Raportul special
nr.05 2018

Energie din surse regenerabile pentru o dezvoltare rurală durabilă: sinergiile posibile sunt considerabile, dar rămân în mare parte nevalorificate

Informații despre raport O utilizare crescută a energiei din surse regenerabile este esențială pentru a se reduce atât emisiile de gaze cu efect de seră din UE, cât și dependența Uniunii de combustibilii fosili și de importurile de energie, contribuind astfel la securitatea aprovizionării acesteia cu energie. Mai mult, energia din surse regenerabile poate juca un rol important ca vector de dezvoltare durabilă în zonele rurale. În cadrul auditului său, Curtea a constatat că între politica în materie de energie din surse regenerabile și fondurile destinate să faciliteze dezvoltarea durabilă există sinergii posibile, dar acestea rămân în mare parte nevalorificate. Politica UE privind energia din surse regenerabile nu stabilește în mod suficient de explicit condițiile propice pentru corelarea cu succes a energiei din surse regenerabile cu dezvoltarea rurală. Finanțarea specifică disponibilă pentru dezvoltarea rurală ar putea juca un rol în atingerea obiectivelor privind energia din surse regenerabile stabilite la nivelul UE și la nivel național, dar statele membre nu au acordat întotdeauna prioritate proiectelor de energie din surse regenerabile care puteau contribui la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.

Această publicație este disponibilă în 23 de limbi și în următorul format:
PDF
PDF General Report

Sinteză

I

Energia din surse regenerabile este energia produsă din surse nefosile regenerabile care, considerate la o scară de timp umană, se refac în mod natural. Atât producția, cât și consumul de energie din surse regenerabile sunt în creștere în UE, dar este necesară continuarea eforturilor dacă se dorește îndeplinirea obiectivelor UE privind energia din surse regenerabile fixate, și anume ca ponderea acestui tip de energie în consumul final să ajungă la 20 % până în 2020 și la cel puțin 27 % până în 2030. Dacă UE dorește să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră pentru a respecta Acordul de la Paris privind schimbările climatice, încheiat în 2015, este esențial să se utilizeze mai multă energie din surse regenerabile. De asemenea, creșterea utilizării energiei din surse regenerabile ar putea reduce dependența UE de combustibilii fosili și de importurile de energie, contribuind astfel la securitatea aprovizionării sale cu energie. Sunt disponibile mai multe programe de finanțare naționale și ale UE pentru a încuraja producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, o astfel de sursă din partea UE fiind Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

II

Auditul Curții a examinat legătura dintre energia din surse regenerabile și dezvoltarea rurală. Curtea a analizat cadrul de politici al UE pentru energia din surse regenerabile în ansamblu și modul în care acesta a integrat aspectele specifice ale dezvoltării rurale. Curtea a evaluat dacă acest cadru utilizat pentru cheltuirea fondurilor alocate pentru dezvoltarea rurală a fost conceput și pus în aplicare astfel încât să faciliteze atât implementarea energiei din surse regenerabile, cât și o dezvoltare rurală durabilă.

III

Pe baza activității sale de audit, Curtea a concluzionat că între politica în materie de energie din surse regenerabile și FEADR există sinergii posibile care ar putea să faciliteze o dezvoltare rurală durabilă, însă, pentru moment, aceste sinergii rămân în mare parte nevalorificate.

IV

Deși mai multe studii au recomandat o abordare proactivă pentru a se debloca posibilele sinergii, Curtea a constatat că politica UE privind energia din surse regenerabile ar putea stabili într-o manieră mai explicită condițiile propice pentru corelarea cu succes a energiei din surse regenerabile cu dezvoltarea rurală. Curtea este de acord cu faptul că anumite instrumente prevăzute în propunerea de cadru de politică al UE privind energia din surse regenerabile au potențialul de a îmbunătăți această situație. Nici cadrul de durabilitate actual pentru bioenergie și nici cel propus (cu trimitere la producerea și utilizarea biomasei) nu asigură o bază adecvată pentru protejarea suficientă a zonelor rurale împotriva riscurilor socioeconomice și de mediu identificate și nici pentru valorificarea deplină a potențialului lor de promovare a dezvoltării durabile.

V

Finanțarea specifică disponibilă pentru dezvoltarea rurală poate juca un rol în atingerea obiectivelor UE și naționale privind energia din surse regenerabile, însă aceasta ar trebui să fie complementară dezvoltării durabile a zonelor rurale ale UE. Comisia nu a pus însă la dispoziție clarificări sau orientări suficiente în această privință și nici în ceea ce privește modul în care FEADR ar trebui să completeze schemele de finanțare existente la nivelul UE și la nivel național. Prin urmare, majoritatea statelor membre vizitate nu au acordat prioritate proiectelor de energie din surse regenerabile care puteau contribui la dezvoltarea rurală durabilă.

VI

În plus, Comisia nu dispune de informații cuprinzătoare privind cheltuielile din FEADR pentru energie din surse regenerabile în perioada de programare rurală 2007-2013 și modul în care acestea se încadrează în cheltuielile globale ale UE în domeniul energiei din surse regenerabile. Pe lângă aceasta, nu sunt disponibile decât informații limitate cu privire la ce s-a obținut cu ajutorul fondurilor cheltuite. În pofida unor îmbunătățiri în perioada de programare 2014-2020, deficiențele din sistemul de monitorizare persistă, în principal din cauza complicațiilor din exercițiul de programare și din cauza sferei restrânse a principalilor indicatori.

VII

Eșantionul de proiecte auditate de către Curte a inclus atât investiții care au permis furnizarea de energie din surse regenerabile către terți, cât și investiții prin care s-a urmărit producerea de energie pentru consumul propriu al titularilor de proiecte. Curtea a considerat că majoritatea proiectelor care au făcut obiectul vizitelor sunt o reușită, având în vedere impactul lor economic și de mediu pozitiv asupra dezvoltării rurale. Cu toate acestea, deficiențele din procedurile de selecție ale statelor membre au condus, de asemenea, la finanțarea unor proiecte care au creat un avantaj economic pentru titularii de proiecte, dar care nu au avut decât un impact limitat asupra zonelor rurale.

VIII

Pe baza acestor constatări, Curtea formulează următoarele recomandări:

 • La elaborarea viitoarei politici privind energia din surse regenerabile, Comisia și statele membre ar trebui să ia în considerare circumstanțele și nevoile zonelor rurale, în special atunci când stabilesc planurile energetice și climatice naționale integrate.
 • Comisia, împreună cu colegiuitorii, ar trebui să elaboreze viitorul cadru de politici pentru bioenergie într-un mod care să prevadă garanții mai bune împotriva utilizării unor surse nedurabile de biomasă pentru producția de energie.
 • Comisia ar trebui să precizeze scopul și rolul sprijinului din FEADR pentru investițiile în energia din surse regenerabile.
 • În ceea ce privește sprijinul din FEADR pentru energia din surse regenerabile, Comisia ar trebui să ceară statelor membre să pună la dispoziție, în cadrul rapoartelor lor anuale aprofundate de implementare din 2019, informații pertinente privind realizările obținute de proiectele privind energia din surse regenerabile în cadrul programelor.
 • Comisia ar trebui să consolideze, împreună cu statele membre, obligația de a se aplica proceduri de selecție relevante, astfel încât să se acorde sprijin doar proiectelor viabile de energie din surse regenerabile care prezintă avantaje clare pentru dezvoltarea rurală durabilă.

Introducere

Energia din surse regenerabile în UE

01

Energia din surse regenerabile este energia produsă din surse nefosile regenerabile care, considerate la o scară de timp umană, se refac în mod natural. Sursele regenerabile de energie includ energia solară și eoliană, energia oceanică și energia hidroelectrică, energia geotermală și bioenergia1, 2. Principalele tipuri de energie din surse regenerabile, tehnologiile relevante și aplicațiile tipice sunt prezentate în figura 1.

Figura 1

Surse regenerabile de energie, tehnologii și aplicații

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

02

Dacă UE dorește să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră pentru a respecta Acordul de la Paris privind schimbările climatice, încheiat în 2015, este esențial să se utilizeze mai multă energie din surse regenerabile. De asemenea, creșterea utilizării energiei din surse regenerabile ar putea reduce dependența UE de combustibilii fosili și de importurile de energie, contribuind astfel la securitatea aprovizionării sale cu energie.

03

În 2015, 26,7 % din energia primară produsă în UE a provenit din surse regenerabile (a se vedea figura 2). Producția de energie din surse regenerabile a crescut de la aproximativ 120 Mtep în 2005 la 205 Mtep în 2015 (o creștere de 71 %), în timp ce producția de energie primară din majoritatea celorlalte surse a scăzut în aceeași perioadă, atât în termeni absoluți, cât și în termeni relativi3.

Figura 2

Producția de energie primară în UE-28 în 2015 (% din total, pe bază de tone echivalent petrol)

Notă: În documentele statistice, sursele de biomasă includ lemnul și alți biocombustibili solizi, biogazul, biocombustibilii lichizi și deșeurile regenerabile (biodegradabile).

Sursa: Eurostat (nrg_100a) și (nrg_107a) (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports și http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics).

04

Figura 2 arată, de asemenea, că biomasa (inclusiv fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor) constituie de departe cea mai importantă sursă regenerabilă de energie din UE: aceasta reprezintă 63,3 % din totalul producției de energie din surse regenerabile. De aceea, sectorul agricol și cel forestier sunt deosebit de importante în acest context. În 2010, 48,5 % (80,7 Mtep) din energia din surse regenerabile produsă în UE a provenit din biomasă forestieră, în timp ce biomasa agricolă a reprezentat 10,6 % din acest total (17,6 Mtep)4.

Cadrul de politică al UE privind energia din surse regenerabile

05

Elementul-cheie al cadrului actual de politică al UE privind energia din surse regenerabile este Directiva privind energia din surse regenerabile. Directiva face parte integrantă din pachetul energie/climă pentru 2020 al UE5, care stabilește trei obiective ce trebuie să fie realizate până în 2020 la nivelul UE. Unul dintre aceste obiective prevede că 20 % din energia consumată în UE ar trebui să fie produsă din surse regenerabile6. Directiva stabilește, de asemenea, obiectivele naționale pentru proporția de energie care trebuie să fie consumată din surse regenerabile, aceasta variind între 10 % în Malta și 49 % în Suedia7. Un alt obiectiv prevăzut de directivă este acela ca 10 % din energia utilizată în sectorul transporturilor din toate statele membre să provină din surse regenerabile.

06

Directiva privind energia din surse regenerabile impune statelor membre să adopte planuri naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile și să prezinte Comisiei un raport o dată la doi ani cu privire la progresele lor în direcția atingerii obiectivelor în materie de energie din surse regenerabile. Pe baza acestor rapoarte individuale, Comisia întocmește un raport privind progresele înregistrate care să ofere o imagine de ansamblu asupra evoluțiilor politicii privind energia din surse regenerabile în UE8.

07

În 2014, Consiliul European a adoptat un nou cadru privind clima și energia, care stabilește noi obiective de îndeplinit până în 2030. Acestea prevăd că, până în anul respectiv, cel puțin 27 % din energia UE ar trebui să provină din surse regenerabile9. În acest scop, Comisia a prezentat mai multe propuneri legislative, în special în cadrul pachetului „Energie curată pentru toți europenii” (denumit și „Pachetul de iarnă”) din 30 noiembrie 2016. Acesta a inclus o propunere de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile (denumită în continuare „propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile”)10 și face, în prezent, obiectul procedurii legislative.

08

În propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile, Comisia a propus eliminarea obiectivelor naționale obligatorii pentru statele membre. Cu toate acestea, Comisia le-a solicitat statelor membre să nu înregistreze întârzieri în atingerea obiectivelor stabilite pentru 2020. În propunerea sa privind guvernanța uniunii energetice11, Comisia a invitat statele membre să elaboreze planuri energetice și climatice naționale integrate, astfel încât să se asigure că eforturile lor naționale sunt suficient de ambițioase și de coerente pentru a îndeplini obiectivele UE.

09

Deși energia din surse regenerabile reprezintă 26,7 % din energia produsă în UE (a se vedea figura 2), Raportul privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile publicat de Comisie în 2017 arată că ponderea acestui tip de energie din consumul total în UE atinsese doar 16 % în 2014. Acest lucru se explică prin faptul că mai mult de jumătate din energia consumată în UE a provenit din importurile nete (în principal, gaz și țiței)12. În același raport se mai afirmă că UE în ansamblul său și majoritatea statelor membre își vor îndeplini sau își vor depăși obiectivele pentru 2020. Cu toate acestea, prognozele anticipează, de asemenea, că Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos și Regatul Unit nu își vor îndeplini obiectivele naționale13.

Scheme de sprijin pentru energia din surse regenerabile

10

Pentru a stimula producția de energie din surse regenerabile și pentru a-și atinge obiectivele naționale în materie, statele membre au pus în aplicare diverse măsuri de politică. Acestea includ stimulente financiare, cum ar fi tarifele fixe sau primele pentru furnizarea de energie din surse regenerabile, și măsuri cum ar fi obligațiile privind cota însoțite de certificate verzi comercializabile. Se utilizează deseori combinații ale acestor instrumente, în special în sectorul energiei electrice. În sectorul încălzirii și răcirii, sprijinul se bazează în principal pe ajutoare pentru investiții și pe stimulente fiscale14.

11

Energia din surse regenerabile este o prioritate transversală relevantă pentru numeroase domenii de politică ale UE. UE acordă sprijin pentru energia din surse regenerabile în cadrul mai multor programe de finanțare. Acestea includ Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și programul Orizont 2020 și programul LIFE15.

12

Comisia nu a putut furniza informații recente cuprinzătoare privind sprijinul financiar global pentru energia din surse regenerabile acordat prin programele UE sau prin schemele naționale create de statele membre. Doar studiul Ecofys intitulat Subsidies and costs of EU energy (Subvențiile și costurile energiei în UE)16 prezintă estimări ale subvențiilor anuale acordate pentru energia din surse regenerabile în perioada 2008-2012. Conform acestor date, în 2012 s-au plătit 99,4 miliarde de euro din bani publici pentru sprijinirea sectorului energetic din UE, fondurile provenind în principal din bugetele naționale, iar 40,32 miliarde de euro din această sumă au fost alocați pentru energia din surse regenerabile. Tarifele fixe (23,8 miliarde de euro) și primele (6,4 miliarde de euro) pentru furnizarea de energie din surse regenerabile, alături de ajutoarele pentru investiții (4 miliarde de euro), au fost principalele tipuri de ajutor alocat pentru acest tip de energie.

Energia din surse regenerabile în cadrul de politică al UE privind dezvoltarea rurală

13

Documentele legislative și de politică ale UE identifică un impact potențial pozitiv al energiei din surse regenerabile asupra dezvoltării rurale. Directiva privind energia din surse regenerabile și propunerea de revizuire a acesteia conțin trimiteri la oportunitățile oferite de energia din surse regenerabile pentru ocuparea forței de muncă și pentru dezvoltarea regională, „în special în zonele rurale și în cele izolate”17.

14

Orientările strategice ale Comunității pentru dezvoltare rurală pentru perioada 2007-201318 și Regulamentul (CE) nr. 1698/200519 abordează aceste aspecte în contextul cadrului de politică privind dezvoltarea rurală. Considerațiile privind potențialul creat de producția și utilizarea de energie din surse regenerabile în zonele rurale au fost aprofundate în „bilanțul de sănătate”, un pachet de reformă al politicii agricole comune (PAC), asupra căruia miniștrii agriculturii din UE au convenit în noiembrie 2008. În acest context, miniștrii au recunoscut că energia din surse regenerabile este una dintre cele șase „noi provocări” identificate20.

15

În perioada de programare 2014-2020, sprijinul UE pentru dezvoltarea rurală, inclusiv sprijinul pentru proiectele de energie din surse regenerabile, este acordat într-un cadru nou. FEADR a devenit unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Acest cadru urmărește să permită o mai bună coordonare a diverselor fonduri, în scopul îmbunătățirii punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii21. Obiectivele strategice ale Strategiei Europa 2020 au fost transpuse în 11 obiective tematice la nivelul fondurilor ESI. Pentru FEADR, acestea au fost defalcate în șase priorități de dezvoltare rurală și 18 arii de intervenție22 (a se vedea figura 3). Opinia Curții privind noua procedură de programare este prezentată în Raportul special nr. 16/2017, intitulat „Programarea pentru dezvoltarea rurală: este necesar să se reducă complexitatea și să se pună un accent mai mare pe rezultate”.

Figura 3

Cadrul de dezvoltare rurală în perioada de programare 2014-2020

Sursa: Comisia Europeană, Rețeaua europeană de dezvoltare rurală [ENRD, Policy overview 2014-2020, (adaptat)] (https://enrd.ec.europa.eu/en/node/1587/policy-overview-2014-2020).

16

Energia din surse regenerabile este inclusă în aria de intervenție 5C, care se referă la „facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei”. Acest lucru înseamnă că măsurile FEADR care sprijină implementarea energiei din surse regenerabile ar trebui, în principiu, să fie încadrate în aria de intervenție 5C.

17

În cadrul politicii de dezvoltare rurală, sprijinul pentru investiții legate de implementarea energiei din surse regenerabile face obiectul gestiunii partajate între Comisie și statele membre. Programele de dezvoltare rurală sunt elaborate de statele membre și aprobate de Comisie. Statele membre selectează apoi proiectele pentru care se acordă finanțare, pe baza programelor prezentate.

Sfera și abordarea auditului

18

Curtea a examinat cadrul pentru energia din surse regenerabile, concentrându-se pe modul în care acesta a integrat aspectele dezvoltării rurale. Întrebarea principală de audit a fost următoarea: „Sprijinul acordat din FEADR pentru energia din surse regenerabile facilitează implementarea acestui tip de energie și dezvoltarea rurală durabilă?”

19

Curtea a analizat dacă și în ce fel instrumentele politicii privind energia din surse regenerabile utilizate la nivelul UE și al statelor membre au sprijinit în mod activ dezvoltarea rurală. Bioenergia este extrem de importantă pentru zonele rurale în care biomasa, în special culturile agricole, deșeurile animale și cele organice și biomasa lemnoasă, este ușor accesibilă. Există însă anumite riscuri socioeconomice și de mediu asociate cu utilizarea acestui tip de energie (punctele 23-41).

20

De asemenea, Curtea a examinat cadrul de politică privind dezvoltarea rurală și punerea în aplicare a acestuia la nivelul statelor membre, scopul fiind acela de a evalua dacă sprijinul din FEADR pentru energia din surse regenerabile a contribuit efectiv la o dezvoltare rurală durabilă (punctele 42-81).

21

Ținând seama de activitatea OCDE în acest domeniu23, Curtea a considerat că investițiile în energia din surse regenerabile contribuie la o dezvoltare rurală durabilă dacă acestea aduc unul sau mai multe dintre următoarele beneficii:

 • beneficii ecologice;
 • diversificarea veniturilor pentru fermieri și deținătorii de păduri;
 • locuri de muncă în cadrul întreprinderilor rurale și oportunități de afaceri pentru acestea;
 • infrastructură energetică și servicii noi și mai bune în zonele rurale;
 • noi surse de venituri pentru a sprijini infrastructurile și serviciile publice esențiale în zonele rurale.
22

Curtea a efectuat auditul în perioada septembrie 2016-mai 2017, colectând probe de audit din următoarele surse:

 • analize documentare și interviuri cu reprezentanți din cadrul a patru direcții generale ale Comisiei Europene: Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI), Direcția Generală Energie (DG ENER), Direcția Generală Mediu (DG ENV) și Direcția Generală Politici Climatice (DG CLIMA);
 • vizite de audit efectuate în cinci state membre: Bulgaria, Franța (Normandia Inferioară), Italia (Toscana), Lituania și Austria. Aceste state membre au fost selectate deoarece acoperă 53 % din cheltuielile planificate pentru aria de intervenție 5C și permit o acoperire geografică echilibrată. Curtea a analizat cele cinci programe de dezvoltare rurală relevante și alte documente pertinente și a avut întrevederi cu reprezentanți ai autorităților de management pentru dezvoltare rurală, ai agențiilor de plăți și ai ministerelor energiei din statele membre. Curtea a efectuat vizite la fața locului care au vizat 29 de proiecte de energie din surse regenerabile din perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020 și a avut întrevederi cu managerii de proiect (a se vedea anexa II); proiectele care au făcut obiectul vizitei Curții erau în principal investiții în instalații pe bază de energie din surse regenerabile, însă au inclus, de asemenea, o serie de proiecte de sprijin, printre care se numărau proiecte de management forestier sau investiții în situri de producție de așchii sau pelete de lemn;
 • un scurt sondaj la care au participat șase state membre (Irlanda, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România și Slovenia) care alocaseră finanțare FEADR în cuantum redus sau care nu alocaseră deloc finanțare FEADR pentru aria de intervenție 5C. Curtea a urmărit să afle prin acest sondaj de ce statele membre respective procedaseră astfel;
 • întâlniri consultative cu părțile interesate relevante, inclusiv cu Asociația Europeană a Biomasei (AEBIOM) și cu BirdLife, pentru a discuta potențialele beneficii și riscuri legate de durabilitate pe care le prezintă bioenergia.

Observații

Cadrul de politică al UE privind energia din surse regenerabile ar putea valorifica mai bine oportunitățile de implementare a acestui tip de energie în zonele rurale, atenuând în același timp riscurile conexe

23

În prezenta secțiune, Curtea examinează dacă prin cadrul de politică privind energia din surse regenerabile se încurajează emergența beneficiilor potențiale oferite de acest tip de energie în zonele rurale, atenuându-se în același timp riscurile socioeconomice și de mediu conexe. Curtea s-a concentrat pe cazul special al bioenergiei, întrucât aceasta este tipul de energie din surse regenerabile care prezintă legătura cea mai evidentă cu zonele rurale.

Oportunitățile oferite de energia din surse regenerabile pentru dezvoltarea rurală nu au fost valorificate suficient

Studiile indică efecte potențial pozitive ale energiei din surse regenerabile asupra dezvoltării rurale, …
24

Mai multe studii indică faptul că proiectele de energie din surse regenerabile pot fi dezvoltate în beneficiul intereselor locale și al dezvoltării rurale durabile24. De exemplu, energia din surse regenerabile poate crea într-adevăr locuri de muncă directe (în exploatarea și întreținerea echipamentelor, de exemplu), chiar dacă majoritatea locurilor de muncă pe termen lung sunt indirecte și pot fi găsite de-a lungul întregului lanț de aprovizionare (în construcții, în industria prelucrătoare sau în silvicultură și în agricultură, în cazul biomasei). În unele cazuri, studiile pe care Curtea le-a examinat au arătat că fabricarea componentelor pentru panourile solare sau pentru turbinele eoliene a reușit să revigoreze instalații de fabricare existente, care nu mai fuseseră niciodată utilizate pentru producția de energie. Unele studii au semnalat inovații (de exemplu, dezvoltarea unor produse, practici și politici noi) în zonele rurale dotate cu instalații pe bază de energie din surse regenerabile. Energia din surse regenerabile poate fi o sursă nouă de venituri pentru fermieri sau pentru proprietarii de păduri, dar și pentru proprietarii de terenuri sau pentru autoritățile locale. În plus, producându-și propria energie, comunitățile rurale pot deveni mai puțin dependente de fluctuațiile de preț înregistrate de combustibilii convenționali.

25

Cu toate acestea, pentru a se maximiza beneficiile economice ale implementării energiei din surse regenerabile pentru zonele rurale, studiile subliniază că este nevoie de o abordare a politicii de dezvoltare rurală care să fie bine adaptată la condițiile și oportunitățile locale și care să se axeze pe competitivitatea zonelor rurale. În acest scop, trebuie să se ia în considerare anumiți factori-cheie (a se vedea caseta 1).

Caseta 1

Factori-cheie pentru corelarea cu succes a energiei din surse regenerabile cu dezvoltarea rurală

În studiul intitulat Linking Renewable Energy to Rural Development (Corelarea energiei din surse regenerabile cu dezvoltarea rurală), OCDE a identificat următorii factori-cheie25:

 • Includerea strategiilor privind energia în strategia de dezvoltare economică locală, astfel încât acestea să reflecte potențialul și necesitățile locale
 • Integrarea energiei din surse regenerabile în lanțuri de aprovizionare mai mari din economiile rurale, cum ar fi agricultura, silvicultura, producția tradițională și ecoturismul
 • Limitarea subvențiilor, atât ca sferă, cât și ca durată, și utilizarea acestora numai pentru încurajarea proiectelor de energie din surse regenerabile care sunt pe punctul de a deveni viabile pe piață
 • Evitarea impunerii unor tipuri de energie din surse regenerabile în zone care nu se pretează la tipurile respective
 • Axarea pe tehnologii relativ mature, cum ar fi căldura produsă din biomasă, centralele hidroelectrice de mici dimensiuni și energia eoliană
 • Crearea unui sistem energetic integrat, bazat pe rețele mici, capabile să sprijine activități de producție
 • Recunoașterea faptului că energia din surse regenerabile concurează cu alte sectoare pentru mijloacele de producție, în special pentru terenuri
 • Evaluarea proiectelor potențiale folosind criterii de investiții și nu nivelurile subvențiilor pe termen scurt
 • Asigurarea acceptării sociale pe plan local, prin garantarea unor beneficii clare pentru comunitățile locale și prin implicarea acestora în proces
26

Experiența obținută din implementarea energiei din surse regenerabile în zonele rurale din Norvegia, Suedia și Finlanda subliniază importanța cooperării locale pentru a încuraja acest tip de energie și dezvoltarea rurală. Exemplele respective implică, în principal, biomasă forestieră26. Modelul tipic al acestor „comunități de bioenergie” include producători de biomasă, industrii forestiere de prelucrare, autorități locale și organizații locale ale societății civile. Aceste părți interesate colaborează deseori cu firme de consultanță sau cu institute de cercetare.

… însă politica UE privind energia din surse regenerabile ar putea urmări într-un mod mai activ aceste beneficii
27

Curtea a constatat că actualul cadru de politică al UE privind energia din surse regenerabile ar putea încuraja într-un mod mai eficace proiectele de energie din surse regenerabile care aduc beneficii zonelor rurale.

 1. Documentele legislative și de politică ale UE menționează un impact potențial pozitiv al energiei din surse regenerabile asupra dezvoltării rurale. Cu toate acestea, deși în considerentele Directivei privind energia din surse regenerabile se face trimitere la contribuția implementării acestui tip de energie la dezvoltarea durabilă, partea dispozitivă a directivei nu conține prevederi în legătură cu promovarea dezvoltării rurale.
 2. În planurile naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile și în rapoartele de progres relevante se face legătura doar într-o mică măsură între energia din surse regenerabile și dezvoltarea rurală. FEADR este menționat rar ca sursă de finanțare pentru proiectele de energie din surse regenerabile. De asemenea, în statele membre vizitate există o lipsă aparentă de coordonare între diversele ministere care se ocupă de politica privind energia din surse regenerabile și de politica de dezvoltare rurală.
28

Constatările Curții sunt susținute de studiul intitulat Impacts of Renewable Energy on European Farmers (Impactul energiei din surse regenerabile asupra fermierilor europeni) (decembrie 2011) și de Comitetul Economic și Social European (CESE), care sugerează că statele membre ar fi trebuit să dezvolte strategii pentru a corela dezvoltarea rurală cu implementarea energiei din surse regenerabile, însă nu au făcut acest lucru27.

29

Cu toate acestea, în unele state membre, Curtea a găsit și exemple pozitive de strategii privind energia din surse regenerabile care iau în considerare dimensiunea rurală (a se vedea caseta 2).

Caseta 2

Exemple pozitive de strategii pentru energia din surse regenerabile care iau în considerare zonele rurale

În Austria, programul „Klima- und Energie-Modellregionen” (KEM) este finanțat din fondul național pentru climă și energie începând din 2009. Acest program invită regiunile să dezvolte și să pună în aplicare concepte cu o logică ascendentă privind acțiunile în domeniul climei și al energiei, pentru a satisface cererea de energie combinând în mod inteligent producerea de energie din surse regenerabile, eficiența energetică sporită și controalele inteligente, în funcție de propriul lor potențial și de propriile necesități. În prezent, 99 de regiuni participă la programul KEM, acoperind 65 % din zonele rurale din Austria.

Franța are un plan strategic referitor la digestia anaerobă care este destinat zonelor rurale, denumit EMAA („Énergie Méthanisation Autonomie Azote”). Obiectivul acestuia este de a se construi 1 000 de digestoare anaerobe în exploatațiile agricole din Franța până în 2020. Scopul EMAA este de a dezvolta un model francez pentru creșterea la maximum a externalităților pozitive ale digestiei anaerobe (cum ar fi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sau recuperarea diferitor tipuri de deșeuri organice) și de a asigura o sursă de venit suplimentară pentru fermieri. La sfârșitul anului 2015, în exploatațiile agricole din Franța existau 236 de digestoare anaerobe.

30

Declarația de la Conferința europeană privind dezvoltarea rurală, care a avut loc la Cork în septembrie 201628, pledează pentru mecanisme de analiză a politicilor din perspectiva mediului rural (rural proofing) pentru a asigura faptul că „potențialul rural de oferi soluții inovatoare, durabile și favorabile incluziunii” este reflectat în politicile și strategiile Uniunii. Procesul de analiză a politicilor din perspectiva mediului rural înseamnă găsirea celor mai bune moduri de a pune în aplicare diferitele politici în zonele rurale, precum și asigurarea faptului că zonele rurale beneficiază de rezultate echitabile în cadrul politicilor respective29. În mai 2017, Comisia a afirmat că a început să examineze studiile relevante și experiențele statelor membre. Rezultatele acestei activități pot fi utilizate pentru a dezvolta un mecanism de analiză a politicilor din perspectiva mediului rural.

31

În cadrul pachetului „Energie curată pentru toți europenii” (a se vedea punctul 7), Comisia a propus o serie de dispoziții și de instrumente care ar putea spori efectele potențial pozitive ale implementării energiei din surse regenerabile pentru dezvoltarea rurală.

 1. Planurile naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile ar putea fi înlocuite cu planuri climatice și energetice integrate care, în opinia Comisiei, vor acoperi mai bine problematica zonelor rurale și preocupările autorităților competente, simplificând totodată raportarea prin evitarea suprapunerilor.
 2. Regulamentul privind guvernanța30 impune statelor membre să ia în considerare toate părțile interesate și să utilizeze mai bine sinergiile din diversele sectoare.
 3. Propunerea Comisiei de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile a introdus dispoziții referitoare la consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile și la comunitățile de energie din surse regenerabile31. Acestea urmăreau să abiliteze consumatorii autonomi să producă, să stocheze, să consume și să vândă energie electrică din surse regenerabile fără a se confrunta cu sarcini disproporționate și să permită comunităților locale să se implice și să ajute la elaborarea unor strategii specifice pentru a îmbunătăți acceptarea și implementarea energiei din surse regenerabile, deblocând astfel potențialul existent în zonele rurale.

Curtea consideră că aceste propuneri ale Comisiei reprezintă măsuri utile pentru îmbunătățirea integrării dimensiunii rurale în politica UE privind energia din surse regenerabile.

Cadrul de politică al UE privind energia din surse regenerabile nu abordează pe deplin riscurile socioeconomice și de mediu pe care le prezintă bioenergia pentru zonele rurale

32

Bioenergia nu este un sinonimă cu energia durabilă. Durabilitatea bioenergiei depinde în mare măsură de modul în care este produsă și utilizată biomasa. Producerea și utilizarea biomasei pot fi nedurabile, de exemplu dacă afectează negativ oamenii, mediul sau resursele naturale, într-un mod care compromite capacitatea generațiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor.

33

Bioenergia este energia din surse regenerabile care prezintă legătura cea mai clară cu zonele rurale. Materiile prime32 utilizate pentru producerea bioenergiei sunt extrase, în aproape toate cazurile, din zonele rurale. Cultura și extragerea de biomasă agricolă și forestieră oferă oportunități pentru diversificarea veniturilor exploatațiilor, pentru crearea de locuri de muncă și pentru prestarea de noi servicii rurale, precum și oportunități de afaceri.

34

În cazul în care biomasa solidă, biogazul sau biometanul înlocuiesc utilizarea combustibililor fosili convenționali, acestea au potențialul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, după cum se ilustrează în figurile A1 și A2 din anexa I. Acest potențial variază în funcție de sistemul de producție de biomasă agricolă sau forestieră, precum și în funcție de sistemul de producție de biogaz și de biometan.

35

În același timp însă, bioenergia implică și riscuri socioeconomice și de mediu pentru zonele rurale. De exemplu, schimbarea destinației terenurilor, intensificarea exploatării pădurilor sau cultivarea intensivă a culturilor energetice pot determina o reducere a biodiversității, degradarea solului sau stres hidric și poluare (a se vedea caseta 3). De asemenea, arderea biomasei lemnoase poate genera emisii mai mari de anumiți poluanți atmosferici nocivi33 și, în prezent, se discută dacă biomasa lemnoasă este într-adevăr neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon (a se vedea caseta A1)34. Curtea a identificat 16 riscuri socioeconomice și de mediu asociate cu producerea și utilizarea bioenergiei (a se vedea tabelul 1, precum și tabelele A2 și A3 din anexa I)35. Comisia a analizat riscurile asociate cu producția și utilizarea de bioenergie în Evaluarea de impact privind durabilitatea bioenergiei, care a fost pregătită pentru reformarea Directivei privind energia din surse regenerabile36.

Caseta 3

Stimulentele pentru producția de biogaz în Germania au încurajat cultivarea nedurabilă a culturilor energetice

Germania este cel mai mare producător de biogaz din Europa (cu 10 846 de instalații de producție, reprezentând 63 % din totalul instalațiilor de acest tip din UE). Energia electrică obținută din biogaz reprezintă 16,8 % din energia din surse regenerabile produsă în Germania37.

Producția de biogaz a fost stimulată puternic după anul 2000 prin dispozițiile Legii privind sursele regenerabile de energie (EEG). În temeiul legii respective, instalațiile de biogaz au beneficiat de racordare prioritară la rețeaua electrică. De asemenea, acestea au putut vinde energie electrică/biogaz la un tarif fix stabilit pe 20 de ani. Modificările aduse legii în 2004 și în 2009 au introdus bonusuri suplimentare, cum ar fi un bonus pentru utilizarea culturilor energetice. Majoritatea instalațiilor de biogaz din Germania utilizează un amestec de culturi energetice și gunoi de grajd ca materii prime.

În 2013, o suprafață de aproximativ 1 157 000 de hectare (6,9 % din suprafața agricolă utilizată) a fost utilizată pentru a produce culturi energetice, în principal porumb de siloz (73 %). Utilizarea intensificată a culturilor energetice, în special a porumbului, a generat însă controverse, legate în special de probleme de concurență (utilizarea biomasei, utilizarea solului), de creșterea chiriilor pentru terenuri, de schimbarea destinației terenurilor (rotația mai rapidă a culturilor, intensificarea aratului, mai puține pășuni permanente) și de surplusuri de nutrienți și a antrenat în același timp probleme de acceptare de către populație38, 39.

Mai multe modificări ale legii, adoptate în 2012, 2014 și 2017 (referitor la plăți mai reduse, la eliminarea bonusurilor etc.), au vizat încetinirea creșterii sectorului și au încurajat utilizarea deșeurilor în locul culturilor energetice. O modificare similară a legislației a avut loc recent în Italia, al doilea cel mai mare producător de biogaz din Europa40.

36

Legislația UE în vigoare în prezent41 stabilește criterii de durabilitate pentru biocombustibili și biolichide42. De la data adoptării (2009) și a modificării (2015) acestor criterii, durabilitatea bioenergiei face obiectul unor dezbateri continue. Prin urmare, în pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Comisia a prezentat criterii de durabilitate care s-ar aplica și pentru alte tipuri de bioenergie, cum ar fi bioenergia pe bază de combustibili proveniți din biomasă solidă și gazoasă utilizați pentru producția de căldură și energie electrică.

37

Propunerea Comisiei conține două tipuri de criterii de durabilitate:

 1. criterii care stabilesc anumite limite în ceea ce privește producerea combustibililor din biomasă agricolă și forestieră; și
 2. criterii care impun un procent minim de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru diverse instalații care utilizează biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă.
38

Curtea a examinat dacă și în ce măsură aceste criterii acoperă riscurile identificate de Curte și dacă acest cadru propus43 asigură o bază adecvată pentru implementarea energiei durabile din surse regenerabile în zonele rurale.

39

Criteriile incluse în propunerea Comisiei nu reprezintă o condiție obligatorie pentru introducerea bioenergiei pe piață. În schimb, ele sunt obligatorii atunci când:

 1. producția de bionergie este luată în calcul în vederea contribuției la obiectivul în materie de energie din surse regenerabile și pentru măsurarea respectării obligațiilor referitoare la energia din surse regenerabile;
 2. se stabilesc tipurile de biomasă utilizate pentru producerea de energie care sunt eligibile pentru sprijin financiar.
40

Propunerea nu acoperă toate culturile și utilizările și nici mai multe tipuri de instalații (a se vedea punctul A3). Doar 3 din cele 16 riscuri identificate de Curte au fost abordate în întregime în propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile, iar 2 riscuri au fost tratate în alte acte legislative; alte 11 riscuri au fost tratate doar parțial. Riscurile care nu au fost abordate sunt legate, în principal, de intensificarea practicilor agricole și a exploatării pădurilor, de arderea biomasei și de emisiile de poluanți pe parcursul ciclului de viață rămas al bioenergiei (a se vedea tabelul 1, precum și tabelele A2 și A3 din anexa I). Analiza detaliată a Curții și concluziile care sprijină tabelul 1 sunt prezentate în anexa I.

Tabelul 1

Acoperirea riscurilor legate de durabilitate aferente bioenergiei în propunerea Comisiei de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile

  Riscuri legate de durabilitate Riscul a fost abordat?
(1) Declinul biodiversității

1(a)din cauza schimbării directe a destinației terenurilor (de exemplu, despădurire, dispariția zonelor protejate)

 

1(b)din cauza intensificării practicilor agricole (de exemplu, reducerea diversității culturilor)

 

1(c)din cauza intensificării exploatării pădurilor

 
(2) Degradarea solului

2(a)din cauza schimbării directe a destinației terenurilor (care conduce, de exemplu, la pierderi de carbon din sol sau la eroziune)

 

2(b)din cauza intensificării practicilor agricole (care conduce, de exemplu, la compactare, la pierderea fertilității solurilor sau la eroziune)

 

2(c)din cauza intensificării exploatării pădurilor (care conduce, de exemplu, la pierderea fertilității solurilor din păduri din cauza extracției nutrienților – reziduurile forestiere)

 
(3) Stres hidric și poluare

3(a)din cauza schimbării directe a destinației terenurilor (de exemplu, modificarea echilibrului hidric)

 

3(b)din cauza intensificării practicilor agricole (de exemplu, irigare, fertilizare)

 

3(c)din cauza intensificării exploatării pădurilor (de exemplu, modificarea echilibrului hidric)

 
(4) Emisii de gaze cu efect de seră

4(a)din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe toată durata ciclului de viață, excluzând carbonul biogen (de exemplu, prin utilizarea îngrășămintelor, transportul biomasei, scurgerile de metan din instalațiile de biogaz)

 

4(b)din cauza efectelor indirecte [de exemplu, schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC) antrenată de dislocarea culturilor alimentare, păduri mai tinere]

 

4(c)din cauza emisiilor de CO2 generate de arderea biomasei (emisii biogene)

 
(5) Poluarea aerului

5(a)din cauza arderii biomasei (de exemplu, particule în suspensie, SO2…)

 

5(b)din cauza emisiilor de poluanți pe parcursul ciclului de viață rămas al bioenergiei (de exemplu, transportul biomasei)

 
(6) Riscuri socioeconomice

6(a)utilizarea ineficientă a biomasei (inclusiv din cauza neaplicării principiului utilizării în cascadă sau din cauza unor metode suboptime de conversie a biomasei în energie)

 

6(b)concurența cu utilizările existente (de exemplu, producția de alimente, industria lemnului pentru hârtie și a celulozei)

 

Legendă:

     
Riscul a fost abordat Riscul a fost abordat parțial Riscul nu a fost abordat

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

41

Stabilirea unor obiective privind energia din surse regenerabile în combinație cu scheme de sprijin din fonduri publice pentru bioenergie stimulează utilizarea acesteia. O astfel de abordare a fost deja aplicată, în special în sectorul transporturilor și în sectorul energiei electrice, încă de la începutul anilor 2000. O parte din această bioenergie este importată: în 2015, UE a importat 34 % din peletele de lemn utilizate și 9,5 % din biocombustibilii lichizi consumați44. Curtea consideră că, în lipsa unor garanții suficiente (criteriile de durabilitate fiind necorespunzătoare), faptul că propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile încurajează producerea și utilizarea bioenergiei prin obiective ambițioase în materie de energie din surse regenerabile, în combinație cu stimulente financiare, constituie un risc, deoarece acest lucru poate conduce la creșterea utilizării biomasei nedurabile pe termen lung. Prin urmare, cadrul propus nu asigură o bază adecvată pentru valorificarea deplină a potențialului zonelor rurale pentru dezvoltare durabilă.

FEADR nu urmărește suficient obiectivele de dezvoltare rurală prin cheltuielile efectuate pentru energia din surse regenerabile

42

Statele membre pot decide să finanțeze investiții în energie din surse regenerabile prin FEADR. Politica UE de dezvoltare rurală urmărește să ajute zonele rurale ale UE să facă față provocărilor economice, sociale și de mediu. Prin urmare, investițiile în energie din surse regenerabile finanțate prin FEADR ar trebui să fie în mod clar în beneficiul zonelor rurale. În următoarele secțiuni, Curtea examinează dacă Comisia și statele membre au elaborat și au pus în aplicare strategii și măsuri adecvate și dacă pot demonstra realizările obținute grație sprijinului acordat prin FEADR în ceea ce privește atât implementarea energiei din surse regenerabile, cât și dezvoltarea rurală durabilă.

Energia din surse regenerabile nu este luată în considerare în mod adecvat în exercițiul de programare privind dezvoltarea rurală

43

FEADR poate sprijini proiecte care contribuie în același timp la implementarea energiei din surse regenerabile și la o dezvoltare rurală durabilă. Pentru a promova un raport costuri-beneficii mai bun, finanțarea din FEADR pentru energia din surse regenerabile ar trebui să se bazeze pe o strategie solidă și să fie acordată în funcție de necesități identificate și cuantificate în mod temeinic. De asemenea, aceasta ar trebui să fie coordonată cu alte surse de finanțare disponibile și cu alte instrumente de politică, cum ar fi planurile naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile.

44

Beneficiarii proiectelor de energie din surse regenerabile pot recupera o parte din costurile de investiții prin vânzarea energiei produse la prețuri preferențiale sau la prețul pieței ori pot îmbunătăți performanța economică a operațiunilor lor. Cu toate acestea, în cazul în care sprijinul pentru investiții din FEADR este completat de tarife fixe atractive pentru furnizarea de energie din surse regenerabile, există riscul compensării în exces și al acordării unui ajutor de stat ilegal sub formă de avantaj financiar pentru beneficiari, lucru confirmat de un audit al Comisiei în Bulgaria. Diversele abordări adoptate de statele membre pe care Curtea le-a vizitat sunt prezentate în caseta 4.

Caseta 4

Diversele abordări adoptate de statele membre pentru combinarea sprijinului din FEADR cu tarifele fixe pentru furnizarea de energie din surse regenerabile

În Bulgaria și în Franța, combinarea tarifelor fixe pentru furnizarea de energie din surse regenerabile cu sprijinul din FEADR a fost autorizată în perioada de programare 2007-2013. În urma unui audit în Bulgaria, Comisia a propus corecții financiare deoarece a considerat că această abordare constituia un ajutor de stat ilegal acordat sub forma unui avantaj financiar pentru beneficiari. Prin urmare, autoritățile bulgare au scăzut în mod retroactiv tarifele fixe, cu scopul de a reduce corecția inițială propusă. Curtea nu deține informații privind modificări similare în Franța.

Lituania nu a autorizat, în general, acest tip de sprijin combinat. Cu toate acestea, unul dintre beneficiarii vizitați a formulat o acțiune în justiție și, în cele din urmă, a obținut să beneficieze atât de tarife fixe pentru furnizarea de energie din surse regenerabile, cât și de sprijin pentru investiții din FEADR.

În Austria și în Italia (Toscana), în perioada de programare 2007-2013, a fost posibil să se beneficieze în același timp de tarife fixe pentru furnizarea de energie din surse regenerabile și de finanțare din FEADR, dar aceasta din urmă a fost mai redusă pentru proiectele care primeau sprijin sub formă de tarife fixe. În perioada de programare 2014-2020, nu este permisă combinarea sprijinului din FEADR cu sprijinul sub formă de tarife fixe.

Nu se cunosc cheltuielile totale planificate pentru energia din surse regenerabile în cadrul diferitelor fonduri ale UE
45

Nu sunt disponibile date complete privind cheltuielile planificate pentru investiții în energie din surse regenerabile în perioada de programare 2014-2020 din fondurile ESI, în general, și din FEADR, în special. Obiectivul tematic nr. 4 al fondurilor ESI, „Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon” – care reprezintă cheltuieli planificate în valoare de 44 814 milioane de euro45 –, include energia din surse regenerabile, dar și eficiența energetică și mobilitatea urbană durabilă. Prin urmare, Comisia nu are o imagine clară a contribuției planificate a investițiilor din fonduri ESI la implementarea energiei din surse regenerabile.

46

FEADR reprezenta aproximativ 11 % din fondurile ESI alocate pentru obiectivul tematic nr. 4 (circa 5 027 de milioane de euro46), în timp ce cheltuielile planificate din FEADR pentru aria de intervenție 5C se ridicau la 798,9 milioane de euro pentru perioada de programare 2014-2020 (a se vedea figura 4). Trebuie precizat însă că investițiile din cadrul acestei arii de intervenție nu se referă numai la energia din surse regenerabile, ci și la alte aspecte ale bioeconomiei, cum ar fi furnizarea și utilizarea subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare.

47

Pe de altă parte, statele membre pot pune în aplicare proiecte cu componente privind energia din surse regenerabile în cadrul altor arii de intervenție (a se vedea punctele 55-58), ceea ce complică și mai mult analiza contribuției FEADR la finanțarea energiei din surse regenerabile. Ca urmare a sondajului realizat, Curtea a constatat (a se vedea punctul 22) că România (a se vedea caseta 6) și Slovenia, de exemplu, au decis să aloce doar un nivel scăzut de finanțare sau să nu aloce deloc finanțare pentru aria de intervenție 5C, deoarece au considerat că alte arii de intervenție, cum ar fi 2A, 3A, 6A sau 6B, sunt mai potrivite. Țările de Jos și Polonia au răspuns că nu au programat niciun fel de cheltuieli din FEADR pentru energia din surse regenerabile, deoarece au considerat că alte fonduri ESI și programele lor naționale proprii sunt suficiente pentru a sprijini implementarea acestui tip de energie în zonele rurale.

Figura 4

Alocarea de fonduri, per stat membru, pentru aria de intervenție 5C în perioada 2014-2020 și cheltuielile suportate, conform situației de la 12 octombrie 2017 (în milioane de euro)

Sursa: Comisia Europeană (SFC), 12 octombrie 2017.

48

La jumătatea perioadei de programare, fuseseră suportate cheltuieli în valoare de doar 40,9 milioane de euro (5,1 % din bugetul total de 800 de milioane de euro)47. Întârzierile semnificative în punerea în aplicare a programelor pentru energia din surse regenerabile pot reflecta dificultățile legate de programarea ariilor de intervenție (a se vedea punctele 55-58), pe lângă întârzierile în adoptarea programelor de dezvoltare rurală și timpul necesar pentru ca statele membre să elaboreze noul cadru și să se adapteze la acesta.

Există o marjă de ameliorare a legăturii între nevoile identificate și abordarea prevăzută în programele de dezvoltare rurală în materie de finanțare a energiei din surse regenerabile
49

Orientările Comisiei privind programarea strategică pentru perioada 2014-2020 prevedeau că „descrierea strategiei (logica de intervenție) ar trebui să justifice alegerea, combinarea și stabilirea măsurilor prioritare în materie de dezvoltare rurală în lumina rezultatelor analizei SWOT și a necesităților identificate. Aceasta ar trebui să ierarhizeze diversele necesități identificate și să justifice ordinea de prioritate stabilită”. În acest scop, Comisia analizează considerațiile strategice ale statelor membre referitoare la implementarea energiei din surse regenerabile în etapa de aprobare a programelor de dezvoltare rurală.

50

Comisia oferă statelor membre orientări prin intermediul grupurilor operative, al comitetelor de monitorizare, al listelor de verificare, al orientărilor privind măsurile (așa-numitele „fișe de măsuri”) etc. pentru a facilita elaborarea și punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală. Documentele de orientare nu discută însă în mod explicit considerațiile strategice legate de energia din surse regenerabile și nici ce ar trebui să se obțină prin investițiile din FEADR în acest tip de energie, felul în care ele ar trebui să aducă o valoare adăugată în zonele rurale sau modul în care FEADR ar trebui să vină în completarea schemelor de finanțare ale UE și a schemelor naționale existente.

51

Curtea a constatat că toate cele cinci programe de dezvoltare rurală pe care le-a examinat conțineau elementele obligatorii în ceea ce privește stabilirea obiectivelor, necesitățile și considerațiile strategice privind energia din surse regenerabile, dar niciunul dintre acestea nu includea o analiză cuprinzătoare sau o cuantificare a nevoilor financiare asociate. Cu excepția Austriei, statele membre vizitate nu au utilizat în mod eficace necesitățile identificate și analizele SWOT pentru a-și aprofunda abordarea strategică în ceea ce privește energia din surse regenerabile în cadrul programelor lor de dezvoltare rurală, abordare care a rămas la un nivel foarte general. Alte deficiențe au fost legate de punerea în aplicare și de modificările pe termen scurt ale strategiilor inițiale (a se vedea caseta 5).

Caseta 5

Modificări ale abordării inițiale prevăzute în programele de dezvoltare rurală în materie de finanțare a energiei din surse regenerabile

Bulgaria: strategia privind energia din surse regenerabile nu era adaptată la recomandările evaluatorului și la condițiile de piață

În Bulgaria, peste 90 % din proiectele de energie din surse regenerabile aprobate în perioada 2007-2013 au fost legate de energia solară – care a beneficiat și de tarife fixe atractive pentru vânzările de energie electrică. Evaluarea la jumătatea perioadei a programului de dezvoltare rurală din Bulgaria din perioada 2007-2013 arăta că potențialul Bulgariei pentru producerea de biomasă nu a fost exploatat pe deplin, în principal din cauza unor factori de piață externi. Remarcând numărul mare de proiecte privind energia solară, evaluatorul a recomandat să se pună în aplicare un sprijin din FEADR mai echilibrat pentru diversele tipuri de energie din surse regenerabile. Autoritățile nu și-au adaptat însă strategia pentru a lua în considerare, pentru a doua jumătate a perioadei de programare 2007-2013, potențialul biomasei, de exemplu. În Bulgaria, investițiile în proiecte de vânzare de energie nu mai sunt eligibile în perioada de programare 2014-2020.

Franța (Normandia Inferioară): necesitățile identificate în materie de energie din surse regenerabile vor trebui acoperite cu numai jumătate din finanțarea FEADR planificată inițial

În august 2015, Comisia a aprobat programul de dezvoltare rurală pentru regiunea franceză Normandia Inferioară, care se baza pe necesitățile identificate de regiunea însăși. În martie 2017, Normandia Inferioară a prezentat o versiune modificată a programului său de dezvoltare rurală. Aceasta s-a concretizat printr-o scădere cu 48 % a fondurilor FEADR pentru energie din surse regenerabile alocate în cadrul ariei de intervenție 5C, de la 14,6 la 7,6 milioane de euro. Nu este clar dacă necesitățile identificate inițial în programul de dezvoltare rurală au scăzut efectiv sau au dispărut într-un termen atât de scurt sau dacă ele au fost acoperite din alte scheme de finanțare naționale sau ale UE.

52

Orientările și verificările Comisiei nu au prevenit aceste deficiențe și nu au asigurat faptul că statele membre elaborează strategii solide pentru energia din surse regenerabile în zonele rurale. În plus, alegerea măsurilor FEADR și alocările bugetare aferente nu au rezultat întotdeauna în mod logic din potențialul și din nevoile descrise în programele de dezvoltare rurală.

Coordonare slabă între diversele surse de finanțare pentru energia din surse regenerabile
53

Cadrul legislativ actual48 promovează implementarea eficace, eficientă și coordonată a diverselor fonduri ale UE, în special a fondurilor ESI. Responsabilitatea pentru justificarea necesității unei intervenții prin programul de dezvoltare rurală și pentru asigurarea unei bune coordonări între fonduri revine în principal statelor membre. Comisia le oferă acestora sprijin și îndrumare prin emiterea de orientări strategice, prin promovarea bunelor practici și prin monitorizarea punerii în aplicare a programelor.

54

În urma analizei unui eșantion de acorduri de parteneriat și de programe de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014-2020, Curtea a constatat că statele membre identificaseră mai multe surse de finanțare posibile și stabiliseră principii și măsuri generale de demarcare pentru a împiedica dubla finanțare. Documentele strategice pe care Curtea le-a analizat nu conțineau însă informații suplimentare privind beneficiile care ar putea fi obținute prin coordonarea eficace între diversele surse de finanțare pentru energie din surse regenerabile. De asemenea, nu a existat nicio analiză a posibilelor efecte de substituție sau a deficitelor de finanțare din acest domeniu49.

Măsurile în materie de energie din surse regenerabile au fost încadrate în diferite arii de intervenție
55

Astfel cum s-a explicat la punctele 14 și 15, cadrul de politică privind dezvoltarea rurală pentru perioada 2014-2020 este structurat în jurul a șase priorități, care sunt defalcate, la rândul lor, în 18 arii de intervenție tematice (a se vedea figura 3). Sprijinul pentru energia din surse regenerabile este acoperit de aria de intervenție 5C, care se referă la furnizarea și utilizarea acestui tip de energie.

56

Ariile de intervenție sunt puse în aplicare prin măsuri de dezvoltare rurală. Figura 5 prezintă exemple legate de încadrarea măsurilor și de indicatorii stabiliți pentru prioritatea 5. Trebuie remarcat aici că o singură măsură poate contribui la mai multe arii de intervenție, priorități și obiective.

Figura 5

Exemplu de grupare a măsurilor și a indicatorilor pentru prioritatea 5 și pentru ariile de intervenție ale acesteia

Sursa: Comisia Europeană, DG AGRI (adaptare realizată de Curtea de Conturi Europeană).

57

Mai mult, statele membre pot identifica efecte secundare produse de măsurile specifice încadrate în aria de intervenție 5C asupra altor arii de intervenție. De exemplu, instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul unei hale noi cu scopul de a îmbunătăți performanța economică a unui beneficiar ar putea fi considerată ca proiect privind energia din surse regenerabile (încadrându-se deci în aria de intervenție 5C) sau ca parte dintr-un proiect de modernizare a exploatației agricole, încadrându-se astfel în aria de intervenție 2A (a se vedea figura 3), componenta de energie din surse regenerabile având un efect secundar asupra ariei de intervenție 5C.

58

Statele membre nu au încadrat în același mod măsurile în materie de energie din surse regenerabile și tipurile de proiecte în diferitele arii de intervenție (a se vedea caseta 6). Acest lucru va avea un impact asupra eficacității monitorizării și a evaluării proiectelor de energie din surse regenerabile finanțate prin FEADR (a se vedea punctele 69-71), în special deoarece Comisia nu a emis orientări suplimentare privind o metodă pe baza căreia statele membre să poată încadra în mod uniform proiectele în ariile de intervenție.

Caseta 6

Proiectele de energie din surse regenerabile au fost încadrate în diferite arii de intervenție

Franța – încadrarea măsurilor din domeniul forestier

Unele măsuri în domeniul forestier facilitează producerea și vânzarea energiei din lemn și, astfel, pot fi asociate cu energia din surse regenerabile50. Regiunile din Franța nu au încadrat în același mod măsurile din domeniul forestier în ariile de intervenție. Mai puțin de jumătate din regiuni au încadrat aceste măsuri în aria de intervenție 5C, iar restul regiunilor le-au încadrat în alte arii de intervenție, cum ar fi 2A, 2B, 2C, 5E sau 6A. Alegerea a depins de necesitățile identificate și de aria de intervenție selectată pentru a fi activată, deși rezultatul preconizat al măsurilor era similar.

România și Bulgaria – proiecte de energie din surse regenerabile pentru autoconsum

În perioada 2014-2020, România și Bulgaria au sprijinit în mod semnificativ sau exclusiv proiectele de energie din surse regenerabile pentru autoconsum (în exploatația agricolă sau în întreprindere, fără vânzare de energie). Bulgaria consideră că aceste proiecte contribuie la aria de intervenție 5C și a alocat a treia cea mai mare sumă dintre toate statele membre pentru aceasta. Pe de altă parte, autoritățile române au alocat un buget foarte redus pentru aria de intervenție 5C, întrucât au considerat că investițiile în energie din surse regenerabile pentru autoconsum au doar o contribuție secundară la aria de intervenție 5C. Aceste proiecte au fost încadrate mai degrabă în ariile de intervenție 2A, 3A, 6A sau 6B.

Monitorizarea și evaluarea oferă puține informații privind finanțarea și rezultatele investițiilor în energia din surse regenerabile

59

Informațiile în materie de performanță privind eficacitatea și eficiența cheltuielilor pentru dezvoltare rurală legate de energia din surse regenerabile sunt necesare pentru a se demonstra ce rezultate au fost obținute cu fondurile din bugetul UE și pentru a arăta că acestea au fost cheltuite în mod corespunzător. În plus, informațiile rezultate în urma monitorizării și a evaluării reprezintă un instrument valoros pentru îmbunătățirea eficienței și a eficacității cheltuielilor pentru dezvoltare rurală, ghidând gestionarea continuă a programelor, evidențiind posibilele îmbunătățiri și ajutând la conturarea politicii viitoare.

Energia din surse regenerabile în cadrul comun de monitorizare și evaluare 2007-2013
Cadrul comun de monitorizare și evaluare nu conține informații cuprinzătoare rezultate în urma monitorizării cu privire la energia din surse regenerabile
60

Multe state membre (inclusiv toate cele cinci state membre pe care Curtea le-a vizitat) au decis să utilizeze finanțarea din FEADR pentru a sprijini proiecte de energie din surse regenerabile de la începutul perioadei de programare 2007-2013. La acel moment, nu existau indicatori specifici pentru a măsura realizările sau rezultatele acestui tip de proiecte.

61

Acest lucru s-a schimbat în contextul bilanțului de sănătate al reformei PAC, când energia din surse regenerabile a fost recunoscută ca o „nouă provocare” și statele membre au primit finanțare suplimentară pentru proiectele de energie din surse regenerabile pentru restul perioadei de programare (2009-2013) (a se vedea punctul 14). În acest context, statele membre aveau obligația de a monitoriza cheltuielile și numărul de beneficiari pentru acest tip de proiecte finanțate în cadrul „noii provocări” identificate. Ele nu erau însă obligate să colecteze date privind realizările proiectelor, cum ar fi cantitatea de energie din surse regenerabile produsă sau capacitatea instalată. Prin urmare, la nivelul UE nu există informații cuprinzătoare referitoare la proiectele de energie din surse regenerabile finanțate prin FEADR în perioada 2007-2013; indicatorii care există se referă exclusiv la fondurile suplimentare cheltuite pentru energia din surse regenerabile în cadrul bilanțului de sănătate al reformei PAC.

62

Curtea a examinat datele referitoare la proiectele de energie din surse regenerabile (numărul de proiecte, sprijinul plătit) puse la dispoziție de statele membre pe care le-a vizitat. În patru dintre acestea51, au fost observate unele discrepanțe între datele raportate Comisiei și calculele Curții efectuate pe baza cifrelor din bazele de date cu proiecte disponibile în statele membre. Autoritățile nu au putut oferi clarificări Curții, ceea ce ridică îndoieli cu privire la exactitatea și exhaustivitatea datelor din bilanțul de sănătate al reformei PAC.

63

Mai mult, la nivelul UE nu sunt disponibile nici informații cuprinzătoare cu privire la numărul de proiecte, la energia din surse regenerabile produsă sau la capacitatea instalată. Prin urmare, contribuția FEADR la implementarea energiei din surse regenerabile în zonele rurale este imposibil de cuantificat. În lipsa unor informații relevante și fiabile privind energia din surse regenerabile, nu se poate evalua eficacitatea acestor măsuri în perioada respectivă și rămâne neclar pe ce bază au elaborat statele membre secțiunile din programele lor de dezvoltare rurală care vizau acest tip de energie. Aceste constatări corespund observațiilor anterioare ale Curții cu privire la datele rezultate în urma monitorizării referitoare la sprijinul acordat prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională și al Fondului de coeziune pentru energia din surse regenerabile în perioada de programare 2007-201352.

Evaluările programelor realizate conform cadrului comun de monitorizare și evaluare nu au pus la dispoziție decât informații limitate cu privire la impactul pe care sprijinul acordat pentru energia din surse regenerabile l-a avut asupra dezvoltării rurale
64

Întârzierile în implementarea programelor aferente cadrelor financiare multianuale constituie probleme recurente, identificate în trecut de Curte în numeroase domenii de politică53. Întârzierile în implementarea programelor de dezvoltare rurală aferente perioadei 2007-2013 au condus încă o dată la o necorelare între ciclul de cheltuieli și calendarul cerințelor de raportare. Din această cauză, pentru evaluările la jumătatea perioadei nu erau disponibile decât puține date pertinente cu privire la energia din surse regenerabile, deși trebuie subliniat că au fost furnizate unele informații utile (a se vedea caseta 7). Numeroase state membre au înregistrat întârzieri în finalizarea evaluărilor lor ex post54.

65

Analiza Curții cu privire la evaluările ex post a arătat că acestea abordaseră investițiile în energia din surse regenerabile (de exemplu, măsurile utilizate), dar că impactul acestora asupra dezvoltării rurale durabile nu fusese întotdeauna discutat. Nu se efectuaseră analize pertinente, care să acopere, de exemplu, beneficiile ecologice ale energiei din surse regenerabile pentru zonele rurale, diversificarea veniturilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii energetice și a serviciilor din zonele rurale etc.

66

Curtea a remarcat totuși unele bune practici în ceea ce privește evaluarea proiectelor de energie din surse regenerabile (a se vedea caseta 7).

Caseta 7

Exemple de bune practici în evaluarea proiectelor de energie din surse regenerabile desfășurate în zonele rurale

Autoritățile regionale din Toscana (Italia) au efectuat exerciții de evaluare suplimentare care au colectat informații pertinente cu privire la contribuția pe care proiectele sprijinite au avut-o la implementarea energiei din surse regenerabile: un raport de evaluare privind 15 proiecte vizând lanțuri de aprovizionare integrate, un raport de evaluare privind măsurile din domeniul forestier, care abordează lanțul de aprovizionare cu energie pe bază de lemn și potențialul acestui sector, precum și un document privind experiența a cinci sisteme de încălzire centralizată finanțate prin LEADER+ în perioada 2000-2006.

Autoritățile austriece au elaborat și ele rapoarte de evaluare care abordau energia din surse regenerabile, în special în contextul măsurii 321 (Servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală). Raportul a colectat informații privind efectele economice, regionale, sociale și de mediu ale proiectelor de energie din surse regenerabile, utilizând în acest sens o matrice de evaluare cu 30 de indicatori detaliați. Pe baza a 20 de studii de caz, evaluatorii au concluzionat că sistemele de termoficare pe bază de biomasă, astfel cum au fost implementate în Austria, au avut efecte pozitive asupra dezvoltării rurale durabile, de exemplu în ceea ce privește aprovizionarea regională cu lemn, crearea de locuri de muncă de-a lungul lanțului de aprovizionare și furnizarea de energie termică pentru populația rurală.

Austria a prezentat și alte exemple de bune practici, desfășurând activități de monitorizare și de evaluare în afara cadrului comun de monitorizare și evaluare, cum ar fi studii privind efectele economice și regionale ale unui program național care viza sprijinirea inițiativelor locale și regionale pentru implementarea energiei din surse regenerabile (a se vedea caseta 2). Aceste studii au concluzionat că acțiunile de sensibilizare regională și coordonarea activităților s-au numărat printre efectele cele mai importante obținute în regiunile participante. Autoritățile au introdus, de asemenea, un sistem de management al calității pentru sistemele de termoficare pe bază de biomasă de o anumită dimensiune, colectând date de referință care au fost utile pentru titularii de proiecte.

Energia din surse regenerabile în sistemul comun de monitorizare și evaluare 2014-2020
67

Noul cadru de performanță pentru perioada de programare 2014-2020 are scopul de a se asigura că implementarea programelor de dezvoltare rurală este orientată într-o măsură mai mare spre rezultate decât în trecut. În acest context, sistemul comun de monitorizare și evaluare55 pentru domeniul dezvoltării rurale oferă un set detaliat de indicatori comuni care trebuie să fie utilizați pentru ariile de intervenție, împreună cu întrebări de evaluare comune la care trebuie să se răspundă în vederea evaluării progresului și a realizărilor politicii de dezvoltare rurală, precum și a impactului, a eficacității, a eficienței și a relevanței intervențiilor acestei politici.

68

Sistemul comun de monitorizare și evaluare prevede comunicarea informațiilor rezultate în urma monitorizării cu privire la „Totalul investițiilor în producția de energie din surse regenerabile” (indicatorul-țintă T16) și la „Energia din surse regenerabile produsă prin proiectele sprijinite” (indicatorul complementar de rezultat R15). Statele membre au opțiunea de a stabili indicatori de realizare suplimentari pentru măsurile specifice și Comisia a confirmat faptul că zece state membre sau regiuni56 au decis să facă acest lucru. Cu toate acestea, majoritatea indicatorilor suplimentari specifici măsurilor pentru aria de intervenție 5C au fost indicatori de resurse, cum ar fi cheltuielile publice, sau indicatori de realizare, cum ar fi numărul de beneficiari, de proiecte sau de acțiuni sprijinite. Ei nu pot oferi deci o bază solidă pentru evaluarea rezultatelor componentei privind energia din surse regenerabile din cadrul programelor de dezvoltare rurală, ceea ce înseamnă că accentul pus pe rezultate nu a putut fi consolidat57.

69

Situația este cu atât mai complexă cu cât informațiile privind performanța sunt colectate doar la nivelul ariilor de intervenție58. Astfel, proiectele sprijinite prin FEADR și încadrate în aria de intervenție 5C nu furnizează date exhaustive privind energia din surse regenerabile în zonele rurale, deoarece unele proiecte legate doar în mod indirect de energia din surse regenerabile (cum ar fi cele de management forestier) pot fi încadrate în această arie de intervenție, în timp ce alte proiecte pot fi evaluate ca având contribuții secundare la aceasta, ele fiind sprijinite în cadrul altor arii de intervenție, cum ar fi 2A, 3A, 6A, 6B etc. Prin urmare, informațiile privind „Totalul investițiilor în producția de energie din surse regenerabile” (indicatorul-țintă T16) nu vor reflecta decât proiectele încadrate în aria de intervenție 5C și nu vor permite obținerea unei imagini de ansamblu a tuturor investițiilor în energie din surse regenerabile din zonele rurale.

70

Un alt indicator, indicatorul de rezultat R15 – „Energia din surse regenerabile produsă prin proiectele sprijinite”, vizează să acopere toate proiectele privind energia din surse regenerabile. Orientările Comisiei indică însă faptul că datele pentru acest indicator puteau fi colectate de către evaluatori în diferite moduri, de exemplu prin anchete statistice realizate la nivel național și la nivelul UE. Astfel, comparabilitatea datelor la nivelul UE depinde de alegerile făcute de evaluatori.

71

Deși Comisia a emis orientări detaliate în sprijinul pregătirii raportării și a evaluării, interconexiunile dintre indicatorii sistemului comun de monitorizare și evaluare și ariile de intervenție ar putea impune o sarcină suplimentară pentru evaluatori, ar putea afecta calitatea evaluărilor programelor și comparabilitatea acestora și pot conduce la întârzieri, cum s-a întâmplat în trecut. Dacă la momentul-cheie al procesului de raportare nu sunt disponibile informații fiabile rezultate în urma monitorizării și a evaluării, statele membre și Comisia pot rata ocazia de a le utiliza pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a măsurilor în materie de energie din surse regenerabile.

Potențialul pe care proiectele privind energia din surse regenerabile îl prezintă pentru dezvoltarea rurală se confirmă, în ciuda deficiențelor din procedurile de selecție și din implementarea proiectelor

72

Statele membre sunt responsabile pentru selectarea proiectelor de dezvoltare rurală, cu scopul de a direcționa mai bine măsurile de dezvoltare rurală către prioritățile UE și către obiectivele și strategiile lor proprii. Pentru a face acest lucru, statele membre au obligația de a stabili și de a aplica criterii de eligibilitate și de selecție clare, relevante și obiective, precum și proceduri obiective, echitabile și transparente59.

73

Criteriile de eligibilitate reprezintă cerințele pe care proiectele trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibile pentru sprijin din FEADR. Sunt utilizate în acest sens condiții de tip binar (da/nu). Criteriile de selecție ajută statele membre să stabilească o ordine de prioritate a proiectelor care răspund cel mai bine necesităților identificate și care îndeplinesc cel mai bine obiectivele stabilite în programele de dezvoltare rurală. Pentru a se asigura o bună gestiune financiară, statele membre ar trebui să aplice criteriile de selecție chiar și în cazurile în care sunt disponibile fonduri suficiente pentru toate cererile de finanțare depuse60. În cazul de față, acestea ar trebui să asigure în special selecția unor proiecte viabile care sprijină implementarea energiei din surse regenerabile și care aduc o valoare adăugată zonelor rurale.

Majoritatea proiectelor au contribuit la implementarea energiei din surse regenerabile și la dezvoltarea rurală
74

Curtea a auditat proiecte de diverse tipuri și dimensiuni din domeniul energiei din surse regenerabile (a se vedea anexa II). Eșantionul de proiecte a inclus atât investiții care au permis furnizarea de energie din surse regenerabile către terți, cât și altele care vizau producția de energie pentru consumul propriu al titularilor de proiecte.

75

Scopul proiectelor de „aprovizionare cu energie a terților” a fost, în principal, acela de a diversifica veniturile exploatațiilor agricole sau forestiere. Unele proiecte au fost inițiate și puse în aplicare de IMM-uri sau de microîntreprinderi. Proiectele de succes de acest tip au furnizat gospodăriilor particulare și clădirilor publice din zonele rurale servicii energetice noi, care au fost bine primite de acestea. Aceste proiecte au avut beneficii ecologice, în special în cazul sistemelor de încălzire centralizată, care sunt, în general, mai eficiente din punct de vedere energetic și generează emisii mai scăzute decât sistemele de încălzire individuale. De asemenea, aceste proiecte au permis titularilor lor să beneficieze de noi oportunități de afaceri. În același timp, ele au permis furnizorilor de materii prime de-a lungul lanțului local de aprovizionare cu biomasă, în principal fermierilor și silvicultorilor, să își diversifice veniturile și să își mențină exploatațiile (a se vedea caseta 8).

76

Implementarea energiei din surse regenerabile necesită în același timp o planificare minuțioasă, precum și lucrări de instalare și de întreținere. Know-how-ul și experiența dobândite într-o regiune sunt atuuri valoroase pentru dezvoltarea în continuare în direcția producerii și utilizării energiei din surse regenerabile, iar beneficiile pot depăși investiția inițială în proiecte.

Caseta 8

Bune practici în cadrul proiectelor finanțate prin FEADR care vizau aprovizionarea cu energie a terților

Sisteme de încălzire centralizată în regiunile rurale ale Austriei

Sprijinul din FEADR acordat în Austria pentru energia din surse regenerabile în perioada de programare 2007-2013 s-a axat pe continuarea dezvoltării sistemelor de încălzire centralizată pe bază de lemn.

Unul dintre proiectele care au făcut obiectul vizitei Curții a vizat sprijinul acordat prin FEADR pentru diversificarea spre activități neagricole. El a fost derulat de o cooperativă de 26 de fermieri care își desfășoară activitatea în regim de normă parțială și care dețin și gestionează în comun o pădure de 400 ha. Aceștia au creat un sistem de încălzire local cu un cazan pe bază de așchii de lemn, cu o capacitate de 398 kW. Sistemul furniza o cantitate de căldură de 580 MWh pe an pentru trei clădiri din afara satului: un centru de îngrijire pentru vârstnici, o clădire destinată persoanelor care au nevoie de asistență pentru autonomie și o mănăstire. Fermierii se ocupau de sistemul de încălzire și furnizau din propriile lor păduri materia primă necesară pentru producerea așchiilor de lemn, folosind în principal lemn de slabă calitate provenit din lucrările de rărire, pentru care nu avuseseră o piață în trecut.

Fermierii au obținut beneficii economice de pe urma proiectului, sub forma veniturilor generate atât de energia termică furnizată, cât și de așchiile de lemn. În plus, ei au dobândit noi competențe prin participarea la cursuri destinate entităților care gestionează sisteme de încălzire centralizată.

Alte sisteme vizitate de încălzire centralizată cu cazane pe bază de așchii de lemn erau exploatate de IMM-uri sau de microîntreprinderi și aveau o capacitate energetică mai importantă, furnizând astfel energie termică pentru un număr mai mare de consumatori, inclusiv pentru gospodării particulare, autorități locale și restaurante. În toate cazurile, lemnul sau așchiile erau furnizate de fermieri locali sau de deținători de păduri de pe o rază de 50 km.

77

„Proiectele de energie pentru consum propriu” au adus beneficii exploatațiilor agricole sau forestiere și întreprinderilor de prelucrare a alimentelor, garantând, de exemplu, securitatea și independența energetică sau permițând reducerea cheltuielilor cu energia, îmbunătățirea performanței financiare ori diminuarea amprentei de carbon. De asemenea, acestea au contribuit indirect la dezvoltarea rurală durabilă, prin asigurarea de locuri de muncă și de oportunități de venituri pentru localnici sau prin îmbunătățirea condițiilor de mediu în regiune (a se vedea caseta 9).

Caseta 9

Proiectele de energie din surse regenerabile „pentru consum propriu” contribuie indirect la dezvoltarea rurală

Reducerea amprentei de carbon a unei întreprinderi vinicole din Toscana

Un proiect complex care a făcut obiectul vizitei Curții a primit sprijin din FEADR pentru prelucrarea alimentelor și consta în construcția unei noi întreprinderi vinicole. Durabilitatea mediului a fost una dintre prioritățile acestei întreprinderi, care a calculat amprenta de carbon a produselor sale. Proiectul a inclus diverse elemente vizând reducerea consumului de energie și producerea de energie din surse regenerabile: o centrală geotermală pentru răcire, o instalație fotovoltaică, o instalație de încălzire pe bază de biomasă lemnoasă și mai multe investiții pentru economii de energie (un sistem de captare a luminii solare, sistem de ventilație, un turn de răcire prin evaporare). În 2015, compania a produs 68 % din energia pe care a utilizat-o. De asemenea, proiectul a permis o reducere a amprentei de carbon per sticlă de vin.

Pe lângă îmbunătățirea performanței sale de mediu, compania și-a îmbunătățit rezultatele economice, care i-au permis să crească numărul angajaților (de la 8 în ianuarie 2011 la 20 în decembrie 2016).

Proiecte mici de energie din surse regenerabile desfășurate în Bulgaria și adaptate la necesitățile fermierilor

Două proiecte de investiții la exploatații mici care au făcut obiectul vizitei Curții în Bulgaria (12,5 ha și 4 ha) subliniază și ele, deși la un nivel mai modest, potențialul proiectelor de energie din surse regenerabile finanțate din FEADR. Ambele proiecte au utilizat energie electrică produsă prin celule fotovoltaice pentru alimentarea unei pompe de irigații pentru producția de alune și trufe ecologice și pentru iluminatul electric într-un depozit pentru fructe ecologice. Proiectele au fost implementate în afara satului, fără racordare la rețea; prin urmare, instalațiile fotovoltaice au fost considerate soluții economice și ecologice, adaptate la necesitățile fermierilor. Producerea de alune și trufe ecologice oferă noi perspective nu doar pentru fermieri, ci și pentru întreaga regiune, prin dezvoltarea de noi oportunități de afaceri.

Cu toate acestea, procedurile de selecție aplicate de statele membre nu au asigurat selectarea celor mai relevante proiecte…
78

Statele membre au obligația de a stabili criterii pentru selecția proiectelor, cu scopul de a asigura faptul că resursele financiare alocate pentru dezvoltare rurală sunt utilizate în mod optim. Curtea a constatat că statele membre vizitate nu au respectat întotdeauna acest principiu.

79

Curtea a examinat criteriile și procesele de selecție din perioada de programare 2014-2020 și a observat că patru dintre cele cinci state membre61 vizitate utilizaseră criterii de selecție relevante, într-o anumită măsură, pentru a asigura faptul că se acorda prioritate proiectelor care facilitau implementarea energiei din surse regenerabile și dezvoltarea rurală durabilă: este vorba, de exemplu, de proiecte preconizate să aibă efecte pozitive asupra diversificării veniturilor și asupra mediului, de utilizarea de materii prime produse și prelucrate la nivel local (combustibili din biomasă) sau de luarea în considerare a strategiilor locale și de implicarea populației locale. Aceste eforturi au fost însă periclitate parțial de procedurile de selecție necorespunzătoare. În opinia Curții, Austria, Bulgaria, Italia (Toscana) și Franța (Normandia Inferioară, în ceea ce privește măsurile din domeniul forestier) utilizaseră sisteme de punctare puțin exigente, care se bazau pe praguri minime ce puteau fi atinse prin îndeplinirea doar a unui criteriu sau a câtorva criterii.

… și au condus la finanțarea unor proiecte de energie din surse regenerabile care au adus doar beneficii limitate pentru zonele rurale
80

Deficiențele din procesul de selecție pot conduce la finanțarea unor proiecte care aduc un avantaj economic titularilor lor, dar care au un impact limitat asupra zonelor rurale. Acesta este cazul unora dintre proiectele vizitate în cursul auditului. Sprijinul financiar nu a fost utilizat întotdeauna pentru a crea locuri de muncă sau pentru a iniția alte oportunități de afaceri, pentru a îmbunătăți situația exploatațiilor agricole sau forestiere existente sau pentru a furniza servicii energetice populației rurale (a se vedea caseta 10).

Caseta 10

Proiecte de energie din surse regenerabile cu beneficii marginale pentru dezvoltarea rurală

Beneficiu marginal pentru zonele rurale obținut în cadrul proiectelor fotovoltaice vizitate în Bulgaria

Astfel cum se arată în caseta 2, în perioada de programare 2007-2013, Bulgaria a utilizat pentru proiecte fotovoltaice peste 90 % din sprijinul FEADR disponibil pentru energie din surse regenerabile, în pofida recomandărilor contrare și în ciuda limitelor de capacitate ale rețelei62.

Trei proiecte de energie din surse regenerabile care au făcut obiectul vizitei Curții în Bulgaria primiseră sprijin din FEADR pentru crearea și dezvoltarea de microîntreprinderi și pentru diversificarea spre activități neagricole. Fiecare proiect a creat un loc de muncă pentru întreținerea și protecția instalațiilor. Toate cele trei proiecte depindeau de plata unor tarife fixe preferențiale și nu au creat alte oportunități de afaceri sau servicii; prin urmare, ele nu au adus beneficii importante pentru dezvoltarea rurală.

81

Vizitele desfășurate la proiecte au confirmat impactul pozitiv al anumitor tipuri de proiecte de energie din surse regenerabile asupra dezvoltării rurale, justificând astfel sprijinul financiar din FEADR. Cu toate acestea, având în vedere existența altor câteva scheme de sprijin pentru acest tip de energie, proiectele care nu contribuie în același timp la obiectivul în materie de energie din surse regenerabile și la obiectivul global al dezvoltării rurale nu ar trebui să primească sprijin din FEADR.

Concluzii și recomandări

82

Documentele legislative și de politică ale UE subliniază intenția de a se valorifica impactul potențial pozitiv al investițiilor în energia din surse regenerabile asupra dezvoltării rurale. Studiile confirmă faptul că energia din surse regenerabile poate avea efecte pozitive asupra dezvoltării rurale durabile, însă există unele riscuri socioeconomice și de mediu asociate cu implementarea anumitor tipuri de energie din surse regenerabile.

83

În vederea auditului, Curtea a examinat cadrul pentru energia din surse regenerabile, punând accentul pe modul în care acesta a integrat aspectele dezvoltării rurale. De asemenea, Curtea a examinat cadrul de politică privind dezvoltarea rurală și punerea în aplicare a acestuia la nivelul statelor membre pentru a evalua dacă sprijinul din FEADR pentru energia din surse regenerabile a contribuit efectiv la dezvoltarea rurală durabilă.

84

Pe baza activității de audit, Curtea a concluzionat că finanțarea proiectelor de energie din surse regenerabile are un potențial semnificativ de a facilita dezvoltarea rurală durabilă, însă, până în prezent, acest potențial a rămas în mare parte neexploatat.

85

S-a constatat că dimensiunea legată de dezvoltarea rurală nu a fost luată în considerare în mod corespunzător în actualul cadru de politici al Comisiei și al statelor membre în materie de energie din surse regenerabile. Prin urmare, oportunitățile de implementare a energiei din surse regenerabile în zonele rurale nu au fost valorificate suficient. Comisia a propus recent unele modificări ale cadrului de politică privind energia din surse regenerabile care ar putea îmbunătăți această situație (punctele 24-31).

Recomandarea 1 – O analiză din perspectiva mediului rural a viitoarei politici privind energia din surse regenerabile

La elaborarea viitoarei politici privind energia din surse regenerabile, Comisia și statele membre ar trebui să ia în considerare circumstanțele și nevoile comunităților și economiei rurale, să aibă în vedere posibilele efecte pozitive și negative ale politicilor și să asigure faptul că zonele rurale beneficiază de rezultate echitabile în cadrul acestor politici.

Astfel, Comisia, în cooperare cu statele membre, ar trebui să dezvolte un dispozitiv relevant care s-ar putea inspira din mecanismul de analiză a politicilor din perspectiva mediului rural prevăzut în „Orientarea de politică nr. 1” din Declarația de la Cork 2.0 din 2016.

Comisia ar trebui să introducă acest instrument în procesul de consultare a statelor membre cu privire la planurile energetice și climatice naționale integrate, care trebuie să fie notificate Comisiei până la 1 ianuarie 2019, și ar trebui să ofere statelor membre îndrumări privind modul de aplicare a acestuia.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2019.

86

În plus, în ceea ce privește bioenergia – energia din surse regenerabile care prezintă legătura cea mai evidentă cu zonele rurale – riscurile socioeconomice și de mediu legate de implementarea sa nu au fost abordate suficient în cadrele de politică actuale sau propuse ale Comisiei. Combinația dintre obiective stabilite în materie de energie din surse regenerabile, scheme de sprijin din fonduri publice și criterii de durabilitate necorespunzătoare pentru bioenergie riscă să stimuleze utilizarea biomasei în scop energetic, fără a oferi garanții suficiente care să asigure faptul că biomasa a fost obținută din surse durabile (punctele 32-41).

Recomandarea 2 – Îmbunătățirea cadrului de durabilitate pentru bioenergie

Comisia, împreună cu colegiuitorii, ar trebui să elaboreze viitorul cadru de politici pentru bioenergie într-un mod care să prevadă garanții suficiente împotriva utilizării unor surse nedurabile de biomasă pentru producția de energie. Acest cadru ar trebui să recunoască și să abordeze riscurile pentru durabilitate pe care le implică stimularea utilizării bioenergiei prin obiective și scheme de sprijin financiar și ar trebui să asigure diminuarea riscurilor socioeconomice și de mediu asociate.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: 2020.

87

Comisia nu a oferit orientări clare cu privire la modul în care sprijinul din FEADR pentru energia din surse regenerabile ar putea aduce o valoare adăugată la nivel european și nici cu privire la modul în care acesta ar trebui să completeze schemele de finanțare naționale și ale UE existente. Prin urmare, FEADR riscă să devină doar o altă sursă de finanțare pentru energia din surse regenerabile, fără să se acorde prioritate dezvoltării rurale.

88

Comisia a emis orientări cuprinzătoare pentru statele membre cu privire la crearea și punerea în aplicare a programelor lor de dezvoltare rurală. Cu toate acestea, parțial din cauza lipsei unei viziuni clare cu privire la sprijinul FEADR pentru energia din surse regenerabile, statele membre vizitate au adoptat doar o abordare strategică foarte generală față de sprijinul pentru acest tip de energie și nu au coordonat suficient sprijinul din FEADR cu diverse alte surse de finanțare disponibile la nivel național și la nivelul UE pentru energia din surse regenerabile, astfel încât să maximizeze impactul acesteia în zonele rurale. În plus, Curtea a constatat că, la nivelul de ansamblu al UE, măsurile în materie de energie din surse regenerabile nu au fost încadrate în același mod în ariile de intervenție, ceea ce pare a fi o situație suboptimă, însă Curtea consideră că este vorba de o problemă care ține mai degrabă de monitorizare și evaluare (punctele 49-58).

Recomandarea 3 – Orientări clare privind rolul FEADR în sprijinirea energiei din surse regenerabile

La elaborarea viitoarei politici privind dezvoltarea rurală, Comisia ar trebui să stabilească cu claritate rezultatele pe care investițiile FEADR în energia din surse regenerabile ar trebui să le obțină, modul în care acestea ar trebui să aducă o valoare adăugată în zonele rurale și maniera în care FEADR ar trebui să completeze schemele de finanțare existente la nivelul UE și la nivel național pentru energia din surse regenerabile.

În acest context, Comisia ar trebui să utilizeze bunele practici relevante constatate pe parcursul auditului Curții (a se vedea caseta 7, caseta 8 și caseta 9), precum și experiența similară descrisă în studiul OCDE, intitulat Linking Renewable Energy to Rural Development (a se vedea caseta 1).

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2018.

89

Disponibilitatea unor informații relevante și fiabile rezultate în urma monitorizării și a evaluării la momentul elaborării rapoartelor este esențială pentru ca statele membre și Comisia să îmbunătățească punerea în aplicare a sprijinului din FEADR pentru energia din surse regenerabile. Cu toate acestea, în ciuda unor exemple de bune practici, pentru perioada de programare 2007-2013 nu sunt disponibile informații exhaustive rezultate în urma monitorizării și a evaluării cu privire la sprijinul acordat prin FEADR și prin alte fonduri ale UE pentru proiecte de energie din surse regenerabile (punctele 60-65).

90

Pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia a emis orientări în sprijinul procesului de raportare și de evaluare de către statele membre. Cu toate acestea, abordările diferite ale statelor membre cu privire la definirea contribuțiilor primare și secundare ale proiectelor și la încadrarea măsurilor și a tipurilor de proiecte vor avea un efect negativ asupra eficacității exercițiilor de monitorizare și evaluare. Principalii indicatori relevanți pentru energia din surse regenerabile în perioada de programare 2014-202063 au o valoare informativă limitată, din cauza sferei lor restrânse și din cauza problemelor legate de metodologie. Statele membre au putut utiliza indicatori relevanți suplimentari, însă doar câteva dintre ele au făcut acest lucru. Aceste limitări înseamnă că este nevoie de eforturi suplimentare din partea evaluatorilor statelor membre și pot conduce la o raportare neuniformă la nivelul UE și la întârzieri (punctele 67-71).

91

În Raportul special nr. 16/201764, Curtea a recomandat deja Comisiei să asigure faptul că rapoartele anuale aprofundate privind implementarea care trebuie prezentate în 2019 oferă informații clare și exhaustive privind realizările programelor și să definească diferitele tipuri de indicatori într-o manieră mai exactă pentru perioada de programare de după 2020.

Recomandarea 4 – Un cadru de monitorizare și evaluare mai simplu și mai judicios

În ceea ce privește sprijinul din FEADR pentru energia din surse regenerabile, Comisia ar trebui să ceară statelor membre să pună la dispoziție, în cadrul rapoartelor lor anuale aprofundate de implementare din 2019, informații pertinente privind realizările obținute de proiectele privind energia din surse regenerabile în cadrul programelor. Aceste informații ar trebui să permită Comisiei să cunoască cuantumul cheltuielilor din FEADR care au fost efectuate pentru proiectele de energie din surse regenerabile, capacitatea instalată sau cantitatea de energie produsă prin aceste proiecte.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2018.

92

Statele membre trebuie să se asigure că selectarea proiectelor este orientată către prioritățile UE și către propriile lor obiective, în conformitate cu strategia lor. În acest sens, statele membre ar trebui să stabilească și să aplice criterii de eligibilitate și de selecție clare, relevante și obiective, precum și proceduri obiective, echitabile și transparente. Comisia a oferit îndrumări în această privință, de exemplu prin intermediul unor seminare și al orientărilor emise65.

93

Proiectele care au făcut obiectul vizitei Curții produceau energie fie pentru consumul propriu al operatorilor de proiect, fie pentru aprovizionarea terților sau sprijineau indirect implementarea energiei din surse regenerabile (punctele 74-77). Bugetele mari alocate pentru aria de intervenție 5C, împreună cu ratele scăzute de execuție (a se vedea punctul 48) și cu procedurile de selecție necorespunzătoare (punctele 78 și 79), implică însă riscul ca, din dorința de a se evita dezangajarea sumelor alocate, sprijinul din FEADR să fie acordat unor proiecte de energie din surse regenerabile care nu aduc un beneficiu clar zonelor rurale în care sunt amplasate.

Recomandarea 5 – O selecție mai bună a proiectelor, luând în considerare valoarea adăugată adusă zonelor rurale și viabilitatea proiectelor

În vederea atenuării riscurilor legate de bugetele mari pentru aria de intervenție 5C, bugete asociate cu rate mici de scăzute de execuție și cu proceduri de selecție necorespunzătoare, Comisia ar trebui să consolideze, împreună cu statele membre, obligația de a se aplica proceduri de selecție relevante, astfel încât să se acorde sprijin doar proiectelor viabile de energie din surse regenerabile care prezintă avantaje clare pentru dezvoltarea rurală durabilă.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2018.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera I, condusă de domnul Phil WYNN OWEN, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 10 ianuarie 2018.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE
Președinte

Anexe

Anexa I

Analiză: cadrul de durabilitate al UE pentru bioenergie atenuează suficient riscurile socioeconomice și de mediu și conexe?

A1

Curtea a examinat dacă (și în ce măsură) cadrul de durabilitate pentru bioenergie al UE abordează 16 riscuri socioeconomice și de mediu legate de implementarea acestui tip de energie.

Comisia a propus modificări ale cadrului actual de durabilitate pentru bioenergie, …
A2

Legislația UE în vigoare în prezent66 stabilește criterii de durabilitate pentru biocombustibili și biolichide. De la data adoptării (2009) și a modificării (2015) acestor criterii, durabilitatea bioenergiei face obiectul unor dezbateri continue. Prin urmare, în pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Comisia a prezentat criterii de durabilitate care s-ar aplica și pentru alte tipuri de bioenergie, cum ar fi bioenergia pe bază de combustibili proveniți din biomasă solidă și gazoasă (a se vedea tabelul A1).

Tabelul A1

O privire de ansamblu asupra cadrului de durabilitate propus pentru bioenergie

Criterii de durabilitate propuse
Criterii de durabilitate1 cu privire la producerea de combustibili din biomasă Criterii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
din agricultură din silvicultură

-un procent minim de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru diversele tipuri de instalații, în funcție de data la care acestea intră în funcțiune (a se vedea și punctul A4 privind problemele legate de contabilizare)

-este interzisă obținerea de biomasă pentru energie din anumite tipuri de terenuri (cum ar fi terenurile bogate în diversitate, terenurile cu stocuri mari de carbon și turbăriile)

-ar trebui să existe legi și sisteme de aplicare și monitorizare care să asigure respectarea anumitor practici de management forestier

-țările sau regiunile care furnizează biomasă forestieră pentru UE trebuie să îndeplinească o serie de cerințe cu privire la exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură: printre altele, ele trebuie să fi ratificat Acordul de la Paris; să își asume angajamente și să întreprindă acțiuni pentru conservarea și mărirea stocurilor de carbon și a absorbanților de carbon; și să dispună de o schemă de raportare pentru emisiile de gaze cu efect de seră

Articolul 26 alineatele (2)–(4) Articolul 26 alineatele (5)–(6) Articolul 26 alineatul (7)
Alte dispoziții care pot afecta durabilitatea bioenergiei
Cerința de eficiență energetică

-este necesar să se utilizeze o tehnologie de cogenerare de înaltă eficiență pentru instalațiile de producție de energie electrică cu o capacitate de combustibil mai mare sau egală cu 20 MW

Articolul 26 alineatul (8)
Plafonul pentru utilizarea culturilor alimentare și furajere

-ponderea culturilor alimentare și furajere utilizate pentru producerea de biocombustibili și biolichide ar trebui plafonată la 7 % și redusă la 3,8 % în 2030

Articolul 7
Obiectivul privind energia din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii

-ponderea energiei din surse regenerabile care este furnizată pentru încălzire și răcire ar trebui să crească anual cu 1 %

Articolul 23
Energie din obiectivul legat de „biocombustibilii avansați”

-în raport cu cantitatea totală de combustibili utilizați în transporturi, ponderea minimă a energiei obținute din „biocombustibili avansați” (enumerați în anexa IX), din combustibili lichizi și gazoși din surse regenerabile de origine nebiologică destinați transporturilor, din combustibili fosili pe bază de deșeuri și din energie electrică din surse regenerabile ar trebui să fie de 1,5 % în 2021 și să crească la 6,8 % în 2030

Articolul 25 alineatul (1)

1Criteriile de durabilitate se aplică instalațiilor care produc energie electrică, instalațiilor de încălzire și răcire și instalațiilor care produc combustibili a căror capacitate de combustibil este mai mare sau egală cu 20 MW (biomasă solidă) și a căror putere electrică instalată este mai mare sau egală cu 0,5 MW (biomasă gazoasă). Statele membre pot aplica criteriile și instalațiilor cu o capacitate de combustibil mai mică.

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

… însă propunerea are o sferă limitată, …
A3

Cadrul de durabilitate nu acoperă toată biomasa produsă și utilizată în UE. El se aplică doar pentru biomasa utilizată în scop energetic, unele culturi sau utilizări fiind excluse, iar numărul de instalații acoperite este limitat.

 1. Culturile destinate producției de biogaz pentru energie electrică nu fac obiectul articolului 7 alineatul (1).
 2. Biogazul destinat utilizării în sectorul transporturilor nu este acoperit de criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră [articolul 26 alineatul (7)].
 3. Aceste criterii se aplică doar pentru instalațiile peste o anumită capacitate. Sectorul industrial nu este cel mai important consumator de biomasă solidă, cea mai mare parte a acesteia fiind utilizată pentru încălzirea locuințelor67. În plus, pragul de 20 MW pentru combustibilii din biomasă solidă a fost stabilit exclusiv pe baza datelor referitoare la instalațiile care utilizează așchii de lemn68, însă doar 32 % din biomasa solidă este consumată sub această formă în instalații cu o putere mai mare de 1 MW69. Pragul de 0,5 MW pentru instalațiile de biogaz înseamnă că există riscul ca aceste criterii să se aplice doar pentru un număr foarte limitat dintre ele, întrucât instalațiile bazate pe materii prime agricole au o putere electrică medie instalată de 450 kW70.
… include probleme nesoluționate legate de contabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră…
A4

Calcularea nivelurilor de emisii de gaze cu efect de seră generate de producția de bioenergie este un exercițiu problematic. Cele mai importante dificultăți sunt descrise în cele ce urmează. Aceste probleme nu sunt acoperite de propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile și ar trebui să fie abordate în propunerea Comisiei privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură.

 1. La nivelul instalațiilor individuale: emisiile directe de dioxid de carbon asociate cu arderea de biomasă nu sunt contabilizate în analizele ciclului de viață71 pentru calculul emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzut de Directiva privind energia din surse regenerabile. Acest lucru presupune implicit faptul că o absorbție aproape imediată a carbonului are loc prin regenerarea plantelor. Totuși, această supoziție este incorectă în cazul biomasei lemnoase, din cauza timpului de care copacii au nevoie pentru a ajunge la maturitate și din cauza neluării în considerare a carbonului care ar fi absorbit și eliberat în cazul în care terenul nu ar fi utilizat pentru producerea de biomasă. Acest raționament este detaliat în caseta A1.
 2. La nivelul contabilizării pe plan național a emisiilor de gaze cu efect de seră: conform normelor de contabilizare naționale actuale prevăzute în Protocolul de la Kyoto, se consideră că arderea biomasei generează zero emisii în sectorul energetic în ipoteza că toate modificările rezultate ale stocurilor de carbon sunt contabilizate ca emisii în sectorul LULUCF72. Scopul este acela de a evita contabilizarea de două ori a acestor emisii. Pe de altă parte, acest sector nu este inclus deocamdată în integralitate în obiectivul intern al UE de reducere a emisiilor până în 2020. Prin urmare, emisiile de gaze cu efect de seră provenite din arderea biomasei nu sunt contabilizate în prezent în niciun sector. În iulie 2016, Comisia a propus un regulament care ar impune ca emisiile de gaze cu efect de seră și absorbțiile din sectorul LULUCF să fie incluse, începând din 2021, în cadrul privind clima și energia pentru 203073.

Caseta A1

Utilizarea biomasei lemnoase este neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon?

De obicei, arderea lemnului pentru a produce energie generează emisii de carbon mai mari pe unitate de energie produsă decât arderea combustibililor fosili.

Acest lucru înseamnă că beneficiile ecologice aduse de bioenergie sub forma reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră nu se pot materializa în faza de utilizare a biomasei (adică în faza de ardere a biomasei pentru energie). Beneficiile trebuie deci obținute în timpul producerii biomasei, fie prin reducerea emisiilor (în special atunci când se utilizează deșeuri și reziduuri, care ar elibera carbon în atmosferă dacă nu ar fi colectate pentru producerea de energie), fie prin dezvoltarea absorbanților de carbon (de exemplu, dacă producerea biomasei pentru energie stimulează creșterea plantelor și furnizează o așa-numită biomasă „suplimentară”).

Cercetătorii nu au ajuns la un consens cu privire la perioada adecvată în care beneficiile ecologice ale bioenergiei ar trebui să se concretizeze (așa-numita „perioadă de recuperare a carbonului”). Pe termen scurt, arderea biomasei reprezentate de deșeuri sau reziduuri din lemn poate permite reduceri considerabile ale emisiilor de gaze cu efect de seră. Trebuie însă precizat că exploatarea pădurilor având ca scop principal producția de energie va spori concentrația de CO2 din atmosferă chiar dacă sunt plantați alți copaci, deoarece aceștia nu pot absorbi aceeași cantitate de carbon ca arborii maturi și este nevoie de timp pentru recaptarea cantității de CO2 eliberate în timpul arderii. Acest lucru ar putea chiar să determine o schimbare climatică ireversibilă la nivel global, și anume de la o stare stabilă la o alta caracterizată de o temperatură mai mare („puncte de basculare”). Unii cercetători susțin că durata perioadei de recuperare a carbonului nu contează, de fapt, atât timp cât toate emisiile de CO2 sunt absorbite în cele din urmă.

Alte discuții au ca obiect scenariile de referință adecvate. Potrivit Comitetului științific al Agenției Europene de Mediu, eroarea de bază din ipoteza neutralității generale a biomasei din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon este aceea că nu se iau în calcul producerea și utilizarea biomasei pe care ar genera-o terenurile dacă nu ar fi utilizate pentru bioenergie (scenariul contrafactual). Prin urmare, acest comitet recomandă ca, pentru consumul de bioenergie, să se utilizeze doar biomasa reziduală și deșeurile, și anume biomasa care altfel s-ar descompune în pădure. Alți cercetători nu sunt de acord cu acest lucru, afirmând că exploatarea pădurilor pentru bioenergie este acceptabilă, deoarece recoltarea masei lemnoase ar avea loc oricum.

… și nu abordează pe deplin riscurile legate de durabilitate pe care le prezintă bioenergia
A5

Datele statistice confirmă faptul că producția de biomasă din silvicultură și din agricultură este în creștere în termeni absoluți74. Pădurile din UE, un absorbant net de carbon, acoperă suprafețe în creștere. În fiecare an, această creștere anulează echivalentul a aproximativ 10 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE care nu provin din sectorul LULUCF. Această capacitate de absorbție ar putea fi însă periclitată, iar alte riscuri legate de durabilitate ar putea fi exacerbate dacă cererea de bioenergie crește semnificativ.

A6

Potrivit constatărilor Curții, cadrul de durabilitate, astfel cum este prevăzut în propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile, nu abordează pe deplin cele 16 riscuri de mediu și socioeconomice identificate de Curte. Doar trei din acestea au fost abordate în propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile, iar două riscuri au fost tratate în alte acte legislative; alte șase riscuri au fost abordate parțial, iar cinci nu au fost acoperite deloc (a se vedea tabelele A2 și A3). Principalele riscuri care nu au fost abordate sau care au fost abordate doar parțial sunt următoarele:

 1. Intensificarea practicilor forestiere [a se vedea tabelul A2, riscurile 1(c), 2(c) și 3(c)]. Comisia nu a propus obligativitatea cerințelor de durabilitate voluntare existente. În lipsa unor standarde obligatorii care să asigure un nivel egal și înalt al practicilor durabile de gestionare a pădurilor75, propunerea se bazează, deci, pe inițiativele voluntare din statele membre ale UE (cum ar fi Forest Europe) și din țările terțe care furnizează biomasă pentru UE.
 2. Intensificarea practicilor agricole [a se vedea tabelul A2, riscurile 1(b), 2(b) și 3(b)]. În actuala Directivă privind energia din surse regenerabile, criteriile de durabilitate pentru biocombustibili impun în mod explicit standarde pentru păstrarea terenurilor în bune condiții agricole și de mediu76. Această cerință a fost eliminată din propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile. Prin urmare, standardele de mediu relevante nu sunt obligatorii pentru domeniile care nu sunt incluse în politica agricolă comună. În plus, pentru biomasa care provine din afara UE nu există astfel de standarde.
 3. Utilizarea în cascadă [a se vedea tabelul A3, riscul 6(a)]. Conform logicii economiei circulare, lemnul ar trebui să fie bine valorificat înainte de a fi reutilizat, reciclat și în final ars pentru producerea de energie. Acest principiu, cunoscut ca principiul utilizării în cascadă, acordă prioritate utilizărilor de valoare mai mare și promovează utilizarea în scopuri energetice doar atunci când celelalte opțiuni încep să se epuizeze. Utilizarea în cascadă are însă loc numai dacă are sens din punct de vedere economic. Stimulentele puternice de politică pentru utilizarea biomasei ca sursă regenerabilă de energie, cum ar fi sprijinul financiar și obiectivele ambițioase, pot denatura această logică. Acest risc nu este abordat în propunerea Comisiei.
A7

Stabilirea unor obiective privind energia din surse regenerabile în combinație cu scheme de sprijin din fonduri publice pentru bioenergie stimulează utilizarea acesteia. O astfel de abordare a fost deja aplicată, în special în sectorul transporturilor și în sectorul energiei electrice, încă de la începutul anilor 2000. O parte din biomasa respectivă este importată: în 2015, UE a importat 34 % din peletele de lemn utilizate și 9,5 % din biocombustibilii lichizi consumați77. Curtea consideră că, în lipsa unor garanții suficiente (criteriile de durabilitate fiind necorespunzătoare), faptul că propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile încurajează producerea și utilizarea bioenergiei prin obiective ambițioase în materie de energie din surse regenerabile, în combinație cu stimulente financiare, constituie un risc, deoarece acest lucru poate conduce la creșterea utilizării biomasei nedurabile pe termen lung. Prin urmare, cadrul propus nu asigură o bază adecvată pentru protejarea suficientă a zonelor rurale împotriva riscurilor socioeconomice și de mediu identificate și nici pentru valorificarea deplină a potențialului acestora pentru promovarea dezvoltării durabile.

Figura A1

Ilustrarea emisiilor de gaze cu efect de seră din lanțul de aprovizionare în comparație cu emisiile de referință generate de combustibilii fosili pentru filierele de biomasă solidă cele mai reprezentative

Notă: Valorile exclud arderea și toate emisiile și absorbțiile de carbon biogen din lanțul de aprovizionare, cu excepția metanului. Ele se bazează pe valorile implicite ale emisiilor de gaze cu efect de seră. CPS = ciclu de producție scurt.

(a)Calculele se bazează pe datele privind emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din cultivarea eucaliptului în zonele tropicale.

(b)Datele corespund cultivării plopului în UE fără fertilizare sintetică.

(c)Lemn comercializabil (GN) = pelete produse prin utilizarea gazelor naturale drept combustibil de prelucrare; toate celelalte filiere se bazează pe lemn drept combustibil de prelucrare.

Sursa: Giuntoli J, Agostini A, Edwards R, Marelli L, Solid and gaseous bioenergy pathways: input values and GHG emissions. Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767, EUR 27215 EN, doi:10.2790/27486, p. 131 (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104759/ld1a27215enn.pdf).

Figura A2

Ilustrarea reducerilor emisiilor de gaze cu efect de seră pentru filierele de biogaz și de biometan cele mai reprezentative

Notă: Valorile exclud arderea și toate emisiile și absorbțiile de carbon biogen din lanțul de aprovizionare, cu excepția metanului. valorile se bazează pe valorile implicite ale emisiilor de gaze cu efect de seră. Valorile mai mari de 100 % reprezintă sisteme în care creditele obținute din îmbunătățirea gestionării agricole compensează eventualele emisii din lanțul de aprovizionare. În scop ilustrativ, sunt incluse, de asemenea, valorile obținute pentru codigestia unui amestec de gunoi de grajd (masă umedă), în proporție de 70 %, și porumb (masă umedă), în proporție de 30 %.

Sursa: Giuntoli J, Agostini A, Edwards R, Marelli L, Solid and gaseous bioenergy pathways: input values and GHG emissions. Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767, EUR 27215 EN, doi:10.2790/27486, p. 141 (adaptare) (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104759/ld1a27215enn.pdf).

Tabelul A2

Măsura în care sunt abordate riscurile asociate producerii biomasei

Riscuri legate de durabilitate Riscul a fost abordat în criteriile de durabilitate sau în criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile? Cadrul de politici al UE conex
Riscuri de mediu (1) Declinul biodiversității 1(a) din cauza schimbării directe a destinației terenurilor (de exemplu, despădurire, dispariția zonelor protejate) Da.
Articolul 26 alineatul (2) literele (a), (b) și (c); articolul 26 alineatul (3) literele (b) și (c); articolul 26 alineatul (5) litera (a) punctele (ii), (iii) și (iv); articolul 26 alineatul (5) litera (b) punctele (ii), (iii) și (iv).

Strategia UE în domeniul biodiversității:

Directiva 2009/147/CE privind păsările,
Directiva 92/43/CEE privind habitatele,
Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 privind speciile alogene invazive

1(b) din cauza intensificării practicilor agricole (de exemplu, reducerea diversității culturilor)
Riscul a fost abordat parțial prin articolul 7 alineatul (1) care stabilește o limită privind utilizarea culturilor alimentare și furajere pentru biocombustibili și biolichide și pentru combustibilii din biomasă pentru transport. Această limită nu se aplică însă și pentru utilizarea culturilor în producția de biogaz pentru energie electrică. În plus, trimiterea la cerințele de ecocondiționalitate [articolul 17 alineatul (6) din Directiva privind energia din surse regenerabile] a fost eliminată.

Politica agricolă comună:

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei,
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei

1(c) din cauza intensificării exploatării pădurilor Riscul a fost abordat parțial prin articolul 26 alineatul (5) litera (a) punctul (iv) și prin articolul 26 alineatul (5) litera (b) punctul (iv), dar nu sunt impuse măsuri suplimentare de gestionare durabilă a pădurilor. Articolul 26 alineatul (5) se bazează pe deplin pe legislația și pe planurile de gestionare existente. În lipsa unor standarde obligatorii care să asigure un nivel înalt și egal al practicilor de gestionare durabilă a pădurilor, propunerea se bazează pe inițiative voluntare. O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier [COM(2013) 659 final]
(2) Degradarea solului 2(a) din cauza schimbării directe a destinației terenurilor (care conduce, de exemplu, la pierderi de carbon din sol sau la eroziune) Da.
Articolul 26 alineatul (3) litera (a); articolul 26 alineatul (4); articolul 26 alineatul (5) litera (a) punctul (ii) și articolul 26 alineatul (5) litera (b) punctul (ii).

Politica agricolă comună:

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei,
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei

2(b) din cauza intensificării practicilor agricole (care conduce, de exemplu, la compactare, la pierderea fertilității solurilor sau la eroziune) Riscul a fost abordat parțial.
Riscul a fost abordat indirect și parțial la punctul 6 din anexa VI, care prevede că se pot lua în considerare anumite practici de gestionare agricolă pentru calculul reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (de exemplu: reducerea sau eliminarea cultivării solului, îmbunătățirea sistemului de rotație, utilizarea culturilor de protecție) dacă există dovezi solide și verificabile cu privire la creșterea cantității de carbon din sol. În plus, trimiterea la cerințele de ecocondiționalitate [articolul 17 alineatul (6) din Directiva privind energia din surse regenerabile] a fost eliminată. Nu sunt definite garanții cu privire la extracția intensificată de reziduuri agricole care conduce la degradarea solului.
2(c) din cauza intensificării exploatării pădurilor (care conduce, de exemplu, la pierderea fertilității solurilor din păduri din cauza extracției nutrienților – reziduurile forestiere) Riscul a fost abordat parțial. Deși articolul 26 alineatul (5) include cerințe legate de riscul de a utiliza o producție de biomasă forestieră nedurabilă, nu au fost definite garanții cu privire la extracția intensificată de reziduuri agricole care conduce la degradarea solului. Nu sunt impuse măsuri suplimentare de gestionare durabilă a pădurilor. Articolul 26 alineatul (5) se bazează pe deplin pe legislația și pe planurile de gestionare existente, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele stabilite la același articol. În lipsa unor standarde obligatorii care să asigure un nivel înalt și egal al practicilor de gestionare durabilă a pădurilor, propunerea se bazează pe inițiative voluntare. O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier [COM(2013) 659 final]
(3) Stres hidric și poluare 3(a) din cauza schimbării destinației terenurilor (de exemplu, modificarea echilibrului hidric) Da.
Articolul 26 alineatul (3) litera (a); articolul 26 alineatul (4); articolul 26 alineatul (5) litera (a) punctul (ii) și articolul 26 alineatul (5) litera (b) punctul (ii).
Directiva-cadru 2000/60/CE privind apa
3(b) din cauza intensificării practicilor agricole (de exemplu, irigare, fertilizare) Riscul a fost abordat parțial. Riscul a fost abordat indirect și parțial prin anexa VI: ciclul de producție scurt pentru plop fără fertilizare conduce la valori ușor mai mari pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră decât ciclul de producție scurt cu fertilizare. În plus, trimiterea la cerințele de ecocondiționalitate [articolul 17 alineatul (6) din Directiva privind energia din surse regenerabile] a fost eliminată.

Politica agricolă comună:

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei,
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei

3(c) din cauza intensificării exploatării pădurilor (de exemplu, modificarea echilibrului hidric) Riscul a fost abordat parțial. Deși articolul 26 alineatul (5) include cerințe legate de riscul de a utiliza o producție de biomasă forestieră nedurabilă, nu sunt impuse măsuri suplimentare de gestionare durabilă a pădurilor. Articolul 26 alineatul (5) se bazează pe deplin pe legislația și pe planurile de gestionare existente. În lipsa unor standarde obligatorii care să asigure un nivel înalt și egal al practicilor de gestionare durabilă a pădurilor, propunerea se bazează pe inițiative voluntare. O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier [COM(2013) 659 final]
(4) Emisii de gaze cu efect de seră 4(a) din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe toată durata ciclului de viață, excluzând carbonul biogen (de exemplu, prin utilizarea îngrășămintelor, transportul biomasei, scurgerile de metan din instalațiile de biogaz) Riscul a fost abordat parțial.
Articolul 26 alineatul (7) literele (a), (b), (c); articolul 26 alineatul (7) litera (d).
Biogazul pentru transport nu este însă acoperit de cerințele de mai sus privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Politica privind schimbările climatice:

Propunerea de regulament LULUCF, Schema de comercializare a certificatelor de emisii – Directivele 2003/87/CE și 2009/29/CE,
Decizia nr. 406/2009/CE privind partajarea eforturilor,
Directiva 2009/30/CE privind calitatea combustibililor,
Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică

4(b) din cauza efectelor indirecte [de exemplu, schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC) antrenată de dislocarea culturilor alimentare, păduri mai tinere] Riscul a fost abordat parțial prin articolul 7 alineatul (1) care stabilește o limită privind utilizarea culturilor alimentare și furajere pentru biocombustibili și biolichide și pentru combustibilii din biomasă pentru transport. Această limită nu se aplică însă și pentru utilizarea culturilor în producția de biogaz pentru energie electrică. Propunerea de regulament LULUCF, Directiva (UE) 2015/1513 privind schimbarea indirectă a utilizării terenurilor

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Tabelul A3

Măsura în care sunt abordate riscurile asociate utilizării biomasei

Riscuri legate de durabilitate Riscul a fost abordat în criteriile de durabilitate sau în criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile? Cadrul de politici al UE conex
Riscuri de mediu (4) Emisii de gaze cu efect de seră 4(c) din cauza emisiilor de CO2 generate de arderea biomasei (emisii biogene) Riscul a fost abordat parțial.
Articolul 26 alineatul (7) literele (a), (b), (c), articolul 26 alineatul (7) litera (d).
Biogazul pentru transport nu este însă acoperit de cerințele de mai sus privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Problemele de contabilizare nesoluționate legate de emisiile de gaze cu efect de seră biogene nu sunt abordate (a se vedea punctele A1 și A4).

Politica privind schimbările climatice:

Schema de comercializare a certificatelor de emisii – Directivele 2003/87/CE și 2009/29/CE,
Decizia nr. 406/2009/CE privind partajarea eforturilor,
Directiva 2009/30/CE privind calitatea combustibililor,
Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică

(5) Poluarea aerului 5(a) din cauza arderii biomasei (de exemplu, particule în suspensie, SO2…) Riscul nu este acoperit în această propunere, dar este abordat prin alte instrumente.
Legislația nu acoperă stocul mare de aparate vechi (de uz casnic) care utilizează biomasă pentru încălzire.

Politica UE în materie de poluare a aerului:

Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologică,
Directiva (UE) 2015/2193 privind instalațiile medii de ardere,
Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale

5(b) din cauza emisiilor de poluanți pe parcursul ciclului de viață rămas al bioenergiei (de exemplu, transportul biomasei) Riscul nu este acoperit în această propunere, dar este abordat prin alte instrumente. Standardele de eficiență a vehiculelor
(6) Riscuri socioeconomice 6(a) utilizarea ineficientă a biomasei (inclusiv din cauza neaplicării principiului utilizării în cascadă sau din cauza unor metode suboptime de conversie a biomasei în energie) Riscul a fost abordat parțial. Articolul 26 alineatul (8) abordează eficiența producerii energiei electrice din biomasă, dar nu se referă la producerea de energie termică. Acest articol se aplică doar pentru instalațiile cu o capacitate de combustibil mai mare de 20 MW. Având în vedere dimensiunea medie mult mai mică a instalațiilor de biogaz, rezultă că articolul respectiv se aplică doar pentru un număr mic dintre acestea.
Riscul legat de neaplicarea principiului utilizării în cascadă a biomasei nu este abordat în propunere. Principiile ierarhiei deșeurilor sunt menționate la articolul 7 alineatul (5), dar numai în ceea ce privește includerea materiilor prime noi în anexa IX (materii prime pentru producția de biocombustibili avansați).
Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică
Directiva-cadru 2008/98/CE privind deșeurile
6(b) concurența cu utilizările existente (de exemplu, producția de alimente, industria lemnului pentru hârtie și a celulozei) Riscul a fost abordat parțial prin articolul 7 alineatul (1) care stabilește o limită privind utilizarea culturilor alimentare și furajere pentru biocombustibili și biolichide și pentru combustibilii din biomasă pentru transport. Această limită nu se aplică însă și pentru utilizarea culturilor în producția de biogaz pentru energie electrică.
Articolul 7 alineatul (5) recunoaște necesitatea de a se evita apariția unor efecte semnificative de denaturare a piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor care s-ar putea manifesta în urma includerii unor noi materii prime în anexa IX (materii prime pentru producerea de biocombustibili avansați).
Posibilele denaturări ale piețelor pentru produsele, deșeurile sau reziduurile incluse în prezent în anexa IX propusă nu sunt menționate. Materiile prime incluse în anexa IX nu mai pot fi retrase din aceasta.
 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Anexa II

Caracteristicile proiectelor auditate

Nr. proiectului: Perioada de programare
Măsură FEADR
Denumirea proiectului și o scurtă descriere Costurile efective ale proiectului (proiectul complet, inclusiv părțile care nu sunt legate de energie în unele cazuri) Tipul de energie din surse regenerabile;
tipul de utilizare a energiei
Caracteristicile proiectului din perspectiva dezvoltării rurale durabile
01 AT-01 2007-2013
M 121
Încălzire pe bază de biomasă lemnoasă la o exploatație agricolă (locuință) 36 424,57 euro Bioenergie
Energie pentru consum propriu

Aspecte de mediu: sistem de încălzire eficient din punct de vedere energetic; emisii de particule în suspensie generate de arderea lemnului

Alimentare cu combustibil local: lemn din pădurea proprie a fermierului

Nicio o diversificare a veniturilor exploatației; nu au existat activități sau servicii agricole suplimentare

02 AT-02 2007-2013
M 413 (321)
Încălzire centralizată – biomasă lemnoasă (proiect de extindere a rețelei de încălzire) 269 512,69 euro Bioenergie
Aprovizionarea cu energie a terților

Aspecte de mediu: sistem de încălzire eficient din punct de vedere energetic; sistem de încălzire centralizată; emisii de particule în suspensie generate de arderea lemnului

Alimentare cu combustibil local: lemn de la furnizori de pe o rază de 50 km față de amplasamentul cazanului

Diversificarea veniturilor exploatației/păstrarea locurilor de muncă în exploatații și de-a lungul lanțului de aprovizionare cu lemn

Prestarea de servicii energetice locale

Implicare locală (proiect LEADER)

03 AT-03 2007-2013
M 321
Încălzire centralizată – biomasă lemnoasă, biogaz + rețea de distribuție 928 443,47 euro Bioenergie
Aprovizionarea cu energie a terților

Aspecte de mediu: sistem de încălzire eficient din punct de vedere energetic; sistem de încălzire centralizată; emisii de particule în suspensie generate de arderea lemnului; „producția” de nămol evacuat din instalația de biogaz

Alimentare cu combustibil local: lemn de la furnizori de pe o rază de 50 km față de amplasamentul cazanului și de instalația de biogaz locală

Diversificarea veniturilor exploatației/păstrarea locurilor de muncă în exploatații și de-a lungul lanțului de aprovizionare cu lemn

Prestarea de servicii energetice locale

04 AT-04 2007-2013
M 413 (311)
Încălzire centralizată – biomasă lemnoasă; cooperativă agricolă 311 865,86 euro Bioenergie
Aprovizionarea cu energie a terților

Aspecte de mediu: sistem de încălzire eficient din punct de vedere energetic; sistem de încălzire centralizată; emisii de particule în suspensie generate de arderea lemnului

Alimentare cu combustibil local: lemn de la furnizori de pe o rază de 50 km față de amplasamentul cazanului

Diversificarea veniturilor exploatației/păstrarea locurilor de muncă în exploatații și de-a lungul lanțului de aprovizionare cu lemn (cooperativă agricolă), grație vânzărilor de energie termică

Prestarea de servicii energetice locale

Implicare locală (proiect LEADER)

05 AT-05 2007-2013
M 311
Instalație de biogaz 1 550 000,00 euro Bioenergie
Aprovizionarea cu energie a terților și consum propriu de energie

Aspecte de mediu: producere combinată de energie electrică și energie termică; utilizarea, în principal, a deșeurilor animale provenite din exploatația proprie și din alte exploatații locale pentru instalația de biogaz; „producția” de nămol evacuat din instalația de biogaz

Diversificarea veniturilor exploatației/păstrarea locurilor de muncă în exploatație

Un loc de muncă creat: întreținere tehnică și contabilitate/gestiune financiară

Utilizarea judicioasă a energiei termice: prestarea de servicii de uscare (semințe); gunoi de grajd uscat pentru exploatațiile horticole

06 AT-06 2014-2020
M 6.4.3
Instalație fotovoltaică 18 065,00 euro Energie solară
Energie pentru consum propriu

Reducerea cheltuielilor cu energia ale exploatației

Nicio o diversificare a veniturilor exploatației; nu au existat activități sau servicii agricole suplimentare

07 AT-07 2014-2020
M 4.1.1
Încălzire pe bază de biomasă lemnoasă la exploatație 25 902,53 euro Bioenergie
Energie pentru consum propriu

Aspecte de mediu: sistem de încălzire eficient din punct de vedere energetic; emisii de particule în suspensie generate de arderea lemnului

Alimentare cu combustibil local: lemn din pădurile locale

Păstrarea locurilor de muncă și extinderea activităților exploatației (dezvoltarea activităților de creștere a animalelor) datorită economiilor de timp și spațiu (spațiu care era utilizat anterior pentru depozitarea paielor pentru încălzire)

08 BG-01 2007-2013
M 121
Instalație fotovoltaică pentru pompa de irigații și pentru alte dispozitive electrice; producerea de trufe și alune ecologice 42 791,12 euro Energie solară
Energie pentru consum propriu

Aspecte de mediu: utilizarea energiei solare (în comparație cu generatorul diesel, care ar fi fost alternativa, întrucât parcela nu este conectată la rețeaua electrică a satului)

Înființarea unei exploatații noi cu producție inovatoare: activitate economică nouă și crearea de locuri de muncă

09 BG-02 2007-2013
M 312
Instalație fotovoltaică (microîntreprindere) 278 112,28 euro Energie solară
Aprovizionarea cu energie a terților

Microîntreprindere creată: venituri din vânzarea energiei electrice (plata unor tarife fixe)

Un loc de muncă creat (în principal supraveghere)

Nu au fost create noi activități economice sau oportunități de afaceri și nu se prestează servicii noi

10 BG-03 2007-2013
M 312
Instalație fotovoltaică (microîntreprindere) 277 908,78 euro Energie solară
Aprovizionarea cu energie a terților

Microîntreprindere creată: venituri din vânzarea energiei electrice (plata unor tarife fixe)

Un loc de muncă creat (în principal supraveghere)

Nu au fost create noi activități economice sau oportunități de afaceri și nu se prestează servicii noi

11 BG-04 2007-2013
M 123
Instalație fotovoltaică și instalație de biogaz (producere de energie termică); autoconsum în cadrul unei unități de procesare a alimentelor 3 615 358,49 euro Energie solară și bioenergie
Energie pentru consum propriu

Aspecte de mediu: energie electrică solară, epurarea apelor uzate și utilizarea judicioasă a nămolurilor rezultate în instalația de biogaz

Reducerea cheltuielilor cu energia ale societății

Asigurarea de locuri de muncă în zona rurală

Asigurarea de posibilități de comercializare a produselor pentru fermierii locali (păstrarea exploatațiilor și a locurilor de muncă)

12 BG-05 2014-2020
M 04.1
Instalație fotovoltaică pentru iluminat; exploatație nouă, de mici dimensiuni Proiectul nu era finalizat la momentul vizitei de audit Energie solară
Energie pentru consum propriu

Aspecte de mediu: utilizarea energiei solare (în comparație cu generatorul diesel, care ar fi fost alternativa, întrucât parcela nu este conectată la rețeaua electrică a satului)

Înființarea unei exploatații noi cu producție inovatoare: activitate economică nouă și crearea de locuri de muncă

13 BG-06 2007-2013
M 311
Instalație fotovoltaică; diversificarea activităților exploatației 255 764,12 euro Energie solară
Aprovizionarea cu energie a terților

Diversificarea veniturilor exploatației (plata de tarife fixe)

Un loc de muncă creat (în principal supraveghere)

Nu au fost create noi activități economice sau oportunități de afaceri și nu se prestează servicii noi

14 FR-01 2007-2013
M 121
Instalarea unei pompe de căldură 49 945,00 euro Proiect în domeniul eficienței energetice

Îmbunătățirea performanței economice și de mediu a activității agricole prin reducerea consumului de combustibil în exploatație și prin îmbunătățirea producției de lapte

15 FR-02 2007-2013
M 413 (311)
Construirea unui digestor anaerob în exploatație 1 409 920,00 euro Bioenergie
Aprovizionarea cu energie a terților și consum propriu de energie

Aspecte de mediu: producere combinată de energie electrică și energie termică; utilizarea, în principal, a deșeurilor animale provenite din exploatația proprie și din alte exploatații locale pentru instalația de biogaz; „producția” de nămol evacuat din instalația de biogaz

Diversificarea veniturilor exploatației/păstrarea locurilor de muncă în exploatație

Un loc de muncă creat: întreținere tehnică

Utilizarea judicioasă a energiei termice pentru uscarea cerealelor

Implicare locală (proiect LEADER)

16 FR-03 2007-2013
M 411 (121)
Instalație fotovoltaică 47 500,00 euro Energie solară
Aprovizionarea cu energie a terților

Reducerea cheltuielilor cu energia ale exploatației

Nicio o diversificare a veniturilor exploatației; nu au existat activități sau servicii agricole suplimentare

Implicare locală (proiect LEADER)

17 FR-04 2014-2020
M 04.3
Sprijin pentru serviciile forestiere – Componenta 2 13 506,00 euro Proiecte care sprijină producerea biomasei
Aceste proiecte au fost selectate deoarece, la momentul vizitei de audit, nu începuse niciun proiect de investiții privind energia din surse regenerabile pentru perioada 2014-2020.

Oportunitate de afaceri pentru societățile forestiere locale

18 FR-05 2014-2020
M 08.6
Conversia pădurilor – Componenta 2 Proiectul nu era finalizat la momentul vizitei de audit
19 IT-01 2007-2013
M 311
Centrală geotermală 71 042,00 euro Energie geotermală
Energie pentru consum propriu

Îmbunătățirea performanței economice și de mediu a activității agricole și agroturistice prin reducerea emisiilor de CO2 și creșterea vânzărilor de vin

20 IT-02 2007-2013
M 311
Instalație fotovoltaică 16 570,12 euro Energie solară
Energie pentru consum propriu

Îmbunătățirea performanței economice și de mediu a activității agricole prin utilizarea energiei fotovoltaice și prin dezvoltarea activităților agroturistice

21 IT-03 2007-2013
M 123
Centrală geotermală, încălzire pe bază de biomasă, panouri fotovoltaice și sistem de captare a luminii 807 500,00 euro Energie geotermală, energie solară, bioenergie, plus tehnici pentru economii de energie
Energie pentru consum propriu

Aspecte de mediu: valorificarea deșeurilor rezultate din elagaj, curățarea șanțurilor, a tufișurilor și a zonelor împădurite ale exploatației; economii de energie; reducerea amprentei de carbon (per sticlă de vin)

Creșterea vânzărilor de vin

Crearea a 12 noi locuri de muncă

22 IT-04 2007-2013
M 121
Izolarea clădirilor pentru economii de energie 241 064,50 euro Proiect în domeniul eficienței energetice (face parte din proiectul IT-03)

Beneficii ecologice rezultate din economiile de energie

23 IT-05 2007-2013
M 121
Centrală geotermală 315 022,94 euro Energie geotermală
Energie pentru consum propriu

Îmbunătățirea performanței economice și de mediu a activității agricole prin reducerea emisiilor de CO2 și prin creșterea cifrei de afaceri

Centrala geotermală a fost instalată de două societăți locale.

24 IT-06 2007-2013
M 311
Panouri fotovoltaice, captatoare solare și încălzire pe bază de biomasă 32 740,20 euro Energie geotermală, energie solară, bioenergie
Energie pentru consum propriu

Aspecte de mediu: sistemele eficiente de producere a energiei înlocuiesc cazanele încălzite cu combustibili fosili (gaze)

Materia primă necesară (lemn) provine din propriile activități de gestionare a pădurilor desfășurate de beneficiar și din elagajul măslinilor și al pomilor fructiferi

Demararea de activități agroturistice

Crearea de locuri de muncă (2-3 echivalent normă întreagă)

Componentele de energie din surse regenerabile au fost instalate de societăți locale

25 LT-01 2007-2013
M 312
Centrală hidroelectrică 552 712,80 euro Hidroenergie
Aprovizionarea cu energie a terților

Diversificarea veniturilor exploatației prin vânzarea energiei electrice (fără plata de tarife fixe)

26 LT-02 2007-2013
M 123
Producerea de pelete din paie 831 500,00 euro Producerea de combustibil din biomasă

Crearea unei microîntreprinderi rurale

Au fost create 20 de locuri de muncă

Utilizarea de materii prime locale

Furnizarea de pelete din paie pentru instalațiile de energie din surse regenerabile nu s-a dovedit a fi rentabilă și s-a trecut ulterior la furnizarea de așternuturi pentru animale

27 LT-03 2007-2013
M 312
Producerea de pelete din paie și activități de încălzire 202 784,00 euro Bioenergie
Aprovizionarea cu energie a terților

Aspecte de mediu: încălzirea eficientă din punct de vedere energetic a două clădiri publice

Crearea unei microîntreprinderi rurale

Au fost create șase locuri de muncă

Utilizarea de materii prime locale

Furnizarea de pelete din paie pentru instalațiile de energie din surse regenerabile nu este rentabilă; prin urmare, se are în vedere trecerea la furnizarea de așternuturi pentru animale

28 LT-04 2007-2013
M 311
Producerea de așchii de lemn – achiziția echipamentelor necesare (tractor, remorcă, semiremorcă și mașină de mărunțit lemn) 85 200,00 euro Producerea de combustibil din biomasă

Diversificarea veniturilor exploatației

Menținerea a trei locuri de muncă existente

Tractorul și celelalte echipamente folosesc motorină

29 LT-05 2007-2013
M 311
Turbină eoliană în exploatație 404 024,00 euro Energie eoliană
Aprovizionarea cu energie a terților

Diversificarea veniturilor exploatației prin vânzarea energiei electrice (plata de tarife fixe)

Răspunsurile Comisiei

Sinteză

IV

Directiva UE privind energia din surse regenerabile promovează implementarea energiei din surse regenerabile prin stabilirea unui obiectiv la nivelul UE de 20 % până în 2020 și a unor obiective obligatorii la nivel național privind energia din surse regenerabile. Statele membre dispun de o marjă largă de discreție în ceea ce privește modul în care își pot atinge obiectivele naționale privind energia din surse regenerabile și posibilitatea de a alege energiile din surse regenerabile pe care să le sprijine.

Modalitățile de a contribui în continuare la beneficiile pe care energia din surse regenerabile le aduce mediului rural pot fi abordate mai bine în cadrul politicii de dezvoltare rurală și implementate prin intermediul programelor naționale sau regionale de dezvoltare rurală.

Așa cum rezultă din elementele factuale, criteriile existente în materie de durabilitate pentru biocombustibili și biolichide ale UE prevăzute în actuala Directivă privind energia din surse regenerabile (RED) au fost puse în practică pentru a se evita efectele directe nedorite asupra mediului. În 2015, RED a fost modificată pentru a aborda, de asemenea, riscurile schimbării indirecte a destinației terenurilor. Propunerea Comisiei de reformare a Directivei privind energia din surse regenerabile pentru perioada de după 2020 consolidează criteriile de durabilitate ale UE, acoperind inclusiv biomasa și biogazul care se utilizează pentru energia termică și electrică, protejând astfel în continuare, în mod suficient, zonele rurale împotriva riscurilor socioeconomice și de mediu identificate și maximizând potențialul bioenergiei pentru o dezvoltare durabilă viitoare.

În plus, propunerea legislativă a Comisiei privind utilizarea terenurilor din cadrul pachetului energie/climă pentru 2030 al UE (propunerea privind LULUCF) – care face în prezent obiectul procedurii de codecizie (colegiuitorii ajungând la un acord provizoriu la 14 decembrie 2017) – asigură o garanție generală privind durabilitatea în ceea ce privește biomasa pentru toate utilizările, prevăzând că absorbantul de carbon din sol în cadrul UE trebuie să fie cel puțin menținut dacă nu chiar mărit (regula bilanțului neutru sau pozitiv – „no debit rule”).

În plus, politica agricolă comună prevede, în prezent, protejarea carbonului organic din sol în terenurile cultivate și în pajiști. Prin urmare, politica agricolă comună are rolul de a proteja carbonul organic din sol și de a contribui astfel la durabilitatea biomasei pentru zonele care beneficiază de plăți în cadrul PAC. Pentru viitor, Comisia dorește să consolideze obiectivul PAC privind utilizarea eficientă a resurselor, protecția mediului și acțiunile în domeniul climei.

V

În cursul negocierilor pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia a promovat activ crearea de sinergii și complementarități în legătură cu utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene, ținând seama totodată de sistemele de finanțare existente la nivel național sau de alte sisteme de finanțare existente la nivelul UE. Cu toate acestea, opțiunile în materie de implementare intră în responsabilitatea statelor membre.

VI

Deși este adevărat că la începutul perioadei 2007-2013 nu au existat indicatori de realizare specifici pentru proiectele de energie din surse regenerabile, datele referitoare la cheltuieli au fost disponibile după introducerea bilanțului de sănătate. În plus, cadrul comun de monitorizare și evaluare pentru perioada 2007-2013 a inclus un indicator de impact care a acoperit producția de energie din surse regenerabile.

Pentru perioada de programare 2014-2020, cadrul comun de monitorizare și evaluare a fost îmbunătățit luând în considerare aspectele legate de disponibilitatea datelor în toate statele membre, raportul cost-eficacitate al sistemului și sarcina administrativă acceptabilă pentru statele membre.

VII

Cadrul juridic prevede obligativitatea ca statele membre să includă principiile legate de stabilirea unor criterii de selecție în cadrul propriilor programe de dezvoltare rurală, însă procedurile și criteriile de selecție efective rămân în competența statelor membre, în conformitate cu principiul gestiunii partajate.

VIII

Prima liniuță: Comisia acceptă această recomandare în măsura în care vizează acțiunea Comisiei. Comisia consideră că a abordat aspectele legate de proiectarea viitoarei politici în domeniul energiei din surse regenerabile în cadrul propunerilor Comisiei referitoare la Regulamentul privind guvernanța și la reformarea Directivei privind energia din surse regenerabile.

La elaborarea planurilor integrate privind energia și clima, prevăzute în Regulamentul privind guvernanța – care face în prezent obiectul procedurii de codecizie – statele membre ar putea lua în considerare, printre altele, circumstanțele și nevoile zonelor lor rurale.

A doua liniuță: Recomandarea este acceptată. Comisia consideră că propunerea sa din 2016 de reformare a Directivei privind energia din surse regenerabile (RED II) consolidează în mod semnificativ cadrul UE privind durabilitatea pentru bioenergie, prin includerea unor garanții suplimentare care împiedică utilizarea surselor nedurabile de biomasă forestieră.

În plus, propunerea legislativă a Comisiei privind utilizarea terenurilor din cadrul pachetului energie/climă pentru 2030 al UE (propunerea privind LULUCF) – care face în prezent obiectul procedurii de codecizie (colegiuitorii ajungând la un acord provizoriu la 14 decembrie 2017) – asigură o garanție generală privind durabilitatea în ceea ce privește biomasa pentru toate utilizările, prevăzând că absorbantul de carbon din sol în cadrul UE trebuie să fie cel puțin menținut dacă nu chiar mărit (regula bilanțului neutru sau pozitiv – „no debit rule”).

De asemenea, astfel cum se subliniază în Comunicarea privind viitorul sectorului agricol și al agriculturii, Comisia dorește să consolideze obiectivul PAC privind utilizarea eficientă a resurselor, protecția mediului și acțiunile în domeniul climei.

A treia liniuță: Comisia poate accepta doar parțial această recomandare, deoarece, în acest stadiu, nu este în măsură să își asume angajamente specifice în ceea ce privește propunerile legislative pentru perioada de după 2020.

Comisia se angajează să analizeze posibilele modalități de consolidare a orientării către rezultate a viitoarei PAC, prin realizarea unei valori adăugate la nivelul UE, reflectând totodată mai bine nevoile și aspirațiile teritoriilor în cauză, astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei COM(2017) 713 final.

A patra liniuță: Comisia acceptă parțial această recomandare. Recomandarea a fost pusă deja în aplicare, iar rapoartele anuale aprofundate de implementare din 2019 vor conține informațiile necesare.

A cincea liniuță: Comisia consideră că această recomandare se adresează statelor membre. Deși procedurile de selecție efective și definirea criteriilor de selecție rămân în competența statelor membre în conformitate cu principiul gestiunii partajate, Comisia va depune în continuare eforturi pentru a încuraja statele membre să aplice proceduri de selecție relevante.

Introducere

12

Comisia a început deja să elaboreze un nou studiu privind sprijinul acordat sectorului energetic și altor sectoare (de exemplu: transporturile), inclusiv sectorului surselor regenerabile de energie. În conformitate cu Sistemul de guvernanță al uniunii energetice – care face în prezent obiectul procedurii de codecizie – Comisia monitorizează subvențiile din sectorul energetic. Analiza detaliată și rezultatele vor fi disponibile în următoarea ediție a raportului privind prețurile și costurile energiei, care va fi publicat în 2018.

15

Poziția Comisiei este detaliată în răspunsurile Comisiei la Raportul special nr. 16/2017.

Observații

25

Politica de dezvoltare rurală oferă un cadru/un set de instrumente flexibil care permite statelor membre, în conformitate cu principiul subsidiarității și în contextul gestiunii partajate, să decidă asupra modului în care pot să sprijine cel mai bine implementarea energiei din surse regenerabile, în conformitate cu obiectivele politicii UE și cu contextul, potențialul și nevoile specifice ale statelor membre/regiunilor.

27

(i) Corelarea energiei din surse regenerabile cu dezvoltarea rurală se realizează în două moduri. Pe de o parte, politica UE în domeniul energiei din surse regenerabile, prin crearea unei cereri de energie din surse regenerabile, poate sprijini în mod indirect dezvoltarea în zonele rurale care devin furnizori de energie din surse regenerabile (de exemplu, prin energie eoliană și solară) sau de materii prime de biomasă (din silvicultură și agricultură). Pe de altă parte, producția de energie din surse regenerabile în zonele rurale poate fi sprijinită direct în cadrul politicii de dezvoltare rurală, care, la nivelul UE, este sprijinită, în principal, prin FEADR.

30

O trimitere la analiza politicilor din perspectiva mediului rural este inclusă în Comunicarea Comisiei privind viitorul sectorului agricol și al agriculturii [a se vedea pagina 22 din COM(2017) 713 final].

În această comunicare, Comisia se angajează să promoveze un mecanism de „analiză a mediului rural”, care să revizuiască sistematic politicile pertinente din perspectiva zonelor rurale, luând în considerare impactul potențial asupra comunităților rurale.

Un exemplu concret de analiză a politicilor din perspectiva mediului rural este conceptul de sate inteligente, care este sprijinit de diferite politici și fonduri ESI cu scopul de a favoriza crearea de sate ale viitorului, bine pregătite pentru a-și pune în valoare atuurile specifice [a se vedea pagina 21 din COM(2017) 713 final].

35

Riscurile asociate producției și utilizării bioenergiei sunt analizate în cadrul Evaluării impactului privind durabilitatea bioenergiei din 20161 [SWD (2016) 418 final], document elaborat pentru reformarea Directivei privind energia din surse regenerabile. Impactul carbonului asupra producției de biomasă este, de asemenea, analizat în cadrul Evaluării impactului din 2016 care însoțește Propunerea de regulament privind LULUCF [SWD(2016) 249 final]2.

39

Criteriile de durabilitate existente și propuse ale UE pentru bioenergie au caracter obligatoriu pentru statele membre și operatorii economici. Criteriile de durabilitate ale UE nu reprezintă o condiție obligatorie pentru introducerea bioenergiei pe piața UE. Pentru a evita o sarcină administrativă excesivă, criteriile UE de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră propuse în cadrul propunerii privind RED II nu se aplică micilor instalații pe bază de biomasă, pentru încălzire/răcire și energie electrică, cu o capacitate a combustibilului mai mică de 20 MW în cazul biomasei și de 0,5 MWel în cazul biogazului.

40

Riscurile asociate producției și utilizării bioenergiei și cadrul politic comun al UE aferent sunt analizate în cadrul Evaluării impactului privind durabilitatea bioenergiei realizate de Comisie și elaborate pentru reformarea Directivei privind energia din surse regenerabile. Impactul carbonului asupra producției de biomasă este, de asemenea, analizat în cadrul Evaluării impactului din 2016 care însoțește Regulamentul privind LULUCF [SWD(2016) 249 final]3.

După ce va fi adoptată, RED II va consolida criteriile de durabilitate ale UE pentru a reduce riscurile semnificative de impact negativ asupra mediului asociate biomasei pentru energie. În special, propunerea vizează reducerea riscului de efecte negative asupra mediului asociat unui nivel ridicat de recoltare a biomasei forestiere. De asemenea, aceasta prevede ca impactul recoltării biomasei asupra calității solurilor și biodiversității să fie redus. Dovada conformității poate include o legislație în vigoare în țara de origine a biomasei sau, în cazul în care acest lucru nu este disponibil, dovezi la nivelul exploatației forestiere. Aceste criterii ar trebui analizate în relație cu alte politici relevante ale UE.

Mai mult, propunerea Comisiei de regulament privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (Regulamentul privind LULUCF) include emisii sau absorbții legate de producția de biomasă pentru energie și prevede menținerea stocului de carbon asociat sectorului LULUCF din UE („no debit rule”).

41

Comisia consideră că atât actuala RED, cât și propunerea privind RED II descurajează bioenergia nedurabilă.

Comisia consideră că propunerea privind RED II consolidează în mod semnificativ cadrul de durabilitate al UE pentru bioenergie și asigură faptul că utilizarea bioenergiei în UE după 2020 generează reduceri optime de GES, reducând în același timp riscurile de impact negativ asupra mediului asociate unui nivel sporit de recoltare a biomasei forestiere. Propunerea Comisiei privind LULUCF – care face în prezent obiectul procedurii de codecizie – oferă o garanție suplimentară privind durabilitatea. Propunerea prevede continuarea Protocolului „no debit rule” de la Kyoto pentru sectorul LULUCF din UE, ceea ce înseamnă că absorbantul de carbon asociat sectorului LULUCF din UE trebuie protejat sau cel puțin menținut.

43

Politica de dezvoltare rurală se bazează pe principiile gestiunii partajate și subsidiarității. Prin urmare, este de competența statelor membre/regiunilor să determine modul în care investițiile în energia din surse regenerabile sprijinite prin FEADR pot îndeplini cel mai bine obiectivele de dezvoltare rurală, în conformitate cu contextul, potențialul și nevoile lor specifice.

44

Pentru a se asigura că nu există o supracompensare, intensitatea maximă a ajutorului și alte condiții sunt stabilite în normele orizontale privind ajutorul de stat, în special în Regulament (CE) nr. 651/2014 (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare) (a se vedea secțiunea 7) și în Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 45 și 46

Obiectivele tematice în cadrul fondurilor ESI se stabilesc în mod intenționat la un nivel mai larg și nu acoperă părți singulare ale unor aspecte interconectate, cum ar fi exclusiv implementarea energiei din surse regenerabile. Cu toate acestea, indicatorul de obiectiv T 16 reflectă în mod corespunzător investițiile planificate în producția de energie din surse regenerabile în cadrul FEADR (aria de intervenție 5C, a se vedea și punctul 68).

48

Comisia nu împărtășește opinia potrivit căreia presupusele dificultăți legate de programarea ariilor de intervenție au generat întârzieri semnificative în implementarea programului pentru energia din surse regenerabile. Aceste întârzieri sunt cauzate, printre altele, de perioada de care au nevoie statele membre pentru a lansa cereri de propuneri și pentru a selecta proiecte, precum și pentru a realiza respectivele proiecte de investiții pe teren.

50

Comisia a furnizat un set cuprinzător de documente orientative privind programarea strategică, îndrumând statele membre cu privire la modalitatea de elaborare a unei logici solide de intervenție pentru a contribui la prioritățile și obiectivele UE (cum ar fi obiectivul privind energia din surse regenerabile), precum și obiective de dezvoltare rurală în conformitate cu contextul, potențialul și nevoile specifice ale statelor membre/regiunilor. Această logică de intervenție (alegerea obiectivelor relevante, stabilirea obiectivelor, combinarea măsurilor relevante, alocarea fondurilor respective etc.) este stabilită în cadrul programelor de dezvoltare rurală și este evaluată cu atenție de Comisie pe parcursul negocierii programelor.

Facilitarea furnizării și utilizării energiei din surse regenerabile este doar unul din multiplele obiective ale FEADR. Statele membre pot decide să sprijine energia din surse regenerabile prin alte instrumente decât programele de dezvoltare rurală. Coordonarea dintre diferitele fonduri ESI și alte instrumente de finanțare este prevăzută în acordurile de parteneriat care sunt evaluate de Comisie.

51

Cuantificarea nevoilor financiare se reflectă în bugetul alocat măsurilor relevante și în valorile-țintă stabilite pentru indicatorii relevanți. Cu toate acestea, Comisia recunoaște că legătura dintre nevoile identificate și abordarea strategică se poate îmbunătăți în continuare.

Caseta 5 – Modificări ale abordării inițiale prevăzute în programele de dezvoltare rurală în materie de finanțare a energiei din surse regenerabile

Primul paragraf:

În cazul Bulgariei, lecțiile învățate ca urmare a implementării în perioada de programare 2007-2013, inclusiv o rată de eroare mai ridicată și corecțiile financiare, au fost luate în considerare pentru actuala perioadă de programare. În ceea ce privește programul de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, Bulgaria a decis să sprijine numai proiectele legate de consumul în exploatație, pentru a reduce riscul unor erori viitoare.

Al doilea paragraf:

Adaptări ale alocărilor bugetare pot apărea din diferite motive în cursul perioadei de programare. În cazul Franței (Basse-Normandie), alocarea financiară a FEADR pentru obiectivele privind energia din surse regenerabile a scăzut, deoarece regiunea a decis să modifice sursa de finanțare pentru unele dintre tipurile de proiecte pentru care a fost planificată inițial finanțarea din FEADR. Justificările privind modificarea propusă au fost comunicate Comisiei înainte de efectuarea modificării. Modificările au inclus tranziția de la finanțarea producției de energie pe bază de lemn și a programelor pentru cazane la finanțare națională asigurată de Agenția pentru mediu și gestionarea energiei (ADEME) și la sprijinirea proiectelor de biogaz (digestie anaerobă) prin contribuții de capital sau garanții bancare cu ajutorul Agenției pentru Dezvoltare din Normandia (ADN).

52

Programarea strategică în cadrul FEADR încearcă mai degrabă să găsească un echilibru între diferite nevoi și obiective, decât să pună în aplicare o strategie completă pentru energia din surse regenerabile în zonele rurale.

Modificările aduse alocării bugetare, cum ar fi în cazul programului de dezvoltare rurală din Basse-Normandie, trebuie justificate în cadrul cererii de modificare a programului. De asemenea, o modificare de peste 50 % a obiectivului cuantificat aferent unei arii de intervenție, adică prin realocări bugetare semnificative, necesită o modificare a strategiei programului, fapt ce conduce la adoptarea de către Comisie a unei decizii prin intermediul unor acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 11 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

54

În cursul negocierilor acordurilor de parteneriat și ale programelor relevante, Comisia a promovat activ crearea de sinergii și complementarități în legătură cu utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene, ținând seama totodată de sistemele de finanțare existente la nivel național sau de alte sisteme de finanțare existente la nivelul UE. Cu toate acestea, opțiunile în materie de punere în aplicare intră în responsabilitatea statelor membre.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 56 și 57

În cadrul abordării programării strategice, statele membre pot alege aria de intervenție pe care o consideră cea mai adecvată pentru programarea unei măsuri specifice, în conformitate cu scopul specific al măsurii. Faptul că o singură măsură poate apărea astfel în cadrul a diferite arii de intervenție este o consecință logică. În plus, conceptul de efecte secundare reflectă în mod corespunzător caracterele multiple ale multor măsuri de dezvoltare rurală, care adesea nu servesc numai la atingerea unui singur obiectiv.

Caseta 6 – Proiectele de energie din surse regenerabile au fost încadrate în diferite arii de intervenție

Primul paragraf:

Încadrarea măsurilor în diferite arii de intervenție în cadrul programelor de dezvoltare rurală reflectă, de asemenea, o cuantificare a rezultatelor preconizate ale măsurii, care pot varia între programe. Măsurile sunt încadrate în ariile de intervenție în funcție de efectul lor principal, în timp ce efectele secundare nu sunt decisive pentru această decizie.

Al doilea paragraf:

De asemenea, comparația dintre programele de dezvoltare rurală din România și Bulgaria demonstrează clasificarea diferită a obiectivelor: Bulgaria urmărește producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu ca obiectiv principal al măsurii și, prin urmare, o încadrează în aria de intervenție 5C. În programul de dezvoltare rurală din România, situația este într-adevăr diferită, în sensul că numai proiectele care conțin investiții în materie de energie din surse regenerabile pentru consum propriu au fost programate să aibă o contribuție directă la aria de intervenție 5C, în timp ce alte măsuri, programate în cadrul ariilor de intervenție 2A, 3A, 6A și 6B, au fost considerate ca având efecte secundare asupra ariei de intervenție 5C. Un exemplu este infrastructura de mici dimensiuni, inclusiv investițiile în energia din surse regenerabile și economia de energie, considerate ca favorizând în primul rând dezvoltarea locală în zonele rurale și care au fost, prin urmare, încadrate în aria de intervenție 6B.

61

Deși este adevărat că, la începutul perioadei 2007-2013, nu au existat indicatori de realizare specifici pentru proiectele de energie din surse regenerabile, cadrul comun de monitorizare și evaluare pentru perioada 2007-2013 a inclus un indicator care a vizat în mod explicit producția de energie din surse regenerabile pentru evaluarea programului. Indicatorul de impact nr. 7 Contribuția la combaterea schimbărilor climatice a fost abordat prin măsurarea creșterii producției de energie din surse regenerabile (schimbarea cantitativă și calitativă a producției de energie din surse regenerabile atribuită intervenției finanțate prin FEADR).

62

În contextul rapoartelor privind monitorizarea și indicatorii, Comisia oferă îndrumări pentru a ajuta statele membre să își consolideze capacitățile în ceea ce privește abordarea obligațiilor lor de monitorizare. În ceea ce privește datele transmise de statele membre, Comisia evaluează calitatea acestora. Cu toate acestea, fiabilitatea acestor date este responsabilitatea autorităților statelor membre.

63

Întrucât proiectele privind implementarea energiei din surse regenerabile sunt dispersate între mai multe măsuri și, înainte de bilanțul de sănătate, nu a existat niciun indicator de realizare, este dificil de obținut informații cuprinzătoare. Cu toate acestea, indicatorul de impact menționat în răspunsul la punctul 61 oferă unele informații cu privire la posibila eficacitate a sprijinului acordat investițiilor în energia din surse regenerabile.

Având în vedere că energia din surse regenerabile a fost introdusă numai ca nouă provocare în cadrul bilanțului de sănătate după lansarea programelor, informațiile privind energia din surse regenerabile din cadrul evaluărilor ex ante utilizate pentru elaborarea programelor de dezvoltare rurală au fost limitate.

65

În cadrul evaluărilor ex post, toate statele membre/regiunile au trebuit să răspundă la o întrebare de evaluare specifică legată în mod direct de energia din surse regenerabile. Comisia a oferit orientări (care nu au un caracter obligatoriu). Cu toate acestea, conținutul evaluărilor ex post depinde de conținutul unui anumit program de dezvoltare rurală care reflectă opțiunile de politică ale statelor membre. Dacă atenția acordată energiei din surse regenerabile în cadrul unui program de dezvoltare rurală este marginală, acoperirea în cadrul evaluării va fi corespunzătoare.

Răspunsul comun al Comisiei la punctele 68 și 69

În cadrul programelor de dezvoltare rurală, rezultatele preconizate și țintele corespunzătoare sunt stabilite la nivelul obiectivelor (adică al ariilor de intervenție), și nu la nivelul măsurilor individuale.

Eficacitatea și eficiența programelor de dezvoltare rurală vor fi evaluate în cadrul unor evaluări extinse pentru care indicatorii sistemului comun de monitorizare și evaluare reprezintă doar un instrument și vor fi completate de alte informații. Definiția indicatorilor comuni a trebuit elaborată luând în considerare aspectele legate de disponibilitatea datelor în toate statele membre, de raportul cost-eficacitate al sistemului și de sarcina administrativă acceptabilă pentru statele membre. Deși nu corespunde întotdeauna definiției indicatorilor „de rezultat”, Comisia consideră că indicatorii suplimentari specifici pentru fiecare program pot fi utili la evaluarea programelor.

70

Orientările Comisiei „Evaluarea rezultatelor PDR: Pregătirea raportării referitoare la evaluare în 2017” propune, în anexa 11 (p. 76). diferite surse de date cum ar fi: formularele de cerere și solicitările de plată ale beneficiarilor, statisticile naționale/regionale, datele privind aprovizionarea cu energie și datele organelor de control, statisticile Eurostat privind energia. „Sondajele/grupurile de reflecție” sunt, de asemenea, citate ca o posibilă sursă de date – pe ultimul loc dintr-o listă lungă de alte surse de date menționate mai sus (https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en).

De asemenea, trebuie reținut faptul că orientările Comisiei sunt documente fără caracter obligatoriu. Scopul lor este de a îmbunătăți calitatea și comparabilitatea evaluărilor care intră în responsabilitatea statelor membre.

71

În cadrul programelor de dezvoltare rurală, mai multe măsuri pot contribui la obținerea rezultatelor aferente unui anumit obiectiv. Astfel de rezultate pot fi evaluate doar prin intermediul unor evaluări. Comisia recunoaște riscul sarcinii administrative generate de acest aspect, dar urmărește să obțină un echilibru adecvat între costuri și beneficii. În ceea ce privește presupusa lipsă de comparabilitate datorată specificităților programelor, cum ar fi indicatorii suplimentari specifici pentru fiecare program, o evaluare individuală a unui program de dezvoltare rurală evaluează în continuare impactul și rezultatele programului respectiv și servește drept exemplu pentru alte programe de dezvoltare rurală, care ar putea să nu includă măsurile respective.

75

În cadrul dezvoltării rurale, diferite activități contribuie la o mai bună implementare a energiei din surse regenerabile, investițiile în producția de energie din surse regenerabile sau mobilizarea biomasei forestiere în scopuri energetice reprezentând doar două dintre ele.

De asemenea, FEADR sprijină proiectele de energie din surse regenerabile prin strategii de dezvoltare locală sprijinite de LEADER. Astfel de inițiative de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității oferă de obicei beneficii sub formă de acceptare locală sporită și asigură includerea proiectelor de energie din surse regenerabile într-o strategie mai largă pentru dezvoltarea durabilă a zonei locale în cauză.

78

Rolul criteriilor de selecție este de a acorda prioritate proiectelor conform clasificării obiectivelor programului în ansamblul său, pe baza nevoilor și a potențialului identificat.

În conformitate cu principiile gestiunii partajate, statele membre stabilesc criteriile de selecție pentru fiecare măsură și consultă Comitetul de monitorizare a programelor de dezvoltare rurală (în cadrul căruia toate părțile interesate relevante sunt reprezentate în conformitate cu principiul parteneriatului).

79

Comisia participă în cadrul acestor comitete de monitorizare, oferind orientări și feedback. Acest feedback poate include, de asemenea, o indicație clară potrivit căreia pragurile sunt considerate prea mici. Acesta a fost, de exemplu, cazul programului de dezvoltare rurală francez auditat de Curtea de Conturi Europeană.

Caseta 10 – Proiecte de energie din surse regenerabile cu beneficii marginale pentru dezvoltarea rurală

Pe baza lecțiilor învățate în perioada de programare 2007-2013, în actuala perioadă de programare, programul de dezvoltare rurală din Bulgaria sprijină numai investițiile în producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu (în cadrul fermelor sau al întreprinderilor).

81

În general, statele membre sunt încurajate să aleagă proiecte eligibile de sprijin în cadrul FEADR care să contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea rurală. Cu toate acestea, atunci când se evaluează beneficiile pentru dezvoltarea rurală în comparație cu proiectele de energie din surse regenerabile finanțate de alte scheme de sprijin, trebuie să se ia în considerare domeniul de aplicare al unor astfel de proiecte în cadrul FEADR. Numărul de locuri de muncă create, precum și alte oportunități de afaceri și servici prestate trebuie avute în vedere în acest context.

Concluzii și recomandări

84

Comisia este de acord cu faptul că proiectele de energie din surse regenerabile au potențialul de a contribui la dezvoltarea rurală durabilă, în special prin includerea părților interesate locale. Cu toate acestea, rămâne la latitudinea statelor membre/regiunilor să valorifice sau nu potențialul finanțării prin FEADR atunci când își elaborează propriile programe de dezvoltare rurală și când caută să obțină un echilibru între diferitele obiective ale strategiilor lor de dezvoltare rurală.

85

Directiva privind energia din surse regenerabile este un cadru juridic general pentru promovarea implementării energiei din surse regenerabile în UE și realizarea obiectivelor pentru 2020 în domeniul energiei din surse regenerabile. Deși dezvoltarea rurală este un important motor al implementării energiei din surse regenerabile, directiva însăși lasă statelor membre o libertate semnificativă cu privire la modul în care își pot atinge obiectivele naționale privind energia din surse regenerabile, inclusiv modul în care pot să promoveze implementarea energiei din surse regenerabile în zonele rurale. Propunerea Comisiei de reformare a Directivei privind energia din surse regenerabile abordează modelele emergente ale consumului de energie din surse regenerabile și ale comunităților de energie din surse regenerabile, care pot sprijini în continuare beneficiile pe care energia din surse regenerabile le aduce dezvoltării rurale.

Recomandarea 1 – O analiză din perspectiva mediului rural a viitoarei politici privind energia din surse regenerabile

Primul paragraf: Comisia acceptă această recomandare în măsura în care vizează acțiunea Comisiei. Comisia consideră că a abordat aspectele legate de proiectarea viitoarei politici în domeniul energiei din surse regenerabile în cadrul propunerilor Comisiei referitoare la Regulamentul privind guvernanța și la reformarea Directivei privind energia din surse regenerabile.

La elaborarea planurilor integrate privind energia și clima, prevăzute în Regulamentul privind guvernanța – care face în prezent obiectul procedurii de codecizie – statele membre ar putea lua în considerare, printre altele, circumstanțele și nevoile zonelor lor rurale.

Al doilea paragraf: O trimitere la analiza politicilor din perspectiva mediului rural este inclusă în Comunicarea Comisiei privind viitorul sectorului agricol și al agriculturii [a se vedea pagina 22 din COM(2017) 713 final].

În această comunicare, Comisia se angajează să promoveze un mecanism de „analiză a mediului rural”, care să revizuiască sistematic politicile pertinente din perspectiva zonelor rurale, luând în considerare impactul potențial asupra comunităților rurale.

Al treilea paragraf: Recomandarea este acceptată în măsura în care propunerea Comisiei de regulament privind guvernanța uniunii energetice – care face în prezent obiectul procedurii de codecizie – prevede deja un dialog interactiv cu statele membre pentru a evalua dacă țintele, obiectivele și contribuțiile incluse în planurile lor naționale privind energia și clima sunt suficiente pentru realizarea în mod colectiv a obiectivelor uniunii energetice.

86

Lucrările de simulare efectuate pentru Evaluarea impactului privind durabilitatea bioenergiei scot în evidență faptul că, deși se estimează că importurile de biomasă vor crește, aprovizionarea cu biomasă pentru energie va fi obținută în continuare în cea mai mare parte pe plan intern. Conform propriilor lucrări de simulare ale Comisiei pentru perioada 2020-2030, se estimează că cererea de biomasă pentru încălzire și energie va atinge cel mai ridicat nivel în 2025 și ulterior va scădea ușor, până în 2030, ca urmare a concurenței din partea altor surse regenerabile de energie și a efectelor eficienței energetice a clădirilor. Pe termen mai lung (2050), se estimează că cererea de biocombustibili va crește în mod semnificativ din cauza necesității de a se decarboniza sectorul transporturilor, inclusiv al aviației.

În plus, Comisia consideră că propunerea de reformare a Directivei privind energia din surse regenerabile consolidează cadrul UE de durabilitate pentru bioenergie, oferind astfel garanții suficiente pentru a asigura producerea și utilizarea în mod durabil a biomasei pentru energie.

Recomandarea 2 – Îmbunătățirea cadrului de durabilitate pentru bioenergie

Comisia acceptă recomandarea. În opinia Comisiei, după ce va fi adoptată, propunerea de reformare a Directivei privind energia din surse regenerabile, care face în prezent obiectul procedurii de codecizie, va consolida cadrul UE de durabilitate pentru bioenergie, oferind astfel garanții suficiente pentru a asigura producerea și utilizarea în mod durabil a biomasei pentru energie.

În plus, propunerea Comisiei de regulament privind includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (Regulamentul privind LULUCF) – care face în prezent obiectul procedurii de codecizie (colegiuitorii ajungând la un acord provizoriu la 14 decembrie 2017) – are scopul de a asigura contabilizarea, la nivel național, de către statele membre, a emisiilor sau absorbțiilor legate de biomasa pentru energie și aplicarea regulii „no debit rule” pentru LULUCF. Prin urmare, Comisia consideră că, în ceea ce privește propunerile Comisiei privind RED II și LULUCF, această recomandare a fost îndeplinită.

Mai mult, politica agricolă comună include, în prezent, dispoziții privind protejarea carbonului organic din sol în terenurile cultivate și în pajiști. Prin urmare, politica agricolă comună are rolul de a proteja carbonul organic din sol și de a contribui astfel la durabilitatea biomasei pentru zonele care beneficiază de plăți în cadrul PAC.

Astfel cum se subliniază în Comunicarea privind viitorul sectorului agricol și al agriculturii, Comisia dorește să consolideze obiectivul PAC privind utilizarea eficientă a resurselor, protecția mediului și acțiunile în domeniul climei.

87

În cursul negocierilor acordurilor de parteneriat și ale programelor relevante, Comisia a promovat activ crearea de sinergii și complementarități în legătură cu utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene, ținând seama totodată de sistemele de finanțare existente la nivel național sau de alte sisteme de finanțare existente la nivelul UE. Cu toate acestea, opțiunile în materie de punere în aplicare intră în responsabilitatea statelor membre.

În cazul proiectelor de energie din surse regenerabile, FEADR poate reprezenta efectiv mecanismul de sprijin adecvat pentru proiectele locale, completând astfel alte fonduri existente. În plus, proiectele vor aborda potențialii beneficiari din zonele rurale care nu sunt eligibili în cadrul altor fonduri.

88

În cadrul abordării programării strategice, statele membre pot alege aria de intervenție pe care o consideră cea mai adecvată pentru programarea unei măsuri specifice, în conformitate cu obiectivul măsurii. Faptul că proiectele privind energia din surse regenerabile măsură apar astfel în cadrul a diferite arii de intervenție este o consecință logică.

Recomandarea 3 – Orientări clare privind rolul FEADR în sprijinirea energiei din surse regenerabile

Primul paragraf: Comisia poate accepta doar parțial această recomandare, deoarece, în acest stadiu, nu este în măsură să își asume angajamente specifice în ceea ce privește propunerile legislative pentru perioada post-2020.

Comisia se angajează să analizeze posibilele modalități de consolidare a orientării către rezultate a viitoarei PAC, prin realizarea unei valori adăugate la nivelul UE, reflectând totodată mai bine nevoile și aspirațiile teritoriilor în cauză, astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei COM(2017) 713 final.

De asemenea, statele membre/regiunile sunt cele mai în măsură să decidă care sunt cele mai adecvate instrumente de finanțare în contextul lor specific și modul optim în care acestea ar trebui combinate pentru a atinge obiectivele privind energia din surse regenerabile și obiectivele de dezvoltare rurală în modul cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor.

Al doilea paragraf: Comisia acceptă această recomandare și consideră că a pus-o deja în aplicare.

Site-ul web al Rețelei europene de dezvoltare rurală include o bază de date cu bune practici, inclusiv, printre altele, exemple de proiecte de energie din surse regenerabile sprijinite de FEADR și de abordări bazate pe comunitate în acest domeniu. În plus, în cadrul programului PEI-AGRI, a fost lansat recent un grup de reflecție privind „creșterea producției și a utilizării energiei din surse regenerabile în ferme”; prima reuniune a avut loc în perioada 21-22 noiembrie 2017.

89

Deși este adevărat că, la începutul perioadei 2007-2013, nu au existat indicatori de realizare specifici pentru proiectele de energie din surse regenerabile, cadrul comun de monitorizare și evaluare pentru perioada 2007-2013 a inclus un indicator de impact care a vizat creșterea producției de energie din surse regenerabile pentru evaluarea programului. Acesta a furnizat câteva informații în funcție de măsura în care programele au abordat această problemă.

90

În cadrul gestiunii partajate, evaluările programului de dezvoltare rurală intră în responsabilitatea statelor membre.

Eficacitatea și eficiența programelor de dezvoltare rurală vor fi evaluate prin intermediul unor evaluări extinse pentru care indicatorii sistemului comun de monitorizare și evaluare reprezintă doar un instrument și vor fi completate de alte informații. Definiția indicatorilor comuni a trebuit elaborată luându-se în considerare aspectele legate de disponibilitatea datelor în toate statele membre, raportul cost-eficacitate al sistemului și sarcina administrativă acceptabilă pentru statele membre.

Deși indicatorii suplimentari specifici fiecărui program pot conduce la o raportare mai puțin comparabilă, Comisia consideră că acest lucru este acceptabil și că poate fi util pentru evaluarea programelor.

91

Orientările Comisiei pentru întocmirea rapoartelor anuale consolidate de punere în aplicare din 2019 sunt în curs de elaborare.

După cum se subliniază în reflecțiile privind perioada de după 2020, Comisia se angajează să analizeze posibilele modalități de îmbunătățire a măsurării performanței PAC în ansamblul său. Se are în vedere elaborarea unui model îmbunătățit de realizare a PAC, axat pe rezultate. În acest scop, procesul de asigurare ar trebui adaptat la cerințele unui mod de elaborare a politicilor orientat către rezultate, care include elaborarea și aplicarea unor indicatori solizi și măsurabili și a unei monitorizări și raportări credibile cu privire la performanțe.

Recomandarea 4 – Un cadru de monitorizare și evaluare mai simplu și mai judicios

Comisia acceptă parțial această recomandare. Recomandarea a fost deja pusă în aplicare cu privire la datele privind cheltuielile efectuate pentru energia din surse regenerabile și energia din surse regenerabile produsă prin proiectele sprijinite. Rapoartele anuale aprofundate de implementare din 2019 vor conține aceste informații.

Cu toate acestea, Comisia nu este abilitată să solicite statelor membre să furnizeze informații în aceste rapoarte, pe care acestea nu au fost invitate să le colecteze de la începutul perioadei de programare, cum ar fi datele privind capacitatea instalată de energie.

93

În actuala perioadă de programare, așa-numita regulă N+3 se aplică la nivel de program pentru a permite utilizarea deplină a fondurilor FEADR în conformitate cu obiectivele stabilite în respectivele programe de dezvoltare rurală. Acest lucru vizează reducerea riscului ca sprijinul din FEADR să fie acordat fără să aducă beneficii, în timp ce procedurile de selecție pot fi adaptate în cursul perioadei de programare, în conformitate cu gestiunea partajată și cu principiul parteneriatului.

Recomandarea 5 – O selecție mai bună a proiectelor, luând în considerare valoarea adăugată adusă zonelor rurale și viabilitatea proiectelor

Comisia consideră că această recomandare se adresează statelor membre. Deși procedurile de selecție efective și definirea criteriilor de selecție rămân în competența statelor membre în conformitate cu principiul gestiunii partajate, Comisia va depune în continuare eforturi pentru a încuraja statele membre să aplice proceduri de selecție relevante.

Glosar și acronime

Acord de parteneriat: Un document pregătit de un stat membru cu implicarea partenerilor, care stabilește strategia, prioritățile și mecanismele statului membru legate de utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene într-un mod efectiv și eficient. Acesta este aprobat de Comisie în urma unei evaluări și a unui dialog cu statul membru în cauză.

AEBIOM: Asociația Europeană a Biomasei

Ajutor de stat: Ajutor acordat de statele membre prin care beneficiarii primesc un avantaj economic. Acesta poate consta într-un ajutor financiar direct sau într-un sprijin indirect precum avantajele fiscale, condiții mai bune pentru achiziționarea sau închirierea de terenuri, acordarea unui împrumut sau a unei garanții pentru contractarea unui împrumut de la o bancă în condiții mai bune decât cele practicate în mod normal pe piață etc.

Amprenta de carbon: Cantitatea de gaze cu efect de seră emise în atmosferă pe parcursul ciclului de viață al oricărui produs sau al oricărei activități, exprimată în dioxid de carbon echivalent (CO2 echivalent).

Analiza ciclului de viață: O procedură în mai multe etape pentru calcularea impactului pe care un produs sau un serviciu îl are asupra mediului pe durata sa de viață.

Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats): O metodă de identificare a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor specifice unei organizații sau regiuni, utilizată în programul de dezvoltare rurală.

Aria de intervenție 5C: Această arie de intervenție este legată de „energia din surse regenerabile” și acoperă o gamă largă de obiective care includ facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei.

Arii de intervenție: Uniunea Europeană a identificat șase priorități în domeniul dezvoltării rurale. Acestea sunt împărțite în 18 „arii de intervenție”, pentru a permite o mai bună detaliere a scopurilor fiecărei priorități în parte și pentru a înlesni programarea.

Bilanț de sănătate al reformei PAC: În 2009, diversele componente ale PAC au făcut obiectul unei examinări și au fost adaptate în vederea orientării acestei politici către o dezvoltare echilibrată și ecologică. Această adaptare este cunoscută sub denumirea de „bilanț de sănătate al reformei PAC”.

Bioeconomie: Acele părți ale economiei care utilizează resurse biologice regenerabile provenind din sol și din mediul acvatic – cum ar fi culturile, pădurile, biomasa acvatică și animală și microorganismele – pentru a produce alimente, materiale și energie.

Bioenergie: Energie produsă din biomasă.

Biomasă: Fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică din agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor, inclusiv deșeuri industriale și municipale de origine biologică.

Cadrul comun de monitorizare și evaluare: Cadrul de monitorizare și evaluare aplicabil la nivelul UE pentru dezvoltarea rurală în perioada de programare 2007-2013. Pentru perioada de programare 2014-2020, acest cadru acoperă ambii piloni ai PAC (FEADR și FEGA).

Cadrul financiar multianual: Planul multianual de cheltuieli al UE care transpune prioritățile de politică ale acesteia în termeni financiari. Se aplică pentru o perioadă de șapte ani.

Certificat verde: Un titlu comercializabil care dovedește că o anumită cantitate de energie este produsă folosind surse regenerabile de energie.

CO2: Dioxid de carbon

Comitetul Economic și Social European (CESE): Un organ consultativ care oferă reprezentanților grupurilor de interese socioprofesionale din Europa, și nu numai, o platformă oficială pentru a-și exprima punctele de vedere asupra chestiunilor legate de UE.

Comunități de energie din surse regenerabile: Un IMM sau o organizație non-profit ai cărei deținători de părți sociale sau membri cooperează pentru producerea, distribuirea, stocarea sau aprovizionarea cu energie din surse regenerabile.

Criterii de durabilitate: O serie de criterii pentru biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă, care sunt definite în Directiva privind energia din surse regenerabile și în propunerea de revizuire a acesteia și care se referă la practicile de utilizare a terenurilor și de exploatare a pădurilor, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la eficiența conversiei energiei, cu scopul de a se asigura durabilitatea bioenergiei din punctul de vedere al mediului.

DG: Departamentele și serviciile Comisiei Europene cunoscute sub denumirea de direcții generale (DG)

DG CLIMA: Direcția Generală Politici Climatice din cadrul Comisiei Europene

DG ENV: Direcția Generală Mediu din cadrul Comisiei Europene

DG AGRI: Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene

DG ENER: Direcția Generală Energie din cadrul Comisiei Europene

Digestie anaerobă: Procesul prin care este descompusă materia organică, cum ar fi deșeurile animale sau alimentare, pentru a produce biogaz și bioîngrășământ.

Directiva privind energia din surse regenerabile: Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

EEG: Acronim în limba germană (Erneuerbare-Energien-Gesetz) care desemnează Legea privind sursele regenerabile de energie.

Energie din surse regenerabile: Energia colectată din surse regenerabile, care, considerate la scara de timp umană, se refac în mod natural; printre aceste surse se numără lumina soarelui, vântul, biomasa sau căldura geotermală.

Exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF – land use, land use change and forestry): Sector care face obiectul inventarului gazelor cu efect de seră și care include emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră rezultate din exploatarea directă de către om a terenurilor, din schimbarea destinației terenurilor și din silvicultură. Ca și alte sectoare economice, exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura au un impact asupra ciclului global al dioxidului de carbon. Activitățile incluse în acest sector pot adăuga sau absorbi gaze cu efect de seră din atmosferă, afectând schimbările climatice în mod negativ (de exemplu, prin activități de despădurire) sau în mod pozitiv (de exemplu, prin activități de împădurire sau reîmpădurire).

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR): Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală urmărește să ajute zonele rurale ale UE să facă față multiplelor provocări economice, sociale și de mediu.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR): Fondul european de dezvoltare regională urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale în Uniunea Europeană prin corectarea principalelor dezechilibre regionale. Această corectare se realizează cu ajutorul sprijinului financiar acordat pentru construcția de infrastructuri și pentru investiții productive care creează locuri de muncă, în special pentru întreprinderi.

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI): Fondurile structurale și de investiții europene reprezintă un grup format din cinci fonduri separate care au drept obiectiv reducerea dezechilibrelor regionale la nivelul UE și ale căror cadre de politici sunt stabilite pentru perioada bugetară de șapte ani a cadrului financiar multianual. Cele cinci fonduri sunt: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Gaze cu efect de seră: Gaze care acționează ca o pătură în atmosfera Pământului, blocând căldura și încălzind astfel suprafața planetei; acest fenomen este cunoscut sub numele de „efect de seră”. Principalele gaze cu efect de seră sunt dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4), protoxidul de azot (N2O) și gazele fluorurate [hidrofluorocarburile, perfluorocarburile, hexafluorurile de sulf (SF6) și trifluorurile de azot (NF3)].

IMM-uri: Întreprinderi mici și mijlocii

Încălzire centralizată sau răcire centralizată: Distribuția prin rețea de energie termică sub formă de abur, de apă fierbinte sau de lichide răcite, de la o sursă centrală de producție către mai multe clădiri sau locații, în scopul utilizării pentru încălzirea sau răcirea spațiilor ori în procese de încălzire sau răcire.

LEADER: O metodă de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității pentru mobilizarea și dezvoltarea comunităților rurale prin parteneriate public-privat locale (grupuri de acțiune locală). Termenul este un acronim francez care înseamnă Liaison Entre Actions de Développement de lʼEconomie Rurale (în limba română, „legături între acțiunile în favoarea dezvoltării economiei rurale”).

Obligații privind cota: Ponderile minime ale energiei din surse regenerabile în mixul energetic, definite de autoritățile naționale, regionale sau locale pentru producătorii de energie electrică, furnizorii de energie electrică și, uneori, pentru marii consumatori de energie electrică.

Orizont 2020: Programul pentru cercetare și inovare al UE pentru perioada 2014-2020.

Perioadă de programare: O perioadă pentru punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală care coincide cu cadrul financiar multianual al UE. Actuala perioadă de programare este 2014-2020 și urmează perioadei de programare 2007-2013.

Planuri naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile: Planurile naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile, în conformitate cu articolul 4 din Directiva privind energia din surse regenerabile.

Politica agricolă comună (PAC): Ansamblul de acte legislative și de practici adoptate de Uniunea Europeană pentru a asigura o politică comună și unitară în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale.

Prime pentru furnizarea de energie din surse regenerabile: O schemă de sprijin prin care energia electrică din surse regenerabile este vândută de regulă pe piața energiei electrice, iar producătorii primesc o primă care se adaugă la prețul pieței pentru energia electrică pe care o produc. Aceste prime pot fi fixe (și anume, la un nivel constant, independent de prețurile pieței) sau fluctuante (și anume, cu niveluri variabile în funcție de evoluția prețurilor pieței).

Proces de analiză a politicilor din perspectiva mediului rural (rural proofing): Acest proces are ca scop înțelegerea impactului intervențiilor publice și asigurarea unor rezultate corecte și echitabile ale politicilor pentru zonele rurale, urmărindu-se găsirea celor mai bune căi pentru punerea lor în aplicare în zonele rurale.

Program de dezvoltare rurală: Un document pregătit de un stat membru sau de o regiune și aprobat de Comisie în vederea planificării și a monitorizării punerii în aplicare, la nivel regional sau național, a politicii de dezvoltare rurală.

Programul LIFE: Acronim în limba franceză (L’Instrument Financier pour l’Environnement) Instrumentul financiar al UE prin care sunt sprijinite proiecte privind mediul, conservarea naturii și politicile climatice la nivelul întregii UE.

Propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile: Propunerea de directivă a Comisiei Europene din 30 noiembrie 2016 privind energia din surse regenerabile în perioada 2021-2030.

Prosumator (consumator autonom de energie din surse regenerabile): Un client activ care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în spațiile sale proprii, cum ar fi într-un bloc de apartamente, o locație comercială sau de servicii comune ori un sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi non-casnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Schimbări indirecte ale utilizării terenurilor (ILUC – indirect land-use changes): Conversia terenurilor cauzată de dislocarea producției agricole, și anume atunci când terenurile agricole existente încep să fie utilizate pentru producția de culturi energetice, cum ar fi porumbul, iarba de Uganda (Pennisetum purpureum) sau salcia, iar producția de produse alimentare și de furaje este transferată către terenuri anterior neagricole, de exemplu păduri, pajiști, turbării, zone umede sau alte ecosisteme bogate în carbon. Prin conversia acestor tipuri de terenuri în terenuri cultivate, emisiile de CO2 pot crește.

Sistemul comun de monitorizare și evaluare: Face parte din cadrul comun de monitorizare și evaluare și acoperă normele și procedurile care se referă la dezvoltarea rurală (pilonul II al PAC).

Tarife fixe pentru furnizarea de energie din surse regenerabile: O schemă de sprijin prin care producătorilor de energie din surse regenerabile li se plătesc prețuri fixe pentru fiecare unitate de energie produsă și introdusă în rețeaua electrică. Plata tarifelor fixe este garantată pentru o anumită perioadă, care este legată deseori de durata de viață economică a respectivului proiect de energie din surse regenerabile (de obicei, 10-25 de ani).

Trilog: Reuniuni trilaterale, la care participă reprezentanți ai Parlamentului, ai Consiliului și ai Comisiei, având ca subiect propuneri legislative. Scopul acestor contacte este ajungerea la un acord cu privire la un pachet de amendamente care să fie acceptabile atât pentru Consiliu, cât și pentru Parlament. Comisia acționează ca mediator pentru a facilita ajungerea la un acord între colegiuitori.

Unități de măsură a energiei

 • tep – tonă echivalent petrol este cantitatea de energie eliberată prin arderea unei tone de țiței, aproximativ 42 GJ.
  ktep – o kilotonă (o mie de tone) echivalent petrol
  Mtep – un milion de tone echivalent petrol
 • kW– kilowatt
 • MWh/kWh – Mega/kilowatt-oră

Note

1 Bioenergie înseamnă energie produsă din biomasă. Biomasa este fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică din agricultură, inclusiv substanțe vegetale și animale, din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv pescuitul și acvacultura, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor, inclusiv deșeuri industriale și municipale de origine biologică.

2 Articolul 2 litera (a) din Directiva privind energia din surse regenerabile conține următoarea definiție: „«energie din surse regenerabile» înseamnă energie din surse regenerabile nefosile, respectiv eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanelor, energia hidroelectrică, biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;”.

3 Eurostat, Simplified energy balances – annual data [nrg_100a] (Bilanțuri energetice simplificate – date anuale), ultima actualizare din 8 iunie 2017 (http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database).

4 Eurostat, Agri-environmental indicator – renewable energy production (Un indicator de agromediu – producția de energie din surse regenerabile). Date din martie 2013 (actualizare planificată a articolului: decembrie 2018) (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production).

5 Propus de Comisie în ianuarie 2008 și adoptat de Parlament în decembrie 2008 și de Consiliu în aprilie 2009; pentru detalii, a se consulta EURLex – Procedura 2008/0016/COD http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/HIS/?uri=CELEX:32009L0028&qid=1464183881140.

6 Articolul 3 alineatul (1) din Directiva privind energia din surse regenerabile.

7 Anexa I la Directiva privind energia din surse regenerabile.

8 Articolele 22 și 23 din Directiva privind energia din surse regenerabile.

9 Concluziile Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014, EUCO 169/14 din 24 octombrie 2014.

10 COM(2016) 767 final/2 din 23 februarie 2017: „Propunere de directivă privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile”.

11 COM(2016) 759 final din 30 noiembrie 2016: „Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice” (https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition).

12 Eurostat, Energy production and imports (Producția și importurile de energie) (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports).

13 COM(2017) 57 final din 1 februarie 2017: „Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile”, p. 4 și 9.

14 Herczeg, M., Renewable energy support schemes in Europe, Copenhagen Resource Institute, 2012, și Climate Policy Info Hub, Renewable Energy Support Policies in Europe (http://climatepolicyinfohub.eu/renewable-energy-support-policies-europe).

15 FREE – Future of Rural Energy in Europe (Viitorul energiei rurale în Europa) – Instrument de finanțare (http://www.rural-energy.eu/en_GB/funding#.V0gVvU1f2Hv) și Convenția primarilor pentru climă și energie, Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Climate & Energy Actions (2014-2020), Bruxelles, 2016 (http://www.covenantofmayors.eu/support/funding-instruments_ro.html).

16 Ecofys, Subsidies and costs of EU energy, 2014 (http://ec.europa.eu/energy/en/content/final-report-ecofys).

17 A se vedea considerentul 1 al Directivei privind energia din surse regenerabile și considerentul 2 al propunerii de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile.

18 Decizia 2006/144/CE a Consiliului din 20 februarie 2006 privind orientările strategice ale Comunității pentru dezvoltare rurală (perioada de programare 2007-2013) (JO L 55, 25.2.2006, p. 20) modificată prin Decizia 2009/61/CE a Consiliului din 19 ianuarie 2009 (JO L 30, 31.1.2009, p. 112). A se vedea secțiunile 3.1, 3.2, 3.3 și 3.4a.

19 A se vedea considerentele 22 și 23 ale Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

20 Celelalte „noi provocări” erau: schimbările climatice, gospodărirea apelor, biodiversitatea, restructurarea sectorului produselor lactate și serviciile în bandă largă.

21 COM(2010) 2020 final din 3 martie 2010: „Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”.

22 A se vedea articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

23 OCDE, Linking Renewable Energy to Rural Development, OECD Publishing, 2012, (http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en).

24 OCDE, Linking Renewable Energy to Rural Development, OECD Publishing, 2012, (http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en).

Studiul intitulat Revitalisation of local economy by development of renewable energy: good practices and case studies (REvLOCAL), realizat pentru IEA-RETD (platforma Agenției Internaționale a Energiei pentru implementarea tehnologiilor de producere a energiei din surse regenerabile) (http://iea-retd.org/archives/publications/revlocal).

AGRI-2010-EVAL-03 – Pedroli, B., Langeveld, H. et al., Impacts of Renewable Energy on European Farmers – Creating Benefits for Farmers and Society. Raport final pentru Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, 5.12.2011 (https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_ro).

SWD(2016) 416 final din 30 noiembrie 2016, document referitor la evaluarea REFIT a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului, p. 54 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0416).

25 OCDE, Linking Renewable Energy to Rural Development, OECD Publishing, 2012, p. 18-19 (http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en).

26 Nordregio Policy Brief 2017:3, Bioenergy and rural development in Europe: Policy recommendations from the TRIBORN research and stakeholder consultations, 2014-17 (http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-consultations-2014-17/).

27 AGRI-2010-EVAL-03 – Pedroli, B., Langeveld, H. et al., Impacts of Renewable Energy on European Farmers – Creating Benefits for Farmers and Society. Raport final pentru Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, 5.12.2011 (https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_ro).

Avizul Comitetului Economic și Social European (CESE) privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) [COM(2016) 767 final - 2016-382-COD], punctul 2.9 (https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-06926-00-00-ac-tra-ro.docx).

28 Comisia Europeană, (Cork 2.0 – Declarație: „O viață mai bună în zonele rurale”) (http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_ro.pdf).

29 DEFRA, Rural proofing – Practical guidance to assess impacts of policies on rural areas, martie 2017 (https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing).

30 COM(2016) 759 final din 30 noiembrie 2016: „Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice” (https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition).

31 Articolele 21 și 22 din propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile.

32 Cum ar fi culturile agricole (de exemplu, rapiță, porumb, Miscanthus), deșeuri din producția agricolă, gunoi de grajd și lemn (de exemplu, lemn rotund, lemn provenit din elagaj sau rărire, deșeuri provenite din industriile de prelucrare a lemnului).

33 Inclusiv particule în suspensie și benzo(a)piren (BaP).

34 IPCC, Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, 2011.

Agenția Europeană de Mediu, Opinion of the EEA Scientific Committee on Greenhouse Gas Accounting in Relation to Bioenergy, 15.9.2011, p. 4.

Bioenergy and rural development in Europe: Policy recommendations from the TRIBORN research and stakeholder consultations, 2014-171, Nordregio Policy Brief 2017:3, publicat în mai 2017, p. 5.

Agenția Europeană de Mediu, Air quality in Europe — 2016 report, 2016.

European Academies’ Science Advisory Council, Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests, 2017.

Searchinger, T.D.; Beringer, T. and Strong, A., Does the world have low-carbon bioenergy potential from the dedicated use of land?, 2017.

Brack, D., Woody Biomass for Power and Heat Impacts on the Global Climate, Chatham House, 23.2.2017.

Răspuns la raportul publicat de Chatham House și intitulat Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate, 13.3.2017.

35 Riscurile au fost identificate în principal pe baza următoarelor documente ale Comisiei:

 • SWD(2014) 259 final din 28 iulie 2014: State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity, heating and cooling in the EU (Situația actuală privind durabilitatea biomasei solide și gazoase utilizate pentru producerea energiei electrice și pentru încălzire și răcire în UE);
 • SWD(2016) 418 final din 30 noiembrie 2016: Impact assessment: Sustainability of Bioenergy (Evaluarea impactului: durabilitatea bioenergiei), care însoțește propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare).

Analiza acestor documente a fost completată cu evaluări ale altor studii științifice și documente de politică.

36 SWD(2016) 418 final din 30 noiembrie 2016: Impact assessment: Sustainability of Bioenergy (Evaluarea impactului: durabilitatea bioenergiei), care însoțește propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare).

37 Schaubach, K., Lauer, M., Bioenergy Development in Germany and implications of the 2017 Renewable Energy Act, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 4.4.2017.

38 ADEME, Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de biogaz, 10.2014.

39 Consiliul științific consultativ privind politica agricolă de pe lângă Ministerul Federal pentru Alimentație, Agricultură și Protecția Consumatorilor (http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Ministry/Biogas-EEG.pdf).

40 Decreto ministeriale 6 luglio 2012 — Incentivi pe energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (Decretul ministerial din 6 iulie 2012 privind stimulente pentru producerea de energie electrică din alte surse regenerabile decât cele fotovoltaice); a se vedea Barometrul Biogaz Eurobserv’ER 2014 (https://www.eurobserv-er.org/biogas-barometer-2014).

41 Directiva privind energia din surse regenerabile și Directiva 2009/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE („Directiva privind calitatea combustibililor”) (JO L 140, 5.6.2009, p. 88). În 2015, aceste directive au fost modificate pentru a aborda problema schimbării indirecte a utilizării terenurilor (ILUC) cauzate de producția de biocombustibili pe bază de culturi alimentare.

42 Raportul special nr. 18/2016 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Sistemul UE de certificare a biocarburanților durabili”, punctele 10 și 11 (https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx).

43 Propunerea de revizuire a Directivei privind energia din surse regenerabile, publicată la 30 noiembrie 2016 și rectificată la 23 februarie 2017.

44 AEBIOM, Statistical report 2016, p. 121, 147 (procentaj calculat).

45 Comisia Europeană (SFC), 12 octombrie 2017.

46 Ibid.

47 Ibid.

48 Articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

49 Raportul special nr. 16/2017 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Programarea pentru dezvoltarea rurală: este necesar să se reducă complexitatea și să se pună un accent mai mare pe rezultate”, punctele 25-29 (http://eca.europa.eu).

50 Măsurile din domeniul forestier din cadrul FEADR se referă la diverse aspecte de management forestier (vizând în general promovarea gestionării durabile a pădurilor și a rolului multifuncțional al acestora), precum și la activități legate de agricultură și de silvicultură. Pădurile sunt o sursă principală de biomasă, unul dintre cele mai importante tipuri de energie din surse regenerabile din zonele rurale. Măsurile din domeniul forestier facilitează, printre altele, producerea și vânzarea energiei din lemn, efectul acestora în ceea ce privește producerea energiei din surse regenerabile fiind deci doar parțial.

51 Toate statele membre vizitate, cu excepția Lituaniei.

52 Raportul special nr. 6/2014 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Sprijinul acordat prin intermediul fondurilor politicii de coeziune pentru producerea de energie din surse regenerabile – a permis acesta obținerea unor rezultate bune?”, punctele 28 și 29 (http:/eca.europa.eu).

53 Raportul special nr. 16/2017 al Curții de Conturi Europene, punctele 89-92.

54 În mai 2017, Comisia a confirmat faptul că lipseau trei evaluări ex post, și anume cele pentru Bulgaria, România și Spania (Galicia).

55 Sistemul comun de monitorizare și evaluare a fost instituit prin articolele 67 și 68 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și prin articolul 14 și anexele IV, V și VI la Regulamentul (UE) nr. 808/2014 și înlocuiește cadrul comun de monitorizare și evaluare pentru perioada de programare 2007-2013.

56 Danemarca, Estonia, Germania (Renania de Nord-Westfalia), Italia (Sicilia, Valle d’Aosta), Lituania, Spania (la nivel național, Catalonia și Murcia) și Regatul Unit (Scoția).

57 Raportul special nr. 16/2017 al Curții de Conturi Europene, punctele 50 și 51.

58 Raportul special nr. 16/2017 al Curții de Conturi Europene, punctele 23 și 24.

59 A se vedea articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

60 DG AGRI, Draft guidelines on eligibility conditions and selection criteria for the programming period 2014-2020 (Proiect de orientări privind condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție pentru perioada de programare 2014-2020), martie 2014.

61 Toate statele membre vizitate, cu excepția Bulgariei, au utilizat criterii relevante.

62 DG ENER, Mid-term evaluation of the Renewable Energy Directive for the European Commission, aprilie 2015, p. 38.

63 T16 – Totalul investițiilor în producția de energie din surse regenerabile, R15 – Energie din surse regenerabile produsă prin proiectele sprijinite.

64 Raportul special nr. 16/2017, recomandările 3 și 4.

65 Comisia Europeană, Draft Guidelines on eligibility conditions and selection criteria for the programming period 2014 – 2020 and FAQs. Criterii de selecție (https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towards-more-performant-rd-policy_en).

66 Directiva privind energia din surse regenerabile și Directiva 2009/30/CE. În 2015, aceste directive au fost modificate pentru a aborda problema schimbării indirecte a utilizării terenurilor (ILUC) cauzate de producția de biocombustibili pe bază de culturi alimentare.

67 Statisticile privind consumul de biomasă solidă arată că doar consumul în sectorul locuințelor (excluzând peletele) reprezintă deja 39 % din consumul total de biomasă solidă. La această cifră ar trebui să se adauge o pondere din consumul de „pelete” (ținând cont de faptul că încălzirea locuințelor reprezintă 65 % din consumul de pelete din lemn în UE) și de „alți biocombustibili solizi (utilizarea la scară mică a așchiilor de lemn, a leșiei negre etc.)” care nu are loc în spații industriale.

68 La nivelul UE, nu se cunoaște numărul de instalații electrice care utilizează biomasă solidă [în special numărul de instalații care utilizează pelete și alți biocombustibili solizi (utilizarea la scară mică a așchiilor de lemn, a leșiei negre etc.)] și nici dimensiunea acestora, însă există unele date pentru instalațiile care utilizează așchii de lemn. Instalațiile de peste 20 MW care utilizează așchii de lemn reprezintă, conform raportului complet din 2016 al AEBIOM, 16 % din numărul total de instalații care folosesc acest combustibil ca materie primă; aceste instalații singure consumă 75 % din biomasa reprezentată de așchiile de lemn.

69 AEBIOM, Statistical report 2016, p. 68 (procentaj calculat).

70 Informațiile disponibile privind numărul și capacitatea instalațiilor de biogaz din UE sunt foarte limitate. Raportul statistic din 2016 al Asociației Europene a Biogazului (p. 8) menționează o putere electrică medie de 450 kW pentru instalațiile pe bază de materii prime agricole.

71 Analiza ciclului de viață este un instrument de evaluare sistematică a aspectelor de mediu ale unui sistem (produs sau servicii) în toate etapele ciclului de viață al acestuia. Din păcate, metodele de analiză a ciclului de viață nu pot descrie în mod corespunzător efectele utilizării terenurilor.

72 LULUCF înseamnă exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură; a se vedea glosarul pentru mai multe explicații.

73 COM(2016) 479 final și SWD(2016) 249 final.

74 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production

75 Evaluarea impactului din documentul SWD(2016) 418 final.

76 Articolul 17 alineatul (6) din Directiva privind energia din surse regenerabile prevede că cerințele de ecocondiționalitate se aplică pentru terenurile agricole utilizate pentru producerea de biocombustibili și biolichide. Unele dintre aceste cerințe se referă la protecția solului, la menținerea materiei organice din sol și a structurii acestuia, la evitarea deteriorării habitatelor și la gospodărirea apelor.

77 AEBIOM, Statistical report 2016, p. 121, 147 (procentaj calculat).

 

1 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bdc63bd-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN

Etapă Data
Adoptarea planului de audit/Demararea auditului 10.11.2016
Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate auditată) a proiectului de raport 13.11.2017
Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 10.1.2018
Primirea răspunsurilor Comisiei (sau ale altei entități auditate) în toate versiunile lingvistice 7.2.2018

Echipa de audit

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene prezintă rezultatele auditurilor acesteia cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune aferente unor domenii specifice ale bugetului UE. Curtea selectează și concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în considerare riscurile existente la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau de cheltuieli implicat, schimbările preconizate și interesul existent în mediul politic și în rândul publicului larg.

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit I – Utilizarea durabilă a resurselor naturale, condusă de domnul Phil Wynn Owen, membru al Curții de Conturi Europene. Auditul a fost condus de domnul Samo Jereb, membru al Curții de Conturi Europene, care a fost sprijinit de: Jerneja Vrabic, atașat în cadrul cabinetului; Michael Bain, manager principal; Ramona Bortnowschi și Els Brems, echipa de bază de audit; Roussalia Nikolova, Anžela Poliulianaitė, Maria Eulàlia Reverté i Casas, Frédéric Soblet, Pekka Ulander și Jolanta Žemailaitė, auditori. Miroslava Chakalova-Siddy și Richard Moore au furnizat sprijinul lingvistic, iar asistența în materie de secretariat a fost asigurată de Terje Teppan-Niesen.

Contact

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018

PDFISBN 978-92-872-9210-0ISSN 1977-5806doi:10.2865/31896QJ-AB-18-002-RO-N
HTMLISBN 978-92-872-9250-6ISSN 1977-5806doi:10.2865/92017QJ-AB-18-002-RO-Q

© Uniunea Europeană, 2018

Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei. Pentru utilizarea sau reproducerea în orice fel a unor fotografii sau a altor materiale pentru care Uniunea Europeană nu deține drepturile de autor, trebuie să se solicite acordul direct de la deținătorii drepturilor de autor.

CONTACTAȚI UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai apropiat de dumneavoastră la: https://europa.eu/european-union/contact_ro

La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest serviciu:

GĂSIȚI INFORMAȚII DESPRE UE

Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: http://europa.eu

Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost pe site-ul EU Bookshop, la: https://publications.europa.eu/ro/web/general-publications/publications. Mai multe exemplare ale publicațiilor gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea http://europa.eu/contact).

Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1951 în toate versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.europa.eu

Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp/ro/home?) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale.