2018 Audit EU ve zkratce

Prezentace výročních zpráv Evropského účetního dvora za rok 2018

Několik slov o dokumentu „Audit EU za rok 2018 ve zkratce“ Dokument „Audit EU za rok 2018 ve zkratce“ je přehledem o našich výročních zprávách o souhrnném rozpočtu EU a Evropském rozvojovém fondu za rok 2018, v nichž předkládáme prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti uskutečněných operací. V hlavních rysech popisuje také klíčová zjištění o příjmech a hlavních výdajových oblastech rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu a dále zjištění o rozpočtovém a finančním řízení, využívání informací o výkonnosti a opatřeních reagujících na naše předchozí doporučení.
Zprávy jsou v plném znění k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu nebo v Úředním věstníku Evropské unie.
Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislý externí kontrolní orgán EU. Varujeme před riziky, poskytujeme ujištění, poukazujeme na nedostatky a osvědčené postupy a nabízíme tvůrcům politik a norem EU pomoc v podobě pokynů, jak zlepšit řízení politik a programů EU. Díky naší práci jsou občané EU informováni o tom, jak jsou jejich peníze vynakládány.

Tato publikace je k dispozici ve 23 jazycích
v tomto formátu:
PDF
PDF General Report

Úvodní slovo předsedy

Jako externí auditor Evropské unie spolupracuje Účetní dvůr se všemi orgány a subjekty EU, aby jim napomáhal při řádném a hospodárném řízení financí EU.

Letos zveřejňujeme svou výroční zprávu v důležité chvíli. V květnu byl zvolen nový Evropský parlament a v listopadu bude jmenována nová Evropská komise. EU rovněž v současné době schvaluje svůj víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027. Na počátku roku 2019 jsme vydali publikaci „Přehled připomínek EÚD“, která shrnuje naše hlavní příspěvky k legislativním návrhům Komise na výdajové období 2021–2027. Cílem těchto příspěvků je pomoci Evropskému parlamentu a Radě při provádění potřebných legislativních změn, aby tak v budoucích letech mohly být veřejné prostředky z rozpočtu EU vynakládány ještě hospodárněji, efektivněji a účinněji.

V tomto roce jsme v prohlášení o věrohodnosti obdobně jako v předchozích letech dospěli k závěru, že účetní závěrka EU podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci EU. Vzhledem k tomu, že příjmy EU, které jsme kontrolovali, nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb, vydáváme čistý výrok o správnosti příjmové stránky rozpočtu. Zároveň vydáváme výrok s výhradou o legalitě a správnosti operací, na nichž se zakládá účetní závěrka za rok 2018. Znamená to, že chyby zjištěné při naší auditní práci nemají rozsáhlý dopad, a tudíž že účetní závěrka nepodává zkreslený obraz o skutečné finanční situaci EU. Z našeho testování také vyplývá, že celková míra nesrovnalostí ve výdajích EU se i nadále pohybuje v rozpětí zjištěném za roky 2016 a 2017. Kromě toho podstatná část výdajů, jež jsme kontrolovali, nebyla podobně jako v uplynulých dvou letech zatížena významnou (materiální) mírou chyb. Potvrzuje to skutečnost, že v posledních letech dochází k trvalému zlepšování správy financí EU.

Díky zkvalitnění finančního řízení nyní Evropská unie splňuje při vynakládání veřejných prostředků vysoké standardy transparentnosti a vyvozování odpovědnosti. Na tento úspěch se zkvalitňováním finančního řízení EU je zapotřebí dále navazovat, aby si naši občané mohli uchovat důvěru v EU a její členské státy. Zejména bychom měli kontrolu zaměřit na oblasti, kde přetrvávají specifické nedostatky a kde jsou rizika obzvlášť vysoká. Účetní dvůr proto vyzývá všechny ostatní orgány a subjekty EU – a zejména pak novou Evropskou komisi – aby s námi spolupracovaly na dalším rozvoji i slaďování našich auditních metodik a postupů.

Vzhledem k tomu, že rozpočet EU představuje pouze zhruba 1 % celkového hrubého národního důchodu všech členských států, je zásadně důležité, aby tyto výdaje EU byly nejen v souladu s pravidly, ale také přinášely výsledky.

Klaus-Heiner LEHNE
Předseda Evropského účetního dvora

Celkové výsledky

Hlavní zjištění

Shrnutí prohlášení o věrohodnosti za rok 2018

EÚD vydává čistý výrok o spolehlivosti účetní závěrky Evropské unie za rok 2018.

Příjmy za rok 2018 byly legální a správné a nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb.

K výdajům za rozpočtový rok 2018 vydáváme výrok s výhradou.

 • Odhadovaná míra chyb ve výdajích z rozpočtu EU na rok 2018 činila celkově 2,6 %, a pohybuje se tak v rozsahu odhadované míry chyb za poslední dva roky. U přibližně poloviny výdajů se platby provádějí hlavně na základě nároků, tj. jedná se o platby příjemcům při splnění určitých podmínek. U tohoto typu výdajů odhadujeme, že se nejpravděpodobnější míra chyb pohybuje pod 2 % prahem významnosti (materiality).
 • Letos již třetí rok za sebou vydáváme o platbách výrok s výhradou, přičemž do roku 2015 jsme vydávali záporný výrok.
 • Informace o správnosti podávané Evropskou komisí se někdy od našich zjištění liší. Její odhady míry chyb se blíží našim odhadům u „konkurenceschopnosti“ a „přírodních zdrojů“, u „soudržnosti“ jsou nižší než naše odhady.
 • V roce 2018 došlo k výraznému zvýšení u žádostí členských států o platby z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondů). Zároveň v tomto pátém roce víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020 bylo čerpání prostředků z ESI fondů i nadále pomalejší, než bylo plánováno. To přispělo k rostoucímu objemu zbývajících závazků ESI fondů.
 • Na základě naší analýzy vybraných programů, které pokrývají 97 % finančního plánu pro víceletý finanční rámec na období 2014–2020, jsme dospěli k závěru, že ukazatele výkonnosti, které jsou v současné době využívány pro rozpočet EU, ne vždy nabízejí dobrý přehled o skutečném pokroku při dosahování cílů jednotlivých politik.
 • Letošní analýza se zaměřila na 184 doporučení předložených v 25 zvláštních zprávách zveřejněných v roce 2015. Komise od uvedeného roku realizovala 75 % našich doporučení v plném rozsahu nebo ve většině ohledů.
 • Všechny případy podezření z podvodu zjištěné v průběhu našich auditů hlásíme Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Během roku 2018 jsme úřad OLAF informovali o devíti takových případech.

Plné znění výroční zprávy o rozpočtu EU a výroční zprávy o činnostech financovaných z osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu za rok 2018 je k dispozici na našich internetových stránkách (eca.europa.eu).

Co jsme kontrolovali

Rozpočet EU na rok 2018 v číslech

Evropský parlament a Rada schvalují roční rozpočet EU, a to v rámci finančního rámce dohodnutého na víceleté období. Současné období víceletého finančního rámce trvá od roku 2014 do roku 2020. Za řádné plnění výdajové stránky rozpočtu nese hlavní odpovědnost Komise.

V roce 2018 činily celkové výdaje 156,7 miliardy EUR, což odpovídá 2,2 % celkových výdajů vládních institucí členských států EU a 1,0 % hrubého národního důchodu EU.

Odkud prostředky pocházejí?

Rozpočet EU je financován z různých zdrojů. Příjmy činí celkově 159,3 miliardy EUR, z čehož největší podíl (105,0 miliardy EUR) hradí členské státy poměrným způsobem podle výše svého hrubého národního důchodu. K dalším zdrojům patří cla (20,2 miliardy EUR), příspěvek odvozený z daně z přidané hodnoty vybrané členskými státy (17,1 miliardy EUR) a dále například také příspěvky a náhrady plynoucí z dohod a programů Unie (17,0 miliardy EUR).

Na co se prostředky vynakládají?

Výdaje z ročního rozpočtu EU směřují do mnoha různých oblastí. Platby jsou určeny na podporu tak různorodých činností jako zemědělství a rozvoj venkovských a městských oblastí, projekty dopravní infrastruktury, výzkum, odborná příprava nezaměstnaných, podpora zemí, které chtějí vstoupit do EU, a pomoc sousedním a rozvojovým zemím.

Přibližně dvě třetiny rozpočtu se čerpají v rámci tzv. sdíleného řízení, při němž jednotlivé členské státy samy rozdělují finanční prostředky a řídí výdaje v souladu s předpisy EU a vnitrostátní legislativou (například v případě výdajů na „soudržnost“ a na „přírodní zdroje“).

Naše prohlášení o věrohodnosti týkající se rozpočtu EU

Každoročně provádíme audit příjmů a výdajů EU a zkoumáme, zda je roční účetní závěrka spolehlivá a zda jsou příjmové a výdajové operace v souladu s platnými pravidly a nařízeními na úrovni EU a členských států.

Tato práce je základem našeho prohlášení o věrohodnosti, které jsme v souladu s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) povinni předložit Evropskému parlamentu a Radě. Prověřujeme výdaje poté, co koneční příjemci prostředků EU realizovali činnosti nebo jim vznikly náklady a kdy Komise tyto výdaje schválila. Částky předběžného financování jsme nezkoumali, pokud nebyly zúčtovány v roce 2018.

Náš kontrolovaný základní soubor za rok 2018 tak činil celkem 120,6 miliardy EUR (viz obrázek 1).

Obrázek 1

Kontrolované výdaje roku 2018

Letos připadá největší podíl našeho celkového kontrolovaného základního souboru na „přírodní zdroje“ (48 %), po nichž následuje „soudržnost“ (20 %) a „konkurenceschopnost“ (15 %).

Podobně jako v minulém roce jsme kontrolovali „soudržnost“ na základě práce jiných auditorů v členských státech a dohledové činnosti Komise. To znamená, že naši auditoři prováděli přezkum této práce a případně ji opakovaně prováděli.

Více informací o naší koncepci auditu naleznete v oddíle „Základní informace“.

Co jsme zjistili

Účetní závěrka EU podává věrný a poctivý obraz

Účetní závěrka EU za rok 2018 EU zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční výsledky EU a její aktiva a pasiva na konci roku v souladu s mezinárodními účetními standardy pro veřejný sektor.

Můžeme tudíž vydat čistý výrok o spolehlivosti účetní závěrky (tj. schválit ji), jak činíme každoročně již od roku 2007.

Příjmy za rok 2018 jsou legální a správné

Dospěli jsme k závěru, že příjmy nejsou ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami. Provedli jsme rovněž přezkum vybraných systémů souvisejících s příjmy a vyhodnotili je celkově jako účinné, s výjimkou klíčových vnitřních kontrol pro tradiční vlastní zdroje v Komisi a určitých členských státech, které jsme vyhodnotili jen jako částečně účinné.

Výdaje EU jsou legální a správné s výjimkou úhrad nákladů

Chyba nebo nesprávná platba představuje odhadovaný objem finančních prostředků, které neměly být z rozpočtu EU vyplaceny, protože nebyly použity v souladu s platnými předpisy EU anebo vnitrostátními předpisy, a nebyly tedy ve shodě buď s tím, čeho Rada a Parlament pomocí příslušných právních předpisů EU chtěly dosáhnout, nebo s konkrétními vnitrostátními pravidly v členských státech. Míru chyb odhadujeme statistickými postupy na základě vyčíslitelných chyb (měřitelných v peněžním vyjádření), které jsme zjistili při testování vzorku operací v rámci celého kontrolovaného základního souboru výdajů.

výdajů jako celku odhadujeme míru chyb v rozpětí 1,8 % až 3,4 %. Středová hodnota tohoto rozpětí, takzvaná nejpravděpodobnější míra chyb, činí 2,6 % (viz obrázek 2). Pro srovnání: v roce 2017 činila 2,4 % a v roce 2016 to bylo 3,1 %.

Obrázek 2

Odhadovaná míra chyb v rozpočtu EU jako celku (2016–2018)

Poznámka:

míru chyb odhadujeme běžnými statistickými postupy. S 95% mírou jistoty se domníváme, že míra chyb se v daném základním souboru pohybuje mezi dolní a horní hranicí míry chyb (další podrobnosti naleznete v kapitole 1, příloze 1.1 výroční zprávy za rok 2018).

Způsob, jakým jsou prostředky EU vypláceny, má dopad na riziko výskytu chyb

Výsledky auditu roku 2018 potvrzují naše zjištění z let 2016 a 2017: totiž že způsob úhrady výdajů má dopad na riziko výskytu chyb.

Chyby se omezovaly hlavně na výdaje s vysokým rizikem, u nichž se z rozpočtu EU provádějí platby příjemcům na úhradu jejich vzniklých nákladů a které mohou podléhat složitým pravidlům. Na takovéto úhrady nákladů se mohou vztahovat složité podmínky způsobilosti, což pak může vést ke vzniku chyb. Tento typ výdajů představoval zhruba 51 % našeho kontrolovaného základního souboru za rok 2018 a odhadovaná míra chyb zde činila 4,5 %. Pro srovnání: v roce 2017 činila 3,7 % a v roce 2016 to bylo 4,8 %.

Zároveň se odhad nejpravděpodobnější míry chyb pro výdaje s nízkým rizikem (které představují zbývajících 49 % námi kontrolovaného základního souboru a zahrnují především nárokové platby) pohybuje pod naším 2% prahem významnosti (materiality) (viz obrázek 3).

Obrázek 3

Přibližně polovina kontrolovaných výdajů za rok 2018 nebyla zatížena významnou (materiální) mírou chyb

Dospěli jsme proto k závěru, že chyby nemají rozsáhlý dopad a že s výjimkou výdajů s vysokým rizikem jsou platby za rok 2018 legální a správné.

Co jsou nárokové platby a platby na úhradu nákladů?

Výdaje EU spadají do dvou kategorií, s nimiž jsou spojeny různé formy rizika:

 • nárokové platby, které jsou založeny na splnění určitých (méně složitých) podmínek ze strany příjemců: mezi takové platby patří například studentská a výzkumná stipendia (v rámci „konkurenceschopnosti pro růst a zaměstnanost“), přímá podpora zemědělců („přírodní zdroje“) a platy a důchody zaměstnanců EU („správa“).
 • platby na úhradu nákladů, u nichž EU proplácí způsobilé náklady na způsobilé činnosti (a které podléhají složitějším pravidlům): sem patří například výzkumné projekty (v rámci „konkurenceschopnosti“), investice do regionálního rozvoje a rozvoje venkova („soudržnost“ a „přírodní zdroje“) a projekty rozvojové pomoci („globální Evropa“).

Nejvíce výdajů bylo kontrolováno u „přírodních zdrojů“ (48 %). V této oblasti připadalo 72 % na tzv. přímou podporu, která se skládá převážně z plateb přímé podpory zemědělcům, a tyto výdaje nebyly zatíženy významnou (materiální) mírou chyb. Druhou složkou „přírodních zdrojů“ je „rozvoj venkova, tržní opatření, životní prostředí, oblast klimatu a rybolov“. Na „soudržnost“ připadá mezi kontrolovanými výdaji druhý největší podíl (20 %). Tato oblast byla zatížena významnou (materiální) mírou chyb, přičemž chyby se týkaly hlavně úhrad nezpůsobilých nákladů a porušení pravidel vnitřního trhu.

Naše odhadovaná míra chyb u „konkurenceschopnosti“ je nižší než v letech 2016 a 2017, ale je nadále významná (materiální). V tomto roce jsme většinu chyb zjistili u výdajů na výzkum. Souvisely hlavně s vykazováním nadhodnocených nákladů (jako například osobních nákladů, jiných přímých nákladů, režijních nákladů nebo nezpůsobilých nákladů na subdodávky) příjemci.

V oblasti „správa“ nebyla zjištěna významná (materiální) míra chyb. Většina výdajů v této oblasti má podobu platů, důchodů a příspěvků vyplácených institucemi, orgány a subjekty EU. 

Obrázek 4 srovnává odhadované míry chyby v různých výdajových oblastech mezi lety 2016 a 2018. Další informace o výsledcích u příjmů a u jednotlivých výdajových oblastí jsou uvedeny v oddíle „Podrobnější pohled na příjmy a na výdajové oblasti“ a v příslušných kapitolách výroční zprávy za rok 2018.

Obrázek 4

Srovnání odhadované míry chyb u výdajových oblastí EU (2016–2018)

Poznámka:

odhadovaná míra chyb vychází z vyčíslitelných chyb zjištěných při naší práci, především z testování vzorku operací. Vzorek sestavujeme a míru chyb odhadujeme běžnými statistickými postupy (viz kapitola 1, příloha 1.1 výroční zprávy za rok 2018).

Srovnání odhadu rizikové částky v době platby provedeného Komisí s naší odhadovanou mírou chyb

V souvislosti s koncepcí nepřímého vykazování u našeho prohlášení o věrohodnosti jsme porovnali naši odhadovanou míru chyb s odhadem rizikové částky v době platby provedeným Komisí. Ta představuje její odhad částky, která nebyla v okamžiku platby proplacena podle platných pravidel.

Každé generální ředitelství (GŘ) Komise vypracovává výroční zprávu o činnosti. Její součástí je prohlášení, v němž generální ředitel vyjadřuje jistotu, že finanční informace ve zprávě jsou řádně zobrazeny a že operace, za něž odpovídá, jsou legální a správné. Všechna generální ředitelství předložila odhady své míry chyb, které se blíží našim odhadům u „konkurenceschopnosti“ a „přírodních zdrojů“ a jsou nižší než naše u „soudržnosti“.

Celkový odhad rizikové částky v době platby za rok 2018 provedený Komisí činí 1,7 %. To je méně, než námi odhadovaná míra chyb, která se pohybuje v rozpětí 1,8 % až 3,4 %.

Úřadu OLAF jsme postoupili devět případů podezření z podvodu

Podvod je úmyslné klamavé jednání, jehož cílem je dosáhnout zisku. Náš odhad míry chyb v rozpočtu EU není tedy měřítkem ani podvodů, ani neefektivity či plýtvání. Jedná se o odhad objemu prostředků, které neměly být vyplaceny, protože nebyly použity v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními.

Všechny případy podezření z podvodu, s nimiž se při své auditní práci setkáváme, hlásíme úřadu OLAF (Evropskému úřadu pro boj proti podvodům), který následně rozhoduje, zda bude případ vyšetřovat a dál sledovat, dle nutnosti také ve spolupráci s orgány daného členského státu. Během roku 2018 jsme úřad OLAF informovali o devíti případech podezření z podvodu (2017: 13).

Podezření se týkala umělého vytváření podmínek potřebných pro financování z EU, vykazování nákladů nesplňujících kritéria způsobilosti a nesrovnalostí v zadávání veřejných zakázek. Některé z případů podezření z podvodu obsahovaly více nesprávností.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o hlavních zjištěních jsou uvedeny v kapitole 1 naší výroční zprávy za rok 2018. Plné znění výroční zprávy je k dispozici na našich internetových stránkách (eca.europa.eu).

Rozpočtové a finanční řízení se potýká s nelehkými úkoly

Výrazné zvýšení u žádostí o platby z ESI fondů

V roce 2018 EU téměř úplně vyčerpala jak prostředky na závazky, tak prostředky na platby. Z částky určené na závazky ve výši 160,7 miliardy EUR bylo vyčerpáno 159,9 miliardy EUR (99,5 %) a z částky určené na platby ve výši 144,8 miliardy EUR bylo vyčerpáno 142,7 miliardy EUR (98,6 %).

V roce 2018 se počet žádostí o platby z ESI fondů, které představují přibližně 43 % víceletého finančního rámce na období 2014–2020, výrazně zvýšil. Příčinou je zejména relativně nízká úroveň žádostí členských států o platby v prvních letech programů na období 2014–2020.

Provádění víceletého finančního rámce bylo ovlivněno zpožděným prováděním ESI fondů

Zpoždění v provádění ESI fondů má dopad i na poslední roky stávajícího víceletého finančního rámce. Žádosti o platby ve značné hodnotě jsou zpožděny a budou předloženy v budoucích letech. Tento stav ovlivnil čerpání předběžného financování a zbývající závazky a bude mít dopad na výši potřebných prostředků na platby na začátku příštího VFR. Komisi doporučujeme přijmout opatření, která zabrání nepřiměřenému tlaku na rozsah prostředků na platby v prvních letech VFR na období 2021–2027.

Čerpání prostředků z ESI fondů se v roce 2018, pátém roce současného VFR, zrychlilo. Do konce roku bylo v průměru členským státům vyplaceno pouze 27,3 % celkových přídělů na celý VFR ve srovnání s 33,4 % do konce roku 2011, tedy odpovídajícího roku předešlého VFR. Nízké čerpání prostředků z ESI fondů přispělo k rostoucímu objemu zbývajících závazků ESI fondů.

Obrázek 5 zobrazuje zbývající závazky každého členského státu u ESI fondů jako částku v eurech i jako procento jeho výdajů vládních institucí za rok 2018.

V našem rychlém přezkumu týkajícím se zbývajících závazků v rozpočtu EU upozorňujeme na významná rizika, která může vysoká míra zbývajících závazků představovat pro rozpočet EU, a předkládáme zároveň možná řešení.

Obrázek 5

Zbývající závazky ESI fondů na konci roku 2018

Nárůst záruk vede k tomu, že rozpočet EU je více vystaven riziku

Záruky zajišťované z rozpočtu EU v posledních několika letech vzrostly, a to hlavně přidáním záruky Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) a záruky Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD). Na konci roku 2018 činila skutečná expozice ze záruk celkově 92,8 miliardy EUR. V důsledku toho je rozpočet EU více vystaven riziku. Objem ztrát, které Komise očekává, je kryt záručními fondy, které budou v novém VFR sdruženy do společného rezervního fondu.

Doporučujeme Komisi, aby, jakmile bude zřízen společný rezervní fond, zajistila účinné řízení a aktuální monitorování expozice rozpočtu EU vůči souvisejícím zárukám a při svém výpočtu efektivní míry tvorby rezerv vycházela z obezřetné metodiky založené na uznávaných osvědčených postupech.

Evropská investiční banka – nedílná součást struktury EU, avšak s rozdílnými mechanismy vyvozování odpovědnosti

Skupina Evropské investiční banky (skupina EIB) poskytuje neziskovým způsobem úvěry, záruky a další druhy podpory, a slouží tak cílům politik EU. Na konci roku 2018 činil celkový objem nesplacených úvěrů, které skupina EIB poskytla, 536 miliard EUR (2017: 548 miliard EUR).

Skupina EIB není orgánem EU. Ve srovnání se zbytkem rozpočtu EU má rozdílné řízení a správu, které zohledňují její zvláštní povahu. V posledních letech EU stále více využívá finanční nástroje a rozpočtové záruky poskytované skupině EIB. Očekává se, že tento trend bude v průběhu příštího víceletého finančního rámce pokračovat.

Náš auditní mandát v současnosti nezahrnuje operace skupiny EIB, které nejsou financovány z rozpočtu EU, ale slouží týmž cílům EU. To znamená, že EÚD nemůže poskytnout úplný přehled o vazbě mezi operacemi skupiny EIB a rozpočtem EU.

Ve svém informačním dokumentu o budoucnosti financí EU jsme navrhli, že bychom měli být vyzváni i ke kontrole operací EIB mimo rozpočet EU. Evropský parlament náš návrh podpořil ve svém usnesení o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2017.

Doporučujeme Komisi, aby poskytla rozpočtovému orgánu relevantní informace pro prověřování skupiny EIB a jejích činností a také pro zvýšení transparentnosti těchto operací.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o hlavních zjištěních o rozpočtovém a finančním řízení jsou uvedeny v kapitole 2 naší výroční zprávy za rok 2018. 

Je třeba pokračovat v důrazu na výkonnost výdajů EU

Každoročně analyzujeme řadu aspektů souvisejících s výkonností, tedy s výsledky, jichž dosáhl rozpočet EU, který plní Komise ve spolupráci s členskými státy. V tomto roce jsme se zaměřili na ukazatele výkonnosti rozpočtu EU, dále na hlavní výsledky našich zvláštních zpráv z roku 2018 týkajících se výkonnosti a také na realizaci doporučení, která jsme předložili ve zvláštních zprávách zveřejněných v roce 2015.

Ukazatele výkonnosti odhalují výrazné odchylky v dosažených výsledcích a obecně vypovídají o mírném pokroku

Zkoumali jsme kvantitativní informace poskytnuté ukazateli výkonnosti. Po účely své analýzy jsme vybrali 22 z 60 výdajových programů: čtyři programy s nejvyššími plánovanými výdaji pro každý z pěti okruhů víceletého finančního rámce na období 2014–2020 a dva programy pro zvláštní nástroje. Vybraných 22 programů pokrylo 97 % finančního plánu na dané sedmileté období. Z ukazatelů vyplývá, že v dosažených výsledcích byly výrazné odchylky a že celkově bylo dosaženo mírného pokroku. Pozdní a pomalé zahájení jak programů „soudržnosti“, tak programů „rozvoje venkova“ bylo důležitým omezujícím činitelem.

Ukazatele ne vždy nabízely dobrý přehled o skutečném pokroku

Při analýze jsme odhalili nedostatky v rámci pro ukazatele výkonnosti rozpočtu EU. Řada ukazatelů nebyla zvolena dobře, protože například neměřily dosažené úspěchy rozpočtu EU nebo se povětšinou zaměřovaly na vstupy a výstupy, a nikoliv na výsledky a dopady. Kromě toho nebylo u řady ukazatelů možné pokrok měřit, a když to možné bylo, údaje někdy neměly dostatečnou kvalitu. Co se týče cílových hodnot, zaznamenali jsme, že řada z nich není dostatečně ambiciózní.

Komisi předkládáme doporučení týkající se výběru ukazatelů, stanovování cílových hodnot, získávání včasných informací a podávání zpráv o plnění cílů.

V roce 2018 bylo zveřejněno třicet pět zvláštních zpráv o různých výdajových oblastech EU

V souladu se svou strategií na období 2018–2020 jsme pozornost více zaměřili na hodnocení výkonnosti opatření EU. V našich zvláštních zprávách zkoumáme, zda byly splněny cíle vybraných politik a programů EU, zda bylo výsledků dosaženo účinným a efektivním způsobem a zda finanční prostředky EU vytvořily přidanou hodnotu, tj. zda přinesly více, než bylo možno dosáhnout opatřeními na vnitrostátní úrovni.

Všech 35 zvláštních zpráv zveřejněných v roce 2018 je uvedeno na obrázek 6.

Obrázek 6

Zvláštní zprávy zveřejněné v roce 2018

Naše zvláštní zprávy, které pojednávají hlavně o auditech výkonnosti, jsou k dispozici ve všech jazycích EU na našich internetových stránkách (eca.europa.eu).  

Komise realizuje velkou část našich doporučení

Každý rok sledujeme, do jaké míry Komise přijala nápravná opatření reagující na naše doporučení. V souladu se svou strategií na období 2018–2020 budeme sledovat všechna doporučení z auditů výkonnosti, která jsme Komisi předložili o tři roky dříve.

Letošní analýza se zaměřila na 184 doporučení v 25 zvláštních zprávách zveřejněných v roce 2015. Komise realizovala 76 % doporučení v plném rozsahu nebo ve většině ohledů. Podle našich zjištění nebylo 11 doporučení provedeno vůbec (viz Obrázek 7).

Obrázek 7

Tři čtvrtiny našich doporučení z roku 2015 byly plně nebo ve většině ohledů provedeny

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o hlavních zjištěních o výkonnosti rozpočtu EU jsou uvedeny v kapitole 3 naší výroční zprávy za rok 2018. 

Podrobnější pohled na příjmy a na výdajové oblasti

Příjmy

159,3 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Náš audit se týkal příjmové strany rozpočtu EU, z níž se financují výdaje Evropské unie. Zkoumali jsme určité klíčové kontrolní systémy pro řízení vlastních zdrojů a vzorek příjmových operací.

Na příspěvky od členských států stanovené na základě hrubého národního důchodu (HND) připadalo 66 % celkových příjmů EU v roce 2018 a na příjmy odvozené z daně z přidané hodnoty (DPH) připadalo 11 %. Tyto příspěvky se vyčíslují na základě makroekonomických statistik a odhadů poskytnutých členskými státy.

Tradiční vlastní zdroje (TVZ), skládající se zejména z dovozních cel vybíraných správními orgány členských států jménem EU, přispěly k příjmům EU dalšími 13 %. Zbývajících 10 % pocházelo z dalších zdrojů (například příspěvky a náhrady plynoucí z dohod a programů EU, úroky z prodlení a pokuty a jiné příjmy).

Co jsme zjistili

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb?
159,3 miliardy EUR Ne – v letech 2018 a 2017 bez zatížení významnou (materiální) mírou chyb
Preventivní a nápravná opatření

Systémy související s příjmy byly obecně účinné a hlavní vnitřní kontroly TVZ, které jsme posuzovali v Komisi a v některých členských státech, byly částečně účinné.

Zjistili jsme, že plán kontrol Komise nebyl dostatečně podložen strukturovaným a zdokumentovaným posouzením rizik. To ovlivnilo, jak Komise ověřovala výkazy TVZ členských států. Nalezli jsme také nedostatky v tom, jak členské státy spravovaly cla, zejména pokud jde o sestavování výkazů tradičních vlastních zdrojů, zpoždění při vymáhání celního dluhu a pozdní zaúčtování celního dluhu v účetním systému.

Dále jsme zaznamenali, že Komise již třetím rokem ve své výroční zprávě o činnosti vyjádřila výhradu ke správnosti hodnoty vybraných tradičních vlastních zdrojů. Je to způsobeno tím, že někteří dovozci krátí clo z dovozu textilu a obuvi.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • zavést strukturovanější a zdokumentované posuzování pro účely plánování kontrol tradičních vlastních zdrojů, včetně analýzy míry rizik každého členského státu a rizika souvisejícího se sestavováním účtů pro cla,
 • posílit rozsah měsíčních a čtvrtletních kontrol výpisů tradičních vlastních zdrojů tím, že bude provádět hlubší analýzu neobvyklých změn, aby bylo možné neprodleně řešit případné odchylky.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu příjmů EU jsou uvedeny v kapitole 4 naší výroční zprávy za rok 2018.

Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

Celkem: 21,4 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Výdajové programy v této oblasti politiky hrají významnou úlohu při stimulací růstu a tvorbě pracovních míst v EU. Hlavní část výdajů připadá na sedmý rámcový program (7. RP) a program Horizont 2020 v oblasti výzkumu a inovací a na program Erasmus+ v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Z dalších programů se financuje vesmírný program Galileo (globální družicový navigační systém EU), Nástroj pro propojení Evropy a Mezinárodní termonukleární reaktor.

Za rok 2018 byly předmětem auditu v této oblasti výdaje v hodnotě 17,9 miliardy EUR. Většinu této částky přímo řídila Komise a měla podobu grantů, poskytovaných projektovým účastníkům ze soukromého nebo veřejného sektoru. Na programy výzkumu a inovací připadalo 45 % výdajů, které jsme za rok 2018 kontrolovali.

Co jsme zjistili

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb? Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb
17,9 miliardy EUR Ano 2,0 % (2017: 4,2 %)

Ze 130 operací v roce 2018, jež jsme prověřovali (42 %), bylo 54 zatíženo chybami. Nejpravděpodobnější míru chyb odhadujeme na 2,0 %. Tato hodnota je nižší než v roce 2017, avšak stále se považuje za významnou (materiální).

Preventivní a nápravná opatření

Podobně jako v předchozích letech je hlavním rizikem z hlediska správnosti operací, že příjemci vykážou nezpůsobilé náklady a že Komise takovéto náklady před proplacením neodhalí a nezajistí nápravu. Zjistili jsme, že většina chyb se týká nezpůsobilých nákladů (například cestovních nákladů a nákladů na vybavení nesouvisejících s projektem), osobních nákladů, které nevznikly přímo v souvislosti s projektem, a nákladů na velké infrastrukturní projekty, které příjemci nesprávně vykázali.

Příklad: více chyb v jedné žádosti

Malá společnost z oblasti zdravotnictví, která se poprvé účastnila projektu EU, vykázala osobní náklady, náklady na subdodavatele a další náklady ve výši 1,1 milionu EUR. Převážná většina položek, jež jsme prověřovali, obsahovala chyby. Příjemce zejména nepoužil k výpočtu osobních nákladů metodu, která byla v souladu s pravidly programu Horizont 2020.

Komise uplatnila nápravná opatření, která měla přímý dopad na čtyři z celkem 130 kontrolovaných operací. Bez těchto opatření by naše odhadovaná míra chyb pro tuto kapitolu byla vyšší o 0,1 procentního bodu.

Zároveň byly v osmi dalších případech, kdy jsme nalezli a vyčíslili chyby, k dispozici dostatečné informace umožňující jejich vzniku zabránit, zjistit je či napravit. Pokud by tyto informace byly využity k nápravě chyb, jejich celková odhadovaná míra ve výdajích na „konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ by byla o 0,3 procentního bodu nižší, a tudíž pod prahem významnosti.

Horizont 2020 a Erasmus+

V minulosti jsme ve svých zprávách uvedli, že program Horizont 2020 má jednodušší pravidla financování než jeho předchůdce 7. RP. Kromě toho v programu Horizont 2020 mohou příjemci vykazovat odpisové náklady a provozní náklady na velkou výzkumnou infrastrukturu, pokud splňují určité podmínky a pokud nejprve od Komise získali kladné předběžné posouzení metod používaných pro výpočet nákladů. Letošní audit však ukázal, že předběžné posouzení mělo na prevenci chyb jen malý vliv.

U programu Horizont 2020 jsme také přezkoumali audity provedené jak Komisí, tak najatými externími auditory. V některých spisech, které jsme přezkoumávali, jsme zjistili nejednotné postupy výběru vzorků a nedostatky v dokumentaci a ve vykazování informací a rovněž v kvalitě auditorských postupů. Zjistili jsme také metodický nedostatek týkající se výpočtu míry chyb: ačkoli audity ex post málokdy dosáhnou svého cíle, kterým je zkontrolovat schválené náklady v co největším rozsahu, míra chyb se místo skutečně kontrolovaného objemu systematicky počítá na základě všech schválených nákladů. To vede k jejímu podhodnocení.

K programu Erasmus+ konstatujeme, že stejně jako minulý rok vyjádřila Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) výhradu týkající se účinnosti svých vnitřních kontrol pro řízení grantů. Dále naše audity projektů Erasmus+ ukázaly, že některá vnitrostátní pravidla nebyla plně v souladu se zásadami uplatňovanými EU, zejména pokud jde o maximální vyplácené částky a mechanismy financování.

Zprávy Komise o legalitě a správnosti

Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 Generálního ředitelství pro výzkum a inovace (GŘ pro výzkum a inovace), EACEA a Výkonné agentury pro malé a střední podniky (EASME) poskytuje věrný obraz finančního řízení a správnosti uskutečněných operací. Informace, které poskytly, celkově potvrzují naše zjištění a závěry.

Posouzení výkonnosti

Posuzovali jsme informace Komise o výkonnosti 50 projektů v oblasti výzkumu a inovací v našem vzorku. Podle zpráv o pokroku těchto projektů dosáhla většina z nich očekávaných výstupů a výsledků. Ovšem v některých případech byl vykázaný pokrok pouze částečně v souladu s dohodnutými cíli nebo vykázané náklady nebyly s ohledem na dosažený pokrok přiměřené. Navíc někdy nebyly výstupy a výsledky projektu šířeny, jak bylo zamýšleno.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • účinněji informovat malé a střední podniky o platných pravidlech financování a provádět cílenější kontroly jejich výkazů nákladů; u příštího rámcového programu pro výzkum dále zjednodušit pravidla pro výpočet osobních nákladů a nákladů na velkou výzkumnou infrastrukturu;
 • u programu Horizont 2020 řešit připomínky zjištěné při auditech ex post, které se týkají jednotnosti výběru vzorků, dokumentace a vykazování auditních zjištění a také kvality auditorských postupů;
 • urychleně řešit zjištění útvaru interního auditu Komise, která se týkají:
  1. systémů vnitřní kontroly agentury EACEA pro řízení grantů programu Erasmus+,
  2. monitorování toho, jak se dodržují smluvní závazky a vykazovací povinnosti, pokud jde o šíření a využívání výsledků výzkumných a vývojových projektů.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na „konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“ jsou uvedeny v kapitole 5 naší výroční zprávy za rok 2018.

Hospodářská, sociální a územní soudržnost

Celkem: 54,5 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Cílem výdajů v této oblasti politiky je zmenšovat rozdíly ve stupni rozvoje různých členských států a regionů EU a posilovat konkurenceschopnost. Tyto cíle se plní hlavně prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti (FS) a Evropského sociálního fondu (ESF), z nichž se spolufinancují víceleté operační programy (OP), z kterých se zase financují projekty.

Řízení výdajů sdílí Komise s členskými státy. V Komisi odpovídá za provádění EFRR a FS Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (GŘ pro regionální a městskou politiku) a za provádění ESF Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování).

V roce 2018 byly předmětem našeho auditu v této oblasti výdaje ve výši 23,6 miliardy EUR, které byly výrazně vyšší než v roce 2017 (8,0 miliardy EUR).

Platby kontrolujeme v okamžiku, kdy vznikly, byly zaznamenány a schváleny. V souladu s tímto přístupem zahrnovala částka, která byla předmětem auditu pro účely výroční zprávy za rok 2018, také výdaje z předchozích let ve výši 16,5 miliardy EUR, které Komise schválila nebo vyúčtovala v roce 2018. Součástí kontrolovaného základního souboru nebyly platby provedené v roce 2018 ve výši 47,4 miliardy EUR týkající se výdajů, které Komise dosud neschválila.

Co jsme zjistili

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb? Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb
23,6 miliardy EUR Ano 5,0 % (2017: 3,0 %).
Preventivní a nápravná opatření

V roce 2018 jsme sestavili statisticky reprezentativní vzorek 220 operací, které auditní orgány členských států již prověřovaly. V těchto 220 operacích jsme zjistili a vyčíslili 36 chyb. Řídicí a auditní orgány v členských státech tyto chyby neodhalily. Při zohlednění 60 chyb, které auditní orgány zjistily, a finančních oprav uplatněných programovými orgány (v celkové výši 314 milionů za programová období 2007–2013 a 2014–2020 dohromady) odhadujeme míru chyb na 5,0 %.

Počet a dopad zjištěných chyb svědčí o tom, že nedostatky ve správnosti výdajů vykazovaných řídicími orgány přetrvávají. Nejvíce k naší odhadované míře chyb přispěly nezpůsobilé výdaje a projekty a pak porušování pravidel vnitřního trhu (zadávání veřejných zakázek a státní podpora) a chybějící základní dokumentace. Některé z těchto chyb byly výsledkem složitých vnitrostátních předpisů, které jdou nad rámec požadavků stanovených v legislativě EU (viz rámeček níže).

Příklad: složité vnitrostátní podmínky způsobilosti

Zjistili jsme, že pravidla způsobilosti jednoho operačního programu v Polsku obsahovala podmínku zakazující čerpat grant EU, pokud jiný subjekt vykonává tentýž druh podnikatelské činnosti ve stejných prostorách. Tento požadavek, který jde nad rámec nařízení EU, se opakoval i v grantové dohodě. Jelikož příjemce, který byl právníkem, zahájil svou činnost v týchž prostorách jako jiná právní kancelář, neměl projekt nárok na spolufinancování.

Posouzení práce auditních orgánů

Auditní orgány se zřizují k tomu, aby dohlížely na čerpání prostředků EU. Jejich činnost je zásadně důležitou složkou rámce kontroly a získávání jistoty v oblasti soudržnosti. Letos jsme posuzovali činnost 15 ze 126 auditních orgánů ve 14 členských státech ve vztahu k 15 souborům dokumentů k poskytnutí jistoty za období 2014–2020 a devíti souborům dokumentů týkajících se uzávěrky za období 2007–2013.

Podobně jako minulý rok jsme při přezkumu práce auditních orgánů v několika případech odhalili nedostatky v rozsahu, kvalitě a dokumentaci jejich práce a v reprezentativnosti jejich vzorků. Všechny auditní orgány v našem vzorku nahlásily míru zbytkových chyb nižší než 2 %. Na základě ověřování opravila Komise míru zbytkových chyb nad 2 % u čtyř z 15 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty za období 2014–2020 v našem vzorku.

Jelikož jsme zjistili další chyby, míra chyb po našem přepočtu přesahuje 2 % u dalších čtyř z 15 souborů dokumentů k poskytnutí jistoty za období 2014–2020 a u jednoho z devíti souborů dokumentů týkajících se uzávěrky za období 2007–2013.

Ověřovací práce Komise a její vykazování míry zbytkových chyb ve výročních zprávách o činnosti

Výroční zprávy o činnosti jsou hlavním nástrojem Komise, jehož prostřednictvím prohlašuje, že má přiměřenou jistotu, že zavedené kontrolní postupy zajišťují správnost výdajů.

Minulý rok jsme upozornili, že požadavky na vykazování ve výročních zprávách o činnosti nebyly dostatečně přizpůsobeny rámci kontroly a získávání jistoty na období 2014–2020. Komise od té doby zlepšila svůj mechanismus pro podávání zpráv o správnosti. Ve výročních zprávách o činnosti za rok 2018 aktualizovala svůj klíčový ukazatel výkonnosti pro správnost a uvedla, že míra zbytkových chyb za účetní období 2016/2017 je nižší než 2 % u obou generálních ředitelství.

Objevili jsme však skutečnosti, které mají dopad na spolehlivost těchto údajů. V této souvislosti jsme uvedli, že tyto míry nejsou v době, kdy je Komise zveřejní, ještě konečné a že je lze považovat pouze za minimální míry chyb.

Komise ve své výroční zprávě o řízení a výkonnosti rozpočtu EU odhaduje, že riziková částka v době platby u příslušných výdajů za rok 2018 v oblasti „hospodářská, sociální a územní soudržnost“ činí 1,7 %. Tento údaj však zahrnuje výdaje, které dosud neprošly úplným cyklem kontrol. K tomu dojde až v roce 2020.

Zjistili jsme rovněž několik skutečností, které mohly ovlivnit uzávěrku operačních programů z programového období 2014–2020 s konečnou mírou zbytkových chyb nižší než 2 %.

Z naší práce na různých složkách auditu vyplývá, že na míry chyb v oblasti „hospodářská, sociální a územní soudržnost“ uvedené ve výroční zprávě o řízení a výkonnosti a výročních zprávách o činnosti se stále nelze spoléhat.

Posouzení výkonnosti

V roce 2018 jsme prověřovali, zda členské státy ve svých operačních programech stanovily ukazatele výstupů a výsledků, které souvisí s jejich cíli, a zda cíle pro výstupy a výsledky vytyčené pro projekty odpovídají cílům operačního programu. Zkoumali jsme také, zda členské státy zřídily databázi s informacemi o výkonnosti na úrovni projektů a do jaké míry auditní orgány kontrolovaly spolehlivost těchto informací.

Přestože členské státy mají monitorovací systémy zaznamenávající informace o výkonnosti, v řadě případů jsme zjistili, že orgány nestanovily ukazatele výsledků či výstupů na úrovni projektů a v několika případech neměly vůbec žádné ukazatele či cílové hodnoty, podle nichž by výkonnost projektů mohly měřit. Dále jsme zjistili, že ne všechny dokončené projekty plně dosáhly svých výkonnostních cílů.

Co doporučujeme

Upozornili jsme, že čtyři naše doporučení z loňského roku se týkají skutečností, které jsme zjistili znovu, a tato doporučení jsme tedy neopakovali. Kromě toho jsme zjistili nové skutečnosti a Komisi doporučujeme:

 • zajistit, aby auditní orgán nebo auditor vybraný skupinou EIB prováděl na úrovni finančních zprostředkovatelů pravidelné kontroly na základě reprezentativního vzorku úhrad konečným příjemcům;
 • vypracovat a provádět vhodná kontrolní opatření, aby se při uzávěrce zabránilo možnosti významných (materiálních) nesprávných výdajů, pokud byly standardní kontroly vyhodnoceny jako nedostatečné;
 • podniknout nutná opatření, aby kontrolní seznamy používané řídicími a auditními orgány obsahovaly ověření souladu s článkem 132 nařízení o společných ustanoveních, který stanoví, že příjemci musí obdržet celkovou částku způsobilých výdajů ve lhůtě 90 dnů od předložení příslušné žádosti o platbu;
 • odstranit nedostatky zjištěné při uzávěrce a neumožnit uzavřít žádný program s významným (materiálním) objemem nesprávných výdajů.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na „hospodářskou, sociální a územní soudržnost“ jsou uvedeny v kapitole 6 naší výroční zprávy za rok 2018.

Přírodní zdroje

Celkem: 58,0 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Do této výdajové oblasti patří společná zemědělská politika (SZP), společná rybářská politika a část výdajů EU na životní prostředí a opatření v oblasti klimatu.

Na SZP připadá celkem 98 % výdajů v okruhu „přírodní zdroje“. Právní předpisy EU stanoví pro SZP následující tři obecné cíle:

 • životaschopná produkce potravin se zaměřením na příjmy v zemědělství, zemědělskou produktivitu a cenovou stabilitu,
 • udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu se zaměřením na emise skleníkových plynů, biologickou rozmanitost, půdu a vodu,
 • vyvážený územní rozvoj.

Řízení SZP sdílí Komise, zejména Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova), s platebními agenturami v členských státech. Výdaje na SZP spadají do tří obecných kategorií:

 • přímé platby zemědělcům, které jsou plně financovány z rozpočtu EU,
 • zemědělská tržní opatření se rovněž plně financují z rozpočtu EU, s výjimkou některých opatření spolufinancovaných členskými státy, jako jsou například propagační opatření a projekt distribuce ovoce do škol,
 • programy členských států pro rozvoj venkova spolufinancované z rozpočtu EU.

Za rok 2018 byly předmětem auditu v této oblasti výdaje v hodnotě 58,1 miliardy EUR.

Co jsme zjistili

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb? Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb
58,1 miliardy EUR Ano 2,4 % (2017: 2,4 %).
Přímé platby jako celek nebyly ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami

Přímé platby zemědělcům vycházejí hlavně z plochy zemědělského pozemku vykázané zemědělci. Tyto platby představují 72 % výdajů v okruhu víceletého finančního rámce „přírodní zdroje“.

Hlavním nástrojem řízení přímých plateb je integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS), jehož součástí je systém evidence půdy (LPIS). IACS pomohl snížit chybovost v přímých platbách, přičemž významně k tomu přispěl LPIS.

Kontrolovali jsme 95 přímých plateb a zjistili, že chybami nebylo zatíženo 77 z nich. Dospěli jsme k závěru, že přímé platby jako celek nebyly ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami.

Rozvoj venkova, tržní opatření, rybolov, životní prostředí a opatření v oblasti klimatu

Riziko vzniku chyb v těchto výdajových oblastech zvyšují složité podmínky způsobilosti. Testovali jsme 156 plateb a zjistili, že chybami bylo zatíženo 40 z nich. Hlavními zdroji chyb byly:

 • nezpůsobilí příjemci, činnosti nebo náklady (viz příklad),
 • poskytování nepřesných informací o zemědělských plochách nebo počtu zvířat,
 • nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek nebo udílení grantů,
 • administrativní chyby.

Příklad: příjemce nedodržel pravidla způsobilosti pro investice do zemědělských podniků

Prověřovali jsme případ, v němž jeden příjemce spolu se svými rodinnými příslušníky podal společnou žádost o podporu na výstavbu vepřína s kapacitou pro 600 prasnic. Každý jednotlivý příjemce požádal o maximální míru podpory, což odpovídalo částce v přibližné výši 215 000 EUR. Jelikož účelem opatření byla podpora malých a středně velkých zemědělských podniků, v podmínkách způsobilosti bylo uvedeno, že ekonomická velikost zemědělského podniku žadatelů nesmí převýšit 250 000 EUR a jeho plocha nesmí přesáhnout 300 hektarů. Příjemci uvedli, že provozují nezávislé firmy. Zjistili jsme, že jsou držiteli podílů v rodinném podniku, který funguje v téže lokalitě. Po zohlednění podílu příjemce v tomto rodinném podniku přesahuje jeho firma strop pro velikost podniku.

Preventivní a nápravná opatření

Komise a orgány členských států uplatnily nápravná opatření, která měla přímý dopad na 53 z 251 kontrolovaných operací. Bez těchto opatření by naše odhadovaná míra chyb pro tuto kapitolu byla vyšší o 0,6 procentního bodu. Ve 12 případech vyčíslených chyb měly zároveň orgány členský států dostatek informací k tomu, aby těmto chybám předešly, odhalily je a napravily ještě před tím, než byly výkazy výdajů předloženy Komisi. Pokud by vnitrostátní orgány řádně využily všechny informace, které měly k dispozici, odhadovaná míra chyb by byla o 0,6 procentního bodu nižší.

Zprávy Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova o správnosti výdajů v rámci SZP

GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova využívá národní kontrolní statistiky, které dostává od platebních agentur. Rovněž provádí úpravy na základě výsledků auditů certifikačních orgánů a zároveň na základě svých vlastních kontrol a odborného úsudku, aby mohlo provést odhad rizikové částky v době platby.

Ředitelé všech 76 platebních agentur každoročně předkládají GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova výroční prohlášení řídícího subjektu o účinnosti jeho kontrolních systémů spolu se zprávou o kontrolách provedených platební agenturou. Od roku 2015 jsou certifikační subjekty povinny pro každou platební agenturu každoročně předkládat za účelem poskytnutí další jistoty výrok o legalitě a správnosti výdajů, o jejichž proplacení členské státy požádaly.

GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova kontroluje zjištěné nedostatky v práci certifikačních orgánů. Jak jsme konstatovali již v loňském roce, pokud má Komise využívat práci těchto subjektů jako svůj primární zdroj jistoty o správnosti výdajů na SZP, je trvalé zlepšování jejich práce nutností.

Členské státy nahlásily na základě kontrolních statistik svých platebních agentur ve výdajích na SZP jako celek souhrnnou míru chyb blížící se 1 %. Přezkoumali jsme úpravy měr chyb členských států, které provedlo GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova. Stejně jako v předchozích letech GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova vycházelo při většině svých úprav z vlastních kontrol systémů a výdajů platebních agentur. Většinu těchto úprav vypočítává s použitím paušálních sazeb, které mají zohledňovat závažnost a rozsah nedostatků, které odhalilo v kontrolních systémech.

GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova ve své výroční zprávě o činnosti odhaduje rizikovou částku v době platby u výdajů na SZP jako celek přibližně na 2,1 % a u přímých plateb přibližně na 1,8 %. Komise rovněž prezentuje tyto výsledky ve své výroční zprávě o řízení a výkonnosti. Odhad Komise odpovídá našemu závěru, z něhož vyplývá významná (materiální) míra chyb u výdajů na SZP celkově, ale nikoliv u přímých plateb.

Posouzení výkonnosti

Přezkoumali jsme vzorek 113 akcí pro rozvoj venkova v 18 členských státech. Zjistili jsme, že většina akcí vedla k očekávaným výsledkům a že členské státy obecně kontrolovaly přiměřenost nákladů, ale příliš nevyužívaly zjednodušené vykazování nákladů.

Kontrolovali jsme měření a výkazy podle společného monitorovacího a hodnotícího rámce SZP (CMEF) realizované Komisí a členskými státy. Zaměřili jsme se na to, jak používaly ukazatele výsledků u 113 plateb na rozvoj venkova a 95 přímých plateb.

V souladu se zjištěními z našich předchozích auditů zaměřených na měření výkonnosti výdajů na zemědělství a rozvoj venkova jsme nalezli několik nedostatků ve způsobu, kterým Komise a členské státy uplatňovaly ukazatele výsledků CMEF při měření a vykazování výkonnosti výdajů.

V návrhu zavést v SZP na období po roce 2020 model založený na výkonnosti Komise definovala společné ukazatele výstupů, výsledků a dopadů. Přestože jsme v našem stanovisku č. 7/2018 k tomuto návrhu přechod na model založený na výkonnosti doporučili, upozornili jsme, že tyto ukazatele nebyly dosud plně rozpracovány, a k navrhovaným ukazatelům jsme uvedli konkrétní připomínky.

Co doporučujeme

V naší zvláštní zprávě z roku 2017 jsme Komisi předložili tři doporučení s cílovým datem realizace stanoveným na konec roku 2019. Doporučení se týkala opatření členských států k řešení příčin chyb a kvality práce certifikačních subjektů. Tato doporučení jsou relevantní i pro letošní zjištění a závěry a po uplynutí náležité doby provedeme jejich následnou kontrolu.

Letos také doporučujeme, aby Komise v období po roce 2020 zohlednila nedostatky, které jsme zjistili ve stávajícím rámci, aby ukazatele výsledků řádně měřily účinky opatření a byly jasně provázány se souvisejícími intervencemi a cíli politiky.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na „přírodní zdroje“ jsou uvedeny v kapitole 7 naší výroční zprávy za rok 2018.

Bezpečnost a občanství

Celkem: 3,1 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Tato výdajová oblast sdružuje různé politiky, jejichž společným cílem je posílit koncepci evropského občanství vytvořením prostoru svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic.

Výdaje na migraci a bezpečnost se z velké části realizují v režimu sdíleného řízení mezi členskými státy a Generálním ředitelstvím Komise pro migraci a vnitřní věci (GŘ pro migraci a vnitřní věci). K nejdůležitějším fondům tohoto okruhu patří:

 • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF), jehož cílem je přispívat k účinnému řízení migračních toků a vytvářet společný přístup EU k azylu a migraci,
 • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF), jehož cílem je dosáhnout vysoké míry bezpečnosti v EU.

Tyto fondy zahájily činnost v roce 2014, kdy nahradily program SOLID („Solidarita a řízení migračních toků“), a budou fungovat do roku 2020. Za rok 2018 na ně připadá přibližně polovina (45 %) výdajů EU v této oblasti.

Výdaje 13 decentralizovaných agentur, které se aktivně podílejí na plnění hlavních priorit EU v oblasti migrace a bezpečnosti, soudní spolupráce a zdraví, představují dalších 27 %. O agenturách EU podáváme zprávu samostatně ve specifických výročních zprávách a v ročním shrnutí „Audit agentur EU ve zkratce“.

V roce 2018 byly předmětem auditu v této oblasti výdaje v hodnotě 3,0 miliardy EUR.

Co jsme zjistili

V roce 2018 jsme přezkoumávali vybrané systémy týkající se hlavních politik v této výdajové oblasti a malý počet operací. Zjistili jsme, že GŘ pro migraci a vnitřní věci řídí výzvy k podávání návrhů a žádosti o grant účinně. Současně jsme při prověřování odhalili nedostatky při uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek a některé systémové nedostatky v řízení AMIF a ISF a v kontrolách programu Potraviny a krmiva prováděných Generálním ředitelstvím pro zdraví a bezpečnost potravin.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • při provádění administrativních kontrol žádostí o platbu systematicky používat dokumentaci, kterou od příjemců grantů požadovala, aby tak mohla řádně prověřit legalitu a správnost zadávacích řízení organizovaných těmito příjemci;
 • instruovat orgány členských států, které jsou odpovědné za národní programy fondů AMIF a ISF, aby při administrativních kontrolách žádostí o platbu přiměřeným způsobem kontrolovaly legalitu a správnost zadávacích řízení organizovaných příjemci prostředků z těchto fondů.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na „Bezpečnost a občanství“ jsou uvedeny v kapitole 8 naší výroční zprávy za rok 2018.

Globální Evropa

Celkem: 9,5 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Tato výdajová oblast se týká výdajů na zahraniční politiku, prosazování hodnot EU, podporu kandidátských a potenciálních kandidátských zemí a rozvojovou a humanitární pomoc rozvojovým a sousedním zemím (s výjimkou Evropských rozvojových fondů, informace o nichž obsahuje příslušný oddíl).

Výdaje provádí buď přímo několik generálních ředitelství Komise (ze svého ústředí v Bruselu nebo prostřednictvím delegací EU ve více než 150 zemích, které jsou příjemci prostředků), nebo je provádí nepřímo země, které jsou příjemci prostředků, nebo mezinárodní organizace s využitím široké škály nástrojů spolupráce a realizačních metod.

V roce 2018 byly předmětem auditu v této oblasti výdaje v hodnotě 8,0 miliardy EUR.

Co jsme zjistili

V roce 2018 jsme nalezli v několika případech nezpůsobilé výdaje a nedodržení právních a finančních pravidel pro udělování zakázek, ale setkali jsme se také s příklady účinných externích kontrol.

Naši kontrolní činnost vážně zdržela nedostatečná součinnost ze strany mezinárodních organizací, které nám neposkytly nezbytnou dokumentaci. Domníváme se, že to představuje porušení našich kontrolních práv podle Smlouvy o fungování EU.

Výroční zprávy o činnosti a jiné správní mechanismy

V roce 2018 Generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření zadalo externímu dodavateli svou čtvrtou roční studii míry zbytkových chyb. Smyslem studie míry zbytkových chyb je měřit „chyby, které unikly všem preventivním, zjišťovacím a nápravným kontrolám“. Avšak v roce 2018 míra zbytkových chyb u 24 % operací ve vzorku vycházela v plném rozsahu z výsledků předchozích kontrol bez jakéhokoli dalšího prověřování. Tento podíl se od roku 2017 téměř zdvojnásobil.

Náš přezkum dále ukázal, že lze míru úsudku ponechaného auditorům při odhadování chyb u jednotlivých operací ještě zlepšit.

Generální ředitelství pro evropskou civilní ochranu a operace humanitární pomoci vyvinulo další úsilí, aby z výpočtu odhadované rizikové částky vyřadilo zpětně získané částky předběžného financování, zrušené inkasní příkazy a připsané úroky. Nicméně jsme zjistili, že spolehlivost údaje za rok 2018 ve výroční zprávě o činnosti generálního ředitelství je negativně ovlivněna nezjištěnými chybami, které vedly k nadhodnocení jeho nápravné kapacity.

Posouzení výkonnosti

Vedle kontroly správnosti jsme u 15 dokončených projektů posuzovali i otázky výkonnosti. Všechny prověřované projekty s výjimkou jednoho měly jasné a relevantní ukazatele výkonnosti. Logické rámce byly dobře strukturovány a cíle pro výstupy byly realistické a dosažitelné.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • podniknout všechny nutné kroky k posílení povinnosti mezinárodních organizací poskytovat nám veškeré dokumenty nebo informace, které potřebujeme ke své práci;
 • podniknout kroky k úpravě metodiky GŘ pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření, jež omezí rozhodnutí o plné spolehlivosti předchozí kontrolní práce, a pečlivě monitorovat její uplatňování;
 • upravit způsob výpočtu nápravné kapacity v roce 2019 tím, že vyloučí zpětně získané částky nevyčerpaného předběžného financování.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na „globální Evropu“ jsou uvedeny v kapitole 9 naší výroční zprávy za rok 2018.

Správa

Celkem: 9,9 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Náš audit zahrnul správní výdaje orgánů a dalších subjektů EU: Evropského parlamentu, Evropské rady a Rady Evropské unie, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů, evropského veřejného ochránce práv, evropského inspektora ochrany údajů a Evropské služby pro vnější činnost.

V roce 2018 činily správní výdaje orgánů a institucí celkem 9,9 miliardy EUR. Do této částky spadaly výdaje na lidské zdroje (asi 60 % celkových výdajů), budovy, vybavení, energie, komunikaci a informační technologie.

Výsledky našich auditů agentur EU, jiných decentralizovaných subjektů a evropských škol zveřejňujeme samostatně, a to ve specifických výročních zprávách. Zveřejňujeme rovněž konsolidované shrnutí těchto auditů.

Naše vlastní finanční výkazy kontroluje externí auditor. Výrok auditora a zpráva se uveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie a na našich internetových stránkách.

V roce 2018 byly předmětem auditu v této oblasti výdaje v hodnotě 9,9 miliardy EUR.

Co jsme zjistili

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb?
9,9 miliardy EUR Ne – v letech 2018 a 2017 bez zatížení významnou (materiální) mírou chyb

V roce 2018 jsme v této oblasti rozpočtu prověřovali 45 operací. Stejně jako v předchozích letech jsme odhadli, že míra chyb je pod prahem významnosti. Letos jsme však odhalili vyšší počet nedostatků ve vnitřní kontrole Komise v souvislosti se správou rodinných přídavků pro zaměstnance.

Zadávací řízení na veřejné zakázky týkající se zvýšení bezpečnosti osob a prostor

Orgány a instituce EU reagovaly na sérii teroristických útoků v posledních letech a považovaly za naléhavé přijmout opatření, aby posílily ochranu svých zaměstnanců a prostor. Prověřovali jsme 13 zadávacích řízení týkajících se těchto opatření, které orgány a instituce vyhlásily v letech 2015 až 2018. Soustředili jsme se zejména na definování potřeb, povahu uplatněného zadávacího řízení, provedení řízení a výběr dodavatelů. Nalezli jsme nedostatky v řízeních vyhlášených Parlamentem a Komisí, které obvykle souvisely s naléhavou potřebou uzavřít smlouvy.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • zdokonalit systémy pro správu zákonných rodinných přídavků. Měla by častěji prověřovat osobní situaci zaměstnanců a lépe kontrolovat prohlášení o dávkách z jiných zdrojů.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu výdajů EU na „správu“ jsou uvedeny v kapitole 10 naší výroční zprávy za rok 2018.

Evropské rozvojové fondy

Celkem: 4,1 miliardy EUR

Co jsme kontrolovali

Evropské rozvojové fondy (ERF) jsou hlavním nástrojem, jehož prostřednictvím EU poskytuje pomoc na rozvojovou spolupráci. Výdaje a nástroje spolupráce v rámci ERF se zaměřují na překonání chudoby a na podporu udržitelného rozvoje a integraci afrických, karibských a tichomořských (AKT) států a zámořských zemí a území (ZZÚ) do světové ekonomiky.

V roce 2018 byly předmětem auditu v této oblasti výdaje v hodnotě 3,7 miliardy EUR. Tyto výdaje se týkají 8., 9., 10. a 11. ERF.

Co jsme zjistili

Účetní závěrka za rok 2018 věrně zobrazuje finanční situaci ERF, výsledky jejich činností, peněžní toky a změny v čistých aktivech.

Rovněž jsme dospěli k závěru, že příjmy ERF nebyly ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami.

Kontrolovaná částka Zatížení významnou (materiální) mírou chyb? Odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb
3,7 miliardy EUR Ano 5,2 % (2017: 4,5 %).

V roce 2018 jsme prověřovali reprezentativní vzorek 125 operací sestavený ze všech druhů plateb z ERF. Jelikož na část těchto výdajů se vztahovala studie míry zbytkových chyb Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (GŘ pro mezinárodní spolupráci a rozvoj), zařadili jsme do svého vzorku dalších 14 operací, na něž jsme po úpravě uplatnili výsledky této studie. Na základě 39 chyb, které jsme vyčíslili, a upravených výsledků studie míry zbytkových chyb za rok 2018 odhadujeme míru zbytkových chyb na 5,2 %.

Zjistili jsme, že většina chyb se týkala nedodržení pravidel pro zadávání zakázek, výdajů, které nevznikly nebo byly nezpůsobilé, režijních nákladů vykázaných jako přímé náklady a chybějící dokumentace.

U některých operací realizovaných mezinárodními organizacemi nám tyto organizace nezaslaly v přiměřeném termínu nezbytné podklady. To nepříznivě ovlivnilo plánování a provedení našeho auditu a je v rozporu se Smlouvou o fungování EU, podle níž má EÚD právo na předání požadovaných informací.

Příklad: chyba v zadávání veřejných zakázek

Komise uzavřela s jednou mezinárodní organizací dohodu o příspěvku na podporu řízení veřejných financí na Jamajce. Celková hodnota zakázky a příspěvek EU činily 5 milionů EUR. Při pořizování dodávek zásob pro projekt (193 700 EUR) organizace považovala za způsobilé dodavatele pouze své členské země. Tím bylo vyřazeno několik zemí, včetně některých členských států EU, které by byly v rámci projektů financovaných z ERF rovněž způsobilé.

Preventivní a nápravná opatření

U řady operací zatížených vyčíslitelnými chybami měla Komise k dispozici dostatečné informace k tomu, aby těmto chybám předešla, nebo je odhalila a napravila. Pokud by Komise řádně využila všechny informace, které měla k dispozici, odhadovaná míra chyb by u výdajů z ERF byla o 1,3 procentního bodu nižší.

Zprávy Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj o souladu s předpisy

Přezkoumali jsme práci zhotovitele studie míry zbytkových chyb za rok 2018. Podle odhadů této studie míra zbytkových chyb již třetím rokem po sobě zůstává pod 2% prahem významnosti (materiality) stanoveným Komisí. Studie míry zbytkových chyb není ověřovací zakázkou ani auditem. Stejně jako v předchozích letech jsme v ní zjistili určitá omezení, jako je velmi malý počet kontrol na místě, neúplné kontroly zadávacích řízení a výzev k předkládání nabídek a odhad chyb. Všechna tato omezení přispěla k tomu, že míra zbytkových chyb byla nižší, což neodráží realitu.

GŘ pro mezinárodní spolupráci a rozvoj ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2018 vyjádřilo dvě výhrady: jednu týkající se grantů a jednu týkající se konkrétních programů řízeních Komisí Africké unie. První výhrada se vztahuje pouze na granty řízené GŘ pro politiku sousedství a jednání o rozšíření jménem GŘ pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, neboť výhrada se od roku 2016 postupně zužovala. Vzhledem k omezením studie míry zbytkových chyb za rok 2018 a v předchozích letech není úzký rozsah první výhrady dostatečně oprávněný. Jelikož je studie míry zbytkových chyb jedním z klíčových prvků posouzení rizik prováděného GŘ pro mezinárodní spolupráci a rozvoj, je potřeba k ní mít dostatečně podrobné pokyny, aby poskytovala spolehlivý základ pro vyjádření výhrady.

GŘ pro mezinárodní spolupráci a rozvoj odhadovalo celkovou rizikovou částku při uzávěrce na 49,8 milionu EUR. Na základě studie míry zbytkových chyb je tento odhad o 29 % nižší oproti předchozímu roku. Na základě svých připomínek ke studii míry zbytkových chyb se domníváme, že riziková částka by měla být vyšší.

Posouzení výkonnosti

Kromě toho, že jsme kontrolovali správnost, prováděli jsme také kontroly na místě, které nám umožnily vyjádřit připomínky k aspektům výkonnosti vybraných operací. Zaznamenali jsme případy, kdy se položky pořízené pro opatření financované z ERF nevyužívaly nebo stavební práce neprováděly tak, jak se plánovalo. Tyto případy ohrozily efektivnost a účinnost opatření EU.

Příklad: ohrožená udržitelnost projektu

Komise schválila zakázku na výstavbu zařízení na odsolování mořské vody v Džibutsku. Během kontrol na místě jsme zjistili, že oblast původně určená pro projekt se výrazně zmenšila, neboť v bezprostřední blízkosti odsolovacího zařízení byly stavěny nový přístav a vojenská základna. Stavební práce a následný provoz přístavu a vojenské základny mohou mít vliv na mořské proudy, kvalitu vody a ventily pro přívod vody. Všechny tyto faktory by mohly výrazně ovlivnit životaschopnost odsolovacího zařízení a ohrožují dlouhodobou udržitelnost projektu.

Co doporučujeme

Komisi doporučujeme:

 • podniknout kroky k posílení povinnosti mezinárodních organizací poskytovat EÚD na jeho žádost jakékoliv dokumenty nebo informace, které potřebuje k provedení své práce;
 • zlepšit metodiku a manuál pro vypracování studie míry zbytkových chyb tak, aby poskytovaly ucelenější pokyny k záležitostem, které jsme uvedli v této zprávě, a náležitě tak napomáhaly GŘ pro mezinárodní spolupráci a rozvoj vypracovat posouzení rizik pro vyjádření výhrad.

Chcete se dozvědět více? Úplné informace o auditu ERF jsou uvedeny ve výroční zprávě za rok 2018 o činnostech financovaných z osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu.

Základní informace

Evropský účetní dvůr a jeho činnost

Evropský účetní dvůr (EÚD) je nezávislý externí kontrolní orgán Evropské unie. Sídlíme v Lucemburku a zaměstnáváme přibližně 900 odborníků a pracovníků podpory ze všech členských států EU.

Naším posláním je přispívat ke zdokonalování správy a finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů EU.

Naše auditní zprávy a stanoviska tvoří jeden ze základních prvků v hierarchii vyvozování odpovědnosti EU. Využívají se při vyvozování odpovědnosti subjektů odpovědných za provádění politik a programů EU: Komise, ostatních orgánů a subjektů EU a veřejných orgánů v členských státech.

Varujeme před riziky, poskytujeme ujištění, poukazujeme na nedostatky a osvědčené postupy a nabízíme tvůrcům politik a norem EU pomoc v podobě pokynů, jak zlepšit řízení politik a programů EU. Díky naší práci jsou evropští občané informováni o tom, jak jsou jejich peníze vynakládány.

Naše výstupy

Vydáváme:

 • výroční zprávy, které obsahují hlavně výsledky finančního auditu a auditu souladu s předpisy ve vztahu k rozpočtu EU a evropským rozvojovým fondům, ale také aspektům rozpočtového řízení a výkonnosti,
 • zvláštní zprávy, jež informují o výsledcích vybraných auditů zaměřených na konkrétní oblasti politiky nebo výdajové oblasti nebo na témata týkající se rozpočtu či řízení,
 • specifické výroční zprávy o agenturách, decentralizovaných subjektech a společných podnicích EU,
 • stanoviska k novým nebo novelizovaným právním předpisům s výrazným dopadem na finanční řízení, vydávaná buď na základě žádosti jiného orgánu, nebo z naší vlastní iniciativy,
 • publikace vypracované na základě přezkumu, které obsahují popis politik, systémů nebo nástrojů nebo informace o nich nebo se zabývají úžeji zaměřenými tématy.

A konečně, ve zprávách o připravovaném auditu předkládáme informace související s připravovaným nebo probíhajícím auditním úkolem.

Koncepce auditu pro naše prohlášení o věrohodnosti ve zkratce

Výroky v našem prohlášení o věrohodnosti vycházejí z objektivních důkazních informací, které se získávají testováním v průběhu auditu, jež se provádí v souladu s mezinárodními auditorskými standardy.

Jak je uvedeno v naší strategii na období 2018–2020, hodláme na celé své prohlášení o věrohodnosti uplatnit koncepci nepřímého vykazování, což znamená, že východiskem našeho výroku bude prohlášení (vedení) Komise k auditu. Tak tomu od roku 1994 bylo v případě naší práce v souvislosti se spolehlivostí účetní závěrky. Pokud byly splněny podmínky příslušných mezinárodních auditorských standardů, přezkoumáváme a opakovaně provádíme kontroly a ověření provedené osobami zodpovědnými za plnění rozpočtu EU. V plném rozsahu tedy zohledňujeme případná nápravná opatření, která byla na základě těchto kontrol přijata.

Spolehlivost účetní závěrky

Uvádí roční účetní závěrka EU úplné a přesné informace?

Generální ředitelství Komise každoročně zaúčtují stovky tisíc položek, které zachycují informace z řady různých zdrojů (včetně členských států). Kontrolujeme, zda zavedené účetní postupy řádně fungují a zda jsou výsledné účetní údaje úplné, správně zaznamenané a řádně prezentované ve finančních výkazech EU. Pokud jde o audit spolehlivosti účetní závěrky, koncepci nepřímého vykazování uplatňujeme už od roku 1994, kdy jsme vydali svůj první výrok.

 • Hodnotíme, zda je účetní systém dobrým základem pro poskytování spolehlivých údajů.
 • Ověřujeme, zda klíčové účetní postupy fungují správně.
 • Provádíme analytické kontroly účetních údajů, abychom se přesvědčili, že údaje jsou prezentovány jednotně a jeví se jako přiměřené.
 • Přímo kontrolujeme vzorek účetních záznamů, abychom se přesvědčili, že příslušné operace existují a jsou správně zaúčtovány.
 • Kontrolujeme, zda finanční výkazy věrně zobrazují příslušnou finanční situaci.

Správnost operací

Jsou operace EU související s příjmy a s platbami zaúčtovanými do výdajů, na nichž se zakládá účetní závěrka EU, v souladu s pravidly?

Rozpočet EU zahrnuje miliony plateb příjemcům v EU i jinde ve světě. Většinu těchto výdajů řídí členské státy. Abychom získali důkazní informace, které potřebujeme, posuzujeme systémy, jejichž prostřednictvím jsou příjmové a výdajové platby spravovány a kontrolovány, a prověřujeme vzorek operací.

Pokud byly splněny podmínky příslušných mezinárodních auditorských standardů, přezkoumáváme a opakovaně provádíme kontroly a ověření provedené osobami zodpovědnými za plnění rozpočtu EU. V plném rozsahu tedy zohledňujeme případná nápravná opatření, která byla na základě těchto kontrol přijata.

 • Posuzujeme systémy pro příjmy a výdaje, abychom zjistili, zda účinně zajišťují správnost operací.
 • Při podrobném testování, které provádějí naši auditoři, vycházíme ze vzorků operací vybraných statistickými metodami. Operace vybrané do vzorku podrobně prověřujeme, a to i u konečných příjemců (například zemědělců, výzkumných ústavů či společností provádějících práce nebo služby na základě veřejné zakázky), abychom získali důkazní informace, že každá událost existuje, byla řádně zaznamenána a je v souladu s pravidly pro provádění plateb.
 • Analyzujeme chyby a klasifikujeme je jako vyčíslitelné nebo nevyčíslitelné. Operace jsou zatíženy vyčíslitelnou chybou, pokud podle příslušných pravidel neměla být platba schválena. Vyčíslitelné chyby extrapolujeme, abychom získali odhadovanou míru chyb pro každou oblast, k níž vydáváme zvláštní posouzení. Odhadovanou míru chyb pak srovnáváme s 2% prahem významnosti (materiality) a posuzujeme, zda mají chyby rozsáhlý dopad.
 • Naše výroky zohledňují tato posouzení a další relevantní informace, jako jsou výroční zprávy o činnosti a zprávy jiných externích auditorů.
 • Všechna svá zjištění projednáváme jak s orgány v členských státech, tak s Komisí, abychom potvrdili, že naše údaje jsou správné.

Všechny naše výstupy se zveřejňují na našich internetových stránkách (eca.europa.eu). Více informací o procesu auditu, z něhož vychází prohlášení o věrohodnosti, uvádí příloha 1.1 naší výroční zprávy za rozpočtový rok 2018. Na našich internetových stránkách je glosář odborných termínů, které používáme ve svých publikacích.

Kontakt

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu).

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2019

PRINT ISBN 978-92-847-2052-1 doi:10.2865/734976 QJ-03-19-425-CS-C
PDF ISBN 978-92-847-2023-1 doi:10.2865/167559 QJ-03-19-425-CS-N
HTML ISBN 978-92-847-2024-8 doi:10.2865/488508 QJ-03-19-425-CS-Q

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI TÝKAJÍCÍ SE AUTORSKÝCH PRÁV

© Evropská unie, 2019.
Reprodukce povolena s uvedením zdroje.

K jakémukoli použití či reprodukci následujících fotografií je nutno získat povolení přímo od držitelů autorských práv:

S. * (vpravo nahoře): © Shutterstock / science photo.

S. * (vlevo): © Shutterstock / Sushaaa.

S. * (vpravo): © Shutterstock / Budimir Jevtić.


U následujících fotografií je povolena reprodukce pod podmínkou uvedení držitele autorských práv, zdroje a jména fotografa/architekta (je-li zmiňováno):

S. * : © Evropská unie 2018, zdroj: Evropský účetní dvůr.

S. * : © Evropská unie, zdroj: Evropská komise / audiovizuální služba.

S. * : © Evropská unie, 2019, zdroj: Evropská komise / audiovizuální služba, fotograf: Etienne Ansotte.

S. * : © Evropská unie, 2019; budova Europa, architekti: Philippe Samyn and Partners Architects & Engineers, hlavní a projektový partner, Studio Valle Progettazioni Architects, Buro Happold Engineers.

S. * : © Evropská unie, 2018, zdroj: Evropský parlament, fotograf: Mathieu Cugnot. Budova Louise Weiss, architekti: Architecture-Studio.

S. * : (vlevo): © Evropská unie, 2019, zdroj: Evropská komise / audiovizuální služba, fotografka: Jennifer Jacquemart.

S. * : (vpravo): © Evropská unie, 2018, zdroj: Evropská komise / audiovizuální služba, fotograf: Lukasz Kobus.

S. * : (vlevo): © Evropská unie, 2018, zdroj: Evropská komise / audiovizuální služba, fotograf: César Manso Arroyo.

S. * : (vpravo): © Evropská unie, 2015, fotograf: Nikolaj Dojčinov.

S. * : (vlevo): © Evropská unie, 2018, zdroj: Evropská komise / audiovizuální služba, fotograf: Yorgos Karahalis.

S. * : (vpravo): © Evropská unie, 2018, zdroj: Evropská komise / audiovizuální služba, fotograf: Ezequiel Scagnetti.

S. * : (vlevo): © Evropská unie, 2019, zdroj: Evropská komise / audiovizuální služba, fotograf: Christian Jepsen.

S. * : (vpravo): © Evropská unie, 2010, zdroj: Evropská komise / audiovizuální služba, fotograf: Carlos Juan.

S. * : © Evropská unie 2019, zdroj: Evropský parlament, fotograf: Ph. Buissin.

S. * : © Evropská unie, 2018, zdroj: Evropská komise / audiovizuální služba, fotograf: Pierre Prakash.

S. * : © Evropská unie 2019, zdroj: Evropský účetní dvůr.

S. * : © Evropská unie, zdroj: Evropský účetní dvůr. Architekti budov Účetního dvora: Jim Clemes (2004 a 2013) a Paul Noël (1988).

Obraťte se na EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

 • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
 • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
 • e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Vyhledávání informací o EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat na adrese: https://publications.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1952 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp/cs) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.