Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1209/2000 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2000 περί προσδιορισμού των διαδικασιών για την εξέταση των ανακοινώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 41 της συνθήκης Ευρατόμ