугата86.

103

Освен това в Румъния ВиК операторите, които изпълняват проекти, финансирани от фондовете на ЕС, са задължени да създадат резервен фонд за поддръжка, подмяна и развитие за целия инвестиционен период. Той следва да се захранва от приходите от водни услуги и поради това да се взима предвид при определянето на цените87. Два от трите проверени проекта обаче не са взели под внимание резервния фонд при определянето на тези цени. Според ВиК оператора на един от проверените проекти (в Кълъраш), включването на този фонд в структурата на цените би довело до такси, които са твърде високи, за да бъдат понесени от битовите потребители. Това може да доведе до поддръжка, която да не отговаря на стандартите, и до невъзможност за подмяна на инсталацията в дългосрочен план и така да се изложи на риск устойчивостта на водната инфраструктура.

104

В Унгария се изисква пълно възстановяване на разходите, а от 2012 г. е предвидено да се въведат подробни изисквания за определянето на цените на национално ниво с постановление на съответния министър88. В същото законодателство се посочва, че цената за 2012 г. може да бъде увеличена само с максимум 4,2 % спрямо цената за 2011 г. Последващ закон от 2013 г.89 уточнява, че цената следва да се намали с 10 % в сравнение с цената за 2012 г. от юли 2013 г. нататък. От този момент досега, тъй като все още не е прието постановление за определяне на цената, тя е останала непроменена.

105

За трите проверени проекта в Унгария действащата цена през 2016 г. е била средно 15 % по-ниска от обявената в заявленията и използвана за оценяване на проектите. Това означава, че възстановяването на разходите може да не бъде постигнато, а оттам и че поддръжката може да не бъде извършвана адекватно, като е възможно да няма достатъчно резерви за подмяната на оборудването в дългосрочен план, за да се гарантира устойчивостта на инфраструктурите.

106

В няколко наши предишни доклада вече сме разгледали подобни въпроси, свързани с риска от това генерираните приходи да не бъдат достатъчни за осигуряване на функционирането и поддръжката на инфраструктурата, финансирана от ЕС90.

Заключения и препоръки

107

Като цяло Сметната палата установи, че достъпът на гражданите и снабдяването с качествена питейна вода в България, Унгария и Румъния са се подобрили. Това до голяма степен се дължи на значителните инвестиции по ЕФРР и КФ, осъществени през последните години. Въпреки това все още има райони, в които гражданите се снабдяват с вода от обществената водоснабдителна мрежа, неотговаряща напълно на стандартите на ЕС, определени в Директивата за питейната вода от 1998 г. Освен това са и ще бъдат необходими значителни допълнителни национални публични и частни инвестиции за гарантиране на достъпа до вода с добро качество на всички граждани в тези държави членки и за да се гарантира, че финансираните от ЕС инвестиции във водни съоръжения може да се поддържат адекватно.

До края на 2016 г. Директивата за питейната вода от 1998 г. е приложена в голяма степен

108

Комисията е следяла внимателно спазването на изискванията на ДПВ и при необходимост е използвала производства за установяване на нарушение и в трите посетени държави членки. На Унгария и Румъния са предоставени редица дерогации при присъединяването им към ЕС, а на по-късен етап тези държави членки са въвели допълнителни дерогации. Държавите членки следва незабавно да информират Комисията за тези дерогации, когато те се отнасят за големи зони на водоснабдяване (ГЗВ), но само от втората дерогация в случая на малките зони на водоснабдяване (МЗВ). До 2016 г. националните законодателства и в трите посетени държави членки са били в съответствие с изискванията на Директивата за питейната вода. При все това и въпреки значителните подобрения в качеството на водата в трите посетени държави членки през последните години, някои граждани все още са принудени да използват питейна вода, която не отговаря на всички стандарти за качество на ЕС (вж. точки 31—41).

109

Докладите на държавите членки относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека, които се публикуват на всеки три години, са основният инструмент, чрез който Комисията разкрива неспазването от държавите членки на определените в ДПВ параметрични стойности. Сметната палата установи редица недостатъци в настоящите механизми за мониторинг. Първо, държавите членки закъсняват с докладването на данните на ЕАОС, въз основа на които Комисията оценява прилагането на ДПВ. Например Унгария е предоставила своите данни за периода на докладване 2011—2013 г. едва през април 2016 г., повече от една година по-късно от необходимото. Второ, ЕАОС (която от името на Комисията проверява извършването на мониторинг) не е установила несъответствия в данните за периода 2011—2013 г., докладвани от държавите членки. Трето, и в трите посетени държави членки Сметната палата установи, че не всички необходими параметри съгласно ДПВ се наблюдават, без да се посочват основания или обяснения за евентуалните изключения от мониторинга. Това бе потвърдено и за някои от проверените проекти по ЕФРР/КФ, където Сметната палата констатира, че мониторингът не е извършван в съответствие с ДПВ и са проверявани по-малко параметри от изискваните в ДПВ. И накрая, съгласно ДПВ докладването за МЗВ не е задължително. Комисията няма правомощия за разследване и не може да провери дали мониторингът се извършва в съответствие с начина, по който се докладва. Приема се, че държавите членки докладват добросъвестно в съответствие с принципа на лоялното сътрудничество (вж. точки 42—56).

110

Държавите членки са задължени да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че потребителите разполагат с адекватна и актуална информация за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. В трите посетени държави членки Сметната палата установи, че това изискване е правилно транспонирано в националното законодателство, а практиките за предоставяне на тези данни на потребителите се различават значително и като цяло на гражданите не се предоставя систематично актуална информация за качеството на водата. Понастоящем няма насоки на Комисията по този въпрос (вж. точки 57—59).

111

Преразглеждането на Директивата за питейната вода е включено в работната програма на Комисията за 2017 г. с цел преодоляване на редица недостатъци, установени от Комисията въз основа на докладите на държавите членки и научните становища (вж. точки 60—67).

Препоръка 1

Комисията следва да проследява пропуските в мониторинга на държавите членки въз основа на съществуващата система на докладване и да осигурява прилагане на изискванията на Директивата за питейната вода в това отношение.

Дата на изпълнение – до края на 2018 г. (в края на текущия период на докладване).

Препоръка 2

В контекста на настоящото преразглеждане на Директивата за питейната вода Комисията следва да разгледа посочените по-долу въпроси по пропорционален начин:

 1. усъвършенстване на предоставянето на информация от държавите членки за Комисията относно дерогациите във връзка с малките зони на водоснабдяване;
 2. разширяване на обхвата на изискванията за докладване, така че да бъдат включени и МЗВ;
 3. редовно докладване, чрез което да се събира актуална информация от държавите членки относно съответствието с Директивата за питейната вода. Комисията следва да обмисли варианти като например алтернативни инструменти на информационните технологии (напр. събиране на данни от националните администрации) с цел да се улесни и направи по-бърза процедурата на докладване и да се осигури наличието на актуална информация;
 4. подобряване на изискванията за предоставяне на потребителите на адекватна и актуална информация за качеството на водата, предназначена за консумация от човека.

Дата на изпълнение – до края на 2017 г.

Всички проверени проекти по ЕФРР/КФ са подобрили питейната вода в съответните райони, но загубите на вода продължават да бъдат широко разпространен проблем

112

Като цяло проверените проекти по ЕФРР/КФ са постигнали основните си цели за подобряване на качеството на водата, увеличаване на достъпа до питейна вода или намаляване на загубите на вода, определени в договорите за безвъзмездна финансова помощ или в проектните заявления. Всички проверени проекти по ЕФРР/КФ с изключение на един са изпълнени според най-подходящия вариант за удовлетворяване на установените нужди. Освен това завършените проверени проекти по ЕФРР/КФ са постигнали по-голямата част от целите си, но понякога със закъснение (по-специално в Унгария и Румъния). Бяха констатирани разходи, по-високи от първоначално предвидените в бюджета, за два от трите проверени проекта в Унгария (вж. точки 73—81).

113

През 2012 г. средното равнище на загуби на вода в Унгария е било около 24 %, в Румъния около 40 %, а в България над 60 %. За сравнение — средната стойност за ЕС е около 34 %. И в трите посетени държави членки загубите на вода всъщност са се увеличили от 2005 г. (или 2007 г. за Румъния) до 2013 г. Увеличението в докладваните загуби на вода, особено в Румъния, е свързано с подобрения в отчитането, даващи възможност за по-точно измерване на течовете. За България необходимостта от подобряване на управлението на водите се подчертава от 2012 г. насам и в специфичните препоръки на Съвета. Що се отнася до деветте проверени проекта по ЕФРР/КФ, всички с изключение на един са довели до намаляване на загубите на вода. Според по-актуална информация обаче загубите на вода и в този проект са намалели след неговото приключване. Като цяло загубите на вода, особено в България и Румъния, остават големи и това се отразява върху общата ефективност на водоснабдителната система и увеличава разходите както за потребителите, така и за обществото като цяло. През програмния период 2007—2013 г. само Унгария е използвала планираното намаляване на загубите на вода като критерий за подбор на финансирани от ЕС проекти (вж. точки 82—88).

Препоръка 3

Държавите членки следва да изискват включване на плановете за постигане на определено ниво на намаляване на загубите на вода като критерий за подбор за всички проекти за водни съоръжения, които позволяват постигането на националните цели.

Дата на изпълнение – до края на 2017 г.

Препоръка 4

Комисията следва да насърчава държавите членки да предприемат действия, целящи намаляване на водните загуби. Това може да се постигне например чрез включване на намалението на водните загуби в обхвата на финансирането от ЕС в областта на инфраструктурата за питейна вода или чрез повишаване на прозрачността на водните загуби.

Срок на изпълнение — за следващия програмен период.

Все още са необходими значителни средства освен съфинансирането от ЕС за осигуряване на достъп до качествена питейна вода и за да се гарантира, че финансираните от ЕС инвестиции могат да се поддържат адекватно

114

Трябва да се предоставят достатъчно национални публични и частни средства, за да се гарантира подходящо равнище на инвестиции в дългосрочен план и да се поддържа създадената благодарение на финансирането от ЕС инфраструктура. Финансовата подкрепа от бюджета на ЕС не следва да замества публичните разходи на държавата членка. Средствата от ЕФРР/КФ за проекти, свързани с питейна вода в трите посетени държави членки, възлизат за двата програмни периода 2007—2013 г. и 2014—2020 г. на около 3,7 млрд. евро. Това означава, че като цяло от посетените държави членки ще се изисква да инвестират повече от 6 млрд. евро за покриване на разчетените им нужди до края на 2020 г. Не всички необходими инвестиции във водни съоръжения е вероятно да бъдат направени, по-специално в България и Румъния (вж. точки 90—95).

115

Финансовата устойчивост на предоставянето на водни услуги се счита за осигурена само когато приходите от предоставянето на тези услуги са достатъчни, за да покрият оперативните разходи и разходите за поддръжка, както и да възстановят капиталовите разходи, като по този начин позволят възобновяване на инвестициите. Това е принципът на възстановяване на разходите. Същевременно водоснабдителните услуги трябва да бъдат социално поносими за потребителите. В програмния период 2014—2020 г. беше въведено задължително спазване на принципа на възстановяване на разходите чрез необходимостта от изпълнение на предварителните условия. Това означава, че одобрението на оперативните програми за програмния период 2014—2020 г. зависи от достатъчното участие на различните потребители на вода във възстановяването на разходите за водни услуги. Определянето на това какво се разбира под „адекватен“ принос обаче е по преценка на държавите членки. Като цяло в нито една от трите държави членки равнището на таксите за ползване няма да бъде достатъчно за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка на съоръженията за питейна вода (вж. точки 96—106).

Препоръка 5

Държавите членки следва да:

 1. направят необходимото за това цената за водните услуги да осигурява устойчивост на водната инфраструктура, включително нейното поддържане и обновяване;
 2. обмислят, ако е необходимо, предоставянето на финансова подкрепа на домакинствата, за които разходите за водни услуги надхвърлят равнището на социална поносимост, като същевременно гарантират пълно възстановяване на разходите в структурата на цената на водата.

Срок на изпълнение — незабавно.

Настоящия доклад беше приет от Одитен състав II с ръководител г-жа Илиана Иванова — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на заседанието му от 5 юли 2017 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner LEHNE
Председател

Приложения

Приложение I

Финансиране със средства от ЕФРР/КФ за управление и снабдяване с питейна вода (програмни периоди 2007—2013 г. и 2014—2020 г.)

Приложение II

Източници на питейна вода в ЕС

Около 50 % от питейната вода се получава от подземни, а 40 % от повърхностни води1. Останалите 10 % от питейната вода се получават от други източници, напр. изкуствено подхранване на подземни води2 или вода от терасно филтриране3.

Количеството добивана вода (включващо всички водоползвания) сред държавите членки от ЕС-13 варира изключително много — от 100 кубични метри на глава от населението в Малта до 1 300 кубични метри на глава от населението в Естония (вж. фигура).

Фигура 1

Количество m3 добита вода на глава от населението през 2013 г.

1 Данните за Унгария и Литва се отнасят за 2012 г.

Източник: Евростат.

Снабдяването с питейна вода за битови нужди представлява по-малко от една пета от цялото потребление на вода4 (вж. фигура 2).

Фигура 2

Потребление на вода в ЕС

Източник: ЕАОС.

Приложение III

Предишни доклади на ЕСП и техните основни заключения

Приложение IV

Производства за установяване на нарушение по отношение на Директивата за питейната вода в посетените държави членки

Приложение V

Общо представяне на проверените проекти

1Размерът на безвъзмездната финансова помощ първоначално е изразен в националните валути. За проектите в България сумите в евро са изчислени с фиксирания валутен курс от 1,95583 лв. за 1 евро. За проектите в Румъния сумите в евро са изчислени чрез съществуващия среден валутен курс — между валутния курс Inforeuro към момента на одобрението на проектите и валутния курс Inforeuro при приключването на проектите. За проектите в Унгария сумите в евро са изчислени с валутен курс от 313,12 унгарски форинта за 1 евро, който е бил официалният валутен курс на 31.12.2015 г.

Отговори на Комисията

II

Комисията припомня, че „безопасният достъп на гражданите до качествена питейна вода“ не е част от целите на действащата Директива за питейната вода.

V а)

Комисията приема частично препоръката и ще я изпълни, както следва:

Комисията ще се съсредоточи върху основните констатирани пропуски, засягащи качеството на питейната вода, но поради ограничените ресурси не може да проследява системно всички пропуски в мониторинга.

Тя ще обърне внимание на това как да се подобрят разпоредбите за докладване в рамките на текущото преразглеждане на Директивата за питейната вода.

V б)

Комисията приема по същество препоръки б)1—б)4. Това обаче зависи от резултата от преразглеждането на Директивата за питейната вода, който не е известен към момента на изготвянето на настоящия доклад, а съдържанието на предложението за нейното изменение зависи до голяма степен от заключенията в оценката на въздействието. Предложението все още не е финализирано и Комисията проучва възможностите за подобряване на установените недостатъци. В този контекст предложението ще трябва да бъде в съответствие с целите на насоките за по-добро регулиране1, според които предложенията на Комисията трябва „да постигат целите на политиките при минимални разходи и да осигуряват максимални ползи за гражданите, предприятията и работниците, като същевременно се избягва всяка ненужна регулаторна тежест“, в частност що се отнася до малки по размер субекти.

V б)1

В рамките на преразглеждането на Директивата Комисията ще обмисли като цяло начините за подобряване на информацията, мониторинга и докладването от МЗВ.

V б)2

В рамките на преразглеждането на Директивата Комисията ще обмисли като цяло начините за подобряване на информацията, мониторинга и докладването за МЗВ, използвайки основан на риска подход за мониторинг и по отношение на МЗВ.

V б)3

В рамките на преразглеждането на Директивата Комисията ще обмисли като цяло как да измени разпоредбите на Директивата относно докладването.

Най-добре е докладването да бъде съсредоточено върху информацията, необходима за проверка на съответствието (инциденти, нови вещества и др.).

V б)4

Комисията ще обмисли как да се подобри достъпът до информация за потребителите като част от преразглеждането на Директивата за питейната вода, тъй като въпросът беше посочен като област за подобрения в работния документ на службите на Комисията относно програмата REFIT във връзка с Директивата за питейната вода (98/83/ЕО)2.

V в)

Комисията приема тази препоръка.

Комисията обръща внимание на въпроса за загубата на вода и възнамерява, в рамките на преразглеждането на Директивата за питейната вода, да насърчи предприемането на действия на равнището на държавите членки в съответствие с принципа на субсидиарност.

Въпреки това намаляването на загубите на вода чрез финансирани от ЕС дейности може да доведе до финансиране на поддръжката, което не винаги е инвестиционен приоритет, особено за държавите членки, в които не съществува достатъчно развита водоснабдителна мрежа, която да обхваща населението.

VI

Комисията отбелязва, че тези препоръки са насочени към държавите членки.

07

Процедурата по докладване е основният политически инструмент, позволяващ на държавите членки да гарантират, че е извършен мониторинг и че има достъп до информацията от мониторинга за качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

В случай че се установи несъответствие с параметрите, посочени в Директивата, обикновено държавите членки се заемат веднага с него.

11

В резултат на факта, че едва половината от държавите членки са докладвали за малки зони на водоснабдяване, през 2016 г. Комисията стартира „облекчена“ процедура за докладване относно МЗВ на доброволен принцип (проучване), при която се използва опростена методика (Средностатистическо съответствие на държавите членки с микробиологичните и химическите параметри). Резултатите от това проучване потвърждават общо съответствие по отношение на микробиологията, което е средно над 98 % за МЗВ в различните държави членки.

Чешката република е докладвала за периода 2008—2010 г., че според националните органи нивото на съответствие е било високо, и е представила извадка от данни за съответствието само за набор от 8 параметъра за референтната 2011 година.

14

Информацията за загуби в разпределителната мрежа беше спомената в глава „Предизвикателства“ от доклада за периода 2008—2010 г. като еднократен пример, наред с няколко други. Понастоящем загубите на вода не са включени в докладването за питейната вода. Комисията ще обмисли как да се подобри прозрачността във връзка със загубите на вода като част от преразглеждането на Директивата за питейната вода.

15

Вж. отговора по точка 14.

18

Комисията припомня, че действащата Директива 98/83/ЕО за питейната вода урежда единствено качеството на водите, предназначени за консумация от човека: в нея са определени минимални критерии за качеството на водата от чешмата. Тя не регулира доставката на питейна вода, нито качеството или количеството на източника. Вариантите за подобряване на достъпа до вода ще бъдат взети под внимание при преразглеждането на Директивата в зависимост от резултатите от оценката на въздействието.

20

Принципът на възвръщаемост на разходите, посочен в член 9 от Директивата за питейната вода, се отнася не само до финансовите разходи, но и до разходите за околната среда и за ресурси.

21

Комисията счита, че степента на достъпност от 4 % е индикативна и е била използвана за целите на анализа на разходите и ползите. Комисията посочва, че тъй като условията се различават в различните части на Европа, прагът на достъпност за тарифите за водата следва да се определя за всеки отделен случай от ВиК операторите/регулаторите.

30 Второ тире

Комисията припомня, че Директивата за питейната вода урежда единствено качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

Вж. също отговора по точка 18.

38

Доклад, получен от Унгария през февруари 2017 г., който отразява ситуацията към 31 декември 2016 г., продължава да отчита несъответствие в 18 общини. На неотдавнашна среща унгарските органи също така уведомиха Комисията относно допълнително забавяне в графика за постигане на съответствие. Комисията е взела надлежно предвид последната информация и обмисля необходимите стъпки в тази насока.

39

Комисията отбелязва, че най-вероятно тези дерогации са се отнасяли по принцип за малки до съвсем малки водоснабдителни системи.

Според редовния цикъл на докладване, предвиден в Директивата, данните за 2015 г. ще бъдат докладвани на Комисията в началото на 2018 г. заедно с данните за 2016 г.

Въпреки това, в съответствие с изискванията за докладване на Директивата държавите членки могат да избират дали да докладват данни за малките водоснабдителни системи.

Поради това Комисията трудно може да установява подобни ситуации, но държавата членка следва да предприема коригиращи действия.

40

Вж. отговора по точка 39.

Освен това България не е докладвала каквито и да било данни относно МЗВ за нитратите/нитритите, а само средната степен на съответствие на измерените параметри за качеството на питейната вода: 2011 г.: 97,8 %, 2012 г.: 97,7 % и 2013 г.: 97,8 %.

41

Когато Комисията е разполагала с необходимата информация, както в случая с Унгария, тя е предприемала подходящи правни действия.

42

Комисията отбелязва, че от 2005 г. насам закъсненията при публикуването на доклада намаляват.

Закъснялото публикуване се е дължало отчасти на сроковете, изчерпателността и качеството на докладването от страна на държавите членки.

43

Действително докладването е сложно. Например в периода на докладване 2011—2013 г. голям брой анализи са извършени в държавите членки: 4,1 милиона за микробиологични параметри, 7,1 милиона за химически параметри и 17,5 милиона за индикативни параметри.

47

Държавите членки имат възможност да намалят честотата на мониторинга, в случай че считат, че даден параметър не е наличен в рамките на водоснабдителна зона, в съответствие със бележка 4 към таблица Б1 от приложение II (до 27 октомври 2017 г.) или в съответствие с част В от приложение II към Директивата (след 27 октомври 2017 г.).

Освен това Комисията не разполага с правомощия за разследване и следователно не може да провери дали мониторингът се извършва в съответствие с начина, по който се докладва. Приема се, че държавите членки докладват добросъвестно, в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество.

49

Държавите членки могат да се възползват от общата дерогация в приложение II, част 2 „Одитна проверка“, а именно всички параметри, определени в съответствие с член 5, параграфи 2 и 3, да бъдат предмет на одитна проверка, освен ако компетентните органи не установят за период от време, който те трябва да определят, че определен параметър не може да бъде налице в дадена водопреносна мрежа в концентрации, които биха могли да нарушат спазването на съответните параметрични стойности. От държавите членки не се изисква да докладват на Комисията относно използването на тази обща дерогация.

50

Групата на ентерококите може да се използва като индикатор за фекално замърсяване с E. coli. Тъй като броят на чревните ентерококи в човешките фекалии по принцип е малко по-малък от този на E. coli, за изпитването на водата се използва по-често E. coli, отколкото ентерококи.

Вж. също отговора по точка 49.

52

Комисията беше уведомена от ЕАОС, че вече няма да изпълнява тези задачи (контрол на качеството на данните, съхраняване и пр.) и че поради ограничените ресурси ще преустанови подкрепата си за Комисията за следващия период на докладване за питейната вода, въпреки искането на Комисията докладването да продължи поне до предстоящото преразглеждане на Директивата. Службите на Комисията ще проучат възможностите за събиране на данни, проверка на качеството и изготвяне на национални бази данни за последното докладване преди преразглеждането на Директивата, което ще включва опростяване на задълженията за докладване.

Възможно е да бъдат допуснати някои пропуски (напр. печатни грешки) дори когато качеството на данните е проверено от страна на ЕАОС, след което и от държавата членка. Подобни единични случаи на грешки не поставят под въпрос точността на докладването като цяло.

Каре 4 — Пример за несъответствия в докладването от държавите членки на съответствието с Директивата за питейната вода, които са могли да бъдат установени от ЕАОС

Грешката в таблица 3—2 от румънския национален доклад е била пропусната въпреки контрола върху качеството от страна на ЕАОС, последван от контрол и от страна на държавата членка. Цифрите, представени в графика 2.2 от националния доклад за Румъния, показват 100-процентна проверка за колиформ, което означава,че няма проблем. Това може да е причината, поради която грешката не е била забелязана в таблицата.

Качеството на данните, представени от държавите членки на Комисията, е било проверено от ЕАОС, след което и от държавата членка. Поради това не е правено допълнително сравнение с национални доклади, които може да се различават.

53

Комисията вече е предприемала предишни мерки в отговор на притесненията относно малките водоснабдителни системи: беше организиран семинар на 9 ноември 2011 г., беше направено проучване „Най-добри практики за извършване на оценка на риска при малки водоснабдителни системи“, бяха публикувани информационни документи за конкретни държави членки към обобщаващия доклад и брошура, озаглавена „Рамка за действие за управлението на малките водоснабдителни системи за питейна вода“. От проучването от 2016 г. стана ясно, че положението е по-добро, отколкото през периода 2010—2013 г., и продължава да се подобрява.

Освен това Комисията е отбелязала също така в своя Работен документ на службите на Комисията относно оценката по програмата REFIT във връзка с Директивата за питейната вода според3, че превантивното планиране на безопасността и елементите, които зависят от риска, не са застъпени достатъчно в действащата Директива за питейната вода и това представлява недостатък. Комисията възнамерява да се заеме с този въпрос при преразглеждането на Директивата и понастоящем извършва оценка на въздействието от потенциално въвеждане на основан на риска подход за големите и малките водоснабдителни системи, който предлага възможности за опростяване, позволяващи времето и ресурсите да бъдат съсредоточени върху основните рискове и икономически ефективни мерки при източника и да се намали административната тежест.

58

Съгласно настоящата Директива за питейната вода е приемливо да има известни различия между практиките по отношение на наличието на информация. В своя работен документ на службите на Комисията относно програмата REFIT във връзка с Директивата за питейната вода (98/83/ЕО) Комисията вече определи, че едно по-активно разпространение на съответната информация ще бъде от полза.

69

Комисията вече разглежда варианти за справяне с течовете, които представляват проблем, възпрепятстващ ефективното водоснабдяване с питейна вода, както е посочено в оценката на въздействието от етапа на създаване4 на Директивата за питейната вода.

75

Очаква се проектът Сексард да постигне целите си по време на програмния период 2014—2020 г.

Каре 5 — Допълнителни инвестиции, необходими за един проект в Унгария по ЕФРР/КФ (Сексард)

Въпреки че в миналото е имало понижения на нивото на река Дунав, точните събития и мащаба им не могат да бъдат предвидени, което оказва влияние върху предвидимостта на концентрациите за някои параметри и следователно затруднява предвиждането на съответните дейности във връзка с дългосрочното съответствие. Въпреки това през периода 2014—2020 г. Унгария възнамерява да вземе предвид изменението на климата в още по-голяма степен при оценката на проектите.

76

Вж. каре 6 по-долу.

Каре 6 — Частично постигане на целите на румънски проект (Кълъръш)

Инвестициите в сектора на водите, съфинансирани от Кохезионния фонд през периода 2007—2013 г., подобриха капацитета на операторите да предоставят по-точни измервания и по-добър мониторинг на общите резултати на изградената инфраструктура и съоръжения. В резултат на това предвижданията и целите, на база на които ще се основават очакваните инвестициите през периода 2014—2020 г., се очаква да бъдат по-надеждни. Това ясно показва положителното въздействие от инвестициите на ЕС и способността на държавите членки да се учат от грешките и да въвеждат подходящи мерки за намаляване на тези проблеми в бъдеще.

79

Комисията счита, че финансираните проекти в Унгария и Румъния бяха забавени поради тяхната сложност и дизайн. Бенефициерите обаче като цяло са постигнали своите цели.

Освен това в Румъния ВиК операторите бяха изправени пред многобройни проблеми, които водят до забавяния при процедурите за възлагане на обществени поръчки.

За да се намали отрицателното въздействие на договорите с лошо качество върху изпълнението на проекта, Комисията насърчава предприемането на различни хоризонтални инициативи в подкрепа на бенефициерите, като например разработване на стандартизирана документация за обществените поръчки, сравнителен анализ между ВиК операторите и техническа помощ.

80

Първоначалните предположения по отношение на разходите по проекта са по-скоро примерни. Двата посочени проекта са преминали подходяща процедура за възлагане на обществена поръчка и вследствие на това договорната цена е била резултат от конкуренцията на пазара. С цел справяне с тази нестабилност на пазара, при всеки от проектите се предвижда резерв за непредвидени ситуации, за да се осигури марж за промяната в разходите в резултат на процедура за възлагане на обществена поръчка.

93

Общо за периода 2014—2020 г. стратегията определя нужди от инвестиции в размер на около 6,1 милиарда евро, разделени, както следва: 2,5 милиарда евро за питейна вода, 2,2 милиарда евро за събиране на отпадъчни води и 1,4 милиарда евро за пречистване на отпадъчните води. Ако нуждите от инвестиции в размер на 6,1 милиарда евро се сравнят с разпределените средства от ЕС за водоснабдяване и пречистване на отпадъчни води за програмните периоди 2007—2013 г. и 2014—2020 г., може да се изчисли, че със средствата от ЕС могат да се финансират от 30 до 40 % от нуждите от общите капиталови разходи за ВиК.

Всъщност по Оперативна програма „Околна среда“ за периода 2014—2020 г. са разпределени около 145 милиона евро за инвестиции за доставка на вода за консумация от човека и за управление на водите и опазване на питейната вода от общо 1,016 милиарда евро, разпределени по КФ за водния сектор в България. Това разпределение на средства в сектора е съсредоточено върху преодоляването на несъответствието с Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, като се взимат предвид нейните високи инвестиционни нужди за привеждане в съответствие, както е представено по-горе.

Общ отговор по точки 94 и 95.

В контекста на необходимостта от допълнителни ресурси, за да се изпълнят изискванията за подобряване на качеството на водата, националните инвестиции следва да покрият недостига на инвестиции.

96

Вж. отговора по точка 20.

98

Докато прилагането на подходяща политика за тарифите на водата е отговорност на държавите членки, в предварителните условия е постановено, че възстановяването на разходите трябва да бъде в съответствие с член 9, параграф 1, първо тире от Директива 2000/60/ЕО, като се вземат предвид, когато е целесъобразно, социалните, екологичните и икономическите последици от възстановяването, както и географските и климатичните условия на засегнатия регион или региони.

100

В тази връзка Комисията отбелязва, че темповете на изразходването на средства от ЕС се увеличиха към края на програмния период 2007—2013 г., което даде възможност на България да изиска почти 95 % от средствата, разпределени по съответната приоритетна ос (в размер на около 969 милиона евро).

101

Комисията счита, че равнището на достъпност от 4 % е индикативно.

Вж. отговора по точка 21.

103

Комисията отбелязва, че в Румъния е въведена стратегия за общи тарифи за подкрепа на дългосрочната устойчивост на инвестициите, която включва въпроси, свързани с достъпността на цените, като елемент от анализ на разходите и на ползите (АРП) за проекти, финансирани от ЕС в рамките на периода 2007—2013 г.

През периода 2014—2020 г. ВиК операторите ще коригират и консолидират методологията за структурата на тарифите с цел да се подпомогне разширяването на отговарящите на условията ВиК услуги в допълнителни области, както и за да се изпълнят изискванията на преработеното ръководство за АРП по отношение на пълното възстановяване на разходите и амортизацията на активите. Дизайнът на проектите ще бъде разработен съответно.

105

Комисията отбелязва, че действащите тарифи са намалени. Вследствие на това Комисията следи положението и дава препоръки на унгарските органи, за да гарантира необходимите финансови средства за устойчивостта на модернизираните активи. При все това може да е важно в отделни случаи корекциите в политиката за тарифите да бъдат въвеждани внимателно и постепенно в продължение на по-дълъг период от време, за да се намали рязкото нарушаване на социалната приемливост за населението на инвестициите в сектора на водите.

Моля, вж. също отговорите по точки 98 и 101.

109

Като част от преразглеждането на Директивата за питейната вода Комисията обмисля изменения в разпоредбите относно докладването.

Комисията желае да гарантира, че докладването е съсредоточено върху информацията, необходима за проверка на съответствието (инциденти, нови вещества и др.). Комисията възнамерява да разгледа варианти, като например алтернативни ИТ инструменти (напр. събиране на данни от националните администрации), за да улесни докладването, да го направи по-бързо и да осигури наличието на актуална информация.

110

В светлината на съществуващата законодателна рамка Комисията счита, че насоките относно изискванията по отношение на информацията, предоставяна на потребителите, могат да бъдат разгледани най-добре на национално равнище.

Препоръка 1

Комисията приема частично тази препоръка и ще я изпълни, както следва:

Комисията ще се съсредоточи върху основните констатирани пропуски, засягащи качеството на питейната вода, но поради ограничените ресурси не може да проследява системно всички пропуски в мониторинга.

Тя ще обърне внимание на това как да се подобрят разпоредбите за докладване в рамките на текущото преразглеждане на Директивата за питейната вода.

Препоръка 2

Комисията приема по същество препоръка 2 a)—г). Това обаче зависи от резултата от преразглеждането на Директивата за питейната вода, който не е известен към момента на изготвянето на настоящия доклад, а съдържанието на предложението за нейното изменение зависи до голяма степен от заключенията в оценката на въздействието. Предложението все още не е финализирано и Комисията проучва възможностите за подобряване на установените недостатъци. В този контекст предложението ще трябва да бъде в съответствие с целите на насоките за по-добро регулиране5,според които предложенията на Комисията трябва „да постигат целите на политиките при минимални разходи и да осигуряват максимални ползи за гражданите, предприятията и работниците, като същевременно се избягва всяка ненужна регулаторна тежест“, в частност що се отнася до малки по размер субекти.

Препоръка 2 а)

В рамките на преразглеждането на директивата Комисията ще обмисли като цяло начините за подобряване на информацията, мониторинга и докладването от МЗВ.

Препоръка 2 б)

В рамките на преразглеждането на директивата Комисията ще обмисли като цяло начините за подобряването на информацията, мониторинга и докладването за МЗВ, използвайки основан на риска подход за мониторинг и по отношение на МЗВ.

Препоръка 2 в)

В рамките на преразглеждането на директивата комисията ще обмисли като цяло как да измени разпоредбите на Директивата относно докладването.

Най-добре е докладването да бъде съсредоточено върху информацията, необходима за проверка на съответствието (инциденти, нови вещества и др.).

Препоръка 2 г)

Комисията ще обмисли как да се подобри достъпът до информация за потребителите като част от преразглеждането на Директивата за питейната вода, тъй като въпросът беше посочен като област за подобрения в работния документ на службите на Комисията относно програмата REFIT във връзка с Директивата за питейната вода (98/83/ЕО).

112

Моля, вж. бележките относно упоменатите точки.

Въпреки забавянията повечето от целите са постигнати или са спомогнали за подобряване на ситуацията в съответната област. Непредвидимите събития (спад в нивото на водите на р. Дунав) са причината за непостигане на дългосрочно изпълнение на целите по един упоменат проект.

113

Въпреки предпочитанието, което се отдава на съответствието и на изграждането на нова мрежова инфраструктура, Комисията отбелязва, че в част от инвестициите, съфинансирани чрез големи проекти през периода 2007—2013 г., когато е надлежно обосновано, е бил включен компонент за рехабилитацията на съществуващата инфраструктура с цел да се смекчи отрицателното въздействие на загубите на вода върху изпълнението на нови инвестиции.

През периода 2014—2020 г. всички държави, в които течовете на вода се считат за важен фактор, се придържат към същия подход.

Препоръка 3

Комисията отбелязва, че тази препоръка е насочена към държавите членки.

Препоръка 4

Комисията приема тази препоръка.

Комисията обръща внимание на въпроса за загубата на вода и възнамерява, в рамките на преразглеждането на Директивата за питейната вода, да насърчи предприемането на действия на равнището на държавите членки в съответствие с принципа на субсидиарност.

Въпреки това намаляването на загубите на вода чрез финансирани от ЕС дейности може да доведе до финансиране на поддръжката, което не винаги е инвестиционен приоритет, особено за държавите членки, в които не съществува достатъчно развита водоснабдителна мрежа, която да обхваща населението.

114

Комисията е запозната с факта, че нуждите от инвестиции в сектора на водите (включително питейната вода, събирането и пречистването на отпадъчните води, действията за борба с наводненията и др.) могат да бъдат значителни в някои държави членки през следващите години. Бъдещите приоритети по отношение на финансирането от ЕС следва да бъдат определени, като се вземат предвид реалните нужди на държавите членки. Комисията предприе инициативи, за да придобие по-добър поглед върху нуждите от инвестиции в сектора на водите.

115

Комисията отбелязва, че според Рамковата директива за водите възстановяването на разходите следва да включва също разходите за околната среда и за ресурси.

Препоръка 5

Комисията отбелязва, че тази препоръка е насочена към държавите членки.

Съкращения и речник на термините

Големи зони на водоснабдяване (ГЗВ): Големите зони на водоснабдяване осигуряват повече от 1 000 m³ вода средно на ден или обслужват повече от 5 000 души.

Голям проект: Проект, който се състои от редица икономически неделими дейности, изпълняващи точна техническа функция с ясно определени цели, и чиято обща стойност, оценена при определянето на участието на фондовете, надхвърля 50 млн. евро и който обикновено е широкомащабен инфраструктурен проект в областта на транспорта, околната среда или други сектори като култура, образование, енергетика или ИКТ. На ниво цялостен проект е необходимо одобрение от Комисията.
За програмния период 2014—2020 г. прагът бе увеличен на 75 млн. евро в случай на операции, допринасящи за постигането на тематичната цел съгласно член 9, параграф 1, точка 7 – „насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на тесните места в ключовите мрежови инфраструктури“.

Гражданска инициатива: Европейската гражданска инициатива е покана към Европейската комисия да предложи законодателство по въпроси, по които ЕС има компетентност да приема законодателни актове. Гражданската инициатива трябва да бъде подкрепена от най-малко един милион граждани на ЕС от поне седем от 28-те държави членки. Във всяка от тези седем държави членки се изисква минимален брой поддръжници. Правилата и процедурите, регламентиращи организирането на гражданска инициатива са определени в Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1).

Директива за питейната вода (ДПВ): Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (OВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

ДФЕС: Договор за функционирането на Европейския съюз.

Европейска агенция за околна среда (ЕАОС): ЕАОС е агенция на Европейския съюз.
Тя предоставя независима информация за околната среда на лицата и организациите, участващи в разработването, приемането, прилагането и оценяването на политиката за околната среда, а също и на широката общественост. ЕАОС събира данни и изготвя оценки по широк кръг от теми, свързани с околната среда.

Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet): Eionet е партньорска мрежа на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и нейните членове и сътрудничещи държави. Тя включва самата ЕАОС, шест Европейски тематични центъра (ЕТЦ) и мрежа от около 1 000 експерти от 39 държави в близо 400 национални органа, боравещи с информация за околната среда. Чрез Eionet ЕАОС координира предоставянето на данни за околната среда от отделните държави.

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР): Целта на Европейския фонд за регионално развитие е да се засили икономическото и социалното сближаване в рамките на Европейския съюз, като се преодолеят основните различия между регионите чрез финансова подкрепа за създаването на инфраструктура и продуктивни инвестиции, насочени към създаването на работни места, най-вече за предприятията.

ЕС13: С ЕС13 се обозначават новите държави членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г. или по-късно. Това са: България, Чешката република, Естония, Хърватия, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Зона на водоснабдяване (ЗВ): Снабдителна зона е определена географска зона, в която водите, предназначени за консумация от човека, произлизат от един или от повече източника и във вътрешността на която качеството може да се смята за приблизително еднакво.

Индикативен параметър: Индикативните параметри са комбинация от микробиологични, химически и радиологични параметри, предоставящи информация за процесите на пречистване и за органолептичното качество на питейната вода.

Кохезионен фонд (КФ): Целта на Кохезионния фонд е да се засили икономическото и социалното сближаване в рамките на Европейския съюз чрез финансиране на проекти в областта на околната среда и транспорта в държавите членки, чийто БНД на глава от населението е по-малък от 90 % от средния за ЕС.

Малки зони на водоснабдяване (МЗВ): Малките зони на водоснабдяване осигуряват по-малко от 1 000 m³ вода средно на ден или обслужват по-малко от 5 000 души.

Неносеща приходи вода: Неносещата приходи вода се състои главно от водата, изтичаща от системата, преди да достигне до крайния потребител (технически или физически загуби) и водата, която се потребява, без да е фактурирана по подходящ начин, например чрез незаконни връзки или неправилно отчитане на потреблението (търговски или явни загуби). Докато първата увеличава ненужно производствените разходи (тъй като трябва да се произвежда повече вода от необходимото), втората е свързана с пропуснати приходи. Неносещата приходи вода обикновено се изчислява въз основа на установяването на баланс между входящите и изходящите водни потоци в системата.
С цел опростяване, в настоящия доклад ще бъде използван терминът „загуби на вода“ вместо „неносеща приходи вода“.

Оперативна програма (ОП): В ОП се определят приоритетите и конкретните цели на дадена държава членка и се описва как финансирането (от ЕС, както и националното публично и частно съфинансиране) ще бъде използвано в рамките на определен период от време (понастоящем седем години) за финансиране на проекти. Проектите в рамките на дадена ОП трябва да допринасят за постигането на определен брой цели. Финансирането на ОП може да се предоставя от ЕФРР, КФ и/или ЕСФ. Оперативната програма се изготвя от държавата членка и трябва да бъде одобрена от Комисията, преди да бъдат извършени плащания от бюджета на ЕС. Оперативните програми могат да бъдат променяни само по време на програмния период, ако и двете страни са съгласни.

Планиране на безопасността на питейната вода (ПБПВ): Понятието „планиране на безопасността на питейната вода“ е въведено от Световната здравна организация (СЗО) през 2004 г. То включва цялостна оценка на риска и подход за управление на риска, който обхваща всички стъпки във водоснабдяването – от водосборния басейн до потребителя.
Препоръчително е ВиК операторите и органите за обществено здраве да разработят ПБПВ за всяка отделна разпределителна зона за питейна вода.

Предварителни условия: Това са условия, основани на предварително определени критерии в споразумения за партньорство, които се считат за необходими предпоставки за ефективното и ефикасно използване на подкрепата от Съюза, уредена от тези споразумения. При изготвянето на оперативните програми по ЕФРР, КФ и ЕСФ в рамките на програмния период 2014—2020 г. държавите членки трябва да преценят дали са изпълнени тези условия. Ако те не са били изпълнени, трябва да бъдат изготвени планове за действие, които да осигурят изпълнението им до 31 декември 2016 г.

Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): В контекста на програмата REFIT Комисията извършва редовен преглед на цялото законодателство на ЕС за наличието на административни тежести, несъответствия и неефективни мерки и подготвя коригиращи действия.

Програмен период: Многогодишната рамка, в която се планират и реализират разходите по ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд.

Пълна проверка: Пълната проверка има за цел да осигури информацията, необходима за да се установи дали всички параметрични стойности, предвидени в Директивата за питейната вода, са спазени или не.
Всички параметри, определени в съответствие с приложение I от Директивата за питейната вода, подлежат на пълна проверка.

Рутинна проверка: Целта на рутинната проверка е да се провери дали водата, предназначена за консумация от човека, отговаря на съответните параметрични стойности, определени в Директивата за питейната вода. Чрез нея редовно се предоставя информация относно органолептичните (т.е. цвят, мирис и вкус на дадено вещество) и микробиологичните качества на водата, доставяна за консумация от човека, както и относно ефективността на преработката на питейна вода (по-специално дезинфекцията), когато такава се извършва.
Само някои параметри, изброени в Директивата за питейната вода, трябва да бъдат включени в рутинната проверка.

Специфични препоръки (СП) по държави: Специфичните препоръки (СП) по държави представляват препоръки, свързани със структурни предизвикателства, за чието преодоляване е целесъобразно да се прибегне до многогодишни инвестиции, които попадат директно в приложното поле на ЕСИ фондовете, както е определено в регламентите за отделните фондове. Те се приемат от Комисията в съответствие с член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Стратегия „Европа 2020“: Стратегията „Европа 2020“ е десетгодишната стратегия на ЕС за работни места и растеж. Тя е стартирана през 2010 г., за да се създадат условия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Включва пет водещи цели, които обхващат заетост, научноизследователска и развойна дейност, климат и енергетика, социално приобщаване и намаляване на бедността.
Европейски съвет от 17 юни 2010 г., заключения в допълнение към COM(2010) 2020 окончателен от 3 март 2010 г. „ЕВРОПА 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS): JASPERS е партньорство за техническа помощ между трима партньори (Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие). То предоставя независими консултации на държавите бенефициенти, за да подпомогне изготвянето на висококачествени големи проекти, които да бъдат съфинансирани от двата структурни и инвестиционни фонда на ЕС (Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд).

Управляващ орган: Управляващ орган е национален, регионален или местен публичен орган (или друг държавен или частен орган), определен от държавата членка да управлява дадена оперативна програма. Неговите задачи включват подбор на проекти, които да бъдат финансирани, мониторинг на начина на изпълнение на проектите и докладване на Комисията относно финансовите аспекти и постигнатите резултати. Управляващият орган също така е органът, който налага финансови корекции на бенефициентите след одити, извършени от Комисията, Европейската сметна палата или друг компетентен орган в държавата членка.

Бележки

1 Европейска агенция за околна среда, http://www.eea.europa.eu.

2 Директива 75/440/EИО на Съвета от 16 юни 1975 г. относно изискванията за качество на повърхностните води, предназначени за производство на питейна вода в държавите членки (ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 26).

3 Директива 80/778/ЕО на Съвета от 15 юли 1980 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (OВ L 229, 30.8.1980 г., стр. 11).

4 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (OВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

5 Член 7 и приложения ІІ и ІІІ от ДПВ.

6 Член 13 от ДПВ.

7 http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171.

8 COM(2016) 666 окончателен от 20.10.2016 г. „Обобщаващ доклад за качеството на питейната вода в Съюза въз основа на докладите на държавите членки за периода 2011—2013 г., предвиден в член 13, параграф 5 от Директива 98/83/ЕО“.

9 COM(2014) 363 окончателен от 16.6.2014 г. „Обобщаващ доклад относно качеството на питейната вода в ЕС, разглеждащ докладите на държавите членки за периода 2008—2010 г., предоставени съгласно Директива 98/83/ЕО“.

10 COM(2016) 666 окончателен, стp. 2.

11 Данни, екстраполирани от информационните фишове за периода 2008—2010 г. по държави членки относно малките зони на водоснабдяване, http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html.

12 Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Общата програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“, Приоритетна ос № 3, точка 54, подточка iii)(ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).

13 COM(2014) 363 окончателен.

14 Европейски съвет от 17 юни 2010 г., заключения в допълнение към COM(2010) 2020 окончателен от 3 март 2010 г. „ЕВРОПА 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

15 Решение № 1386/2013/ЕС, приоритетна цел № 2, точка 41.

16 За програмния период 2007—2013 г. общият размер на заделените средства за отпадъчни води е около 14,6 млрд. евро, от които около 10 млрд. евро са предназначени за държавите членки от ЕС-13. За периода 2014—2020 г. отпуснатите средства възлизат на около 10 млрд. евро, от които 7 млрд. евро за държавите членки от ЕС-13.

17 Евростат – Население, свързано с обществена водоснабдителна мрежа, код ten00012.

18 http://www.right2water.eu/

19 COM(2014) 177 окончателен от 19.3.2014 г. Съобщение на Комисията относно Европейската гражданска инициатива: „Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока!“.

20 Член 9 от Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

21 Европейска комисия, „Новият програмен период 2007—2013 г. – Насоки за методологията за изготвяне на анализ на разходите и ползите – работен документ № 4“, 8/2006.

22 Специален доклад № 9/2010 „Максимално ефективно ли са изразходвани средствата за водоснабдяване за битови нужди в рамките на структурните мерки на ЕС?“; Специален доклад № 4/2014 „Частичен успех на интегрирането в ОСП на целите на политиката за водите на ЕС“; Специален доклад № 2/2015 „Финансиране от ЕС на пречиствателни станции за градски отпадъчни води в басейна на река Дунав: необходими са допълнителни усилия при подпомагането на държавите членки за постигане на целите на политиката на ЕС в областта на отпадъчните води“; Специален доклад № 23/2015 „Качество на водите в басейна на река Дунав: постигнат е напредък по отношение на прилагането на Рамковата директива за водите, но са необходими още действия“ и Специален доклад № 3/2016 „Борба с еутрофикацията в Балтийско море: необходими са допълнителни и по-ефективни действия“ (http://eca.europa.eu).

23 EPRS, Законодателство в областта на водите: Доклад за цената от неизпълнението на европейското законодателство, май 2015 г.

24 Специален доклад № 9/2010.

25 Член 291, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

26 Член 17 от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

27 1 май 2004 г. за Унгария и 1 януари 2007 г. за България и Румъния.

28 Производства за установяване на нарушение 2008/2247 за Унгария, 2009/2259 за България и 2009/2260 за Румъния.

29 Приложение VII, глава 9, Околна среда, част В — Качество на водата (ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 166—171).

30 За подробна информация относно замърсяването на водите поради селскостопански практики вж. специалните доклади на Сметната палата № 23/2015 и № 3/2016.

31 „Разработване на концепция за бъдещото докладване съгласно Директивата за питейната вода – доклад за критичен анализ“, май 2013 г.

32 http://rod.eionet.europa.eu/obligations/171/deliveries.

33 Бележка 4 към Таблица Б1 от ДПВ. Тези разпоредби ще бъдат заменени с новото приложение II на ДПВ, както е изменено от Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията (ОВ L 260, 7.10.2015 г., стр. 6), която трябва да бъде транспонирана от държавите членки най-късно до октомври 2017 г.

34 Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 г. за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (OB L 260, 7.10.2015 г., стр. 6).

35 Бор, арсен, кадмий, хром, мед, олово, живак, никел, олово, антимон и селен.

36 На стр. 102 от националния доклад за опазването и състоянието на околната среда в България през 2012 г.

37 Преглед на качеството на питейната вода в България, докладване за 2011—2013 г. по Директивата за питейната вода, стр. 12.

38 Преглед на качеството на питейната вода в Румъния — резултати от докладването за 2011—2013 г. по Директива 98/83/ЕО за питейната вода.

39 Таблица 3—2.

40 Calitatea apei distribuite în sistem centralizat în zonele cu peste 5000 de locuitori sau cu un volum de distribuție de peste 1000mc/zi în anul 2013 (ZAP mari) – Raport sintetic, публикуван на уебсайта на Националния център за мониторинг на рисковете за околната среда в Общността.

41 http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html и http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/small_supplies_en.html.

42 COM(2016) 666 окончателен, стp. 2.

43 Член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

44 „Към ръководство за извършване на оценка на риска за малките водоснабдителни системи в Европейския съюз, Преглед на най-добрите практики“. ноември 2011 г.

45 Малки доставчици на питейна вода: „Рамка за действие“ за подобряване на управлението — ISBN 978—92—79—44633—7 (http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/Small%20drinking%20water%20supplies.pdf).

46 Член 13 от ДПВ.

47 „Проучване в подкрепа на преразглеждането на Директивата на ЕС за питейната вода“, Ecorys, май 2016 г.

48 В Унгария обществеността се информира на уебсайта на Националната служба за обществено здраве и медицина (ÁNTSZ) (www.antsz.hu) и на уебсайта на Националния институт за околна среда и здраве (OKI) (https://oki.antsz.hu). Справка с уебсайтовете е направена на 25 януари 2017 г.

49 Проект BG161PO005—1.0.06—0073-C0001, община Панагюрище.

50 Проект CCI 2007RO161PR003, област Кълъраш.

51 Проект CCI 2009RO161PR005, област Констанца.

52 Член 11 от ДПВ.

53 Европейска комисия, ГД „Околна среда“, „Оценка на въздействието на евентуалните преразглеждания на Директивата за питейната вода. Окончателен доклад“, септември 2008 г.

54 Световна здравна организация, Насоки за качеството на питейната вода, трето издание, 2004 г. (www.who.int).

55 Неформална експертна група по прилагането на Директива 98/83/ЕО (Директивата за питейната вода).

56 Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията.

57 „Проучване в подкрепа на преразглеждането на Директивата на ЕС за питейната вода“, Ecorys, май 2016 г.

58 SWD(2016) 428 окончателен, Оценка на Директивата за питейна вода 98/83/ЕО по програма Refit.

59 Подпомагане за прилагането и по-нататъшното развитие на Директивата за питейната вода (98/83/EО): Проучване относно материалите, които влизат в контакт с питейна вода, март 2017 г.

60 COM(2016) 710 окончателен от 25.10.2016 г., Работна програма на Комисията за 2017 г. — Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите

61 Информационна бележка, Регионален офис на СЗО за Европа, CIRCABC.

62 JASPERS е партньорство за техническа помощ между трима партньори (Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие). Тя предоставя независими консултации на държавите бенефициенти, за да подпомогне изготвянето на висококачествени големи проекти, които да бъдат съфинансирани от двата структурни и инвестиционни фонда на ЕС (Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд).

63 Унгарска служба за хидроложки прогнози (http://www.hydroinfo.hu).

64 Километри преносни и разпределителни водопроводи, строителство или рехабилитация на кладенци, резервоари, помпени станции и хлориращи и пречиствателни станции.

65 Техническият термин е „неносеща приходи вода“, тъй като става дума за вода, която не се фактурира или не може да бъде фактурирана. С цел опростяване и тъй като ВиК операторите невинаги предоставят подробна информация за различните видове вода, която не носи приходи, във всички случаи в настоящия доклад ще използваме термина „загуби на вода“.

66 Водоснабдителни и канализационни услуги в Дунавския регион, май 2015 г. (http://sos.danubis.org/).

67 Документи за изразяване на позиция за България — реф. Ares(2012)1273775—26/10/2012 г.; Унгария — реф. Ares(2012)1286381—30/10/2012 г.; Румъния — реф. Ares(2012)1240252—19/10/2012 г.

68 Други тематични документи за ОНД „Добри практики Leakage Management“, 2015 г., ISBN 978—92—79—45069—3 (http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm).

69 Препоръки на Съвета 2012/C 219/03, 2013/C 217/03, 2014/C 247/02, 2015/C 272/08 and 2016/C 299/08.

70 Член 116 от Приложение към Заповед 88—2007 на регулаторния орган.

71 Решение на държавния регулатор ПК-1/22.06.2016 г.

72 Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014—2023 г. (одобрена с Решение на Министерски съвет № 269 от 7 май 2014 г.) (http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5265).

73 Член 95, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

74 Член 65, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

75 Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014—2023 г.

76 Потребността е от 2,5 млрд. евро за 10 години, или 250 млн. евро годишно. Следователно за седемте години до 2020 г. нуждите може да се оценят на 1 750 млн. евро, от които да се приспаднат 145 млн. евро финансиране от ЕС.

77 Аспекти на подобрението на водите и отпадъчните води — доклад за окончателна оценка № 101/2012 - ÖKO Zrt – Будапеща, 2013 г. (Msz.: 101/2012. Ivóvíz és szennyvíz fejlesztések egyes kérdései - Értékelési zárójelentés ÖKO Zrt -Budapest, 2013. Március).

78 За програмния период 2000—2006 г.: Технически доклад 1 — Прилагане на принципа „замърсителят плаща“ — Изменение на нивата на подпомагане от страна на Общността за Структурните фондове, Кохезионния фонд и инфраструктурните операции в рамките на ИСПА (6.12.1999 г.). За програмния период 2007—2013 г.: Насоки за методологията за изготвяне на анализ на разходите и приходите – работен документ № 4, 8/2006.

79 Предварително условие 6.1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

80 Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014—2023 г.

81 Европейска комисия, „Новият програмен период 2007—2013 г. — Насоки за методологията за изготвяне на анализ на разходите и ползите — работен документ № 4“, 8/2006.

82 Допълнителни разпоредби, параграф 1, точка 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

83 Съгласно националната стратегия за ускоряване на развитието на обществените услуги, одобрена с ОУ № 246/2006.

84 Закон от CCIX относно комуналните водни услуги.

85 Комисия за енергийно и водно регулиране в България и Национален регулаторен орган за публични услуги за комунално управление в Румъния.

86 Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги в България и Закон № 241/2006 в Румъния.

87 Член 8, параграф 1 от приложението към наредба № 65/2007 на ANRSC за одобряване на методологията за определяне, коригиране или изменение на цените/тарифите за обществените услуги в областта на водоснабдяването и канализацията.

88 Закон от CCIX относно комуналните водни услуги.

89 Член 4 от Закон LIV (2013) от 1.11.2013 г.

90 Специален доклад № 9/2010 и № 2/2015.

1 Европейската политика в областта на водите и човешкото здраве — доклад на ЕАОС № 32/2016, стр. 18, http://www.eea.europa.eu/publications/public-health-and-environmental-protection.

2 Изкуственото попълване представлява планирана човешка дейност за увеличаване на количеството подземни води, което може да се получи чрез строителни работи, целящи да увеличат естественото попълване на повърхностните води или просмукването в подземните води.

3 Терасното филтриране представлява вид филтриране, при което водата преминава през бреговете на река или езеро, за да бъде пречистена и използвана като питейна вода. След това тя се отвежда чрез сондажи на известно разстояние от водния обект.

4 Резултати и поуки от изпълнението на сметките за водни активи в ЕАОС — Технически доклад на ЕАОС, № 7/2013, 22 май 2013 г., стр. 71.

1 http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf

2 SWD(2016) 428 final.

3 SWD(2016) 428 final.

4 http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1061434_bg

5 http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf

Събитие Дата
Приемане на Меморандум за планиране на одита (МПО) / Начало на одита 20.4.2016
Официално изпращане на проектодоклада до Комисията (или друг одитиран обект) 19.5.2017
Приемане на окончателния доклад след съгласувателната процедура 5.7.2017
Получаване на официалните отговори на Комисията (или друг одитиран обект) на всички езици 11.8.2017

Одитен екип

Специалните доклади на ЕСП представят резултатите от извършени от нея одити на политиките и програмите на ЕС или по управленски теми, свързани с конкретни бюджетни области. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите промени, както и политическия и обществения интерес.

Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав II, ръководен от г-жа Илиана Иванова — член на ЕСП. Този състав е специализиран в областите на разходи, свързани с инвестициите за сближаване, растеж и приобщаване. Одитът беше ръководен от члена на ЕСП George Pufan със съдействието на Patrick Weldon — ръководител на кабинета и Mircea Radulescu — аташе. В него участваха също Alain Vansilliette и Myriam Cazzaniga — главни ръководители; Paolo Pesce — ръководител на задача; Zuzana Gullova, Живка Калайджиева, Attila Horvay-Kovács и Ana Popescu — одитори.

От ляво на дясно: Paolo Pesce, Myriam Cazzaniga, Patrick Weldon, George Pufan, Attila Horvay-Kovács, Живка Калайджиева.

За контакти

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditors

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2017 г.

PDFISBN 978-92-872-7892-0ISSN 1977-5814doi:10.2865/068725QJ-AB-17-012-BG-N
HTMLISBN 978-92-872-7935-4ISSN 1977-5814doi:10.2865/667016QJ-AB-17-012-BG-Q

© Европейски съюз, 2017 г.

За всяко използване или възпроизвеждане на снимките или на другите материали, чиито авторски права не са притежание на Европейския съюз, трябва да бъде поискано разрешение пряко от притежателите на авторските права.

КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕС?

Безплатни публикации:

(*) Информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Платени публикации: