Cad é an tAontas Eorpach?

Is aontas uathúil eacnamaíoch agus polaitiúil idir 27 dtír Eorpacha atá san Aontas Eorpach (AE). Oibríonn siad as lámh a chéile chun saol daoine san Eoraip, agus níos faide anonn fiú, a fheabhsú.

Tá an tAontas ag obair ar son shíocháin, rathúnas agus fholláine a chuid saoránach le breis is 60 bliain anuas. Sé thír – nó Bhallstát – a bhunaigh é sna 1950í, ach tá sé fásta anois ina Aontas ina gcuimsítear 27 dtír agus ina bhfuil daonra de nach mór 450 milliún duine.

Tá an rud a ceapadh mar thionscadal eacnamaíoch chun cabhrú le caighdeáin mhaireachtála a ardú san Eoraip tar éis an chogaidh anois ar an limistéar margaidh aonair is mó ar domhan, inar féidir le daoine, earraí, seirbhísí agus airgead bogadh faoi shaoirse. Le blianta beaga anuas, tá a raon feidhme leathnaithe ag an Aontas chuig réimsí ina mbaintear torthaí níos fearr as comhar idir tíortha amach. Measann na tíortha atá ina mbaill den Aontas gur láidre iad agus iad ag obair le chéile agus go gcabhraíonn sé leo aghaidh a thabhairt ar dhúshláin mhóra an lae inniu, ar nós COVID-19, athrú aeráide, agus claochlú digiteach ár sochaí.

Sa treoir seo tá go leor eolas úsáideach faoi AE agus faoin obair a dhéanann sé, chomh maith le leidí faoi cá háit ar féidir tuilleadh eolais a fháil.

Grafaic faisnéise ina léirítear roinnt príomhshonraí maidir leis an Aontas Eorpach.

Tá 27 dtír agus daonra iomlán de bhreis agus 447 milliún duine san Aontas Eorpach. Tá 24 theanga oifigiúla ann, agus úsáideann 340 milliún duine i 19 mBallstát éagsúla an euro.

Aontas bunaithe ar luachanna

Cé go bhféadfadh sé go mbeadh teangacha difriúla á labhairt ag Eorpaigh agus traidisiúin dhifriúla acu, tá an tsraith chéanna luachanna acu, na luachanna ar bunaíodh an tAontas orthu. Is iad sin meas ar dhínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, smacht reatha agus meas ar chearta an duine.

Tá na luachanna sin leagtha amach i gConarthaí an Aontais agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais, ina dtugtar le chéile in aon áit amháin na cearta pearsanta, sibhialta, polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta go léir atá ag daoine san Aontas.

In 2020, bhí 13.5 milliún duine san Aontas ina saoránaigh de chuid tíre difriúla den Aontas leis an tír ina raibh cónaí orthu.

Más saoránach thú de chuid ceann de na 27 dtír atá san Aontas, is saoránach de chuid an Aontais thú freisin. Tugann sé seo roinnt cearta tábhachtacha breise duit ar nós, an tsaoirse chun gluaiseacht, cónaí, obair nó staidéar a dhéanamh i dtír ar bith den Aontas agus an ceart chun vótála agus bheith i d’iarrthóir i dtoghcháin áitiúla agus Eorpacha, fiú má tá cónaí ort i dtír eile den Aontas. Freisin tá sé de cheart agat achainí a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, iarratas a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh agus scríobh chuig institiúid ar bith den Aontas i gceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais.

Chomh maith le cearta a chuid saoránach agus na ndaoine ar a bhfuil cónaí san Aontas a chosaint, cuireann an tAontas chun cinn cearta daonna agus toghcháin chothroma ar fud an domhain. Gach bliain, bronnann Parlaimint na hEorpa Duais Sakharov ar dhuine aonair nó eagraíocht a throideann ar son chearta an duine agus saoirsí bunúsacha.

Tá roinnt cearta agus tairbhí tábhachtacha ag gabháil le bheith i do chónaí san Aontas, mar na cinn a leanas:

Táim cosanta ó aon idirdhealú ar aon fhoras, lena n-áirítear inscne, cine, reiligiún, bunadh eitneach nó sóisialta, míchumas, aois nó gnéaschlaonadh;

Tá sé de cheart agam mo chuid sonraí pearsanta a bheith cosanta;

Is féidir liom siopadóireacht a dhéanamh ar líne go muiníneach agus nithe a cheannach ó thír ar bith den Aontas, a bhuí le cosaint láidir tomhaltóirí an Aontais;

Tá mo shláinte cosanta le caighdeáin dhéine chomhshaoil an Aontais, ar nós rialacha ar cháilíocht aeir agus uisce.

Sracfhéachaint ar an Aontas

A bhuí leis an Margadh Aonair, féadann idir dhaoine, earraí, sheirbhísí agus airgead gluaiseacht timpeall 27 dtír an Aontais chomh héasca céanna mórán agus a ghluaistear laistigh d’aon tír amháin.

Is baill iad dhá Bhallstát is fiche den Aontas agus ceithre thír nach Ballstáit den Aontas iad – An Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis – de limistéar ar a dtugtar limistéar Schengen. Ciallaíonn sé sin nach gá do phas a thaispeáint agus tú ag trasnú na teorann idir na tíortha sin. Le paindéim COVID-19 cuireadh isteach ar an taisteal. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi sin ag reopen.europa.eu/ga/

Léarscáil den Eoraip agus dá cuid réigiún forimeallach.

Ar an léarscáil léirítear Ballstáit an Aontais ar mhór-roinn na hEorpa, chomh maith leis na réigiúin thar lear a ghabhann leis an bhFrainc (Guáin, La Réunion, Martinique, Mayotte, Guadalúip agus St-Martin), leis an Spáinn (na hOileáin Chanáracha), leis an bPortaingéil (Maidéara agus na hAsóir) agus leis an Ísiltír (Sint Maarten).

Foinse: Eurostat.

Tábla ina bhfuil sonraí maidir le Ballstáit an Aontais Eorpaigh.

Is in 1995 a tháinig an Ostair isteach san Aontas; tá 8.9 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 1958 a tháinig an Bheilg isteach san Aontas; tá 11.5 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 2007 a tháinig an Bhulgáir isteach san Aontas; tá 7 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Lev an t-airgeadra atá ann; ní ball de Limistéar Schengen í. Is in 2013 a tháinig an Chróit isteach san Aontas; tá 4.1 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Kuna an t-airgeadra atá ann; ní ball de Limistéar Schengen í. Is in 2004 a tháinig an Chipir isteach san Aontas; tá 0.9 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann; ní ball de Limistéar Schengen í. Is in 2004 a tháinig an tSeicia isteach san Aontas; tá 10.7 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Koruna an t-airgeadra atá ann. Is in 1973 a tháinig an Danmhairg isteach san Aontas; tá 5.8 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Krone an t-airgeadra atá ann. Is in 2004 a tháinig an Eastóin isteach san Aontas; tá 1.3 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 1995 a tháinig an Fhionlainn isteach san Aontas; tá 5.5 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 1958 a tháinig an Fhrainc isteach san Aontas; tá 67.3 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 1958 a tháinig an Ghearmáin isteach san Aontas; tá 83.2 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 1981 a tháinig an Ghréig isteach san Aontas; tá 10.7 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 2004 a tháinig an Ungáir isteach san Aontas; tá 9.8 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Forint an t-airgeadra atá ann. Is in 1973 a tháinig Éire isteach san Aontas; tá 5 mhilliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann; ní ball de Limistéar Schengen í. Is in 1958 a tháinig an Iodáil isteach san Aontas; tá 59.6 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 2004 a tháinig an Laitvia isteach san Aontas; tá 1.9 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 2004 a tháinig an Liotuáin isteach san Aontas; tá 2.8 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 1958 a tháinig Lucsamburg isteach san Aontas; tá 0.6 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 2004 a tháinig Málta isteach san Aontas; tá 0.5 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 1958 a tháinig an Ísiltír isteach san Aontas; tá 17.4 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 2004 a tháinig an Pholainn isteach san Aontas; tá 38 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Złoty an t-airgeadra atá ann. Is in 1986 a tháinig an Phortaingéil isteach san Aontas; tá 10.3 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 2007 a tháinig an Rómáin isteach san Aontas; tá 19.3 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Leu an t-airgeadra atá ann; ní ball de Limistéar Schengen í. Is in 2004 a tháinig an tSlóvaic isteach san Aontas; tá 5.5 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 2004 a tháinig an tSlóivéin isteach san Aontas; tá 2.1 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 1986 a tháinig an Spáinn isteach san Aontas; tá 47.3 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Euro an t-airgeadra atá ann. Is in 1995 a tháinig an tSualainn isteach san Aontas; tá 10.3 milliún duine ina gcónaí ann agus is é an Krona an t-airgeadra atá ann.

Seachadadh trealaimh leighis ó chúltaisce rescEU i bPrág, an tSeicia, an 24 Deireadh Fómhair 2020.

Céard atá ar siúl ag an Aontas Eorpach le dul i ngleic leis na fadhbanna móra a bhíonn againn sa lá atá inniu ann?

Anseo is féidir leat faisnéis a fháil faoi chuid de na saincheisteanna móra a bhfuil an tAontas ag plé leo chun beatha daoine a fheabhsú. Chun féachaint conas a ghlactar gníomh maidir le saincheisteanna tosaíochta an Aontais, féach le do thoil ar an roinn “Conas a roinntear na cúraimí?”. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi ghníomhaíochtaí go léir an Aontais ar shuíomh gréasáin an Aontais: europa.eu

COVID-19

Tharla tragóid dhaonna, tréimhsí dianghlasála agus moilliú eacnamaíoch mar thoradh ar phaindéim an choróinvíris, agus dúshlán níos mó ná riamh curtha roimh an Aontas agus an gcuid eile den domhan. Is í tosaíocht an Aontais ó thosaigh an ghéarchéim beatha daoine a shábháil agus poist a chosaint. Chomh maith le gníomh a ghlacadh chun scaipeadh an víris a shrianadh, tá sé ag obair chun tacú le córais sláinte náisiúnta agus cabhrú leis an Eoraip teacht ar ais chuici féin.

Faoi shamhradh 2021, bhí ceithre vacsaín COVID-19 údaraithe le húsáid san Aontas. Cé go bhfuil tíortha an Aontais freagrach as a gcuid beartas sláinte féin agus as a gcuid saoránach féin a imdhíonadh, tugann an tAontas tacaíocht agus cabhraíonn sé le comhordú, mar shampla trí sholáthairtí vacsaíne a fháil ionas nach bhfágtar tír ar bith gan a dhath.

Cuireadh tús le cláir vacsaínithe ar fud an Aontais i mí na Nollag 2020. Le córas comhchoiteann um dheimhnithe digiteacha AE cabhraítear le daoine san Aontas tosú ag taisteal arís.

Tá an tAontas tiomanta d’áirithiú go seolfar vacsaíní sábháilte chuig gach cearn den domhan, agus tá na mílte dáileog onnmhairithe aige chuig tíortha eile. Freisin tá sé i measc na rannpháirtithe is mó in COVAX, an tionscnamh domhanda i gcomhair rochtain chothrom ar vacsaíní COVID-19. Lena áirithiú go mbeidh sé réidh le haghaidh eipidéimí amach anseo, tá an tAontas ag obair lena chuid comhpháirtithe idirnáisiúnta lena n-áirítear trí thionscnaimh mar Cruinniú Mullaigh Domhanda Sláinte G20 i mí Bealtaine 2021.

Tá dlúthpháirtíocht amach is amach léirithe ag an Aontas agus a chuid Ballstát le linn na paindéime. Mar shampla, thug ospidéil ar fud na hEorpa cóireáil d’othair as tíortha eile agus chomhordaigh an tAontas seachadadh an trealaimh chosanta chuig na háiteanna is mó ina bhfuil gá leis. Chabhraigh an cúltaisce rescEU (stoc-charn comhchoiteann na hEorpa de threalamh éigeandála leighis) le Ballstáit ag a raibh ganntanais trealaimh.

Oibrí sláinte a bhfuil trealamh cosanta air agus é ag tabhairt vacsaín do bhean trí fhuinneog an chairr.
Ionad vacsaínithe carrsheirbhíse, Milano, an Iodáil, an 23 Márta 2021.

Freisin, tá gníomh á ghlacadh ag an Aontas chun a áirithiú go dtarlóidh téarnamh eacnamaíoch tapa i ndiaidh na paindéime. Ó 2021 go 2027, tacóidh cistiú EUR 2 018 mbilliún (i bpraghsanna reatha) le daoine, cuideachtaí agus réigiúin fud an Aontais. Áirítear leis an iomlán sin ciste téarnaimh speisialta de EUR 807 mbilliún ar a dtugtar NextGenerationEU. Tá sé mar aidhm ag an Aontas a chinntiú go mbeidh téarnamh folláin ag an Eoraip ó COVID-19 trí infheistiú i dtionscadail agus i dtionscnaimh chun é a dhéanamh níos glaise, níos digití agus níos cumasaí chun déileáil le dúshláin amach anseo.

Forbhreathnú ar chaiteachas an Aontais idir 2021 agus 2027

Is éard atá sa tsuim iomlán 2 018 mbilliún euro buiséad 7 mbliana an Aontais (1 211 bhilliún euro) agus 807 mbilliún euro ó NextGenerationEU, an pacáiste téarnaimh Covid-19.

Ina theannta sin, tá an tionscnamh SURE ag cabhrú le poist a choimeád agus tacú le teaghlaigh i 19 mBallstát.

An tAthrú aeráide

Tá an t-athrú aeráide agus an dochar don chomhshaol ag bagairt ar an Eoraip agus ar an domhan.

Straitéis an Aontais atá sa Chomhaontú Glas don Eoraip chun geilleagar Eorpach nua-aimseartha agus iomaíoch a chruthú. Tá sé mar aidhm leis an straitéis go mbeidh an Eoraip ar an gcéad mhór-roinn aeráidneodrach faoi 2050, tráth nach mbeimid ag táirgeadh níos mó gás ceaptha teasa ná mar atá ár gcuid éiceachóras in ann a shú go nádúrtha.

Mar chéad chloch mhíle ar an gconair uaillmhianach seo, tá sprioc nua socraithe ag an Aontas mar atá a chuid glanastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoi 55 % ar a laghad faoin mbliain 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990. Beidh ar gach cuid den tsochaí agus den gheilleagar ról a ghlacadh – idir thionscal, fhuinneamh agus iompar agus táirgeadh bia, talmhaíocht agus foirgníocht. Tabharfar tacaíocht airgeadais do na réigiúin, na tionscadail agus do na hoibrithe úd is mó a bhfuil dúshláin rompu. I mí Iúil 2021 mhol an Coimisiún Eorpach pacáiste beart d’fhonn a áirithiú go mbainfidh an tAontas amach a chuid cuspóirí faoin gComhaontú Glas don Eoraip.

Cén tairbhe duitse é?

Grafaic faisnéise maidir le tairbhí na sprice go laghdófar astaíochtaí gás ceaptha teasa.

Seo a leanas cuid de na tairbhí a thiocfaidh as an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa: 40 % de mheascán fuinnimh an Aontais a bheith ag teacht ó fhoinsí in‑athnuaite fuinnimh faoi 2030; laghdú 55 % ar a laghad ar bhásanna de thoradh thruailliú an aeir faoi 2030; milliún pointe luchtaithe leictreachais ar fud an Aontais faoin mbliain 2025; aistriú cóir, agus é bunaithe ar dhlúthpháirtíocht Eorpach; milliún post glas breise san Aontas faoi 2030; iompar poiblí níos glaine agus breoslaí níos inbhuanaithe; cosaint agus athshlánú fhoraoiseacha na hEorpa, cuirfear 3 bhilliún crann breise faoi 2030, agus is geilleagar nua-aimseartha athléimneach a bheidh i ngeilleagar an Aontais.

Tairbhí na sprice chun glasastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoi 55 % ar a laghad faoin mbliain 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990.

Is féidir linn go léir ár gcion a dhéanamh – ó dhramhaíl bhia a laghdú agus níos mó athchúrsála a dhéanamh go taisteal ar an rothar seachas sa ghluaisteán, nó fiú crann a chur. Más mian leat bheith páirteach is féidir leat breathnú ar an gComhshocrú Aeráide Eorpach, a thugann le chéile daoine agus eagraíochtaí chun eolas a roinnt faoin ngníomhaíocht ar son na haeráide. Cabhraigh linn Eoraip níos glaise a chruthú!

Is é Natura 2000 an líonra is mó de limistéir faoi chosaint ar an domhan, lena gcosnaítear na mílte tearmann le haghaidh na speiceas agus na ngnáthóg is luachmhaire agus is mó atá faoi bhagairt san Eoraip.

Lincse Ibéarach agus í ag breathnú isteach sa cheamara agus dhá phiscín sa chúlra.

© LIFE06 NAT/E/000209/Aixa SOPEÑA.

Tá an lincse Ibéarach, a bhí i mbaol a díothaithe, tagtha ar ais sa Phortaingéil agus sa Spáinn a bhuíochas d’iarrachtaí go leor daoine, a chuimsigh obair tionscadal arna cistiú ag clár LIFE an Aontais. Ceann de na scéalta is rathúla fós ó thaobh caomhnú ainmhithe san Eoraip atá i bhfilleadh an speicis sin.

Tá cistiú tugtha ag an Aontas chun dhá bhád farantóireachta le haghaidh paisinéirí agus earraí a thiontú ó ola throm go ceallraí leictreacha atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol. Oibríonn siad ar an mbealach gnóthach idir Helsingør (An Danmhairg) agus Helsingborg (An tSualainn). Cabhraíonn na báid farantóireachta tiontaithe le cáilíocht aeir a fheabhsú sna limistéir sin a bhfuil daonra mór iontu.

Beidh 30 % ar a laghad de chaiteachas an Aontais idir 2021 agus 2027 dírithe ar dhul i ngleic leis an athrú aeráide agus a thionchair.

Lántairbhe a bhaint as an gclaochlú digiteach

Le paindéim COVID-19 léiríodh dúinn tábhacht na teicneolaíochta digití ó thaobh daoine agus gnóthais a choimeád ceangailte in amanna géarchéime.

Is gá go mbeadh cur amach againn go léir ar chúrsaí digiteacha i sochaí an lae inniu, bíodh go bhfuil sé ag teastáil le haghaidh baincéireachta ar líne agus siopadóireachta sa bhaile nó chun an teicneolaíocht a úsáid inár gcuid post. Chun gach duine a chur ar an eolas, agus chun seasamh na hEorpa mar cheannaire domhanda sa teicneolaíocht a chinntiú, tá an tAontas ag infheistiú i ngach ní ó scileanna digiteacha agus sár-ríomhaireacht go nascacht ardluais agus cibearshlándáil níos fearr.

Fear óg ina shuí ag bord i leabharlann, é ag léamh leabhair os comhair táibléid agus físghlao ar siúl.
Leabharlannaí ag léamh leabhair do dhaoine scothaosta trí fhíschomhdháil, tionscnamh a bhunaigh an leabharlann chathrach Soto del Real i Maidrid, an Spáinn an 16 Samhain 2020.

Tá an tAontas ag obair d’fhonn a chinntiú go mbeidh an domhan ar líne sábháilte agus cothrom do dhaoine agus ghnóthais araon. A bhuíochas do rialacha an Aontais, tá níos mó smachta againn sa lá atá inniu ann ná ár gcuid sonraí pearsanta agus an chaoi a n-úsáideann daoine eile iad.

An tAontas Eorpach sa domhan mór

Oibríonn an tAontas i ndlúthpháirt lena chuid comharsana agus le tíortha ar fud an domhain. Tá comhpháirtíochtaí nua á dtógáil aige, go háirithe leis an Afraic, agus trí oibriú le tíortha eile agus eagraíochtaí idirnáisiúnta, mar na Náisiúin Aontaithe agus an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhchoitinne ar nós athrú aeráide agus COVID-19. Freisin déanann an tAontas comhaontuithe trádála le tíortha eile, le Ceanada, leis an tSeapáin agus le Meicsiceo le déanaí. Leathnaíonn na comhaontuithe sin an trádáil a thacaíonn le geilleagar an Aontais agus a chruthaíonn poist.

I dteannta a chéile, tá an tAontas agus a chuid Ballstát i measc an dream is mó ar domhan a thugann cabhair dhaonnúil. Sa bhliain 2020, chuir siad EUR 66.8 billiún ar fáil chun cabhrú le dul i ngleic le COVID-19, leis an mbochtaineacht a shárú, agus le forbairt dhomhanda a chur chun cinn.

Ag cabhrú le daoine le hobair a fháil

Cabhraíonn Ciste Sóisialta na hEorpa le daoine le post (nó fiú post níos fearr) a fháil, lena n-áirítear iad siúd atá faoi mhíbhuntáistí. Gach bliain cuidíonn an ciste le 10 milliún duine le post a fháil nó a gcuid scileanna a fheabhsú.

Tá an tAontas ag cabhrú le daoine óga dul isteach sa mhargadh post. Mar shampla, is í an aidhm atá i gceist leis an Scéim Ráthaíochta don Aos Óg a chinntiú go bhfaighidh duine ar bith atá faoi bhun 30 bliain d’aois tairiscint um fhostaíocht, oideachas, printíseacht nó oiliúint dea-chaighdeáin laistigh de 4 mhí ó bheith dífhostaithe nó imeacht ón oideachas. Freisin, cabhraíonn an clár “Do Chéad Phost EURES” le daoine óga obair a fháil i dtír eile san Aontas.

Bealach iontach atá sa tsaorálaíocht le cuidiú le pobail áitiúla i do thír féin nó thar lear, agus scileanna nua a fhorbairt chomh maith le cairde a dhéanamh. Leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach, tugtar deis do dhaoine óga oibriú go deonach nó oibriú i dtionscadail ina dtír féin nó thar lear. Tugann Saorálaithe Cabhrach AE deis do dhaoine atá os cionn 18 mbliana d’aois páirt a ghlacadh i dtionscadail dhaonnúla ar fud an domhain.

Dlús a chur leis an gcomhrac i gcoinne ailse

Tá an tAontas meáite ar an taoide a chasadh in aghaidh na hailse. Le cistiú EUR 4 bhilliún, i bPlean na hEorpa um Shárú na hAilse, leagtar amach cur chuige nua an Aontais i dtreo chosc, chóireáil agus chúram na hailse. Rinneadh taighde ceannródaíoch mar thoradh ar mhaoiniú ón Aontas cheana – ó shamhaltú 3T meallta go hailse a bhrath ar anáil an duine.

Gairmí cúraim sláinte agus é ag déanamh scanadh MRI ar othar.
Altra ag socrú an innill le haghaidh scanadh MRI othair, Liège University Hospital, an Bheilg, 24 Eanáir 2020.

Aontas an chomhionannais

Tá an tAontas ag cothú Eoraip an chomhionannais. Ciallaíonn sé sin gur cheart go dtabharfaí pá comhionann ar obair chomhionann, do mhná agus d’fhir, go mbeadh daoine faoi mhíchumas in ann ról comhionann a ghlacadh i ngach gné den saol agus nach nglacfaí leis an gciníochas. Ciallaíonn sé sin nár cheart go mbeadh daoine eisiata ná imeallaithe, agus gur cheart go mbeadh sé de rogha ag daoine grá a bheith acu do pé duine ar mian leo.

Tá príomhról ag imircigh agus saoránaigh an Aontais as cúlra imircigh i sochaí na hEorpa, lena n-áirítear mar oibrithe bunriachtanacha. Tá an tAontas ag obair d’fhonn a chinntiú gur féidir le gach duine ról iomlán a ghlacadh sa tsochaí trí dhíriú ar chúrsaí mar oideachas, poist, cúram sláinte agus tithíocht.

Daoine a chosaint

Is tosaíocht mhór don Aontas í sábháilteacht agus slándáil daoine san Eoraip, sa domhan fisiceach agus digiteach araon. Oibríonn sé gach lá chun dul i ngleic le bagairtí mar sceimhlitheoireacht, coireacht eagraithe, trádáil drugaí agus gáinneáil ar dhaoine.

Baineann bagairt le bréaga faoi COVID-19, cleasa contúirteacha, teoiricí comhcheilge agus calaois tomhaltóirí, lena n-áirítear bagairt don tsláinte phoiblí. Tá an tAontas ag obair le cuideachtaí meán sóisialta agus ardáin ar líne chun teorainn a chur le scaipeadh na faisnéise míthreoraí agus na bréagnuachta san Eoraip. Tacaíonn Faireachlann Eorpach um na Meáin Dhigiteacha le hobair seiceálaithe neamhspleácha fíricí agus é mar aidhm bheith ina mol Eorpach chun bréagaisnéis ar líne a chomhrac.

Faigh amach tuilleadh faoi thosaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh.

Ciallaíonn an Eoraip an cultúr

Céard atá i bpáirt ag na scannáin a bhfuil Oscar bainte acu Slumdog Millionaire, Son of Saul, The Father agus Another Round ? Tugadh tacaíocht dóibh go léir faoi chlár MEDIA Eoraip na Cruthaitheachta de chuid an Aontais.

An í do chathair féin a bheidh mar an gcéad Phríomhchathair Cultúir na hEorpa eile? Bronnadh an teideal, a mbíonn an-tóir air ar níos mó ná 50 cathair ar fud an Aontais. Cuireann sé béim ar ealaíontóirí áitiúla agus ar shaibhreas cultúrtha uathúil gach cathrach.

Fiosraigh ealaíon agus cultúr na hEorpa ón mbaile! Leis an ardán digiteach Europeana tugtar rochtain ar os cionn 58 milliún mír ó bhailiúcháin de chuid níos mó ná 3 600 institiúid chultúrtha.

Cad iad roinnt rudaí a dhéanann an tAontas dom féin?

Féadann tú cónaí agus oibriú i dtír eile san Aontas. Seiceáil an tairseach EURES chun folúntais phoist a fheiceáil agus comhairle phraiticiúil a fháil.

Is féidir leat dul ar scor i dtír AE ar bith (chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua nó an Eilvéis) agus do phinsean stáit a fháil ansin.

Is féidir leat staidéar a dhéanamh nó tabhairt faoi chúrsa oiliúna i dtír eile san Aontas. Tá páirt glactha ag níos mó ná 10 milliún duine sa chlár Erasmus ó cuireadh tús leis in 1987.

Chuir an tAontas deireadh le táillí fánaíochta in 2017 chun go mbeadh sé níos saoire coimeád i dteagmháil le cairde agus gaolta agus tú ag taisteal ar fud an Aontais. Téann do chuid síntiús digiteach in éineacht leat chomh maith!

Má éiríonn tú tinn agus tú ar cuairt chuig tír eile san Aontas déantar cinnte leis an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte go mbeidh tú in ann cúram sláinte a fháil arna sholáthar ag an stát. Tabharfar cóir leighis duit faoi na coinníollacha céanna agus ar an gcostas céanna leis na daoine atá faoi árachas sa tír sin.

Le moil WiFi4EU i limistéir phoiblí i thart ar 8 000 pobal áitiúil ar fud an Aontais is féidir leat ceangal leis an idirlíon saor in aisce. Bí ag faire amach don tsiombail seo:

Is féidir leat aon airgeadra amháin – an euro – a úsáid i 19 dtír den Aontas.

Is féidir leat é a thógáil go bog agus tú ag taisteal san Aontas. Tá tú cosanta ag sraith fhoriomlán de chearta paisinéara cibé acu an mbíonn tú ag taisteal san aer, ar an iarnród, i long, i mbus nó i gcóiste.

Is gá go gcloífeadh bréagáin le dianrialacha sábháilteachta sular féidir iad a dhíol san Aontas.

Ciallaíonn rialacha an Aontais gur féidir leat earraí a cheannaíonn tú ar líne a chur ar ceal nó a fhilleadh laistigh de 14 lá agus gan gá le fáth ar bith.

Baineann daoine san Aontas tairbhe as cuid de na caighdeáin is déine ar an domhan i gcomhair bia shábháilte agus folláine.

Bíonn coigiltis bhainc de suas le EUR 100 000 cosanta i gcónaí.

Faigh amach tuilleadh faoina ndéanann an tAontas duitse.

Cad atá an tAontas ag déanamh chun rudaí a fheabhsú san áit ina bhfuil cónaí orm?

Idir 2014 agus 2020 d’infheistigh an tAontas níos mó ná EUR 460 billiún ina chuid réigiún.

Infheistíonn an tAontas go háitiúil i mbailte agus réigiúin chun borradh a chur faoi phoist agus faoin ngeilleagar agus chun cáilíocht na beatha a fheabhsú. Tá sé d’aidhm aige difear a dhéanamh i gcúig phríomhréimse:

  • cabhrú le daoine dul isteach san fhostaíocht agus san oideachas, nó cabhrú le ról a thabhairt dóibh sa tsochaí;
  • gnólachtaí beaga agus meánmhéide;
  • taighde agus nuálaíocht;
  • an comhshaol a chosaint agus a fheabhsú;
  • an t-iompar agus an fuinneamh a nuachóiriú chun an t-athrú aeráide a chomhrac.

Ag infheistiú i ndaoine agus in áiteanna

Breathnaigh timpeall do cheantair féin agus ní fada go n-aimseoidh tú scoil, droichead, ospidéal nó tionscadal eile a bhain tairbhe as cistiú an Aontais. Tá tacaíocht tugtha do na mílte tionscadal faoi chláir réigiúnacha an Aontais i gcaitheamh na mblianta. Seo thíos díreach roinnt samplaí de thionscadail, atá, nó a bheidh go luath, ag dul i bhfeidhm ar bheatha daoine ar fud an Aontais.

Ag sábháil beatha daoine le hospidéal éigeandála nua sa Rómáin

Tá EUR 47 milliún de chistiú ón Aontas á infheistiú chun ospidéal a thógáil in Cluj, sa Rómáin, atá feistithe le hardteicneolaíocht chun cóir leighis a thabhairt d’othair atá go dona tinn. Beidh sé mar chuid de líonra d’ospidéil éigeandála réigiúnacha agus cuirfidh sé le hiarrachtaí na Rómáine rochtain ar an gcúram sláinte a mhéadú.

Ceangail bhóthair níos fearr sa Ghréig

Bainfidh cónaitheoirí, turasóirí agus gnóthais sa Ghréig leas as cuid thábhachtach nua de mhótarbhealach. Le cistiú dar luach EUR 255 mhilliún ón Aontas cabhraítear leis an lúb ar lár idir Lamia agus Xyniada a thógáil. Ceanglóidh sé sin réigiúin na Gréige Láir agus Thessaly Thiar leis an bpríomhghréasán mótarbhealaigh.

Snámh inbhuanaithe sa Bheilg

athchóiriú ar linn snámha sa Vrije Universiteit Brussel (Saorollscoil an Bhruiséil) ag dul i bhfeidhm ar an inbhuanaitheacht. Úsáideann an tsaoráid nua 60 % níos lú fuinnimh agus astaíonn sí 500 tonna níos lú de CO2 in aghaidh na bliana ná an tseanlinn, agus bíonn sí oscailte do shnámhaithe ó lasmuigh den ollscoil. Tugadh díreach os cionn EUR 2 mhilliún de chistiú an Aontais don tionscadal.

Cathracha agus réigiúin níos glaise

Tá soláthar fuinnimh níos iontaofa agus níos éifeachtúla sa tSeicia, 21 traein leictreach nua chun líonra iarnróid na Cróite a fheabhsú agus bearta chun sábháilteacht ó thuilte san Ungáir a mhéadú imeasc 14 thionscadal ghlasa a rachaidh chun tairbhe shaoránaigh an Aontais. Tá níos mó ná EUR 1.4 billiún de chistí an Aontais á infheistiú i seacht dtír san Aontas i réimsí mar chomhshaol, sláinte, iompar agus fuinneamh.

Ceangail idirlín níos tapa sa tSicil

Tá níos mó ná 2.3 milliún duine i Sicil na hIodáile ag baint tairbhe as rochtain idirlín ardluais a bhuíochas do thionscadal a bhfuil maoiniú dar luach EUR 55 mhilliún faighte aige ón Aontas. Tá níos mó ná 1.2 milliún teaghlach ceangailte le leathanbhanda thar a bheith tapa ar fud naoi gcúige na Sicile.

Clóis súgartha ghlasa i bPáras

Tá clóis súgartha choincréite ar fud Pháras á n-iompú ina n-oileáin fhuara, ghlasa a fhéadann uisce a stóráil agus teas a laghdú. Le tacaíocht ó chistiú an Aontais ar luach nach mór EUR 5 mhilliún, tá an tionscadal OASIS ag cabhrú le Párasaigh a chosaint ar éifeachtaí an athraithe aeráide, agus áiteanna á gcruthú ina bhféadann páistí spraoi a bheith acu.

Faigh eolas faoi thionscadal i do thír féin ar tugadh cistiú Aontais ina leith:

Conas is féidir liom cabhair a fháil le cistiú?

Taighdeoir, feirmeoir, fiontraí nó ealaíontóir? Faigh amach cé atá incháilithe do chistiú:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding_ga

Faigh amach conas cistiú a fháil le haghaidh réigiún:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/

Ceannródaithe an Aontais

Ó throdaithe frithbheartaíochta agus ceannairí polaitiúla, go haisteoir a bhfuil clú uirthi ar fud an domhain, faigh tuilleadh eolais faoi na mná agus na fir a spreag cruthú na hEorpa a bhfuil cónaí orainn inti anois. Áirítear leo sin:

Ceannródaithe an Aontais. Faigh tuilleadh eolais faoi na mná agus na fir a spreag cruthú na hEorpa a bhfuil cónaí orainn inti inniu - ina measc tá trodaithe frithbheartaíochta, ceannairí polaitiúla, agus aisteoir a bhfuil clú agus cáil air ar fud an domhain. Seo cuid díobh: Konrad Adenauer, Ursula Hirschmann, Anna Lindh, Melina Mercouri, Jean Monnet, Robert Schuman, Altiero Spinelli, Simone Veil, Louise Weiss.

Clocha míle an Aontais

1950

9 Bealtaine

Dearbhú Schuman. Molann Aire Eachtrach na Fraince táirgeadh guail agus cruacha a thiomsú ionas nach bhféadfaidh aon tír amháin airm a dhéanamh chun iompú in aghaidh tír eile.

1952

23 Iúil

Bunaítear an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach.

1957

25 Márta

Síníonn sé thír Conarthaí na Róimhe – an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, Lucsamburg agus an Ísiltír. Cruthaíonn siad cómhargadh, Comhphobal Eacnamaíoch na hEorpa, ón 1 Eanáir 1958.

1962

30 Iúil

Seoltar an comhbheartas talmhaíochta, a chabhraíonn le soláthairtí bia a chosaint agus a thacaíonn le feirmeoirí agus ceantair thuaithe.

1968

1 Iúil

Cuirtear deireadh le dleachtanna custaim idir na sé Bhallstát.

1979

7 go 10 Meitheamh

Den chéad uair, is féidir le saoránaigh Eorpacha vóta a chaitheamh ar son an té a dhéanfaidh ionadaíocht orthu i bParlaimint na hEorpa.

1987

15 Meitheamh

Seoltar clár Erasmus um malartú mac léinn.

1989

 

Le cliseadh an chumannachais spreagtar rabharta athraithe dhaonlathaigh ar fud na hEorpa láir agus thoir.

1993

1 Eanáir

Seoltar an Margadh Aonair, inar féidir le daoine, earraí, seirbhísí agus airgead gluaisteacht faoi shaoirse.

1993

1 Samhain

Cruthaítear an tAontas Eorpach.

1995

26 Márta

Le Comhaontú Schengen cuirtear deireadh le rialuithe teorann idir Ballstáit áirithe. Baineann fiche a dó díobh leas as an mbuntáiste sin anois.

2002

1 Eanáir

Feictear nótaí agus boinn Euro den chéad uair, agus úsáidtear anois iad i 19 dtír den Aontas.

2012

1 Aibreán

Seoltar an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh.

2012

10 Nollaig

Bronntar Duais Nobel na Síochána ar an Aontas.

2015

12 Nollaig

Glacann 195 thír san iomlán, Ballstáit uile an Aontais san áireamh, le Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide.

2017

15 Meitheamh

Tagann deireadh le táillí fánaíochta.

2020

Eanáir

Baineann COVID-19 amach an Eoraip, agus spreagann sé an fhreagairt is mó riamh ar éigeandáil sláinte poiblí ó bunaíodh an tAontas.

2021

9 Bealtaine

Seoltar an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa.

Seisiún Iomlánach de Pharlaimint na hEorpa, an Bhruiséil, an Bheilg, 26 Aibreán 2021.

Conas a oibríonn an tAontas?

Bíonn gach rud a dhéanann an tAontas bunaithe ar chonarthaí ina bhfuil na rialacha maidir le feidhmiú an Aontais. D’aontaigh gach tír san Aontas go deonach agus go daonlathach orthu.

Déanann an tAontas gníomhartha sna réimsí sin inar thug a chuid Ballstát údarú dó amhlaidh a dhéanamh agus i gcás gur ciallmhar gníomhú le chéile, ar nós athrú aeráide nó trádáil ar fud an domhain.

Sonraítear le conarthaí an Aontais cé a fhéadann dlíthe a dhéanamh agus cad iad na réimsí inar féidir amhlaidh a dhéanamh: an tAontas, rialtais náisiúnta nó iad araon. Tá freagracht ar thíortha an Aontais as a gcuid cinntí agus dlíthe féin a dhéanamh i réimsí áirithe den bheartas náisiúnta, mar thionscal, sláinte agus oideachas, agus tugann an tAontas tacaíocht dóibh. I réimsí ina bhféadann an tAontas nó rialtais náisiúnta gníomhú, ní fhéadfaidh an tAontas déanamh amhlaidh ach má fhéadann sé gníomhú níos éifeachtaí.

Chun cabhrú leo lena gcuid spriocanna a bhaint amach, tá roinnt institiúidí cruthaithe ag tíortha an Aontais chun cinntí a ghlacadh ar leibhéal an Aontais agus chun iad a chur i gcrích ansin.

Conas a roinntear na cúraimí?

Déanann Parlaimint na hEorpa, a shuíonn in Strasbourg agus sa Bhruiséil, ionadaíocht ar leasanna shaoránaigh an Aontais. In éineacht leis an gComhairle, is é príomhchomhlacht cinnteoireachta an Aontais é.

Toghtar 705 Fheisire Pharlaimint na hEorpa, ar a dtugtar FPEnna chomh maith, go díreach ag vótálaithe an Aontais gach 5 bliana. Ba sa bhliain 2019 a raibh an toghchán ba dheireanaí ar siúl. Toghann gach tír an Aontais líon comhaltaí atá i gcomhréir lena daonra. Ní shuíonn FPEnna i ngrúpaí ar bhonn a náisiúntachta, ach seachas sin suíonn siad i ngrúpaí polaitiúla a chlúdaíonn roinnt tíortha, nó mar fheisirí neamhspleácha. Is í Roberta Metsola Uachtarán reatha Pharlaimint na hEorpa. Tagann sí i gcomharbas ar David Sassoli a bhí i gceannas ar an bParlaimint ón 3 Iúil 2019 go dtí gur cailleadh é an 11 Eanáir 2022.

Léiriú ar chomhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa i láthair na huaire.

Tá 705 Fheisire i bParlaimint na hEorpa. Tá siad roinnte ina ngrúpaí polaitiúla. Is iad seo a leanas na grúpaí atá ann (in ord íslitheach de réir líon na bhfeisirí): Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (na Daonlathaithe Críostaí); An Grúpa d'Aontas Forchéimnitheach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa; Renew Europe; Grúpa na Féiniúlachta agus an Daonlathais; Grúpa na nGlasach/na Saor-Chomhghuaillíochta Eorpaí; An Grúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa; Grúpa na Clé i bParlaimint na hEorpa - an Chlé Ghlas Nordach; Feisirí neamhcheangailte.

Comhairle an Aontais Eorpaigh, ar a dtugtar an Chomhairle freisin, comhdhéanta d’airí rialtais na dtíortha go léir san Aontas. In éineacht le Parlaimint na hEorpa, is é an príomhchomhlacht cinnteoireachta san Aontas é. Gach 6 mhí feidhmíonn tír dhifriúil den Aontas uachtaránacht na Comhairle. D’fhonn leanúnachas a chinntiú, oibríonn na huachtaránachtaí i ndlúthpháirt lena chéile i ngrúpaí de thrí ar chlár oibre coiteann i gcaitheamh tréimhse 18 mí.

Ní hionann sin agus an Chomhairle Eorpach, atá comhdhéanta de cheannairí na dtíortha go léir den Aontas. Socraíonn sí treoir agus tosaíochtaí polaitiúla an Aontais. Is é Charles Michel Uachtarán reatha na Comhairle Eorpaí.

Is é an Coimisiún Eorpach seirbhís shibhialta an Aontais. Tá sé de cheart aige gníomhaíochtaí agus dlíthe nua a mholadh a nglacann an Pharlaimint agus an Chomhairle cinneadh ina leith ansin. Tá sé freagrach freisin as a chinntiú go gcuirfear rialacha an Aontais chun feidhme i gceart. Is í an tUachtarán Ursula von der Leyen agus a foireann Coimisinéirí – Coimisinéir amháin as gach tír den Aontas – atá i gceannas ar an gCoimisiún.

Ní mór do gach tír san Aontas Eorpach cloí le dlíthe an Aontais agus na spriocanna a chomhlíonadh atá aontaithe acu nó féadfaidh an Coimisiún gníomh a dhéanamh ina gcoinne.

Cinntíonn Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh go ndéantar dlí an Aontais a fhorfheidhmiú agus a chur chun feidhme ar an mbealach céanna i ngach tír den Aontas.

Bainistíonn an Banc Ceannais Eorpach an euro. Is í an phríomhaidhm atá aige praghsanna a choimeád cobhsaí i limistéar an euro.

Cé a íocann as an Aontas?

Tagann an t-airgead a íocann an tAontas (buiséad an Aontais) as go leor foinsí: dleachtanna custaim; ranníocaíochtaí bunaithe ar an gcáin bhreisluacha (CBL) a bhailíonn tíortha den Aontas; agus ranníocaíochtaí díreacha ag tíortha an Aontais. Tugadh isteach foinse nua ioncaim – tobhach ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach neamh-athchúrsáilte – i mí Eanáir 2021.

Ó chur le bóithre, iarnróid agus aerfoirt nua agus níos fearr go limistéir tuaithe a fhorbairt agus deiseanna a chumasú um staidéar thar lear, cabhraíonn buiséad an Aontais leis na nithe a bhaint amach ar a leagann daoine tábhacht san Aontas. Chomh maith leis an gclaochlú digiteach agus an comhrac in aghaidh an athrú aeráide a stiúradh, cabhraíonn sé le héagothromaíochtaí a laghdú laistigh de agus idir tíortha an Aontais.

Uachtarán na Fraince Emmanuel Macron, Uachtarán-in-oifig Chomhairle an Aontais Eorpaigh, António Costa, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa David Sassoli agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen, iad ina suí ar stáitse ag searmanas seolta na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa.  Tá na focail ‘The future is in your hands’ le feiceáil ar scáileán sa chúlra.
Seoladh na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa, Strasbourg, an Fhrainc, an 9 Bealtaine 2021. Ó chlé go deas: Uachtarán na Fraince Emmanuel Macron, Uachtarán-in-oifig Chomhairle an Aontais Eorpaigh, António Costa, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa David Sassoli agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen.

Conas is féidir liom bheith páirteach?

An mbíonn smaointe agat faoin gcineál Aontais a bhfuil tú ag iarraidh cónaí ann? Bhuel, tá sé in am iad a rá os ard. Cibé cé thú féin agus cibé áit ina bhfuil tú, is mian leis an Aontas do chuid moltaí a chloisteáil.

Tá díospóireacht mhór uile-Eorpach – an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa – seolta ag Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle, agus an Coimisiún Eorpach chun a chur ar chumas gach duine ar fud an Aontais a gcuid tuairimí a chur in iúl chomh maith lena gcuid uaillmhianta don Aontas Eorpach le haghaidh na mblianta atá le teacht. Beidh imeachtaí ar siúl i ngach tír, agus díospóireachtaí le déanamh ar líne agus, i gcás ina gceadaítear de réir na rialacha maidir le COVID-19, i bpearsa. Is féidir leat a fháil amach faoina bhfuil ag tarlú ar shuíomh gréasáin ilteangach na comhdhála. Is féidir leat do chuid imeachtaí féin a eagrú fiú agus iad a uaslódáil. Mar sin déan cinnte go mbeidh tú páirteach – is fútsa todhchaí na hEorpa!

Mar shaoránach den Aontas, tá go leor bealaí ann cheana ar féidir leat páirt a ghlacadh sa phróiseas cinnteoireachta. Ar dtús, d’fhéadfá do thuairim a chur in iúl trí vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha gach 5 bliana. Faigh amach cé hiad na FPEnna a dhéanann ionadaíocht do do thír.

Ar smaoinigh tú riamh faoi conas a d’fhéadfaí dlí an Aontais a fheabhsú? Bhuel, is féidir leat cabhrú le rialacha an Aontais a dhéanamh oiriúnach don todhchaí trí mholtaí a dhéanamh faoi conas na dlíthe reatha a shimpliú agus a nuachóiriú. Is féidir leat do chuid tuairimí a roinnt faoi bheartais nua. Déan cinnte go mbeidh deis chainte agat faoi na hábhair atá tábhachtach duitse. Is féidir leat páirt a ghlacadh i gceann ar bith de 24 theanga oifigiúla an Aontais.

Má bhaineann tú taitneamh as díospóireachtaí poiblí, cén fáth nach nglacann tú páirt i gceann de na babhtaí d’idirphlé na saoránach a bhíonn ar siúl san Aontas gach bliain. Is é seo do dheis ceist a chur ar pholaiteoirí an Aontais agus insint dóibh cén tionchar a bhíonn ag beartais an Aontais ort féin. Freisin is féidir leat do chuid smaointe faoi thodhchaí na hEorpa a chur in iúl ansin. Breathnaigh ar na dátaí agus na cathracha le haghaidh idirphlé a bheidh ar siúl go luath.

Faoin tionscnamh Eorpach do shaoránaigh féadann tú a iarraidh ar an gCoimisiún dlí nua a mholadh. Ar dtús beidh ort tacaíocht a fháil le haghaidh do chúise. Nuair a bheidh 1 mhilliún síniú bailithe le haghaidh tionscnaimh, cinnfidh an Coimisiún cén ghníomhaíocht atá le glacadh. Go dtí seo, tá an líon riachtanach sínithe bailithe le haghaidh sé thionscnaimh ó shaoránaigh.

Mar thoradh ar an gcéad thionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ar éirigh leis, Right2Water, socraíodh rialacha nua chun sábháilteacht agus cáilíocht an uisce óil a chinntiú chomh maith le rochtain níos éasca air do ghrúpaí leochaileacha.

Fear ag glacadh páirte i gComhphlé leis na Saoránaigh, é ina sheasamh agus i mbun cainte.
Glacann duine den lucht freastail páirt sa díospóireacht ag idirphlé saoránach, Esch-sur-Alzette, Lucsamburg, 20 Eanáir 2020.

Cén áit ar féidir liom tuilleadh eolais a fháil?

Tá na céadta lárionad eolais Europe Direct fud fad an Aontais Eorpaigh. Is féidir leat seoladh an lárionaid is gaire duit a fháil ag: https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_ga

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Europe Direct:

— ag uimhir shaorghlao: 00 800 6 7 8 9 10 11 (d’fhéadfadh sé go ngearrfadh oibreoirí áirithe táille as na glaonna sin),

— ag an ngnáthuimhir seo a leanas: +32 22999696, nó

— le ríomhphost trí: https://europa.eu/european-union/contact_ga

Tá faisnéis faoin Aontas Eorpach ar fáil i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar an suíomh gréasáin Europa ag: https://europa.eu. Féach freisin ar an Tuarascáil Ghinearálta faoi ghníomhaíochtaí go léir an Aontais in 2020.

Is féidir foilseacháin an Aontais, idir fhoilseacháin atá saor in aisce agus foilseacháin a bhfuil praghas orthu, a íoslódáil nó a ordú ag: https://op.europa.eu/ga/web/general-publications/publications

Chun cabhair agus comhairle a fháil le haghaidh shaoránaigh agus ghnóthais an Aontais téigh chuig An Eoraip Agatsa: https://europa.eu/youreurope/index.htm

Le haghaidh ábhar oideachasúil, cluichí agus quizeanna téigh chuig Cúinne na Foghlama: https://europa.eu/learning-corner/home_ga

Féach ar Thairseach na hÓige ag: https://europa.eu/youth/home_ga

An Coimisiún Eorpach i do thír féin: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_ga

Parlaimint na hEorpa i do thír féin: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ga/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_ga

Print ISBN 978-92-76-24445-5 doi:10.2775/362976 NA-04-20-623-GA-C
PDF ISBN 978-92-76-24416-5 doi:10.2775/591427 NA-04-20-623-GA-N
HTML ISBN 978-92-76-24393-9 doi:10.2775/006853 NA-04-20-623-GA-Q

Treoirleabhar Gairid ar an Aontas

An Coimisiún Eorpach

Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide

Seirbhís Eagarthóireachta agus For-rochtain Dhírithe

1049 An Bhruiséil

BELGIUM

Teagmháil: COMM-A2@ec.europa.eu

Níl an Coimisiún Eorpach faoi dhliteanas as aon iarmhairt a eascraíonn as athúsáid an fhoilseacháin seo.

Lucsamburg: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, 2021

© An tAontas Eorpach, 2021

Déantar beartas athúsáide dhoiciméid an Choimisiúin Eorpaigh a chur chun feidhme le Cinneadh 2011/833/AE ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2011 maidir le hathúsáid dhoiciméid an Choimisiúin (IO L 330, 14.12.2011, lch. 39). Ach amháin má shonraítear a mhalairt, údaraítear an doiciméad seo a athúsáid faoi cheadúnas Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ciallaíonn sé sin go gceadaítear an athúsáid ar choinníoll go dtugtar an t-aitheantas cuí agus go léirítear aon athrú a dhéantar.

Le haghaidh míreanna nach bhfuil faoi úinéireacht an Aontais Eorpaigh a úsáid nó a atáirgeadh, d’fhéadfadh sé gur ghá cead a iarraidh go díreach ar shealbhóirí an chóipchirt.

Íomhá chlúdaigh, Joining hands: © iStock.com/pixelfit