Procurement procedures - Maidir leis an Oifig Foilseachán

Dockbar

fógraí dlíthiúla - nósanna imeachta tairisceana

DO SHONRAÍ PEARSANTA A CHOSAINT

Sa ráiteas príobháideachais seo tugtar eolas faoin dóigh a ndéantar do shonraí pearsanta a phróiseáil agus a chosaint.

An oibríocht phróiseála: Nósanna imeachta tairisceana, forghníomhú conarthaí agus glaonna ar léirithe spéise

Rialaitheoir Sonraí: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, aonad D.2, “Conarthaí agus Cóipcheart”

Tagairt taifid: DPR-EC-00496

Clár

 1. Réamhrá
 2. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?
 3. Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?
 4. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?
 5. Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?
 6. Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?
 7. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?
 8. Cad iad na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?
 9. Sonraí teagmhála
 10. Tuilleadh eolais

1. Réamhrá

Tá an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’ feasta) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideachas a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Sa ráiteas príobháideachais seo, mínítear an fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an dóigh a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear iad, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Tugtar ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Thíos tá an t-eolas maidir leis an oibríocht phróiseála 'Nósanna imeachta tairisceana, forghníomhú conarthaí agus glaonna ar léirithe spéise' a dhéanann Aonad D.2 “Conarthaí agus Cóipcheart” de chuid Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh (‘an Oifig Foilseachán’ feasta).

2. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Cuspóir na hoibríochta próiseála: Bailíonn agus úsáideann Aonad D.2 “Conarthaí agus Cóipcheart” de chuid na hOifige Foilseachán do shonraí pearsanta chun iarratais nó tairiscintí, arna gcur isteach ag cuideachtaí nó ag daoine aonair mar fhreagra ar nósanna imeachta tairisceana arna seoladh ag an Oifig Foilseacháin, a phróiseáil agus a mheas, agus chun conarthaí ina dhiaidh sin a fhorghníomhú.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

3. Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil ar na cúiseanna seo a leanas:

(a) is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don institiúid nó don chomhlacht de chuid an Aontais;

(b) is gá an phróiseáil a dhéanamh chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an rialaitheoir faoina réir a chomhlíonadh;

(c) is gá an phróiseáil a dhéanamh chun conradh a chomhlíonadh ar páirtí ann an t-ábhar sonraí nó chun bearta a dhéanamh arna n-iarraidh sin ag an ábhar sonraí sula ndéanfaidh sé conradh;

agus

(d) tá toiliú tugtha ag an ábhar sonraí a shonraí pearsanta nó a sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch sonrach amháin nó níos mó.

An bunús dlí atá leis an bpróiseáil:

 • Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais;
 • Cinneadh 2009/496/CE, Euratom ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle, ón gCoimisiún, ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí, ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus ó Choiste na Réigiún an 26 Meitheamh 2009 maidir le heagrú agus le hoibriú Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh.

4. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Chun an oibríocht phróiseála sin a dhéanamh, bailíonn aonad D.2 “Conarthaí agus Cóipcheart” san Oifig Foilseachán na catagóirí sonraí pearsanta seo a leanas:

 • Ainm, sloinne, seoladh ríomhphoist, seoladh oibre agus uimhir theileafóin an bhaill foirne atá freagrach ag an gcuideachta/saineolaí tairisceana.
 • Ag brath ar na cineálacha seirbhísí a iarrtar, féadfaidh sé go mbeidh sonraí pearsanta seo a mball foirne nó sonraí pearsanta bhaill foirne an fhochonraitheora san áireamh sna sonraí:
 • Ainm agus sloinne, náisiúntacht, teangacha, oideachas, teastais, blianta agus cineálacha eolais agus taithí ghairmiúil.

Is éigean sonraí pearsanta a sholáthar chun na ceanglais arna leagan síos sa Rialachán Airgeadais a chomhlíonadh. Mura soláthraíonn tú do shonraí pearsanta, féadfaidh sé nach mbeidh cead agat páirt a ghlacadh sna nósanna imeachta tairisceana.

5. Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?

Ní choinníonn aonad D.2 “Conarthaí agus Cóipcheart” de chuid na hOifige Foilseachán do shonraí pearsanta ach ar feadh na tréimhse is gá chun sonraí a bhailiú nó chun tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu, is é sin 5 bliana i gcás tairgeoirí mírathúla, agus i gcás tairgeoirí rathúla, 10 mbliana ó dháta na híocaíochta deireanaí atá déanta faoin gconradh.

6. Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?

Déantar na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, baisceanna sonraí uaslódáilte etc.) a stóráil ar fhreastalaithe sin an Choimisiúin Eorpaigh. Déantar na hoibríochtaí próiseála go léir de bhun Chinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá bearta teicniúla agus eagraíochtúla curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Ar na bearta teicniúla sin tá gníomhartha iomchuí chun dul i ngleic le slándáil ar líne, leis an mbaol go gcaillfí sonraí, go ndéanfaí sonraí a athrú nó go ndéanfaí rochtain neamhúdaraithe orthu, ag cur san áireamh an riosca atá i gceist leis an bpróiseáil agus na cineálacha sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Ar na bearta eagraíochtúla, ní dhéantar cead rochtana ar na sonraí pearsanta a thabhairt ach do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu leo chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

7. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Tugtar rochtain ar do shonraí pearsanta d’fhostaithe an Choimisiúin atá freagrach as an oibríocht phróiseála sin a fheidhmiú agus do na baill foirne atá údaraithe de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”. Tá ceangal ar na baill foirne sin cloí le comhaontuithe dlíthiúla rúndachta, agus nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Faighteoirí inmheánacha na sonraí:

Baill foirne Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh agus, i gcásanna eile, baill foirne institiúidí, comhlachtaí nó gníomhaireachtaí eile an Aontais Eorpaigh a bhfuil an Oifig Foilseachán mar sholáthraí seirbhíse acu; i gcásanna áirithe, seirbhísí um iniúchóireacht inmheánach an Aontais Eorpaigh.

Faighteoirí seachtracha na sonraí:

I gcásanna áirithe, saineolaithe agus conraitheoirí seachtracha a bhfuil páirt acu i meastóireacht a dhéanamh ar na tairiscintí; baill foirne an chonraitheora bhfuil rochtain ar na sonraí pearsanta ag teastáil uathu leis an gconradh a chomhlíonadh, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air.

Is ar Tenders European Daily (Forlíonadh S a ghabhann le hIris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh) a fhoilsítear na tairiscintí a bhronntar.

Ní thabharfar an t-eolas a bhailímid d’aon tríú páirtí, seachas a mhéid is gá má éilítear sin de réir dlí agus chun an cuspóir sin a chomhlíonadh.

8. Cad iad na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagal 14 go hAirteagal 25) de Rialachán (AE) 2018/1725, go háirithe an ceart chun do shonraí pearsanta a rochtain, a cheartú nó a scriosadh agus an ceart chun srian a chur ar phróiseáil do shonraí pearsanta. Nuair is infheidhme, tá an ceart agat agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála agus tá an ceart agat maidir le hiniomparthacht sonraí.

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta, a dhéantar go dlíthiúil de bhun Airteagal 5(1)(a).

Tá toilithe agat do shonraí pearsanta a chur ar fáil d’aonad D.2 “Conarthaí agus Cóipcheart” na hOifige Foilseachán le haghaidh na hoibríochta próiseála reatha. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar am ar bith ach fógra a thabhairt don Rialaitheoir Sonraí. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá a gcuid sonraí teagmhála le fáil faoi Cheannteideal 9 thíos.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála ar leith amháin nó níos mó, déan cur síos orthu (i.e. a dtagairtí taifid mar atá sonraithe faoi Cheannteideal 10 thíos) i d’iarratas

9. Sonraí teagmhála

 • An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoi bhailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, déan teagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí, aonad D.2 "Conarthaí agus Cóipcheart" na hOifige Foilseachán,
info@publications.europa.eu.

 • Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) maidir le ceisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

 • An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Tá an ceart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (i.e. gearán a dhéanamh leis)(edps@edps.europa.eu) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

10. Tuilleadh eolais

Foilsíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí clár na n-oibríochtaí próiseála go léir ar shonraí pearsanta atá déanta ag an gCoimisiún, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Tá an clár le fáil ag an nasc seo: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tá an oibríocht phróiseála shonrach sin curtha le clár poiblí an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an tagairt taifid seo a leanas ag gabháil leis: DPR-EC-00496 .