Специален доклад
12 2019

Електронна търговия – не са преодолени редица предизвикателства при събирането на ДДС и мита

(съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС)

Относно настоящия доклад: ЕС насърчава електронната търговия с цел да се гарантира, че предприятията и потребителите могат да купуват и продават на международния онлайн пазар, така както го правят на национално ниво. Държавите членки отговарят за събирането на ДДС и митата, дължими при операциите в трансграничната електронна търговия. ЕСП извърши настоящия одит, тъй като пропуските при събирането на ДДС и мита се отразяват върху бюджетите на държавите членки и на ЕС, защото те трябва да ги компенсират пропорционално на своя БНД. Одиторите на ЕСП провериха дали Европейската комисия е установила надеждна регулаторна и контролна рамка за електронната търговия по отношение на събирането на ДДС и мита, както и дали мерките за контрол на държавите членки помагат да се гарантира тяхното събиране в пълен размер. ЕСП установи, че въпреки скорошните положителни промени, понастоящем ЕС не се справя по подходящ начин с тези проблеми, но че срещу някои от установените слабости вече са предприети мерки в „пакета относно електронната търговия“.
ЕСП отправя редица препоръки относно това как Европейската комисия и държавите членки да се справят по-добре с установените предизвикателства и да създадат надеждна регулаторна и контролна рамка.

Настоящият документ е публикуван на 23 официални езика на ЕС и в следния посочен формат:
PDF
PDF General Report

Кратко изложение

I

Електронната търговия е продажбата или покупката на стоки или услуги, осъществявана чрез интернет или други мрежи за електронна комуникация. ЕС насърчава електронната търговия с цел да се гарантира, че предприятията и потребителите могат да купуват и продават на международния онлайн пазар, така както го правят на национално ниво. Съгласно последните налични статистически данни, през 2017 г. едно от пет предприятия в ЕС-28 е извършвало електронни продажби. През периода 2008 – 2017 г. процентът на предприятията, извършващи електронни продажби, се е увеличил със 7 процентни пункта, а реализираният от електронни продажби оборот на предприятията като дял от общия оборот се е увеличил с 5 процентни пункта.

II

Когато търгуваните чрез електронна търговия стоки и услуги преминават през границите, държавите членки събират ДДС и мита. Всеки пропуск при събирането им се отразява върху бюджетите на държавите членки и на ЕС. Комисията извършва проверки на събраните ДДС и мита. Тя отговаря и за определянето на политики в областта на митническото и данъчното облагане и за стратегиите и законодателството в тези области. Европейската служба за борба с измамите отговаря за разследването на измами, корупция и други нарушения на финансовите интереси на ЕС.

III

ЕСП извърши настоящия одит заради риска от нередности при събирането на ДДС и мита в трансграничната електронна търговия. Докато за размера на несъбрания ДДС върху трансграничните доставки на услуги няма налични оценки, Комисията счита, че загубите от доставки на стоки с ниска стойност от държави извън ЕС са в размер, който достига 5 млрд. евро годишно.

IV

ЕСП разгледа системата на данъчно облагане с ДДС и мита при трансгранични доставки на стоки, търгувани по интернет, определена в законодателството относно ДДС и митата. Бяха разгледани и новите системи за облагане с ДДС на трансграничните доставки на услуги чрез електронна търговия, които влязоха в сила в началото на 2015 г. И накрая, ЕСП извърши преглед на предложенията на Комисията и приетото законодателство от Съвета в рамките на „пакета относно електронната търговия“ от 2017 г.

V

ЕСП провери дали Европейската комисия е установила надеждна регулаторна и контролна рамка в областта на електронната търговия във връзка със събирането на ДДС и митата, и дали мерките за контрол на държавите членки помагат да се гарантира събирането в пълен размер на ДДС и митата по отношение на електронната търговия.

VI

ЕСП установи, че въпреки скорошните положителни промени, ЕС не е предприел мерки срещу всички предизвикателства за събирането на правилния размер на ДДС и мита за стоките и услугите, търгувани по интернет.

VII

Сметната палата установи, че:

 1. в повечето случаи регулаторната рамка следва най-добрите международни практики, насърчавани от ОИСР и Световната митническа организация (WCO);
 2. новите разпоредби, които ще влязат в сила през 2021 г., имат за цел да преодолеят някои от слабостите в настоящата рамка, но все още предстои да се намери решение за занижаването на стойността;
 3. механизмите за административно сътрудничество между държавите – членки на ЕС, и държавите извън ЕС не се използват пълноценно;
 4. извършваните проверки от националните данъчни органи са слаби, а тези на Комисията са недостатъчни;
 5. има слабости в действащите системи за митническо оформяне и има риск ЕС да не може да предотврати злоупотреби от страна на участващите посредници; и
 6. принудителното изпълнение на събирането на ДДС и мита не е ефективно.
VIII

За да се засили използването на механизмите за административно сътрудничество, да се увеличи ефективността на проверките и да се подобри принудителното изпълнение на събирането и ефективността на регулаторната рамка, ЕСП отправя няколко препоръки към Комисията и държавите членки. По-специално Комисията следва:

 1. да наблюдава до каква степен държавите извън ЕС отговарят на исканията, изпратени от държавите членки съгласно споразуменията за административна взаимопомощ, сключени с тях в митническата и данъчната област, и да използва създадените в контекста на тези споразумения структури и рамки, за да преодолее специфичните предизвикателства, произтичащи от търговията със стоки по електронен път;
 2. да извършва проверки на контрола от страна на държавите членки върху освобождаването от мита и такси на пратки с ниска стойност;
 3. да наблюдава функционирането на дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС и на режима за съкратено обслужване на едно гише (MOSS);
 4. да съдейства на държавите членки за разработване на методология, която да позволи периодични оценки на несъответствието в приходите от ДДС в електронната търговия;
 5. да обмисли използването на подходящи „базирани на технологии“ системи за събиране на вземания, включително използването на цифрови валути, с цел борба с измамите с ДДС в областта на електронната търговия.

Държавите членки следва:

 1. да предоставят навременна обратна информация на получените сигнали за измами от други държави членки в Eurofisc;
 2. да засилят одитната си дейност по отношение на търговците и продавачите от разстояние;
 3. внимателно да следят за спазването от страна на търговците на новия праг от 10 000 евро за доставки на услуги в рамките на ЕС.

Въведение

01

Електронната търговия е продажбата или покупката на стоки или услуги между предприятия, домакинства, физически лица или частни организации посредством електронни трансакции, осъществявани чрез интернет или други компютърни мрежи (за онлайн комуникация)1.

02

Електронната търговия постоянно нараства. Според последните налични статистически данни, през 2017 г. едно от пет предприятия в ЕС-28 е извършвало електронни продажби. През периода 2008 – 2017 г. процентът на предприятията, извършващи електронни продажби, се е увеличил със 7 процентни пункта, а реализираният от електронни продажби оборот на предприятията като дял от общия оборот се е увеличил с 5 процентни пункта2.

03

Държавите членки отговарят за събирането на ДДС и митата, дължими при операциите в трансграничната електронна търговия. Всеки пропуск при събирането на ДДС и мита се отразява върху бюджетите на държавите членки и на ЕС.

04

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ отговаря на стратегическо и законодателно равнище за митническата и данъчната политика, включително по отношение на електронната търговия. Нейната компетентност включва развитие и управление на митническия съюз и разработване на данъчната политика в целия ЕС. Тя изготвя законодателни и стратегически инициативи и координира сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки.

05

ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ също така председателства групата за митническа политика (CPG), която подпомага осъществяването на митническия съюз и се състои от генералните директори на 28-те национални митнически органа.

06

Генерална дирекция „Бюджет“ отговаря за извършването на проверки във връзка със „собствените ресурси“ – вид приход за бюджета на ЕС, предоставян от държавите членки, който включва ресурс на база събрания ДДС и митата върху вноса от държави извън ЕС.

07

Европейската служба за борба с измамите, OLAF, отговаря за разследването на измами, корупция и други нарушения на финансовите интереси на ЕС.

Събиране на ДДС и мита в областта на електронната търговия: действащите механизми в ЕС

08

Като цяло митническото право на ЕС се определя в Митническия кодекс на Съюза3 (МКС), а ДДС се урежда от Директивата за ДДС4. Действащите механизми на ЕС за събиране на дължимия ДДС в областта на електронната търговия са различни за стоките и услугите.

Доставки на стоки

09

За регистрирани в ЕС търговци, които доставят стоки от една държава членка на потребител в друга държава членка, се прилага „система за продажби от разстояние“. Това означава, че в рамките на определен праг на продажбите (обикновено 35 000 евро, но в някои държави членки 100 000 евро) търговецът прилага ставката на ДДС на държавата членка, в която е регистриран5. Над този праг търговецът трябва да се регистрира по ДДС и да прилага ставката на ДДС в държавата членка по местоназначение (при което възникват всички задължения за докладване и съответствие).

10

В случая на търговци извън ЕС, които продават на потребители в ЕС, стоките се внасят в ЕС и подлежат на митническо оформяне. За пратки с ниска стойност се прилага митническо облекчение при внос на стоки, чиято стойност не надвишава 150 евро (пратки с малка стойност), което означава, че при вноса не се дължат мита6. Прилага се и освобождаване от ДДС за стоки с незначителна стойност – тези, чиято стойност не надвишава 22 евро (или 10 евро в някои държави членки), не подлежат на облагане ДДС при внос7.

Доставки на услуги

11

За доставките на услуги чрез електронна търговия8 от едно предприятие на частни потребители („доставка B2C“, или от предприятия за потребители) са обект на „принципа на местоназначение“, което означава, че подлежат на облагане с ДДС с приложимата ставка в държавата по пребиваване на потребителя. Принципът на местоназначение се прилага от 2003 г. насам за доставки на цифрови услуги B2C от държави извън ЕС на потребители в ЕС. От началото на 2015 г. същият принцип се прилага за всички услуги чрез електронна търговия, предоставяни от доставчик от ЕС на потребител в друга държава членка. Преди това тези услуги са подлежали на облагане със ставката на ДДС на държавата по пребиваване на доставчика.

12

От началото на 2015 г. законодателят на ЕС въведе системата за „съкратено обслужване на едно гише“ (MOSS) за данъчното облагане на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път. Съгласно MOSS търговците, които доставят услуги чрез електронна търговия на частни потребители, начисляват ДДС с приложимите ставки в държавите членки, където са установени потребителите („държавата членка по потребление“). Те обаче може да се регистрират да плащат ДДС в която и да е държава членка по свой избор9 („държавата членка по регистрация“ или MSIDE) и да подадат една декларация за ДДС там, в която да посочат всички предоставени услуги на всяка държава членка по потребление и да платят съответния ДДС върху тях. След това MSIDE превежда дължимия ДДС на всяка държава членка по потребление. MOSS се прилага както за регистрирани в ЕС търговци, така и за тези извън ЕС10.

13

На фигура 1 е показано как се облагат с данъци доставките B2C на цифрови услуги от търговци, регистрирани в MOSS, в различните държави членки по потребление (MSCON).

Фигура 1

Доставка B2C на услуги чрез електронна търговия за търговци, регистрирани в MOSS, на потребители в различни държави членки

Източник: ЕСП въз основа на „Вашият джобен наръчник за ДДС върху цифровата електронна търговия“ („Your pocket guide to VAT on digital e-commerce“), Bellheim, Brown, Erneholm, Jundt и др.

Рискове при действащите механизми за събиране на ДДС и мита в електронната търговия

14

Няма налични оценки за загубите на ДДС на равнището на ЕС при трансграничните доставки на услуги, но Комисията счита, че загубите от доставки на стоки с ниска стойност от държави извън ЕС са в размер, който достига 5 млрд. евро годишно. Други оценки са показани в точки 101107.

15

Въпреки че единният пазар премахна граничните проверки за търговия в рамките на ЕС, всички стоки с произход извън ЕС, които влизат в държавите членки, подлежат на митническа проверка. Услугите, предоставяни по цифров път извън ЕС, представляват особен риск: тези услуги не преминават физически през нито една граница и не са предмет на същите проверки като стоките, влизащи в ЕС. Търговията в рамките на ЕС в областта на услугите подлежи на облагане с ДДС и държавите членки трябва да бъдат информирани за тези трансакции, за да могат да ги облагат с данъци по подходящ начин.

Разчитане на доброволно сътрудничество от страна на търговците

16

Един общ риск – за стоките и услугите, доставяни от търговци от ЕС и извън него – е, че в съществуващата структура по същество се разчита на готовността на търговците доброволно да регистрират и плащат дължимия ДДС. Държавите членки нямат правомощия за правоприлагане извън собствената си юрисдикция, особено по отношение на търговците извън ЕС. Това ги затруднява да гарантират събирането на ДДС в пълен размер в държавата членка, където в крайна сметка се употребяват стоките и услугите.

Рискове при правната рамка и механизмите за сътрудничество

17

Съществува риск данъчните и митническите органи в държавата членка по потребление да не използват механизмите за административно сътрудничество, за да поискат информация от държавата или държавите, в които доставчикът е регистриран или идентифициран. Без подобен обмен на информация данъчните/митническите органи в държавата членка по потребление е трудно да се информират за необложени с данък трансакции. Освен това трансакциите B2C (от предприятия за потребители) не са обхванати от системата за обмен на информация за ДДС – електронна мрежа за предаване на информация за ДДС както за валидните идентификационни номера по ДДС на дружества, регистрирани в държавите членки, така и за освободени от данъци доставки в рамките на ЕС.

18

Друг съществуващ риск е фактът, че данъчните органи на държавата по регистрация (или MSIDE) имат малък стимул да извършват подходящи проверки на доставчиците, тъй като установеният ДДС принадлежи на държавата членка по потребление.

Риск от неспазване

19

Разчитането на сътрудничество от страна на търговците означава, че системата е отворена за различни форми на неспазване. Един от рисковете при системата за продажби от разстояние е, че доставчиците може да не се регистрират в държавата членка по местоназначение, ако техните продажби там надхвърлят съответния праг. Друг риск – предвид факта, че разликите в ставките на ДДС между държавите членки потенциално правят по-изгодни измамите при продажбите от разстояние – е доставчиците да декларират по-малък обем на продажбите, за да останат под прага и да не начислят по-високия ДДС, приложим в държавата членка по местоназначение. Това би позволило на доставчиците, установени в държави членки с по-ниски ставки на ДДС, несправедливо да подбият цените на тези в държавите членки с по-висок ДДС, и би довело до загуба на приходи за националните бюджети.

20

Тъй като е трудно да се наложи регистрация в MOSS, съществува риск доставчиците извън ЕС да не се регистрират по ДДС в нито една държава членка, за да не начисляват и да не плащат ДДС върху предоставяните от тях услуги. Дори да се регистрират в MSIDE, все още има риск да декларират по-малко ДДС или изобщо да не го декларират. Това намалява приходите в националния бюджет и позволява на доставчиците извън ЕС да подбиват цените на тези, регистрирани в ЕС.

21

С освобождаването от ДДС и мита за пратките с ниска стойност потенциално се насърчава друга форма на неспазване: систематичното занижаване на стойността на стоките в декларациите за внос с цел измама.

22

„Пакетът на ЕС относно електронната търговия“, предложен от Европейската комисия на 1 декември 2016 г. и приет от Съвета в края на 2017 г., е предназначен да се справи с тези проблеми. Той е изготвен в рамките на стратегията на ЕС за цифровия единен пазар. Първите реформи по отношение на ДДС влязоха в сила на 1 януари 2019 г. Други мерки ще влязат в сила през 2021 г.

Обхват и подход на одита

23

С настоящия одит беше оценено дали Комисията и държавите членки се справят ефективно с предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки при събирането на правилния размер на ДДС и митата за стоките и услугите, търгувани по интернет. По-специално Сметната палата провери:

 1. дали Комисията е установила надеждна регулаторна и контролна рамка в областта на електронната търговия във връзка със събирането на ДДС и митата; и
 2. дали мерките за контрол на държавите членки помагат да се гарантира събирането в пълен размер на ДДС и митата по отношение на електронната търговия.
24

ЕСП посети данъчните и митническите органи на пет държави членки: Германия, Ирландия, Нидерландия, Австрия и Швеция. Те бяха подбрани според следните критерии за риск: i) оценка на размера на несъбрания ДДС, свързан с предоставените от законодателството освобождавания за пратките с ниска стойност11; ii) броя на регистрираните търговци в системата MOSS по държави членки12; и iii) обема на електронните продажби, извършени от търговци, регистрирани в една държава членка, на клиенти в друга държава членка13.

25

ЕСП извърши настоящия одит, тъй като събирането на ДДС и мита в трансграничната електронна търговия е засегнато от нередности. По-специално, електронната търговия позволява злоупотреби от доставчици от държави извън ЕС, като поставя търговците в ЕС в неравностойно положение. Тези нередности се отразяват пряко върху бюджетите на държавите членки и на Европейския съюз, като намаляват събирането на мита от държавите членки. Това косвено се отразява и върху техните вноски на база ДДС. Нередностите нарушават еднаквите условия на конкуренция на вътрешния пазар.

26

За тази цел ЕСП извърши одит на MOSS, който влезе в сила в началото на 2015 г. ЕСП също така одитира облагането с ДДС и мита на трансграничните доставки на стоки, установено в законодателството относно ДДС и митата. И накрая, ЕСП извърши преглед на новите предложения, отправени от Комисията, и на приетото законодателство от Съвета на 5 декември 2017 г. съгласно „пакета относно електронната търговия“.

27

Одитът на ЕСП обхвана периода от началото на 2015 г. до края на 2018 г. ЕСП разгледа и вероятното въздействие на законодателните промени на пакета за ДДС в областта на електронната търговия, които ще влязат в сила след края на одита.

28

Одитът беше извършен на два етапа:

 1. първи етап:
  • предварителна работа в Комисията, посещения и дискусии с академичните среди, с председателя на областта на дейност на Eurofisc, специализирана в електронната търговия, и със Световната митническа организация, както и с основна група 2 на работната група за ДДС на върховните одитни институции (ВОИ) на ЕС, с цел да се събере информация и данни за одитната работа на място в държавите членки и законодателството на ЕС да се съпостави с най-добрите международни практики; и
  • анкета: Според основна група 2 в електронната търговия съществува риск от измами в областта на ДДС. За да придобие цялостна представа за положението в ЕС, основна група 2 реши да проведе анкета сред всички данъчни органи на ЕС. Като част от основна група 2 ЕСП изпрати тази анкета на органите през ноември 2016 г. Референтната година за анкетата беше 2015. Тя обхвана режимите за MOSS в ЕС и извън ЕС, както и дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС и извън него. 20 държави членки отговориха на анкетата;
 2. втори етап, одитна работа на място:
  • в Комисията: ЕСП оцени създадената от Комисията специфична регулаторна и контролна рамка, която следва да осигури спазването на най-добрите международни практики в областта на събирането на ДДС и митата и на предходните препоръки на ЕСП, свързани с електронната търговия. ЕСП извърши преглед и на представените от Комисията законодателни предложения в рамките на „пакета относно електронната търговия“; и
  • в избраните държави членки ЕСП оцени дали: i) данъчните и митническите органи използват механизмите за административно сътрудничество, за да осигурят предаването на подходящата информация относно ДДС и митата; ii) извършваните от тях проверки са ефективни; и iii) принудителното изпълнение на събирането на ДДС и мита е ефективно. ЕСП основа анализа си на отговорите на държавите членки на анкетата относно електронната търговия, на събеседванията с експерти от данъчните и митническите органи на държавите членки и на няколко извадки от операции, свързани с електронната търговия.
29

Повече информация относно подхода на одита в Комисията и в държавите членки е изложена в приложение І и в приложение ІІ.

Констатации и оценки

30

При електронната търговия стоките и услугите се доставят от отдалечени места и държавите членки следва да компенсират липсата на юрисдикция в държавите, където са установени доставчиците, чрез обмен на информация за тези доставки. Те също така следва да извършват ефективни проверки въз основа на цялата налична информация и да налагат събирането на ДДС и мита в пълния им размер.

31

Комисията следва да проверява митническите и данъчните органи на държавите членки и да извършва разследвания, за да защити финансовите интереси на ЕС. Комисията следва също така да разработи и надеждна законодателна рамка и система за контрол, която да позволи на държавите членки да отговорят на горепосочените нужди, като същевременно спазват най-добрите международни практики в областта на електронната търговия.

Механизмите за административно сътрудничество не се използват пълноценно

Държавите членки не използват споразуменията за административна взаимопомощ за обмен на информация с държави извън ЕС

32

Данъчните и митническите органи трябва да обменят информация за международната търговия с други държави, за да гарантират спазването на данъчните и митническите разпоредби и събирането на приходите в пълен размер. Това административно сътрудничество е познато като административна взаимопомощ (АВ). Всяко международно споразумение на ЕС следва да бъде предварително одобрено от Съвета съгласно член 218 от ДФЕС.

Административна взаимопомощ по данъчни въпроси

33

В предходен специален доклад ЕСП отправи следната препоръка14 към държавите членки: „С цел засилване на сътрудничеството с държави извън ЕС и събиране на ДДС във връзка с електронната търговия от типа „бизнес към потребител“ на услуги и нематериални активи, предоставени от тях, държавите членки следва да:

 1. упълномощят Комисията да води преговори за споразумения за взаимна помощ със страните, където са установени повечето от доставчици на цифрови услуги, и да подпише тези споразумения; както и
 2. за държавите членки, които принадлежат към ОИСР, Комисията да подпише и приложи Конвенцията на ОИСР за административната взаимопомощ по данъчни въпроси, с цел обмен на информация с трети страни относно доставчиците на цифрови услуги“.
34

В настоящия одит ЕСП проследява изпълнението на горепосочената препоръка. ЕСП установи, че до момента има само едно международно споразумение на ЕС в областта на сътрудничеството по въпросите на ДДС – Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на ДДС15. Това споразумение влезе в сила на 1 септември 2018 г.

35

Всички държави членки на ЕС вече са подписали Конвенцията на ОИСР за административна взаимопомощ по данъчни въпроси. Нито една от 20-те държави членки, отговорили на анкетата, обаче не я е използвала в областта на електронната търговия. По подобен начин петте държави членки, които ЕСП посети през 2018 г. в контекста на настоящия одит, никога не са използвали Конвенцията на ОИСР за административна взаимопомощ по данъчни въпроси в областта на електронната търговия.

Административна взаимопомощ по митнически въпроси

36

В сферата на митниците ЕС няма влязло в сила споразумение за сътрудничество и административна взаимопомощ с трети държави, в което да се предвижда специално административно сътрудничество в областта на електронната търговия. Това не пречи на държавите членки да използват споразуменията за АВ по митнически въпроси, в които електронната търговия не се споменава изрично, но които като цяло са свързани с предотвратяването, разкриването и борбата срещу нарушенията на митническото законодателство.

37

Петте посетени държави членки обаче не ни предоставиха примери или доказателства за използване на заявки за АВ в сферата на митниците с трети държави в областта на електронната търговия. Те не са склонни да използват този обмен на информация с Китай в областта на електронната търговия заради малката вероятност да получат отговор16. Без такъв обмен на информация митническите органи в държавата членка по потребление не могат да бъдат осведомени за недекларирани операции.

Механизмите за административно сътрудничество в рамките на ЕС не се използват пълноценно

38

Държавите членки зависят от получената информация от другите държави членки относно търговията в рамките на ЕС, за да могат да събират ДДС на своята територия. Държавите членки обменят тази информация, като използват предвидените в законодателството на ЕС17 механизми за административно сътрудничество. В това законодателство се определят следните инструменти за административно сътрудничество, които засягат електронната търговия:

 1. MOSS, който съхранява информация за регистрираните търговци и докладваните от тях доставки на услуги в държавата членка по потребление;
 2. обмен на информация при поискване и обмен на информация без предварително искане чрез използване на стандартни електронни формуляри;
 3. проверки, извършвани едновременно в две или повече държави членки (многостранни проверки – МП), и присъствие на данъчни служители в други държави членки, което им дава достъп до съхраняваната там документация или им позволява да участват в текущи разследвания; и
 4. децентрализирана мрежа, наречена Eurofisc, за бърз обмен, обработка и анализ на целева информация между държавите членки относно трансграничните измами. Нейната цел е да насърчава и улеснява многостранното сътрудничество в борбата срещу измамите с ДДС. Мрежата функционира като рамка за сътрудничество без юридическа правосубектност.

Режим за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

39

MOSS е мярка за улесняване на търговията за доставчиците на услуги чрез електронна търговия в рамките на ЕС и за самия ЕС. Поради това регистрацията за MOSS е доброволна. Търговците от ЕС могат да се регистрират за системата за MOSS, предназначена за търговци от Съюза, в държавата членка, в която са установили стопанската си дейност, или ако не – в която имат постоянен обект18. Търговците извън ЕС могат да се регистрират за системата за MOSS, предназначена за търговци извън Съюза, във всяка държава членка по свой избор. Ако търговците не се регистрират за MOSS, те следва да се регистрират по ДДС във всяка държава членка, в която е установен потребителят на услугите.

ИТ архитектурата на MOSS е надеждна

40

Когато данъчните органи на държавите членки срещат проблеми с използването на MOSS от другите държави членки, те могат да поискат помощ от телефонния център, осигурен от отдела за управление на ИТ услуги (ITSM) на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“. Всеки докладван проблем получава кодиран номер в база данни, наречена „Synergia“. ITSM е създал работен панел за MOSS като инструмент за наблюдение на дейността на MOSS на равнището на ЕС.

41

Когато дадена държава членка изпрати грешно съобщение, получателят отговаря със съобщение за техническа грешка (СТГ). СТГ може да е свързано с невалидност или грешен формат на съобщението, или с факта, че съответната декларация за ДДС или идентификационен номер по ДДС е непознат.

42

За да тества ефективността на ИТ архитектурата на MOSS, ЕСП:

 1. анализира отговорите на държавите членки в анкетата;
 2. проведе събеседвания с ИТ специалисти в областта на MOSS от данъчните органи на държавите членки;
 3. провери всичките 29 разпределени номера за докладвани проблеми, публикувани в работния панел на MOSS на 20.11.2017 г., в които посетената държава членка или е била неизправна, или е била засегната; и
 4. извърши преглед на извадка от 10 изпратени СТГ и на други 10 получени СТГ от всяка посетена държава членка.

Каре 1

Пример за констатации от извадките на ЕСП

ЕСП установи, че 25 от 29-те докладвани инцидента от посетените държави членки или все още са били нерешени, или са приключени след големи закъснения. ЕСП също така установи, че получените СТГ не водят до каквато и да е реакция от страна на получателя, докато въпросът не бъде придвижен нагоре, за да получи кодиран номер като инцидент. Следователно държавите членки не предприемат активни действия за преодоляване на проблемите или СТГ (вж. информация за резултатите от извадките в приложение III).

43

Деветнадесет държави членки са отговорили в анкетата, че предоставената от Европейската комисия ИТ инфраструктура е достатъчно надеждна, за да се гарантира функционирането на MOSS, а 16 са отговорили, че предоставената подкрепа от Комисията по време на подготвителния етап е достатъчна. Данъчните органи на петте посетени държави членки се съгласиха с тези твърдения по време на одита. Четири държави членки обаче считат, че насоките са недостатъчни. Една от тях посочва разликите в тълкуването на „функционалните и техническите спецификации“, които са потвърдени от още една държава членка по време на посещението на ЕСП.

44

Данъчните органи в Нидерландия считат, че в MOSS има твърде много участници и технически спецификации, което им пречи да се справят активно с изключенията и сигналите от държавите членки или търговците. Според данъчните органи в Австрия системата работи по-добре от 2017 г. насам и сътрудничеството между ИТ службите на държавите членки е безпроблемно. Те обаче считат, че държавите членки няма да бъдат готови да въведат новия режим за съкратено обслужване на едно гише до 2021 г.

MOSS съхранява информация за регистрираните търговци и докладваните от тях доставки на услуги в държавата членка по потребление

45

В законодателството на ЕС относно административното сътрудничество се предвижда съхранение и обмен на информация относно започването, промените и прекратяването на дейността на всеки търговец, регистриран за MOSS, и относно доставените от него услуги, докладвани в декларация за ДДС от неговата MSIDE на MSCON19.

46

За да провери дали държавите членки гарантират, че на държавата членка по потребление се предава правилна информация относно MOSS в правилния момент, ЕСП: i) разгледа отговорите на държавите членки в своята анкета; ii) проведе събеседвания с експерти от MOSS в посетените държави членки; и iii) провери пет извадки от операции, свързани с MOSS.

47

Тринадесет държави членки са отговорили, че търговците нямат проблеми при определянето на правилната ставка, която да бъде приложена; пет държави са съобщили за трудности, а две държави членки не са отговорили на този въпрос. От посетените държави членки Нидерландия, като MSIDE, изпраща на търговеца съобщение за грешка, ако декларираните в декларациите размери на ДДС не са изчислени правилно. В Швеция декларацията за ДДС предоставя на търговците ставките на ДДС за всички държави членки и има проверки за съответствие между декларираните суми и приложените ставки на ДДС.

48

Австрия съобщава, че ако търговецът въведе грешна ставка на ДДС или грешен размер на ДДС, той получава известие от австрийската система за MOSS, но все пак може да изпрати декларацията с грешна ставка или размер. Системата не блокира плащането, ако ставката е грешна, а само изпраща напомняне за корекция. Австрия счита, че системата не следва да позволява на търговците да въвеждат грешна ставка на ДДС.

49

За да се определи мястото, където се намира потребителят на услугите, в законодателството на ЕС са определени няколко презумпции. Когато тези презумпции не се прилагат, доставчикът трябва да съхранява две20 непротиворечащи си доказателства, например адрес на фактуриране или интернет протокол (IP) адрес, банкова информация, за да докаже местонахождението на потребителя.

50

Според отговорите на анкетата тринадесет държави членки не изпитват затруднения да определят мястото, на което се намира потребителят, и не им е съобщавано за затруднения от техните търговци в рамките на MOSS. Три държави членки съобщават за някои проблеми. Друга държава членка е декларирала, че в момента използва само едно доказателство за определяне на мястото. Една държава членка съобщава за значителни проблеми, а останалите две не са отговорили на този въпрос.

51

От петте посетени държави членки само Австрия е съобщила, че невинаги е възможно да се установи дали местонахождението на потребителите е реално или точно и че могат да разчитат само на IP адреса.

52

Във всяка посетена държава членка ЕСП провери (както за режимите за търговци от ЕС, така и за тези извън ЕС) извадка от 10 регистрации в MOSS, декларации, корекции на декларации, заличавания от регистъра и изключвания. Пълните резултати от извадките са показани в приложение III.

Каре 2

Пример за констатации от извадките на ЕСП

Данъчните органи невинаги са документирали проверките на регистрациите на търговците. Тези проверки са били по-изчерпателни по отношение на търговците от ЕС в сравнение с тези извън ЕС и не са предотвратявали случаите на едновременна регистрация в две държави членки. Това нарушава еднаквите условия на конкуренция на вътрешния пазар.

Ако търговецът не е подал декларация в срок от 30 дни след края на периода за деклариране (тримесечие), MSIDE издава напомняне по електронен път за задължението на търговеца да подаде декларация и да извърши плащане. Всички по-нататъшни напомняния се издават от MSCON. ЕСП установи, че MSCON не е напомнила на търговеца да подаде декларация за ДДС в пет от 50-те случая в извадката. Ако търговецът не изпълни задължението си да подаде декларация за ДДС в рамките на три последователни календарни тримесечия, данъчните органи следва да го изключат от MOSS.

Използването на обмен на информация между държавите членки е недостатъчно

53

В законодателството на ЕС са предвидени два вида обмен на информация във връзка с административното сътрудничество: обмен на информация при поискване или без предварително искане. Последният може да бъде или автоматичен, например посоченият в предходния раздел автоматичен обмен на информация относно MOSS, или спонтанен21.

54

В таблица 1 е показан обменът на информация в рамките на административното сътрудничество (АС) във връзка с електронната търговия, който ЕСП установи в посетените държави членки от 2015 г. до най-новите налични данни.

Таблица 1

Обмен на информация в посетените държави членки във връзка с електронната търговия

Източник: ЕСП.

55

ЕСП установи, че има риск тези данни да не са пълни, тъй като:

 1. използваните електронни формуляри за спонтанен обмен не съдържат клетка за отбелязване и категоризиране на обменената информация по отношение на системата за продажби от разстояние;
 2. държавите членки не водят отделни регистри на електронните формуляри, свързани с електронната търговия; и
 3. централните звена за връзка за административното сътрудничество между държавите членки нямат отделна координираща функция за MOSS и/или за дистанционните продажби.
56

В таблица 2 е показан обменът на информация през 2016 г. в рамките на АС в посетените държави членки, независимо дали е свързан с електронната търговия или не.

Таблица 2

Общ обмен на информация в рамките на АС в посетените държави членки през 2016 г.

Източник: Експертна група към Постоянния комитет по административно сътрудничество.

57

Тези таблици показват, че използването на обмен на информация при поискване или спонтанен обмен относно електронната търговия все още е ограничено.

58

Обменът на информация при поискване следва да се осъществява не по-късно от три месеца след получаване на искането, освен ако запитаният орган вече не разполага с информацията. В такъв случай срокът се намалява до един месец22.

59

За да провери ефикасността на този обмен на информация, ЕСП разгледа обмена на информация, показан в таблица 1. Когато броят на изпратените или получените заявки за обмен на информация – при поискване или спонтанен – надхвърля 10, ЕСП формира случайна извадка от 10 елемента. В противен случай бяха разгледани всички случаи на обмен на информация. Сметната палата установи, че:

 1. от 56 проверени елемента от извадката е имало 25 закъснения при обмена на информация при поискване. При 16 от тези 25 закъснения в обмена на информация държавите членки не са уведомили партньорите си за невъзможността да спазят срока за отговор съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 904/2010;
 2. държавите членки използват по-често обмена на информация при поискване или спонтанно относно дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС, отколкото за MOSS.

Многостранните проверки не са ефективни

60

Две или повече държави членки могат да се споразумеят да извършват съгласувани проверки на данъчните задължения на един или повече свързани търговци, в случай че считат такива контролни действия за по-ефективни от действията, извършвани само от една държава членка23.

61

Според Комисията от 2014 г. насам са били извършени 284 многостранни проверки (МП), от които за шест може да се счита, че са свързани по-конкретно с електронна търговия и включват ДДС и преки данъци.

62

ЕСП разгледа тези МП по време на одитните си посещения в държавите членки и измери тяхната ефективност по отношение на извършеното допълнително определяне на ДДС. ЕСП установи, че три от тях са в процес на извършване, а една е била много успешна по отношение на допълнително определяне на ДДС. Сметната палата обаче установи също, че в два случая MSIDE е отказала да участва в МП. Една от посетените държави членки посочи, че е почти невъзможно да се определи правилната данъчна основа, когато MSIDE не участва.

63

По подобен начин посетените държави членки никога не са използвали съвместни одити в рамките на Конвенцията на ОИСР за административната взаимопомощ по данъчни въпроси24.

64

На 2 октомври 2018 г. Съветът прие изменение25 на Регламент (ЕС) № 904/2010, в което се предвижда26 възможност данъчните органи на държавите членки да извършват съвместни одити. Съгласно новите разпоредби, ако най-малко две държави членки представят на MSIDE съвместно мотивирано искане, съдържащо индикации или доказателства за риск от отклонение от ДДС, запитаният орган не може да откаже (с някои изключения) да участва в одита.

Държавите членки не считат, че обменът на информация чрез Eurofisc е полезен

65

Eurofisc е децентрализирана мрежа от служители на данъчните и митническите администрации на държавите членки, които извършват бърз обмен и съвместна обработка и анализ на целева информация за дружества и операции, които може да са свързани с измами.

66

На пленарното заседание на Eurofisc през април 2016 г. беше одобрено създаването на нова област на дейност 5 (WF5) на Eurofisc. В момента в тази област на дейност има 24 участници и трима наблюдатели.

67

Една от целите на WF5 за 2017 г. е била да се започне обмен на оперативни данни. Държавите членки са приели две нива на обратна информация. На първо ниво обратната информация трябва да се изпраща в срок от един месец, ако е възможно. На второ ниво се очаква обратната информация да бъде предоставена след приключване на разследването, за да може изпращачът на информацията да бъде наясно с ползата от предоставената информация.

68

ЕСП установи, че когато системата е започнала да функционира през декември 2017 г., четири държави членки са обменили списък на 480 сигнала за измами със своите партньори. Държавите членки обаче са предоставили обратна информация само по отношение на един от тези 480 случая. Държавите членки считат, че обменените сигнали чрез WF5 на Eurofisc в тази база данни за риска не са добре насочени, полезни или успешни.

69

Държавите членки също така обменят информация и издават съобщения за ранно предупреждение относно тенденциите при измамите и конкретни схеми за измами. ЕСП установи, че държавите членки са обменяли такава информация три пъти и в един от тези случаи тя е била много полезна за данъчните органи на държавата членка — получател, която е предоставила обратна информация в рамките на един месец.

Липса на ефективен контрол върху трансграничната електронна търговия

70

Държавите членки носят основна отговорност за прилагането на системата за контрол, за да се гарантира регистрацията на търговците от ЕС и извън ЕС в системата на MOSS. Освен това всяка държава членка отговаря за въвеждането на своя собствена рамка за управление на риска за контрола на продажбите от разстояние. Тъй като на равнището на ЕС няма обща рамка, различните подходи в различните държави членки може да доведат до нарушения на вътрешния пазар.

Контролната дейност на данъчните органи по отношение на MOSS е слаба

71

ЕСП установи, че данъчните органи невинаги документират проверките на регистрациите на търговци. Тези проверки са били по-изчерпателни по отношение на търговците от ЕС в сравнение с тези извън ЕС. Сметната палата откри слабости в контрола на регистрацията за схемата за търговци извън ЕС в почти 80 % от проверените случаи, като при проверката на извадките от заличавания от регистъра и изключвания бяха установени два случая на двойна регистрация за тази схема. Следователно на търговците от ЕС не са гарантирани еднакви условия на конкуренция.

72

В анкетата ЕСП попита държавите членки дали в качеството си на MSIDE са извършвали проверки на търговците, регистрирани по MOSS през 2015 г. Само седем държави членки отговориха, че са извършвали такива проверки, а една от тях посочи, че ги е извършила при регистрацията. Останалите държави членки отговориха, че или не са извършвали проверки (девет), или не разполагат със статистически данни за тях (четири).

73

По отношение на проверките в качество на MSCON осем държави членки отговориха, че са извършили такива проверки; девет не бяха извършвали никакви проверки, а други три не разполагаха със съответните статистически данни.

74

На фигура 2 е показан броят на извършените одити на MOSS в посетените държави членки, както за режима за търговци от ЕС, така и за този за търговци извън ЕС, от 2015 г. до последните налични данни.

Фигура 2

Брой на одитите на MOSS в петте подбрани държави членки в сравнение с популацията на търговците в края на 2017 г.

Бележка: Броят на наличните търговци по MOSS в Германия на федерално равнище не включва доставчиците от ЕС.

Източник: ЕСП.

75

ЕСП разгледа одитите на MOSS, посочени на фигура 2. Сметната палата установи, че:

 1. само Нидерландия използва стандартното одитно досие за одитите на MOSS (SAF-MOSS), за да изиска данни от търговците по MOSS;
 2. одитът е приключил с ефективно събиране на ДДС в резултат на допълнителното определяне на ДДС само в три от разгледаните досиета; и
 3. Комисията е предоставила препоръки27 относно това как да се координират одитите на MOSS, а държавите членки са приели насоките, разработени от „Групата по проекта Фискалис № 86“ относно одита и контрола на MOSS. Те обаче не са правно обвързващи и държавите членки могат да следват различни подходи.
76

ЕСП установи, че одитната дейност по отношение на MOSS е много ограничена в случая на режима за търговци от ЕС и почти не съществува в случая на режима за търговци извън ЕС. Тази одитна дейност не е ефективна по отношение на събирането на ДДС. Освен това данъчните органи в Нидерландия посочиха, че значително изостават с одитите относно корекции на декларации за ДДС като MSCON.

Данъчните органи не извършват ефективни одити на дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС

77

Повечето държави членки използват снемане на данни от интернет или информация от трети страни, за да установят кои са търговците, които следва да се регистрират в тяхната юрисдикция, защото са надхвърлили прага (вж. точка 09). Те обаче не използват тази информация за установяване на търговците, които следва да бъдат регистрирани в друга държава членка.

78

Две от посетените държави членки също така съобщиха, че е трудно да се проверят доставчици от други държави членки, които следва да се регистрират в първата, тъй като са надхвърлили прага за дистанционни продажби.

79

Например доставчиците от други държави членки и пазари могат да следят за това частните клиенти да са задължени да сключат договор с посредническо дружество за доставки в държавата членка на доставчика, които да осъществят доставката на стоки в държавата членка по потребление. Тогава доставчикът изкуствено определя, че доставката е извършена до националния посредник, а не чрез дистанционна продажба в държавата по потребление, като по този начин се избягва необходимостта от регистрация в последната.

80

В контекста на одита бяха разгледани 53 от 62 извадки от обмен на информация при поискване или без предварително искане, свързан с дистанционни продажби. ЕСП установи 13 примера за ефективни резултати по отношение на събирането на ДДС.

Митническите органи на ЕС не могат да предотвратят злоупотребите при освобождаване от мита и такси на пратки с ниска стойност при стоки, внесени от държави извън ЕС

81

Доставките от предприятия за потребители на стоки, закупени от държави извън ЕС, се ползват с освобождаване от ДДС за пратки с ниска стойност, която не надхвърля прага от 22 евро28. Освен това, когато собствената стойност29 на стоките е равна или по-малка от 150 евро, не е необходимо да се начисляват мита. Подарък, изпратен от едно частно лице на друго частно лице (P2P), се освобождава от мита и ДДС, когато стойността му не надвишава 45 евро ( вж. таблица 3).

Таблица 3

Праг за освобождаване от мита и такси на пратки с ниска стойност

Източник: ЕСП.

82

С тези облекчения за пратки с ниска стойност (ОПНС) може да се злоупотреби чрез: i) занижаване на стойността на стоките, които се декларират под праговете за ДДС и/или за освобождаването от мита; ii) разделяне на пратките, за да бъдат под праговата стойност; iii) внос на търговски пратки, декларирани като подаръци, или на стоки, които не отговарят на условията за облекчение.

83

Стоките може да бъдат внесени след закупуването им от потребителя в интернет. В този случай те се внасят чрез използване на пощенска или куриерска служба. Митническите органи носят крайната отговорност да гарантират съответствието с ОПНС от страна на търговците. Те отговарят и за прилагането на собствената си рамка за управление на риска при контрола на този внос.

Слабости в електронните системи за митническо оформяне на държавите членки

84

За да провери дали електронните системи за митническо оформяне на държавите членки са в състояние да предотвратят злоупотреби с ОПНС, ЕСП извърши тестване във фиктивна среда на тези системи в четири от посетените държави членки. ЕСП подбра и целева извадка от 15 вноса, извършени от пощенски оператори, и още една целева извадка от 15 вноса, извършени от куриери, във всяка от петте посетени държави членки.

85

Всички електронни системи за митническо оформяне на посетените държави членки приеха декларации, които не отговарят на условията за ОПНС. С изключение на Австрия, електронните системи за митническо оформяне на другите четири посетени държави членки приемаха декларации за внос, с които се кандидатства за освобождаване от мита за пратки B2C, въпреки че декларираната собствена стойност беше по-висока от 150 евро30, или на подаръци с декларирана стойност, по-висока от 45 евро31. В Австрия електронната система за митническо оформяне прие декларации за внос, с които се кандидатства за освобождаване от мита за пратки B2C, въпреки че декларираният продукт беше алкохолен продукт32.

86

Резултатите от извадките са показани на фигура 3.

Фигура 3

Резултати от извадките по държави членки за вноса от оператори на пощенски и куриерски услуги

Източник: ЕСП.

87

В Специален доклад № 19/2017 Сметната палата препоръча на държавите членки незабавно33:

„…

б) да въведат проверки в електронните си системи за митническо освобождаване с цел блокиране на приемането на декларации за внос, кандидатстващи за освобождаване от мита на пратки с ниска стойност на стоки с декларирана собствена стойност над 150 евро, или за търговски пратки (В2С), декларирани като подаръци (Р2Р);

в) да проверяват последващо съответствието от страна на търговците с освобождаването на пратки с ниска стойност, включително ОИО (одобрени икономически оператори);

г) да създадат планове за разследване за справяне със злоупотребите с това освобождаване при електронната търговия със стоки с държави, които не са членки на ЕС.“

88

Нито една от посетените държави членки не е изпълнила препоръки б) и г). Държавите членки извършват последващи проверки, за да установят съответствието с ОПНС от страна на търговците, но те не са предотвратили установените от ЕСП злоупотреби в извадките на фигура 3. Следователно електронните системи за митническо оформяне не са в състояние да предотвратят вноса на стоки, които не отговарят на условията за ОПНС, и това не се компенсира от последващите проверки и плановете за разследване.

Много случаи на злоупотреба с освобождаването от мита и такси на пратки с ниска стойност от страна на одобрени икономически оператори (ОИО)

89

Съгласно митническото законодателство34 един ОИО трябва да има вътрешен контрол, който е в състояние да предотвратява и разкрива неправомерни или незаконни операции. Освен това, съгласно ръководството за ОИО: „Всяка нередност в администрацията, в т.ч. митническите нарушения, може да бъде показател, че системата за вътрешен контрол не е ефективна. В тази перспектива всяко митническо нарушение винаги трябва да се проверява старателно и по отношение на това условие, за да се вземат мерки за подобряване на системата за вътрешен контрол и следователно за избягване на повторно нарушение…“35.

90

Сметната палата разгледа 75 декларации за внос в извадката, които са подадени по пощата (по 15 за всяка посетена държава членка). Беше установено, че при 35 от тези 75 декларации е налице злоупотреба с ОПНС. В осем от тези 35 случая деклараторът е бил конкретен ОИО. Сметната палата разгледа също 75 декларации за внос в извадката, които са подадени с помощта на експресни куриерски услуги. Беше установено, че при 28 от тях е налице злоупотреба с ОПНС. В 21 от тези 28 декларации или деклараторът, или митническият представител са били ОИО.

91

Куриерските дружества ОИО, които са подали установените в извадката декларации за незаконен внос, е следвало да разполагат с вътрешен контрол, който да предотврати това. Тези ОИО са кандидатствали за освобождаване от ДДС/мита за стоки, които не отговарят на условията.

Комисията не извършва достатъчно дейности за контрол и мониторинг

92

Както Сметната палата докладва36 в Специален доклад № 19/2017, „митническите органи са задължени да обменят свързана с риска информация по отношение не само на наблюдаваните рискове, но и на заплахи, които представляват висок риск някъде другаде в Съюза, като използват RIF (информационен формуляр за риска)“.

93

Комисията е създала информационен формуляр за риска (RIF), за да се справи с нередностите, свързани с обявяване на по-ниска стойност, неправилно класифициране, ДДС и т.н. RIF е включен в Митническата система за управление на риска (МСУР) и е предоставен на държавите членки, които са решили да въведат актуалната информация в своите национални системи за управление на риска.

94

Според Комисията едно бързо търсене в системата МСУР за RIF, издадени през 2016 г. и 2017 г., които съдържат една дума, свързана с електронната търговия, пощенски и куриерски пратки, е показало 530 RIF, издадени от държавите членки.

95

Комисията е създала общи критерии за риск и стандарти за рисковете, които имат отражение върху финансовите интереси на ЕС и неговите държави членки (Критерии за финансов риск или КФР). Държавите членки трябва да приложат по електронен път тези КФР до края на май 2019 г. С КФР поне отчасти се вземат под внимание предходни препоръки на ЕСП.

96

Въз основа на отговорите на Комисията на въпросника на ЕСП установихме, че в контекста на предизвикателствата в електронната търговия по отношение на ДДС Комисията не извършва каквито и да е инспекции или мониторингови посещения в държавите членки, освен инспекциите във връзка с изчисленията от държавите членки на хармонизираните бази за ДДС за целите на собствените ресурси. Комисията не наблюдава продажбите от разстояние в рамките на ЕС, нито е извършвала мониторинг на функционирането на MOSS в държавите членки от неговото въвеждане на 1.1.2015 г.

97

Тя обаче е провела информационни кампании за подобряване на спазването от страна на търговците извън ЕС на предназначения за тях режим за ДДС на MOSS.

98

От началото на 2015 г. Комисията не е извършила никакви проверки, свързани с традиционните собствени ресурси37, относно съответствието на експресните куриерски услуги и пощенските услуги.

99

В своя Специален доклад № 19/2017 ЕСП препоръча на Комисията „… в) да разследва злоупотребата с освобождаването от мита на пратки с ниска стойност при електронната търговия със стоки с държави, които не са членки на ЕС“ (препоръка 8). През 2017 г. OLAF започна разследване на вноса чрез електронна търговия на облекла с ниска стойност. Разследванията продължават в четири държави членки. През 2018 г. OLAF започна разследване на подозиран внос чрез сделки за електронна търговия на потенциално чувствителни стоки с въздушен транспорт без заплащане на мита и свързания с тях дължим ДДС.

Принудителното събиране на вземания не е ефективно

100

Данъчните органи отговарят за това да се гарантира, че на съответната държава членка се изплаща правилният размер на ДДС в правилния момент, както и за предприемането на необходимите корективни мерки, когато това не е така. Държавите членки също така отговарят за събирането на ДДС, който плащат търговците, регистрирани в системата на MOSS, и за превеждането на събраните суми на другите държави членки, където те са дължими.

Няма оценки на несъответствието в приходите от ДДС при доставките на услуги, а оценките при доставките на стоки се различават

101

Несъответствието в приходите от ДДС е разликата между размера на това, което следва да бъде събрано в съответствие с действащата законодателна рамка, и това, което действително е събрано от данъчните органи на държавите членки. ЕСП проучи дали и как се оценява това за доставките на стоки и услуги в трансграничната електронна търговия. Подобна оценка би помогнала на Комисията или на държавите членки да насочат ресурсите там, където са най-необходими.

102

Сметната палата установи, че държавите членки не са направили оценка на несъответствието в приходите от ДДС за режима на MOSS както за търговците от ЕС, така и за тези извън ЕС. В своята анкета ЕСП поиска от държавите членки да предоставят изчисления на изгубените приходи поради нерегистрирани търговци от държави извън ЕС. Седемнадесет държави членки отговориха, че не разполагат с такива оценки; две държави членки не отговориха на този въпрос, а една държава членка предостави оценка за размера на изгубените приходи през 2015 г. заради използването на незаконно телевизионно разпространение38 от най-малко 100 000 домакинства на нейната територия. Тази оценка възлиза на 12 млн. евро.

103

ЕСП потвърди, че в посетените държави членки не е извършена оценка на несъответствието в приходите от ДДС за MOSS.

104

В своята анкета ЕСП поиска от държавите членки да предоставят оценка на изгубените приходи поради измамническо поведение, свързано със злоупотреба с освобождаването от мита и такси на пратки с ниска стойност (ОПНС), например чрез разделяне, невярно деклариране или непълно фактуриране на пратки, за да останат под прага. Нито една от двадесетте анкетирани държави членки не предостави такава оценка.

105

В проучване на Deloitte е направена оценка на несъответствието в приходите от ДДС поради дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС и извън него39. Загубите варират между 2,6 и 3,8 млрд. евро годишно в ЕС. Австрия е изчислила, че общите загуби от ДДС на нейната територия поради дистанционни продажби в ЕС през периода 2010—2015 г. възлизат на 860 млн. евро. От петте посетени държави членки само Австрия е публикувала такъв вид оценка.

106

За ЕС като цяло в проучване на консултантско дружество от 2016 г. също се посочват пропуски в системата40. Според проучването ДДС се начислява само върху 35 % от вноса чрез пощенски пратки и тези пропуски се изразяват директно в загуба на приходи от ДДС в размер на приблизително 1,05 млрд. евро. Изчислени са допълнителни загуби в размер на 0,25 млрд. евро от пропуски при събирането на вносни мита. Междувременно по изчисления на Европейската комисия общите загуби от ДДС в електронната търговия, произтичащи от освобождаване на пратки с ниска стойност, са в размер, който достига 5 млрд. евро годишно41.

107

HMRC в Обединеното кралство изчислява, че загубите от ДДС поради дистанционни продажби на стоки (внос) от страни извън ЕС всяка година възлизат на между 1 млрд. и 1,5 млрд. евро в Обединеното кралство. Това е между 8 % и 12 % от несъответствието в приходите от ДДС42. За сравнение е важно да се отбележи, че в Обединеното кралство вътреобщностните измами с липсващ търговец (MTIC) възлизат едва на 4 % от несъответствието в приходите от ДДС43.

Проблеми с плащанията в рамките на MOSS между държавите членки

108

В рамките на MOSS платеният от търговеца ДДС в MSIDE след това се превежда на държавата членка по потребление не по-късно от 10 дни след края на месеца, през който е получено плащането. Преведената сума е след удържане на процента от събрания ДДС. Този процент постепенно е намален в законодателството на ЕС от 30 % през периода 2015—2016 г. на 15 % през периода 2017—2018 г. и на 0 % от 2019 г. На фигура 4 са показани финансовите потоци в случая на доставка от предприятие за потребител на услуги чрез електронна търговия от регистриран по MOSS доставчик извън ЕС.

Фигура 4

Доставка от предприятие за потребител на услуги чрез електронна търговия от регистриран по MOSS доставчик извън ЕС

Източник: ЕСП въз онова на „Вашият джобен наръчник за ДДС върху цифровата електронна търговия“ („Your pocket guide to VAT on digital e-commerce“), Bellheim, Brown, Erneholm, Jundt и др.

109

Ако търговецът не извърши плащането или не плати пълния размер, MSIDE изпраща напомняне по електронен път на 10-ия ден след деня, на който е дължимо плащането. След това MSCON отговаря за изпращането на всички последващи напомняния и за събирането на ДДС44.

110

ЕСП разгледа извадка от 10 плащания на ДДС като MSIDE за всяка посетена държава членка. Установихме, че в два случая търговецът не е платил пълния размер, но данъчните органи в Ирландия не са изпратили напомняне на търговеца за липсващото плащане. В един от тези два случая те не са изключили търговеца, въпреки че той в крайна сметка е платил със закъснение от повече от две години.

111

В Нидерландия ЕСП установи три случая, в които нидерландските данъчни органи са разпределили ръчно плащането на ДДС в декларацията за ДДС, което е сложна и не напълно надеждна задача. Освен това в националната ИТ система на Нидерландия не се предвиждат автоматични проверки между декларациите и плащанията. Търговците могат да бъдат изключени от MOSS, когато са получили напомняне да подадат или да платят декларация за ДДС за последните три предходни календарни тримесечия. Следователно данъчните органи не знаят кога дадено плащане не е било извършено и няма автоматично уведомяване, че търговецът е пропуснал три срока за плащане. Резултатите от извадките са показани в приложение III.

112

ВОИ на Нидерландия е докладвала45 следното: „Системата на MOSS в Нидерландия не е предоставила подкрепа за проверките на сроковете и плащанията в пълен размер на ДДС между 2015 г. и 2017 г. Едва през първото тримесечие на 2018 г. данъчната и митническата администрация е била в състояние да започне да съпоставя декларациите за ДДС и плащанията на ДДС по отношение на първото тримесечие на 2015 г. Съпоставянето на декларациите и плащанията се извършва предимно ръчно. Заради изоставането при съпоставянето на декларациите и плащанията в рамките на MOSS службата за чуждестранни лица към администрацията все още не е започнала работа по структурираното прилагане и наблюдение на спазването на задължения за ДДС. За тази цел тя се нуждае от конкретна информация за състоянието на плащанията“.

113

ЕСП провери извадка от 10 плащания като MSCON за всяка посетена държава членка. Установихме два случая, в които данъчните органи на MSCON не са изпратили напомняне, въпреки че търговецът не е извършил плащането до този етап. В друг случай MSCON е получила плащането, но не е открила декларацията за ДДС. Данъчните органи в Нидерландия са разпределяли ръчно всички елементи от подбраната извадка към декларацията за ДДС. Вж. повече информация относно резултатите от извадките в приложение III.

114

За да се гарантира пълният размер на плащанията на ДДС, те се свързват с декларациите за ДДС, като се използва уникален референтен номер на декларацията за ДДС. Данъчните органи в Австрия докладваха, че не получават всички дължими плащания, особено от Обединеното кралство. По подобен начин ВОИ на Чешката република46 докладва проблеми с разпределянето на получените плащания към декларациите за ДДС от Обединеното кралство.

115

Като част от работата си за получаване на увереност във връзка със собствените ресурси на база ДДС Комисията извършва равняване на плащанията на ДДС в рамките на MOSS между 28-те държави членки. ЕСП разгледа това равнение и установи, че според самата Комисия има големи несъответствия по отношение на Белгия, България, Дания и Австрия, а три държави членки не са предоставили данните до края на 2018 г. (Гърция, Кипър и Обединеното кралство). Данните за 2016 г. не са пълни, тъй като 11 държави членки все още не са били проверени за тази финансова година.

Разпоредбите за взаимопомощ за събиране на данъци не се използват в достатъчна степен

116

От петте посетени държави членки само данъчните органи на Австрия са изпратили искания за събиране на вземания като MSCON на други държави членки, свързани с дължимите суми от търговците в рамките на MOSS47. Те са изпратили пет искания между 1.1.2015 г. и 31.5.2018 г.

Въпреки неотдавнашните положителни промени в регулаторната рамка, все още предстои да бъдат решени важни проблеми

117

Митническото право на ЕС е определено в Митническия кодекс на Съюза48 (МКС), а ДДС се урежда от Директивата на ЕС за ДДС49. От 2015 г. MOSS се прилага за трансграничните доставки на услуги чрез електронна търговия. В края на 2017 г. ЕС прие нов пакет от правни разпоредби на ЕС, които уреждат ДДС в електронната търговия – „пакета за ДДС за електронната търговия“. Този пакет се състои от три правни акта50 и с него се въвеждат следните промени.

 1. Той дава възможност на микропредприятията и стартиращите предприятия да облагат с данък своите трансгранични доставки на услуги чрез електронна търговия, които не надхвърлят прага от 10 000 евро, съгласно „принципа на произхода“, т.е. със ставката на държавата членка по произход, а не на държавата членка по местоназначение.
 2. Това позволява на онлайн търговците да прилагат правилата за фактуриране в тяхната MSIDE, а не действащите правила в държавата членка по местоназначение.
 3. Чрез него системата на MOSS се разширява до всички трансгранични доставки на услуги от предприятия за потребители, които ще се превърнат в обслужване на едно гише (OSS), и до онлайн продажбите на стоки от предприятия за потребители, независимо дали са от държава от ЕС или извън ЕС.
 4. С него се премахва освобождаването от ДДС за стоки, които не надвишават общата стойност от 22 евро (или 10 евро), закупени онлайн и внесени от държава извън ЕС.
118

Промените, описани в букви а) и б) по-горе, са влезли в сила през 2019 г., а тези, описани в букви в) и г), са предвидени за 2021 г. ЕСП разгледа вероятното въздействие на промените и установените проблеми, които според нея все още предстои да бъдат решени.

В повечето случаи регулаторната рамка следва най-добрите международни практики, насърчавани от ОИСР и Световната митническа организация (WCO)

119

ЕСП оцени описаната в точка 117 регулаторна рамка, за да се увери, че тя следва най-добрите международни практики в областта на събирането на ДДС и мита, определени от ОИСР и WCO.

Принципът на местоназначение на ОИСР

120

Съгласно Директивата за ДДС ЕС прилага принципа на местоназначение за трансграничните доставки на услуги чрез електронна търговия до краен потребител. Принципът на местоназначение означава, че тези доставки на услуги следва да се облагат с ДДС в юрисдикцията, в която обичайно местопребивава получателят51. Това е в съответствие с най-добрите международни практики.

121

Новите разпоредби, които влизат в сила на 1 януари 2021 г., обаче позволяват на микропредприятията и стартиращите предприятия да облагат с данък своите доставки на услуги чрез електронна търговия, които не надхвърлят прага от 10 000 евро, съгласно „принципа на произхода“, т.е. със ставката на държавата членка по произход.

122

ЕСП счита, че с използването на принципа на произхода се увеличава рискът доставчиците да не докладват всички продажби, за да останат под прага и да не начисляват по-високия ДДС, приложим в държавата членка по местоназначение. Освен това с новите разпоредби не се преодолява рискът държавите членки с по-ниски ставки да се съревновават с другите, за да привлекат МСП и стартиращи предприятия на своите територии52.

123

По отношение на прага от 10 000 евро ЕСП също е съгласна с преценката на ВОИ на Чешката република, че само държавата по регистрация може да установи превишаването на тази пределна стойност. ВОС обръща внимание на факта, че в тази директива от държавите членки на ЕС се изисква да предприемат подходящи мерки, за да проверяват условията за използване това ограничение53.

Показатели за риска и насоки на WCO за незабавно освобождаване

124

В рамките на действащата регулаторна рамка на ЕС Комисията е създала общи критерии за риска и стандарти за рисковете, които имат отражение върху финансовите интереси на ЕС и неговите държави членки (Критерии за финансов риск или КФР). Тази рамка не включва всички критерии, установени от WCO54, а само тези, които може да бъдат приложени от държавите членки в техните национални системи за управление на риска. ЕСП установи, че Комисията не е предоставила на държавите членки допълнително разяснение на показателите на WCO, за да посочи ясно как да прилагат КФР въз основа на общите елементи.

125

WCO публикува насоки за незабавно освобождаване (IRG), набор от процедурни насоки, основани на съществуващите практики, които да дадат възможност на митническите органи да комбинират незабавното освобождаване със съответните и подходящи проверки на тези пратки55. Те са от особено значение за пощенските и куриерски пратки. ЕСП установи, че законодателството на ЕС е в съответствие с основните принципи на IRG.

126

Съгласно IRG56 транспортните разходи може да се изключат от изчисляването на стойността на кореспонденция и документи и на пратки с ниска стойност, за които не се събират мита или данъци. Според тълкуванията на всички посетени държави членки и на Комисията прагът от 150 евро за освобождаване от мита се отнася само за стойността на самите стоки, която не включва застраховка и превоз57.

127

ЕСП обаче установи, че Ирландия и Германия тълкуват прага от 22 евро (или 10 евро) за освобождаване от ДДС в смисъл, че посочената в законодателството обща стойност58 може да включва и транспортните разходи59. Австрия счита, че тази стойност се отнася само за стойността на стоките, без транспортни разходи. Тези различни тълкувания показват, че Комисията не е успяла да гарантира еднакво прилагане на митническите разпоредби от митническите органи на държавите членки.

Новите разпоредби, които ще влязат в сила през 2021 г., имат за цел да преодолеят някои слабости, но занижаването на стойността все още не е преодоляно

128

ЕСП разгледа новите разпоредби, които ще влязат в сила през 2021 г., в светлината на получените от Комисията отговори на изпратения ѝ въпросник. ЕСП обсъди предизвикателствата на електронната търговия и с представители на академичните среди и с основна група 2 на работната група за ДДС на ВОИ на ЕС.

129

В някои случаи доставчикът на стоки от държава извън ЕС може да избере да внесе стоките преди потребителят да ги е закупил по интернет. В своя Специален доклад № 19/2017 ЕСП посочва60, че съгласно действащото законодателство доставчиците могат да успеят да избегнат плащането на ДДС върху този внос, като занижат стойността му и/или чрез злоупотреба с митническа процедура 42 (МП 42). МП 42 позволява на вносителя да получи освобождаване от ДДС за стоки, които са внесени, за да бъдат транспортирани в друга държава членка. Тогава ДДС е дължим в държавата членка по местоназначение61.

130

ЕСП установи, че има риск стоките, внесени съгласно МП 42, да се съхраняват в склад в ЕС, докато бъдат закупени и доставени на потребителя от името на доставчика извън ЕС, без да се отчете ДДС за тази доставка.

Комисията е преодоляла пропуска със задълженията на посредниците

131

Директивата за ДДС не съдържа разпоредби, които да обхващат задълженията по ДДС на посредниците при доставката на стоки чрез използване на дистанционни продажби, за да се даде възможност за събиране на ДДС в случаите, когато доставчикът от трета държава използва склад, за да достави стоките на крайните потребители, и вносът се осъществява преди да е известен крайният потребител.

132

За да се преодолее това, съгласно новите разпоредби, които ще влязат в сила на 1 януари 2021 г., за събирането на ДДС ще отговарят електронни интерфейси (като например платформи, пазари и портали), тъй като се счита, че те сами получават и доставят стоките. Освен това с изменение на Директивата за ДДС62, считано от 1 януари 2021 г., за посредниците се определят задължения за водене на регистър, а друго предложение63 позволява на електронните интерфейси да използват OSS, за да декларират ДДС, който се начислява за вътрешните доставки от предприятия за потребители (B2C). Съгласно тези нови разпоредби данъчните органи могат да събират дължимия ДДС върху B2C доставка от електронната платформа за потребителя.

Предстои да се преодолее пропускът по отношение на занижаването на стойността

133

През 2017 г. и 2018 г.64 ЕСП докладва за риска от занижаване на стойността на доставките на стоки чрез електронна търговия от трети държави. През януари 2018 г. 25 държави членки споделиха опита си от разследванията на измами със занижаване на стойността, свързани с електронната търговия, по време на специална среща, организирана от OLAF. Повечето от тях са разкривали измами със занижаване на стойността в електронната търговия. ВОИ на Обединеното кралство също така е установила връзка между електронната търговия, измамите със занижаване на стойността и злоупотребите с МП 4265.

134

Държавите членки и Комисията предприемат мерки за борба и разследване на контрабандата на стоки, поръчани онлайн. Те са насочени, наред с другото, към малките пратки със стойност под 22 евро и са установили, че ниската стойност е разпространен начин на действие и че представлява особен проблем за електронната търговия. Освен това през 2017 г. OLAF започна разследване на вноса чрез електронна търговия на облекла с ниска стойност. Разследванията продължават в четири държави членки.

135

В доклад на Европейския парламент се разглеждат новите режими, които ще влязат в сила на 1 януари 2021 г., и по-специално OSS за доставките от предприятия за потребители на стоки, внесени от държава извън ЕС. Съгласно този доклад двата проблема, установени от Сметната палата, т.е. занижаване на стойността и внос на стоки, които не отговарят на условията за ОПНС, ще продължат да съществуват, макар и в по-малка степен, при бъдещите правила66.

136

Поради тази причина в други проучвания67 се предлага да се тестват „базирани на технологии“ системи за събиране на вземанията от трети страни или клиенти, включително използване на цифрови валути. Вж. примери за системите, предложени в тези проучвания, в каре 3. Освен това според WCO следва да се вземат под внимание алтернативни модели за събиране на вземания (например моделът на продавача, моделът за събиране от посредника или потребителя/купувача), за да се сложи край на настоящия подход, при който митата и данъците се начисляват и събират на границата68.

Каре 3

Примери за алтернативни системи за събиране на вземания

През 2016 г. Естония е тествала системата за събиране на вземанията от клиента, съгласно която частта от плащането, извършено от клиента на доставчика, която представлява ДДС, се изпраща директно на данъчните органи, но се е отказала от нея след приемането на „пакета относно електронната търговия“. Норвегия също тества система за събиране от клиента, а през юни 2018 г. Аржентина е въвела система за удържане на данък за услугите чрез електронна търговия чрез доставчика на платежни услуги. През 2015 г. Сенатът на Франция е предложил система за събиране на вземания от клиента. В други проучвания се предлага използването изключително на цифрови валути за плащане на ДДС от клиента на данъчните органи69.

Тези системи гарантират събирането на ДДС в пълен размер чрез разделно плащане, т.е. клиентът задържа ДДС и го превежда директно на данъчните органи, докато с приетата от Съвета система продължава да се разчита на стойността на стоките, декларирана от доставчика, която може да бъде занижена, за да се намали задължението за ДДС.

137

На 12 декември 2018 г. Комисията представи предложение70, което има за цел да разреши проблема с измамите с ДДС при електронната търговия чрез засилване на сътрудничеството между данъчните органи и доставчиците на платежни услуги. С предложението се въвеждат нови членове в Директивата за ДДС71, която трябва да бъде транспонирана от държавите членки до 31 декември 2021 г. ЕСП счита, че този обмен на платежни данни ще бъде много полезен за справяне с измамите, свързани със занижаване на стойността.

Заключения и препоръки

138

Сметната палата заключи, че ЕС не е предприел мерки срещу всички предизвикателства за събирането на правилния размер на ДДС и мита за стоките и услугите, търгувани по интернет.

139

Установихме, че държавите членки не използват пълноценно механизмите за административно сътрудничество: държавите членки не използват административната взаимопомощ по данъчни и митнически въпроси, за да обменят информация относно електронната търговия с държави извън ЕС (вж. точки 3237). ИТ архитектурата на MOSS е надеждна и дава информация за регистрираните търговци и докладваните от тях доставки на услуги в държавата членка по потребление (вж. точки 3952). Обменът на информация между държавите членки не се използва достатъчно (вж. точки 5359). Липсата на участие от страна на MSIDE възпрепятства ефективността на многостранните проверки (вж. точки 6064). Държавите членки не считат за полезна наличната до момента информация в базата данни за риска в областта на дейност на Eurofisc, по-специално относно електронната търговия, и не предоставят очакваната обратна информация на мрежата (вж. точки 6569).

Препоръка 1 – По-засилено използване на споразуменията за административно сътрудничество

Комисията следва:

 1. да наблюдава до каква степен държавите извън ЕС отговарят на исканията, изпратени от държавите членки съгласно споразуменията за административна взаимопомощ, сключени с тях в митническата и данъчната област, и да използва създадените в контекста на тези споразумения структури и рамки, за да преодолее специфичните предизвикателства, произтичащи от търговията със стоки по електронен път; и
 2. да предложи промени в електронните формуляри за обмен на информация в рамките на административното сътрудничество, така че да съдържат специална клетка за MOSS и исканията, свързани с дистанционните продажби;

Държавите членки следва:

 1. да предоставят навременна обратна информация на получените сигнали за измами от други държави членки в област на дейност 5 на Eurofisc;
 2. да изискват от своите централни звена за връзка да разполагат с отделна координираща функция за MOSS и за дистанционните продажби; и
 3. да гарантира, че търговците могат да въвеждат само валидна ставка на ДДС в декларациите за ДДС в рамките на MOSS.

Срок за изпълнение: до края на 2020 г.

140

На второ място ЕСП установи, че контролът от страна на данъчните органи на държавите членки и Комисията е ограничен. Данъчните органи са извършили само ограничени проверки на търговците преди регистрирането им в MOSS и малко проверки на търговците, които вече са регистрирани (вж. точки 7080). Митническите органи на ЕС не могат да предотвратят злоупотребите с освобождаване от мита и такси на пратки с ниска стойност (вж. точки 8191). И на последно място, Комисията не извършва достатъчно контролни дейности (вж. точки 9299).

Препоръка 2 – Повишаване на ефективността на проверките

Комисията следва:

 1. да извършва проверки на контрола от страна на държавите членки върху освобождаването от мита и такси на пратки с ниска стойност;
 2. да наблюдава функционирането на дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС и на MOSS;
 3. да провери дали държавите членки са изпълнили препоръки 9 б), в) и г) от Специален доклад № 19/2017 за справяне със злоупотребите при облекченията за пратки с ниска стойност; и
 4. да следи дали държавите членки проверяват спазването от страна на търговците на освобождаването от мита и такси на пратки с ниска стойност в рамките на преразглеждането на разрешенията на одобрените икономически оператори и дали дават подходящи препоръки на последните за преодоляване на евентуалните слабости в техния вътрешен контрол;

Държавите членки следва:

 1. да извършват необходимите проверки, когато получават искане за регистрация за режима за MOSS за търговци извън ЕС, за да получат увереност, че подалият искането търговец вече не е регистриран за MOSS в друга държава членка; и
 2. да засилят своята одитна дейност по отношение на търговците в рамките на MOSS и търговците от разстояние, като използват инструментите за административно сътрудничество, когато е целесъобразно.

Срок за изпълнение: до края на 2020 г.

141

ЕСП също така установи, че принудителното събиране на ДДС и мита не е ефективно. Няма оценки на несъответствието в приходите от ДДС при доставките на услуги, а оценките на това несъответствие при доставките на стоки се различават (вж. точки 100107). Съществуват проблеми с плащанията в рамките на MOSS между държавите членки (вж. точки 108115). И накрая, разпоредбите за взаимопомощ за събиране на данъци не се използват в достатъчна степен (вж. точка 116).

Препоръка 3 – Подобряване на принудителното събиране

Комисията следва:

 1. да съдейства на държавите членки за разработване на методология, която да позволи периодични оценки на несъответствието в приходите от ДДС в електронната търговия;
 2. да преодолее текущите и бъдещите несъответствия в плащанията между държавите членки, да потърси обяснения за тях и да изиска неполучените данни; и
 3. да насърчава и популяризира използването на взаимопомощ от държавите членки за събирането на вземания, свързани с данъци, мита и други мерки за събиране на ДДС от сделки на електронната търговия.

Държавите членки следва:

 1. да изготвят периодични оценки на несъответствието в приходите от ДДС в електронната търговия.

Срок за изпълнение: до края на 2021 г.

142

ЕСП установи положителни промени в създадената от Комисията регулаторна рамка, но все още предстои да бъдат решени важни проблеми. Необходими са политическа подкрепа на високо равнище и механизми за насърчаване на съгласуваността на политиките с цел подобряване на ефективността на регулаторната рамка. Тази регулаторна рамка в повечето си аспекти следва най-добрите международни практики, насърчавани от ОИСР и Световната митническа организация (WCO) (вж. точки 119127). Новите разпоредби, които ще влязат в сила през 2021 г., имат за цел да се справят с някои слабости на действащата рамка, но занижаването на стойността все още не е преодоляно (вж. точки 128137).

Препоръка 4 – Повишаване на ефективността на регулаторната рамка

Комисията следва:

 1. да обмисли използването на подходящи „базирани на технологии“ системи за събиране на вземания, включително използването на цифрови валути, с цел борба с измамите с ДДС в областта на електронната търговия;
 2. да гарантира, че показателите на WCO за риска за пощенски/експресни пратки са включени в насоките относно изпълнението на решението за КФР; и
 3. да даде ясно определение на установените в законодателството термини „собствена стойност“, „стойност“ и „обща стойност“, за да гарантира, че държавите членки разполагат с хармонизиран контрол на вноса на пратки с ниска стойност.

Държавите членки следва:

 1. внимателно да следят за спазването от страна на търговците на новия праг от 10 000 евро за доставки на услуги в рамките на ЕС.

Срок за изпълнение: до края на 2020 г.

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Neven Mates — член на Европейската сметна палата, в Люксембург на заседанието му от 11 юни 2019 г.

За Сметната палата

Klaus-Heiner Lehne
Председател

Приложения

Приложение І – Подход на одита на ЕСП на равнището на Комисията

ЕСП извърши одита в Комисията на два етапа – подготвителен етап и одит на място.

С цел събиране на информация и данни, които може да са от полза за одита на място в държавите членки и съпоставяне на законодателството на ЕС с най-добрите международни практики, по време на подготвителния етап ЕСП извърши предварителни посещения в ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, ГД „Бюджет“ и OLAF. ЕСП също така присъства на заседанието на подгрупите на Работната група на WCO в областта на електронната търговия, проведено на 23—25 януари 2018 г. И накрая, ЕСП обсъди предизвикателствата на електронната търговия с представители на академичните среди, с председателя на област на дейност 5 на Eurofisc и с основна група 2 на работната група за ДДС на върховните одитни институции (ВОИ) на ЕС, и анализира всички налични доклади, изготвени от ВОИ.

Сметната палата обсъди одитната методология с Комисията (одитни въпроси, критерии и стандарти). ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ ни предостави достъп до следните бази данни и портали, свързани с ДДС и електронната търговия:

 1. отдел за управление на ИТ услуги (ITSM) за достъп до проблемите с MOSS, докладвани от държавите членки в базата данни Synergia;
 2. Постоянния комитет по административно сътрудничество (SCAC) и експертната група към SCAC (SCAC-EG), което ни позволи да извършим преглед, наред с другото, на насоките и препоръките относно одита и контрола на MOSS, изготвени от „Групата по проекта Фискалис № 86“;
 3. групата за стратегията за борба с данъчните измами (ATFS) – за проверка на техническите дискусии относно конвенционалните мерки за борба с измамите с ДДС, например използването на спонтанен обмен на информация в контекста на одита на MOSS;
 4. електронната митническа система – за проверка на разработването на пакета относно ДДС в електронната търговия, например набора от данни за намалените мита в електронната търговия и предаването на данни между митническите и данъчните администрации; и
 5. проекти, свързани с ДДС – за проверка на функционалните и техническите спецификации на MOSS, както и на статистическите данни и работния панел за MOSS.

ЕСП също така поиска и провери информацията и документите, изготвени от „Групата по проекта Фискалис № 86“ относно контрола на електронната търговия. И накрая, ЕСП провери информацията във връзка с изпълнението, като например плановете за управление и годишните отчети за дейността на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, ГД „Бюджет“ и OLAF.

По време на одитната дейност ЕСП изпрати на Комисията общ въпросник. В него се разглежда въпросът дали Комисията е предоставила надеждна регулаторна и контролна рамка в областта на електронната търговия във връзка с ДДС и митата, с акцент върху четири ключови области: i) обмен на информация; ii) контрол; iii) принудително събиране и iv) регулиране.

ГД „Бюджет“, OLAF и ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ отговориха на този въпросник и приложиха поисканите доказателства. Освен това ЕСП им изпрати един допълнителен въпросник с цел изясняване на нерешените въпроси и организира видеоконференции с всяка служба, за да обсъди предварителните констатации и проекта на заключения и препоръки.

Приложение ІІ – Подход на одита на ЕСП в държавите членки

ЕСП извърши одита на два етапа – подготвителен етап и одит на място.

1) По време на подготвителния етап ЕСП избра пет държави членки: Германия, Ирландия, Нидерландия, Австрия и Швеция. Подборът на държавите членки се основаваше на следните критерии за риск: i) оценка на несъбрания ДДС, свързан с предоставените от законодателството освобождавания за пратките с ниска стойност; ii) броя на регистрираните търговци в системата MOSS по държави членки; и iii) обема на електронните продажби, извършени от търговци, регистрирани в една държава членка, на клиенти в друга държава членка.

Според основна група 2 на работната група за ДДС на върховните одитни институции (ВОИ) на ЕС в електронната търговия съществува риск от измами в областта на ДДС. За да придобие цялостна представа за положението в ЕС, основна група 2 реши да проведе анкета сред всички данъчни органи на ЕС. Като част от основна група 2 ЕСП изпрати въпросник на органите през ноември 2016 г. Референтната година в тази анкета беше 2015. Тя обхвана режимите за MOSS за търговци от и извън ЕС, както и дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС и извън него. Двадесет държави членки отговориха на тази анкета.

2) Втори етап: одитна работа на място в подбраните държави членки, при която ЕСП обърна внимание на планирането и осъществяването на регистрацията и системите за контрол на търговците, както и на рамките за управление на риска по отношение на ДДС и митата.

ЕСП изпрати въпросник на подбраните държави членки. В него се разглежда въпросът дали прилаганите от държавите членки мерки за контрол гарантират събирането в пълен размер на ДДС и митата по отношение на електронната търговия. ЕСП обсъди на място отговорите на въпросника с експерти от данъчните и митническите администрации в областта на MOSS, административното сътрудничество, одитите и контрола на MOSS и на системата за продажби от разстояние, както и на вноса, кандидатстващ за освобождаване на пратки с ниска стойност (ОПНС), доставени с пощенски оператори или оператори на куриерски услуги.

ЕСП подбра и провери:

 1. всичките 29 проблема с MOSS, при които посетените държави членки са засегнати или отговорни;
 2. случайна извадка от 10 изпратени съобщения за техническа грешка (СТГ) и 10 получени СТГ;
 3. случайна извадка от 10 регистрации в MOSS;
 4. случайна извадка от 10 декларации за ДДС в рамките на MOSS и 10 корекции на декларации за ДДС
 5. случайна извадка от 10 получени плащания в рамките на MOSS като MSIDE и 10 получени плащания като MSCON;
 6. случайна извадка от 10 заличавания от регистъра и 10 изключвания от MOSS;
 7. случайна извадка от 10 случая на изпратени искания за обмен на информация и 10 случая на получени;
 8. случайна извадка от 10 случая на изпратени спонтанни обмени на информация и 10 случая на получени;
 9. случайна извадка от 5 одита като MSIDE и 5 като MSCON;
 10. цялата популация на извършените многостранни проверки и цялата популация на сигнали за измами, обменени чрез област на дейност 5 на Eurofisc, които засягат посетените държави членки; и
 11. основана на риска извадка от 30 вноса, кандидатстващи за ОПНС (15 доставени от пощенски оператори и 15 от куриери);

При тези популации и извадки ЕСП провери дали данъчните и митническите органи на държавите членки: i) използват механизмите за административно сътрудничество, за да компенсират липсата на компетентност на MSCON в държавата(ите), където доставчикът е регистриран или идентифициран; ii) събират и използват информация за потенциални по­ниски плащания; iii) извършват правилно проверките на доставчиците; и iv) разполагат с ефективен контрол за предотвратяване и откриване на злоупотреби с ОПНС на стоки, внесени от държави извън ЕС. ЕСП анализира и разгледа резултатите от предварително избраните извадки въз основа на контролен списък.

ЕСП обърна специално внимание на системите и проверките, включително тестване във фиктивна среда на електронните системи за митническо оформяне, свързано с проверки на достоверността по отношение на ОПНС, и посети три пощенски служби, за да наблюдава на практика митническите проверки.

Приложение III – Резултати от извадките от операции, свързани с MOSS

Във всяка посетена държава членка ЕСП разгледа 22-та проблема с MOSS, за които са били отговорни посетените държави членки; и 7-те проблема с MOSS, при които посетените държави членки са били засегнати.

ЕСП също така подбра на случаен принцип и разгледа 90 операции, свързани с MOSS, за всяка държава членка:

 1. извадка от 10 изпратени съобщения за техническа грешка (СТГ);
 2. извадка от 10 получени СТГ;
 3. извадка от 10 регистрации в MOSS – 5 за режима на MOSS извън ЕС и 5 за този за ЕС;
 4. извадка от 10 декларации за ДДС в рамките на MOSS – половината за режима на MOSS извън ЕС и другата половина за режима за ЕС;
 5. извадка от 10 корекции на декларации за ДДС – 5 за режима извън ЕС и 5 за режима за ЕС
 6. извадка от 10 получени плащания в рамките на MOSS като MSIDE;
 7. извадка от 10 получени плащания като MSCON;
 8. извадка от 10 заличавания от регистъра на MOSS – 5 от режима извън ЕС и 5 от режима за ЕС; и
 9. извадка от 10 изключвания от MOSS – 5 от режима извън ЕС и 5 от режима за ЕС.

В таблица 4 са обобщени резултатите от извадките във всяка посетена държава членка посредством анализ ЧЖЗ72.

Таблица 4

Преглед на резултатите от извадките по посетена държава членка

Източник: ЕСП.

Бележки

1 Общо определение на Евростат и ОИСР.

2 Данни, получени през декември 2018 г. Вж. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-commerce_statistics.

3 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст) (OВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

4 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

5 Съгласно член 34 от Директивата за ДДС.

6 Съгласно член 23 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия) (OB L 324, 10.12.2009 г., стр. 23).

7 Съгласно член 23 от Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. за определяне на приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (кодифицирана версия)(ОВ L 292, 10.11.2009 г., стр. 5).

8 В член 24 от Директивата за ДДС „доставка на услуги“ се определя като „всяка сделка, която не представлява доставка на стоки“.

9 Ако търговецът не е установил стопанската си дейност в ЕС.

10 Вж. раздели 2 и 3, дял XII, глава 6 от Директивата за ДДС.

11 Въз основа на данни от „Оценка на прилагането и въздействието на освобождаването от ДДС за вноса на малки пратки“ („Assessment of the application and impact of the VAT exemption for importation of small consignments“) – Окончателен доклад, EY, май 2015 г., стр. 43.

12 Въз основа на данни, предоставени от ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, които показват броя на регистрираните търговци към 31.10.2017 г.

13 Въз основа на данни на Евростат: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics.

14 Вж. препоръка 11 от Специален доклад № 24/2015, „Борба с измамите с ДДС в рамките на Общността – необходими са допълнителни действия“.

15 Вж. ОВ L 195, 1.8.2018 г., стр. 3. Вж. също ОВ L 195, 1.8.2018 г., стр. 1.

16 Вж. точка 59 от Специален доклад № 19/2017 „Процедури за внос – неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“.

17 Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработена версия) (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1).

18 Когато имат постоянни обекти в няколко държави членки, търговците могат да се регистрират във всяка държава членка, в която се намира един от тези обекти, освен ако са установили стопанската си дейност в една държава членка. В такъв случай регистрацията следва да се извърши в последната.

19 Съгласно членове 17 и 43—47 от Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета.

20 От 1 януари 2019 г. законодателството на ЕС изисква от доставчиците да съхраняват само едно доказателство, ако размерът на годишните им доставки на услуги от предприятия за потребители в рамките на ЕС не надвишава 100 000 евро.

21 Спонтанен означава несистематично предоставяне на непоискана информация, която се изпраща по всяко време.

22 Съгласно член 10 от Регламент (ЕС) № 904/2010.

23 Вж. член 29 от Регламент (ЕС) № 904/2010.

24 Вж. точки 21—28 от „Доклад относно съвместния одит“, ОИСР, Форум по данъчна администрация (FTA), септември 2010 г.

25 Регламент (ЕС) 2018/1541 на Съвета от 2 октомври 2018 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 904/2010 и (ЕС) 2017/2454 по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (OВ L 259, 16.10.2018 г., стр. 1).

26 В новия член 7, параграф 4а и член 28, параграф 2а от Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета.

27 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/telecommunications-broadcasting-electronic-services/sites/mossportal/files/one-stop_add_guidelines_en.pdf.

28 Държавите членки могат да определят този праг на 10 евро.

29 Собствената стойност се определя като стойността на изделието без такси за превоз и застраховане.

30 В противоречие с член 23 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания.

31 В противоречие с членове 25 и 26 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета и с член 1 от Директива 2006/79/ЕО на Съвета от 5 октомври 2006 г. относно освобождаване от данъчно облагане на вноса на малки пратки стоки с нетърговски характер от трети страни (кодифицирана версия) (ОВ L 286, 17.10.2006 г., стр. 15).

32 В противоречие с член 24, буква а) от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания.

33 Вж. препоръка 9 от Специален доклад № 19/2017.

34 Член 25, параграф 1, буква е) от акта за изпълнение към Митническия кодекс на Съюза.

35 Вж. стр. 38 от „Ръководство за ОИО“ на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ от 11 март 2016 г.

36 Вж. точка 54 от Специален доклад № 19/2017.

37 Собствените ресурси на базата на митата и налозите върху производството на захар, определени от държавите членки.

38 Вж.: www.parlegalusaturu.lv.

39 Проучване на Deloitte относно „Аспектите на ДДС в трансграничната електронна търговия – възможности за модернизация“ („VAT Aspects of cross-border e-commerce – Options for modernisation“), обособена позиция 1, стр. 65.

40 Copenhagen Economics, E-commerce imports into Europe: VAT and customs treatment („Внос в Европа на стоки, закупени по интернет: ДДС и митническо третиране“), 2016 г.

41 Европейска комисия, „Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки“, COM(2016) 757 окончателен, 1.12.2016 г.

42 https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Investigation-into-overseas-sellers-failing-to-charge-VAT-on-online-sales.pdf.

43 https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20190509073425/https://www.gov.uk/government/statistics/measuring-tax-gaps.

44 Вж. „Ръководство за съкратеното обслужване на едно гише за целите на ДДС“ („Guide to the VAT mini One Stop Shop“), Европейска комисия, 2013 г.

45 Вж. стр. 33 от https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2018/11/28/vat-on-cross-border-digital-services.

46 Вж. стр. 23 от https://www.nku.cz/scripts/rka-en/detail.asp?cisloakce=17/12&rok=0&sestava=0.

47 Съгласно Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 1).

48 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст) (OВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

49 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

50 Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (OB L 348, 29.12.2017 г., стр. 7); Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2459 на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB L 348, 29.12.2017 г., стр. 32); Регламент (ЕС) 2017/2454 на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (OB L 348, 29.12.2017 г., стр. 1).

51 Вж. точки 90 и 91 от Специален доклад № 24/2015 „Борба с измамите с ДДС в рамките на Общността – необходими са допълнителни действия“.

52 Lamensch, 2017 г., стр. 140. Вж. в https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/ivm_2017_02_e2_1_SeptNewsletter.pdf.

53 Вж. стр. 17 от Одитни заключения № 17/12 в областта на електронната търговия на адрес https://www.nku.cz/scripts/rka-en/detail.asp?cisloakce=17/12&rok=0&sestava=0.

54 В „Показатели за риска и ръководство за пощенски/експресни пратки“ („Postal/Express Consignments Risk Indicators and Manual“) от том 2 на Компендиума на WCO за управление на риска в областта на митниците.

55 Вж. точка 1.3 от „Насоки за незабавно освобождаване на пратки от митниците“ („Guidelines for the immediate release of consignments by customs“), WCO, 2014 г., на адрес http://www.wcoomd.org/-media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-andtools/ tools/immediate-release-guidelines/immediate-release-guidelines.pdf?db=web.

56 Вж. точка 11 от „Насоки за незабавно освобождаване на пратки от митниците“, WCO, 2014 г., на адрес http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/immediate-release-guidelines/immediate-release-guidelines.pdf?db=web.

57 Вж. „Компендиум относно изпълнението на Регламент (ЕО) № 1186/2009“ („Compendium on the implementation of Council Regulation (EC) No 1186/2009“) (Комитет по Митническия кодекс, 2016 г., стр. 19).

58 Вж. член 23 от Директива 2009/132/ЕО.

59 Вж. стр. 18 и 19 от Компендиума.

60 Вж. точки 99, 100 и 137 от Специален доклад № 19/2017 „Процедури за внос – неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“.

61 Вж. Специален доклад № 13/2011, „Успява ли контролът на митническа процедура 42 да предотврати и открие случаите на укриване на ДДС?“.

62 С Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета, считано от 1 януари 2021 г. се въвежда новият член 242а на Директива 2006/112/ЕО.

63 Вж. COM(2018) 819 окончателен, „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки“.

64 Вж. точки 137 и 138 от Специален доклад № 19/2017, „Процедури за внос – неефективното им прилагане и недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите интереси на ЕС“ и точка 4.16 от Годишен доклад относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година.

65 Вж. точка 1.10 от доклада на ВОИ на адрес https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Investigation-into-overseas-sellers-failing-to-charge-VAT-on-online-sales.pdf.

66 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621854/EPRS_STU(2018)621854_EN.pdf.

67 Вж. доклад на ЕП „Измамите с ДДС: икономическо отражение, предизвикателства и въпроси на политиката“ („VAT fraud, economic impact, challenges and policy issues“), октомври 2018 г., и Sénat, Rapport d´information n° 691 du 17 septembre 2015, fait au nom de la commission des finances sur le e-commerce: propositions pour une TVA payée à la source.

68 Вж. стр. 13 от „WCO Трансгранична електронна търговия. Рамка от стандарти“ („WCO Cross-border e-commerce. Framework of standards“). WCO, юни 2018 г. на адрес http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-crossborder-ecommerce_en.pdf?la=en.

69 R.T. Ainsworth, M. Alwohaibi, M. Cheetham, „VATCoin: Can a Crypto Tax Currency Prevent VAT Fraud?” („VATCoin: може ли крипто данъчната валута да предотврати измамите с ДДС?“), Tax Notes International, том 84, 14 ноември 2016 г. Вж. също предложението на KPMG относно технология за цифров регистър на адрес https://home.kpmg/lu/en/home/insights/2018/07/vat-dlt.html.

70 Вж. COM(2018) 812 окончателен от 12.12.2018 г., „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги“.

71 Членове 243а – 243г.

72 ЧЖЗ означава „червено“, „жълто“ и „зелено“.

Акроними и съкращения

АВ: Административна взаимопомощ

АС: Административно сътрудничество

БНД: Брутен национален доход

ВОИ: Върховна одитна институция

ВОС: Върховна одитна служба

ГД „Бюджет“: Генерална дирекция „Бюджет“ на Европейската комисия

ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“: Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия

ДДС: Данък върху добавената стойност

ЕАД: Единен административен документ

ЕП: Европейски парламент

ЕС: Европейски съюз

ИТ: Информационни технологии

КФР: Критерии за финансов риск

МКС: Митнически кодекс на Съюза

МП 42: Митническа процедура 42

МП: Многостранни проверки

МСП: Малко и средно предприятие

ОИО: Одобрен икономически оператор

ОИСР: Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОПНС: Освобождаване от мита или данъци на пратки с ниска стойност

ОРУР: Обща рамка за управление на риска

СМО: Съвместна митническа операция

СТГ: Съобщения за техническа грешка

B2B: От предприятие за предприятие

B2C: От предприятие за потребител

GATT: Общо споразумение за митата и търговията

HMRC: Данъчната и митническа администрация на Обединеното кралство

IP: Интернет протокол

IRG: Насоки за незабавно освобождаване

ITSM: Управление на ИТ услуги

MOSS: Режим за съкратено обслужване на едно гише

MSCON: Държава членка, в която потребителят действително потребява услугите

MSIDE: Държава членка, в която търговците на услуги, предоставяни по електронен път, са регистрирани за целите на ДДС

MTIC: Вътреобщностни измами с липсващ търговец

OLAF: Европейска служба за борба с измамите

OSS: Обслужване на едно гише

P2P: От частни лица за частни лица

RIF: Информационен формуляр за риска

SAF-MOSS: Стандартно одитно досие за одитите на MOSS

UK: Обединено кралство

WCO: Световна митническа организация

WF5: Област на дейност 5 на Eurofisc

Речник на термините

Административна взаимопомощ: Всяко действие на дадена митническата администрация от името на или в сътрудничество с друга митническа администрация за правилното прилагане на митническото право и за предотвратяване, разследване и ограничаване на митническите нарушения.

Административно сътрудничество: Обмен на информация между държавите членки, при който данъчните органи си съдействат помежду си и сътрудничат на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. с цел осигуряване на правилното облагане с данък върху добавената стойност на доставките на стоки и услуги, вътрешното за ЕС придобиване на стоки и вноса на стоки. Обменът на информация между държавите членки обхваща всяка информация, която може да спомогне за правилното начисляване на ДДС, включително информация, свързана с отделни конкретни случаи.

Идентификационен номер по ДДС (ДДС номер): Индивидуален номер, даван на всяко данъчно задължено лице, което възнамерява да извършва доставки на стоки или услуги или да придобива стоки за търговски цели. Всеки номер има представка от две букви, по които се идентифицира държавата членка, която го е издала.

Липсващ търговец: Търговец, регистриран за целите на ДДС, който, потенциално с намерение за измама, придобива или твърди, че придобива стоки или услуги, без да заплаща ДДС, и доставя тези стоки или услуги с ДДС, без да превежда събрания ДДС на националния данъчен орган.

Митническа процедура 42: Тази процедура се използва от вносителя, за да получи освобождаване от ДДС, в случаите когато внесените стоки ще бъдат транспортирани в друга държава членка съгласно член 143, параграф 1, буква г) от Директива 2006/112/ЕО. ДДС се дължи в държавата членка по местоназначение.

Многостранни проверки: Съгласувани проверки, извършвани от две или повече държави членки на данъчните задължения на един или повече свързани търговци, когато тези контролни действия се считат за по-ефективни от действията, извършвани само от една държава членка.

Режим за съкратено обслужване на едно гише (MOSS): Доброволна система за улесняване на търговията, която позволява на данъчно задължените лица (предприятия от ЕС и извън ЕС), които доставят далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица в държави членки, в които те нямат обект, да отчетат дължимия ДДС върху тези доставки и да го декларират чрез уеб портал в държавата членка, в която са регистрирани по ДДС.

Система за продажби от разстояние: Система за данъчно облагане за доставки на стоки от предприятия за потребители в рамките на ЕС. Съгласно системата за продажбите до определен праг (обикновено 35 000 евро, но в някои държави членки 100 000 евро) търговецът прилага ставката на ДДС на държавата членка, в която е регистриран. Над този праг търговецът трябва да се регистрира по ДДС в държавата членка по местоназначение и да прилага ставката на ДДС на тази държава.

Управление на риска: Системното идентифициране на риска, в т.ч. чрез проверки на случаен принцип, и прилагането на всички необходими мерки за ограничаване на излагането на риск.

„Фискалис“: Програма за действие на ЕС за финансиране на инициативи на данъчните администрации за подобряване на работата на данъчните системи във вътрешния пазар посредством системи за комуникация и обмен на информация, многостранен контрол, семинари и проектни групи, работни посещения, дейности за обучение и други сходни дейности, необходими за постигане на целите на програмата.

Eurofisc: Децентрализирана мрежа от служители на данъчните и митническите администрации на държавите членки, които извършват бърз обмен и съвместна обработка и анализ на целева информация за дружества и операции, които може да са свързани с измами.

VIES: Система за обмен на информация за ДДС. Тя представлява електронна мрежа за предаване на информация, свързана както с валидни идентификационни номера по ДДС на фирми, регистрирани в държавите членки, така и с освободените от данък вътреобщностни доставки. Националните данъчни администрации отговарят за подаването на двата вида информация в мрежата.

Отговори на Комисията

Кратко изложение

VII

в) Комисията би искала да подчертае, че прилагането на тези механизми е отговорност на държавите членки.

е) Комисията би искала да подчертае, че принудителното събиране на ДДС е национална компетентност.

VIII

Що се отнася до препоръките, отправени към Комисията:

а) Комисията приема препоръката, доколкото тя е в нейните компетенции.

б) Комисията приема препоръката. Начинът, по който държавите членки третират пратките с ниска стойност (включително злоупотребите с освобождаването от мита и такси), е една от темите, които ще бъдат взети под внимание при определянето на програмата за проверки във връзка с традиционните собствени ресурси за 2020 г.

в) Комисията не приема препоръката, тъй като по отношение на слабостите на режима за дистанционни продажби вече са предприети действия и Комисията няма достъп до информацията за MOSS. Вж. отговора по точка 96.

г) Комисията приема препоръката. При поискване ще бъде оказано съдействие.

д) Комисията приема препоръката. Тя винаги има готовност да проучва представените алтернативни и реалистични методи на събиране и ще ги анализира по отношение на тяхната добавена стойност за борбата с измамите с ДДС, като обърне надлежно внимание на тяхната осъществимост.

Що се отнася до останалите препоръки, Комисията отбелязва, че тези три препоръки са отправени към държавите членки.

Въведение

20

С предложението на Комисията COM(2018) 812/2 и 812/3 на държавите членки ще се предоставят по-добри инструменти за контрол на електронните търговци чрез използването на данни за плащанията.

21

От 1 януари 2021 г. прагът за освобождаване от ДДС ще бъде премахнат.

Констатации и оценки

31

Комисията вече предложи пакета за ДДС за електронната търговия, мерки за подобряване на сътрудничеството между данъчните администрации и доставчиците на платежни услуги, както и мерки за засилване на административното сътрудничество между, първо, данъчните администрации на държавите членки, второ, митническите и данъчните органи и накрая — Eurofisc, OLAF и Европол.

37

Комисията обмисля възможни новаторски подходи, с които да се подобри обменът на информация с трети държави, включително в областта на електронната търговия. Например в Стратегическата рамка за митническо сътрудничество между ЕС и Китай се предвижда преразглеждане на Споразумението между ЕС и Китай от 2004 г. за сътрудничество и административна взаимопомощ по митническите въпроси. Следва да се проучи дали в рамките на това преразглеждане Споразумението може да бъде адаптирано по отношение на предизвикателствата, свързани с електронната търговия.

89

Редовният мониторинг на неговите системи и процедури за вътрешен контрол, чрез който да се гарантира изпълнението на критериите и условията за ОИО, е отговорност основно на самия ОИО. Системите за вътрешен контрол са ключов елемент за извършването на ефективен мониторинг от ОИО.

Като добра практика за вътрешен контрол (съгласно Насоките на ЕС за ОИО) може да се препоръча определянето на лице, което да отговаря за процедурите и вътрешния контрол в предприятието, включително надзора и контрола върху митническото управление/митническите формалности.

Освен това съгласно член 23, параграф 5 и член 38, параграф 1 от МКС митническите органи са длъжни да извършват мониторинг на условията и критериите, които трябва да бъдат изпълнени от ОИО. Мониторинг от митническия орган трябва да се извършва постоянно, но той се извършва също въз основа на информацията, предоставена от ОИО. Когато ОИО уведоми митническите органи, че са открити нередности, органът проверява и проучва тази информация, което може да доведе до преразглеждане, спиране на действието и/или отмяна на разрешението.

90

Всеки оператор със статус на ОИО трябва да отговаря на всички критерии и условия за ОИО. Това включва и гарантирането на верността на всички елементи в митническите декларации. Когато условията и критериите повече не са изпълнени, митническите органи спират или отменят статуса на ОИО.

Компетентните митнически органи се приканват да засилят извършвания от тях мониторинг и да предприемат подходящи действия за отстраняване на нередностите, т.е. преразглеждане, спиране и/или отмяна.

91

Вж. отговора на Комисията по точки 89 и 90 относно мониторинга и вътрешния контрол.

96

Някои от слабостите на MOSS бяха преодолени с приемането на опростяванията на този режим, които влязоха в сила на 1 януари 2019 г. Действия за отстраняване на слабостите на режима за дистанционни продажби бяха предприети с наскоро приетото законодателство за ДДС за електронната търговия, като през 2021 г. тези национални прагове ще бъдат премахнати и заменени с праг, който ще се прилага за целия ЕС и ще бъде едва 10 000 EUR.

98

Проверките на ТСР във връзка с пратките с ниска стойност (включително злоупотребите с освобождаването от мита и такси) ще представляват приоритетна област на контрол в бъдеще. С оглед на установените измами, при които текстилни изделия и обувки са декларирани с по-ниска стойност, Комисията даде приоритет на тази област през 2018 и 2019 г. във всички държави членки. През 2017 г. приоритет на проверките бе избягването на антидъмпингови мита върху слънчеви панели. През 2015 и 2016 г. с такъв приоритет се ползваше надеждността на отчитането на ТСР.

122

С този праг се осигурява пропорционалност за микропредприятията, които понастоящем са освободени от ДДС в повечето държави членки и съгласно сегашните правила ще подлежат на облагане с ДДС от момента на първото изтегляне на техните услуги от потребител в друга държава членка. Въпросният европейски трансграничен праг от 10 000 EUR бе счетен за пропорционален и балансиран и с него се преодолява тази непропорционалност, като същевременно се спазва във възможно най-голяма степен принципът на облагане по местоназначението.

136

Принудителното събиране на ДДС е национална компетентност.

Заключения и препоръки

Препоръка 1 — По-засилено използване на механизмите за административно сътрудничество

Що се отнася до препоръките, отправени към Комисията:

а) Комисията приема препоръката, доколкото тя е в нейните компетенции.

б) Комисията приема препоръката, тъй като ще започне да предлага промени в електронните формуляри. Комисията отбелязва, че тези три препоръки са отправени към държавите членки.

Що се отнася до останалите препоръки, Комисията отбелязва, че тези три препоръки са отправени към държавите членки.

Препоръка 2 — Повишаване на ефективността на проверките

Що се отнася до препоръките, отправени към Комисията:

а) Комисията приема препоръката. Начинът, по който държавите членки третират пратките с ниска стойност (включително злоупотребите с освобождаването от мита и такси), е една от темите, които ще бъдат взети под внимание при определянето на програмата за проверки във връзка с традиционните собствени ресурси за 2020 г.

б) Комисията не приема препоръката, тъй като по отношение на слабостите на режима за дистанционни продажби вече са предприети действия и Комисията няма достъп до информацията за MOSS. Вж. отговора по точка 96.

в) Комисията приема препоръката.

г) Комисията приема тази препоръка и ще включи предложената проверка в своя мониторинг.

Всички разрешения за одобрен икономически оператор (ОИО) на ЕС, издадени преди влизането в сила на Митническия кодекс на Съюза (МКС), трябваше да бъдат преразгледани от националните митнически органи до 1 май 2019 г. поради промените в МКС (съгласно член 15, параграф 1 от делегирания акт за МКС). Критерият за спазване на изискванията е част от това преразглеждане.

Комисията започна подготовката си за проверка на мониторинга във връзка с ОИО в държавите членки съгласно член 23, параграф 5 от МКС. Мониторингът на критерия за спазване на изискванията за ОИО, включително по отношение на освобождаването от мита и такси на пратките с ниска стойност, е един от аспектите, които ще бъдат проверени в този контекст.

Що се отнася до останалите препоръки, Комисията отбелязва, че тези две препоръки са отправени към държавите членки.

Препоръка 3 — Подобряване на принудителното събиране

Що се отнася до препоръките, отправени към Комисията:

а) Комисията приема препоръката. При поискване ще бъде оказано съдействие.

б) Комисията приема препоръката. Преодоляването на несъответствията в плащанията между държавите членки, както и третирането на задържания ДДС са въпроси, по които Комисията вече работи. Понастоящем тя извършва проверки за периода 2015—2018 г., тъй като информацията за тези години става налична в контекста на собствения ресурс на база ДДС.

в) Комисията приема препоръката. Тя организира дейности с държавите членки с цел предприемане на последващи действия във връзка с нейния доклад за Директива 2010/24/ЕС, публикуван през декември 2017 г., по отношение на събирането на всички данъци.

Що се отнася до другата препоръка, Комисията отбелязва, че тя е отправена към държавите членки.

Препоръка 4 — Повишаване на ефективността на регулаторната рамка

Що се отнася до препоръките, отправени към Комисията:

а) Комисията приема препоръката. Тя винаги има готовност да проучва представените алтернативни и реалистични методи на събиране и ще ги анализира по отношение на тяхната добавена стойност за борбата с измамите с ДДС, като обърне надлежно внимание на тяхната осъществимост.

б) Комисията приема препоръката.

в) Комисията приема препоръката. Както е посочено и установено от ЕСП (вж. точка 126), държавите членки прилагат по еднакъв начин определението за „собствена стойност“, съдържащо се в Сборника относно прилагането на Регламент 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания.

Освен това Комисията и държавите членки провеждат дискусии за установяване на правно обвързващо определение за понятието „собствена стойност“.

Що се отнася до другата препоръка, Комисията отбелязва, че тя е отправена към държавите членки.

Одитен екип

Специалните доклади на Европейската сметна палата представят резултатите от нейните одити на политиките и програмите на ЕС или теми, свързани с управлението, в конкретни бюджетни области. ЕСП подбира и разработва одитните си задачи така, че те да окажат максимално въздействие, като отчита рисковете за изпълнението или съответствието, проверявания обем приходи или разходи, предстоящите промени, както и политическия и обществения интерес.

Настоящият одит на изпълнението беше извършен от Одитен състав IV, специализиран в областта на пазарната регулация и конкурентоспособната икономика, с ръководител Neven Mates – член на ЕСП. Одитът беше ръководен от члена на ЕСП Ildikó Gáll-Pelcz, със съдействието на Zoltán Lovas – ръководител на нейния кабинет, и Claudia Kinga Bara – аташе в кабинета; Paul Stafford – главен ръководител; Carlos Soler Ruiz – ръководител на задача; Maria Echanove, Josef Edelmann, Benny Fransen, Dan Danielescu, Christine Becker и Eni Kabashi – одитори. Evy Fiers предостави езикова подкрепа.

От ляво надясно: Benny Fransen, Dan Danielescu, Paul Stafford, Ildikó Gáll-Pelcz, Josef Edelmann, Carlos Soler Ruiz, Zoltán Lovas

За контакти

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел. +352 4398-1
За запитвания: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
Туитър: @EUAuditors

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2019 г.

PDF ISBN 978-92-847-2233-4 ISSN 1977-5814 doi:10.2865/878058 QJ-AB-19-009-BG-N
HTML ISBN 978-92-847-2252-5 ISSN 1977-5814 doi:10.2865/927348 QJ-AB-19-009-BG-Q

© Европейски съюз, 2019 г.

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника. За всяко използване или възпроизвеждане на снимките или на другите материали, чиито авторски права не са притежание на Европейския съюз, трябва да бъде поискано разрешение пряко от притежателите на авторските права.

ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:

 • чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
 • или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
 • по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg.

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации от EU Bookshop на адрес https://publications.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=bg.

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.