Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 93/2002, της 25ης Ιουνίου 2002, για την τροποποίηση του παραρτήματος XXII (Εταιρικό δίκαιο) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ