Legal notices: Copyright - O Úradu pre publikácie

Dockbar

container title page op portal website

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (portál OP)

legal notices - copyright notice 2 for test

Upozornenie o autorských právach

© Európska únia, 2019 – 2023.

  • Autorské právo na redakčný obsah tejto webovej stránky vo vlastníctve EÚ je licencované na základe medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution 4.0. . To znamená, že obsah môžete opätovne používať za predpokladu, že uvediete zdroj a informácie o prípadných zmenách, ktoré ste vykonali.

    Ak sa určitý obsah týka identifikovateľných súkromných osôb alebo zahŕňa diela tretích strán, je možné, že budete musieť získať dodatočné práva.

  • Opätovné použitie dokumentov týkajúcich sa práva, správy a judikatúry, ako aj dát uverejnených na tomto webovom sídle na komerčné alebo nekomerčné účely je povolené v prípade, že sa uvedie zdroj. Pravidlá pre opakované použitie dokumentov Európskej komisie sú upravené v jej rozhodnutí z 12. decembra 2011.

  • Opätovne použité môžu byť aj všeobecné publikácie Európskej komisie, pod podmienkou, že sa uvedie zdroj, v súlade s uvedeným rozhodnutím.

  • Sťahovať a reprodukovať možno aj publikácie iných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ, za predpokladu, že sa uvedie zdroj.

  • Na publikácie Európskej centrálnej banky sa vzťahujú pravidlá uvedené v tomto odkaze:

Tieto všeobecné zásady môžu podliehať podmienkam, ktoré môžu byť podrobnejšie uvedené v individuálnych upozorneniach o autorských právach. Používatelia by si preto mali pozorne prečítať informácie o autorských právach týkajúce sa jednotlivých dokumentov.

Používanie prvkov (napr. textu, fotografií, obrázkov, grafov atď.), ku ktorým sa viažu práva duševného vlastníctva tretích strán, je podmienené predchádzajúcim povolením nositeľa autorských práv. Týka sa to fotografií zobrazených v oficiálnom adresári Európskej únie („EU WhoisWho“) a v časti „Podujatia“ (https://op.europa.eu/en/web/about-us/events).

Uvedené všeobecné povolenia sa nevzťahujú na logá ani ochranné známky.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa autorských práv sa obráťte na: op-copyright@publications.europa.eu