Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 93/2002 av den 25 juni 2002 om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet