EU Whoiswho - Par Publikāciju biroju

Dockbar

op_ciba privacy statement dpr-ec-01943 Duplicate 1

10530 7070256 lv JŪSU PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: “EU Whoiswho” – ES oficiālais kontaktinformācijas katalogs

Datu pārzinis: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, A.5 nodaļa “Publikāciju biroja portāls”

Atsauces numurs: DPR-EC-00447

Saturs

 1. Ievads
 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus
 3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats
 4. Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam
 5. Cik ilgi glabājam jūsu persondatus
 6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus
 7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž
 8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot
 9. Kontaktinformācija
 10. Kur var atrast sīkāku informāciju

1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija persondatus vāc un apstrādā tālāk saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk sniegta informācija par apstrādes darbību ““EU Whoiswho” – ES oficiālais kontaktinformācijas katalogs”, ko veic Eiropas Savienības Publikāciju biroja nodaļa A.5 “Publikāciju biroja portāls”.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus

Apstrādes nolūks: Publikāciju biroja A.5 nodaļa “Publikāciju biroja portāls” vāc un izmanto jūsu persondatus, lai tos publicētu lapā “EU Whoiswho” (https://op.europa.eu/web/who-is-who).

Šī apstrādes darbība izpaužas kā ES iestāžu, struktūru un aģentūru darbinieku, Parlamenta deputātu un citām grupām pieskaitāmu personu kontaktinformācijas oficiālā kataloga publiskošana.

Jūsu persondatus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu persondatus apstrādājam tāpēc, ka:

- apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras

un/vai

apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu juridisku pienākumu, kurš noteikts datu pārzinim;

Apstrādes juridiskais pamats: Publikāciju biroja mandāts, Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 2009. gada 26. jūnija Lēmums 2009/496/EK, Euratom, par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību.

4. Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Publikāciju biroja A.5 nodaļa “Publikāciju biroja portāls” vāc šādus persondatus:

par Komisijas darbiniekiem – uzvārds un vārds (vārds saīsinātā formā darbiniekiem, kas nav vadītāji); tālruņa numurs; par Parlamenta sekretariāta darbiniekiem (tikai vadību) – uzvārds un vārds, tālruņa numurs un adreses. Tas, kādus datus vāc par citiem ES iestāžu un struktūru darbiniekiem, ir atkarīgs no attiecīgās ES iestādes izdarītās izvēles.

Par šiem datu subjektiem publicē vispārīgo darba adresi (ēka), attiecīgās organizācijas kopējo e-pasta adresi un centrālo tālruņa numuru;

par Eiropas Parlamenta deputātiem un politisko grupu sekretariātu, Padomes Pastāvīgo pārstāvju komitejas locekļiem, Stabilizācijas un asociācijas padomes locekļiem, ES delegāciju un biroju vadītājiem – iespējams, ka dati ietver arī pilnu vārdu, pilnu e-pasta adresi un biroja adresi, tālruņa numuru un foto.

Pilnīgs pārskats par datu kategorijām ir atrodams pielikumā ““EU Whoiswho datu lauki”.

Jūsu persondatus esam saņēmuši no par jums atbildīgās cilvēkresursu nodaļas, kas veikusi automatizētu vai daļēji automatizētu datu pārsūtīšanu.

5. Cik ilgi glabājam jūsu persondatus

Publikāciju biroja A.5 nodaļa “Publikāciju biroja portāls” glabā jūsu persondatus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu savākšanas vai tālākas apstrādes mērķi, proti, uzturētu ES darbinieku kontaktinformācijas atjauninātu katalogu “EU Whoiswho”. Ja ES dienestos pāriesiet citā amatā, tas drīz tiks atspoguļots arī “EU Whoiswho”. Ja aiziesiet no darba ES dienestos, jūsu persondati drīz pazudīs no “EU Whoiswho”.

Publikāciju Birojs veido ne vien vietni “EU Whoiswho”, bet arī šādas kontaktinformācijas kataloga versijas:

 • kataloga pilnīga versija (PDF formātā, reizi gadā), kuru glabā vietnes arhīva sadaļā (https://op.europa.eu/web/who-is-who/archive) un tur patur vēstures dokumentēšanas nolūkos;
 • izvilkums par katru ES iestādi atsevišķi (PDF formātā, divreiz mēnesī). Kad šos materiālus atjaunina, katra jaunā versija pārraksta iepriekšējo (kura netiek arhivēta);
 • “EU Whoiswho” datus var lejupielādēt ES Atvērto datu portālā (https://data.europa.eu/).

Jebkurā laikā jūsu persondatus arhivē ierobežotas pieejamības datubāzē, no kuras tos izdzēsīs pēc pieciem gadiem (ja runa ir par personām, kas nav politiski nozīmīgas, proti, ES iestāžu darbiniekiem, kas neieņem vadošu amatu).

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus

Visi elektroniskie persondati (e-pasta vēstules, datubāzes, dokumenti, augšupielādētas datu paketes utt.) tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve tiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un darbinieki, kuri pilnvaroti, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti. Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai.

Kontaktinformācijas katalogs ir brīvi pieejams šādā adresē: https://op.europa.eu/web/who-is-who.

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, proti, tiesības piekļūt saviem persondatiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot jūsu persondatu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — domstarpību gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja vajadzīgs, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet zemāk 9. punktā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām izmantot savas tiesības, pieprasījumā darbības aprakstiet (t. i., miniet apstrādes darbības atsauces numuru, kā norādīts zemāk 10. punktā).

9. Kontaktinformācija

 • Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini — Publikāciju biroja B.1 nodaļu “Oficiālais Vēstnesis un judikatūra”, sūtot vēstuli uz šādu adresi: info@publications.europa.eu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu) (piemēram, iesniegt sūdzību).

10. Kur var atrast sīkāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00447.

]]>