Zaak T-419/15: Arrest van het Gerecht van 17 januari 2017 — Cofely Solelec e.a./Parlement („Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Aanbestedingsprocedure — Uitbreiding en modernisering van het Konrad Adenauer-gebouw te Luxemburg — Nietigverklaring van de aanbestedingsprocedure — Motiveringsplicht — Waarde van de opdracht — Kennelijke beoordelingsfout”)