КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО ИСКАТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ БИЗНЕС

 • Като гражданин на ЕС имате право да:
  • учредите собствено предприятие във всяка страна от ЕС или в Исландия, Норвегия или Лихтенщайн,
  • учредите клон на съществуващо предприятие, което вече е регистрирано в страна от ЕС.
 • Изискванията са различни в отделните страни, но всички държави се насърчават да постигнат определени цели за подпомагане на създаването на нови предприятия:
  • учредяването да се извършва за не повече от три работни дни
  • да струва по-малко от 100 евро
  • всички процедури да се извършват чрез един-единствен административен орган
  • всички формалности по регистрирането да се извършват онлайн
  • регистрирането на дружество в друга страна от ЕС да е възможно онлайн (чрез националните звена за контакт).
 • Съществуват различни видове финансиране и помощ за стартиращите предприятия.
 • Научете повече: https://europa.eu/youreurope/startup_bg

КАК МОЖЕТЕ ДА ПРОДАВАТЕ
ПРОДУКТИТЕ
СИ В РАМКИТЕ
НА ЕС?

 • Като предприятие, което търгува в Европа, можете да се възползвате от единния пазар на ЕС, както и от някои търговски споразумения с други европейски държави. Това означава, че вашите стоки могат да се движат свободно на тази територия без допълнителни разходи или количествени ограничения. Това се нарича свободно движение на стоки.
 • След като вашият продукт влезе в ЕС, дори ако е произведен извън Съюза, той може да бъде транспортиран свободно в целия ЕС. Не забравяйте, че трябва да бъдат изпълнени определени митнически формалности, когато се изнасят или внасят стоки между ЕС и страни извън Съюза (включително държави, по отношение на които се прилага режим на свободно движение на стоки, в този случай: Европейското икономическо пространство, Швейцария, Турция, Андора и Сан Марино).
 • Ако вашите продукти са в съответствие с хармонизираните правила на ЕС, които имат за цел защита на потребителите, общественото здраве и околната среда, те могат свободно да бъдат транспортирани в рамките на ЕС, което означава, че не могат да бъдат налагани ограничения.
 • Ако продуктите ви не са обект на хармонизирани правила, те могат да бъдат обект на национални правила. В този случай пак можете да се възползвате от свободното движение на стоки въз основа на принципа на взаимно признаване.
 • Могат да бъдат налагани ограничения на продукти, ако те вредят на обществения интерес, например с цел защита на здравето и живота на хора, животни или растения или опазване на околната среда, обществената сигурност или обществения морал.
 • Научете повече:https://europa.eu/youreurope/selling_bg

А АКО ИСКАТЕ ДА ПРЕДОСТА-
ВЯТЕ УСЛУГИ
В ЧУЖБИНА?

 • Ако сте регистрирали предприятие, предоставящо услуги в страната, в която живеете, например проектантски или в друга страна от ЕС, без да създавате предприятие или клон там.
 • Това може да ви е от полза, ако искате:
  • временно да предоставяте услугите
  • да предоставяте вашите услуги на конкретен клиент, който живее там
  • да тествате пазара, преди да започнете да извършвате дейност и в чужбина.
 • Обикновено можете предоставяте услуги в чужбина, без да е необходимо да се съобразявате с всички административни процедури и правила в съответната страна. Възможно е обаче да трябва да уведомите публичните органи, че ще предлагате услуги в страната.
 • Ако предлагате телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и електронни услуги, те винаги ще се облагат с данък в страната, в която е клиентът. Режимът за съкратено обслужване на едно гише (режим MOSS) ви дава възможност да предоставяте тези услуги във всяка страна от ЕС, без да е необходимо да се регистрирате там.
  • Дори ако вашето предприятие е установено извън ЕС, можете да се възползвате от режима MOSS.
 • Не приемайте обаче, че със сигурност можете да предоставяте услуги, без да учредите предприятие на съответното място. Дали ще е възможно зависи от това колко често, колко дълго и колко редовно искате да предоставяте услуги, както и от вида на предоставяните услуги.
 • Съгласно правилата на ЕС дискриминацията между получателите на услуги заради тяхното гражданство или местожителство е забранена. Това означава, че:
  • вие автоматично имате право да получавате услуги от предприятия, намиращи се в други страни от ЕС,
  • не можете да откажете услуга или да третирате по различен начин евентуални клиенти от други страни от ЕС, освен ако нямате основателна причина за това.
 • Ако извършвате продажби онлайн, не можете да откажете доставка на клиенти в други страни от ЕС без основателна причина.
 • Научете повече:https://europa.eu/youreurope/services_bg и https://europa.eu/youreurope/moss_bg

ЩЕ БЪДАТ ЛИ ПРИЗНАТИ ВАШИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ?

 • Ако искате да работите в друга страна от ЕС и вашата професия е регулирана там, може да ви се наложи вашите професионални квалификации да бъдат официално признати, преди да започнете работа в новата страна.
 • Дадена професия е регулирана, ако, за да я практикувате, е нужно да притежавате определена академична степен, да положите специални изпити или да се регистрирате в професионална организация.
 • Ако професията ви не е регулирана във вашата страна, но е регулирана в страната от ЕС, в която искате да работите, може да ви се наложи да докажете, че сте практикували професията си във вашата страна поне една от последните 10 години.
 • Властите може да поискат да представите заверени копия и/или преводи от заклет преводач на определени основни документи във връзка със заявление за предоставяне на услуги в чужбина.
 • След като професионалните ви квалификации бъдат признати, все още може да е необходимо да се регистрирате в професионална организация, преди да можете да използвате професионалното си звание и да започнете да работите.
 • Научете повече: https://europa.eu/youreurope/pq_bg

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ:

https://europa.eu/youreurope/business_bg

Настоящата публикация е достъпна на 23 езика и в следните формати:

PDF PRINT