Eriaruanne
nr34 2016

Toidu raiskamise vastane võitlus: ELi võimalus parandada toiduainete tarneahela ressursitõhusust

(vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule)

KOKKUVÕTE:Toidu raiskamine on ülemaailmne probleem, mis on viimastel aastatel muutunud oluliseks avaliku ja poliitilise diskussiooni teemaks. Toit on väärtuslik hüve ja selle tootmine võib olla väga ressursimahukas. Hinnangute kohaselt läheb kaotsi või raisku ligikaudu üks kolmandik kogu toidust ning see põhjustab suuri keskkonna- ja majanduskulusid.
Auditi käigus uuriti ELi rolli toidu raiskamise vastases võitluses, siiani võetud meetmeid ja erinevate ELi poliitiliste vahendite toimimist toidu raiskamise vähendamisel. Auditis keskenduti ennetus- ja annetustegevusele, mis on toidu raiskamise vastases võitluses kõige eelistatumad meetmed.
Käesolevas aruandes järeldatakse, et siiani võetud meetmed ei ole olnud piisavad ning et ELi toidujäätmete strateegiat tuleks tõhustada ja paremini koordineerida. Komisjon peaks uurima võimalusi, et olemasolevate poliitikate abil paremini võidelda toidu raiskamise ja toiduainete kao vastu.

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ja ka järgmistes formaatides:
HTML PDF EPUB PRINT
html logo PDF General Report EPUB General Report Paper General Report

Kokkuvõte

I

Toidu raiskamine on ülemaailmne probleem, mis on viimastel aastatel muutunud oluliseks avaliku ja poliitilise diskussiooni teemaks. See muutub veelgi olulisemaks, arvestades eelkõige vajadust toita üha suurenevat maailma rahvastikku. Toit on väärtuslik hüve ja selle tootmine võib olla ressursimahukas. Praeguste hinnangute kohaselt raisatakse või läheb kaduma ligikaudu kolmandik kogu maailmas inimkasutuseks toodetud toiduainetest, millega kaasnevad ka olulised majanduslikud ja keskkonnakulud.

II

Selles kontekstis uuris kontrollikoda, milline võiks olla ELi roll toidu raiskamise vastu võitlemisel. Kontrollikoda vaatles siiani võetud meetmeid ja erinevate ELi poliitiliste vahendite toimimist toidu raiskamise vähendamisel. Kontrollikoda keskendus ennetus- ja annetustegevusele, mis on toidu raiskamise vastases võitluses kõige eelistatumad meetmed.

III

Auditi käigus otsiti vastust küsimusele: „Kas EL aitab toidu raiskamise vastase võitluse abil toiduainete tarneahelat ressursitõhusamaks muuta?“ Auditi käigus leiti, et hetkel seda ei tehta, kuid aruandes juhitakse tähelepanu erinevatele viisidele, millega praegust poliitikat oleks võimalik mõjusamalt probleemi lahendamisel kasutada. Paljud potentsiaalsetest parandustest ei vaja uusi algatusi ega täiendavat riiklikest vahenditest rahastamist, vaid vajavad pigem olemasolevate poliitikate paremat ühtlustamist ja koordineerimist ning toidu raiskamise vähendamise selget poliitikaeesmärgina määratlemist. Auditiga leiti, et:

 1. hoolimata asjaolust, et toidu raiskamise probleem on poliitilises diskussioonis üha tähtsamal kohal, on komisjoni ambitsioonid aja jooksul vähenenud. Siiani on meetmete võtmine olnud katkendlik ja lühiajaline, ning komisjoni tasandil puudub koordineerimine. Toidu raiskamise ühise määratluse ja selle vähendamise eesmärgil kokkulepitud võrdlusaluste puudumine on takistanud edasist tegevust;
 2. toidu raiskamine on probleemiks kogu toiduainete tarneahelas ja seepärast tuleks kõikidele hõlmatud pooltele potentsiaalse kasu saamiseks tegevus tervele toiduahelale suunata. Rõhk tuleks asetada ennetamisele, kuna toidu raiskamise vältimisest saadav kasu on jäätmete käitlemisest saadavast kasust suurem. On küll ELi poliitikaid, millega oleks võimalik toiduainete raiskamise vastu võidelda, kuid nende potentsiaali ja võimalusi ei ole veel kasutatud. Toiduainete raiskamise vastu võitlemise alaste ELi poliitikate mõju ei ole üldse hinnatud. Olulistel poliitikavaldkondadel, nagu põllumajandus, kalandus ja toiduohutus, on kõigil oma osa toidujäätmete tekkimisel ja neid oleks võimalik kasutada toiduainete raiskamise vastu võitlemisel. Tuleb tunnistada, et aja jooksul on poliitikas tehtud muudatustel, sh ÜPP ja kalanduspoliitika reformidel, olnud positiivne mõju. Näiteks sekkumispõhisest põllumajanduspoliitikast eemaldumisega vähendati ületootmist. Aruandes tuuakse esile häid tavasid, kuid nende positiivne mõju oli pigem juhuslik kui eesmärgistatud poliitikameetmete tulemus;
 3. seoses toidu annetamisega on hetkel takistusi (nt õigussätete erinev tõlgendamine), mida oleks võimalik kõrvaldada, et hõlbustada sellise toidu annetamist, mis läheks vastasel juhul raisku.
IV

Käesolevas aruandes esitatakse kolm soovitust:

 1. toidu raiskamise vastase võitluse ELi strateegiat tuleks tugevdada ja paremini koordineerida. Komisjon peaks järgmiste aastate tegevuskava loomiseks tuginema juba võetud meetmetele;
 2. komisjon peaks toidu raiskamise vastases võitluses kasutatavate poliitikameetmete koordineerimisel võtma toiduainete raiskamise teemat oma edasistes mõjuhindamistes arvesse ja paremini ühildama eri ELi poliitikameetmeid, millega oleks võimalik toiduainete raiskamise vastu võidelda;
 3. komisjon peaks muidu raiskumineva toidu annetamise hõlbustamiseks selgitama, kuidas tõlgendada õigussätteid, mis võivad annetamist takistada. Komisjon peaks julgustama annetamisealaste olemasolevate võimaluste edasist uurimist ja kaaluma võimalusi annetamise hõlbustamiseks muudes poliitikavaldkondades.

Sissejuhatus

01

Toidu raiskamine on üldtunnustatud probleem, mis on viimastel aastatel muutunud oluliseks teemaks avalikus ja poliitilises sfääris. Paljud viimase kümne aasta jooksul tehtud poliitilised avaldused väljendavad vajadust võidelda toidu raiskamise vastu. Toidu raiskamine toimub terves tarneahelas tootmise, töötlemise, jaemüügi ja tarbimise etappides. Toidu raiskamist on võimalik defineerida eri viisidel ja selle mõõtmiseks on erinevaid metoodikaid. Sellegipoolest tunnustatakse üldiselt, et ligikaudu kolmandik kogu maailmas inimtarbimiseks toodetud toidust läheb raisku või kaduma1. ÜRO hinnangul ulatuvad kogu maailmas jäätmetega seotud majanduslikud ja keskkonnakulud 1,7 triljoni USA dollarini.

Audititeema

Kuidas defineerida toidu raiskamist?

02

ELi tasandil ei ole siiani toidu raiskamise määratlust kokku lepitud. Nagu ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioonil on oma definitsioon2, nii kasutatakse ka liikmesriikides erinevaid definitsioone.

03

Euroopa teadusprojektiga Fusions esitati 2014. aasta juulis üks teine toidujäätmete määratlemise raamistik3 ning 2016. aasta märtsis esitati raisatud toidu koguste mõõtmis- ja seiremetoodika4. Hiljuti 2016. aasta juunis avaldas üks mitme sidusrühmaga partnerlus toidukao ja toidujäätmete arvestamise ja aruandluse standardi5.

04

Käesolevas aruandes loetakse toidu raiskamiseks kõiki inimtarbimiseks kasvatatud, püütud või töödeldud tooteid või nende osi, mida võiks erineva käitlemise või ladustamise tulemusel söögiks tarbida. Ehkki teatakse, et see definitsioon ei pruugi kehtiva ELi õigusraamistikuga otseselt kokku sobida, kalduvad sellest kõrvale ka nt Fusionsi, FAO ja käesoleva auditi käigus külastatud liikmesriikide poolt kasutatavad definitsioonid.

Toidu raiskamisele kohaldatav jäätmehierarhia

05

Toidujäätmete hierarhia seab jäätmete käitlemistegevuse keskkonnasäästlikkuse alusel prioriteetsuse järjekorda alates kõige eelistatumast kuni kõige vähem eelistatumani. ELi jäätmete raamdirektiivis6 defineeritakse ELi jäätmehierarhia7. Nimetatud hierarhiat on võimalik kohaldada toidujäätmetele, kuid seda tuleks toidu eripärade arvesse võtmiseks pisut muuta. Mitu liikmesriiki on toidu puhul jäätmehierarhiat kohandanud vastavalt joonisel 1 esitatud eelistuste järjekorrale.

Joonis 1

Toidu raiskamise puhul kohaldatav jäätmehierarhia1

1 Hetkel puuduvad ELi õigusaktid ja konkreetsed suunised selle kohta, kuidas ELi jäätmehierarhiat toidu puhul kohaldada. Joonisel 1 toodud pilt põhineb olemasolevatel toiduainete hierarhiatel: Wageningen University’s Ladder of Moerman „Food Waste Pyramid for London“, OVAMi (Public Waste Agency of Flanders) toidujäätmete hierarhia, FEVIA (Fédération de l’Industrie Alimentaire/Federatie Voedingsindustrie) toidujäätmete hierarhia ja USA keskkonnakaitseameti toidujäätmete hierarhia.

06

Käesolevas aruandes kasutatava toidu raiskamise määratluse kohaselt paiknevad toidujäätmed hierarhia kolmel alumisel tasandil (ringlussevõtt, muu taaskasutamine ja kõrvaldamine). Kolm ülemist tasandit (vältimine, annetamine ja loomasööt) on tegevused, mida on võimalik ellu viia enne toiduainete jäätmeteks muutumist ning mis on kõige eelistatavamad (majanduslikust ja keskkonna seisukohast). Käesolevas auditis keskenduti hierarhia kahele ülemisele tasandile – vältimisele ja annetamisele.

Andmed toidu raiskamise kohta

07

Euroopa Komisjoni andmetel raisatakse ELis igal aastal ca 88 miljonit tonni toitu8. Kui toidu raiskamise vältimiseks täiendavalt midagi ei tehta või meetmeid ei võeta, suureneb hinnangute kohaselt ELis raisatud toiduainete hulk 2020. aastaks ca 126 miljoni tonnini9. Toidu raiskamise alane teave on vastavalt allikale vägagi erinev. Tõenäoliselt on selle üheks põhjuseks toidu raiskamise erinev tõlgendamine (st kokkulepitud määratluse puudumine) ja nende hindamiseks kasutatavad erinevad meetodid. Erinevates uuringutes esitatakse toiduainete tarneahela sektorite kohta lahknevaid andmeid. Tabelis 1 esitatakse nimetatud uuringute valimil põhinevad tulemused, mis näitavad, et toitu raisatakse toiduainete tarneahelas igal pool, kuid tulemuste võrdlemisel tuleks ettevaatlik olla, kuna toidu raiskamise puhul kasutatud metoodika ja määratlus ei ole ühtne.

Tabel 1

Raisatud toidu osakaal toiduainete tarneahela erinevates osades vastavalt erinevatele uuringutele1

FAO (Euroopa)Foodspill (Soome)FH Münster (Saksamaa)Bio Intelligence Service (EL)Fusions2
(EL)
Tootmissektor2319–232234,211
Töötlev tööstus1717–203619,519
Jaemüügisektor930–3235,117
Tarbijad5228–314041,253

1 FAO 2011. aasta uuringul „Global food losses and waste – extent, causes and prevention“ põhinev WRI analüüs. Rooma: ÜRO FAO. Juuni 2013; http://www.mtt.fi/foodspill, 2011; https://www.fh-muenster.de/isun/lebensmittelabfall-projekte.php, 2012; „ITAS-calculations based on the SIK-methodology“ (Gustavsson et al., 2013); Fusions „Estimates of European food waste levels“, 2016.

2 Uuringus tunnistatakse, et „seda hinnangut ümbritseb suhteliselt suur ebakindlus“ (lk 27). Eriti tootmissektoriga seotud andmete puhul põhinevad hinnangud ainult kuuest riigist pärinevatel andmetel ja „hinnanguline ebakindlus suurusjärgus ±17% on tõenäoliselt alahinnatud“ (lk 21).

Toidu raiskamine toimub terves toiduainete tarneahelas

08

Toidu raiskamise põhjused võivad olla küll väga erinevad, kuid see toimub toiduainete tarneahela kõikides osades. Paljudes uuringutes on analüüsitud toidu raiskamise erinevaid viise10. Näiteid sellistest olukordadest on toodud joonisel 2.

Joonis 2

Olukorrad, mis põhjustavad toiduainete tarneahelas toidu raiskamist ja kadu

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Toidu raiskamine maksumus

09

Toidu raiskamisega seonduvad kulud koosnevad vähemalt kahte eri liiki kuludest: majanduslikust ja keskkonnakulust. Majanduslik kulu ei hõlma mitte ainult toodete enda väärtusega seotud kulusid, vaid ka raiskuläinud toodete tootmis-, transpordi-, ladustamis- ja käitlemiskulusid. Keskkonnaalasest vaatevinklist on toidu raiskamine ressursside (nagu maa, vesi, energia ja muud sisendid) raiskamine toote kogu eluea jooksul, mis põhjustab kasvuhoonegaaside heitkoguste suurenemist.

10

Raisatud toidu praeguste koguste kohta täielike, usaldusväärsete ja ühtlustatud andmete saamisega seotud probleemide tõttu ei ole ükski jäätmete kulude kohta esitatud hinnang usaldusväärne. Mõningates uuringutes on aga üritatud välja selgitada toidu raiskamise maksumust ja neid arvandmeid võib kasutada toidu raiskamise probleemi võimaliku ulatuse näitajatena.

11

FAO hindas toidu raiskamise maksumust globaalsel tasandil ja leidis, et lisaks majanduslikule kulule (1 triljon USA dollarit aastas, mis hõlmab raiskuläinud toodete väärtust ja nende tootmiseks makstavaid toetusi) ulatub keskkonnakulu (nagu kasvuhoonegaaside heitkogused, veenappus ja erosioon) ca 700 miljardi USA dollarini11.

Toidu raiskamine ja turujõud

12

Toidu raiskamise põhjused on vastavalt toiduainete tarneahela iga osaleja rollile erinevad. Käitlejad (tootjad, töötlejad ja jaemüüjad) võtavad tavaliselt otsuseid vastu oma kasumi maksimeerimiseks, kuigi mõninga otsusega võib kaasneda ka teatud määral toidu raiskamine. Ehkki paljud käitlejad ei kavatse toitu raisata, on see sageli siiski tagajärjeks.

13

Tarbijad teevad otsuseid, mis võivad põhjustada toidu raiskamist hoopis teistel põhjustel. Tarbijate jaoks on oluline pigem rahulolu saavutamine, kas oma toitumisvajaduste täitmisega või muude aspektide prismas (nt kvaliteet, rohkus, valik, hind jne).

14

Toidu raiskamise põhjused on lahutamatult seotud sellega, kes kannab raisatud toiduga seotud kulud. Toidu raiskamise majandusliku kulu puhul on vähemalt kolm erinevat osalejate rühma, kes maksavad selle eest: tarbijad, konkreetse toiduainete tarneahela käitajad ja heategevusorganisatsioonid.

 • Toiduainete tarneahela käitlejad võtavad arvesse toidu raiskamise maksumuse ja sisestavad selle toote lõplikku tarbijahinda. Näiteks jaemüüja kehtestab väga suure tõenäosusega toote hinna sellisel tasemel, mis hõlmaks nii müüdud kui ka eeldatavalt mittemüüdud toodete maksumust.
 • Osa toidu raiskamise maksumusest on võimalik ühelt toidukäitlejalt teisele üle kanda. Näiteks kui käitlejatevaheline läbirääkimisjõud on märkimisväärselt tasakaalust väljas, võidakse toidu raiskamisega seotud kulud nõrgemale käitlejale tagasi suunata.
 • Osa toidujäätmete kuludest võidakse ka „allhanke korras“ toidu annetamise vormis heategevusorganisatsioonide õlule veeretada. Heategevusorganisatsioonid kannavad sageli sorteerimis-, ladustamis-, teisaldus- ja käitlemiskulud, mida muidu peaksid kandma toitu annetavad käitlejad.

Toidu raiskamise keskkonnakulu eest maksab terve ühiskond, põhiliselt loodusvarade nappuse suurenemise näol (mis pikas perspektiivis tähendab nende ressursside hinna suurenemist). I lisas näidatakse kahe konkreetse näitega, kuidas turujõud mõjutavad toidu raiskamist. Kuigi aruandes ei keskenduta turujõududele, tunnistab kontrollikoda nende olulisust toidu raiskamise vastu võitlemisel. Komisjon ja Euroopa Parlament12 on tunnistanud nende jõudude osa toiduainete tarneahelas.

Toidujäätmed ja EL

15

Toidu raiskamine on globaalne probleem. Kuigi toidu raiskamisega seotud ELi tegevusel on maailma tasandil piiratud mõju, võib EL rahvusvahelisel tasandil olulise poolena oma vastutusalasse kuuluvate poliitikate kaudu (nagu ühine põllumajanduspoliitika, ühine kalanduspoliitika, toiduohutuspoliitika ja jäätmepoliitika) mõjutada tekkivate toidujäätmete koguseid. Selles kontekstis vastutab komisjon toidu raiskamist mõjutavate ELi õigusaktide algatamise eest.

16

Euroopa Komisjoni tasandil vastutab toidu raiskamise teema eest tervise ja toiduohutuse peadirektoraat. Kõnealuses kontekstis vajatakse mitut laadi tegevust (nagu töö- ja eksperdirühmade loomine) ning teabevahetuse algatusi. Mõned teised komisjoni peadirektoraadid omavad samuti rolli toidu raiskamise vältimises, kuna mõned ELi poliitikad ja nõuded võivad mõjutada toidu raiskamist (nagu põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika, toiduohutuspoliitika ja jäätmepoliitika) (vt II lisa).

17

Liikmesriikide vastutus seoses toidu raiskamisega on samuti oluline. Liikmesriigid kas soodustavad või takistavad toidu raiskamise vältimist ja toidu annetamist vastavalt sellele, kuidas nad ELi sätteid jõustavad. Nende vastutus on tõenäoliselt isegi veel olulisem, kuna nad võivad ka ise (väljaspool ELi raamistikku) toidu raiskamise vastase võitluse nimel algatusi teha13.

Audit

Auditi ulatus ja lähenemisviis

18

Toidu raiskamise kohta on tehtud uuringuid, kuid ükski neist ei ole suunatud ELi14 vastutusele selles valdkonnas. Kontrollikoja auditiga sooviti seepärast esitada toidu raiskamise teema põhjalik analüüs, käsitledes seda üldisest ELi perspektiivist.

19

Kontrollikoda tunnistab, et käesoleva auditi raames uuritud poliitikate ja õigusnormide eesmärgid ei hõlma toidu raiskamise vältimist. Kuigi erinevate ELi vahenditega ei käsitleta konkreetselt toidu raiskamise probleemi, on neil siiski mõju toiduainete tarneahela ei osapoolte käitumisele. Nimetatud käitumine võib põhjustada raisatava toiduainete hulga suurenemist või vähenemist. EL suudab toidu raiskamist mõjutada tema käsutuses olevate eri fondide abil ja normide kaudu, mis mõjutavad toiduainete tarneahelas osalejate tegevust. Käesolevas auditis keskenduti eranditult vältimisele ja annetamisele, kuna need tegevused on toidu raiskamisele kohaldatava jäätmehierarhia kohaselt toidu raiskamise vastases võitluses kõige eelistatumad meetmed.

20

Kontrollikoda määras kindlaks II lisas esitatud ELi vahendid (nii fondid kui ka nendega mitteseotud õigusnormid), mis omavad mõju toidu raiskamise vältimisel ja/või annetamise võimaldamisel. Käesoleva aruande tähenduses liigitas kontrollikoda toiduainete tarneahela valdkonnad nelja rühma (tootjad, töötlejad, jaemüüjad ja tarbijad).

21

Auditi põhiline eesmärk oli hinnata, kas ELi õigusnormid ja nende rakendamine liikmesriikide poolt aitavad kaasa toiduainete tarneahela eri osalejate poolse positiivse käitumise saavutamisele seoses toidu raiskamisega. Üldine auditiküsimus oli järgmine:

Kas EL aitab toidu raiskamise vastase võitluse abil toiduainete tarneahelat ressursitõhusamaks muuta?

22

Auditis vaadeldi ainult poliitikate ja õigusnormide mõju toidu raiskamisele ELis, mitte EList väljaspool asuvates riikides.

23

Käesolevas aruandes hinnatakse esiteks seda, kui suurel määral on komisjon (ehk ELi täidesaatev organ) toidu raiskamise vastast võitlust puudutavad kõrgetasemelised poliitilised avaldused konkreetseks tegevuseks muutnud. Teiseks kirjeldatakse toidu raiskamise vastase võitluse võimalusi, mida ei ole praegustes poliitikates esitatud.

24

Auditiga hõlmatud ajaperiood oli:

 • ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) fondid: perioodid 2007–2013 ja 2014–2020;
 • Euroopa Kalandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond: vastavalt perioodid 2007–2013 ja 2014–2020;
 • Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks: periood 2014–2020;
 • fondidega mitteseotud õigusnormid: auditis võeti arvesse auditi ajal kehtinud õigusnorme ja uute normide kohta avaldatud ettepanekuid.
25

Audit viidi läbi ajavahemikul juuli 2015 kuni mai 201615 ja auditi tõendusmaterjali koguti järgnevalt:

 • dokumentide kontrollimine ja intervjuud komisjoni osakondadega. Audit puudutas kuut peadirektoraati: tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (SANTE); siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat (GROW); põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (AGRI); keskkonna peadirektoraat (ENV), merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat (MARE); tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat (EMPL);
 • auditikülastused viide liikmesriiki: Itaalia (Lazio), Madalmaad, Portugal, Rumeenia ja Soome. Igas nimetatud liikmesriigis külastati tavaliselt põllumajandusministeeriumi (ÜPP ja EMFFi jaoks), keskkonnaministeeriumi (jäätmedirektiiviga seotud strateegia ja teemade jaoks), sotsiaalministeeriumi (FEADi jaoks), tervishoiuministeeriumi (toidu- ja hügieenipaketi jaoks) ning rahandusministeeriumi (finantsalaste toetusmeetmete jaoks). Samuti tehti kohapealseid külastusi asjaomaste ELi toetusesaajate juurde;
 • konsultatsioonikohtumised asjaomaste sidusrühmadega, kelle hulka kuulusid muu hulgas Copa and Cogeca, Independent Retail Europe, Ühendkuningriigi heategevusorganisatsiooni WRAP esindajad, Somaro (üks Rumeenia mittetulundusühendus) ja ELi teadusprojekt Fusions, üks Prantsusmaa Rahvuskogu parlamendiliige, Ühendkuningriigi ülemkoja ühe töökomisjoni esindajad ja Ühendkuningriigi esindaja UNECE standardite komisjoni kohtumisel.

Tähelepanekud

Kõrgetasemeliste poliitiliste avalduste tulemusel ei ole võetud piisavalt meetmeid

26

Viimastel aastatel on toidu raiskamise vastane võitlus muutunud olulisemaks ja ilmunud ka avalikku diskussiooni kõikidel poliitilistel tasanditel (vt III lisa). Euroopa Parlament palus korduvalt (aastatel 2011, 2012, 2015 ja 2016) komisjonil toidu raiskamise vähendamiseks meetmeid võtta. Liikmesriigid on hakanud toidu raiskamise vähendamise nimel eesmärke püstitama ning Euroopa Liidu Nõukogu, G20 ja ÜRO on rõhutanud toidu raiskamise vastu võitlemise vajadust toiduainete kogu tarneahela ulatuses. Näiteks:

 • Euroopa Parlament „palub ühtlasi komisjonil võtta praktilisi meetmeid, et vähendada 2025. aastaks toiduainete raiskamist poole võrra ning samal ajal hoida ära biojäätmete teket“ (2011);
 • G20 on seisukohal, et „toidukao ja -jäätmete vähendamine on hea eesmärk G20 ühise tegutsemise jaoks“ 2015;
 • ÜRO säästva arengu tegevuskavas märgitakse, et 2030. aastaks on eesmärk „vähendada toidujäätmeid poole võrra elaniku kohta kogu maailmas nii jaemüügi kui ka tarbijate tasandil ning vähendada toidukadu tootmis- ja tarneahelates, sh saagikoristusjärgselt“ (2015);
 • Euroopa Liidu Nõukogu „toetab kõikide osalejate jõupingutusi toidujäätmete vähendamisel, mis aitab kaasa säästva arengu eesmärgile 12.3, mille siht on vähendada kogu maailmas toidujäätmete teket jaemüügi ja tarbijate tasandil elaniku kohta poole võrra ning vähendada toidukadu tootmis- ja tarneahelates, sealhulgas saagikoristusjärgset kadu 2030. aastaks“ (2016)16.

Poliitilistest avaldustest hoolimata on komisjoni ambitsioonikus aja jooksul vähenenud ning meetmete võtmine on siiani olnud katkendlik ja lühiajaline.

Aja jooksul on komisjoni strateegiadokumentide ambitsioonikus vähenenud

27

ELi täidesaatva organina peaks komisjon käsitlema aja jooksul koostatud kõrgetasemelisi poliitilisi avaldusi. Komisjon on alates 2011. aastast avaldanud dokumente, milles võtab endale kohustuse võidelda toidu raiskamise vastu:

 • Euroopa Komisjon määratles 2011. aasta septembris avaldatud ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas17 toiduainesektori ühe põhivaldkonnana, kus ressursitõhusust tuleks parandada. 2011. aasta tegevuskavas kuulutati välja ka „Säästva toidu teatise“ avaldamine 2013. aastal, milles komisjon hindab muu hulgas seda, kuidas vähendada toidu raiskamist terves toiduainete tarneahelas. 2016. aasta juuniks ei olnud nimetatud komisjoni teatist veel avaldatud;
 • pärast komisjoni poolt 2013. aasta suvel korraldatud avalikku konsultatsiooni toidusüsteemi jätkusuutlikkuse kohta, mis hõlmas ka toidu raiskamise vältimise ja vähendamise osa, avaldas komisjon 2014. aasta juulis ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta18, millega muudetaks muu hulgas jäätmedirektiivi. Uue jäätmedirektiivi ettepanek võeti aga 2014. aasta detsembris Euroopa Komisjoni poolt tagasi, soovides selle asendada millegi „ambitsioonikamaga“19;
 • 2015. aasta detsembris võttis komisjon vastu ringmajanduse paketi, mis sisaldas muudetud seadusandlikke ettepanekuid jäätmete kohta. Toidu raiskamise vastane võitlus on lisatud nendesse ettepanekutesse.
28

Nimetatud dokumentide analüüsimisel aga märkas kontrollikoda, et komisjoni tahe toidu raiskamise vastu võitlemise alal on aja jooksul vähenenud. Nagu näidatud joonisel 3, on toidu raiskamise vähendamise eesmärke vähendatud, liikmesriikide kohustust toidu raiskamise alase aruandluse koostamise kohustust edasi lükatud, komisjoni poolt toidu raiskamise mõõtmise ühise metoodika väljatöötamisealase rakendusakti vastuvõtmise tähtaega korduvalt edasi lükatud ja ELi-ülene toidu raiskamise määratlus on endiselt paika panemata. Lisaks sellele ei ole kunagi määratletud võrdlusalust (konkreetse aasta võrdlustase), mille alusel toidu raiskamise vähendamise eesmärk kindlaks määrata (vt 1. selgitus).

1. selgitus

Miks on võrdlusalus oluline?

Toidu raiskamise vähendamiseks tähenduslike eesmärkide püstitamiseks ja juba võetud mistahes algatuste mõõtmiseks vajatakse kokkulepitud alguspunkti ehk võrdlusalust, millega määratakse kindlaks toidu raiskamise praegune tase. Liikmesriikide ja vabaühenduste poolt siiani tehtud algatustega on väidetavalt toidu raiskamist olulisel määral vähendatud, kuid ilma ühise võrdlusaluseta on keeruline selliste algatuste suhtelist edukust hinnata. Seepärast tuleb kõigi ELi toidu raiskamise poliitikate kontekstis saavutada kokkulepe ELi võrdlusaluste suhtes.

Joonis 3

Toidu raiskamist puudutavate komisjoni strateegiadokumentide põhiaspektide väljatöötamine

29

Ehkki konkreetset toidu raiskamise alast ELi poliitikat ei ole loodud, on toidu raiskamise teemat võimalik erinevate ELi poliitikatega mõjutada. Komisjon ei ole aga nimetatud poliitikaid läbi vaadanud, hindamaks, kas need on toidu raiskamise vastu võitlemise vajadusega piisavalt kooskõlastatud (teemat käsitletakse üksikasjalikumalt punktides 33–80). Liikmesriigid tunnistavad toidu raiskamise vastu võitlemise vajadust ning, arvestades kooskõlastatud poliitika puudumist ELi tasandil, on käsitlenud seda probleemi mitmel viisil, sh õiguslike meetmetega (vt 2. selgitus). Osa liikmesriikidest on selgesõnaliselt kutsunud komisjoni üles ELi tasandil meetmeid võtma (vt 3. selgitus).

2. selgitus

Liikmesriikide tegevus toidu raiskamise probleemi lahendamisel: julgustamisest seadusandlike meetmeteni

Prantsusmaal jõustus toidu raiskamise vastu võitlemise seadus 11. veebruaril 2016. Prantsuse seaduse põhijooned on: a) selles pannakse täpselt paika toidu raiskamise puhul kehtiv jäätmehierarhia; b) kehtestatakse trahvid ettevõtjatele, kes muudavad vabatahtlikult ohutu toiduaine söögikõlbmatuks; ning c) kehtestatakse toidupoodidele kohustus sõlmida heategevusorganisatsioonidega leping muidu raiskumineva toidu annetamiseks. Viimase alapunkti suhtes ei ole Prantsuse seaduses kehtestatud annetatava toidu osakaalu. Seega, kui mõni toidupood sõlmib lepingu 1% sellise toidu annetamiseks, on seaduses sätestatud tingimus täidetud.

3. selgitus

Liikmesriigid soovivad toidu raiskamise vastu võitlemiseks ELi koordineeritud tegevust

2015. aasta juulis väljastas Ühendkuningriigi ülemkoda riigi valitsuse nimel kõige esimese toidu raiskamise rohelise kaardi20, millele kirjutasid alla ka 15 teise riigi parlamentide ja kodade komiteede esimehed ning selles kutsuti Euroopa Komisjoni üles võtma vastu toidu raiskamise vähendamise strateegiline lähenemisviis. Rohelises kaardis tunnistati, et „kogu ELi hõlmav strateegia võiks aidata seda probleemi käsitleda koordineeritud viisil“. Komisjon lubas oma vastuses „pöörata erilist tähelepanu soovitustele“, mis sisaldusid ringmajanduse paketi raamistikus. (Nimetatud paketi piiranguid seoses toidu raiskamise vastase võitlusega kirjeldatakse punktis 28 ja näitlikustatakse joonisel 3).

Tehnilisel tasandil on meetmete võtmine olnud katkendlik ja lühiajaline

30

Ehkki toidu raiskamise teemat on foorumites (nt kõrgetasemeline toiduainete tarneahela parema toimimise foorum) arutatud, on komisjoni tegevus tehnilisel tasandil piirdunud vaid töö- ja eksperdirühmade moodustamisega. Nimetatud rühmad loodi sidusrühmadega konsulteerimiseks ning komisjoni ja liikmesriikide toetamiseks, et leida viise toidu raiskamise vältimiseks ja vähendamiseks ilma toiduohutust ohtu seadmata. 2012. aastal kutsus komisjon kokku toidukao/toidu raiskamise töörühma (edaspidi nimetatakse seda töörühmaks). Töörühmas osalejad olid toiduainete tarneahela sidusrühmad21 ja Euroopa Komisjoni eri talituste esindajad22.

31

2014. aastal kutsus komisjon kokku toidukao ja toidu raiskamise eksperdirühma (edaspidi nimetatakse eksperdirühmaks). Eksperdirühmas osalejad olid liikmesriikide esindajad ja Euroopa Komisjoni23 mitme asjaomase direktoraadi esindajad. Siiani on eksperdirühm kohtunud kahel korral. 2015. aasta sügisel kutsus komisjon liikmesriikide eksperdid Expo 2015 raames osalema toidu raiskamise vältimise teemalisel konverentsil oktoobris 2015. 2016. aasta aprillis avaldas komisjon projektikonkursi toidu raiskamisega seotud probleemide lahendamiseks käivitatud uuel platvormil osalemiseks. Seda, kas nimetatud platvorm hakkab toimima eksperdirühmaga paralleelselt või selle asemel, ei ole selgitatud.

32

Töö- ja eksperdirühmade kohtumisi ei korraldatud piisavalt sageli, et kiirendada tõeliste muutuste toimumist (vt 4. selgitus). Lisaks kannatas toidu raiskamise alane tegevus jätkuvuse puudumise all, kuna ühest küljest muutusid komisjonis vastutusvaldkonnad24 ja teisest küljest vahetusid kohtumistel osalejad.

4. selgitus

Töö- ja eksperdirühma tegevuse edenemise kohta märgid puuduvad

 • Pärast esimest kohtumist 2012. aasta oktoobris on toiduannetamise selgitamise vajadust esile tõstetud. 2014. aasta mais teatas DG SANCO, et hakkab annetamise lihtsustamiseks tegelema ELi suuniste väljatöötamisega. 2016. aasta juuni seisuga ei olnud veel suuniseid avaldatud (vt ka punkt 72).
 • 2013. aasta veebruaris andis komisjon mõista, et hakkab uurima asjaolu, et osa liikmesriikidest kõrvaldasid turult tooteid, mis olid oma „parim enne“ kuupäeva ületanud. 2014. aasta novembris leidis eksperdirühm, et „parim enne“ kuupäeva ületanud toiduainete turustamiseks tuleks koostada ELi suunised. 2016. aasta juuni seisuga ei olnud neid suuniseid veel koostatud.
 • Komisjon mainis 2014. aasta mais võimalust pikendada nimekirja toodetest, mis ei vaja „parim enne“ kuupäeva (määruse (EL) nr 1169/2011 X lisa25). Teabe (nt kõnealuse meetme tegelik mõju toidujäätmetele, tarbijate käitumisele ning sellele, kuidas otsustada, millised tooted peaksid nimekirja kuuluma) puudumise tõttu ei ole siiani konkreetseid meetmeid võetud. Komisjon on andnud mõista, et viib läbi teadusuuringu kuupäevamärgistuse ja toidu raiskamise vältimise kohta.
 • Mitut kohtumistel tõstatatud teemat edaspidi ei käsitletud. Teemad hõlmasid Euroopa innovatsioonipartnerluse potentsiaali toidu raiskamise vähendamisel, lühikeste tarneahelate stimuleerimise võimalust ja vajadust uurida kõiki asjaomaseid poliitikavaldkondi.

Praeguseid poliitikaid oleks võimalik paremini ühtlustada, et võidelda mõjusamalt toidu raiskamise vastu

33

EL mõjutab inimeste igapäevaelu Euroopas mitmel moel, näiteks määruste või direktiivide kaudu ning mõnikord ka projektide, investeeringute või teatud tavade rahastamisega, stimuleerides seeläbi teatud liiki käitumist. Kontrollikoda uuris mitut ELi poliitikavaldkonda, mis tõenäoliselt mõjutavad toiduainete tarneahela eri osalejate toidu raiskamisega seotud käitumist (põllumajandus, kalandus, toiduohutus, keskkond, sotsiaalküsimused ja maksustamine). Kuigi toidu raiskamise vältimine ei ole nimetatud poliitikate peamine eesmärk, keskenduti kontrollikoja töös nendele aspektidele, mis võiksid kas aidata vältida toidu raiskamist või hõlbustaks toidu annetamist. Kontrollikoda määras kindlaks võimalused, mille abil integreerida toidu raiskamise vastast võitlust olemasolevate poliitikatega. Neid võimalusi ei ole siiani veel kasutatud.

Poliitikate ühtlustamine toidu raiskamise vältimise tõhustamiseks

Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP)
34

Toidu raiskamine toimub toiduainete tarneahela kogu ulatuses (vt tabel 1). ÜPP võib otsetoetuste, turumeetmete ja maaelu arengu toetuste kaudu mõjutada toidu raiskamist toiduainete tarneahela tootmis-, töötlus- ja jaemüügistaadiumis. Arvestades asjaolu, et uues ÜPPs pööratakse suurt rõhku ressursitõhususele26, on mõistlik eeldada, et toidu raiskamise teemat käsitletakse ka ÜPPga.

ÜPP muutumine aja jooksul ja otsetoetuste praegune iseloom
35

ÜPP algaastatel motiveeriti põllumajandustootjaid põllumajandustooteid tootma fikseeritud tootehindade ja eksporditoetustega. 1970ndatest aastatest kuni 1990ndate aastate alguseni põhjustas see terves ELis toodete ülejääke ja hiigelvarusid nt või, lõssipulbri, teravilja ja veiseliha puhul. Toetusmäärasid vähendati oluliselt 1992. aasta ÜPP reformi raames ja selle kompenseerimiseks võeti kasutusele tootmiskohustusega seotud otsetoetused27. 2005. aastal alanud otsetoetuste tootmisest lahtisidumine oli veel üks samm turupõhise ÜPP suunas. ELi eksporditoetuse kulud on alates 1990ndatest aastatest langenud ja praegu võrduvad kõik eksporditoetuse määrad nulliga.

36

Pärast järjestikuseid ÜPP reforme vähenesid tootmisülejäägid drastiliselt ja sekkumisvarude tase vähenes. Tootmise toetamiselt tootjate toetamisele üleminekuga suudeti vähendada varasemate aastate ületootmist, mis aitas tõenäoliselt kaasa ka toidu raiskamise vähendamisele.

37

Tänapäeval ei toetata enamiku otsetoetustega enam otseselt mõne konkreetse põllukultuuri või toote tootmist. Otsetoetustega toetatakse põllumajandustoodete tootmist vaid kaudselt, andes tootjatele rahalist abi. 2013. aastal oli ELi otsetoetuste summa 41,7 miljardit eurot. Liidu sama aasta tootmiskogused (Faostati andmeil) on esitatud tabelis 2. Joonisel 4 on näidatud iga-aastased põllumajandustoodetega seotud raisatud toidu kogused kogu maailmas. Kuigi need kaks arvandmete kogumikku ei ole otseselt võrreldavad, nähtub neist, et ELi toetusi antakse kas otseselt või kaudselt toodetele, mille puhul tekib oluliselt palju jäätmeid globaalsel tasandil.

Tabel 2

ELi põllumajandustootmise mahud 2013. aastal (miljonites tonnides)

TeraviljadTärkliserikkad juurköögiviljadÕlitaimed ja kaunviljadPuuviljadLihaPiim ja munadKöögiviljad
309,5554,4434,6262,1944,3164,3364,66

Allikas: Faostat.

Joonis 4

Iga-aastane toiduainete raiskamise maht põllumajandustoodete puhul kogu maailmas tooterühmade kaupa

Allikas: FAO „Technical Report on Food Wastage Footprint – Impacts on Natural Resources“, Rooma, 2013, lk 103 (http://www.fao.org/docrep/018/ar429e/ar429e.pdf).

38

Piiratud osa ELi otsetoetustest (2014. aastal 6%) on endiselt tootmisega seotud. Selles kontekstis võivad liikmesriigid kasutada vabatahtlikku tootmiskohustusega seotud toetust. Selle kavaga (toimib alates 2015. aastast) on enamik liikmesriikidest oma otsetoetuste puhul suurendanud tootmiskohustusega seotud toetuste osakaalu. Kümnes liikmesriigis on tootmiskohustusega seotud toetuste osakaal suurenenud enam kui 10 protsendipunkti (nt Poolas moodustasid need 2014. aastal otsetoetustest 3,5% ja 2015. aastal 15%). Veel viies liikmesriigis on see osakaal suurenenud üle seitsme protsendipunkti. Kõige olulisemad tootmiskohustusega seotud toetusi saavad sektorid on: veiseliha (41% kogusummast); piim (20%); lambad ja kitsed (12%) ning valgurikkad taimed (11%).

39

Tootmiskohustusega seotud toetust „võib anda üksnes sektoritele või liikmesriigi piirkondadele, kus teatavaid põllumajanduslikke tootmisviise või põllumajandussektoreid peetakse majanduslikel, sotsiaalsetel või keskkonnaalastel põhjustel eriti tähtsaks, kuid mille puhul esineb teatavaid raskusi28“. Näiteks piimasektoris näitavad arvandmed, et mitu liikmesriiki (Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Poola, Itaalia, Hispaania, Leedu, Slovakkia ja Malta) toetavad kõiki oma piimatootjaid tootmiskohustusega seotud toetuste abil. Kuna toetus on seotud liikmesriikide poolt deklareeritud piimalehmade arvuga, võib see praktikas innustada olemasoleva tootmise säilitamist või isegi suurendamist, kuigi määruse eesmärk on see ära hoida29. Auditis leiti näiteid nimetatud olukorra kohta ja komisjon tunnistab, et nende kontrollid seda riski ei hõlma. Toidu raiskamise seisukohast stimuleerivad tootmiskohustusega seotud toetused konkreetsete toodete tootmist, mille puhul on nõudluse puudumise oht.

40

Komisjon ei ole teinud uuringuid selle kohta, kuidas järjestikused ÜPP reformid (sh tootmiskohustusest lahtisidumine) on mõjutanud põllumajandustootmise mahtu ja selle hinnangulist mõju toidu raiskamisele. Komisjon ei ole kunagi ELi otsetoetustega seotud mõjuhindamistesse kaasanud ühtegi toidu raiskamise hindamist ega hinnanud, kui suurel määral mõjutasid tootmiskohustusega seotud toetused konkreetsete toodete, mille puhul on nõudluse puudumise oht, pakkumise stimuleerimist (vt joonis 4).

Turumeetmed
41

Turu sekkumismeetmed (avalik sekkumine, eraladustamine, turult kõrvaldamine, roheline korje ja koristamata jätmine) moodustavad väikse osa ÜPP eelarvest ning nende kasutus on juba alates 1990ndatest aastatest pärast 1992. aasta ÜPP reformi stabiilselt vähenenud. Nimetatud meetmeid kasutatakse selliste (tulevaste) tarnete kõrvaldamiseks, mille kogused ületavad hindade langemise korral nõudlust. Tooteid võib kas ladustada kuni turuhindade taastumiseni ning seejärel tagasi turule müügiks tuua, või eksportida, annetada või kõrvaldada mõnel muul viisil (nt hävitada). Seepärast põhjustavad turumeetmed rohelise korje ja koristamata jätmisega otseselt toidu raiskamist ning võivad eriti turult kõrvaldamise puhul seda samuti põhjustada.

42

Komisjon leiab, et turumeetmed peaksid täitma kahte põhieesmärki: a) jätkuv turule orienteeritus ja b) tugevate turuhäirete korral põllumajandustootjatele turvavõrgu kindlustamine30. Komisjon ei ole aga selle turvavõrgu ulatust määratlenud ja olenevalt turumeetmete kasutusest, on võimalik saavutada vaid üks neist kahest eesmärgist. Turumeetmete kasutamise ja toidu raiskamise vahelist suhet näitlikustab ühest Rootsi uuringust pärit tsitaat31: „Kui hinnad on nii madalad, et olukorda peetakse kriisiks, toetatakse kasvatajaid ELi põllumajanduspoliitikaga. Kui neid vahendeid kasutatakse struktuurilise ületootmise toetamiseks ja ka mitte otseste kriisiolukordade puhul, võib see peale struktuurilise tasakaalustamatuse kinnistamise suurendada ka jäätmete hulka“.

43

Avaliku sekkumise mehhanismi kasutamine on pärast 1992. aasta ÜPP reformi stabiilselt vähenenud. Enamik avaliku sekkumise raames ladustatud ja turule tagasi toodud toodetest annetati puudust kannatavatele inimestele ja praegu on varude suurus väga väike. Varud on aga hiljuti hakanud jälle suurenema32. Selles kontekstis võib toodete tasuta jagamise võimalus taas oluliseks muutuda. Nimetatud tegevuse võimaldamiseks ei ole aga õiguslikke meetmeid siiani kehtestatud (vt punktid 75 ja 76).

44

Ajavahemikul 2008–2015 kõrvaldati ELis turult 1,8 miljonit tonni puu- ja köögivilju ning enam kui 45 500 hektaril koristati vilja enne täieliku küpsuse saavutamist või jäeti vili koristamata. EL maksis selle eest asjaomastele tootjatele 380 miljonit eurot kompensatsiooni. Komisjoni arvandmete kohaselt läks turult kõrvaldatud toodetest raisku 66%. Lisaks nimetatud otsesele kulule (tootjatele makstud kompensatsioon) peaks toidu raiskamise kogumaksumus hõlmama toodete tootmis- ja transpordikulusid ning tekkinud jäätmete töötlemiskulusid. Lisaks tuleks arvesse võtta ka toodete kogu olelusringi vältel tekkivad keskkonnakulud.

45

Igal aastal mõjutavad turumeetmed tuhandete tonnide väärtuses tooteid ja osa neist hävitatakse. Seepärast on seoses toidu raiskamise ja selle vältimisega kavandatud turumeetmete potentsiaalse mõju hindamine asjakohane. Sellist hindamist ei tehtud hiljutise ÜPP reformi kontekstis ega pärast 2014. aastat võetud turumeetmete puhul (mis võeti vastusena Venemaa impordikeelule ja tootjahindade kriisile); viimatinimetatud juhul ka hoolimata Euroopa Parlamendi 2015. aasta juuli resolutsioonist, milles paluti komisjonil uute seadusandlike ettepanekute mõju hindamisel hinnata nende võimalikku mõju toidujäätmetele (vt III lisa).

Eksporditoetus
46

Eksporditoetustega oli varem võimalik stimuleerida põllumajandustoodete tootmist, millega kaasneb ka oluliselt suur toidu raiskamine globaalsel tasandil. 19. detsembril 2015. aastal Nairobis toimunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni kohtumisel lepiti kokku eksporditoetuste kaotamises. Kõnealune otsus võib aidata sellist võimalikku ületootmist ära hoida.

Koolipiima ja koolipuuvilja programmid
47

Koolipiima programmi raames toetab EL lastele koolides jagatavate erinevate piimatoodete kulusid. Koolipuuvilja programmi kaudu jagab EL koolilastele puu- ja köögivilju, et soodustada häid toitumistavasid noortes inimestes33. Mõlema programmiga nähakse ette kaasnevad meetmed, mis on puuviljakava puhul kohustuslikud ja piimaprogrammi puhul valikulised. Kehtivate õigusaktide kohaselt võivad mõlema kavaga kaasnevad meetmed „hõlmata teavet meetmete kohta, mis annavad teadmisi [---] toidu raiskamise ärahoidmise kohta“34. Mitte ükski liikmesriik ei olnud aga auditi toimumise ajaks kasutanud võimalust kasutada koolipiima kavaga kaasnevaid meetmeid, et edastada õpetlikke sõnumeid toidu raiskamise ja selle vältimise kohta. Koolipuuvilja kava puhul on vaid osa liikmesriikidest kasutanud selleks eesmärgiks ettenähtud kohustuslikke kaasnevaid meetmeid35.

Maaelu areng
48

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondiga (EAFRD) on võimalik kaasa aidata toidu raiskamise vähendamisele esmatootmises ja toiduainetööstuses (nt aidates vähendada loomade surevust põllumajandusettevõtetes, vähendada saagikahjusid säilitustingimuste parandamisega või vähendada töötlemise käigus tekkivaid kadusid).

49

Hoolimata asjaolust, et toidu raiskamise vähendamist ei ole konkreetselt erinevates maaelu arengu määrustes mainitud, on toidujäätmete vähendamise alast tegevust võimalik rahastada paljude meetmete kaudu, nagu teadmussiire ja teavitamismeetmed, investeeringud materiaalsesse varasse (nt vähemkahjustavad seadmed, parem koristusjärgne säilitamine, kohandatud laudad haiguste ja surevuse vähendamiseks), loomade heaolutoetused või koostöömeetmed36. Artikli 53 lõige 3 on ainus maaelu arengu määruse artikkel, milles viidatakse selgesõnaliselt EIP võrgustiku potentsiaalile „vähendada saagikoristusjärgseid kadusid ja toidu raiskamist“.

50

Komisjon ei ole liikmesriike konkreetselt julgustanud toidu raiskamise ärahoidmiseks EAFRD vahendeid kasutama. Auditeeritud liikmesriigid ei olnud toidu raiskamise teemat maininud ega viidanud ka toidu raiskamise vastu võitlemise vajadusele või seda oma perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 programmides eesmärgiks seadnud, kuigi neil oli see võimalus olemas. Sellegipoolest tunnistasid mõned auditi jooksul külastatud liikmesriikide ametiasutused EAFRD potentsiaali toidu raiskamise vähendamisel ja esitasid konkreetseid projekte selle näitlikustamiseks (vt 5. selgitus). Kõnealused näited ei ole aga toidu raiskamise vastu võitlemise strateegilise ja kavandatud lähenemisviisi tulemus, vaid pigem neis liikmesriikides EAFRD elluviimisega kokkulangev mõju. Auditi toimumise ajal oli enamik liikmesriikidest alles alustanud oma EIP meetmete ja projektide koostamist, mis tähendab, et hetkel on keeruline anda ülevaadet EIP meetmetes sisalduvatest toidu raiskamisega seotud teemadest.

5. selgitus

Näiteid Itaalias elluviidud maaelu arengu projektidest, mis aitasid kaasa toidu raiskamise vähendamisele

A. Teraviljahoidla rahastamine, mille tulemusel vähendati oluliselt (ca 12%-lt 0,2%-le) teravilja riknemist hallituste ning lindude ja näriliste põhjustatud kahjustuste tõttu:

B. Lehmade lüpsilauda investeeringu rahastamise (lõaspidamisega lauda asemel vabapidamisega laut, kus on madratsid, restid jne) tulemusel paranesid loomade heaolu ja hügieenitingimused, mille tulemusel vähenesid udarapõletiku all kannatavate lehmade arv ning raisatud piima kogused.

51

Hoolimata mõningatest headest näidetest ei ole EAFRD potentsiaali seoses tootjate ja töötlejate tasandil toidu raiskamise vähendamisega veel täiel määral ära kasutatud.

Ühine kalanduspoliitika (ÜKP)
52

Kalurid ei püüa ainult neid kalu, mida nad konkreetselt soovivad või mida neil on lubatud püüda. Veel hiljutigi oli neil lubatud oma püügi soovimatu osa (sageli surnuna) vette tagasi lasta. Paljud pidasid sellist tegevust nappide vahendite vastuvõetamatuks raiskamiseks. 2013. aastal kiideti heaks ühise kalanduspoliitika reform, mis oli suunatud sellise tegevuse lõpetamisele lossimiskohustuse kehtestamisega. Euroopa Kalandusfondide37 kaudu oli/on liikmesriikidel võimalus rahastada lossimiskohustuse ettevalmistamisele ja vesiviljelussektoris kalade ellujäämisvõimaluse positiivse mõjutamisele suunatud projekte. Veel üks toidu raiskamist mõjutada võiv kalanduspoliitika reformi element on kalade turult kõrvaldamise kompenseerimise kaotamine (vt punkt 61).

Vette tagasi laskmine ja lossimiskohustus
53

Euroopa Parlament ja nõukogu on seisukohal, et „juhupüük ja tagasiheide on tõsine varude raiskamine“, ning on kehtestanud kohustuse lossida kogu saak („lossimiskohustus“)38. Lossimiskohustus võetakse järk-järgult kasutusele ajavahemikul 2015–2019. Lossimiskohustuse kohaselt tuleb kogu saak pardal hoida, lossida ja kvootidest maha arvestada. Erandi võib teatavatel tingimustel teha liikide puhul, mille ellujäämisvõimalus on vabastamise korral suur. Määruste kohaselt on alamõõduliste kalade otseselt inimtarbimise eesmärgil turustamine keelatud.

54

Komisjoni andmetel soovitakse tagasiheite määrasid 15–20%-lt vähendada 5%-ni39. Tagasiheitemäärad erinevad aga püügiviiside, liikide ja aasta kaupa (nt Põhjameres moodustab põhjalähedase püügi puhul tagasiheide 40% kogusaagist40 ning Vahemeres hinnanguliselt 18,6% kogusaagist41). Komisjonil on kavas kehtestada hetkel väljatöötamisel olevates ELi mitmeaastastes kavades täpsemad eesmärgid liikide või geograafiliste piirkondade kohta.

55

On selge, et kui lossimiskohustust õigesti kohaldada, on sellega võimalik aidata toidu raiskamist vähendada; seda juhul, kui lossimiskohustuse tulemusel suureneb selektiivsus, millega vähendatakse juhupüügi (nagu alamõõduliste kalade) hulka. Kui kalapüük ei muutu selektiivsemaks, siis loetakse vastavalt käesolevas aruandes kasutatud definitsioonile kõik püütud ja inimtarbimiseks mittesobilikud söögikõlblikud kalad (nt alammõõdu nõuete tõttu) toidujäätmeteks.

56

Lossimiskohustuse rakendamise tõhusamaks järelevalveks on oluline omada usaldusväärseid andmeid püügi ja tagasiheite kohta. Osa nimetatud andmetest ei ole aga komisjoni tasandil veel kättesaadav, kuna:

 • teatud suurusega kalalaevade elektroonilise püügipäeviku42 kasutamist ei ole mõningates liikmesriikides veel täielikult rakendatud;
 • hoolimata alates 1. jaanuarist 2010 kalameestele kehtinud kohustusest registreerida oma püügipäevikus kõik üle 50 kg ulatuvad saagi tagasiheited, ei ole liikmesriikidele kehtestatud kohustust saata need tagasiheiteid puudutavad andmed komisjonile;
 • saagi tagasiheite registreerimise kohustuse ja alammõõdust väiksemate liikide (mis enne lasti vette tagasi) elektroonilises püügipäevikus eraldi kannetena sisestamine võeti kasutusele alles 2015. aasta mais;

Nimetatud andmete puudumisel on keeruline saada teavet kaladega seotud raisatud toidu koguste kohta.

Kalandusfondid
57

Liikmesriikidel oli või on olnud võimalus Euroopa Kalandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kaudu rahastada lossimiskohustuse rakendamist hõlbustavaid projekte, nagu selektiivsete püügivahendite investeeringud, pardal juhupüügiga tegelemise seadmed, kalade ellujäämisvõimaluste uuringud, tagasiheite kaldal töötlemise investeeringud jne. Viiest külastatud liikmesriigist neli kasutas Euroopa Kalandusfondi rahastamist eelkõige teadusprojektide või selektiivsemate püügivahendite väljatöötamise ja testimise projektide jaoks (vt 6. selgitus), kuid neist kahes oli seda liiki projektide arv väga väike. Lossimiskohustuse elluviimise lihtsustamisele suunatud projekte on võimalik rahastada ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kaudu, kuid pärast rakenduskavade heakskiitmist 2015. aasta detsembris ei olnud auditi ajaks ühtegi projekti veel rahastamiseks välja valitud.

58

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kaudu on liikmesriikidel võimalik rahastada ka projekte, mis mõjutavad positiivselt kalade ellujäämisvõimalusi vesiviljeluses. Ühes külastatud liikmesriigis kasutati Euroopa Kalandusfondi kalahaiguste vastu võitlemisele suunatud projektide rahastamiseks, suurendades seeläbi kalade ellujäämisvõimalusi asjaomastes kalakasvandustes43.

59

Nii Euroopa Kalandusfondi kui ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga on võimalik aidata vähendada toidu raiskamist, isegi juhtudel, kui seda ei ole asjaomastes määrustes selgesõnaliselt sätestatud. Seda potentsiaali ei ole veel külastatud liikmesriikides täiel määral kasutatud.

6. selgitus

Hea näide Euroopa Kalandusfondi projektist Madalmaades, mis aitab kalandussektorit lossimiskohustuse rakendamiseks ette valmistada

Projektiga sooviti luua: 1) selektiivsem kalavõrk lestaliste püügiks, 2) pardale paigaldatav automaatne tagasiheite separeerimissüsteem, ning 3) pardale paigaldatav parem kalatöötlemisliin, et suurendada kalade ellujäämisvõimalusi (ja saada seeläbi vabastus lossimiskohustusest).

Projekti tulemusel vähendati tagasiheidet, kuna kasutati uut kalavõrku (pärast projekti oli tagasiheide 22% asemel hinnanguliselt 10–15%). Püük on aga samuti väiksem, kuna osa soovitud saagist pääseb võrgust välja. Automaatse tagasiheite separeerimissüsteemi eesmärk on kogupüügi lossimiskohustusest tuleneva pardal tehtava töö minimeerimine. Tänu veetankide kasutamisele töötlemisahela alguses püsivad püütud kalad kuni sorteerimiseni elus ja võivad seega vette tagasi laskmisel suurema tõenäosusega ellu jääda. Uuring ellujäämisvõimaluste hindamiseks on hetkel pooleli.

Selektiivsem kalavõrk
© Zeevisserijbedrijf Snoek bv, 2014
Kaamerapõhine detektor- ja sorteerimissüsteem
© Zeevisserijbedrijf Snoek bv, 2014
Kalade turult kõrvaldamine
60

Perioodil 2007–2013 maksis EL liikmesriikidele kompensatsiooni kalade turult kõrvaldamise eest ajal, mil kalahinnad olid liiga madalad. Aastatel 2007–2014 maksti liikmesriikidele 25,4 miljonit eurot turult kõrvaldatud kalade eest (keskmiselt 3,2 miljonit eurot aastas). See võrdub 51 386 tonni kalaga (keskmiselt 6 423 tonni kala aastas). Andmed puuduvad selle kohta, kui suurtes kogustes kala hävitati või kasutati muuks otstarbeks, nagu kalajahu tootmiseks. Komisjoni andmetel on kalade lõppsihtkoha puhul kindel ainult see, et neid ei kasutatud inimtoiduks.

61

Kalanduspoliitika reformi käsitlevas komisjoni teatises märgitakse, et „avaliku sektori vahendite kulutamine kalade hävitamiseks ei ole enam õigustatud“. Seda kinnitas ka komisjoni 2009. aastal korraldatud avalik konsultatsioon44. Pealegi ei kajastanud kõnealune süsteem enam „nõudmise ja pakkumise muutuvat tasakaalu“. 2014. aastal jõustunud uus kalanduse ja vesiviljeluse ühise turukorralduse määrus45 ei näe enam ette rahalist kompensatsiooni kalade turult kõrvaldamise ja hävitamise eest. Tootjaorganisatsioonidel on siiani õigus kala turult kõrvaldada46, kuid nad peavad ise sellega seotud kulud kandma. Kala turult kõrvaldamise kaotamisega andis Euroopa Liit Euroopa kalakasvandustele selge sõnumi raiskavatest tavadest loobumiseks ning nõudluse ja kalandustegevuse paremaks ühildamiseks.

Toiduohutuspoliitika
62

Euroopa Komisjoni toiduohutuspoliitika eesmärk on tagada, et toiduained oleks inimestele söömiseks ohutud. Seoses sellega võtab komisjon seadusandlikke meetmeid ja jälgib, et liikmesriigid tagaksid jaemüüjate, töötlejate ja tootjate poolse eeskirjade täitmise. Toiduohutuse ja hügieenieeskirjade põhieesmärk on tagada, et toiduained oleksid tarbimiseks ohutud. Sellest hoolimata tuleks nimetatud eeskirjade rakendamisel olla ettevaatlik, et oluliste toiduohutusnõuete ületamisega ei tekiks toidujäätmete tekitamise ohtu. Auditiga leiti mitu komisjoni ja liikmesriikide jõupingutusi vajavat valdkonda, mis puudutasid toidu raiskamise vältimist, heade hügieenitavade vahetamist, jälgitavusnõudeid ja kuupäevamärgistust.

Heade hügieenitavade suunised
63

Heade hügieenitavade suunised on liikmesriikide konkreetsete sektorite (nt jaemüügisektor, jahutootmistööstus, pudeliveetööstus) koostatud praktilised juhendid selle kohta, kuidas täita üldiseid toiduhügieenialaseid õigusakte ja nendega seotud nõudeid. Suunistes antakse ettevõtetele nõu ja juhiseid selle kohta, kuidas järgida kohaldatavaid hügieenimäärusi (nt kuidas ettevõtetes toiduohutusriskide hindamist teha), kuidas võtta ettevaatusabinõusid nende riskide käsitlemiseks või kuidas reguleerida temperatuuri, teha kahjuritõrjet jne. Sellised suunised võimaldavad konkreetseteks olukordadeks ohutusnõuded luua ja toidujäätmeid vähendada, kuna kehtestatud nõuded peavad olema ainult nii ranged, et saavutatakse nõutud ohutustase.

64

Euroopa Komisjon peab heade hügieenitavade riiklike suuniste registrit, et vahetada häid tavasid liikmesriikide ja toiduettevõtjate vahel. Mõningate liikmesriikide puhul sisaldab register aga vananenud andmeid ja suuniseid, mis pole enam kasutuses. Mõningad muud liikmesriigid ei kohusta suuniseid koostanud eraettevõtteid neid avaldama. Hoolimata registri olemasolust on mitu külastatud liikmesriiki väljendanud muret selle üle, et kõnealuses valdkonnas ei ole ELi tasandil piisavalt teadmiste vahetamist.

Toote tagasivõtmine ja turult kõrvaldamine
65

Toiduohutusega seoses toote tagasivõtmise või turult kõrvaldamise korral on jälgitavus ülimalt oluline. Mida täiustatum on jälgitavuse süsteem, seda väiksem on toidujäätmete tekkimise risk, kuna tagasivõetavaid / turult kõrvaldatavaid tooteid on võimalik täpsemalt kindlaks teha. Üldiste toidualaste õigusnormide47 kohaselt peab ettevõtjatel olema jälgimissüsteem, millega on võimalik toodet jälgida, kasutades „üks samm edasi ja üks samm tagasi“ lähenemisviisi48. Direktiivis 2011/91/EL49 sätestatakse, et toiduaine peaks kandma tähist või märgistust, mis identifitseeriks toidupartii, millest see pärineb, kuid ei nõuta viiteid partiide suurusele. Praktikas on selline partiide jälgitavuse elluviimine igas ettevõttes erinev.

66

Auditi käigus külastatud viiest liikmesriigist neli50 ei olnud partiide suuruse suhtes kehtestanud lisanõudeid ega suuniseid, ning ainult kahe külastatud liikmesriigi51 ametiasutused teatasid, et olid julgustanud tootjaid ja töötlejaid väiksemaid partiisid valmistama (vt 7. selgitus). Külastatud liikmesriikides kogutud teave näitas, et tagasivõetud koguseid on kohati keeruline hinnata ja sageli on tagasivõtmist vajavate toodete tuvastamiseks vajalik teave liiga ebamäärane. Kood, millega määratakse kindlaks tagasivõtmist vajavad kogused, ei ole ühesugune; selleks võib olla partii number või kõlblikkusaja lõpp, ja vastavad kogused partii kohta võivad ka väga sarnaste toodete puhul olla väga erinevad.

7. selgitus

Hea tava näide jälgitavusest Soomes

Soome ametiasutused on koostanud toidualase teabe juhised, mis näevad ette, et ühe partii maksimaalne kogus peaks olema ühe päeva toodang. Samal päeval toodetud ja samade koostisosadega toiduained võivad seega moodustada partii.

Soome ametiasutused on tagasivõtmise puhul toidujäätmete vältimist vaadelnud juhtumipõhiselt. Selle üheks näiteks oli valitsuse 2014. aasta otsus, mille abil sooviti vähendada erandlikust Venemaa impordikeelust põhjustatud toidujäätmeid ning lubati venekeelse märgistusega toiduaineid müüa ainult teatavatel tingimustel ning eeldusel, et toote sisu puudutav teave oli toote läheduses kirjalikult kättesaadav ka soome keeles.

Kuupäevad märgistustel
67

Kuupäevade ebamäärane märgistamine toiduainetel on üks oluline tegur, mis külvab tarbijate hulgas segadust toiduohutuse puhul. Kuupäevamärgistus peaks olema tarbijatele piisavalt selge, et vältida mitteohutute toiduainete söömist ja ohutute toiduainete ära viskamist. Liidu õiguse52 kohaselt peavad tooted olema märgistatud kas „parim enne“ või „kõlblik kuni“ kuupäevaga. „Parim enne“ kuupäev (ehk toidu minimaalse säilimisaja kuupäev) on kuupäev, milleni nõuetekohase ladustamise korral säilivad toidu konkreetsed omadused, ja „kõlblik kuni“ kuupäev märgistab viimast päeva, millal toodet peetakse ohutuks.

68

Hoolimata külastatud liikmesriikides ametiasutuste algatustest selle kohta teavet jagada, kasutavad tootjad/töötlejad/jaemüüjad „parim enne“ ja „kõlblik kuni“ kuupäevasid erinevalt. Identsetel (või väga sarnastel) toodetel võib olla kas „kõlblik kuni“ või „parim enne“ kuupäev, mis tekitab segadust ning põhjustab täiesti söögikõlbliku toidu äraviskamist, nagu tõsteti esile auditi käigus kogutud näidetes (vt 8. selgitus). Eurobaromeetri kiiruuringu 425 tulemuste kohaselt ei ole tarbijad täielikult teadlikud „parim enne“ ja „kõlblik kuni“ kuupäevade erinevusest, kuna vaid 47% küsitletud inimestest oli „parim enne“ ja ainult 40% „kõlblik kuni“ kuupäeva õigesti defineerinud, ning liikmesriigiti olid erinevused suured53.

8. selgitus

Näiteid kuupäevade märkimise tavadest

Uuringus nimetusega „Kuupäevade märgistamine Põhjamaades“54 uuriti, kuidas ettevõtted määravad oma toodete kõlblikkusaega. Kõigi uuringuga hõlmatud toodete puhul oli olulisi erinevusi sarnaste toodete kõlblikkusaja puhul. Mõne toote puhul oli ühe jaemüüja märgitud kõlblikkusaeg päevades kaks korda pikem kui teise jaemüüja oma.

Auditi jooksul leidis kontrollikoda näiteid sarnastest toodetest, millele olid märgitud erinevat liiki kuupäevad:

 • Parma sink (Itaalia): ühel tootel oli „kõlblik kuni“ kuupäev (da consumare entro) ja teisel „parim enne“ kuupäev (da consumarsi preferibilmente entro);
 • juust (Rumeenia): ühel tootel oli „kõlblik kuni“ kuupäev (expira la) ja teisel „parim enne“ kuupäev (a se consuma, de preferinta, inainte de).

Erinevad kuupäevad võivad tarbijad segadusse ajada ning see võib põhjustada täiesti ohutu toidu äraviskamist.

69

ELi normid näevad ette, et „parim enne“ kuupäeva vajavaid tooteid on lubatud müüa ka pärast seda kuupäeva. Sellele vaatamata on ikka veel liikmesriike, kus on seadusega keelatud müüa tooteid pärast nende „parim enne“ kuupäeva (nt Rumeenia, Slovakkia) (vt ka 9. selgitus).

9. selgitus

Näide kuupäevade märkimise eeskirjade ebakorrektsest kohaldamisest (Rumeenia)

Rumeenia õigusaktides (valitsuse otsus 984/2005) ei tehta vahet „parim enne“ või „kõlblik kuni“ kuupäevadel, vaid märgitakse „toote kehtivusaja lõpp“. Samas tekstis märgitakse, et Rumeenias on keelatud müüa / turule tuua / annetada tooteid, mille „kõlblik kuni“ kuupäev on möödas. Valitsuse määruses nr 21/1992 tarbijakaitse kohta (ajakohastatud 2008. aastal) kasutatakse õigeid kuupäevade märgistamise mõisteid, kuid märgitakse, et tooteid võib müüa ainult juhul, kui need ei ole ületanud oma „parim enne“ / „minimaalse kõlblikkuse“ kuupäeva. Erinevate kuupäevade tähendust ega toote müümise või tarbimise võimalikkust pärast „parim enne“ kuupäeva möödumist ei ole Rumeenias seega täpsustatud.

Poliitikate ja sätete selgitamine ja ühtlustamine toidu annetamise lihtsustamiseks

70

Toidu annetamine on enne toidu riknemist eelistatud käsitlusvõimalustest teisel kohal (vt punktid 5 ja 6). ELis on suur toidu annetamise traditsioon ja komisjon on tunnistanud toidu annetamise hõlbustamise olulisust, kuna sellega vähendatakse toidu raiskamist ELis55. Erinevate ELi poliitikavaldkondade tasandil on endiselt annetamist takistavaid asjaolusid, nagu kehtivate õigusnormide ebaselgus, õigusnormide puudumine ja õigusnormid, mida praktikas ei kasutata. Nimetatud takistuste ületamine aitaks ühtlustada toidu annetamise hõlbustamist käsitlevaid ELi poliitikaid.

Kehtivates õigussätetes puudub selgus
Jäätmete hierarhia
71

Nii jäätmedirektiivi artiklis 456 kui ka mitut jäätmedirektiivi muutvas 2015. aasta ettepanekus pannakse paika Euroopa Liidus kohaldatav jäätmete hierarhia (vt punkt 5), ent ei täpsustata, kuidas seda prioriteetide järjekorda kohaldada konkreetselt toidu puhul, ning puudub ka „toidu raiskamise“ mõiste definitsioon. Seega ei selgitata ELi tekstides, kas annetatud toit on raisatud toit või, vastupidiselt, tuleks annetamist pidada viisiks, millega toidu raiskamist välditakse57. See mõjutab omakorda toidu raiskamise seiret58 ja toidu raiskamise vähendamiseks võetavaid meetmeid.

Toiduohutuspoliitika
72

2002. aastast pärinevates toiduhügieenialastes õigusaktides ei selgitata toidupankade ega muude heategevusorganisatsioonide kohustusi annetatud toidu käitlemisel. Liidu õiguses59 ei selgitata täpsemalt, kas toidupankasid ja heategevusorganisatsioone loetakse toidukäitlejateks60, ning kas nad peaksid seetõttu ka toidualaseid õigusakte järgima. Seepärast on liikmesriigid võtnud kasutusele erinevaid tõlgendusi toidupankade ja muude toidu annetamisega tegelevate heategevusorganisatsioonide jaoks (vt 10. selgitus). Alates 2013. aastast on mitu liikmesriiki koostanud toidupankadele ja heategevusorganisatsioonidele mõeldud suunised, milles täpsustatakse annetamisega seotud vastutust ja selgitatakse, kuidas tõlgendada toiduohutusega seotud tegureid, nagu kõlblikkusaja lõppkuupäevad, jälgitavus, märgistamine ja toiduainete sügavkülmutamine. Komisjon on nüüd oma veebisaidile kogunud erinevate osalejate poolt jagatud riiklikke ja valdkondlikke suuniseid, et edendada hea tava vahetamist liikmesriikide vahel. Kuigi komisjon on selle teema selgitamiseks alates 2012. aastast korduvalt üles kutsunud koostama toidu annetamist käsitlevaid ELi suuniseid, teatas komisjon auditi toimumise ajal (juuni 2016), et tegeleb endiselt nimetatud suuniste esialgse versiooni koostamisega61. Seega on komisjonil jätkuvalt võimalus aidata selles küsimuses kaasa kehtivate õigusnormide selgitamisele.

10. selgitus

Näiteid liikmesriikides leitud erinevatest tõlgendustest, mis puudutavad toidupankadele ning muudele heategevusorganisatsioonidele toiduhügieenialastest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ja vastutusvaldkondi

Rumeenias ei peeta heategevusorganisatsioone ja vabaühendusi toidukäitlejateks. See on põhjustanud olukorra, kus nende vastutus annetatud toidu käitlemisel on ebaselge. Portugalis käsitletakse heategevusorganisatsioone toidukäitlejatena, kuid kuna neid ei peeta hügieenialaste määruste peamisteks kavandatud objektideks, siis kohaldatakse nimetatud määrustest tulenevaid reegleid ja põhimõtteid teatava paindlikkusega. Itaalias koheldakse puudust kannatavatele inimestele tasuta toitu jagavaid tunnustatud heategevusorganisatsioone teiste toidukäitlejatega sarnaselt selles osas, mis puudutab toiduainete õige ladustamise, transportimise ja kasutamisega seotud vastutust.

Käibemaks
73

Paljud sidusrühmad peavad toidu annetamise rahalisi stiimuleid annetamise innustamise kõige võimsamaks vahendiks. Rahaliste stiimulite arutamine ELi tasandil on olnud suunatud sellele, kuidas annetatud toidule käibemaksu peaks kohaldama. Seda on arutatud paljudel komisjoni koosolekutel. ELi käibemaksualased õigusaktid ei kujuta iseenesest takistust sellist liiki toiduainete annetamisele, kuid nende õigusaktide teatavate liikmesriikide poolne tõlgendamine võib toidu annetamist endiselt takistada (vt 11. selgitus).

11. selgitus

Annetatud toidule käibemaksu kohaldamine62

Pärast liikmesriikide poolt 2012. ja 2013. aastal esitatud taotlusi on nii Euroopa käibemaksukomitee kui ka komisjon mitmel korral selgitanud, kuidas kooskõlas käibemaksudirektiiviga annetatud toiduainetele käibemaksu kohaldada. Nende selgituste kohaselt tuleb annetatud toiduainete pealt käibemaksu maksta, ent liikmesriikidel on lubatud eeldada, et käibemaksu arvutamise aluseks olev väärtus võib olla madal või nullilähedane juhul, kui annetamine toimub vahetult enne „parim enne“ kuupäeva või kui toiduained ei ole müügikõlblikud. Seega juhtudel, kui annetatud toiduainetelt makstav käibemaks on väike või nullilähedane, käsitletakse annetatud toiduaineid käibemaksu arvestamisel samal viisil nagu äravisatud toiduaineid.

Sellele vaatamata on mõistet „müügikõlbmatu“ võimalik tõlgendada erinevalt ning see võib potentsiaalsete toiduannetajate seas ebakindlust põhjustada, eriti liikmesriikides, kus tõlgendamine on jäetud potentsiaalse annetaja hooleks. Katusorganisatsioonidele on tekitanud muret asjaolu, et see ebakindlus võib tegelikku annetamist pärssida, kuna kardetakse eeskirju rikkuda. Tegelikkuses käsitlevad eri liikmesriigid annetatud kaupadelt makstavat käibemaksu erinevalt. Portugalis on annetatud toidult makstav käibemaks null, kui see antakse teatud asutustele. Itaalias on käibemaks null ainult teatud tüüpi toiduainete puhul. Madalmaades ja Soomes on annetajatel lubatud otsustada, millal toiduaine muutub müügikõlbmatuks ja käibemaks on seega null. Rumeenias oli auditi toimumise ajal asjaomaste selgitavate dokumentide koostamine veel pooleli.

Annetamist hõlbustavate õigusnormide puudumise tõttu kasutamata jäetud võimalused
Ühine kalanduspoliitika
74

Komisjoni andmetel arutati ühise kalanduspoliitika reformi läbirääkimiste käigus seadusandjaga võimalust lisada annetamine reformitud ühisesse kalanduspoliitikasse, kuid see lükati lõpuks tagasi. Seetõttu ei ole ikka veel mehhanismi, mis julgustaks turult kõrvaldatud kalade annetamist, ning puudub ka mehhanism, mis julgustaks selliste kalade annetamist, mida ei saa turustada (nt alamõõdulised kalad).

Ühine põllumajanduspoliitika
75

Nagu selgitatud punktis 35, olid ELil pikki aastaid oluliselt suured või, lõssipulbri, teravilja ja teiste toodete varud. ÜPP raames oli spetsiaalne programm (enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programm), millega heategevusorganisatsioonid annetasid osa neist sekkumisvarudest abi vajavatele inimestele.

76

Alates 1990ndatest aastatest on avaliku sekkumise mehhanismi kasutus stabiilselt vähenenud ja koos sellega ka varud. Alates 2014. aastast asendati enim puudust kannatavate isikute programm ühe ÜPP-välise programmiga FEAD. Kuigi mõlemas kohaldatavas määruses63 sätestatakse võimalus FEADi kaudu sekkumisvarudest toodete kasutamiseks, ei ole asjaomaste menetluste kehtestamiseks vajalikke komisjoni rakendusakte veel koostatud.

Annetamist lihtsustavaid võimalusi ei ole piisavalt kasutatud
Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
77

FEAD loodi 2014. aastal. Erinevalt enim puudust kannatavate isikute programmist ei ole FEADi64 põhieesmärk enim puudust kannatavatele isikutele sekkumisvarudest toodete kättesaadavaks tegemine, vaid neile materiaalse ja mittemateriaalse abi andmine.

78

FEADi määruses65 nähakse ette muud toidu annetamist võimaldavad viisid, kuid komisjon ei ole seda FEADi aspekti aktiivselt liikmesriikidele tutvustanud ja vaid paar liikmesriiki on seda ka tegelikkuses kasutanud:

 • artikli 23 lõikes 4 sätestatakse võimalus FEADi raames enim puudustkannatavatele isikutele sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks. Tegelikkuses on ainult üks liikmesriik (Soome) 28st selle oma FEADi rakenduskavasse lisanud;
 • artikli 26 lõike 2 punktis d sätestatakse võimalus toiduannetuste kogumise, transpordi, ladustamise ja jaotamise kulude rahastamiseks. Komisjoni andmetel on ainult neli liikmesriiki (Eesti, Itaalia, Luksemburg ja Slovakkia) selle oma rakenduskavasse programmimeetmena lisanud, kuid ilma konkreetse eelarveta.
Ühine põllumajanduspoliitika
79

Tootjatel on võimalik puu- ja köögivilja turult kõrvaldamisel saada ELi rahastamist sellest vabanemiseks (vt punkt 44). Need tooted teatavatele asutustele annetades saavad tootjad suurema kompensatsiooni kui tooteid hävitades. Hoolimata suuremast kompensatsioonist näitasid auditi ajal saadud andmed, et perioodil 2007–2015 turult kõrvaldatud puu- ja köögiviljadest annetati tegelikkuses vähem kui 40%. Andmed on liikmesriigiti aastate kaupa väga erinevad. Audit näitas, et ühes külastatud liikmesriigis on tõsiseid probleeme andmete usaldusväärsusega (vt 12. selgitus).

12. selgitus

Turult kõrvaldamist, rohelist korjet ja koristamata jätmist puudutavate andmete ebajärjepidevus

Liikmesriigid peavad igal aastal Euroopa Komisjonile aru andma turult kõrvaldatud puu- ja köögivilja koguste, väärtuse ja sihtotstarbe kohta. Itaalias Lazio maakonna ametiasutustelt saadud 2011. aasta andmete kohaselt oli tasuta jagamiseks antud toodete kogukaal 139 tuhat tonni, mis on peaaegu kolm korda suurem kui turult kõrvaldatud toodete kogukaal (50 tuhat tonni). See arv ei saa olla vaid ühekordne eksitus, kuna oli üheksa erinevat tootekategooriat, milles tasuta jagatud toodete kogused ületasid turult kõrvaldatud toodete koguse.

Lisaks küsisid audiitorid kolm näidet juhtudest, kus tootjaorganisatsioon oli tasuta jagamiseks annetanud turult kõrvaldatud tooteid. Saadud dokumendid näitasid, et üks tootjaorganisatsioon oli 2014. aastal ühele heategevusorganisatsioonile annetanud 24 tonni arbuuse. Tõendavad dokumendid näitavad samuti, et see oli seitsmes kord 2014. aastal, kui tootjaorganisatsioon oli turult kõrvaldatud tooteid tasuta jaganud. Komisjonile saadetud 2014. aasta aastaaruande kohaselt ei olnud see tootjaorganisatsioon aga kõnealusel aastal üldse tooteid turult kõrvaldanud.

Ametiasutused tunnistasid, et andmed sisaldasid vigu ja neil ei olnud võimalik seda selgitada.

80

Üks liikmesriikide poolt teatatud probleemidest seoses turult kõrvaldatud puu- ja köögivilja tasuta jagamisega teatud avaliku sektori asutustele66 seisneb selles, et ELi õiguse kohaselt ei tohi tasuta jagamisega asendada nimetatud asutuste tavaliselt ostetud koguseid. Kuigi nõue on kehtestatud turule sekkumise vältimiseks, on selle täitmist keeruline kontrollida ja seetõttu ei söanda osa ametiasutustest tegelikkuses nimetatud liiki asutustele üldse tooteid annetada.

Järeldused ja soovitused

81

Toidu raiskamine on ülemaailmne probleem, mis on viimastel aastatel muutunud oluliseks avaliku ja poliitilise diskussiooni teemaks, mis muutub veelgi olulisemaks, arvestades eelkõige vajadust toita üha suurenevat maailma rahvastikku. Toit on väärtuslik hüve ja selle tootmine võib olla väga ressursimahukas. Praeguste hinnangute kohaselt raisatakse või läheb kogu maailmas kaduma ligikaudu kolmandik inimkasutuseks toodetud toiduainetest, millega kaasnevad ka olulised majanduslikud ja keskkonnakulud.

82

Selles kontekstis uuris kontrollikoda, milline võiks olla ELi roll toidu raiskamise vastu võitlemisel. Võttes arvesse turujõudude olulisust toiduainete raiskamise vastases võitluses, vaatles kontrollikoda siiani võetud meetmeid ja erinevate ELi poliitiliste vahendite toimimist toidu raiskamise vähendamisel. Auditis keskenduti ennetus- ja annetustegevusele, mis on toidu raiskamise vastases võitluses kõige eelistatumad meetmed.

83

Auditi käigus otsiti vastust küsimusele: „Kas EL aitab toidu raiskamise vastase võitluse abil toiduainete tarneahelat ressursitõhusamaks muuta?“ Auditi käigus leiti, et hetkel seda ei tehta, kuid aruandes juhitakse tähelepanu erinevatele viisidele, millega praeguseid algatusi ja poliitikat oleks võimalik mõjusamalt toidu raiskamise probleemi lahendamisel kasutada. Paljud potentsiaalsetest parandustest ei vaja uusi algatusi ega täiendavat riiklikku rahastamist, vaid pigem olemasolevate poliitikate paremat ühtlustamist, täiustatud koordineerimist komisjonis ning komisjoni ja liikmesriikide vahel, ning toidu raiskamise vähendamise ühe eesmärgina määratlemist olemasolevates poliitikates.

84

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon on koos liikmesriikidega väljendanud oma tahet võidelda toidu raiskamise probleemiga. Siiani on selle tahte täitmine olnud katkendlik ja lühiajaline, ning puudub nii ELi tasandil kokku lepitud strateegia kui ka komisjoni tasandi koordineerimine. Hoolimata asjaolust, et toidu raiskamise probleem on poliitilises diskussioonis üha tähtsamal kohal, on komisjoni ambitsioonid aja jooksul vähenenud (punktid 26–32). Seda ka vaatamata tõsiasjale, et toiduainete raiskamise vastane võitlus on valdkond, mille puhul ollakse ühisel arvamusel, et komisjon suudab võtta juhtiva rolli. Toidu raiskamise ühise määratluse ja selle vähendamise mõõtmiseks kokku lepitud võrdlusaluste puudumine on takistanud edasist tegevust selles valdkonnas. Seepärast soovitab kontrollikoda:

1. soovitus

ELi jõupingutusi toidu raiskamise vastases võitluses tuleks tugevdada ja paremini koordineerida; selle kaudu oleks ELil võimalik võtta suurem roll asjaomastes globaalse tasandi foorumites. See tähendab, et ELi asutused ja liikmesriigid peaksid kooskõlastatud tegutsema, et leppida kokku ühine strateegia niipea kui võimalik.

Tehnilisel tasandil peaks komisjon järgmisteks aastateks välja töötama tegevuskava, mis hõlmaks erinevaid poliitikavaldkondi. See peaks sisaldama kokkulepitud toidu raiskamise kirjeldust kõikidel toiduahela tasanditel ja komisjoni strateegia mõju hindamismetoodikat.

85

Kontrollikoda uuris mitut ELi poliitikavaldkonda, mis mõjutavad tõenäoliselt toiduainete tarneahela osalejate toidu raiskamisega seotud käitumist (põllumajandus, kalandus, toiduohutus, keskkond, sotsiaalküsimused ja maksustamine). Kõikidele hõlmatud pooltele potentsiaalse kasu saamiseks tuleks tegevus suunata tervele toiduainete tarneahelale. Eelnevat arvesse võttes tuleks rõhk asetada ennetamisele, kuna toidu raiskamise vältimisest saadav kasu on jäätmete käitlemisest saadavast kasust oluliselt suurem.

86

On ELi poliitikaid, millega oleks võimalik toiduainete raiskamise vastu võidelda, kuid seda potentsiaali ei ole täiel määral rakendatud ja nende poliitikatega pakutavad võimalused on veel kasutamata. Toiduainete raiskamise vastu võitlemise alaste ELi poliitikate mõju ei ole üldse hinnatud. Olulistel poliitikavaldkondadel, nagu ühine põllumajanduspoliitika, sh maaelu areng, ühine kalanduspoliitika ja toiduohutuspoliitika, on kõigil oma osa toidujäätmete tekkimisel ning neid oleks võimalik paremini kasutada toiduainete raiskamise vastu võitlemisel (punktid 34–39). Tuleb tunnistada, et aja jooksul on poliitikasse tehtud muudatustel, sh ÜPP ja kalanduspoliitika reformidel, olnud positiivne mõju (nt eemaldumine ületootmist põhjustanud sekkumispõhisest põllumajanduspoliitikast). Aruandes tuuakse esile häid tavasid, kuid nende positiivne mõju toidu raiskamise vähendamisele oli pigem juhuslik kui eesmärgistatud poliitikameetme tulemus. Seepärast soovitab kontrollikoda:

2. soovitus

Komisjon peaks toidu raiskamise vastases võitluses kasutatavate eri poliitikate koordineerimisel võtma toiduainete raiskamise teemat oma edasistes mõjuhindamistes arvesse. Komisjon peaks paremini ühildama eri ELi poliitikaid, millega oleks võimalik toiduainete raiskamise vastu võidelda. Täpsemalt:

 1. ÜPP puhul tuleks toidu raiskamise teema lisada poliitika tulevasse läbivaatamisse. Komisjon peaks samuti julgustama liikmesriike seadma edasiste kulutuste kavandamisel prioriteediks toidujäätmete vastu võitlemise, seades selle näiteks üheks järgmise programmitöö perioodi maaelu arengu eesmärgiks;
 2. ühise kalanduspoliitika puhul peaks kalade lossimiskohustuse täitmist täpsemalt jälgima ja komisjon peaks hakkama lihtsustama ELi vahendite kasutamist toidu raiskamise vastasesse võitlusesse suunatud investeeringute puhul;
 3. komisjon peaks toiduohutuspoliitika väljatöötamisel veelgi rohkem edendama hügieenialaste heade tavade vahetamist ja jälgima jälgitavusnõuete rakendamist. Toidu märgistamise puhul tuleks hinnata vajadust sekkuda, et hoida ära toidu raiskamist põhjustav toiduainete märgistamine.
87

ELis juba annetatakse muidu raiskuminevat toitu näiteks toidupankade abil. Sellest hoolimata takistavad annetamist mitu tegurit ning teatavates annetust reguleerivates õigusnormides jääb vajaka selgusest ja järjepidevusest. Muidu raiskumineva toidu annetamise lihtsustamise paljusid võimalusi ei ole kasutatud (punktid 70–80). Seetõttu rõhutab kontrollikoda, et jõupingutused tuleks suunata eelkõige toidu raiskamise vältimisele, ning soovitab:

3. soovitus

Komisjon peaks edendama tarbimiseks ohutu ja muidu raiskumineva toidu annetamist. Seda tuleks teha niipea kui võimalik ja eelkõige järgneva abil:

 1. toidu annetamist takistavate õigusnormide tõlgendamise selgitamine, eriti jäätmete raamdirektiivi ja üldiste toidualaste õigusnormide puhul;
 2. annetamise laiendamise mõju hindamine nendes valdkondades, kus seda veel ei tehta, eriti ühise kalanduspoliitika puhul; ning
 3. täiendada õigusnormi, mille alusel on võimalik kasutada toiduaineid avaliku sekkumisega loodud põllumajandusvarudest; ning
 4. liikmesriikide hulgas kehtivate annetusalaste normide kasutamise edendamine, pöörates erilist tähelepanu turult kõrvaldatavale puu- ja köögiviljale ning FEADile.

I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Phil WYNN OWEN, võttis käesoleva aruande vastu 10. novembri 2016. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Klaus-Heiner LEHNE

Lisad

I lisa

Turujõudude roll toidu raiskamises

Turumajanduse eesmärk on tuua kasu tervele ühiskonnale ja stimuleerida innovatsiooni ergutamiseks konkurentsi. Negatiivne välismõju1 võib aga tekkida toiduainete tarneahela mistahes osas ja põhjustab toidu raiskamist ning kulusid konkreetsetele osalejatele ja ühiskonnale tervikuna. Seetõttu võib toidu raiskamist teataval määral pidada turutõrke tulemuseks. Pealegi ei teavitata tarbijaid täielikult iga nende poolt tarbitava tootega seotud toidu raiskamisest. Kui nende negatiivsete välismõjude neutraliseerimiseks ei võeta nõuetekohaseid meetmeid, ei ole toiduainete tarneahelas osalejate jaoks piisavalt stiimuleid toidu raiskamise vähendamiseks ja ühiskond peab jätkuvalt nendega seotud kulude eest maksma. Järgmisena esitatakse kaks konkreetset näidet turujõudude mõjust toidu raiskamisele.

Esimene näide: puu- ja köögivilja turustusnormid

Turustusnormid on põllumajandustoodete klassifitseerimise kvaliteedi- ja esteetilised standardid. EL kohaldab puu- ja köögiviljadele turustusnormide süsteemi. Lisaks avalikele standarditele on ettevõtetel lubatud kehtestada ka omad erasektori turustusnormid, mis võivad sisaldada ka esteetilisi komponente.

Turustusnormid on kasulikud, kuna nendega leitakse ühine keel ja seega hõlbustatakse kaubandust. Nendega on võimalik julgustada kvaliteetset tootmist, suurendada kasumlikkust ja kaitsta tarbijate huve. Avalike turustusnormidega on võimalik ka vältida arvukate erasektori standardite arvu kiiret suuremist.

Selliste standardite tõttu võidakse aga täiesti söödavaid tooteid esteetilistel põhjustel (nagu suuruse ja vormiga seotud nõuded) toiduainete tarneahelast kõrvaldada2. Väga vähe on tehtud uuringuid, mis näitaksid, et kõige kõrgemas kvaliteedikategoorias (I sort või kõrgem sort) müümata jäänud tooteid võib tegelikkuses töötlevale tööstusele müüa. Pealegi võivad töötlevas tööstuses tehnilistel põhjustel suuruse ja vormiga seotud nõuded olla rangemad3 4.

Turustusnormide ja toidu raiskamise vahelise seose kohta tuleks teha täiendavaid uuringuid5. Normidega seotud toidu raiskamist arutati hiljuti UNECE6 põllumajanduse kvaliteedistandardite töörühmas. Komisjonil ja ELi liikmesriikidel on võimalik mõjutada UNECE avalikke standardeid, mida jõustab ja seejärel rakendab EL. Sellistel aruteludel võiks tähelepanu pöörata avaliku huviga seotud küsimustele, nt kuidas toidu raiskamise vältimise abil ressursside raiskamist ära hoida (nii majanduslikel kui ka keskkonnaalastel põhjustel).

Teine näide: ebaausad kauplemistavad ja olulised erinevused läbirääkimispositsioonis

Ebaausad kauplemistavad on tavad, mis kalduvad suurel määral kõrvale heast äritavast ning on vastuolus hea usu ja ausa kauplemise põhimõttega. Ebaausad kauplemistavad kehtestab sageli ebavõrdses olukorras tugevam pool nõrgema suhtes ning selline olukord võib eksisteerida ettevõtjatevahelise suhte kummalgi poolel7. Ebaausad kauplemistavad ja ebavõrdsed läbirääkimispositsioonid ettevõtjate vahel on seega kaks erinevat kontseptsiooni, mis võivad esineda samal ajal.

Mõlemat laadi olukorrad võivad põhjustada toidu raiskamist (vt selgitus). Toidu raiskamise puhul suudab mõlemal juhul tugevam ja dominantne ettevõtja osa toidu raiskamisega seotud kuludest suruda nõrgemale ettevõtjale.

Selgitus

Ärisuhted, millel võib olla mõju toiduainete raiskamisele

Näiteid ebaausatest kaubandustavadest, mis võivad mõjutada toidu raiskamist:

 • kirjalike lepingute puudumine;
 • kokkulepitud tingimuste ühepoolne muutmine pärast lepingu sõlmimist.

Toidu raiskamine võib tekkida tellimuste viimasel hetkel tühistamiste või eelnevalt tellitud koguste muutmise tagajärjel, kui tarnija ei suuda oma toodetele teist ostjat leida.

Näiteid „õiglastest“ kauplemistavadest ebavõrdse läbirääkimispositsiooniga olukordades, mis võivad mõjutada toidu raiskamist:

 • lepingulised tingimused, millega fikseeritakse toodete suuremahuline kättesaadavus, ilma tagatud koguste ostmiseta;
 • tarnijad püüdlevad väga suure toodete kättesaadavuse poole, et vältida riski, et klient lõpetab nendega ärisuhte.

Sellised olukorrad võivad põhjustada toidu raiskamist, kui ostja vajab vähem tooteid kui tarnija teeb kättesaadavaks.

Euroopa Parlament on ebavõrdsete läbirääkimispositsioonide, ebaausate kauplemistavade ja toidu raiskamise vahelist suhet korduvalt rõhutanud ning on teada, et „õiglane kauplemine peaks omakorda aitama ära hoida ületootmist ja toidu raiskamist8“. Komisjon ja liikmesriikide ametiasutused tunnistavad, et ebaausad ettevõtjatevahelised suhted eksisteerivad ning nende vastu tuleks meetmeid võtta. Ühes hiljutises komisjoni aruandes9 öeldakse, et „komisjon ei leia, et konkreetsed ühtlustatud ELi tasandi õiguslikud meetmed pakuksid selles etapis lisaväärtust“.

Hoolimata i) jõupingutustest tugevdada primaarsektorit tootjaorganisatsioonide loomise ja laiendamisega10, ii) nn tarneahelaalgatusest11, mis loodi 2011. aastal kõrgetasemelisel toiduainete tarneahela parema toimimise foorumil12, ning iii) ebaausate kauplemistavade vastu võitlemist käsitlevate õigusaktide olemasolust enamikus liikmesriikidest, on need keerulised probleemid siiski endiselt teataval määral lahendamata ja ebaausate kauplemistavadega toidu raiskamisele avaldatav mõju on jätkuvalt probleemiks.

II lisa

Ülevaade ELi vahenditest, mis võivad mõjutada toiduainete raiskamise vastast võitlust

Euroopa Komisjoni tasandil vastutab toidu raiskamise teema eest tervise ja toiduohutuse peadirektoraat. Kõnealuses kontekstis vajatakse mitut tegevust (nagu töö- ja eksperdirühmade loomine) ning teabevahetuse algatusi. Mõned teised komisjoni peadirektoraadid omavad samuti rolli toidu raiskamise vältimises, kuna mitu ELi poliitikat ja sätet võivad mõjutada toidu raiskamist (nagu põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika, toiduohutuspoliitika ja jäätmepoliitika).

Kontrollikoda analüüsis auditi käigus ELi poliitikaid ja ELi vahendeid ning tegi kindlaks need vahendid (fondid ja õigusnormid, mis ei ole fondidega seotud), mis mõjutavad toiduainete tarneahelas osalejate käitumist toidu raiskamise1 vältimisel ja/või muidu raiskumineva toidu annetamise võimaldamisel. Tulemus on esitatud järgmises tabelis: selles antakse ülevaade ELi vahenditest, mis mõjutavad toidu raiskamise vastu võitlemist, näidates, millises toiduainete tarneahela osas võiks poolte käitumist mõjutada.

ELi vahendid, millel on mõju toidu raiskamise vastases võitlusesToidu raiskamise vältimineAnnetamine
TootjadTöötlejadJaemüüjadTarbijad
ELi rahastamineEAGFxxxx
EAFRDxx
EMFFxxx
FEADx
Fondidega mitteseotud õigusaktidJäätmedirektiiv1xxxx
Toiduohutuse eeskirjad2xxxx
Märgistus3xxxxx
Jälgitavus2xxxx
Turustusnormid4xxxx
(Eba)ausad kaubandustavadxxx
Käibemaks5 ja finantsalased toetusmeetmedxxxx

1 Direktiiv 2008/98/EÜ.

2 Üldised toidualased õigusnormid (määrus (EÜ) nr 178/2002) ning toidu- ja hügieenipakett (määrus (EÜ) nr 852/2004, määrus (EÜ) nr 853/2004, määrus (EÜ) nr 854/2004 ja direktiiv 2004/41/EÜ).

3 Toiduainete säilivusaeg ja kuupäevamärgistus (määrus (EÜ) nr 1169/2011).

4 EÜ määrus nr 1580/2007 (mida muudeti eelkõige EÜ määrusega nr 1221/2008).

5 Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ.

Selles tabelis loetletakse üles ELi vahendid, mis on sätestatud kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste, komisjoni määruste või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiividega. Olenevalt tekstist võib normide kohaldamise mõju olla kas otsene (määruste puhul) või kaudne (direktiivide puhul), jättes liikmesriikidele ELi normide jõustamisel mõningast tõlgendamisruumi.

Liikmesriikide vastutus seoses eelpool mainitud ELi vahenditega, mis puudutavad toidu raiskamist, seisneb seega fondide kasutamises ning ELi normide jõustamises viisil, mis soodustaks toidu raiskamise vältimist ja annetamist.

III lisa

Peamised toiduainete raiskamist puudutavad poliitilised avaldused alates aastast 2009

2009

Endine Taani volinik Fischer Boel1

„Ei ole mingit mõtet ära visata täiesti korralikke tooteid üksnes seetõttu, et nende suurus või vorm on „vale”.”

2010

Ühisdeklaratsioon toidu raiskamise vastu2

„Selle deklaratsiooni vastuvõtmisega soovime kinnitada oma kohustust vähendada kogu toiduainete tarneahelas riiklikul, piirkondlikul ja globaalsel tasandil raisatud toidu hulka 50 %. […] Viivitamatult tuleks võtta meetmeid, et kindlaks määrata, milliste tegevuste abil oleks võimalik sellist eesmärki ka tegelikkuses saavutada aastaks 2025.”

2011

Euroopa Parlament: aruanne toiduainete raiskamise vältimise ja toiduainete tarneahela tõhususe suurendamise strateegiate kohta ELis3

„palub ühtlasi komisjonil võtta praktilisi meetmeid, et vähendada 2025. aastaks toiduainete raiskamist poole võrra ning samal ajal ennetada biojäätmete teket”

2012

Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2012. aasta resolutsioon toiduainete raiskamise vältimise ja toiduainete tarneahela tõhususe suurendamise strateegiate kohta ELis4

„palub ühtlasi komisjonil võtta praktilisi meetmeid, et vähendada 2025. aastaks toiduainete raiskamist poole võrra ning samal ajal ennetada biojäätmete teket”

„nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon nimetaksid 2014. aasta toidu raiskamise vastaseks Euroopa aastaks

2013

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1386/2013/EL, milles käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires”5

„Rio+20 lõppdokumendis tunnistati vajadust tugevalt vähendada saagikoristusjärgset ja muud toidukadu ja raiskamist kogu toiduainete tarneahelas. Komisjon peaks esitama põhjaliku strateegia, kuidas võidelda toidu tarbetu raiskamisega, ja tegema aktiivset koostööd liikmesriikidega võitluses massilise jäätmetekke vastu.”

2015

13 Euroopa Parlamendi liikme kirjalik deklaratsioon toiduainete raiskamise kohta6

Samuti kutsutakse komisjoni üles nimetama 2016. aastat toidu raiskamise vastaseks Euroopa aastaks.

Euroopa Parlamendi 30. aprilli 2015. aasta resolutsioon Milanos 2015. aastal toimunud maailmanäituse „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine” kohta7

„kutsub komisjoni üles võitma toidu raiskamise vähendamiseks ulatuslikke, selgelt määratletud ja kohustuslikke eesmärke, ergutades liikmesriike tegutsema toidu raiskamise vastu kõigil toiduainete tarneahela tasanditel tootjast kuni tarbijani”

„ergutab liikmesriike kodanikke harima, parimaid tavasid edendama ja levitama, analüüse teostama ja algatama koolides sotsiaalseid ja harivaid kampaaniaid toidu raiskamise vastu ning tervisliku, tasakaalustatud toiduvaliku ja kohaliku põllumajandustoodangu eelistamise teemal; teeb ettepaneku nimetada 2016. aasta toidu raiskamise vastaseks Euroopa aastaks”.

G20 põllumajandusministrite kohtumise (Istanbul, 7.–8. mai 2015) lõppkommünikee8

„Tunneme suurt muret kogu toiduainete väärtusahelas toimuva oluliselt suure toidukao ja raisatud toidu koguste üle ning selle üle, et see mõjutab negatiivselt toiduga kindlustatust, toitumist, loodusvarade kasutust ja keskkonda. See on globaalne probleem, millel on äärmiselt suur majanduslik, keskkonnaalane ja ühiskondlik olulisus, ning julgustame kõiki G20 liikmeid suurendama oma jõupingutusi selle probleemiga tegelemisel. Usume, et toidukao ja toidu raiskamise vähendamine on hea eesmärk G20 ühise tegutsemise jaoks ning et G20 võtab sellega seoses globaalse juhtrolli. Tuletame meelde Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni maailma toiduga kindlustatuse komitee poliitikaalaseid soovitusi toidukao ja toidu raiskamise kohta. Poliitika sidusust silmas pidades, soovitame tuletisinstrumentide töörühmal jätkata ühe osana G20-ne toiduga kindlustatuse ja toitumise raamistiku alla kuuluvast rakenduskavast oma jõupingutusi toidukao ja toidu raiskamise vähendamisel.

Euroopa Parlamendi 9. juuli 2015. aasta resolutsioon ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta9

„palub komisjonil 2015. aasta lõpuks esitada eesmärgid, meetmed ja vahendid, mis aitaksid tõhusalt võidelda toidu raiskamise vastu, sh seada 2025. aastaks siduv eesmärk vähendada toidu raiskamist tootmis-, jae-/edasimüügi-, toitlustus-/majutussektoris ja majapidamistes vähemalt 30 %

„palub komisjonil uute seadusandlike ettepanekute mõju hindamisel hinnata nende võimalikku mõju toidu raiskamisele”

Euroopa Regioonide Komitee resolutsioon teemal „Jätkusuutlik toit”10

„kordab oma taotlust Euroopa Komisjonile edendada toidu raiskamise vähendamist ja esitada uuesti ettepanek seada eesmärgiks vähendada 2025. aastaks toidu raiskamist vähemalt 30 %, toetudes 2014. aastal tagasi võetud ettepanekule muuta jäätmete raamdirektiivi, et edendada ringmajandust […]; sellega seoses toetab Euroopa Parlamendi üleskutset nimetada 2016. aasta toidu raiskamise vastaseks Euroopa aastaks”

•RO Peaassamblee poolt 25. septembril 2015 vastu võetud resolutsioon 2015 70/1. Säästva arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma”11

„12.3 vähendada 2030. aastaks toidu raiskamist poole võrra elaniku kohta kogu maailmas nii jaemüügi kui ka tarbijate tasandil ning vähendada toidukadu tootmis- ja tarneahelates, sh saagikoristusjärgselt

2016

Aruande projekt, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta. Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon, 24. mai 201612

Direktiivis 2008/98/EÜ tuleks määratleda mõisted […], „toidu raiskamine” ja „ohutustamine”, et selgitada nende mõistete ulatust. […]

Komisjon peaks esitama toidu annetamise alased suunised, milles käsitletaks ka maksualaseid ja tehnilisi küsimusi. […]

Liikmesriigid jälgivad ja hindavad toidu raiskamise vältimise meetmete rakendamist ning mõõdavad selleks toidu raiskamise taset, kasutades ühist metoodikat. Komisjon võtab 31. detsembriks 2017. aastal kooskõlas artikliga 38a vastu delegeeritud õigusakti, millega kehtestatakse metoodika, sh kvaliteedi miinimumnõuded toidu raiskamise tasemete ühtseks mõõtmiseks. […]

„Liikmesriigid kehtestavad vastavalt artiklitele 1 ja 4 toidu raiskamise vältimise programmid, et saavutada vähemalt järgmised eesmärgid:

[…] vähendada 2030. aastaks toidu raiskamist 50 %;”

Euroopa Liidu Nõukogu. „Toidujäätmed ja toidukadu” – nõukogu järeldused (28. juuni 2016)

Need nõukogu järeldused aitavad täpsemalt välja töötada nõukogu järeldusi ELi ringmajanduse loomise tegevuskava kohta (20. juuni 2016).

1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09–1059_en.htm

2 Maailma eri ülikoolide õppejõudude ja teadlaste, Euroopa Parlamendi liikmete, poliitikute ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna esindajate allkirjastatud toidu raiskamise vastane ühisavaldus http://www.lastminutemarket.it/media_news/wp-content/uploads/2010/12/JOINT-DECLARATION-FINAL-english.pdf

3 European Parliament: Report on how to avoid food wastage: strategies for a more efficient food chain in the EU (2011/2175(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7–2011–0430+0+DOC+XML+V0//EN

4 Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2012. aasta resolutsioon toiduainete raiskamise vältimise ja toidutarneahela tõhususe suurendamise strateegiate kohta ELis (2011/2175(INI)) (2013/C 227 E/05) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012–0014+0+DOC+XML+V0//EN

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta otsus nr 1386/2013/EL, milles käsitletakse liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires“.

6 13 Euroopa Parlamendi liikme kirjalik deklaratsioon toiduainete raiskamise kohta http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P8-DCL-2015–0001+0+DOC+WORD+V0//EN

7 Euroopa Parlamendi 30. aprilli 2015. aasta resolutsioon Milanos 2015. aastal toimunud maailmanäituse „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine“ kohta (2015/2574(RSP)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015–0184+0+DOC+XML+V0//EN

8 G20 põllumajandusministrite kohtumise (Istanbul, 7.–8. mai 2015) lõppkommünikee.

9 Euroopa Parlamendi 9.juuli 2015. aasta resolutsioon ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta (2014/2208(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015–0266+0+DOC+XML+V0//EN

10 Euroopa Regioonide Komitee resolutsioon teemal „Jätkusuutlik toit“.

11 ÜRO Peaassamblee poolt 25. septembril 2015 vastu võetud resolutsioon 2015 70/1. „Säästva arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma„http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

12 Esialgne aruanne, milles käsitletakse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta (COM(2015)0595 – C8–0382/2015 – 2015/0275(COD)). Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. 2015/0275(COD).

Komisjoni vastus

Kokkuvõte

I

Komisjon tunnistab täielikult, et toidu raiskamine on ülemaailmne probleem, ja võtab meetmeid, et hoida ära toidu raiskamist ja optimeerida ressursside kasutust toidu väärtusahelas. 2015. aastal kinnitas komisjon ringmajanduse paketi raames uuesti ELi kohustust täita ülemaailmses säästva arengu tegevuskavas aastani 2030 püstitatud toidu raiskamise vähendamise eesmärki.

III

Uue ringmajanduse paketiga, mille komisjon võttis vastu 2015. aastal, tunnistati toidujäätmete tekke vältimine prioriteetseks valdkonnaks ja tehti ettepanek käsitleda seda probleemi kõikide peadirektoraatide poolt kollegiaalselt välja töötatud mitmekülgses tegevuskavas.

III
i

Komisjon leiab, et komisjoni ambitsioonikus ei ole aja jooksul vähenenud, pigem on komisjon kindlustanud toidujäätmetealaste õigusnormide selguse, rakendatavuse ja kooskõla ELi õigusraamistikuga. Seetõttu kajastavad komisjoni poliitikadokumendid nüüd seisukohtade asemel konkreetsemaid ettepanekuid, mis on vajalikud selleks, et toetada toidujäätmete tekke vältimise programmi rakendamist kõikide osalejate poolt. Seda tehes võttis komisjon arvesse võimalikke algatusi käsitlevaid ulatuslikke kõnelusi, mida peeti paljude sidusrühmadega alates 2012. aastast.

Komisjon leiab, et mõistet „toidujäätmed“ ei ole vaja uuesti määratleda, kuna nii toidu kui ka jäätmete mõiste on ELi õigusraamistikus juba tugevalt juurdunud.

EL on alustanud tööd toidujäätmete mõõtmise metoodika väljatöötamiseks, et riiklikud jäätmetekke vältimise programmid ja eesmärgid põhineksid asjakohasel tõendusmaterjalil.

ii

Toidujäätmete tekke vältimine eeldab meetmete võtmist terves toidu väärtusahelas ja tugevamat sektorisisest koostööd. Toidujäätmete tekke vältimine ja ressursside kasutuse optimeerimine võib aidata kaasa toiduainete tootmise, turustamise, jagamise ja tarbimise innovaatiliste mudelite väljatöötamisele.

Komisjon on püüdnud toetada sidusrühmade jõupingutusi ringmajanduse tegevuskavas esitatud tegevuskava kaudu. ELi uue toidukao ja toidujäätmete platvormiga püütakse eelkõige toetada kõiki osalejaid toidujäätmete tekke vältimiseks vajalike meetmete kindlaksmääramisel, heade tavade jagamisel ja aja jooksul tehtud edusammude hindamisel.

iii

Komisjon tunnistab, et mitut toidu annetamise suhtes kohaldatavat sätet (näiteks toiduhügieen, toidualane teave tarbijatele) tõlgendatakse ELis erinevalt. Seetõttu ei kasutata ära toidu annetamise täit potentsiaali. Ringmajanduse teatise1 kohaselt võtab komisjon meetmeid, et lihtsustada ühist arusaama ELi toiduannetamisealastest õigusaktidest. See hõlmab kohustust koostada toiduannetajate ja toidupankade jaoks ELi toiduannetamist käsitlevad suunised selle kohta, kuidas järgida asjaomaseid ELi õigusakte kõnealuses õigusraamistikus (näiteks toiduohutus, toiduhügieen, jälgitavus, vastutus jne).

IV
i

Ringmajanduse 2015. aasta tegevuskava raames on vastu võetud konkreetne tegevuskava, millega toetatakse ELi püüdlusi vältida ja vähendada toidujäätmete teket. Selle mitmeaastase tegevuskavaga suunatakse komisjoni, liikmesriikide ja toidu väärtusahela osalejate tööd säästva arengu eesmärkide saavutamisel. ELi toidukao ja toidujäätmete platvormiga toetatakse kõiki osalejaid muu hulgas toidujäätmete tekke vältimiseks vajalike meetmete kindlaksmääramisel.

IV
ii

Komisjoni hinnangul võiks toidu raiskamine olla täiendav analüüsitav element asjakohaste ELi poliitikapõhimõtete mõju tulevasel hindamisel.

iii

Komisjon on võtmas meetmeid, et selgitada toidu annetamist lihtsustavaid ELi õigussätteid (vt komisjoni vastus III punkti alapunktile iii).

Komisjon on finantsmääruse muutmise ettepaneku raames, mis võeti vastu 14. septembril 2016, esitanud mitu FEADi määruse muutmise ettepanekut. Üks neist muudatusettepanekutest näeb heakskiitmise korral ette võimaluse kasutada liikmesriikides toidu annetamise finantseerimisel lihtsustatud kuluvõimalusi. Selle meetme eesmärk on lihtsustada toidu annetamist FEADi kaudu.

Ühine kalanduspoliitika (ÜKP) ei näe ette tagasi võetud kala annetamist, kuid liikmesriigid võivad siiski soodustada ja toetada selliste struktuuride loomist, mille kaudu on võimalik annetada otsetarbimise eesmärgil turustamiseks sobimatut kala. Annetamist on võimalik lihtsustada ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rahastatava ladustamistoetuse kaudu: selle mehhanismi eesmärk on hüvitada selliste toodete stabiliseerimise ja ladustamisega seotud kulusid, mida ei ole võimalik müüa üle konkreetse hinna. Pärast ladustamisaja lõppu võivad kalatootjate organisatsioonid toodete otsetarbimise eesmärgil turule viimisel teha need tasuta kättesaadavaks. Pärast mehhanismi kehtivuse lõppu 2019. aastal võivad kalatootjate organisatsioonid kehtestada sarnaseid mehhanisme omavahenditest.

Sissejuhatus

01

Kuigi andmed selle kohta, kui palju toitu ELis raisatakse, on väga erinevad, tundub ELis toodetava toidu jäätmete hulk olema ülemaailmsest näitajast väiksem. ELi rahastatud teadusprojekti Fusions (toidu kasutamine sotsiaalseks innovatsiooniks jäätmetekke vältimise strateegiate optimeerimise kaudu) kohaselt läheb raisku umbes 20% ELis toodetud toidust ning raiskamine on suurim tarneahela tarbimise etapis2.

02

Komisjon leiab, et toidujäätmete tekke vältimiseks tuleb iga toidutarneahela etapi, st tootmise, turustamise ja tarbimise kohta määratleda, mida toidujäätmete all silmas peetakse. Sel eesmärgil koostab komisjon metoodika,3 millega selgitatakse ELi „toidu“ ja „jäätmete“ mõistete valguses,4 millist materjali peetakse toidutarneahela etappidel toidujäätmeteks ja millist mitte, eelkõige arvestades jäätmete raamdirektiivi (2008) artiklites 2 ja 5 määratletud erandeid (nt tootmise kõrvalsaadusi või seda, et põllumajanduses või bioenergia tootmiseks kasutatavat toitu ei peeta jäätmeteks). Õiguslik alus toidujäätmete taseme jälgimiseks, mõõtmiseks ja registreerimiseks on osa komisjoni ettepanekust5 muuta jäätmete raamdirektiivi (2008).

Metoodikaga kehtestatakse üksikasjalik kord toidujäätmete kvantifitseerimiseks, toiduainete tarneahela asjakohased sektorid ning jäätmete raamdirektiivi muutmise ettepanekus ette nähtud jälgimise ja aruandluse kohustuste täitmiseks vajalike kogutavate ja registreeritavate andmete tüüp. Eeltoodut arvesse võttes leiab komisjon, et toidujäätmete spetsiifilise ja ainulaadse definitsiooni määratlemine ei anna mingit lisandväärtust.

03

Fusionsiga välja pakutud määratlusraamistik oli esimene samm sellise juhendi koostamise suunas, mille eesmärk oleks toetada liikmesriike kooskõlastatud metoodikate arendamisel kõiki toidu väärtusahela sektoreid hõlmavate riiklike toidujäätmetealaste andmete kogumiseks. Fusionsi raames välja töötatud laiaulatuslik toidujäätmete kvantifitseerimise juhend oli mõeldud projekti enda määratlusraamistikul põhinevaks funktsionaalseks vahendiks, mis, kattudes osaliselt ELi õigusraamistikuga (mõisted „jäätmed“ ja „toit“), ei ole selles sisalduvate määratluste osas alati järjepidev. Eelkõige sisaldab Fusionsi määratlus rohkem põllumajanduslikku materjali kui määratlus, mida võib ELi õigusraamistiku põhjal lugeda jäätmeteks (vt punkt 2).

05

Komisjoni hinnangul on jäätmete raamdirektiivis defineeritud jäätmehierarhia täielikult kohaldatav toidujäätmete suhtes. Komisjon ei pea vajalikuks kehtestada ELi jäätmeid käsitlevates õigusaktides eraldi toidujäätmete hierarhiat.

07

ELi andmed toidujäätmete kohta on praegu puudulikud. Jäätmeid käsitlevate seadusandlike ettepanekutega püütakse seda probleemi lahendada põhimõttel „mida ei mõõdeta, seda ei saa ka reguleerida“.

15

ELi ja rahvusvahelisel tasandil jätkatakse ja tõhustatakse dialoogi, et optimeerida toidujäätmete tekke vältimise ja vähendamise eesmärke, ning rahvusvahelise tasandi olulisemad osapooled (Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, ÜRO Keskkonnaprogramm) on kutsutud osalema ELi toidukao ja toidujäätmete platvormil.

Toidujäätmete tekke vältimine nõuab integreeritud tegevuskavasid, mis toovad kokku kõik toidu väärtusahela osalejad ja avaliku sektori üksused6. Vaja on rakendada nii õiguslikke kui ka muid meetmeid; seda toidujäätmete tekke vähendamise käsitlust kajastatakse ringmajanduse edendamise tegevuskavas.

Toidu raiskamise vastane võitlus ei kuulu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 39 nimetatud ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide hulka. Praegune ühine põllumajanduspoliitika pakub laias valikus meetmeid toidujäätmete ja toidukao vältimiseks ja vähendamiseks esmatootmisel ja töötlemisel. Toiduahela järgmiste etappide jaoks puudub ühtses põllumajanduspoliitikas õiguslik alus.

Tähelepanekud

26

Juba 2011. aastal andis komisjon välja toidujäätmete tekke vältimise suunised7 ja Euroopa Keskkonnaagentuur on alates 2012. aastast korraldanud spetsiaalseid jäätmete tekke vältimise teemalisi veebiseminare, sealhulgas toidujäätmetele suunatud eriistungeid, mille eesmärk on lihtsustada teabe ja teadmiste vahetust liikmesriikide vahel (nt 2013. oktoobri veebiseminar).

Alates 2012. aastast on komisjon olnud seotud ja teinud aktiivset koostööd kõikide osalejatega, et teha kindlaks, millises toiduahela lülis toidujäätmed tekivad, kus puututakse kokku takistustega toidujäätmete tekke vältimisel ja millistes valdkondades on vaja võtta meetmeid ELi tasandil. Selle tulemusel koostati toidujäätmete vähendamise integreeritud tegevuskava, mille komisjon võttis vastu ringmajanduse paketi raames 2015. aastal.

Ühine vastus punktile 26 ja punktile 27 eelnevale pealkirjale

Komisjon leiab, et komisjoni ambitsioonikus ei ole aja jooksul vähenenud, pigem on komisjon kindlustanud toidujäätmetealaste õigusnormide selguse, rakendatavuse ja kooskõla ELi õigusraamistikuga. Seetõttu kajastavad komisjoni poliitikadokumendid nüüd seisukohtade asemel konkreetsemaid ettepanekuid, mis on vajalikud selleks, et toetada toidujäätmete tekke vältimise programmi rakendamist toiduainete väärtusahela kõikide osalejate poolt. Ringmajanduse paketis ette nähtud eesmärkide saavutamiseks on esmajärjekorras oluline ELi liikmesriikide pühendumus toidujäätmete tekke vältimisele, muu hulgas riiklike eesmärkide püstitamisele ja aja jooksul tehtavate edusammude hindamise näitajate kindlaksmääramisele.

Ühine vastus punkti 27 esimesele ja teisele taandele

Kooskõlas oma 2015. aasta tööprogrammis edastatud poliitiliste suunistega on komisjon kohaldanud poliitilise katkestuse põhimõtet menetluses olevate ettepanekute suhtes, et tagada ühtsus kõnealuste prioriteetidega. See kehtib ka jätkusuutlike toidusüsteemide teatise kohta. Toidujäätmete tekke vältimiseks tehtud töö, sealhulgas jätkusuutlike toidusüsteemide teatise ettevalmistamisega seoses korraldatud avalik konsultatsioon8, aitas kujundada ringmajanduse paketi raames esitletud toidujäätmete tekke vältimise tegevuskava. Seetõttu on komisjon arvamusel, et teatise eraldi avaldamisel oleks praeguses seisus ebaoluline mõju.

28

Komisjon leiab, et komisjoni tahe toidujäätmetega võitlemise alal ei ole kuhugi kadunud, ning välja pakutud meetmed tulemuste saavutamiseks ja edusammude jälgimiseks on muutunud tõhusamaks. Komisjoni jäätmeid käsitlevad seadusandlikud ettepanekud nõuavad liikmesriikidelt edusammude hindamist toidujäätmete mõõtmise ning toidujäätmete jälgimiseks vajalike näitajate ja sihtide kasutamise kaudu. ELi-ülese võrdlusaluse saab kehtestada alles siis, kui liikmesriigid on järjepideval viisil kogunud piisavalt andmeid. Peale selle teeb ELi toidukao ja toidujäätmete platvorm, mis tuleb esimest korda kokku 2016. aasta novembris, edusammude saavutamise kõikide osalejate jaoks lihtsamaks.

Toidujäätmete ja võrdlusaluse määratlemise kohta vaata ka komisjoni vastus punktile 2.

1. selgitus. Miks on võrdlusalus oluline?

Võrdlusaluse määratlemist ei saa eraldada tööst, mida on tehtud toidujäätmete tasemete mõõtmiseks vajalike meetmete arendamiseks, näitajate ja sihtide defineerimiseks ning toidujäätmete tekke vältimise meetmete jälgimiseks riiklikul tasandil. ELi ühtse metoodika kohaselt kogutud andmed toidu raiskamise kohta on olulised ühtse võrdlusaluse määratlemisel, mis on vajalik toidujäätmete tekke vältimise eesmärkide seadmiseks.

Seda teemat arutatakse liikmesriikidega edasi: mis tahes aruandluskohustuste raames, mille on kehtestanud ÜRO seoses säästva arengu eesmärkidega; jäätmeid käsitlevate seadusandlike ettepanekute aruteludel aruandluse ja kohustuste jälgimise küsimustes; ühtse toidujäätmete mõõtmise metoodika väljatöötamisel; ja ELi toidukao ja toidujäätmete platvormil. Nende protsesside käigus võetakse arvesse liikmesriikides praegu kehtivaid meetmeid ja tavasid, eriti riiklikke võrdlusaluseid ja mõõtmismeetodeid näitajate ja sihtide seadmiseks.

29

Vt komisjoni vastus punktidele 26 ja 32.

30

Et toidujäätmete tekke vältimine oleks tõhus, tuleb tegutseda kõikidel tasanditel (ülemaailmsel, ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul) ja kaasata kõiki olulisemaid osapooli. Kõik osalejad on nõus, et toidujäätmete teket tuleb vältida, ja enamik neist on juba võtnud vajalikke meetmeid.

Komisjon on kaasanud palju erinevaid sidusrühmi, et määrata kindlaks teemad, millega tuleb tegeleda ELi tasandil, toetamaks ühist huvi pakkuvate küsimuste lahendamist. Komisjon järgis kaasavat käsitust, kuna püüdis kaasata nii era- kui ka avaliku sektori esindajaid. Arvestades toidujäätmete tekke vältimise küsimuse mitmetahulisust, ei käsitletud seda mitte ainult teemakohastes eksperdirühmades, vaid ka laiahaardelisematel foorumitel9.

Alates 2012. aastast on komisjoni poolt kokkukutsutav sidusrühmade töörühm käsitlenud mitut toidujäätmete tekke vältimisega seotud teemat (näiteks toidu ümberjaotamine, kuupäevamärgistus, toiduressursside taaskasutamine loomasöödana, toidujäätmete mõõtmine jne) ja esitanud selgitusi selle kohta, kus on asjaomased osalejad puutunud kokku takistustega toidujäätmete tekke vältimisel. Selle töörühma panus on seega aidanud juhtida ja koondada ELi toidu raiskamisega võitlemise tegevuskava suunitlust. See töörühm andis ka suure panuse heade tavade jagamisse, aidates koostada komisjoni veebisaidil avaldatavat teabehoidlat10.

31

Liikmesriikide eksperdirühmade spetsiifiliseks rolliks on anda nii komisjonile kui ka liikmesriikidele nõu ja ekspertteadmisi võimalike poliitikaalgatuste ettevalmistamiseks ning parandada ELi toidujäätmete tekke vältimise alaste õigusaktide, programmide ja poliitikavaldkondade sidusat rakendamist.

Praeguses seisus ei arva komisjon, et ELi uus toidukao ja toidujäätmete platvorm (mis toob kokku nii era- kui ka avaliku sektori esindajad) peaks tingimata asendama liikmesriikide eksperdirühmi. Komisjon arutab seda küsimust uuesti pärast seda, kui platvorm on moodustatud, asjakohane tööprotsess kindlaks määratud ja kõikide osalejate kohustused selgeks tehtud.

32

Kuigi eksperdirühmad võivad aidata muudatusi rakendada, hõlbustada ja optimeerida, ei sõltu toidujäätmete tekke vältimise võimalikkus pelgalt toimunud kohtumiste arvust. Komisjoni jaoks on oluline tagada, et ELi tasandil võetavad meetmed annaksid reaalset lisandväärtust ja oleksid suunatud tähtsaimate tulemuste saavutamisele. Pigem ei vahetunud niivõrd kohtumistel osalejad, kuivõrd komisjoni vajadus kaasata nii sidusrühmasid kui ka liikmesriike. 22. juunil 2016 toimus näiteks ühiskohtumine, et arutada töödokumenti ELi toidu annetamise alaste suuniste koostamiseks. ELi uus toidukao ja toidujäätmete platvorm toob kokku kõik olulisemad osalejad (era- ja avalikust sektorist), et tugevdada kõikide osapoolte vahelist koostööd ja lihtsustada toidu raiskamise vastaste integreeritud programmide ja lahenduste koostamist.

Komisjoni otsus koondada toidujäätmed ühe peadirektoraadi (tervise ja toiduohutuse peadirektoraat) alla – otsus rakendati uue komisjoni moodustamise raames 2014. aastal – on aidanud lihtsustada tööd selgete vastusmehhanismide kaudu ja tagada selle, et toidujäätmete tekke vältimist võetakse toidu ja sööda ohutuse puhul alati arvesse. Toidujäätmetealase tegevuse jätkuvus on tagatud ning asjakohane pädevus ja järjepidev teemakäsitlus kindlustatud.

4. selgitus. Töö- ja eksperdirühma tegevuse edenemise kohta märgid puuduvad Vastus esimesele taandele ELi toiduannetamisalaste suuniste kohta

Et välja töötada suunised sedavõrd keerukas valdkonnas, kus paljude poliitikavaldkondade ja reaalse turupraktika kujundamiseks peab koguma tõendusmaterjali, tuleb pidada laialdasi konsultatsioone. Komisjon esitab suuniste kavandi ELi uue toidukao ja toidujäätmete platvormi esimesel kohtumisel 2016. aasta novembris arvestusega, et komisjoni lõplike suuniste vastuvõtmine on kavandatud 2017. aasta lõppu.

Vastus teisele taandele

Asjaolu, et ELi õigusnormid ei takista „parim enne“ kuupäeva ületanud toiduainete turustamist, on korduvalt arutatud mitmel eksperdikohtumisel. Komisjon käsitleb seda teemat ka toidu annetamise lihtsustamist puudutavate ELi suuniste väljatöötamisel.

Vastus kolmandale taandele. Kuupäevamärgistus

Komisjon on käivitanud uuringu, selgitamaks välja, kuidas mõistavad ja kasutavad kuupäevamärgistust toidukäitlejad ja kontrolliasutused ning millised on toidujäätmealaste meetodite võimalikud tagajärjed. Uuring, millega töövõtja alustas 2016. aasta septembris, peaks andma esimesi tulemusi 2017. aasta lõpuks; saadud tulemusi kasutatakse kuupäevamärgistuse ja toidu raiskamise vältimisega seotud poliitika kujundamisel tulevikus. Täiendav teave komisjoni kuupäevamärgistusealase töö kohta, sealhulgas väljatöötatud teabe- ja kommunikatsioonimaterjalid, avaldati11 kõikides ELi ametlikes keeltes, et lihtsustada mõistete „parim enne“ ja „kõlblik kuni“ tähendusest arusaamist.

Vastus neljandale taandele

Esimestel 2012. ja 2013. aastal peetud kohtumistel tehti kindlaks palju erinevaid valdkondi, mis võisid mõjutada toidu raiskamise vältimist. Ringmajanduse paketi toidujäätmete tekke vältimise tegevuskavaga hõlmatud meetmed on komisjonisiseste konsultatsioonide ja prioriteetide koordineerimise tulemus.

Teave EIP-AGRI, EIP lühikese tarneahela fookusrühma lõpparuande ja hiljutise EIP-AGRI õpitoa „Linnad ja toit – tootjate ja tarbijate ühendamine“ raames tegutsenud töörühmade ning korraldatud projektide ja võrgustikutöö kohta on saadaval veebisaidil http://ec.europa.eu/eip/agriculture. Teave Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) töö kohta nutikate tarneahelate osas, sealhulgas rakendamist lihtsustavad näited ja soovitused, on avaldatud ENRD veebisaidil. Peale selle viis ENRD korraldusasutuste jaoks läbi töötoa koostöömeetme parema rakendamise kohta – seda meedet kasutatakse toetuse andmiseks EAFRD raames ainult lühikese tarneahela ja kohalike turgudega seotud müügiedendustegevusele. Lisaks loetakse toidukadu ja jäätmeid EIP-AGRI 2017. aasta tööprogrammi üheks olulisemaks teemaks.

34

Vt komisjoni vastus punktile 15.

35

Järjestikuste poliitikareformidega, neist viimasega 2013. aastal, on liigutud tootmiskohustusega seotud toetustelt, mida antakse otseselt mõne konkreetse toodangu tootmiseks, põllumajandustootjate toetamisele viisil, mis ei moonuta turgu ega kaubandust.

37

Komisjon on arvamusel, et ELi toetused ja toidu raiskamine ei ole omavahel seotud ja et otsetoetused ei erguta otseselt ega kaudselt põllumajandustoodete tootmist. Enamik otsetoetustest (umbes 90%) on tootmisest lahti seotud ega sõltu ühegi konkreetse toodangu tootmisest. Otsetoetusi saavad põllumajandustootjad võivad tegeleda sellise põllumajandusliku tegevusega nagu põllumajandusmaa kasutamine karjamaa või kultuurmaana ilma midagi tootmata. Kiirestiriknev toit tekitab ilmselgelt rohkem jäätmeid.

Ühine vastus punktidele 38 ja 39

Vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetust võib anda üksnes määral, mis on vajalik, et innustada säilitama senist tootmistaset asjaomastes sektorites või piirkondades. Alates 2015. aastast võib selle osakaal olla 10% kõikidest otsetoetustest. Tootmiskohustusega seotud toetuste osakaalu suurenemine annab tunnistust sellest, et liikmesriigid on otsustanud toetada raskustes olevaid sektoreid ulatuses, mis on vajalik tootmise säilitamise innustamiseks. Komisjon jälgib rangelt nende võrdlustasemete ületamist.

40

Kuigi ELis ei ole korraldatud ühtegi spetsiifilist uuringut potentsiaalsete toidujäätmete ja otsetoetuste vahelise seose kohta, sisaldavad turupoliitikaalased uuringud ja hinnangud alati tootmismahu analüüsi.

Ühine vastus punktidele 41 ja 42

Komisjon on seisukohal, et turu sekkumismeetmed ei soodusta toidujäätmete teket. Tooteid, mille puhul rakendatakse avalikku sekkumist, või mida ladustatakse ladustamistoetuse kaasabil, tuleb ladustada viisil, mis ei halvenda nende kvaliteeti. Ilma nende meetmeteta jääks värske saak koristamata, kui hinnad on saagikoristuskuludest madalamad, ning läheks raisku.

Selliseid turusekkumismeetmeid nagu avalik sekkumine ja eraladustamine võib kasutada vaid ettevaatusabinõuna olukorras, kus turul valitseb tõsine kriis, et tagada struktuuriline tasakaal.

Sellised kriisiennetus- ja -ohjemeetmed nagu turult kõrvaldamine või roheline korje ja koristamata jätmine on mõeldud väärkasutamise ennetamiseks. Toetuse tase on selline, et tootjatel on kasulikum toodang turul maha müüa kui see turult kõrvaldada.

Tasuta jagamine ja muul sihtotstarbel turult kõrvaldamine ei ole mõeldud alternatiivseks turustamisvõimaluseks, vaid abivahendiks kriisi ohjamisel. Turult kõrvaldatava toodangu maht on piiratud. Toodete turult kõrvaldamine tingib kõrvaldatud toodangu spetsiifilise kasutuse (nt annetused või jagamine koolidele).

43

Komisjon on kavandamas võimalusi, kuidas liikmesriigid saaksid kasutada sekkumisvarusid enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programmi kaudu.

Vt ka komisjoni vastus punktile 41.

44

Komisjon märgib, et 1,8 miljonit tonni moodustab umbes 0,002% aastatel 2008–2015 toodetud toodangust ja et toodete turult kõrvaldamine peab vastama jäätmete kõrvaldamise keskkonnanõuetele.

Komisjon on seisukohal, et turu kriisiennetus- ja -ohjemeetmed ei ole toidujäätmete tekke põhjus. Näiteks ei ole rohelisel korjel mingit mõju toidu tootmisele.

45

Avalik sekkumine ei soodusta toidujäätmete teket. Sellega kõrvaldatakse turult piiratud turustamisvõimalustega tooted, mis tooksid muul juhul kaasa toidujäätmete tekke riski. Kui turuhinnad on taastunud, tuuakse tooted tagasi turule müügiks, jaotatakse mõnel muul viisil või tehakse kättesaadavaks enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programmi kaudu.

Mis puudutab erakorralisi meetmeid, mis võeti vastusena Venemaa impordikeelule ja tungivale vajadusele mõjutada turukriisi, siis meetmete iseloomust tulenevalt ei ole nende mõju hindamine (kiirmenetlus) vajalik.

47

Kümme liikmesriiki (Bulgaaria, Eesti, Iirimaa, Hispaania, Horvaatia, Leedu, Luksemburg, Malta, Rumeenia ja Soome) näevad oma koolipiima programmi rakendamise strateegiates ette kaasnevaid meetmeid. Ühe liikmesriigi (Horvaatia) 2016–2017. õppeaasta strateegia sisaldas viidet toidujäätmete tekke vältimist soodustava õppetegevuse kohta.

49

Muud meetmed, nagu investeeringud materiaalsesse varasse, mille eesmärk on parandada põllumajandustoodete töötlemise tõhusust või võtta kasutusele tõhusamad masinad, aitavad kaasa toidujäätmete vähendamisele ELis.

Ühine vastus punktidele 50 ja 51

Toidu raiskamise vastu võitlemine ei ole maaelu arengu poliitika konkreetne eesmärk, seetõttu ei ole liikmesriigid olnud kohustatud seda oma programmides eesmärgiks seadma. Sellele vaatamata oli liikmesriikidel võimalik käsitleda toidujäätmete teemat oma strateegiates ja programmides paljude meetmete kaudu, nagu teadmussiire, teavitamismeetmed, investeeringud materiaalsesse varasse, loomade heaolutoetused ja koostöömeetmed.

56

Komisjon nõustub kontrollikoja tähelepanekuga, et lossimiskohustuse rakendamise õigeks järelevalveks on vaja usaldusväärseid andmeid.

Vastus teisele taandele

Ehkki kontrollimääruses puuduvad selgesõnalised sätted, mis kohustaksid saagi tagasiheitest aru andma, on komisjon algatanud tagasiheidete andmete kogumise protsessi, et teha lossimiskohustuse rakendamise järelevalvet. Komisjon võib koguda saagi tagasiheidete andmeid ka teaduslikel eesmärkidel andmete kogumise raamistiku kaudu.

Vastus kolmandale taandele

Täpseid ja illustreerivaid andmeid saagi tagasiheite osakaalu kohta napib eelkõige põhjusel, et tagasiheiteid tüübi järgi kirjeldavate ja eristavate püügipäeviku deklaratsioonide kohta kehtivate rakenduseeskirjade muudatuse vastuvõtmine oli võimalik alles 2015. aasta oktoobris pärast nn koondmääruse vastuvõtmist 2015. aasta mais. Kalapüügi deklaratsioonidele kehtestatud uute nõuete integreerimine valdkonna igapäevatoimingutega ning kontrolliasutuste poolt nõutavate muudatuste elluviimine võtavad aega. Seni toetuvad komisjon ja ametiasutused tagasiheidetuks registreeritud saagi suhtes antud hinnangutele, mis on saadud püügikoormuse reguleerimise ja andmete kogumise raamistiku kaudu.

63

Määrusega toiduainete hügieeni kohta12 antakse tõuge heade hügieenitavade suuniste koostamiseks. Olgu need siis ELi suunised, mille on läbi vaadanud ja heaks kiitnud alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee, või riiklikud suunised, millele on andnud hinnangu riiklikud ametiasutused (vt viimaste kohta punkti 64).

Kõnealune määrus näeb ette, et ELi suuniste väljatöötamise algatus peab tulema sidusrühma organisatsioonilt. Komisjon toetab neid organisatsioone igal juhul hügieeninõuete rakendamise suuniste väljatöötamisel ja pakub suuniste tasuta tõlget kõikidesse keeltesse. Avaldatud on juhendeid asjakohaste suuniste koostamise kohta13 ning komisjon ei ole seni kordagi keeldunud esitatud kavandite hindamisest. Komisjon otsustas ka ise teatud suunised koostada. Toidujäätmete vähendamisega seoses on alaline komitee hiljuti läbi vaadanud ELi toidu annetamise alased suunised „Every Meal Matters“, mis ootab lõplikku heakskiitmist.

64

Kui riiklike suuniste koostamise ja ajakohastamise eest vastutatakse riiklikul tasandil, siis komisjoni kohustus on pidada registrisüsteemi ja teha see kättesaadavaks kõikidele liikmesriikidele.

2016. aasta suvel tutvustati uut elektroonilist formaati ja registrit. Lihtsamaks on muutunud ka konkreetse teema otsimine enam kui 700 registrisse kantud riikliku suunise seast14.

Ühine vastus punktidele 65 ja 66

Partii suuruse peab kindlaks määrama toidukäitleja. See sõltub käitleja tootmissüsteemist, näiteks kui suur osa toodangust võib olla ohustatud, võimalusest teostada puhastus- ja desinfitseerimistoimingud tootmispartiide vahel, mahutite suurusest (kui tihti nad tühjenevad), sisemise jälgimissüsteemi olemasolust jmt. Õigustatud on vaid toiduainete väikeste partiide tagasivõtmine juhul, kui on võimalik näidata, et sellise partii tootmine toimus teistest partiidest eraldi ja ristsaastumist ei ole toimunud. Pealegi tuleks täpsemalt hinnata, kas väikesed partiid ka tegelikult toetavad strateegiat, mis on suunatud jäätmete vähendamisele tootmisprotsessis.

ELi üldise kõrge toiduohutuse taseme juures moodustavad tagasivõetavad ja turult kõrvaldatavad tooted väga väikese osa tekitatud toidujäätmetest.

67

Kuupäevamärgistuse eest vastutavad toidukäitlejad, kes määravad selle, kas tootele tuleb märkida „kõlblik kuni“ või „parim enne“ kuupäev, ning kes kehtestavad ka toote säilimisaja, arvestades ohutust, kvaliteeti ja turustustingimusi. Mõnede toodete puhul, näiteks värsked puuviljad ja sellised mitteriknevad toiduained nagu sool, suhkur ja äädikas, ei ole „parim enne“ kuupäeva märkimine kohustuslik. Ainus toiduainekategooria, mille puhul on kuupäeva märkimine reguleeritud ELi õigusaktidega, on toidumunad15.

68

Komisjon püüab aktiivselt leida viise, kuidas parandada kuupäevamärgistuste kasutamist ja mõistmist toidutarneahela kõikide osalejate ja kontrolliasutuste seas16 (vt vastus punktile 32 komisjoni algatatud uuringu kohta).

70

Komisjon tunnistab, et mitu toidu annetamise suhtes kohaldatavat sätet (näiteks toiduhügieen, toidualane teave tarbijatele) tõlgendatakse ELis erinevalt. Seetõttu ei kasutata ära toidu annetamise täit potentsiaali. Ringmajanduse teatise17 kohaselt võtab komisjon meetmeid, et lihtsustada ühist arusaama ELi toiduannetamisealastest õigusaktidest. See hõlmab kohustust koostada toiduannetajate ja toidupankade jaoks ELi toiduannetamist käsitlevad suunised selle kohta, kuidas järgida asjaomaseid ELi õigusakte kõnealuses õigusraamistikus (näiteks toiduohutus, toiduhügieen, jälgitavus, vastutus jne).

71

Toidu annetamine on jäätmetekke vältimise meede. See kajastub ka keskkonna peadirektoraadi toidujäätmete tekke vältimise suunistes18. Toit võidakse teha lõppkasutajatele kättesaadavaks kommertsturustuskanalite või ümberjagamisega tegelevate organisatsioonide (nt toidupangad ja/või heategevusorganisatsioonid) kaudu. Toidu annetamine on seega osa toidutarneahelast ja võib aidata kaasa toidujäätmete tekke vältimisele.

Toidu ümberjaotamise järelevalvet kui üht osa toidujäätmete tekke vältimisest arutatakse lähemalt ELi toidukao ja toidujäätmete platvormil.

72

ELi õigus sisaldab viiteid tegevustele, mille suhtes ei kohaldata üldse või kohaldatakse vähem koormavaid nõudeid. Kuid vastavaid sätteid, näiteks hügieeni ja toidu märgistamise valdkonnas, tõlgendatakse ELis erinevalt. Seetõttu kavatseb komisjon ELi toidu annetamise lihtsustamise suuniste väljatöötamise ajal täiendavalt täpsustada toidukäitlejate ning toidupankade ja/või heategevusorganisatsioonide kohustusi annetatud toidu käsitlemisel (vt komisjoni vastus punkti III alapunktile iii ja punktile 32).

Toidu annetamine on keeruline teema, mis hõlmab paljusid erinevaid osapooli ja ajas muutuvaid põhimõtteid, mille alus on nii annetajate (põllumajandustootjad, toiduainete tootjad, jaemüüjad jne) kui ka saajate (toidupangad, heategevusorganisatsioonid ja lõppkasutajad) vajadused. Nende põhimõtete rakendamise lihtsustamiseks tuleb ELi suunistes arvestada kõigi elementidega ning tagada ohutute meetodite rakendamine ja nende jälgimine kontrolliasutuste poolt (vt komisjoni vastus punktile 32 ja 4. selgitus).

73

Annetatud toidule käibemaksu kohaldamine on üks nendest teemadest, mida komisjon kavatseb käsitleda toidu annetamise lihtsustamist puudutavate ELi suuniste väljatöötamisel (vt punkti III alapunkt iii ja punkt 32).

11. selgitus. Annetatud toidule käibemaksu kohaldamine

Komisjon on arvamusel, et käibemaksu arvutamise aluseks olev väärtus võib olla väike või nullilähedane juhul, kui annetamine toimub vahetult enne „parim enne“ kuupäeva või kui toiduained ei ole müügikõlblikud. Kui toiduainel ei ole tõepoolest mingit väärtust, võib see olla isegi null.

74

Uus ühine kalanduspoliitika ei näe ette turult kõrvaldatud kala annetamist, kuid liikmesriigid võivad siiski soodustada ja toetada selliste struktuuride loomist, mille kaudu on võimalik annetada otsetarbimise eesmärgil turustamiseks sobimatut kala.

Annetamist on võimalik lihtsustada ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rahastatava ladustamistoetuse kaudu. See mehhanism aitab hüvitada selliste toodete stabiliseerimise ja ladustamisega seotud kulusid, mida ei ole võimalik üle konkreetse hinna müüa. Pärast ladustamisaja lõppu võivad kalatootjate organisatsioonid toodete otsetarbimise eesmärgil turule viimisel teha need tasuta kättesaadavaks. Mehhanism kaotab kehtivuse 2019. aastal, kuid kalatootjate organisatsioonid võivad kehtestada sarnaseid mehhanisme omavahenditest.

76

Enim puudust kannatavate isikute jaoks sekkumisvarude kasutamise lihtsustamise menetlusi ei ole veel asjaomastesse rakendusaktidesse lisatud ja arutelud liikmesriikidega sel teemal jätkuvad. Tuleb ka märkida, et 2014. aastal sekkumisvarusid veel ei olnud. Lõssipulbri sekkumiskokkuostu alustati 2015. aastal ja jätkati 2016. aastal vastuseks alanevatele hindadele piimasektoris. Piimaturg ei ole veel taastunud, seepärast ei võimalda turutingimused põllumajandustoodete ühise turukorralduse (ÜTK) määruse artikli 16 lõike 1 punkti a kohaselt sekkumisvarusid veel vabaks lasta. Praeguseks ei ole sekkumisvarudes muid tooteid peale lõssipulbri.

78

Komisjoni peamine mure FEADi ressursside kavandamisel on seisnenud selles, kuidas tagada FEADi programmide vastavus FEADi eesmärkidega, nagu eespool on märgitud. Liikmesriikidel on olnud võimalik valida FEADi määrusega pakutud erinevate võimaluste vahel ja kohandada toetust enim puudust kannatavate isikute vajadustest lähtuvalt.

Ühine vastus esimesele ja teisele taandele

FEADi määruse artikliga 9 on kehtestatud menetlused rakenduskavade muutmiseks. Arvestades kulude abikõlbulikkuse lõppkuupäeva FEADi raames (31. detsember 2023), ei välista programmide praegused tekstid võimalust, et neid võib tulevikus muuta.

Kuid isegi kui toidu annetamise lihtsustamise võimalus ei ole programmis selgesõnaliselt ette nähtud, ei tähenda see seda, et annetatud toitu liikmesriikides ei oleks. Näiteks Soome rakenduskavas keskendutakse ostetud toidule, kuid seda olukorras, kus partnerorganisatsioonid jagavad laiali ka annetatud toiduaineid, mis on tavaliselt värsked.

79

Andmete usaldusväärsuse tagamine on liikmesriikide kohustus.

Komisjon korraldab regulaarseid auditeid, et tagada poliitika õige rakendamine ja nõuda tagasi liigselt kulutatud vahendid. Komisjon korraldab ka aastaaruannete usaldusväärsuse kontrolle, et vältida vasturääkivusi. Vahendeid eraldatakse vaid rakendatud ja kontrollitud tegevustele.

Komisjon märkis ka seda, et tootjaorganisatsioonid võivad jagada tooteid ka tasuta ilma ELi toetust taotlemata.

80

Kaitsemeetmed on olulised selleks, et tagada kriisiennetus- ja -ohjemeetmete eesmärgi saavutamine ja ELi vahendite otstarbekohane kasutamine.

Tasuta jagamise puhul on õigusaktidega ette nähtud suurem toetus kui muul sihtotstarbel turult kõrvaldamise puhul. On selge, et eelistatakse abi osutamist heategevus- ja muude liikmesriikide poolt heaks kiidetud asutuste kaudu.

Järeldused ja soovitused

81

Komisjon tunnistab täielikult vajadust võtta meetmeid, et hoida ära toidu raiskamist ja optimeerida ressursside kasutust toidu väärtusahelas. 2015. aastal kinnitas komisjon ringmajanduse paketi raames uuesti ELi kohustust täita ülemaailmses säästva arengu tegevuskavas aastani 2030 püstitatud toidu raiskamise vähendamise eesmärki.

83

Toidujäätmete tekke vältimist rõhutatakse 2015. aasta ringmajanduse paketis ühe prioriteetse valdkonnana. Toidujäätmete tekke vähendamiseks ELis on esitatud integreeritud tegevuskava, mis sisaldab nii õiguslikke kui ka muid meetmeid. ELi uus toidukao ja toidujäätmete platvorm toob kokku avaliku sektori üksused ja toidu väärtusahela osalejad, sealhulgas tarbija- ja muud vabaühendused. Platvorm toetab kõiki osalejaid meetmete võtmisel, et liikuda säästva arengu eesmärkide raames võetud toidujäätmete vähendamise sihi suunas ja jagada parimaid tavasid. Toidukao ja toidujäätmete platvormilt oodatakse uute algatuste ja võimaluste leidmist toidujäätmete tekke vältimisega tegelemiseks ELi tasandil.

84

Komisjon leiab, et komisjoni ambitsioonikus ei ole aja jooksul vähenenud. 2015. aastal võttis komisjon vastu ringmajanduse paketi, millega tunnistati toidujäätmete tekke vältimine prioriteetseks valdkonnaks ja tehti ettepanek käsitleda seda probleemi kõikide komisjoni talituste poolt kollegiaalselt välja töötatud mitmekülgses tegevuskavas. See tugevdab toidujäätmete tekke vältimise meetmete integreerimist nii jäätmetekke vältimise poliitika kui ka liikmesriikide kehtestatud jäätmetekke vältimise programmidega. Komisjoni eesmärk oli tagada toidujäätmete tekke alaste sätete selgus, rakendatavus ja kooskõla ELi õigusraamistikuga.

Komisjoni ettepanekuga nõutakse liikmesriikidelt toidujäätmete tekke vähendamist kõikidel toidutarneahela etappidel, toidujäätmete tasemete jälgimist ja toidujäätmete tekke vältimisel tehtud edusammudest aru andmist. Toidujäätmete tekke järelevalveprogrammide rakendamine ELi liikmesriikides, mida toetab harmoniseeritud mõõtmismetoodika, annab vajaliku tõendusmaterjali, et oleks võimalik kehtestada tõhusad riiklikud meetmed toidujäätmete tekke vältimiseks ja seada toidujäätmete tekke vähendamise eesmärgid.

1. soovitus

Komisjon on nõus 1. soovituse selle osaga, mis puudutab komisjoni rolli ELi liikmesriikide jõupingutuste toetamises.

Mitut meedet juba rakendatakse. Rahvusvaheliste organisatsioonide (ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon, ÜRO Keskkonnaprogramm) osalemine ELi toidukao ja toidujäätmete platvormil aitab lihtsustada koostööd ja jõupingutuste koordineerimist riiklikul, ELi ja ülemaailmsel tasandil.

Komisjon on juba viimas ellu toidu raiskamise vastase võitluse algatusi 2015. aasta ringmajanduse tegevuskava raames. Kehtiva õigusraamistiku alusel on komisjon välja töötamas metoodikat, milles selgitatakse, mis on toidujäätmed toidu väärtusahela igas etapis. See metoodika toetab toidujäätmete tasemete järjepidevat mõõtmist, mis on vajalik võetud meetmete mõju hindamiseks.

86

Komisjon on nõus, et toidujäätmete tekke vältimine eeldab meetmete võtmist kogu toiduainete väärtusahelas ja tugevamat sektorisisest koostööd. Toidujäätmete tekke vältimine ja ressursside kasutuse optimeerimine võib aidata kaasa toiduainete tootmise, turustamise, jagamise ja tarbimise innovaatiliste mudelite väljatöötamisele.

Komisjon on püüdnud toetada sidusrühmade jõupingutusi ringmajanduse tegevuskavas esitatud tegevuskava kaudu. ELi uue toidukao ja toidujäätmete platvormiga püütakse eelkõige toetada kõiki osalejaid toidujäätmete tekke vältimiseks vajalike meetmete kindlaksmääramisel, heade tavade jagamisel ja aja jooksul tehtud edusammude hindamisel.

Toidu raiskamise vastane võitlus ei kuulu Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 39 nimetatud ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide hulka. Praegune ühine põllumajanduspoliitika pakub laias valikus meetmeid toidujäätmete tekke vältimiseks ja vähendamiseks esmatootmisel ja töötlemisel. Toiduahela järgmiste etappide jaoks puudub ühtses põllumajanduspoliitikas õiguslik alus.

2. soovitus
(a)

Komisjon ei ole nõus 2. soovituse punktiga a, kuid võtab toidukao ja toidujäätmete tekke teemat arvesse järgmise ühise põllumajanduspoliitika ettevalmistamisel, võttes arvesse, et:

 • põllumajanduslikul esmatootmisel tekib piiratud toidukao hulk, mis on hoopis teine teema kui toidujäätmete teke (mida hõlmab jäätmete raamdirektiiv). Toidujäätmed tekivad peamiselt muudes toidutarneahela etappides, sealhulgas töötlemisel, jaemüügil ja tarbimisel;
 • maaelu arengu poliitika pakub juba praegu meetmeid, mida on võimalik rakendada toidukao ja toidujäätmete tekke vältimiseks ja vähendamiseks;
 • maaelu arengu programmide raames tehtud investeeringud on juba suunatud toidujäätmete tekke vältimisele töötlemise sektoris (nt ühendused ladustamistingimuste parandamiseks) ja tulevikus tehtavad jõupingutused peavad olema vastavuses piiritletud probleemi olulisusega.
(b)

Komisjon on nõus 2. soovituse punktiga b.

Komisjon on nõus kontrollikoja soovitusega ühise kalanduspoliitika kohta. Lossimiskohustuse täitmist peaks täpsemalt jälgima. Ehkki toidujäätmetevastane võitlus ei ole iseenesest ühise kalanduspoliitika eesmärk, milleks on hoopis tagada, et kalapüük ja vesiviljelus oleks keskkonna seisukohast, majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikud, on komisjon nõus, et toidujäätmetevastast võitlust on võimalik julgustada olemasolevate vahendite rakendamisega riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

(c)

Komisjon on nõus 2. soovitusepunktiga c. Mis puudutab toiduhügieeni, siis 2016. aastal parandati veebipõhist juurdepääsu toiduhügieenialastele suunistele, mis lihtsustab veelgi heade tavade vahetamist. Jälgitavuse küsimuse lahendamiseks on komisjon korraldamas toiduohutuse õigusraamistiku osana liikmesriikide kontrollisüsteemide auditit nõuete rakendamise kohta. Kuupäevamärgistuse küsimuses, nagu on viidatud ringmajanduse tegevuskavas, uurib komisjon võimalusi, kuidas saaksid kõik asjaomased osalejad toiduainete kuupäevamärgistusi paremini kasutada ja mõista. Selle tööga alustamiseks on komisjon käivitanud uue uuringu, mille tulemusi oodatakse 2017. aastal (vt kuupäevamärgistuse lõik punktis 32).

87

Ringmajanduse teatise19 kohaselt võtab komisjon meetmeid, et selgitada ELi õigusnorme toidu annetamise lihtsustamise eesmärgil. See hõlmab kohustust koostada toiduannetajate ja toidupankade jaoks ELi toiduannetamist käsitlevad suunised selle kohta, kuidas järgida asjassepuutuvaid ELi õigusakte kõnealuses õigusraamistikus (näiteks toiduohutus, toiduhügieen, jälgitavus, vastutus jne).

3. soovitus
(a)

Komisjon on nõus 3. soovituse punktiga a ja on seda juba rakendamas. Et edendada ELi asjaomaste õigusnormide ühtset mõistmist, töötab komisjon koostöös liikmesriikide ja sidusrühmadega välja ELi suunised, et lihtsustada toidu annetamist. Suuniste esimese kavandi vaatab läbi ELi toidukao ja toidujäätmete platvorm 2016. aasta novembris ja lõplike suuniste vastuvõtmine on komisjonil kavandatud 2017. aasta lõppu.

(b)

Komisjon ei ole nõus 3. soovituse punktiga b põhjusel, et ühise kalanduspoliitika ja ühe selle tugisamba – ühise turukorralduse – reformi raames tegi komisjon ettepaneku „jagada lossitud tooteid tasuta heategevuslikul eesmärgil“. Nõukogu ja parlament lükkasid selle ettepaneku tagasi.

(c)

Komisjon on nõus 3. soovituse punktiga c. Riikliku sekkumise raames kokku ostetud põllumajandustooteid võib võõrandada, tehes need kättesaadavaks liidus enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programmi jaoks, kui selle programmiga nähakse nii ette.

(d)

Komisjon on nõus 3. soovituse punktiga d ja astub samme toidu annetamise soodustamiseks.

Komisjon on finantsmääruse muutmise ettepaneku raames, mis võeti vastu 14. septembril 2016, esitanud mitu FEADi määruse muutmise ettepanekut. Üks neist muudatusettepanekutest näeb heakskiitmise korral ette võimaluse kasutada liikmesriikides toidu annetamise finantseerimisel lihtsustatud kuluvõimalusi. Selle meetme eesmärk on lihtsustada toidu annetamist FEADi kaudu.

Kuigi komisjon on võtnud kohustuseks lihtsustada FEADi rakendamist, ka toidu annetamise küsimustes, jääb põhieesmärgiks alati abifondi eesmärkide saavutamine, mis hõlmab sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kaasatuse suurendamist, ning vaesuse kõige raskemate vormide leevendamisele kaasa aitamine ELis. Toidujäätmete tekke vähendamine ei ole iseenesest FEADi eesmärk.

Heategevuslik turult kõrvaldamine on praegu üks lõppsaajale tasuta annetamise organiseeritud vorme. Tasuta jagamise (heategevusliku turult kõrvaldamise) puhul on asjaomaste õigusaktidega ette nähtud suurem toetus kui muul otstarbel turult kõrvaldamise puhul. Ette on nähtud ka spetsiaalne märgistus, et soodustada ELi rahastuse allikat ja selle kasutamist. On selge, et turult kõrvaldatud toodete jagamisel eelistatakse abivajajatele abi osutada heategevus- ja muude liikmesriikide poolt heaks kiidetud asutuste kaudu. Muud turult kõrvaldatud toodete kasutusviisid on alternatiiv tasuta jagamisele.

Mõisted ja lühendid

Avalik sekkumine: Kui teatavate põllumajandustoodete turuhinnad langevad alla eelnevalt määratletud taseme, võib Euroopa Komisjon otsustada turgu stabiliseerida, ostes tarneülejäägid, mida seejärel ladustatakse liikmesriikides kuni nende turuhinna tõusuni.

COPA Cogeca: COPA – Euroopa Liidu põllumajandusorganisatsioonide komitee (Euroopa põllumajandustootjaid esindav organisatsioon), Cogeca – Euroopa Liidu põllumajandusühistute üldine liit.

DAS: Euroopa Kontrollikoja iga-aastane kinnitav avaldus

DG AGRI: Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat

DG CNECT: Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat.

DG EMPL: Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat.

DG ENER: Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraat.

DG ENV: Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat.

DG GROW: Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat.

DG MARE: Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat.

DG MARKT: siseturu ja teenuste eest vastutav peadirektoraat. Uus nimi: finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat (FISMA).

DG RTD: Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat.

DG SANCO: Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat. Uus nimi: tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (SANTE).

DG SANTE: Euroopa Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat.

DG TAXUD: Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat.

DG ENTR: Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat. Uus nimi: siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat (GROW).

EAFRD: Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

EAGF: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond.

EIP: Euroopa Innovatsioonipartnerlus.

EKF: Euroopa Kalandusfond.

Eksporditoetus: EL võib eksporditoetust jagada kaubandusettevõtetele, mis müüvad teatavaid põllumajandustooteid kolmandates riikides. Toetus katab tavaliselt ELi sisese hinna ja maailmaturuhinna vahe.

EMKF: Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.

Eraladustamistoetus: põllumajandustoodete ladustamiseks antav toetus. See aitab teatud põllumajandustoodete puhul turgu stabiliseerida, kui saak on liiga suur ja hinnad langevad.

Eurostat: Euroopa Liidu Statistikaamet.

FAO: ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon.

Faostat: ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni statistikaosakond.

FEAD: Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks.

G20: (ehk kahekümne rahandusministri ja keskpanga juhi grupp) on maailma 20 tähtsama majandusriigi valitsus- ja keskpangajuhtide rahvusvaheline foorum.

GMS: üldine turustamisstandard.

KM: käibemaks

Koristamata jätmine: tavapärase tootmistsükli jooksul tootmisalalt kaubandusliku toodangu korjamata jätmine. See ei hõlma põllumajandustoodete hävimist ilmastikutingimuste või haiguse tagajärjel.

Maaelu areng: ELi maaelu arengu poliitika täiendab otsetoetuste süsteemi ja turumeetmeid ning selle eesmärk on parandada ELi maapiirkondade majanduse, keskkonna ja sotsiaalse olukorra teatavaid aspekte.

MDP: enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programm.

Peadirektoraat: Euroopa komisjoni osakonnad ja talitused, mida nimetatakse peadirektoraatideks.

Roheline korje: mingil kindlal haritaval alal ainult turustamiskõlbmatute (kuid mitte kahjustatud) põllumajandustoodete korje enne tavapärast korjet.

sCMO: ühine turukorraldus

Turult kõrvaldamine: toodete turult kõrvaldamine (toodete müüki mittepanemine).

UNECE: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjon.

WRAP: (Waste & Resources Action Programme) on Ühendkuningriigi heategevusorganisatsioon ja ettevõte, mis teeb koostööd valitsuste, ettevõtete ja kogukondadega, et luua praktilisi lahendusi ressursitõhususe suurendamiseks ja kiirendada üleminekut säästvale ressursitõhusale majandusele.

VTT: vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus.

ÜKP: ühine kalanduspoliitika

ÜPP: ühine põllumajanduspoliitika

Viited

1 Kaalu järgi hinnatuna. FAO, 2011. „Global food losses and food waste – extent, causes and prevention“, Rooma: ÜRO FAO.

2 Toiduainete kadu defineeritakse kui „toidu koguse või kvaliteedi vähenemist“. Toidu raiskamine (food waste) on üks osa toiduainete kaost ning selle all mõeldakse inimtoiduks ettenähtud ohutute ja toitvate toiduainete äraviskamist või nende alternatiivset (mitte toiduna) kasutamist terves tarneahelas, alates esmatootmisest kuni kodutarbijani (http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-waste/definition/en/).

3 Toidujäätmed on mis tahes toit ja toidu söömiskõlbmatu osa, mis eemaldatakse tarneahelast taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks (sh kompostimine, saagi koristamine / koristamata jätmine, anaeroobne lagunemine, bioenergia tootmine, koostootmine, põletamine, kanalisatsiooni või prügilasse ladestamine või vette tagasi laskmine) (http://www.eu-fusions.org/index.php/about-food-waste/280-food-waste-definition).

4 http://www.eu-fusions.org/index.php/download?download=254:fusions-quantification-manual

5 Põhipartneriteks teiste seas nt FAO, UNEP, Maailma säästva arengu ärinõukogu (WBCSD), tarbekaupade foorum, ELi projekt Fusions ning jäätmete ja ressursside tegevuskava (http://flwprotocol.org/).

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 3 12, 22.11.2008, lk 3), artikkel 4.

7 a) jäätmetekke vältimine; b) korduskasutamiseks ettevalmistamine; c) ringlussevõtt; d) muu kasutus, nt energia taaskasutus; ja e) kõrvaldamine.

8 Arvud põhinevad 2012. aasta andmetel (http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/index_en.htm). Komisjoni tsiteeritud 88 miljonit tonni raisatud toitu vastab seitsmenda raamprogrammi projekti Fusions raames avaldatud viimastele hinnangutele ELi 28 riigis tekitatud toidujäätmete kohta (Estimates of European food waste levels, Fusions, 2016 http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf). Nimetatud arvudes ei eristata ELis toodetud ja imporditud kaupu.

9 Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi 2010. aasta eeluuring toidujäätmete kohta ELi 27 liikmesriigis.

10 Franke, U., Einarson, E., Andrésen, N., Svanes, E., Hartikainen, H., L. Mogensen, Kartläggning av matsvinnet i primärproduktionen, Põhjamaade Nõukogu, Kopenhaagen, 2013. (www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013–581); Hanssen, O. J., Ekegren P., Gram-Hanssen, I., et al., Food Redistribution in the Nordic Region, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Kopenhaagen, 2014. (http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A784 307&dswid=9068); Ülemkoja aruanne „Counting the Cost of Food Waste: EU Food Waste Prevention“, Euroopa Liidu komitee, 2013–2014 sessiooni 10. aruanne, lk 12.

11 FAO: „Food wastage Foodprint. Impacts on natural resources“, FAO Rooma, 2013 ((http://www.fao.org/nr/sustainability/food-loss-%c2%adand-waste/en/).

12 Euroopa Parlamendi märgukiri siseturu ja tarbijakaitse kohta. Unfair trading Practices in the Business-to Business Food Supply Chain
(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563 430/IPOL_BRI(2015)563 430_EN.pdf).

13 Käesolev audit ei hõlma liikmesriikide enda algatusi. Kirjeldaval eesmärgil on lisatud vaid näited konkreetsete tegevuste kohta.

14 ELi all mõeldakse ELi institutsioone (mille ülesanne on eri poliitikate kavandamine ja eri õigusnormide loomine) ja liikmesriike (mille ülesanne on kõnealuste poliitikate ja normide elluviimine).

15 Käesolev aruanne sisaldab aga asjaomaseid poliitilisi avaldusi toidu raiskamise kohta, mis on tehtud kuni 1. juulini 2016.

16 Nõukogu 20. juuni 2016. aasta järeldused ELi ringmajanduse loomise tegevuskava kohta (10 444/16 – nõukogu 3476. istungi tulemus). Nimetatud järeldusi kajastati üksikasjalikumalt nõukogu 28. juuni 2016. aasta järeldustes toidukao ja toidujäätmete kohta (10 730/16 – nõukogu 3479. istungi tulemus).

17 http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm

18 COM(2014) 397 final, 2. juuli 2014 „Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2008/98/EÜ jäätmete kohta, 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta, 1991/31/EÜ prügilate kohta, 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta“.

19 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14–2723_en.htm

20 Roheline kaart on Lissaboni lepingu protokolli nr 1 artikliga 9 sätestatud uus algatus, mis võimaldab ELi liikmesriikide parlamentidel ühendada jõud komisjonile ettepanekute tegemiseks ning seeläbi ELi poliitika väljatöötamise mõjutamiseks.

21 Põhiliselt Euroopa katusorganisatsioonid, mis esindavad tootjaid, töötlejaid, toitlustusettevõtjaid, jaemüüjaid, pakendamisettevõtteid ja teadusasutusi.

22 Kõikidel kohtumistel osalevad DG SANCO, DG ENV, DG AGRI ja mõningatel muudel kohtumistel DG RTD, DG TAXUD, DG ENER, DG ENTR, DG MARKT.

23 DG SANCO/SANTE, DG AGRI ja olenevalt kohtumisest: DG CNECT, DG ENTR, DG TAXUD, DG GROW, DG RTD, Eurostat.

24 Kuigi toidujäätmete koordineerimise eest vastutas alates 2012. aastast DG SANTE, anti sellealane tegevus DG ENV-lt DG SANTE-le (üksus A6) üle 1. jaanuaril 2015. Vastutus toidujäätmetealase tegevuse eest anti 1. veebruaril 2016 DG SANTE siseselt üle üksusele E1.

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18).

26 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 39 lõike 1 punktide a ja c kohaselt on ÜPP suunatud peamiselt põllumajandussektori majandusliku elujõulisuse ja põllumajandustoodete turgude stabiilsuse toetamisele. Artikli 39 lõike 1 punktis a nõutakse aga „tootmistegurite optimaalset kasutamist“, st loodusvarade säästvat ja mõjusat kasutamist. Selles kontekstis on artikkel 11 samuti asjakohane: „Ühenduse poliitika ja tegevuse määratlemisse ja rakendamisse peab integreerima keskkonnakaitse nõuded, eelkõige pidades silmas säästva arengu edendamist“.

27 Kompenseerivad maksed põllumajandustootjatele, kes on kas seotud fikseeritud pindala (või fikseeritud tootlikkusega) või fikseeritud loomade arvuga.

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608), artikli 52 lõige 3.

29 Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 52 lõige 5.

30 SEK(2011)1153 (lõplik/2), 20. oktoober 2011, „Komisjoni mõjuhinnang – ühine põllumajanduspoliitika aastani 2020“, 5. lisa „Turumeetmed“, lk 12.

31 Mattson, K. „Miks visatakse ära söögikõlblikke puu- ja köögivilju?“, uuring 2014:5 EN, Kaubanduse ja turgude osakond, rahastas Rootsi riiklik toiduamet (lk 22).

32 Komisjoni piimaturu vaatluskeskuse poolt 2016. aasta augustis avaldatud arvandmed näitavad, et varud on viimasel ajal suurenenud. http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk/pdf/eu-stocks-butter-smp_en.pdf

33 Alates 1. augustist 2017. koolipiima ja koolipuuvilja kavad ühendatakse.

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1308/2013 (millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671) artikli 23 lõige 2 ja artikli 26 lõige 2.

35 Ainult Itaalia, Madalmaad, Horvaatia, Slovakkia ja Belgia on kaasanud toidu raiskamist puudutavad õpetuslikud sõnumid koolipuuvilja kavaga kaasnevatesse meetmetesse.

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1303/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487) artiklid 14, 15, 17, 33 ja 35.

37 Euroopa Kalandusfond perioodil 2007–2013 ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfond perioodil 2014–2020.

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

39 Viidatud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 5 kui „ vähese tähtsusega erandid kuni 5% ulatuses kõigi liikide aastasest kogusaagist“.

40 Põhjamere kalapüügi tagasiheiteatlas, IMARES Wageningen UR, Wageningen, august 2014.

41 Kogu püügi lossimise kohustus – tagajärjed Vahemeres. Põhjalik analüüs. Euroopa Parlament, 2014.

42 Nõutud nõukogu 20. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1), artiklis 15.

43 Ajavahemikul jaanuarist 2007 kuni novembrini 2015 kiitsid Soome ametiasutused heaks 14 kalahaiguste vastu võitlemise projekti (3 uuringut ja 11 juhtprojekti).

44 KOM(2011) 417 (lõplik), SEK(2011) 884 (lõplik) ja SEK(2010) 428 (lõplik).

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1).

46 Näiteks 2014. aastal kõrvaldasid Madalmaade tootjaorganisatsioonid omal kulul turult 875 tonni atlandi merilesta (ca 2% enampakkumistele pandud kogusest), kuna künnishinnani ei küünditud. 2015. aastal oli see kogus tänu paremale hinnale 5 tonni.

47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

48 See tähendab, et nad peavad suutma kindlaks teha ettevõtted, kellele nende tooteid on tarnitud, ja tuvastada tarneahela sisendid kuni vahetu tarnijani välja.

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/91/EL, toidupartiide tähistamise ja märgistamise kohta (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 334, 16.12.2011, lk 1).

50 Itaalia, Madalmaad, Portugal ja Rumeenia.

51 Portugal ja Soome.

52 Määrus (EL) nr 1169/2011.

53 Eurobaromeetri kiiruuring 425 „Toidujäätmed ja kuupäevamärgistus“. September 2015.

54 Møller, H., Lødrup, N., et al., „Date labelling in the Nordic countries: Practice of legislation“, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, 2014.

55 http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/index_en.htm

56 Direktiiv 2008/98/EÜ

57 Samal viisil võib osa liikmesriikidest selge definitsiooni puudumisel pidada loomadele söödaks minevat toitu toidujäätmeteks ja osa mitte.

58 Käesolevas aruandes kasutatud toidu raiskamise definitsiooni kohaselt on selge, et kontrollikoda peab toidu annetamist toidu raiskamise vältimise viisiks.

59 Määrus (EÜ) nr 178/2002.

60 Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikkel 3: toidukäitleja on füüsiline või juriidiline isik, kelle ülesandeks on tagada toidualaste õigusnormide nõuete täitmine tema kontrollitavas toidukäitlemisettevõttes.

61 Euroopa Parlament palus samuti komisjonil esitada toiduannetamist käsitlevad suunised (Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raporti projekt, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta, ettepanekut (COM(2015)0595 – C8–0382/2015 – 2015/0275(COD)).

62 ELi käibemaksusüsteemi on kirjeldatud nõukogu direktiivis 2006/112/EÜ ning selle artiklis 16 mainitakse toidu annetamist. ELi eelarve-eeskirjade kohaselt kohaldatakse annetatud toiduainetele käibemaksu mitmes olukorras, mille määravad kindlaks liikmesriigid. Käibemaksu aluseks olev väärtus võib olla suhteliselt madal või isegi nullilähedane.

63 Vastavalt määrus (EL) nr 1308/2013 ja määrus (EL) nr 223/2014.

64 Artiklis 3 esitatud FEADi eesmärkidega soovitakse edendada sotsiaalset ühtekuuluvust, suurendada sotsiaalset kaasatust ja aidata kokkuvõttes kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia vaesuse vähendamise eesmärgi saavutamisele. FEAD aitab saavutada konkreetset eesmärki vaesuse kõige raskemate vormide leevendamisel, andes enim puudust kannatavatele isikutele mitterahalist abi.

65 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EÜ) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks (ELT L 72, 12.3.2014, lk 1).

66 Liikmesriikide poolt kindlaks määratud karistusasutused, koolid, artiklis 22 nimetatud asutused, laste puhkelaagrid, haiglad ja vanadekodud.

1 Negatiivne välismõju tekib siis, kui mõnda otsust tegev isik või ettevõte ei pea maksma kõiki selle otsusega kaasnevaid kulusid (http://economics.fundamentalfinance.com/negative-externality.php).

2 FAO: „Global food losses and food waste – extent, causes and prevention“, Rooma: ÜRO FAO, 2011.

3 http://www.fao.org/docrep/V5030e/V5030E0q.htm#Chapter

4 J. Aked, Cranfield University: „Maintaining the post-harvest quality of fruits and vegetables“.

5 http://www.unece.org/index.php?id=41 420#/

6 ECE/TRADE/C/WP.7/GE.1/2015/10, ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/2, ECE/CTCS/WP.7/GE.1/2016/10. Mitme delegatsiooni koostatud aruteludokument sisaldas ettepanekut standardvormingu ning õunte, tomatite ja porrulaugu standardite võimalikuks muutmiseks. Dokument võeti arutlemisele 2015. aasta aprillis ja otsustati kaaluda porrulaugu ja tomatite standardite muutmist. Kohtumisel osalesid ka Maailma Õuna- ja Pirnikasvatuse Liidu (WAPA) esindajad.

7 Euroopa Parlamendi märgukiri siseturu ja tarbijakaitse kohta. Unfair trading Practices in the Business-to Business Food Supply Chain (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/563 430/IPOL_BRI(2015)563 430_EN.pdf).

8 Pressiteade - Põllumajandus/Tööstus - 7.6.2016 kell 13:14.

9 COM(2016) 32 final „Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettevõtjatevaheliste ebaausate kauplemistavade kohta toiduainete tarneahelas“.

10 Tootjaorganisatsioonide loomise ja laiendamise toetamine sisaldub ÜPP teises tugisambas ja ühises kalanduspoliitikas. ÜPP esimese tugisamba elementide eesmärk on samuti vähendada ebavõrdset läbirääkimispositsiooni põllumajandustootjate ja muude poolte vahel toiduainete tarneahelas.

11 http://www.supplychaininitiative.eu/about-initiative

12 Algatuse eesmärk oli suurendada õiglust vertikaalsetes kaubandussuhetes toiduainete tarneahelas osalejate vabatahtliku osalemise abil.

1 Käesoleva aruande tähenduses (ja samaaegselt tunnistades, et see on paljude erinevate tasandite lihtsustamine) liigitas kontrollikoda toiduainete tarneahela valdkonnad nelja rühma (tootjad, töötlejad, jaemüüjad ja tarbijad).

1 COM(2015) 614 final.

2 Estimates of European food waste levels, Fusions, märts 2016 (http://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf).

3 Komisjoni kavandatavat käsitlust toidutarneahela iga etapi toidujäätmete taseme mõõtmise metoodika koostamisele arutati liikmesriikide ekspertidega peetud kohtumisel 22. juunil 2016. http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fw_eu-actions_ms_20160622_p06.pdf

4 Liidu õiguses on toit defineeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused. Jäätmed on defineeritud direktiivis 2008/98/EÜ.

5 COM(2015) 595 final: komisjoni ettepanek muuta direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta.

6 Maailma toiduga kindlustatuse komitee (2014). Poliitikasoovitused. Food Losses and Waste in the Context of Sustainable Food Systems (http://www.fao.org/3/a-av037e.pdf).

7 http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/prevention_guidelines.pdf

8 http://ec.europa.eu/environment/archives/eussd/pdf/food_results.pdf

9 Aastatel 2010–2014 arutati toidutarneahela toimimise parandamist käsitleval kõrgetasemelisel foorumil toidusüsteemi jätkusuutlikkuse, sealhulgas toidujäätmete tekke vältimise parandamise võimalusi (https://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/supply-chain-forum_en). Toidu säästva tarbimise ja tootmise Euroopa ümarlaual, mida juhatasid komisjon ja toidutarneahela osalejad ühiselt, arutati samuti toidujäätmete küsimust, et anda hinnang Euroopa toidutarneahela ökoloogilisele jalajäljele (http://www.food-scp.eu/). 2009. aastal lõi komisjon koos EuroCommerce’i ja Euroopa jaemüüjate ümarlaua esindajatega jaemüügifoorumi, et vahetada parimaid tavasid ja võtta meetmeid Euroopa jaemüügisektori jätkusuutlikkuse, sealhulgas toidujäätmete tekke vältimise parandamiseks. (http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm). Euroopa Keskkonnaagentuur ja komisjon on korraldanud liikmesriikidele õpitubasid, et vahetada kogemusi ja jagada parimaid tavasid jäätmete, sealhulgas toidujäätmete tekke vältimise kohta. 7. raamprogrammi projektiga Fusions, mis ühendab 21 projektipartnerit 13 riigist, koostati toidu raiskamise vältimisega seotud sotsiaalsete uuenduste loetelu ja sellega seotud juhtprojektid (http://www.eu-fusions.org/index.php/social-innovations), samuti lihtsustati võimalikult paljude sidusrühmade kaasamist (valitsusasutused, tööstused, vabaühendused kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil) aastatel 2012–2016. Komisjoni programmi „Horisont 2020“ projektiga REFRESH (http://eu-refresh.org/about-refresh) toetatakse ELi tegevust säästva arengu eesmärkide raames püstitatud toidu raiskamise vähendamise eesmärgi saavutamisel ning selleks on kehtestamisel toidujäätmetealane tegevusraamistik, mida arendatakse ja katsetatakse koos ettevõtjate, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja valitsusasutustega Saksamaal, Ungaris, Hispaanias ja Madalmaades.

10 (http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices/index_en.htm).

11 http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking/index_en.htm

12 Määrus (EÜ) nr 852/2004.

13 http://ec.europa.eu/food/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidelines_good_practice_en.pdf

14 Vt: https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/

15 „Parim enne“ kuupäev on kohaldatav munadele, mida turustatakse A-klassi/värskete munadena (toidumunad), ning on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 589/2005 (artikkel 2) munade turustamise kohta. Lisaks määratletakse viimane müügikuupäev 21-päevase tähtajaga määruse (EÜ) nr 853/2004 kohaselt, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (III lisa 10. jao I peatüki punkt 3).

16 http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/date_marking/index_en.htm

17 COM(2015) 614 final.

18 http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/prevention_guidelines.pdf).

19 COM(2015) 614 final.

SündmusKuupäev
Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus15.7.2015
Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele auditeeritavale)16.9.2016
Aruande lõplik vastuvõtmine pärast ärakuulamismenetlust10.11.2016
Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis keeltes6.12.2016

Auditirühm

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse konkreetseid eelarvevaldkondi või juhtimisega seotud teemasid hõlmavate tulemus- ja vastavusauditite tulemused. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärgiks maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Käesoleva tulemusauditi viis läbi loodusvarade säästva kasutamise kuluvaldkonna eest vastutav I auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Phil Wynn Owen. Auditit juhtis kontrollikoja liige Bettina Jakobsen, keda toetasid kabinetiülem Katja Mattfolk, kabineti atašee Kim Storup, valdkonnajuht Michael Bain ja auditijuht Maria Eulàlia Reverté i Casas. Auditimeeskonda kuulusid Els Brems, Klaus Stern, Diana Voinea ja Paulo Oliveira.

Vasakult paremale: K. Storup, K. Mattfolk, D. Voinea, B. Jakobsen, M. Bain, M. E. Reverté i Casas, P. Oliveira.

Taustteave

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2017

PDFISBN 978-92-872-6428-2ISSN 1977-5652doi:10.2865/425821QJ-AB-16-032-ET-N
HTMLISBN 978-92-872-6858-7ISSN 1977-5652doi:10.2865/74441QJ-AB-16-032-ET-Q

© Euroopa Liit, 2017

Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud.

Joonise 4 (lk *) ja 6. selgituses toodud fotode (lk *) kasutamiseks või reprodutseerimiseks tuleb taotleda luba otse autoriõiguste valdajalt.

KUST SAAB ELi VÄLJAANDEID?

Tasuta väljaanded:

(*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid (v.a mõne operaatori, hotelli ja telefonikabiini puhul).

Tasulised väljaanded: