Īpašais ziņojums
Nr.23 2019

Lauksaimnieku ienākumu stabilizācija: pieejams visaptverošs instrumentu kopums, taču ir jāpaaugstina to izmantošanas līmenis un jānovērš pārmērīgas kompensācijas

Par šo ziņojumu Lauksaimniecības nozare ir saistīta ar risku, un tāpēc lauksaimniekiem jāizstrādā stratēģijas, lai mazinātu zaudējumus, ko izraisa klimatiskie apstākļi vai augu un dzīvnieku slimības, un cenu svārstīgums. Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ietver instrumentus, ar ko atbalsta lauksaimnieku īstenotu risku pārvaldību un krīzes situāciju pārvarēšanu. Nesen ierosināto KLP reformas priekšlikumu mērķis ir vairāk pievērsties risku pārvaldībai.
Mēs konstatējām, ka KLP piedāvā visaptverošu instrumentu kopumu lauksaimnieku izturētspējas palielināšanai, bet to ietekme uz lauksaimnieku rīcību ir ierobežota. ES atbalsts apdrošināšanai joprojām tiek izmantots ierobežoti un nodrošina ieguvumu tikai nelielai daļai lauksaimnieku. Netika izmantoti nekādi konkrēti kritēriji, lai izvērtētu ārkārtas pasākumu izmantošanu pēc Krievijas ieviestā aizlieguma. Mēs konstatējām arī, ka ES atbalsts produktu izņemšanai bezmaksas izplatīšanas nolūkā bija saistīts ar augstām izmaksām un tāpēc bija daži gadījumi, kad kompensācijas bija pārmērīgas.
Mēs sniedzam Komisijai ieteikumus, lai rosinātu lauksaimniekus labāk sagatavoties krīzes situācijām, plānotu un uzraudzītu apdrošināšanai sniegto atbalstu, precizētu kritērijus ārkārtas pasākumu piemērošanai un pārtraukšanai un pielāgotu izņemšanas darbībām piemērojamās kompensācijas.
ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.

Šī publikācija ir pieejama 23 valodās un šādā formātā:
PDF
PDF General Report

Kopsavilkums

I

Kā jau Eiropas Komisija ir norādījusi, lauksaimniecības nozare ir saistīta ar risku, un lauksaimniekiem jāizstrādā stratēģijas, lai risinātu jautājumus saistībā ar produkcijas zudumu (piemēram, klimatisko apstākļu vai augu un dzīvnieku slimību dēļ) un cenu svārstīgumu. Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ietver instrumentus, ar ko atbalsta lauksaimnieku īstenotu riska pārvaldību un krīžu pārvarēšanu. Nesen ierosināto KLP reformas priekšlikumu mērķis ir vairāk pievērsties risku pārvaldībai.

II

Mēs pārbaudījām to ES instrumentu pilnīgumu un saskaņotību, kas tiek piedāvāti, lai novērstu un pārvaldītu riskus un pārvarētu krīzes situācijas. Mēs vērtējām, vai riska pārvaldības un krīzes pārvarēšanas instrumenti ir īstenoti efektīvi un vai tie ir nodrošinājuši rezultātus. Mēs pievērsām vērību tam, kā lauksaimnieki izmantoja ES atbalstu apdrošināšanai un ārkārtas pasākumiem, kas tika īstenoti augļu un dārzeņu nozarē pēc tam, kad Krievijas Federācijas valdība 2014. gadā aizliedza vairāku produktu importu no ES (Krievijas ieviestais aizliegums). Mēs konstatējām, ka kopumā ES lauksaimniecības riska pārvaldības instrumentu un krīzes pārvarēšanas pasākumu mērķi daļēji tika sasniegti, lai gan ne vienmēr tika nodrošināta efektivitāte.

III

Mēs konstatējām, ka KLP piedāvā visaptverošu instrumentu kopumu lauksaimnieku izturētspējas palielināšanai. Tiešie maksājumi (41 miljards EUR gadā) būtiski ietekmē konkrētu lauksaimnieku ienākumu stabilizāciju. KLP ietver preventīvus instrumentus, lai palīdzētu lauksaimniekiem palielināt izturētspēju, taču pierādījumi liecina, ka to ietekme uz lauksaimnieku rīcību ir ierobežota.

IV

Veids, kādā ex post pasākumi piemēroti, lai reaģētu uz vairākiem ekstrēmiem klimata riskiem, ne vienmēr ir pielāgots stratēģijai, kas paredz instrumentu, piemēram, apdrošināšanas, plašāku izmantošanu. Dažādi ES instrumenti, ar ko atbalsta ražas apdrošināšanu, pārklājas.

V

ES atbalsts apdrošināšanai joprojām tiek izmantots ierobežoti un nodrošina ieguvumu tikai nelielai daļai lauksaimnieku. Vairākums lauksaimnieku, kuri apdrošina ražu, to dara bez ES atbalsta, tāpēc rodas jautājumi par ES atbalsta pievienoto vērtību. Mēs konstatējām, ka Komisija nevāc būtisku informāciju, lai uzraudzītu riska pārvaldības instrumentu izmantošanu. Liela daļa ES atbalsta apdrošināšanai tiek izmantota vīna nozarē divās dalībvalstīs, kurās šo atbalstu izmanto visplašāk. Tas ir saistīts ar liekās palīdzības risku. Apdrošinātajiem lauksaimniekiem var mazināties motivācija piemērot izturētspēju palielinošu uzņēmējdarbības stratēģiju vai pielāgoties jauniem klimatiskajiem apstākļiem.

VI

Saistībā ar ārkārtas pasākumiem, kas tika piemēroti pēc Krievijas ieviestā aizlieguma, mēs konstatējām, ka netika izmantoti konkrēti pasākumu piemērošanas kritēriji un ka līdz pat aizlieguma trešajam gadam atbalsta līmeni noteica, galvenokārt pamatojoties uz zaudēto Krievijas tirgus daļu, neņemot vērā alternatīvu tirgu esamību. Minētos pasākumus īstenoja četrus gadus, un tos izmantoja ne tikai ārkārtas gadījumos, kā to paredz regula, bet arī, lai risinātu ar dažu augļu strukturālo pārpalikumu saistītas pamatproblēmas.

VII

Mēs konstatējām, ka, īstenojot ES atbalstu ābolu tirgum, tika pārsniegtas attiecīgās vidējās tirgus cenas. Persiku un nektarīnu izņemšana no tirgus pārstrādes nolūkā radīja augstas izmaksas ES, un lielākā daļa sulas nonāca pārstrādes nozarē kā ieguldījums natūrā. Visbeidzot, mēs nevarējām pārbaudīt, vai no tirgus izņemtie produkti patiešām tika izņemti no tirgus, jo nebija nodrošināta izsekojamība vai arī minētie produkti atkārtoti nonāca tirgū citā veidā, piemēram, pārstrādāti sulā.

VIII

Mūsu ieteikumi Komisijai attiecās uz šādiem aspektiem: lauksaimnieku rosināšanu labāk sagatavoties krīzes situācijām, apdrošināšanai sniegtā atbalsta plānošanu un uzraudzību, kritērijiem, kas attiecas uz ārkārtas pasākumu piemērošanu, un izņemšanas darbībām piemērojamās kompensācijas pielāgošanu.

Ievads

Lauksaimniecība ir saistīta ar risku

01

Kā jau Eiropas Komisija ir norādījusi, lauksaimniecības nozare ir saistīta ar risku, un lauksaimniekiem jāizstrādā stratēģijas, lai risinātu jautājumus saistībā ar produkcijas zudumu (piemēram, klimatisko apstākļu vai augu un dzīvnieku slimību dēļ) un cenu svārstīgumu (piemēram, ģeopolitisko risku dēļ). Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ietver mehānismus, ar ko atbalsta lauksaimnieku īstenotu risku pārvaldību un krīžu pārvarēšanu. Nesen ierosināto KLP reformas priekšlikumu mērķis ir vairāk pievērsties risku pārvaldībai.

02

Lauksaimnieciskā darbība ir cieši saistīta ar klimatu. Laika apstākļi var vai nu veicināt, vai arī apgrūtināt ražošanu. Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras sniegto informāciju pastāv risks, ka ES palielināsies ar ekstrēmiem laika apstākļiem saistīts ražas zudums1. 1. attēlā ilustrēti ekstrēmi laika apstākļi, piemēram, pārmērīgs lietus, karstuma viļņi un sausums, kas bija vērojami ES 2018. gada vasarā. ERP nesen sagatavoja ziņojumus par plūdu2 un pārtuksnešošanās3 riskiem.

1. attēls

Problemātiskās teritorijas — ekstrēmi laika apstākļi

Avots: JRC MARS biļetens, 2018. gada augusts.

03

Citi būtiski riska faktori, kas ietekmē lauksaimniecisko ražošanu, ir augu un dzīvnieku slimību sekas. Pēdējos gados slimību uzliesmojumi novēroti bieži, un daļēji tos izraisa intensīvākas tirdzniecības plūsmas un cilvēku pārvietošanās (abi faktori palielina jaunu patogēnu rašanās risku).

04

Tādu risku kā produkcijas zudums un cenu svārstīgums novēršana ir atkarīga no to sastopamības biežuma un ietekmes. Komisija veiktajā analīzē atsaucas uz risku klasifikāciju, ko izstrādājusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), nosakot jomas, kurās riski jānovērš pašiem lauksaimniekiem, izmantojot, piemēram, apdrošināšanas mehānismus, un jomas, kurās riskus novērš, īstenojot valsts intervenci (sk. 2. attēlu).

2. attēls

Dažādas lauku saimniecību risku kategorijas un saistītie instrumenti

Neskaidras robežas, jo dažādu kategoriju risku novēršanai paredzētie instrumenti ietekmē cits citu.
Laba lauku saimniecības stratēģija mazina nododamo risku un katastrofas risku ietekmi.
Cerības uz ievērojamu ex post valsts intervenci mazina motivāciju izstrādāt lauku saimniecības stratēģiju vai tirgus instrumentus.

Piezīme. Instrumentu piemērošana dažādām riska grupām ir indikatīva, jo tie var ietekmēt arī citas grupas.

Avots: Eiropas Revīzijas palāta, pamatojoties uz AGRI ĢD informāciju un ESAO risku klasifikāciju.

05

Lauksaimnieki savās saimniecībās var izmantot dažādas stratēģijas, lai mazinātu risku iespējamību. Lielāko daļu šādu stratēģiju var uzskatīt par preventīvām stratēģijām. Lauksaimnieki var dažādot lauksaimniecisko ražošanu vai ienākumu avotus, lai izkliedētu zaudējumu risku kādā no to lauksaimnieciskās darbības jomām. Lauksaimnieki var arī pieņemt konkrētu lauksaimniecības praksi, piemēram, izmantot noturīgākus kultūraugus vai dzīvniekus, uzlabot sanitāros pasākumus, izmantot vietējiem apstākļiem pielāgotu lauksaimniecības praksi un atbilstīgus preventīvus ieguldījumus (piemēram, iegādāties pretkrusas tīklus vai ierīkot ilgtspējīgu apūdeņošanas sistēmu). Šos pasākumus viņi var papildināt ar rīkiem, ko piedāvā privātais vai publiskais sektors, piemēram, apdrošināšanu un kopieguldījumu fondiem.

Kopējās lauksaimniecības politikas izmantošana, lai veicinātu lauksaimniecības nozares izturētspēju

06

ES budžeta atbalstu lauksaimniecībai ES pārvalda atbilstīgi kopējai lauksaimniecības politikai. Komisija savā paziņojumā “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” (2017. g.)4 noteica mērķi “turpmāk attīstīt integrētu un saskaņotu riska novēršanas, pārvaldības un izturētspējas pieeju, kura savstarpēji papildinošā veidā aptvertu gan ES līmeņa intervenci, gan dalībvalstu stratēģijas, gan privātā sektora instrumentus, kas izveidoti ienākumu stabilitātes un klimata risku jomā”.

07

Mērķis, kas formulēts pašreizējā KLP un tiesību aktu priekšlikumā par KLP pēc 2020. gada, ir palielināt Eiropas lauksaimniecības izturētspēju (piemērus sk. 3. attēlā), galvenokārt uzlabojot noturību (lauksaimnieku spēju izturēt ārējus traucējumus un saglabāt pastāvošo funkcionalitātes līmeni) un — mazākā mērā — stiprinot arī spēju pielāgoties (spēju reaģēt uz mainīgiem ārējiem apstākļiem)5.

3. attēls

Jaunie KLP mērķi, kas saistīti ar lauksaimnieku izturētspējas palielināšanu

Avots: ERP, pamatojoties uz priekšlikumu par jauno KLP (COM(2018) 392).

08

Saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku ES nodrošina atbalstu instrumentiem katrā risku kategorijā. 1. tabulā parādīts ES atbalsts riska pārvaldības instrumentiem (atbalsts apdrošināšanas prēmijām un kopieguldījumu fondiem) un ārkārtas pasākumiem, kā arī tas, kā minētie instrumenti un pasākumi tiek finansēti no ES budžeta. Šajā tabulā nav iekļauts vispārējais atbalsts, piemēram, tiešie maksājumi lauksaimniekiem, taču arī tam ir būtiska nozīme lauku saimniecībās īstenotajā risku pārvaldībā.

09

KLP atbalsts tiek finansēts atbilstīgi divu pīlāru struktūrai. Saskaņā ar I pīlāru ES finansē tirgus pasākumus, riska pārvaldību un krīžu novēršanas pasākumus dažās nozarēs (vīns, augļi un dārzeņi), kā arī ārkārtas pasākumus. Saskaņā ar II pīlāru ES dod iespēju dalībvalstīm atbalstīt trīs riska pārvaldības instrumentus (M17), proti, apdrošināšanu (M17.1), kopieguldījumu fondus (M17.2) un ienākumu stabilizācijas instrumentus (M17.3). Krievijas valdība 2014. gada 7. augustā aizliedza atsevišķu produktu, tostarp augļu un dārzeņu, importu no vairākām valstīm, tostarp no ES dalībvalstīm. Pēc Krievijas ieviestā aizlieguma ārkārtas pasākumi tirgus traucējumu ietekmes mazināšanai tika piemēroti lopkopības nozarē (ietverot piena un piena izstrādājumu ražošanas nozari) un augļu un dārzeņu nozarē. Ārkārtas pasākumi tika piemēroti, sākoties Āfrikas cūku mērim, un pēc putnu gripas uzliesmojumiem, kā arī lai risinātu konkrētas problēmas, piemēram, saistībā ar plūdiem Baltijas valstīs.

1. tabula

Šajā revīzijā ietvertie ES izdevumi riska pārvaldības instrumentiem un ārkārtas pasākumiem

II pīlārs I pīlārs
Risk management tools Exceptional measures

Pasākumi
Atbalsts riska pārvaldības instrumentiem (17. pasākums)
2015.–2018. g.
Atbalsts apdrošināšanas prēmijām (vīna, augļu un dārzeņu nozare)
2015.–2018. g.
Pasākumi tirgus traucējumu gadījumā
2014.–2018. g.
Tirgus atbalsta pasākumi saistībā ar dzīvnieku slimībām, lai novērstu sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības apdraudējumu
2014.–2018. g.
Pasākumi īpašu problēmu risināšanai
2017.–2018. g.
ES izdevumi (miljoni EUR) 682 174 1 454 51 24

Avots: Komisijas dati.

10

Valstu līmenī dalībvalstis ir izstrādājušas dažādas stratēģijas risku pārvaldībai un krīzes pārvarēšanai lauksaimniecības jomā. Septiņas dalībvalstis finansē savas valsts apdrošināšanas atbalsta sistēmas (Austrija, Bulgārija, Čehijas Republika, Spānija, Luksemburga, Polija un Slovēnija). Visas dalībvalstis nodrošina ex post atbalstu pēc katastrofāliem notikumiem. Piemēram, pēc sausuma 2018. gadā Vācija, Francija, Polija un Zviedrija izmaksāja kompensācijas saviem lauksaimniekiem no valsts līdzekļiem.

Revīzijas tvērums un pieeja

11

Ņemot vērā Komisijas 2017. gada paziņojumu par tās ieceri uzlabot lauksaimnieku riska pārvaldības spējas, mēs vērtējām ieviestos riska pārvaldības un krīzes pārvarēšanas instrumentus. Tā kā arvien palielinās ekstrēmu laika apstākļu, dzīvnieku un augu slimību un cenu svārstīguma izraisītu krīžu riski, veicām analīzi, lai sekmētu ES atbalsta efektīvāku izmantošanu nolūkā uzlabot lauksaimnieku riska pārvaldības spējas.

12

Mēs pārbaudījām ES instrumentu kopuma pilnīgumu un saskaņotību — kā tas palīdz novērst un pārvarēt riskus un krīzes situācijas, kā arī vērtējām, vai riska pārvaldības un krīzes pārvarēšanas instrumenti tika efektīvi īstenoti un nodrošināja rezultātus. Pārbaudot riska pārvaldības instrumentus, mēs galvenokārt pievērsāmies ES atbalstam apdrošināšanas prēmijām. Mēs pievērsām vērību arī ārkārtas pasākumu izmantošanai augļu un dārzeņu nozarē pēc Krievijas ieviestā aizlieguma. Mēs nepārbaudījām ārkārtas pasākumus, ko piemēroja gaļas un piena ražošanas nozarē.

13

Revīzijas galvenais jautājums bija šāds: “Vai ES risku pārvaldības un krīžu pārvarēšanas pasākumu mērķi ir efektīvi sasniegti?”. Atbildi uz šo jautājumu palīdzēja rast šādi trīs apakšjautājumi:

 • Vai ES instrumentu kopums, kas tiek piedāvāts risku un krīžu novēršanai un pārvarēšanai, ir pilnīgs un saskaņots?
 • Vai ES riska pārvaldības instrumentu mērķi ir efektīvi sasniegti?
 • Vai ir efektīvi sasniegti ES ārkārtas pasākumu mērķi augļu un dārzeņu nozarē?
14

Mūsu revīzija aptvēra pasākumus laikposmā no 2014. līdz 2018. gadam. Revīzijas pierādījumus vācām:

 • iepazīstoties ar datiem un dokumentiem un/vai iztaujājot darbiniekus trijos Komisijas ģenerāldirektorātos (AGRI, SANTE, ESTAT), kā arī ESAO speciālistus;
 • apmeklējot četras dalībvalstis, kas tika izraudzītas, lai pārbaudītu apdrošināšanas atbalsta (Itālija, Francija un Vācija) un ārkārtas pasākumu atbalsta (Polija, Itālija un Francija) izmantošanu;
 • tiekoties ar pārstāvjiem no minēto dalībvalstu valsts iestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām, apdrošinātāju federācijām, pārapdrošināšanas sabiedrībām, lauksaimnieku asociācijām un arodbiedrībām, kā arī labdarības organizācijām;
 • pārbaudot valsts iestāžu iesniegtās 80 atbalsta saņēmēju lietas saistībā ar riska pārvaldības instrumentiem un ārkārtas pasākumiem un apmeklējot 16 atbalsta saņēmējus uz vietas (Francijā, Polijā, Vācijā, Itālijā un Grieķijā). Grieķija mūsu izlasē tika iekļauta saistībā ar darījumu, ko pārbaudījām, veicot likumības un pareizības revīziju (gada pārskats);
 • iztaujājot 105 lauksaimniekus no 17 dalībvalstīm par viņu riska pārvaldības stratēģiju (sk. pielikumu);
 • caurskatot dalībvalstu iestāžu veikto apsekojumu visās dalībvalstīs par to lauksaimnieciskās darbības riska pārvaldības un krīžu pārvarēšanas stratēģijām.

Apsvērumi

ES atbalsta dažādus pasākumus, lai uzlabotu lauksaimnieku izturētspēju

15

Šajā iedaļā vērtēts, vai ES instrumentu kopums risku un krīžu novēršanai un pārvarēšanai ir pilnīgs un saskaņots. Mēs pārbaudījām, vai sistēmas vispārējā struktūra palīdz efektīvi palielināt lauksaimnieku izturētspēju, tiem saskaroties ar riskiem un krīzes situācijām.

ES instrumenti tiek izmantoti, lai novērstu visu veidu riskus, ar ko saskaras lauksaimnieki, un būtiska nozīme ir tiešajiem maksājumiem

16

Kopējā lauksaimniecības politika ietver daudzus mehānismus tādu risku novēršanai, kuri apdraud lauksaimniekus (ne visi mehānismi ir pieejami visiem lauksaimniekiem). Tiešie maksājumi samazina ienākumu svārstības lielākajai daļai lauksaimnieku, taču tos nevar vienkārši pielāgot ESAO risku klasifikācijai (sk. 2. attēlu). Risku grupām vieglāk pielāgojami instrumenti cita starpā ir tie, kas iekļauti 2. tabulā.

17

Turpmāk 2. tabulā parādīts, ka divas instrumentu grupas ir paredzētas tieši risku pārvaldībai un krīžu pārvarēšanai un tādējādi veicina lauksaimnieku izturētspējas palielināšanu; tās ir:

 • riska pārvaldības instrumenti, piemēram, apdrošināšana un kopieguldījumu fondi, kas izveidoti, lai nodrošinātu kompensāciju lauksaimniekiem skaidri noteiktu risku gadījumā;
 • ārkārtas pasākumi, kuru mērķis ir stabilizēt tirgu nopietnu traucējumu gadījumā6.

2. tabula

KLP risku un krīzes novēršanas un pārvarēšanas instrumenti

Pārvaldīto risku līmenis Pīlārs Instrumenti
Normālie riski I Tiešie maksājumi
Preventīvie un riska pārvaldības instrumenti —
Ex ante pasākumi
Nododamie riski I Atbalsts augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām, tostarp atbalsts ražas apdrošināšanas prēmijām un kopieguldījumu fondiem
Nododamie riski Atbalsts ražas apdrošināšanas prēmijām un kopieguldījumu fondiem vīna nozarē
Nododamie riski II Riska pārvaldības instrumenti: atbalsts apdrošināšanas prēmijām, atbalsts kopieguldījumu fondiem (ietver ienākumu stabilizācijas instrumentu)
Normālie riski Atbalsts preventīviem ieguldījumiem un ieguldījumiem atjaunošanā
Normālie riski Atbalsts ieguldījumiem materiālajos aktīvos
Normālie riski Konsultatīvie pakalpojumi, proti, lauku saimniecībām paredzētie konsultatīvie pakalpojumi
Normālie riski Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi
Nododamie riski Atbalsts ražotāju grupu un organizāciju izveidei; atbalsts sadarbības veicināšanai
Ārkārtas pasākumi —
Ex post pasākumi
Katastrofu riski I Valsts intervence un privātās uzglabāšanas atbalsts
Katastrofu riski Pasākumi tirgus traucējumu novēršanai
Katastrofu riski Pasākumi saistībā ar dzīvnieku slimībām un patērētāju uzticības zaudēšanu sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības risku dēļ
Katastrofu riski Pasākumi īpašu problēmu risināšanai

Piezīme. Instrumentu piemērošana dažādām riska grupām ir indikatīva, jo tie var ietekmēt arī citas grupas.

Avots: ERP, pamatojoties uz Regulām (ES) Nr. 1305/2013, Nr. 1307/2013 un Nr. 1308/2013.

18

Lauksaimnieku ienākumu atbalsta palielināšana var novirzīt vairākus nododamos riskus normālo risku kategorijā, jo lauksaimniekiem tiek nodrošināts augstāks ienākumu aizsardzības līmenis un palielinās viņu spēja pārvaldīt riskus saimniecībā (sk. turpmākos punktus)7. Taču šādas ienākumu aizsardzības nodrošināšana var veicināt arī to, ka lauksaimnieki savā darbībā retāk uzņemas risku (piemēram, audzē tikai vienu kultūru).

19

Tiešie maksājumi (ikgadējais finansējums pārsniedz 41 miljardu EUR) veido lauksaimnieku ienākumu stabilu daļu un tādējādi palielina izturētspēju. Tiešie maksājumi pilda rezerves funkciju un sniedz iespēju lauksaimniekiem pārvarēt cenu vai produkcijas apjoma samazinājumu. Atsaistītie maksājumi (89 % no tiešajiem maksājumiem) ar ražošanu nav saistīti. Atlikusī tiešo maksājumu daļa, proti, 11 %, ir saistīta ar ražošanu. Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju šie papildu ienākumi veido aptuveni 26 % no lauksaimnieku ienākumiem8. 4. attēlā parādīts tiešo atsaistīto maksājumu īpatsvars no lauksaimnieku lauksaimnieciskās darbības ienākumiem. Atsaistīto maksājumu īpatsvars lauksaimnieku lauksaimnieciskās darbības ienākumos bieži vien pārsniedz 20 %.

20

2017. gadā tiešos maksājumus saņēma 6,4 miljoni ES lauksaimnieku9. Saskaņā ar mūsu visās dalībvalstīs veiktā apsekojuma rezultātiem deviņas dalībvalstis uzskata, ka tiešie maksājumi ir svarīgs elements lauku saimniecību riska pārvaldības stratēģijā (proti, tiešie maksājumi ir “drošības tīkls” un nodrošina “ienākumu aizsardzību”).

21

4. attēlā redzams, ka tiešo maksājumu īpatsvars lauksaimnieku lauksaimnieciskās darbības ienākumos atkarībā no saimnieciskās darbības apjoma svārstās no mazāk nekā 20 % līdz vairāk nekā 30 %. 5. attēlā redzams, ka, jo lielāka saimniecība, jo lielāka iespējamība, ka saimniecība tiek apdrošināta. Tiešo maksājumu īpatsvara lauksaimnieciskās darbības ienākumos un apdrošināšanas izmantošanas sakarība ir negatīva. Šādi rezultāti tika iegūti arī no lauksaimnieku aptaujas anketām (sk. 24. attēlu pielikumā). Tā kā tiešie maksājumi nodrošina rezervi, lai segtu ražošanas ienākumu zudumu, samazinās nepieciešamība izmantot apdrošināšanu, jo risku varētu segt saimniecības līmenī10. Tomēr citi faktori var ietekmēt lauksaimnieka lēmumu iegādāties apdrošināšanu. Nozīmīga daļa lauksaimnieku, kas saņem ES atbalstu, ir nepilna darba laika lauksaimnieki, un tas it īpaši attiecas uz lauksaimniekiem ar mazākām saimniecībām11. Tas mazina riskus, kuriem pakļautas viņu saimniecības, jo citi darbības veidi nodrošina ienākumu avotu neatkarīgi no laika apstākļiem un produkcijas cenām.

4. un 5. attēls

Atsaistītā atbalsta īpatsvars ES lauksaimnieku ienākumos un apdrošināto lauksaimnieku procentuālā daļa atbilstīgi saimnieciskās darbības apjomam

* 2015. gadā šis minimālais apjoms dalībvalstīs bija atšķirīgs — no 2 000 EUR gadā līdz 25 000 EUR gadā.

Piezīme. lauku saimniecības saimnieciskās darbības apjoms ir vidējais gada pārdotās produkcijas apjoms, ko izsaka euro.
Lauksaimnieku ienākumi ir saimniecības neto pievienotā vērtība.
FADN saimniecību grupā ir 4,7 miljoni saimniecību, un no tām 2,9 miljoniem saimniecību (63 %) gadā pārdotās produkcijas vērtība nepārsniedz 25 000 EUR, 1,7 miljoniem saimniecību (35 %) gadā pārdotās produkcijas vērtība ir no 25 000 līdz 500 000 EUR, un 0,1 miljonam saimniecību (2 %) gadā pārdotās produkcijas vērtība pārsniedz 500 000 EUR.
2,1 miljonam saimniecību, kas saņem tiešos maksājumus, ir pārāk mazs saimnieciskās darbības apjoms, lai tās iekļautu FADN saimniecību grupā.

Avots: lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla (FADN) dati par 2016. gadu.

22

Saimniecībām ar lielāku saimnieciskās darbības apjomu ienākumi no lauksaimnieciskās darbības veido lielāku daļu no to kopējiem ienākumiem. Jo lielāks lauksaimnieciskās darbības ienākumu īpatsvars kopējos ienākumos (lielākā daļa lauksaimnieku, kuru zemes platība pārsniedz 20 ha, ir pilna laika lauksaimnieki12), jo biežāk tiek izmantota apdrošināšana (sk. 24. attēlu pielikumā).

Kopējā lauksaimniecības politika arvien vairāk veicina preventīvus pasākumus

23

Preventīvi pasākumi (sk. 05. punktu) var palielināt lauksaimnieku izturētspēju, mazinot viņu pakļautību riskiem un veicinot ražošanas pielāgošanu jauniem riskiem. Preventīvās un pielāgošanās stratēģijas var atvieglot ražošanas turpināšanu arī tad, ja nākas saskarties, piemēram, ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem.

Efektīvi preventīvi pasākumi var ierobežot produkcijas zudumu

24

Ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi, pasākumiem, kas palielina izturētspēju, kā arī sagatavotību (spēju pielāgoties jauniem apstākļiem) ilgtermiņā, ir būtiska ietekme. 1. izcēlumā ilustrētas uztveres izmaiņas attiecībā pret sausuma risku Austrālijā.

1. izcēlums

No ārkārtas reaģēšanas līdz gatavībai un risku pārvaldībai

Austrālijā, kur sausums ir arvien biežāka parādība, valsts iestādes to vairs neuzskata par izņēmuma gadījumu. Nesen publiskotā oficiālā ziņojumā secināts, ka ir svarīgi “atteikties no ārkārtas reaģēšanas paradigmas ar sausumu saistītas palīdzības sniegšanā un attiecināmības noteikšanā un pieņemt pasākumus, kas veicina gatavību un risku pārvaldību”13.

Jaunajā valsts nolīgumā par sausuma problēmas risināšanu14 atzīta nepieciešamība atbalstīt lauksaimniecības uzņēmumus un lauksaimnieku kopienas, lai tie varētu pārvaldīt riskus un sagatavoties klimata pārmaiņām un mainīgajiem apstākļiem. Minētajā nolīgumā uzsvars likts uz pasākumiem visās jurisdikcijās, lai veicinātu riska pārvaldības prakses piemērošanu un uzlabotu gatavību un izturētspēju ilgtermiņā.

25

Augseka, pielāgotu/izturētspējīgāku kultūraugu izmantošana un uzkrājumu veidošana bija trīs preventīvie pasākumi, ko visbiežāk izmantotu lauksaimnieki, kurus iztaujājām (sk. 22. attēlu pielikumā). Augseka ir daļa no labas lauksaimniecības prakses, jo tā pozitīvi ietekmē augsnes auglību un palīdz kontrolēt nezāļu, kā arī slimību un kaitēkļu izplatību.

26

Patlaban tiešo maksājumu saņemšanas nosacījumi lielākiem lauksaimniekiem ietver prasību par kultūraugu dažādošanu (zaļināšanas maksājums — jauns tiešā maksājuma veids, ko ieviesa 2013. gadā, lai veicinātu KLP īstenošanu videi labvēlīgā veidā). Jaunajos KLP priekšlikumos varētu veicināt augseku, izmantojot tiešos maksājumus, kā arī netieši palielināt saimniecību izturētspēju ar nosacījumu, ka:

 • dalībvalstu noteiktie valsts standarti ir pietiekami vērienīgi15;
 • lauksaimnieki izpilda prasības attiecībā uz labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem;
 • tiek panāktas patiesas rīcības izmaiņas.

Iepriekš jau esam ziņojuši, ka zaļināšana bieži vien neveicina rīcības izmaiņas16.

27

Sanitārie riski ir joma, kurā veiksmīgi preventīvie pasākumi var ierobežot ex post intervences nepieciešamību. Gan ES, gan dalībvalstu publiskā sektora iestādes aktīvi iesaistās ar dzīvnieku slimībām saistīto risku mazināšanā, izmantojot tādus ex ante pasākumus kā novēršana (tostarp izskaušana), uzraudzība un atbalsts riska pārvaldības instrumentiem. Tiek īstenoti ievērojami ex ante centieni, lai izvairītos no ex post pasākumu iespējami augstām izmaksām un negatīvām sekām (kā piemēru var minēt govju sūkļveida encefalopātijas izraisīto krīzi, kas laikposmā no 1996. līdz 1998. gadam Eiropas Savienībai izmaksāja vairāk nekā 5 miljardus ECU). Lai gan šiem centieniem bija ievērojama pozitīva ietekme, neatkarīgos pētījumos ir aplēsts, ka laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam ar dzīvnieku un augu slimībām saistītās kompensācijās lauksaimniekiem ES dalībvalstis no publiskiem līdzekļiem katru gadu izmaksāja pusmiljardu euro17.

Jauno pieejamo instrumentu ietekmi uz lauksaimnieku izturētspējas palielināšanu attiecībā uz cenu riskiem vēl nevar novērtēt

28

Komisija apsver iespēju18 cenu risku mazināšanai izmantot tādus instrumentus kā regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un šādu līgumu tirgi. Līgumslēgšana (regulētā tirgū netirgotu nākotnes līgumu izmantošana) bija ceturtais iztaujāto lauksaimnieku visbiežāk minētais preventīvais pasākums (sk. 22. attēlu pielikumā).

29

ES tiesiskais regulējums paredz, ka dalībvalstis var pieprasīt izmantot obligātus līgumus vai rakstisku piedāvājumu slēgt līgumu, ko pirmais pircējs iesniedz ražotājam19. Ar “Omnibusa regulas”20 noteikumiem par lauksaimniecību tiesiskajā regulējumā tika ieviestas izmaiņas. Regulējums patlaban paredz tiesības ražotājam pieprasīt slēgt rakstisku līgumu starp pusēm un/vai rakstisku piedāvājumu no pircējiem slēgt līgumu. 2019. gada aprīlī stājās spēkā direktīva, ar kuru aizliedz vairāku veidu negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē (piemēram, pircēja tiesības vienpusēji grozīt līgumu)21. Vēl ir pāragri vērtēt šo neseno izmaiņu ietekmi.

30

KLP II pīlārs paredz atbalstīt ienākumu stabilizācijas instrumentus, kas piedāvā kompensāciju lauksaimniekiem par ienākumu “būtisku samazinājumu”. Ar “Omnibusa regulu” robežvērtība kompensācijas saņemšanai no apdrošināšanas tika samazināta no 30 % produkcijas zuduma uz 20 %, turklāt tā paredzēja iespēju atbalstīt nozares ienākumu stabilizācijas instrumentu (piemēram, ienākumu stabilizācijas instrumentu graudaugu nozarē). Taču patlaban neviens ES atbalstīts ienākumu stabilizācijas instruments netiek īstenots.

31

Ievērojama cenu svārstīguma gadījumā svarīgākie ES instrumenti lauksaimnieku atbalstam joprojām ir tiešie maksājumi, tirgus intervences pasākumi un ārkārtas pasākumi tirgus traucējumu ietekmes mazināšanai.

Daži ES instrumenti pārklājas

32

ES atbalsta shēmas apdrošināšanai ir iekļautas gan I pīlārā, gan arī II pīlārā. Tās pārklājas vīna, augļu un dārzeņu nozarē. Atbalsts kopieguldījumu fondiem tikai papildina atbalstu apdrošināšanai, ja tiek segti atšķirīgi riski. Ārkārtas pasākumus, ko piemēro, lai risinātu konkrētas ekstrēmu notikumu radītas problēmas, nevar pielāgot stratēģijai, lai veicinātu riska pārvaldības instrumentu, piemēram, apdrošināšanas, aktīvāku izmantošanu.

Apdrošināšanas un kopieguldījumu fondu papildināmība ir nodrošināta tikai tad, ja tiek segti dažādi riski

33

KLP pirmajā pīlārā atbalsts kopieguldījumu fondiem darbības programmu (DP) finansēšanai augļu un dārzeņu nozarē un valsts vīna nozares programmu finansēšanai ir pieejams jau kopš 2009. gada, taču šis finansējums nav izmantots. Ir apgūta vien neliela daļa no otrajā pīlārā pieejamā finansējuma kopieguldījumu fondiem (sk. 43. punktu).

34

Kopieguldījumu fondu zemais izmantošanas līmenis daļēji skaidrojams ar to, ka šis instruments ir sarežģītāks. Lai tas darbotos, ir vajadzīgs pietiekams skaits lauksaimnieku. Piemēram, Itālijā minimālais lauksaimnieku skaits kopieguldījumu fonda izveidei ir 700 lauksaimnieku. Šāda sarežģītība “var būt iemesls tam, ka lauksaimnieki izmanto citus pieejamos riska pārvaldības instrumentus, it īpaši apdrošināšanu”22. Tikai tādā gadījumā, ja kopieguldījumu fondi sedz riskus, ko neietver apdrošināšana, šie divi instrumenti ir savstarpēji papildinoši. Francijā ES atbalsts apdrošināšanai aprobežojas ar “ražas apdrošināšanu”, kas sedz tikai ar klimatu saistītos riskus attiecībā uz kultūraugiem, savukārt valsts kopieguldījumu fonds, kas saņem ES atbalstu, sedz riskus saistībā ar dzīvnieku un augu slimībām un piesārņojuma incidentiem.

Neatbilstoša ārkārtas pasākumu izmantošana var mazināt motivāciju izmantot riska pārvaldības instrumentus

35

Neskaidrība par apstākļiem, kas var ierosināt krīzes ietekmes mazināšanas pasākumu piemērošanu, ietekmē lauksaimnieku izpratni par to, kad sākas viņu atbildība par riska pārvaldību. Jo biežāk krīzes laikā vai pēc krīzes tiek piedāvāts publiskā sektora atbalsts, jo mazāka ir lauksaimnieku motivācija mazināt riskus, izmantojot riska pārvaldības instrumentus, piemēram, apdrošināšanu23.

36

Piemēram, 2018. gadā Komisija apstiprināja īstenošanas regulu, piešķirot finansējumu KLP pasākumam, lai atbalstītu lauksaimniekus, kuri cietuši no plūdiem un stiprām lietusgāzēm 2017. gada beigās konkrētos apgabalos Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Somijā. Lauksaimnieki varēja saņemt atbalstu, ja viņi bija zaudējuši vismaz 30 % no ziemāju platībām un šo zaudējumu segšanai nesaņēma cita veida valsts atbalstu vai apdrošināšanu (Komisijas Īstenošanas regula Nr. 108/2018; tika piešķirti 15 miljoni EUR, un šo summu atbilstīgi cietušo lauksaimnieku skaitam sadalīja šādi: 9,12 miljoni EUR Lietuvai, 3,46 miljoni EUR Latvijai, 1,34 miljoni EUR Igaunijai un 1,08 miljoni EUR Somijai). Tādējādi lauksaimniekiem, kuri bija apdrošinājuši šo risku, nepienācās kompensācija par produkcijas zudumu. Šādi kritēriji var mazināt lauksaimnieku motivāciju veikt apdrošināšanu nākotnē.

37

Savukārt Komisijas iesaistīšanās 2018. gada sausuma izraisītās krīzes risināšanā bija atbilstīga tās stratēģijai pilnveidot riska pārvaldības instrumentus. Komisija neieviesa papildu (ex post) pasākumus, bet izmantoja pieejamo instrumentu elastību. Jāņem vērā, ka šāds risinājums veicināja atkāpes no zaļināšanas un vides noteikumiem, ļaujot lauksaimniekiem pļaut zāli vai ganīt lopus teritorijās, kuras citkārt būtu jāatstāj papuvē. Tas atbilst vairākām valsts stratēģijām, kuru mērķis ir publiskā sektora finansējumu no ex post pasākumiem novirzīt ex ante pasākumiem (novēršana un atbalsts riska pārvaldības instrumentiem) un kuras īsteno septiņās dalībvalstīs (Austrijā, Itālijā, Francijā, Grieķijā, Nīderlandē, Spānijā un Slovēnijā).

Komisija priekšlikumos kopējās lauksaimniecības politikas reformai tiecas veicināt atbalstu riska pārvaldības instrumentiem, kuriem jau ir pieejams valsts atbalsts

38

Šajā periodā 17 dalībvalstis pieņēma lēmumu neīstenot II pīlārā iekļautos riska pārvaldības instrumentus (atbalsts apdrošināšanai un kopieguldījumu fondiem). Astoņas no šīm dalībvalstīm uzskata, ka to pašreizējie riska pārvaldības instrumenti ir apmierinoši. Septiņas dalībvalstis, kuras nav īstenojušas II pīlāra risku pārvaldības instrumentus (sk. 10. punktu), piedāvā valsts atbalstu apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, un divas dalībvalstis ir ieviesušas obligātu valsts apdrošināšanas shēmu24.

39

Komisija savos jaunajos KLP priekšlikumos ierosina uzlikt pienākumu dalībvalstīm nodrošināt ES atbalsta pieejamību riska pārvaldības instrumentiem25. Mūsu veiktā apsekojuma rezultāti dalībvalstīs rāda, ka 11 no tām šis priekšlikums nav pieņemams. Vairākas dalībvalstis ir norādījušas, ka izmanto savu valsts atbalsta sistēmu, pamatojoties uz ES subsidiaritātes principu.

Lielākā daļa ES atbalsta riska pārvaldības instrumentiem tiek izlietota apdrošināšanai, taču instrumentu izmantošanas līmenis ir zems un nevienmērīgs

40

Tā kā ES atbalsts tiek novirzīts galvenokārt apdrošināšanai (sk. 3. tabulu), mēs pievērsām lielāko uzmanību tieši šim atbalsta veidam KLP abos pīlāros. Mēs pārbaudījām to, kā tiek pārvaldīts ES atbalsts apdrošināšanai, un izvērtējām, kā apdrošināšanu izmanto lauksaimnieki.

41

Vairāk nekā viena trešā daļa lauksaimnieku izmanto apdrošināšanu. Aptuveni 8 % apdrošināto lauksaimnieku saņem ES atbalstu no II pīlāra (galvenokārt ražas apdrošināšanai). Lielāka daļa lauksaimnieku apdrošināšanas izdevumu segšanai izmanto savus un valsts līdzekļus, nevis ES finansējumu.

ES riska pārvaldības instrumentu izmantošanas līmenis ir zems un nevienmērīgs

42

Kā minēts 39. punktā, dalībvalstu interese par ES finansējuma izmantošanu risku pārvaldības instrumentiem ir ierobežota. Septiņpadsmit dalībvalstis neplāno pieprasīt atbalstu II pīlāra riska pārvaldības instrumentiem.

43

Turpmāk 3. tabulā sniegta informācija par trim ES riska pārvaldības instrumentiem, kā arī norādīts, ka 11 iesaistītās dalībvalstis lielāko daļu atbalsta izmanto apdrošināšanai. Tikai trīs dalībvalstis (Francija, Itālija un Portugāle) piedāvā ES atbalstu kopieguldījumu fondiem, un divas dalībvalstis (Itālija un Ungārija) — ienākumu stabilizācijas kopieguldījumu fondiem. Laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam 91 % no plānotajiem izdevumiem riska pārvaldības instrumentiem ir saistīts ar apdrošināšanu.

3. tabula

II pīlāra riska pārvaldības instrumenti

Instru­ments Segtie riski Robežvērtība kompensācijas izmaksai Publiskā sektora ieguldījums Plānotie publiskā sektora izdevumi 2014.–2020. g. (miljoni EUR)
17.1. 
pasākums
Apdrošināšana Nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, dzīvnieku un augu slimības, kaitēkļu invāzijas un vides incidenti Produkcijas zudums pārsniedz 20 % līdz 70 % no apdrošināšanas prēmijas 2 317
17.2. 
pasākums
Kopieguldījumu fonds Produkcijas zudums pārsniedz 30 % līdz 70 % no ► administratīvajām izmaksām, kas saistītas ar kopieguldījumu fonda izveidi, un no procentiem par komerciālajiem aizņēmumiem, kurus kopfonds ņēmis. ► kompensācija, ko izmaksā kopieguldījumu fonds ► Fonda ikgadējo maksājumu papildināšana ► Fonda sākotnējais kapitāls 125
17.3. 
pasākums — ienākumu stabili­zācijas instru­ments
Kopieguldījumu fonds, nozares atbalsts Lauksaimnieku ienākumu būtisks samazinājums Ienākumu samazinājums par vairāk nekā 20 % 116
Kopieguldījumu fonds, ar konkrētu nozari nesaistīts atbalsts Ienākumu samazinājums par vairāk nekā 30 %

Avots: ERP, pamatojoties uz tiesību aktiem un Komisijas datiem, 2019. gada marts.

44

6. attēlā parādīts, kuras dalībvalstis piedāvā atbalstu apdrošināšanai.

6. attēls

Atbalsts apdrošināšanai Eiropas Savienībā

Piezīme. Neliels ES atbalsts apdrošināšanai saskaņā ar I pīlāru ir pieejams arī Vācijā, Kiprā un Slovākijā.

Datu avots: Eiropas Revīzijas palāta.

45

Turpmāk 4. tabulā redzams, ka arī dalībvalstīs, kuras piedāvā ES shēmas, to izmantošanas līmenis ir zems. Francijā, Ungārijā, Latvijā un Itālijā ir lielākais tādu lauksaimnieku īpatsvars, kuri apdrošināti, izmantojot ES atbalstu.

4. tabula

Publiskā sektora izdevumi un atbilstīgi ES shēmai (II pīlārs) apdrošināto lauksaimnieku skaits 2017. gadā

Dalībvalsts Publiskā sektora izdevumi (miljoni EUR) Ar ES atbalstu apdrošināto lauksaimnieku skaits Ar ES atbalstu apdrošināto lauku saimniecību īpatsvars (%)
Francija 100 57 996 19
Ungārija 25 15 708 15
Latvija 5 2 300 9
Itālija 110 41 076 8
Nīderlande 27 2 012 4
Portugāle 26 3 793 4
Horvātija 4 1 953 2
Lietuva 2 402 1
ES kopā 299 125 240 3

Piezīme. Beļģijai, Igaunijai un Rumānijai izdevumi vēl nav radušies.

Avots: ERP, pamatojoties uz dalībvalstu datiem, kas paziņoti Komisijai, un FADN dati, 2019. gada marts.

46

Turpmāk 7. attēlā redzams, ka

 • ES atbalstu saņem ļoti maza ES lauksaimnieku daļa;
 • vairāk nekā 90 % lauksaimnieku veic apdrošināšanu bez ES atbalsta.

7. attēls

ES atbalstu saņēmušie lauksaimnieki dažādās saimniecību grupās, miljonos

Piezīme. FADN saimniecību grupā iekļautas tikai tās, kuru saimnieciskās darbības apjoms pārsniedz konkrētu lielumu. Savukārt saimniecību struktūras apsekojumā (SSA) tiek iekļautas visas lauku saimniecības, tostarp pavisam nelielas. Apļi pilnībā nepārklājas, jo atšķiras saimniecību grupas. Mūsuprāt, tā kā FADN grupā neiekļauto SSA lauksaimnieku darbības apjoms ir neliels, viņi apdrošināšanu izmanto retāk, un lielākā daļa ar ES atbalstu apdrošināto lauksaimnieku ir piederīgi apdrošināto saimniecību FADN grupai.

Avots: ERP, pamatojoties uz FADN datiem, 2018. gada decembris.

47

Viena riska apdrošināšana — visbiežāk apdrošināšana pret krusu — pastāv kopš 19. gadsimta, un tas ir visbiežāk izmantotais apdrošināšanas veids. Vairāku risku apdrošināšana, kas ieviesta samērā nesen (18 riski Francijā un līdz 11 riskiem Itālijā), nav tik izplatīta un tiek attīstīta, izmantojot galvenokārt publiskā sektora atbalstu. Komisija ļauj dalībvalstīm lemt par to, kuru apdrošināšanas veidu atbalstīt (viena riska un/vai vairāku risku apdrošināšanu).

48

Mēs konstatējām, ka Francijā 2017. gadā pret krusu bija apdrošināti 5,2 miljoni hektāru (galvenokārt neizmantojot atbalstu), un 4,7 miljoni hektāru bija apdrošināti, izmantojot ES atbalstīto vairāku risku apdrošināšanu, — tas nozīmē, ka bija apdrošināti 36 % no izmantotās lauksaimniecības zemes. Vācijā pret krusu26 bija apdrošināti aptuveni 8 miljoni hektāru (48 % no izmantotās lauksaimniecības zemes), un apdrošināšana lielākoties bija veikta bez publiskā sektora atbalsta27.

49

Eiropas pievienotā vērtība ir vērtība, ko nodrošina ES darbība, īstenojot ES politiku, regulējumu un tiesību aktus un piešķirot finansējumu, un kas pārsniedz vērtību, ko rada dalībvalstis, rīkojoties atsevišķi. Saskaņā ar II pīlāru apdrošināšanai pieejamā atbalsta zemais izmantošanas līmenis un to lauksaimnieku lielais īpatsvars, kuri izvēlas maksāt par viena riska apdrošināšanu, nevis izmantot subsidēto vairāku risku apdrošināšanu, rosina jautājumus par ES atbalsta apdrošināšanai pievienoto vērtību.

Komisija nevāc būtisku informāciju par riska pārvaldības shēmu izmantošanu

50

Komisija attiecībā uz riska pārvaldības shēmām ir noteikusi tikai vienu vispārēju koprezultāta rādītāju, un tas ir “tādu lauku saimniecību procentuālā daļa, kuras iesaistās riska pārvaldības shēmās”. Tas attiecas uz diviem II pīlāra pasākumiem, proti, 17. un 5. pasākumu. 17. pasākums ietver atbalstu apdrošināšanai, kopieguldījumu fondiem un ienākumu stabilizācijas instrumentiem, savukārt 5. pasākums ietver atbalstu lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla atjaunošanai un preventīvām darbībām. Tā kā rādītājs attiecas uz dažādām darbībām, tas nevar tās pienācīgi raksturot.

51

Piemēram, Francijā šis rādītājs attiecas uz vairāk nekā 99 % saimniecību un norāda uz obligātu dalību valsts kopieguldījumu fondā. Tādējādi netiek ņemta vērā daudz mazāka lauksaimnieku daļa, kuri izmanto ES atbalstīto apdrošināšanu, ir iesaistījušies ienākumu stabilizācijas kopieguldījumu fondā vai atjauno lauksaimnieciskās ražošanas potenciālu. Attiecīgais rādītājs Itālijā ir zemāks par 5 % un galvenokārt norāda uz to lauksaimnieku daļu, kuri izmanto ES atbalstīto apdrošināšanu.

52

Francija un Itālija ir ieviesušas arī valsts rādītājus attiecībā uz hektāru skaitu un apdrošināto kapitāla vērtību. Šie rādītāji ļauj gūt skaidrāku priekšstatu par to, cik lielā mērā lauksaimniecības nozarē tiek izmantoti riska pārvaldības instrumenti (proti, tos izmanto, lai noteiktu tiešos rezultātus). Jēgpilnam koprezultāta rādītājam būtu jāļauj novērtēt apdrošināšanas ietekmi uz ienākumu stabilitāti.

Lai sniegtu atbalstu apdrošināšanai, vajadzīgas sarežģītas pārvaldības sistēmas

53

Sistēmas un procedūras, ko valsts iestādes izveidojušas, lai pārvaldītu publiskā sektora atbalsta sniegšanu apdrošināšanai (I un II pīlārs), ir sarežģītas. Lai gan apdrošināšana tiek piedāvāta samērā nelielam skaitam lauksaimnieku, katru gadu pārvaldāmo apdrošināšanas līgumu skaits ir ievērojams (140 000 līgumu Itālijā un 70 000 līgumu Francijā). Viens lauksaimnieks var noslēgt vairākus apdrošināšanas līgumus. Tādēļ kopējais līgumu skaits ir lielāks par apdrošināto lauksaimnieku skaitu. Turpmāk 2. izcēlumā attēlota Itālijas apdrošināšanas atbalsta pārvaldības sistēma; tajā ir divi starpnieki (Condifesa un CAA), kas palīdz lauksaimniekiem. Lai gan šo starpnieku dalība sistēmā nav obligāta, sistēma ir tik sarežģīta, ka vairāk nekā 95 % lauksaimnieku iesaistās šajā sistēmā un maksā par starpnieku sniegtajiem pakalpojumiem. Palāta lēš, ka ar šo pasākumu tieši saistītās izmaksas, ko Itālijas lauksaimnieki maksā privātām struktūrām, kas atvieglo piekļuvi atbalstam, ir aptuveni 2,8 miljoni EUR gadā.

2. izcēlums

Itālijas administratīvā procedūra apdrošināšanas atbalsta saņemšanai

Avots: ERP, pamatojoties uz Itālijas iestāžu sniegto informāciju.

54

Mūsu veiktā dalībvalstu apsekojuma rezultāti parādīja, ka no 17 dalībvalstīm, kuras 17. pasākumu nepiemēroja, piecas dalībvalstis nolēma nesniegt apdrošināšanas atbalstu ar to saistīto izmaksu un administratīvā sloga dēļ.

Apdrošināšana pozitīvi ietekmē ienākumu stabilitāti, taču par ES atbalsta shēmas apdrošināšanai ietekmi pilnīgas skaidrības nav

Apdrošinātajiem lauksaimniekiem ir lielāka ienākumu stabilitāte, un bieži vien viņi kompensāciju saņem ātrāk

55

Mēs salīdzinājām apdrošināto un neapdrošināto lauku saimniecību ienākumu izmaiņas no 2014. gada līdz 2016. gadam, neņemot vērā to, vai saimniecības bija vai nebija saņēmušas ES finansējumu. Lai izvērtētu minētajā laikposmā radušās izmaiņas ienākumos, kas izteiktas saimniecības neto pievienotajā vērtībā, mēs izmantojām standartnovirzi (ienākumu sadalījums pa gadiem). Jo mazāka standartnovirze, jo stabilāki ienākumi. 8. attēlā redzams, ka visu veidu saimniecībās apdrošināto lauksaimnieku ienākumu izmaiņas ir mazākas nekā neapdrošināto lauksaimnieku ienākumu izmaiņas.

8. attēls

ES lauku saimniecību ienākumu izmaiņas (%) atkarībā no saimnieciskās darbības apjoma (2014.–2016. g.)

Avots: ERP analīze, pamatojoties uz FADN datiem.

56

Francijā un Itālijā apdrošināšanas sabiedrības izmaksā kompensāciju gada laikā kopš nelabvēlīgu klimatisko apstākļu iestāšanās. Itālijā saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem apdrošinātājiem ir pienākums izmaksāt kompensāciju līdz gada beigām. Šādi nosacījumi palīdz lauksaimniekiem pārvaldīt viņu naudas plūsmu un sekmē darbības nepārtrauktību. Mēs konstatējām, ka par 2018. gada klimatiskajiem apstākļiem paredzētās kompensācijas izmaksai saskaņā ar valsts iestāžu ex post pasākumiem ir nepieciešams vairāk laika, un kompensācijas izmaksa tiks pabeigta 2019. gadā.

ES atbalstu apdrošināšanai saņem galvenokārt vīna nozare

57

Mēs konstatējām, ka divās dalībvalstīs, kuras visaktīvāk izmanto ES atbalstu apdrošināšanai, lielāko daļu ES atbalsta saņem vīna nozare. Itālijā vīna nozarei tiek piedāvāti divi risinājumi, kā saņemt atbalstu apdrošināšanai (sk. 32. punktu). 2015. gadā šī nozare saņēma gandrīz trešo daļu no kopējā publiskā sektora atbalsta apdrošināšanai. Francijā ir palielinājusies tādu vīna dārzu platība, kas apdrošināti, izmantojot ES atbalstu, — 2017. gadā šādu vīna dārzu platība pārsniedza ceturto daļu no kopējās vīna dārzu platības. Apdrošinātais kapitāls vīna nozarē var sasniegt 115 000 EUR/ha, savukārt vidējais apdrošinātais kapitāls uz hektāru lauksaimniecības nozarē Francijā 2017. gadā bija 1 649 EUR/ha28. Jo lielāka apdrošinātā kapitāla summa, jo lielāka apdrošināšanas prēmija un augstāks publiskā sektora atbalsta līmenis.

58

Dalībvalstīm, kuras piešķir ES atbalstu apdrošināšanai saviem lauksaimniekiem, nav tiem jāpiemēro atlases kritēriji29. Piemēram, viens atbalsta saņēmējs, ko izraudzījāmies pārbaudei, ir pasaulē zināms vīna ražošanas uzņēmums, kuram ir vīna dārzi visā pasaulē, aplēstā vīna krājumu vērtība ir 600 miljoni EUR, un aplēstais gada apgrozījums — 50 miljoni EUR. Ņemot vērā dažu atbalsta saņēmēju veiktos ieguldījumus, finansiālās iespējas un risku profilu, pastāv liela iespējamība, ka tie savu produkciju būtu apdrošinājuši, neizmantojot subsīdijas, un tādējādi ir radusies liekā palīdzība. Mēs jau iepriekš esam konstatējuši lieko palīdzību saistībā ar ES atbalstu apdrošināšanai30.

Kompensācija var ietekmēt lauksaimnieku rīcību

59

Kā redzams 3. izcēlumā, apdrošinātajiem lauksaimniekiem var būt mazāka motivācija izmantot izturētspējīgākas uzņēmējdarbības sistēmas. Ja lauksaimnieki zina, ka ražas zuduma gadījumā saņems apdrošināšanas atlīdzību, viņi var izdarīt secinājumu, ka nav sevišķas nozīmes veikt ieguldījumus izturētspējīgu kultūraugu audzēšanā, un var nejust pietiekamu motivāciju dažādot darbību. Apdrošināšanas sabiedrības nereti saviem klientiem prasa veikt preventīvas darbības un tādējādi var mazināt šādu iespējamību. Noteikumos, kas attiecas uz I pīlāru, ir iekļauta atsauce uz šādu praksi, taču II pīlāra noteikumos risku mazināšanas prasības nav iekļautas.

3. izcēlums

Apdrošinātie lauksaimnieki sliktāk pielāgojas ekstrēmiem apstākļiem

Amerikas Savienotajās Valstīs, kur ražas apdrošināšana ir plaši izplatīta un tiek atbalstīta arī ar valsts līdzekļiem, tika veikts pētījums, un tā rezultāti parādīja, ka apdrošināto kukurūzas un sojas pupiņu šķirnes ir daudz jutīgākas pret ekstrēmu karstumu nekā neapdrošinātās šķirnes (mazāka raža).

Veicot pētījumu, tika konstatēts, ka apdrošināto kultūraugu jutīgums skaidri norāda uz to, ka apdrošināto lauksaimnieku spēja un motivācija pielāgoties ekstrēmiem apstākļiem ir zemāka, jo viņi paļaujas uz apdrošināšanas atlīdzību31.

Daži ārkārtas pasākumi netiek pietiekami kontrolēti

60

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 219. pants paredz iespēju Komisijai veikt ārkārtas pasākumus, lai “reaģētu uz tirgus traucējumu draudiem, ko rada būtiska cenu palielināšanās vai samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai citi notikumi un apstākļi, kas rada ievērojamus tirgus traucējumus vai šādu traucējumu draudus”. Mēs pārbaudījām, vai ārkārtas pasākumi, lai reaģētu uz būtiskiem tirgus traucējumiem augļu un dārzeņu nozarē, bija pietiekami mērķtiecīgi un vai izņemšanas darbības tika īstenotas efektīvi. Mēs pievērsām vērību galvenokārt veiktajiem pasākumiem augļu un dārzeņu tirgos pēc Krievijas ieviestā aizlieguma (sk. 09. punktu).

61

Pēc minētā aizlieguma, kas tika uzskatīts par tirgus apdraudējumu, Komisija ieviesa ārkārtas pasākumus augļu un dārzeņu nozarē. Minēto ārkārtas pasākumu īstenošanas izdevumi 2014.–2018. gadā sasniedza 513 miljonus EUR, kas atbilst 1,8 miljoniem tonnu izņemto produktu. Pasākumi ietvēra to augļu un dārzeņu izņemšanu no tirgus, uz kuriem attiecās Krievijas ieviestais aizliegums, izmantojot dažādus risinājumus (sk. 9. attēlu). Bezmaksas izplatīšana bija galvenais izņemšanas risinājums (tika izmantoti 60 % no izņemtā daudzuma un vairāk nekā 86 % no izmaksātās summas).

9. attēls

Izņemšanas risinājumi un to attiecīgā daļa ES atbalsta izlietojumā

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

62

Turpmāk 10. un 11. attēlā sniegti dati par galvenajiem izņemtajiem produktiem un bezmaksas izplatīšanas ģeogrāfisko sadalījumu.

10. un 11. attēls

Atbalsta summas bezmaksas izplatīšanas shēmu ietvaros sadalījumā pa produktiem un dalībvalstīm (miljoni EUR)

Avots: AGRI ĢD, 2018. gada oktobris.

ES nav noteikusi objektīvus rādītājus, lai apsvērtu ārkārtas pasākumu piemērošanu

63

Tirgus traucējumu jēdziens ir diezgan vispārīgs un ES tiesību aktos plašāk nav skaidrots. Konkrētu kritēriju neesamība nodrošina lielu rīcības brīvību attiecībā uz to, kad jāsāk apsvērt ārkārtas pasākumu piemērošana. Saistībā ar Krievijas ieviesto aizliegumu Komisija piemēroja ārkārtas pasākumus, pieņemot septiņas deleģētās regulas, kurās norādīta atsauce uz tirgus traucējumu risku (913/2014, 932/2014, 1031/2014, 1371/2014, 1369/2015, 921/2016 un 1165/2017). Tomēr pasākumu turpināšanu nepamatoja novērtējums par to, vai zaudējumi pārsniedz noteiktu robežvērtību.

64

Nosakot ES atbalsta līmeni, Komisija ņēma vērā ražošanas un eksporta datus trīs gadus pirms Krievijas ieviestā aizlieguma (2011.–2013. gadā). Komisija līdz pat trešajam aizlieguma gadam neņēma vērā alternatīvas realizācijas iespējas, piemēram, citus ārējos vai ES tirgus.

65

Ābolu audzētāji saņēma vairāk nekā pusi ES atbalsta gan vērtības, gan arī izņemtā daudzuma ziņā. Turpmāk 12. attēlā parādīts, ka Krievijas ieviestā aizlieguma laikā eksporta apjoms ES iekšienē un ārpus tās 2014. un 2015. gadā palielinājās un pēc tam kopumā saglabājās līmenī, kas bija augstāks par vidējo līmeni pirms aizlieguma. Citi tirgi ārpus ES bija kompensējuši zaudējumus, kas radās Krievijas tirgū. Tādējādi, kā redzams 13. attēlā, ābolu eksports ES iekšienē un ārpus tās vērtības izteiksmē saglabājās lielākoties nemainīgs un 2014. gadā samazinājās tikai nedaudz (– 4 % salīdzinājumā ar vidējo apjomu 2011.–2013. gadā). Eksporta kopapjoma kritums vērtības izteiksmē 2014. gadā bija mazāks nekā 2009. gadā, kad netika īstenoti nekādi ārkārtas pasākumi.

12. attēls

ES ābolu eksporta apjoma izmaiņas

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem par preču starptautisko tirdzniecību, 2019. gada janvāris.

13. attēls

ES ābolu eksporta vērtības izmaiņas

Avots: ERP, pamatojoties uz Eurostat datiem par preču starptautisko tirdzniecību, 2019. gada janvāris.

66

Minētie rādītāji liecina par to, ka ES kopumā Krievijas ieviestā aizlieguma radītie “tirgus traucējumi” ābolu tirgū bija ierobežoti un neturpinājās četrus gadus (ārkārtas pasākumi tika piemēroti četrus gadus). Tiešā eksporta uz Krieviju samazinājumu kompensēja eksporta pieaugums citos tirgos.

Ārkārtas pasākumi tika piemēroti precēm, kuru tirgū ir strukturāls pārpalikums

67

ES piemēroja ārkārtas pasākumus arī, lai atbalstītu persiku un nektarīnu izņemšanu no tirgus. Persiku un nektarīnu izņemšanas izmaksas veidoja 34 % no kopējām izņemšanas darbību izmaksām Spānijā un 45 % Grieķijā. Pirmajās deleģētajās regulās ir norādīta atsauce uz Krievijas ieviesto aizliegumu un arī uz piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotību. “Lielais piedāvājums persiku un nektarīnu sezonā un ar sliktiem laika apstākļiem saistītā patēriņa samazināšanās intensīvākajā to ražas novākšanas laikā sarežģīja tirgus situāciju.”32 “Ārkārtas pasākumi tika pieņemti galvenokārt tādēļ, lai reaģētu uz īpašo situāciju persiku un nektarīnu nozarē.33

68

Turpmāk 14. attēlā redzams, ka persiku un nektarīnu ražošanas apjoms Spānijā un Grieķijā palielinās. Pieaug arī šo valstu ražošanas potenciāls, jo to stādījumi laikposmā no 2006. gada līdz 2016. gadam palielinājās attiecīgi par 6 % un 20 %. Itālija, kas līdz 2012. gadam bija lielākā persiku un nektarīnu ražotāja (2012. gadā to apsteidza Spānija), ir samazinājusi savus stādījumus par 30 %34 un pakāpeniski samazina arī ražošanas apjomu.

14. attēls

Persiku un nektarīnu ražošanas apjoma izmaiņas Spānijā un Grieķijā

Avots: AGRI ĢD infopaneļa dati.

69

Ja ražošanas apjoms palielinās un attiecīgi netiek palielināts iekšējais patēriņš vai eksports, rodas strukturāla pārprodukcija — augļu dārzos saražotās produkcijas apjoms ir lielāks, nekā iespējams novirzīt patēriņam un eksportam. Spānijā persiku vietējā patēriņa pastāvīgs samazinājums nav kompensēts ar eksporta palielinājumu35.

70

Turpmāk 15. attēlā redzams, ka četru gadu laikā, kad tika veiktas izņemšanas darbības Spānijā un Grieķijā, izņemšanas līmenis netika pakāpeniski samazināts (pakāpeniski pārtraucot pasākumu), bet drīzāk bija atbilstīgs ražošanas līmenim.

15. attēls

Izņemšanai paredzētā persiku un nektarīnu apjoma izmaiņas

Avots: Komisija un deleģētās regulas.

71

Mēs secinām, ka vismaz daļēji ārkārtas pasākumu piemērošanu izraisīja strukturāla problēma, proti, persiku un nektarīnu pārprodukcija Spānijā. Ārkārtas pasākumu mērķis ir nevis risināt strukturālas pārprodukcijas problēmu, bet reaģēt uz tirgus traucējumiem.

Rindas kārtības principa piemērošana ir veicinājusi ātru īstenošanu, taču nav noteikti un sasniegti atbilstīgi mērķi

72

Pēc tam, kad tika pieņemta 2014. gada deleģētā regula36, vairāk nekā 85 % atbalsta (vērtības un apjoma ziņā) tika novirzīti Polijai un Beļģijai, piemērojot rindas kārtības principu. Turpmākajās regulās atbalsts izņemšanas darbībām tika piešķirts katrai dalībvalstij. No 16. attēlā sniegtajiem datiem izriet secinājums — ja katrai dalībvalstij būtu noteiktas robežvērtības, nevis piemērots rindas kārtības princips, atbalstu varētu saņemt lielāks skaits dalībvalstu atbilstīgi to prognozētajām vajadzībām.

16. attēls

Saskaņā ar dažādām regulām37 izņemto produktu apjoma sadalījums pa dalībvalstīm

Avots: AGRI ĢD īstenošanas dati par ārkārtas pasākumiem, 2018. gada oktobris.

ES atbalsts produktu izņemšanai bezmaksas izplatīšanas nolūkā ir saistīts ar augstām izmaksām

Sniedzot ES atbalstu ābolu tirgum, ir pārsniegtas attiecīgās vidējās tirgus cenas iepriekšējos gados

73

Atbalsts, ko sniedz, lai produktus izņemtu bezmaksas izplatīšanai, sastāv no diviem komponentiem, un tie ir: maksimālais maksājums katram produktu veidam un papildu izdevumi, lai segtu šķirošanas, iepakošanas un pārvadāšanas izmaksas.

74

Kā redzams 10. attēlā, ābolu audzētāji saņēma lielāko atbalstu, īstenojot bezmaksas izplatīšanas pasākumus. Vislielākā ES atbalsta saņēmēja bija Polija gan apjoma, gan finansiālā izteiksmē.

75

Turpmāk 17. attēlā ir salīdzināts bezmaksas izplatīšanas atbalsts (sedz produkta cenu 16,98 EUR par 100 kg un šķirošanas un iepakošanas izmaksas 18,77 EUR par100 kg) un ābolu tirgus cena Polijā šķirotiem un iepakotiem augļiem38. Ābolu augstākā vidējā tirgus cena pēdējo piecu gadu laikā pirms Krievijas ieviestā aizlieguma Polijā bija par 10 % zemāka nekā sniegtais ES atbalsta līmenis, un tas nozīmē, ka ābolu ražotāji saņēma pārmērīgu kompensāciju.

17. attēls

Bezmaksas izplatīšanas atbalsta āboliem salīdzinājums ar tirgus cenām Polijā

Avots: AGRI ĢD.

76

Pirmajos trijos tirdzniecības gados39 (2014.–2015. g., 2015.–2016. g. un 2016.–2017. g.) ES izmaksāja Polijas ābolu ražotājiem kompensāciju 200 miljonu EUR apmērā par 559 448 tonnām ābolu, ko nodeva bezmaksas izplatīšanai (nav iekļautas aprēķinātās transporta izmaksas), savukārt vidējā tirgus cena šādam ābolu daudzumam bija 182 miljoni EUR40.

ES sedza nesamērīgi augstas izmaksas par persiku un nektarīnu pārstrādi

77

Ārkārtas pasākumu izmaksas saistībā ar persiku un nektarīnu bezmaksas izplatīšanu sasniedza 55 miljonus EUR. Persiku un nektarīnu šķirošanas un iepakošanas izmaksas veido aptuveni 37 % un transporta izmaksas — 13 %, tādējādi izņemto produktu vērtība ir tikai aptuveni 50 % no kopējām izmaksām. Aptuveni 48 miljonus EUR (87 %) saņēma ražotāji Spānijā un Grieķijā.

78

Par vienu litru sulas, kas bija paredzēta personām, kurām nepieciešama palīdzība, no finansējuma sedza izmaksas 4,25 EUR apmērā, kas ir aptuveni četras reizes vairāk par viena litra sulas cenu lielveikalā. Izmaksas veidoja maksājumi atbilstīgi izņemto persiku un nektarīnu vērtībai, šķirošanas un iepakošanas izmaksas, transporta izmaksas un maksājumi saistībā ar ieguldījumiem natūrā sulas ražotājiem.

Nav pietiekamu pierādījumu, ka izņemtie produkti faktiski ir izņemti no tirgus

79

Ņemot vērā to, ka persiki un nektarīni ātri bojājas, šos augļus, kas izņemti bezmaksas izplatīšanai, var apstrādāt tikai konkrētos apstākļos. Pārstrādāto produktu (sulu vai nektāru) bez maksas izsniedz personām, kurām nepieciešama palīdzība. Spānijā un Grieķijā kopā bija saražoti vairāk nekā 94 % no persikiem un nektarīniem, kuru ražotājus atbalstīja, lai veiktu bezmaksas izplatīšanu. No 132 000 tonnām, ko izņēma bezmaksas izplatīšanai Spānijā un Grieķijā, 99 000 tonnas tika pārstrādātas nektārā vai sulā.

80

Lai segtu pārstrādes izmaksas, sulas ražotāji paturēja lielāko daļu pārstrādātā produkta kā ieguldījumu natūrā, jo to pieļauj ES noteikumi41. Piemēram, Komisijas dokumenti liecina, ka Spānija apstiprināja apmaiņas likmi līdz 11 kg persiku, ko piegādāja sulas ražotājiem, apmaiņā pret vienu litru persiku nektāra, savukārt Grieķija piemēroja apmaiņas likmi līdz 8,5 kg persiku apmaiņā pret vienu litru persiku nektāra. Izņemšanas darbības piemēru sk. 18. attēlā. Beigu beigās lielākā daļa izņemto produktu atkal nonāca tirgū sulas veidā, savukārt personas, kurām nepieciešama palīdzība, saņēma vien nelielu daļu augļu. Iespēja pārstrādātājiem paturēt lielāko daļu izņemtā apjoma, par ko tika saņemts finansējums, lai tas tiktu nodots patēriņam svaigā veidā, ir pretrunā bezmaksas izplatīšanas galīgajam mērķim.

18. attēls

Izņemto persiku un nektarīnu, kurus pārstrādāja sulas bezmaksas izplatīšanai Grieķijā, aprites cikls

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

81

Mēs esam aprēķinājuši, ka persiki un nektarīni, ko Grieķijā un Spānijā izmantoja kā ieguldījumu natūrā, radīja ES izmaksas 34 miljonu EUR apmērā. Bezmaksas izplatīšanas efektivitāte un lietderība ir apšaubāma, jo 62 % izmaksu sedza minētais ieguldījums natūrā, nodrošinot iespēju produktus atkal laist sulas tirgū, un tikai 38 % izmaksu nodrošināja iespēju bez maksas izsniegt sulu un svaigus augļus personām, kurām nepieciešama palīdzība.

82

Mēs aprēķinājām arī to, ka persiku un nektarīnu apjoms, ko pārstrādātāji paturēja kā ieguldījumu natūrā, veidoja 20–25 % no persiku un nektarīnu piedāvājuma sulas ražošanai 2014.–2018. gadā. Sulas ražotāji gandrīz ceturto daļu izejvielu saņēma kā ieguldījumu natūrā, un viņiem šīs izejvielas nebija jāpērk.

Daļai izņemto produktu netika nodrošināta pilnīga izsekojamība

83

Atbalstu “citiem lietojumiem” piešķir ar nosacījumu, ka destilētie produkti tiek izmantoti tika enerģijas ieguves nolūkā. Mēs konstatējām, ka Itālijā uzraudzības iestādes sekoja līdzi izņemtajiem produktiem, ko novirzīja “citiem lietojumiem” destilācijai rūpnieciskos vai enerģijas ieguves nolūkos, taču pārtrauca pārbaudes, pirms alkohols tika denaturēts enerģijas ieguves nolūkā (sk. 19. attēlu).

19. attēls

Citiem lietojumiem paredzēto produktu nepilnīgas pārbaudes Itālijā

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

Secinājumi un ieteikumi

84

Mēs pārbaudījām to ES instrumentu kopuma pilnīgumu un saskaņotību, kas pieejami, lai novērstu un pārvaldītu riskus un pārvarētu krīzes lauksaimniecības nozarē. Mēs vērtējām, vai riska pārvaldības un krīzes pārvarēšanas instrumenti ir īstenoti efektīvi un vai tie ir nodrošinājuši rezultātus. Kopumā mēs konstatējām, ka ES lauksaimniecības riska pārvaldības pasākumu mērķi daļēji tika sasniegti, taču to izmantošanas līmenis bija zems, un ka krīzes pasākumos tika atklāti pārmērīgas kompensēšanas gadījumi.

85

Ir pieejami vairāki ES pasākumi, kas palielina lauksaimnieku izturētspēju cenu svārstīguma un produkcijas zuduma gadījumā, ko izraisa klimatiskie apstākļi vai augu un dzīvnieku slimības. Cita starpā tie ir tiešie maksājumi, kas dod iespēju daudziem mazajiem lauksaimniekiem uzņemties riskus saimniecību līmenī un mazina apdrošināšanas nepieciešamību (16.23. punkts). Lai gan kopējā lauksaimniecības politika var sekmēt preventīvu pasākumu īstenošanu, it īpaši izvirzot nosacījumu par labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, patlaban iegūti ierobežoti pierādījumi tam, ka minētie pasākumi būtiski ietekmē lauksaimnieku rīcību. Nākotnē stingrāki pienākumi attiecībā uz labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem (tostarp attiecībā uz augseku) varētu būt spēcīgāks instruments, lai uzlabotu lauksaimnieku izturētspēju un KLP ietekmi uz vidi (24.26. punkts).

86

Preventīviem pasākumiem ir būtiska nozīme, un tie mazina riskus (23.26. punkts). Apdrošinātajiem lauksaimniekiem var būt mazāka motivācija piemērot izturētspēju uzlabojošu uzņēmējdarbības stratēģiju vai pielāgoties jauniem klimatiskajiem apstākļiem (sk. 59. punktu), taču apdrošināšanas sabiedrības var pieprasīt saviem klientiem veikt pasākumus risku mazināšanai. Mēs konstatējām, ka, piešķirot ES atbalstu sanitāro risku jomā, it īpaši saistībā ar dzīvnieku slimībām, prioritāte piešķirta preventīviem un uzraudzības pasākumiem (27. punkts).

1. ieteikums. Rosināt lauksaimniekus labāk sagatavoties krīzes situācijām

Ņemot vērā notiekošās klimata pārmaiņas, publiskā sektora atbalsta piešķiršanā prioritāte būtu jāpiešķir preventīviem un pielāgošanās pasākumiem, rosinot lauksaimniekus uzlabot savu gatavību un izturētspēju. Komisijai ES atbalsts būtu jāsasaista ar tādu lauksaimniecības praksi, kas mazina risku iespējamību (piemēram, augseka) un ierobežo kaitējumu (piemēram, izturētspējīgāku kultūraugu izmantošana).

Īstenošanas termiņš: 2021. gads (īstenošanas regulas attiecībā uz KLP pēc 2020. gada).

87

ES atbalsta riska pārvaldības instrumentiem izmantošanas līmenis ir zems un nevienmērīgs. Lielākā daļa dalībvalstu to neizmanto. ES atbalstu, kas galvenokārt tiek novirzīts apdrošināšanai, saņem vien neliela daļa lauksaimnieku. Lielākā daļa apdrošināto lauksaimnieku veic apdrošināšanu, neizmantojot ES atbalstu. Tā kā dalībvalstis ir izvēlējušās gūt maksimālu labumu no apdrošināšanas atbalsta, lielākā daļa ES finansējuma tiek novirzīta vīna ražotāju atbalstam. Šāda atbalsta izmantošana ir saistīta ar liekās palīdzības risku. Mēs secinām, ka patlaban ir pieejami ierobežoti pierādījumi par šā atbalsta radīto ES pievienoto vērtību (42.49. punkts un 57.58. punkts).

88

Mēs konstatējām, ka Komisija ievāc ne visu vajadzīgo informāciju, lai uzraudzītu risku pārvaldības instrumentu sarežģīto piemērošanu, lai gan dalībvalstīs, kurās pasākums tiek visplašāk īstenots, informācija ir pieejama (50.52. punkts).

2. ieteikums. Labāk plānot un uzraudzīt atbalstu apdrošināšanai

Komisijai sniedzam šādus ieteikumus:

 1. ņemot vērā apdrošināšanas atbalsta zemo izmantošanas līmeni un tā koncentrāciju dažās jomās un lielražotāju vidū, izvērtēt, vai atbalsts rada ES pievienoto vērtību;
 2. uzraudzīt finansējuma izlietojumu, izmantojot atbilstīgus tiešo rezultātu rādītājus (piemēram, apdrošinātā platība un kapitāls, — dalībvalstīs tos jau izmanto) un koprezultāta rādītājus.

Īstenošanas termiņš: 2021. gads (īstenošanas regulas attiecībā uz KLP pēc 2020. gada).

89

Komisija veica pasākumus, lai novērstu tirgus traucējumu draudus pēc Krievijas ieviestā aizlieguma, taču nenoteica konkrētus kritērijus ārkārtas pasākumu piemērošanai. Nosakot atbalsta līmeni, netika ņemti vērā alternatīvi realizācijas tirgi (sk. 63.66. punktu). Komisija piešķīra kompensāciju ābolu ražotājiem (61 % no ES atbalsta), lai gan eksporta apjoms palielinājās un eksporta kopējā vērtība saglabājās relatīvi nemainīga. Persiku un nektarīnu ražošanu, kas tika atbalstīta ar šiem pasākumiem, ietekmēja arī strukturāls pārpalikums (68.71. punkts).

90

Veids, kādā ex post pasākumi piemēroti, lai reaģētu uz klimata riskiem, ne vienmēr ir pielāgots stratēģijai, kas paredz instrumentu, piemēram, apdrošināšanas, plašāku izmantošanu (24. un 35.37. punkts).

3. ieteikums. Skaidri noteikt kritērijus ārkārtas pasākumu piemērošanai un pārtraukšanai, kā arī to apvienošanai ar citiem instrumentiem

Komisijai jāprecizē ārkārtas pasākumu intervences gadījumi:

 1. nosakot objektīvus tirgus un ekonomiskos rādītājus un kritērijus, lai varētu pieņemt lēmumu par to, vai ir pietiekams pamats apsvērt ārkārtas pasākumu piemērošanu. Nosakot minētos rādītājus, jāņem vērā ražotāju kopējie ienākumi, tostarp tiešo maksājumu un ražošanas apjoma pieauguma ietekme;
 2. mērķtiecīgi novirzot ārkārtas pasākumus, ja ir bijuši ekstrēmi laika apstākļi, tiem lauksaimniekiem, kuri ir pienācīgi izmantojuši preventīvos un riska pārvaldības instrumentus, kad tie ir pietiekami labi izstrādāti un viņiem pieejami.

Īstenošanas termiņš: 2021. gads.

91

Revīzijas laikā mēs konstatējām, ka atbalsts, ko izmaksāja ābolu bezmaksas izplatīšanai, bieži vien pārsniedza tirgus cenas un tādējādi tika pieļauta pārmērīga kompensēšana (sk. 73.76. punktu). Tādu noteikumu piemērošana, kas pieļauj svaigo produktu pārstrādi bezmaksas izplatīšanas nolūkā, ir saistīta ar risku, ka atbalsta līmenis ir pārāk augsts un ražotāji patur ievērojamu daļu izņemto produktu, lai segtu savas pārstrādes izmaksas (sk. 77.82. punktu).

4. ieteikums. Pielāgot kompensāciju par izņemšanas darbībām

Lai izvairītos no pārmērīgas kompensēšanas, Komisijai sniedzam šādus ieteikumus:

 1. nodrošināt, lai atbalsts par izņemšanas darbībām nepārsniedz vidējo tirgus cenu pirms krīzes lauksaimnieka dalībvalstī;
 2. izvērtēt iespēju noteikt atbalsta likmi zem 100 % un pieprasīt ievērojamu līdzfinansējumu, ja dalībvalstīm ir būtiska nozīme atbalsta shēmu galveno elementu noteikšanā.

Īstenošanas termiņš: 2021. gads.

Šo ziņojumu 2019. gada 16. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma I apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Nikolaos Milionis.

Revīzijas palātas vārdā –

Klaus-Heiner LEHNE
priekšsēdētājs

Pielikums

Lauksaimnieku anketas

Ievada piezīmes

Mēs apspriedām riska pārvaldības jautājumus ar 105 lauksaimniekiem 17 dalībvalstīs, ko apmeklējām ticamības deklarācijas sagatavošanas nolūkā 2018. gadā. Šī izlase tika izveidota, pamatojoties uz saņemto subsīdiju apmēru, un tādējādi tajā galvenokārt tika iekļautas lielākas saimniecības.

Mūsu jautājumi attiecās uz riskiem un riska pārvaldības stratēģijām saimniecību līmenī.

20. attēls

Respondenti sadalījumā pa dalībvalstīm

Piezīme. Diagrammā redzams, ka lielākais aptaujāto lauksaimnieku skaits bija Itālijā un Francijā (12 iztaujāšanas), Spānijā (11) un Vācijā (10).

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

21. attēls

Ievērojama produkcijas zuduma cēloņi (%)

Piezīme. Atbildot uz šo jautājumu, lauksaimnieki varēja norādīt vairāk nekā vienu zuduma cēloni. Viņi uzskatīja, ka zudumu galvenokārt izraisīja nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kam sekoja tirgus cenu svārstības.

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

22. attēls

Preventīvi pasākumi saimniecību līmenī

Piezīme. Preventīvu pasākumu diagrammā nav iekļauti lauksaimnieki ar apdrošināšanas līgumiem vai kopieguldījumu fondu dalībnieki. Desmit lauksaimnieki minēja, ka saimniecības līmenī neveic nekādus preventīvus pasākumus.

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

23. attēls

Tādu lauksaimnieku procentuālā daļa, kas ir apdrošināti vai ir kopieguldījumu fonda dalībnieki

Piezīme. Lielākā daļa lauksaimnieku ir apdrošināti vai ir kāda kopieguldījumu fonda dalībnieki. Lielākā daļa lauksaimnieku (57) ir veikuši brīvprātīgu apdrošināšanu. 33 lauksaimnieki nav apdrošināti un nav arī ir kopieguldījumu fonda dalībnieki.

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

24. attēls

Apdrošināšanas saistība ar tiešo maksājumu daļu attiecībā pret kopējiem lauksaimnieciskās darbības ienākumiem

Piezīme. Jo lielāka tiešo maksājumu daļa attiecībā pret lauksaimnieciskās darbības ienākumiem, jo zemāks apdrošināšanas izmantošanas līmenis.

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

25. attēls

Galvenie lauksaimnieku minētie iemesli, kāpēc viņi neveic apdrošināšanu vai neiesaistās kopieguldījumu fondā

Avots: Eiropas Revīzijas palāta.

Akronīmi un saīsinājumi

CAA: Centri di Assistenza Agricola — atzīti lauksaimnieku atbalsta centri

ESAO: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

ESTAT: Eurostat

FADN: lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkls

KLP: kopējā lauksaimniecības politika

KNP: krīzes novēršana un pārvarēšana (pasākums)

SNPV: saimniecības neto pievienotā vērtība

SSA: saimniecību struktūras apsekojums.

Glosārijs

Augstākais vidējais rādītājs: vidējais rādītājs pēc augstāko un zemāko vērtību atmešanas.

Condifesa: Itālijas reģionālās lauksaimnieku asociācijas, kas palīdz veikt apdrošināšanu pret klimata riskiem.

Ienākumi: ieņēmumu summa, ko lauksaimnieks saņem tirgū, kurai pieskaita papildu publiskā sektora atbalstu un atņem resursu izmaksas.

Izturētspēja: lauksaimnieku spēja izturēt satricinājumus un turpināt savu darbību. Izturētspēju veido trīs komponenti: noturība, spēja pielāgoties un spēja mainīties.

Krievijas ieviestais aizliegums: Krievijas valdība 2014. gada 7. augustā aizliedza atsevišķu produktu importu no vairākām valstīm, tostarp ES dalībvalstīm.

Liekā palīdzība: situācija, kad publiskā sektora līdzekļi tiek izmantoti, lai finansētu darbību, kas būtu īstenota arī bez publiskā sektora atbalsta.

Noturība: sistēmas spēja izturēt ārējos traucējumus un saglabāt iepriekšējo funkcionalitātes līmeni, neveicot tās iekšējo elementu būtiskas izmaiņas (Urruty et al., 2016. g.).

Pielāgošanās spēja: sistēmas spēja pielāgot iekšējos elementus un procesus, reaģējot uz mainīgiem ārējiem apstākļiem, un turpināt iesākot virzību, saglabājot visas būtiskās funkcijas (Folke et al., 2010. g.).

Priekšlaicīga ražas novākšana: negatavu un netirgojamu produktu novākšana konkrētā teritorijā. Attiecīgie produkti līdz novākšanai nedrīkst būt nekādā veidā bojāti.

Ražas nenovākšana: ražošanas cikla izbeigšana attiecīgajā platībā, kad produkcija ir labi padevusies un produkti ir veseli, tīri un tirdzniecībai atbilstīgā kvalitātē.

Rindas kārtības princips: atlases kritērijs, kas paredz ņemt vērā tikai reaģēšanas ātrumu.

Saimniecības neto pievienotā vērtība (SNPV): rādītājs lauku saimniecību grāmatvedības datu tīklā, ko izmanto, lai raksturotu lauku saimniecības kopējo produkcijas vērtību, kurai pieskaita subsīdijas un atņem starppatēriņa vērtību (ražošanas procesā izlietoto preču un pakalpojumu vērtība) un nolietojumu.

Spēja mainīties: sistēmas spēja veidot vai iekļaut jaunus elementus un procesus līdz tādam līmenim, ka mainās tās darbības pamatprincipi, lai saglabātu būtiskas funkcijas, ja ekoloģiskās, ekonomiskās vai sociālās vides strukturālo pārmaiņu dēļ tā kļūst neaizsargāta vai nespēj funkcionēt.

Subsidiaritātes princips: princips, kas paredz, ka ES veic darbību tikai tādā gadījumā, ja tā var būt efektīvāka par valsts, reģionālā vai vietējā līmenī īstenotu darbību.

Tirdzniecības gads: atsauces periods, ko nosaka ražas laiks un ko izmanto, lai analizētu augkopību un sagatavotu attiecīgos pārskatus, kā arī lai noteiktu cenas.

Komisijas atbildes

Kopsavilkums

I

Lai gan kopumā ir jāuzlabo informētība un vairāk jāpievēršas risku pārvaldībai, rīcība, kas saistīta ar KLP laikposmam pēc 2020. gada, ir jāaplūko, ņemot vērā arī turpmākajai politikai piedāvāto uz rezultātiem vērsto īstenošanas mehānismu. Tas cita starpā nozīmē, ka KLP finansētajai intervencei ir jāatbilst dalībvalstu vajadzībām, kas ir jānosaka, pamatojoties uz pierādījumiem.

IV

Ražas apdrošināšana ir pieejama abos KLP pīlāros, taču dubults finansējums netiek pieļauts.

V

Viens no ES atbalsta mērķiem ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus dalībvalstu starpā. Dalībvalstis var nolemt īstenot ES finansēto apdrošināšanu, pamatojoties uz SVID analīzi un vajadzību novērtējumu.

ES politikas pievienotā vērtība nebūtu jāvērtē tikai pēc dalības un izlietotā finansējuma īsā laikposmā, jo īpaši tad, ja instrumenti ir jauni. Piemēram, apdrošināšana lauku attīstības jomā ir jauns instruments, tāpēc tā īstenošanai ir nepieciešams laiks. Komisija no dalībvalstīm vāc datus par krīzes pārvarēšanas un pārvaldības pasākumiem, tostarp par ārkārtas pasākumiem, un no dalībvalstu gada īstenošanas ziņojumiem gūst informāciju par II pīlāra ietvaros īstenotajiem risku pārvaldības apakšpasākumiem.

Ciktāl tas attiecas uz II pīlāra risku pārvaldības instrumentiem, dalībvalstis, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1305/2013 37. panta 4. punkta noteikumiem, var novērst iespējamās liekās palīdzības risku, ierobežojot attiecināmo atbalsta apjomu.

VI

Kritērijs, kas tika ņemts vērā, bija zaudētais Krievijas tirgus, kas tika uzreiz fiziski aizvērts (pa produktiem, ņemot vērā to daudzumu un vērtību salīdzinājumā ar citiem trešiem tirgiem un iekšējo tirgu). Kad stājās spēkā Krievijas aizliegums, alternatīvi realizācijas tirgi, kas būtu tik apjomīgi kā Krievijas tirgus, nebija pieejami.

VII

Pārbaudes veic dalībvalstu kompetentās iestādes. Šajā kontekstā “izsekojamība” ir jāsaprot kā “kontrole”.

VIII

Skatīt Komisijas atbildes uz 84.–92. punktu.

Komisija daļēji piekrīt ieteikumiem, jo īpaši ieteikumam rosināt lauksaimniekus labāk sagatavoties krīzei, ieteikumam par apdrošināšanai paredzētā atbalsta plānošanu un uzraudzīšanu (daļēji), par ārkārtas pasākumu izmantošanas kritērijiem (daļēji) un kompensāciju par izņemšanas darbībām (daļēji).

Ievads

01

Skatīt Komisijas atbildi uz I punktu.

03

Pateicoties ES sanitārajai politikai, kas tiek īstenota desmitiem gadu, augu un dzīvnieku slimību pieaugums nav tikpat liels kā tirdzniecības un cilvēku pārvietošanās intensitātes pieaugums.

06

Komisijas 2017. gada paziņojums ir izmantots 2018. gada priekšlikumos par KLP. Tajos cita starpā ir noteikta prasība, ka dalībvalstīm savos KLP plānos ir jāiekļauj skaidrojums par to, kuras intervences palīdzēs risku pārvaldībā nodrošināt saskaņotu un integrētu pieeju (ierosinātās Stratēģisko plānu regulas (COM(2018) 392) 97. pants).

07

Komisija vēlas norādīt turpmāko.

Komisija kopējai lauksaimniecības politikai laikposmam pēc 2020. gada ierosināja trīs vispārīgus mērķus un deviņus konkrētus mērķus, kas izklāstīti ierosinātās Stratēģisko plānu regulas (COM(2018) 392) 5. un 6. pantā. Konceptuālā ziņā katrs no trim vispārīgajiem mērķiem — viens ekonomikas, viens vides/klimata un viens teritoriālais/sabiedrības mērķis — ir sīkāk sadalīti trīs konkrētos mērķos. 3. attēlā sniegtajos piemēros vispārīgais ekonomiskais mērķis ir piesaistīts diviem no trim konkrētajiem ekonomikas mērķiem un vienam no trim konkrētajiem vides/klimata mērķiem.

Skatīt arī Komisijas atbildi uz 16. punktu.

09

ES saskaņā ar II pīlāru dod dalībvalstīm iespēju atbalstīt lauksaimniekus ar 5. pasākumu, kas ir paredzēts lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai un profilaktiskiem pasākumiem (šajā revīzijā nav analizēts), un trim risku pārvaldības instrumentiem (17. pasākums): apdrošināšanu (M17.1), kopieguldījumu fondiem (M17.2) un ienākumu stabilizācijas instrumentiem (M17.3).

Revīzijas tvērums un pieeja

11

Komisija norāda, ka riska un krīzes novēršana ir divi dažādi aspekti (kas gan viens otru papildina). Kā norādīts 2. attēlā, KLP vienlaikus sniedz rīkus kā normālu, tā nododamu un katastrofas risku pārvaldībai.

Apsvērumi

16

Lai gan tiešie maksājumi nav iecerēti kā risku pārvaldības instruments un tāpēc tos nevar viegli pielāgot risku klasifikācijai, tie nodrošina lauksaimniekiem drošības tīklu, kas nav atkarīgs no tirgus svārstībām. Tādējādi tie stabilizē ienākumus, nodrošinot rezervi, kas pasargā pret ienākumu svārstīguma negatīvo ietekmi.

18

Tiešie maksājumi dod lauksaimniekiem iespēju labāk sagatavoties riskiem, un bez atbalsta daudzos gadījumos tas nebūtu iespējams.

Kas attiecas uz II pīlāra risku pārvaldības rīkiem — ir ieviesti divi mehānismi, kas nodrošina, ka lauksaimnieki nav pilnīgi pasargāti no riska: 1) šie instrumenti nodrošina kompensāciju tikai par tiem zaudējumiem, kas pārsniedz minimālo robežvērtību, un 2) zaudējumus, par kuriem piešķir kompensāciju, aprēķina, ņemot vērā vidējo ražošanas apjomu vai ienākumus iepriekšējos trīs vai piecos gados. Tādējādi šī vidējā vērtība tiek katru gadu atjaunināta.

Komisijas kopējā atbilde uz 21. un 22. punktu.

Korelācija vien nenorāda uz pamatā esošu cēlonību un to neizskaidro, proti, šī sakarība nenozīmē, ka apdrošināšana tiek izmantota mazāk tāpēc, ka tiešie maksājumi veido lielāku daļu no ienākumiem. Līdztekus citiem faktoriem, kas ietekmē lauksaimnieku lēmumus (piem., apdrošināšanas pieejamība), rezultātus varētu ietekmēt arī noteiktu nozaru relatīvais svērums kategorijās (<30 % tiešo maksājumu, 30–50 %, >50 % tiešo maksājumu), jo tiešo maksājumu daļa ienākumos ir ļoti atkarīga no nozares.

26

Punkta otrais ievilkums. Tas, ka augseka būs viena no nosacījumu sistēmas prasībām, vairos lauksaimnieku informētību par šo praksi. Augseka veicinās augsnes aizsardzības kvalitātes mērķa sasniegšanu un netieši vairos saimniecību izturētspēju, kuras panākšanai tiks izmantotas arī citas prakses.

Pastiprinātajā nosacījumu sistēmā lauksaimniekiem tiks noteikts lauksaimniecības prakses minimums, kas nozīmē, ka tie, kuri jau atbildīs prasībām, varēs tā turpināt, bet citiem būs jāpastiprina savi centieni. Papildus tam nākamajā KLP plānots pastiprināt brīvprātīgos pasākumus, kas palīdzēs lauksaimniekiem ieviest saimniecībā citas ilgtspējīgākas prakses.

27

Komisija uzskata, ka, pateicoties tās pašreizējam preventīvo pasākumu satvaram, Eiropā pastāv visaugstākie pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku un augu veselības standarti pasaulē. Tas ir nodrošinājis ļoti augstu veselības aizsardzības līmeni un devis labumu iekšējam tirgum un ES pārtikas eksportam. Pusmiljarda euro izmaksas ir jāskata vienoti ar kopējo saražotās lauksaimniecības pārtikas vērtību, kas ir 408 miljardi euro.

Ja desmitiem gadu ES līmenī nebūtu īstenoti iedarbīgi ex ante pasākumi, ex post pasākumu izmaksas būtu bijušas daudz lielākas.

30

Tā kā ienākumu stabilizācijas instrumenti ir jauni, to īstenošanai ir vajadzīgs laiks. Taču dažām dalībvalstīm pašlaik ir labas iespējas drīzumā sākt īstenot šāda veida instrumentu (piem., Itālijai, Ungārijai).

32

KLP nodrošina dažādu instrumentu kopumu. Tas, ka vīna un augļu un dārzeņu nozarē var izmantot apdrošināšanas shēmas abos pīlāros, būtu jāuzskata nevis par pārklāšanās risku, bet gan par dalībvalstīm, ražotāju organizācijām un atsevišķiem lauksaimniekiem dotu iespēju izvēlēties to instrumentu, ar kuru vislabāk varētu tikt galā ar konkrētu risku.

TKO jomā kopieguldījumu fondus var izmantot, ja ir nelabvēlīgi tirgus apstākļi, bet apdrošināšanu var izmantot dabas katastrofu, nelabvēlīgu klimatisko apstākļu, slimību vai kaitēkļu izraisītu infekciju gadījumā.

Lauku attīstības pasākumi ir saistīti ar apdrošināšanas shēmām, kas izmantojamas produkcijas zudumu gadījumā, un kopieguldījumu fondiem, kas izmantojami produkcijas un ienākumu zuduma gadījumā. Produkcijas zudumu gadījumiem ir iespējams ieplānot gan apdrošināšanu, gan kopieguldījumu fondus, un tas, ņemot vērā dalībvalsts un atbalsta saņēmēju vajadzības, var būt pamatoti. Tādējādi abi risku pārvaldības instrumenti viens otru papildinātu. Turklāt pastāv vispārējs noteikums, kas aizliedz vienu un to pašu pasākumu finansēt dubultā (Regulas (ES) Nr. 1306/2013 30. pants).

Ārkārtas pasākumi tiek izmantoti tādos politiskos vai citu veidu gadījumos, kad ar preventīviem risku pārvaldības pasākumiem vairs nepietiek.

33

Līdz šim I pīlārā kopieguldījumu fondi ir varējuši saņemt atbalstu tikai, lai segtu administratīvās izmaksas, kas saistītas ar kopieguldījumu fonda izveidi un papildināšanu. Ar to arī skaidrojuma ražotāju organizāciju neieinteresētība. Komisija ierosina kopējā lauksaimniecības politikā laikposmam pēc 2020. gada likvidēt šo ierobežojumu un sniegt kopieguldījumu fondam ES finansējumu krīzes pārvarēšanas pasākumiem. Tam vajadzētu veicināt šā pasākuma izmantošanu.

Attiecībā uz kopieguldījumu fondu izmantošanu II pīlārā skatīt Komisijas atbildes uz 43.45. punktu.

34

Komisija ierosina kopējā lauksaimniecības politikā laikposmam pēc 2020. gada vēl vairāk uzlabot kopieguldījumu fondu pievilcību ražotāju organizāciju acīs.

Lai gan izveidot kopieguldījumu fondus ir sarežģītāk nekā noslēgt apdrošināšanas līgumu, kopieguldījumu fondi sniedz lauksaimniekiem dažādas priekšrocības, piemēram, īpašumtiesības uz instrumentu, naudas ietaupījumu ilgtermiņā un iespēju aizsargāties pret riskiem, pret kuriem neaizsargā tirgus.

Viens no iespējamiem risinājumiem ir Francijā izmantotā pieeja. Taču dalībvalstis var dot lauksaimniekiem plašākas iespējas izvēlēties to instrumentu, kas ir labāk piemērots to vajadzībām. Tāpēc, ja vien tiek novērsta finansējuma dublēšanās, arī tādi instrumenti, kas aizsargā pret vienu un to pašu risku, var cits citu papildināt.

35

Par kopieguldījumu fondiem un apdrošināšanu ir atbildīgi tieši ražotāji ar ražotāju organizāciju starpniecību, savukārt ar ārkārtas pasākumiem reaģē uz konkrētiem notikumiem, kas ietekmē tirgus kopumā (piemēram, uz Krievijas aizliegumu).

36

KLP pasākums, ar kuru sniedza atbalstu lauksaimniekiem, kas bija cietuši no plūdiem un stiprām lietusgāzēm, tika īstenots tāpēc, ka attiecīgajās dalībvalstīs ilgstoši pastāvēja nepieredzēti, ārkārtēji laikapstākļi.

Tā kā 221. pantu izmanto tikai ārkārtas gadījumos, lauksaimnieki nevar cerēt uz kompensāciju par laikapstākļu radītiem zaudējumiem un tāpat ir pakļauti ievērojamam ienākumu zaudēšanas riskam, ja to nemazina ar parastiem risku pārvaldības instrumentiem, piemēram, apdrošināšanu.

38

Dalītās pārvaldības režīmā dalībvalstis, ņemot vērā SVID analīzi un attiecīgo vajadzību novērtējumu, var pašas izvēlēties tos no ELFLA piedāvātajiem instrumentiem, kas tām ir visatbilstošākie. Tādējādi 2014.–2020. gada plānošanas periodā dalībvalstij pašai ir jāizlemj, vai ir piemēroti īstenot Lauku attīstības regulā piedāvātos risku pārvaldības instrumentus.

39

Komisijas priekšlikumi neparedz, ka dalībvalstīm būtu jāpārtrauc savu valsts sistēmu darbība. Tā vietā dalībvalstīm saskaņā ar subsidiaritātes principu tiek dotas lielākas iespējas plānot attiecīgus rīkus, pamatojoties uz rūpīgu SVID analīzi un vajadzību novērtējumu. Dalībvalstīm, kas jau nodrošina valsts atbalstu risku pārvaldībai, būtu jāizmanto iespēja un jālieto lauku attīstības atbalsts novatoriskām shēmām, kas saskanīgi papildina pastāvošās shēmas.

41

ES atbalsta mērķis nav aizstāt valstu sistēmas, vai tās būtu publiskā vai privātā sektora apdrošināšanas shēmas. Mērķis ir dot dalībvalstīm instrumentus, ar ko pārvarēt situācijas, kad ar esošo nepietiek, piemēram, kad trūkst citu instrumentu, ar ko mudināt lauksaimniekus iesaistīties risku pārvaldīšanā.

42

Skatīt Komisijas atbildi uz 38. punktu.

Komisijas kopējā atbilde uz 43.–45. punktu.

Atbalsts līdz šim pārsvarā ir sniegts apdrošināšanai galvenokārt tāpēc, ka lauksaimniekiem šis instruments ir zināms vislabāk un viņi to visvairāk arī izmanto neatkarīgi no tā, vai tas saņem ES atbalstu vai ne. Gan produkcijas, gan ienākumu zaudējumiem paredzētie kopieguldījumu fondi kopumā ir zināmi mazāk un tiek arī mazāk izmantoti.

Jaunu instrumentu īstenošanai ir vajadzīgs laiks, jo ir jāveido dalībvalstu pārvaldes iestāžu spējas un jāpanāk, ka lauksaimnieki par tiem ir informēti un iesaistās. Jau tagad ir tādas lauku attīstības programmas, kurās noteiktie izmantošanas līmeņa mērķi ir gandrīz sasniegti vai pat pārsniegti.

Turklāt izmantošanas līmenis ir jāskata saistībā ar vajadzībām un lauku prioritātēm, kas tika noteiktas lauku attīstības pasākumu plānošanas laikā, piemēram, risku pārvaldības atbalsta sniegšana gandrīz 20 % lauksaimnieku, kā norādīts 4. tabulā attiecībā uz Franciju, tikpat labi varētu tikt uzskatīta par augstu izmantošanas līmeni.

Skatīt arī Komisijas atbildi uz 38. punktu.

46

Skatīt Komisijas atbildes uz 41. un 45. punktu.

49

ES pievienotā vērtība, ko sniedz KLP atbalsts apdrošināšanai, kura ir daļa no KLP risku pārvaldības instrumentu kopuma, izriet no vajadzības pārvaldīt riskus kopīgi — ar kopīgu ES līmeņa noteikumu kopumu, kas saskaņā ar subsidiaritātes principu ļauj dalībvalstīm veikt izvēles un pielāgojumus atkarībā no to vajadzībām.

Attiecībā uz apdrošināšanas izmantošanas līmeni Komisija lūdz skatīt tās atbildi uz 43.45. punktu. Papildus tam tā vēlas norādīt, ka konkrētas apdrošināšanas shēmas izmantojuma līmeni nosaka daudzi faktori (piem., pievilcīgas un efektīvas shēmas izplānošanai vajadzīgās administratīvās spējas) un tas arī laika gaitā var mainīties.

Komisijas kopējā atbilde uz 50. un 51. punktu.

Kopīgajā uzraudzības un novērtēšanas sistēmā (CMEF) koprezultāta rādītājs ir paredzēts, lai skaitliski izteiktu un uzraudzītu lauku attīstības programmu īstenošanu pa prioritāšu jomām, nevis pa atsevišķiem pasākumiem/apakšpasākumiem. Koprezultāta rādītājs “tādu lauku saimniecību procentuālā daļa, kuras iesaistās risku pārvaldības shēmās” ir saistīts ar 3.b prioritāšu jomu “lauku saimniecību riska novēršana[s] un pārvaldības atbalsts”, un tas atspoguļo visu attiecīgo pasākumu/apakšpasākumu kopējo sniegumu šīs prioritāšu jomas mērķu sasniegšanā. Kas attiecas uz 17. pasākumu — sīkāk sadalītus datus par atsevišķo instrumentu īstenošanu var iegūt no tiešo rezultātu rādītājiem, kas noteikti katram apakšpasākumam, no katras lauku attīstības programmas rādītāju plāna un no informācijas, kas iekļauta gada īstenošanas ziņojumos, ko dalībvalstis iesniedz katru gadu.

52

Tiesiskais regulējums dod dalībvalstīm iespēju konkrētajai programmai noteikt papildu rādītājus atkarībā no valsts konkrētajām vajadzībām.

Koprezultāta rādītāji nemēra politikas ietekmi — to var novērtēt tikai izvērtējumā, kuram rādītāji sniedz tikai daļu nepieciešamās informācijas.

Katrā ziņā ir vairāki faktori, kas ietekmē ienākumus (tirgus attīstība, ienākumu atbalsts, risku pārvaldība utt.), un, lai noteiktu, cik liela galu galā ir apdrošināšanas nozīme ienākumu stabilizācijā, ir jāveic izvērtējums.

53

Saskaņā ar subsidiaritātes principu par dažādo shēmu izpildes mehānisma un īstenošanas procedūru izveidi ir atbildīgas dalībvalstis.

Apdrošināšanas sistēma pēc būtības ir sarežģīta, jo līgumi ir regulāri jāpielāgo. Dalībvalstis tiek mudinātas ES atbalsta pasākumu īstenošanā neradīt papildu birokrātismu. Turklāt daudzās dalībvalstīs pastāv brīvprātīgi atbalsta pasākumi, kas palīdz lauksaimniekiem pieteikties atbalstam dažādajās KLP shēmās. Šāda situācija pastāv ne tikai risku pārvaldības instrumentu īstenošanā.

54

Lai dalībvalstī īstenotu jaunu lauku attīstības pasākumu, lai kāds tas arī būtu, no sākuma ir jāizmanto dažādu veidu resursi — naudas, administratīvie resursi un cilvēkresursi. Tātad arī 17. pasākums no tā nav pasargāts. Atkarībā no dalībvalsts spējām tas var sākumā mazināt vēlēšanos izmantot pasākumu.

55

Kā norādīts Komisijas atbildē uz 52. punktu, ienākumus ietekmē ne vien dalība apdrošināšanas shēmās, bet arī vairāki citi faktori, piemēram, tirgus attīstība, ienākumu atbalsts. Lai noteiktu, kāda nozīme ienākumu stabilizācijā galu galā ir tieši apdrošināšanai, ir jāveic izvērtējums.

56

Apdrošināšanas un ex post pasākumu maksājumu veikšanas laika atšķirībai ir vairāki iemesli, tostarp to atšķirīgie mērķi, piemērošanas cēloņi un izpildes mehānismi. Apdrošināšana un ex post ārkārtas pasākumi aizsargā pret atšķirīgiem riskiem un pēc būtības atbilst atšķirīgam grafikam.

58

Dalībvalstis var izmantot Regulas (ES) Nr. 1305/2013 37. panta 4. punktu, lai, nosakot attiecīgus maksimālos apjomus, ierobežotu prēmijas summu, kuras apmērā var pretendēt uz atbalstu.

59

Lauksaimnieki ir uzņēmēji, tāpēc viņu interesēs ir īstenot preventīvas darbības, lai samazinātu risku un iegūtu lielākos iespējamos ieņēmumus no kultūraugiem, neatkarīgi no tā, vai viņi iegādājas apdrošināšanas polisi vai ne. Lauksaimnieki var saņemt ELFLA atbalstu par to, ka ir noslēgta vienošanās par apdrošināšanas polisi, taču šāds atbalsts nedrīkst pārsniegt 70 % no samaksātās prēmijas. Turklāt ir jāņem vērā noteiktas robežvērtības un franšīzes. Tāpēc viņu pašu interesēs ir neizšķiest šo naudu.

Apdrošināšana ir jāuzskata par ekonomisku līdzekli, kas aizsargā lauksaimniekus pret riskiem, kuri ir saistīti ar lauksaimniecisko darbību. Tā palīdz stabilizēt lauksaimnieku ienākumus un var veicināt dažādošanu un ieguldījumus, kas savukārt var palielināt saimniecības izturētspēju.

63

Gaidāmie ekonomiskie zaudējumi un traucējumi netika salīdzināti ar noteiktu robežvērtību, jo likumdevēji nav noteikuši šādu konkrētu robežvērtību. 219. panta teksts atsaucas uz traucējumiem, ko rada “būtiska cenu palielināšanās vai samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai citi notikumi vai apstākļi, kas rada ievērojamus tirgus traucējumus vai šādu traucējumu draudus”. Komisija rūpīgi analizēja gaidāmos tirgus traucējumus un ekonomiskos zaudējumus un secināja, ka nosacījumi, kādos izmanto ārkārtas pasākumus saskaņā ar 219. pantu, ir izpildīti.

Ņemot vērā iespējamo situāciju plašo klāstu, ir praktiski neiespējami noteikt objektīvus parametrus šo pasākumu izmantošanai. Tā kā šie pasākumi ir ārkārtas pasākumi, to izmantošanas robežvērtību noteikšana pat būtu pretrunā to būtībai. Tas arī liegtu reaģēt steidzami un pielāgot reaģēšanu katra tirgus traucējuma raksturlielumiem. Tas ir arī iemesls, kāpēc pat akadēmiķu diskusijās nav vienprātības par to, kas varētu būt objektīva robežvērtība vai parametrs šādam mērķim.

64

Krievijas aizlieguma sākumā ES augļu un dārzeņu eksporta uz Krieviju līmenis bija objektīvs un jau pastāvošs kritērijs, savukārt par alternatīviem ES un trešo valstu tirgiem būtu bijis iespējams izteikt tikai pieņēmumus.

65

Pienācīgā tirgus analīzē būtu piemērotāk datus atspoguļot pa tirdzniecības gadiem, nevis pa kalendārajiem gadiem.

Tā kā ir izmantoti dati par ES iekšējo teritoriju, plūsmas varētu būt pieskaitītas divreiz. Plūsma tiek pieskaitīta ikreiz, kad āboli tiek vesti tranzītā caur citu dalībvalsti un eksporta muitas deklarācija tiek reģistrēta pirms nosūtīšanas uz trešo valsti.

Krievijas aizlieguma spēkā esības laikā kopējais apjoms, kas eksportēts uz trešām valstīm, 2014./2015. gadā palielinājās, bet, sākot ar 2015./2016. gadu, samazinājās, kas liecināja par tendences maiņu.

Laikā, kad apjoms palielinājās, citi pie ES nepiederīgi tirgi daļēji un īslaicīgi kompensēja Krievijas tirgus zaudējumu. Krievijas embargo sākumā 2014./2015. gadā Krievijas tirgus vēl bija pieejams, un tad 2015./2016. un 2016./2017. gadā tas bija pieejams tikai ar Baltkrievijas starpniecību, kas radīja papildu darījuma izmaksas. Vienlaikus daļa ES eksporta tika pārorientēta uz Ziemeļāfriku, taču vēlāk Alžīrija aizvēra savas robežas. Pa to laiku ES ābolu cenas samazinājās, kas liecināja par reālu tirgus traucējumu.

66

Trīs gadus ilgs un būtisks ražotāju cenu samazinājums apvienojumā ar skaidrām tendences izmaiņām (no pozitīvas uz negatīvu), kas radās eksportā uz trešām valstīm līdz ar Krievijas aizliegumu, noveda pie eksporta sarukuma — lai gan ne uzreiz, jo tas tika pārvirzīts caur Baltkrieviju un Krievijas tirgus zudumu daļēji kompensēja citi tirgi (radot tirgotājiem darījuma/pārvirzīšanas izmaksas), — un radīja traucējumu nozarē, kura balstās uz augļu dārziem un kurā ekonomikas dalībnieki pieņem lēmumus par ieguldījumiem turpmāko 10 gadu griezumā.

67

Šo stāvokli ātri uzlabot nav iespējams, jo šo ātrbojīgo augļu uzglabāšanas iespējas ir ierobežotas. Turklāt Krievijas paziņojums par Savienības augļu un dārzeņu importa aizliegumu draud stāvokli persiku un nektarīnu tirgos padarīt vēl nopietnāku. Tas nozīmē, ka tirgū ir radusies situācija, kuras risināšanai, šķiet, nepietiek ar parastajiem pasākumiem, ko var veikt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013.

Komisijas kopējā atbilde uz 75. un 76. punktu.

Transporta, iepakošanas un šķirošanas izmaksas nosaka ES līmenī. Atbalstu attiecina uz visām dalībvalstīm. Šīs izmaksas 2013. gadā tika pārskatītas. Tās atspoguļo attiecīgo izmaksu vidējo vērtību ES.

Attiecībā uz āboliem minētās izmaksas ir vidēji 40 EUR/100 kg.

Komisijas kopējā atbilde uz 78.–80. punktu.

Dalībvalstis var dot iespēju izņemt augļus un dārzeņus, ko nodod pārstrādātājiem (sulas un/vai nektāra ražošanai) un pēc tam izplata bez maksas, tām jānolemj, kāda ir apmaiņas likme starp izņemtajiem persikiem un iegūto sulu/nektāru, un jānodrošina, ka pārstrādātājiem veiktie maksājumi kompensē tikai ražošanas izmaksas. Apmaiņas likme var atšķirties atkarībā no attiecīgajiem produktiem (katrā ziņā tie pieder pie II klases), to īpašībām un kvalitātes.

Ja izņemšana notiek bezmaksas izplatīšanas nolūkā, ES finansē arī transporta izmaksas un šķirošanas un iepakošanas izmaksas atbilstoši vienotas likmes summu sistēmai, kas pēdējoreiz tikai pārskatīta 2013. gadā. Tā kā augstākās vienotas likmes summas ir aptuveni 10 centi/kg par transportu un 20 centi/kg par šķirošanu un iepakošanu (vai par abām kopā vidēji aptuveni 39 centi/kg), šīm summām ir salīdzinoši maza ietekme uz kopējām ar saražoto sulu/nektāru saistītajām izmaksām, ko sedz ES.

Bezmaksas izplatīšanas gadījumā izņemšanas cenai ir noteikti stingri griesti, proti, tā nevar pārsniegt 40 % no vidējām tirgus cenām iepriekšējos piecos gados, tomēr augsta apmaiņas likme sulā/nektārā pārstrādātiem persikiem — vai tā būtu pamatota vai ne — nudien var radīt ES fondam augstas izmaksas par šo darbību. Tas ir jāizvērtē Komisijas dienestiem.

83

Saskaņā ar ES tiesību aktiem pārbaudes veic dalībvalstu kompetentās iestādes.

Secinājumi un ieteikumi

84

Darbības programmu ietvaros izņemšana tiek izmantota maz (mazāk par 1 % no ES augļu un dārzeņu budžeta), taču ar Krievijas aizliegumu saistīto ārkārtas pasākumu kontekstā tā tika izmantota daudz.

85

Komisija priekšlikumā par nākamo KLP ir pastiprinājusi prasības KLP obligātajā slānī, kam piemēro nosacījumu sistēmu. To vidū ir prasība par augseku. Plašāku izklāstu par saikni starp tiešajiem maksājumiem un lauksaimnieku lēmumu iegādāties apdrošināšanu skatīt Komisijas atbildē uz 21. punktu.

86

Par ietekmi uz motivāciju skatīt Komisijas atbildi uz 59. punktu.

1. ieteikums. Rosināt lauksaimniekus labāk sagatavoties krīzes situācijām

Komisija piekrīt ieteikumam un vēlas norādīt, ka tiek pieliktas pūles, lai nākamajā KLP tā arī notiktu, tostarp:

 • tiktu pastiprināti klimata un vides mērķi. Pastiprinātās prasības KLP obligātajā slānī, kam piemēro nosacījumu sistēmu (piemēram, augseka, ar oglekli bagātas augsnes aizsardzība, augsnes organisko vielu satura saglabāšana), jāpapildina ar brīvprātīgām saistībām (jaunas ekoshēmas I pīlārā un lauku attīstības intervences II pīlārā) un atbalsta instrumentiem (piemēram, konsultāciju pakalpojumiem), ko finansē no KLP. Savu artavu te sniedz arī budžeta obligātā paredzēšana vides un klimata darbiem augļu un dārzeņu un lauku attīstības intervenču darbības programmās, kā arī iespējas, ko sniedz saistītie tiešie maksājumi (piem., iespēja novirzīt atbalstu ekstensīvai lopkopībai);
 • risku pārvaldības pieeja tiktu labāk integrēta: obligāta risku pārvaldības instrumentu piedāvāšana lauksaimniekiem lauku attīstības jomā un prasība izklāstīt integrētu pieeju KLP stratēģiskajos plānos.

Dalībvalstīm būs lielāka rīcības brīvība, lai tās varētu labāk pielāgot intervences savām vajadzībām, un tām būs jābalsta intervences uz noteiktajām vajadzībām atbilstoši ierosinātajai jaunajai uz rezultātiem balstītajai pieejai.

Runājot par ierosināto īstenošanas termiņu, Komisija vēlas uzsvērt, ka priekšlikumus par KLP laikposmam pēc 2020. gada pašlaik apspriež abi likumdevēji — Padome un Eiropas Parlaments; tāpēc faktiskais datums, kad tiks pieņemts tiesiskais regulējums kopējai lauksaimniecības politikai laikposmam pēc 2020. gada (tostarp īstenošanas akti), pašlaik nav zināms.

87

Komisija lūdz skatīt tās atbildes uz 30., 33., 34., 35., 41., 43., 49. un 58. punktu.

88

Informācija, kas savākta par risku pārvaldības rīkiem II pīlārā (17. pasākums), satur iesaistīto saimniecību skaita un publiskā sektora kopējo izdevumu sadalījumu pa apakšpasākumiem. Turklāt dalībvalstis sniedz papildu informāciju lauku attīstību programmu gada īstenošanas ziņojumos. Papildus tam dalībvalstīm ir iespēja noteikt rādītājus konkrētai programmai atkarībā no valsts konkrētajām vajadzībām.

Augļu un dārzeņu nozarē Komisija ievāc daudz tirgus informācijas no dalībvalstīm un ieinteresētajām personām pa dažādiem kanāliem (no gada ziņojumiem par darbības programmu īstenošanu, ekspertu grupām un pilsoniskā dialoga grupām, kurās iesaistītas ieinteresētās personas, no infopaneļiem, prognozēm un tagad arī no tirgus novērošanas centriem).

2. ieteikums. Labāk plānot un uzraudzīt atbalstu apdrošināšanai

a) Komisija nepiekrīt ieteikumam.

Šis varētu nebūt optimāls laiks šāda temata analizēšanai, ņemot vērā neseno un plānoto izvērtēšanas darbu, proti, 2017. gada pētījumu par risku pārvaldību, krīzes pārvarēšanas pētījumu, kas jāpabeidz 2019. gadā, un ex post izvērtējumus, kas jāizdod līdz 2024. gada beigām.

Attiecībā uz ES pievienoto vērtību Komisija lūdz skatīt arī tās atbildes uz 49. un 87. punktu.

b) Komisija daļēji piekrīt ieteikumam.

Tā centīsies uzraudzīt finansējuma izlietojumu, izmantojot atbilstīgus tiešo rezultātu un koprezultāta rādītājus, taču tā nepiekrīt vākt informāciju par konkrētajiem ERP minētajiem rādītājiem (apdrošinātā platība un kapitāls).

Priekšlikums par nākamo KLP paredz, ka dati par to lauksaimnieku skaitu, kuri izmanto risku pārvaldības instrumentus, tiks vākti veikuma noskaidrošanas mērķiem. Papildu informācija tiks vākta izvērtējumos, paturot prātā stingro aicinājumu uz vienkāršošanu. Tāpēc mēs nevaram piekrist tai ieteikuma daļai, kurā ir minēta apdrošinātā platība un kapitāls.

Koprezultāta rādītājs (tādu saimniecību īpatsvars, kurām ir KLP risku pārvaldības instrumenti) nav mainījies un dos dalībvalstīm iespēju noteikt mērķi attiecībā uz to saimniecību skaitu, kuras izmanto risku pārvaldības instrumentus. Komisija izmantos šo rādītāju, lai sekotu līdzi dalībvalstu panākumiem īstenošanā.

Runājot par ierosināto īstenošanas termiņu, Komisija vēlas uzsvērt, ka priekšlikumus par KLP laikposmam pēc 2020. gada pašlaik apspriež abi likumdevēji — Padome un Eiropas Parlaments; tāpēc faktiskais datums, kad tiks pieņemts tiesiskais regulējums kopējai lauksaimniecības politikai laikposmam pēc 2020. gada (tostarp īstenošanas akti), pašlaik nav zināms.

89

Skatīt Komisijas atbildes uz 62.–71. punktu.

90

Ex post pasākums, uz ko atsaucas ERP, tika izmantots tikai vienu reizi nepieredzētu, ārkārtēju laikapstākļu dēļ. Kopš tā laika, neraugoties uz 2018. un 2019. gada sausumu, kas skāra lielu daļu Eiropas, Komisija nav atkārtojusi līdzīgus kompensācijas pasākumus, ko paredz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 221. pants.

3. ieteikums. Skaidri noteikt kritērijus ārkārtas pasākumu piemērošanai un pārtraukšanai un to kombinēšanai ar citiem instrumentiem

a) Komisija daļēji piekrīt ieteikumam.

Komisija piekrīt, ka analīzē, pēc kuras Komisija ierosina piemērot vai pārtraukt ārkārtas pasākumus, būtu jāņem vērā tirgus apstākļi un ražotāju kopējie ienākumi, tostarp tiešo maksājumu un ražošanas apjoma pieauguma ietekme.

Taču objektīvu tirgus parametru un kritēriju ex ante noteikšana būtu pretrunā pasākuma būtībai, jo traucētu sasniegt tā mērķi, kas ir novērst katastrofas riskus, kuri parasti ir pēkšņi un neparedzami un kurus lauksaimnieki un publiskā sektora iestādes nevar novērst risku pārvaldības stratēģiju ietvaros.

Turklāt tas, ka nav objektīvu kritēriju, nenozīmē, ka šādu ārkārtas pasākumu piemērošana nav balstīta uz analīzi. Katru reizi, kad apsver izmantot šāda veida pasākumu, Komisija rūpīgi novērtē tirgus situāciju un iespējamos draudus, analīze tiek apspriesta ar abiem likumdevējiem, ieinteresētajām personām, presi utt.

b) Komisija nepiekrīt ieteikumam.

Lai gan Komisija piekrīt, ka šis ir svarīgs un atbilstošs apsvērums, katrs ekstremālais gadījums ir unikāls, tāpēc katrs gadījums jāvērtē atsevišķi.

4. ieteikums. Pielāgot kompensāciju par izņemšanas darbībām

a) Komisija nepiekrīt ieteikumam.

Lai gan Komisija daļēji atbalsta šā ieteikuma mērķus, tā uzskata, ka tas ierobežotu Komisijas iespējas krīžu pārvarēšanā izvērtēt katru gadījumu atsevišķi. Izņemšanas cenas tiek sistemātiski noteiktas daudz zemākas par vienotajā tirgū dominējošajām tirgus cenām. Tirgus cena ražotāja dalībvalstī nav vienīgais kritērijs, pēc kura varētu noteikt izņemšanas atbalsta pienācīgo līmeni.

b) Komisija piekrīt ieteikumam.

Komisija novērtēs situāciju iepakošanas, šķirošanas un transporta jomā, taču visām iespējām būtu jāpaliek pieejamām. Sekundāro ES tiesību aktu tapšanā ir jāiesaistās dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam un ieinteresētajām personām. Komisija jo īpaši izvērtēs iespēju izņemt augļus un dārzeņus, ko nodod pārstrādātājiem (sulas un/vai nektāra ražošanai) un pēc tam izplata bez maksas, problēmjautājumu, kas attiecas uz apmaiņas likmi starp izņemtajiem persikiem un iegūto sulu/nektāru, un nodrošinās, ka pārstrādātājiem veiktie maksājumi kompensē tikai ražošanas izmaksas.

Revīzijas darba grupa

ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas jomas un programmas vai ar pārvaldību saistītus jautājumus konkrētās budžeta jomās. ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, konkrēti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības intereses.

Šo lietderības revīziju veica ERP locekļa Nikolaos Milionis vadītā I apakšpalāta. Revīziju vadīja ERP loceklis Samo Jereb, un viņam palīdzēja locekļa biroja vadītāja Kate Henderson, biroja atašejs Jernera Vrabič, atbildīgais vadītājs Helder Faria Viegas, darbuzdevuma vadītāja Céline Ollier, darbuzdevuma vadītājas vietnieks Paulo Oliveira, revidenti Antonella Stasia, Jan Huth, Michela Lanzutti, Mateusz Minich un Maciej Szymura un sekretariāta assistente Murielle Siffert.

No kreisās uz labo: Maciej Szymura, Mateusz Minich, Jerneja Vrabič, Antonella Stasia, Samo Jereb, Céline Ollier, Paulo Oliveira, Michela Lanzutti, Jan Huth, Helder Faria Viegas.

Beigu piezīmes

1 EVA ziņojums “Climate change impacts and vulnerability in Europe” [Klimata pārmaiņu ietekme un Eiropas neaizsargātība], 2016. g., 5.3. nodaļa “Lauksaimniecība”.

2 ERP īpašais ziņojums Nr. 25/2018 “Plūdu direktīva: panākumi risku novērtēšanā, bet plānošana un īstenošana ir jāuzlabo”.

3 ERP īpašais ziņojums Nr. 33/2018 “Cīņa pret pārtuksnešošanos Eiropas Savienībā: pieaugošs apdraudējums, tāpēc jārīkojas aktīvāk”.

4 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/future-food-and-farming

5 Assessing how policies enable or constrain the resilience of farming system in the European Union: case study results [Novērtējums par to, kā rīcībpolitikas veicina vai kavē lauksaimniecības sistēmas izturētspēju Eiropas Savienībā. Izpētes rezultāti], 2019. g.

6 Sk. Regulas (ES) Nr. 1308/2013 219. pantu par ārkārtas pasākumiem tirgus traucējumu novēršanai, 220. pantu par dzīvnieku slimībām un patērētāju uzticības zaudēšanu, kā arī 221. pantu par īpašām problēmām.

7 ESAO, “Managing risks in agriculture: a holistic approach” [Risku pārvaldība lauksaimniecībā: holistiska pieeja], 2009. g.

8 Komisijas dokuments par KLP pēc 2013. gada, 5. diagramma. Komisija lēš, ka kopējais atbalsts no publiskā sektora līdzekļiem veido 38 % no lauksaimnieku ienākumiem.

9 https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/FarmIncome.html

10 Ecorys pētījumā par riska pārvaldību tika konstatēta neitrāla/negatīva sakarība starp tiešajiem maksājumiem un riska pārvaldības instrumentiem (5.6. tabula).

11 Saskaņā ar FSS datubāzes datiem vairāk nekā 30 % lauksaimnieku, kuru zemes platība nepārsniedz 5 ha, veic cita veida saimniecisko darbību, kas nodrošina ienākumus.

12 Informatīvais apskats “KLP nākotne”, 2018. gada marts.

13 Starpvaldību nolīguma pārskatīšana saistībā ar sausuma problēmas risināšanas valsts programmas reformu.

14 2018. gada 12. decembris.

15 Sk. ERP Atzinumu Nr. 7/2018 par Komisijas priekšlikumiem regulām par kopējo lauksaimniecības politiku laikposmam pēc 2020. gada, 55.–58. punkts, 6. izcēlums.

16 ERP īpašais ziņojums Nr. 21/2017 “Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas vēl nav efektīva vides aizsardzības ziņā”, 26.–57. punkts.

17 Bardaji un Garrido aplēses (2016. g.), kas ietvertas ES Lauksaimniecības tirgu apskatā, 2. tabula, 2017. gada septembris.

18 Risku pārvaldības shēmas ES lauksaimniecībā, 2017. gada septembris.

19 Sk. Regulas (ES) Nr. 1308/2013 148. pantu par piena nozari un 168. pantu par citām nozarēm, izņemot cukura nozari.

20 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2393/2017.

21 Direktīva (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē.

22 ES Lauksaimniecības tirgu apskats, 2017. gada septembris.

23 Saskaņā ar ESAO datiem publiskā sektora ex post intervence ir “daļa no riska pārvaldības sistēmas, ko lauksaimnieki ņem vērā, plānojot savus lēmumus un stratēģijas”. Sk. “Managing risks in agriculture: a holistic approach” [Risku pārvaldība lauksaimniecībā: holistiska pieeja], 2009. g. Sk. arī “Risku pārvaldības shēmas ES lauksaimniecībā”, 3. iedaļa, 2017. gada septembris.

24 Grieķija un Kipra.

25 Sk. COM(2018) 392, 70. pants.

26 Landwirtschaftliche Mehrgefahrenversicherung für Deutschland, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, 2016. gada novembris

27 Saskaņā ar I pīlāru tiek atbalstīta apdrošināšana augļu un dārzeņu nozarē (2,6 miljoni EUR gadā) un vīna nozarē (0,164 miljoni EUR gadā).

28 Aprēķins veikts, pamatojoties uz Francijas Lauksaimniecības ministrijas datiem.

29 Sk. Regulu (ES) Nr. 1305/2013, 49. pants.

30 ERP, īpašais ziņojums Nr. 10/2013 “Kopējā lauksaimniecības politika. Vai saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 68. pantu sniegtais īpašais atbalsts ir pienācīgi izstrādāts un īstenots”, 44. punkts.

31 Francis Annan un Wolfram Schlenker, “Federal Crop Insurance and the disincentive to adapt to extreme heat” [Valsts nodrošinātā kultūraugu apdrošināšana un zemā motivācija pielāgoties ekstrēmam karstumam], 2015.

32 Deleģētā regula (ES) Nr. 913/2014, preambula, 1) apsvērums.

33 Deleģētā regula (ES) Nr. 932/2014, preambula, 22) apsvērums.

34 Datu avots: AGRI ĢD infopanelis, 2017. gads.

35 Ministerio de agricultura, “Fruta de hueso: análisis de campaña 2018”, pesca y alimentación.

36 Deleģētā regula (ES) Nr. 932/2014.

37 Deleģētās regulas (ES) Nr. 1031/2014, Nr. 2016/921 un Nr. 2017/1165.

38 Regula (ES) Nr. 543/2011, 98. panta 1. punkts.

39 Tirdzniecības gads ir viena gada periods, kura laikā notiek lauksaimniecības produkta ražošanas pārskatu iesniegšana un analīze, produkta tirdzniecība un izmantošana. Ābolu ražošanā tirdzniecības gads sākas n gada augustā un beidzas n+1 gada jūlijā.

40 Augstākā vidējā ābolu tirgus cena Polijā no 2009.–2010. g. līdz 2013.–2014. g. periodam bija 32,54 EUR/100 kg.

41 Saskaņā ar Regulas Nr. 543/2011 80. panta 2. punktu.

Laika skala

Notikums Datums
Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums 18.4.2018.
Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai revidējamai vienībai) 29.7.2019.
Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc revīzijas konstatējumu saskaņošanas procedūras 16.10.2019.
Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālo atbilžu saņemšana visās valodās 21.11.2019.

Kontaktinformācija

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1
Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (http://europa.eu).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3716-1 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/88807 QJ-AB-19-017-LV-N
HTML ISBN 978-92-847-3782-6 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/005215 QJ-AB-19-017-LV-Q

© Eiropas Savienība, 2019

Atļauts reproducēt, norādot avotu.
Lai varētu izmantot vai reproducēt fotoattēlus vai citus materiālus, uz ko Eiropas Savienība nav autortiesību, atļauja jāprasa tieši autortiesību īpašniekam.

 

Kā sazināties ar ES

Klātienē
Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā https://europa.eu/european-union/contact_lv

Pa tālruni vai e-pastu
Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:

 • pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
 • pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
 • pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: https://europa.eu/european-union/contact_lv

Kā atrast informāciju par ES

Internetā
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa: https://europa.eu/european-union/index_lv

ES publikācijas
ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: https://op.europa.eu/lv/publications. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko informācijas centru (sk. https://europa.eu/european-union/contact_lv).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti
Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1952. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties vietnē EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

ES atvērtie dati
ES Atvērto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un bez maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem mērķiem.