Mål T-419/15: Tribunalens dom av den 17 januari 2017 – Cofely Solelec m.fl. mot parlamentet (Offentlig upphandling av byggentreprenader — Anbudsförfarande — Utbyggnad och modernisering av Konrad Adenauer-byggnaden i Luxemburg — Upphävande av anbudsförfarandet — Motiveringsskyldighet — Marknadsvärde — Uppenbart oriktig bedömning)