Helpdesk - Декларация за поверителност - За Службата за публикации

Dockbar

Privacy statement on the protection of personal data

ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В тази декларация за поверителност се предоставя информация относно
обработката и защитата на личните Ви данни.

Операция по обработване: Бюро за помощ на първо ниво за ползватели на електронните услуги и други продукти на Службата за публикации

Администратор на данните: Служба за публикации на Европейския съюз, отдел D.1, Връзки със заинтересованите страни

Референтен номер: DPR-EC-00493

Съдържание

 1. Въведение
 2. Защо и как обработваме Вашите лични данни?
 3. На какво правно основание обработваме личните Ви данни?
 4. Какви лични данни събираме и обработваме?
 5. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
 6. Как съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни?
 7. Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се предоставят те?
 8. Какви са правата Ви и как можете да ги упражните?
 9. Координати за връзка
 10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

1. Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) поема ангажимент да защитава Вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот. Комисията събира и обработва лични данни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (отменящ Регламент (ЕО) №45/2001).

Настоящата декларация за поверителност съдържа обяснение за причината за обработката на Вашите лични данни, начина, по който събираме, обработваме и осигуряваме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата Ви по отношение на Вашите лични данни. В нея се посочват и координатите за връзка с отговорния администратор на данните, пред когото можете да упражните правата си, длъжностното лице за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване „Бюро за помощ на първо ниво за ползватели на електронните услуги и други продукти на Службата за публикации“, извършвана от отдел D.1 „Връзки със заинтересованите страни“ на Службата за публикации на Европейския съюз е представена по-долу.

2. Защо и как обработваме Вашите лични данни?

Цел на обработката: Отдел D.1 „Връзки със заинтересованите страни“ на Службата за публикации събира и използва личните Ви данни, за да отговаря на въпросите или да разрешава техническите проблеми, за които се свързвате с бюрото за помощ на първо ниво.

Обработката на данните се състои в регистрирането на личните данни, които ни предоставяте, когато се свързвате с нас, и в използването им, за да отговорим на Вашето запитване или да предоставим решение на техническия Ви проблем.

Вашите лични данни няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. На какво правно основание обработваме личните Ви данни?

Обработваме Вашите лични данни, тъй като:

- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза;

- сте дали съгласието си за обработването на Вашите лични данни за една или повече конкретни цели.

Правно основание за обработката: мандат на Службата за публикации, Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от 26юни 2009г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз.

4. Какви лични данни събираме и обработваме?

За извършването на операцията по обработване отдел D.1 „Връзки със заинтересованите страни“ на Службата за публикации събира следните категории лични данни:

В случай на осъществяване на контакт по ел. поща: ел. адрес, собствено име и фамилия, език и страна на пребиваване.

В случай на осъществяване на контакт по телефона: тел. номер, собствено име и фамилия, записи на телефонни обаждания, език и страна на пребиваване.

В случай на осъществяване на контакт по пощата (по изключение): собствено име и фамилия, пощенски адрес, език и страна на пребиваване.

5. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Отдел D.1 „Връзки със заинтересованите страни“ на Службата за публикации съхранява личните Ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането или обработката, а именно за предоставяне на заявените от Вас услуги.

След края на предоставяне на услугите, ще съхраним данните Ви за срок от максимум пет години, след което ще ги изтрием.

6. Как съхраняваме и защитаваме Вашите лични данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и т. н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия или на сървърите на работещите с нея изпълнители по договор 10685, 01/08/2018-31/07/2022 (рамков договор с каскаден механизъм): Intrasoft International SA (2b, rue Nicolas Bové, 1253 Luxembourg) и Sogeti Luxembourg (36, route de Longwy, 8080 Bertrange). Всички операции по обработка се извършват съгласно разпоредбите на Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 година относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

Работещите с Комисията изпълнители са обвързани с конкретна договорна клауза за всякакви операции по обработка на Вашите данни от името на Комисията, както и със задълженията за поверителност, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

За да защити Вашите лични данни, Комисията е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия за гарантиране на сигурността онлайн, за справяне с рисковете от загуба на данни, промяна на данните или неправомерен достъп, като се отчитат рисковете, свързани с обработката и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на процеса на обработка.

7. Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се предоставят те?

Достъп до Вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на операцията по обработване на данните, и на упълномощени служители въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост— и на допълнителни споразумения за поверителност.

8. Какви са правата Ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ Вие имате специални права по смисъла на глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на Вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на данните. Когато е приложимо, имате също така право да възразите срещу обработването или право на преносимост на данните.

За настоящата операция по обработване Вие сте дали своето съгласие на отдел D.1 „Връзки със заинтересованите страни“ на Службата за публикации. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време, като уведомите администратора на данните. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на извършеното преди това обработване на данните.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на данните, а в случай на конфликт — с длъжностното лице за защита на данните. Ако е необходимо, можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Техните координати за връзка са предоставени в точка 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко специфични операции по обработване, моля, предоставете във Вашето искане тяхното описание (т.е. техния референтен номер, както е посочено в точка 10 по-долу).

9. Координати за връзка

 • Администратор на данните

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 или ако имате коментари, въпроси или притеснения, или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на личните Ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на данните, отдел D.1 „Връзки със заинтересованите страни“ на Службата за публикации на адрес:info@publications.europa.eu.

 • Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

 • Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните (т.е. можете да подадете жалба) на адрес edps@edps.europa.eu, ако смятате, че Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от администратора на данните.

10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработка на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и за които ДЛЗД е било уведомено. За достъп до регистъра използвайте следния адрес: http://ec.europa.eu/dpo-register

Настоящата специфична операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД под следния референтен номер: DPR-EC-00493.