Különjelentés
sz.23 2019

A mezőgazdasági termelők jövedelmének stabilizálása: átfogó eszközkészlet áll rendelkezésre, de orvosolni kell az eszközök alacsony mértékű kihasználtságát és a túlkompenzációt

A jelentésről: A mezőgazdasági ágazat eredendően kockázatot hordoz, ezért a mezőgazdasági termelőknek stratégiákat kell kidolgozniuk az éghajlati eseményekből vagy növény- és állatbetegségekből eredő veszteségek és az áringadozás kezelésére. A közös agrárpolitikának (KAP) részét képezik olyan eszközök, amelyek a mezőgazdasági termelők kockázatkezelését támogatják és reagálnak a válságokra. A KAP reformjára irányuló új javaslatok nagyobb hangsúlyt kívánnak helyezni a kockázatkezelésre.
Megállapítottuk, hogy a KAP a mezőgazdasági termelők ellenálló képességének növelésére szolgáló megelőző eszközök átfogó tárházát kínálja, de ezek csak szerény hatással vannak a gazdálkodók magatartására. A biztosítási célú uniós támogatás kihasználása továbbra is gyenge, és abban csak a mezőgazdasági termelők töredéke részesül. Az orosz tilalmat követően semmilyen konkrét kritériumot nem alkalmaztak a rendkívüli intézkedések bevezetésének fontolóra vételéhez. Megállapítottuk azt is, hogy egyes termékeknek a piacról ingyenes szétosztás céljából való kivonása költséges volt, ami egyes esetekben túlkompenzációhoz vezetett.
Javasoljuk a Bizottságnak, hogy ösztönözze a mezőgazdasági termelőket a válságokra való jobb felkészülésre, jobban alakítsa ki és kövesse nyomon a biztosítási célú támogatást, tisztázza a rendkívüli intézkedések bevezetésére és megszüntetésére vonatkozó kritériumokat, és igazítsa ki az árukivonási műveletekkel kapcsolatos kompenzációt.
A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján

A kiadvány 23 nyelven és a következő formátumban érhető el:
PDF
PDF General Report

Összefoglalás

I

Mint azt az Európai Bizottság megjegyezte, a mezőgazdasági ágazat eredendően kockázatot hordoz, és a mezőgazdasági termelőknek stratégiákat kell kidolgozniuk a (például éghajlati eseményekből vagy növény- és állatbetegségekből eredő) termeléskiesés és az áringadozás kezelésére. A közös agrárpolitikának (KAP) részét képezik olyan eszközök, amelyek a mezőgazdasági termelők kockázatkezelését támogatják és reagálnak a válságokra. A KAP reformjára irányuló új javaslatok egyik törekvése a kockázatkezelésre helyezett hangsúly növelése.

II

Megvizsgáltuk a kockázatok és válságok megelőzéséhez és kezeléséhez felkínált uniós eszközök teljeskörűségét és koherenciáját. Vizsgáltuk, hogy a kockázat- és válságkezelési eszközöket hatékonyan hajtották-e végre, és azokkal eredményeket érnek-e el. Leginkább azt vettük nagyító alá, hogy a mezőgazdasági termelők hogyan használták fel a biztosítási célú uniós támogatást és a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében azt követően bevezetett rendkívüli intézkedéseket, hogy az Oroszországi Föderáció kormánya 2014-ben megtiltotta bizonyos Unióból származó termékek behozatalát (az „orosz tilalom”). Összességében megállapítottuk, hogy az uniós mezőgazdasági kockázatkezelési eszközök és válságintézkedések részben elérték céljukat, jóllehet nem mindig hatékony módon.

III

Megállapítottuk, hogy a KAP a mezőgazdasági termelők ellenálló képességének növelésére szolgáló eszközök átfogó tárházát kínálja. Egyes mezőgazdasági termelők esetében a jövedelmek stabilizálására jelentősen hatnak a közvetlen kifizetések (évi 41 milliárd euró). A KAP tartalmaz olyan megelőző eszközöket, amelyek segítenek a mezőgazdasági termelőknek ellenálló képességük fokozásában, de egyes bizonyítékok szerint ezek az eszközök kevéssé befolyásolják a mezőgazdasági termelők magatartását.

IV

Az utólagos intézkedések felhasználása az egyes szélsőséges éghajlati kockázatokra való reagálásra nem feltétlenül áll összhangban azzal a stratégiával, hogy nagyobb mértékben vegyenek igénybe egyes olyan eszközöket, mint a biztosítás. A betakarítási biztosítást támogató különböző uniós eszközök között vannak bizonyos átfedések.

V

A biztosítási célú uniós támogatás kihasználása továbbra is gyenge, és abban csak a mezőgazdasági termelők töredéke részesül. A legtöbb mezőgazdasági termelő, aki biztosítást köt, ezt uniós támogatás nélkül teszi, ami megkérdőjelezi az uniós támogatás hozzáadott értékét. Megállapítottuk, hogy a Bizottság nem gyűjti a kockázatkezelési eszközök használatának nyomon követéséhez szükséges releváns információkat. Abban a két tagállamban, amely a leginkább igénybe veszi a biztosítási célú uniós támogatást, ezt a támogatást nagy arányban a borágazatban használják fel. Ez a holtteherhatás kockázatával jár. A biztosítással rendelkező mezőgazdasági termelőket kevesebb ösztönző sarkallhatja arra, hogy ellenállóképesebb üzleti stratégiát alkalmazzanak vagy alkalmazkodjanak az új éghajlati viszonyokhoz.

VI

Ami az orosz tilalmat követően bevezetett rendkívüli intézkedéseket illeti, megállapításunk szerint semmilyen külön kritériumot nem alkalmaztak az intézkedés bevezetésének fontolóra vételéhez, és a támogatás mértéke főképp az orosz piac kiesésén alapult, az alternatív felvevőpiacok létezésének figyelembevétele nélkül. Ezek az intézkedések négy éven át tartottak, és ezeket arra is felhasználták, hogy az egyes gyümölcsök esetében mutatkozó strukturális felesleg mögöttes problémáját orvosolják, azaz az intézkedéseket nem a rendeletben megadott rendkívüli körülmények indokolták.

VII

Megállapítottuk, hogy az almapiac számára nyújtott uniós támogatás meghaladta az átlagos piaci árakat. Az őszibarack és a nektarin piacról való kivonása feldolgozás céljából költséges volt az Unió számára, és a gyümölcslé nagy része a feldolgozó üzemekhez került természetbeni hozzájárulásként. Végezetül nem tudtuk megerősíteni, hogy a piacról kivont termékek ténylegesen eltűntek-e a piacról, akár a nyomonkövethetőség hiánya miatt, akár mert ezek a termékek eltérő formában kerültek vissza a piacra, például gyümölcslének feldolgozott formában.

VIII

A Bizottsághoz intézett javaslataink a következőkre vonatkoznak: a mezőgazdasági termelők ösztönzése a válságokra való jobb felkészülésre, a biztosítási célú támogatás kialakítása és nyomon követése, a rendkívüli intézkedések bevezetésének kritériumai, és az árukivonási műveletekkel kapcsolatos kompenzáció.

Bevezetés

A mezőgazdaság eredendően kockázatot hordoz magában

01

Mint azt az Európai Bizottság megjegyezte, a mezőgazdasági ágazat eredendően kockázatot hordoz, és a mezőgazdasági termelőknek stratégiákat kell kidolgozniuk a (például éghajlati eseményekből vagy növény- és állatbetegségekből eredő) termeléskiesés és a (például geopolitikai kockázatokból eredő) áringadozás kezelésére.A közös agrárpolitikán (KAP) belül léteznek olyan mechanizmusok, amelyek a mezőgazdasági termelők kockázatkezelését támogatják, és a válságokra reagálnak. A KAP reformjára irányuló új javaslatok egyik törekvése a kockázatkezelésre helyezett hangsúly növelése.

02

A mezőgazdasági tevékenységek szorosan összefüggenek az éghajlattal. Az időjárási viszonyok segíthetik vagy éppen hátráltathatják a termelést. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint fennáll annak a veszélye, hogy az Unióban nőni fog a szélsőséges időjárási események miatt a termésben keletkezett kár1. Az 1. ábra azokat a szélsőséges időjárási eseményeket – így például nagy esőzéseket, hőhullámokat és aszályokat – mutatja be, amelyek 2018 nyarán sújtották az Uniót. A Számvevőszék nemrégiben beszámolt az árvizek2 és az elsivatagosodás3 kockázatairól.

1. ábra

Problémás területek: szélsőséges időjárási események

Forrás: JRC MARS Bulletin, 2018. augusztus.

03

A mezőgazdasági termelést érintő jelentős kockázati tényezők a növény- és állatbetegségek következményei is. Az elmúlt években gyakran jelentkeztek ilyen betegségek, részben a fokozódó kereskedelem és a fokozódó emberi mozgások miatt (mindkettő növeli az új patogének kockázatát).

04

Az, hogy miként kezelik a termeléskiesés és az áringadozás kockázatait, az ezen események gyakoriságától és hatásától függ. Elemzésében a Bizottság hivatkozik egy, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által kidolgozott kockázati besorolásra, amely meghatározza, hogy mely esetekben kell a mezőgazdasági termelőknek a kockázatokkal egyedül, például biztosítási mechanizmusok révén szembenézniük, illetve mely esetekben szükséges ehhez állami intervenció (lásd: 2. ábra).

2. ábra

A mezőgazdasági üzemeket érintő kockázatok különböző kategóriái és a kapcsolódó eszközök

A határvonalak összemosódnak, mivel a különböző kockázati kategóriák kezelésére alkalmazott eszközök befolyásolják egymást:
a gazdaságon belül alkalmazott helyes stratégiák csökkentik a piacképes kockázatnak és a katasztrófakockázatnak való kitettséget.
az erőteljes utólagos állami intervenció kilátása gyengíti a gazdálkodási stratégiák és piaci eszközök kidolgozására irányuló ösztönzést.

Megjegyzés: az eszközök indikatív jelleggel vannak a különböző kockázati rétegekhez rendelve, mivel más rétegekre is lehet befolyásuk.

Forrás: Európai Számvevőszék, a DG AGRI információi és a OECD kockázati osztályai alapján.

05

A mezőgazdasági termelők a mezőgazdasági üzemek szintjén különböző stratégiákat alkalmazhatnak, hogy csökkentsék a kockázatoknak való kitettségüket. E stratégiák többsége megelőző jellegűnek tekinthető. A mezőgazdasági termelők diverzifikálhatják mezőgazdasági termelésüket vagy jövedelemforrásaikat annak érdekében, hogy egyenletesen osszák el a mezőgazdasági tevékenységeik egyike esetében bekövetkező veszteség kockázatát. Olyan gyakorlatokat is bevezethetnek a mezőgazdasági üzemben, mint az ellenállóképesebb termények/állatok alkalmazása, megerősített egészségügyi intézkedések, a helyi körülményekhez alkalmazott mezőgazdasági gyakorlatok, valamint megfelelő megelőző jellegű beruházások (például a jégverés ellen védelmet nyújtó hálók vagy fenntartható öntözőrendszer). Ezeket kiegészíthetik olyan magán-/állami eszközök alkalmazásával, mint a biztosítás és a befektetési alapok.

A KAP felhasználása a mezőgazdasági ágazat ellenálló képességének elősegítése érdekében

06

Az uniós költségvetésből az uniós mezőgazdaságnak nyújtott támogatást a KAP keretében kezelik. A Bizottság „Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője” című közleményében (2017)4 kinyilvánította, hogy „a kockázat-megelőzésre, -kezelésre és alkalmazkodásra vonatkozó integrált és koherens megközelítéseket [kíván] továbbfejleszteni, amelyek egymást kiegészítő módon egyesítik a jövedelemstabilizáló és éghajlati kockázatokra vonatkozó uniós szintű beavatkozásokat a tagállami stratégiákkal és a magán szektor eszközeivel”.

07

A jelenlegi KAP és a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó jogalkotási javaslatok igyekeznek ellenállóképesebbé tenni az európai mezőgazdaságot (példákat lásd: 3. ábra), mégpedig főként a zavartűrés (a mezőgazdasági termelők képessége arra, hogy ellenálljanak a külső zavaroknak és fenntartsák a funkcionalitás meglévő szintjeit) megerősítésével, valamint kisebb mértékben az alkalmazkodó képesség (a változó külső körülményekre való reagálás képessége) megerősítésével5.

3. ábra

A KAP új célkitűzései a mezőgazdasági termelők ellenálló képességének megerősítésére nézve

Forrás: Európai Számvevőszék, az új KAP-javaslat (COM(2018) 392) alapján.

08

Az Unió a KAP keretében az egyes kockázati kategóriákba tartozó összes eszközhöz támogatást nyújt. Az 1. táblázat a kockázatkezelési eszközökhöz (a biztosítási díjakhoz és a kölcsönös kockázatkezelési alapok számára nyújtott támogatás) és a rendkívüli intézkedésekhez nyújtott uniós támogatást ismerteti, valamint bemutatja, hogy ezeket hogyan finanszírozzák az uniós költségvetésből. E táblázat nem tartalmazza az olyan általános támogatásokat, mint amilyenek például a mezőgazdasági termelőknek teljesített közvetlen kifizetések, amelyek szintén fontos szerepet játszanak abban, hogy a mezőgazdasági üzemek szintjén hogyan kezelik a kockázatokat.

09

A KAP alapján nyújtott támogatást két pillér keretében finanszírozzák. Az Unió az I. pillér keretében piaci intézkedéseket, kockázatkezelést, egyes ágazatok (bor, gyümölcs és zöldség) esetében válságmegelőzési intézkedéseket és rendkívüli intézkedéseket finanszíroz. Az Unió a II. pillér keretében lehetőséget nyújt a tagállamoknak arra, hogy három kockázatkezelési eszközt (M17) támogassanak: ezek a biztosítás (M17.1), a kölcsönös kockázatkezelési alapok (M17.2) és a jövedelemstabilizáló eszközök (M17.3). Az orosz kormány 2014. augusztus 7-én megtiltotta számos országból, köztük uniós tagállamokból is egyes termékek, például gyümölcsök és zöldségek behozatalát. Az orosz tilalmat követően az állattenyésztési ágazat (beleértve a tejet és a tejtermékeket is), valamint a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében került sor a piaci zavarokkal szembeni rendkívüli intézkedések bevezetésére. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be az afrikai sertéspestis vagy a madárinfluenza kitörései nyomán, valamint olyan külön problémák megoldása érdekében, mint a balti országokban bekövetkezett árvizek.

1. táblázat

Az ezen ellenőrzés által érintett kockázatkezelési eszközökre és a rendkívüli intézkedésekre fordított uniós kiadások

II. pillér I. pillér
Kockázatkezelési eszközök Rendkívüli intézkedések

Intézkedések
Kockázatkezelési eszközökhöz nyújtott támogatás (M17)
2015–2018
Biztosítási díjakhoz nyújtott támogatás (borágazat, valamint gyümölcs- és zöldségágazat)
2015–2018
A piaci zavarokkal szembeni intézkedések
2014–2018
Az állatbetegségekhez, valamint a közegészségügyi, illetve állat- és növény-egészségügyi veszélyekből eredő fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó piactámogatási intézkedések
2014–2018
Egyedi problémák megoldására szolgáló intézkedések
2017–2018
Uniós kiadások (millió euró) 682 174 1 454 51 24

Forrás: az Európai Bizottság adatai.

10

A tagállamok nemzeti szinten különböző stratégiákat alakítottak ki, hogy kezeljék a mezőgazdaságban felmerülő kockázatokat és válságokat. Hét tagállam saját nemzeti biztosítástámogatási rendszert finanszíroz (Ausztria, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Spanyolország, Luxemburg, Lengyelország és Szlovénia). A katasztrófaesemények után valamennyi tagállam utólagos támogatást nyújt. Például a 2018-as aszályra reagálva Németország, Franciaország, Lengyelország és Svédország nemzeti forrásokból kompenzálta mezőgazdasági termelőit.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

11

A Bizottság 2017-es nyilatkozatára tekintettel, miszerint növelni kívánja a mezőgazdasági termelők kockázatkezelési képességét, megvizsgáltuk a meglévő kockázat- és válságkezelési eszközöket. A szélsőséges időjárás, az állat- és növénybetegségek, valamint az áringadozás miatt bekövetkező válságok egyre növekvő kockázatát szem előtt tartva elemzésünk a mezőgazdasági termelők kockázatkezelési képességének javítását célzó uniós támogatás jobb felhasználásához kíván hozzájárulni.

12

Górcső alá vettük a kockázatok és válságok megelőzésére és kezelésére szolgáló uniós eszközkészlet teljeskörűségét és koherenciáját, és megvizsgáltuk, hogy a kockázat- és válságkezelési eszközöket hatékonyan alkalmazzák-e, és azokkal eredményeket érnek-e el. A kockázatkezelési eszközök vizsgálata során a biztosítási díjakhoz nyújtott uniós támogatásra helyeztük a hangsúlyt. Figyelmet fordítottunk az „orosz tilalmat” követően a gyümölcs- és zöldségágazatban bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazására is. Nem vizsgáltuk meg a hús- és a tejágazat tekintetében bevezetett rendkívüli intézkedéseket.

13

A fő ellenőrzési kérdés a következő volt: „Hatékonyan elérték-e céljukat a kockázatok és a válságok kezelésére szolgáló uniós intézkedések?” E kérdés megválaszolásában három alkérdés segített:

 • Teljeskörű és koherens-e a kockázatok és válságok megelőzésére és kezelésére felkínált uniós eszközkészlet?
 • Hatékonyan elérték-e céljukat az uniós kockázatkezelési eszközök?
 • Hatékonyan elérték-e céljukat a gyümölcs- és zöldségágazat érdekében hozott rendkívüli uniós intézkedések?
14

Ellenőrzésünk a 2014-től 2018-ig tartó időszakban hozott intézkedéseket ölelte fel. Ellenőrzési bizonyítékokat a következők révén gyűjtöttünk:

 • adatok és dokumentumok áttekintése, illetve interjúk három bizottsági főigazgatóság (AGRI, SANTE, ESTAT) munkatársaival és az OECD szakértő munkatársaival;
 • helyszíni vizsgálat négy kiválasztott tagállamban a biztosítási célú támogatás (Olaszország, Franciaország és Németország) és a rendkívüli intézkedések (Lengyelország, Olaszország és Franciaország) alkalmazásának lefedése érdekében.
 • e tagállamokban nemzeti hatóságokkal, biztosítókkal, biztosítási szövetségekkel, viszontbiztosítókkal, mezőgazdasági termelői szövetségekkel és szakszervezetekkel, valamint karitatív szervezetekkel találkoztunk;
 • 80 kockázatkezelési eszközökre és rendkívüli intézkedésekre vonatkozó kedvezményezetti akta átvizsgálása (amelyeket a nemzeti hatóságok küldtek), valamint helyszíni vizsgálat 16 kedvezményezettnél (Franciaországban, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban és Görögországban). Görögországot egy, a jogszerűségi és szabályszerűségi ellenőrzésünk (éves jelentés) keretében felülvizsgált ügylet miatt vettük fel mintánkba.
 • interjú 17 tagállam 105 mezőgazdasági termelőjével kockázatkezelési stratégiáikról (lásd: Melléklet);
 • egy valamennyi tagállam hatóságai által kitöltött felmérés azok nemzeti mezőgazdasági kockázat- és válságkezelési stratégiáira vonatkozóan.

Észrevételek

Az Unió a mezőgazdasági termelők ellenálló képességének javítására irányuló intézkedések széles körét támogatja

15

Ez a rész azt értékeli, hogy a kockázatok és válságok megelőzésére és kezelésére szolgáló uniós eszközkészlet teljes körű és koherens csomagot alkot-e. Megvizsgáltuk, hogy a rendszer általános kialakítása segít-e abban, hogy eredményesen növelje a mezőgazdasági termelők ellenálló képességét az őket érintő kockázatokkal és válságokkal szemben.

Az uniós eszközök a mezőgazdasági termelőket érintő kockázatok valamennyi típusát kezelik; a közvetlen kifizetések fontos szerepet töltenek be e téren

16

A KAP számos olyan mechanizmust tartalmaz, amely a mezőgazdasági termelőket érintő kockázatokat kezeli (jóllehet ezek közül nem mind érhető el valamennyi mezőgazdasági termelő számára). A közvetlen kifizetések a legtöbb mezőgazdasági termelő esetében csökkentik a jövedelem ingadozását, de nem állíthatók könnyen párhuzamba a kockázatok OECD szerinti osztályozásával (lásd: 2. ábra). A kockázati rétegeknek könnyebben megfeleltethető eszközök szerepeltet a 2. táblázat.

17

A 2. táblázatból kitűnik, hogy két olyan eszközcsoport van, amely kifejezetten a kockázatok és a válságok kezelésére szolgál, és ily módon hozzájárul a mezőgazdasági termelők ellenálló képességének a növeléséhez:

 • a kockázatkezelési eszközök, mint például a biztosítás és a kölcsönös kockázatkezelési alapok, amelyek keretében a mezőgazdasági termelők bizonyos meghatározott kockázatok beállta esetén kompenzációban részesülnek;
 • a rendkívüli intézkedések, amelyek célja súlyos zavarok bekövetkezése esetén a piac stabilizálása6.

2. táblázat

A KAP megelőzési, kockázat- és válságkezelési eszközei

Megcélzott kockázati réteg Pillér Eszközök
Normál I. Közvetlen kifizetések
Megelőzési és kockázatkezelési eszközök
előzetes intézkedések
Piacképes I. Támogatás a gyümölcs- és zöldségtermelői szervezetek számára, beleértve a betakarítási biztosítási díjak és a kölcsönös kockázatkezelési alapok támogatását
Piacképes A betakarítási biztosítások díjaihoz és a kölcsönös kockázatkezelési alapoknak nyújtott támogatás a borágazatban
Piacképes II. Kockázatkezelési eszközök: Biztosítási díjakhoz nyújtott támogatás A kölcsönös kockázatkezelési alapok számára nyújtott támogatás (a jövedelemstabilizáló eszközt is magában foglalja)
Normál Támogatás a megelőző és helyreállító beruházásokhoz
Normál Támogatás a tárgyi eszközökbe való beruházásokhoz
Normál Tanácsadási szolgáltatások, azaz a mezőgazdasági üzemeknek nyújtott tanácsadás
Normál Tudástranszfer- és tájékoztatási tevékenységek
Piacképes Támogatás a termelői csoportok és szervezetek létrehozásakor; az együttműködést előmozdító támogatás
Rendkívüli intézkedések
Utólagos intézkedések
Katasztrófahelyzet I. Állami intervenció és magántárolási támogatás
Katasztrófakockázat A piaci zavarokkal szembeni intézkedések
Katasztrófakockázat Az állatbetegségekhez, valamint a közegészségügyi, illetve állat- és növény-egészségügyi veszélyekből eredő fogyasztói bizalomvesztéshez kapcsolódó intézkedések
Katasztrófakockázat Egyedi problémák megoldására szolgáló intézkedések

Megjegyzés: az eszközök indikatív jelleggel vannak a különböző kockázati rétegekhez rendelve, mivel más rétegekre is lehet befolyásuk.

Forrás: Európai Számvevőszék, az 1305/2013/EU, az 1307/2013/EU és az 1308/2013/EU rendelet alapján.

18

A mezőgazdasági termelők jövedelemtámogatásának növelése révén egyes piacképes kockázatok átkerülhetnek a normál kategóriába, mivel azáltal, hogy a mezőgazdasági termelők jövedelme védettebbé válik, jobban képesek lesznek arra, hogy a mezőgazdasági üzemen belül kezeljék a kockázatokat (lásd: az alábbi bekezdések)7. Ugyanakkor e jövedelmi puffer biztosítása arra indíthatja a mezőgazdasági termelőket, hogy kevésbé kockázatkerülő gazdálkodást folytassanak (például egyetlen terményre összpontosítva).

19

A közvetlen kifizetések (amelyek évi több mint 41 milliárd eurós költséget jelentenek) a mezőgazdasági termelők jövedelmének stabil elemei, és így növelik az ellenálló képességet. A közvetlen kifizetések pufferként működnek, és lehetővé teszik a mezőgazdasági termelők számára, hogy megbirkózzanak az árak esésével vagy a gyengébb terméssel.A termeléstől független kifizetések (a közvetlen kifizetések 89%-a) nem kötődnek a termeléshez. A közvetlen kifizetések fennmaradó 11%-a a termeléshez kötődik. Ez a pótlólagos jövedelem a Bizottság szerint a mezőgazdasági termelők jövedelmének körülbelül 26%-át adja8. A termeléstől független közvetlen kifizetéseknek a mezőgazdasági termelők jövedelmén belüli arányát a 4. ábra mutatja be. A termeléstől független közvetlen kifizetések gyakran 20% feletti arányt képviselnek a mezőgazdasági termelők jövedelmén belül.

20

A közvetlen kifizetések 2017-ben 6,4 millió uniós mezőgazdasági termelőhöz jutottak el9. A valamennyi tagállam részvételével lebonyolított felmérésünk tanúsága szerint kilenc tagállam véli úgy, hogy a közvetlen kifizetések a mezőgazdasági üzemek kockázatkezelési stratégiájának fontos részét képezik (azaz a közvetlen kifizetések „biztonsági hálóként” működnek, és biztosítják a „jövedelmek védelmét”).

21

A mezőgazdasági termelőket gazdasági méret szerint csoportosító 4. ábráról leolvasható, hogy a közvetlen kifizetéseknek a termelők mezőgazdaságból származó jövedelmén belüli aránya változó, kevesebb mint 20% és több mint 30% között van. Az 5. ábra azt mutatja, hogy minél nagyobb a mezőgazdasági üzem gazdasági mérete, annál nagyobb a valószínűsége, hogy rendelkezik mezőgazdasági biztosítással. A közvetlen kifizetések mezőgazdasági jövedelmen belül részaránya és a biztosítás igénybevétele negatív korrelációban áll egymással. Ezt az eredményt tükrözi a mezőgazdasági termelők kérdőíve is (lásd: Melléklet, 24. ábra). Tekintve, hogy a közvetlen kifizetések képezte puffer enyhíti a termeléskiesés okozta veszteséget, kevésbé szükséges biztosítást kötni, mivel a kockázat a mezőgazdasági üzem szintjén is viselhető lenne10. Más tényezők is befolyásolhatják azonban a termelők döntését, hogy kötnek-e biztosítást. Az uniós támogatásban részesülő termelők jelentős hányada részmunkaidőben dolgozik, és ez különösen igaz a kisebb mezőgazdasági termelők esetében11. Ez csökkenti mezőgazdasági üzemeik kockázati kitettségét, mivel más tevékenységek az időjárási körülményektől és a terményáraktól független jövedelemforrást biztosítanak.

4. és 5. ábra

A termeléstől független támogatás részaránya az uniós mezőgazdasági termelők jövedelmén belül, illetve a biztosított mezőgazdasági termelők százalékos aránya a mezőgazdasági üzemek gazdasági mérete szerint

* 2015-ben ez a minimum tagállamonként évi 2 000 euró és 25 000 euró között változott.

Megjegyzés: A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete a forgalomba hozott termékek euróban kifejezett éves átlagos értéke.
A mezőgazdasági termelők jövedelmét a gazdaságok nettó hozzáadott értéke képezi le.
Az FADN keretében vizsgált alapsokaság 4,7 millió mezőgazdasági üzemből áll, amelyből 2,9 millió üzem (63%) forgalomba hozott termékeinek éves értéke nem éri el a 25 000 eurót, 1,7 millió üzem (35%) termelése 25 000 euró és 500 000 euró közé esik, 0,1 millió üzem (2%) termelése pedig meghaladja az 500 000 eurót.
A közvetlen kifizetésben részesülő mezőgazdasági üzemek közül 2,1 milliónak kisebb a gazdasági mérete, semhogy bekerülhetne az FADN alapsokaságába.

Forrás: a mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) 2016-ra vonatkozó adatai.

22

A nagyobb gazdasági méretű mezőgazdasági üzemek teljes jövedelmén belül nagyobb arányt képvisel a mezőgazdasági jövedelem. Minél nagyobb a mezőgazdaság részaránya a teljes jövedelmen belül (20 hektár feletti terület esetén a mezőgazdasági termelők többsége teljes munkaidőben dolgozik12), annál gyakrabban vesznek igénybe biztosítást (lásd: Melléklet, 24. ábra).

A KAP egyre inkább előmozdítja a megelőző intézkedéseket

23

A megelőző intézkedések (lásd: 05. bekezdés) növelhetik a mezőgazdasági termelők ellenálló képességét, mivel csökkentik a kockázatnak való kitettségüket és segítenek az új kockázatoknak megfelelően kiigazítani a termelésüket. A megelőzési és alkalmazkodási stratégiák megkönnyíthetik a termelés folytatását, például egy éghajlati esemény bekövetkezte után.

Az eredményes megelőző intézkedések enyhíthetik a termeléskiesést

24

Az éghajlatváltozás hatását figyelembe véve jelentősnek kell ítélnünk az ellenálló képességet, ezen belül a hosszú távú felkészültséget (az új feltételekhez való alkalmazkodás) ösztönző intézkedéseket. Az 1. háttérmagyarázat az aszálykockázat felfogásában Ausztráliában beállt változást mutatja be.

1. háttérmagyarázat

A sürgősségi reagálástól a felkészültségig és a kockázatkezelésig

Mivel Ausztráliában egyre gyakoribb az aszály, a hatóságok azt már nem tekintik rendkívüli eseménynek. Egy nemrégiben kiadott hivatalos jelentés következtetése szerint fontos „áttérni az aszály esetén nyújtott segítséget és a támogathatóságot középpontba helyező szükséghelyzeti válaszparadigmáról a felkészültséget és a kockázatkezelést ösztönző intézkedésekre”13.

Az aszályról szóló új nemzeti megállapodás14 elismeri, hogy támogatni kell a mezőgazdasági vállalkozásokat és közösségeket az éghajlatváltozás és -változékonyság kezelésében, illetve az ezekre való felkészülésben. A megállapodás értelmében az intézkedések valamennyi joghatóságban a kockázatkezelési gyakorlatok előmozdítására és a hosszú távú felkészültség és ellenálló képesség növelésére összpontosulnak.

25

Az általunk megkérdezett mezőgazdasági termelők által mérlegelt három leggyakoribb megelőző intézkedés a vetésforgó, az alkalmazkodó/nagyobb ellenálló képességű növények alkalmazása és a megtakarítások voltak (lásd: Melléklet, 22. ábra). A vetésforgó a helyes mezőgazdasági gyakorlat része, mivel kedvezően hat a talaj termőképességére, és segít kordában tartani a gyomokat, a betegségeket és a kártevőket.

26

A nagyobb mezőgazdasági termelőknek teljesített közvetlen kifizetések egyik jelenlegi előfeltétele a növénytermesztés diverzifikálására vonatkozó követelmény (amelyet a környezetbarátabbá válást ösztönző (zöldítési) kifizetés, a közvetlen kifizetések egy új, a KAP környezeti teljesítményének növelése érdekében 2013-ban bevezetett típusa ír elő). A KAP-ra irányuló új javaslatokban a közvetlen kifizetések lendületet adhatnak a vetésforgó alkalmazásának, és közvetetten növelhetik a mezőgazdasági üzemek ellenálló képességét, feltéve hogy:

 • a tagállamok által megszabott nemzeti szabványok kellően ambiciózusak15;
 • a mezőgazdasági termelők betartják a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásokat;
 • sikerül tényleges magatartásváltozást elérni.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a zöldítés gyakran nem eredményez magatartásváltozást16.

27

Az egészségügyi kockázatok területe olyan terület, ahol a sikeres megelőzés csökkenti az utólagos intervenció szükségességét. A hatóságok (uniós és tagállami szinten) nagy részt vállalnak az állatbetegségek kockázatainak kezelésében, olyan előzetes intézkedések alkalmazásával, mint a megelőzés (ezen belül a mentesítés), a nyomon követés és a kockázatkezelési eszközök. Jelentős előzetes erőfeszítések történnek a nagy költséggel és negatív következményekkel járó utólagos intézkedések elkerülésére (gondolva például a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma által okozott válság tapasztalataira, amely 1996–1998-ban több mint 5 milliárd ECU-jébe került az Uniónak). Noha ezek az erőfeszítések jelentős pozitív hatással jártak, az állat- és növénybetegségekkel kapcsolatos kártérítések a 2010-től 2014-ig tartó időszakban független tanulmányok becslései szerint évente félmilliárd euróba kerültek a tagállamoknak17.

Még nem értékelhető, hogy a rendelkezésre álló új eszközök milyen mértékben növelik a mezőgazdasági termelők árkockázatokkal szembeni ellenálló képességét

28

A Bizottság véleménye szerint az árkockázatok kezelhetőek olyan eszközökkel, mint a tőzsdén kívüli határidős ügyletek és a határidős piacok18. Az általunk megkérdezett mezőgazdasági termelők által negyedik leggyakrabban említett megelőző intézkedés a szerződéskötés (tőzsdén kívüli határidős ügyletek alkalmazása) volt (lásd: Melléklet, 22. ábra).

29

Az uniós jogszabályi keret alapján a tagállamok előírhatják kötelező szerződések vagy az első felvásárló által a termelőnek tett, szerződésre vonatkozó írásbeli ajánlat alkalmazását19. A salátarendelet20 mezőgazdasággal foglalkozó része változásokat vezetett be a jogszabályi keretben. Mostantól feljogosítja a termelőt arra, hogy a felek közötti írásbeli szerződést, illetve szerződésre vonatkozó írásbeli ajánlatot kérjen a vevőktől. A 2019 áprilisában hatályba lépett irányelv megtilt bizonyos tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat az élelmiszer-ellátási láncban (vagyis a szerződés vevő általi egyoldalú módosításait)21. Jelenleg még túl korai lenne a nemrégiben bevezetett módosítások hatásának értékelése.

30

A KAP II. pilléréből nyújtható támogatás olyan jövedelemstabilizáló eszközöknek, amelyek kompenzációt kínálnak a „jelentős mértékben visszaesett” jövedelmű mezőgazdasági termelőknek. A salátarendelet 30%-ról 20%-ra csökkentette a termeléskiesésnek azt az arányát, amely fölött a biztosítás szavatolja az ellentételezést, és lehetővé tette ágazati (például kifejezetten a gabonaágazatban alkalmazott) jövedelemstabilizáló eszközök alkalmazását. Jelenleg azonban semmilyen uniós támogatásban részesülő jövedelemstabilizáló eszköz nem működik.

31

A mezőgazdasági termelőket jelentős áringadozás esetén támogató legfontosabb uniós eszközök továbbra is a közvetlen kifizetések, a piaci intervenció, valamint a piaci zavarokkal szembeni rendkívüli intézkedések.

Az uniós eszközök között vannak bizonyos átfedések

32

Mind az I., mind a II. pillér keretében léteznek a biztosítások támogatására szolgáló uniós programok. Ezek a borágazat, valamint a gyümölcs- és zöldségágazat esetében átfedésben vannak egymással. A kölcsönös kockázatkezelési alapok támogatása csak akkor egészíti ki a biztosításokhoz nyújtott támogatást, ha ezek eltérő kockázatokat fednek le. A szélsőséges események által okozott egyedi problémák kezelését célzó rendkívüli intézkedések nem feltétlenül igazodnak a kockázatkezelési eszközök, így például a biztosítások nagyobb mértékű igénybevételének támogatására irányuló stratégiához.

A biztosítás és a kölcsönös kockázatkezelési alapok csak akkor egészítik ki egymást kölcsönösen, ha eltérő kockázatokat fednek le

33

A KAP első pillérének keretében a kölcsönös kockázatkezelési alapok számára nyújtott támogatás a gyümölcs- és zöldségfélék operatív programjaiban és a nemzeti borprogramokban 2009 óta finanszírozható volt, de ez a finanszírozási típus egyáltalán nem terjedt el. A II. pillér keretében alig használták ki a kölcsönös kockázatkezelési alapok számára rendelkezésre álló finanszírozást (lásd: 43. bekezdés).

34

A kölcsönös kockázatkezelési alapok csekély elterjedtségét részben az eszköz összetettebb volta magyarázza. Ahhoz, hogy ezek az alapok működjenek, a mezőgazdasági termelőknek elégséges számban kell részt vennie bennük. Olaszországban például a kölcsönös kockázatkezelési alaphoz csatlakozó mezőgazdasági termelők minimális létszáma 700 fő. Ez az összetettség „arra indíthatja a mezőgazdasági termelőket, hogy más rendelkezésre álló kockázatkezelési eszközök felé forduljanak, gondolva különösen a biztosításra”22. E két eszköz csak akkor egészíti ki egymást, ha a kölcsönös kockázatkezelési alapok olyan kockázatokra nyújtanak fedezetet, amelyekre a biztosítás nem. Franciaországban a biztosítási célú uniós támogatás egyetlen fajtája a „betakarítási biztosítás”, amely csak a növényeket érintő éghajlati kockázatokra terjed ki, ugyanakkor az uniós támogatásban részesülő nemzeti kölcsönös kockázatkezelési alap az állat- és növénybetegségekre és a szennyezési eseményekre is fedezetet nyújt.

A rendkívüli intézkedések helytelen alkalmazása miatt csökkenhet a kockázatkezelési eszközök alkalmazásának irányába ható ösztönzés

35

Az, hogy nem tudható pontosan, milyen körülmények váltanak ki válságintézkedéseket, befolyásolja a mezőgazdasági termelők felfogását saját kockázatkezelési felelősségük határaira nézve. Minél gyakrabban kínálnak fel valamely „válság” során vagy nyomán közpénzből nyújtott támogatást, a mezőgazdasági termelők annál kevésbé érzik magukat ösztönözve arra, hogy kockázatkezelési eszközök, például biztosítás igénybevételével mérsékeljék a kockázatot23.

36

Például 2018-ban a Bizottság jóváhagyott egy végrehajtási rendeletet, amely a Litvánia, Lettország, Észtország és Finnország egyes területein 2017 végén bekövetkezett áradások és heves esőzések által érintett mezőgazdasági termelők támogatására irányuló KAP-intézkedést finanszírozta. Azok a mezőgazdasági termelők voltak támogathatók, akik a téli vetésre használt területük legalább 30%-át elveszítették, és ugyanezen veszteség tekintetében állami támogatásból vagy biztosítás révén semmilyen kompenzációban nem részesültek (2018/108/EU bizottsági végrehajtási rendelet; 15 millió eurót irányoztak elő, amelyet az érintett termelők számának megfelelően a következőképpen bontottak fel: 9,12 millió euró Litvánia, 3,46 millió euró Lettország, 1,34 millió euró Észtország és 1,08 millió euró Finnország részére). Így azok a mezőgazdasági termelők, akik biztosítást kötöttek e kockázat ellen, nem voltak támogathatóak a termeléskiesés miatt. Ilyen kritériumok mellett a mezőgazdasági termelők a jövőben meg fogják gondolni, hogy kössenek-e biztosítást.

37

Másrészről a 2018-as aszályválság során tapasztalt bizottsági szerepvállalás összhangban volt a Bizottság kockázatkezelési eszközök kidolgozására irányuló stratégiájával. A Bizottság nem vezetett be további (utólagos) intézkedéseket, hanem a már meglévő eszközök rugalmasságát használta ki. Ennek részeként eltért a zöldítő és környezetvédelmi szabályoktól, és megengedte a mezőgazdasági termelőknek, hogy levágják a füvet vagy állatokat legeltessenek azokon a területeken, amelyeket egyébként parlagon hagytak volna. Ez összhangban van több nemzeti stratégiával, amelyek hét tagállamban (Ausztria, Olaszország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Spanyolország és Szlovénia) utólagos intézkedések helyett helyett előzetes intézkedésekre igyekszik fordítani a közforrásokat (megelőző és a kockázatkezelési eszközök támogatása).

A KAP reformjára irányuló bizottsági javaslatok olyan kockázatkezelési eszközök támogatását igyekeznek növelni, amelyekre már rendelkezésre áll nemzeti támogatás

38

A jelenlegi időszakban 17 tagállam döntött úgy, hogy a II. pillér keretében (a biztosítás és a kölcsönös kockázatkezelési alapok támogatása) nem hajt végre kockázatkezelési eszközöket. Közülük nyolc elégségesnek tartja jelenlegi kockázatkezelési eszközeit. Azon tagállamok közül, amelyek a II. pillér keretében nem hajtottak végre kockázatkezelési eszközöket, heten (lásd: 10. bekezdés) nemzeti támogatást nyújtanak a biztosítási díjakhoz, ketten pedig kötelező nemzeti biztosítási rendszerrel rendelkeznek24.

39

A Bizottság a KAP-ra irányuló új javaslataiban kötelezni kívánja a tagállamokat arra, hogy uniós támogatást tegyenek elérhetővé kockázatkezelési eszközökre25. A tagállamok körében végzett felmérésünk szerint tizenegy tagállam nem ért egyet ezzel a javaslattal. Többen a szubszidiaritás uniós elvével indokolják saját nemzeti támogatási rendszerük használatát.

Ami a kockázatkezelési eszközöket illeti, a legtöbb uniós támogatást a biztosításokra fordítják, de ezek elterjedtsége gyenge és nem egyenletes

40

Mivel az uniós támogatás a biztosításra összpontosul (lásd: 3. táblázat), ezt vettük górcső alá, a KAP mindkét pillérét figyelembe véve. Áttekintettük a biztosítási célú uniós támogatás irányítását, és értékeltük a biztosítás mezőgazdasági termelők általi igénybevételét.

41

A mezőgazdasági termelők több mint egyharmada vesz igénybe biztosítást. A biztosított mezőgazdasági termelőknek körülbelül 8%-a részesül a II. pillér keretében uniós támogatásban (főként a betakarítási biztosítás révén). Több mezőgazdasági termelő fizeti a biztosítást saját forrásaiból vagy nemzeti forrásokból, mint ahányan uniós forrásokból fedezik ugyanezt.

Az uniós kockázatkezelési eszközök kihasználtsága gyenge és nem egyenletes

42

Mint arról a 39. bekezdésben szó esett, a tagállamok körében csekély az érdeklődés az uniós források kockázatkezelési eszközökre való felhasználása iránt. Tizenhét tagállam nem kíván a II. pillér keretében kockázatkezelési eszközökre támogatást igényelni.

43

A 3. táblázat a három uniós kockázatkezelési eszközt ismerteti, és azt mutatja, hogy a tizenegy részt vevő tagállam esetében a legtöbb támogatást a biztosításokra fordítják. Mindössze három tagállam (Franciaország, Olaszország és Portugália) kínál uniós támogatást kölcsönös kockázatkezelési alapoknak, két tagállam (Olaszország és Magyarország) pedig jövedelemstabilizáló kölcsönös kockázatkezelési alapoknak. A 2014–2020-as időszakban a kockázatkezelési eszközökre fordítani tervezett kiadások 91%-a biztosításhoz kapcsolódik.

3. táblázat

A II. pillér kockázatkezelési eszközei

Eszköz Fedezett kockázat A kompenzációt kiváltó küszöbérték Közhozzájárulás Tervezett közkiadás 2014–2020 (millió euró)
M17.1 Biztosítás kedvezőtlen éghajlati jelenségek, állat- és növény­betegségek, kártevőfertőzések, valamint környezeti események a termelés­kiesés > 20% a biztosítási díj legfeljebb 70%-a 2 317
M17.2 Kölcsönös kockázat­kezelési alap a termelés­kiesés > 30% a következők legfeljebb 70%-a: ► a kölcsönös kockázat­kezelési alap létrehozásának és az alap által piaci feltételekkel felvett hitelek kamatainak igazgatási költségei ► a kölcsönös kockázat­kezelési alap által fizetett kompenzáció ► az alapba teljesített éves fizetések kiegészítése ► az alap induló tőkéje 125
M17.3 Jövedelem­stabilizáló eszköz Kölcsönös kockázatkezelési alap, ágazati a mezőgazdasági termelők jövedelmének jelentős visszaesése > 20%-os jövedelem­csökkenés 116
Kölcsönös kockázat­kezelési alap, nem ágazati > 30%-os jövedelem­csökkenés

Forrás: az Európai Számvevőszék, jogszabályok és bizottsági adatok alapján, 2019. március.

44

A 6. ábra azt mutatja be, hogy mely tagállamok kínálnak biztosításhoz nyújtott támogatást.

6. ábra

A biztosításhoz nyújtott támogatás térképe az Unióban

Megjegyzés: Németország, Ciprus és Szlovákia esetében az I. pillér kevés uniós támogatást nyújt biztosítás igénybevételéhez.

Adatforrás: Európai Számvevőszék.

45

A 4. táblázat azt mutatja, hogy még az uniós rendszer mellett voksoló tagállamok esetében is gyenge az elterjedtség. Az uniós támogatással biztosított mezőgazdasági termelők aránya Franciaországban, Magyarországon, Lettországban és Olaszországban a legmagasabb.

4. táblázat

Közkiadások és az uniós rendszer (II. pillér) keretében biztosított mezőgazdasági termelők száma 2017-ben

Tagállam Közkiadások (millió euróban) Uniós támogatással biztosított mezőgazdasági termelők száma Az uniós támogatással biztosított mezőgazdasági üzemek százalékaránya
Franciaország 100 57 996 19
Magyarország 25 15 708 15
Lettország 5 2 300 9
Olaszország 110 41 076 8
Hollandia 27 2 012 4
Portugália 26 3 793 4
Horvátország 4 1 953 2
Litvánia 2 402 1
EU összesen 299 125 240 3

Megjegyzés: Belgium, Észtország és Románia még nem eszközöltek kiadásokat.

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottságnak bejelentett tagállami adatok, valamint FADN-adatok alapján, 2019. március.

46

A 7. ábráról a következők olvashatók le:

 • az uniós támogatás az uniós mezőgazdasági termelők nagyon kis részéhez jut el;
 • a biztosítást kötő mezőgazdasági termelők több mint 90%-a uniós támogatás nélkül teszi ezt.

7. ábra

Az uniós forrásokkal támogatott mezőgazdasági termelők a mezőgazdasági üzemek különböző alapsokaságaival összehasonlítva, millióban

Megjegyzés: A mezőgazdasági üzemek FADN adatbázisban szereplő alapsokasága csak a bizonyos gazdasági méret feletti mezőgazdasági üzemeket reprezentálja. Ezzel szemben a gazdaságszerkezeti felmérés (FSS) az összes mezőgazdasági üzemet, köztük a nagyon kis üzemeket is igyekszik lefedni. A körök nincsenek teljes átfedésben, mivel a mezőgazdasági üzemek alapsokaságai különbözőek. Úgy véljük, hogy mivel az FADN-ből kizárt FSS-mezőgazdasági termelők mérete kicsi, ezek kevésbé kötnek biztosítást, és az Unión belül a legtöbb biztosított mezőgazdasági termelő az FADN adatbázisban szereplő mezőgazdasági üzemek biztosított alapsokaságába tartozik.

Forrás: Európai Számvevőszék, az FADN adatai alapján, 2018. december.

47

A tizenkilencedik század óta léteznek egyetlen kockázatra – főként a jégkárra – kiterjedő biztosítások, és ezeket a biztosítási formákat használják leggyakrabban. A később bevezetett, több kockázatra kiterjedő biztosítások (Franciaországban 18-féle, Olaszországban legfeljebb 11-féle kockázat) kevésbé elterjedtek, és ezeket főként állami támogatással alakították ki. A Bizottság a tagállamokra bízza annak eldöntését, hogy a biztosítások mely típusát (az egy kockázatra, illetve a többféle kockázatra kiterjedő biztosításokat) támogatják.

48

Megállapítottuk, hogy Franciaországban (2017) 5,2 millió hektárt biztosítottak jégeső ellen (főként támogatás nélkül), 4,7 millió hektárt pedig uniós támogatású, többféle kockázatra kiterjedő biztosítás fedett, más szóval a hasznosított mezőgazdasági terület 36%-án volt biztosítás. Németországban körülbelül 8 millió hektárt (a hasznosított mezőgazdasági terület 48%-a) biztosítottak jégkár ellen26, nagyrészt köztámogatás nélkül27.

49

Az európai hozzáadott érték az a többletérték, amely valamely uniós fellépés nyomán, az uniós szakpolitika, szabályozás, jogi eszközök és kiadások révén a külön-külön fellépő tagállamok által teremtett érték felett keletkezik. Az, hogy a mezőgazdasági termelők kevésé veszik igénybe a II. pillér keretében a biztosításhoz nyújtott támogatást, és hogy a biztosítást kötő termelők zöme uniós támogatás nélkül teszi ezt, megkérdőjelezi a biztosítás céljából nyújtott uniós támogatás hozzáadott értékét.

A Bizottság nem gyűjti a kockázatkezelési rendszerek használatára vonatkozó releváns információkat

50

A Bizottság mindössze egy általános eredménymutatót határozott meg a kockázatkezelési rendszerek tekintetében: „a kockázatkezelési rendszerekben részt vevő mezőgazdasági üzemek százalékaránya”. Ez két, a II. pillérbe tartozó intézkedésre vonatkozik: a 17. intézkedésre és az 5. intézkedésre. A 17. intézkedés a biztosításhoz, a kölcsönös kockázatkezelési alapokhoz és a jövedelemstabilizáló eszközökhöz nyújtott támogatást fedi, az 5. intézkedés pedig a mezőgazdasági termelési potenciál helyreállításához és a megelőző intézkedésekhez nyújtott támogatást öleli fel. Mivel a mutató többféle tevékenységet fog át, nem tudja ezeket megfelelően tükrözni.

51

Franciaországban például ez a mutató lefedi a mezőgazdasági üzemek több mint 99%-át; ez a nemzeti kölcsönös kockázatkezelési alapban való kötelező tagságot tükrözi. A mutató emiatt elmossa, hogy az uniós támogatásban részesülő biztosítást kötő, jövedelemstabilizációs kölcsönös kockázatkezelési alaphoz tartozó vagy a mezőgazdasági termelési potenciált helyreállító mezőgazdasági termelők aránya jóval kisebb. Ugyanezen mutatóban Olaszországban a mezőgazdasági termelők kevesebb mint 5%-a szerepel, és a mutató főként az uniós támogatásban részesülő biztosítást kötő mezőgazdasági termelők részarányát tükrözi.

52

Franciaország és Olaszország a biztosított hektárok számára és a biztosított tőkeértékre vonatkozó nemzeti mutatókkal is rendelkezik. E mutatók beszédesebbek azzal kapcsolatban, hogy a mezőgazdasági ágazat milyen mértékben alkalmaz kockázatkezelési eszközöket (vagyis ezek az outputokat mérik). Olyan eredménymutató lenne igazán hasznos, amely a biztosításnak a jövedelem stabilitására gyakorolt hatását méri.

A biztosítás támogatása összetett irányítási rendszereket igényel

53

A biztosítási célú támogatás nyújtásának irányításához (I. és II. pillér) a nemzeti hatóságok által létrehozott rendszerek és folyamatok igen összetettek. Jóllehet viszonylag kis számú mezőgazdasági termelő számára nyújtanak biztosítási fedezetet, az évente kezelendő biztosítási szerződések száma mégis jelentős (Olaszországban 140 000, Franciaországban pedig 70 000). Egy mezőgazdasági termelő több biztosítási szerződéssel is rendelkezhet. A szerződések teljes száma ezért meghaladja a biztosított mezőgazdasági termelők számát. A 2. háttérmagyarázat a biztosításhoz nyújtott támogatás irányítására Olaszország által használt rendszert mutatja be; ez két közvetítőt foglal magában (a Condifesa és a CAA), akik a mezőgazdasági termelőket segítik. Noha az e közvetítő szervezetekben való tagság nem kötelező, a rendszer annyira bonyolult, hogy a mezőgazdasági termelők több mint 95%-a csatlakozik, és fizet a közvetítők szolgáltatásaiért. Becslésünk szerint a konkrétan ehhez az intézkedéshez kapcsolódó költségek, amelyeket az olasz mezőgazdasági termelők fizetnek ki a támogatáshoz való hozzájutást segítő magánszervezeteknek, évi 2,8 millió euróra tehetők.

2. háttérmagyarázat

A biztosítási célú támogatás igazgatási folyamata Olaszországban

Forrás: Európai Számvevőszék, az olasz hatóságoktól kapott adatok alapján.

54

A tagállamok körében lebonyolított felmérésünk tanúsága szerint azon 17 tagállamból, amelyek nem alkalmazzák a 17. intézkedést, öten döntöttek úgy, hogy nem támogatják a biztosításokat, az ezzel járó költségek és adminisztratív teher miatt.

A biztosítás kedvező hatással van a jövedelmek stabilitására, de az uniós biztosítástámogatási rendszer hatása kevésbé egyértelmű

A biztosított mezőgazdasági termelők jövedelme stabilabb, és valószínűleg korábban jutnak kompenzációhoz

55

Összehasonlítottuk a mezőgazdasági üzemek jövedelmének alakulását 2014-től 2016-ig a biztosított, illetve a biztosítással nem rendelkező mezőgazdasági termelők esetében, függetlenül attól, hogy részesültek-e uniós támogatásban vagy sem. A jövedelmek ezen időszak alatti varianciájának értékelése érdekében (amelyet a gazdaságok nettó hozzáadott értéke képez le) a szórást használtuk (a jövedelem évek közötti eltérése). Minél kisebb a szórás, annál stabilabb a jövedelem. A 8. ábra azt mutatja, a mezőgazdasági üzemek összes típusát tekintve, hogy a biztosított mezőgazdasági termelők jövedelme kevésbé változékony nem biztosított társaik jövedelméhez képest.

8. ábra

Az uniós mezőgazdasági üzemek jövedelmének varianciája (5%-ban) a mezőgazdasági üzem gazdasági mérete szerint (2014–2016)

Forrás: az Európai Számvevőszék elemzése az FADN adatai alapján.

56

Franciaországban és Olaszországban a biztosítóktól származó kártérítéseket az éghajlati esemény évében fizetik ki. Olaszországban a biztosítási szerződések kötelezik a biztosítókat, hogy a kártérítést az év vége előtt fizessék ki. Ez segíti a mezőgazdasági termelőket abban, hogy kezeljék pénzáramlásaikat, és megkönnyíti a folyamatos működést. Megállapítottuk, hogy a 2018-as események után járó kompenzáció utólagos intézkedések keretében, a hatóságok által történő kifizetése tovább tart, és csak 2019 folyamán fejeződik be.

A biztosítási célú uniós támogatás a borágazatra összpontosul

57

A biztosítási célú uniós támogatást leginkább kihasználó két tagállamban azt figyeltük meg, hogy az uniós támogatás a borágazatban összpontosul. Olaszországban a borágazat két csatornán keresztül juthat biztosítási célú támogatáshoz (lásd: 32. bekezdés). 2015-ben ez az ágazat használta fel a teljes biztosítási célú támogatás csaknem egyharmadát. Franciaországban nőtt az uniós támogatással biztosított szőlőtermő terület; 2017-ben meghaladta a teljes szőlőtermő terület negyedét. A borágazatban a biztosított tőke hektáronként 115 000 eurót érhet el, a mezőgazdasági ágazatban a hektáronkénti átlagos biztosított tőke pedig 1649 eurót tett ki 2017-ben Franciaországban28. Minél nagyobb a biztosított tőke, annál magasabb a biztosítási díj és annál nagyobb a köztámogatás mértéke.

58

A mezőgazdasági termelőkhöz biztosítási célú uniós támogatást eljuttató tagállamok számára nem írják elő, hogy szelektívek legyenek29. Példaként az egyik dokumentumalapú vizsgálatra kiválasztott kedvezményezett a borágazat globális szereplője, világszerte rendelkezik szőlőültetvényekkel, borászati eszközeinek becsült értéke 600 000 millió euró, becsült éves forgalma pedig 50 millió euró. Tekintettel az egyes kedvezményezettek által befektetett összegre, pénzügyi kapacitásukra és kockázati profiljukra, valószínű, hogy támogatás nélkül is biztosították volna termelésüket; így holtteherhatás jön létre. A biztosítási célú uniós támogatás esetében korábban is észrevételeztük a holtteherhatást30.

A kompenzáció befolyásolhatja a mezőgazdasági termelők magatartását

59

Mint azt a 3. háttérmagyarázat bemutatja, a biztosítással rendelkező mezőgazdasági termelőknek kisebb lehet a késztetése arra, hogy ellenállóképesebb üzleti rendszereket alkalmazzanak. Ha a mezőgazdasági termelők tudják, hogy a terményben keletkező kár esetén biztosítási kifizetést kapnak, nem feltétlenül tartják annyira fontosnak, hogy ellenállóképes növények termesztésébe fektessenek be, és kevesebb az ösztönző, amely arra késztetné őket, hogy diverzifikálják a termelést. A biztosítók gyakran előírnak ügyfeleik számára bizonyos kármérséklő tevékenységeket, és így csökkenthetik ezt a veszélyt. Az I. pillérre vonatkozó jogszabályi rendelkezés utal e gyakorlatra, de a II. pillér esetében nincs olyan rendelkezés, amely csökkentené a kockázati kitettséget.

3. háttérmagyarázat

A biztosított mezőgazdasági termelők kevésbé alkalmazkodnak a szélsőséges viszonyokhoz

Az Egyesült Államokban, ahol széles körben elterjedt a betakarítási biztosítás, amelyet közforrásokból is támogatnak, egy vizsgálat kimutatta, hogy a biztosított kukorica és szójabab lényegesen érzékenyebb a szélsőséges hőségre, mint a nem biztosított növények (alacsonyabb terméshozam).

A vizsgálat következtetése szerint a biztosított növények érzékenysége bizonyítja, hogy a biztosítással rendelkező mezőgazdasági termelők kevésbé képesek/kénytelenek alkalmazkodni a szélsőséges feltételekhez, mivel a biztosítási kifizetésekre támaszkodnak31.

Nem elégséges mértékű egyes rendkívüli intézkedések feletti kontroll

60

Az 1308/2013/EU rendelet 219. cikke lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy „azokban az esetekben, amikor a belső vagy a külső piacokon bekövetkező jelentős áremelkedés vagy -csökkenés piaci zavar kialakulásának veszélyével fenyeget, illetve amikor egyéb, a piacot jelentősen megzavaró vagy ennek veszélyét előrevetítő események és körülmények merülnek fel”, rendkívüli intézkedéseket hozzon. Megvizsgáltuk, hogy a gyümölcs- és zöldségágazat érdekében hozott, jelentős piaci zavarokat kezelő rendkívüli intézkedések megfelelően célzottak voltak-e, valamint hogy hatékonyan működtek-e az árukivonási műveletek. Az „orosz tilalom” nyomán a gyümölcs- és zöldségpiacokon hozott intézkedésekre összpontosítottunk (lásd: 09. bekezdés).

61

E tilalmat követően, amelyet a piacot érintő fenyegetésként értékeltek, a Bizottság rendkívüli intézkedéseket állapított meg a gyümölcs- és zöldségágazat javára. Az e rendkívüli intézkedésekre fordított kiadások a 2014–2018-as időszakban 513 millió eurót tettek ki, ami 1,8 millió tonna piacról kivont árunak felelt meg. Az intézkedések részét képezte az orosz tilalom által érintett gyümölcsök és zöldségek piacról való kivonása, különböző opciók révén (lásd: 9. ábra). Az árukivonás legfontosabb lehetősége az ingyenes szétosztás volt (ez a piacról kivont mennyiségek 60%-át és a kifizetett összeg több mint 86%-át érintette).

9. ábra

Árukivonási alternatívák és azok részaránya az uniós támogatáson belül

Forrás: Európai Számvevőszék.

62

A 10. és 11. ábra a piacról kivont főbb termékeket és az ingyenes szétosztás földrajzi hatókörét mutatja be.

10. és 11. ábra

Az ingyenes szétosztási programok keretében támogatott mennyiségek, termékek és tagállamok szerint (millió euró)

Forrás: DG AGRI, 2018. október.

Az Unió nem állapított meg a rendkívüli intézkedések bevezetésének fontolóra vételét meghatározó objektív paramétereket

63

A piaci zavar fogalma meglehetősen általános, és azt az uniós jogszabályok nem fejtik ki részletesebben. A konkrét kritériumok hiánya tág teret enged a mérlegelésnek azzal kapcsolatban, hogy mikor kell rendkívüli intézkedéseket bevezetését fontolóra venni. Az orosz tilalommal összefüggésben a Bizottság hét felhatalmazáson alapuló rendelettel vezetett be rendkívüli intézkedéseket, amelyek a piaci zavarok kockázatára hivatkoznak (913/2014/EU; 932/2014/EU, 1031/2014/EU, 1371/2014/EU, (EU) 2015/1369, (EU) 2016/921 és (EU) 2017/1165). Az intézkedések folytatását azonban nem alapozta meg olyan értékelés, amely szerint a veszteségek meghaladtak valamilyen meghatározott küszöbértéket.

64

A Bizottság az uniós támogatás mértékének meghatározásakor az orosz tilalmat megelőző három év (2011–2013) termelési és kiviteli adatait vette figyelembe. A tilalom harmadik éve előtt a Bizottság nem vett figyelembe más – külső vagy Unión belüli – felvevőpiacokat.

65

Mind az értéket, mind a piacról kivont mennyiséget tekintve az almára vonatkozott az uniós támogatás több mint fele. A 12. ábra azt mutatja, hogy az orosz tilalom alatt 2014-ben és 2015-ben nőtt és összességében a tilalom előtti átlag felett maradt az Unión belülre és kívülre irányuló kivitel. Az orosz piac kiesését más Unión kívüli piacok kompenzálták. Ennek eredményeképpen, mint a 13. ábra mutatja, az Unión belülre és kívülre irányuló almakivitel kereskedelmi értéke nagyjából változatlan maradt, csupán csekély mértékű csökkenés mellett, amely 2014-ben következett be (a 2011–2013-as átlaghoz képest -4%). A teljes kivitel értéke 2014-ben kevésbé csökkent, mint 2009-ben, amikor nem hoztak szükséghelyzeti intézkedéseket.

12. ábra

Az uniós almakivitel alakulása mennyiségben megadva

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján. Nemzetközi árukereskedelem, 2019. január.

13. ábra

Az uniós almakivitel alakulása értékben megadva

Forrás: Európai Számvevőszék, az Eurostat adatai alapján. Nemzetközi árukereskedelem, 2019. január.

66

Ez azt jelzi, hogy az Unió egésze szempontjából az orosz tilalom okozta „piaci zavar” az almapiacon korlátozott maradt, és nem tartott négy évig (mint ahogyan a rendkívüli intézkedések). Az Oroszországba irányuló közvetlen export csökkenését ellentételezte a máshová irányuló kivitel növekedése.

Olyan áruk tekintetében alkalmaztak rendkívüli intézkedéseket, amelyek esetében strukturális felesleg áll fenn

67

Az Unió rendkívüli intézkedéseket alkalmazott az őszibarack és a nektarin piacról való kivonásának támogatása érdekében is. Az őszibarack és a nektarin piacról való kivonásának költsége tette ki Spanyolországban az összes árukivonási művelet 34%-át, Görögországban pedig 45%-át. Az első felhatalmazáson alapuló rendeletek az orosz tilalomra és a kínálat és a kereslet közötti egyensúly hiányára hivatkoznak. „Az őszibarack és a nektarin szezonálisan széles kínálata, valamint a betakarítás fő időszakában fellépő kedvezőtlen időjárási körülmények következtében visszaesett fogyasztás nehéz piaci helyzetet teremtett”32. „[A] különleges intézkedések elsősorban az őszibarack- és nektarinágazat speciális helyzetét kívánták kezelni”33.

68

A 14. ábra azt mutatja, hogy Spanyolországban és Görögországban nő az őszibarack- és nektarintermelés. Ezen országok termelési potenciálja is növekszik, mivel beültetett területük 2006 és 2016 között 6%-kal, illetve 20%-kal bővült. Olaszország, amely 2012-ig a legnagyobb őszibarack- és nektarintermelő volt (amikor is Spanyolország megelőzte), 30%-kal csökkentette beültetett területét34, és fokozatosan csökkentette a termelést.

14. ábra

Az őszibarack- és nektarintermelés alakulása Spanyolországban és Görögországban

Forrás: a DG AGRI eredménytáblájának adatai.

69

Ha a termelés a belső fogyasztás vagy a kivitel megfelelő növekedése nélkül nő, ez strukturális túltermeléshez vezet: a gyümölcsöskertek többet termelnek, mint amennyi a fogyasztás vagy kivitel révén felvehető. Spanyolországban a belföldi őszibarack-fogyasztás állandó csökkenését nem ellensúlyozta a kivitel növekedése35.

70

A 15. ábra azt mutatja, hogy a spanyolországi és görögországi árukivonási műveletek négy éve alatt ahelyett, hogy a piacról kivont áruk arányát fokozatosan csökkentették volna (az intézkedés kivezetéseképpen), ez az arány a termelés szintjéhez igazodott.

15. ábra

Az árukivonásra elkülönített őszibarack- és nektarinmennyiségek alakulása

Forrás: Európai Bizottság és a felhatalmazáson alapuló rendeletek.

71

Megállapítjuk, hogy Spanyolországban a rendkívüli intézkedéseket legalábbis részben az őszibarack/nektarin túltermelésének strukturális problémája váltotta ki. A rendkívüli intézkedések nem a strukturális túltermelést hivatottak kezelni; céljuk a piaci zavarok megoldása.

Az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elve a gyors végrehajtást ösztönözte, a megfelelő célzás kárára

72

A felhatalmazáson alapuló 2014-es rendelet36 hatályba lépését követően a támogatás több mint 85%-át (érték és mennyiség szerint) Lengyelország és Belgium használta fel, érkezési sorrendben történő kiosztás szerint. A későbbi rendeletekben tagállamonként kiosztották a piacról kivonható mennyiségeket. A 16. ábra tanúsága szerint azáltal, hogy az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elvének alkalmazása helyett minden tagállam tekintetében felső határt szabtak, több tagállam férhetett hozzá az előrejelzett szükségleteivel összhangban lévő támogatáshoz.

16. ábra

A különböző rendeletek alapján a piacról kivont termékek mennyisége, tagállamok szerinti bontásban37

Forrás: a DG AGRI rendkívüli intézkedések végrehajtására vonatkozó adatai, 2018. október.

Költséges a termékek ingyenes szétosztásra való kivonásához nyújtott uniós támogatás

Az almapiacnak nyújtott uniós támogatás meghaladta a korábbi évek átlagos piaci árait

73

Az ingyenes szétosztásra szánt áruk piacról való kivonásának támogatása a következő két összetevőből áll: a terméktípusonkénti maximális hozzájárulás, valamint a válogatás, a csomagolás és a szállítás költségeit kompenzáló járulékos költségek.

74

Mint azt a 10. ábra mutatja, az ingyenes szétosztás révén leginkább támogatott termék az alma volt. Az uniós támogatásból mind a mennyiséget tekintve, mind pénzben mérve Lengyelország részesült a legnagyobb arányban.

75

A 17. ábra az ingyenes szétosztáshoz nyújtott támogatást (a 16,98/100 kg-os termékár és a 18,77/100 kg-os válogatási/csomagolási költség egyaránt része) a válogatott és csomagolt termék lengyel piaci árával hasonlítja össze38. Lengyelországban az alma piaci árának „olimpiai átlaga” az orosz tilalmat közvetlenül megelőző öt évben 10%-kal alacsonyabb volt, mint a nyújtott uniós támogatás szintje, ami azt jelenti, hogy az almatermelőket túlkompenzálták.

17. ábra

Az alma ingyenes szétosztásához nyújtott támogatás összehasonlítása a lengyel piaci árakkal

Forrás: DG AGRI.

76

Az első három gazdasági év39 (2014/2015, 2015/2016 és 2016/2017) alatt az Unió 200 millió euró értékű kompenzációt fizetett ki a lengyel almatermelőknek 559 448 tonna ingyenesen szétosztott alma ellenében (a becsült szállítási költségek nélkül), miközben ugyanezen mennyiségű alma átlagos piaci ára 182 millió eurót tett ki40.

Az Unió aránytalanul nagy költséget visel az őszibarack és a nektarin feldolgozása kapcsán

77

Az őszibarack és a nektarin ingyenes szétosztásával kapcsolatos szükséghelyzeti intézkedések költsége 55 millió eurót tett ki. Az őszibarack és a nektarin esetében a válogatás és a csomagolás költsége körülbelül 37%, a szállítási költség pedig 13%, így maguknak a piacról kivont termékeknek az értéke csak a teljes költség körülbelül 50%-a. A spanyolországi és a görögországi termelők mintegy 48 millió euró (87%) támogatásban részesültek.

78

A rászorulók általi fogyasztásra szánt gyümölcslé kapcsán az alap 4,25 euróig terjedő literenkénti költséget viselt: ez mintegy négyszerese egy liter gyümölcslé bolti árának. E költség a piacról kivont őszibarack és nektarin értékének a kifizetéséből, a válogatási és csomagolási költségekből, a szállítási költségekből és a gyümölcslevet előállító feldolgozóknak adott természetbeni hozzájárulások után teljesített kifizetésekből állt össze.

Nincs elég bizonyíték arra, hogy a piacról kivont termékek ténylegesen eltűnnek a piacról

79

Az ingyenes szétosztásra a piacról kivont őszibarackot és nektarint romlékonyságuk miatt csak bizonyos feltételek mellett lehet feldolgozni. A feldolgozott terméket (gyümölcslé/nektár) ingyenesen szétosztják a rászorulóknak. Az ingyenes szétosztás céljából támogatott őszibarack és nektarin több mint 94%-át Spanyolország és Görögország termelte meg együttesen. A Spanyolországban és Görögországban ingyenes szétosztás keretében a piacról kivont 132 000 tonnából 99 000 tonnát dolgoztak fel nektár/gyümölcslé előállítása céljából.

80

Az uniós szabályok által megengedett módon a gyümölcslevet előállító feldolgozók a feldolgozási költségek fedezése érdekében a feldolgozott termék legnagyobb részét természetbeni hozzájárulásként megtartották41. A Bizottság aktáiból kiderül például, hogy Spanyolország egy liter őszibaracknektár ellenében akár 11 kg őszibarack feldolgozónak való átadását is engedélyezte, Görögországban pedig 8,5 kg-ig terjedő mennyiségű őszibarackért cserében állítottak elő egy liter őszibaracknektárt. Az árukivonási műveletek egy példáját lásd: 18. ábra. Végül a piacról kivont termékek többsége gyümölcsléként visszakerült a piacra, és csak a töredékük jutott el a rászorulókhoz. Annak lehetővé tétele a feldolgozók számára, hogy a piacról kivont és az alap által kifizetett mennyiségek nagy részét megtartsák, mintha friss fogyasztásra szolgálna, ellentétes az ingyenes szétosztás végső céljával.

18. ábra

Az ingyenes gyümölcslészétosztás céljából feldolgozott, piacról kivont őszibarack és nektarin körforgása Görögországban

Forrás: Európai Számvevőszék.

81

Becslésünk szerint a Görögországban és Spanyolországban természetbeni hozzájárulásként felhasznált őszibarack és nektarin mennyisége 34 millió eurós költséget jelentett az uniós költségvetésnek. Az ingyenes szétosztás eredményessége és hatékonysága meggyengült, mivel a költségek 62%-át e természetbeni hozzájárulás fedezésére fordították, lehetővé téve, hogy a termékek visszakerüljenek a gyümölcslépiacra, és csupán a költségek 38%-a szolgált arra, hogy ingyenesen gyümölcslevet és friss gyümölcsöt juttassanak a rászorulóknak.

82

Ezenfelül becslésünk szerint a feldolgozók által természetbeni hozzájárulásként megtartott őszibarack és nektarin a 2014–2018-as időszakban a gyümölcslé gyártásához felhasznált őszibarack- és nektarinmennyiség 20–25%-át tette ki. A gyümölcslégyártók a nyersanyagaik csaknem egynegyedéhez természetbeni hozzájárulás formájában jutottak hozzá, nem pedig megvásárolták azt.

Egyes piacról kivont áruk hiányos nyomonkövethetősége

83

„Egyéb rendeltetésű” termékek kapcsán nyújtott támogatás kizárólag energetikai célokra felhasznált lepárolt termékekhez nyújtható. Megállapítottuk, hogy Olaszországban a piacról kivont és ipari vagy energetikai célú „egyéb rendeltetésű termék” előállítása érdekében lepárlásra továbbított termékek nyomon követését végző felügyeletek már azt megelőzően megszüntették ellenőrzéseiket, hogy az alkoholt energetikai célokra denaturálták volna (lásd: 19. ábra).

19. ábra

Az egyéb rendeltetésű termékek hiányos ellenőrzése Olaszországban

Forrás: Európai Számvevőszék.

Következtetések és ajánlások

84

Megvizsgáltuk a mezőgazdasági ágazatban a kockázatok és válságok megelőzéséhez és kezeléséhez rendelkezésre álló uniós eszközkészlet teljeskörűségét és koherenciáját. Vizsgáltuk, hogy a kockázat- és válságkezelési eszközöket hatékonyan alkalmazták-e, és azokkal eredményeket érnek-e el. Összességében megállapítottuk, hogy az uniós mezőgazdasági kockázatkezelési intézkedések részben elérték céljukat, kihasználtságuk azonban alacsony, és előfordult, hogy a válságintézkedések kapcsán túlkompenzálás történt.

85

Több olyan uniós intézkedés létezik, amely növeli a mezőgazdasági termelők ellenálló képességét az áringadozással és az időjárási események vagy növény- és állatbetegségek okozta termeléskieséssel szemben. Ide tartoznak a közvetlen kifizetések, amelyek sok kistermelő számára lehetővé teszik, hogy a mezőgazdasági üzem szintjén viseljék a kockázatokat, és amelyek rendszerint csökkentik a biztosítás megkötésének szükségességét (1623. bekezdés). Noha a KAP elősegítheti a megelőző intézkedéseket, mégpedig a jó mezőgazdasági és környezeti állapot előírásai révén, jelenleg kevés a bizonyíték arra, hogy ezek jelentősen befolyásolnák a mezőgazdasági termelők magatartását. A jövőben hatásos eszközt jelenthetnének a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó szigorúbb kötelezettségek (ideértve a vetésforgót), amelyek révén növelhető lenne a mezőgazdasági termelők ellenálló képessége, és javítható lenne a KAP környezeti hatása (2426. bekezdés).

86

Fontosak a megelőző intézkedések, amelyek csökkentik a kockázati kitettséget (2326. bekezdés). A biztosítással rendelkező mezőgazdasági termelők kisebb ösztönzést érezhetnek arra, hogy ellenállóképesebb üzleti stratégiát alkalmazzanak vagy alkalmazkodjanak az új éghajlati feltételekhez (59. bekezdés), de a biztosítók előírhatják ügyfeleiknek, hogy lépéseket tegyenek a kockázat csökkentése érdekében. Megállapítottuk, hogy az egészségügyi kockázatok, különösen az állatbetegségek területén nyújtott uniós támogatás a megelőző/megfigyelési intézkedéseknek ad elsőbbséget (27. bekezdés).

1. ajánlás. A mezőgazdasági termelők ösztönzése arra, hogy jobban felkészüljenek a válságokra

Az éghajlatváltozás kapcsán a köztámogatás részesítse előnyben a megelőző/alkalmazkodási intézkedéseket, ösztönözve a mezőgazdasági termelőket arra, hogy növeljék felkészültségüket és ellenálló képességüket. A Bizottság az uniós támogatást kösse olyan mezőgazdasági gyakorlatokhoz, amelyek csökkentik a kockázati kitettséget (úgymint vetésforgó) és mérséklik a kárt (például ellenállóképesebb növények használata).

Határidő: 2021 (a 2020 utáni KAP végrehajtási rendeletei).

87

A kockázatkezelési eszközökhöz nyújtott uniós támogatás kihasználtsága alacsony és nem egyenletes. Ezt a tagállamok többsége nem veszi igénybe. A biztosításra összpontosító uniós támogatás csak a mezőgazdasági termelők töredékéhez jut el. A legtöbb mezőgazdasági termelő, aki biztosítást köt, ehhez nem vesz igénybe uniós támogatást. Az uniós források a biztosítástámogatást a leginkább igénybe vevő tagállamok választásai alapján a bortermelők támogatására összpontosulnak. Az ilyesfajta támogatás a holtteherhatás kockázatával jár. Megállapítjuk, hogy jelenleg csekély bizonyíték támasztja alá e támogatás uniós hozzáadott értékét (4249. és 5758. bekezdés).

88

Megállapítottuk, hogy a Bizottság nem gyűjt a kockázatkezelési eszközök összetett alkalmazásának nyomon követéséhez szükséges egyes releváns információkat, annak ellenére, hogy az intézkedéseket leginkább kihasználó tagállamokban rendelkezésre állnak információk (5052. bekezdés).

2. ajánlás. A biztosítási célú támogatás jobb kialakítása és nyomon követése

A Bizottság:

 1. értékelje, hogy a biztosítás céljából nyújtott támogatás csekély szintű igénybevételének és annak fényében, hogy a támogatás egyes ágazatokra és a nagyobb termelőkre koncentrálódik, szolgál-e uniós hozzáadott értékkel a támogatás;
 2. a kiadásokat kövesse nyomon megfelelő outputmutatókkal (mint például biztosított terület vagy tőke, amelyeket tagállami szinten már alkalmaznak) és eredménymutatókkal.

Határidő: 2021 (a 2020 utáni KAP végrehajtási rendeletei)

89

A Bizottság intézkedéseket hozott, hogy kezelje az orosz tilalmat követően jelentkező piaci zavar fenyegetését, de nem határozott meg konkrét kritériumokat, amelyek fennállása esetén rendkívüli intézkedéseket kell bevezetni. A támogatás mértéke nem vette figyelembe az alternatív felvevőpiacokat 6366. bekezdés). A Bizottság kompenzációt fizetett az almatermelőknek (az uniós támogatás 61%-a), miközben nőtt a kivitt mennyiség, és a kivitel értéke összességében nem változott jelentősen. Az ezen intézkedések keretében támogatott őszibarack- és nektarintermelést is strukturális felesleg jellemezte (6871. bekezdés).

90

Az utólagos intézkedések felhasználása az egyes szélsőséges éghajlati kockázatokra való reagálásra nem feltétlenül áll összhangban azzal a stratégiával, hogy nagyobb mértékben vegyenek igénybe egyes olyan eszközöket, mint a biztosítás (24. és 3537. bekezdés).

3. ajánlás. A rendkívüli intézkedések bevezetésére és megszüntetésére vonatkozó kritériumok tisztázása, és ezen intézkedések ötvözése más eszközökkel

A Bizottság tisztázza a rendkívüli intézkedések alkalmazási körét a következők révén:

 1. objektív piaci és gazdasági paraméterek és kritériumok meghatározása annak eldöntéséhez, hogy mikor van kellő alap rendkívüli intézkedések bevezetésének fontolóra vételéhez. E paraméterek vegyék figyelembe a termelőknél jelentkező teljes megtérülést, ideértve a közvetlen kifizetések hatását és a termelés növekedéseit;
 2. az, hogy szélsőséges időjárási események esetén elsősorban azokra a mezőgazdasági termelőkre nézve hoznak rendkívüli intézkedéseket, akik helyesen alkalmazták a megelőzési és kockázatkezelési eszközöket, amennyiben ezek az eszközök kellően fejlettek és a termelők rendelkezésére állnak.

Határidő: 2021.

91

Ellenőrzésünk arra derített fényt, hogy az alma ingyenes szétosztásához nyújtott támogatás gyakran meghaladta a piaci árakat, és így lehetővé tette a túlkompenzálást (7376. bekezdés). Az ingyenes szétosztás keretében a friss termékek feldolgozását megengedő rendelkezések azzal a kockázattal járnak, hogy a támogatás mértéke túlzottan magas, és a feldolgozók a feldolgozási költségeik fedezése céljából a piacról kivont áruk jelentős részét megtartják (7782. bekezdés).

4. ajánlás. Az árukivonási műveletekkel kapcsolatos kompenzáció kiigazítása

A túlkompenzáció elkerülése érdekében a Bizottság:

 1. biztosítsa, hogy az árukivonási műveletekkel kapcsolatos támogatás ne haladja meg a termelő tagállamának válság előtti átlagos piaci árát;
 2. értékelje annak gyakorlati alkalmazhatóságát, hogy a támogatási arány 100% alatt legyen megszabva, és hogy jelentős társfinanszírozás legyen előírva abban az esetben, ha a tagállamok nagy szerepet játszanak a támogatási programok főbb elemeinek meghatározásában.

Határidő: 2021.

A jelentést 2019. október 16-i luxembourgi ülésén fogadta el a Nikolaos Milionis számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE
elnök

Melléklet

Mezőgazdasági termelői kérdőívek

Bevezető megjegyzések

A megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatos intézkedés során 2018-ban 17 tagállamban 105 felkeresett mezőgazdasági termelővel folytattunk beszélgetést a kockázatkezelésről. Ez a minta a kapott támogatás nagyságán alapult, és emiatt a nagyobb mezőgazdasági üzemekre összpontosult.

Kérdéseink a kockázatokra és a mezőgazdasági üzem szintjén alkalmazott kockázatkezelési stratégiákra vonatkoztak.

20. ábra

A kérdőívek tagállamonkénti megoszlása

Megjegyzés: Mint az ábra is mutatja, a legtöbb mezőgazdasági termelő megkérdezésére Olaszországban és Franciaországban (12 interjú), Spanyolországban (11) és Németországban (10) került sor.

Forrás: Európai Számvevőszék.

21. ábra

A jelentős termeléskiesések okai (%)

Megjegyzés: A mezőgazdasági termelők e kérdésben a termeléskiesés több okát is megjelölhették. Az első számú okok a termelők szerint a kedvezőtlen éghajlati események voltak, a második helyen pedig a piaci árak ingadozása állt.

Forrás: Európai Számvevőszék.

22. ábra

Megelőző intézkedések a mezőgazdasági üzemek szintjén

Megjegyzés: A megelőző intézkedések nem vonatkoznak a biztosítási szerződéssel rendelkező vagy kölcsönös kockázatkezelési alaphoz tartozó mezőgazdasági termelőkre. Tíz termelő nyilatkozott úgy, hogy semmilyen megelőző intézkedést nem alkalmaz a mezőgazdasági üzem szintjén.

Forrás: Európai Számvevőszék.

23. ábra

Az aktuális biztosítással rendelkező vagy kölcsönös kockázatkezelési alaphoz tartozó mezőgazdasági termelők százalékaránya

Megjegyzés: A legtöbb mezőgazdasági termelő rendelkezik biztosítással vagy kölcsönös kockázatkezelési alaphoz tartozik. A mezőgazdasági termelők többsége (57) önkéntes jelleggel kötött biztosítást. 33 termelő sem biztosítással nem rendelkezik, sem kölcsönös kockázatkezelési alapnak nem tagja.

Forrás: Európai Számvevőszék.

24. ábra

Biztosítási fedezet a közvetlen kifizetéseknek a mezőgazdaságból szerzett teljes jövedelemben való részesedése szerint

Megjegyzés: Minél nagyobb a közvetlen kifizetések aránya a mezőgazdaságból szerzett jövedelmen belül, annál kevésbé vesznek igénybe biztosítást.

Forrás: Európai Számvevőszék.

25. ábra

A mezőgazdasági termelők által megadott fő indokok arra, hogy miért nem rendelkeznek biztosítással vagy nem tagjai kölcsönös kockázatkezelési alapnak

Forrás: Európai Számvevőszék.

Betűszavak és rövidítések

CAA: Centri di Assistenza Agricola; a mezőgazdasági termelőket segítő meghatalmazott központ

CPM: válságmegelőzési és -kezelés(i intézkedések)

ESTAT: Eurostat

FADN: Farm Accountancy Data Network (mezőgazdasági számviteli információs hálózat)

FNVA: a gazdaságok nettó hozzáadott értéke

FSS: gazdaságszerkezeti felmérés

KAP: közös agrárpolitika

OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

Fogalomtár

A gazdaságok nettó hozzáadott értéke (FNVA): a mezőgazdasági számviteli információs hálózat egyik mutatója, amely egy mezőgazdasági üzem teljes termelésének értékét írja le, a támogatásokkal növelve, valamint a közvetett fogyasztással (a termelési folyamat során felhasznált áruk és szolgáltatások értéke) és az értékcsökkenéssel csökkentve.

A szubszidiaritás elve: az a szabály, amely szerint az Unió csak akkor lép fel, ha ez eredményesebb lehet, mint a nemzeti, regionális vagy helyi szinten történő fellépés.

Alkalmazkodóképesség: a rendszer képessége arra, hogy a változó külső körülményekre reagálva kiigazítsa belső elemeit és folyamatait, és ily módon azonos pálya mentén folytassa útját az összes fontos funkció megtartása mellett (Folke et al., 2010).

Átalakuló képesség: egy rendszer képessége arra, hogy új elemeket vagy folyamatokat építsen magába olyan mértékben, hogy az megváltoztassa működési logikáját, annak érdekében, hogy amennyiben az ökológiai, gazdasági vagy társadalmi környezet strukturális változásai tarthatatlanná vagy működésképtelenné tennék, mégis fenn tudja tartani fontos funkcióit.

Az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elve: olyan kiválasztási kritérium, amely kizárólag a reagálás gyorsaságát jutalmazza.

Be nem takarítás: a termelési ciklus megszakítása valamely területen úgy, hogy a termék jól fejlett és egészséges, szép és forgalmazható minőségű.

Condifesa: a mezőgazdasági termelők regionális szövetsége Olaszországban, amely az éghajlati kockázatokkal szembeni biztosítással foglalkozik.

Ellenálló képesség: a mezőgazdasági termelők képessége arra, hogy a megrázkódtatásokat kiállva folytassák tevékenységeiket. Három összetevője a zavartűrés, az alkalmazkodóképesség és az átalakuló képesség.

Gazdasági év: a betakarítás időpontja által meghatározott referenciaidőszak, amelyet alapul véve elemzik és jelentik a növénytermesztést és rögzítik az árakat.

Holtteherhatás: amikor a közpénzeket olyan tevékenység finanszírozására fordítják, amely támogatás nélkül is megvalósult volna.

Jövedelem: azoknak a bevételeknek az összege, amelyeket a mezőgazdasági termelő a piacon megszerez, megnövelve az esetleges pótlólagos támogatással, csökkentve az inputköltségekkel.

Olimpiai átlag: egy értéktartomány átlaga a legmagasabb és a legkisebb érték eltávolítása után.

Orosz tilalom: az Oroszországi Föderáció kormánya 2014. augusztus 7-én megtiltotta egyes termékek behozatalát számos országból, köztük uniós tagállamokból is.

Zavartűrés: valamely rendszer azon képessége, hogy ellenálljon a külső zavaroknak, és belső elemeinek jelentős változása nélkül fenn tudja tartani a funkcionalitás korábbi szintjeit (Urruty et al., 2016).

Zöldszüret: éretlen, forgalmazhatatlan termékek betakarítása adott területen. Feltétel, hogy az érintett termékek előzőleg nem szenvedhettek semmilyen károsodást.

A Bizottság válaszai

Összefoglalás

I

Bár általánosságban szükség van a tudatosság növelésére és a kockázatkezelés központba helyezésére, a 2020 utáni KAP-on belül a fellépést a jövőbeli politikára javasolt, teljesítményorientált végrehajtási mechanizmus kontextusában is vizsgálni kell. Ehhez többek között arra van szükség, hogy a KAP által finanszírozott beavatkozások összhangban legyenek a tagállamok szükségleteivel, amelyeket a bizonyítékok alapján kell azonosítani.

IV

A betakarítási biztosítást mindkét KAP-pillér keretében rendelkezésre bocsátották, a kettős finanszírozás azonban kizárt.

V

Az EU támogatás egyik célkitűzése az egyenlő versenyfeltételek biztosítása a tagállamok részére. A GYELV-elemzés és a szükségletfelmérés alapján a tagállamok dönthetnek úgy, hogy alkalmazzák az EU által támogatott biztosításokat.

Az uniós politika hozzáadott értékét nem szabad csak a rövid távú részvétel és kiadások alapján mérni, különösen akkor, ha az eszközök még újak. Például a vidékfejlesztés területét lefedő biztosítások új eszközök, ezért végrehajtásukhoz még időre van szükség. A Bizottság adatokat gyűjt a tagállamoktól a válság- és irányítási intézkedésekről, azon belül a rendkívüli intézkedésekről, valamint az éves végrehajtási jelentésekben tájékoztatást kap a II. pillér keretében a kockázatkezeléssel kapcsolatos alintézkedések szintjéről.

Ami a II. pillér alá tartozó kockázatkezelési eszközöket illeti, a tagállamok az 1305/2013/EU rendelet 37. cikke (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával, a támogatható összeg korlátozásával elkerülhetik a holtteherhatás esetleges kockázatát.

VI

A hirtelen fizikailag lezárult orosz piac kiesése volt az egyik figyelembe vett kritérium (termék szerint, mennyiségben és értékben az egyéb harmadik piacokkal és a belső piaccal való összehasonlításban). Az orosz piac nagyságához fogható alternatív felvevő piacok nem álltak rendelkezésre, amikor az orosz tilalmat bevezették.

VII

A tagállamok illetékes hatóságai vizsgálatokat végeznek. Ebben az összefüggésben a „nyomonkövethetőséget” ellenőrzésként kell értelmezni.

VIII

Lásd a Bizottság 84–92. bekezdésre adott válaszát.

A Bizottság bizonyos mértékben elfogadja az ajánlásokat, különösen a mezőgazdasági termelők válságra való jobb felkészülésének ösztönzése, a biztosítástámogatás kialakítása és nyomon követése (részben), a rendkívüli intézkedések bevezetésének kritériumai (részben), valamint a kivonási műveletek kompenzációja tekintetében (részben).

Bevezetés

01

Lásd a Bizottság I. bekezdésre adott válaszát.

03

Az EU évtizedek óta végrehajtott egészségügyi szakpolitikája megakadályozta, hogy a növény- és állatbetegségek ugyanolyan arányban növekedjenek, mint a fokozódó kereskedelem és emberi mozgások.

06

A Bizottság 2017. évi közleménye beépült a 2018. évi KAP-ra irányuló javaslatokba. Ez többek között arra kötelezi a tagállamokat, hogy a KAP-ra irányuló javaslataikat egészítsék ki egy magyarázattal arra vonatkozóan, hogy mely beavatkozások járulnak hozzá a kockázatkezelés koherens és integrált megközelítésének biztosításához (a javasolt stratégiai tervről szóló rendelet 97. cikke, COM (2018) 392).

07

A Bizottság szeretné felhívni a figyelmet a következőkre:

A 2020 utáni KAP-ra vonatkozóan a Bizottság három általános célkitűzést és kilenc konkrét célkitűzést javasolt a stratégiai tervről szóló rendeletre irányuló javaslat (COM (2018) 392) 5. és 6. cikkének megfelelően. Fogalmi szempontból a három általános célkitűzés – egy gazdasági, egy környezeti/éghajlati és egy területi/társadalmi – további három konkrét célkitűzésre bontható. A 3. ábrán bemutatott példákban az általános gazdasági célkitűzés a három konkrét gazdasági célkitűzés közül kettőhöz, illetve a három konkrét környezetvédelmi és éghajlati célkitűzés egyikéhez kapcsolódik.

Lásd ezenkívül a Bizottság 16. bekezdésre adott válaszát.

09

A II. pillér keretében az EU lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy az 5. számú intézkedés révén támogassák a mezőgazdasági termelőket a következőkben: a mezőgazdasági termelési potenciál helyreállítása, és megelőző intézkedések (ezen ellenőrzés nem terjed ki ezek elemzésére), valamint három kockázatkezelési eszköz (17. intézkedés): biztosítás (M17.1), kölcsönös kockázatkezelési alapok (M17.2) és jövedelemstabilizáló eszközök (M17.3).

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

11

A Bizottság rámutat, hogy a kockázat és a válság kezelése két eltérő (ugyanakkor egymást kiegészítő) jelenség. A 2. ábrával összhangban a KAP egyúttal eszközöket biztosít a normális, piacképes és katasztrófakockázatokhoz.

Észrevételek

16

Miközben a közvetlen kifizetések nem kifejezetten kockázatkezelési eszközként lettek kidolgozva, ezért kockázatok osztályozása szempontjából történő feltérképezésük nem könnyű feladat, azonban olyan biztonsági hálót jelentenek a mezőgazdasági termelők számára, amely független a piaci ingadozásoktól. Ezek tehát jövedelemstabilizáló hatással rendelkeznek azzal, hogy a jövedelemingadozás kivédését szolgáló pufferként működnek.

18

A közvetlen kifizetések lehetővé teszik a mezőgazdasági termelők számára, hogy jobban fel tudjanak készülni a kockázatokra – ami sok esetben a támogatás nélkül lehetetlen lenne.

Ami a II. pillér szerinti kockázatkezelési eszközöket illeti, két mechanizmus működik, amely biztosítja, hogy a mezőgazdasági termelő kockázatérzékeny maradjon: (1) az eszközök csak a minimális küszöbértéket meghaladó veszteségekre nyújtanak kompenzációt, és (2) a kompenzációt kiváltó veszteséget az előző 3 vagy 5 év átlagos termeléséhez vagy jövedelméhez viszonyítva számítják ki. Ezt az átlagot tehát így évente frissítik.

A Bizottság közös válasza a 21. és a 22. bekezdésre:

A korreláció önmagában nem jelzi/magyarázza az alapvető ok-okozati összefüggést, nevezetesen azt, hogy a közvetlen kifizetések jövedelmen belüli magasabb aránya miatt a biztosítás igénybevétele alacsonyabb. A mezőgazdasági termelők döntéseit befolyásoló egyéb tényezőkön (pl. a biztosítás rendelkezésre állása) túl az eredményeket befolyásolhatja a kategóriák bizonyos ágazatainak relatív súlya (<  30% közvetlen kifizetések, 30–50%, > 50% közvetlen kifizetések), mivel a közvetlen kifizetések jövedelmen belüli aránya jelentős mértékben függ az ágazattól.

26

Második franciabekezdés: Az a tény, hogy a vetésforgó az előfeltételek részét fogja képezi, ráirányítja a mezőgazdasági termelők figyelmét erre a gyakorlatra. A vetésforgó hozzájárul a talajvédelem minőségének javításához és közvetve növeli a mezőgazdasági üzem ellenálló képességét, amelyet más gyakorlatok együttes kombinációjával is el lehet érni.

A szigorúbb feltételrendszer olyan mezőgazdasági gyakorlatok minimális szintjét fogja meghatározni a mezőgazdasági termelők számára, amelyek lehetővé teszik, hogy azok, akik már teljesítik a követelményeket, továbbra is ezt tegyék, mások részéről pedig további erőfeszítéseket fog megkövetelni. Ezenfelül a jövőbeli KAP keretében nagyobb szerepet kapnak az önkéntes intézkedések, amelyek támogatni fogják a mezőgazdasági termelőket egyéb, fenntarthatóbb mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazásában.

27

A Bizottság úgy véli, hogy a megelőző intézkedések jelenlegi kerete biztosította, hogy Európa jelenleg a világon a legmagasabb szintű élelmiszer-biztonsági, valamint állat- és növényegészségügyi előírásokkal rendelkezzen. Ez biztosította az egészségvédelem magas szintjét, és működése a belső piac és az uniós élelmiszer-export javát szolgálta. A félmilliárd eurós költséget a 408 milliárd euró értékű, teljes agrár-élelmiszeripari termelés összefüggésében kell szemlélni.

Az elmúlt évtizedekben uniós szinten végrehajtott eredményes előzetes intézkedések nélkül az utólagos intézkedések sokkal magasabb költségekkel jártak volna.

30

Tekintettel a jövedelemstabilizáló eszközök újszerűségére, időre van szükség az ilyen eszközök végrehajtásához. Néhány tagállam azonban jelenleg is alkalmas arra, hogy egy ilyen eszköz végrehajtását hamarosan megkezdhesse (pl. Olaszország, Magyarország).

32

A KAP különféle eszközökből álló eszköztárat biztosít. Az a tény, hogy mind a bor-, mind a gyümölcs- és zöldségágazat részesülhet a két pillér szerinti biztosítási rendszerekből, nem tekinthető potenciális átfedésnek, hanem a tagállamok, a termelői szervezetek és az egyéni mezőgazdasági termelők számára biztosított lehetőségnek, az adott kockázat kezelésére legjobban szolgáló eszköz kiválasztására.

A mezőgazdasági piacok közös szervezése esetében kölcsönös kockázatkezelési alapokat lehet aktiválni a kedvezőtlen piaci feltételek esetén, míg a biztosításokat a természeti katasztrófák, éghajlati jelenségek, betegségek vagy kártevőfertőzések esetén lehet aktiválni.

A vidékfejlesztési intézkedések a termelési veszteségeket biztosító biztosítási rendszerekre terjednek ki, a kölcsönös kockázatkezelési alapok pedig a termelési és bevételi veszteségekre. Lehetőség van a biztosítások és a termelési veszteségek fedezésére szolgáló kölcsönös kockázatkezelési alapok egyidejű programozására, amelynek – a tagállamok és a kedvezményezettek szükségleteivel összhangban – van értelme. Ily módon a két kockázatkezelési eszköz kiegészítené egymást. Továbbá általános rendelkezés, hogy ugyanazon intézkedés kettős finanszírozása nem megengedett (az 1306/2013/EU rendelet 30. cikke).

A rendkívüli intézkedések olyan politikai vagy más típusú események esetén aktiválódnak, amelyeknél a megelőző kockázatkezelési intézkedések már nem tudnak megbirkózni a helyzettel.

33

Az I. pillér keretében eddig a kölcsönös kockázatkezelési alapok támogatása a kölcsönös kockázatkezelési alap létrehozásával és pótlásával kapcsolatos igazgatási költségekre korlátozódott. Ezzel magyarázható a termelői szervezetek érdeklődésének hiánya. A 2020 utáni KAP keretében a Bizottság javasolja e korlátozás megszüntetését és a kölcsönös kockázatkezelési alap válságintézkedésekre történő uniós finanszírozásának biztosítását. Ez bizonyára kedvező hatással lesz az intézkedés alkalmazására.

Ami a kölcsönös kockázatkezelési alapok II. pillér keretében történő felhasználását illeti, lásd a Bizottság 4345. bekezdésre adott válaszát.

34

A Bizottság a 2020 utáni KAP-ban javasolja a kölcsönös kockázatkezelési alapok vonzerejének további növelését a termelői szervezetek számára.

Bár a kölcsönös kockázatkezelési alapok létrehozása bonyolultabb, mint a biztosítási szerződés aláírása, a kölcsönös kockázatkezelési alapok számos előnnyel járnak a mezőgazdasági termelők számára, mint például az eszköz tulajdonlása, a hosszú távú pénzügyi megtakarítások, valamint a piac által nem fedezett kockázatok fedezésének lehetősége.

A francia megközelítés egyike a lehetséges megoldásoknak. A tagállamok azonban több lehetőséget is biztosíthatnak a mezőgazdasági termelők számára, hogy a szükségleteiknek jobban megfelelő eszközt válasszanak. Ezért mindaddig, amíg nem kerül sor a kettős finanszírozásra, az azonos kockázatot fedező eszközök kiegészíthetik egymást.

35

A kölcsönös kockázatkezelési alapok és biztosítások a termelők közvetlen felelősségébe tartoznak a termelői szervezeteken keresztül, ezzel szemben a kivételes intézkedések a piacokat általában érintő konkrét eseményekre (például az orosz tilalomra) adott válaszlépések.

36

Az árvíz és a heves esőzések által sújtott mezőgazdasági termelők támogatására irányuló KAP-intézkedést az érintett tagállamokban huzamosabb ideig tartó, példa nélküli rendkívüli időjárási viszonyok miatt nyújtották.

A 221. cikk kivételes alkalmazása miatt a mezőgazdasági termelők nem hagyatkozhatnak az időjárással összefüggő károk megtérítésére, és továbbra is jelentős jövedelemkieséssel néznek szembe, ha nem mérséklik azt rendszeres kockázatkezelési eszközökkel, például biztosítással.

38

A megosztott irányítás keretében a tagállam feladata kiválasztani az EMVA által kínált megfelelő eszközöket a GYELV-elemzés és a megfelelő szükségletfelmérés alapján. A 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozóan azonban a tagállam feladata annak eldöntése, hogy a vidékfejlesztési rendelet alapján kínált kockázatkezelési eszközök alkalmazása megfelelő-e.

39

A bizottsági javaslatok nem jelentik azt, hogy a tagállamok felhagynak nemzeti rendszereikkel. Ehelyett – a szubszidiaritás elvével összhangban – a tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kell kapniuk ahhoz, hogy megbízható GYELV-elemzésen és szükségletfelmérésen alapuló megfelelő eszközöket alakítsanak ki. Azoknak a tagállamoknak, amelyek már nyújtanak nemzeti kockázatkezelési támogatást, ki kell használniuk az alkalmat arra, hogy vidékfejlesztési támogatást vegyenek igénybe olyan innovatív rendszerek számára, amelyek koherens módon egészítik ki a meglévő programokat.

41

Az uniós támogatás célja nem az, hogy felváltsa a nemzeti rendszereket, legyenek azok állami vagy magánbiztosítási rendszerek. A cél az, hogy a tagállamok rendelkezzenek a szükséghelyzetek kezeléséhez szükséges eszközökkel, például abban az esetben, ha nincs más eszköz arra, hogy ösztönözzék a mezőgazdasági termelők kockázatkezelésben való részvételét.

42

Lásd a Bizottság 38. bekezdésre adott válaszát.

A Bizottság közös válasza a 43–45. bekezdésre:

Az eddig döntően a biztosításhoz nyújtott támogatás elsősorban annak tudható be, hogy – uniós támogatással vagy anélkül – a gazdálkodók körében ez a legismertebb és a leginkább használatos eszköz. Mind a termelési-, mind a jövedelem-veszteségeket fedező kölcsönös kockázatkezelési alapokat általában kevéssé ismerik és veszik igénybe.

Az új eszközök végrehajtása időbe telik, mivel a tagállamok közigazgatásának kapacitásépítésére van szükség a mezőgazdasági termelők tájékoztatásához és bevonásához. Már jelenleg is vannak olyan vidékfejlesztési programok, amelyekben a felvételi célokat majdnem elérték, vagy akár meg is haladták.

Ezen túlmenően a vidékfejlesztési intézkedések programozásakor figyelembe kell venni a kihasználtsági igények jelentőségét a beazonosított szükségletekkel és a vidéki prioritásokkal kapcsolatban is: a 4. táblázat szerint például jelentős kihasználtságnak tekinthető Franciaország esetében, hogy a mezőgazdasági termelők csaknem 20%-ának nyújtottak kockázatkezelési támogatást.

Lásd még a Bizottság 38. bekezdésre adott válaszát.

46

Lásd a Bizottság 41. és 45. bekezdésre adott válaszát.

49

A KAP keretében biztosításokra nyújtott – a KAP átfogó kockázatkezelési eszköztárába ágyazódó – támogatások uniós hozzáadott értéke abból a szükségletből adódik, hogy közös kihívásként kell válaszolni a kockázatkezelésre, közös uniós szintű szabályrendszer formájában, amely – a szubszidiaritás elvével összhangban – lehetővé teszi a tagállamok számára a szükségleteik szerinti választásokat és kiigazításokat.

A biztosítások kihasználtságát illetően a Bizottság utalni kíván a 4345. bekezdésre adott válaszára. Emellett hangsúlyozni kívánja, hogy egy bizonyos biztosítási rendszer kihasználtságát számos tényező befolyásolja (pl. adminisztratív kapacitás a vonzó és hatékony rendszer kialakítása érdekében), és idővel változhat is.

A Bizottság 50. és 51. bekezdésre adott közös válasza:

A közös monitoring- és értékelési keretszabályozás alapján egy eredménymutató célja a vidékfejlesztési programok végrehajtásának számszerűsítése és nyomon követése a kiemelt területek és nem pedig az egyes intézkedések/alintézkedések szintjén. „A kockázatkezelési rendszerekben részt vevő mezőgazdasági üzemek százalékarányának” eredménymutatója kapcsolódik a 3b. „a mezőgazdasági üzemek kockázatmegelőzésének és -kezelésének támogatása” elnevezésű kiemelt területhez, és tükrözi az adott kiemelt terület célkitűzéseihez kapcsolódó valamennyi releváns intézkedés/alintézkedés együttes hatását. Ami a 17. intézkedést illeti, az egyes eszközök végrehajtásának részletesebb bontása az egyes alintézkedésekhez tartozó outputmutatók, az egyes vidékfejlesztési programok mutatókat tartalmazó terve, valamint a tagállamok által évente benyújtott éves végrehajtási jelentésekben szereplő információkhoz meghatározott outputmutatók segítségével érhető el.

52

A jogi keret lehetőséget biztosít a tagállamok számára, hogy kiegészítő programspecifikus mutatókat határozzanak meg a sajátos szükségleteik fedezésére.

Az eredménymutatók nem mérik a szakpolitika hatását, amelyet csak értékeléssel lehet megállapítani, és amelyek esetében az egyes mutatók tartalmaznak valamennyi, de nem minden szükséges információt.

Mindazonáltal több tényező is hatással van a jövedelemre (piaci fejlemények, jövedelemtámogatás, kockázatkezelés stb.), és a biztosítás jövedelemstabilizáló szerepének nettósításához értékelésre van szükség.

53

A szubszidiaritás elvével összhangban a végrehajtási mechanizmusának és a különböző rendszerek végrehajtási eljárásainak létrehozása a tagállamok felelősségi körébe tartozik.

A biztosítások rendszere természeténél fogva összetett, mivel a szerződéseket rendszeresen ki kell igazítani. Az uniós támogatási intézkedések végrehajtása érdekében a Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy ne hozzanak létre további bürokráciát. Ezenkívül számos tagállamban léteznek önkéntes támogatási szolgáltatások a mezőgazdasági termelők számára annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak nekik a különböző KAP-rendszereken belüli támogatások igénylésében. Ez nem ritka a kockázatkezelési eszközök alkalmazása tekintetében.

54

Egy új vidékfejlesztési intézkedés kezdeti végrehajtása – az intézkedéstől függetlenül – számos pénzügyi, közigazgatási és emberi erőforrás bevonását teszi szükségessé a tagállamban. A 17. intézkedés sem számít kivételnek ez alól. Attól függően, hogy a tagállam milyen kapacitással rendelkezik, ez az elején visszatartó erővel bírhat.

55

Amint az a Bizottság 52. bekezdésre adott válaszában is szerepel, a biztosítási rendszerekben való részvételen kívül a jövedelemre több tényező is hatással van, például a piaci fejlemények, a jövedelemtámogatás. A biztosítások jövedelemstabilizáló szerepének nettósításához értékelésre van szükség.

56

Egyebek mellett az eltérő célkitűzések, kiváltó okok és végrehajtási mechanizmusok miatt fordulhatnak elő különbségek a biztosítások és az utólagos intézkedések kifizetésének időzítésében. Valójában a biztosítások és az utólagos rendkívüli intézkedések eltérő kockázatokra vonatkoznak és természetszerűleg eltérő ütemezést követnek.

58

A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy az 1305/2013/EU rendelet 37. cikkének (4) bekezdése alapján a támogatási összeget a megfelelő felső határok alkalmazásával korlátozzák.

59

A gazdák vállalkozók: érdekükben áll, hogy kármérséklő tevékenységeket hajtsanak végre annak érdekében, hogy csökkentsék a kockázati kitettséget és a terményeikből a lehető legnagyobb bevételt érjék el, függetlenül attól, hogy kötnek-e biztosítási szerződést vagy sem. A mezőgazdasági termelők EMVA-támogatásban részesülhetnek a biztosítási kötvény megkötéséhez, amely azonban nem haladhatja meg a kifizetett támogatás 70%-át. Továbbá küszöbértékeket és jogbérleteket (franchise) is figyelembe kell venni. Ezért a mezőgazdasági termelők érdekében áll, hogy ez a pénz ne vesszen kárba.

A biztosításokra a mezőgazdasági termelők tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokkal szembeni gazdasági biztosítékként kell tekinteni. A biztosítások segítenek a mezőgazdasági termelők jövedelmének stabilizálásában, és előmozdíthatják a diverzifikációt és az olyan beruházásokat, amelyek viszont növelhetik a mezőgazdasági üzem ellenálló képességét.

63

A gazdasági veszteségeket és a várt zavart nem hasonlították össze egy meghatározott küszöbértékkel, mivel a társjogalkotók nem határoztak meg ilyen küszöbértéket. A 219. cikk megfogalmazása szerint zavarnak minősül, ha „a belső vagy a külső piacokon bekövetkező jelentős áremelkedés vagy -csökkenés piaci zavar kialakulásának veszélyével fenyeget, illetve amikor egyéb, a piacot jelentősen megzavaró vagy ennek veszélyét előrevetítő események és körülmények merülnek fel”. A Bizottság mélyrehatóan elemezte a piaci zavarokat és a várható gazdasági károkat, és arra a következtetésre jutott, hogy a 219. cikk szerinti rendkívüli intézkedések alkalmazásának feltételei teljesültek.

A helyzetek ilyen széles körének előfordulása mellett gyakorlatilag lehetetlen megállapítani az aktiváláshoz szükséges objektív paramétereket. Még az intézkedés kivételes jellegével is ellentétes lenne, ha küszöbértékeket állapítanának meg az ilyen intézkedés megindítására. Továbbá akadályozná a reagálás gyorsaságát és az igazodást az egyes piaci zavarok jellemzőihez. Ez a magyarázata annak, hogy a tudományos vita során miért nem alakult ki konszenzus arra vonatkozóan, hogy mi minősülhet objektív küszöbnek vagy paraméternek erre a célra.

64

Az orosz tilalom kezdetén az Oroszországba irányuló uniós zöldség- és gyümölcsexport szintje objektív kritérium volt, míg az alternatív uniós és harmadik országbeli piacok megléte puszta feltételezés lett volna.

65

A naptári év helyett a gazdasági év szerinti szemléltetés jobban igazodik a piac megfelelő elemzéséhez.

Az EU-n belüli adatok felhasználása vezetett az áruforgalom esetleges kétszeres beszámításához Ez minden alkalommal előfordul, amikor az alma egy másik tagállamon keresztül halad át, ahol az exportvám-árunyilatkozatot a nem uniós országba történő szállítást megelőzően nyújtják be.

Az orosz importtilalom alatt a teljes uniós exportvolumen 2014-2015-ben nőtt, de 2015-2016-ban csökkenésnek indult, ami a tendencia megváltozását tükrözi.

A növekedés időszakában más EU-n kívüli piacok az orosz piac kiesését részben és átmenetileg kompenzálták. 2014-2015 elején az orosz embargó idején az orosz piac továbbra is hozzáférhető maradt, majd 2015-2016-ban és 2016-2017-ben csak Fehéroroszországon keresztül, tranzakciós többletköltséggel vált elérhetővé. Ezzel párhuzamosan az uniós export egy részét Észak-Afrikába irányították át, de később Algéria lezárta határait. Időközben csökkent az uniós alma ára, ami valódi piaci zavarokat eredményezett.

66

A termelői árak három éven át történő jelentős csökkenése és az orosz tilalom következtében az Unión kívüli kivitel trendjének egyértelmű (kedvezőről kedvezőtlenre) történő változása csökkenő exportot eredményezett – a Fehéroroszországon keresztüli átirányításoknak, (amely a kereskedők számára tranzakciós/átirányítási költségekkel járt), és a más piacokon megvalósuló néhány részleges kompenzációnak köszönhetően ugyan nem azonnal – de piaci zavart okozott a gyümölcságazatban, ahol a gazdasági szereplők befektetési döntéseiket a következő 10 évre hozzák.

67

A romlandó gyümölcsök korlátozott tárolási kapacitása miatt nem lehet számítani a helyzet gyors javulására. Emellett az Unióból Oroszországba irányuló zöldség- és gyümölcsimport Oroszország által bevezetett tilalma azzal a veszéllyel fenyeget, hogy tovább súlyosbítja az őszibarack- és nektarintermelő ágazat helyzetét. A fentiek következtében olyan piaci helyzet alakult ki, melynek kezelésére az 1308/2013/EU rendelet szerinti szokásos intézkedések nem tűnnek elégségesnek.

A Bizottság 75. és a 76. bekezdésre adott közös válasza:

A szállítási, csomagolási és válogatási költségeket uniós szinten határozzák meg. A támogatás valamennyi tagállamra vonatkozik. 2013-ban felülvizsgálták ezeket a költségeket, amelyek tükrözik a szóban forgó EU-n belüli átlagos költségeket.

Az alma esetében a szóban forgó költség átlagosan 40 EUR/100 kg.

A Bizottság 78–80. bekezdésre adott közös válasza:

A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy ingyenesen szétosszák a piacról kivont árukat a gyümölcs- és zöldségfeldolgozók (gyümölcslé és/vagy nektár előállítása céljából) számára, ennek során dönteniük kell a visszavont őszibarack és a kivont lé/nektár átváltási arányáról, és biztosítaniuk kell, hogy a feldolgozók részére teljesített kifizetések csak a feldolgozási költségeket kompenzálják. Az átváltási arányok az érintett termékek (bármely esetben II. osztály), azok jellemzőinek és minőségének függvényében változhatnak.

A piacról kivont áruk ingyenes szétosztása esetében az uniós források a legutóbb 2013-ban felülvizsgált átalányösszegen belül a szállítási költségeket, valamint a válogatási és csomagolási költségeket is fedezik. Mivel a legmagasabb átalányösszeg a szállításra körülbelül 10 cent/kg, illetve a szétválogatásra és a csomagolásra 20 cent/kg volt (vagy mindkettő körülbelül átlagosan 39 cent/kg), ezen összegek aránya meglehetősen korlátozott az EU által a gyümölcsléért/nektárért viselt teljes költséghez képest.

Ingyenes szétosztás esetén szigorú korlátok érvényesek a kivonási árra, amelynek szintje nem haladhatja meg az előző 5 év átlagos piaci árainak 40% -át, azonban a gyümölcslévé/nektárokká feldolgozott őszibarack esetében fennálló magas átváltási arányok – függetlenül azok indokoltságától – a műveletre elkülönített uniós alap által viselt magas költségekhez vezethetnek. Ezt a Bizottság szolgálatainak értékelniük kell.

83

Az uniós jog szerint a tagállamok illetékes hatóságai ellenőrzéseket végeznek.

Következtetések és ajánlások

84

Alacsony a kihasználtság az operatív programok keretében történő árukivonások esetében (az EU gyümölcs- és zöldségköltségvetésének kevesebb mint 1% -a), ezzel szemben jelentős volt a kihasználtság az orosz importtilalom miatti rendkívüli intézkedések keretében.

85

A jövőbeli KAP-ra vonatkozó javaslatában a Bizottság feltételek mellett megerősítette a KAP kötelező rétegében foglalt követelményeket. Ez magában foglalja a vetésforgó követelményét is. A közvetlen kifizetések és a mezőgazdasági termelők biztosítás megkötésére vonatkozó döntése közötti kapcsolatot illetően lásd a Bizottság 21. bekezdésre adott válaszát.

86

Az ösztönző hatások tekintetében lásd a Bizottság 59. bekezdésre adott válaszát.

1. ajánlás – A mezőgazdasági termelők ösztönzése arra, hogy jobban felkészüljenek a válságokra

A Bizottság elfogadja az ajánlást, és fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a KAP keretében tett erőfeszítések ebbe az irányba mutatnak többek között

 • az ambiciózusabb környezetvédelmi és éghajlat-politikai törekvések érdekében: A KAP kötelező rétegeiben foglalt követelmények szigorítása (például vetésforgó, a szénben gazdag talajok védelme, a talaj szervesanyag-tartalmának fenntartása) önkéntes kötelezettségvállalásokkal (az I. pillér keretébe tartozó új ökorendszerek, és a II. pillér alá tartozó vidékfejlesztési beavatkozások) és a KAP által finanszírozott támogató eszközök (például tanácsadói szolgáltatások). Ebben az összefüggésben ezek mellett még szerepet játszik a kötelező költségvetési elkülönítés a költségvetésből a környezetvédelmi és éghajlat-politikai intézkedésekre a gyümölcs és zöldségfélék operatív programjai, valamint a vidékfejlesztési beavatkozások keretében, valamint a termeléstől függő közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos lehetőségek (pl. a külterjes állattenyésztés támogatása) is.
 • Az integráltabb kockázatkezelési megközelítés érdekében: A kockázatkezelési eszközök mezőgazdasági termelők részére történő kötelező felajánlása a vidékfejlesztés keretében, valamint a KAP stratégiai terveiben szereplő integrált megközelítés kidolgozására vonatkozó követelmény.

A tagállamok számára előnyös lesz a fokozott rugalmasság annak érdekében, hogy jobban meg tudják feleltetni a szükségleteiknek a beavatkozásaikat, amelyeket a javasolt új, teljesítményalapú megközelítéssel összhangban a beazonosított szükségletekre kell majd alapozniuk.

A javasolt időkerettel kapcsolatban a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó javaslatokat jelenleg tárgyalja a két társjogalkotó, a Tanács és az Európai Parlament; a KAP 2020 utáni időszakra vonatkozó jogi keretének (ideértve a végrehajtási jogi aktusokat is) tényleges időpontja ebben a szakaszban még nem ismert.

87

A Bizottság hivatkozik a 30., 33., 34., 35., 41., 43., 49. és 58. bekezdésre adott válaszaira.

88

A II. pillér keretében (17. intézkedés) a kockázatkezelési eszközök vonatkozásában gyűjtött információk alintézkedések szerinti bontásban adják meg a részt vevő mezőgazdasági üzemek számát és az összes közkiadást. Ezen túlmenően a tagállamok még több információt bocsátanak rendelkezésre a vidékfejlesztési programokról szóló éves végrehajtási jelentésekben. Továbbá a tagállamoknak lehetőségük van az egyedi igényeiknek megfelelő, programspecifikus mutatók meghatározására.

A gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozóan a Bizottság számos piaci információt gyűjt össze a tagállamoktól és az érdekelt felektől különböző csatornákon keresztül (ezek lehetnek éves jelentések az operatív programok végrehajtásáról, a szakértői csoportok és az érdekelt felekkel folytatott civil párbeszédek, teljesítménymutatókat tartalmazó adatvizualizációk (dashboardok), előrejelzések és mostantól piaci megfigyelőközpontok).

2. ajánlás – A biztosítástámogatás jobb kialakítása és nyomon követése

a) A Bizottság nem fogadja el az ajánlást.

Valószínűleg nem optimális az ilyen tárgyú elemzés készítését a politikai ciklus ezen időpontjára időzíteni az alábbi közelmúltbeli és tervezett értékelési munkák miatt: a kockázatkezelésről szóló 2017. évi tanulmány, a 2019-ben véglegesítendő válságkezelési tanulmány és a 2024 végéig kiadandó utólagos értékelések.

Az uniós hozzáadott értéket illetően a Bizottság hivatkozik a 49. és a 87. bekezdésre adott válaszaira is.

b) A Bizottság részben elfogadja az ajánlást.

Törekedni fog arra, hogy a kiadásokat megfelelő output- és eredménymutatókon keresztül kövesse, de nem fogadja el az Európai Számvevőszék által említett konkrét mutatókra (a biztosított területre és tőkére) vonatkozó információk gyűjtését.

A jövőbeli KAP-ra vonatkozó javaslat szerint a kockázatkezelési eszközök hatálya alá tartozó mezőgazdasági termelők számát veszik majd figyelembe a teljesítményalapú záróelszámoláshoz. Az értékelések során további információk gyűjtésére fog sor kerülni, szem előtt tartva az egyszerűsítést sürgető határozott felhívást. Ezért nem tudjuk elfogadni az ajánlás biztosított területre és tőkére vonatkozó részét.

Az eredménymutató (a KAP kockázatkezelési eszközökkel rendelkező mezőgazdasági üzemek aránya) változatlan, és lehetővé teszi majd a tagállamok számára, hogy a kockázatkezelési eszközök hatálya alá tartozó mezőgazdasági üzemek számára vonatkozó célkitűzést határozzanak meg. A Bizottság ezt a mutatót fogja használni arra, hogy nyomon kövesse a tagállamok által a végrehajtás terén tett előrelépést.

A javasolt időkerettel kapcsolatban a Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a 2020 utáni KAP-ra vonatkozó javaslatokat jelenleg tárgyalja a két társjogalkotó, a Tanács és az Európai Parlament; a KAP 2020 utáni időszakra vonatkozó jogi keretének (ideértve a végrehajtási jogi aktusokat is) tényleges időpontja ebben a szakaszban még nem ismert.

89

Lásd a Bizottság 62–71. bekezdésre adott válaszait.

90

A Számvevőszék által hangsúlyozott utólagos intézkedést csak egyszer használták fel a példa nélküli, rendkívüli időjárási viszonyok miatt. Azóta az Európa nagy részét érintő 2018. és 2019. évi aszály ellenére a Bizottság nem ismételte meg az 1308/2013/EU rendelet 221. cikk szerinti hasonló összegű kompenzációt.

3. ajánlás – A rendkívüli intézkedések bevezetésére és megszüntetésére vonatkozó kritériumok tisztázása, és kombinálásuk más eszközökkel

a) A Bizottság részben elfogadja az ajánlást.

A Bizottság egyetért azzal, hogy a piaci feltételeket és a termelőknél jelentkező teljes megtérülést, ideértve a közvetlen kifizetések hatását és az output növekedéseit is figyelembe kell venni abban az elemzésben, amely alapján a Bizottság rendkívüli intézkedések bevezetését vagy megszüntetését javasolja.

Ugyanakkor az objektív piaci paraméterek és kritériumok előzetes meghatározása ellentmondana az intézkedés lényegének, mivel veszélyeztetné annak alábbi célkitűzését: azon katasztrofális, általában hirtelen és előre nem látható kockázatok kezelése, amelyeket a mezőgazdasági termelők és a hatóságok nem tudnak a kockázatkezelési stratégiák keretében kezelni.

Továbbá az objektív kritériumok hiánya nem jelenti azt, hogy az ilyen kivételes intézkedések bevezetése nem elemzésen alapul. Az ilyen típusú intézkedések minden esetben maguk után vonják a piaci helyzet és a lehetséges veszélyek Bizottság általi gondos értékelését, a társjogalkotókkal, az érdekelt felekkel, a sajtóval stb. való egyeztetést.

b) A Bizottság nem fogadja el az ajánlást.

Bár a Bizottság ezt fontos és releváns szempontként elfogadja, azonban minden szélsőséges esemény egyedi, és ezért eseti alapú megközelítést igényel.

4. ajánlás – Az árukivonási műveletekkel kapcsolatos kompenzáció kiigazítása

a) A Bizottság nem fogadja el az ajánlást.

A Bizonyos mértékben figyelembe veszi ezen ajánlás céljait, azonban úgy véli, hogy az ajánlás korlátozná a Bizottság azon képességét, hogy eseti alapon kezelje a válságokat. Az árukivonási árak rendszeresen jóval az egységes piacon érvényes piaci árak alatt vannak meghatározva. A gyártó tagállamában érvényes piaci ár nem az egyetlen kritérium a kivonási támogatás megfelelő szintjének értékelésére vonatkozóan.

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

A Bizottság értékelni fogja a helyzetet a csomagolás, a válogatás és a szállítás tekintetében, de minden lehetőséget nyitva kell hagyni. A másodlagos uniós jogszabályok előírják a tagállamok, az Európai Parlament és az érdekelt felek bevonását. A Bizottság mindenekelőtt értékelni fogja az árukivonások gyümölcs- és zöldségfeldolgozók közötti ingyenes szétosztását (gyümölcslé és/vagy nektárgyártás céljára), a visszavont őszibarack és a belőle készült gyümölcslé/nektár átváltási arányának kérdését, valamint biztosítja, hogy a feldolgozók részére teljesített kifizetések csak a feldolgozási költségeket kompenzálják.

Ellenőrző csoport

Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék különjelentésekben mutatja be, amelyek egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákkal és programokkal, illetve az irányítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Hogy ellenőrzési munkája maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését.

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a Nikolaos Milionis számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara végezte. Az ellenőrzést Samo Jereb számvevőszéki tag vezette Kathrine Henderson kabinetfőnök és Jernera Vrabič kabinetattasé, Helder Faria Viegas ügyvezető, Céline Ollier feladatfelelős, Paulo Oliveira helyettes feladatfelelős, Antonella Stasia, Jan Huth, Michela Lanzutti, Mateusz Minich és Maciej Szymura ellenőrök, valamint Murielle Siffert titkársági asszisztens támogatásával.

Balról jobbra: Maciej Szymura, Mateusz Minich, Jerneja Vrabič, Antonella Stasia, Samo Jereb, Céline Ollier, Paulo Oliveira, Michela Lanzutti, Jan Huth, Helder Faria Viegas.

Végjegyzetek

1 EEA-jelentés: Climate change impacts and vulnerability in Europe, 2016 (Az éghajlatváltozás hatásai és veszélyeztetettség Európában, 2016); 5.3. fejezet, Mezőgazdaság.

2 Európai Számvevőszék, 25/2018. sz. különjelentés: „Az árvízvédelmi irányelv: előrehaladás a kockázatok értékelése terén, a tervezés és a végrehajtás azonban javításra szorul”.

3 Európai Számvevőszék, 33/2018. sz. különjelentés: Az elsivatagodás elleni küzdelem az Európai Unióban: a növekvő fenyegetés határozottabb fellépést követel meg, 2018.

4 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/future-food-and-farming

5 Assessing how policies enable or constrain the resilience of farming system in the European Union: case study results (Hogyan erősítik, illetve korlátozzák a szakpolitikák az Európai Unió mezőgazdasági rendszerének ellenálló képességét: egy esettanulmány eredményei), 2019.

6 Lásd: 1308/2013/EU rendelet: a piaci zavarokkal szembeni rendkívüli intézkedésekről szóló 219. cikk, az állatbetegségekről és a fogyasztói bizalomvesztésről szóló 220. cikk, valamint az egyedi problémákról szóló 221. cikk.

7 Managing risks in agriculture: a holistic approach (A kockázatok kezelése a mezőgazdaságban: holisztikus megközelítés), 2009, OECD.

8 A Bizottság dokumentuma a 2013 utáni KAP-ról, 5. ábra. A Bizottság becslése szerint a teljes köztámogatás a mezőgazdasági termelők jövedelmének 38%-át adja.

9 https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/FarmIncome.html

10 Egy kockázatkezelésről szóló Ecorys-tanulmány megállapította, hogy semleges/negatív korreláció áll fenn a közvetlen kifizetések és a kockázatkezelési eszközök között (5.6. táblázat).

11 A gazdaságszerkezeti felmérés adatbázisa szerint az 5 hektárnál kisebb területtel rendelkező mezőgazdasági termelők több mint 30%-a folytat más keresőtevékenységet is.

12 Az Európai Számvevőszék tájékoztatója – A KAP jövője, 2018. március.

13 Review of the inter-governmental agreement on national drought programme reform (A nemzeti aszályprogram reformjáról szóló kormányközi megállapodás felülvizsgálata).

14 2018. december 12.

15 Lásd: a 2020 utáni időszakra vonatkozó közös agrárpolitikára irányuló bizottsági rendeletjavaslatokról szóló 7/2018. sz. európai számvevőszéki vélemény 55–58. bekezdése és 6. háttérmagyarázata.

16 A zöldítés: bonyolultabb, környezetvédelmi szempontból egyelőre még nem eredményes jövedelemtámogatási rendszer című, 21/2017. sz. európai számvevőszéki különjelentés 26–57. bekezdése.

17 Bardaji és Garrido (2016) becslései, EU Agricultural Markets Brief (A mezőgazdasági piacokra vonatkozó uniós tájékoztató), 2. táblázat, 2017. szeptember.

18 Risk management schemes in EU agriculture (Kockázatkezelési rendszerek az uniós mezőgazdaságban), 2017. szeptember.

19 A tejágazattal kapcsolatban lásd: az 1308/2013/EK rendelet 148. cikke, a cukorágazat kivételével a többi ágazatra nézve ugyanezen rendelet 168. cikke.

20 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2393 rendelete.

21 (EU) 2019/633 irányelv az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen forgalmazói magatartásokról

22 EU Agricultural Markets Brief (A mezőgazdasági piacokra vonatkozó uniós tájékoztató), 2017. szeptember.

23 Az OECD szerint az utólagos állami intervenció „a kockázatkezelési rendszer része, amelyet a mezőgazdasági termelők figyelembe vesznek saját döntéseik és stratégiáik megtervezésekor”. Lásd: Managing risks in agriculture: a holistic approach (A kockázatok kezelése a mezőgazdaságban: holisztikus megközelítés), 2009. Lásd még: Risk management schemes in EU agriculture (Kockázatkezelési rendszerek az uniós mezőgazdaságban), 3. szakasz, 2017. szeptember.

24 Görögország és Ciprus.

25 Vö.: COM(2018) 392, 70. cikk.

26 Landwirtschaftliche Mehrgefahrenversicherung für Deutschland, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, 2016. november.

27 Az I. pillér a gyümölcs- és zöldségágazat (2,6 millió euró/év), valamint a borágazat (0,164 millió/év) biztosításait támogatja.

28 A francia Mezőgazdasági Minisztériumtól kapott számadatokon alapuló számítás.

29 Lásd: az 1305/2013/EU rendelet 49. cikke.

30 A „Közös agrárpolitika: A 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikke keretében nyújtott különleges támogatást jól alakították ki és hajtották végre?” című 10/2013. sz. számvevőszéki különjelentés 44. bekezdése.

31 Francis Annan és Wolfram Schlenker, Federal Crop Insurance and the disincentive to adapt to extreme heat (Szövetségi növénybiztosítás és a szélsőséges hőséghez való alkalmazkodástól visszatartó tényezők), 2015.

32 A 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló európai bizottsági rendelet (1) preambulumbekezdése.

33 A 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló európai bizottsági rendelet (22) preambulumbekezdése.

34 Az adatok forrása: a DG AGRI eredménytáblája, 2017.

35 „Fruta de hueso: análisis de campaña 2018”, Ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

36 A 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló európai bizottsági rendelet.

37 1031/2014/EU, (EU) 2016/921 és (EU) 2017/1165 felhatalmazáson alapuló rendeletek.

38 Az 543/2011/EU rendelet 98. cikkének (1) bekezdése.

39 A gazdasági év a valamely mezőgazdasági termék termelésére, forgalmazására és felhasználására vonatkozó elemzésről való beszámolás céljából kijelölt egyéves időszak. Az almatermelés kampányéve az n. év augusztusában kezdődik, és az n+1. év júliusában zárul.

40 Az alma piaci árának olimpiai átlaga a 2009/2010–2013/2014-es években: 32,54 euró/100 kg.

41 Az 543/2011/EU rendelet 80. cikkének (2) bekezdése értelmében.

Kronológia

Esemény Dátum
Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 2018.4.18.
A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (illetve más ellenőrzött szervezetnek) 2019.7.29.
A végleges jelentés elfogadása az egyeztetési eljárást követően 2019.10.16.
A Bizottság (illetve más ellenőrzött szervezet) hivatalos válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven 2019.11.21.

Elérhetőség

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Telefon: +352 4398-1
Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3777-2 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/81381 QJ-AB-19-017-HU-N
HTML ISBN 978-92-847-3728-4 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/094123 QJ-AB-19-017-HU-Q

© Európai Unió, 2019

A többszörözés a forrás feltüntetésével engedélyezett.
Az európai uniós szerzői jogi védelem alatt nem álló fényképeket és más anyagokat közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától származó előzetes hozzájárulás birtokában lehet csak felhasználni vagy többszörözni.

Kapcsolatba szeretne lépni az EU-val?

Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást

 • az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak fel díjat a hívásért),
 • a rendes díjszabású telefonszámon: (+32 2) 29-99-696, vagy
 • e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Információkat keres az EU-ról?

Online
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: https://europa.eu/european-union/index_hu

Uniós kiadványok
A következő címen uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: https://op.europa.eu/hu/publications. Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától (lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).

Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1952-től megjelenő jogszabályai: http://eur-lex.europa.eu

Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp/hu) uniós adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.