ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработването и защитата на личните ви данни.

Операция по обработване: Интегрирана система за управление на логистиката (ILMS)

Администратор на лични данни: Служба за публикации на Европейския съюз, отдел D.4 „Печат и разпространение“

Референтен номер: DPR-EC-00515

Съдържание

 1. Въведение
 2. Защо и как обработваме личните ви данни?
 3. На какво правно основание обработваме личните ви данни?
 4. Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме?
 5. Колко дълго съхраняваме личните ви данни?
 6. Как съхраняваме и защитаваме личните ви данни?
 7. Кой има достъп до личните ви данни и пред кого се разкриват те?
 8. Какви са правата ви и как можете да ги упражните?
 9. Координати за връзка
 10. Къде може да намерите по-подробна информация?

Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава личните ви данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с вашите лични данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, с длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване „Интегрирана система за управление на логистиката (ILMS)“, извършвана от отдел D.4 „Печат и разпространение“ на Службата за публикации на Европейския съюз, е представена по-долу.

Защо и как обработваме личните ви данни?

Цел на операцията по обработване: Отдел D.4 „Печат и разпространение“ на Службата за публикации събира и използва личните ви данни, за да може Службата за публикации да управлява своите наличности, да изпълнява вашите поръчки и да ви предоставя исканите логистични услуги.

Личните ви данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително за профилиране.

На какво правно основание обработваме личните ви данни?

Обработваме личните ви данни, тъй като:

- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза;

както и

- вие като субект на данните сте дал съгласието си за обработването на вашите лични данни за една или повече конкретни цели.

Правно основание за обработването мандат на Службата за публикации, Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз.

Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме?

За извършването на операцията по обработване отдел D.4 „Печат и разпространение“ на Службата за публикации събира следните категории лични данни:

1. Данни за регистрираните потребители (издадени с потребителско име и парола за достъп до ILMS); данни, необходими за достъп и управление на потребителските имена:

 • Потребителско име
 • Профил на потребителя
 • Идентификатор на потребителя
 • Телефонен номер
 • Електронен адрес
 • Адрес на доставка
 • Адрес на фактуриране (приложимо само за потребителите на предварително известие за пратка [ASN])
 • Административна единица (само за служители на ЕС)
 • Наименование на дружеството (само за печатни доставчици)
 • Езикови предпочитания (могат да се променят при свързване с ILMS)

2. Данни, събирани за управление на поръчките:

 • Име на получателя
 • Адрес за доставка
 • Заглавия и каталожни номера на поръчаните публикации
 • Телефонен номер (задължително само при спешни доставки)
 • Телефонен номер на получателя (задължително само при спешни доставки)
 • Електронен адрес

Предоставянето на лични данни е задължително, за да ви предоставим поисканите от вас услуги.

Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

Отдел D.4 „Печат и разпространение“ на Службата за публикации съхранява личните ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането или обработването, а именно за период от 10 години след вашата поръчка.

Как съхраняваме и защитаваме личните ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и т. н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия или на нейните изпълнители. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

Работещите с Комисията изпълнители са обвързани с конкретна договорна клауза за всички операции по обработване на вашите данни от името на Комисията, както и със задълженията за поверителност, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

За да защити личните ви данни, Комисията въведе някои технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват ограничаване на достъпа до личните данни единствено до оправомощените лица със законна необходимост да са запознати с тях за целите на операцията по обработване.

Кой има достъп до личните ви данни и пред кого се разкриват те?

Достъп до личните ви данни се предоставя на служителите на Комисията, които отговарят за извършването на тази операция по обработване, както и на оправомощени служители в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост — и на допълнителни споразумения за поверителност.

Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ имате конкретни права съгласно глава III, членове 14—25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално правото на достъп, коригиране или заличаване на вашите лични данни, както и правото на ограничаване на обработването на личните ви данни. Когато е приложимо, имате право също така да направите възражение срещу обработването или право на преносимост на данните.

Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се извършва законосъобразно съгласно член 5, параграф 1, буква а).

Вие сте дали съгласието си да предоставите личните си данни на отдел D.4 „Печат и разпространение“ на Службата за публикации за целите на настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да сте оттеглили съгласието си.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни или, в случай на конфликт, с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Координатите за връзка с тях са дадени в точка 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, моля, посочете в искането си тяхното описание (т.е. техните референтни номера в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу).

Координати за връзка

 • Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 , ако имате коментари, въпроси или притеснения или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни, отдел D.4 „Печат и разпространение“ на Службата за публикации, info@publications.europa.eu.

 • Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на личните ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

 • Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) пред Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu), ако считате, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

Къде можете да намерите по-подробна информация

Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистъра на всички извършени от Комисията операции по обработване на лични данни, които са били документирани и са му били съобщени. За достъп до регистъра използвайте следната връзка: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Настоящата операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД под следния референтен номер: DPR-EC-00515 .