Ko mēs darām

Publikāciju birojs izdod Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi 23 oficiālajās ES valodās

Publikāciju birojs izdod Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi 23 oficiālajās ES valodās (24, kad pieprasīta arī īru valoda).

Kopš 2013. gada 1. jūlija Oficiālā Vēstneša elektroniskā versija (e-OJ) uzskatāma par autentisku un tai ir juridisks spēks (Regula (ES) Nr. 216/2013).

Ik gadu Publikāciju birojs sagatavo un uz papīra un elektroniskā formātā izdod daudzas publikācijas, īstenojot ES iestāžu un struktūru politiku un tām nodrošinot komunikāciju ar sabiedrību.

Ik gadu Publikāciju birojs sagatavo un uz papīra un elektroniskā formātā izdod daudzas publikācijas, īstenojot ES iestāžu un struktūru politiku un tām nodrošinot komunikāciju ar sabiedrību.

Piedāvātie pakalpojumi internetā

Publikāciju birojs pārvalda dažādas tīmekļa vietnes, kurās ES iedzīvotājiem tiek piedāvāti specifiski pakalpojumi. Tās uzskaitītas zemāk:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex ir par velti pieejami Eiropas Savienības tiesību akti 23 oficiālajās ES valodās (24, kad tiek pieprasīta arī īru valoda). Šajā vietnē var arī sekot līdzi likumdošanas procedūrai. Datubāzi atjaunina katru dienu, un tajā ir vairāk nekā 3 miljoni elementu; daži dokumenti ir 1951. gada.  

  Šajā īsajā video ir izskaidrots, kas ir EUR-Lex un kā to lietot. Tas ir angļu valodā ar subtitriem 24 ES valodās.

 • ES publikācijas

  ES publikācijas ir interneta bibliotēka un grāmatveikals, kurā ir Eiropas Savienības iestāžu un struktūru publikācijas.  

 • ES Atklāto datu portālā

  ES Atklāto datu portālā ir vienuviet pieejami dažādu Eiropas Savienības iestāžu un struktūru dati.

 • TED

  TED (Tenders Electronic Daily) ir Eiropas publiskajam iepirkumam paredzētā Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājuma elektroniskā versija tīmeklī. Katru dienu TED datubāzē publicē ap 1 700 paziņojumu par iepirkumu.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho ir ES oficiālais uzziņu katalogs. Tajā ir visu ES iestāžu un struktūru kontaktinformācija un adreses.

 • CORDIS-Lex

  CORDIS (Kopienas Pētniecības un attīstības informācijas dienests) ir Eiropas Komisijas primārā sabiedrībai pieejamā krātuve un portāls, kuru izmanto informācijas izplatīšanai par visiem ES finansētajiem pētniecības projektiem un to rezultātiem visplašākajā nozīmē.

Palīglīdzekļi un rokasgrāmatas

 • Lestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā doti norādījumi par stilu un citi noteikumi, kas jāievēro visām ES iestādēm un struktūrām. Tā pieejama 24 oficiālajās ES valodās (horvātiski pieejama pagaidu versija).

 • Tīmekļa vietne “EU Vocabularies” sniedz piekļuvi atsauces datu resursiem, kas saistīti ar ES iestādēm un struktūrām. Arvien pieaugošais krājums ietver kontrolētas vārdnīcas, piemēram, “EuroVoc” un atsauču tabulas, datu modeļus, ontoloģijas, shēmas utt. Tīmekļa vietne atvieglo šo vārdnīcu atrodamību un atkalizmantošanu, un sekmē labāku apmaiņu ar datiem un datu sasaisti.