különjelentés
sz.05 2018

A megújuló energia a fenntartható vidékfejlesztés szolgálatában: jelentős potenciális szinergiák, amelyek azonban nagyrészt kiaknázatlanok

A jelentés bemutatása A megújuló forrásokból származó energia fokozott használata alapvető fontosságú az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának, illetve fosszilis tüzelőanyagoktól és energiabehozataltól való függőségének csökkentéséhez, és ezáltal hozzájárul az energiaellátás biztonságához. A megújuló energia ezenkívül a vidéki területek fenntartható fejlődésében is fontos szerepet kaphat. Ellenőrzési munkánk során megállapítottuk, hogy potenciális szinergiák vannak a megújuló energiával kapcsolatos szakpolitika és a fenntartható fejlődést célzó források között, de ezek a szinergiák egyelőre nagyrészt kiaknázatlanok. Az Unió megújuló energiával kapcsolatos szakpolitikája nem fogalmaz elég egyértelműen a megújuló energia vidékfejlesztéssel való sikeres összekapcsolásához szükséges feltételek megteremtését illetően. A vidékfejlesztéshez rendelkezésre álló célzott források szerepet játszhatnak a megújuló energiára vonatkozó uniós és nemzeti célok elérésében, azonban a tagállamok nem mindig részesítik előnyben azokat a megújulóenergia-projekteket, amelyek a fenntartható vidékfejlesztéshez is hozzájárulhatnának.

A kiadvány 23 nyelven és a következő formátumban érhető el:
PDF
PDF General Report

Összefoglaló

I

A megújuló energia olyan megújuló, nem fosszilis energiaforrásokból előállított energia, amelyek egy emberöltőn belül újratermelődnek. A megújuló energia termelése és fogyasztása egyaránt nő az Unióban, de további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy teljesüljön az Unió megújuló energiára vonatkozó célja, amely szerint a megújuló forrásokból származó energia részarányának 2020-ig el kell érnie a 20%-ot, 2030-ig pedig legalább a 27%-ot a végsőenergia-fogyasztásban. Ahhoz, hogy az Unió az éghajlatváltozásról szóló, 2015-ös Párizsi Megállapodásnak való megfelelés érdekében csökkenteni tudja üvegházhatásúgáz-kibocsátásait, rendkívül fontos lenne, hogy több megújuló energiát használjon. A megújuló energia használatának növelése egyszersmind csökkentheti az Unió fosszilis tüzelőanyagoktól és energiabehozataltól való függőségét, és ezáltal hozzájárulhat az energiaellátás biztonságához. Több uniós és nemzeti finanszírozási program áll rendelkezésre a megújuló energia előállításának és felhasználásának ösztönzésére; az egyik uniós forrás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA).

II

Ellenőrzésünk során a megújuló energia és a vidékfejlesztés közötti kapcsolatot vizsgáltuk. Megvizsgáltuk a megújuló energia uniós szakpolitikai keretének egészét, valamint hogy miként valósította meg meghatározott vidékfejlesztési szempontok integrációját. Értékeltük, hogy a vidékfejlesztésre elkülönített források elköltéséhez használt keret kialakításának és végrehajtásának módja révén egyformán elősegíti-e mind a megújuló energia elterjedését, mind pedig a fenntartható vidékfejlesztést.

III

Ellenőrzési munkánk alapján megállapítjuk, hogy potenciális szinergiák vannak a megújuló energiával kapcsolatos szakpolitika és az EMVA között a fenntartható vidékfejlesztés elősegítésére vonatkozóan, de ezek a szinergiák egyelőre nagyrészt kiaknázatlanok.

IV

Jóllehet több tanulmány proaktív megközelítést ajánl e potenciális szinergiák kiaknázására, megállapítottuk, hogy az Unió explicitebben is megfogalmazhatná a megújuló energiára vonatkozó politikáját a megújuló energia vidékfejlesztéssel való sikeres összekapcsolásához szükséges feltételek megteremtését illetően. Elismerjük, hogy a megújuló energiával kapcsolatos szakpolitikai keretre irányuló javaslat bizonyos eszközei javíthatnak ezen a helyzeten. Sem a bioenergia (azaz a biomassza-termelés és -felhasználás) jelenlegi, sem pedig javasolt fenntarthatósági kerete nem biztosít megfelelő alapot a vidéki területek azonosított környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatokkal szembeni kellő védelméhez, sem a további fenntartható fejlődés szempontjából e területekben rejlő potenciál maximalizálásához.

V

A vidékfejlesztéshez rendelkezésre álló külön források szerepet játszhatnak a megújuló energiára vonatkozó uniós és nemzeti célok elérésében, de ennek ki kell egészítenie az Unió vidéki térségeinek fenntartható fejlesztését. Az Európai Bizottság azonban nem szolgált kellő pontosítással vagy útmutatással e tekintetben, sem azzal kapcsolatban, hogy az EMVA-nak hogyan kellene kiegészítenie a meglévő uniós és nemzeti finanszírozási rendszereket. Ennek következtében a felkeresett tagállamok többsége nem részesítette előnyben azokat a megújulóenergia-projekteket, amelyek a fenntartható vidékfejlesztéshez is hozzájárulhatnának.

VI

Ezenkívül az Európai Bizottság nem rendelkezik átfogó információkkal a 2007–2013-as programozási időszakban az EMVA-ból megújuló energiára fordított kiadásokról, valamint arról, hogy ezek hogyan illeszkednek a megújuló energiára fordított összes uniós kiadásba. Ezenkívül csak korlátozott körű információk álnak rendelkezésre arról, hogy milyen eredményeket sikerült elérni az elköltött forrásokkal. A 2014–2020-as programozási időszakban történt bizonyos javulások ellenére továbbra is hiányosságok állnak fenn a monitoringrendszerben, főként a programozás terén fennálló bonyodalmak és a fő mutatók korlátozott hatóköre miatt.

VII

A projektek általunk ellenőrzött mintája egyaránt tartalmazott olyan beruházásokat, amelyek révén harmadik feleket láttak el megújuló forrásból előállított energiával, és olyan beruházásokat is, amelyek keretében a projektgazdák saját felhasználására állítottak elő energiát. A felkeresett projektek többségét sikeresnek ítéltük, mert kedvező gazdasági és környezeti hatást gyakoroltak a vidékfejlesztésre. A tagállami kiválasztási eljárások hiányosságai miatt azonban olyan projektek is finanszírozáshoz jutottak, amelyek ugyan gazdasági hasznot hoznak a projektgazdáknak, ám kevés további hatást gyakoroltak a vidéki térségekre.

VIII

E megállapítások alapján a következő ajánlásokat fogalmazzuk meg:

 • Jövőbeli megújulóenergia-politikájuk kialakításakor az Európai Bizottság és a tagállamok vegyék figyelembe a vidéki közösség és gazdaság körülményeit és szükségleteit, különösen az integrált nemzeti energia-és éghajlat-politikai tervek elkészítése során.
 • Az Európai Bizottság a társjogalkotókkal együtt alakítson ki olyan jövőbeli szakpolitikai keretet a bioenergia számára, amely jobb biztosítékot nyújt az energetikai célra használt biomassza nem fenntartható forrásból való beszerzésével szemben.
 • A Bizottságnak meg kellene határoznia a megújuló energiába eszközölt EMVA-beruházások konkrét célját és szerepét.
 • Ami a megújuló energiához az EMVA-ból nyújtott támogatást illeti, az Európai Bizottság írja elő a tagállamoknak, hogy kibővített 2019-es éves végrehajtási jelentéseikben adjanak releváns információkat a megújulóenergia-projektek eredményeiről.
 • Az Európai Bizottság erősítse meg a tagállamokkal a releváns kiválasztási eljárások alkalmazásának szükségességét, hogy csak olyan, életképes megújulóenergia-projektek kaphassanak támogatást, amelyek egyértelmű haszonnal járnak a fenntartható vidékfejlesztés szempontjából.

Bevezetés

Megújuló energia az Unióban

01

A megújuló energia olyan megújuló, nem fosszilis energiaforrásokból előállított energia, amelyek egy emberöltőn belül újratermelődnek. A megújuló energiaforrások közé tartozik a nap- és szélenergia, a tengeri energia és vízenergia, a geotermikus energia és a bioenergia1, 2. A megújuló energia fő típusait, az érintett technológiákat és a jellemző alkalmazásokat az 1. ábra mutatja be.

1. ábra.

Megújuló energiaforrások, technológiák és alkalmazások

Forrás: Számvevőszék.

02

Ahhoz, hogy az Unió az éghajlatváltozásról szóló, 2015-ös Párizsi Megállapodásnak való megfelelés érdekében csökkenteni tudja üvegházhatásúgáz-kibocsátásait, rendkívül fontos, hogy több megújuló energiát használjon. A megújuló energia használatának növelése egyszersmind csökkentheti az Unió fosszilis tüzelőanyagoktól és energiabehozataltól való függőségét, és ezáltal hozzájárulhat az energiaellátás biztonságához.

03

2015-ben az egész Unióban előállított primer energia 26,7%-a származott megújuló forrásokból (lásd: 2. ábra). A megújulóenergia-termelés a 2005-ös 120 millió tonna olajegyenértékről (Mtoe) 2015-re 205 Mtoe-re nőtt (71%-os növekedés), miközben ugyanebben az időszakban a legtöbb egyéb forrásból nyert primer energia termelése abszolút és relatív értékben mérve egyaránt csökkent3.

2. ábra.

Primerenergia-termelés, EU-28, 2015 (az összes %-a, tonna olajegyenérték alapján)

Megjegyzés: A statisztikai dokumentumokban a biomasszaforrások közé tartoznak a fa és az egyéb szilárd bioüzemanyagok; a biogáz, a folyékony bioüzemanyagok; valamint a megújuló (biológiailag lebontható) hulladékok.

Forrás: Eurostat (nrg_100a) és (nrg_107a) (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports és http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics).

04

A 2. ábrából az is kiderül, hogy az Unióban messze a legjelentősebb megújuló energiaforrás a biomassza (beleértve a hulladékok biológiailag lebontható részét is): ez adja a teljes megújulóenergia-termelés 63,3%-át. A mezőgazdasági és az erdészeti ágazat ebből adódóan különösen fontos a megújulóenergia-termelés szempontjából. 2010-ben az Unióban előállított megújuló energia 48,5%-a (80,7 Mtoe) erdei biomasszából, további 10,6%-a (17,6 Mtoe) pedig mezőgazdasági biomasszából származott4.

Az Unió megújuló energiával kapcsolatos szakpolitikai kerete

05

Az Unió megújuló energiával kapcsolatos jelenlegi szakpolitikai keretének legfontosabb eleme a megújulóenergia-irányelv. Az irányelv az Unió 2020-as integrált energiaügyi és éghajlatváltozási csomagjának5 szerves része, amely három, Unió-szerte 2020-ig elérendő célt tartalmaz. E célok egyike, hogy az Unióban felhasznált energia 20%-át megújuló energiaforrásokból kell előállítani6. Az irányelv nemzeti célértékeket is megállapít a megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának részaránya tekintetében, amelyek a Málta tekintetében meghatározott 10%-os célérték és a Svédország tekintetében megszabott 49%-os érték között szóródnak7. Azt is kiköti, hogy a valamennyi tagállamban a közlekedési ágazatban felhasznált energia 10%-ának megújuló forrásból kell származnia.

06

A megújulóenergia-irányelv előírja a tagállamoknak, hogy megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési terveket fogadjanak el, és kétévente beszámoljanak az Európai Bizottságnak a megújuló energiára vonatkozó célértékeik elérése terén tett előrehaladásról. Az Európai Bizottság ezen egyedi jelentések felhasználásával eredményjelentést készít, amely áttekintést nyújt a megújuló energiával kapcsolatos politika terén az Unióban végbemenő fejleményekről8.

07

Az Európai Tanács 2014-ben új éghajlat- és energiapolitikai keretet fogadott el, amely új, 2030-ig elérendő célkitűzéseket határoz meg. Ezek szerint 2030-ig az Unióban felhasznált energia legalább 27%-ának megújuló forrásból kell származnia9. Az Európai Bizottság e célból több jogalkotási javaslatot terjesztett elő, különösen a 2016. november 30-i „Tiszta energia minden európainak” csomag (más néven Winter-csomag) részeként. E csomag a megújulóenergia-irányelv átdolgozására irányuló javaslatot10 is magában foglalt (e jelentésben: a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat), amelynek elfogadása folyamatban van.

08

Az Európai Bizottság a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslatában a tagállamokra vonatkozó kötelező nemzeti célértékek megszüntetését javasolta. Előírta azonban számukra, hogy ne maradjanak el 2020-as céljaiktól. Az energiaunió irányítási rendszeréről szóló javaslatában11 integrált nemzeti energia-és éghajlatpolitikai tervek készítését írta elő, azt biztosítandó, hogy nemzeti erőfeszítéseik kellően ambiciózusak legyenek, és lehetővé tegyék az uniós célkitűzések elérését.

09

Míg az Unióban előállított energián belül 26,7% a megújuló energia aránya (lásd: 2. ábra), addig a fogyasztásban a megújuló energia aránya az Európai Bizottság megújuló energiákról szóló 2017-es eredményjelentése szerint csak 16%-ot ért el 2014-ben. Ennek az a magyarázata, hogy az Unió energiafogyasztásának több mint felét nettó behozatalból fedezték (többnyire földgáz és nyersolaj)12. Az említett jelentés szerint összességében az Unió és a tagállamok többsége is el fogja érni vagy túl fogja szárnyalni 2020-as célkitűzéseit. Az előrejelzésekből azonban az is kiderül, hogy Írország, Luxemburg, Hollandia és az Egyesült Királyság nem fogják teljesíteni nemzeti célkitűzéseiket13.

A megújuló energiával kapcsolatos támogatási programok

10

A tagállamok a megújulóenergia-termelés fellendítése és a megújuló energiára vonatkozó nemzeti célértékeik elérése érdekében különféle szakpolitikai intézkedéseket hajtottak végre. Ezek között szerepelnek pénzügyi ösztönzők, így például átvételi árak és felárrendszerek, valamint intézkedések, úgymint kvótakötelezettségek forgalomképes zöld bizonyítványokkal. Gyakran alkalmazzák ezen eszközök kombinációit is, különösen a villamosenergia-ágazatban. A fűtés- és hűtéságazatban főként a beruházásokhoz nyújtott vissza nem térítendő támogatásokon és az adókedvezményeken alapul a támogatás14.

11

A megújuló energia olyan horizontális prioritás, amely számos uniós szakpolitikai területet érint. Az Unió több támogatási program keretében nyújt támogatást a megújuló energia számára. Ezek közé tartozik az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), valamint a Horizont 2020 és a LIFE program15.

12

Az Európai Bizottság nem tudott friss, átfogó információkkal szolgálni a megújuló energia számára akár uniós programokból, akár a tagállamok által létrehozott nemzeti programokból nyújtott, teljes pénzügyi támogatásról. Csak a Subsidies and costs of EU energy (Az uniós energia támogatása és költségei)16 című Ecofys-tanulmány ad becsléseket a megújuló energia számára 2008 és 2012 között biztosított éves támogatásokról. Ezen adatok szerint az Unióban 2012-ben 99,4 milliárd euró közpénzt fizettek ki az energiaágazat támogatására, főképp a nemzeti költségvetésekből, és ebből az összegből 40,32 milliárd eurót fordítottak megújuló energiára. A megújuló energia számára nyújtott támogatások fő típusait az átvételi árak (23,8 milliárd euró), a felárak (6,4 milliárd euró) és a vissza nem térítendő beruházási támogatások (4 milliárd euró) képezték.

A megújuló energia az uniós vidékfejlesztési szakpolitikai kereten belül

13

A megújuló energia vidékfejlesztésre gyakorolt potenciális pozitív hatását több uniós jogalkotási és szakpolitikai dokumentum is elismeri. A megújulóenergia-irányelv és a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat is megemlíti, hogy milyen lehetőségeket hordoz a megújuló energia a foglalkoztatás és a regionális fejlesztés szempontjából, „különösen a vidéki és elszigetelt területeken”17.

14

A vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások (2007–2013)18 és az 1698/2005/EK rendelet19 a vidékfejlesztés szakpolitikai keretével összefüggésben foglalkoznak e kérdésekkel. A megújuló energia előállítása és felhasználása révén a vidéki térségekben kínálkozó lehetőségekkel kapcsolatos szempontokat az „állapotfelmérés”, a közös agrárpolitika (KAP) reformcsomagja fejtette ki bővebben, amelyről az uniós agrárminiszterek 2008 novemberében állapodtak meg. Ezzel összefüggésben a hat „új kihívás”20 egyikeként ismerték el a megújuló energiát.

15

A 2014–2020-as programozási időszakban új kereten belül biztosítják a vidékfejlesztéshez nyújtott uniós támogatást, ideértve a megújulóenergia-projektekhez nyújtott támogatást is. Az EMVA az öt európai strukturális és beruházási alap (az esb-alapok) egyikévé vált. E keret célja a különböző alapok jobb koordinációjának lehetővé tétele, javítva az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló Európa 2020 stratégia végrehajtását21. Az Európa 2020 stratégia stratégiai célkitűzéseit az esb-alapok szintjén 11 tematikus célkitűzésben fogalmazták meg. Az EMVA esetében ezeket hat vidékfejlesztési prioritásra és 18 kiemelt területre22 bontották tovább (lásd: 3. ábra). Az új programozási eljárásra vonatkozó véleményünket a „Vidékfejlesztési programozás: egyszerűsítésre és eredményközpontúbb megközelítésre van szükség” című, 16/2017. sz. különjelentésünk tartalmazza.

3. ábra.

A 2014–2020-as programozási időszak vidékfejlesztési kerete

Forrás: Európai Bizottság, Európai Vidékfejlesztési Hálózat (ENRD), Policy overview 2014–2020 (Szakpolitikai áttekintés, 2014–2020) (kiigazított változat) (https://enrd.ec.europa.eu/en/node/1587/policy-overview-2014–2020).

16

A megújuló energia az 5C. kiemelt területbe tartozik, amely „a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése”. Ez azt jelenti, hogy a megújuló energia elterjedését támogató EMVA-intézkedéseket elvben az 5C. kiemelt területhez kell hozzárendelni.

17

A vidékfejlesztési politika keretén belül a megújuló energia elterjesztését célzó beruházások támogatása az Európai Bizottság és a tagállamok általi megosztott irányítás hatálya alá tartozik. A vidékfejlesztési programokat a tagállamok készítik el, majd az Európai Bizottság hagyja jóvá. A tagállamok ezt követően a benyújtott programok alapján kiválasztják azokat a projekteket, amelyekhez forrásokat kívánnak juttatni.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

18

A megújuló energiára vonatkozó szakpolitikai keretet annak előtérbe helyezésével vizsgáltuk meg, hogy az miként valósítja meg a vidékfejlesztési szempontok integrációját. A fő ellenőrzési kérdés a következő volt: „Megkönnyíti-e az EMVA-ból a megújuló energiához nyújtott támogatás a megújuló energia elterjesztését és a fenntartható vidékfejlesztést?”

19

Értékeltük, hogy a megújuló energiával kapcsolatos szakpolitika uniós és tagállami szintű eszközei aktívan támogatták-e a vidékfejlesztést, és ha igen, hogyan. A bioenergia rendkívül fontos a vidéki területek számára, ahol ugyan könnyen hozzáférhető a biomassza, például a takarmánynövények, az állati eredetű és szerves hulladékok, valamint a faalapú biomassza, ám ahhoz bizonyos környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatok társulnak (2341. bekezdés).

20

Megvizsgáltuk a vidékfejlesztési politika keretét és annak tagállami szintű végrehajtását is annak értékelése érdekében, hogy a megújuló energiához nyújtott EMVA-támogatás ténylegesen hozzájárult-e a fenntartható vidékfejlesztéshez (4281. bekezdés).

21

Figyelemmel az OECD által e területen végzett munkára23, akkor tekintettük úgy, hogy valamely megújulóenergia-beruházás hozzájárul a fenntartható vidékfejlesztéshez, ha legalább egyet megvalósított az alább felsorolt előnyök közül:

 • környezeti hasznok,
 • a mezőgazdasági termelők és erdőbirtokosok jövedelmének diverzifikálása,
 • munkahelyek és üzleti lehetőségek a vidéki vállalkozásoknál,
 • új és jobb energia-infrastruktúra és szolgáltatások a vidéki területeken,
 • új bevételi források, amelyek a főbb közszolgáltatások és infrastruktúrák támogatására fordíthatók a vidéki területeken.
22

Az ellenőrzést 2016 szeptembere és 2017 májusa között hajtottuk végre, és a következő forrásokból gyűjtöttünk ellenőrzési bizonyítékokat:

 • dokumentumok áttekintése és az Európai Bizottság következő négy főigazgatóságának a munkatársaival készített interjúk: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság (DG AGRI), Energiaügyi Főigazgatóság (DG ENER), Környezetvédelmi Főigazgatóság (DG ENV), valamint az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság (CLIMA).
 • helyszíni ellenőrzések a következő öt tagállamban: Bulgária, Franciaország (Alsó-Normandia), Olaszország (Toszkána), Litvánia és Ausztria. Azért választottuk ezeket a tagállamokat, mert az 5C. kiemelt terület tervezett kiadásainak 53%-át fedik le, és általuk kiegyensúlyozott földrajzi eloszlást tudunk biztosítani. Áttekintettük az öt vonatkozó vidékfejlesztési tervet és az egyéb lényeges dokumentumokat, valamint interjút készítettünk a vidékfejlesztést irányító tagállami hatóságok, a tagállami kifizető ügynökségek és energiaügyi minisztériumok munkatársaival. 29 megújulóenergia-projektet ellenőriztünk a helyszínen a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszakból, és megkérdeztük a projektvezetőket (lásd: II. melléklet); az általunk ellenőrzött projektek főként megújuló energiát előállító létesítményekre irányuló beruházások voltak, de volt köztük néhány támogató projekt is: például erdőgazdálkodási projektek, valamint fanyesedék- és pelletgyártó létesítmények.
 • rövid felmérés hat olyan tagállam (Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Románia és Szlovénia) részvételével, amelyek egyáltalán nem vagy csak kis összegben juttattak EMVA-forrásokat az 5C. kiemelt terület számára. Célunk ezzel kapcsolatban annak megismerése volt, hogy ennek mi a magyarázata.
 • egyeztető megbeszélések az érintett érdekelt felekkel, köztük az Európai Biomassza Szövetséggel (European Biomass Association – AEBIOM) és a BirdLife-fal, hogy megvitassuk a bioenergia potenciális előnyeit és fenntarthatósági kockázatait.

Észrevételek

Az Unió megújuló energiával kapcsolatos szakpolitikai kerete jobban kihasználhatná a megújuló energia vidéki területeken való elterjesztéséből adódó lehetőségeket, a kapcsolódó kockázatok mérséklése mellett

23

E részben azt vizsgáljuk meg, hogy a megújuló energiával kapcsolatos szakpolitikai keret ösztönzi-e a megújuló energia által a vidéki területeken kínált előnyök kihasználását, a társuló környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatok mérséklése mellett. Vizsgálatunk során a bioenergia konkrét esetére összpontosítottunk, mivel a bioenergia jelenti a megújuló energiaforrások leginkább a vidéki területekhez kapcsolódó típusát.

Nem használták ki kellőképpen a megújuló energia által a vidékfejlesztés számára kínált lehetőségeket

Tanulmányok bizonyítják, hogy a megújuló energia kedvező hatást gyakorolhat a vidékfejlesztésre …
24

Több tanulmány jelzi, hogy a megújulóenergia-projektek fejlesztése a helyi érdekek és a fenntartható vidékfejlesztés előnyére válhat24. A megújuló energia például közvetlen munkahelyeket teremthet (például berendezések működtetése és karbantartása), de a legtöbb hosszú távú munkahely közvetett, és ezek az ellátási lánc egészét lefedik (építés, gyártás vagy a biomassza esetében erdészet és mezőgazdaság). Egyes esetekben az általunk megvizsgált tanulmányokból az derült ki, hogy a fotovoltaikus panelek vagy szélerőművek alkatrészeinek gyártása új életre tudott kelteni olyan gyártólétesítményeket, amelyek tevékenysége korábban nem kapcsolódott az energiatermeléshez. Egyes tanulmányok innovációkról számolnak be (pl. új termékek, gyakorlatok és szakpolitikák kidolgozása) a vidéki területeken a megújuló energiát termelő létesítmények kapcsán. A megújuló energia új bevételi forrás lehet a mezőgazdasági termelők és erdőtulajdonosok számára, de a földtulajdonosok és helyi önkormányzatok számára is. Ezenfelül a vidéki közösségek saját energiájuk előállításával csökkenthetik a hagyományos tüzelőanyagok áringadozásaitól való függőségüket.

25

A tanulmányok azonban hangsúlyozzák, hogy a megújuló energia használatának a vidéki területeken való elterjedéséből származó gazdasági előnyök maximalizálása érdekében olyan vidékfejlesztési politikára van szükség, amely jól illeszkedik a helyi viszonyokhoz és lehetőségekhez, továbbá a vidéki területek versenyképességére összpontosít. E célból mérlegelni kell bizonyos kulcsfontosságú tényezőket (lásd: 1. háttérmagyarázat).

1. háttérmagyarázat.

A megújuló energia vidékfejlesztéssel való sikeres összekapcsolásának kulcstényezői

Az OECD a Linking Renewable Energy to Rural Development (A megújuló energia összekapcsolása a vidékfejlesztéssel) című tanulmányában a következő kulcstényezőket azonosította25:

 • Az energiastratégiák helyi gazdaságfejlesztési stratégiába való beágyazása, hogy azok a helyi lehetőségeket és szükségleteket tükrözzék.
 • A megújuló energia nagyobb ellátási láncokba való integrálása a vidéki gazdasági ágakban, így a mezőgazdaságban, az erdőgazdálkodásban, a hagyományos feldolgozóiparban és a zöld turizmusban.
 • A támogatások hatókörének és időtartamának korlátozása, és ezek kizárólag olyan megújulóenergia-projektek ösztönzésére való felhasználása, amelyek közel állnak a piaci életképességhez.
 • Kerüljék el bizonyos megújulóenergia-típusok előírását az olyan területeken, amelyek nem alkalmasak az adott megújuló energia hasznosítására.
 • A viszonylag érett technológiák előtérbe helyezése, úgymint a biomasszából nyert hőenergia, kisléptékű vízienergia és szélenergia.
 • Integrált energiarendszer létrehozása, amely a gyártási tevékenységek támogatására képes, kis hálózatokból áll.
 • Annak felismerése, hogy a megújuló energia más ágazatokkal verseng az inputokért, különösen a földterületekért.
 • A potenciális projektek beruházási kritériumok segítségével történő értékelése, a rövid távú támogatások szintjén alapuló értékelés helyett.
 • A helyi társadalom általi elfogadottság biztosítása a helyi közösségeknek nyújtott egyértelmű előnyök és a közösségeknek a döntéshozatali folyamatba való bevonása révén.
26

A megújuló energia használatának a vidéki területeken való elterjesztése terén Norvégiában, Svédországban és Finnországban szerzett tapasztalatok is felhívják a figyelmet a helyi együttműködés fontosságára a megújuló energia használatának elterjedése és a vidékfejlesztés érdekében. E példák főként az erdei biomasszára vonatkoznak26. E „bioenergia-közösségek” jellegzetes modelljében biomassza-előállítók, faalapú iparágak, helyi önkormányzatok és helyi civil társadalmi szervezetek vesznek részt. Ezek az érdekelt felek gyakran tanácsadókkal vagy kutatóintézetekkel működnek együtt.

… de az Unió megújuló energiával kapcsolatos szakpolitikája aktívabban törekedhetne e hasznok elérésére
27

Megállapítottuk, hogy az Unió megújuló energiával kapcsolatos jelenlegi szakpolitikai kerete eredményesebben ösztönözhetné a vidéki területek javát szolgáló megújulóenergia-projekteket.

 1. A megújuló energia vidékfejlesztésre gyakorolt potenciális pozitív hatását több uniós jogalkotási és szakpolitikai dokumentum is megemlíti. Mindazonáltal, jóllehet a megújulóenergia-irányelv preambuluma említést tesz a megújuló energia elterjedésének vidékfejlesztési vetületéről, az irányelv rendelkező része nem tartalmaz a vidékfejlesztés előmozdítására vonatkozó konkrét rendelkezéseket.
 2. A megújuló energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervek és az érintett eredményjelentések is csak kis mértékben kapcsolják össze a megújuló energiát és a vidékfejlesztést. Az EMVA-t ritkán említik a megújulóenergia-projektek finanszírozási forrásaként. Emellett nyilvánvalóan hiányzik a koordináció a felkeresett tagállamok megújuló energiával és vidékfejlesztési politikával foglalkozó különböző minisztériumai között.
28

Megállapításainkat a 2011. decemberi Impacts of Renewable Energy on European Farmers (A megújuló energia hatása az európai gazdálkodókra) című tanulmány és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) támasztja alá, amely szerint a tagállamoknak a vidékfejlesztést és a megújuló energiák elterjesztését összekapcsoló stratégiákat kellett volna kidolgozniuk, ám ez elmaradt27.

29

Egyes tagállamokban mindazonáltal találkoztunk a megújuló energiákat érintő stratégiák olyan helyes példáival, amelyek figyelembe veszik a vidéki vetületet (lásd: 2. háttérmagyarázat).

2. háttérmagyarázat.

Jó példák olyan megújulóenergia-stratégiákra, amelyek figyelembe veszik a vidéki területeket

Ausztriában 2009 óta a nemzeti éghajlat-politikai és energiaügyi alapból finanszírozzák a Klima- und Energie-Modellregionen (KEM) programot. A program keretében alulról építkező koncepciók kidolgozására és végrehajtására kérik fel a régiókat az éghajlat- és energiapolitikai fellépés tekintetében, amelyek célja az energiakereslet megújulóenergia-termelés, fokozott energiahatékonyság és intelligens vezérlőberendezések kombinációjával való kielégítése, a régiók saját lehetőségeinek és szükségleteinek megfelelően. Jelenleg 99 régió vesz részt a KEM programban, amelyek a vidéki Ausztria 65%-át fedik le.

Franciaország az anaerob lebontásra vonatkozó stratégiai tervvel rendelkezik, amely a vidéki területeket szólítja meg, EMAA elnevezéssel (Plan Énergie Méthanisation Autonomie Azote). E terv célja, hogy 2020-ig 1000 anaerob lebontási létesítmény épüljön a franciaországi gazdaságokban. Az EMAA célja egy francia modell kidolgozása az anaerob lebontás pozitív externáliáinak (mint például az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentésének vagy különböző típusú szerves hulladékok hasznosításának) maximalizálására, és további jövedelemforrás biztosítása a mezőgazdasági termelők számára. 2015 végén 236 anaerob digesztor működött a franciaországi gazdaságokban.

30

A 2016. szeptemberi, corki európai vidékfejlesztési konferencia nyilatkozata28 egy, „a vidéki térségek szempontjait figyelembe vevő mechanizmus” mellett érvel, amely biztosítaná, hogy az uniós szakpolitikákban és stratégiákban tükröződjön, „hogy a vidékben mennyi lehetőség rejlik arra, hogy innovatív, befogadó és fenntartható megoldásokat kínáljon”. A vidéki térségek szempontjainak figyelembevétele a szakpolitikák vidéki területeken való megvalósítására kínálkozó legjobb lehetőségek megkeresését és annak biztosítását jelenti, hogy a vidéki térségekben is méltányos szakpolitikai eredmények szülessenek29. Az Európai Bizottság 2017 májusában kijelentette, hogy megkezdte az idevágó tanulmányok és tagállami tapasztalatok vizsgálatát. E munka eredményei felhasználhatók egy vidéki térségek szempontjait figyelembe vevő mechanizmus kidolgozására.

31

Az Európai Bizottság a „Tiszta energia minden európainak” csomagban (lásd: 7. bekezdés) számos rendelkezésre és eszközre tett javaslatot, amelyek növelhetik a megújuló energia használatának elterjedésével járó, a vidékfejlesztést érintő lehetséges pozitív hatásokat.

 1. A megújuló energiára vonatkozó nemzeti cselekvési terveket integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek váltanák fel, amelyek – az Európai Bizottság véleménye szerint – jobban integrálják majd a vidéki területek és a különböző felelős hatóságok problémáit, ugyanakkor az átfedések elkerülése révén egyszerűsítik majd a jelentéstételt.
 2. Az irányítási rendszerről szóló rendelet30 előírja a tagállamok számára, hogy vegyenek figyelembe minden érdekelt felet, és használják ki jobban a szinergiákat a különböző ágazatokban.
 3. A Bizottság II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslata a saját megújulóenergia-fogyasztókra és a megújulóenergia-közösségekre vonatkozó rendelkezéseket vezetett be31. Ezek egyrészt a termelő-fogyasztók helyzetének megerősítésére irányultak, hogy anélkül tudjanak megújuló villamos energiát előállítani, tárolni, fogyasztani és értékesíteni, hogy aránytalan terhekkel kellene szembenézniük, másrészt pedig a helyi közösségek részvételét és a megújuló energia elfogadottságának és elterjedésének javítására – és ily módon a vidéki területeken rendelkezésre álló lehetőségek kiaknázására – irányuló, konkrét stratégiák kidolgozásához való hozzájárulását kívánták lehetővé tenni.

Úgy véljük, hogy e európai bizottsági javaslatok hasznos lépések, amelyek a vidéki dimenzió megújuló energiával kapcsolatos uniós szakpolitikába való integrálódásának javítása felé vezetnek.

A megújuló energiához kapcsolódó uniós szakpolitikai keret nem kezeli teljes körűen a bioenergiával járó, vidéki területeket érintő társadalmi-gazdasági kockázatokat

32

A bioenergia nem jelent egyet a fenntartható energiával. A bioenergia fenntarthatósága nagyban függ attól, hogy a biomasszát miként állítják elő és használják fel. A biomassza-előállítás és -felhasználás fenntarthatatlan is lehet, ha például negatívan hat az emberekre, a környezetre vagy a természeti erőforrásokra, és ezzel rontja a jövendő generációk lehetőségét szükségleteik kielégítésére.

33

A vidéki területekkel legegyértelműbben összekapcsolódó megújuló energia a bioenergia. A bioenergia előállításához használt nyersanyagokat32 szinte minden esetben a vidéki területeken termelik ki. A mezőgazdasági biomassza termesztése és az erdei biomassza kitermelése lehetőséget teremt a gazdaságok jövedelmének diverzifikálására, munkahelyeket és üzleti lehetőségeket teremt, valamint új vidéki szolgáltatások nyújtására is módot ad.

34

Amennyiben a szilárd biomassza, biogáz vagy biometán kiváltja a hagyományos fosszilis tüzelőanyagok használatát, ez az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentésére irányuló potenciált jelent, mint az I. mellékletben szereplő A1. és az A2. ábra mutatja. Ez a potenciál a mezőgazdasági vagy erdei biomassza előállításának rendszerétől, valamint a biogáz és a biometán előállítási rendszerétől függően változó.

35

A bioenergia azonban a vidéki területeket érintő környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatokat is hordoz. A földhasználat megváltozása, az erdőgazdálkodás intenzívebbé válása vagy az energianövények intenzív termesztése például a biodiverzitás csökkenéséhez, talajromláshoz vagy vízhiányhoz és -szennyezéshez vezethet (lásd: 3. háttérmagyarázat). A faalapú biomassza elégetése bizonyos káros levegőszennyező anyagok33 kibocsátásának növekedéséhez is vezethet, és viták folynak arról, hogy a faalapú biomassza valóban szén-dioxid-semleges-e (lásd: A1. háttérmagyarázat)34. 16 olyan környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatot azonosítottunk, amely a bioenergia előállításához és felhasználásához társul (lásd: 1. táblázat, valamint az I. mellékletben szereplő A2. és A3. táblázat)35. A Bizottság elemezte a biomassza előállításához kapcsolódó kockázatokat és ezt az elemzést felhasználta a megújulóenergia-irányelv átdolgozásához elkészített, a bioenergia fenntarthatóságáról szóló hatásvizsgálatában36.

3. háttérmagyarázat.

Németországban a biogáz-előállításra vonatkozó ösztönzők energianövények nem fenntartható termesztéséhez vezettek

Németország Európa legnagyobb biogáz-termelője (10 846 termelőlétesítménnyel rendelkezik, amelyek az összes uniós létesítmény 63%-át teszik ki). A Németországban előállított megújuló villamos energia 16,8%-a biogázból származik37.

2000 után a megújuló energiaforrásokról szóló törvény (EEG) rendelkezései erőteljesen ösztönözték a biogáz-termelést. E törvény alapján a biogáztermelő létesítmények elsőbbségi hozzáférést kaptak a villamosenergia-hálózathoz. A villamos energiát/biogázt emellett 20 évre rögzített átvételi áron tudták értékesíteni. Az EEG 2004-es és 2009-es módosításai további prémiumokat vezettek be, így például az energianövények felhasználásáért járó bónuszt. Németországban a legtöbb biogáztermelő létesítmény energianövények és trágya keverékét használta alapanyagként.

2013-ban mintegy 1 157 000 hektár területet (a hasznosított mezőgazdasági terület 6,9%-a) használtak energianövények, főként kukoricaszilázs (73%) termesztésére. Az energianövények, különösen a kukorica fokozott használata nyomán azonban viták támadtak, például a versenyt érintő problémák (biomassza felhasználása, a talaj használata), a földbérleti díjak növekedése, a földhasználat megváltozása (rövidebb vetésforduló, gyakoribb szántás, kevesebb állandó legelő) és a tápanyagforrások feleslegei kapcsán, és a lakosság általi elfogadottságot illetően is problémák merültek fel38, 39.

Az EEG több 2012-es, 2014-es és 2017-es módosítása (csökkentett kifizetések, prémiumok eltörlése stb.) igyekezett lassítani az ágazat növekedését, és az energianövények helyett a hulladék felhasználását ösztönözte. Nemrégiben hasonló jogszabály-módosításokra került sor Olaszországban is, amely Európa második legnagyobb biogáztermelője40.

36

A jelenleg hatályos uniós jogszabályok41 fenntarthatósági kritériumokat állapítanak meg a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra42 vonatkozóan. Amióta 2009-ben elfogadták, majd 2015-ben módosították e kritériumokat, állandó vita folyik a bioenergia fenntarthatóságáról. Ennek eredményeképpen a Bizottság a „Tiszta energia minden európainak” csomagban olyan fenntarthatósági kritériumokat terjesztett elő, amelyek a bioenergia más típusaira, így a szilárd és légnemű biomassza-üzemanyagokból nyert, fűtésre és villamosenergia-előállításra felhasznált bioenergiára is vonatkoznának.

37

A Bizottság javaslata a fenntarthatósági kritériumok két típusát tartalmazza:

 1. a mezőgazdasági és erdei biomasszából előállított tüzelőanyagok termelésére vonatkozó határértékeket megszabó kritériumok, és
 2. a bioüzemanyagokat, folyékony bio-energiahordozókat és biomassza-tüzelőanyagokat használó különböző létesítmények tekintetében az üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítás minimális százalékarányát előíró kritériumok.
38

Megvizsgáltuk, hogy a kritériumok felölelik-e az általunk feltárt kockázatokat, és ha igen, milyen mértékben, valamint hogy a javasolt keret43 megfelelő alapot biztosít-e a vidéki területeken a megújuló energia fenntartható használatának elterjedéséhez.

39

A Bizottság javaslatában foglalt kritériumok csak az alábbi esetekben kötelező jellegűek a bioenergia piaci értékesítéséhez:

 1. ha a bioenergia-előállítást figyelembe veszik a megújuló energiára vonatkozó célérték teljesítéséhez és a megújuló energiához kapcsolódó kötelezettségek betartásának méréséhez;
 2. annak eldöntése, hogy az energiatermeléshez felhasznált biomasszák közül melyek részesülhetnek pénzügyi támogatásban.
40

A javaslat nem öleli fel az összes növényt és felhasználást, és a létesítmények többféle típusa is kimaradt belőle (lásd: A3. bekezdés). A II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat az általunk azonosított tizenhat kockázatból csak hárommal foglalkozik teljes körűen, kettőt pedig más jogalkotási aktus kezel; 11 további kockázatot részben kezeltek. Azok a kockázatok, amelyekkel nem foglalkoztak, főként a mezőgazdasági gyakorlatok és az erdőgazdálkodás intenzitásának növekedésével, a biomassza elégetésével és a szennyezőanyagoknak a bioenergia fennmaradó életciklusa alatti kibocsátásával függenek össze (lásd: 1. táblázat, valamint az I. melléklet A2. és A3. táblázata). Részletes elemzésünket és az 1. táblázatot alátámasztó következtetéseinket az I. melléklet tartalmazza.

1. táblázat.

A bioenergiával kapcsolatos fenntarthatósági kockázatok lefedettsége a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló európai bizottsági javaslatban

  Fenntarthatósági kockázatok Kezelték-e a kockázatot?
1. A biodiverzitás csökkenése

1.a.a földhasználat közvetlen megváltozása miatt (pl. erdőirtás, védett területek elvesztése)

 

1.b.a mezőgazdasági gyakorlatok intenzívebbé válása miatt (pl. a kultúrnövények sokféleségének csökkenése)

 

1.c.az erdőgazdálkodás intenzívebbé válása miatt

 
2. Talajromlás

2.a.a földhasználat közvetlen megváltozása miatt (amely pl. a talaj szénkészletének csökkenéséhez, erózióhoz vezet)

 

2.b.a mezőgazdasági gyakorlatok intenzívebbé válása miatt (amely pl. a talaj tömörödéséhez, a talaj termékenységének csökkenéséhez, erózióhoz vezet)

 

2.c.az erdőgazdálkodás intenzívebbé válása miatt (amely pl. a talaj termékenységének a tápanyagok – erdészeti biomassza-maradványok – kitermelése miatti csökkenéséhez vezet)

 
3. Vízhiány és -szennyezés

3.a.a földhasználat közvetlen megváltozása miatt (pl. a vízháztartás egyensúlyának megváltozása)

 

3.b.a mezőgazdasági gyakorlatok intenzívebbé válása miatt (pl. öntözés, trágyázás)

 

3.c.az erdőgazdálkodás intenzívebbé válása miatt (pl. a vízháztartás egyensúlyának megváltozása)

 
4. Üvegházhatásúgáz-kibocsátások

4.a.az életciklus alatti üvegházhatásúgáz-kibocsátások miatt, a biogén szén-dioxid nélkül (pl. műtrágyahasználat, a biomassza szállítása, a metán kiszivárgása a biogázüzemekből)

 

4.b.közvetett hatások miatt (pl. a földhasználat közvetett megváltozása, amely az élelmiszernövények termesztésének áthelyeződésével függ össze, fiatalabb erdők)

 

4.c.a biomassza elégetéséből származó CO2-kibocsátások miatt (biogén kibocsátások)

 
5. Levegőszennyezés

5.a.a biomassza elégetése miatt (pl. lebegő részecskék, SO2 stb.)

 

5.b.a bioenergia életciklusának fennmaradó részében bekövetkező szennyezőanyag-kibocsátás miatt (pl. a biomassza szállítása)

 
6. Társadalmi-gazdasági tényezők

6.a.A biomassza alacsony hatékonyságú felhasználása (ideértve hogy nem alkalmazzák a lépcsőzetes felhasználás elvét, a biomassza energiává való átalakítása során használt szuboptimális módszereket)

 

6.b.Meglévő felhasználásokkal való versengés (pl. élelmiszer-termelés, fa a papír- és cellulózipar számára)

 

Jelmagyarázat:

     
A kockázatot kezelték A kockázatot részben kezelték A kockázatot nem kezelték

Forrás: Számvevőszék.

41

A megújuló energiára vonatkozó célértékek megszabása a bioenergiát támogató állami rendszerekkel együtt ösztönzi a bioenergia felhasználását. A 2000-es évek eleje óta ez a helyzet, különösen a közlekedés és a villamosenergia-termelés esetében. E bioenergia egy része importból származik: 2015-ben az Unió a felhasznált pellet 34%-át és a felhasznált folyékony bioüzemanyagok 9,5%-át importból szerezte be44. Elegendő biztosíték hiányában (gyenge fenntarthatósági kritériumok) kockázatosnak tartjuk, hogy a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat a megújuló energiára vonatkozó ambiciózus célértékekkel és pénzügyi ösztönzőkkel ösztönzi a bioenergia termelését és felhasználását, mert ez hosszú távon a nem fenntartható biomassza fokozott felhasználásához vezethet. A javasolt keret tehát nem nyújt megfelelő alapot a fenntartható fejlődést illetően a vidéki területekben rejlő potenciál maximalizálásához.

Az EMVA nem segíti elő kellőképpen a vidékfejlesztési célok elérését a megújuló energiára fordított kiadásaival

42

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az EMVA-ból megújulóenergia-beruházásokat finanszíroznak. Az Unió vidékfejlesztési politikájának célja az Unió vidéki térségeinek támogatása abban, hogy gazdasági, környezeti és társadalmi kihívásoknak feleljenek meg. Az EMVA révén finanszírozott megújulóenergia-beruházásoknak ezért egyértelműen a vidéki területek javát kell szolgálniuk. A következő részekben azt vizsgáljuk meg, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok megfelelő stratégiákat és intézkedéseket alakítottak-e ki és hajtottak-e végre, és képesek-e bizonyítani az EMVA-támogatással mind a megújuló energia használatának az elterjedése, mind a fenntartható vidékfejlesztés terén elért eredményeket.

A vidékfejlesztési programozás során nem veszik megfelelően figyelembe a megújuló energiát

43

Az EMVA-ban benne rejlik a lehetőség olyan projektek támogatására, amelyek a megújuló energia használatának elterjedését és a fenntartható vidékfejlesztést egyaránt segítik. A jobb ár-érték arány előmozdítása érdekében a megújuló energia számára az EMVA-ból nyújtott finanszírozásnak megalapozott stratégiára kell épülnie, és e finanszírozást megalapozottan azonosított és számszerűsített szükségleteknek megfelelően kell biztosítani. Egyszersmind össze kell hangolni más rendelkezésre álló finanszírozási forrásokkal és más szakpolitikai eszközökkel, így például a megújuló energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervekkel is.

44

A megújulóenergia-projektek kedvezményezettjei a beruházási költségek egy részét visszanyerhetik az előállított energia kedvezményes vagy piaci áron történő értékesítése révén, vagy javíthatják tevékenységeik gazdasági teljesítményét. Amennyiben azonban az EMVA-ból nyújtott beruházási támogatást vonzó átvételi árak egészítik ki, fennáll a túlkompenzálás és a kedvezményezettek számára jogszerűtlen állami támogatás formájában juttatott pénzügyi előny kockázata, amit az Európai Bizottság egyik Bulgáriában végzett ellenőrzése meg is erősített. Az általunk felkeresett tagállamok különböző megközelítéseit a 4. háttérmagyarázat mutatja be.

4. háttérmagyarázat.

Az EMVA-támogatás és az átvételi árak együttes alkalmazásának különböző tagállami megközelítései

Bulgáriában és Franciaországban a 2007–2013-as programozási időszakban megengedett volt az átvételi árak és az EMVA-támogatás együttes alkalmazása. Egy bulgáriai ellenőrzést követően az Európai Bizottság pénzügyi korrekciókat javasolt, mert úgy vélte, hogy a megközelítés révén a kedvezményezettek jogszerűtlen állami támogatás formájában pénzügyi előnyhöz jutottak. A bolgár hatóságok ennek következtében visszamenőleges hatállyal leszállították az átvételi árat, hogy csökkentsék az eredetileg javasolt korrekciót. Nincs információnk arról, hogy Franciaországban is hasonló változtatásokra került volna sor.

Litvánia általában nem engedte meg ezt a fajta együttes támogatást. Az ellenőrzött kedvezményezettek egyike azonban bírósághoz fordult, és végül az átvételi árakhoz és EMVA beruházási támogatáshoz egyaránt hozzájutott.

Ausztriában és Olaszországban (Toszkána) a 2007–2013-as programozási időszakban lehetséges volt egyszerre átvételiár-kifizetésekhez és EMVA-támogatáshoz is hozzájutni, de azon projektek esetében, amelyek átvételiár-támogatásban részesültek, az EMVA-támogatás alacsonyabb volt. A 2014–2020-as programozási időszakban nem megengedett az EMVA és az átvételiár-támogatás együttes alkalmazása.

Nem ismert a megújuló energiával kapcsolatos, különböző uniós forrásokból származó tervezett kiadások teljes összege
45

A 2014–2020-as programozási időszakban az általában az esb-alapokból vagy konkrétan az EMVA-ból megújulóenergia-beruházásokhoz fizetendő tervezett kiadásokra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre átfogó adatok. Az esb-alapok 4. tematikus célkitűzése, azaz az „alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés”, amelyhez 44 814 millió euró45 tervezett kiadás társul, magában foglalja a megújuló energiát, de az energiahatékonyságot és a fenntartható városi mobilitást is. Következésképpen az Európai Bizottság nem rendelkezik világos áttekintéssel az esb-alapokból megvalósuló beruházások megújuló energia használatának elterjedéséhez való tervezett hozzájárulásáról.

46

Az esb-alapok 4. tematikus célkitűzéshez kapcsolódó előirányzatának körülbelül 11%-át az EMVA adta (hozzávetőlegesen 5027 millió euró46), az 5C. kiemelt területhez kapcsolódó tervezett EMVA-kiadás pedig 798,9 millió eurót tett ki a 2014–2020-as programozási időszakban (lásd: 4. ábra). E kiemelt terület beruházásai azonban nemcsak a megújuló energiához kapcsolódnak, hanem a biogazdaság más szempontjait is érinthetik, így például a melléktermékek, hulladékok, maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok ellátását és felhasználását.

47

Másrészről a tagállamok más kiemelt területek keretében is végrehajthatnak megújuló energiát érintő komponenst is tartalmazó projekteket (lásd: 5558. bekezdés), ami tovább bonyolítja az EMVA által a megújuló energia finanszírozásához nyújtott hozzájárulás elemzését. Felmérésünkből megállapítottuk (lásd: 22. bekezdés), hogy például Románia (lásd: 6. háttérmagyarázat) és Szlovénia úgy döntött, hogy csak kevés vagy semennyi finanszírozást nem irányoz elő az 5C. kiemelt terület számára, mert helyénvalóbban tartotta más kiemelt területek, például a 2A., 3A., 6A. vagy 6B. kiemelt terület finanszírozását. Hollandia és Lengyelország azt válaszolta, hogy nem programoztak a megújuló energia támogatását célzó EMVA-kiadást, mert úgy ítélték meg, hogy más esb-alapok és saját nemzeti programjaik elegendő támogatást biztosítanak a megújuló energia vidéki területeken való elterjesztéséhez.

4. ábra.

A 2014–2020-as programozási időszakban az 5C. kiemelt terület számára előirányzott finanszírozás tagállamonként, valamint a tényleges kiadások 2017. október 12-ig (millió euróban)

Forrás: Európai Bizottság (SFC), 2017. október 12.

48

A programozási időszak felének elteltével ténylegesen mindössze 40,9 millió euró kiadás merült fel (a 800 millió eurós teljes költségvetés 5,1%-a)47. A megújuló energia területén a program végrehajtása során mutatkozó jelentős késedelmek a kiemelt területek programozásához kapcsolódó nehézségeket tükrözhetik (lásd: 5558. bekezdés), túl a vidékfejlesztési programok elfogadásának késedelmein és a tagállamok számára az új keret kialakításához és az ahhoz való alkalmazkodáshoz szükséges időn.

Az azonosított szükségletek és a vidékfejlesztési programokban a megújuló energia finanszírozására meghatározott megközelítés közötti kapcsolat javításának lehetőségei
49

A Guidelines for strategic programming for the period 2014–2020 (Iránymutatások a stratégiai programozáshoz a 2014–2020-as időszakra) című európai bizottsági dokumentum szerint „a vidékfejlesztési intézkedések megválasztását, együttes alkalmazását és prioritási sorrendbe rendezését a SWOT-elemzés eredményeinek és az azonosított szükségleteknek a fényében a stratégia leírásának (a beavatkozási logikának) kell indokolnia. Ennek fel kell állítania a különféle azonosított szükségletek prioritási sorrendjét, és meg kell indokolnia a prioritási sorrendet.” Az Európai Bizottság e célból a vidékfejlesztési program jóváhagyásának szakaszában felülvizsgálja a tagállamok megújuló energia használatának elterjesztésével kapcsolatos stratégiai megfontolásait.

50

Az Európai Bizottság munkacsoportok, monitoringbizottságok, ellenőrzőlisták, intézkedési iránymutatások („intézkedési adatlapok”) stb. révén nyújt útmutatást a tagállamoknak, hogy megkönnyítse a vidékfejlesztési programok létrehozását és végrehajtását. Az útmutató dokumentumok azonban nem taglalják kifejezetten a megújuló energiával kapcsolatos stratégiai megfontolásokat, sem azt, hogy milyen eredményt kellene elérni a megújuló energia terén megvalósított EMVA-beruházásokkal, ezeknek hogyan kellene hozzáadott értéket nyújtania a vidéki területek számára, és hogy az EMVA-nak milyen módon kellene kiegészítenie a meglévő uniós és nemzeti finanszírozási rendszereket.

51

Megállapítottuk, hogy az általunk megvizsgált öt vidékfejlesztési program mindegyike tartalmazta a kötelező elemeket a célok kitűzését, a szükségleteket és a megújuló energiával kapcsolatos stratégiai megfontolásokat illetően, de egyik sem foglalta magában a kapcsolódó pénzügyi szükségletek átfogó elemzését vagy számszerűsítését. Az ellenőrzött tagállamok Ausztria kivételével nem használták fel eredményesen az azonosított szükségleteket vagy a SWOT-elemzést, hogy információkkal szolgáljanak a vidékfejlesztési programban a megújuló energia tekintetében követett stratégiai megközelítésükhöz; megközelítésük nem lépett túl az általánosságok szintjén. A további hiányosságok az eredeti stratégiák végrehajtását és rövid távú módosításait érintik (lásd: 5. háttérmagyarázat).

5. háttérmagyarázat.

A vidékfejlesztési programokban a megújuló energia finanszírozására meghatározott kezdeti megközelítésben bekövetkezett változások

Bulgária: a megújuló energiára vonatkozó stratégia nem igazodik az félidős értékelésben szereplő ajánlásokhoz és a piaci feltételekhez

Bulgáriában a 2007–2013-as időszakban jóváhagyott megújulóenergia-projektek több mint 90%-a napenergiához kapcsolódott, amely a villamos energia értékesítéséből származó, vonzó átvételi árak révén is előnyhöz jutott. A 2007–2013-as bolgár vidékfejlesztési program félidős értékeléséről szóló jelentés megállapítja, hogy nem használták ki maradéktalanul Bulgária biomassza-előállításban rejlő lehetőségeit, nagyrészt külső piaci tényezők miatt. A napenergia-projektek nagy számát tekintve az értékelő azt javasolta, hogy nyújtsanak az EMVA-ból kiegyensúlyozottabb támogatást a különböző típusú megújuló energiák számára. A hatóságok azonban nem igazították ki stratégiájukat, hogy figyelembe vegyék például a biomassza kínálta lehetőségeket a 2007–2013-as programozási időszak második felében. Bulgáriában a 2014–2020-as programozási időszakban már nem támogathatók az energia értékesítését magukban foglaló projektek.

Franciaország (Alsó-Normandia): a megújuló energia tekintetében azonosított szükségleteket az eredetileg tervezett EMVA-finanszírozás feléből próbálják fedezni

Az Európai Bizottság 2015 augusztusában hagyta jóvá a franciaországi Alsó-Normandia régió vidékfejlesztési programját, amely a régió saját maga által azonosított szükségletein alapult. Alsó-Normandia 2017 márciusában benyújtotta vidékfejlesztési programjának módosított változatát. Ennek következtében az 5C. kiemelt terület pénzügyi előirányzatában a megújuló energiára fordítható EMVA-források 48%-kal, azaz 14,6 millió euróról 7,6 millió euróra csökkentek. Nem világos, hogy a vidékfejlesztési programban eredetileg azonosított szükségletek ilyen rövid időn belül ténylegesen csökkentek vagy megszűntek-e, vagy ezeket más uniós vagy nemzeti programokkal fedezik-e.

52

Az Európai Bizottság útmutatása és ellenőrzései nem tudták megelőzni e hiányosságokat. Nem biztosították, hogy a tagállamok megalapozott stratégiákat fogalmazzanak meg a megújuló energia vidéki területeken való elterjesztése tekintetében. Továbbá az EMVA-intézkedések megválasztása és azok költségvetési előirányzatai nem mindig következtek logikusan a vidékfejlesztési programokban leírt lehetőségekből és szükségletekből.

Hiányos koordináció a megújuló energia finanszírozásának különböző forrásai között
53

A jelenlegi jogszabályi keret48 előmozdítja a különféle uniós alapok, különösen az esb-alapok eredményes, hatékony és összehangolt felhasználását. A vidékfejlesztési program keretében történő beavatkozás szükségességének indokolása és az alapok közötti megfelelő koordináció biztosítása főként a tagállamok felelőssége. Az Európai Bizottság stratégiai iránymutatások kiadásával, a helyes gyakorlatok előmozdításával és a programok végrehajtásának monitoringjával nyújt támogatást és útmutatást a tagállamoknak.

54

A 2014‒2020-as programozási időszakra szóló partnerségi megállapodások és vidékfejlesztési programok mintájának áttekintésekor megállapítottuk, hogy a tagállamok több potenciális finanszírozási forrást azonosítottak, és általános elhatárolási elveket és intézkedéseket határoztak meg a kettős finanszírozás elkerülése érdekében. Az általunk áttekintett stratégiai dokumentumok azonban nem tartalmaztak további információkat a megújuló energia különböző finanszírozási forrásai közötti eredményes koordinációval elérhető előnyökről. Nem készült elemzés a lehetséges helyettesítési hatásokról, sem a pénzügyi hiányokról e területen49.

A megújuló energiával kapcsolatos intézkedések különböző kiemelt területekhez történő hozzárendelése
55

Mint a 14. és 15. bekezdés kifejti, a 2014–2020-as vidékfejlesztési politikai keret hat prioritás mentén épül fel, amelyet 18 kiemelt tematikus területre bontottak tovább (lásd: 3. ábra). A megújuló energia támogatását az 5C. kiemelt terület fedi, amely a megújuló energia ellátására és felhasználására vonatkozik.

56

A kiemelt területeket vidékfejlesztési intézkedések révén hajtják végre. Az 5. ábra az intézkedések elosztására és az 5. prioritás tekintetében megszabott mutatókra hoz példákat. Egy-egy adott intézkedés azonban több kiemelt területhez, prioritáshoz és célkitűzéshez is hozzájárulhat.

5. ábra.

Példa az intézkedések csoportosítására és mutatókra az 5. prioritás és kiemelt területei esetében

Forrás: Európai Bizottság, DG AGRI (a Számvevőszék kiigazításaival).

57

Ezenkívül a tagállamok másodlagos hatásokat is azonosíthatnak az 5C. kiemelt terület alá besorolt egyedi intézkedések tekintetében, amelyek további kiemelt területet érintenek. Például ha a valamely kedvezményezett gazdasági teljesítményének javítása céljából használt új istálló tetején szolárpaneleket helyeznek el, ez megújulóenergia-projektként értékelhető (azaz az 5C. kiemelt területbe tartozhat), vagy a gazdaság korszerűsítésére irányuló projekt részeként is értékelhető, és így a 2A. kiemelt területbe tartozhat (lásd: 3. ábra), azzal, hogy a megújuló energiával kapcsolatos komponens másodlagos hatás fejt ki az 5C. kiemelt területre.

58

A tagállamok nem következetesen rendelték hozzá a megújuló energiával kapcsolatos intézkedéseket és projekttípusokat a kiemelt területekhez (lásd: 6. háttérmagyarázat). Ez hatással lesz az EMVA-ból finanszírozott megújulóenergia-projektek monitoringjának és értékelésének eredményességére (lásd: 6971. bekezdés), különösen mivel a Bizottság nem adott ki további útmutatást a projektek kiemelt területek alá való, valamennyi tagállamban egységes besorolásáról.

6. háttérmagyarázat.

A megújulóenergia-projektek különböző kiemelt területekhez történő hozzárendelése

Franciaország: erdészeti intézkedések besorolása

Egyes erdészeti intézkedések megkönnyítik a faalapú energia előállítását és értékesítését, és így összekapcsolhatók a megújuló energiával50. A francia régiók következetlenül sorolták be az erdészeti intézkedéseket a kiemelt területek alá. A franciaországi régiók kevesebb mint fele sorolta ezeket az intézkedéseket az 5C. kiemelt területbe; a többiek más kiemelt területekhez rendelték hozzá ezeket az intézkedéseket, például a 2A., 2B., 2C., 5E. és a 6A. kiemelt területhez. A választás az azonosított szükségletektől és az aktiválásra kiválasztott kiemelt területtől függött, jóllehet az intézkedések várható eredménye hasonló volt.

Románia és Bulgária: megújulóenergia-projektek saját fogyasztás céljából

Románia és Bulgária a 2014–2020-as időszakban jelentős részben vagy kizárólag (a gazdaságban vagy a vállalkozásnál történő) saját fogyasztást szolgáló megújulóenergia-projekteket támogatott (energia értékesítése nélkül). Bulgária úgy véli, hogy ezek a projektek az 5C. kiemelt területhez járulnak hozzá, és az összes tagállam közül a harmadik legnagyobb összeget rendelte e kiemelt területhez. A román hatóságok azonban nagyon alacsony költségvetést irányoztak elő az 5C. kiemelt terület számára, mert úgy ítélték meg, hogy a saját felhasználásra szolgáló megújulóenergia-beruházások csak másodlagosan járulnak hozzá az 5C. kiemelt területhez. E projekteket inkább a 2A., 3A., 6A. és 6B. kiemelt területhez sorolták be.

A monitoring és az értékelés kevés információt nyújt a megújulóenergia-beruházások finanszírozásáról és eredményeiről

59

A megújuló energiával kapcsolatos vidékfejlesztési kiadások eredményességére és hatékonyságára vonatkozó teljesítményadatok szükségesek ahhoz, hogy be lehessen mutatni, hogy az uniós költségvetésből mi valósult meg, és hogy azt jól költötték-e el. Ezen túlmenően a monitoring- és értékelési információk értékes eszközök, amelyekkel javítható a vidékfejlesztési kiadások hatékonysága és eredményessége, mivel útmutatást nyújtanak a programok folyamatos irányításához, rámutatnak a javítások lehetőségeire, és segítenek a jövőbeli szakpolitika kialakításában.

Megújuló energia a 2007–2013-as közös monitoring- és értékelési keretben (CMEF)
A CMEF nem szolgál átfogó monitoringinformációkkal a megújuló energiára vonatkozóan
60

Sok tagállam (köztük az öt általunk ellenőrzött tagállam mindegyike) úgy döntött, hogy a 2007–2013-as programozási időszak kezdetétől felhasználja megújulóenergia-projektek finanszírozására az EMVA-forrásokat. Ekkor még nem álltak rendelkezésre a megújulóenergia-projektek outputjainak vagy eredményeinek mérésére szolgáló konkrét mutatók.

61

Ez a KAP állapotfelmérésével összefüggésben változott, amikor is „új kihívásként” ismerték el a megújuló energiát, és a tagállamok további forrásokat kaptak a programozási időszak hátralévő részére (2009–2013) a megújulóenergia-projektekhez (lásd: 14. bekezdés). Ezzel összefüggésben a tagállamok számára előírták, hogy kövessék nyomon az ezen „új kihívás” keretében finanszírozott megújulóenergia-projektek kiadásait és kedvezményezettjeinek számát. Nem kellett azonban adatokat gyűjteniük a projektekkel elért eredményekről, így például az előállított megújuló energiáról vagy a telepített kapacitásról. Emiatt nem állnak rendelkezésre uniós szinten a 2007–2013-as időszakban az EMVA-ból finanszírozott megújulóenergia-projektekre vonatkozó átfogó információk; a meglévő mutatók kizárólag a KAP állapotfelmérésének keretében megújuló energiára költött pótlólagos forrásokra vonatkoznak.

62

Megvizsgáltuk az általunk felkeresett tagállamok által megadott, megújulóenergia-projektekre vonatkozó adatokat (projektek száma, kifizetett támogatás), és négy ellenőrzött tagállamban51 számos eltérést állapítottunk meg a Bizottságnak jelentett adatok és a tagállami projektadatbázisból származó adatokon alapuló saját számításaink között. A hatóságok nem tudtak számunkra magyarázattal szolgálni, ami kétségeket vet fel a KAP állapotfelmérésében szereplő adatok pontosságával és teljességével kapcsolatban.

63

Továbbá, nem áll rendelkezésre uniós szinten átfogó információ a projektek számára, a megújulóenergia-termelésre és a telepített kapacitásra vonatkozóan sem. Ebből eredően lehetetlen számszerűsíteni az EMVA hozzájárulását a megújuló energia használatának a vidéki területeken való elterjesztéséhez. A megújuló energiára vonatkozó releváns és megbízható adatok hiányában nem lehet értékelni, hogy mennyire voltak eredményesek ezek az intézkedések ebben az időszakban, és továbbra sem világos, hogy a tagállamok mi alapján tervezték meg vidékfejlesztési programjaik megújuló energiával foglalkozó részét. E megállapítások összhangban vannak a 2007–2013-as programozási időszakban az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból a megújuló energia számára nyújtott támogatásokra vonatkozó monitoringadatokkal kapcsolatos korábbi észrevételeinkkel52.

A CMEF-programértékelések csak korlátozott körű információt nyújtanak a megújuló energia támogatásának a vidékfejlesztésre gyakorolt hatásáról
64

A többéves pénzügyi keretek programjainak végrehajtásában bekövetkező késedelmek visszatérő problémát jelentenek, amit már korábban is sok szakpolitikai területen észleltünk53. A 2007–2013-as vidékfejlesztési programok végrehajtásának késedelmei ismét a kiadási ciklus és a jelentéstételi követelmények időzítése közötti összhang hiányához vezettek. Ennek következtében kevés megújuló energiára vonatkozó adat áll rendelkezésre a félidős értékelésekhez, noha bizonyos hasznos információkat azért megadtak (lásd: 7. háttérmagyarázat). Sok tagállam késedelmet tapasztalt utólagos értékeléseinek elkészítése terén54.

65

Az utólagos értékelések általunk végzett áttekintéséből az derült ki, hogy ezek foglalkoztak ugyan a megújulóenergia-beruházásokkal (pl. az alkalmazott intézkedésekkel), azonban nem minden esetben tárgyalták azok fenntartható vidékfejlesztésre gyakorolt hatását. Nem került sor idevágó elemzések elvégzésére, például a megújuló energia vidéki területeken jelentkező környezeti hasznait, a jövedelmek diverzifikálását, a munkahelyteremtést, a vidéki területek energetikai infrastruktúrájának és szolgáltatásainak javítását stb. illetően.

66

Találkoztunk azonban néhány helyes gyakorlattal is a megújulóenergia-projektek értékelése terén (lásd: 7. háttérmagyarázat).

7. háttérmagyarázat.

Példák a vidéki területeken megvalósuló megújulóenergia-projektek értékelésének helyes gyakorlataira

Toszkána (Olaszország) regionális hatóságai pótlólagos értékeléseket végeztek, amelyek releváns információkat tartalmaztak a támogatott projekteknek a megújuló energia elterjesztéséhez való hozzájárulására vonatkozóan: így készült egy értékelő jelentés 15 integrált ellátási láncra irányuló projektről, egy erdészeti intézkedésekről szóló értékelő jelentés, amely a fa–energia ellátási láncot és az ágazatban rejlő lehetőségeket taglalta, valamint egy dokumentum a LEADER+ révén a 2000–2006-os időszakban finanszírozott öt távfűtési rendszer tapasztalatairól.

Az osztrák hatóságok szintén készítettek a megújuló energiával foglalkozó értékelő jelentéseket, mégpedig a 321. intézkedés (Alapszolgáltatások a gazdaság és a vidéki lakosság részére) tekintetében. A jelentés egy 30 részletes mutatót magában foglaló értékelési mátrix segítségével gyűjtött információkat a megújulóenergia-projektek gazdasági, regionális, társadalmi és környezeti hatásairól. Az értékelők 20 esettanulmány alapján megállapították, hogy az Ausztriában megvalósított, biomasszán alapuló fűtési rendszerek kedvező hatást gyakoroltak a fenntartható vidékfejlesztésre, így a regionális faellátásra, az ellátási lánc mentén történő munkahelyteremtésre és a vidéki lakosság hőellátására.

Ausztria további példákkal is szolgált helyes gyakorlatokra, a CMEF-en kívüli monitoring- és értékelési tevékenységek végzése révén; így például tanulmányok készültek a megújuló energia elterjesztésére irányuló helyi és regionális kezdeményezések támogatását célzó nemzeti program gazdasági és regionális hatásairól (lásd: 2. háttérmagyarázat). E tanulmányok arra a következtetésre jutottak, hogy a részt vevő régiókat érintő legértékesebb hatások közé a regionális tudatosságnövelés és a tevékenységek koordinálása tartozott. A hatóságok minőségirányítási rendszert is bevezettek a bizonyos méretű, biomasszán alapuló fűtési rendszerek tekintetében, amelynek keretében a projektgazdák számára hasznos, összehasonlításhoz felhasználható adatokat gyűjtöttek.

Megújuló energia a 2014–2020-as közös monitoring- és értékelési rendszerben (CMES)
67

A 2014–2020-as programozási időszak új eredményességmérési keretének a célja, hogy a korábbinál eredményorientáltabbá tegye a vidékfejlesztési programok végrehajtását. Ezzel összefüggésben a CMES55, a vidékfejlesztés monitoring- és értékelési rendszere a kiemelt területek tekintetében alkalmazandó részletes közös mutatókészletet biztosít, a jövőben megválaszolandó közös értékelési kérdésekkel együtt, a vidékfejlesztési politika előrehaladásának és eredményeinek, valamint a vidékfejlesztési politikai beavatkozások hatásának, eredményességének, hatékonyságának és relevanciájának értékelése céljából.

68

A CMES előírja, hogy monitoringinformációkat nyújtsanak az „összes megújulóenergia-termelési beruházás” (T16. célmutató) és „a támogatott projektek keretében termelt megújuló energia” (R15. kiegészítő eredménymutató) tekintetében. A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy konkrét intézkedések tekintetében további output-mutatókat állapítsanak meg, és a Bizottság megerősítette, hogy tíz tagállam vagy régió56 valóban ilyen mutatók megállapítása mellett döntött. E pótlólagos intézkedésspecifikus mutatók többsége azonban az 5C. kiemelt terület esetében input-mutató (pl. közkiadások) vagy output-mutató (pl. a kedvezményezettek, támogatott projektek vagy intézkedések száma) volt. E mutatók tehát nem tudnak megbízható alapot nyújtani a vidékfejlesztési programok megújuló energiával kapcsolatos komponensével elért eredmények értékeléséhez, és így nem sikerült fokozni az eredményekre való összpontosítást57.

69

További bonyodalmat okoz, hogy a teljesítményinformációkat csak a kiemelt területek szintjén gyűjtik58. Ily módon az 5C. kiemelt területhez rendelt EMVA-projektek nem biztosítanak átfogó adatokat a megújuló energia vidéki területeken való elterjesztéséről, mivel előfordulhat, hogy egyes projektek közvetetten kapcsolódnak a megújuló energiához (úgymint erdőgazdálkodás), de azokat mégis az 5C. kiemelt terület alá sorolták be, míg más projekteket úgy értékelnek, hogy másodlagosan járulnak hozzá az 5C. kiemelt területhez, és ezeket ezért más kiemelt területek, pl. a 2A., 3A., 6A., 6B. stb. kiemelt terület alatt támogatják. Emiatt az „összes megújulóenergia-termelési beruházásra” (T16. célmutató) vonatkozó információk csak az 5C. kiemelt területhez rendelt projekteket fogják tükrözni, és nem adnak átfogó képet a vidéki területeken megvalósított összes megújulóenergia-beruházásról.

70

Egy másik mutató, az R15. eredménymutató („a támogatott projektek keretében termelt megújuló energia”) célja valamennyi megújulóenergia-projekt lefedése. A Bizottság útmutatása azonban jelzi, hogy az e mutatóhoz szükséges adatokat az értékelők különböző módokon, például uniós és tagállami statisztikai felmérések keretében gyűjthetik össze. Ezért az adatok uniós szintű összehasonlíthatósága az értékelők által választott módszereken múlik.

71

Noha az Európai Bizottság részletes iránymutatásokat adott ki, hogy támogassa a jelentéstétel és az értékelés előkészítését, a CMES-mutatók és a kiemelt területek közötti kapcsolatok további terhet jelenthetnek az értékelők számára, hatást gyakorolhatnak a programértékelések minőségére és összehasonlíthatóságára, és – a korábbiakhoz hasonlóan – késedelmekhez vezethetnek. Ha a fő jelentéstételi időpontokban nem elérhetők megbízható monitoring- és értékelési információk, a tagállamok és az Európai Bizottság elszalaszthatják a megújuló energiával kapcsolatos intézkedések végrehajtásának javítására kínálkozó lehetőséget.

A vidékfejlesztés szempontjából a megújulóenergia-projektekben rejlő potenciál megerősítést nyert, a kiválasztási eljárások és a projektek végrehajtásának hiányosságai ellenére

72

A tagállamok felelnek a vidékfejlesztési projektek kiválasztásáért, azzal a céllal, hogy a vidékfejlesztési intézkedések jobban illeszkedjenek az uniós prioritásokhoz, valamint a tagállami célkitűzésekhez és stratégiákhoz. A kiválasztás elvégzése érdekében a tagállamoknak egyértelmű, releváns és objektív támogathatósági és kiválasztási kritériumokat kell megállapítaniuk, amelyeket objektív, tisztességes és átlátható eljárások keretében kell alkalmazniuk59.

73

A támogathatósági kritériumok azok a követelmények, amelyeket a projekteknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy az EMVA-ból támogatáshoz juthassanak. Ez a támogathatóság igen/nem feltétel. A kiválasztási kritériumok tagállamok általi megállapításának célja, hogy azok a projektek kapjanak elsőbbséget, amelyek a legjobban megfelelnek az azonosított szükségleteknek és a vidékfejlesztési programokban megállapított célkitűzéseknek. A tagállamoknak azokban az esetekben is alkalmazniuk kell a kiválasztási kritériumokat, amikor valamennyi kérelem jóváhagyásához elegendő forrás áll rendelkezésre, biztosítva ezzel a gondos pénzgazdálkodást60. A jelen esetben különösen olyan életképes projektek kiválasztását kell biztosítaniuk, amelyek támogatják a megújuló energia használatának elterjedését és hozzáadott értéket biztosítanak a vidéki területek számára.

A legtöbb projekt előnyökkel járt a megújuló energia használatának elterjedése és a vidékfejlesztés szempontjából
74

Különböző típusú és méretű megújulóenergia-projekteket ellenőriztünk (lásd: II. melléklet). A projektekből vett minta egyformán tartalmazott olyan beruházásokat, amelyek révén harmadik feleket láttak el megújuló forrásból előállított energiával, és olyan beruházásokat is, amelyek keretében a projektgazdák saját felhasználására állítottak elő energiát.

75

A „harmadik fél energiával való ellátására” irányuló projektek célja főként a mezőgazdasági és erdészeti üzemek jövedelmének diverzifikálása volt. Egyes projekteket kkv-k vagy mikrovállalkozások indítottak el és hajtottak végre. Az ilyen típusú sikeres projektek új és kedvező fogadtatású energiaszolgáltatást biztosítottak a vidéki térségekben található magánháztartások és középületek számára. Ezek a projektek környezeti hasznokkal jártak, különösen a távfűtési rendszerek esetében, amelyek általában energiahatékonyabbak és kisebb kibocsátásokkal járnak az egyedi fűtési rendszereknél. E projektek azt is lehetővé tették a projektgazdák számára, hogy új üzleti lehetőségeket használjanak ki. Lehetővé tették a helyi biomassza-ellátási lánc mentén a nyersanyagok szállítói, főként mezőgazdasági termelők és erdészek számára, hogy diverzifikálják jövedelmeiket és fenntartsák gazdaságaikat (lásd: 8. háttérmagyarázat).

76

A megújuló energia használatának elterjesztése alapos tervezést, valamint telepítési és karbantartási munkálatokat is igényel. A régióban megszerzett szakértelem és tapasztalat a megújuló energia előállítása és használata felé vezető további fejlődést segítő értékes eszközök, és a hasznok túlmutathatnak az eredeti projektberuházáson.

8. háttérmagyarázat.

Az EMVA-ból finanszírozott, harmadik felek energiával való ellátását biztosító projektekkel kapcsolatos helyes gyakorlatok

Távfűtési rendszerek a Ausztria vidéki területein

Az Ausztria által a 2007–2013-as programozási időszakban a megújuló energiához az EMVA-ból igénybe vett támogatást zömmel a faalapú távfűtési rendszerek továbbfejlesztésére használták fel.

Az egyik általunk ellenőrzött projekt keretében a nem mezőgazdasági tevékenységek révén történő diverzifikációhoz nyújtottak támogatást. E projektet egy 26 részmunkaidős mezőgazdasági termelőből álló szövetkezet működtette, akik együtt 400 ha erdőterülettel rendelkeztek és gazdálkodtak. Egy fanyesedék-tüzelésű kazánnal működő helyi fűtési rendszert hoztak létre, amely 398 kW kapacitással rendelkezik. A rendszer évi 580 MWh hőt biztosított három, falun kívüli épület számára (egy idősek otthona, egy önálló életvitelt segítő létesítmény és egy kolostor). A mezőgazdasági termelők üzemeltették a fűtési rendszert, és ők biztosították a fát is a fanyesedék előállításához saját erdeikből, főként a ritkításból származó, gyenge minőségű fa felhasználásával, amelynek korábban nem találtak piacot.

A mezőgazdasági termelők gazdasági haszonra tettek szert a projektből: jövedelemhez jutottak magából a hőenergiából és a fanyesedékből is. Ezen túlmenően a mezőgazdasági termelők új készségeket sajátítottak el a távfűtési rendszerek kezelőinek szóló tanfolyamokon való részvétellel.

Az általunk felkeresett másik, fanyesedék-tüzelésű kazánnal működő távfűtési rendszereket kkv-k vagy mikrovállalkozások üzemeltették, és nagyobb kapacitással rendelkeztek, és így nagyobb számú fogyasztó – köztük magánházak, önkormányzatok és éttermek – számára biztosítottak hőenergiát. A fát vagy a fanyesedéket minden esetben 50 km-es sugarú körben található helyi mezőgazdasági termelők vagy erdőbirtokosok szállították.

77

A „saját felhasználásra irányuló projektek” hasznokkal jártak a mezőgazdasági és erdészeti üzemek, valamint élelmiszer-feldolgozó vállalkozások számára, például az energiabiztonság és -függetlenség, az energiaköltségek csökkenése, a jobb pénzügyi teljesítmény és a kisebb szénlábnyom révén. Közvetetten hozzájárultak a fenntartható vidékfejlesztéshez is azáltal, hogy munkahelyeket és jövedelemszerzési lehetőségeket biztosítottak a helyi lakosok számára, vagy hozzájárultak a régió környezeti állapotának javításához (lásd: 9. háttérmagyarázat).

9. háttérmagyarázat.

A „saját felhasználásra irányuló” megújulóenergia-projektek vidékfejlesztéshez való közvetett hozzájárulása

Egy toszkánai pincészet szénlábnyomának csökkentése

Egy általunk ellenőrzött többrétű projekt élelmiszer-feldolgozáshoz kapott EMVA-támogatást; a projekt egy új pincészet építésére irányult. A saját termékeinek szénlábnyomát kiszámító pincészet prioritásnak tekintette a környezeti fenntarthatóságot. A projekt különféle olyan elemeket foglalt magában, amelyek célja az energiafogyasztás csökkentése és a megújuló energia előállítása volt: egy geotermikus erőmű hűtés céljából, egy fotovoltaikus létesítmény, egy faalapú biomasszával működő fűtőmű, valamint több, energia megtakarítását célzó beruházás (egy napfény befogására szolgáló rendszer, szellőzőrendszer, párologtató hűtőtorony). 2015-ben a vállalkozás az általa felhasznált energia 68%-át saját maga állította elő. A projekt eredményeképpen csökkent az egy palack borra jutó szénlábnyom is.

Környezeti teljesítményének javításán túlmenően a vállalkozás javította gazdasági eredményeit is, ami lehetővé tette a munkavállalók számának növelését is (a 2011. január és 2016. december között 8 főről 20 főre).

A mezőgazdasági termelők szükségleteihez igazodó, kis megújulóenergia-projektek Bulgáriában

Az általunk Bulgáriában felkeresett két, kis gazdaságban (12,5 ha és 4 ha) megvalósított beruházási projekt is rávilágít az EMVA-ból finanszírozott megújulóenergia-projektekben rejlő lehetőségekre, noha szerényebb mértékben. Mindkét projekt napelemek által termelt villamos energiát használt a biomogyoró és -szarvasgomba termesztéséhez szükséges öntözőszivattyú üzemeltetéséhez, valamint egy biogyümölcs tárolására használt raktár villanyvilágításához. Mindkét projektet a falun kívül, hálózati kapcsolat nélkül valósították meg, így a fotovoltaikus energiát előállító létesítmények a mezőgazdasági termelők szükségleteihez illeszkedő, gazdaságos és környezetbarát megoldásnak minősültek. A biomogyoró és bioszarvasgomba termesztése révén nemcsak a mezőgazdasági termelők, hanem a régió számára is lehetőség nyílik arra, hogy új üzleti lehetőségeket alakítson ki.

A tagállamok kiválasztási eljárásai azonban nem biztosították a legrelevánsabb projektek kiválasztását …
78

A tagállamoknak kiválasztási kritériumokat kell megállapítaniuk a projektek kiválasztásához annak biztosítása érdekében, hogy a vidékfejlesztésre fordítható pénzügyi forrásokat a legjobban használják fel. Megállapítottuk, hogy az ellenőrzött tagállamok nem minden eseteben tartották be ezt az alapelvet.

79

Megvizsgáltuk a 2014–2020-as programozási időszak kiválasztási kritériumait és folyamatait, és megállapítottuk, hogy az általunk felkeresett öt tagállamból négy61 olyan kiválasztási kritériumokat használt, amelyek bizonyos mértékig relevánsak voltak annak biztosítása tekintetében, hogy a megújuló energia elterjesztését és a fenntartható vidékfejlesztést elősegítő projektek kapjanak elsőbbséget: például olyan projektek, amelyek esetében a jövedelmek diverzifikálására és a környezetre, a helyben előállított és feldolgozott nyersanyagok használatára (biomassza-tüzelőanyagok) vagy a helyi stratégiák figyelembevételére és a helyi lakosság bevonására gyakorolt kedvező hatásra lehetett számítani. Ezeket az erőfeszítéseket azonban részlegesen hátráltatták a kiválasztási eljárások hiányosságai. Megállapítottuk, hogy Ausztria, Bulgária, Olaszország (Toszkána) és Franciaország (Alsó-Normandia; az erdészeti intézkedések alapján) olyan könnyen teljesíthető követelményeket támasztó pontozási rendszert használt, amelynek minimális küszöbértékeit mindössze egyetlen vagy néhány kritérium teljesítésével el lehetett érni.

… és olyan megújulóenergia-projektek megvalósításához is vezettek, amelyek csekély haszonnal jártak a vidéki térségek számára
80

A kiválasztási folyamat hiányosságai olyan projektek finanszírozásához vezethetnek, amelyek ugyan gazdasági hasznot hoznak a projektgazdáknak, ám kevés hatást gyakorolnak a vidéki területekre. Az ellenőrzés során felkeresett projektek némelyike esetében is ez volt a helyzet. A pénzügyi támogatást nem mindig munkahelyek teremtésére vagy további üzleti lehetőségek elindítására, a meglévő mezőgazdasági vagy erdészeti üzemek helyzetének javítására vagy energiaszolgáltatások vidéki lakosság számára történő biztosítására használták fel (lásd: 10. háttérmagyarázat).

10. háttérmagyarázat.

A vidékfejlesztés szempontjából csekély hasznot hozó megújulóenergia-projektek

A vidéki területek számára csekély haszonnal járó fotovoltaikus projektek Bulgáriában

Mint a 2. háttérmagyarázat kifejti, Bulgária a 2007–2013-as programozási időszakban a megújuló energiára fordítható EMVA-támogatás több mint 90%-át fotovoltaikus projektekhez használta fel, az ellenkező értelmű ajánlások és a hálózati kapacitás korlátai ellenére62.

Az általunk felkeresett bulgáriai megújulóenergia-projektek közül három mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez, valamint nem mezőgazdasági jellegű tevékenységek révén történő diverzifikáláshoz kapott EMVA-támogatást. Mindegyik projekt révén egy új munkahely jött létre a létesítmények karbantartása és őrzése kapcsán. Mindhárom projekt a kedvezményes átvételiár-kifizetésektől függött, és nem kínált más üzleti lehetőségeket vagy szolgáltatásokat, és ily módon nem járt jelentős haszonnal a vidékfejlesztés szempontjából.

81

Projektellenőrzéseink megerősítették a megújulóenergia-projektek bizonyos típusainak a vidékfejlesztésre gyakorolt pozitív hatását, és ily módon az EMVA-ból nyújtott pénzügyi támogatás indokoltságát. Tekintve azonban, hogy a megújuló energia támogatására több másik program is létezik, azoknak a projekteknek, amelyek nem járulnak hozzá mind a megújuló energiára vonatkozó cél, mind pedig az általános vidékfejlesztési célkitűzés eléréséhez, nem szabadna EMVA-támogatásban részesülniük.

Következtetések és ajánlások

82

A megújulóenergia-beruházások vidékfejlesztésre gyakorolt potenciális pozitív hatásának kiaknázására irányuló szándékot több uniós jogalkotási és szakpolitikai dokumentum is hangsúlyozza. Több tanulmány is megerősíti, hogy a megújuló energia pozitív hatást gyakorolhat a fenntartható vidékfejlesztésre, de a megújuló energia bizonyos típusainak az elterjesztéséhez környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatok is társulnak.

83

Ellenőrzésünk során azt előtérbe helyezve vizsgáltuk meg a megújuló energiára vonatkozó szakpolitikai keret miként valósította meg a vidékfejlesztési szempontok integrációját. Megvizsgáltuk a vidékfejlesztés szakpolitikai keretét és annak tagállami végrehajtását is annak értékelése érdekében, hogy a megújuló energiához nyújtott EMVA-támogatás ténylegesen hozzájárult-e a fenntartható vidékfejlesztéshez.

84

Ellenőrzési munkánk alapján megállapítjuk, hogy a megújulóenergia-projektek finanszírozása jelentős lehetőséget hordoz a fenntartható vidékfejlesztés elősegítésére, de ez a lehetőség egyelőre nagyrészt kiaknázatlan.

85

Megállapítottuk, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok jelenlegi szakpolitikai kerete nem veszi megfelelően figyelembe a megújuló energia vidékfejlesztési dimenzióját. Ebből adódóan nem használták ki kellőképpen a megújuló energia vidéki területeken való elterjesztése által kínált lehetőségeket. Az Európai Bizottság nemrégiben javaslatot tett a megújuló energia szakpolitikai keretének bizonyos módosításaira, amelyek alkalmasak lehetnek e helyzet javítására (2431. bekezdés).

1. ajánlás. A jövőbeli megújulóenergia-politika vidéki térségek szempontjai alapján történő ellenőrzése

Jövőbeli megújulóenergia-politikájuk kialakításakor az Európai Bizottság és a tagállamok vegyék figyelembe a vidéki közösségek és a vidéki gazdaság sajátos körülményeit és szükségleteit, mérlegeljék a lehetséges pozitív és negatív hatásokat, és gondoskodjanak arról, hogy a vidéki térségek méltányos szakpolitikai eredményekhez jussanak.

Az Európai Bizottság ennek érdekében a tagállamokkal együttműködve dolgozzon ki releváns mechanizmust, amelyhez a 2016-os Cork 2.0 Nyilatkozatban foglalt „1. politikai irányvonalban” előirányzott, a vidéki térségek szempontjait figyelembe vevő mechanizmus szolgálhatna kiinduló pontként.

Az Európai Bizottság vezesse be ezt az eszközt a tagállamokkal az Európai Bizottságnak 2019. január 1-jéig bejelentendő integrált nemzeti energia-és éghajlat-politikai tervekről folytatott konzultáció folyamatába, és nyújtson útmutatást a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan alkalmazzák.

Ajánlott megvalósítási határidő: 2019 vége.

86

Ezenfelül, ami a bioenergiát, azaz a megújuló energiaforrásoknak leginkább a vidéki területekhez kapcsolódó típusát illeti, az Európai Bizottság jelenlegi és javasolt szakpolitikai keretei nem foglalkoznak kellőképpen az annak elterjesztéséhez kapcsolódó környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatokkal. A megújuló energiára vonatkozó célértékek, az állami támogatási rendszerek és a bioenergiára vonatkozó gyenge fenntarthatósági kritériumok együttes fennállása azzal a kockázattal jár, hogy anélkül ösztönzik a biomassza energetikai célú felhasználását, hogy elegendő garanciát nyújtanának arra, hogy a biomassza fenntartható forrásból származik (3241. bekezdés).

2. ajánlás. A bioenergia fenntarthatóságát biztosító keret javítása

Az Európai Bizottság a társjogalkotókkal együtt alakítson ki olyan jövőbeli szakpolitikai keretet a bioenergia számára, amely kellő biztosítékot nyújt az energetikai célra használt biomassza nem fenntartható forrásból való beszerzésével szemben. A keret ismerje el és kezelje a bioenergia felhasználásának célértékek és pénzügyi támogatási rendszerek révén való ösztönzésével járó fenntarthatósági kockázatokat, és biztosítsa a társuló környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatok mérséklését.

Ajánlott megvalósítási határidő: 2020.

87

Az Európai Bizottság nem nyújtott világos útmutatást arra nézve, hogy a megújuló energia számára nyújtott EMVA-támogatás hogyan teremthet európai szinten hozzáadott értéket, és annak hogyan kellene kiegészítenie a meglévő uniós és nemzeti finanszírozási rendszereket. Ez azzal a kockázattal jár, hogy az EMVA egyszerűen a megújuló energiára fordítható számos finanszírozási forrás egyikévé válik anélkül, hogy kellő prioritást kapna a vidékfejlesztés.

88

Az Európai Bizottság átfogó útmutatást adott ki a tagállamoknak vidékfejlesztési programjaik elkészítéséhez és végrehajtásához. A felkeresett tagállamok azonban – részben a megújuló energiára fordítható EMVA-támogatásra vonatkozó világos jövőkép hiánya miatt – csak nagyon általános stratégiai megközelítést vezettek be a megújuló energia támogatása tekintetében, és nem hangolták össze kellőképpen az EMVA-támogatást a megújuló energiára fordítható különféle egyéb uniós és nemzeti finanszírozási forrásokkal, hogy maximalizálják annak a vidéki térségekben kifejtett hatását. Megállapítottuk továbbá, hogy a megújuló energiával kapcsolatos intézkedések kiemelt területekhez való hozzárendelése nem következetes az Unióban, ami nem tűnik optimális megoldásnak, de úgy véljük, hogy ez főként a monitoringot és értékelést érintő probléma (4958. bekezdés).

3. ajánlás. Világos útmutatás az EMVA által a megújuló energia támogatásában betöltött szerepet illetően

Jövőbeli vidékfejlesztési politikájának kialakítása során a Bizottság határozza meg, hogy a megújuló energiába eszközölt EMVA-beruházásoknak milyen eredményeket kell elérniük, hogyan kell a vidéki térségekben hozzáadott értéket teremteniük, és hogy az EMVA-nak hogyan kell kiegészítenie a megújuló energiát előmozdító meglévő uniós és nemzeti finanszírozási rendszereket.

Ezzel összefüggésben az Európai Bizottság használja fel azokat a helyes gyakorlatokat, amelyekkel ellenőrzésünk során találkoztunk (lásd: 7. háttérmagyarázat, 8. háttérmagyarázat és 9. háttérmagyarázat), valamint a Linking Renewable Energy to Rural Development (A megújuló energia összekapcsolása a vidékfejlesztéssel) című OECD-tanulmányban leírt hasonló tapasztalatokat (lásd: 1. háttérmagyarázat).

Ajánlott megvalósítási határidő: 2018 vége.

89

A megújuló energiára fordítható EMVA-támogatás végrehajtásának javítása érdekében rendkívül fontos az Európai Bizottság és a tagállamok számára, hogy a jelentések elkészítésekor releváns és megbízható monitoring- és értékelési információk álljanak rendelkezésre. Ezzel szemben – bár találtunk példákat helyes gyakorlatokra is – a 2007–2013-as programozási időszak alatt az EMVA-ból és más uniós alapokból a megújulóenergia-projektekhez nyújtott támogatásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre átfogó monitoring- és értékelési információk (6065. bekezdés).

90

Az Európai Bizottság a 2014‒2020-as programozási időszakra vonatkozóan iránymutatásokat adott ki, hogy segítse a tagállami jelentéstételt és értékelést. A projektek elsődleges és másodlagos hozzájárulásának meghatározása, valamint az intézkedések és projekttípusok besorolása tekintetében a tagállamok által követett eltérő megközelítések azonban negatív hatással lesznek a monitoring és az értékelés eredményességére. A 2014–2020-as programozási időszakban a megújuló energiát illetően releváns fő mutatók63 szűk hatókörük és módszertani problémák miatt csak korlátozott információs értékkel bírnak. A tagállamoknak lehetősége volt további releváns mutatók használatára, de ezzel csak kevesen éltek. E korlátok további erőfeszítéseket tesznek szükségessé a tagállami értékelők részéről, és uniós szinten következetlen jelentéstételhez és késedelmekhez vezethetnek (6771. bekezdés).

91

A 16/2017. sz. különjelentésünkben64 már hangsúlyoztuk, hogy a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a kibővített 2019-es éves végrehajtási jelentés egyértelmű és átfogó tájékoztatást nyújtson a programok eredményeiről, és a 2020 utáni programozási időszakra pontosabban kell meghatároznia a különböző típusú mutatókat.

4. ajánlás. Egyszerűbb és kifejezőbb monitoring- és értékelési keret

Ami a megújuló energiához az EMVA-ból nyújtott támogatást illeti, az Európai Bizottság írja elő a tagállamoknak, hogy kibővített 2019-es éves végrehajtási jelentéseikben adjanak releváns információkat a megújulóenergia-projektek eredményeiről. Ezek az információk tegyék lehetővé az Európai Bizottság számára annak megismerését, hogy mennyi EMVA-kiadást fordítottak megújulóenergia-projektekre, valamint mekkora energetikai kapacitást telepítettek és mennyi energiát állítottak elő e projektek révén.

Ajánlott megvalósítási határidő: 2018 vége.

92

A tagállamok felelősek azért, hogy a projektek kiválasztására az uniós prioritásokhoz és saját célkitűzéseikhez igazodva kerüljön sor, stratégiájukkal összhangban. Ehhez egyértelmű, releváns és objektív támogathatósági és kiválasztási kritériumokat kell megállapítaniuk, amelyeket objektív, tisztességes és átlátható eljárások keretében kell alkalmazniuk. A Bizottság e tekintetben útmutatást adott ki, például szemináriumok és iránymutatások formájában65.

93

Az általunk ellenőrzött projektek a projekt működtetőjének saját felhasználása vagy harmadik felek ellátása céljából állítottak elő energiát, vagy közvetetten támogatták a megújuló energia elterjesztését (7477. bekezdés). Az 5C. kiemelt területnek szánt nagy költségvetések az alacsony végrehajtási arányokkal (lásd: 48. bekezdés) és a kiválasztási eljárások hiányosságaival (7879. bekezdés) együtt azonban felvetik annak a kockázatát, hogy az előirányzott összegekre vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonásának elkerülése érdekében olyan megújulóenergia-projektek részesülnek EMVA-támogatásban, amelyek nem járnak semmilyen egyértelmű haszonnal azon vidéki térség számára, amelyben végrehajtják azokat.

5. ajánlás. A projektek jobb kiválasztása, a vidéki térségek számára nyújtott hozzáadott érték és a projektek életképességének figyelembevételével

Az 5C. kiemelt területhez hozzárendelt nagy költségvetésekkel járó kockázat mérséklése érdekében, amelyet az alacsony végrehajtási arányok és a kiválasztási eljárások hiányosságai tetéznek, az Európai Bizottság erősítse meg a tagállamokkal a releváns kiválasztási eljárások alkalmazásának szükségességét, hogy csak olyan, életképes megújulóenergia-projektek kaphassanak támogatást, amelyek egyértelmű haszonnal járnak a fenntartható vidékfejlesztés szempontjából.

Ajánlott megvalósítási határidő: 2018 vége.

A jelentést 2018. január 10-i luxembourgi ülésén fogadta el a Phil WYNN OWEN számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE
elnök

Mellékletek

I. melléklet

Elemzés: Kellően mérsékli-e az Unió bioenergiára vonatkozó fenntarthatósági kerete a kapcsolódó környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatokat?

A1

Megvizsgáltuk, hogy az Unió bioenergiára vonatkozó fenntarthatósági kerete kezeli-e a bioenergia használatának elterjedéséhez társuló 16 környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatot (és ha igen, milyen mértékben).

Az Európai Bizottság változtatásokat javasolt a bioenergiára vonatkozó jelenlegi fenntarthatósági keretet illetően …
A2

A jelenleg hatályos uniós jogszabályok66 fenntarthatósági kritériumokat állapítanak meg a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozóan. Amióta 2009-ben elfogadták, majd 2015-ben módosították e kritériumokat, állandó vita folyik a bioenergia fenntarthatóságáról. Ennek eredményeképpen az Európai Bizottság a „Tiszta energia minden európainak” csomagban olyan fenntarthatósági kritériumokat terjesztett elő, amelyek a bioenergia más típusaira, így a szilárd és légnemű biomassza-üzemanyagokból nyert bioenergiára is vonatkoznának (lásd: A1. táblázat).

A1. táblázat

A bioenergia javasolt fenntarthatósági keretének áttekintése

Javasolt fenntarthatósági kritériumok
A biomassza-tüzelőanyagok előállítására vonatkozó fenntarthatósági kritériumok1 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának megtakarítására vonatkozó kritériumok
a mezőgazdasági biomassza esetében az erdei biomassza esetében

-az üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítások minimális százalékaránya a különböző létesítménytípusok esetében, attól függően, hogy mikor kezdték meg üzemelésüket (lásd még: az elszámolási kérdésekről szóló A4. bekezdés)

-bizonyos típusú földterületekről tilos energiatermelés céljából biomasszát kinyerni (a biodiverzitás szempontjából nagy értékkel bíró területek, nagy szénkészlettel rendelkező területek és tőzeglápok)

-jogszabályokat, monitoring- és végrehajtási rendszereket kell bevezetni bizonyos erdőgazdálkodási gyakorlatok betartásának biztosítása érdekében

-az Unióba erdei biomasszát szállító országoknak és régióknak számos LULUCF-követelménynek kell megfelelniük, többek között: ratifikálniuk kell a Párizsi Megállapodást; a szénkészletek és elnyelők megőrzését és növelését célzó kötelezettségvállalásokat és intézkedéseket kell bevezetniük; rendelkezniük kell az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentésére szolgáló rendszerrel

A 26. cikk (2)–(4) bekezdése A 26. cikk (5)–(6) bekezdése A 26. cikk (7) bekezdése
Egyéb rendelkezések, amelyek hatással lehetnek a bioenergia fenntarthatóságára
Energiahatékonysági követelmény

-nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelési technológia alkalmazásának előírása a legalább 20 MW tüzelőanyag-kapacitású villamos energiát előállító létesítmények esetében

A 26. cikk (8) bekezdése
Az élelmiszer- és takarmánynövények felhasználására vonatkozó korlát

-az élelmiszer- és takarmánynövények bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállítására való felhasználását 7%-ra kell korlátozni, és e határértéket 2030-ban 3,8%-ra kell csökkenteni

7. cikk
A fűtésre és hűtésre használt megújuló energiára vonatkozó célérték

-a fűtés és hűtés céljából biztosított megújuló energia részarányát évente 1%-kal kell növelni

23. cikk
A „fejlett bioüzemanyagokból” származó energiára vonatkozó célérték

-2021-ben a közlekedési célú üzemanyagok teljes mennyiségén belül 1,5%-ot kell kitennie a (IX. mellékletben felsorolt) „fejlett bioüzemanyagokból”, a nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból származó, közlekedési célú üzemanyagokból, a hulladékalapú fosszilis tüzelőanyagokból származó energia és a megújuló energiából előállított villamos energia minimális részarányának, és e minimális részarányt 2030-ban 6,8%-ra kell növelni

A 25. cikk (1) bekezdése

1A fenntarthatósági kritériumokat a legalább 20 MW tüzelőanyag-kapacitású, villamos energiát, hőt vagy hűtőhatást, illetve tüzelőanyagot előállító létesítményekre (szilárd biomassza) és a legalább 0,5 MW elektromos kapacitást előállító létesítményekre (gáz halmazállapotú biomassza) kell alkalmazni. A tagállamok kisebb tüzelőanyag-kapacitású létesítményekre is alkalmazhatják a kritériumokat.

Forrás: Számvevőszék.

… de a javaslat hatóköre korlátozott …
A3

A fenntarthatósági keret nem fedi le az Unióban előállított és felhasznált összes biomasszát. Csak az energetikai célra felhasznált biomasszára vonatkozik, egyes növények és felhasználások nem tartoznak a hatálya alá, és a hatókörébe tartozó létesítmények száma korlátozott.

 1. A villamos energia előállítására szolgáló biogáz termelésére felhasználni kívánt növények nem tartoznak a 7. cikk (1) bekezdésének a hatálya alá.
 2. Az üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumok nem vonatkoznak a közlekedési ágazatban felhasznált biogázra (a 26. cikk (7) bekezdése).
 3. E kritériumok csak egy bizonyos kapacitás feletti létesítményekre alkalmazandók. Nem az ipari ágazat a legnagyobb szilárdbiomassza-fogyasztó, mivel azt nagyrészt lakóépületek fűtésére használják fel67. Ezenfelül a szilárd biomassza-tüzelőanyagokra érvényes 20 MW-os küszöböt kizárólag a fanyesedéket használó üzemekre vonatkozó adatok alapján határozták meg68; az 1 MW-nál nagyobb kapacitású létesítmények azonban a szilárd biomassza mindössze 32%-át használják fel fanyesedék formájában69. A biogázüzemekre vonatkozó 0,5 MW-os küszöbből adódóan fennáll annak a kockázata, hogy a kritériumokat csak nagyon korlátozott számú biogázüzemre alkalmazzák, mivel a mezőgazdasági alapanyagokkal működő üzemek átlagos teljesítménye 450 kW70.
… és az üvegházhatásúgáz-kibocsátásokkal kapcsolatos megoldatlan elszámolási problémákat foglal magában …
A4

A bioenergia előállításából eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátások mértékének kiszámítása problémákat vet fel. A leglényegesebb problémákat az alábbiakban ismertetjük. Ezek azonban nem képezik a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat tárgyát, hanem ezekkel a földhasználatról, földhasználat-megváltoztatásról és erdőgazdálkodásról (LULUCF) szóló európai bizottsági javaslatnak kell foglalkoznia.

 1. Az egyes létesítmények szintjén: a biomassza elégetésével járó közvetlen szén-dioxid-kibocsátásokat nem számolják el az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó, a megújulóenergia-irányelvben szereplő számítások céljából végzett életciklus-értékelésekben71. Ez implicit módon azt feltételezi, hogy a növények újbóli növekedése révén szinte azonnal megtörténik a szén-dioxid felvétele. E feltevés azonban a faalapú biomassza esetében helytelen, a fák felnövekedéséhez szükséges idő és a szén-dioxid azon abszorpciójának és kibocsátásának a figyelmen kívül hagyása miatt, amelyet a földterület akkor generálna, ha azt nem biomassza előállítására használnák. E kérdéssel részletesebben az A1. háttérmagyarázat foglalkozik.
 2. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátások nemzeti elszámolásának szintjén: az üvegházhatásúgáz-kibocsátások nemzeti elszámolására vonatkozó jelenlegi kiotói szabályok alapján a biomassza elégetését nem számítják bele az energiaágazat kibocsátásaiba, azt a feltevést alapul véve, hogy az abból eredő szénkészletváltozásokat a LULUCF-ágazatban72 számolják el kibocsátásként. Erre e kibocsátások kétszeres beszámításának elkerüléséhez van szükség. Másrészről a LULUCF-ágazat még nem teljes körűen része az Unió 2020-ra vonatkozó belföldi kibocsátáscsökkentési céljának, így a biomassza elégetéséből származó üvegházhatású gázok kibocsátását jelenleg egyik ágazatban sem számolják el. A Bizottság 2016 júliusában javaslatot tett egy rendeletre, amely előírná, hogy 2021-től szerepeljenek a 2030-as éghajlat- és energiapolitikai keretben a LULUCF-ágazat üvegházhatásúgáz-kibocsátásai és abszorpciói73.

A1. háttérmagyarázat

Valóban szén-dioxid-semleges a faalapú biomassza használata?

A fa energia előállítása céljából való elégetése során rendszerint nagyobb az előállított energia egységnyi szén-dioxid-kibocsátása, mint a fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor.

Ez azt jelenti, hogy a bioenergia környezeti hasznai a biomassza felhasználásának szakaszában (azaz a biomassza energia előállítása céljából való elégetésekor) nem mutatkozhatnak meg csökkentett üvegházhatásúgáz-kibocsátás formájában. A hasznokat inkább a biomassza előállítása során kell elérni, vagy a kibocsátások csökkentése révén (különösen hulladékok és maradékok felhasználásakor, amelyek máskülönben szén-dioxidot juttatnának a levegőbe, ha ezeket nem gyűjtenék össze energiatermelés céljából), vagy a szénelnyelők növelése révén (pl. ha a biomassza energetikai célú előállítása fokozza a növények növekedését, amely „pótlólagos” biomasszaként ismert).

A tudósok körében eltérőek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy milyen időtartamon belül várható a bioenergiából származó környezeti hasznok megvalósulása (szén-dioxid-megtérülési időszak). A faalapú hulladékból vagy maradékból származó biomassza elégetése révén rövid távon jelentősen csökkenhetnek az üvegházhatásúgáz-kibocsátások. Az erdők elsősorban energetikai célú kitermelése azonban növelni fogja a légkör CO2-tartalmát, még akkor is, ha új fákat ültetnek, mert az újonnan ültetett fák nem tudnak ugyanolyan mennyiségű szén-dioxidot lekötni, mint az érettebb fák, és időbe telik, amíg az égetés során felszabaduló CO2-mennyiség ismét megkötésre kerül. Ez globális szinten akár visszafordíthatatlan változást is kiválthat az éghajlatban, amely egy stabil állapotból egy másik, magasabb hőmérséklet melletti stabil állapotba kerülhet („éghajlatváltozási fordulópontok”). Egyes tudósok amellett érvelnek, hogy a szén-dioxid-megtérülési idők hossza valójában nem számít, ha végül valamennyi CO2-kibocsátás abszorbeálódik.

További viták a megfelelő referencia-forgatókönyveket említik. Az EEA tudományos bizottsága szerint „a biomassza általános szén-dioxid-semlegességére vonatkozó feltevés alapvető hibája, hogy nem számítják bele a biomassza azon előállítását és felhasználásait, amelyeket az adott földterület akkor generálna, ha azt nem bioenergia céljára használnák fel (összevetés). A bizottság ezért azt ajánlja, hogy bioenergia fogyasztása céljából csak olyan biomasszát használjanak fel, amelyet pótlólagosan termesztenek, valamint hulladékokat, azaz olyan biomasszát, amely máskülönben az erdőben lebomlana. Más tudósok nem értenek egyet, és azt állítják, hogy elfogadható az erdők bioenergia előállítása céljából való kitermelése, mert az erdőt egyébként is kitermelnék.

… és nem foglalkozik teljes körűen a bioenergia fenntarthatósági kockázataival
A5

Statisztikai adatok megerősítik, hogy az erdészet és a mezőgazdaság biomassza-termelése abszolút értékben kifejezve nő74. Az Unió erdői, amelyek nettó szénelnyelők, bővülnek. Ez a növekedés minden évben ellensúlyozza az Unió nem LULUCF-ágazati üvegházhatásúgáz-kibocsátásának hozzávetőlegesen 10%-át. A bioenergia iránti kereslet jelentős növekedésével ez az abszorpciós kapacitás azonban veszélybe kerülhet és egyéb fenntarthatósági kockázatok is súlyosbodhatnak.

A6

Elemzésünk során megállapítottuk, hogy a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslatban meghatározott fenntarthatósági keret nem foglalkozik teljes körűen az általunk azonosított 16 környezeti és társadalmi-gazdasági kockázattal. A II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat az általunk azonosított tizenhat kockázatból csak hárommal foglalkozik, kettőt pedig más jogalkotási aktus kezel; hat további kockázatot részben kezeltek, öt kockázattal pedig egyáltalán nem foglalkoztak (lásd: A2. és A3. táblázat). Azok a fő kockázatok, amelyekkel nem vagy csak részben foglalkoztak, a következők:

 1. Erdészeti gyakorlatok intenzívebbé válása (lásd: A2. táblázat, 1.c., 2.c. és 3.c. kockázat). Az Európai Bizottság nem tett javaslatot a meglévő önkéntes fenntarthatósági követelmények kötelezővé tételére. A fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatok azonos és magas szintjét biztosító kötelező szabványok hiányában75 a javaslat ezért az uniós tagállamok önkéntes kezdeményezéseire (mint például Forest Europe) és az Uniót biomasszával ellátó nem uniós országok önkéntes kezdeményezéseire támaszkodik.
 2. A mezőgazdaság gyakorlatok intenzívebbé válása (lásd: A2. táblázat, 1.b., 2.b. és 3.b. kockázat). A jelenlegi megújulóenergia-irányelvben a bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumok kifejezetten a területek jó mezőgazdasági és ökológiai állapotának megőrzésére vonatkozó előírásokat határoznak meg76. E követelményt a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslatból törölték. Emiatt a vonatkozó környezeti előírások nem kötelezőek azokra a területekre nézve, amelyekre vonatkozóan nem végeznek ellenőrzést a közös agrárpolitika keretében. Nincsenek ilyen előírások az Unión kívülről származó biomassza tekintetében sem.
 3. Lépcsőzetesség (lásd: A3. táblázat, 6.a. kockázat). A körforgásos gazdaság logikájának megfelelően a fát megfelelő célokra kell felhasználni, mielőtt újra felhasználnák, újrahasznosítanák és végül energia előállítása céljából elégetnék. Ez az elv, amely a lépcsőzetes felhasználás elveként ismert, elsőbbséget biztosít a nagyobb értékű felhasználásoknak, és csak akkor mozdítja elő az energetikai célú felhasználást, ha az egyéb lehetőségek kifogyóban vannak. Lépcsőzetes felhasználási láncokat azonban csak akkor hoznak létre, ha ez gazdaságilag célszerű. A biomassza megújuló energiaforrásként való felhasználását előmozdító erőteljes politikai ösztönzők, így például a pénzügyi támogatás és a nagyra törő célértékek, torzíthatják ezt a logikát. Az európai bizottsági javaslat nem foglalkozik e kockázattal.
A7

A megújuló energiára vonatkozó célértékek előírása a bioenergiát támogató állami rendszerekkel együtt ösztönzi a bioenergia felhasználását. Ez a 2000-es évek eleje érvényes, különösen a közlekedés és a villamosenergia-termelés esetében. E biomassza egy része importból származik: 2015-ben az Unió a felhasznált pellet 34%-át és a felhasznált folyékony bioüzemanyagok 9,5%-át importból szerezte be77. Elegendő biztosíték hiányában (gyenge fenntarthatósági kritériumok) kockázatosnak tartjuk, hogy a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat a megújuló energiára vonatkozó ambiciózus célértékekkel és pénzügyi ösztönzőkkel ösztönzi a bioenergia termelését és felhasználását, mert ez hosszú távon a nem fenntartható biomassza fokozott felhasználásához vezethet. A javasolt keret ezért nem biztosít megfelelő alapot a vidéki területek azonosított környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatokkal szembeni kellő védelméhez, sem a további fenntartható fejlődés szempontjából e területekben rejlő potenciál maximalizálásához.

A1. ábra

Az ellátási lánc ÜHG-kibocsátásainak bemutatása a szilárd biomassza leginkább reprezentatív előállítási módjai esetében a fosszilis tüzelőanyagok referenciakibocsátásaival összehasonlítva

Megjegyzés: Az értékek nem tartalmazzák az elégetést, és a metán kivételével nem foglalják magukban a biogén karbon összes kibocsátását és elnyelését sem. Az értékek az alapértelmezett ÜHG-kibocsátási értékeken alapulnak. SRC = rövid életciklusú sarjerdő.

a)A számítások a trópusi területek eukaliptuszültetvényeinek üvegházhatású gázra vonatkozó adatain alapulnak.

b)Az adatok az Unióban, műtrágyázás nélkül termesztett nyárfán alapulnak.

c)Törzsfa (NG) = üzemanyagként földgáz felhasználásával előállított pellet, az összes egyéb előállítási mód fa üzemanyagként való felhasználásán alapul.

Forrás: Giuntoli J, Agostini A, Edwards R, Marelli L, Solid and gaseous bioenergy pathways: input values and GHG emissions (A szilárd és gáz halmazállapotú bioenergia előállítási módjai: inputértékek és ÜHG-kibocsátások). Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767 (A COM(2016) 767 dokumentumban meghatározott módszertan alapján kiszámítva), EUR 27 215 EN, doi:10.2790/27 486, 131. o. (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104759/ld1a27215enn.pdf).

A2. ábra

Az ÜHG-megtakarítások bemutatása a leginkább reprezentatív biogáz és biometán előállítási módok esetében

Megjegyzés: Az értékek nem tartalmazzák az elégetést, és a metán kivételével nem foglalják magukban a biogén karbon összes kibocsátását és elnyelését sem. Az értékek az alapértelmezett ÜHG-kibocsátási értékeken alapulnak. A 100% feletti értékek olyan rendszereket jelentenek, amelyekben a javított mezőgazdasági irányításból származó jóváírások nemcsak ellensúlyozzák, hanem meg is haladják az ellátási lánc kibocsátásait. Szemléltetési célból az ábrán szerepelnek a 70%-ban trágyából (nedves tömeg) és 30%-ban kukoricából (nedves tömeg) álló keverék kombinált fermentálása esetén kapott értékek is.

Forrás: Giuntoli J, Agostini A, Edwards R, Marelli L, Solid and gaseous bioenergy pathways: input values and GHG emissions (A szilárd és gáz halmazállapotú bioenergia előállítási módjai: inputértékek és ÜHG-kibocsátások). Calculated according to the methodology set in COM(2016) 767 (A COM(2016) 767 dokumentumban meghatározott módszertan alapján kiszámítva), EUR 27 215 EN, doi:10.2790/27 486, 141. o. (kiigazított változat) (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC104759/ld1a27215enn.pdf).

A2. táblázat

A biomassza előállításához kapcsolódó kockázatok kezelésének mértéke

Fenntarthatósági kockázatok A kockázatot kezelik-e a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat fenntarthatósági vagy ÜHG-kibocsátás-megtakarításokra vonatkozó kritériumai? Kapcsolódó uniós szakpolitikai keret
Környezet 1. A biodiverzitás csökkenése 1.a. a földhasználat közvetlen megváltozása miatt (pl. erdőirtás, védett területek elvesztése) Igen:
A 26. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontja; a 26. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontja; a 26. cikk (5) bekezdése a) pontjának ii., iii. és iv. alpontja; a 26. cikk (5) bekezdése b) pontjának ii., iii. és iv. alpontja

Az EU biodiverzitási stratégiája:

a madarakról szóló 2009/147/EK irányelv,
az élőhelyekről szóló 92/43/EGK irányelv,
az idegenhonos inváziós fajokról szóló 1143/2014/EU rendelet

1.b. a mezőgazdasági gyakorlatok intenzívebbé válása miatt (pl. a kultúrnövények sokféleségének csökkenése)
A kockázatot részben kezeli a 7. cikk (1) bekezdése, amely korlátot szab meg az élelmiszer- és takarmánynövények bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók, valamint közlekedési célú biomassza-tüzelőanyagok előállítása céljából való felhasználása tekintetében. Ez a korlát azonban nem vonatkozik a növények villamos energia előállítására szánt biogáz termelésére való felhasználására. Ezenkívül a kölcsönös megfeleltetési követelményekre való hivatkozást (a megújulóenergia-irányelv 17. cikkének (6) bekezdése) törölték a szövegből.

Közös agrárpolitika:

az 1306/2013/EK tanácsi rendelet,
a 809/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet,
a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló európai bizottsági rendelet

1.c. az erdőgazdálkodás intenzívebbé válása miatt Részben kezeli a 26. cikk (5) bekezdése a) pontjának iv. alpontja és a 26. cikk (5) bekezdése b) pontjának iv. alpontja, de nem szabtak meg semmilyen további fenntartható erdőgazdálkodási intézkedéseket. A 26. cikk (5) bekezdése teljes mértékben a meglévő jogszabályokra és gazdálkodási tervekre támaszkodik. A fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatok egyenlő és magas szintjét biztosító kötelező szabványok hiányában a javaslat önkéntes kezdeményezésekre támaszkodik. Uniós erdőgazdálkodási stratégia, COM(2013) 659 végleges
2. Talajromlás 2.a. a földhasználat követlen megváltozása miatt (amely pl. a talaj szénkészletének csökkenéséhez, erózióhoz vezet) Igen:
A 26. cikk (3) bekezdésének a) pontja; a 26. cikk (4) bekezdése; a 26. cikk (5) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és a 26. cikk (5) bekezdése b) pontjának ii. alpontja

Közös agrárpolitika:

az 1306/2013/EK tanácsi rendelet,
a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló európai bizottsági rendelet

2.b. a mezőgazdasági gyakorlatok intenzívebbé válása miatt (amely pl. a talaj tömörödéséhez, a talaj termékenységének csökkenéséhez, erózióhoz vezet) Részben kezelték.
Közvetetten és részben kezeli a VI. melléklet 6. pontja: bizonyos mezőgazdasági gyakorlatok figyelembe vehetők az ÜHG-kibocsátás-megtakarítások kiszámításakor (pl. csökkentett talajművelés vagy direktvetés, jobb vetésforgó-összetétel, takarónövény-használat), ha a talaj kötöttszénkészletének növekedését megalapozott és ellenőrizhető bizonyítékok támasztják alá. Ezenkívül a kölcsönös megfeleltetési követelményekre való hivatkozást (a megújulóenergia-irányelv 17. cikkének (6) bekezdése) törölték a szövegből. Nem határoztak meg biztosítékokat a mezőgazdasági biomassza-maradványok fokozott kitermelése tekintetében, amely talajromláshoz vezethet.
2.c. az erdőgazdálkodás intenzívebbé válása miatt (amely pl. a talaj termékenységének a tápanyagok – erdészeti biomassza-maradványok – kitermelése miatti csökkenéséhez vezet) Részben kezelték. Bár a 26. cikk (5) bekezdése tartalmaz követelményeket a nem fenntartható forrásból előállított erdei biomassza felhasználásával kapcsolatos kockázatra vonatkozóan, nem határoztak meg biztosítékokat az erdészeti biomassza-maradványok fokozott kitermelése tekintetében, amely talajromláshoz vezethet. Nem szabtak meg további fenntartható erdőgazdálkodási (SFM) intézkedéseket. A 26. cikk (5) bekezdése teljes mértékben a meglévő jogszabályokra és gazdálkodási tervekre támaszkodik, ha ezek teljesítik az ugyanebben a cikkben meghatározott követelményeket. A fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatok egyenlő és magas szintjét biztosító kötelező szabványok hiányában a javaslat önkéntes kezdeményezésekre támaszkodik. Uniós erdőgazdálkodási stratégia, COM(2013) 659 végleges
3. Vízhiány és -szennyezés 3.a. a földhasználat megváltozása miatt (pl. a vízháztartás egyensúlyának megváltozása) Igen:
A 26. cikk (3) bekezdésének a) pontja; a 26. cikk (4) bekezdése; a 26. cikk (5) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és a 26. cikk (5) bekezdése b) pontjának ii. alpontja
Víz-keretirányelv (2000/60/EK irányelv)
3.b. a mezőgazdasági gyakorlatok intenzívebbé válása miatt (pl. öntözés, trágyázás) Részben kezelték. A VI. melléklet közvetetten és részben kezeli: A rövid életciklusú sarjerdőből származó, trágyázás nélkül termesztett nyárfa kis mértékben jobb üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási értékeket ad, mint a rövid életciklusú sarjerdőből származó, trágyázott nyárfa. Ezenkívül a kölcsönös megfeleltetési követelményekre való hivatkozást (a megújulóenergia-irányelv 17. cikkének (6) bekezdése) törölték a szövegből.

Közös agrárpolitika:

az 1306/2013/EK tanácsi rendelet,
a 809/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet,
a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló európai bizottsági rendelet

3.c. az erdőgazdálkodás intenzívebbé válása miatt (pl. a vízháztartás egyensúlyának megváltozása) Részben kezelték. Bár a 26. cikk (5) bekezdése tartalmaz követelményeket a nem fenntartható forrásból előállított erdei biomassza felhasználásával kapcsolatos kockázatra vonatkozóan, nem írtak elő további fenntartható erdőgazdálkodási (SFM) intézkedéseket. A 26. cikk (5) bekezdése teljes mértékben a meglévő jogszabályokra és gazdálkodási tervekre támaszkodik. A fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatok egyenlő és magas szintjét biztosító kötelező szabványok hiányában a javaslat önkéntes kezdeményezésekre támaszkodik. Uniós erdőgazdálkodási stratégia, COM(2013) 659 végleges
4. Üvegházhatásúgáz-kibocsátások 4.a. az életciklus alatti üvegházhatásúgáz-kibocsátások miatt, a biogén szén-dioxid nélkül (pl. műtrágyahasználat, a biomassza szállítása, a metán kiszivárgása a biogázüzemekből) Részben:
A 26. cikk (7) bekezdésének a), b) és c) pontja; a 26. cikk (7) bekezdésének d) pontja
Az üvegházhatású gázok kibocsátásainak megtakarítására vonatkozó fenti követelmények azonban nem fedik a közlekedési célú biogázt.

Éghajlat-politika:

egy LULUCF-ágazati rendeletre irányuló javaslat – a kibocsátáskereskedelmi rendszerről (ETS) szóló 2003/87/EK és 2009/29/EK irányelv,
a közös kötelezettségvállalási határozat (406/2009/EK határozat),
az üzemanyag-minőségi irányelv (2009/30/EK irányelv),
az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv

4.b. közvetett hatások miatt (pl. a földhasználat közvetett megváltozása, amely az élelmiszernövények termesztésének áthelyeződésével függ össze, fiatalabb erdők) A kockázatot részben kezeli a 7. cikk (1) bekezdése, amely korlátot szab meg az élelmiszer- és takarmánynövények bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók, valamint közlekedési célú biomassza-tüzelőanyagok előállítása céljából való felhasználása tekintetében. Ez a korlát azonban nem vonatkozik a növények villamos energia előállítására szánt biogáz termelésére való felhasználására. egy LULUCF-ágazati rendeletre irányuló javaslat – a földhasználat közvetett megváltozásáról szóló 2015/1513/EU irányelv

Forrás: Számvevőszék.

A3. táblázat

A biomassza felhasználásához kapcsolódó kockázatok kezelésének mértéke

Fenntarthatósági kockázatok A kockázatot kezelik-e a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat fenntarthatósági vagy ÜHG-kibocsátás-megtakarításokra vonatkozó kritériumai? Kapcsolódó uniós szakpolitikai keret
Környezeti 4. Üvegházhatásúgáz-kibocsátások 4.c. a biomassza elégetéséből származó CO2-kibocsátások miatt (biogén kibocsátások) Részben:
A 26. cikk (7) bekezdésének a), b) és c) pontja, a 26. cikk (7) bekezdésének d) pontja
Az üvegházhatású gázok kibocsátásainak megtakarítására vonatkozó fenti követelmények azonban nem fedik a közlekedési célú biogázt.
A biogén üvegházhatásúgáz-kibocsátásokhoz kapcsolódó megoldatlan elszámolási kérdéseket nem rendezték (lásd: A1. és A4. bekezdés).

Éghajlat-politika:

a kibocsátáskereskedelmi rendszerről (ETS) szóló 2003/87/EK és 2009/29/EK irányelv,
a közös kötelezettségvállalási határozat (406/2009/EK határozat),
az üzemanyag-minőségi irányelv (2009/30/EK irányelv),
az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv

5. Levegőszennyezés 5.a. a biomassza elégetése miatt (pl. lebegő részecskék, SO2 stb.) E javaslat nem foglalkozik a kérdéssel, de azt más eszközökkel kezelik.
A jogszabály nem fedi le a fűtés céljából biomasszát használó régi (lakossági) berendezések nagy állományát.

A levegőszennyezéssel kapcsolatos uniós politika:

a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK irányelv,
a közepes méretű tüzelőberendezésekről szóló 2015/2193/EU irányelv,
az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv

5.b. a bioenergia életciklusának fennmaradó részében bekövetkező szennyezőanyag-kibocsátás miatt (pl. a biomassza szállítása) E javaslat nem foglalkozik a kérdéssel, de azt más eszközökkel kezelik. A járművek hatékonyságára vonatkozó szabványok
6. Társadalmi-gazdasági tényezők 6.a. A biomassza alacsony hatékonyságú felhasználása (ideértve hogy nem alkalmazzák a lépcsőzetes felhasználás elvét, a biomassza energiává való átalakítása során használt szuboptimális módszereket) Részben: A 26. cikk (8) bekezdése foglalkozik ugyan a villamos energia biomasszából történő előállításának hatékonyságával, a hőenergia előállítását azonban nem érinti. E cikk csak a 20 MW-nál nagyobb tüzelőanyag-kapacitású létesítményekre vonatkozik. Tekintve, hogy a biogázüzemek átlagos mérete ennél jóval kisebb, csak a biogázüzemek szűk kisebbségére alkalmazandó.
A javaslat nem kezeli annak kockázatát, hogy nem alkalmazzák a lépcsőzetes felhasználás elvét. A 7. cikk (5) bekezdése megemlíti a hulladékhierarchia elveit, de csak az új alapanyagok IX. mellékletbe való felvételét illetően (fejlett bioüzemanyagok előállításához használt alapanyagok).
az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv
a hulladék-keretirányelv (2008/98/EK irányelv)
6.b. Meglévő felhasználásokkal való versengés (pl. élelmiszer-termelés, fa a papír- és cellulózipar számára) A kockázatot részben kezeli a 7. cikk (1) bekezdése, amely korlátot szab meg az élelmiszer- és takarmánynövények bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók, valamint közlekedési célú biomassza-tüzelőanyagok előállítása céljából való felhasználása tekintetében. Ez a korlát azonban nem vonatkozik a növények villamos energia előállítására szánt biogáz termelésére való felhasználására.
A 7. cikk (5) bekezdése elismeri, hogy az új alapanyagok IX. mellékletbe (fejlett bioüzemanyagok előállításához használt alapanyagok) való felvételekor el kell kerülni a jelentős mértékű torzító hatások[at] a (mellék-) termékek, hulladékok vagy maradványanyagok piacain.
A javasolt IX. mellékletben jelenleg szereplő termékek, hulladékok és maradékanyagok piacainak potenciális torzulását nem említik. A IX. mellékletbe felvett alapanyagok a későbbiekben nem törölhetők
 

Forrás: Számvevőszék.

II. melléklet

Az ellenőrzött projektek jellemzői

A projekt száma Programozási időszak
EMVA-intézkedés
A projekt címe és rövid leírása Tényleges projektköltségek (teljes projekt, egyes esetekben a nem energiával kapcsolatos részekkel együtt) Megújuló energia típusa;
az energia felhasználásának típusa
A projekt jellemzői a fenntartható vidékfejlesztés szemszögéből
01 AT-01 2007–2013
M 121
Fűtés faalapú biomasszával egy gazdaságban (majorság) 36 424,57 euró Bioenergia
Az energia saját célra való felhasználása

Környezeti szempontok: energiahatékony fűtési rendszer; lebegő részecskék kibocsátása a fa tüzelése révén

Helyi tüzelőanyag-ellátás: fa a mezőgazdasági termelő saját erdejéből

Nem került sor a gazdaság jövedelmének diverzifikálására, nincsenek további gazdálkodási tevékenységek vagy szolgáltatások

02 AT-02 2007–2013
M 413 (321)
Távfűtés – faalapú biomassza (fűtési hálózat kibővítésére irányuló projekt) 269 512,69 euró Bioenergia
Harmadik felek energiával való ellátása

Környezeti szempontok: energiahatékony fűtési rendszer; távfűtési rendszer; lebegő részecskék kibocsátása a fa tüzelése révén

Helyi tüzelőanyag-ellátás: fa a kazán 50 km-es körzetén belüli szállítóktól

A gazdaság jövedelmének diverzifikálása / munkahelyek megtartása a gazdaságokban és a fa ellátási lánca mentén

Helyi energetikai szolgáltatások nyújtása

Helyi részvétel (LEADER projekt)

03 AT-03 2007–2013
M 321
Távfűtés: faalapú biomassza, biogáz és elosztó hálózat 928 443,47 euró Bioenergia
Harmadik felek energiával való ellátása

Környezeti szempontok: energiahatékony fűtési rendszer; távfűtési rendszer; lebegő részecskék kibocsátása a fa tüzelése révén; biogáz termelésére használható trágya „előállítása”

Helyi tüzelőanyag-ellátás: fa a kazán 50 km-es körzetén belüli szállítóktól és helyi biogázüzem

A gazdaság jövedelmének diverzifikálása / munkahelyek megtartása a gazdaságokban és a fa ellátási lánca mentén

Helyi energetikai szolgáltatások nyújtása

04 AT-04 2007–2013
M 413 (311)
Távfűtés: faalapú biomassza; mezőgazdasági termelők szövetkezete 311 865,86 euró Bioenergia
Harmadik felek energiával való ellátása

Környezeti szempontok: energiahatékony fűtési rendszer; távfűtési rendszer; lebegő részecskék kibocsátása a fa tüzelése révén

Helyi tüzelőanyag-ellátás: fa a kazán 50 km-es körzetén belüli szállítóktól

A gazdaság jövedelmének diverzifikálása / munkahelyek megtartása a gazdaságokban és a fa ellátási lánca mentén (gazdaságok szövetkezete); hőenergia értékesítése

Helyi energetikai szolgáltatások nyújtása

Helyi részvétel (LEADER projekt)

05 AT-05 2007–2013
M 311
Biogázüzem 1 550 000,00 euró Bioenergia
Harmadik felek energiával való ellátása és az energia saját felhasználása

Környezeti vonatkozások: kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés; a biogázüzemben főként a saját gazdaságból és más helyi gazdaságokból származó állati eredetű hulladékokat használják fel; biogáz termelésére használható trágya „előállítása”

A gazdaság jövedelmének diverzifikálása / munkahelyek megtartása a gazdaságban

Egy munkahely teremtése: műszaki karbantartás és elszámolás/pénzgazdálkodás

A hőenergia érdemi felhasználása: szárítási szolgáltatások nyújtása (magok); szárított trágya kertészeti gazdaságok számára

06 AT-06 2014–2020
M 6.4.3
Fotovoltaikus energiát előállító létesítmény 18 065,00 euró Napenergia
Az energia saját felhasználása

A gazdaság energiaköltségeinek csökkentése

Nem került sor a gazdaság jövedelmének diverzifikálására, nincsenek további gazdálkodási tevékenységek vagy szolgáltatások

07 AT-07 2014–2020
M 4.1.1
Fűtés faalapú biomasszával egy gazdaságban 25 902,53 euró Bioenergia
Az energia saját célra való felhasználása

Környezeti szempontok: energiahatékony fűtési rendszer; lebegő részecskék kibocsátása a fa tüzelése révén

Helyi tüzelőanyag-ellátás: fa helyi erdőkből

Munkahelyek megtartása és a gazdaság tevékenységeinek bővítése (az állattenyésztés bővítése) az időmegtakarításnak és (a korábban a fűtésre szolgáló szalma tárolására használt) hely megtakarításának köszönhetően

08 BG-01 2007–2013
M 121
Fotovoltaikus energiát előállító létesítmény az öntözőszivattyú és más elektromos berendezések működtetéséhez; bioszarvasgomba- és mogyorótermesztés 42 791,12 euró Napenergia
Az energia saját célra való felhasználása

Környezeti vonatkozások: napenergia felhasználása (dízelgenerátor helyett, amely az alternatív megoldás lett volna, mivel a telek nincs rákapcsolva a falu villamosenergia-hálózatára)

Új gazdaság létrehozása innovatív termeléssel: új tevékenységek és munkahelyek teremtése

09 BG-02 2007–2013
M 312
Fotovoltaikus energiát előállító létesítmény (mikrovállalkozás) 278 112,28 euró Napenergia
Harmadik felek energiával való ellátása

Mikrovállalkozás létrehozása: jövedelem a villamos energia értékesítéséből (átvételiár-kifizetések)

Egy munkahely létrehozása (főként őrzés)

Nem jött létre új tevékenység vagy új üzleti lehetőség, és nem nyújtanak új szolgáltatásokat

10 BG-03 2007–2013
M 312
Fotovoltaikus energiát előállító létesítmény (mikrovállalkozás) 277 908,78 euró Napenergia
Harmadik felek energiával való ellátása

Mikrovállalkozás létrehozása: jövedelem a villamos energia értékesítéséből (átvételiár-kifizetések)

Egy munkahely létrehozása (főként őrzés)

Nem jött létre új tevékenység vagy új üzleti lehetőség, és nem nyújtanak új szolgáltatásokat

11 BG-04 2007–2013
M 123
Fotovoltaikus energiát előállító létesítmény és biogázüzem (hőtermelés); saját célú felhasználás az élelmiszer-feldolgozásban 3 615 358,49 euró Napenergia és bioenergia
Az energia saját célra való felhasználása

Környezeti vonatkozások: napenergia, szennyvízkezelés és a szennyvíziszap biogázüzemben történő érdemi felhasználása

A vállalat energiaköltségeinek csökkentése

Munkahelyek biztosítása a vidéki térségben

Piaci lehetőségek biztosítása a helyi mezőgazdasági termelők számára (gazdaságok és munkahelyek megtartása)

12 BG-05 2014–2020
M 04.1
Fotovoltaikus energiát előállító létesítmény világítás céljából; új, kisméretű gazdaság a projektet az ellenőrzés idején még nem fejezték be Napenergia
Az energia saját célra való felhasználása

Környezeti vonatkozások: napenergia felhasználása (dízelgenerátor helyett, amely az alternatív megoldás lett volna, mivel a telek nincs bekötve a falu villamosenergia-hálózatába)

Új gazdaság létrehozása innovatív termeléssel: új tevékenységek és munkahelyek teremtése

13 BG-06 2007–2013
M 311
Fotovoltaikus energiát előállító létesítmény; a gazdaság diverzifikálása 255 764,12 euró Napenergia
Harmadik felek energiával való ellátása

A gazdaság jövedelmének diverzifikálása (átvételi árak kifizetése)

Egy munkahely létrehozása (főként őrzés)

Nem jött létre új tevékenység vagy új üzleti lehetőség, és nem nyújtanak új szolgáltatásokat

14 FR-01 2007–2013
M 121
Hőszivattyú telepítése 49 945,00 euró Energiahatékonysági projekt

A mezőgazdasági tevékenység gazdasági és környezeti teljesítményének javulása a gazdaság tüzelőanyag-fogyasztásának csökkenése és a tejtermelés javulása révén

15 FR-02 2007–2013
M 413 (311)
A gazdaságban működtetett anaerob digesztor építése 1 409 920,00 euró Bioenergia
Harmadik felek energiával való ellátása és az energia saját felhasználása

Környezeti vonatkozások: kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés; a biogázüzemben főként a saját gazdaságból és más helyi gazdaságokból származó állati eredetű hulladékokat használják fel; biogáz termelésére használható trágya „előállítása”

A gazdaság jövedelmének diverzifikálása / munkahelyek megtartása a gazdaságban

Egy munkahely létrehozása: műszaki karbantartás

A hőenergia érdemi felhasználása gabonafélék szárítására

Helyi részvétel (LEADER projekt)

16 FR-03 2007–2013
M 411 (121)
Fotovoltaikus energiát előállító létesítmény 47 500,00 euró Napenergia
Harmadik felek energiával való ellátása

A gazdaság energiaköltségeinek csökkentése

Nem került sor a gazdaság jövedelmének diverzifikálására, nincsenek további gazdálkodási tevékenységek vagy szolgáltatások

Helyi részvétel (LEADER projekt)

17 FR-04 2014–2020
M 04.3
Támogatás erdészeti szolgáltatásokhoz – Volet 2 13 506,00 euró Biomassza-termelést támogató projektek
Azért választottuk ki e projekteket, mert az ellenőrzés időpontjában még egyetlen 2014–2010-as megújulóenergia-beruházási projekt sem kezdődött el

Üzleti lehetőség a helyi erdészeti vállalatok számára

18 FR-05 2014–2020
M 08.6
Erdő átalakítása – Volet 2 a projektet az ellenőrzés idején még nem fejezték be
19 IT-01 2007–2013
M 311
Geotermikus erőmű 71 042,00 euró Geotermikus energia
Az energia saját célra való felhasználása

A mezőgazdasági és agrárturisztikai tevékenységek gazdasági és környezeti teljesítményének javulása a CO2-kibocsátások csökkenése és a borértékesítések növekedése révén

20 IT-02 2007–2013
M 311
Fotovoltaikus energiát előállító létesítmény 16 570,12 euró Napenergia
Az energia saját célra való felhasználása

A mezőgazdasági tevékenység gazdasági és környezeti teljesítményének javulása a fotovoltaikus energia használata és az agrárturisztikai tevékenységek serkentése révén

21 IT-03 2007–2013
M 123
Geotermikus erőmű, biomasszával való fűtés, fotovoltaikus panelek és a fény befogására szolgáló rendszer 807 500,00 euro Geotermikus energia, napenergia, bioenergia, plusz energiatakarékossági technikák
Az energia saját célra való felhasználása

Környezeti vonatkozások: a metszésből, a gazdaság árkos, bozótos és fás területeinek megtisztításából származó hulladék hasznosítása; energiamegtakarítások; (az egy palack borra jutó) szénlábnyom csökkentése

Borértékesítések növelése

12 új munkahely teremtése

22 IT-04 2007–2013
M 121
Szigetelés építése energia megtakarítása céljából 241 064,50 euró Energiahatékonysági projekt (a projekt az IT-03 projekt része)

Környezeti hasznok az energiamegtakarításból

23 IT-05 2007–2013
M 121
Geotermikus erőmű 315 022,94 euró Geotermikus energia
Az energia saját felhasználása

A mezőgazdasági tevékenység gazdasági és környezeti teljesítményének javulása a CO2-kibocsátások csökkenése és a forgalom növekedése révén

A geotermikus erőművet két helyi vállalat telepítette

24 IT-06 2007–2013
M 311
Fotovoltaikus panelek, napkollektorok és biomasszával történő fűtés 32 740,20 euro Geotermikus energia, napenergia, bioenergia
Az energia saját célra való felhasználása

Környezeti vonatkozások: a fosszilis tüzelőanyagokkal (gáz) üzemelő kazánokat hatékony energiatermelő rendszerek váltják fel

A nyersanyagellátást (fa) a kedvezményezett saját erdőgazdálkodási tevékenységeiből és az olajfák és gyümölcsfák metszéséből származó fával oldják meg

Agrárturisztikai tevékenységek elindítása

Munkahelyek teremtése (2–3 teljes munkaidős egyenérték)

A megújuló energiával kapcsolatos komponenseket kizárólag helyi vállalatok telepítették

25 LT-01 2007–2013
M 312
Vízierőmű 552 712,80 euró Vízenergia
Harmadik felek energiával való ellátása

A gazdaság jövedelmének diverzifikálása a villamos energia értékesítése révén (nincsenek átvételiár-kifizetések)

26 LT-02 2007–2013
M 123
Szalmapellet előállítása 831 500,00 euró Biomassza-tüzelőanyag előállítása

Egy vidéki mikrovállalkozás létrehozása

20 munkahely teremtése

Helyi nyersanyag felhasználása

A megújulóenergia-létesítmények szalmapellettel való ellátása nem nyereséges, ezért átállás alomanyag előállítására

27 LT-03 2007–2013
M 312
Szalmapellet előállítása és fűtési tevékenységek 202 784,00 euró Bioenergia
Harmadik felek energiával való ellátása

Környezeti vonatkozások: két középület energiahatékony fűtése

Egy vidéki mikrovállalkozás létrehozása

Hat munkahely teremtése

Helyi nyersanyag felhasználása

A megújulóenergia-létesítmények szalmapellettel való ellátása nem nyereséges, ezért mérlegelik az alomanyag előállítására való átállást

28 LT-04 2007–2013
M 311
Fanyesedék előállítása; a szükséges berendezések beszerzése (traktor, pótkocsi, félpótkocsi és faaprító gép) 85 200,00 euró Biomassza-tüzelőanyag előállítása

A gazdaság jövedelmének diverzifikálása

Három meglévő munkahely védelme

A traktor és az egyéb berendezések dízelolajat használnak

29 LT-05 2007–2013
M 311
Szélerőmű egy gazdaságban 404 024,00 euró Szélenergia
Harmadik felek energiával való ellátása

A gazdaság jövedelmének diverzifikálása a villamos energia értékesítése révén (átvételi árak kifizetése)

A Bizottság válaszai

Vezetői összefoglaló

IV

A megújuló energiaforrásokról szóló uniós irányelv a megújuló forrásból származó energia elterjedésének támogatása érdekében 2020-ra uniós szinten elérendő 20 %-os részarányt és kötelező nemzeti célkitűzéseket irányoz elő. A tagállamok széles mérlegelési jogkörrel rendelkeznek a megújuló forrásból származó energiára vonatkozó nemzeti célkitűzések teljesítésének módját és a támogatandó megújuló energiaforrások kiválasztását illetően.

A megújuló energiaforrásoknak a vidéki területeken nyújtott előnyeit célszerű a vidékfejlesztési politikába beépíteni és a nemzeti és térségi vidékfejlesztési programok révén kihasználni.

A hatályos megújulóenergia-irányelvben meghatározott, bioüzemanyagokra és folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó jelenlegi uniós fenntarthatósági kritériumok bizonyíthatóan hatékonyak a nem kívánt közvetlen környezeti hatások megelőzésében. 2015-ben a földhasználat közvetett megváltozásával összefüggő kockázatok kezelését célzó módosításokat foglaltak bele a megújulóenergia-irányelvbe. A megújulóenergia-irányelvnek a 2020 utáni időszakra vonatkozó átdolgozására irányuló bizottsági javaslat megerősíti az uniós fenntarthatósági kritériumokat azáltal, hogy hatályukat kiterjeszti a fűtésre és a villamosenergia-termelésre szánt biomasszára és biogázra, ezzel biztosítva további megfelelő védelmet a vidéki területeknek az ismert környezeti és társadalmi-gazdasági kockázatokkal szemben, valamint maximálva a bioenergiában rejlő lehetőségeket a további fenntartható fejlődéshez.

Ezenfelül az EU 2030-ra szóló energia- és éghajlatügyi végrehajtási jogszabálycsomagjának részeként előterjesztett, a földhasználatra vonatkozó, jelenleg az együttdöntési eljárás alatt lévő, a társjogalkotók által 2017. december 14-én ideiglenes megállapodással dokumentált bizottsági jogalkotási javaslat (LULUCF-javaslat) tartalmazza a biomassza minden felhasználási módjára vonatkozó átfogó fenntarthatósági biztosítékot annak előírásával, hogy az Unió földfelszíni szén-dioxid-elnyelési szintje nem csökkenhet („a negatív egyenleg tilalmának elve”).

Emellett a közös agrárpolitika jelenleg előírja a szántóföldi és a gyepterületi talajok szervesszén-tartalmának védelmét. A közös agrárpolitika célja tehát a talajok szervesszén-tartalmának védelme, és ily módon hozzájárul a KAP-kifizetések hatálya alá tartozó terület biomassza-fenntarthatóságához. A Bizottság a jövőben arra törekszik, hogy megerősítse a KAP-nak az erőforrás-hatékonysággal, környezet- és éghajlatvédelemmel kapcsolatos törekvéseit.

V

A 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó tárgyalások során a Bizottság élénken támogatta a szinergiák és a kiegészítő jelleg kihasználását az európai strukturális és beruházási alapok felhasználásában, figyelembe véve a meglévő nemzeti és egyéb uniós támogatási konstrukciókat is. A végrehajtás tényleges módjának megválasztása azonban a tagállamok felelősségi körébe tartozik.

VI

Noha a 2007 és 2013 közötti időszak kezdetén valóban nem álltak rendelkezésre konkrét teljesítménymutatók a megújuló energiára vonatkozó projektekhez, az állapotfelmérés bevezetése után elérhetővé váltak a kiadásokra vonatkozó adatok. Ezenkívül a 2007–2013-as időszakot felölelő közös monitoring- és értékelési keret a megújuló forrásból származó energia termelésére vonatkozó hatásmutatót is tartalmazott.

A 2014–2020-as programozási időszakhoz kapcsolódó közös monitoring- és értékelési rendszer meghatározásakor figyelembe vettek olyan kérdéseket, hogy minden tagállamban rendelkezésre állnak-e adatok, költséghatékony-e a rendszer, és mekkora a tagállamok számára elfogadható adminisztratív teher.

VII

A jogi keret megköveteli a tagállamoktól, hogy a kiválasztási kritériumok megállapítására vonatkozó elveket beépítsék vidékfejlesztési programjukba, azonban a tényleges kiválasztási eljárások és kritériumok – a megosztott irányítás elvével összhangban – továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartoznak.

VIII

Első bekezdés: A Bizottság elfogadja ezen ajánlást, amennyiben az a Bizottság intézkedését érinti. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az irányítási rendeletre és a megújulóenergia-irányelv átdolgozására vonatkozó bizottsági javaslatok révén gondoskodott a megújuló energiaforrásokról szóló jövőbeli politika irányvonaláról.

A jelenleg az együttdöntési eljárás alatt lévő irányítási rendeletben előírt integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek kidolgozása során a tagállamok többek között figyelembe vehetik vidéki területeik körülményeit és szükségleteit.

Második bekezdés: A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást. A Bizottság megítélése szerint a megújulóenergia-irányelv átdolgozására (a II. megújulóenergia-irányelv) irányuló 2016. évi javaslata jelentősen megerősíti az Unió bioenergia-fenntarthatósági keretét, ideértve az erdei biomassza nem fenntartható forrásból való beszerzését megelőző további biztosítékokat is.

Ezenfelül az EU 2030-ra szóló energia- és éghajlatügyi végrehajtási jogszabálycsomagjának részeként előterjesztett, a földhasználatra vonatkozó, jelenleg az együttdöntési eljárás alatt lévő, a társjogalkotók által 2017. december 14-én ideiglenes megállapodással dokumentált bizottsági jogalkotási javaslat (LULUCF-javaslat) tartalmazza a biomassza minden felhasználási módjára vonatkozó átfogó fenntarthatósági biztosítékot annak előírásával, hogy az Unió földfelszíni szén-dioxid-elnyelési szintje nem csökkenhet („a negatív egyenleg tilalmának elve”).

Ezenkívül amint az „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című közleményben szerepel, a Bizottság arra törekszik, hogy megerősítse a KAP-nak az erőforrás-hatékonysággal és a környezet- és éghajlatvédelemmel kapcsolatos törekvéseit.

Harmadik bekezdés: A Bizottság csak részben fogadja el ezt az ajánlást, mivel egyelőre nincs olyan helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatokat illetően.

A Bizottság elkötelezi magát amellett, hogy a COM(2017) 713 final bizottsági közleményben vázoltak szerint uniós szintű hozzáadott érték biztosításával elemzi a jövőbeli KAP eredményorientáltságának megerősítését szolgáló lehetséges módokat, egyúttal jobban figyelembe veszi az érintett területek szükségleteit és törekvéseit.

Negyedik bekezdés: A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást. Az ajánlás végrehajtása megtörtént, a 2019-es bővített éves végrehajtási jelentések már tartalmazni fogják a kért információkat.

Ötödik bekezdés: A Bizottság megítélése szerint ezen ajánlás címzettjei a tagállamok. Miközben a tényleges kiválasztási eljárások és a kiválasztási kritériumok meghatározása – a megosztott irányítás elvével összhangban – továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartoznak, a Bizottság továbbra is törekszik arra, hogy ösztönözze a tagállamokat a vonatkozó kiválasztási eljárások alkalmazására.

Bevezetés

12

A Bizottság már elkezdte egy új tanulmány készítését az energiaágazat és más ágazatok, például a közlekedés vonatkozásában, ideértve a megújuló energiaforrásokat. Az energiaunió jelenleg az együttdöntési eljárás alatt lévő irányítási rendszerének keretében a Bizottság ellenőrzi az energiaágazatban nyújtott támogatásokat. A részletes elemzés és eredmények az energiaárakról és költségekről szóló jelentés következő, 2018-ban esedékes kiadásában lesznek elérhetők.

15

A Bizottság álláspontját a 16/2017 számú különjelentésre adott bizottsági válaszok tartalmazzák.

Észrevételek

25

A vidékfejlesztési politika által kínált rugalmas keretrendszer/eszköztár a szubszidiaritás elvével és a megosztott irányítási háttérrel összhangban teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy döntsenek arról, hogyan tudják a lehető legjobban támogatni a megújuló energiaforrások elterjedését az EU szakpolitikai célkitűzéseinek, valamint a tagállamok/régiók konkrét körülményeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek megfelelően.

27

i. A megújuló energia vidékfejlesztéssel való összekapcsolása kétféle módon valósul meg. Egyrészt az Unió megújuló energiával kapcsolatos szakpolitikája a megújuló energiaforrások iránti kereslet megteremtésével közvetett módon támogathatja a vidéki területek fejlődését, így azok a megújuló energiaforrások (például a szél- és a napenergia) vagy az erdőgazdálkodásból és a mezőgazdaságból származó biomassza-alapanyag szállítóivá válnak. Másfelől a vidéki térségekben a megújuló energia előállítása közvetlenül támogatható a vidékfejlesztési politika keretén belül, amely uniós szinten elsősorban az EMVA-n keresztül támogatott.

30

A vidéki térségek szempontjai alapján történő ellenőrzésre vonatkozó hivatkozás megtalálható Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője című bizottsági közleményben (lásd a COM(2017) 713 final közlemény 22. oldalát).

A fenti közleményben a Bizottság kötelezettséget vállal „a vidéki térségek szempontjainak figyelembevételére irányuló” mechanizmus támogatása mellett, amely „a vidék szemszögéből” rendszeresen felülvizsgálja az érintett szakpolitikákat és figyelembe veszi azok vidéki közösségekre esetlegesen gyakorolt hatásait.

A vidéki térségek szempontjainak figyelembevételével történő ellenőrzés egyik konkrét példája a több különböző szakpolitika és esb-alap által a jövő falvainak létrehozása céljával támogatott „okosfalvak” koncepciója, amelyek megfelelő felszereltsége lehetővé teszi, hogy saját eszközeikre támaszkodjanak (lásd a COM(2017) 713 final közlemény 21. oldalát).

35

A bioenergia előállításával és használatával összefüggő kockázatokat a bioenergia fenntarthatóságáról szóló és a megújulóenergia-irányelv átdolgozásához készített 2016. évi hatásvizsgálat1 (SWD(2016) 418 final) elemzi. A biomassza-termelés szén-dioxid-kibocsátási hatásait a LULUCF-rendeletre irányuló javaslathoz készített 2016. évi hatásvizsgálat (SWD(2016) 249 final)2 is tanulmányozza.

39

A bioenergiára vonatkozó jelenlegi és tervezett uniós fenntarthatósági kritériumok kötelező érvényűek a tagállamokra és a gazdasági szereplőkre nézve. Ugyanakkor az uniós fenntarthatósági kritériumok nem jelentenek kötelező jellegű feltételt a bioenergia uniós piacon való értékesítésére vonatkozóan. A túlzott adminisztratív terhek elkerülése érdekében a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslatban előterjesztett fenntarthatósági és az üvegházhatású gázok kibocsátásainak megtakarítására vonatkozó uniós kritériumok nem vonatkoznak a kis méretű, biomassza esetében 20 MW, biogáz esetében 0,5 MWel tüzelőanyag-kapacitás alatti, fűtésre/hűtésre és villamosenergia-termelésre használt biomassza-alapú létesítményekre.

40

A bioenergia előállításával és használatával összefüggő kockázatokat, valamint a kapcsolódó uniós szakpolitikai keretet a bioenergia fenntarthatóságáról szóló és a megújulóenergia-irányelv átdolgozásához készített bizottsági hatásvizsgálat taglalja. A biomassza-termelés szén-dioxid-kibocsátási hatásait a LULUCF-rendelethez készített 2016. évi hatásvizsgálat (SWD(2016) 249 final)3 is elemzi.

A II. megújulóenergia-irányelv, amint elfogadásra kerül, megerősíti az Unió fenntarthatósági kritériumait, hogy minimalizálja az energiaelőállításra használt biomasszával összefüggő negatív környezeti hatások jelentős kockázatát. A javaslat egyik kiemelt célkitűzése az erdők bioenergia előállítása céljából történő fokozott kitermeléséhez kapcsolódó káros környezeti hatások kockázatának minimálisra csökkentése. Emellett előírja azt is, hogy minimalizálni kell a biomassza-kitermelés talajminőségre és biodiverzitásra kifejtett hatását. A kritériumok teljesítését igazolni lehet a biomassza származási országában hatályos jogszabállyal, vagy – ha ilyen nem áll rendelkezésre – erdőbirtokosi szinten előállított bizonyítékkal. A fenti kritériumokat az egyéb vonatkozó uniós szakpolitikák összefüggésében kell figyelembe venni.

Ezenfelül a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről szóló rendeletre (LULUCF-rendelet) irányuló bizottsági javaslat tartalmazza az energiatermelésre használt biomassza előállításával kapcsolatos kibocsátási és elnyelési feltételeket, és előírja az Unió LULUCF-szénkészletének szinten tartását („a negatív egyenleg tilalmának elve”).

41

A Bizottság úgy véli, hogy mind az aktuális megújulóenergia-irányelv, mind a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat gátolja a nem fenntartható bioenergia-előállítást.

A Bizottság vélekedése szerint a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat jelentősen megerősíti az Unió bioenergia-fenntarthatósági keretrendszerét, valamint biztosítja, hogy 2020 után az Unióban optimális legyen az ÜHG kibocsátásainak megtakarítása, egyúttal minimalizálja az erdők bioenergia előállítása céljából történő fokozott kitermeléséhez kapcsolódó káros környezeti hatások kockázatát. A LULUCF-re vonatkozó, jelenleg az együttdöntési eljárás alatt lévő bizottsági javaslat további fenntarthatósági biztosítékot is nyújt. A javaslat kilátásba helyezi a Kiotói Jegyzőkönyvben szereplő, a negatív egyenleg tilalmára vonatkozó elvnek az Unió LULUCF-ágazatában való alkalmazását, azaz előírná az uniós LULUCF szén-dioxid-elnyelés növelését, vagy legalább a szinten tartását.

43

A vidékfejlesztési politika a megosztott irányítás és a szubszidiaritás elvein alapszik. Ezért a tagállamok/régiók hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogyan tudják a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos, az EMVA által támogatott beruházások a legjobban szolgálni a vidékfejlesztési célkitűzéseket konkrét körülményeikkel, lehetőségeikkel és szükségleteikkel összhangban.

44

A túlkompenzáció megelőzésének biztosítása érdekében a horizontális állami támogatási szabályok, különösen az általános csoportmentességről szóló 651/2014/EU rendelet (lásd a 7. szakaszt) és a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai támogatásokról szóló iránymutatás maximális támogatási intenzitásokat és egyéb feltételeket írnak elő.

A Bizottság közös válasza a 45. és a 46. bekezdésre:

Az esb-alapok tematikus célkitűzéseit szándékosan határozták meg szélesebb körben, és azok nem vonatkoznak kapcsolódó tényezők egyes elemeire, mint például a megújuló energiaforrások elterjedésére. A T16-os célmutató azonban jól tükrözi a megújuló forrásból származó energia előállításával kapcsolatosan az EMVA keretében tervezett beruházásokat (5C. kiemelt terület, lásd még a 68. bekezdést).

48

A Bizottság nem osztja azt a nézetet, hogy a kiemelt területek programozásához kapcsolódó vélelmezett nehézségek okozták a jelentős késedelmeket a program végrehajtásában a megújuló energia területén. Ezeket a késedelmeket többek között az idézte elő, hogy a tagállamoknak időre volt szükségük a pályázati felhívások elindításához és a projektek kiválasztásához, valamint a helyi szintű beruházási projektek megvalósításához.

50

A Bizottság a stratégiai programozásra vonatkozó átfogó iránymutatási dokumentumok biztosítása révén nyújt útmutatást a tagállamoknak az uniós prioritásokhoz és célkitűzésekhez (például a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos célkitűzésekhez), valamint a vidékfejlesztési célkitűzésekhez hozzájáruló, a tagállamok/régiók konkrét körülményeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek megfelelő, szilárd beavatkozási logika kidolgozásának módjáról. Ez a beavatkozási logika (az érintett célkitűzések megválasztása, a célmeghatározás, a vonatkozó intézkedések kombinálása, a kapcsolódó támogatások kiosztása stb.) az VFP-kben kerül meghatározásra, és azt a Bizottság a programok tárgyalása során alaposan megvizsgálja.

A megújulóenergia-ellátás és -felhasználás elősegítése csupán egy az EMVA számos célkitűzése közül. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a megújuló energiát a VFP-ken kívüli eszközök révén támogatják. A különböző esb-alapok és egyéb támogatási eszközök közötti koordinációt a partnerségi megállapodások határozzák meg, amelyeket a Bizottság értékel.

51

A pénzügyi szükségletek számszerűsítését a vonatkozó intézkedésekhez meghatározott költségkeret és a kapcsolódó mutatókhoz előírt célértékek tükrözik. A Bizottság azonban elismeri, hogy van még lehetőség az azonosított szükségletek és a stratégiai megközelítés közötti kapcsolat további fejlesztésére.

5. háttérmagyarázat. A megújuló energia támogatására vonatkozóan a VFP-kben meghatározott kezdeti megközelítés módosításai

Első bekezdés:

Bulgária esetében megtörtént a 2007–2013-as programozási időszak megvalósításával kapcsolatos tanulságok levonása, és többek között magasabb hibaarányt és pénzügyi korrekciókat alkalmaztak a jelenlegi programozási időszakban. Bulgária úgy döntött, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programoknál kizárólag a gazdaságokon belüli fogyasztással kapcsolatos projekteket támogatja a jövőbeli hibakockázat csökkentése érdekében.

Második bekezdés:

A pénzügyi előirányzatok módosítása a programozási időszak során különböző okok miatt következhet be. Franciaország (Alsó-Normandia) esetében a megújuló energiára fordítható EMVA-források azért csökkentek, mert a régió úgy döntött, hogy néhány olyan projekttípusok esetében megváltoztatja a finanszírozási forrást, amelyeket eredetileg EMVA-támogatással kívántak végrehajtani. A tervezett változtatás indokairól a módosítás előtt tájékoztatták a Bizottságot. A módosítások során a faalapú energiatermeléssel és a kazánokkal kapcsolatos programok támogatását a Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási Ügynökség (ADEME) által biztosított nemzeti finanszírozás körébe helyezték át, a biogázra (anaerob lebontásra) vonatkozó projektek támogatásánál pedig a Normandiai Fejlesztési Hivatal (ADN) segítségével nyújtott tőkehozzájárulásokra vagy bankgaranciákra tértek át.

52

Az EMVA keretében megvalósítandó stratégiai programozás célja a különböző igények és célkitűzések közötti egyensúly megtalálása, nem pedig a megújuló energiaforrásokra vonatkozó teljes stratégia végrehajtása a vidéki területeken.

A pénzügyi előirányzatok olyan módosításait, mint amilyet az Alsó-Normandiához kapcsolódó VFP esetében végrehajtottak, a program módosítására irányuló kérelemben indokolni kell. Ezenkívül a kiemelt területek valamelyikéhez kapcsolódó számszerűsített cél több mint 50 %-os mértékű, azaz jelentős költségvetési módosítás révén végrehajtott megváltoztatása esetén módosítani kell a programstratégiát is, amelyekről a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján határoz az 1305/2013/EU rendelet 11. cikke a) pontjának megfelelően.

54

A partnerségi megállapodásokra és a kapcsolódó programokra vonatkozó tárgyalások során a Bizottság élénken támogatta a szinergiák és a kiegészítő jelleg kihasználását az európai strukturális és beruházási alapok felhasználásában, figyelembe véve a meglévő nemzeti és egyéb uniós támogatási konstrukciókat is. A végrehajtás tényleges módjának megválasztása azonban a tagállamok felelősségi körébe tartozik.

A Bizottság közös válasza az 56. és az 57. bekezdésre:

A stratégiai programozási megközelítés keretében a tagállamok választhatják meg, hogy az adott intézkedés célját figyelembe véve melyik kiemelt területet tartják a legmegfelelőbbnek egy-egy intézkedés programozásához. Ennek logikus következménye, hogy egy intézkedés több kiemelt területen is megjelenhet. Ezenkívül a másodlagos hatások fogalma jól tükrözi számos vidékfejlesztési intézkedés többrétű jellegét, amelyek gyakran nem egyetlen célt szolgálnak.

6. háttérmagyarázat. A megújulóenergia-projektek hozzárendelése különböző kiemelt területekhez

Első bekezdés:

Az intézkedéseknek a vidékfejlesztési programok különböző kiemelt területei alá történő besorolása az adott intézkedés várt eredményeinek számszerűsítését is tükrözi, ezek pedig eltérhetnek az egyes programoknál. Az intézkedéseket elsődleges kihatásaik alapján sorolják a különböző kiemelt területekhez, a másodlagos hatások ugyanakkor ennél a döntésnél nem számítanak meghatározó tényezőnek.

Második bekezdés:

A román és bolgár VFP-k összehasonlítása is alátámasztja a célkitűzések eltérő rangsorolását: Bulgária a saját felhasználásra szolgáló megújulóenergia-termelést az intézkedés elsődleges célkitűzésének tekinti, és ezért azt az 5C. kiemelt területhez rendelte. A román VFP-nél a helyzet eltérő abban az értelemben, hogy csak azokat a projekteket programozták az 5C. kiemelt terület alatt, amelyek saját felhasználásra szolgáló megújulóenergia-beruházásokat tartalmaztak, a 2A., 3A., 6A. és 6B. kiemelt területhez sorolt többi intézkedést pedig úgy ítélték meg, hogy csak másodlagosan járulnak hozzá az 5C. kiemelt területhez. Ennek egyik példája a kis méretű infrastruktúra, ideértve a megújuló energiaforrásokra és az energiamegtakarításra irányuló beruházásokat is, mivel ezeket úgy tekintik, hogy elsődlegesen támogatják a vidéki térségek helyi fejlesztését, és ennek megfelelően a 6B. kiemelt területhez rendelték azokat.

61

Noha a 2007 és 2013 közötti időszak kezdetén valóban nem álltak rendelkezésre konkrét teljesítménymutatók a megújulóenergia-projektekhez, a 2007–2013-as időszakot felölelő közös monitoring- és értékelési keret tartalmazott programértékelési mutatót kifejezetten a megújuló forrásból származó energia termelésére vonatkozóan. Az „éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való hozzájárulás” 7. számú hatásmutatót a megújuló forrásból származó energia termelésének növekedésére vonatkozó mérés révén építették be (a megújuló energia előállításában bekövetkezett, az EMVA által finanszírozott beavatkozásnak tulajdonítható mennyiségi és minőségi változás).

62

Az ellenőrzésre és mutatókra vonatkozó jelentéstétel vonatkozásában a Bizottság útmutatást nyújt a tagállamok számára az ellenőrzési kötelezettségeik végrehajtásához szükséges kapacitások kiépítésével kapcsolatosan. A tagállamok által benyújtott adatoknál a Bizottság csupán azok minőségét értékeli. Az adatok megbízhatóságának biztosítása azonban a tagállamok hatóságainak feladata.

63

Mivel a megújuló energiaforrások elterjedését szolgáló projektek különböző intézkedésekhez tartoznak, és az állapotfelmérés előtt nem létezett különálló teljesítménymutató, nehéz átfogó információra szert tenni. A 61. bekezdésre adott válaszban hivatkozott hatásmutató azonban nyújt némi tájékoztatást a megújulóenergia-beruházásoknak nyújtott támogatás lehetséges eredményességéről.

Tekintve, hogy a megújuló energiát csak azután vonták be az állapotfelmérésbe, hogy a programok már elindultak, a VFP-k tervezéséhez használt előzetes értékelések során korlátozott mértékben álltak rendelkezésre a megújuló energiával kapcsolatos információk.

65

Az utólagos értékelések során valamennyi tagállamnak/régiónak választ kellett adnia egy, a megújuló energiaforrásokhoz közvetlenül kapcsolódó értékelési kérdésre. A Bizottság csupán útmutatást nyújtott, de az nem kötelező jellegű. Az utólagos értékelések tartalma ugyanakkor az adott VFP tartalmától függ, amely tükrözi a tagállamok által meghozott szakpolitikai döntéseket. Ha a VFP-ben csak mellékesen foglalkoznak a megújuló energiával, az értékelésen belüli lefedettsége is ennek megfelelő lesz.

A Bizottság közös válasza a 68. és a 69. bekezdésre:

A vidékfejlesztési programok keretében a várt eredményeket és a kapcsolódó célokat a célkitűzések (azaz a kiemelt területeken) szintjén, és nem az egyes intézkedések szintjén állapítják meg.

A vidékfejlesztési programok eredményességét és hatékonyságát olyan, kibővített értékelések keretében mérik majd fel, amelyekben a közös monitoring- és értékelési rendszer mutatói csak az egyik eszközt jelentik, és további információk egészítik majd ki azokat. A közös mutatók meghatározásakor figyelembe kellett venni olyan kérdéseket, hogy minden tagállamban rendelkezésre állnak-e adatok, költséghatékony-e a rendszer, és mekkora a tagállamok számára elfogadható adminisztratív teher. Jóllehet nem mindig felelnek meg az eredménymutatók fogalommeghatározásának, a Bizottság azonban úgy ítéli meg, hogy a kiegészítő programspecifikus mutatók segítséget jelenthetnek a programok értékelése során.

70

„A VFP eredményeinek értékelése: felkészülés a 2017. évi értékelésre vonatkozó jelentéstételre” című bizottsági iránymutatás 11. melléklete (76. oldal) különböző adatforrásokat javasol, úgymint: kedvezményezettek által benyújtott kérelmek és kifizetési igénybejelentések, nemzeti/regionális statisztikák, energiaszolgáltatók és szabályozó szervezetek által rendelkezésre bocsátott adatok, Eurostat-energiastatisztikák. A felméréseket és a fókuszcsoportokat is lehetséges adatforrásként jelölik meg a fenti lehetséges adatforrásokat felsoroló hosszú lista utolsó helyén (https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en).

Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a Bizottság iránymutatásai nem kötelező érvényűek. Céljuk a tagállamok felelősségi körébe tartozó értékelések minőségének és összehasonlíthatóságának javítása.

71

A vidékfejlesztési programok keretén belül számos intézkedés lehet eredményes egy adott célkitűzés eredményeinek elérésében. Az ilyen eredményeket csak értékelések alapján lehet megítélni. A Bizottság elismeri az ezzel járó adminisztratív terhek kockázatát, de célja a költségek és az előnyök közötti megfelelő egyensúly megteremtése. Azt a vélekedést illetően, hogy a program sajátosságai, például a kiegészítő programspecifikus mutatók miatt megszűnik az összehasonlíthatóság, a VFP-k egyedi értékelése továbbra is ugyanennek a programnak a hatásait és eredményeit vizsgálja, és olyan más VFP-k számára szolgálhat példaként, amelyeknél adott esetben nincsenek is meg a kapcsolódó intézkedések.

75

A vidékfejlesztés során különböző tevékenységek járulnak hozzá a megújuló energia nagyobb mértékű elterjedéséhez, amelyek közül a megújuló energiaforrásokba történő beruházások vagy az erdei biomassza energetikai célú mobilizálása csak egy-egy példát jelent.

Az EMVA a LEADER által támogatott helyi fejlesztési stratégiák révén is támogatja a megújuló energiához kapcsolódó projekteket. Az ilyen közösségvezérelt helyi fejlesztési kezdeményezések jellemzően a helyi elfogadottság növelése szempontjából nyújtanak előnyöket, és biztosítják a megújulóenergia-projektek beágyazását a szóban forgó helyi terület fenntartható fejlődésének szélesebb stratégiájába.

78

A kiválasztási kritériumok szerepe az, hogy az azonosított igények és potenciálok alapján meghatározzák a projektek prioritási sorrendjét a program egészének célkitűzéseire meghatározott rangsor szerint.

A megosztott irányítással összhangban a tagállamok meghatározzák az egyes intézkedésekre vonatkozó kiválasztási kritériumokat, és konzultálnak a VFP monitoringbizottságával (amelyben az összes érdekelt fél képviselteti magát a partnerség elvével összhangban).

79

A Bizottság útmutatás és visszajelzés nyújtásával vesz részt e monitoringbizottságok tevékenységében. Jelezheti akár azt is, hogy a határértékeket túl alacsonynak tartja. Ez volt például a helyzet az Európai Számvevőszék által meglátogatott francia VFP esetében is.

10. háttérmagyarázat. A vidékfejlesztés szempontjából csekély hasznot hozó megújulóenergia-projektek

A 2007–2013-as programozási időszakkal kapcsolatosan levont tanulságok alapján a bolgár VFP a jelenlegi programozási időszakban csak a saját (a gazdaságban vagy a vállalkozásban történő) felhasználásra szolgáló megújulóenergia-beruházásokat támogatja.

81

A tagállamokat általában arra ösztönözik, hogy olyan projekteket válasszanak ki EMVA-támogatásra, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a vidék fejlődéséhez. Amikor azonban a vidékfejlesztés szempontjából nyújtott előnyöket az egyéb támogatási programok által finanszírozott megújulóenergia-projektekhez viszonyítva értékelik, figyelembe kell venni az ilyen projektek alkalmazási körét az EMVA keretében. A létrehozott munkahelyek számát, valamint az egyéb üzleti lehetőségek és szolgáltatások biztosítását ebben a kontextusban kell vizsgálni.

Következtetések és ajánlások

84

A Bizottság egyetért azzal a megállapítással, hogy a megújuló energiához kapcsolódó projektek hozzájárulhatnak a fenntartható vidékfejlesztéshez, különösen a helyi érdekelt felek bevonása révén. Arról azonban továbbra is a tagállamok/régiók dönthetnek vidékfejlesztési programjaik tervezése és a vidékfejlesztési stratégiáik különböző célkitűzései közötti egyensúly megteremtése során, hogy e tekintetben kiaknázzák-e az EMVA-támogatásban rejlő lehetőségeket.

85

A megújulóenergia-irányelv általános jogi keretet nyújt a megújuló energiák EU-n belüli elterjesztésének előmozdítása és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 2020-as célkitűzések elérése érdekében. Bár a vidékfejlesztés fontos forrása a megújuló energiaforrások kiépítésének, az irányelv jelentős szabadságot hagy a tagállamoknak a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti célkitűzéseik elérésének, beleértve a megújuló energiák vidéki térségekben történő szélesebb körű elterjesztésének módját illetően. A megújulóenergia-irányelv átdolgozására irányuló bizottsági javaslat foglalkozik a megújuló energiaforrások felhasználásának és a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó közösségek új modelljeivel, amelyek további növelhetik a megújuló energiák vidékfejlesztési szempontból nyújtott előnyeit.

1. ajánlás. A jövőbeli megújulóenergia-politika vidéki térségek szempontjai alapján történő ellenőrzése

Első bekezdés: A Bizottság elfogadja ezen ajánlást, amennyiben az a Bizottság intézkedését érinti. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az irányítási rendeletre és a megújulóenergia-irányelv átdolgozására vonatkozó bizottsági javaslatok révén gondoskodott a megújuló energiaforrásokról szóló jövőbeli politika irányvonaláról.

A jelenleg az együttdöntési eljárás alatt lévő irányítási rendeletben előírt integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai tervek kidolgozása során a tagállamok többek között figyelembe vehetik vidéki területeik körülményeit és szükségleteit.

Második bekezdés: A vidéki térségek szempontjai alapján történő ellenőrzésre vonatkozó hivatkozás megtalálható Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője című bizottsági közleményben (lásd a COM(2017) 713 final közlemény 22. oldalát).

A fenti közleményben a Bizottság kötelezettséget vállal „a vidéki térségek szempontjainak figyelembevételére irányuló” mechanizmus támogatása mellett, amely „a vidék szemszögéből” rendszeresen felülvizsgálja az érintett szakpolitikákat és figyelembe veszi azok vidéki közösségekre esetlegesen gyakorolt hatásait.

Harmadik bekezdés: A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást abban az értelemben, hogy az energiaunió irányítási rendszerére vonatkozó, jelenleg az együttdöntési eljárás alatt lévő rendeletre irányuló bizottsági javaslat már előírja a tagállamokkal történő interaktív párbeszédet annak értékelése érdekében, hogy a nemzeti energia-és éghajlat-politikai terveikben szerepeltetett célok, célkitűzések és hozzájárulások elegendők-e az energiaunió célkitűzéseinek együttes eléréséhez.

86

A bioenergia fenntarthatóságára vonatkozó hatásvizsgálathoz végrehajtott modellezés rámutat arra, hogy miközben várható a biomassza behozatalának növekedése, az energiatermelésre használt biomassza nagyrészt továbbra is belföldről fog származni. A Bizottságnak a 2020–2030-as időszakra vonatkozó saját modellje szerint a fűtésre és a villamosenergia-termelésre szánt biomassza iránti kereslet várhatóan 2025-ben tetőzik, és azután 2030-ra enyhén csökken a többi megújuló energiaforrással kialakuló verseny és az épületek növekvő energiahatékonyságának hatására. A hosszabb távú (2050-ig tartó) perspektíva szerint a bioüzemanyag-kereslet várhatóan jelentősen megnő, mivel szükségessé válik a közlekedési ágazat – beleértve a légi közlekedést is – dekarbonizálása.

A Bizottság megítélése szerint ezenkívül a megújulóenergia-irányelv átdolgozására irányuló javaslat megerősíti az Unió bioenergia-fenntarthatósági keretét, és garantálja az energiatermelésre használt biomassza fenntartható előállítását és felhasználását.

2. ajánlás. A bioenergia fenntarthatóságát biztosító keret javítása

A Bizottság elfogadja az ajánlást. A Bizottság megítélése szerint a megújulóenergia-irányelv átdolgozására irányuló, jelenleg az együttdöntési eljárás alatt lévő javaslat, amint elfogadásra kerül, megerősíti az Unió bioenergia-fenntarthatósági keretét, és garantálja az energiatermelésre használt biomassza fenntartható előállítását és hatékony felhasználását.

Ezenfelül a földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztéséről szóló rendeletre (LULUCF-rendelet) irányuló, jelenleg az együttdöntési eljárás alatt lévő, a társjogalkotók által 2017. december 14-én ideiglenes megállapodással dokumentált bizottsági javaslat biztosítani kívánja, hogy az energiatermelésre használt biomassza előállításával kapcsolatos kibocsátást és elnyelést a tagállamok nemzeti szinten nyilvántartsák, és azt, hogy a LULUCF vonatkozásában alkalmazzák „a negatív egyenleg tilalmának elvét”. A Bizottság ezért úgy ítéli meg, hogy ez az ajánlás a II. megújulóenergia-irányelvre és a LULUCF-re vonatkozó bizottsági javaslatok tekintetében teljesült.

Emellett a közös agrárpolitika jelenleg is tartalmaz előírásokat a szántóföldi és a gyepterületi talajok szervesszén-tartalmának védelmét illetően. A közös agrárpolitika célja tehát a talajok szervesszén-tartalmának védelme, és ily módon hozzájárul a KAP-kifizetések hatálya alá tartozó terület biomassza-fenntarthatóságához.

Amint az „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című közleményben szerepel, a Bizottság arra törekszik, hogy megerősítse a KAP-nak az erőforrás-hatékonysággal és a környezet- és éghajlatvédelemmel kapcsolatos törekvéseit.

87

A partnerségi megállapodásokra és a kapcsolódó programokra vonatkozó tárgyalások során a Bizottság élénken támogatta a szinergiák és a kiegészítő jelleg kihasználását az európai strukturális és beruházási alapok felhasználásában, figyelembe véve a meglévő nemzeti és egyéb uniós támogatási konstrukciókat is. Mindazonáltal a végrehajtás tényleges módjának megválasztása a tagállamok felelősségi körébe tartozik.

A megújuló energiaforrásokra vonatkozó projektek esetében az EMVA – kiegészítve más meglévő finanszírozásokat – jó eséllyel lehet a helyi projektek megfelelő támogatási mechanizmusa. Ily módon olyan potenciális kedvezményezettek is megszólíthatók a vidéki térségekben, akik más alapok keretében nem támogathatók.

88

A stratégiai programozási megközelítés keretében a tagállamok választhatják meg, hogy az adott intézkedés célját figyelembe véve melyik kiemelt területet tartják a legmegfelelőbbnek egy-egy intézkedés programozásához. Ennek logikus következménye, hogy a megújuló energiához kapcsolódó projektek több kiemelt területen is megjelenhetnek.

3. ajánlás. Világos útmutatás az EMVA által a megújuló energia támogatásában betöltött szerepet illetően

Első bekezdés: A Bizottság csak részben fogadja el ezt az ajánlást, mivel egyelőre nincs olyan helyzetben, hogy konkrét kötelezettségvállalásokat tegyen a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javaslatokat illetően.

A Bizottság elkötelezi magát amellett, hogy a COM(2017) 713 final bizottsági közleményben vázoltak szerint uniós szintű hozzáadott érték biztosításával elemzi a jövőbeli KAP eredményorientáltságának megerősítését szolgáló lehetséges módokat, egyúttal jobban figyelembe veszi az érintett területek szükségleteit és törekvéseit.

Ezen túlmentően a tagállamok/régiók tudják legjobban kiválasztani a konkrét körülményeikhez leginkább illeszkedő támogatási eszközöket és meghatározni ezek legcélszerűbb kombinációit a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célok és vidékfejlesztési célkitűzések leginkább költséghatékony módon történő eléréséhez.

Második bekezdés: A Bizottság elfogadja az ajánlást, és azt már végrehajtottnak tekinti.

Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat weboldalán olyan adatbázis található, amely a helyes gyakorlatokat tartalmazza, többek között az EMVA által támogatott megújulóenergia-projektekre és a közösségen alapuló megközelítésekre vonatkozó, ezen a területen bevált példákat. Ezenkívül az EIP-AGRI keretében a közelmúltban indítottak el fókuszcsoportot „a megújuló energia termelésének és felhasználásának növelése a gazdaságban” témában; első ülésükre 2017. november 21–22-én került sor.

89

Noha a 2007 és 2013 közötti időszak kezdetén valóban nem álltak rendelkezésre konkrét teljesítménymutatók a megújulóenergia-projektekhez, a 2007–2013-as időszakot felölelő közös monitoring- és értékelési keret tartalmazott olyan programértékelési hatásmutatót, amely a megújuló forrásból származó energia termelésének növekedésére vonatkozott. Ez szolgáltatott némi információt attól függően, hogy a programok milyen mértékben foglalkoztak a kérdéssel.

90

A megosztott irányítás keretén belül a VFP-értékelésekért a tagállamok felelősek.

A vidékfejlesztési programok eredményességét és hatékonyságát olyan, kibővített értékelések keretében mérik majd fel, amelyekben a közös monitoring- és értékelési rendszer mutatói csak az egyik eszközt jelentik, és további információk egészítik majd ki azokat. A közös mutatók meghatározásakor figyelembe kellett venni olyan kérdéseket, hogy minden tagállamban rendelkezésre állnak-e adatok, költséghatékony-e a rendszer, és mekkora a tagállamok számára elfogadható adminisztratív teher.

Noha a kiegészítő programspecifikus mutatók csökkenthetik a beszámolók összehasonlíthatóságát, a Bizottság ezt elfogadhatónak tartja, és úgy véli, hogy segítséget jelenthet a programok értékelése során.

91

A 2019-es bővített éves végrehajtási jelentésre vonatkozó bizottsági útmutató készítése folyamatban van.

A 2020 utáni időszakra vonatkozó észrevételben vázoltak szerint a Bizottság elkötelezi magát amellett, hogy elemezze a KAP egészét illető teljesítménymérés javításának lehetséges módjait. Az előirányzatban a KAP megvalósítását célzó, korszerűsített, eredményorientált modell szerepel. Ennek érdekében az eredményközpontú politikai tervezés követelményeihez kell igazítani a biztosítéki eljárást, ideértve a szilárd és mérhető mutatók, valamint a hiteles teljesítmény-nyomonkövetés és arra vonatkozó jelentéstétel kidolgozását és alkalmazását.

4. ajánlás. Egyszerűbb és kifejezőbb monitoring- és értékelési keret

A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást. Az ajánlást a megújuló energiához kapcsolódó kiadások és a támogatott projektek keretében termelt megújuló energia adatainak vonatkozásában már teljesítették. A 2019-es bővített éves végrehajtási jelentés tartalmazni fogja a kért információkat.

A Bizottság azonban nem rendelkezik arra vonatkozó felhatalmazással, hogy előírja a tagállamok számára, hogy olyan információkat nyújtsanak be e jelentésekben, amelyek összegyűjtését nem kérte a programozási időszak kezdetétől, például a telepített energiakapacitással kapcsolatos adatokat.

93

A jelenlegi programozási időszak a program szintjén az úgynevezett n+3 szabályt alkalmazza annak érdekében, hogy az EMVA-finanszírozás teljes mértékben felhasználható legyen az adott vidékfejlesztési programokban meghatározott célkitűzések szerint. Ezzel kívánják csökkenteni annak kockázatát, hogy az EMVA támogatását előnyök realizálása nélkül nyújtsák, miközben a kiválasztási eljárásokat a programozási időszak során a megosztott irányítás és a partnerség elvével összhangban lehet módosítani.

5. ajánlás. A projektek jobb kiválasztása, a vidéki térségek számára nyújtott hozzáadott érték és a projektek életképességének figyelembevételével

A Bizottság megítélése szerint ezen ajánlás címzettjei a tagállamok. Miközben a tényleges kiválasztási eljárások és a kiválasztási kritériumok meghatározása – a megosztott irányítás elvével összhangban – továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartoznak, a Bizottság továbbra is törekszik arra, hogy ösztönözze a tagállamokat a vonatkozó kiválasztási eljárások alkalmazására.

Glosszárium és rövidítések

A II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat: A 2021–2030-as időszakra szóló megújulóenergia-irányelvre irányuló, 2016. november 30-i európai bizottsági javaslat.

A KAP állapotfelmérése: 2009-ben megvizsgálták és kiigazították a KAP különböző összetevőit annak érdekében, hogy a KAP forrásait a kiegyensúlyozott és környezetbarát fejlesztésre összpontosítsák. Ez a kiigazítás „állapotfelmérés” néven ismert.

A vidéki térségek szempontjai alapján történő ellenőrzés: A vidéki térségek szempontjai alapján történő ellenőrzés célja a kormányzati szakpolitikai beavatkozások hatásainak megismerése, és tisztességes és méltányos szakpolitikai eredmények biztosítása a vidéki térségek számára. Lényege a legjobb lehetőségek megtalálása a szakpolitikák vidéki területeken való megvalósításához.

AEBIOM: Európai Biomassza Szövetség

Állami támogatás: A tagállamok által nyújtott támogatás, amelynek révén a kedvezményezettek gazdasági előnyhöz jutnak. Ez lehet közvetlen pénzügyi támogatás vagy közvetett támogatás, mint például adókedvezmény, jobb feltételek biztosítása föld vásárlásához vagy bérléséhez, hitel nyújtása vagy garancia biztosítása banki hitelfelvételhez a szokásos piaci árnál jobb feltételek mellett stb.

Anaerob lebontás: Az a folyamat, amelynek révén szerves anyagokat, így például állati eredetű és élelmiszer-hulladékokat bontanak le, hogy biogázt és biotrágyát állítsanak elő.

Átvételi árak: Támogatási rendszer, amelynek keretében rögzített villamosenergia-árakat fizetnek ki a megújulóenergia-termelőknek az előállított és a villamosenergia-hálózatba betáplált villamos energia minden egysége után. Az átvételi árak kifizetését bizonyos időtartamra garantálják, amely gyakran az adott megújulóenergia-projekt gazdasági élettartamához kapcsolódik (rendszerint 10–25 év).

Átvételi felárak: Támogatási program, amelynek keretében a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiát jellemzően a villamosenergia-piacon értékesítik, és a termelők az általuk előállított villamos energia piaci árán túlmenő felárat kapnak. Az átvételi felár lehet rögzített (azaz a piaci áraktól független, állandó mértékű felár) vagy mozgó (azaz a piaci árak alakulásától függően változó mértékű felár).

Az energia mértékegységei

 • toe – tonna olajegyenérték; az egy tonna nyersolaj elégetésekor felszabaduló energia, hozzávetőlegesen 42 GJ;
  ktoe – ezer tonna olajegyenérték;
  Mtoe – millió tonna olajegyenérték;
 • kW – kilowatt;
 • MWh/kWh – mega-/kilowattóra.

Bioenergia: Biomasszából előállított energia.

Biogazdaság: A gazdaság azon részei, amelyek a föld és a tenger megújuló biológiai erőforrásait (növények, erdők, halak, állatok és mikroorganizmusok) használják fel élelmiszer, anyagok és energia előállítására.

Biomassza: A mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve) az erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint a hulladék, többek között a biológiai eredetű ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része.

CO2: Szén-dioxid.

DG: Az Európai Bizottság főigazgatósági szintű szervezeti egységei és szolgálatai.

DG AGRI: Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága.

DG CLIMA: Az Európai Bizottság Éghajlat-politikai Főigazgatósága.

DG ENER: Az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága.

DG ENV: Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága.

EEG: A németországi Erneuerbare-Energien-Gesetz (a megújuló energiaforrásokról szóló törvény).

Életciklus-értékelés: Többlépcsős eljárás, amely a termékek és szolgáltatások élettartam alatti környezeti hatásának kiszámítására irányul.

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB): Tanácsadó szerv, amely formális platformot biztosít az európai szociális és foglalkoztatási érdekcsoportok képviselői és mások számára, ahol kifejthetik az uniós kérdésekkel kapcsolatos álláspontjukat.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA): Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap célja az Unió vidéki területeinek támogatása abban, hogy megfeleljenek egy sor gazdasági, szociális és környezeti kihívásnak.

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): Az Európai Regionális Fejlesztési Alap célja az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi kohéziónak a főbb regionális egyenlőtlenségek kiigazításával történő megerősítése. Ennek érdekében infrastrukturális és munkahelyteremtő termelő beruházásokra nyújt pénzügyi támogatást, elsősorban vállalkozásoknak.

Európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok): Az Európai strukturális és beruházási alapokhoz öt különálló alap tartozik, amelyek célja, hogy a hét évre meghatározott többéves pénzügyi keret szakpolitikai keretein belül csökkentsék a regionális egyenlőtlenségeket az Unió egész területén. Az öt alap a következő: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), Európai Szociális Alap (ESZA), Kohéziós Alap (KA), Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA).

Fenntarthatósági kritériumok: A megújulóenergia-irányelvben és a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslatban a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a biomassza-tüzelőanyagok tekintetében a bioenergia környezeti fenntarthatóságának biztosítása céljából meghatározott kritériumok készlete, amelyek a földhasználati és erdőgazdálkodási gyakorlatokra, az üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarításokra és az energetikai átalakítás hatékonyságára vonatkoznak.

Földhasználat, földhasználat-megváltoztatás és erdőgazdálkodás (LULUCF): Az üvegházhatású gázok nyilvántartásának egyik ágazata, amely a közvetlen emberi beavatkozás révén megvalósuló földhasználatból, földhasználat-megváltoztatásból és erdőgazdálkodási tevékenységekből eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat és -abszorpciót fedi. Más gazdasági ágazatokhoz hasonlóan a földhasználat, földhasználat-megváltoztatás és erdőgazdálkodás is hatással van a globális szénkörforgásra. A földhasználat, földhasználat-megváltoztatás és erdőgazdálkodás részét képező tevékenységek növelhetik vagy csökkenthetik a légkörben az üvegházhatású gázok mennyiségét, és vagy negatív (pl. erdőirtás), vagy pozitív módon (pl. erdőtelepítés és újraerdősítés) befolyásolhatják az éghajlatváltozást.

Háromoldalú egyeztetés: Jogalkotási javaslatokról folytatott háromoldalú megbeszélések a Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság képviselői között. E találkozók célja, hogy megállapodás szülessen a Tanács és a Parlament számára egyaránt elfogadható módosítási csomagról. Az Európai Bizottság közvetítőként eljárva igyekszik megkönnyíteni, hogy a társjogalkotók megállapodásra jussanak.

Horizont 2020: Az Unió 2014–2020-as kutatási és innovációs programja.

Kiemelt területek: Az Európai Unió hat prioritást azonosított a vidékfejlesztés terén. A prioritások 18 „kiemelt területre” tagolódnak, így részletesebben kifejezhetők az egyes prioritások céljai és a programozás is könnyebb.

Kkv: Kis- és középvállalkozások.

Közös agrárpolitika (KAP): Azoknak a jogszabályoknak és gyakorlatoknak az összessége, amelyeket az Európai Unió a közös, egységesített agrár- és vidékfejlesztési politika biztosítása érdekében alkalmaz.

Közös monitoring- és értékelési keret (CMEF): Uniós szintű monitoring- és értékelési keretrendszer a vidékfejlesztésben a 2007–2013-as programozási időszakban. A 2014–2020-as programozási időszakban a KAP mindkét pillére (EMVA és EMGA) a keretrendszerhez tartozik.

Közös monitoring- és értékelési keret (CMES): A CMEF része; a vidékfejlesztéshez (a KAP II pillére) kapcsolódó szabályok és eljárások.

Közvetett földhasználat-változás (ILUC): A művelési ág megváltoztatása a mezőgazdasági termelés áthelyezése miatt, azaz a meglévő mezőgazdasági terület energianövények – például kukorica, elefántfű vagy energiafűz – termesztésére való átállítása, amely miatt az élelmiszerek és takarmányok előállításához korábban nem mezőgazdasági művelésű területeket, pl. erdőket, gyepterületeket, tőzeglápokat, vizes élőhelyeket és más, szén-dioxid-gazdag ökoszisztémákat vonnak művelésbe. E területtípusok szántófölddé való átminősítése révén növekedhet a CO2-kibocsátás.

Kvótakötelezettség: A megújuló energiaforrások minimális aránya a villamos energiát szolgáltató közművek, villamosenergia-ellátó vállalatok vagy olykor a nagy villamosenergia-fogyasztók energiaszerkezetén belül, amelyet a nemzeti, regionális vagy helyi kormányzatok határoznak meg.

LEADER: Közösségvezérelt helyi fejlesztési módszer, amely a vidéki közösségek helyi köz-magán társulások (helyi akciócsoportok) révén történő mozgósítására és fejlesztésére szolgál. A kifejezés egy francia betűszó (Liaison Entre Actions de Développement de lʼEconomie Rurale), amelynek jelentése „A vidéki gazdaság fejlesztését célzó fellépések közötti kapcsolatok”.

LIFE: A „L’Instrument Financier pour l’Environnement” francia kifejezés rövidítése. Az Unióban megvalósított környezetvédelmi, természetvédelmi és éghajlat-politikai projektek támogatására szolgáló uniós pénzügyi eszköz.

Megújuló energia: Az egy emberöltő alatt természetes módon újratermelődő megújuló forrásokból – így például napfényből, szélből, biomasszából és geotermikus hőből – nyert energia.

Megújulóenergia-irányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

Megújulóenergia-közösségek: Olyan kkv vagy nonprofit szervezet, amelynek tulajdonosai vagy tagjai együttműködnek a megújuló energiaforrásokból származó energia előállításában, elosztásában, tárolásában és szállításában.

NREAP: A megújulóenergia-irányelv 4. cikke szerinti megújuló energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervek.

Partnerségi megállapodás: A tagállamok által partnerek bevonásával elkészített dokumentum, amely az európai strukturális és beruházási alapok eredményes és hatékony felhasználása tekintetében meghatározza a tagállam stratégiáját, prioritásait és mechanizmusait. Az Európai Bizottság értékelést és a tagállammal folytatott párbeszédet követően hagyja jóvá.

Programozási időszak: A vidékfejlesztési politika végrehajtási időszaka, amely egybeesik az Unió többéves pénzügyi keretével. A jelenlegi 2014–2020-as programozási időszak a 2007–2013-as programozási időszakot követi.

PV: Fotovoltaikus.

SWOT-elemzés (GYELV elemzés): A valamely szervezetet vagy régiót érintő gyengeségek, erősségek, lehetőségek és veszélyek azonosítására szolgáló, vidékfejlesztési programban használt módszer.

Szénlábnyom: Bármely termék vagy tevékenység életciklusa alatt a légkörbe kibocsátott üvegházhatású gázok mennyisége, amelyet szén-dioxid-egyenértékben (CO2-egyenérték) fejeznek ki.

Távfűtés vagy távhűtés: A gőz, melegvíz vagy hűtött folyadékok formájában egy központi termelési egységből hálózaton keresztül több épület vagy telek számára szolgáltatott, helyiség vagy folyamat fűtésére vagy hűtésére használt hőenergia.

Termelő-fogyasztó (saját megújulóenergia-fogyasztó): Aktív fogyasztó, aki a saját helyiségeiben előállított megújuló villamos energiát fogyaszt, valamint tárolhat és értékesíthet, ideértve a társasházakat, kereskedelmi vagy megosztott szolgáltatási helyszíneket és a zárt elosztórendszereket, feltéve hogy – a nem háztartási jellegű saját megújulóenergia-fogyasztók esetében – e tevékenységek nem a fogyasztó elsődleges kereskedelmi vagy szakmai tevékenységei.

Többéves pénzügyi keret (TPK): Az Unió többéves kiadási terve, amely pénzügyileg leképezi szakpolitikai prioritásait. Hétéves időszakot ölel fel.

Üvegházhatású gázok (ÜHG): A Föld légkörében takaróként ható gázok, amelyek csapdába ejtik a hőt, és az ún. „üvegházhatás” révén felmelegítik a Föld felszínét. A fő üvegházhatású gázok a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O) és a fluortartalmú üvegházhatású gázok (a fluorozott szénhidrogének, a perfluorozott vegyületek, az SF6 és az NF3).

Vidékfejlesztési program: Az uniós vidékfejlesztési politika regionális vagy tagállami szintű végrehajtásának megtervezését és nyomon követését szolgáló, a tagállam vagy régió által elkészített és az Európai Bizottság által jóváhagyott dokumentum.

Zöld bizonyítvány: Olyan átruházható tanúsítvány, amely azt bizonyítja, hogy bizonyos energiát megújuló energiaforrások felhasználásával állítottak elő.

5C. kiemelt terület: „Megújuló energia” kiemelt terület: célkitűzések széles körét öleli fel, amelyek között szerepel a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának megkönnyítése.

Végjegyzetek

1 A bioenergia a biomasszából előállított energia. A biomassza a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve) az erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból – többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint a hulladék, többek között a biológiai eredetű ipari és települési hulladék biológiailag lebontható része.

2 A megújulóenergia-irányelv 2. cikkének a) pontja a következőképpen határozza meg a megújuló energiát: „a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia: szél-, nap-, légtermikus, geotermikus, hidrotermikus, valamint az óceánból nyert energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok és biogázok energiája”.

3 Eurostat, Simplified energy balances – annual data [nrg_100a] (Egyszerűsített energiamérlegek – éves adatok [nrg_100a]), utolsó frissítés: 2017.6.8. (http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database).

4 Eurostat, Agri-environmental indicator – renewable energy production (Agrár-környezetvédelmi mutató – megújulóenergia-termelés). 2013. márciusi adatok (A cikk tervezett frissítése: 2018. december) (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production).

5 A Bizottság 2008 januárjában nyújtotta be a javaslatot, amelyet a Parlament 2008 decemberében, a Tanács pedig 2009 áprilisában fogadott el; a részleteket lásd: EURLex – 2008/0016/COD eljárás http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX:32009L0028&qid=1464183881140

6 A megújulóenergia-irányelv 3. cikkének (1) bekezdése.

7 A megújulóenergia-irányelv I. melléklete.

8 A megújulóenergia-irányelv 22. és 23. cikke.

9 Az Európai Tanács 2014. október 23–24-i következtetései (EUCO 169/14, 2014. október 24.).

10 A Bizottság 2017. február 23-i COM(2016) 767 final/2 közleménye – A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatásáról szóló irányelvre irányuló javaslat.

11 A Bizottság 2016. november 30-i COM(2016) 759 final közleménye – Az energiaunió irányításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition).

12 Eurostat, Energiatermelés és -import (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports).

13 A Bizottság 2017. február 1-jei COM(2017) 57 final közleménye – Eredményjelentés a megújuló energiákról, 4. és 9. o.

14 Herczeg, M., 2012: Renewable energy support schemes in Europe (A megújuló energiával kapcsolatos támogatási programok Európában), Copenhagen Resource Institute és Climate Policy Info Hub, Renewable Energy Support Policies in Europe (A megújuló energiát támogató szakpolitikák Európában) (http://climatepolicyinfohub.eu/renewable-energy-support-policies-europe).

15 FREE – Future of Rural Energy in Europe finanszírozási eszköz (http://www.rural-energy.eu/en_GB/funding#.V0gVvU1f2Hv) és Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetsége, Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Climate & Energy Actions (2014–2020) (Gyors referencia-útmutató – A helyi éghajlat- és energiapolitikai fellépések finanszírozásának lehetőségei), Brüsszel, 2016 (http://www.covenantofmayors.eu/support/funding-instruments_en.html).

16 Ecofys: Subsidies and costs of EU energy (Az uniós energia támogatásai és költségei), 2014 (http://ec.europa.eu/energy/en/content/final-report-ecofys).

17 Lásd: a megújulóenergia-irányelv (1) preambulumbekezdése és a II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat (2) preambulumbekezdése.

18 A Tanács 2006. február 20-i 2006/144/EK határozata a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007–2013-as programozási időszak) (HL L 55., 2006.2.25., 20. o.), amelyet a 2009. január 19-i 2009/61/EK tanácsi határozat (HL L 30., 2009.1.31., 112. o.) módosított. Lásd: a 3.1., a 3.2., a 3.3. és a 3.4a. szakasz.

19 Lásd: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.) (22) és (23) preambulumbekezdése.

20 A többi „új kihívás” a következő volt: éghajlatváltozás, vízgazdálkodás, biológiai sokféleség, a tejágazat szerkezetátalakítása és a szélessávú internet elterjesztése.

21 A Bizottság 2010. március 3-i COM(2010) 2020 final közleménye – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája.

22 Lásd: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 487. o.) 5. cikke.

23 OECD, Linking Renewable Energy to Rural Development (A megújuló energia összekapcsolása a vidékfejlesztéssel), OECD Publishing, 2012, (http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en).

24 OECD, Linking Renewable Energy to Rural Development (A megújuló energia összekapcsolása a vidékfejlesztéssel), OECD Publishing, 2012, (http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en).

Revitalisation of local economy by development of renewable energy: good practices and case studies (REvLOCAL) for the IEA-RETD (A helyi gazdaság felélénkítése a megújuló energia fejlesztésével: helyes gyakorlatok és esettanulmányok (REvLOCAL) az IEA-RETD számára) (http://iea-retd.org/archives/publications/revlocal).

AGRI-2010-EVAL-03 – Pedroli, B., Langeveld, H. et al., Impacts of Renewable Energy on European Farmers – Creating Benefits for Farmers and Society (A megújuló energia hatása az európai gazdálkodókra – Hasznok teremtése a gazdálkodók és a társadalom számára). Zárójelentés az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága számára, 2011.12.5. (https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_en).

A Bizottság 2016. november 30-i SWD(2016) 416 final dokumentuma – REFIT evaluation of the Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council (A 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv REFIT-értékelése), 54. o. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52 016SC0416).

25 OECD, Linking Renewable Energy to Rural Development (A megújuló energia összekapcsolása a vidékfejlesztéssel), OECD Publishing, 2012, 18–19. o. (http://dx.doi.org/10.1787/9789264180444-en).

26 A Nordregio 2017:3-as szakpolitikai tájékoztatója, Bioenergy and rural development in Europe: Policy recommendations from the TRIBORN research and stakeholder consultations, 2014–17 (Bioenergia és vidékfejlesztés Európában: Szakpolitikai ajánlások a TRIBORN kutatás és érdekelt felekkel folytatott egyeztetések nyomán, 2014–2017) (http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2017/Bioenergy-and-rural-development-in-Europe-Policy-recommendations-from-the-TRIBORN-research-and-stakeholder-consultations-2014–17/).

27 AGRI-2010-EVAL-03 – Pedroli, B., Langeveld, H. et al., Impacts of Renewable Energy on European Farmers – Creating Benefits for Farmers and Society (A megújuló energia hatása az európai gazdálkodókra – Hasznok teremtése a gazdálkodók és a társadalom számára). Zárójelentés az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága számára, 2011.12.5. (https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/renewable-energy-impacts_en).

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) véleménye a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016) 767 final - 2016–382-COD], 2.9. bekezdés (https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016–06 926–00–00-ac-tra-en.docx).

28 Európai Bizottság, Cork 2.0 Nyilatkozat: Jobb életminőség a vidéki területeken (http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_en.pdf).

29 DEFRA, Rural proofing – Practical guidance to assess impacts of policies on rural areas (A vidéki térségek szempontjainak figyelembevétele. Gyakorlati útmutató a szakpolitikák vidéki területekre gyakorolt hatásainak értékeléséhez), 2017. március (https://www.gov.uk/government/publications/rural-proofing).

30 A Bizottság 2016. november 30-i COM(2016) 759 final közleménye – Az energiaunió irányításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition).

31 A II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat 21. és 22. cikke.

32 Így például mezőgazdasági növények (pl. repcemag, kukorica, energianád [miscanthus]), mezőgazdasági termelésből származó hulladék, trágya és fa (pl. gömbfa, metszésből vagy ritkításból származó fa, fafeldolgozó iparágak hulladékai).

33 Köztük a lebegő részecskék (PM) és a benzo(a)pirén (BaP).

34 Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC), Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (Különjelentés a megújuló energiaforrásokról és az éghajlatváltozás mérsékléséről), 2011.

Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Opinion of the EEA Scientific Committee on Greenhouse Gas Accounting in Relation to Bioenergy (Az EEA tudományos bizottságának véleménye a bioenergiával kapcsolatban az üvegházhatású gázok elszámolásáról), 2011.9.15., 4. o.

Bioenergy and rural development in Europe: Policy recommendations from the TRIBORN research and stakeholder consultations, 2014–171 (Bioenergia és vidékfejlesztés Európában: Szakpolitikai ajánlások a TRIBORN kutatás és érdekelt felekkel folytatott egyeztetések nyomán), a Nordregio 2017 májusában közzétett, 2017:3. sz. szakpolitikai tájékoztatója, 5. o.

Európai Környezetvédelmi Ügynökség, Air quality in Europe — 2016 report (Levegőminőség Európában. 2016-os jelentés), 2016.

European Academies’ Science Advisory Council, Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests (Multifunkcionalitás és fenntarthatóság az Európai Unió erdeiben), 2017.

Searchinger, T.D.; Beringer, T. és Strong, A., Does the world have low-carbon bioenergy potential from the dedicated use of land? (Van-e a világnak lehetősége arra, hogy a földterületek célzott felhasználása révén alacsony szén-dioxid-kibocsátású bioenergiához jusson?), 2017.

Brack, D., Woody Biomass for Power and Heat Impacts on the Global Climate (Az energia- és hőtermelésre használt faalapú biomassza hatása a világ éghajlatára), Chatham House, 2017.2.23.

Válasz a Chatham House Woody Biomass for Power and Heat: Impacts on the Global Climate című jelentésére, 2017.3.13.

35 A kockázatok azonosítása főként a következő bizottsági dokumentumok alapján történt:

 • A Bizottság 2014. július 28-i SWD(2014) 259 final dokumentuma – State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass used for electricity, heating and cooling in the EU (Az Unióban villamos energia előállítására, fűtésre és hűtésre használt szilárd és légnemű biomassza fenntarthatóságának helyzete).
 • A Bizottság 2016. november 30-i SWD(2016) 418 final dokumentuma, Impact assessment: Sustainability of Bioenergy. Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) (Hatásvizsgálat: a bioenergia fenntarthatósága. A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatot kísérő dokumentum).

E folyamatot más tudományos tanulmányok és szakpolitikai dokumentumok átvizsgálása egészítette ki.

36 A Bizottság 2016. november 30-i SWD(2016) 418 final dokumentuma, Impact assessment: Sustainability of Bioenergy. Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast) (Hatásvizsgálat: a bioenergia fenntarthatósága. A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatot kísérő dokumentum).

37 Schaubach, K., Lauer, M., Bioenergy Development in Germany and implications of the 2017 Renewable Energy Act (A bioenergia fejlesztése Németországban és a megújuló energiáról szóló 2017-es törvény következményei), Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2017.4.4.

38 ADEME, Benchmark des stratégies européennes des filières de production et de valorisation de biogaz, 2014. október.

39 A Szövetségi Élelmezésügyi, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium mezőgazdasági politikával foglalkozó tudományos tanácsadó testülete (http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Ministry/Biogas-EEG.pdf).

40 Decreto ministeriale 6 luglio 2012 – Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (A 2012. július 6-i miniszteri rendelet: A megújuló, nem fotovoltaikus villamosenergia-termelés ösztönzői); lásd: az Eurobserv’ER biogáz barométere, 2014 (https://www.eurobserv-er.org/biogas-barometer-2014).

41 A megújulóenergia-irányelv és a 98/70/EK irányelvet módosító, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (az „üzemanyag-minőségi irányelv”) (HL L 140., 2009.6.5., 88. o.). 2015-ben módosították ezen irányelveket, hogy kezeljék a földhasználat közvetett megváltozásának problémáját, amelyet az élelmiszer-alapú bioüzemanyagok előállítása okoz.

42 Az Európai Számvevőszék „A fenntartható bioüzemanyagok tanúsítására szolgáló uniós rendszer” című 18/2016. sz. különjelentése, 10. és 11. bekezdés (http://eca.europa.eu).

43 A 2016. november 30-án közzétett II. megújulóenergia-irányelvre irányuló javaslat, a 2017. február 23-i helyesbítéssel.

44 AEBIOM, Statistical report 2016 (2016-os statisztikai jelentés), 121. és 147. o. (számított érték).

45 Európai Bizottság (SFC), 2017. október 12.

46 Uo.

47 Uo.

48 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.) 27. cikkének (1) bekezdése.

49 Az Európai Számvevőszék „Vidékfejlesztési programozás: egyszerűsítésre és eredményközpontúbb megközelítésre van szükség” című 16/2017. sz. különjelentése, 25–29. bekezdés (http://eca.europa.eu).

50 Az EMVA keretében megvalósított erdészeti intézkedések az erdőgazdálkodás különböző szempontjait érintik (céljuk általánosságban a fenntartható erdőgazdálkodás és az erdő multifunkcionális szerepének előmozdítása), valamint mezőgazdasági és erdőkkel kapcsolatos tevékenységekkel függenek össze. Az erdők jelentik a biomassza egyik fő forrását, amely a vidéki területeken a megújuló energia egyik legfontosabb típusa. Az erdészeti intézkedések egyebek mellett a faalapú energia előállítását és értékesítését könnyítik meg. Ezért a megújuló energia előállítása szempontjából hatásuk csak részleges.

51 Valamennyi felkeresett tagállam, Litvánia kivételével.

52 Az Európai Számvevőszék „Jó eredményeket ért-e el a kohéziós politikához rendelt forrásokból a megújulóenergia-termeléshez nyújtott támogatás?” című 6/2014. sz. különjelentése, 28. és 29. bekezdés (http:/eca.europa.eu).

53 Az Európai Számvevőszék 16/2017. sz. különjelentése, 89–92. bekezdés.

54 A Bizottság 2017 májusában megerősítette, hogy a következő három tagállam utólagos értékelése még mindig nem készült el: Bulgária, Románia és Spanyolország (Galícia).

55 A CMES-t az 1305/2013/EU rendelet 67. és 68. cikke és a 808/2014/EU rendelet 14. cikke és IV., V. és VI. melléklete hozta létre, és a 2007–2013-as programozási időszakban felváltja a CMEF-et.

56 Dánia, az Egyesült Királyság (Skócia), Észtország, Litvánia, Németország (Észak-Rajna-Vesztfália), Olaszország (Szicília, Valle d’Aosta), valamint Spanyolország (nemzeti, Katalónia és Murcia).

57 Az Európai Számvevőszék 16/2017. sz. különjelentése, 50. és 51. bekezdés.

58 Az Európai Számvevőszék 16/2017. sz. különjelentése, 23. és 24. bekezdés.

59 Lásd: az 1305/2013/EU rendelet 49. cikke.

60 DG AGRI: Draft guidelines on eligibility conditions and selection criteria for the programming period 2014–2020 (A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság iránymutatás-tervezete a 2014–2020-as programozási időszak támogathatósági feltételeiről és kiválasztási kritériumairól), 2014. március.

61 Bulgária kivételével valamennyi felkeresett tagállam releváns kritériumokat alkalmazott.

62 DG ENER, Mid-term evaluation of the Renewable Energy Directive for the European Commission (A megújulóenergia-irányelv félidős értékelése az Európai Bizottság számára), 2015. április, 38. o.

63 T16: összes megújulóenergia-termelési beruházás; R15: a támogatott projektek keretében termelt megújuló energia.

64 16/2017. sz. különjelentés, 3. és 4. ajánlás.

65 Európai Bizottság, Draft guidelines on eligibility conditions and selection criteria for the programming period 2014–-2020 and FAQs. (Iránymutatás-tervezet a 2014–2020-as programozási időszak támogathatósági feltételeiről és kiválasztási kritériumairól, valamint GYIK). Kiválasztási kritériumok (https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-selection-criteria-towards-more-performant-rd-policy_en).

66 A megújulóenergia-irányelv és a 2009/30/EK irányelv. 2015-ben módosították ezen irányelveket, hogy kezeljék a földhasználat közvetett megváltozásának problémáját, amelyet az élelmiszer-alapú bioüzemanyagok előállítása okoz.

67 A szilárd biomassza fogyasztására vonatkozó statisztikák szerint a lakossági fogyasztás (pellet nélkül) már önmagában is a teljes szilárdbiomassza-fogyasztás 39%-át teszi ki. Ehhez a számhoz hozzá kell még adni a „pellet” (szem előtt tartva, hogy az uniós fapellet-felhasználás 65%-a lakóépületek fűtését szolgálja) és az „egyéb szilárd bioüzemanyagok (fanyesedék, feketelúg stb. kisléptékű felhasználása)” felhasználásának azon részét, amelyre nem ipari létesítményekben kerül sor.

68 Uniós szinten nem ismert a szilárd biomasszát felhasználó erőművek (különösen a pelletet és egyéb szilárd bioüzemanyagokat [fanyesedék, feketelúg stb. kisléptékű felhasználása]) használó erőművek) száma, sem ezek mérete, de léteznek bizonyos adatok a fanyesedéket használó erőművekre vonatkozóan. A 20 MW feletti, fanyesedéket használó üzemek az AEBIOM 2016-os teljes jelentése szerint az ezen anyagot nyersanyagként felhasználó erőművek teljes számának 16%-át teszik ki; csak ezek fogyasztják el a fanyesedék-alapú biomassza 75%-át.

69 AEBIOM, Statistical report 2016 (2016-os statisztikai jelentés), 68. o. (számított érték).

70 Az Unióban működő biogázüzemek számára és kapacitására vonatkozóan nagyon kevés információ áll rendelkezésre. Az EBA 2016-os statisztikai jelentése (6. o.) szerint a mezőgazdasági alapanyagokkal működő erőművek elektromos kapacitása átlagosan 450 kW.

71 Az életciklus-értékelés a termékek és szolgáltatások környezeti vonatkozásainak a módszeres értékelésére szolgál, azok életciklusának valamennyi szakaszát felölelve. Az életciklus-értékelési módszerek sajnos nem képesek megfelelően jellemezni a földhasználati hatásokat.

72 A LULUCF betűszó jelentése földhasználat, földhasználat-megváltoztatás és erdőgazdálkodás; további magyarázat a glosszáriumban.

73 COM(2016) 479 final és SWD(2016) 249 final.

74 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_renewable_energy_production

75 Hatásvizsgálat, SWD(2016) 418 final.

76 A megújulóenergia-irányelv 17. cikkének (6) bekezdése, amely szerint a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók termelésére használt mezőgazdasági területre alkalmazni kell a kölcsönös megfeleltetési követelményeket. E követelmények egy része a talajvédelemmel, a talaj szervesanyag-tartalmának és szerkezetének fenntartásával, az élőhelyek pusztulásának elkerülésével és a vízgazdálkodással kapcsolatos.

77 AEBIOM, Statistical report 2016 (2016-os statisztikai jelentés), 121. és 147. o. (számított érték).

 

1 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bdc63bd-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0249&from=EN

Esemény Dátum
Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 10.11.2016
A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más ellenőrzött félnek) 13.11.2017
A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után 10.1.2018
A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven 7.2.2018

Az ellenőrző csoport

A számvevőszéki különjelentések egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákra és programokra, illetve irányítási területekre vonatkozó ellenőrzések eredményeit mutatják be. Annak érdekében, hogy ellenőrzései maximális hatást érjenek el, ezek megválasztásakor és megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését.

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a fenntartható természetierőforrás-gazdálkodásra szakosodott, Phil Wynn Owen számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara végezte. Az ellenőrzést Samo Jereb számvevőszéki tag vezette, Jerneja Vrabic a kabinet attaséja, Michael Bain ügyvezető, Ramona Bortnowschi, Els Brems és Klaus Stern, az elsődleges ellenőrzési csoport tagjai, valamint Roussalia Nikolova, Anžela Poliulianaitė, Maria Eulàlia Reverté i Casas, Frédéric Soblet, Pekka Ulander és Jolanta Žemailaitė ellenőrök támogatásával. Miroslava Chakalova-Siddy és Richard Moore a nyelvi támogatásban működött közre, a titkári feladatokat Terje Teppan-Niesen látta el.

Elérhetőség

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Telefon: +352 4398-1
Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2018

PDFISBN 978-92-872-9247-6ISSN 1977-5733doi:10.2865/9335QJ-AB-18-002-HU-N
HTMLISBN 978-92-872-9222-3ISSN 1977-5733doi:10.2865/126949QJ-AB-18-002-HU-Q

© Európai Unió, 2018

Az olyan fényképek és más anyagok felhasználásához vagy reprodukálásához, amelyek szerzői jogainak nem az Európai Unió a tulajdonosa, közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt kérni.

KAPCSOLATBA SZERETNE LÉPNI AZ EU-VAL?

Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást

 • az ingyenesen hívható telefonszámon:
  • 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak fel díjat a hívásért),
  • a rendes díjszabású telefonszámon: +32 22999696, vagy
 • e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

INFORMÁCIÓKAT KERES AZ EU-RÓL?

Online
Az Europa portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: http://europa.eu

Uniós kiadványok
Az EU Bookshopból uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: (https://publications.europa.eu/hu/web/general-publications/publications). Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától (lásd: http://europa.eu/contact).

Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1951-től megjelenő jogszabályai: http://eur-lex.europa.eu

Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp) uniós adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.