Helpdesk - Fógra Príobháideachta - Maidir leis an Oifig Foilseachán

Dockbar

Privacy statement on the protection of personal data

DO SHONRAÍ PEARSANTA A CHOSAINT

Sa ráiteas príobháideachais seo, tugtar eolas duit faoi
phróiseáil agus cosaint do shonraí pearsanta.

An oibríocht phróiseála: An chéad leibhéal den deasc chabhrach le haghaidh úsáideoirí sheirbhísí leictreonacha agus táirgí eile na hOifige Foilseachán

Rialaitheoir Sonraí: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, aonad D.1, Caidrimh le Páirtithe Leasmhara

Tagairt taifid: DPR-EC-00493

Clár

 1. Réamhrá
 2. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?
 3. Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?
 4. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?
 5. Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?
 6. Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?
 7. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?
 8. Cad iad na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?
 9. Sonraí teagmhála
 10. Tuilleadh eolais

1. Réamhrá

Tá an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’ feasta) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideachas a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil de bhun Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Sa ráiteas príobháideachais seo, mínítear an fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an dóigh a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear iad, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Tugtar ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Thíos tá an t-eolas maidir leis an oibríocht phróiseála dar teideal “An chéad leibhéal den deasc chabhrach le haghaidh úsáideoirí sheirbhísí leictreonacha agus táirgí eile na hOifige Foilseachán” a fheidhmíonn aonad D.1 “Caidrimh le Páirtithe Leasmhara” in Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh.

2. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Cuspóir na hoibríochta próiseála: Bailíonn aonad D.1 “Caidrimh le Páirtithe Leasmhara” na hOifige Foilseachán do chuid eolais phearsanta agus baintear úsáid as chun freagra a thabhairt ar aon cheist nó chun dul i ngleic le haon saincheist theicniúil a luann tú agus tú ag déanamh teagmháil leis an gcéad leibhéal den deasc chabhrach.

Mar chuid den oibríocht phróiseála cláraítear na sonraí pearsanta a thugann tú dúinn nuair a dhéanann tú teagmháil linn agus úsáidtear iad chun freagra a thabhairt ort nuair atá d’fhiosrúchán nó do shaincheist theicniúil réitithe againn.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

3. Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil ar na cúiseanna seo a leanas:

- is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don institiúid nó don chomhlacht de chuid an Aontais;

- tá cead tugtha agat do shonraí pearsanta a phróiseáil chun ceann amháin nó níos mó de chríocha sonracha.

An bunús dlí atá leis an bpróiseáil: sainordú Oifig na bhFoilseachán, Cinneadh 2009/496/CE, Euratom ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle, ón gCoimisiún, ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí, ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus ó Choiste na Réigiún an 26 Meitheamh 2009 maidir le heagrú agus le hoibriú Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh.

4. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Chun an oibríocht phróiseála sin a dhéanamh, bailíonn aonad D.1 “Caidrimh le Páirtithe Leasmhara” san Oifig Foilseachán na catagóirí sonraí pearsanta seo a leanas:

I gcás teagmháil trí ríomhphost:seoladh ríomhphoist, céadainm agus sloinne, teanga agus tír chónaithe.

I gcás teagmháil ar an nguthán: uimhir ghutháin, céadainm agus sloinne, taifeadadh glaonna gutháin, teanga agus tír chónaithe.

I gcás teagmháil i litir (eisceachtúil): céadainm agus sloinne, seoladh poist, teanga agus tír chónaithe.

5. Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?

Ní choinníonn aonad D.1 “Caidrimh le Páirtithe Leasmhara” de chuid na hOifige Foilseachán do shonraí pearsanta ach amháin ar feadh na tréimhse is gá chun críocha bailiúcháin nó próiseála breise, is é sin chun na seirbhísí atá iarrtha a chur ar fáil duit.

Nuair nach bhfuil na seirbhísí ag teastáil uait a thuilleadh, coinneoidh muid do shonraí go ceann cúig bliana ar a mhéad agus ansin scriosfar iad.

6. Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?

Stóráiltear na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí a uaslódáladh, etc.) ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh nó ar fhreastalaithe a chonraitheoirí faoi chonradh 10685, 01/08/2018-31/07/2022 (creatchonradh in ord tosaíochta): Intrasoft International SA (2b, rue Nicolas Bové, 1253 Luxembourg) agus Sogeti Luxembourg (36, route de Longwy, 8080 Bertrange). Déantar na hoibríochtaí próiseála go léir i gcomhréir le Cinneadh (AE, Euratrom) Uimh. 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.

Tá conraitheoirí an Choimisiúin faoi cheangal clásal conarthach ar leith maidir le próiseáil ar bith a dhéantar ar do chuid sonraí thar ceann an Choimisiúin, agus tá siad faoi cheangal oibleagáidí rúndachta a thagann as an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (Rialachán ‘RGCS’ (AE) Uimh. 2016/679).

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá bearta teicniúla agus eagraíochtúla curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Ar na bearta teicniúla sin tá gníomhartha iomchuí chun dul i ngleic le slándáil ar líne, leis an mbaol go gcaillfí sonraí, go ndéanfaí sonraí a athrú nó go ndéanfaí rochtain neamhúdaraithe orthu, ag cur san áireamh an riosca atá i gceist leis an bpróiseáil agus na cineálacha sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Ar na bearta eagraíochtúla, ní dhéantar cead rochtana ar na sonraí pearsanta a thabhairt ach do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu leo chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

7. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Tugtar rochtain ar do shonraí pearsanta d’fhostaithe an Choimisiúin atá freagrach as an oibríocht phróiseála sin a fheidhmiú agus do na baill foirne atá údaraithe de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”. Tá ceangal ar na baill foirne sin cloí le comhaontuithe dlíthiúla rúndachta, agus nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

8. Cad iad na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagal 14 go hAirteagal 25) de Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725, go háirithe an ceart chun do shonraí pearsanta a rochtain, a cheartú nó a scriosadh agus an ceart chun srian a chur ar phróiseáil do shonraí pearsanta. Nuair is infheidhme, tá an ceart agat agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála agus tá an ceart agat maidir le hiniomparthacht sonraí.

Tá toilithe agat do shonraí pearsanta a chur ar fáil d’aonad D.1 “Caidrimh le Páirtithe Leasmhara” na hOifige Foilseachán le haghaidh na hoibríochta próiseála reatha. Is féidir leat do thoiliú a tharraingt siar am ar bith ach fógra a thabhairt don Rialaitheoir Sonraí. Ní dhéanfaidh an tarraingt siar difear do dhlíthiúlacht na próiseála a rinneadh sular tharraing tú siar an toiliú.

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá a gcuid sonraí teagmhála le fáil faoi Cheannteideal 9 thíos.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála ar leith amháin nó níos mó, déan cur síos orthu (i.e. a dtagairtí taifid mar atá sonraithe faoi Cheannteideal 10 thíos) i d’iarratas.

9. Sonraí teagmhála

 • An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoi bhailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, déan teagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí, aonad D.1 “Caidrimh le Páirtithe Leasmhara” na hOifige Foilseachán, info@publications.europa.eu.

 • Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) maidir le ceisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

 • An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Tá an ceart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (edps@edps.europa.eu) (i.e. gearán a dhéanamh leis) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

10. Tuilleadh eolais

Foilsíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí clár na n-oibríochtaí próiseála go léir ar shonraí pearsanta atá déanta ag an gCoimisiún, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Tá an clár le fáil ag an nasc seo: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tá an oibríocht phróiseála shonrach sin curtha le clár poiblí an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an tagairt taifid seo a leanas ag gabháil leis: DPR-EC-00493.