Дело T-419/15: Решение на Общия съд от 17 януари 2017 г. — Cofely Solelec и др./Парламент (Обществени поръчки за строителство — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург — Отмяна на процедурата за възлагане на обществена поръчка — Задължение за мотивиране — Стойност на поръчката — Явна грешка в преценката)