KOKIOMIS ES LĖŠOMIS
GALI PASINAUDOTI
JŪSŲ ĮMONĖ?

ES remiamomis paskolomis ir rizikos kapitalo fondais gali pasinaudoti įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio ir veiklos pobūdžio. ES teikia finansinę paramą ir garantijas, kad vietos bankai, verslo investuotojai ir rizikos kapitalo įmonės galėtų paprasčiau skolinti pinigus ar investuoti į jūsų įmonę.

 • Galima gauti įvairų finansavimą: paskolų, mikrofinansavimą, paskolų garantijų ir rizikos kapitalo.
 • Sprendimą skirti ES lėšų priims vietos finansų įstaiga (bankas, neformalus investuotojas arba rizikos kapitalo įmonė).
 • Šios įstaigos nustato ir tikslias finansavimo sąlygas – sumą, trukmę, palūkanų normas ir mokesčius.
 • Turite teisę gauti iš kredito įstaigos informacijos apie jos priimtą sprendimą dėl kredito. Neigiamo atsakymo atveju ji gali padėti jums suprasti savo finansinę būklę ir įgyti daugiau galimybių gauti finansavimą ateityje.
 • Galimos ES lėšos:
  • Programa COSME – paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms iki 150 000 EUR.
  • Programa „InnovFin“ – paskolos ir garantijos novatoriškoms įmonėms, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų finansavimas.
  • Programa „Kūrybiška Europa“ – paskolos kultūros ir kūrybos sektorių mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
  • Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) – paskolos iki 25 000 EUR labai mažoms įmonėms ir pažeidžiamiems asmenims, norintiems steigti ar plėtoti labai mažą įmonę, ir iki 500 000 EUR vertės investicijos į socialines įmones.
  • Europos struktūriniai ir investicijų fondai – paskolos, garantijos, nuosavo kapitalo finansavimas arba dotacijos.
  • Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas – verslo paskolos, mikrofinansavimas, paskolų garantijos ir rizikos kapitalas.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/a2f_lt

KAIP GAUTI PASKOLĄ IŠ ES?

 • ES vykdomos kelios skirtingos finansavimo programos. Nuo jūsų verslo arba projekto pobūdžio priklauso, ar galite teikti paraišką gauti lėšų pagal kurią nors iš jų.
 • Teikiamas 2 rūšių finansavimas: tiesioginis ir netiesioginis.
 • Tiesioginio finansavimo lėšų skyrimą administruoja ES institucijos. Toks finansavimas teikiamas dotacijomis.
  • Dotacijos skiriamos konkretiems projektams, susijusiems su ES politika. Paprastai pirmiausia būna viešas skelbimas – kvietimas teikti paraiškas. Galite prašyti dotacijos, jei jūsų įmonė yra verslo arba susijusi organizacija, vykdanti projektus, kuriais padedama siekti ES tikslų, arba prisidedanti prie ES programos arba politikos įgyvendinimo.
 • Netiesioginio finansavimo lėšas – beveik 80 % ES biudžeto – administruoja nacionalinės ir regioninės institucijos. Šios lėšos administruojamos visų pirma naudojantis 5 dideliais fondais, priklausančiais Europos struktūrinių ir investicijų fondų sistemai:
  • Europos regioninės plėtros fondas
  • Europos socialinis fondas
  • Sanglaudos fondas
  • Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
  • Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
 • Kad gautumėte ES dotaciją, turėtumėte pateikti paraišką atitinkamoms ES šalies, kurioje esate registruoti, regioninėms arba nacionalinėms vadovaujančiosioms institucijoms.
 • Daugiau informacijos: https://europa.eu/youreurope/programmes_lt

Šis leidinys parengtas 23 kalbomis ir tokiais formatais:

PDF PRINT