Legal notices: Accessibility statement - O Úradu pre publikácie

Dockbar

Vyhlásenie o prístupnosti 2022

Vyhlásenie o prístupnosti týkajúce sa webových sídiel Úradu pre publikácie a obsahu stránok

Posledná aktualizácia 20/12/2021

Úvod

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie sa zaviazal poskytovať všetkým svojim používateľom rovnaký prístup k informáciám. Prioritou nášho rámca a designu je prístupnosť. Riadime sa preto zásadami univerzálneho dizajnu, vďaka ktorým môžu všetci používatelia pohodlne prehliadať naše webové stránky a jednoducho sa na nich orientovať bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.

Ako oficiálny vydavateľ Európskej únie sa riadime smernicou o prístupnosti webových sídiel [smernica (EÚ) 2016/2102] s cieľom zabezpečiť, aby publikácie a webové sídla Európskej únie boli prístupné pre všetkých používateľov vrátane používateľov so zrakovým, sluchovým, mentálnym alebo telesným postihnutím, ako aj tým, ktorí nevlastnia najnovšie technológie. Obsah našich webových stránok je prístupný z rôznych zariadení, napríklad stolových počítačov a laptopov, ako aj mobilných zariadení s prístupom na internet.

Ako zabezpečujeme súlad

 • Spĺňame minimálne požiadavky normy WCAG 2.1 na úrovni zhody AA. V prípade konkrétnych položiek sa to môže líšiť, ak existujú opodstatnené technické alebo praktické dôvody.
 • Vyhlásenie o prístupnosti uverejňujeme online.
 • Robíme všetko pre to, aby sa s nami používatelia mohli ľahko kontaktovať a oznamovať nám problémy s prístupnosťou.
 • Do všetkým zmlúv s poskytovateľmi služieb na vývoj webových stránok a tvorbu publikácií zahŕňame doložky o zaručení prístupnosti.
 • Prostredníctvom interných a externých zdrojov vykonávame audity prístupnosti.

Lehoty na zabezpečenie súladu

Nové webové sídla (uverejnené 23. septembra 2018 alebo po tomto dátume) – do 23. septembra 2019
Staršie webové sídla (uverejnené do 23. septembra 2018) – do 23. septembra 2020
Mobilné aplikácie – do 23. júna 2021

Výnimky

Smernica o prístupnosti webových sídiel [smernica (EÚ) 2016/2102] sa nevzťahuje na tieto webové sídla a mobilné aplikácie:

 • Formáty súborov Office uverejnené pred 23. septembrom 2018 (pokiaľ to nie je potrebné pre aktívne administratívne postupy súvisiace s úlohami vykonávanými organizáciou)
 • Vopred zaznamenané videozáznamy alebo audiozáznamy alebo iné „mediálne súbory s časovou dimenziou“ uverejnené pred 23. septembrom 2020
 • Živé videozáznamy alebo audiozáznamy alebo iné mediálne súbory s časovou dimenziou
 • Online mapy, pokiaľ sú kľúčové informácie poskytované prístupným digitálnym spôsobom vhodným na účely navigácie
 • Obsah tretích strán, ktorý nie je financovaný alebo vytváraný príslušnou organizáciou, resp. pod jej kontrolou
 • Reprodukcie položiek zo zbierok, ktoré sú predmetom kultúrneho dedičstva a nemôžu byť sprístupnené v celom rozsahu
 • Obsah extranetov a intranetov – teda webových stránok, ktoré sú dostupné len pre úzku skupinu osôb a nie sú určené pre širokú verejnosť, ktoré boli uverejnené pred 23. septembrom 2019, kým nebudú významným spôsobom prepracované
 • Archívy – stránky a aplikácie, ktoré obsahujú len obsah, ktorý nie je potrebný na aktívne administratívne postupy a nebol po 23. septembri 2019 upravený ani aktualizovaný

Neprístupný obsah

 • Niektoré označenia sú nejasné. Nespĺňa to kritérium úspešnosti 3.3.2 normy WCAG 2.1 (Menovky alebo pokyny)
 • Niektoré komponenty rozhrania nemajú potrebné indikátory zamerania. Nespĺňa to kritérium úspešnosti 2.4.7 (viditeľné zameranie)
 • Niektoré chybové hlásenia nie sú jednoznačne spojené s kontrolou formulára. Nespĺňa to kritérium úspešnosti 3.3.1 (Identifikácia chyby)
 • Niektoré hypertexty a odkazy nie sú informatívne. Nespĺňa to kritérium úspešnosti 2.4.9 (Účel odkazu)
 • Niektoré prvky nie sú preložené do jazykov dostupných na webovom sídle – Nespĺňa to kritérium úspešnosti 3.1.2 normy WCAG 2.1 (Jazyk jednotlivých častí)
 • Niektoré obrázky nemajú alternatívny text. Nespĺňa to kritérium úspešnosti 1.1.1. normy WCAG 2.1 (Netextový obsah).
 • Na niektorých webových stránkach môže byť nedostatočný farebný kontrast. Nespĺňa to kritérium úspešnosti 1.4.3 normy WCAG 2.1 (Minimálny kontrast).
 • U niektorých prvkov sa používajú nepovolené atribúty ARIA a nemožno ich detegovať softvérom na čítanie údajov. Nespĺňa to kritérium úspešnosti 4.1.2 normy WCAG 2.1 (Názov, funkcia, hodnota)
 • Niektoré komponenty nie sú konzistentne identifikované. Nespĺňa to kritérium úspešnosti 3.2.4 (Konzistentná identifikácia)

Prístupné dokumenty

Poslaním webových sídiel Úradu pre publikácie je poskytovanie prístupu k úradným publikáciám Európskej únie. Na našich webových sídlach sú uverejnené rôzne typy dokumentov; napr. úradné vestníky, právne texty, všeobecné publikácie, oznámenia o verejnom obstarávaní atď. Tieto publikácie sú dostupné v rôznych jazykoch a formátoch; možno si ich stiahnuť alebo zobraziť priamo na obrazovke.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby publikácie Európskej únie boli prístupné pre všetkých používateľov vrátane používateľov so zrakovým, sluchovým, mentálnym alebo telesným postihnutím. Úplná prístupnosť niektorých častí obsahu môže byť vzhľadom na jeho povahu a zložitosť ťažko dosiahnuteľná; hľadanie riešení týchto problémov však patrí medzi naše najvyššie priority.

Úrad pre publikácie poskytuje autorom a tvorcom digitálnych publikácií usmernenia týkajúce sa zabezpečenia prístupnosti. Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle: https://op.europa.eu/en/web/accessibility

Pri vytváraní prístupných webových sídiel a obsahu uplatňujeme tieto 4 zásady:

1. Vnímateľnosť

Obsah webových stránok je prístupný pre tieto zmysly: zrak, sluch a hmat
Informácie a komponenty používateľského rozhrania sa používateľom prezentujú čo najefektívnejším spôsobom.

 • Čítačky obrazovky: Predstavu o tom, nakoľko zložité je pre používateľov so zrakovým postihnutím prezeranie webových stránok, si môže každý získať tak, že si obrazovku vypne.
 • Alternatívny text pre obrázky: Všetky obrázky s výnimkou tých, ktorých účel je len dekoračný, musia obsahovať alternatívny text opisujúci obsah obrázku. Opis obrázku by sa mal zahrnúť prostredníctvom atribútu „alt“ v rámci tagu „img“. Používateľom, ktorí pri práci na počítači používajú podporné technológie, potom obsah uvedeného atribútu prečíta čítačka obrazovky.
 • Farebný kontrast: Zrakové postihnutie neznamená iba slepotu, ale aj ďalšie poruchy zraku, ako sú slabý zrak alebo farboslepota. Jas a kontrast sú preto dôležitými aspektmi pri navrhovaní prístupných webových stránok. Pre každý textový obsah je povinný minimálny kontrastný pomer medzi farbami popredia a pozadia 4,5:1, s výnimkou nadpisov alebo veľkého textu, v rámci ktorého je prípustný kontrast v pomere 3:1.

2. Ovládateľnosť

Formuláre rozhrania, ovládacie prvky a navigácia musia byť funkčné
Niektorí používatelia nemôžu používať myš alebo k nej nemajú prístup a pri interakcii s webovými stránkami sa spoliehajú výlučne na klávesnicu.

Použitie:

 • Klávesnica: Všetky funkcie (vrátane odkazov, tlačidiel, vstupných polí a ďalších prvkov) musia byť prístupné prostredníctvom ovládacích prvkov klávesnice.

  Ak sú pri prepínaní tabulátora niektoré prvky vynechané alebo ak sa na ne kurzor nepresúva v logickom poradí, je potrebné opraviť rozvrhnutie stránky (skontrolovať základnú štruktúru kódu html, vizuálny vzhľad pomocou CSS alebo v prípade potreby pridať atribúty tabulátora a role ARIA).

  Internetové prehliadače a operačné systémy rovnako poskytujú na ovládanie webových stránok podporu klávesnice, rozpoznávania reči (hlasový vstup) a funkcie diktovania.

3. Zrozumiteľnosť

Pokyny a princíp používania užívateľského rozhrania musí byť zrozumiteľné.
Použitý jazyk a funkcie webových stránok by mali byť jasne zrozumiteľné pre väčšinu používateľov.

Použitie:

 • Jazyk stránok: Kódujte jazyk stránok prostredníctvom atribútu lang v kóde HTML (napr.). Na stránkach s viacjazyčným obsahom sa musí špecifikovať každý prvok používajúci iný jazyk než je predvolený jazyk stránky. Zabezpečí sa tak správna výslovnosť pri použití čítačiek obrazovky.
 • Slová: Odporúčame vyhnúť sa používaniu nejednoznačných, vysoko technických alebo ťažko zrozumiteľných slov; Pokiaľ je to možné, používajte jednoduchý jazyk. Pomôže to ľuďom, ktorí majú ťažkosti s porozumením zložitého textu. Pomôže to najmä ľuďom s rôznymi druhmi kognitívnych porúch.
 • Predvídateľnosť: Webové stránky majú predvídateľnú štruktúru a ovládanie. Hlavné navigačné odkazy sa musia zobrazovať v rovnakom poradí, pričom sa komponenty rozhrania musia fungovať tak, ako to väčšina používateľov očakáva, a to aj počas prvej návštevy stránky atď.

4. Stabilita

Obsah webových stránok musí byť kompatibilný so širokou škálou prehliadačov a zariadení vrátane podporných technológií.

Použitie:

Syntaktická analýza: Pri obsahu vytvorenom v jazykoch, ako sú HTML alebo XML, musia mať prvky počiatočné a ukončovacie tagy, prvky musia byť vnorené podľa špecifikácií a musia mať jedinečné ID (ak to špecifikácie neumožňujú inak). To pomáha predchádzať chybám a problémom s podpornými technológiami.

Názov, úloha, hodnota: Pri všetkých komponentoch používateľského rozhrania možno názov a úlohu určiť programovaním; stavy, vlastnosti a hodnoty, ktoré môže používateľ nastaviť, možno určiť programovaním; upozornenia o zmenách týchto položiek sú k dispozícii používateľským aplikáciám vrátane podporných technológií.

Zdroje

Podpora

Neváhajte nás kontaktovať, ak narazíte na problémy s prístupnosťou alebo ak máte návrhy na zlepšenie prístupnosti našich stránok. Aby sme lepšie porozumeli, o aký typ problému ide, čo najpresnejšie a najpodrobnejšie ho opíšte a uveďte vaše kontaktné údaje, aby sme vám mohli čo najskôr odpovedať.

Postup realizácie:
Ak budete odpoveď na svoju sťažnosť považovať za nedostatočnú, obráťte sa na asistenčné pracovisko.