ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработването и защитата на личните ви данни.

Операция по обработване: процедури за възлагане на обществени поръчки, изпълнение на договори и покани за изразяване на интерес

Администратор на лични данни: Служба за публикации на Европейския съюз, отдел D.2 „Договори и авторско право“

Референтен номер: DPR-EC-00496

Съдържание

 1. Въведение
 2. Защо и как обработваме личните ви данни?
 3. На какво правно основание обработваме личните ви данни?
 4. Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме?
 5. Колко дълго съхраняваме личните ви данни?
 6. Как съхраняваме и защитаваме личните ви данни?
 7. Кой има достъп до личните ви данни и пред кого се разкриват те?
 8. Какви са правата ви и как можете да ги упражните?
 9. Координати за връзка
 10. Къде може да намерите по-подробна информация?

1. Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава личните ви данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с вашите лични данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, с длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване на процедури за възлагане на обществени поръчки, изпълнение на договори и покани за изразяване на интерес, изпълнявана от отдел D.2, „Договори и авторско право“ на Службата за публикации на Европейския съюз (наричана по-долу „Службата за публикации“), е представена по-долу.

2. Защо и как обработваме личните ви данни?

Цел на операцията по обработване: Отдел D.2 „Договори и авторско право“ на Службата за публикации събира и използва личните ви данни за обработване и оценяване на заявления или оферти, изпратени от дружества или физически лица в отговор на обществени поръчки, обявени от Службата за публикации, както и за изпълнението на последващите договори.

Личните ви данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, нито за профилиране.

3. На какво правно основание обработваме личните ви данни?

Обработваме личните ви данни, тъй като:

а) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза;

б) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

в) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

както и

г) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Правно основание за обработването:

 • Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;
 • Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейския съюз, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз.

4. Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме?

За извършването на операцията по обработване отдел D.2 „Договори и авторско право“ на Службата за публикации събира следните категории лични данни:

 • собствено име, фамилно име, електронен адрес, служебен адрес и телефонни номера на компетентните служители на участващото в процедура предприятие/експерт.
 • В зависимост от вида на желаните услуги, данните могат да включват следните лични данни на собствените служители или на персонала на подизпълнителя:
 • собствено и фамилно име, националност, езикови умения, образование, удостоверения, години и вид на знанията и професионалния опит.

Задължително е предоставянето на лични данни да отговоря на законоустановените изисквания, определени във Финансовия регламент. Ако не предоставите вашите лични данни, възможните последствия са, че няма да можете да участвате в процедурите за възлагане на поръчки.

5. Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

Отдел D.2 „Договори и авторско право“ на Службата за публикации пази личните ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането или последващата обработка, а именно за период от 5 години за неуспелите оференти, а за спечелилите търга участници — 10 години от последното плащане по договора.

6. Как съхраняваме и защитаваме личните ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (адреси на електронна поща, документи, бази данни, качени групи от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити личните ви данни, Комисията въведе някои технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват ограничаване на достъпа до личните данни единствено до оправомощените лица със законна необходимост да са запознати с тях за целите на операцията по обработване.

7. Кой има достъп до личните ви данни и пред кого се разкриват те?

Достъп до личните ви данни се предоставя на служителите на Комисията, които отговарят за извършването на тази операция по обработване, както и на оправомощени служители в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост — и на допълнителни споразумения за поверителност.

Вътрешни получатели на данните:

Служителите на Службата за публикации на Европейския съюз, както и в някои случаи на други институции, органи или агенции на ЕС, за които Службата за публикации е доставчик на услуги; в някои случаи — вътрешните служби на ЕС за одит.

Външни получатели на данните:

В някои случаи — външни експерти и изпълнители, които участват в оценката на офертите; служители на изпълнителя, които трябва да имат достъп до личните данни за изпълнение, управление и мониторинг на договора.

Възлагането на обществени поръчки се публикува в Tenders European Daily (притурка S към Официален вестник на Европейския съюз).

Информацията, която събираме, няма да бъде предоставяна на която и да е трета страна, освен в степента и за целта, за която това може да бъде поискано от нас по силата на закона.

8. Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ имате конкретни права съгласно глава III, членове 14—25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално правото на достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни, както и правото на ограничаване на обработването на личните ви данни. Когато е приложимо, имате право също така да направите възражение срещу обработването или право на преносимост на данните.

Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се извършва законосъобразно съгласно член 5, параграф 1, буква а).

Вие сте дали съгласието си да предоставите личните си данни на отдел D.2 „Договори и авторско право“ на Службата за публикации за целите на настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да сте оттеглили съгласието си.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни или, в случай на конфликт, с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Координатите за връзка с тях са дадени в точка 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, моля, посочете в искането си тяхното описание (т.е. техните референтни номера в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу).

9. Координати за връзка

 • Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 или ако имате коментари, въпроси или притеснения, или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на личните Ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на данните, отдел D.2 „Договори и авторско право“ на Службата за публикации на адрес:
info@publications.europa.eu.

 • Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на личните ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

 • Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) пред Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако считате, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

10. Къде може да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистъра на всички извършени от Комисията операции по обработване на лични данни, които са били документирани и са му били съобщени. За достъп до регистъра използвайте следната връзка: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Настоящата операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД под следния референтен номер: DPR-EC-00496 .