Komission asetus (Euratom) N:o 1209/2000, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, Euratomin perustamissopimuksen 41 artiklassa tarkoitettujen tietojen tutkimiseen sovellettavista menettelyistä