Publications Office of the EU
Legal notices: Accessibility statement - Väljaannete Talitus
Dockbar
2022. aasta juurdepääsetavuse avaldus

Juurdepääsetavuse avaldus väljaannete talituse veebisaitidele ja sisule

Viimati ajakohastatud: 20/12/2021

Sissejuhatus

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus kohustub tagama kõigile kasutajatele võrdse juurdepääsu teabele. Kasutame universaalseid kujunduspõhimõtteid, mille keskmes on juurdepääsetavus, tagades nii kõigile kasutajatele sujuva navigeerimise meie veebisaitidel sõltumata kasutatavast seadmest.

Euroopa Liidu ametliku kirjastusena järgime me veebi juurdepääsetavuse direktiivi (direktiiv (EL) 2016/2102), et tagada Euroopa Liidu väljaannete ja veebisaitide juurdepääsetavus kõigi kasutajate, sealhulgas nägemis-, kuulmis- kognitiivse või füüsilise puudega kasutajate jaoks, samuti nende jaoks, kelle käsutuses ei ole uusimaid seadmeid. Meie veebisisule pääseb juurde mitmesuguste seadmetega, nagu lauaarvutid ja sülearvutid, samuti veebitoega mobiilseadmed.

Kuidas me nõudeid täidame?

 • Meie veebisisu vastab vähemalt juurdepääsetavussuuniste WCAG 2.1 taseme AA standardile. See võib konkreetsete materjalide puhul erineda, kui selleks on põhjendatud tehnilised või praktilised põhjused.
 • Avaldame veebis juurdepääsetavuse avalduse.
 • Aitame kasutajatel meiega ühendust võtta, et nad saaksid teatada juurdepääsetavusega seotud probleemidest.
 • Juurdepääsetavuse nõuetele vastavust käsitlevad punktid on lisatud kõigisse teenuseosutajatega sõlmitavatesse lepingutesse, mis käsitlevad veebiarendust ja väljaannete tootmist.
 • Viime läbi juurdepääsetavuse auditeid, kasutades nii sise- kui ka välisvahendeid.

Nõuete täitmise tähtajad

Uued veebisaidid (avaldatud 23. septembril 2018 või pärast seda) – 23. septembriks 2019
Vanemad veebisaidid (avaldatud enne 23. septembrit 2018) – 23. septembriks 2020
Mobiilirakendused – 23. juuniks 2021

Nõuetele vastavus

Meie veebisait vastab direktiivis (EL) 2016/2102 osutatud juurdepääsetavusnõuetele ainult osaliselt, kuna allpool märgitud nõuded ei ole praegu veel täidetud.

Erandid

Veebi juurdepääsetavuse direktiivi (direktiiv (EL) 2016/2102) ei kohaldata järgmiste veebisaitide ja mobiilirakenduste suhtes:

 • Kontoritarkvara failiformaadid, mis on avaldatud enne 23. septembrit 2018 (välja arvatud juhul, kui see on vajalik organisatsiooni täidetavate ülesannetega seotud pooleliolevate haldustoimingute jaoks)
 • Eelsalvestatud video- või audiomaterjal või muu ajas muutuv meedium, mis on avaldatud enne 23. septembrit 2020
 • Reaalajas esitatav video- või audiomaterjal või muu ajas muutuv meedium
 • Internetipõhised kaardid, tingimusel et navigeerimiseks kasutatavate kaartide puhul esitatakse esmatähtis teave juurdepääsetaval digitaalsel kujul
 • Kolmandate isikute lisatav sisu, mida asjaomane organisatsioon ei rahasta, arenda ega saa mõjutada
 • Kultuuripärandi kogudes olevate esemete reproduktsioonid, mida ei ole võimalik täielikult juurdepääsetavaks teha
 • Ekstranetid ja intranetid – veebisaidid, mis on kättesaadavad ainult kinnisele isikute ringile ja mitte üldsusele ning mis on avaldatud enne 23. septembrit 2019, kuni neid oluliselt uuendatakse
 • Arhiivid – veebisaidid ja rakendused, mis hõlmavad ainult sisu, mis pole pooleliolevate haldustoimingute seisukohast vajalik, ja mida ei ajakohastata ega muudeta pärast 23. septembrit 2019

Juurdepääsmatu sisu

 • Mõned sildid ei ole selged. See ei vasta WCAG 2.1 edukriteeriumile 3.3.2 (Sildid või juhised)
 • Liidese teatavatel komponentidel puuduvad nõuetekohased klaviatuuriindikaatorid. See ei vasta edukriteeriumile 2.4.7 (Nähtav fookus)
 • Teatavad veateated ei ole konkreetselt seostatavad vormikontrolliga. See ei vasta edukriteeriumile 3.3.1 (Vea tuvastamine)
 • Mõned hüpertekstid ja lingifraasid on mitteinformatiivsed. See ei vasta edukriteeriumile 2.4.9 (Lingi eesmärk)
 • Mõned elemendid ei ole tõlgitud veebisaidil kättesaadavatesse keeltesse – see ei vasta WCAG 2.1 edukriteeriumile 3.1.2 (Osade keel)
 • Mõnedel piltidel puudub tekstialternatiiv. See ei vasta WCAG 2.1 edukriteeriumile 1.1.1 (Mittetekstiline sisu)
 • Värvikontrastsus võib olla mõnede veebilehtede jaoks ebapiisav. See ei vasta WCAG 2.1 edukriteeriumile 1.4.3 (Minimaalne kontrast)
 • Mõnede elementide puhul kasutatakse mittelubatud ARIA-atribuute ja need ei ole tuvastatavad ekraanilugeja tarkvaraga. See ei vasta WCAG 2.1 edukriteeriumile 4.1.2 Nimi, roll, väärtus).
 • Teatavaid funktsioone nimetatakse ebajärjepidevalt. See ei vasta edukriteeriumile 3.2.4 (Järjepidev nimetamine)

Juurdepääsetavad dokumendid

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse veebisaitide eesmärk on võimaldada juurdepääsu Euroopa Liidu ametlikele väljaannetele. Meie veebisaitidel avaldatakse mitmesuguseid dokumente, nagu ametlikud väljaanded, õigustekstid, üldised väljaanded, riigihanketeated jne. Need väljaanded on kättesaadavad eri keeltes ja vormingutes; neid saab alla laadida või kuvada otse ekraanil.

Meie eesmärk on teha ELi väljaanded juurdepääsetavaks kõigi kasutajate, sealhulgas nägemis-, kuulmis-, kognitiivse või füüsilise puudega kasutajate jaoks. Täielik juurdepääs sisu teatavatele osadele võib olla selle laadi ja keerukuse tõttu raskesti saavutatav, kuid sellistele probleemidele lahenduse leidmine on üks meie olulisemaid prioriteete.

Väljaannete talitus pakub autoritele ja digitaalsete väljaannete loojatele suuniseid juurdepääsetavuse kohta. Lisateavet saab aadressilt: https://op.europa.eu/en/web/accessibility

Juurdepääsetavate veebisaitide ja sisu loomisel järgime nelja põhimõtet.

1. Tajutavus

Veebisisu tehakse meeleliselt tajutavaks nägemis-, kuulmis- ja/või kompimismeele kaudu
Teavet ja kasutajaliidese komponente esitatakse kasutajatele kõige tõhusamal võimalikul viisil.

 • Ekraanilugejad: kui lülitada ekraan välja ja proovida veebisaidil navigeerida ainult klaviatuuri ja ekraanilugejat kasutades, saab aimu, kui raske on veebisaidi kasutamine nägemispuudega inimeste jaoks.
 • Piltide tekstialternatiiv: kõik pildid, välja arvatud need, mille eesmärk on üksnes dekoratiivne, peavad olema varustatud tekstialternatiiviga, mis kirjeldab pildi sisu. See kirjeldus tuleks lisada pildi img-märgisele, kasutades alt-atribuuti. Ekraanilugejad loevad selle teabe kasutajatele ette, kasutades tugitehnoloogiat.
 • Värvikontrastsus: nägemispuue ei tähenda mitte ainult pimedust, vaid ka muid nägemispuude liike, nagu vaegnägemine või värvipimedus. Seetõttu on eredus ja kontrast juurdepääsetava veebisaidi kujundamisel olulised. Mis tahes tekstisisu puhul on minimaalne nõutav kontrastsus esiplaani- ja taustavärvide vahel 4,5:1. Erandiks on suures kirjas pealkirjad, mille puhul võib olla lubatud ka 3:1.

2. Kasutatavus

Kasutajaliidese vormid, käsklused ja navigeerimine peavad olema kõigile kasutatavad
Mõned inimesed ei saa hiirt kasutada ning nad sõltuvad veebiga suheldes ainuüksi klaviatuurist.

Kasutus:

 • Klaviatuur: kõik funktsioonid (sh lingid, nupud, sisendväljad ja muu interaktsioon) peavad olema juurdepääsetavad klaviatuuri käskluste kaudu.

  Kui teatavad elemendid jäetakse vahekaartide lehitsemisel vahele või kui nad ei avane loogilises järjestuses, tuleks veebisaiti parandada asjakohast märgistust kasutades (vaadates läbi aluseks oleva html-struktuuri, kasutades elementide visuaalse esituse kontrollimiseks kaskaadlaadistikku (CSS) või lisades vajaduse korral lahtrite aktiveerimisjärjekorra seadmise võimaluse tabulaatoriklahviga (tabindex) liikumisel ning hõlpsate sisukate netirakenduste (ARIA) rollid).

  Veebilehitsejad ja operatsioonisüsteemid pakuvad veebisaitide kasutamiseks ka tuge klaviatuuri kasutamiseks, kõnetuvastust (kõnesisend) ja hääljuhtimise funktsioone.

3. Mõistetavus

Teave ja kasutajaliidese toimimine peavad olema mõistetavad
Kasutatav keel ja veebisaidi funktsioonid peaksid olema enamikule kasutajatest selgesti arusaadavad.

Kasutus:

 • Veebisaidi keel: veebisaidi keel määratakse kindlaks HTMLi keele (lang) teavet kasutades (nt <html lang="en">). Mitmekeelse sisuga veebisaitidel tuleb täpsustada ka kõik elemendid, mis kasutavad muud keelt kui saidi vaikekeel. See võimaldab ekraanilugejatel teksti õige hääldusega ette lugeda.
 • Sõnad: välditakse mitmeti mõistetavate, väga tehniliste või teaduslike sõnade kasutamist; võimaluse korral kasutatakse lihtsat sõnastust. See aitab inimesi, kellel on raskusi keerukate lausete, fraaside ja sõnavara mõistmisega. Eelkõige aitab see eri liiki kognitiivse häirega inimesi.
 • Prognoositavus: veebisaidid kuvatakse ja need toimivad prognoositaval viisil. Peamised navigeerimislingid peavad alati olema kuvatud samas järjekorras, kasutajaliidese komponendid peavad käituma nii, nagu enamik kasutajaid, sh esmakordsed kasutajad, eeldab, jne.

4. Töökindlus

Veebisisu peab ühilduma mitmesuguste veebilehitsejate ja seadmetega, sealhulgas tugitehnoloogiatega

Kasutus:

Parsimine: märgistuskeeles, nagu HTML või XML kirjutatud sisu puhul on elementidel olemas avamis- ja sulgemismärgendid, elemendid on pesastatud vastavalt nende spetsifikatsioonidele ja tunnuskoodid on kordumatud (välja arvatud juhul, kui spetsifikatsioonid võimaldavad muid lahendusi). See aitab vältida vigu ja probleeme tugitehnoloogiate kasutamisel.

Nimi, roll, väärtus: kõigi kasutajaliidese komponentide puhul saab programmiliselt nime ja rolli kindlaks määrata; olekut, omadusi ja väärtusi, mida kasutaja saab seada, saab seada ka programmiliselt. Teated nende elementide muutmise kohta on kättesaadavad kasutajaagentidele, sealhulgas tugitehnoloogiatele.

Allikad

Laadige alla meie juurdepääsetavuse kontrollnimekiri.

Lugege WCAG 2.1 taseme nõuete täielikku loetelu, mille on koostanud veebikonsortsium.

Tugi

Võtke meiega ühendust, et anda teada juurdepääsetavusega seotud probleemidest või teha ettepanekuid veebisaidi juurdepääsetavamaks muutmiseks. Palun esitage võimalikult selge ja üksikasjalike teave, mis aitab meil probleemi olemust mõista, ja esitage oma kontaktandmed, et saaksime teiega kiiresti ühendust võtta.

Täitemenetlus:
Kui te ei saa oma kaebusele rahuldavat vastust, võtke palun ühendust kasutajatoega.