OPDS - Apie leidinių biurą

Dockbar

Publications Office Distribution System (OPDS) new

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo tikslas – Leidinių biuro platinimo sistema (angl. „OP Distribution System“, OPDS).

Duomenų valdytojas – Europos Sąjungos leidinių biuras, D.4 skyrius „Spausdinimas ir platinimas“

Registracijos numeris – DPR-EC-00515

Turinys

 1. Įvadas
 2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?
 3. Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis?
 4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?
 5. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?
 6. Kaip saugome jūsų asmens duomenis?
 7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?
 8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?
 9. Kontaktinė informacija
 10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

1. Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija, susijusi su Europos Sąjungos leidinių biuro D.4 skyriaus „Spausdinimas ir platinimas“ duomenų tvarkymo operacija „Leidinių biuro platinimo sistema (OPDS)“.

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenų tvarkymo tikslas. Leidinių biuro D.4 skyrius „Spausdinimas ir platinimas“ renka ir naudoja jūsų asmens duomenis, kad Leidinių biuras galėtų tvarkyti savo išteklius, vykdyti jūsų užsakymus ir teikti jums reikiamas logistikos paslaugas.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

3. Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis?

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes:

- tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus;

be to,

- kai pateikiate užsakymą ir įrašote savo asmens duomenis, kaip duomenų subjektas sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi jūsų užsakymo vykdymo tikslais.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Leidinių biuro įgaliojimai, 2009 m. birželio 26 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimas 2009/496/EB, Euratomas, dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo.

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad atliktų šią duomenų tvarkymo operaciją, Leidinių biuro D.4 skyrius „Spausdinimas ir platinimas“ renka toliau nurodytų rūšių asmens duomenis.

1. Registruotų ODPS naudotojų duomenys (pateikiami nurodžius naudotojo ID ir prieigos prie ODPS slaptažodį); prieigai suteikti ir naudotojo ID administruoti reikalingi duomenys:

 • naudotojo vardas ir slaptažodis („EU Login“),
 • naudotojo profilis,
 • naudotojo ID (ODPS ir SAP),
 • e. pašto adresas,
 • administracinis subjektas (tik ES institucijų darbuotojams),
 • įmonės pavadinimas (tik spaudinių tiekėjams),
 • pageidaujama kalba (ją bet kada galima pakeisti prisijungus prie ODPS).

2. Leidinių biuro portalo naudotojų duomenys – užsisakant leidinius renkami duomenys:

 • gavėjo vardas, pavardė arba pavadinimas,
 • pristatymo adresas,
 • užsakomų leidinių katalogo numeriai,
 • gavėjo telefono numeris (būtinas tik skubaus ir (arba) sekamo pristatymo atveju),
 • e. pašto adresas.

Asmens duomenis pateikti privaloma, antraip negalėsime suteikti jums prašomų paslaugų.

5. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Leidinių biuro D.4 skyrius „Spausdinimas ir platinimas“ jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, kuriuo duomenys renkami arba toliau tvarkomi, pasiekti. Registruotų ODPS naudotojų duomenys saugomi tol, kol jiems reikia prieigos. Užsakant leidinius renkami duomenys saugomi 5 metus nuo užsakymo įvykdymo. Bet kokie su didmeniniais užsakymais susiję duomenys saugomi 6 mėnesius nuo užsakymo įvykdymo.

6. Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Visi elektroniniai asmens duomenys (e. pašto adresai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų paketai ir pan.) saugomi Europos Komisijos arba jos rangovų serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos atliekamos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) 2016/679).

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas saugumas internete ir šalinama duomenų praradimo, jų pakeitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas remiantis būtinumo žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Su fizinių užsakymų vykdymu susijusi paslauga (sutartis 10828, galiojimo pabaiga – 2030 m. gegužės mėn.) – „Paragon Supply Services“, 350 avenue des entreprises, Parc d'Activités de la Galance, 62221 Noyelles-Sous-Lens, Prancūzija.

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Kaip duomenų subjektas, pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius) turite specialių teisių, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Atitinkamais atvejais taip pat turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas teisėtai atliekamas pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skirsnyje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena ar keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašymą (pavyzdžiui, 10 skirsnyje nurodytą registracijos numerį (‑ius).

9. Kontaktinė informacija

 • Duomenų valdytojas

Jei norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją – Leidinių biuro D.4 skyrių „Spausdinimas ir platinimas“.

 • Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Klausimais, susijusiais su jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną e. pašto adresu data-protection-officer@ec.europa.eu.

 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija yra įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą ir jai suteiktas registracijos numeris DPR-EC-00515.

]]>