Legal notices: Accessibility statement - O Úřadu pro publikace

Dockbar

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a obsahu z roku 2022

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a obsahu Úřadu pro publikace

Poslední aktualizace: 20/12/2021

Úvod

Úřad pro publikace Evropské unie se zavázal zajistit, aby měli všichni uživatelé rovný přístup k jím zveřejňovaným informacím. Přístupnost obsahu tvoří nedílnou součást našeho pracovního rámce a dbáme na její zajištění již při koncepci internetových stránek. Řídíme se proto zásadami univerzálního designu, díky nimž můžeme zajistit, že si mohou naše internetové stránky zobrazit a procházet všichni uživatelé bez ohledu na to, jaké k tomu využívají zařízení.

Jako oficiální vydavatel evropských institucí se řídíme směrnicí o přístupnosti webových stránek (směrnice (EU) 2016/2102) s cílem zajistit, aby byly publikace a internetové stránky Evropské unie přístupné všem uživatelům, včetně osob se zrakovým, sluchovým, kognitivním nebo fyzickým postižením, a také uživatelům, jejichž zařízení není vybaveno nejnovějšími technologiemi. Náš internetový obsah je přístupný z různých zařízení – stolních počítačů, notebooků i mobilních zařízení s připojením k internetu.

Soulad s normami

 • Naše stránky splňují minimálně normu WCAG 2.1 úrovně AA. To se u některých položek může různě lišit, existují-li odůvodněné technické nebo praktické důvody.
 • Zveřejňujeme prohlášení o přístupnosti internetových stránek a obsahu.
 • Umožňujeme uživatelům kontaktovat nás a nahlašovat problémy s přístupností.
 • Do všech smluv s poskytovateli služeb na tvorbu webových stránek a výrobu publikací začleňujeme ustanovení o dodržování požadavků na přístupnost.
 • S využitím interních a externích zdrojů provádíme audity přístupnosti.

Termíny pro uvedení v soulad

Nové webové stránky (spuštěné 23. září 2018 nebo později) – do 23. září 2019
Starší webové stránky (spuštěné do 23. září 2018) – do 23. září 2020
Mobilní aplikace – do 23. června 2021

Výjimky

Směrnice o přístupnosti webových stránek (směrnice (EU) 2016/2102) se nevztahuje na následující weby a mobilní aplikace:

 • Formáty souborů Office publikované před 23. zářím 2018 (s výjimkou těch, u kterých je to nutné pro aktivní administrativní postupy související s úkoly prováděnými danou organizací)
 • Předtočené videozáznamy, audiozáznamy nebo jiné „mediální soubory s časovou dimenzí“ publikované před 23. zářím 2020
 • Živé videopřenosy, zvukové přenosy nebo jiné mediální soubory s časovou dimenzí
 • Online mapy, jsou-li klíčové informace poskytovány přístupným digitálním způsobem vhodným k navigačním účelům
 • Obsah třetích stran, který není financován ani vytvořen dotyčnou organizací a není pod její kontrolou
 • Reprodukce položek ve sbírkách kulturního dědictví, které nelze plně zpřístupnit
 • Obsah extranetů a intranetů, tedy webů, které jsou k dispozici pouze určité skupině uživatelů a nikoli široké veřejnosti, jež byly spuštěny před 23. zářím 2019, dokud nebudou zásadní měrou přepracovány
 • Archivy – stránky a aplikace s obsahem, který není nutný k aktivním administrativním postupům a který nebyl po 23. září 2019 upraven ani aktualizován

Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti

 • Některé popisky na stránce nejsou zcela jasné. To je v rozporu s kritériem úspěšnosti 3.3.2 (Popisky nebo pokyny) uvedeným v pokynech WCAG 2.1.
 • Některé prvky rozhraní neobsahují příslušné ukazatele fokusu. To je v rozporu s kritériem úspěšnosti 2.4.7 (Viditelný fokus).
 • Některé chybové zprávy nejsou jasně asociovány s formální kontrolou. To je v rozporu s kritériem úspěšnosti 3.3.1 (Identifikace chyby).
 • Některý hypertext či fráze odkazu jsou nedostatečně informativní. To je v rozporu s kritériem úspěšnosti 2.4.9 (Účel odkazu).
 • Některé prvky nejsou přeloženy do jazyků, v nichž je daná stránka dostupná. To je v rozporu s kritériem úspěšnosti 3.1.2 (Jazyk jednotlivých částí) uvedeným v pokynech WCAG 2.1.
 • Některé obrázky u sebe nemají textovou alternativu. To je v rozporu s kritériem úspěšnosti 1.1.1 (Netextový obsah) uvedeným v pokynech WCAG 2.1.
 • Některé internetové stránky nevykazují dostatečný barevný kontrast. To je v rozporu s kritériem úspěšnosti 1.4.3 (Minimální kontrast) uvedeným v pokynech WCAG 2.1.
 • Některé prvky používají nepovolené atributy ARIA a nejsou tak softwarem čtečky obrazovky rozpoznatelné. To je v rozporu s kritériem úspěšnosti 4.1.2 (Název, funkce, hodnota) uvedeným v pokynech WCAG 2.1.
 • Název některých funkcí není jednotný. To je v rozporu s kritériem úspěšnosti 3.2.3 (Jednotná identifikace).

Přístupné dokumenty

Účelem internetových stránek Úřadu pro publikace je poskytovat přístup k oficiálním publikacím Evropské unie. Na našich internetových stránkách jsou zveřejňovány různé druhy dokumentů: úřední věstníky, legislativa, všeobecné publikace, oznámení o veřejných zakázkách atd. Tyto publikace jsou k dispozici v různých jazycích a formátech a lze si je stáhnout nebo zobrazit přímo na obrazovce.

Naším cílem je zpřístupňovat publikace EU všem uživatelům, včetně těch, kteří mají zrakové, sluchové, kognitivní nebo fyzické postižení. U některých částí obsahu může být obtížné dosáhnout plné přístupnosti vzhledem k jeho povaze či složitosti. Hledání řešení těchto problémů je však jednou z našich nejvyšších priorit.

Úřad pro publikace poskytuje autorům a tvůrcům digitálních publikací pokyny týkající se dobré přístupnosti. Další informace najdete v tomto dokumentu: https://op.europa.eu/en/web/accessibility

Čtyři zásady, které uplatňujeme při vytváření dobře přístupných internetových stránek a obsahu:

1. Vnímatelnost

Internetový obsah je vnímatelný zrakem, sluchem a/nebo dotykem.
Informace a prvky uživatelského rozhraní jsou uživatelům prezentovány co nejefektivněji.

 • Čtečky obrazovky: Jak namáhavé může být pro uživatele se zrakovým postižením procházení internetové stránky pouze pomocí klávesnice a výstupu čtečky obrazovky si může každý vyzkoušet tak, že si obrazovku vypne.
 • Alternativní text u obrázků: Všechny obrázky, s výjimkou těch, jejichž účel je pouze dekorativní, musejí obsahovat i text popisující obsah obrázku. Tento popis by měl být uveden pomocí atributu „alt“ u tagu „img tag“. Uživatelům, kteří při práci na počítači využívají podpůrnou technologii, pak obsah atributu přečte čtečka.
 • Barevný kontrast: Kromě úplné slepoty existují i jiné poruchy zraku, jako ztráta ostrosti či barvoslepost. Proto jsou při vytváření dobře přístupných internetových stránek důležité vlastnosti jako je jas a kontrast. Pro veškerý textový obsah je povinný minimální kontrastní poměr barev popředí a pozadí 4,5:1, s výjimkou nadpisů nebo velkého textu, u nichž se akceptuje též 3:1.

2. Ovladatelnost

Funkční formuláře rozhraní, ovládací prvky a navigace
Někteří uživatelé nejsou schopni používat myš nebo k ní nemají přístup a při používání internetu se zcela spoléhají na klávesnici.

Řešení:

 • Klávesnice: Všechny funkce (včetně odkazů, tlačítek, kolonek a dalších prvků) musí být přístupné prostřednictvím ovládacích prvků klávesnice.

  Pokud jsou některé prvky při přepínání vynechány nebo pokud se na ně kurzor nepřesunuje v logickém pořadí, markup stránky je třeba opravit (zkontrolovat základní strukturu html kódu, vizuální vzhled pomocí CSS nebo případně přidat atributy tab-index a role úrovně ARIA).

  Internetové prohlížeče i operační systémy rovněž umožňují ovládat stránky klávesnicí, hlasem (tzv. voice recognition) nebo text diktovat.

3. Srozumitelnost

Pokyny a princip uživatelského rozhraní musejí být srozumitelné.
Jazyk a princip internetových stránek by měl být běžnému uživateli snadno srozumitelný.

Řešení:

 • Jazyk stránek: Jazyk stránky kódujte pomocí atributu HTML „lang“ (např. <html lang=„cs“>). Obsahuje-li stránka vícejazyčný obsah, prvky v jiném jazyce, než je výchozí jazyk stránky, je třeba též označit. To umožňuje čtecím zařízením přečíst obsah s náležitou výslovností.
 • Délka slov a styl: Vyhýbejte se nejednoznačným, vysoce odborným a těžko srozumitelným výrazům. Pokud je to možné, vyjadřujte se jednoduchým způsobem. Pomůžete tak uživatelům, kteří mají potíže s porozuměním textu, a zejména lidem s kognitivním postižením.
 • Předvídatelnost: Internetové stránky by měly mít předvídatelnou strukturu a ovladatelnost. Hlavní navigační odkazy se musí vždy objevit ve stejném pořadí. Prvky rozhraní se musí chovat tak, jak většina uživatelů očekává, a to i při první návštěvě stránky.

4. Stabilita

Internetový obsah musí být kompatibilní s širokou škálou prohlížečů a zařízení, včetně technologií k usnadnění.

Řešení:

Syntaktická analýza: V obsahu napsaném v jazycích, jako je HTML nebo XML, mají prvky počáteční a ukončovací tagy, prvky jsou vnořeny podle specifikací a identifikátory musejí být jedinečné (neumožňuje-li specifikace jinak). To pomáhá předcházet chybám a problémům s podpůrnými technologiemi k usnadnění navigace.

Název, funkce, hodnota: U všech prvků uživatelského rozhraní lze název a funkci určit programováním. Stavy, vlastnosti a hodnoty, které může uživatel zvolit, lze určit programováním. Oznamování změn u těchto položek je k dispozici uživatelským aplikacím, včetně podpůrných technologií k usnadnění navigace.

Zdroje

Stáhněte si náš stručný seznam ke kontrole prvků přístupnosti.

Zde je k dispozici úplný seznam požadavků WCAG 2.1 od organizace W3C.

Podpora

Chcete-li nahlásit problém s přístupností stránek, neváhejte nás kontaktovat. Obracet se na nás můžete i s připomínkami a návrhy, jak naše stránky zdokonalit. Své připomínky prosím formulujte co nejjasněji a nejpodrobněji a nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, abychom vám mohli zaslat odpověď.

Postupy pro prosazování práva:
Pokud se způsobem vyřízení vaší stížnosti nesouhlasíte, kontaktujte naší asistenční službu.