Legal notices: Accessibility statement - Par Publikāciju biroju

Dockbar

Paziņojums par pieejamību 2022

Paziņojums par Publikāciju biroja tīmekļvietņu un to satura pieejamību

Pēdējo reizi atjaunināts: 20.12.2021.

Ievads

Eiropas Savienības Publikāciju birojs ir apņēmies piedāvāt visiem saviem lietotājiem vienlīdzīgu piekļuvi savai informācijai. Pieejaamība ir mūsu struktūras un dizaina metožu centrā, un mēs piemērojam universāla dizaina principus, kas nodrošina, ka visi mūsu lietotāji neatkarīgi no ierīces, kuru viņi varētu izmantot, var skatīt un pārlūkot mūsu tīmekļvietnes.

Mēs kā Eiropas Savienības oficiālais izdevējs ievērojam direktīvu par tīmekļa piekļūstamību [Direktīva (ES) 2016/2102], lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības publikācijas un tīmekļvietnes ir pieejamas visiem lietotājiem, ieskaitot tos, kuriem ir redzes, dzirdes, kognitīvi vai fiziski traucējumi, kā arī tiem, kuru rīcībā nav visu jaunāko tehnoloģiju. Mūsu tīmekļa saturu var skatīt no dažādām ierīcēm: galddatoriem, klēpjdatoriem, mobilajām ierīcēm ar interneta pieslēgumu un citām ierīcēm.

Kā mēs nodrošinām atbilstību

 • Mēs izpildām kā minimums standartu WCAG 2.1, līmenis AA. Atsevišķos specifiskos gadījumos tas var būt citādi, ja tam ir pamatoti tehniski vai praktiski iemesli.
 • Mēs publicējam paziņojumu par pieejamību tiešsaistē.
 • Mēs palīdzam lietotājiem sazināties ar mums, lai ziņotu par pieejamības problēmām.
 • Mēs iekļaujam noteikumus par pieejamības ievērošanu visos līgumos, kurus ar pakalpojumu sniedzējiem noslēdzam attiecībā uz tīmekļa veidošanu un publikāciju sagatavošanu.
 • Mēs veicam revīzijas pieejamības jomā, izmantojot iekšējus un ārējus resursus.

Termiņi atbilstības jomā

Jaunās tīmekļvietnes (publicētas 2018. gada 23. septembrī vai pēc tam) – līdz 2019. gada 23. septembrim
Senākās tīmekļvietnes (publicētas līdz 2018. gada 23. septembrim) – līdz 2020. gada 23. septembrim
Mobilās lietotnes – līdz 2021. gada 23. jūnijam

Izņēmumi

Direktīva par tīmekļa piekļūstamību [Direktīva (ES) 2016/2102] neattiecas uz šādiem tīmekļvietņu un mobilo lietotņu elementiem:

 • Office dokumentu failu formāti, kas publicēti pirms 2018. gada 23. septembra (ja vien šis saturs nav vajadzīgs aktīviem administratīviem procesiem, kas saistīti ar uzdevumiem, ko veic attiecīgā organizācija)
 • Iepriekš ierakstīti video vai audio materiāli vai cits mediju saturs ar laika dimensiju, kas publicēti pirms 2020. gada 23. septembra
 • Video vai audio pārraides dzīvlaikā vai cits dzīvlaikā pārraidīts mediju saturs ar laika dimensiju
 • Kartes tiešsaistē, ar nosacījumu, ka attiecībā uz kartēm, ko izmanto navigācijai, galvenā informācija sniegta pieejamā digitālā veidā
 • Saturs, ko sniegušas trešās personas, kuras attiecīgā organizācija nav ne finansējusi, ne izveidojusi un arī nekontrolē.
 • Tādu elementu reprodukcijas, kuri ir daļa no kultūras mantojuma kolekcijām, kuras nevar darīt pilnībā pieejamas
 • Ārtīkli un iekštīkli — tīmekļvietnes, kuras ir pieejamas tikai slēgtai personu grupai, nevis plašai sabiedrībai, un publicētas līdz 2019. gada 23. septembrim, līdz brīdim, kad tās tiek būtiski pārveidotas
 • Arhīvi — vietnes un mobilās lietotnes, kuru saturs, kas nav nepieciešams aktīvu administratīvu procesu vajadzībām, un tās nav arī rediģētas vai atjauninātas pēc 2019. gada 23. septembra

Nepieejams saturs

 • Dažas etiķetes nav skaidras. Tas neatbilst WCAG 2.1 kritērijam 3.3.2 (Etiķetes vai instrukcijas)
 • Dažiem saskarnes elementiem nav pienācīgu fokusa indikatoru. Tas neatbilst kritērijam 2.4.7 (Fokusa redzamība)
 • Daži kļūdu ziņojumi nav skaidri saistīti ar veidlapas vadības elementiem. Tas neatbilst kritērijam 3.3.1 (Kļūdu identifikācija)
 • Dažu hipersaišu teksts nav informatīvs. Tas neatbilst kritērijam 2.4.9 (Saites mērķis)
 • Daži elementi nav pārtulkoti valodās, kas ir pieejamas tīmekļvietnē. Tas neatbilst WCAG 2.1 kritērijam 3.1.2 (Daļu valoda)
 • Dažiem attēliem nav teksta alternatīvas. Tas neatbilst WCAG 2.1 kritērijam 1.1.1 (Bezteksta saturs).
 • Dažās tīmekļvietnēs krāsas kontrasts var būt nepietiekams. Tas neatbilst WCAG 2.1 kritērijam 1.4.3 (Minimālais kontrasts)
 • Dažiem elementiem izmanto neatļautus ARIA atribūtus, un tos nevar atvērt ekrāna lasītāji. Tas neatbilst WCAG 2.1 kritērijam 4.1.2 (Nosaukums, loma, vērtība).
 • Dažu komponentu nosaukumi nav saskaņoti. Tas neatbilst kritērijam 3.2.4 (Konsekventa identifikācija)

Pieejami dokumenti

Publikāciju biroja tīmekļvietņu uzdevums ir nodrošināt piekļuvi Eiropas Savienības oficiālajām publikācijām. Mūsu tīmekļvietnēs tiek publicēti dažādu veidu dokumenti. Runa ir, piemēram, par oficiālajiem laikrakstiem, juridiskiem tekstiem, vispārīgām publikācijām un publisko iepirkumu paziņojumiem. Šīs publikācijas ir pieejamas dažādās valodās un formātos, un tās var lejupielādēt vai priekšskatīt tieši uz ekrāna.

Mūsu mērķis ir padarīt ES publikācijas pieejamas visiem lietotājiem, ieskaitot tos, kuriem ir redzes, dzirdes, kognitīvi vai fiziski traucējumi. Var būt tā, ka atsevišķu satura daļu pilnīgu pieejamību ir grūti nodrošināt to būtības un sarežģītības dēļ. Risinājumu rašana šādām problēmām ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm.

Publikāciju birojs piedāvā vadlīnijas attiecībā uz satura pieejamību, kas domātas digitālo publikāciju autoriem un sagatavotājiem. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šādu lapu: https://op.europa.eu/en/web/accessibility

Ir četri principi, ko piemērojam, kad runa ir par pieejamu tīmekļvietņu un satura izveidi:

1. Elementu atpazīstamība

Tīmekļa saturs tiek darīts pieejams maņām: redze, dzirde un/vai tauste.
Lietotāja saskarnes informācija un elementi tiek piedāvāti lietotājiem pēc iespējas efektīvākā veidā.

 • Ekrāna lasītāji: pietiek atslēgt ekrānu un mēģināt pārlūkot lapu, izmantojot tikai tastatūru un ekrāna lasītāju, lai rastu priekšstatu par tām grūtībām, ar ko saskaras lietotājs ar redzes traucējumiem, kad viņš izmanto kādu tīmekļvietni.
 • Aprakstošs teksts attēliem: visi attēli, izņemot tos, kuru nolūks ir tikai dekoratīvs, ir jāpapildina ar tekstu, kas apraksta to saturu. Šis apraksts jāpievieno, izmantojot taga “img” atribūtu “alt”. Šo atribūtu ekrāna lasītāji nolasa lietotājiem, kas izmanto palīgtehnoloģijas.
 • Krāsu kontrasts: redzes traucējumi ietver ne tikai aklumu, bet arī cita veida redzes traucējumus, piemēram, vājredzību vai daltonismu. Līdz ar to spilgtums un kontrasts ir svarīgi apsvērumi pieejamas tīmekļvietnes izstrādē. Minimālais kontrasts (starp priekšplāna un fona krāsām) 4,5:1 ir obligāts visam teksta saturam, izņemot virsrakstus vai tekstus ar lieliem burtiem, kur attiecība 3:1 arī varētu būt pieņemama.

2. Izmantojamība

Saskarnes veidlapas, vadības elementi un navigācija ir izmantojami.
Atsevišķas personas nevar izmantot peli vai tiem tā nav pieejama, un, lai mijiedarbotos ar tīmekli, tās pilnībā paļaujas uz klaviatūru.

Piemērojums:

 • Tastatūra: visām funkcijām (ieskaitot saites, pogas, datu ievades laukus un citus interaktīvus elementus) jābūt pieejamām caur tastatūru.

  Ja, izmantojot taustiņu Tab, daži elementi tiek izlaisti vai nenonāk fokusā loģiskā secībā, lapa jākoriģē ar piemērotu iezīmēšanu (mark-up) — pārskatot pamatā esošo html struktūru, izmantojot CSS, lai kontrolētu elementu vizuālo noformējumu, vai vajadzības gadījumā pievienojot tabindex atribūtus un ARIA lomas.

  Tīmekļa pārlūkprogrammas un operētājsistēmas arī piedāvā iespēju lietot klaviatūru un balss atpazīšanu (balss komandas) tīmekļvietņu izmantošanai un diktēšanas funkcijas.

3. Saprotamība

Lietotāja saskarnes informācijai un darbībai jābūt saprotamai.
Izmantotajai valodai un tīmekļvietnes funkcijām jābūt skaidrām un saprotamām lielākajai daļai lietotāju.

Piemērojums:

 • Lapas valoda: precizējiet lapas valodu, izmantojot HTML atribūtu “lang” (piemēram: <html lang="en">). Lapās ar daudzvalodu saturu jānorāda arī visi elementi, kuros izmantota valoda, kas atšķiras no lapas noklusējuma valodas. Ekrāna lasītāji var tādējādi lasīt balsī ar pienācīgu izrunu.
 • Vārdi: izvairieties no neskaidriem, ļoti tehniskiem vai akadēmiskiem terminiem; cik vien iespējams, izmantojiet vienkāršu valodu. Jūs tā palīdzēsiet personām, kurām ir grūtības saprast sarežģītas frāzes, izteikumus un jēdzienus, jo īpaši tām, kurām ir dažāda veida kognitīvi traucējumi.
 • Paredzamība: tīmekļa lapas parādās un darbojas prognozējamā veidā. Galvenajām navigācijas saitēm vienmēr jāparādās vienā un tajā pašā secībā, saskarnes elementiem jāfunkcionē tā, kā to sagaida vairums lietotāju, pat tie, kuri to apmeklē pirmo reizi, u. tml.

4. Stabilitāte

Tīmekļa saturam jābūt savietojamam ar dažādām pārlūkprogrammām un ierīcēm, ieskaitot palīgtehnoloģijas.

Piemērojums:

Analīze: satura elementiem, kas pierakstīti iezīmēšanas valodās, kā HTML vai XML, ir atveres un aizveres tagi; šie elementi tiek ligzdoti saskaņā ar to specifikācijām, un identifikatori ir unikāli (izņemot gadījumus, kad specifikācijas pieļauj ko citu). Tas palīdz novērst kļūdas un problēmas, kas saistītas ar palīgtehnoloģijām.

Nosaukums, loma, vērtība: visu lietotāja saskarnes elementu nosaukumus un lomas var noteikt caur programmēšanu; statusus, iezīmes un vērtības, kuras var noteikt lietotājs, var iestatīt caur programmēšanu; lietotāju aģenti, ieskaitot palīgtehnoloģijas, var tikt informēti par izmaiņām šajos elementos.

Resursi

Lejupielādējiet mūsu pieejamības kontrolsarakstu.

Skatiet pilnu sarakstu ar WCAG 2.1 standarta prasībām, ko nosaka W3C.

Palīdzība

Sazinieties ar mums, lai ziņotu par pieejamības problēmām vai sniegtu savus ieteikumus pieejamības uzlabošanai. Izsakieties pēc iespējas skaidri un detalizēti, lai mēs varētu izprast problēmas būtību, un dariet mums zināmu savu kontaktinformāciju, lai mēs varētu jums tūlīt atbildēt.

Piemērojuma procedūra:
Tad, ja atbilde uz jūsu sūdzību ir neapmierinoša, sazinieties ar palīdzības dienestu.