Speciaal verslag
06 2020

Duurzame stedelijke mobiliteit in de EU: geen aanzienlijke verbetering mogelijk zonder inzet van de lidstaten

Over het verslag: Duurzame stedelijke mobiliteit is een van de belangrijkste uitdagingen voor steden in de EU en is een punt van zorg voor veel burgers. Wegvervoer is een van de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging en broeikasgasemissies in stedelijke gebieden en congestie kost de samenleving ongeveer 270 miljard EUR per jaar.
In 2013 heeft de Commissie het pakket stedelijke mobiliteit gepresenteerd en meer financiering uitgetrokken voor schoon stadsvervoer — ongeveer 13 miljard EUR voor de periode 2014‑2020 — met als doel de duurzaamheid ervan te verbeteren.
Op basis van controlewerkzaamheden bij de Commissie en in acht verschillende steden in Duitsland, Italië, Polen en Spanje hebben we geen aanwijzingen gevonden dat steden in de EU hun aanpak fundamenteel veranderen en er is geen duidelijke trend in de richting van duurzamere vervoerswijzen.
Wij bevelen aan dat de Commissie meer gegevens over stedelijke mobiliteit verzamelt van de lidstaten en deze publiceert, en dat zij de toegang tot financiering koppelt aan de voorwaarde dat er robuuste stedelijke mobiliteitsplannen zijn vastgesteld.

De publicatie is beschikbaar in 23 talen en in het volgende formaat:
PDF
PDF General Report

Samenvatting

I

Duurzame stedelijke mobiliteit is een van de belangrijkste uitdagingen voor steden in de EU en is een punt van zorg voor veel EU-burgers. Er bestaat een sterk verband tussen duurzamere stedelijke mobiliteit en zowel economische groei als de vermindering van milieuvervuiling.

II

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF of ESI-fondsen), met een budget van 16,3 miljard EUR voor de periode 2014‑2020, vormen de belangrijkste bron van EU-financiering voor stedelijke mobiliteit. Daarnaast heeft de Connecting Europe Facility (CEF) voor vervoer meer dan 200 miljoen EUR verstrekt aan een aantal grotere steden in de EU.

III

Stedelijke mobiliteit is een belangrijk onderwerp voor veel burgers in de EU, die belang hechten aan hoeveel tijd en geld aan reizen wordt besteed. De EU investeert aanzienlijke bedragen om steden te helpen hun mobiliteit te verbeteren en duurzamer te maken. Met ons verslag willen wij de Commissie, de lidstaten en de steden helpen om middelen doeltreffender en doelmatiger te gebruiken bij de aanpak van de uitdagingen in dit verband, met name in het licht van de mededeling van de Commissie van december 2019 over de “Green Deal”, die na onze controle is uitgebracht.

IV

De lidstaten en hun steden zijn verantwoordelijk voor het duurzaam beheer van stedelijke mobiliteit. De rol van de Commissie is beperkt, maar gezien het belang van deze kwestie heeft zij in aansluiting op haar pakket stedelijke mobiliteit van 2013 een reeks beleidsdocumenten en richtsnoeren uitgebracht en meer financiering uitgetrokken voor projecten op dit gebied.

V

Wij hebben onderzocht in hoeverre de EU-steun op doeltreffende wijze heeft bijgedragen tot de duurzame verbetering van de stedelijke mobiliteit. We zijn met name nagegaan of: steden in de EU vooruitgang hebben geboekt bij het verbeteren van duurzame stedelijke mobiliteit sinds het pakket stedelijke mobiliteit van 2013; of steden de EU-richtsnoeren hebben gevolgd en EU-financiering doelgericht hebben ingezet om duurzamere stedelijke mobiliteit te verwezenlijken, en of de door ons onderzochte projecten op solide strategieën waren gebaseerd en doeltreffend zijn gebleken.

VI

Wij erkennen dat er mogelijk meer tijd nodig is voordat aanzienlijke verbeteringen van de duurzame stedelijke mobiliteit worden gerealiseerd. Zes jaar nadat de Commissie heeft opgeroepen tot een koerswijziging, zijn er echter geen duidelijke aanwijzingen dat steden hun aanpak fundamenteel veranderen. Er is met name geen duidelijke trend in de richting van duurzamere vervoerswijzen. Hoewel steden een reeks initiatieven hebben opgezet om de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar vervoer te verbeteren, is het particuliere autogebruik niet aanzienlijk afgenomen. Enkele indicatoren voor de luchtkwaliteit zijn enigszins verbeterd, maar de broeikasgasemissies door het wegvervoer zijn gestaag toegenomen en er zijn nog steeds tal van steden die de EU-veiligheidsdrempels overschrijden.

VII

Aangezien het niet wettelijk verplicht is de richtsnoeren van de Commissie te volgen, hebben veel lidstaten en steden hier weinig gebruik van gemaakt — met name wat het opstellen van “duurzame stedelijke mobiliteitsplannen” betreft. Het is ook niet verplicht de toegang tot EU-financiering afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat deze plannen zijn vastgesteld, hoewel twee van de door ons bezochte lidstaten deze voorwaarde op nationaal niveau hebben opgelegd.

VIII

Sommige lidstaten en steden hebben de EU-middelen niet doeltreffend aangevuld met passende middelen om ervoor te zorgen dat hun openbaarvervoersnetwerk adequaat wordt geëxploiteerd en onderhouden; de kosten kunnen ook oplopen omdat lijnen niet altijd technisch interoperabel zijn. Daarnaast strookte het beleid inzake stedelijke mobiliteit op lokaal niveau niet altijd met het streven naar duurzamere stedelijke mobiliteit. We hebben voorbeelden van positieve initiatieven voor duurzame stedelijke mobiliteit aangetroffen, waarvoor doorgaans sterk politiek leiderschap en aanzienlijke communicatie-inspanningen nodig waren om een draagvlak te creëren bij de burgers.

IX

Wij hebben vastgesteld dat de door ons onderzochte projecten die EU-financiering hebben ontvangen niet zo doeltreffend waren als beoogd, vanwege tekortkomingen in de opzet en uitvoering van de projecten. Deze projecten waren niet altijd gebaseerd op solide strategieën voor stedelijke mobiliteit, waarbij het vaak ontbrak aan fundamentele gegevens en passende analyses, relevante streefdoelen en coördinatie met zowel andere plannen als aangrenzende gemeenten.

X

Op basis van deze conclusies bevelen wij aan dat de Commissie:

 • voortbouwt op haar eerdere ervaringen om betere gegevens te publiceren over stedelijke mobiliteit en de mate waarin de belangrijkste steden in de EU duurzame stedelijke mobiliteitsplannen hebben vastgesteld;
 • de toegang tot EU-financiering koppelt aan duurzame stedelijke mobiliteitsplannen.

Inleiding

Duurzame stedelijke mobiliteit en het belang ervan

01

In dit verslag verwijst stedelijke mobiliteit naar het gemak waarmee mensen zich kunnen verplaatsen tussen bestemmingen in stedelijke gebieden met behulp van de beschikbare vervoersnetwerken en -diensten. Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op patronen van stedelijke mobiliteit, zoals bevolkingssamenstelling, landgebruik, governance, de beschikbaarheid van openbaar vervoer, autogebruik en de lokale economie.

02

Het beheer van stedelijke mobiliteit is een belangrijke uitdaging voor stedelijke gebieden. Planologen en beleidsmakers worden naast de onvermijdelijke financiële beperkingen ook geconfronteerd met vele, vaak concurrerende behoeften: een hoge levenskwaliteit behouden en tegelijkertijd een aantrekkelijk klimaat voor bedrijven tot stand brengen en het verkeer in kwetsbare gebieden beperken zonder het nodige verkeer van goederen en personen te beknotten1.

03

Stedelijke mobiliteit staat voor vele uitdagingen, waarvan verkeerscongestie een van de moeilijkste is. Uit tal van economische onderzoeken blijkt dat congestie hoge kosten met zich meebrengt voor de samenleving (geraamd op 270 miljard EUR per jaar in de EU2) en dat de economie van een stedelijk gebied waarschijnlijk meer zal groeien als het verkeer in dit gebied vlotter doorstroomt. Een studie heeft aangetoond dat de overgang naar een vrije doorstroming van het verkeer de productiviteit van werknemers met maar liefst 30 % zou kunnen verhogen in gebieden die met ernstige congestie kampen3. Aangezien verkeerscongestie in de EU zich vaak in en rond stedelijke gebieden voordoet, wordt het merendeel van de inwoners van de EU met dit probleem geconfronteerd. Uit ervaring is echter gebleken dat het vergroten van de wegcapaciteit in stedelijke gebieden tot meer verkeer en bijgevolg tot meer congestie leidt, dus moet de oplossing in andere benaderingen worden gezocht.

04

Veel Europese steden kampen met slechte luchtkwaliteit en overschrijden regelmatig de in de richtlijn inzake luchtkwaliteit vastgestelde grenswaarden voor de bescherming van de menselijke gezondheid4. Maar liefst 96 % van de EU-burgers die in stedelijke gebieden wonen, wordt blootgesteld aan niveaus van luchtverontreinigende stoffen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schadelijk voor de gezondheid acht. In 2013 schatte de Europese Commissie (hierna “de Commissie” genoemd) dat de totale aan de gezondheid gerelateerde kosten van luchtverontreiniging honderden miljarden euro's per jaar bedroegen. Verontreiniging heeft ook een negatief effect op de biodiversiteit. In recente studies wordt ook verwezen naar het gebrek aan fysieke beweging als een ernstig negatief neveneffect van reizen per auto.

05

Wegvervoer is een van de belangrijkste oorzaken van luchtverontreiniging5 en broeikasgasemissies. Het is bijvoorbeeld de grootste emissiebron van mono-stikstofoxiden (NO en NO2) en de op één na grootste emissiebron van koolmonoxide en deeltjes. Stedelijke gebieden zijn goed voor 23 % van de CO2-emissies van het vervoer. Vervoer is niet alleen verantwoordelijk voor luchtverontreiniging en CO2-emissies, maar ook voor geluidshinder.

06

Gezien de impact van stedelijke mobiliteit op zowel de economische groei als het milieu, bevordert de EU duurzame stedelijke mobiliteit. Dit omvat de ontwikkeling van strategieën die stimulansen bieden voor de overstap naar schonere en duurzamere vervoerswijzen zoals lopen, fietsen, openbaar vervoer en nieuwe vormen van autogebruik en -bezit6.

Rol van de Commissie

07

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel wordt stedelijke mobiliteit lokaal beheerd, en er zijn geen verordeningen of richtlijnen van de EU op dit gebied. Gezien het belang van deze kwestie heeft de Commissie niettemin verschillende beleidsdocumenten uitgebracht en heeft zij aanzienlijke middelen uitgetrokken voor stedelijke mobiliteit, voornamelijk in het kader van haar vervoersbeleid. De belangrijkste betrokken directoraten-generaal van de Commissie zijn:

 • DG Mobiliteit en Vervoer (DG MOVE), dat het vervoersbeleid vaststelt en vervoersinfrastructuurprojecten voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN‑T) financiert;
 • DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO), dat lidstaten en regio’s financiële steun verstrekt die kan worden gebruikt voor duurzaam vervoer en stedelijke mobiliteit;
 • DG Onderzoek en Innovatie (DG RTD), dat financiering verstrekt voor onderzoek naar mobiliteitsconcepten in stedelijke gebieden.
08

De afgelopen tien jaar heeft de Commissie verschillende beleidsdocumenten uitgebracht, zoals geïllustreerd in figuur 1. In 2009 was het “actieplan stedelijke mobiliteit” het eerste alomvattende steunpakket inzake stedelijke mobiliteit waarin een kader voor EU-initiatieven op het gebied van stedelijke mobiliteit werd opgezet. In 2013 heeft de Commissie het pakket stedelijke mobiliteit gepresenteerd (zie tekstvak 1), met als doel meer steun te verlenen aan Europese steden voor de aanpak van uitdagingen op het gebied van stedelijke mobiliteit. De Commissie heeft in 2017 de mededeling “Europa in beweging — Agenda voor een sociaal rechtvaardige transitie naar schone, concurrerende en geconnecteerde mobiliteit voor iedereen” gepubliceerd, met een reeks initiatieven voor de modernisering van de mobiliteit en het vervoer in Europa. In december 2019, nadat onze controlewerkzaamheden waren afgerond, heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd waarin zij een “Europese Green Deal” voorstelt met het oog op een klimaatneutraal continent7 en waarin de overschakeling op duurzamere stedelijke mobiliteit tot doel wordt gesteld.

Tekstvak 1

Het pakket stedelijke mobiliteit

Met haar pakket stedelijke mobiliteit streefde de Commissie ernaar meer steun te verlenen aan Europese steden voor de aanpak van uitdagingen op het gebied van stedelijke mobiliteit. In het pakket werd opgeroepen de stedelijke mobiliteit helemaal anders aan te pakken om ervoor te zorgen dat de stedelijke gebieden in Europa zich op een duurzamere manier ontwikkelen en werden de lidstaten aangemoedigd om krachtiger en gecoördineerder op te treden.

In het pakket werd de nadruk gelegd op de vaststelling van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen (Sustainable Urban Mobility Plans — SUMP’s) en werd de lidstaten verzocht te overwegen ervoor te zorgen dat SUMP’s in hun stedelijke gebieden werden ontwikkeld en uitgevoerd en in een ruimere stedelijke of territoriale strategie werden geïntegreerd.

Voorts werd in het pakket gepleit voor slimmer stedelijk toegangsbeheer en tolheffing, de gecoördineerde invoering van intelligente vervoerssystemen voor steden en een betere verkeersveiligheid.

In november 2019 liep de evaluatie van het pakket stedelijke mobiliteit, waarbij werd beoordeeld of het geschikt is voor het beoogde doel en de beoogde resultaten oplevert.

Figuur 1

Belangrijkste beleidsdocumenten die zijn vastgesteld door de Commissie

Bron: ERK.

Beschikbare middelen voor stedelijke mobiliteit

09

Twee van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF), vormen de belangrijkste bron van EU-financiering voor stedelijke mobiliteit. Verder zijn er middelen beschikbaar in het kader van Horizon 2020 op het gebied van onderzoek en innovatie, en de Connecting Europe Facility (CEF) voor vervoer.

10

Het via de ESI-fondsen beschikbare bedrag voor stedelijke mobiliteit is gestegen van 11,2 miljard EUR in de programmeringsperiode 2007‑2013 tot 16,3 miljard EUR voor de periode 2014‑2020. Dit omvat voornamelijk financiering voor schoon stadsvervoer (8,1 miljard EUR voor de periode 2007‑2013; 12,8 miljard EUR voor de periode 2014‑2020), maar ook voor intelligente vervoerssystemen (Intelligent Transport Systems — ITS), fietspaden en multimodaal vervoer. De door de ESI-fondsen ondersteunde projecten worden medegefinancierd met nationale middelen.

11

De totale middelen voor het TEN‑T in het kader van de CEF bedragen 24 miljard EUR voor de periode 2014‑2020. Voor de huidige periode wordt de CEF gebruikt om de “stedelijke knooppunten” aan te pakken — met inbegrip van de 88 steden in de EU die de ingangspunten tot het TEN‑T-kernnetwerk vormen8. Ten tijde van de controle bedroeg de CEF-financiering voor stedelijke knooppunten 214 miljoen EUR (1 % van het totaal).

12

Sinds 2014 heeft de EIB leningen verstrekt ter waarde van 48,2 miljard EUR, waaronder in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen, ter financiering van projecten in de vervoerssector als geheel, met inbegrip van projecten op het gebied van spoorvervoer, luchtvaart, scheepvaart en wegen, alsook stedelijke mobiliteit. Deze leningen zijn bestemd voor projecten waarvan de totale investeringskosten meer dan 25 miljoen EUR bedragen en zijn zodanig opgezet dat ze klimaatvriendelijk, veilig, duurzaam en innovatief zijn.

Reikwijdte en aanpak van de controle

13

In 2014 publiceerden we een verslag over de doeltreffendheid van projecten voor stadsvervoer9. Onze huidige controle had tot doel te onderzoeken in hoeverre de EU-steun op doeltreffende wijze bijdraagt tot de duurzame verbetering van de stedelijke mobiliteit. We zijn met name nagegaan of:

 1. steden in de EU vooruitgang hebben geboekt bij het verbeteren van de duurzame stedelijke mobiliteit sinds het pakket stedelijke mobiliteit van 2013;
 2. steden de EU-richtsnoeren hebben gevolgd en EU-financiering doelgericht hebben ingezet om duurzamere stedelijke mobiliteit te verwezenlijken;
 3. de door ons onderzochte projecten op solide strategieën waren gebaseerd en doeltreffend zijn gebleken.
14

Stedelijke mobiliteit is een belangrijk onderwerp voor veel burgers in de EU, die belang hechten aan hoeveel tijd en geld aan reizen wordt besteed. Meer dan de helft van hen beschouwt congestie als het grootste probleem voor de mobiliteit10. De EU investeert aanzienlijke bedragen om steden te helpen hun mobiliteit te verbeteren en duurzamer te maken. Met ons verslag willen wij de Commissie, de lidstaten en de steden helpen om middelen doeltreffender en doelmatiger te gebruiken bij de aanpak van de uitdagingen in dit verband, met name in het licht van de mededeling van de Commissie van december 2019 over de “Europese Green Deal”.

15

De controle had betrekking op de beleids- en strategiedocumenten vanaf 2013, toen de Commissie het pakket stedelijke mobiliteit vaststelde met als doel meer steun te verlenen aan Europese steden voor de aanpak van uitdagingen op het gebied van stedelijke mobiliteit. We hebben relevante documenten onderzocht die ter beschikking werden gesteld door de Commissie, de lidstaten, steden en derden, en hebben vraaggesprekken gevoerd en analyses uitgevoerd van verslagen en beoordelingen van projectgegevens, met inbegrip van projecten die in het kader van de CEF zijn gefinancierd.

16

Tussen november 2018 en april 2019 bezochten we acht steden11 in vier lidstaten (Italië, Duitsland, Spanje en Polen) om de beschikbaarheid en inhoud van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen (Sustainable Urban Mobility Plans — SUMP’s) en andere lokale strategieën en plannen te beoordelen. We hebben 15 door de EU medegefinancierde projecten12 beoordeeld in de bezochte steden (zie bijlage I), waarvan er 14 werden ondersteund door de ESI-fondsen en één door het EFSI. Daarnaast hebben wij studiebezoeken afgelegd aan Kopenhagen en Stockholm om het potentieel van congestieheffingen en fietsgebruik te onderzoeken. We hebben onze analyse aangevuld met een enquête onder de 88 steden die het TEN‑T-netwerk vormen, met een responspercentage van meer dan 30 %, en geospatiale analyses die Eurostat namens ons heeft uitgevoerd, waarbij onder meer analyses van big data over congestie werden gebruikt. In voorkomend geval hebben wij een beroep gedaan op de expertise van vier externe deskundigen op het gebied van stedelijke mobiliteit — met name over de meest recente ontwikkelingen op dit gebied.

Opmerkingen

De koerswijziging op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit is niet gerealiseerd

17

Om na te gaan of de mobiliteit duurzamer is geworden overeenkomstig de ambities die zijn uiteengezet in het pakket stedelijke mobiliteit, onderzochten we het aandeel van verschillende soorten vervoer, de vervuiling door vervoer, de mate van congestie en de bediening door en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in steden en de omliggende gebieden.

Er is geen bewijs dat duidt op een duidelijke trend in de richting van duurzamere vervoerswijzen

18

Volgens het Europees platform voor mobiliteitsmanagement (European Platform on Mobility Management — EPOMM) is de “modal split” — de verhoudingen waarin verschillende soorten vervoer worden gebruikt — de beste indicator voor de duurzaamheid van het mobiliteitsbeleid van een stad. Bij gebrek aan een bron van uitgebreide gegevens over de modal split in de EU, hebben we bewijs verzameld van de website van het EPOMM en de analyse aangevuld met recentere informatie die is verkregen uit onze enquête en onze bezoeken aan acht steden.

19

Slechts 27 van de 88 steden waaronder wij de enquête hielden, hebben gegevens over de modal split verstrekt. Uit een analyse van de modal split van 13 van deze steden met vergelijkbare gegevens over meerdere jaren (zie figuur 2) blijkt dat in twee van deze steden — Antwerpen en Bordeaux — het particuliere autogebruik aanzienlijk is gedaald, terwijl het in Boedapest met 80 % is toegenomen.

Figuur 2

Aandeel van particuliere voertuigen in de modal split in 13 steden tussen 2007 en 2017

Bron: Analyse van de ERK op basis van door de steden en het EPOMM verstrekte gegevens.

20

Uit de resultaten van onze enquête blijkt ook dat in de 14 steden die gegevens over dit onderwerp hebben verstrekt, het aandeel van particuliere voertuigen in de modal split in de meeste gevallen aanzienlijk hoger was in het grootstedelijk gebied rond de stad dan in de stad zelf (zie figuur 3).

Figuur 3

Aandeel van particuliere voertuigen in de modal split in 11 steden en grootstedelijke gebieden rond steden

Bron: ERK, op basis van antwoorden op haar enquête over stedelijke mobiliteit.

De luchtkwaliteit is verbeterd in stedelijke knooppunten, maar de verontreiniging overschrijdt nog steeds veilige niveaus

21

Hoewel de broeikasgasemissies in de meeste sectoren zijn gedaald tussen 1990 en 2017, zijn de door het vervoer veroorzaakte emissies toegenomen. In deze sector was het wegvervoer de categorie waarvan de emissies het sterkst stegen. Tussen 2014 en 2017 zijn de CO2-emissies van het wegvervoer met 45 miljoen ton gestegen (5 %), en deze vertegenwoordigen 25 % van de totale CO2-emissies in de EU13. 23 % van de aan het vervoer toe te schrijven emissies vindt plaats in stedelijke gebieden.

22

Luchtverontreiniging in steden blijft schadelijk voor de menselijke gezondheid. Over het algemeen is er vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de emissie van stikstofdioxide (NO2) en deeltjes. Volgens het Europees Milieuagentschap14 worden de in de richtlijnen inzake luchtkwaliteit vastgestelde normen echter nog steeds vaak overschreden in steden in de EU.

23

De acht door ons bezochte steden zijn allemaal betrokken bij de EU-inbreukprocedures15 tegen de respectieve lidstaten. In september 2019 bleven al deze steden, met uitzondering van Leipzig en Palermo, de toegestane verontreinigingsgraad overschrijden.

Als gevolg van congestie gaat de stedelijke mobiliteit voor weggebruikers achteruit

24

Aangezien er geen sprake is van een significante verschuiving naar andere vormen van vervoer, wijst de toenemende congestie (zie tekstvak 2) erop dat de stedelijke mobiliteit voor weggebruikers achteruitgaat.

Tekstvak 2

Congestie

Congestie is een fysiek verschijnsel met betrekking tot de manier waarop voertuigen elkaars voortbeweging belemmeren wanneer de vraag naar het beperkte weggebied de volledige capaciteit bereikt, alsook een relatief verschijnsel met betrekking tot de verwachtingen van de gebruikers ten aanzien van het functioneren van het wegennet16. De meest gebruikelijke indicator van verkeerscongestie is gebaseerd op het verschil in gemiddelde snelheid tussen omstandigheden waarin het verkeer vrij doorstroomt (gewoonlijk op basis van gegevens die in het midden van de nacht worden geregistreerd) en omstandigheden die op verschillende tijdstippen van de dag worden waargenomen, omgezet in een stijging (absoluut of als percentage) van de gemiddelde reistijd.

25

Volgens gegevens van TomTom17 is de congestie tussen 2013 en 2018 verergerd in 25 van de 37 stedelijke knooppunten waarvoor gegevens beschikbaar waren. Deze trend werd ook waargenomen in alle door ons bezochte steden. De kaart in afbeelding 1 hieronder laat zien dat de afgelegde afstand in 30 minuten rijtijd in Barcelona tegenwoordig korter is dan in 2012. In bijlage II zijn soortgelijke kaarten opgenomen voor de andere steden die we bezochten.

Afbeelding 1

Toegankelijke zone in een rijtijd van 30 minuten tijdens de spitsuren in 2012 en in 2019 in Barcelona

Bron: Analyse van Eurostat namens de ERK.

26

Wij hebben echter opgemerkt dat, hoewel kosten en comfort ook factoren zijn, het nog altijd minder tijd kost om zich met een particulier voertuig te verplaatsen dan met het openbaar vervoer. Afbeelding 2 laat zien dat het langer duurt om het centraal treinstation van Napels te bereiken met het openbaar vervoer dan met een particuliere auto. Alleen in Madrid vonden we een aantal delen van de stad van waaruit het station Atocha — een van de twee belangrijkste treinstations — sneller kon worden bereikt met het openbaar vervoer (zie afbeelding 3). In bijlage II zijn soortgelijke kaarten opgenomen voor de andere steden die we bezochten.

Afbeelding 2

Toegankelijkheid van het treinstation van Napels: vergelijking tussen auto en openbaar vervoer

Bron: Analyse van Eurostat namens de ERK.

Afbeelding 3

Toegankelijkheid van het treinstation Atocha in Madrid: vergelijking tussen auto en openbaar vervoer (transit)

Bron: Analyse van Eurostat namens de ERK.

De bediening door en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in steden wordt beter

27

Goed openbaar vervoer is essentieel voor duurzame stedelijke mobiliteit, aangezien het — samen met “actieve mobiliteit” (vervoer op basis van menselijke lichaamsbeweging, zoals lopen en fietsen) — een alternatief biedt voor particulier autogebruik. Voor goed openbaar vervoer is onder meer gemakkelijke toegang (een groot deel van de bevolking bevindt zich op korte afstand van infrastructuur voor openbaar vervoer), frequentie, snelheid en een hoge mate van connectiviteit met het netwerk nodig. Steden kunnen gebruikmaken van EU-middelen om hun openbaarvervoersnetwerken te helpen uitbreiden door te investeren in metro- en tramlijnen en in rollend materieel — zie paragraaf 36.

28

Uit een verslag van de OESO uit 2019 blijkt dat in sommige steden een zeer hoog percentage van de bevolking in de buurt van voorzieningen voor openbaar vervoer woont (zie tabel 1). In de perifere gebieden ligt dit percentage lager — zie het voorbeeld van Palermo in afbeelding 4, waaruit blijkt dat grote delen van de bevolking weinig worden bediend door het openbaar vervoer.

Afbeelding 4

Bevolkingsdichtheid en bediening door het openbaar vervoer in Palermo

Bron: Analyse van de ERK op basis van door Istat en de gemeente Palermo gepubliceerde gegevens.

29

Aangezien deze steden pendelaars van de omliggende gemeenten aantrekken, bepalen het aanbod van openbaar vervoer in de periferie en de kwaliteit van de verbindingen met de rest van het netwerk in de stad echter of pendelaars ervoor kiezen naar de stad te reizen met een particulier voertuig dan wel met het openbaar vervoer, ongeacht de kwaliteit van het openbaar vervoer binnen de stad.

Tabel 1 — Bediening door het openbaar vervoer

Naam van de stad Binnenstad Grootstedelijk gebied
Leipzig 99,9 % 70,7 %
Hamburg 99,9 % 99,5 %
Napels 53,5 % 48,5 %
Madrid 99,9 % 96,7 %
Warschau 100,0 % 84,8 %
Gemiddeld %* 95,6 % 87,9 %

* Het gemiddelde % heeft betrekking op de 81 steden die over GTFS-gegevens beschikten, van de 121 steden die aan bod komen in het verslag van het International Transport Forum.

Bron: International Transport Forum, 2019.

30

De beperktere bediening door het openbaar vervoer in de perifere pendelzones en het feit dat de meeste lijnen in de periferie van en naar het centrum lopen terwijl er steeds meer tussen buitenwijken wordt gereisd, dragen ertoe bij dat het aandeel van particuliere voertuigen in de modal split in die zones hoger is dan in de steden (zie figuur 3).

De Commissie heeft haar steun opgevoerd, maar vanwege een reeks factoren is er weinig vooruitgang geboekt in de richting van duurzame stedelijke mobiliteit

31

Wij beoordeelden de steun die de Commissie aan de lidstaten heeft verleend wat betreft beleidsdocumenten en richtsnoeren, en de mate waarin de lidstaten daar gebruik van hebben gemaakt. Daarnaast analyseerden we de financiële steun die de Commissie in het kader van de ESIF en de CEF heeft verleend om na te gaan of de middelen zijn gebruikt in overeenstemming met de doelstelling om op duurzamere stedelijke mobiliteit over te stappen.

De Commissie heeft beleidsmaatregelen ontwikkeld en richtsnoeren uitgebracht, hoewel deze niet altijd zijn gevolgd door de lidstaten

32

De Commissie heeft een aantal beleidsdocumenten uitgebracht (zie figuur 1). Ter ondersteuning van haar beleidsdoelstellingen heeft zij een reeks richtsnoeren uitgebracht en regelmatig geactualiseerd. Zij heeft deze aangevuld met relevante conferenties en seminars om ervoor te zorgen dat deze meer in aanmerking worden genomen en om de steden in de EU bewuster te maken van de behoefte aan een geïntegreerde benadering van duurzame stedelijke mobiliteit.

33

In het pakket stedelijke mobiliteit van 2013 werd gewag gemaakt van trage vooruitgang bij de overschakeling op duurzamere vervoerswijzen in steden en werd aangegeven dat er een koerswijziging nodig is. De maatregelen die in het pakket zijn vastgesteld ter versterking van de steun aan Europese steden hadden voornamelijk betrekking op het verzamelen en verspreiden van informatie en advies en initiatieven voor onderzoek en het uitwisselen van ervaringen. Deze maatregelen zijn bedoeld om de uitdagingen op het gebied van stedelijke mobiliteit aan te pakken wat betreft verkeerscongestie, CO2-emissies van vervoer, schadelijke blootstelling aan verontreinigende stoffen in de lucht en verkeersdoden. De ondersteuningsactiviteiten omvatten het volgende:

 • de oprichting van het Eltis-platform18, dat fungeert als “waarnemingspost” voor stedelijke mobiliteit — d.w.z. gegevensarchief — en een éénloketsysteem voor SUMP’s;
 • richtsnoeren inzake SUMP’s, die werden geactualiseerd ten tijde van de controle, aangevuld met zes conferenties over SUMP’s;
 • advies over financieringsmogelijkheden;
 • steun voor het testen en toepassen van innovatieve oplossingen voor stedelijke mobiliteit door middel van initiatieven zoals CIVITAS19 en het Europees innovatiepartnerschap (EIP) voor slimme steden en gemeenschappen20.
34

De gegevens worden op vrijwillige basis op de website van de Commissie over Eltis geplaatst en zijn mogelijk niet actueel. Onze enquête bevestigde evenwel het bewijs in Eltis dat, hoewel een aantal steden ernaar toewerkt, tal van stedelijke knooppunten nog steeds geen SUMP hadden vastgesteld ten tijde van de controle.

35

Krachtens de huidige wetgeving is milieu een van de meest relevante gebieden waarop de EU rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de lidstaten. Met haar wetgeving op dit gebied heeft de EU een sterke stimulans gecreëerd voor steden om maatregelen te nemen om het risico op het overschrijden van milieudrempels te vermijden. De milieuwetgeving omvat ook de vaststelling van strengere emissienormen voor wegvoertuigen en ambitieuze streefdoelen inzake openbare aanbestedingen voor schone voertuigen. Deze initiatieven hadden tot doel de aan het vervoer toe te schrijven emissies te verminderen en hebben er in geïsoleerde gevallen toe geleid dat afzonderlijke straten tijdelijk werden afgesloten voor dieselauto’s (Hamburg, zie paragraaf 51).

In de periode 2014-2020 zijn meer EU-middelen toegekend aan duurzame stedelijke mobiliteit, maar een SUMP is doorgaans geen voorwaarde voor financiering

36

Ter ondersteuning van de beleidsdoelstelling om stedelijke mobiliteit duurzamer te maken, zijn de middelen voor stedelijke mobiliteit in het kader van de ESI-fondsen voor de periode 2014‑2020 met 46 % verhoogd ten opzichte van de vorige periode (zie paragraaf 10). Dit wees op een duidelijke accentverschuiving, aangezien de toewijzingen voor wegen die niet binnen het TEN‑T-netwerk vallen bijvoorbeeld met 25 % zijn gedaald, van 20,8 miljard EUR tot 15,5 miljard EUR. De 12,8 miljard EUR voor “schoon stadsvervoer” in de periode 2014‑2020 is de hoogste toewijzing onder de afzonderlijke steunverleningsgebieden met betrekking tot vervoer (zie bijlage III). Grootschalige projecten op het gebied van stedelijke mobiliteit bestonden voornamelijk uit investeringen in metro- of tramlijnen en in rollend materieel.

37

Om EU-financiering te ontvangen voor stedelijke projecten hoeven steden in de EU de richtsnoeren van de Commissie niet te volgen en hoeven zij ook niet over SUMP’s of zelfs maar een alomvattende nationale strategie voor stadsvervoer te beschikken. Dit ondanks het feit dat stedelijke knooppunten die met congestie kampen een ernstige belemmering kunnen vormen voor de doelmatigheid van het TEN‑T-netwerk, dat in de hele EU met CEF-middelen wordt ondersteund.

38

In twee van de vier door ons bezochte lidstaten komen steden alleen in aanmerking voor nationale of EU-middelen indien zij over een SUMP beschikken.

 • In Italië heeft het nationale Ministerie van Infrastructuur en Vervoer in 2017 een decreet uitgevaardigd waarbij steden met meer dan 100 000 inwoners werden verplicht om vóór oktober 2019 (later met een jaar verlengd) SUMP’s vast te stellen overeenkomstig de richtsnoeren van de Commissie om in aanmerking te komen voor nationale middelen voor infrastructuur ten behoeve van het openbaar vervoer. Hierdoor steeg het aantal steden dat het proces voor de vaststelling van een SUMP heeft opgestart.
 • In Spanje heeft de nationale overheid de vaststelling van SUMP’s als voorwaarde gesteld voor het toekennen van EU-structuurfondsen aan de regionale en lokale overheden voor stedelijk of grootstedelijk openbaar vervoer voor de programmeringsperiode 2014‑2020. SUMP’s moeten in overeenstemming zijn met de nationale strategie voor duurzame mobiliteit. Volgens de Spaanse autoriteiten heeft dit ertoe geleid dat de meeste steden met meer dan 50 000 inwoners SUMP’s hebben vastgesteld.
39

Het vaststellen van een SUMP als voorwaarde stellen voor financiering is derhalve een sterke stimulans gebleken voor steden in Italië en Spanje om strategieën voor stedelijke mobiliteit te ontwikkelen. In geen van de steden die we bezochten in die landen was er echter een externe beoordeling van de kwaliteit van de vastgestelde SUMP’s uitgevoerd. Bijgevolg bestaat het risico dat het vaststellingsproces een administratieve formaliteit wordt om toegang tot middelen te krijgen en dat het SUMP derhalve niet de kwaliteit heeft die nodig is om voor verbeteringen van de stedelijke mobiliteit te zorgen.

40

Sinds 2019 gaat de Commissie in op de kwestie van stedelijke mobiliteit in haar landspecifieke aanbevelingen (Country Specific Recommendations — CSR’s) in het kader van het Europees Semester. Vóór 2019 werd slechts sporadisch melding gemaakt van stedelijke mobiliteit en congestie in de CSR’s (zie tabel 2). De Commissie heeft voorgesteld de koppeling tussen het gebruik van EU-financiering en de CSR’s te versterken in de volgende programmeringsperiode21, maar het is niet duidelijk of dit voorstel, waarover nog steeds werd gediscussieerd door de wetgevende autoriteiten in januari 2020, zal worden opgenomen in de definitieve versie van de wetgeving.

Tabel 2 — Landspecifieke aanbevelingen met betrekking tot congestie, stedelijke mobiliteit en duurzaam vervoer

2014 2015 2016 2017 2018 2019
België C/D D C/D C/D C/D C/S/D
Bulgarije N N N N D D
Tsjechië N N D N N S/D
Denemarken N N N D N C/D
Duitsland N D N N N C/S/D
Estland D N D D N C/D
Ierland N N D N C/S/D D
Griekenland / / / / / D
Spanje D D N N D D
Frankrijk D N N N N N
Kroatië N N N N N S/D
Italië D D D N N S/D
Cyprus / / N N N C/S/D
Letland D N N N N D
Litouwen N N N N N S/D
Luxemburg N N N C D C/D
Hongarije D N N D N C/S/D
Malta D D C/D C/D C/D C/D
Nederland N N N N N C
Oostenrijk D N N N N N
Polen D D D C/D C/D C/D
Portugal D D N N N N
Roemenië D D N D D C/S/D
Slovenië N N N N N D
Slowakije N D N N N S/D
Finland N N N D N C/D
Zweden N N N N N D
VK N N N C D C/D

N - Nee

C - Congestie

U - Stedelijke mobiliteit

T - Duurzaam vervoer

Bron: Analyse van de ERK op basis van landspecifieke aanbevelingen van de Commissie.

Verschillende factoren zijn van invloed op de doeltreffendheid van de steun van de Commissie voor duurzamere stedelijke mobiliteit

41

We hebben twee belangrijke gebieden geïdentificeerd waarop steden met uitdagingen kampen die de doeltreffendheid van de steun van de Commissie beperken: de financiering van de behoeften in verband met duurzame stedelijke mobiliteit en de ontwikkeling van samenhangende beleidsmaatregelen op het gebied van parkeren, autovrije zones en fietsgebruik.

De financieringsbehoeften van stedelijk openbaar vervoer

42

Een efficiënt en doeltreffend openbaarvervoersnetwerk is een cruciale voorwaarde om burgers aan te moedigen om over te stappen op duurzamere vervoerswijzen. Het financiële engagement in dit verband omvat niet alleen investeringen in de infrastructuur voor het openbaar vervoer en het rollend materieel — waarvoor de EU financiële steun kan verlenen — maar ook exploitatie- en onderhoudskosten, die hoog kunnen oplopen (zie tekstvak 3) en waarvoor de EU geen financiële steun verleent.

Tekstvak 3

De exploitatiekosten van openbaar vervoer — voorbeelden uit bezochte steden

In 15 jaar tijd zijn de exploitatiekosten van het openbaar vervoer in Barcelona meer dan verdubbeld, van 646 miljoen EUR in 2003 tot 1 373 miljoen EUR in 2017. De nationale bijdrage is in die periode gestegen tot 200 miljoen EUR in 2010, maar is sindsdien aan het dalen en bedroeg ten tijde van de controle iets meer dan 100 miljoen EUR.

In Madrid stegen de exploitatiekosten van het openbaar vervoer van 1 684 miljoen EUR in 2013 tot 2 014 miljoen EUR in 2016, hoewel deze vervolgens weer daalden tot 1 842 miljoen EUR in 2017. In de tussentijd zijn de bijdragen van de nationale autoriteiten sterk afgenomen.

In Hamburg namen de kosten van het openbaar vervoer toe, met name als gevolg van de uitbreiding van de sneltram. Volgens de Hamburgse autoriteiten zullen deze kosten vanaf 2020 honderden miljoenen euro’s per jaar bedragen. Om een deel van de stijging te dekken, zijn de tarieven voor vervoersbewijzen met meer dan 20 % gestegen tussen 2012 en 2016.

Ook Leipzig heeft de tarieven voor maandabonnementen met meer dan 40 % verhoogd tussen 2011 en 2018 om een deel van de stijgende exploitatiekosten te dekken.

43

Steden dekken een deel van de exploitatiekosten van het openbaar vervoer door de gebruikers te laten betalen voor vervoersbewijzen. Dit dekt echter slechts een deel van de kosten. Voor de steden die we bezochten, liep het aandeel van de kosten dat wordt gedekt door inkomsten uit de verkoop van vervoersbewijzen uiteen van 81 % in Hamburg tot 8 % in Palermo22. De Internationale Unie van het Openbaar Vervoer heeft ons gegevens van 41 steden in de EU verstrekt, waaruit blijkt dat de inkomsten uit de verkoop van vervoersbewijzen in bijna twee derde van de door hen onderzochte 41 steden in de EU minder dan 60 % van de exploitatiekosten dekten. Uit onze enquête werden soortgelijke conclusies getrokken.

44

De leeftijd van het wagenpark geeft blijk van de financiële uitdagingen in dit verband (bijlage IV). Zo waren de 500 bussen in Napels begin 2013 gemiddeld 11,5 jaar oud en vanwege betrouwbaarheidsproblemen was minder dan 65 % beschikbaar voor dagelijks gebruik. Hoewel enkele bussen zijn vervangen, was de gemiddelde leeftijd gestegen tot 13,4 jaar in november 2018; het stadsbestuur heeft gemeld dat het steeds slechter wordende openbaar vervoer tot een stijging van het autogebruik heeft geleid. In Palermo was ook slechts 71 % van het bussenpark, met een gemiddelde leeftijd van meer dan 12 jaar, beschikbaar voor dagelijks gebruik.

45

Volgens een verslag van de Commissie uit 201923 bedragen de totale kosten van vervoer voor de samenleving in de EU naar schatting 987 miljard EUR, met inbegrip van de kosten voor het milieu (44 %), ongevallen (29 %) en congestie (27 %). Wat personenvervoer betreft, zijn particuliere auto’s goed voor 565 miljard EUR, wat overeenkomt met 0,12 EUR/km aan externe kosten, tegenover 19 miljard EUR (0,04 EUR/km) voor bussen of touringcars. De belastingen (op brandstof en bezit) en tolheffingen die worden betaald door gebruikers van particuliere auto’s dekken iets minder dan de helft van deze kosten, namelijk 267 miljard EUR. In het verslag worden de mogelijkheden beschreven om het aandeel van de totale kosten dat wordt gedragen door gebruikers van particuliere auto’s te verhogen, met inbegrip van het gebruik van specifieke tolsystemen voor stedelijke gebieden om de hoge kosten van het stadsvervoer aan te pakken.

46

Een andere factor die bijdraagt tot hogere kosten is het gebrek aan geharmoniseerde normen tussen verschillende tram- en metrolijnen, waardoor de concurrentie op de markt afneemt. In Napels had deze factor bijvoorbeeld tot gevolg dat slechts enkele ondernemingen treinen produceerden die aan de vereiste normen voldeden, wat ook tot vertragingen leidde. In Warschau voldoen de twee metrolijnen daarentegen aan dezelfde normen, wat tot efficiëntiewinst leidde tijdens de aanleg van de tweede metrolijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de depots van de eerste metrolijn te gebruiken tijdens deze aanleg. Voor steden zou de omschakeling van hun huidige technische normen naar normen op EU-niveau met het oog op kostenverlagingen aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen, waarvan de aanpak veel geld zou kosten. Vaak moeten er ook politieke obstakels worden overwonnen wat betreft nauwere samenwerking tussen verschillende steden.

Samenhang van het beleid

47

Wij hebben onderzocht of het beleid van steden inzake stedelijke mobiliteit tegemoetkomt aan de behoefte om de duurzaamheid op een samenhangende manier te verbeteren, waarbij de nadruk op het parkeerbeleid, het gebruik van congestieheffingen en het aanbieden van fietsvoorzieningen ligt.

48

De door ons bezochte steden hebben een parkeerbeleid vastgesteld dat is ontworpen om het gebruik van particuliere voertuigen in steden te ontmoedigen, hetzij door de parkeergelden te verhogen, hetzij door het aantal parkeerplaatsen te verlagen. In Leipzig werden bijvoorbeeld autoparkeerplaatsen vervangen door fietsenstallingen, waardoor er minder parkeerplaatsen voor auto’s beschikbaar zijn en fietsen aantrekkelijker wordt (zie afbeelding 5).

Afbeelding 5

Leipzig: fietsenstallingen ter vervanging van autoparkeerplaatsen

Bron: Europese Rekenkamer.

49

In een aantal gevallen was het parkeerbeleid echter niet in overeenstemming met het beleid inzake duurzame stedelijke mobiliteit:

 • In Polen, en met name in Warschau, is de boete voor het niet betalen van parkeergelden lager dan de boete voor zwartrijden.
 • In Polen is het ook nog steeds mogelijk op het trottoir te parkeren, zelfs waar parkeren aan de kant van de weg verboden is (zie afbeelding 6), waardoor er minder ruimte beschikbaar is voor voetgangers.

Afbeelding 6

Warschau: tekst op het bord: “Parkeerverbod geldt niet voor trottoirs”

Bron: ERK.

50

Het instellen van autovrije zones en het gebruik van congestieheffingen zijn andere manieren om het gebruik van particuliere voertuigen te ontmoedigen:

 • In 2018 heeft Madrid een zone met beperkt verkeer van 472 hectare ingesteld (Madrid Central — zie tekstvak 4). Hierdoor is de NO2-verontreiniging gedaald.

Tekstvak 4

Bijdrage van Madrid Central tot de vermindering van de verontreiniging

Madrid Central werd in maart 2019 operationeel. Uit gegevens van mei 2019 over NO2 in Plaza del Carmen (het enige meetstation in het gebied Madrid Central) blijkt dat de NO2-verontreiniging met 45 % is gedaald ten opzichte van mei 2018. In de 24 stations in Madrid waar NO2-verontreiniging wordt gemeten, is deze met gemiddeld 24 % gedaald. Ook de geluidsoverlast is gedaald.

 • Barcelona heeft wegruimte weggenomen van auto’s door “superblokken” te creëren. Deze bestaan uit negen woonblokken en beslaan een oppervlakte van 400 m bij 400 m, omringd door straten waar het verkeer, met inbegrip van bussen, wordt geconcentreerd. In de binnenstraten zijn auto’s verboden of geldt er een lage snelheidslimiet. De superblokken zijn een voorbeeld van de manier waarop steden prioriteit kunnen geven aan lopen en fietsen door openbare ruimte voor parking weg te nemen en aan de burgers te geven.
 • Palermo heeft een autovrije zone van 4 hectare ingesteld en is voornemens de omvang ervan te verdubbelen. De stad is ook van plan de beschikbare ruimte voor auto’s te verkleinen om het tramnetwerk uit te breiden.
 • Sommige steden, waaronder Stockholm en Valletta, hebben congestieheffingen opgelegd en meldden dat de congestie hierdoor aanzienlijk is verminderd, wat in belangrijke mate heeft bijgedragen tot duurzamere vervoerswijzen. De inkomsten uit congestieheffingen leverden ook financiële middelen op voor de verbetering van het openbaar vervoer.
51

We hebben echter vastgesteld dat het concept van congestieheffingen niet op grote schaal werd gebruikt en er waren gevallen waarin zones met beperkt verkeer niet op consistente wijze werden toegepast:

 • Slechts enkele steden hebben congestieheffingen opgelegd, ondanks de mogelijke voordelen wat betreft minder congestie, meer duurzaamheid en extra inkomsten. Dit kan deels worden verklaard door de specifieke context van individuele steden. Een stad kan bijvoorbeeld terughoudend zijn om een congestieheffing te overwegen als de stad hierdoor minder aantrekkelijk wordt voor burgers en bedrijven in vergelijking met naburige steden zonder congestieheffing.

Afbeelding 7

Straat in Hamburg met tijdelijk verbod op oudere dieselauto’s

Bron: ERK, op basis van door de Hamburgse autoriteiten gepubliceerde gegevens. Kaart: © QGIS.

 • Om te voldoen aan de luchtkwaliteitsdrempels heeft Hamburg een tijdelijk verbod op oudere dieselvoertuigen ingesteld in één straat, dicht bij de plaats waar vijf van de vijftien meetstations voor luchtkwaliteit van de stad zijn geconcentreerd (zie kaart — afbeelding 7). Deze maatregelen kunnen een verbetering van de indicatoren teweegbrengen, maar zullen waarschijnlijk niet tot een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit in een grote stad leiden.
52

Fietsen heeft een aanzienlijk potentieel om stedelijke mobiliteit duurzamer te maken. In Kopenhagen wordt ongeveer 40 % van de woon-werktrajecten met de fiets afgelegd en zowel Antwerpen als Bordeaux zijn erin geslaagd het gebruik van particuliere voertuigen aanzienlijk terug te dringen (zie paragraaf 19) dankzij de uitbreiding van hun fietspadnetwerk24. Gegevens van Leipzig tonen aan dat zowel de onderhouds- als investeringskosten voor fietspaden veel lager zijn dan voor alle andere vervoermiddelen.

53

Ondanks de potentiële voordelen van fietsen en de lagere investeringskosten voor fietsinfrastructuur, hebben we geconstateerd dat er in veel steden geen duidelijk engagement was om de fietspaden te verbeteren:

 • In veel door ons bezochte steden wordt weinig gefietst. In Napels ligt er bijvoorbeeld minder dan 20 km fietspad en het aandeel van fietsen in de modal split lag tussen 1 % en 2 % in Madrid en Barcelona. In het plan in Barcelona werd een aandeel van 2,5 % voor fietsen in de modal split in 2018 beoogd, terwijl het masterplan 2008‑2016 voor fietsmobiliteit van Madrid tot een definitief aandeel van slechts 1,2 % in de modal split in 2016 heeft geleid. Het plan werd in 2016 bijgewerkt met een nieuw streefcijfer van 5 % in 2025.
 • Weinig door ons bezochte steden hadden streefcijfers voor fietsgebruik opgenomen in hun plannen. Indien dat wel het geval was, hadden deze soms ook betrekking op lopen.
 • Ook zijn er geen duidelijke streefdoelen met betrekking tot het aantal of het type van aan te leggen fietspaden. In sommige steden, zoals Madrid, zijn de fietspaden niet volledig gescheiden van het gemotoriseerde verkeer of van voetgangers op het trottoir.
54

Uit de door de steden verstrekte gegevens over de modal split en de informatie die is verzameld in de steden die we bezochten, zoals Madrid en Barcelona, blijkt dat er een aanzienlijk risico bestaat dat de toename van de actieve mobiliteit, zoals fietsen en lopen, het gevolg is van de daling van het gebruik van het openbaar vervoer in plaats van dat van het particuliere autogebruik. In Antwerpen is bijvoorbeeld het gebruik van zowel particuliere auto’s als het openbaar vervoer van 2013 tot 2017 met respectievelijk 4,4 % en 2,8 % gedaald, terwijl het aandeel van het fietsgebruik in dezelfde periode met 7,3 % is toegenomen; in Lissabon is het gebruik van het openbaar vervoer gedaald van 34 % in 2013 tot 22 % in 2017. Het risico op meer autogebruik neemt toe in perioden van dalende brandstofprijzen. Zo daalden de brandstofprijzen in Hamburg en Leipzig aanzienlijk tussen 2012 en 2018, terwijl de tarieven voor vervoersbewijzen met 40 % stegen.

55

Deze voorbeelden tonen aan dat het niet alleen belangrijk is om het openbaar vervoer en actieve mobiliteit aantrekkelijker te maken; het is ook belangrijk om doeltreffende stappen te zetten om mensen te ontmoedigen hun particuliere auto’s te gebruiken.

56

Voor veel van de positieve voorbeelden die we hebben aangetroffen, is sterk politiek leiderschap en doeltreffende communicatie nodig. Het is vaak een uitdaging om burgers ervan te overtuigen afstand te doen van het comfort van hun auto’s en over te stappen op andere vormen van vervoer. Zo was er voor de invoering van de congestieheffing in Stockholm eerst een testfase nodig voordat de heffing volledig kon worden ingevoerd. Hoewel de burgers aanvankelijk gekant waren tegen het idee, willen zij nu niet terugkeren naar de oorspronkelijke situatie zonder congestieheffingen. Zowel Barcelona als Leipzig wezen erop dat het belangrijk is doeltreffend te communiceren over de mogelijke voordelen van de voorgestelde oplossingen voor de respectievelijke invoering van superblokken en de verkleining van de ruimte voor particuliere voertuigen.

Een aantal door ons onderzochte projecten was niet volledig doeltreffend en sommige projecten waren niet op solide strategieën gebaseerd

57

Wij beoordeelden de doeltreffendheid van de 15 EU-projecten die we hebben onderzocht. We zijn ook nagegaan of deze projecten op solide strategische benaderingen waren gebaseerd en of de strategieën op lokaal niveau in overeenstemming waren met de beginselen inzake strategie die de Commissie heeft vastgesteld in haar beleidsdocumenten en richtsnoeren.

Sommige projecten waren niet zo doeltreffend als beoogd

58

Niet alle gecontroleerde projecten waren volledig doeltreffend. We troffen een aantal voorbeelden aan van projecten waarvoor een lager dan gepland gebruik werd gemeld:

 • De projecten in Napels en Palermo die tot doel hadden het gebruik van bussen en trams te verhogen, liepen grote vertragingen op — met uitzondering van de aankoop van bussen in Napels. Na voltooiing van de projecten was het daadwerkelijke aantal passagiers aanzienlijk lager dan gepland.
 • De projecten in Warschau en Łódź werden voltooid zoals verwacht en hebben het voor burgers beschikbare openbaar vervoer verbeterd, maar hebben niet tot significante veranderingen in de modal split geleid. Na de uitvoering van het project voor rollend materieel voor het tramverkeer in Łódź is het tramnetwerk verbeterd, maar het aantal gebruikers van het openbaar vervoer is niet gestegen ten opzichte van 2014, toen het project is begonnen (het streefdoel werd vastgesteld bij de goedkeuring van het project). Intussen is de congestie toegenomen.
 • In Barcelona heeft de aanleg van de bus- en carpoolstrook aanzienlijke vertraging opgelopen, zijn de kosten overschreden en zijn de doelstellingen voor het aantal voertuigen dat er gebruik van maakt, niet verwezenlijkt.
59

Bij de uitbreiding van metrolijn 11 in Madrid werd ervan uitgegaan dat het verkeer zou toenemen als gevolg van de bouw van een nieuw winkelcentrum. Dit winkelcentrum was al dicht bij andere bestaande centra gelegen en sloot kort na de opening van de nieuwe metrolijn, met als gevolg dat het aantal gebruikers 45 % lager lag dan gepland. Wij hebben verschillende redenen gevonden die hebben bijgedragen tot de beperkte doeltreffendheid van de bezochte projecten. Zowel bij de projectplanning als bij de uitvoering waren er tekortkomingen:

 • Het was van meet af aan de bedoeling dat het project voor de aanleg van de tramlijn in Palermo zou afhangen van andere vervoersprojecten die door andere exploitanten werden uitgevoerd. Hierdoor werd het project blootgesteld aan het risico op vertragingen bij de uitvoering van de andere projecten; dit is vervolgens werkelijkheid geworden. De doeltreffendheid van het project werd ook belemmerd door het gebrek aan integratie van de vervoersbewijzen tussen de verschillende betrokken exploitanten, waardoor passagiers meerdere vervoersbewijzen moeten kopen om het stadscentrum per tram te bereiken.
 • De bus- en carpoolstrook in Barcelona bestond uit een extra rijstrook, waarvan sommige delen boven een bestaande snelweg zijn gebouwd. Het project leverde een tijdsbesparing van ongeveer vier minuten op, maar dit vormde voor een particuliere gebruiker geen voldoende stimulans om over te schakelen op de bus- en carpoolstrook, wat het doel van het project was.
 • Bij de uitbreiding van de metrolijn in Napels hebben de lokale overheden niet op tijd nieuwe metrotreinen aangekocht. Hierdoor moest hetzelfde aantal treinen de langere afstand van de lijn bedienen, wat een lagere frequentie en een lager dienstverleningsniveau tot gevolg had.

De projecten waren niet altijd op solide strategieën voor stedelijke mobiliteit gebaseerd

60

We troffen een aantal gevallen aan waarin door de EU gefinancierde projecten niet op solide strategieën, SUMP’s of andere sectorale strategieën waren gebaseerd. De tekortkomingen in de strategische benaderingen omvatten een gebrek aan uitgebreide gegevens en passende streefdoelen, en onvoldoende coördinatie met andere plannen en beleidsmaatregelen.

Gebrek aan relevante en betrouwbare gegevens

61

Elk beleid en elke strategie moet uitgaan van een goede diagnose, waarvoor relevante en betrouwbare gegevens moeten worden verzameld. Er bestaat echter geen gemeenschappelijke reeks indicatoren met betrekking tot stedelijke mobiliteit op Europees niveau, en niet alle lidstaten verzamelen systematisch relevante gegevens. Het was een grote uitdaging om bruikbare gegevens te verkrijgen van steden en lidstaten ten behoeve van deze controle. Het ontbreken van goede gegevens maakt het voor de Commissie moeilijk om een betrouwbaar beeld te krijgen van de stand van de stedelijke mobiliteit in de EU en dus ook om passende beleidsinitiatieven te ontwikkelen.

62

Met Eltis (zie paragraaf 33) heeft de Commissie een waarnemingspost voor stedelijke mobiliteit opgericht, met behulp waarvan zij voorbeelden van goede praktijken en ervaringen van steden in de EU verzamelt. Daarnaast voerde zij ten tijde van de controle een proefproject met ongeveer 50 steden in de EU uit met als doel een gemeenschappelijke reeks indicatoren voor stedelijke mobiliteit te ontwikkelen om het verzamelen van gegevens te sturen. Volgens door de Commissie verstrekte informatie zijn in het kader van het project 21 indicatoren vastgesteld, die steden kunnen gebruiken om hun beleid inzake stedelijke mobiliteit op een gestandaardiseerde manier te evalueren.

63

Sommige lidstaten, zoals Italië, Duitsland en Spanje, zijn ook begonnen met de oprichting van waarnemingsposten voor stedelijke mobiliteit en de verzameling van bruikbare gegevens van steden, met richtsnoeren en normen om deze vergelijkbaar en in de tijd consistent te maken. Wij hebben echter vastgesteld dat de door de waarnemingsposten verstrekte gegevens niet altijd overeenkomen met de gegevens die de gemeenten verstrekken.

64

Slechts 30 van de 88 steden waaronder wij de enquête hielden, hebben een deel van de door ons gevraagde gegevens verstrekt, en geen enkele stad heeft de volledige reeks gegevens verstrekt. Iets meer dan de helft van de respondenten heeft gegevens over de modal split in 2016 of 2017 verstrekt, en nog minder van hen hebben gegevens over de voorgaande jaren verstrekt. Evenzo hebben slechts enkele steden relevante en gedetailleerde gegevens over de congestieniveaus verstrekt.

65

Daarnaast hebben wij vastgesteld dat sommige steden niet volledig gebruik hebben gemaakt van de instrumenten van het geografisch informatiesysteem die nu beschikbaar zijn om hun stedelijke vervoersnetwerken te analyseren. Vaak hebben zij hun analyse beperkt tot basisgegevens (bijvoorbeeld de “afstand tot de dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer”), zonder een volledige analyse van de vraag. Bij volledige analyses moet ten minste rekening worden gehouden met de stromen en frequentie van het openbaar vervoer en met de toegankelijkheid van belangrijke bestemmingen zoals ziekenhuizen, scholen en werkplekken met verschillende vervoerswijzen.

Gebrek aan gekwantificeerde streefdoelen en operationele plannen voor de uitvoering van de strategieën

66

In meerdere gevallen werden geen doelstellingen of streefdoelen met betrekking tot resultaten of de modal split vastgesteld in de strategieën. Van de acht bezochte steden hebben er drie specifieke streefdoelen voor de modal split vastgesteld:

 • De stad Leipzig heeft streefdoelen voor de modal split vastgesteld in haar vervoersplan van 2015 voor alle milieuvriendelijke vervoerswijzen, en heeft deze gebruikt bij de uitwerking van verschillende scenario’s.
 • Ook de stad Barcelona heeft drie mogelijke interventiescenario’s uitgewerkt en specifieke streefdoelen vastgesteld voor de gekozen optie, waaronder streefdoelen voor actieve mobiliteit. De stad heeft de geboekte vooruitgang op gezette tijden geëvalueerd.
 • De stad Madrid heeft zowel een algemeen streefcijfer — een daling van het verkeer met 6 % — als specifieke streefcijfers vastgesteld met betrekking tot het aandeel van particuliere voertuigen, het openbaar vervoer en actieve mobiliteit in de modal split.

Andere steden hadden helemaal geen streefcijfers of slechts voor bepaalde vervoerswijzen:

 • De stad Hamburg heeft alleen streefcijfers voor fietsgebruik vastgesteld, niet voor andere vervoerswijzen.
 • De stad Warschau heeft operationele streefdoelen vastgesteld op het gebied van de tevredenheid van de inwoners met betrekking tot de kwaliteit van de openbare ruimten en de natuurlijke omgeving in de stad, maar beschikte niet over specifieke streefcijfers met betrekking tot de modal split.
 • Napels, Palermo en Łódź beschikten niet over specifieke streefdoelen met betrekking tot de modal split. Het plan voor stadsverkeer van Palermo heeft de algemene doelstelling om op minder vervuilende vervoerswijzen over te stappen en het specifieke energieverbruik te verlagen, maar omvatte geen specifieke streefdoelen. In Łódź werden fietsen en motorfietsen in dezelfde categorie geplaatst bij de analyse die de vervoersautoriteit uitvoerde om de modal split te bepalen, ondanks de inherente verschillen qua duurzaamheid en het gebruik van de openbare ruimte.
67

Vaak hadden steden relevante strategieën vastgesteld, maar waren er tekortkomingen in hun plannen om deze toe te passen, onder meer een gebrek aan duidelijkheid over de prioriteiten, kosten en financieringsbronnen.

 • In Palermo bevatte het strategisch plan voor duurzame mobiliteit maatregelen op korte, middellange en lange termijn en een tijdschema voor de werkzaamheden en de verwachte kosten. Het plan omvatte ook een prioritering van maatregelen op korte en middellange termijn en op middellange en lange termijn, voornamelijk op basis van economische behoeften.
 • In Napels was het strategisch plan gebaseerd op achterhaalde sectorale plannen. Dit plan werd niet aangevuld met een uitvoeringsplan en gaf niet aan hoe de verschillende acties zouden worden geprioriteerd.
 • In Leipzig omvat het plan de algemene beginselen en streefdoelen inzake planning, maar bijvoorbeeld geen lijst van maatregelen met bijbehorende financiering of tijdschema’s. In plaats daarvan wordt verwezen naar maatregelen voor specifieke sectoren die in andere plannen zijn gepresenteerd.
 • De stad Hamburg heeft een aantal mogelijke maatregelen (“Themenspeicher”) uitgewerkt, maar heeft geen informatie verstrekt over de prioriteiten of de manier waarop maatregelen kunnen worden geselecteerd.
 • De stad Madrid heeft een gedetailleerde strategie ontwikkeld die bestaat uit 8 strategische lijnen, 15 interventiegebieden en 95 specifieke maatregelen, maar de strategie bevatte geen informatie over de manier waarop de uitvoering van het SUMP zou worden gefinancierd.
 • Warschau en Łódź beschikken niet over een uitvoeringsplan voor hun strategieën.

Onvoldoende coördinatie met andere plannen en onvoldoende aandacht voor de periferie

68

Een doeltreffende integratie in de omliggende gebieden, waarbij verschillende vervoerswijzen worden betrokken en rekening wordt gehouden met stadsplanning, is van cruciaal belang voor duurzamere stedelijke mobiliteit. In geen van de bezochte steden, met uitzondering van Barcelona, waren stedelijke mobiliteitsplannen geïntegreerd in het omliggende gebied. In Barcelona was er een actieve coördinatie tussen verschillende gemeenten met het oog op meer geïntegreerd openbaar vervoer. Daartoe is een administratief orgaan opgericht dat 36 gemeenten bestrijkt. Ten tijde van de controle werkte dit orgaan aan een mobiliteitsplan met als doel de 36 individuele gemeentelijke mobiliteitsplannen samen te voegen. Hoewel we Kopenhagen niet hebben bezocht in het kader van de controle, is deze stad een positief voorbeeld (zie tekstvak 5).

Tekstvak 5

Kopenhagen: innovatieve benadering van stedelijke mobiliteitsplanning

In Kopenhagen worden stedelijke mobiliteitsplanning en stadsplanning doeltreffend met elkaar gecombineerd. Een voorbeeld: kantoor- en werkruimtes met meer dan een bepaald aantal werknemers mogen alleen in de buurt van een grote halte van het openbaar vervoer worden gevestigd.

69

In Warschau valt daarentegen slechts 37 % van de stad onder plannen voor ruimtelijke ontwikkeling, waardoor er minder instrumenten beschikbaar zijn om ervoor te zorgen dat de verstedelijking van de stad op een gecontroleerde manier en in coördinatie met de stedelijke mobiliteitsplannen verloopt.

Conclusies en aanbevelingen

70

Om de stedelijke mobiliteit in de EU duurzamer te maken, is het van cruciaal belang dat alle belanghebbenden samenhangende maatregelen nemen. Sinds de vaststelling van het pakket stedelijke mobiliteit van 2013 heeft de Commissie een reeks beleidsdocumenten en richtsnoeren uitgebracht en meer financiering uitgetrokken voor projecten op dit gebied. Wij erkennen dat er mogelijk meer tijd nodig is voordat aanzienlijke verbeteringen van de duurzame stedelijke mobiliteit worden gerealiseerd. Zes jaar nadat de Commissie heeft opgeroepen tot een koerswijziging, zijn er echter geen duidelijke aanwijzingen dat steden hun aanpak fundamenteel veranderen.

71

Er is geen duidelijke trend in de richting van duurzamere vervoerswijzen. Hoewel steden een reeks initiatieven hebben opgezet om de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar vervoer te verbeteren, is het particuliere autogebruik over het algemeen niet aanzienlijk afgenomen. Enkele indicatoren voor de luchtkwaliteit zijn weliswaar enigszins verbeterd, maar er zijn nog steeds tal van steden die de EU-minimumnormen voor de luchtkwaliteit niet halen. De broeikasgasemissies door het wegvervoer zijn gestaag toegenomen. Reizen met het openbaar vervoer duurt vaak langer dan met een particuliere auto.

72

De afgelopen tien jaar heeft de Commissie een reeks beleidsdocumenten en richtsnoeren uitgebracht om steden te helpen de uitdagingen in dit verband aan te pakken. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel zijn de lidstaten en hun steden niet verplicht deze richtsnoeren te volgen en zij hebben er weinig gebruik van gemaakt, met name wat het opstellen van SUMP’s betreft. De EU heeft aanzienlijke middelen vrijgemaakt om de doelstellingen van haar beleid inzake duurzame mobiliteit te ondersteunen. De EU vereist niet dat de toegang tot financiering afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat er een SUMP wordt opgesteld, hoewel sommige lidstaten deze voorwaarde op nationaal niveau hebben opgelegd. De afgelopen jaren heeft de Commissie in het kader van het Europees Semester meer politieke druk uitgeoefend ten behoeve van duurzame stedelijke mobiliteit. Deze druk zal echter beperkt blijven zonder een duidelijke koppeling tussen de CSR’s en het gebruik van EU-financiering door de lidstaten.

73

Sommige lidstaten en steden konden de EU-middelen maar moeilijk aanvullen met passende middelen om ervoor te zorgen dat hun openbaarvervoersnetwerk adequaat wordt geëxploiteerd en onderhouden; de kosten kunnen ook oplopen omdat lijnen niet altijd technisch interoperabel zijn. Daarnaast strookte een aantal praktijken inzake stedelijke mobiliteit op lokaal niveau niet met het streven naar duurzamere stedelijke mobiliteit. We hebben voorbeelden van positieve initiatieven voor duurzame stedelijke mobiliteit aangetroffen, waarvoor doorgaans sterk politiek leiderschap en aanzienlijke communicatie-inspanningen nodig waren om een draagvlak te creëren bij de burgers.

74

Wij hebben vastgesteld dat de door ons onderzochte projecten die EU-financiering hebben ontvangen niet zo doeltreffend waren als beoogd vanwege tekortkomingen in de opzet en uitvoering van de projecten. Deze projecten waren niet altijd gebaseerd op solide strategieën voor stedelijke mobiliteit, waarbij het vaak ontbrak aan fundamentele gegevens en passende analyses, relevante streefdoelen en coördinatie met zowel andere plannen als aangrenzende gemeenten.

75

Op basis van deze conclusies doen wij de volgende aanbevelingen, en we nodigen de Commissie uit deze in overweging te nemen in het licht van de ambities van de in december gepresenteerde “Europese Green Deal”:

Aanbeveling 1 — Publiceer gegevens over stedelijke mobiliteit

Voortbouwend op haar ervaring met de oprichting van de Eltis-waarnemingspost en haar proefproject voor de ontwikkeling van een reeks gemeenschappelijke indicatoren voor stedelijke mobiliteit, moet de Commissie:

 1. na een effectbeoordeling en onder voorbehoud van een positief resultaat van dit proces, wetgeving voorstellen die de lidstaten verplicht om relevante gegevens te verzamelen en regelmatig in te dienen over stedelijke mobiliteit en de vaststelling van SUMP’s in alle stedelijke knooppunten in de EU van de kern- en uitgebreide TEN‑T-netwerken, met inbegrip van de omliggende gebieden;
 2. op basis van de gegevens die de lidstaten moeten indienen, regelmatig verslag uitbrengen over de vorderingen van de lidstaten en de stedelijke knooppunten bij het duurzamer maken van stedelijke mobiliteit.

Tijdpad: a) tegen 2022 en b) tegen 2024.

Aanbeveling 2 — Koppel financiering aan SUMP’s
 1. Voor het EFRO en het CF moet de Commissie ervoor zorgen dat in de programma’s de toegang tot middelen voor stedelijke mobiliteit afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van een SUMP (of de verbintenis om een SUMP binnen een redelijke termijn vast te stellen) en van de garantie dat er voldoende financiering beschikbaar is voor exploitatie- en onderhoudskosten.
 2. Bij de goedkeuring van programma’s moet zij ervoor zorgen dat de relevante landspecifieke aanbevelingen op een zinvolle manier in aanmerking worden genomen, ongeacht of dit een wettelijke vereiste is.
 3. Tijdpad: a) en b) voor de programmeringsperiode 2021-2027.

 4. Wat de CEF betreft, moet de Commissie hogere prioriteit geven aan projectvoorstellen in stedelijke knooppunten, die worden ondersteund door een SUMP in de betrokken stad.

Tijdpad: begin van de MFK-periode 2021-2027.

Dit verslag werd door kamer II, onder leiding van mevrouw Iliana Ivanova, lid van de Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering van 5 februari 2020.

Voor de Rekenkamer

Klaus-Heiner Lehne
President

Bijlagen

Bijlage I — Lijst van onderzochte projecten

Land Stad Fonds — Operationeel programma Naam en beschrijving van het project Totale geplande kosten (miljoen EUR) Geplande EU-steun (miljoen EUR)
Italië Napels EFRO — 2007IT161PO009 Werkzaamheden aan lijn 1 van de metro in Napels (grootschalig project 2009IT161PR020) 573 430
EFRO — 2014IT16RFOP007 Aankoop van bussenpark (projecten 18014BP000000002 en 18014BP000000004) 14 10,5
Palermo EFRO — 2007IT161PO011 Aanleg van tramlijn in Palermo (grootschalig project 2008IT161PR002) 137 103
EFRO — 2014IT161M2O004 Aankoop van bussenpark (projecten D70D16000020006 en D70D17000000006) 11 8,25
Duitsland Hamburg EFRO — 2014DE16RFOP006 iPlanB — Interactieve analyse van big data voor de planning van bouwwerkzaamheden (Interaktive Big-Data Analysen für die Planung von Baumnahmen) 0,6 0,06
Leipzig EFRO — 2007DE161PO004 Mobiliteitsstations (kleine informatiepunten ter plaatse die de mobiliteitsdiensten van de vervoersautoriteit van Leipzig (LVB) combineren met minstens twee andere vervoerswijzen en aanbieders, zoals autodelen, stallingen voor stadsfietsen of oplaadpunten voor elektrische voertuigen) 7,8 5,5
EFRO — 2014DE16RFOP012 Aankoop van bussenpark: elf nieuwe gelede bussen 3,7 1,5
Spanje Madrid EFRO — 2008ES162PR002 Uitbreiding van lijn 11 van de metro van Madrid (grootschalig project) 100 50
EFSI — ondersteunde EIB-lening Modernisering van de infrastructuur van de metro van Madrid 402 396
Barcelona EFRO — 2007ES162PO006 Bus- en carpoolstrook op de snelweg C-58 (2008ES162P001) (grootschalig project) 78 39
“bouwproject voor overstapstation Diagonal” (PO011876) 17 8,5
Polen Warschau CF - 2007PL161PO002 Tweede metrolijn in Warschau — voorbereidende werkzaamheden, ontwerp en aanleg van het centrale deel, samen met de aankoop van rollend materieel POIS 07.03.00-00-007/10 1 04925 83926
Onderhoud van tramverbinding noordelijke zones van Warschau in samenhang met de uitbreiding van het metronetwerk en de aankoop van rollend materieel POIS 07.03.00-00-009/10 14527 11628
Łódź Aankoop van nieuw rollend materieel voor trams om het openbaar vervoer in Łódź concurrerender te maken (project nr. POIS.07.03.00-00-046/14) 31,529 2530
Multimodaal knooppunt in het treinstation Łódź Fabryczna (project nr. POIS.07.03.00-00-016/11) 7831 6332

Bron: ERK.

Bijlage II — Kaarten van de bezochte steden

Madrid

Toegankelijke zone in een rijtijd van 30 minuten tijdens de spitsuren in 2012 en in 2019

Hamburg

Toegankelijke zone in een rijtijd van 30 minuten tijdens de spitsuren in 2012 en in 2019

Toegankelijkheid van het centraal treinstation tijdens de spitsuren: vergelijking tussen auto en openbaar vervoer

Leipzig

Toegankelijke zone in een rijtijd van 30 minuten tijdens de spitsuren in 2012 en in 2019

Toegankelijkheid van het centraal treinstation tijdens de spitsuren: vergelijking tussen auto en openbaar vervoer

Napels

Toegankelijke zone in een rijtijd van 30 minuten tijdens de spitsuren in 2012 en in 2019

Palermo

Toegankelijke zone in een rijtijd van 30 minuten tijdens de spitsuren in 2012 en in 2019

Toegankelijkheid van het centraal treinstation tijdens de spitsuren: vergelijking tussen auto en openbaar vervoer

Warschau

Toegankelijke zone in een rijtijd van 30 minuten tijdens de spitsuren in 2012 en in 2019

Toegankelijkheid van het centraal treinstation tijdens de spitsuren: vergelijking tussen auto en openbaar vervoer

Łódź

Toegankelijke zone in een rijtijd van 30 minuten tijdens de spitsuren in 2012 en in 2019

Bijlage III — ESIF-toewijzingen voor de periode 2014-2020 per steunverleningsgebied

Bron: Analyse van de ERK op basis van gegevens van de Commissie (Infoview).

Bijlage IV — Gemiddelde leeftijd van bussen in de bezochte steden

Stad 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Madrid 5,5 6,0 6,6 6,9 6,7
Barcelona 9,0 9,0
Hamburg 5,9 5,9 6,4 6,7 5,9
Leipzig 4,9 5,1 6,1 6,1 6,9 7,3
Napels 12,1 12,7 13,5 13,9 14,2 13,4
Palermo 10,3 10,8 11,2 10,4 11,4 12,4
Warschau 6,3 6,6 6,7 6,4 6,6 6,6
Łódź 7,2 7,1 6,6 6,8 7,7 8,7

Bron: Europese Rekenkamer, op basis van door de respectieve steden verstrekte gegevens.

Lijst van termen, acroniemen en afkortingen

Actieve mobiliteit: een vorm van vervoer waarbij alleen lichaamsbeweging wordt gebruikt. De meest gebruikelijke vormen van actieve mobiliteit zijn lopen en fietsen.

CEF: Connecting Europe Facility. Dit is een financieringsinstrument van de EU voor de periode 2014‑2020, dat tot doel heeft de ontwikkeling van goed presterende, duurzame en onderling efficiënt verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, energie en digitale diensten te ondersteunen.

CIVITAS: een stedennetwerk voor steden die zich inzetten voor schoner, beter vervoer in Europa en daarbuiten. Sinds de oprichting door de Europese Commissie in 2002 heeft het CIVITAS-initiatief meer dan 800 maatregelen en oplossingen voor stadsvervoer getest en uitgevoerd in het kader van demonstratieprojecten in meer dan 80 steden in heel Europa die dienstdoen als “levende laboratoria”. De door deze praktische ervaringen opgedane kennis wordt aangevuld en ondersteund door een aantal onderzoeks- en innovatieprojecten, die ook in het kader van CIVITAS worden uitgevoerd. In het kader van deze onderzoeksprojecten wordt onderzocht hoe een hulpbronnenefficiënter en concurrerender vervoerssysteem kan worden opgebouwd in Europa.

CSR: landspecifieke aanbevelingen (Country specific recommendations). Dit zijn documenten die de Europese Commissie voor elk land opstelt en waarin de economische situatie wordt geanalyseerd en maatregelen worden aanbevolen die het land in een periode van 12 tot 18 maanden zou moeten nemen.

Eltis: de Europese waarnemingspost voor stedelijke mobiliteit, die wordt ondersteund door de Europese Commissie en er in de eerste plaats voor moet zorgen dat informatie, kennis en ervaringen op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit in Europa gemakkelijker kunnen worden uitgewisseld. Eltis verzamelt ook gegevens over duurzame stedelijke mobiliteit in Europa, bijvoorbeeld over de vaststelling van SUMP’s door Europese steden.

EPOMM: Europees platform voor mobiliteitsmanagement (European Platform on Mobility Management). Dit is een internationale non-profitorganisatie, een netwerk van regeringen in Europese landen die zich bezighouden met mobiliteitsmanagement.

ESIF/ESI-fondsen: Europese structuur- en investeringsfondsen. Deze fondsen zijn: het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij. Deze worden gezamenlijk beheerd door de Europese Commissie en de EU-lidstaten.

Europees innovatiepartnerschap voor slimme steden en gemeenschappen (EIP Smart Cities and Communities — EIP-SCC): een grootschalig initiatief voor marktverandering dat wordt ondersteund door de Europese Commissie en steden, sectoren, kmo’s, investeerders, onderzoekers en andere actoren in het kader van slimme steden samenbrengt.

Europees Semester: een cyclus voor de coördinatie van het economisch en het begrotingsbeleid in de EU. Het Europees Semester is een onderdeel van het kader voor economische governance van de Europese Unie. Het is gericht op de eerste periode van zes maanden van elk jaar, vandaar de naam “semester”. Tijdens het Europees Semester stemmen de lidstaten hun begrotings- en economisch beleid af op de doelstellingen en regels die op EU-niveau zijn overeengekomen.

Functioneel stedelijk gebied (Functional urban area — FUA) of grootstedelijk gebied: deze termen verwijzen naar het stedelijke geheel dat de stad en de pendelzone omvat, overeenkomstig de definitie van de EU en de OESO.

Horizon 2020: het EU-programma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2014‑2020, met bijna 80 miljard EUR aan beschikbare middelen.

HOV: massavervoermiddel (High Occupancy Vehicle — HOV)

Inbreukprocedure: juridische stappen van de Europese Commissie tegen een EU-lidstaat die de EU-wetgeving niet uitvoert. De Commissie kan de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie, dat in bepaalde gevallen financiële sancties kan opleggen.

International Transport Forum: een intergouvernementele organisatie met 59 lidstaten. Het forum fungeert als een denktank voor vervoersbeleid en organiseert de jaarlijkse top van ministers van Vervoer. Het ITF is het enige mondiale orgaan dat alle vervoerswijzen bestrijkt. Het is politiek autonoom en administratief geïntegreerd in de OESO.

Micromobiliteit: een categorie van vervoerswijzen waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer lichte voertuigen (met een brutogewicht van minder dan 500 kg) die zijn uitgerust met een motor. Deze categorie omvat onder meer elektrische scooters, skateboards en fietsen, alsook monowheels.

Stedelijk knooppunt: een stedelijk gebied waar de vervoersinfrastructuur van het trans-Europees vervoersnetwerk, zoals havens, passagiersterminals daaronder begrepen, luchthavens, spoorwegstations, logistieke platforms en goederenterminals, die in en rond het stedelijk gebied zijn gelegen, verbonden is met andere delen van die infrastructuur en met de infrastructuur voor regionaal en lokaal verkeer.

SUMP: duurzaam stedelijk mobiliteitsplan (Sustainable Urban Mobility Plan). Dit is een planningsconcept dat door lokale en regionale autoriteiten wordt toegepast voor strategische mobiliteitsplanning. Het plan moedigt een overschakeling op duurzamere vervoerswijzen aan en ondersteunt de integratie en evenwichtige ontwikkeling van alle vervoerswijzen.

Antwoorden van de Commissie

Samenvatting

I-V

De Commissie erkent het belang van duurzame stedelijke mobiliteit en de bekende factoren die daarop van invloed zijn.

Voor de periode 2014-2020 is de financiële steun van de EU verhoogd met 50 %, en voornamelijk beschikbaar gesteld via de Europese structuur- en investeringsfondsen en de Connecting Europe Facility. Dit was een van de toezeggingen van het pakket stedelijke mobiliteit van 2013, waarin ook werd gewezen op de noodzaak om samen te werken tussen lokale, nationale en Europese bestuursniveaus bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd met betrekking tot lokaal vervoer.

VI

De Commissie erkent dat de mobiliteitsplannen op lokaal niveau meer ingang moeten vinden, overeenkomstig de richtsnoeren van de EU. Zij benadrukt dat de lidstaten in dit verband een belangrijke rol vervullen.

X

Eerste streepje — De Commissie aanvaardt de aanbeveling gedeeltelijk. Zie de antwoorden op aanbeveling 1.

Tweede streepje — De Commissie aanvaardt de aanbeveling gedeeltelijk, maar het succes van het koppelen van EU-financiering en duurzame stedelijke mobiliteitsplannen is afhankelijk van de medewerking van de lidstaten tijdens de partnerschapsovereenkomst- en programmabesprekingen. Zie de antwoorden op aanbeveling 2.

Inleiding

Tekstvak 1 — Het pakket stedelijke mobiliteit

De evaluatie van het pakket stedelijke mobiliteit van 2013 is nog aan de gang en de resultaten ervan zullen pas beschikbaar zijn nadat de evaluatie wordt afgerond in het tweede kwartaal van 2020.

Opmerkingen

38

Hoewel duurzame stedelijke mobiliteitsplannen niet altijd een voorwaarde zijn voor ondersteuning van het cohesiebeleid, vereisen programma’s vaak het bestaan van andere

 • In Saksen wordt in het programma verwezen naar het energie- en klimaatplan van de regio, het ontwikkelingsplan van de regio, het vervoersplan van de regio en het fietsconcept van de regio.
 • In Polen is de voorwaarde voor het ontvangen van EU-steun voor investeringen in duurzame stedelijke mobiliteit de voorbereiding en naleving van passende planningsdocumenten, zoals territoriale strategieën, plannen voor een emissiearme economie, duurzame stedelijke mobiliteitsplannen en andere documenten.
39

Naleving van het concept van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen vereist het volgen van interne kwaliteitsborgingsmechanismen overeenkomstig de EU-richtsnoeren. Zie bijlage I bij de mededeling over het pakket stedelijke mobiliteit.

In sommige lidstaten/regio's bestaan externe kwaliteitsborgingsmechanismen, zoals in Zweden en Vlaanderen.

40

De Commissie heeft in de wetgeving 2021-2027 een duidelijk verband voorgesteld tussen de landspecifieke aanbevelingen van de Raad en de financiering uit het cohesiebeleid. Dit voorstel zou lidstaten verplichten om de relevante landspecifieke aanbevelingen in acht te nemen met betrekking tot de partnerschapsovereenkomst en de programma's, en de Commissie zou, wanneer zij die documenten goedkeurt, verplicht zijn na te gaan of de partnerschapsovereenkomst en de programma's de relevante landspecifieke aanbevelingen in acht nemen. Hoewel de onderhandelingen over het voorstel van de Commissie voor de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen nog in gang zijn, heeft het gedeeltelijke voorlopige gemeenschappelijke akkoord dat door de medewetgevers op 10 december 2019 is bereikt, deze elementen overgenomen.

62

De Commissie wijst erop dat het proefproject inzake duurzame stedelijke mobiliteitsindicatoren, zoals benoemd in paragraaf 62, in het eerste kwartaal van 2020 zal aflopen. De Commissie is voornemens relevante maatregelen met betrekking tot indicatoren te evalueren in het licht van de resultaten van dit proefproject.

Conclusies en aanbevelingen

70

De Commissie erkent dat de duurzame stedelijke mobiliteit in de EU een belangrijke uitdaging is en dat er ruimte voor verbetering is.

Zij benadrukt dat op dit gebied voornamelijk de lokale autoriteiten verantwoordelijk zijn en dat de lidstaten in dit verband een belangrijke rol spelen.

71

De Commissie merkt op dat de evaluatie van het pakket stedelijke mobiliteit van 2013 nog in gang is. Deze evaluatie zou na voltooiing een vollediger beeld van de situatie moeten geven.

72

De Commissie heeft in de wetgeving 2021-2027 een duidelijk verband voorgesteld tussen de landspecifieke aanbevelingen van de Raad en de financiering uit het cohesiebeleid. Dit voorstel zou lidstaten verplichten om de relevante landspecifieke aanbevelingen in acht te nemen met betrekking tot de partnerschapsovereenkomst en de programma's, en de Commissie zou, wanneer zij die documenten goedkeurt, verplicht zijn na te gaan of de partnerschapsovereenkomst en de programma's de relevante landspecifieke aanbevelingen in acht nemen. Hoewel de onderhandelingen over het voorstel van de Commissie voor de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen nog in gang zijn, heeft het gedeeltelijke voorlopige gemeenschappelijke akkoord dat de medewetgevers op 10 december 2019 hebben bereikt, deze elementen overgenomen.

73

Voor de periode 2014-2020 is de financiële steun van de EU verhoogd met ongeveer 50 %, en voornamelijk beschikbaar gesteld via de Europese structuur- en investeringsfondsen en de Connecting Europe Facility. Dit was een van de toezeggingen van het pakket stedelijke mobiliteit van 2013, waarin ook werd gewezen op de noodzaak om samen te werken tussen lokale, nationale en Europese bestuursniveaus bij het aanpakken van de uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd met betrekking tot lokaal vervoer.

Aanbeveling 1 — Publiceer de gegevens over stedelijke mobiliteit

a) De Commissie aanvaardt de aanbeveling.

b) De Commissie aanvaardt de aanbeveling gedeeltelijk, aangezien zij niet vooruit kan lopen op de uitkomst van het wetgevingsproces.

Aanbeveling 2 — Koppel financiering aan duurzame stedelijke mobiliteitsplannen

a) De Commissie aanvaardt de aanbeveling gedeeltelijk.

De Commissie kan niet vooruitlopen op de uitkomst van de lopende wetgevingsonderhandelingen.

Het welslagen daarvan hangt af van de medewerking van de lidstaten tijdens de partnerschapsovereenkomst- en programmabesprekingen.

De elementen die in acht genomen dienen te worden tijdens het selecteren van individuele acties worden op programmaniveau vastgesteld, onder de verantwoordelijkheid van de beherende autoriteiten en zouden in overeenstemming moeten zijn met de vereisten van artikel 67 van het voorstel voor een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen.

b) de Commissie aanvaardt deze aanbeveling gedeeltelijk, in zoverre deze in overeenstemming is met het voorgestelde rechtskader en het gedeeltelijke voorlopige gemeenschappelijke akkoord dat de medewetgevers op 10 december 2019 hebben bereikt.

De Commissie kan echter alleen handelen als er een rechtsgrondslag is voor haar acties zoals overeengekomen door de medewetgevers. Daarom dient in beginsel elke aanbeveling die verder gaat dan het uiteindelijk door de medewetgevers van de Unie vastgestelde rechtskader met betrekking tot de interactie tussen de programmavoorstellen van de lidstaten en de door de Raad vastgestelde landspecifieke aanbevelingen, aan de lidstaten gericht te worden.

c) De Commissie aanvaardt de aanbeveling.

Zij heeft stappen in die richting genomen in de CEF-oproep voor stedelijke knooppunten van 2019. De Commissie is vastbesloten deze aanpak voort te zetten in CEF II.

Controleteam

In de speciale verslagen van de ERK worden de resultaten van haar controles van EU-beleid en -programma's of beheerthema's met betrekking tot specifieke begrotingsterreinen uiteengezet. Bij haar selectie en opzet van deze controletaken zorgt de ERK ervoor dat deze een maximale impact hebben door rekening te houden met de risico's voor de prestaties of de naleving, de omvang van de betrokken inkomsten of uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke en publieke belangstelling.

Deze doelmatigheidscontrole werd verricht door controlekamer II “Investeringen ten behoeve van cohesie, groei en inclusie”, die onder leiding staat van ERK-lid Iliana Ivanova. De controle werd geleid door ERK-lid Iliana Ivanova, ondersteund door Mihail Stefanov, kabinetschef en James Verity, kabinetsattaché; Niels‑Erik Brokopp, hoofdmanager; Enrico Grassi, taakleider; Paloma Munoz Mula, Paolo Pesce, Angelika Zych en Mariya Byalkova, controleurs.

Van links naar rechts: Paloma Munoz Mula, Paolo Pesce, Angelika Zych, James Verity, Iliana Ivanova, Mihail Stefanov, Enrico Grassi, Niels-Erik Brokopp en Mariya Byalkova.

Voetnoten

1 Europese Commissie (2013) Planning for People: Guidelines on developing and implementing a sustainable urban mobility plan.

2 https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_en

3 David Hartgen en Gregory Fields (2009). Gridlock and Growth: The effect of Traffic Congestion on Regional Economic Performance. Reason Foundation policy study no 371.

4 Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa.

5 Speciaal verslag nr. 23/2018: Luchtverontreiniging: onze gezondheid nog steeds onvoldoende beschermd.

6 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Samen naar een concurrerend en zuinig stedelijk mobiliteitssysteem, COM(2013) 913 final.

7 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: “De Europese Green Deal” — COM(2019) 640 final.

8 Zie Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1).

9 Speciaal verslag nr. 01/2014: “Doeltreffendheid van door de EU gesteunde projecten voor openbaar stadsvervoer”.

10 Special Eurobarometer 422a, Quality of Transport Report, december 2014. https://ec.europa.eu/transport/media/news/2014-12-08-eurobarometer_en

11 Leipzig, Hamburg, Napels, Palermo, Warschau, Łódź, Madrid en Barcelona. Voor de selectie van deze steden is gebruikgemaakt van een reeks criteria, waaronder de mate van congestie, de bevolking en de geografische ligging.

12 Bij de selectie van de projecten werd gekeken naar de projecten die het meest waarschijnlijk tot duurzamere stedelijke mobiliteit zullen leiden of de doelmatigheid van bestaande infrastructuur zullen verbeteren.

13 Europees Milieuagentschap, Annual European Union greenhouse gas inventory 1990‑2017 and inventory report 2019, 27 mei 2019.

14 https://airindex.eea.europa.eu/

15 Gerechtelijke procedure tegen een lidstaat die de EU-wetgeving niet uitvoert.

16 OESO (2007), Managing Urban Traffic Congestion. https://www.oecdilibrary.org/transport/managing-urban-traffic-congestion_9789282101506-en

17 Een aanbieder van verkeersgegevens.

18 European Local Transport Information Service (Europese informatiedienst voor lokaal verkeer): https://www.eltis.org

19 https://civitas.eu/

20 https://eu-smartcities.eu

21 Advies nr. 6/2018 van de ERK over het voorstel voor een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de periode 2021‑2027.

22 Zwartrijden door reizigers is hierop ook van invloed. Voorbeeld: in Napels gaat het volgens de gemeentelijke vervoersonderneming hierbij om ongeveer 33 %.

23 Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport Externalities, Europese Commissie, 2019.

24 Volgens de “Copenhagenize Index” (https://copenhagenizeindex.eu/), een rangschikking van de meest fietsvriendelijke steden in Europa, staat Antwerpen op de vierde plaats en Bordeaux op de zesde.

25 4 501 605 421 PLN.

26 3 601 284 336 PLN.

27 620 980 799 PLN.

28 496 784 639 PLN.

29 135 219 799 PLN.

30 108 175 839 PLN.

31 335 951 061 PLN.

32 268 760 848 PLN.

Tijdlijn

Gebeurtenis Datum
Vaststelling van het controleplan (APM) / aanvang van de controle 4.11.2019
Ontwerpverslag officieel verzonden aan de Commissie (of andere gecontroleerde) 4.12.2019
Vaststelling van het definitieve verslag na de contradictoire procedure 5.2.2020
Officiële antwoorden in alle talen ontvangen van de Commissie (of andere gecontroleerde) 25.2.2020

Contact

EUROPESE REKENKAMER
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1
Inlichtingen: eca.europa.eu/nl/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu).

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2020

PDF ISBN 978-92-847-4329-2 ISSN 1977-575X doi:10.2865/177105 QJ-AB-20-003-NL-N
HTML ISBN 978-92-847-4333-9 ISSN 1977-575X doi:10.2865/03728 QJ-AB-20-003-NL-Q

AUTEURSRECHT

© Europese Unie, 2020.

Het beleid van de Europese Rekenkamer (ERK) inzake hergebruik is geregeld bij Besluit nr. 6-2019 van de Europese Rekenkamer over het opendatabeleid en het hergebruik van documenten.

Tenzij anders aangegeven (bv. in afzonderlijke auteursrechtelijke mededelingen), wordt voor de inhoud van de ERK die eigendom is van de EU een licentie verleend in het kader van de Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)-licentie. Dit betekent dat hergebruik is toegestaan, mits de bron correct wordt aangegeven en wijzigingen worden aangegeven. De hergebruiker mag de oorspronkelijke betekenis of boodschap van de documenten niet wijzigen. De ERK is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van hergebruik.

U moet aanvullende rechten verwerven indien specifieke inhoud personen herkenbaar in beeld brengt, bijvoorbeeld op foto’s van personeel van de ERK, of werken van derden bevat. Indien toestemming wordt verkregen, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk worden aangegeven.

Wilt u inhoud gebruiken of reproduceren die geen eigendom van de EU is, dan moet u de houders van het auteursrecht mogelijk rechtstreeks om toestemming vragen:

Afbeelding 7: © QGIS, licentie verleend in het kader van CC BY-SA 3.0.

Software of documenten waarop industriële-eigendomsrechten rusten, zoals octrooien, handelsmerken, geregistreerde ontwerpen, logo’s en namen, zijn uitgesloten van het beleid inzake hergebruik van de ERK, die u hiervoor ook geen licentie kan verlenen.

De groep institutionele websites van de Europese Unie met de domeinnaam “europa.eu” bevat links naar sites van derden. Aangezien de ERK geen controle heeft over deze sites, wordt u aangeraden kennis te nemen van hun privacy- en auteursrechtbeleid.

Gebruik van het logo van de Europese Rekenkamer

Het logo van de Europese Rekenkamer mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de Europese Rekenkamer.

Hoe neemt u contact op met de EU?

Kom langs
Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het dichtstbijzijnde informatiecentrum op: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Bel of mail
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met deze dienst contact opnemen door:

 • te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten in rekening brengen),
 • te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
 • een e-mail te sturen via: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Waar vindt u informatie over de EU?

Online
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: https://europa.eu/european-union/index_nl

EU-publicaties
U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen op: https://op.europa.eu/nl/publications (sommige zijn gratis, andere niet). Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/european-union/contact_nl).

EU-wetgeving en aanverwante documenten
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1952 in alle officiële talen, krijgt u op EUR-Lex op: http://eur-lex.europa.eu

Open data van de EU
Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/euodp/nl) biedt toegang tot datasets uit de EU. Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden.