2018 Ο έλεγχος της ΕΕ
εν συντομία

Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων
του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
για το οικονομικό έτος 2018

Λίγα λόγια για το έγγραφο «2018 - Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία» Στο έγγραφο «2018 - Ο έλεγχος της ΕΕ εν συντομία» παρουσιάζονται συνοπτικά οι ετήσιες εκθέσεις μας για το 2018, οι οποίες αφορούν τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης και στις οποίες παραθέτουμε τη δήλωσή μας σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται. Στο έγγραφο αυτό παρατίθενται επίσης οι σημαντικότερες διαπιστώσεις μας όσον αφορά τα έσοδα και τους κύριους τομείς δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ και των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης, καθώς και οι διαπιστώσεις που αφορούν τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, τη χρήση των σχετικών με τις επιδόσεις πληροφοριών και τη συνέχεια που δόθηκε σε προηγούμενες συστάσεις μας.
Το πλήρες κείμενο των εκθέσεων είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.eca.europa.eu ή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ. Προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε διασφάλιση, επισημαίνουμε αδυναμίες, αναδεικνύουμε ορθές πρακτικές και παρέχουμε καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής και τους νομοθέτες της ΕΕ σχετικά με τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Μέσω του έργου μας, οι πολίτες της ΕΕ είναι ενήμεροι για το πώς δαπανώνται τα χρήματά τους.

Η παρούσα δημοσίευση είναι διαθέσιμη σε 23 γλώσσες, καθώς και στον ακόλουθο μορφότυπο:
PDF
PDF General Report

Πρόλογος του Προέδρου

Το ΕΕΣ, ως ο εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργάζεται με όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ προκειμένου να συμβάλει στη χρηστή και οικονομική διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ.

Φέτος, η ετήσια έκθεσή μας δημοσιεύεται σε μια σημαντική συγκυρία. Τον Μάιο εξελέγη το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Νοέμβριο πρόκειται να διοριστεί η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της για την περίοδο 2021‑2027. Στο έγγραφο «Σύντομες επισημάνσεις του ΕΕΣ» το οποίο εκδώσαμε στις αρχές του 2019 συνοψίζεται η συμβολή μας στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για την περίοδο δαπανών 2021‑2027. Με τη συμβολή αυτή επιδιώκουμε να συνδράμουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην πραγματοποίηση των αναγκαίων νομοθετικών αλλαγών, ώστε τα επόμενα χρόνια η διάθεση πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ να μπορεί να γίνεται κατά τρόπο ακόμη οικονομικότερο, αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο.

Στη φετινή δήλωση αξιοπιστίας καταλήγουμε, όπως και τα προηγούμενα έτη, στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ παρέχουν εύλογη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της ΕΕ. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα έσοδα της ΕΕ που υποβάλαμε σε έλεγχο δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα, διατυπώνουμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού. Ταυτόχρονα, διατυπώνουμε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί του 2018. Αυτό σημαίνει ότι τα σφάλματα που εντοπίσαμε στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας δεν ήταν διάχυτα και, ως εκ τούτου, δεν διαστρεβλώνουν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της ΕΕ. Από τις ελεγκτικές δοκιμασίες που διενεργήσαμε προκύπτει επίσης ότι το συνολικό επίπεδο των παρατυπιών στην εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ παρέμεινε εντός του εύρους τιμών που είχαν διαπιστωθεί για το 2016 και το 2017. Επιπλέον, όπως και τα δύο προηγούμενα έτη, σημαντικό μέρος των δαπανών που υποβάλαμε σε έλεγχο δεν περιείχε ουσιώδες σφάλμα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ παρουσιάζει διαρκή βελτίωση τα τελευταία χρόνια.

Χάρη στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πληροί πλέον υψηλά πρότυπα λογοδοσίας και διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των δημόσιων πόρων. Η επιτυχία αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να συνεχίσουν να εμπιστεύονται την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Ειδικότερα, πρέπει να εστιάσουμε από κοινού στους τομείς στους οποίους εξακολουθούν να υπάρχουν ιδιαίτερες αδυναμίες και όπου οι κίνδυνοι είναι ιδιαιτέρως υψηλοί. Για τον σκοπό αυτό, καλούμε όλα τα άλλα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως δε τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συνεργαστούν με το ΕΕΣ για την περαιτέρω ανάπτυξη και εναρμόνιση των μεθοδολογιών και των πρακτικών ελέγχου που εφαρμόζουμε.

Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αντιστοιχεί παρά στο 1 % περίπου του αθροίσματος των ακαθάριστων εθνικών εισοδημάτων όλων των κρατών μελών, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εν λόγω δαπάνες της ΕΕ όχι απλώς να συμμορφώνονται με τους κανόνες, αλλά και να αποφέρουν αποτελέσματα.

Klaus-Heiner LEHNE
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Συνολικά αποτελέσματα

Βασικές διαπιστώσεις

Σύνοψη της δήλωσης αξιοπιστίας για το οικονομικό έτος 2018

Το ΕΕΣ διατυπώνει γνώμη χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018.

Τα έσοδα για το 2018 ήταν νόμιμα και κανονικά και δεν περιείχαν ουσιώδες σφάλμα.

Διατυπώνουμε γνώμη με επιφύλαξη όσον αφορά τις δαπάνες για το οικονομικό έτος 2018.

 • Συνολικά, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2018 ήταν 2,6 %, ποσοστό που βρίσκεται εντός του εύρους τιμών των εκτιμήσεων σφάλματος όσον αφορά τα δύο τελευταία έτη. Για το ήμισυ περίπου των δαπανών, οι πληρωμές πραγματοποιούνται κυρίως βάσει δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι πληρωμές προς δικαιούχους πραγματοποιούνται επειδή πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Για το συγκεκριμένο είδος δαπανών, εκτιμούμε ότι το πιθανότερο επίπεδο σφάλματος είναι χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας του 2 %.
 • Φέτος, για τρίτο συνεχή χρόνο, διατυπώνουμε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τις πληρωμές, ενώ έως το έτος 2015 διατυπώναμε αρνητική γνώμη.
 • Οι πληροφορίες σχετικά με την κανονικότητα που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίοτε διαφέρουν από τις δικές μας διαπιστώσεις. Η εκτίμησή της για τα επίπεδα σφάλματος προσεγγίζει τις δικές μας εκτιμήσεις για τους τομείς «Ανταγωνιστικότητα» και «Φυσικοί πόροι» και είναι χαμηλότερη από τη δική μας για τον τομέα «Συνοχή».
 • Το 2018 καταγράφηκε σημαντική αύξηση των αιτήσεων πληρωμής από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Ταυτόχρονα, κατά το πέμπτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της περιόδου 2014‑2020, η απορρόφηση των ΕΔΕΤ εξακολούθησε να είναι βραδύτερη από την προβλεπόμενη. Το γεγονός αυτό συνέτεινε στην αύξηση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ.
 • Βάσει της ανάλυσης που διενεργήσαμε επί επιλεγμένων προγραμμάτων, τα οποία καλύπτουν το 97 % του δημοσιονομικού προγραμματισμού για το ΠΔΠ της περιόδου 2014‑2020, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται, επί του παρόντος, για τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν παρέχουν πάντοτε αξιόπιστη εικόνα της πραγματικής προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων πολιτικής.
 • Στο πλαίσιο της φετινής παρακολούθησης της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις μας καλύψαμε 184 συστάσεις τις οποίες διατυπώσαμε στις 25 ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύσαμε το 2015. Έκτοτε, η Επιτροπή υλοποίησε το 75 % των συστάσεών μας πλήρως ή ως επί το πλείστον.
 • Αναφέρουμε στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OLAF) όλες τις περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης που εντοπίζουμε στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας. Το 2018 κοινοποιήσαμε στην OLAF εννέα τέτοιες περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης.

Το πλήρες κείμενο των ετήσιων εκθέσεών μας σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από το όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2018 είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).

Τι ελέγξαμε

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018 σε αριθμούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων. Η περίοδος του τρέχοντος ΠΔΠ καλύπτει τα έτη 2014 έως 2020. Η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των δαπανών του προϋπολογισμού αποτελεί πρωτίστως αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το 2018 οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν συνολικά σε 156,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,2 % των συνολικών δαπανών γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών της ΕΕ και στο 1,0 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ.

Από πού προέρχονται τα κεφάλαια αυτά;

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται με διάφορους τρόπους. Συνολικά, τα έσοδα ανέρχονται σε 159,3 δισεκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (105,0 δισεκατομμύρια ευρώ) καταβάλλεται από τα κράτη μέλη, κατ’ αναλογία προς το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά τους. Άλλες πηγές είναι ενδεικτικά οι τελωνειακοί δασμοί (20,2 δισεκατομμύρια ευρώ), η συνεισφορά που βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας που εισπράττουν τα κράτη μέλη (17,1 δισεκατομμύρια ευρώ) και, παραδείγματος χάριν, οι εισφορές και οι επιστροφές στο πλαίσιο συμφωνιών και προγραμμάτων της Ένωσης (17,0 δισεκατομμύρια ευρώ).

Σε τι δαπανώνται τα κεφάλαια αυτά;

Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ δαπανάται σε πολλούς και διάφορους τομείς. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται σκοπό έχουν την υποστήριξη ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως η γεωργία και η ανάπτυξη των αγροτικών και αστικών περιοχών, τα έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών, η έρευνα, η παροχή κατάρτισης σε ανέργους, η στήριξη προς χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ και η βοήθεια προς γειτονικές και αναπτυσσόμενες χώρες.

Περί τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού δαπανώνται στο πλαίσιο του συστήματος που είναι γνωστό ως «επιμερισμένη διαχείριση», βάσει του οποίου κάθε κράτος μέλος διανέμει τα κονδύλια και διαχειρίζεται τις δαπάνες σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία (όπως στην περίπτωση των δαπανών στους τομείς «Συνοχή» και «Φυσικοί πόροι»).

Δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Κάθε χρόνο διενεργούμε έλεγχο των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ, εξετάζοντας κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι, καθώς και κατά πόσον οι πράξεις εσόδων και δαπανών συμμορφώνονται με τους κανόνες που ισχύουν τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

Το έργο αυτό αποτελεί τη βάση για τη δήλωση αξιοπιστίας την οποία υποχρεούμαστε να παρέχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Εξετάζουμε τις δαπάνες τη στιγμή κατά την οποία οι τελικοί αποδέκτες των κονδυλίων της ΕΕ έχουν υλοποιήσει δραστηριότητες ή υποβληθεί σε έξοδα, καθώς και όταν η Επιτροπή εγκρίνει αυτές τις δαπάνες. Δεν εξετάσαμε τις προχρηματοδοτήσεις, πέραν όσων είχαν εκκαθαριστεί το 2018.

Ως εκ τούτου, η αξία του πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο για το 2018 ανήλθε σε 120,6 δισεκατομμύρια ευρώ (βλέπε γράφημα 1).

Γράφημα 1

Δαπάνες που ελέγξαμε το 2018

Φέτος, το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο (48 %) προερχόταν από τον τομέα «Φυσικοί πόροι», και ακολουθούσαν η «Συνοχή» (20 %) και η «Ανταγωνιστικότητα» (15 %).

Όπως και πέρυσι, εξετάσαμε τον τομέα «Συνοχή» βάσει των εργασιών άλλων ελεγκτών στα κράτη μέλη και της εποπτείας της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτές μας εξέτασαν και, στις περιπτώσεις που κρίθηκε αναγκαίο, επαναδιενήργησαν αυτές τις εργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του ελέγχου που εφαρμόζουμε, βλέπε κεφάλαιο με τίτλο «Γενικές πληροφορίες».

Τι διαπιστώσαμε

Οι λογαριασμοί της ΕΕ παρέχουν εύλογη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης

Οι λογαριασμοί της ΕΕ για το 2018 παρέχουν εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΕΕ, καθώς και των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στο τέλος του οικονομικού έτους, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα.

Ως εκ τούτου, είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών (ήτοι «να τους προσυπογράψουμε»), όπως άλλωστε κάθε χρόνο από το 2007 και εξής.

Τα έσοδα για το 2018 είναι νόμιμα και κανονικά

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα έσοδα δεν περιέχουν ουσιώδες σφάλμα. Επιπλέον, εξετάσαμε επιλεγμένα συστήματα όσον αφορά τα έσοδα και τα αξιολογήσαμε ως αποτελεσματικά στο σύνολό τους, με την εξαίρεση των βασικών εσωτερικών δικλίδων ελέγχου για τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ΠΙΠ) στην Επιτροπή και σε ορισμένα κράτη μέλη, οι οποίες διαπιστώσαμε ότι είχαν λειτουργήσει μόνον εν μέρει αποτελεσματικά.

Οι δαπάνες της ΕΕ είναι νόμιμες και κανονικές, εκτός από την απόδοση εξόδων

Ως σφάλμα ή παράτυπη πληρωμή νοείται το ποσό που δεν θα έπρεπε να έχει καταβληθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους ενωσιακούς ή/και τους εθνικούς κανόνες και, κατά συνέπεια, είτε δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό που επιδίωκαν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία είτε δεν συμμορφώνεται με συγκεκριμένους εθνικούς κανόνες του εκάστοτε κράτους μέλους. Διατυπώνουμε στατιστική εκτίμηση σχετικά με το επίπεδο σφάλματος, βασιζόμενοι στα ποσοτικώς προσδιορίσιμα (μετρήσιμα σε χρηματικούς όρους) σφάλματα που εντοπίσαμε μέσω των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβάλαμε δείγμα πράξεων από το σύνολο του ελεγχθέντος πληθυσμού δαπανών.

Όσον αφορά τις δαπάνες συνολικά, εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος κυμαίνεται μεταξύ 1,8 % και 3,4 %. Η κεντρική τιμή αυτού του εύρους τιμών, το λεγόμενο πιθανότερο ποσοστό σφάλματος, είναι 2,6 % (βλέπε γράφημα 2). έναντι 2,4 % το 2017 και 3,1 % το 2016.

Γράφημα 2

Εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ (2016-2018)

Σημ.:

Για την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος εφαρμόζουμε τυποποιημένες στατιστικές τεχνικές. Εκτιμούμε, με βαθμό εμπιστοσύνης 95 %, ότι το επίπεδο σφάλματος που περιέχει ο πληθυσμός βρίσκεται μεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου ορίου σφάλματος (για λεπτομερέστερα στοιχεία, βλέπε κεφάλαιο 1, παράρτημα 1.1, της ετήσιας έκθεσης για το 2018).

Ο τρόπος εκταμίευσης των κεφαλαίων της ΕΕ επηρεάζει τον κίνδυνο σφάλματος

Τα αποτελέσματα του ελέγχου μας για το 2018 επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις μας για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017, δηλαδή ότι ο τρόπος εκταμίευσης των δαπανών επηρεάζει τον κίνδυνο σφάλματος.

Τα σφάλματα περιορίζονταν κυρίως στις δαπάνες υψηλού κινδύνου, ήτοι στις περιπτώσεις που οι πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προορίζονται για την επιστροφή των εξόδων στα οποία είχαν προηγουμένως υποβληθεί οι δικαιούχοι. Οι εν λόγω επιστροφές μπορεί να υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες και σε πολύπλοκους όρους επιλεξιμότητας, οι οποίοι με τη σειρά τους ενδέχεται να οδηγήσουν σε σφάλματα. Αυτό το είδος δαπανών αντιστοιχούσε περίπου στο 51 % του πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο για το 2018 και το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος ήταν 4,5 %, έναντι 3,7 % το 2017 και 4,8 % το 2016.

Ταυτόχρονα, το εκτιμώμενο πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες χαμηλού κινδύνου (που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 49 % του πληθυσμού που υποβάλαμε σε έλεγχο και περιλαμβάνουν κυρίως πληρωμές βάσει δικαιωμάτων) ήταν χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας του 2 % (βλέπε γράφημα 3).

Γράφημα 3

Περί το ήμισυ των ελεγχθεισών δαπανών του 2018 δεν περιείχε ουσιώδη σφάλματα

Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το σφάλμα δεν είναι διάχυτο και ότι, με εξαίρεση τις δαπάνες υψηλού κινδύνου, οι πληρωμές του 2018 ήταν νόμιμες και κανονικές.

Τι είναι οι πληρωμές βάσει δικαιωμάτων και τι οι πληρωμές στο πλαίσιο συστημάτων απόδοσης εξόδων;

Δύο είναι τα χαρακτηριστικότερα είδη δαπανών της ΕΕ που περιέχουν διακριτούς τύπους κινδύνου:

 • Οι πληρωμές βάσει δικαιωμάτων, οι οποίες εξαρτώνται από την πλήρωση ορισμένων (λιγότερο περίπλοκων) προϋποθέσεων από τους δικαιούχους: σε αυτές περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, οι υποτροφίες σε φοιτητές και ερευνητές (στο πλαίσιο του τομέα «Ανταγωνιστικότητα»), οι άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς (στο πλαίσιο του τομέα «Φυσικοί πόροι») ή οι μισθοί και οι συντάξεις των υπαλλήλων της ΕΕ (στο πλαίσιο του τομέα «Διοίκηση»).
 • Η απόδοση εξόδων, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΕ αποδίδει (βάσει πολυπλοκότερων κανόνων) επιλέξιμα έξοδα για επιλέξιμες δραστηριότητες: στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν, παραδείγματος χάριν, ερευνητικά έργα (στο πλαίσιο του τομέα «Ανταγωνιστικότητα»), επενδύσεις στην περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη (στο πλαίσιο των τομέων «Συνοχή» και «Φυσικοί πόροι»), καθώς και έργα αναπτυξιακής βοήθειας (στο πλαίσιο του τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας»).

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών που ελέγξαμε (48 %) προερχόταν από τον τομέα «Φυσικοί πόροι». Οι «άμεσες ενισχύσεις», που συνίστανται κατά κύριο λόγο στην καταβολή άμεσων ενισχύσεων σε γεωργούς, αποτελούν το 72 % του τομέα αυτού και δεν περιείχαν ουσιώδες σφάλμα. Η «αγροτική ανάπτυξη, τα μέτρα στήριξης της αγοράς, το περιβάλλον, η δράση για το κλίμα και η αλιεία» είναι η άλλη συνιστώσα του τομέα «Φυσικοί πόροι». Ο τομέας «Συνοχή», η δεύτερη σε σειρά μεγέθους ομάδα δαπανών που ελέγξαμε (20 %), περιείχε ουσιώδες σφάλμα, κυρίως λόγω της επιστροφής μη επιλέξιμων εξόδων και παραβιάσεων των κανόνων της εσωτερικής αγοράς.

Το κατά την εκτίμησή μας επίπεδο σφάλματος για τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα» είναι χαμηλότερο από τα αντίστοιχα για το 2016 και το 2017, αλλά παραμένει σημαντικό. Φέτος διαπιστώσαμε τα περισσότερα σφάλματα στις δαπάνες για την έρευνα, τα οποία οφείλονταν κυρίως στη δήλωση εξόδων καθ' υπέρβαση των πραγματικών από τους δικαιούχους, όπως δαπανών προσωπικού και άλλων άμεσων δαπανών, γενικών εξόδων ή μη επιλέξιμων δαπανών υπεργολαβίας.

Ο τομέας «Διοίκηση» δεν περιείχε ουσιώδες σφάλμα. Το μεγαλύτερο μέρος των συγκεκριμένων δαπανών λαμβάνει τη μορφή μισθών, συντάξεων και επιδομάτων που καταβάλλονται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα της ΕΕ. 

Στο γράφημα 4 γίνεται σύγκριση των εκτιμώμενων επιπέδων σφάλματος στους διάφορους τομείς δαπανών μεταξύ 2016 και 2018. Περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα για τα έσοδα και για κάθε τομέα δαπανών παρατίθενται στο κεφάλαιο με τίτλο «Τα έσοδα και οι διάφοροι τομείς δαπανών αναλυτικότερα», καθώς και στα συναφή κεφάλαια της ετήσιας έκθεσης για το 2018.

Γράφημα 4

Σύγκριση των εκτιμώμενων επιπέδων σφάλματος στους διάφορους τομείς δαπανών της ΕΕ (2016-2018)

Σημ.:

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος βασίζεται στα προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα που εντοπίσαμε με τις εργασίες μας και, ειδικότερα, με τις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλαμε δείγμα πράξεων. Για την επιλογή του εν λόγω δείγματος και την εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος εφαρμόζουμε τυποποιημένες στατιστικές τεχνικές (βλέπε κεφάλαιο 1, παράρτημα 1.1, της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2018).

Σύγκριση της από μέρους της Επιτροπής εκτίμησης του επισφαλούς ποσού κατά την πληρωμή με τη δική μας εκτίμηση για το επίπεδο σφάλματος

Στο πλαίσιο της προσέγγισης βεβαίωσης για τη δήλωση αξιοπιστίας του Συνεδρίου, συγκρίναμε το κατά την εκτίμησή μας επίπεδο σφάλματος με την εκτίμηση της Επιτροπής όσον αφορά το επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή, το οποίο αντιπροσωπεύει την εκτίμησή της για το ποσό που, κατά τον χρόνο της πληρωμής, καταβλήθηκε κατά παράβαση των ισχυόντων κανόνων.

Κάθε γενική διεύθυνση (ΓΔ) της Επιτροπής καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει δήλωση του γενικού διευθυντή, με την οποία αυτός διαβεβαιώνει ότι τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση είναι ορθά και ότι οι πράξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του είναι νόμιμες και κανονικές. Όλες οι γενικές διευθύνσεις παρείχαν τις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τα επίπεδα σφάλματος. Για τους τομείς «Ανταγωνιστικότητα» και «Φυσικοί πόροι», οι εκτιμήσεις αυτές προσεγγίζουν την αντίστοιχη εκτίμηση του Συνεδρίου, ενώ για τον τομέα «Συνοχή» είναι χαμηλότερες.

Συνολικά, η από μέρους της Επιτροπής εκτίμηση του επισφαλούς ποσού κατά την πληρωμή είναι 1,7 % για το 2018. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από τη δική μας εκτίμηση για το ποσοστό σφάλματος, που κυμαίνεται μεταξύ 1,8 % και 3,4 %.

Αναφέραμε εννέα περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης στην OLAF

Η απάτη είναι πράξη δόλιας παραπλάνησης με σκοπό τον προσπορισμό οφέλους. Επομένως, η εκτίμησή μας για το επίπεδο σφάλματος στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν υποδηλώνει το μέγεθος της απάτης, της μη αποδοτικότητας ή της διασπάθισης πόρων. Αντιθέτως, συνιστά εκτίμηση των ποσών που δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, επειδή δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις.

Αναφέρουμε όλες τις περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης που εντοπίζουμε στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας στην OLAF, την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ. Επαφίεται στην OLAF να αποφασίσει αν θα διερευνήσει αυτές τις υποθέσεις και θα τους δώσει συνέχεια, συνεργαζόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, με τις εθνικές δικαστικές αρχές. Το 2018 κοινοποιήσαμε στην OLAF εννέα περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης (έναντι 13 το 2017).

Αυτές οι περιπτώσεις πιθανολογούμενης απάτης αφορούσαν την τεχνητή δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την είσπραξη χρηματοδότησης από την ΕΕ, τη δήλωση δαπανών που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και παρατυπίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις πιθανολογούμενης απάτης αφορούσαν διάφορες παρατυπίες.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις παρατίθενται στο κεφάλαιο 1 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2018. Το πλήρες κείμενο της ετήσιας έκθεσής μας είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).

Η δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση ενώπιον προκλήσεων

Σημαντική αύξηση των αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ

Το 2018, η ΕΕ χρησιμοποίησε σχεδόν εξ ολοκλήρου τόσο τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και τις πιστώσεις πληρωμών. Από τα 160,7 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν διαθέσιμα για αναλήψεις υποχρεώσεων, χρησιμοποιήθηκαν 159,9 δισεκατομμύρια ευρώ (99,5 %) και από τα 144,8 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν διαθέσιμα για πληρωμές, χρησιμοποιήθηκαν 142,7 δισεκατομμύρια ευρώ (98,6 %).

Το 2018, ο αριθμός των αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, που αντιστοιχούν περίπου στο 43 % του ΠΔΠ της περιόδου 2014‑2020, αυξήθηκε σημαντικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο σχετικά χαμηλό επίπεδο των αιτήσεων πληρωμής στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ που υπέβαλαν τα κράτη μέλη κατά τα πρώτα έτη των προγραμμάτων της περιόδου 2014‑2020.

Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ΕΔΕΤ είχαν επιπτώσεις στην εφαρμογή του ΠΔΠ

Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ΕΔΕΤ εξακολουθούν να έχουν επιπτώσεις στα τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ. Αιτήσεις πληρωμής σημαντικής αξίας έχουν καθυστερήσει και θα υποβληθούν τα προσεχή έτη. Η κατάσταση αυτή έχει ήδη επιπτώσεις στη χρήση των προχρηματοδοτήσεων και των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, ενώ δεν θα αφήσει ανεπηρέαστες και τις ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών κατά την έναρξη του επόμενου ΠΔΠ. Συνιστούμε στην Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη πίεση στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ της περιόδου 2021‑2027.

Η απορρόφηση των ΕΔΕΤ επιταχύνθηκε το 2018, πέμπτο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ. Στο τέλος του έτους, στα κράτη μέλη είχε καταβληθεί κατά μέσο όρο μόλις το 27,3 % των συνολικών κονδυλίων ολόκληρου του ΠΔΠ, σε σύγκριση με το 33,4 % που είχε καταβληθεί στο τέλος του 2011, αντίστοιχου έτους του προηγούμενου ΠΔΠ. Η χαμηλή απορρόφηση των ΕΔΕΤ έχει συντείνει στην αύξηση των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ.

Στο γράφημα 5 παρουσιάζονται οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων κάθε κράτους μέλους σε σχέση με τα ΕΔΕΤ, τόσο ως ποσό σε ευρώ όσο και ως ποσοστό των δαπανών γενικής κυβέρνησης εκάστου για το 2018.

Στην συνοπτική περιπτωσιολογική επισκόπηση του ΕΕΣ για τις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, επισημαίνουμε τους σημαντικούς κινδύνους που συνεπάγεται ενδεχομένως το υψηλό επίπεδο εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και παρουσιάζουμε πιθανές λύσεις.

Γράφημα 5

Εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων από τα ΕΔΕΤ στο τέλος του 2018

Η αύξηση των εγγυήσεων διευρύνει περαιτέρω το άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ

Οι εγγυήσεις που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της προσθήκης της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ). Συνολικά, στο τέλος του 2018, το πραγματικό άνοιγμα σε εγγυήσεις ανερχόταν σε 92,8 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει διεύρυνση του ανοίγματος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι ζημίες που αναμένει η Επιτροπή καλύπτονται από τα ταμεία εγγυήσεων, τα οποία το νέο ΠΔΠ θα συγχωνεύσει σε ένα κοινό ταμείο προβλέψεων.

Συνιστούμε στην Επιτροπή να εξασφαλίσει, μόλις συσταθεί το κοινό ταμείο εγγυήσεων, την αποτελεσματική διαχείριση και την επικαιροποιημένη παρακολούθηση του ανοίγματος του προϋπολογισμού της ΕΕ στις σχετικές εγγυήσεις, και να λάβει ως βάση του υπολογισμού του πραγματικού συντελεστή προβλέψεων μια συντηρητική μεθοδολογία βάσει αναγνωρισμένων ορθών πρακτικών.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής της ΕΕ, αλλά με διαφορετικές ρυθμίσεις περί λογοδοσίας

Ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Όμιλος ΕΤΕπ) χορηγεί δάνεια, εγγυήσεις και άλλες μορφές στήριξης σε μη κερδοσκοπική βάση, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Στο τέλος του 2018, το συνολικό άθροισμα των εκκρεμών δανείων που είχαν χορηγηθεί από τον Όμιλο ΕΤΕπ ανερχόταν σε 536 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 548 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017).

Ο Όμιλος ΕΤΕπ δεν είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ. Προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ειδική φύση του, διέπεται από διαφορετικές ρυθμίσεις διαχείρισης και διακυβέρνησης από αυτές που ισχύουν για τον υπόλοιπο προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τα χρηματοδοτικά μέσα και τις δημοσιονομικές εγγυήσεις που παρέχει ο Όμιλος ΕΤΕπ, και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το επόμενο ΠΔΠ.

Επί του παρόντος, η εντολή ελέγχου μας δεν καλύπτει τις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΤΕπ, οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αλλά εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους με αυτούς που αυτή επιδιώκει. Αυτό σημαίνει ότι το ΕΕΣ δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει πλήρη εικόνα της σχέσης μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΤΕπ και του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Στο ενημερωτικό έγγραφό μας σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ προτείναμε ότι θα έπρεπε επίσης να κληθούμε να ελέγχουμε τις εκτός ενωσιακού προϋπολογισμού πράξεις της ΕΤΕπ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρότασή μας στο ψήφισμά του σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2017.

Συνιστούμε στην Επιτροπή να διαθέτει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις εργασίες της σχετικά με τον έλεγχο του Ομίλου ΕΤΕπ και των δραστηριοτήτων του, αυξάνοντας παράλληλα τη διαφάνεια αυτών των δραστηριοτήτων.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις όσον αφορά τη δημοσιονομική και τη χρηματοοικονομική διαχείριση παρατίθενται στο κεφάλαιο 2 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2018. 

Χρειάζεται να ενισχυθεί η έμφαση στις επιδόσεις των δαπανών της ΕΕ

Κάθε χρόνο, αναλύουμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τις επιδόσεις, ήτοι τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος εκτελείται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη. Φέτος, εξετάσαμε συγκεκριμένα τους δείκτες επιδόσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ, τα σημαντικότερα αποτελέσματα των ελέγχων επιδόσεων που δημοσιεύσαμε στις αντίστοιχες ειδικές εκθέσεις το 2018 και την υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώσαμε σε ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν το 2015.

Οι δείκτες επιδόσεων μαρτυρούν σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τα επιτεύγματα και, γενικώς, μέτρια πρόοδο

Εξετάσαμε τις ποσοτικές πληροφορίες που παρέχουν οι δείκτες επιδόσεων. Για την ανάλυσή μας, επιλέξαμε 22 από τα 60 προγράμματα δαπανών. Ειδικότερα, επιλέξαμε τα τέσσερα προγράμματα με τις υψηλότερες προγραμματισμένες δαπάνες για κάθε τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της περιόδου 2014‑2020, καθώς και δύο προγράμματα ειδικών μηχανισμών. Τα 22 επιλεγέντα προγράμματα αντιστοιχούσαν στο 97 % του δημοσιονομικού προγραμματισμού της επταετούς περιόδου. Διαπιστώσαμε ότι οι δείκτες μαρτυρούν σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τα επιτεύγματα και, γενικώς, μέτρια πρόοδο. Η καθυστερημένη και αργή εκκίνηση των προγραμμάτων τόσο στον τομέα της συνοχής όσο και στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης ήταν ένας σοβαρός περιοριστικός παράγοντας.

Οι δείκτες δεν απέδιδαν πάντοτε αξιόπιστη εικόνα της προόδου που είχε όντως συντελεστεί

Από την ανάλυσή μας αποκαλύφθηκαν αδυναμίες στο πλαίσιο των δεικτών επιδόσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Πολλοί από τους επιλεγέντες δείκτες δεν ήταν κατάλληλοι, παραδείγματος χάριν, επειδή δεν μετρούσαν τα επιτεύγματα του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επειδή επικεντρώνονταν κυρίως στις εισροές και τις εκροές και όχι στα αποτελέσματα και στον αντίκτυπο. Επιπλέον, η πρόοδος δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί για πολλούς δείκτες, αλλά και όταν ήταν δυνατόν, τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανεπαρκούς ποιότητας. Όσον αφορά τις τιμές-στόχο, διαπιστώσαμε ότι ορισμένες από αυτές δεν είναι αρκούντως φιλόδοξες.

Διατυπώσαμε συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επιλογή των δεικτών, τον καθορισμό των τιμών-στόχου, την απόκτηση έγκαιρων πληροφοριών, καθώς και την αναφορά στοιχείων σχετικά με τα επιτεύγματα.

Το 2018 δημοσιεύθηκαν 35 ειδικές εκθέσεις που καλύπτουν διάφορους τομείς δαπανών της ΕΕ

Σύμφωνα με τη στρατηγική μας για την περίοδο 2018‑2020, εστιάζουμε ακόμη περισσότερο στην αξιολόγηση των επιδόσεων της δράσης της ΕΕ. Στις ειδικές εκθέσεις μας εξετάζουμε κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των επιλεγμένων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ, αν τα αποτελέσματα έχουν εξασφαλιστεί κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, καθώς και αν η χρηματοδότηση της ΕΕ έχει αποφέρει προστιθέμενη αξία –δηλαδή αν εξασφάλισε περισσότερα από όσα θα απέφεραν δράσεις που θα πραγματοποιούνταν αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο.

Στο γράφημα 6 παρατίθενται και οι 35 ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν το 2018.

Γράφημα 6

Ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν το 2018

Οι ειδικές εκθέσεις μας, οι οποίες καταρτίζονται κυρίως κατόπιν ελέγχων επιδόσεων, είναι διαθέσιμες σε 23 γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu).  

Η Επιτροπή υλοποιεί μεγάλο μέρος των συστάσεών μας

Κάθε χρόνο προβαίνουμε σε επισκόπηση των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνει η Επιτροπή σε συνέχεια των συστάσεών μας. Σύμφωνα με τη στρατηγική μας για την περίοδο 2018‑2020, θα παρακολουθούμε στο εξής τη συνέχεια που δίδεται σε όλες τις συστάσεις που διατυπώνουμε στο πλαίσιο των ελέγχων επιδόσεων που διενεργούμε και τις οποίες απευθύναμε στην Επιτροπή τρία χρόνια πριν.

Στο πλαίσιο της φετινής ανάλυσης της συνέχειας που δόθηκε στις συστάσεις μας καλύφθηκαν 184 συστάσεις που διατυπώσαμε στις 25 ειδικές εκθέσεις που δημοσιεύσαμε το 2015. Η Επιτροπή υλοποίησε το 76 % αυτών των συστάσεων πλήρως ή ως επί το πλείστον. Διαπιστώσαμε ότι 11 συστάσεις δεν είχαν υλοποιηθεί καθόλου (βλέπε γράφημα 7).

Γράφημα 7

Τα τρία τέταρτα των συστάσεων που διατυπώσαμε το 2015 έχουν υλοποιηθεί πλήρως ή ως επί το πλείστον

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις κύριες διαπιστώσεις όσον αφορά τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ παρατίθενται στο κεφάλαιο 3 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2018. 

Τα έσοδα και οι διάφοροι τομείς δαπανών αναλυτικότερα

Έσοδα

159,3 δισεκατομμύρια ευρώ

Τι ελέγξαμε

Ο έλεγχός μας κάλυψε το τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ που αναφέρεται στα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτούνται οι δαπάνες της. Εξετάσαμε ορισμένα από τα βασικά συστήματα δικλίδων ελέγχου που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των ιδίων πόρων, καθώς και δείγμα πράξεων εσόδων.

Οι συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός τους (ΑΕΕ) αντιστοιχούσαν στο 66 % των συνολικών εσόδων της ΕΕ το 2018, ενώ τα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) αντιστοιχούσαν στο 11 %. Οι συνεισφορές αυτές υπολογίζονται βάσει μακροοικονομικών στατιστικών στοιχείων και εκτιμήσεων που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (ΠΙΠ), συνιστάμενοι κυρίως σε δασμούς που εισπράττονται επί των εισαγωγών από τις αρχές των κρατών μελών για λογαριασμό της ΕΕ, συνεισέφεραν κατά επιπλέον 13 % στα έσοδα της ΕΕ. Το υπόλοιπο 10 % προήλθε από άλλες πηγές (π.χ. εισφορές και επιστροφές από συμφωνίες και προγράμματα της ΕΕ, τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα, καθώς και άλλα έσοδα).

Τι διαπιστώσαμε

Ελεγχθέν ποσό Περιέχει ουσιώδες σφάλμα;
159,3 δισεκατομμύρια ευρώ Όχι - Δεν περιείχε ουσιώδες σφάλμα το 2018 και το 2017
Προληπτικά και διορθωτικά μέτρα

Συνολικά, τα συστήματα που εξετάσαμε όσον αφορά τα έσοδα ήταν αποτελεσματικά, αλλά οι βασικές εσωτερικές δικλίδες ελέγχου για τους ΠΙΠ που αξιολογήσαμε στην Επιτροπή και σε ορισμένα κράτη μέλη είχαν λειτουργήσει μόνον εν μέρει αποτελεσματικά.

Διαπιστώσαμε ότι το σχέδιο επιθεώρησης της Επιτροπής δεν υποστηριζόταν επαρκώς από διαρθρωμένη και τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου. Αυτό επηρέασε τις επαληθεύσεις από μέρους της Επιτροπής των καταστάσεων ΠΙΠ των κρατών μελών. Εντοπίσαμε επίσης αδυναμίες στη διαχείριση των τελωνειακών δασμών από τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση των καταστάσεων ΠΙΠ, καθυστερήσεις στην είσπραξη των τελωνειακών οφειλών και την καθυστερημένη εγγραφή των εν λόγω οφειλών στο λογιστικό σύστημα.

Επιπλέον, σημειώσαμε ότι για τρίτο κατά σειρά έτος η Επιτροπή, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά με την ακρίβεια της αξίας των ΠΙΠ που εισπράχθηκαν, σε σχέση με την αποφυγή καταβολής τελωνειακών δασμών από ορισμένους εισαγωγείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών υπόδησης.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να εφαρμόσει μια περισσότερο συστηματοποιημένη και τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου στον προγραμματισμό των επιθεωρήσεών της σχετικά με τους ΠΙΠ, συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης της επικινδυνότητας κάθε κράτους μέλους, καθώς και των κινδύνων που αφορούν την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς·
 • να διευρύνει την εμβέλεια των μηνιαίων και τριμηνιαίων ελέγχων των καταστάσεων των ΠΙΠ, υποβάλλοντας σε διεξοδικότερη ανάλυση τις ασυνήθιστες μεταβολές, προκειμένου να διασφαλίζεται ταχεία αντίδραση σε πιθανές ανωμαλίες.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των εσόδων της ΕΕ παρατίθενται στο κεφάλαιο 4 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2018.

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Σύνολο: 21,4 δισεκατομμύρια ευρώ

Τι ελέγξαμε

Τα προγράμματα δαπανών στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης στην ΕΕ. Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο (7ο ΠΠ) και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και το πρόγραμμα Erasmus + για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο όγκο των δαπανών. Άλλα προγράμματα παρέχουν χρηματοδότηση για το διαστημικό πρόγραμμα Galileo (το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης της ΕΕ), για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), καθώς και για τον διεθνή θερμοπυρηνικό αντιδραστήρα.

Για το 2018, οι δαπάνες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στον τομέα αυτό ανέρχονταν σε 17,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού τελούσε υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής και έλαβε τη μορφή επιχορηγήσεων προς δικαιούχους από τον δημόσιο ή από τον ιδιωτικό τομέα, που συμμετέχουν σε έργα. Τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας αντιστοιχούσαν στο 45 % των δαπανών που υποβάλαμε σε έλεγχο το 2018.

Τι διαπιστώσαμε

Ελεγχθέν ποσό Περιέχει ουσιώδες σφάλμα; Εκτιμώμενο πιθανότερο επίπεδο σφάλματος
17,9 δισεκατομμύρια ευρώ Ναι 2,0 % (έναντι 4,2 % το 2017)

Το 2018, από τις 130 πράξεις που εξετάσαμε 54 (42 %) περιείχαν σφάλμα. Εκτιμούμε ότι το πιθανότερο επίπεδο σφάλματος είναι 2,0 %. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο του 2017, αλλά εξακολουθεί να θεωρείται σημαντικό.

Προληπτικά και διορθωτικά μέτρα

Όπως και τα προηγούμενα έτη, ο σοβαρότερος κίνδυνος για την κανονικότητα των πράξεων είναι η δήλωση μη επιλέξιμων δαπανών από τους δικαιούχους, οι οποίες δεν εντοπίζονται, ούτε διορθώνονται πριν από την απόδοσή τους από την Επιτροπή. Διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα σφάλματα σχετίζονταν με μη επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. έξοδα για μετακινήσεις και εξοπλισμό που δεν συνδέονταν με το έργο), δαπάνες προσωπικού που δεν πραγματοποιήθηκαν απευθείας για το έργο, καθώς και δαπάνες για μεγάλες ερευνητικές υποδομές τις οποίες δήλωσαν εσφαλμένα οι δικαιούχοι.

Παράδειγμα – πολλαπλά σφάλματα σε μία αίτηση

Μια μικρή εταιρεία δραστηριοποιούμενη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που συμμετείχε για πρώτη φορά σε έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ δήλωσε 1,1 εκατομμύρια ευρώ ως δαπάνες προσωπικού, υπεργολαβίας, καθώς και λοιπά έξοδα. Η μεγάλη πλειονότητα των επιμέρους στοιχείων κόστους που εξετάσαμε περιείχε σφάλματα. Συγκεκριμένα, ο δικαιούχος δεν χρησιμοποίησε κάποια μέθοδο για τον υπολογισμό των δαπανών προσωπικού σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων 2020».

Η Επιτροπή είχε εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα με άμεσο αντίκτυπο σε τέσσερις από τις 130 εξετασθείσες πράξεις. Εάν δεν είχαν εφαρμοστεί τα μέτρα αυτά, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν υψηλότερο κατά 0,1 εκατοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, ήταν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την πρόληψη, ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση οκτώ άλλων περιπτώσεις σφαλμάτων τις οποίες διαπιστώσαμε, και ποσοτικοποιήσαμε. Εάν οι εν λόγω πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» θα ήταν χαμηλότερο κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες και, επομένως, κάτω του ορίου σημαντικότητας.

«Ορίζων 2020» και Erasmus+

Έχουμε ήδη επισημάνει στο παρελθόν ότι οι κανόνες χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι απλούστεροι από εκείνους του 7ου ΠΠ που προηγήθηκε. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώνουν κεφαλαιοποιημένες και λειτουργικές δαπάνες για τις μεγάλες ερευνητικές υποδομές, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και αφού πρώτα λάβουν θετική εκ των προτέρων αξιολόγηση από την Επιτροπή ως προς τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό του κόστους. Ωστόσο, στο πλαίσιο του φετινού ελέγχου καταδείχθηκε ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση είχε μικρό αντίκτυπο στην πρόληψη των σφαλμάτων.

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», εξετάσαμε τους ελέγχους που διενήργησε η Επιτροπή, καθώς και εκείνους που ανατέθηκαν σε εξωτερικούς ελεγκτές. Σε ορισμένους από τους φακέλους που εξετάσαμε, διαπιστώσαμε ασυνεπείς προσεγγίσεις σε σχέση με τη δειγματοληψία και αδυναμίες στην τεκμηρίωση και την αναφορά των στοιχείων σχετικά με τις διαπιστώσεις των ελέγχων, όπως και στην ποιότητα των διαδικασιών ελέγχου. Διαπιστώσαμε επίσης μεθοδολογική αδυναμία σε σχέση με τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος: αν και οι κατασταλτικοί έλεγχοι σπάνια επιτυγχάνουν τον στόχο της μέγιστης δυνατής κάλυψης των εγκεκριμένων δαπανών, το ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται συστηματικά βάσει του συνόλου των εγκεκριμένων δαπανών και όχι των ποσών που όντως ελέγχθηκαν, με αποτέλεσμα την υποεκτίμηση του ποσοστού σφάλματος.

Όσον αφορά το Erasmus+, σημειώνουμε ότι, όπως και πέρυσι, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου του για τη διαχείριση των επιχορηγήσεων. Επιπλέον, οι έλεγχοι των έργων στο πλαίσιο του Erasmus+ έδειξαν ότι ορισμένοι εθνικοί κανόνες δεν ήταν πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις αρχές που εφαρμόζει η ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τα ανώτατα ποσά που μπορούν να καταβάλλονται και τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης.

Στοιχεία σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα που ανέφερε η Επιτροπή

Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων για το 2018 της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας), του EACEA και του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις ΜΜΕ (EASME) παρείχε εύλογη εκτίμηση της δημοσιονομικής διαχείρισής τους και της κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι εκθέσεις αυτές. Συνολικά, οι παρεχόμενες πληροφορίες επιβεβαίωσαν τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματά μας.

Αξιολόγηση επιδόσεων

Αναλύσαμε τις πληροφορίες που παρουσίασε η Επιτροπή σχετικά με τις επιδόσεις των 50 έργων έρευνας και καινοτομίας του δείγματός μας. Σύμφωνα με τις εκθέσεις προόδου για τα εν λόγω έργα, τα περισσότερα εξ αυτών απέφεραν τις αναμενόμενες εκροές και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναφερθείσα πρόοδος ήταν εν μέρει μόνο σύμφωνη με τους συμφωνηθέντες στόχους ή οι δηλωθείσες δαπάνες ήταν δυσανάλογες με την επιτευχθείσα πρόοδο. Πέραν τούτου, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκροές και τα αποτελέσματα των έργων δεν είχαν διαδοθεί όπως προβλεπόταν.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να ενημερώνει αποτελεσματικότερα τις ΜΜΕ σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες χρηματοδότησης και να διενεργεί περισσότερο στοχευμένους ελέγχους των δηλώσεων δαπανών των ΜΜΕ· όσον αφορά το επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, να απλουστεύσει περαιτέρω τους κανόνες για τη δήλωση των δαπανών προσωπικού και τις δαπάνες μεγάλων ερευνητικών υποδομών·
 • όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», να δώσει συνέχεια στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της επισκόπησης των κατασταλτικών ελέγχων, οι οποίες αφορούν τη συνέπεια της δειγματοληψίας, την τεκμηρίωση και την αναφορά των διαπιστώσεων ελέγχου, καθώς και την ποιότητα των ελεγκτικών διαδικασιών·
 • να αντιμετωπίζει ταχέως τις αδυναμίες που εντοπίζει η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής όσον αφορά:
  1. τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου του EACEA σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης των επιχορηγήσεων για το Erasmus+· και
  2. την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών σε ό,τι αφορά τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων έρευνας και καινοτομίας.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» παρατίθενται στο κεφάλαιο 5 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2018.

Oικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Σύνολο: 54,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Τι ελέγξαμε

Οι δαπάνες του συγκεκριμένου τομέα πολιτικής εστιάζουν στη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των διάφορων κρατών μελών και περιφερειών της ΕΕ και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με τη συγχρηματοδότηση των πολυετών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) από τα οποία χρηματοδοτούνται τα έργα.

Η διαχείριση των δαπανών επιμερίζεται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Στο πλαίσιο της Επιτροπής, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) είναι αρμόδια για την υλοποίηση του ΕΤΠΑ και του ΤΣ και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) για το ΕΚΤ.

Το 2018 οι δαπάνες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στον τομέα αυτό ανήλθαν σε 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ και ήταν σημαντικά υψηλότερες σε σύγκριση με το 2017 (8,0 δισεκατομμύρια ευρώ).

Εξετάζουμε τις πληρωμές μετά την πραγματοποίηση, την καταχώριση και την έγκριση των δαπανών. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, το ποσό που υποβλήθηκε σε έλεγχο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για το οικονομικό έτος 2018 περιλάμβανε επίσης δαπάνες ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από προηγούμενα έτη, τις οποίες αποδέχθηκε ή εκκαθάρισε η Επιτροπή το 2018. Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2018, ύψους 47,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, και αφορούσαν δαπάνες που δεν είχαν ακόμη εγκριθεί, δεν συμπεριλήφθηκαν στον πληθυσμό που υποβάλαμε σε έλεγχο.

Τι διαπιστώσαμε

Ελεγχθέν ποσό Περιέχει ουσιώδες σφάλμα; Εκτιμώμενο πιθανότερο επίπεδο σφάλματος
23,6 δισεκατομμύρια ευρώ Ναι 5,0 % (έναντι 3,0 % το 2017)
Προληπτικά και διορθωτικά μέτρα

Το 2018 επιλέξαμε ένα στατιστικά αντιπροσωπευτικό δείγμα 220 πράξεων οι οποίες είχαν ήδη εξεταστεί από τις αρχές ελέγχου των κρατών μελών. Στις 220 αυτές πράξεις, διαπιστώσαμε και ποσοτικοποιήσαμε 36 σφάλματα, τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί από τις αρχές διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη τα 60 σφάλματα που είχαν εντοπίσει οι αρχές ελέγχου και τις δημοσιονομικές διορθώσεις που επέβαλαν οι αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές (συνολικής αξίας 314 εκατομμυρίων ευρώ συνδυαστικά για τις περιόδους προγραμματισμού 2007‑2013 και 2014‑2020), εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος ανέρχεται σε 5,0 %.

Το πλήθος και ο αντίκτυπος των σφαλμάτων που εντοπίσαμε υποδηλώνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες που σχετίζονται με την κανονικότητα των δαπανών που δηλώνουν οι διαχειριστικές αρχές. Στη διαμόρφωση του εκτιμώμενου επίπεδου σφάλματος συνετέλεσαν περισσότερο οι μη επιλέξιμες δαπάνες και τα μη επιλέξιμα έργα, ακολουθούμενα από την παραβίαση κανόνων της εσωτερικής αγοράς (όπως η σύναψη δημόσιων συμβάσεων και οι κρατικές ενισχύσεις) και την απουσία βασικών δικαιολογητικών. Ορισμένα από αυτά τα σφάλματα ήταν αποτέλεσμα πολύπλοκων εθνικών κανόνων που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία της ΕΕ (βλέπε πλαίσιο κατωτέρω).

Παράδειγμα: Πολύπλοκες εθνικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Διαπιστώσαμε ότι οι κανόνες επιλεξιμότητας για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στην Πολωνία περιελάμβαναν προϋπόθεση, βάσει της οποίας απαγορευόταν η χρήση ενωσιακής επιχορήγησης στην περίπτωση που άλλη οντότητα ασκούσε το ίδιο είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ίδιες εγκαταστάσεις. Η απαίτηση αυτή, η οποία βαίνει πέραν των οριζόμενων στους κανονισμούς της ΕΕ, συμπεριλήφθηκε και στη συμφωνία επιχορήγησης. Το έργο κρίθηκε μη επιλέξιμο για συγχρηματοδότηση, επειδή ένας δικαιούχος (δικηγόρος) είχε την έδρα του στον ίδιο χώρο με άλλη δικηγορική εταιρεία.

Αξιολόγηση των εργασιών των αρχών ελέγχου

Οι αρχές ελέγχου συστήνονται για την εποπτεία της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ. Οι εργασίες τους αποτελούν σημαντική συνιστώσα του πλαισίου διασφάλισης και δικλίδων στον τομέα της συνοχής. Φέτος αξιολογήσαμε το έργο 15 εκ των 126 αρχών ελέγχου σε 14 κράτη μέλη, σε σχέση με 15 φακέλους διασφάλισης της περιόδου 2014‑2020 και εννέα φακέλους κλεισίματος της περιόδου 2007‑2013.

Όπως και πέρυσι, η από μέρους μας επισκόπηση των εργασιών των αρχών ελέγχου έφερε στο φως σε αρκετές περιπτώσεις αδυναμίες όσον αφορά την εμβέλεια, την ποιότητα ή/και την τεκμηρίωση των εργασιών τους, καθώς και την αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων τους. Όλες οι αρχές ελέγχου του δείγματός μας είχαν αναφέρει υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος χαμηλότερο του 2 %. Μετά τις επαληθεύσεις της, η Επιτροπή διόρθωσε το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος σε άνω του 2 % για τέσσερις από τους 15 φακέλους διασφάλισης της περιόδου 2014‑2020 που περιλαμβάνονταν στο δείγμα μας.

Εξαιτίας των πρόσθετων σφαλμάτων που εντοπίσαμε, κατόπιν του επανυπολογισμού μας, το ποσοστό υπερέβαινε το 2 % για ακόμη τέσσερις από τους 15 φακέλους διασφάλισης της περιόδου 2014‑2020 και για έναν από τους εννέα φακέλους κλεισίματος της περιόδου 2007‑2013.

Οι εργασίες διασφάλισης της Επιτροπής και η αναφορά στοιχείων για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της

Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο η Επιτροπή αναφέρει κατά πόσον έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες δικλίδων ελέγχου εγγυώνται την κανονικότητα των δαπανών.

Το περασμένο έτος επισημάναμε ότι οι απαιτήσεις για την κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων δεν είχαν προσαρμοστεί επαρκώς στο πλαίσιο δικλίδων και διασφάλισης της περιόδου 2014‑2020. Έκτοτε, η Επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες για τη βελτίωση των ρυθμίσεων που αφορούν την παρουσίαση στοιχείων σχετικά με την κανονικότητα. Στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της για το 2018, η Επιτροπή επικαιροποίησε τον βασικό δείκτη επιδόσεων (ΒΔΕ) για την κανονικότητα και ανέφερε ότι το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος για το λογιστικό έτος 2016/2017 ήταν χαμηλότερο του 2 % για αμφότερες τις ΓΔ.

Εντοπίσαμε, ωστόσο, ζητήματα που επηρεάζουν την αξιοπιστία αυτών των αριθμητικών στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, αναφέραμε ότι τα ποσοστά αυτά δεν είναι ακόμη οριστικά κατά τη δημοσίευσή τους από την Επιτροπή και ότι μπορούν να θεωρούνται μόνο ως ελάχιστα ποσοστά σφάλματος.

Στην ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή εκτιμά ότι το επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή για τις σχετικές δαπάνες του 2018 στον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» ανέρχεται σε 1,7 %. Ωστόσο, το εν λόγω ποσοστό περιλαμβάνει δαπάνες οι οποίες δεν έχουν ακόμη διέλθει από ολόκληρο τον κύκλο ελέγχου, τον οποίο θα ολοκληρώσουν από το 2020 και μετά.

Εντοπίσαμε επίσης ορισμένα ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το κλείσιμο των ΕΠ της περιόδου προγραμματισμού 2014‑2020 με τελικό υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος χαμηλότερο του 2 %.

Από τις εργασίες μας σχετικά με τις διάφορες συνιστώσες του ελέγχου μας προκύπτει ότι τα ποσοστά σφάλματος για τον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», τα οποία παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση του 2018 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις της Επιτροπής, δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν αξιόπιστα.

Αξιολόγηση επιδόσεων

Το 2018 εξετάσαμε κατά πόσον τα κράτη μέλη όρισαν δείκτες εκροής και αποτελέσματος στα ΕΠ τους σχετικούς με τους στόχους τους, καθώς και κατά πόσον οι στόχοι εκροής και αποτελέσματος που καθορίστηκαν σε σχέση με τα έργα αντιστοιχούσαν στους στόχους των ΕΠ. Εξετάσαμε επίσης κατά πόσον τα κράτη μέλη είχαν δημιουργήσει βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις σε επίπεδο έργου, και σε ποιον βαθμό οι αρχές ελέγχου εξέταζαν την αξιοπιστία αυτών των πληροφοριών.

Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης για την καταγραφή των πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις, εντοπίσαμε αρκετές περιπτώσεις στις οποίες οι αρχές δεν είχαν καθορίσει δείκτες αποτελέσματος ή εκροής σε επίπεδο έργου, καθώς και λίγες περιπτώσεις στις οποίες δεν υπήρχαν δείκτες ή τιμές-στόχος για τη μέτρηση των επιδόσεων του έργου. Επιπλέον διαπιστώσαμε ότι τα ολοκληρωθέντα έργα δεν είχαν επιτύχει σε όλες τις περιπτώσεις πλήρως τους στόχους επιδόσεων.

Τι συνιστούμε

Υπογραμμίσαμε ότι τέσσερις από τις συστάσεις που διατυπώσαμε το προηγούμενο έτος αφορούν ζητήματα που διαπιστώσαμε εκ νέου και, ως εκ τούτου, δεν τις επαναλάβαμε. Επιπλέον, εντοπίσαμε νέα ζητήματα και συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να διενεργούνται, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εκταμιεύσεων προς τελικούς δικαιούχους, τακτικοί έλεγχοι εξακρίβωσης στο επίπεδο των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, είτε από την αρχή ελέγχου είτε από ελεγκτή που επιλέγει ο Όμιλος ΕΤΕπ·
 • να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου με στόχο την αποτροπή του ενδεχόμενου σημαντικών επιπέδων παράτυπων δαπανών κατά το κλείσιμο, στις περιπτώσεις που οι τακτικοί έλεγχοι διαπιστώθηκε ότι ήταν ανεπαρκείς·
 • να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα φύλλα ελέγχου που χρησιμοποιούν οι διαχειριστικές αρχές και οι αρχές ελέγχου περιλαμβάνουν επαληθεύσεις της συμμόρφωσης με το άρθρο 132 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, το οποίο ορίζει ότι οι δικαιούχοι πρέπει να λαμβάνουν πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης πληρωμής·
 • να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εντοπίζονται κατά το κλείσιμο και να να διασφαλίσει ότι κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να κλείσει εάν εμφανίζει σημαντικό επίπεδο παράτυπων δαπανών.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» παρατίθενται στο κεφάλαιο 6 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2018.

Φυσικοί πόροι

Σύνολο: 58,0 δισεκατομμύρια ευρώ

Τι ελέγξαμε

Ο συγκεκριμένος τομέας δαπανών καλύπτει την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), την κοινή αλιευτική πολιτική και τμήμα των δαπανών της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η ΚΓΠ απορροφά το 98 % των δαπανών του τομέα «Φυσικοί πόροι». Τρεις είναι οι γενικοί στόχοι της, όπως ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ:

 • η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, με έμφαση στο γεωργικό εισόδημα, στη γεωργική παραγωγικότητα και στη σταθερότητα των τιμών·
 • η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για το κλίμα, με έμφαση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και στα ύδατα· και
 • η ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη.

Η Επιτροπή, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), επιμερίζεται τη διαχείριση της ΚΓΠ με τους οργανισμούς πληρωμών στα κράτη μέλη. Οι δαπάνες της ΚΓΠ εμπίπτουν σε τρεις γενικές κατηγορίες:

 • άμεσες ενισχύσεις προς γεωργούς, οι οποίες χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·
 • γεωργικά μέτρα στήριξης της αγοράς, τα οποία χρηματοδοτούνται επίσης εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, εξαιρουμένων ορισμένων μέτρων που συγχρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη, όπως οι ενέργειες προώθησης και το πρόγραμμα κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία· και
 • τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Για το 2018, οι δαπάνες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στον τομέα αυτό ανέρχονταν σε 58,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τι διαπιστώσαμε

Ελεγχθέν ποσό Περιέχει ουσιώδες σφάλμα; Εκτιμώμενο πιθανότερο επίπεδο σφάλματος
58,1 δισεκατομμύρια ευρώ Ναι 2,4 % (έναντι 2,4 % το 2017)
Συνολικά, οι άμεσες ενισχύσεις δεν περιείχαν ουσιώδες σφάλμα

Οι άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς βασίζονται κυρίως στην έκταση της γεωργικής γης που δηλώνουν οι γεωργοί. Οι εν λόγω ενισχύσεις αντιστοιχούν στο 72 % των δαπανών στο πλαίσιο του τομέα «Φυσικοί πόροι» του ΠΔΠ.

Το κύριο εργαλείο διαχείρισης των άμεσων ενισχύσεων είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ), το οποίο εμπεριέχει το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (LPIS). Το ΟΣΔΕ συνέβαλε στη μείωση του επιπέδου σφάλματος στις άμεσες ενισχύσεις, ενώ ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η συμβολή του LPIS.

Ελέγξαμε 95 άμεσες ενισχύσεις και διαπιστώσαμε ότι 77 δεν περιείχαν σφάλμα. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, συνολικά, οι άμεσες ενισχύσεις δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα.

Αγροτική ανάπτυξη, μέτρα στήριξης της αγοράς, αλιεία, περιβάλλον και δράση για το κλίμα

Οι πολύπλοκες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αυξάνουν τον κίνδυνο σφάλματος στους συγκεκριμένους τομείς δαπανών. Υποβάλαμε σε ελεγκτικές δοκιμασίες 156 πληρωμές και διαπιστώσαμε ότι 40 περιείχαν σφάλματα. Οι κύριες πηγές σφάλματος ήταν οι εξής:

 • οι μη επιλέξιμοι δικαιούχοι, οι μη επιλέξιμες δραστηριότητες ή οι μη επιλέξιμες δαπάνες (βλέπε παράδειγμα)·
 • η παροχή ανακριβών πληροφοριών σχετικά με την έκταση ή τον αριθμό των ζώων·
 • η μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί σύναψης συμβάσεων ή χορήγησης επιχορήγησης·
 • διοικητικά σφάλματα.

Παράδειγμα: Δικαιούχος δεν συμμορφώθηκε με τους κανόνες επιλεξιμότητας για τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Εξετάσαμε την περίπτωση ενός δικαιούχου που, από κοινού με άλλα μέλη της οικογένειάς του, υπέβαλε αίτηση για τη χρηματοδότηση της κατασκευής χοιροστασίου, με χωρητικότητα έως και 600 χοιρομητέρες. Καθένας από τους κοινούς δικαιούχους υπέβαλε αίτηση για το ανώτατο ποσό στήριξης, το οποίο ήταν περίπου 215 000 ευρώ. Δεδομένου ότι σκοπός του μέτρου ήταν η στήριξη της ανάπτυξης μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας προέβλεπαν ότι οι εκμεταλλεύσεις των αιτούντων δεν έπρεπε να υπερβαίνουν ούτε το οικονομικό μέγεθος των 250 000 ευρώ ούτε την έκταση των 300 εκταρίων. Οι δικαιούχοι δήλωσαν ότι δραστηριοποιούνται σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Διαπιστώσαμε ότι είχαν στην κατοχή τους μετοχές σε οικογενειακή επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο. Λαμβανομένου υπόψη του μεριδίου του δικαιούχου στην οικογενειακή επιχείρηση, η εκμετάλλευσή του υπερέβαινε το ανώτατο όριο όσον αφορά το οικονομικό μέγεθος.

Προληπτικά και διορθωτικά μέτρα

Η Επιτροπή και οι αρχές των κρατών μελών είχαν εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα που είχαν άμεσο αντίκτυπο σε 53 από τις 251 πράξεις που εξετάσαμε. Εάν δεν είχαν εφαρμοστεί τα μέτρα αυτά, το κατά την εκτίμησή μας επίπεδο σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν υψηλότερο κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, σε 12 περιπτώσεις ποσοτικοποιημένων σφαλμάτων, οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκή πληροφοριακά στοιχεία ώστε να προλάβουν, ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν, το σφάλμα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή. Εάν οι εθνικές αρχές είχαν αξιοποιήσει δεόντως όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος θα ήταν χαμηλότερο κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες.

Στοιχεία σχετικά με την κανονικότητα των δαπανών της ΚΓΠ που ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης χρησιμοποιεί τις εθνικές στατιστικές ελέγχου που λαμβάνει από τους οργανισμούς πληρωμών. Εφαρμόζει επίσης προσαρμογές βάσει των αποτελεσμάτων των ελέγχων των οργανισμών πιστοποίησης, καθώς και των δικών της ελέγχων και της επαγγελματικής της κρίσης, ώστε να καταλήξει σε εκτίμηση του επισφαλούς ποσού κατά την πληρωμή.

Ο διευθυντής καθενός από τους 76 οργανισμούς πληρωμών υποβάλλει στη ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης ετήσια διαχειριστική δήλωση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων συστημάτων ελέγχου, καθώς και έκθεση σχετικά με τους ελέγχους του οργανισμού πληρωμών. Προκειμένου να παρέχεται πρόσθετη διασφάλιση, οι οργανισμοί πιστοποίησης υποχρεούνται, από το 2015, να προβαίνουν, για κάθε οργανισμό πληρωμών, σε ετήσια γνωμοδότηση σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών των οποίων τα κράτη μέλη έχουν αιτηθεί την απόδοση.

Στο πλαίσιο των ελέγχων της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης εντοπίστηκαν αδυναμίες στις εργασίες των οργανισμών πιστοποίησης. Όπως επισημάναμε και πέρυσι, απαιτούνται διαρκείς βελτιώσεις στις εργασίες των οργανισμών πιστοποίησης, προκειμένου η Επιτροπή να μπορεί να χρησιμοποιεί τις εργασίες τους ως πρωταρχική πηγή διασφάλισης για την κανονικότητα των δαπανών της ΚΓΠ.

Βάσει των στατιστικών ελέγχου των οργανισμών πληρωμών τους, τα κράτη μέλη ανέφεραν συνολικό επίπεδο σφάλματος που προσεγγίζει το 1 % για τις δαπάνες στο πλαίσιο της ΚΓΠ συνολικά. Εξετάσαμε τις προσαρμογές που πραγματοποίησε η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης στα ποσοστά σφάλματος των κρατών μελών. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης έλαβε ως βάση για τις προσαρμογές που πραγματοποίησε τους δικούς της ελέγχους επί των συστημάτων και δαπανών των οργανισμών πληρωμών, υπολογίζοντας την πλειονότητα αυτών των προσαρμογών υπό τη μορφή ενιαίων συντελεστών, με σκοπό την ανάδειξη της σπουδαιότητας και του μεγέθους των αδυναμιών που εντόπισε στα συστήματα ελέγχου.

Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, το επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή εκτιμάται περίπου στο 2,1 % για τις δαπάνες στον τομέα της ΚΓΠ συνολικά και περίπου στο 1,8 % για τις άμεσες ενισχύσεις. Επίσης, η Επιτροπή παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτά στην ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις. Η εκτίμηση της Επιτροπής συμφωνεί με το συμπέρασμά μας, ότι το επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες του τομέα «Φυσικοί πόροι» συνολικά είναι σημαντικό, όχι όμως και για τις άμεσες ενισχύσεις.

Αξιολόγηση επιδόσεων

Εξετάσαμε δείγμα 113 δράσεων αγροτικής ανάπτυξης σε 18 κράτη μέλη. Διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες δράσεις είχαν παραγάγει τις αναμενόμενες εκροές και ότι τα κράτη μέλη είχαν ελέγξει, κατά γενικό κανόνα, τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών, ωστόσο χρησιμοποίησαν ελάχιστα τις επιλογές απλουστευμένου κόστους.

Εξετάσαμε τη μέτρηση των επιδόσεων και την αναφορά στοιχείων από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της ΚΓΠ (ΚΠΠΑ). Εστιάσαμε στη χρήση των δεικτών αποτελέσματος για 113 πληρωμές σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και για 95 άμεσες ενισχύσεις.

Όπως και στο πλαίσιο προηγούμενων ελέγχων μας σχετικά με τη μέτρηση των επιδόσεων των δαπανών στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, εντοπίσαμε αρκετές αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη χρησιμοποιούσαν τους δείκτες αποτελέσματος του ΚΠΠΑ για τη μέτρηση των επιδόσεων των δαπανών και την αναφορά των σχετικών στοιχείων.

Στην πρότασή της για την καθιέρωση ενός μοντέλου λειτουργίας της ΚΓΠ βάσει επιδόσεων για την περίοδο μετά το 2020, η Επιτροπή καθορίζει κοινούς δείκτες εκροής, αποτελέσματος και αντικτύπου. Στη γνώμη μας αριθ. 7/2018 σχετικά με την πρόταση, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο που θα βασίζεται στις επιδόσεις, διαπιστώνοντας, ωστόσο, ότι οι δείκτες αυτοί δεν είχαν αναπτυχθεί πλήρως, ενώ διατυπώσαμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις σχετικά με τους προτεινόμενους δείκτες.

Τι συνιστούμε

Στην ετήσια έκθεσή μας για το 2017, διατυπώσαμε τρεις συστάσεις προς την Επιτροπή με ημερομηνία-στόχο για την υλοποίησή τους τα τέλη του 2019. Οι συστάσεις αυτές αφορούσαν δράσεις των κρατών μελών με σκοπό την αντιμετώπιση των αιτιών των σφαλμάτων και την εξασφάλιση της ποιότητας των εργασιών των οργανισμών πιστοποίησης. Οι συστάσεις αυτές εμφανίζουν επίσης συνάφεια με τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της φετινής ετήσιας έκθεσης και σκοπεύουμε να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια που θα τους δοθεί εν ευθέτω χρόνω.

Φέτος, συνιστούμε επίσης στην Επιτροπή να λάβει υπόψη, για την περίοδο μετά το 2020, τις αδυναμίες που εντοπίσαμε στο ισχύον πλαίσιο, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι δείκτες αποτελέσματος μετρούν δεόντως τις συνέπειες των δράσεων, καθώς και ότι συνδέονται σαφώς με τις συναφείς παρεμβάσεις και τους στόχους πολιτικής.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Φυσικοί πόροι» παρατίθενται στο κεφάλαιο 7 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2018.

Ασφάλεια και ιθαγένεια

Σύνολο: 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ

Τι ελέγξαμε

Ο συγκεκριμένος τομέας δαπανών περιλαμβάνει διάφορες πολιτικές, των οποίων κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της ιδέας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, με τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας χωρίς εσωτερικά σύνορα.

Οι δαπάνες στο πλαίσιο της πολιτικής «μετανάστευσης και ασφάλειας» εκτελούνται σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο του συστήματος της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Επιτροπής (ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων). Τα σημαντικότερα ταμεία για την εκτέλεση των δαπανών στον τομέα αυτό είναι:

 • το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), στόχος του οποίου είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση· και
 • το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), στόχος του οποίου είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην ΕΕ.

Τα ταμεία αυτά άρχισαν να λειτουργούν το 2014, όταν αντικατέστησαν το πρόγραμμα SOLID («Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»), και πρόκειται να εφαρμόζονται μέχρι το 2020. Το 2018 αντιστοιχούσαν περίπου στο ήμισυ (45 %) των δαπανών της ΕΕ στον εν λόγω τομέα.

Οι δαπάνες 13 αποκεντρωμένων οργανισμών, οι οποίοι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην επιδίωξη των βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας, της δικαστικής συνεργασίας και της υγείας αντιστοιχούν σε ακόμη 27 %. Τα στοιχεία για τους οργανισμούς της ΕΕ παρουσιάζονται χωριστά στις ειδικές ετήσιες εκθέσεις μας και στην ετήσια σύνοψη «Έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ εν συντομία».

Για το 2018, οι δαπάνες που αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου στον τομέα αυτό ανήλθαν σε 3,0 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τι διαπιστώσαμε

Το 2018 εξετάσαμε επιλεγμένα συστήματα που καλύπτουν τις κύριες πολιτικές του εν λόγω τομέα δαπανών και αναλύσαμε μικρό αριθμό πράξεων. Διαπιστώσαμε ότι η ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων διαχειρίζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και τις αιτήσεις επιχορήγησης. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της εξέτασής μας διαπιστώσαμε ανεπάρκειες στην εφαρμογή των κανόνων για τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων και ορισμένες συστημικές αδυναμίες στη διαχείριση του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, καθώς και στους ελέγχους του προγράμματος τροφίμων και ζωοτροφών από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να διασφαλίζει, όταν διενεργεί διοικητικούς ελέγχους σχετικά με τις αιτήσεις πληρωμών, ότι χρησιμοποιεί συστηματικά όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που έχει ζητήσει να της υποβάλουν οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων, προκειμένου να εξετάζει δεόντως τη νομιμότητα και κανονικότητα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που διοργάνωσαν οι δικαιούχοι αυτοί·
 • να ζητήσει από τις αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ να ελέγχουν επαρκώς, κατά τους διοικητικούς ελέγχους των αιτήσεων πληρωμής, τη νομιμότητα και την κανονικότητα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που διοργανώνουν οι δικαιούχοι των κονδυλίων.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Ασφάλεια και ιθαγένεια» παρατίθενται στο κεφάλαιο 8 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2018.

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας

Σύνολο: 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Τι ελέγξαμε

Αυτός ο τομέας δαπανών καλύπτει τις δαπάνες στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της προώθησης των αξιών της ΕΕ, της υποστήριξης των υποψήφιων και των δυνάμει υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών, καθώς και της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς αναπτυσσόμενες και γειτονικές χώρες (με την εξαίρεση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης, τα οποία αναλύονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο).

Οι δαπάνες εκτελούνται είτε άμεσα από τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής (από την έδρα τους στις Βρυξέλλες ή μέσω των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε περισσότερες από 150 χώρες-αποδέκτες) είτε έμμεσα, από τις δικαιούχους χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, χρησιμοποιώντας ευρύ φάσμα μέσων συνεργασίας και μεθόδων παροχής της βοήθειας.

Για το 2018, οι δαπάνες που αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου στον τομέα αυτό ανήλθαν σε 8,0 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τι διαπιστώσαμε

Το 2018 εντοπίσαμε ορισμένες περιπτώσεις μη επιλέξιμων δαπανών και μη συμμόρφωσης με τις κείμενες νομικές και δημοσιονομικές διατάξεις για την ανάθεση συμβάσεων, αλλά και παραδείγματα αποτελεσματικών εξωτερικών ελέγχων.

Η έλλειψη συνεργασίας από πλευράς διεθνών οργανισμών όσον αφορά τη διαβίβαση αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων καθυστέρησε σημαντικά το ελεγκτικό μας έργο. Θεωρούμε ότι αυτό συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων ελέγχου του Συνεδρίου που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ.

Ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και λοιπές ρυθμίσεις διακυβέρνησης

Το 2018 η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση ανέθεσε σε εξωτερικό ανάδοχο την εκπόνηση της τέταρτης μελέτης της για το ετήσιο υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να μετρηθούν τα σφάλματα που διέλαθαν όλων των δικλίδων ελέγχου που αφορούν την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση. Ωστόσο, το 2018, για το 24 % περίπου των πράξεων του δείγματός μας, το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος βασίστηκε πλήρως στα αποτελέσματα προηγούμενων ελεγκτικών εργασιών, χωρίς να διενεργηθούν πρόσθετες εξακριβώσεις. Το ποσοστό αυτό σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2017.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επισκόπησής μας προέκυψε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης των περιθωρίων άσκησης υποκειμενικής κρίσης που αναγνωρίζονται στους ελεγκτές κατά την εκτίμηση του σφάλματος που ενέχουν μεμονωμένες πράξεις.

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας κατέβαλε πρόσθετες προσπάθειες για την εξαίρεση από τον υπολογισμό του εκτιμώμενου επισφαλούς ποσού των ανακτήσεων προχρηματοδοτήσεων, των ακυρωθέντων ενταλμάτων είσπραξης και των εισπραχθέντων τόκων. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι η αξιοπιστία της εκτίμησης για το 2018 που παρουσιάστηκε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της εν λόγω ΓΔ υπονομεύθηκε εξαιτίας των μη εντοπισθέντων σφαλμάτων που είχαν ως αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση της διορθωτικής ικανότητάς της.

Αξιολόγηση επιδόσεων

Πέραν του ελέγχου της κανονικότητας, αξιολογήσαμε και ορισμένες πτυχές επιδόσεων 15 έργων που είχαν ολοκληρωθεί. Όλα τα εξετασθέντα έργα πλην ενός διέθεταν σαφείς και συναφείς δείκτες επιδόσεων. Τα λογικά πλαίσια ήταν σωστά δομημένα και οι στόχοι εκροής ρεαλιστικοί και εφικτοί.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ενισχύσει την υποχρέωση που υπέχουν οι διεθνείς οργανισμοί να μας διαβιβάζουν κάθε αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας έγγραφο ή στοιχείο·
 • να λάβει μέτρα για να προσαρμόσει τη μεθοδολογία που εφαρμόζει η ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, κατά τρόπο ώστε να περιορίζονται οι αποφάσεις που θεωρούν πλήρως αξιόπιστες τις προηγούμενες ελεγκτικές εργασίες, και να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της·
 • να τροποποιήσει τον τρόπο υπολογισμού της διορθωτικής ικανότητας το 2019, εξαιρώντας τις ανακτήσεις μη δαπανηθεισών προχρηματοδοτήσεων.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» παρατίθενται στο κεφάλαιο 9 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2018.

Διοίκηση

Σύνολο: 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ

Τι ελέγξαμε

Ο έλεγχός μας κάλυψε τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Το 2018 οι διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών ανήλθαν συνολικά σε 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό περιελάμβανε δαπάνες που αφορούσαν τους ανθρώπινους πόρους (60 % περίπου του συνόλου), τα κτίρια, τον εξοπλισμό, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και την τεχνολογία των πληροφοριών.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων μας σχετικά με τους οργανισμούς, τα λοιπά αποκεντρωμένα όργανα της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία δημοσιεύονται χωριστά, σε ειδικές ετήσιες εκθέσεις. Δημοσιεύουμε επίσης ενοποιημένη σύνοψη των αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων.

Οι δικές μας οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε έλεγχο από εξωτερικό ελεγκτή. Η ελεγκτική γνώμη και η έκθεση ελέγχου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ιστότοπό μας.

Για το 2018, οι δαπάνες που αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου στον τομέα αυτό ανήλθαν σε 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τι διαπιστώσαμε

Ελεγχθέν ποσό Περιέχει ουσιώδες σφάλμα;
9,9 δισεκατομμύρια ευρώ Όχι - Δεν περιείχε ουσιώδες σφάλμα το 2018 και το 2017

Το 2018 εξετάσαμε 45 πράξεις στον συγκεκριμένο τομέα του προϋπολογισμού. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, διατυπώσαμε την εκτίμηση ότι το επίπεδο σφάλματος είναι χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας. Ωστόσο, φέτος εντοπίσαμε μεγαλύτερο αριθμό αδυναμιών στις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων που καταβάλλονται στους υπαλλήλους.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας προσώπων και εγκαταστάσεων

Λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ενέκριναν μέτρα για να ενισχυθεί επειγόντως η προστασία των υπαλλήλων και των εγκαταστάσεων των οργάνων. Εξετάσαμε 13 διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σχετικά με τα μέτρα αυτά, τις οποίες διοργάνωσαν τα θεσμικά όργανα κατά το διάστημα 2015-2018. Εστιάσαμε ιδιαιτέρως στον προσδιορισμό των αναγκών, στον χαρακτήρα της διαδικασίας που χρησιμοποιήθηκε, στην εφαρμογή της διαδικασίας και στην επιλογή των αναδόχων. Εντοπίσαμε αδυναμίες, οι οποίες σχετίζονταν συνήθως με την επείγουσα ανάγκη σύναψης των σχετικών συμβάσεων, σε διαδικασίες που διοργάνωσαν το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή:

 • να βελτιώσει τα συστήματά της για τη διαχείριση των θεσμοθετημένων οικογενειακών επιδομάτων. Θα πρέπει να επαναξιολογεί συχνότερα την προσωπική κατάσταση των υπαλλήλων και να ενισχύσει τις εξακριβώσεις στις οποίες υποβάλλει τις δηλώσεις επιδομάτων που εισπράττουν οι υπάλληλοι από άλλες πηγές.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των δαπανών της ΕΕ στον τομέα «Διοίκηση» παρατίθενται στο κεφάλαιο 10 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2018.

Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης

Σύνολο: 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ

Τι ελέγξαμε

Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αποτελούν το κύριο μέσο που διαθέτει η ΕΕ για την παροχή ενισχύσεων στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι δαπάνες και τα μέσα συνεργασίας των ΕΤΑ αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της φτώχειας, καθώς και στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης και της ένταξης των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ), στην παγκόσμια οικονομία.

Για το έτος 2018, οι δαπάνες που υποβλήθηκαν σε έλεγχο για τον συγκεκριμένο τομέα ανήλθαν σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δαπάνες αυτές αφορούν το όγδοο, το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο ΕΤΑ.

Τι διαπιστώσαμε

Οι λογαριασμοί του 2018 παρέχουν εύλογη εικόνα της οικονομικής κατάστασης των ΕΤΑ, των αποτελεσμάτων των πράξεών τους, των ταμειακών ροών τους και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού.

Καταλήγουμε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα έσοδα των ΕΤΑ δεν περιείχαν ουσιώδες σφάλμα.

Ελεγχθέν ποσό Περιέχει ουσιώδες σφάλμα; Εκτιμώμενο πιθανότερο επίπεδο σφάλματος
3,7 δισεκατομμύρια ευρώ Ναι 5,2 % (έναντι 4,5 % το 2017)

Το 2018 εξετάσαμε αντιπροσωπευτικό δείγμα 125 πράξεων από ολόκληρο το φάσμα των πληρωμών στο πλαίσιο των ΕΤΑ. Δεδομένου ότι ένα μέρος των εν λόγω δαπανών είχε ήδη εξεταστεί στο πλαίσιο της μελέτης για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης), συμπεριλάβαμε στο δείγμα μας 14 επιπλέον πράξεις στις οποίες εφαρμόσαμε, κατόπιν προσαρμογής, τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης. Βάσει των 39 σφαλμάτων που ποσοτικοποιήσαμε και των προσαρμοσμένων αποτελεσμάτων της μελέτης για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος του 2018, εκτιμούμε ότι το επίπεδο σφάλματος είναι 5,2 %.

Διαπιστώσαμε ότι τα περισσότερα σφάλματα αφορούσαν μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων, δαπάνες που είτε δεν είχαν πραγματοποιηθεί είτε ήταν μη επιλέξιμες, γενικά έξοδα που δηλώθηκαν ως άμεσες δαπάνες, ή την απουσία δικαιολογητικών.

Σχετικά με ορισμένες πράξεις που υλοποιήθηκαν από διεθνείς οργανισμούς, οι οργανισμοί δεν μας διαβίβασαν, εντός εύλογης προθεσμίας, βασικά δικαιολογητικά, γεγονός που είχε αρνητικό αντίκτυπο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών μας και αντιβαίνει στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, στην οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα του ΕΕΣ να λαμβάνει τις πληροφορίες που ζητεί να του διαβιβαστούν.

Παράδειγμα: Σφάλμα σε διαδικασία σύναψης σύμβασης

Η Επιτροπή σύναψε συμφωνία συνεισφοράς με διεθνή οργανισμό για τη στήριξη της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στην Τζαμάικα. Η συνεισφορά της ΕΕ, η οποία αντιστοιχούσε στη συνολική αξία της σύμβασης, ανήλθε σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για προμήθειες (αξίας 193 700 ευρώ) για το έργο, ο διεθνής οργανισμός έκρινε επιλέξιμους μόνο προμηθευτές από χώρες-μέλη του. Αποκλείστηκαν έτσι αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών και κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες θα έπρεπε να είναι επιλέξιμες για έργα χρηματοδοτούμενα στο πλαίσιο των ΕΤΑ.

Προληπτικά και διορθωτικά μέτρα

Για ορισμένες πράξεις που περιείχαν προσδιορίσιμα ποσοτικώς σφάλματα, η Επιτροπή διέθετε επαρκή πληροφοριακά στοιχεία για την πρόληψη ή για τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων. Εάν η Επιτροπή είχε αξιοποιήσει δεόντως όλες τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τα ΕΤΑ θα ήταν χαμηλότερο κατά 1,3 εκατοστιαίες μονάδες.

Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση που ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Υποβάλαμε σε επισκόπηση τις εργασίες του αναδόχου της μελέτης για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος του 2018. Για τρίτη συνεχή χρονιά, η μελέτη υπολόγισε το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος ως χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας του 2 % που έχει ορίσει η Επιτροπή. Η μελέτη για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος δεν συνιστά εντολή παροχής διασφάλισης ούτε έλεγχο. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, εντοπίσαμε περιορισμούς, όπως είναι οι ελάχιστοι επιτόπιοι έλεγχοι στους οποίους υποβλήθηκαν οι πράξεις, οι ελλιπείς έλεγχοι σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, και η εκτίμηση των σφαλμάτων. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί συνέβαλαν στη μείωση του υπολειπόμενου ποσοστού σφάλματος, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2018, η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης διατυπώνει δύο επιφυλάξεις: η μία αφορά τις επιχορηγήσεις και η άλλη συγκεκριμένα προγράμματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης. Η πρώτη επιφύλαξη αφορά μόνο τις επιχορηγήσεις που διαχειρίζεται η ΓΔ Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση για λογαριασμό της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, καθώς το πεδίο της σταδιακά περιορίστηκε από το 2016. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της μελέτης για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος που αφορούσε το 2018 και προηγούμενα έτη, ο περιορισμός της έκτασης της πρώτης επιφύλαξης δεν αιτιολογείται επαρκώς. Δεδομένου ότι η μελέτη για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της εκτίμησης κινδύνου της ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, πρέπει να συνοδεύεται από επαρκώς λεπτομερή καθοδήγηση ούτως ώστε να συνιστά αξιόπιστη βάση για τη διατύπωση επιφύλαξης.

Η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης εκτίμησε ότι το συνολικό επισφαλές ποσό κατά το κλείσιμο ανερχόταν σε 49,8 εκατομμύρια ευρώ. Βάσει της μελέτης για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος, η εκτίμηση αυτή είναι κατά 29 % χαμηλότερη από την αντίστοιχη για το περασμένο έτος. Βάσει των παρατηρήσεών μας σχετικά με τη μελέτη για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος, θεωρούμε ότι το επισφαλές ποσό θα έπρεπε να είναι υψηλότερο.

Αξιολόγηση επιδόσεων

Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων μας είχαμε τη δυνατότητα όχι μόνο να εξετάσουμε την κανονικότητα των πράξεων, αλλά και να διατυπώσουμε παρατηρήσεις σχετικά με πτυχές των επιλεγεισών πράξεων που αφορούν τις επιδόσεις. Διαπιστώσαμε περιπτώσεις στις οποίες στοιχεία που είχαν αγοραστεί στο πλαίσιο μέτρων χρηματοδοτούμενων από τα ΕΤΑ δεν χρησιμοποιούνταν ή εργασίες εγκατάστασης δεν γίνονταν κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ.

Παράδειγμα: Διακινδύνευση της βιωσιμότητας του έργου

Η Επιτροπή ενέκρινε σύμβαση έργου για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στο Τζιμπουτί. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων μας, διαπιστώσαμε ότι η έκταση που είχε αρχικά παραχωρηθεί για το έργο είχε μειωθεί σημαντικά, και ότι σε άμεση γειτνίαση με τη μονάδα αφαλάτωσης κατασκευάζονταν ένας λιμένας και μια στρατιωτική βάση. Οι κατασκευαστικές εργασίες και η επακόλουθη λειτουργία του λιμένα και της στρατιωτικής βάσης μπορεί να έχουν αντίκτυπο στα θαλάσσια ρεύματα και την ποιότητα των υδάτων, καθώς και στη θέση των επιστόμιων σωλήνων αναρρόφησης ύδατος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται να έχουν σημαντικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα της μονάδας αφαλάτωσης, θέτοντας σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Τι συνιστούμε

Συνιστούμε στην Επιτροπή τα εξής:

 • να προβεί σε ενέργειες για να ενισχύσει την υποχρέωση που υπέχουν οι διεθνείς οργανισμοί να μάς διαβιβάζουν, κατόπιν αιτήματός μας, κάθε αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας έγγραφο ή στοιχείο·
 • να βελτιώσει τη μεθοδολογία και το εγχειρίδιο της μελέτης για το υπολειπόμενο ποσοστό σφάλματος ώστε να παρέχουν διεξοδικότερη καθοδήγηση σχετικά με τα ζητήματα που προσδιορίζουμε στην παρούσα έκθεση, και να παρέχουν, ως εκ τούτου, κατάλληλη υποστήριξη για την εκτίμηση κινδύνου επί της οποίας βασίζει η ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχό μας επί των ΕΤΑ παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από το όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2018.

Γενικές πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και το έργο του

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο και απασχολεί περί τους 900 υπαλλήλους, ελεγκτές και προσωπικό υποστήριξης, προερχόμενους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της διοίκησης και της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγουμε τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ.

Οι εκθέσεις και οι γνώμες ελέγχου μας αποτελούν καθοριστικής σημασίας κρίκο στην αλυσίδα λογοδοσίας εντός της ΕΕ, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για να υποχρεώνουν σε λογοδοσία τους υπευθύνους για την εκτέλεση των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ: την Επιτροπή, τα λοιπά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και τις διοικητικές αρχές των κρατών μελών.

Προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε διασφάλιση, επισημαίνουμε αδυναμίες και ορθές πρακτικές και παρέχουμε καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής και τους νομοθέτες της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διαχείρισης των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Με το έργο μας μεριμνούμε ώστε οι πολίτες της ΕΕ να γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα χρήματά τους.

Το έργο μας

Καταρτίζουμε:

 • ετήσιες εκθέσεις, που περιλαμβάνουν κυρίως τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελούμε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ελέγχων και των ελέγχων συμμόρφωσης επί του προϋπολογισμού της ΕΕ και επί των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης, αλλά καλύπτουν επίσης ζητήματα που άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης και των επιδόσεων·
 • ειδικές εκθέσεις, που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων πολιτικής και τομέων δαπανών ή επί συγκεκριμένων δημοσιονομικών και διαχειριστικών θεμάτων·
 • ειδικές ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους εκτελεστικούς και αποκεντρωμένους οργανισμούς, τα λοιπά όργανα και τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ·
 • γνώμες σχετικά με τη θέσπιση νέας ή την επικαιροποίηση παλαιότερης νομοθεσίας που έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημοσιονομική διαχείριση, εκδιδόμενες είτε κατόπιν αιτήματος άλλου θεσμικού οργάνου είτε με δική μας πρωτοβουλία·
 • δημοσιεύσεις βάσει επισκόπησης, στις οποίες περιγράφονται ή παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με πολιτικές, συστήματα, μέσα ή άλλα πιο εξειδικευμένα θέματα.

Τέλος, στα δελτία ελέγχου παρουσιάζουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με επικείμενα ή εν εξελίξει ελεγκτικά έργα.

Συνοπτική παρουσίαση του τρόπου προσέγγισης του ελέγχου μας όσον αφορά τη δήλωση της αξιοπιστίας

Οι γνώμες που περιλαμβάνονται στη δήλωση αξιοπιστίας μας βασίζονται σε αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία, προερχόμενα από ελεγκτικές δοκιμασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.

Όπως αναφέρουμε στη στρατηγική μας για την περίοδο 2018‑2020, στόχος μας είναι να εφαρμόσουμε την προσέγγιση βεβαίωσης σε ολόκληρη τη δήλωση αξιοπιστίας που εκδίδουμε, υπό την έννοια ότι η ελεγκτική γνώμη μας θα βασίζεται στη δήλωση (διαχείρισης) της Επιτροπής. Αυτό ισχύει για τις εργασίες μας σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών από το 1994. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνουμε ότι τηρούνται τα σχετικά διεθνή πρότυπα ελέγχου, προβαίνουμε σε επισκόπηση και επαναδιενέργεια των εξακριβώσεων και ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, λαμβάνουμε πλήρως υπόψη όλα τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε συνέχεια των εξακριβώσεων αυτών.

Αξιοπιστία των λογαριασμών

Παρέχουν οι ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΕ πλήρη και ακριβή πληροφοριακά στοιχεία;

Κάθε χρόνο, οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής προβαίνουν σε εκατοντάδες χιλιάδες λογιστικές εγγραφές, αντλώντας στοιχεία από πολλές διαφορετικές πηγές (συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών). Ελέγχουμε κατά πόσον οι λογιστικές διαδικασίες εφαρμόζονται δεόντως, καθώς και εάν τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν είναι πλήρη, έχουν καταχωριστεί ορθά και παρουσιάζονται με τον κατάλληλο τρόπο στις οικονομικές καταστάσεις της ΕΕ. Ως προς τον έλεγχο της αξιοπιστίας των λογαριασμών, η προσέγγιση βεβαίωσης εφαρμόζεται από τότε που διατυπώσαμε την πρώτη μας γνώμη το 1994.

 • Αξιολογούμε το λογιστικό σύστημα, προκειμένου να εξακριβώσουμε αν αποτελεί την κατάλληλη βάση για την εξαγωγή αξιόπιστων δεδομένων.
 • Επαληθεύουμε τις βασικές λογιστικές διαδικασίες, προκειμένου να εξακριβώσουμε ότι λειτουργούν ορθά.
 • Διενεργούμε αναλυτικούς ελέγχους των λογιστικών δεδομένων, προκειμένου να εξακριβώσουμε αν αυτά παρουσιάζονται με συνέπεια και μπορούν να θεωρηθούν εύλογα.
 • Υποβάλλουμε σε άμεσες ελεγκτικές δοκιμασίες δείγμα λογιστικών εγγραφών, προκειμένου να εξακριβώσουμε αν οι σχετικές πράξεις υπάρχουν και έχουν καταγραφεί επακριβώς.
 • Ελέγχουμε τις οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να εξακριβώσουμε κατά πόσον παρέχουν εύλογη εικόνα της οικονομικής κατάστασης.

Κανονικότητα των πράξεων

Συμμορφώνονται με τους κανόνες οι πράξεις εσόδων και καταχωριζόμενων ως δαπάνες πληρωμών, στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί της ΕΕ;

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ περιλαμβάνει εκατομμύρια πληρωμές σε δικαιούχους τόσο εντός της ΕΕ όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Την ευθύνη για τη διαχείριση της πλειονότητας των εν λόγω δαπανών φέρουν τα κράτη μέλη. Προκειμένου να συγκεντρώνουμε τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειαζόμαστε, αξιολογούμε τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των εσόδων και των πληρωμών που καταχωρίζονται ως δαπάνες (ήτοι των τελικών πληρωμών και των εκκαθαρίσεων προπληρωμών) και εξετάζουμε δείγμα πράξεων.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνουμε ότι τηρούνται τα σχετικά διεθνή πρότυπα ελέγχου, προβαίνουμε σε επισκόπηση και επαναδιενέργεια των εξακριβώσεων και ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, λαμβάνουμε πλήρως υπόψη όλα τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε συνέχεια των εξακριβώσεων αυτών.

 • Αξιολογούμε τα συστήματα διαχείρισης εσόδων και δαπανών, προκειμένου να εξακριβώσουμε την αποτελεσματικότητά τους ως προς τη διασφάλιση της κανονικότητας των αντίστοιχων πράξεων.
 • Λαμβάνουμε στατιστικά δείγματα πράξεων, τα οποία χρησιμοποιούμε ως βάση για τις λεπτομερείς ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες προβαίνουν οι ελεγκτές μας. Εξετάζουμε τις πράξεις του δείγματος λεπτομερώς, φθάνοντας μέχρι τις εγκαταστάσεις των τελικών αποδεκτών (π.χ. γεωργών, ερευνητικών ινστιτούτων, εταιρειών που εκτελούν έργα ή παρέχουν υπηρεσίες μετά από δημόσιο διαγωνισμό), προκειμένου να συλλέξουμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το συμβάν στο οποίο βασίστηκε η πράξη υπάρχει, έχει καταγραφεί ορθά και συμμορφώνεται με τους κανόνες που διέπουν την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών.
 • Αναλύουμε τα σφάλματα και τα ταξινομούμε είτε ως προσδιορίσιμα ποσοτικώς είτε ως μη προσδιορίσιμα ποσοτικώς. Οι πράξεις περιέχουν προσδιορίσιμο ποσοτικώς σφάλμα, εάν, βάσει των ισχυόντων κανόνων, η πληρωμή δεν θα έπρεπε να είχε εγκριθεί. Προβαίνουμε σε παρέκταση των προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων, προκειμένου να εξαγάγουμε ένα εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για κάθε τομέα για τον οποίο εκπονούμε ειδική εκτίμηση. Στη συνέχεια, συγκρίνουμε το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος με ένα όριο σημαντικότητας που έχει οριστεί στο 2 % και εκτιμούμε αν τα σφάλματα είναι διάχυτα.
 • Για τη διαμόρφωση της γνώμης μας λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις και άλλα συναφή πληροφοριακά στοιχεία, όπως τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και τις εκθέσεις άλλων εξωτερικών ελεγκτών.
 • Συζητάμε όλες τις διαπιστώσεις μας τόσο με τις εθνικές αρχές όσο και με την Επιτροπή, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ορθότητα των πραγματικών περιστατικών.

Όλα τα προϊόντα μας δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας (eca.europa.eu). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ελεγκτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας παρουσιάζονται στο παράρτημα 1.1 της ετήσιας έκθεσής μας για το 2018. Στον ιστότοπό μας θα βρείτε γλωσσάριο με τους τεχνικούς όρους που χρησιμοποιούμε στις δημοσιεύσεις μας

Επικοινωνία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ:. +352 4398-1
Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (https://europa.eu/european-union/index_el).

Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019

PRINT ISBN 978-92-847-2040-8 doi:10.2865/180308 QJ-03-19-425-EL-C
PDF ISBN 978-92-847-1997-6 doi:10.2865/785628 QJ-03-19-425-EL-N
HTML ISBN 978-92-847-2027-9 doi:10.2865/43323 QJ-03-19-425-EL-Q

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Για οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή φωτογραφιών ή άλλου υλικού που δεν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ζητηθεί άδεια απευθείας από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019.
Η αναπαραγωγή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής.

Για οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή των κατωτέρω αναφερόμενων φωτογραφιών, πρέπει να ζητηθεί άδεια απευθείας από τους φορείς των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:

Σελίδα * (άνω δεξιά): © Shutterstock / science photo.

Σελίδα * (αριστερά): © Shutterstock / Sushaaa.

Σελίδα * (δεξιά): © Shutterstock / Budimir Jevtic.


Στις περιπτώσεις των κατωτέρω αναφερόμενων φωτογραφιών, η αναπαραγωγή επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της αναγνώρισης του φορέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της πηγής και του ονόματος των φωτογράφων/αρχιτεκτόνων (εφόσον αναφέρονται):

Σελίδα * : © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σελίδα * : © Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Οπτικοακουστική Υπηρεσία.

Σελίδα * : © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Οπτικοακουστική Υπηρεσία, φωτογράφος: Etienne Ansotte.

Σελίδα * : © European Union, 2019· κτίριο Europa, αρχιτέκτονες: Philippe Samyn and Partners Architects & Engineers, Lead and Design partner, Studio Valle Progettazioni Architects, Buro Happold Engineers.

Σελίδα * : © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φωτογράφος: Mathieu Cugnot. Κτίριο Louise Weiss, αρχιτέκτονες: Architecture Studio.

Σελίδα * : (άνω αριστερά): : © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Οπτικοακουστική Υπηρεσία, φωτογράφος: Jennifer Jacquemart.

Σελίδα * : (κάτω): © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Οπτικοακουστική Υπηρεσία, φωτογράφος: Lukasz Kobus.

Σελίδα * : (αριστερά): © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Οπτικοακουστική Υπηρεσία, φωτογράφος: César Manso Arroyo.

Σελίδα * : (δεξιά): © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2015, πηγή: Nikolay Doychinov.

Σελίδα * : (αριστερά): © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Οπτικοακουστική Υπηρεσία, φωτογράφος: Γιώργος Καραχάλης.

Σελίδα * : (δεξιά): © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Οπτικοακουστική Υπηρεσία, φωτογράφος: Ezequiel Scagnetti.

Σελίδα * : (αριστερά): © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Οπτικοακουστική Υπηρεσία, φωτογράφος: Christian Jepsen.

Σελίδα * : (δεξιά): © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Οπτικοακουστική Υπηρεσία, φωτογράφος: Carlos Juan.

Σελίδα * : © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019, πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φωτογράφος: Ph. Buissin.

Σελίδα * : © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Οπτικοακουστική Υπηρεσία, φωτογράφος: Pierre Prakash.

Σελίδα * : © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019, πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σελίδα * : © Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αρχιτέκτονες των κτιρίων του Συνεδρίου: Jim Clemes (2004 & 2013) και Paul Noël (1988).

Επικοινωνήστε με την ΕΕ

Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία:

 • καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
 • καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον δικτυακό τόπο https://europa.eu/european-union/contact_el

Βρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Europa: https://europa.eu/european-union/index_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να τηλεφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: https://publications.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1952 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον δικτυακό τόπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να τηλεφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.