Særberetning
nr.23 2019

Stabilisering af landbrugernes indkomst: Der findes et omfattende sæt instrumenter, men der bør tages fat på den lave anvendelse og problemerne med overkompensation

Om beretningen: Risici er uundgåelige i landbrugssektoren, og derfor er landbrugerne nødt til at udvikle strategier for at håndtere tab som følge af klimahændelser eller plante- og dyresygdomme og prisudsving. Den fælles landbrugspolitik omfatter instrumenter til at støtte landbrugernes risikostyring og reagere på kriser. Formålet med de seneste forslag til reform af den fælles landbrugspolitik er at øge fokus på risikostyring.
Vi konstaterede, at den fælles landbrugspolitik omfatter en bred vifte af forebyggende instrumenter, som skal øge landbrugernes modstandsdygtighed, men at instrumenternes indvirkning på landbrugernes adfærd er begrænset. Anvendelsen af EU's forsikringsstøtte er fortsat lav og har kun gavnet en brøkdel af landbrugerne. Ingen specifikke kriterier blev brugt til at afgøre, om der skulle gøres brug af ekstraordinære foranstaltninger efter det russiske importforbud. Vi konstaterede også, at EU-støtten til tilbagekøb af produkter til gratis uddeling var omkostningskrævende og førte til visse tilfælde af overkompensation.
Vi fremsætter anbefalinger til Kommissionen om at tilskynde landbrugerne til at forberede sig bedre på kriser, om at udforme og overvåge forsikringsstøtten bedre, om at præcisere kriterierne for at udløse og afslutte ekstraordinære foranstaltninger og om at justere kompensationen i forbindelse med tilbagekøb.
Særberetning fra Revisionsretten i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.

Denne publikation foreligger på 23 sprog og i følgende format:
PDF
PDF General Report

Resumé

I

Som Europa-Kommissionen har gjort opmærksom på, er risici uundgåelige i landbrugssektoren, og landbrugerne er nødt til at udvikle strategier til håndtering af produktionstab (f.eks. som følge af klimahændelser eller plante- og dyresygdomme) og prisudsving. Den fælles landbrugspolitik omfatter instrumenter til at støtte landbrugernes risikostyring og reagere på kriser. En ambition i de seneste forslag til reform af den fælles landbrugspolitik er at øge fokus på risikostyring.

II

Vi undersøgte, hvorvidt de instrumenter, EU råder over til at forebygge og styre risici og kriser, er fuldstændige og sammenhængende. Vi så på, om risiko- og krisestyringsværktøjerne var blevet gennemført effektivt og gav resultater. Vi fokuserede på, hvordan landbrugerne brugte EU's forsikringsstøtte, og på de ekstraordinære foranstaltninger, der blev udløst for frugt- og grøntsagssektoren efter den russiske regerings forbud i 2014 mod en del af importen fra EU ("det russiske importforbud"). Generelt konstaterede vi, at EU's risikostyringsinstrumenter og kriseforanstaltninger i landbruget delvist nåede deres mål, men ikke altid på en effektiv måde.

III

Vi konstaterede, at den fælles landbrugspolitik omfatter en bred vifte af instrumenter, som skal øge landbrugernes modstandsdygtighed. Direkte betalinger (41 milliarder euro om året) har en betydelig indvirkning på stabiliseringen af visse landbrugeres indkomst. Den fælles landbrugspolitik omfatter forebyggende instrumenter, som skal hjælpe landbrugerne med at øge deres modstandsdygtighed, men dokumentation viser, at instrumenternes indvirkning på landbrugernes adfærd er begrænset.

IV

Den måde, hvorpå efterfølgende foranstaltninger er blevet anvendt som reaktion på visse ekstreme klimarisici, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med strategien om at fremme større brug af instrumenter såsom forsikring. Der er visse overlapninger mellem forskellige EU-instrumenter til høstforsikringsstøtte.

V

Anvendelsen af EU's forsikringsstøtte er fortsat lav og har kun gavnet en brøkdel af landbrugerne. De fleste landbrugere, der tegner en forsikring, gør det uden EU-støtte, hvilket rejser spørgsmål om EU-støttens merværdi. Vi konstaterede, at Kommissionen ikke indsamler relevante oplysninger med henblik på at overvåge anvendelsen af risikostyringsinstrumenter. En stor del af EU's forsikringsstøtte anvendes i vinsektoren i de to medlemsstater, der bruger denne støtte mest. Det er forbundet med en risiko for dødvægt. Landbrugere, som har tegnet en forsikring, kan i mindre grad have incitament til at anvende en mere holdbar forretningsstrategi eller tilpasse sig til nye klimaforhold.

VI

For så vidt angår de ekstraordinære foranstaltninger, der blev udløst efter det russiske importforbud, konstaterede vi, at ingen specifikke kriterier blev brugt til at afgøre, om der skulle gøres brug af dem, og at støtteniveauet primært var baseret på tabet af det russiske marked, idet der først i forbuddets tredje år blev taget højde for alternative afsætningsmuligheder. Disse foranstaltninger varede fire år og blev også anvendt til at løse underliggende problemer med et strukturelt overskud af visse frugter, i stedet for kun at være begrundet i de ekstraordinære omstændigheder, der er beskrevet i forordningen.

VII

Vi konstaterede, at EU-støtten til æblemarkedet oversteg de relevante gennemsnitlige markedspriser. Det var omkostningskrævende for EU at tilbagekøbe ferskner og nektariner med henblik på forarbejdning, og det meste af saften endte i forarbejdningsindustrier som et bidrag i naturalier. Endelig kunne det ikke bekræftes, at de produkter, der blev tilbagekøbt fra markedet, rent faktisk blev fjernet, enten fordi de ikke kunne spores, eller fordi produkterne kom tilbage på markedet i en anden form, f.eks. forarbejdet til saft.

VIII

Vores anbefalinger til Kommissionen omfatter: tilskyndelse af landbrugerne til at forberede sig bedre på kriser, udformningen og overvågningen af forsikringsstøtten, kriterierne for anvendelse af ekstraordinære foranstaltninger og kompensationen i forbindelse med tilbagekøb.

Indledning

Risici er uundgåelige i landbruget

01

Som Kommissionen har gjort opmærksom på, er risici uundgåelige i landbrugssektoren, og landbrugerne er nødt til at udvikle strategier til håndtering af produktionstab (f.eks. som følge af klimahændelser eller plante- og dyresygdomme) og prisudsving (f.eks. som følge af geopolitiske risici). Den fælles landbrugspolitik omfatter mekanismer til at støtte landbrugernes risikostyring og reagere på kriser. En ambition i de seneste forslag til reform af den fælles landbrugspolitik er at øge fokus på risikostyring.

02

Landbrugsaktiviteter hænger uløseligt sammen med klimaet. Vejrforhold kan enten fremme eller begrænse produktionen. Ifølge Det Europæiske Miljøagentur risikerer tabene af afgrøder i EU som følge af ekstreme vejrforhold at stige1. Figur 1 viser de ekstreme vejrforhold, f.eks. voldsom regn, hedebølger og tørke, der ramte EU i sommeren 2018. Revisionsretten har for nylig rapporteret om risikoen for både oversvømmelser2 og ørkendannelse3.

Figur 1

Kritiske områder: ekstreme vejrforhold

Kilde: Det Fælles Forskningscenter, MARS Bulletin, august 2018

03

Andre vigtige risikofaktorer, der påvirker landbrugsproduktionen, er konsekvenserne af plante- og dyresygdomme. Udbrud af disse sygdomme har været hyppige de seneste år, til dels som følge af øget handel og menneskelig mobilitet (som begge øger risikoen for nye patogener).

04

Hvordan risici som produktionstab og prisudsving håndteres, afhænger af deres hyppighed og konsekvenser. I sine analyser henviser Kommissionen til en risikoklassificering, som er udviklet af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), og som fastlægger, i hvilke tilfælde risici bør håndteres af landbrugerne selv ved hjælp af f.eks. forsikringsmekanismer, og i hvilke tilfælde de bør håndteres gennem offentlige interventioner (jf. figur 2).

Figur 2

Forskellige kategorier af risici, som landbrugere står over for, og relaterede instrumenter

Flydende grænser, fordi instrumenter, der er tiltænkt forskellige risikokategorier, påvirker hinanden:
en fornuftig strategi "på landbrugsbedriften" reducerer eksponeringen for markeds- og katastroferisici
Forventninger om stærke efterfølgende offentlige indgreb mindsker incitamentet til at udvikle strategier eller markedsværktøjer på bedriftsniveau.

Bemærk: Instrumenternes fordeling på de forskellige risikolag er vejledende, da de også kan spille en rolle for andre lag.

Kilde: Revisionsretten baseret på GD AGRI's oplysninger og OECD's risikoklassificering.

05

Landbrugerne kan bruge forskellige strategier på bedriftsniveau for at begrænse deres risikoeksponering. De fleste af disse strategier kan betragtes som forebyggende. Landbrugerne kan diversificere deres landbrugsproduktion eller indtægtskilder for at sprede risikoen for tab i en af deres landbrugsaktiviteter. De kan også indføre metoder på bedriftsniveau såsom anvendelse af mere modstandsdygtige afgrøder/dyr, skærpede sundhedsforanstaltninger, lokalt tilpassede landbrugsmetoder og passende forebyggende investeringer (f.eks. haglnet eller bæredygtig vanding). De kan supplere disse metoder med brug af private/offentlige redskaber, f.eks. forsikringer og gensidige fonde.

Brug af den fælles landbrugspolitik til at fremme en modstandsdygtig landbrugssektor

06

Støtten fra EU-budgettet til landbrug i EU forvaltes under den fælles landbrugspolitik. I sin meddelelse "Fremtiden for fødevarer og landbrug" (2017)4 gav Kommissionen udtryk for sit ønske om at videreudvikle "en integreret og sammenhængende tilgang til risikoforebyggelse, -styring og -modstandsdygtighed, der på komplementær vis kombinerer interventioner på EU-niveau med medlemsstaternes strategier og den private sektors instrumenter, hvor fokus er på indkomststabilitet og klimarisici".

07

Den nuværende fælles landbrugspolitik og lovgivningsforslagene til den fælles landbrugspolitik efter 2020 har til formål at gøre det europæiske landbrug mere modstandsdygtigt (jf. eksemplerne i figur 3), hovedsagelig ved at øge robustheden (landbrugernes evne til at modstå forstyrrelser udefra og opretholde de eksisterende funktionsniveauer) og i mindre grad ved at øge tilpasningsevnen (evnen til at reagere på skiftende ydre omstændigheder)5.

Figur 3

Nye mål for den fælles landbrugspolitik i forbindelse med styrkelse af landbrugernes modstandsdygtighed

Kilde: Revisionsretten baseret på forslaget til en ny fælles landbrugspolitik (COM(2018) 392).

08

Under den fælles landbrugspolitik yder EU støtte til instrumenter inden for de enkelte risikokategorier. Tabel 1 viser EU-støtten til risikostyringsværktøjer (støtte til forsikringspræmier og gensidige fonde) og ekstraordinære foranstaltninger, og hvordan de finansieres via EU-budgettet. Tabellen omfatter ikke generel støtte såsom direkte betalinger til landbrugere, der også spiller en vigtig rolle i, hvordan risikoen håndteres på bedriftsniveau.

09

Støtten fra den fælles landbrugspolitik finansieres under to søjler. Under søjle I finansierer EU markedsforanstaltninger, risikostyrings- og kriseforebyggelsesforanstaltninger for nogle sektorer (vin, frugt og grøntsager) og ekstraordinære foranstaltninger. Under søjle II giver EU medlemsstaterne mulighed for at støtte tre risikostyringsinstrumenter (M17): forsikringer (M17.1), gensidige fonde (M17.2) og indkomststabiliseringsredskaber (M17.3). Den 7. august 2014 forbød den russiske regering import af produkter, herunder frugt og grøntsager, fra en række lande, herunder EU-medlemsstaterne. Efter det russiske importforbud blev der udløst ekstraordinære foranstaltninger mod markedsforstyrrelser for husdyrsektoren (herunder mælk og mejeriprodukter) og for frugt- og grøntsagssektoren. Der blev aktiveret ekstraordinære foranstaltninger i kølvandet på den afrikanske svinepest og udbruddet af fugleinfluenza og for at løse specifikke problemer, f.eks. oversvømmelser i de baltiske lande.

Tabel 1

EU's udgifter til de risikostyringsinstrumenter og ekstraordinære foranstaltninger, der er omfattet af denne revision

Søjle II Søjle I
Risikostyringsværktøjer Ekstraordinære foranstaltninger

Foranstaltninger
Støtte til risikostyringsværktøjer (M17)
2015-2018
Støtte til forsikringspræmier (vinsektoren og frugt- og grøntsagssektoren)
2015-2018
Foranstaltninger mod markedsforstyrrelser
2014-2018
Markedsstøtteforanstaltninger vedrørende dyresygdomme som følge af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden
2014-2018
Foranstaltninger til løsning af specifikke problemer
2017-2018
EU's udgifter (i millioner euro) 682 174 1 454 51 24

Kilde: Data fra Kommissionen.

10

På nationalt niveau har medlemsstaterne udarbejdet forskellige strategier for risiko- og krisestyring i landbruget. Syv medlemsstater finansierer deres egne nationale forsikringsstøtteordninger (Østrig, Bulgarien, Tjekkiet, Spanien, Luxembourg, Polen og Slovenien). Alle medlemsstater yder støtte efter katastrofer. Som reaktion på tørken i 2018 ydede Tyskland, Frankrig, Polen og Sverige f.eks. støtte via deres nationale midler.

Revisionens omfang og revisionsmetoden

11

På baggrund af Kommissionens erklæring fra 2017 vedrørende dens ønske om at øge landbrugernes risikostyringskapacitet så vi på de nuværende risiko- og krisestyringsinstrumenter. I lyset af den stigende risiko for kriser som følge af ekstremt vejr og dyre- og plantesygdomme samt prisudsving tager vores analyse sigte på at bidrage til en bedre anvendelse af EU-støtten til at øge landbrugernes risikostyringskapacitet.

12

Vi undersøgte, hvorvidt EU's værktøjskasse til forebyggelse og styring af risici og kriser er fuldstændig og sammenhængende, og så på, om risiko- og krisestyringsværktøjerne var gennemført effektivt og gav resultater. Ved undersøgelsen af risikostyringsværktøjerne fokuserede vi på EU's støtte til forsikringspræmier. Vi fokuserede også på brugen af ekstraordinære foranstaltninger i frugt- og grøntsagssektoren efter det russiske importforbud. Vi undersøgte ikke de ekstraordinære foranstaltninger, der blev udløst for kød- og mælkesektoren.

13

Det overordnede revisionsspørgsmål var: "Opfyldte EU's risiko- og krisestyringsforanstaltninger deres mål på en effektiv måde?" Tre underspørgsmål bidrog til at besvare dette spørgsmål:

 • Er EU's værktøjskasse til forebyggelse og styring af risici og kriser fuldstændig og sammenhængende?
 • Har EU's risikostyringsinstrumenter opfyldt deres mål på en effektiv måde?
 • Har EU's ekstraordinære foranstaltninger i frugt- og grøntsagssektoren opfyldt deres mål på en effektiv måde?
14

Revisionen omfattede tiltag i perioden 2014-2018. Vi indsamlede revisionsbevis gennem:

 • Gennemgang af oplysninger og dokumenter og/eller interview med personale fra tre af Kommissionens generaldirektorater (AGRI, SANTE, ESTAT) og med specialiseret personale i OECD.
 • Besøg i fire medlemsstater, der blev udvalgt for at dække brugen af forsikringsstøtte (Italien, Frankrig og Tyskland) og ekstraordinære foranstaltninger (Polen, Italien og Frankrig).
 • I disse medlemsstater mødtes vi med nationale myndigheder, forsikringsselskaber, forsikringsforbund, genforsikringsselskaber, landbrugssammenslutninger og -fagforeninger samt velgørenhedsorganisationer.
 • Undersøgelse af dokumentation for 80 støttemodtagere (indsendt af nationale myndigheder) vedrørende risikostyringsværktøjer og ekstraordinære foranstaltninger og besøg hos 16 støttemodtagere (i Frankrig, Polen, Tyskland, Italien og Grækenland). Grækenland blev tilføjet til vores stikprøve på grund af en transaktion, der blev gennemgået som led i vores kontrol af lovligheden og den formelle rigtighed (årsberetning).
 • Interview med 105 landbrugere fra 17 medlemsstater om deres risikostyringsstrategi (jf. bilaget).
 • Et spørgeskema udfyldt af de nationale myndigheder i alle medlemsstaterne om deres nationale strategier for risiko- og krisestyring i landbruget.

Bemærkninger

EU støtter en bred vifte af foranstaltninger til at øge landbrugernes modstandsdygtighed

15

Denne del indeholder en vurdering af, hvorvidt EU's værktøjskasse til forebyggelse og styring af risici og kriser udgør en fuldstændig og sammenhængende pakke. Vi undersøgte, om systemet generelt er udformet på en sådan måde, at det bidrager effektivt til at øge landbrugernes modstandsdygtighed over for de risici og kriser, de kan blive udsat for.

EU's instrumenter imødegår alle typer af risici, som landbrugerne kan blive udsat for, og her spiller direkte betalinger en vigtig rolle

16

Den fælles landbrugspolitik omfatter mange mekanismer, der imødegår de risici, som landbrugerne er udsat for (de er dog ikke alle tilgængelige for alle landbrugere). Direkte betalinger begrænser indkomstudsving for de fleste landbrugere, men er vanskelige at kortlægge i forhold til OECD's risikoklassificering (jf. figur 2). Instrumenter, der lettere kan kortlægges i forhold til risikolagene, er bl.a. instrumenterne i tabel 2.

17

Tabel 2 viser, at to grupper af instrumenter udtrykkeligt imødegår risici og kriser og dermed bidrager til at øge landbrugernes modstandsdygtighed:

 • risikostyringsværktøjer, f.eks. forsikringer og gensidige fonde, der skal kompensere landbrugerne i tilfælde af visse definerede risici
 • ekstraordinære foranstaltninger, der har til formål at stabilisere markedet i tilfælde af alvorlige forstyrrelser6.

Tabel 2

Instrumenter for forebyggelse og risiko- og krisestyring under den fælles landbrugspolitik

Relevant risikolag Søjle Instrumenter
Normal I Direkte betalinger
Forebyggelses- og risikostyringsinstrumenter
forudgående foranstaltninger
Markedsmæssig I Støtte til producenter af frugt og grøntsager, herunder støtte til høstforsikringspræmier og gensidige fonde
Markedsmæssig Støtte til høstforsikringspræmier og gensidige fonde i vinsektoren
Markedsmæssig II "Risikostyringsværktøjer: Støtte til forsikringspræmier Støtte til gensidige fonde (herunder indkomststabiliseringsredskaber)"
Normal Støtte til investeringer i forebyggelse og genoprettelse
Normal Støtte til investeringer i fysiske aktiver
Normal Konsulentbistand - dvs. landbrugsrådgivningstjenester
Normal Vidensoverførsel og oplysningsforanstaltninger
Markedsmæssig Støtte ved oprettelse af producentsammenslutninger og -organisationer, støtte til samarbejdsfremme
Ekstraordinære foranstaltninger
efterfølgende foranstaltninger
Katastroferelateret I Offentlig intervention og støtte til privat oplagring
Katastroferelateret Foranstaltninger mod markedsforstyrrelser
Katastroferelateret Foranstaltninger vedrørende dyresygdomme og manglende forbrugertillid som følge af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden
Katastroferelateret Foranstaltninger til løsning af specifikke problemer

Bemærk: Instrumenternes fordeling på de forskellige risikolag er vejledende, da de også kan spille en rolle for andre lag.

Kilde: Revisionsretten baseret på EU-forordning (EU) nr. 1305/2013, nr. 1307/2013 og nr. 1308/2013.

18

Stigende støtte til landbrugernes indkomst kan flytte visse markedsrisici til den almindelige kategori, da landbrugernes evne til at styre risici på bedriftsniveau vil stige som følge af den øgede indkomstsikring (jf. punkterne nedenfor)7. Omvendt kan denne indkomstbuffer gøre landbrugerne mere risikovillige (f.eks. ved at fokusere på én enkelt afgrøde).

19

Direkte betalinger (som repræsenterer en årlig omkostning på over 41 milliarder euro) udgør en stabil del af landbrugernes indkomst og øger dermed deres modstandsdygtighed. De direkte betalinger fungerer som en buffer, som gør det muligt for landbrugere at håndtere faldende priser eller lavere produktion. Afkoblede betalinger (89 % af de direkte betalinger) er ikke knyttet til produktionen. De resterende 11 % af de direkte betalinger er knyttet til produktionen. Denne supplerende indkomst udgør ifølge Kommissionen ca. 26 % af landbrugernes indkomst8. Figur 4 illustrerer andelen af direkte afkoblede betalinger i landbrugernes landbrugsindkomst. De afkoblede betalinger udgør ofte mere end 20 % af landbrugernes landbrugsindkomst.

20

I 2017 modtog 6,4 millioner EU-landbrugere direkte betalinger9. Vores spørgeskemaundersøgelse rettet til alle medlemsstaterne viste, at ni medlemsstater betragter de direkte betalinger som en vigtig del af landbrugsbedrifternes risikostyringsstrategi (dvs. at de direkte betalinger fungerer som et "sikkerhedsnet" og garanterer "indkomstsikring").

21

Figur 4 viser, at andelen af de direkte betalinger i landbrugsindkomsten for landbrugere grupperet efter økonomisk størrelse varierer fra mindre end 20 % til mere end 30 %. Figur 5 viser, at jo større bedriften er, jo større er sandsynligheden for, at bedriften tegner en bedriftsforsikring. Der er en negativ sammenhæng mellem andelen af de direkte betalinger i landbrugsindkomsten og brugen af forsikring. Dette resultat kommer også til udtryk i landbrugernes spørgeskemabesvarelser (jf. bilaget – figur 24). Eftersom de direkte betalinger fungerer som en buffer og absorberer produktionstab, reduceres behovet for at tegne en forsikring, da risikoen kan imødegås på bedriftsniveau10. Der er dog andre faktorer, der kan påvirke en landbrugers beslutning om at tegne en forsikring. En betydelig del af de landbrugere, der modtager EU-støtte, arbejder på deltid, hvilket især gælder mindre bedrifter11. Dette reducerer deres bedrifters risikoeksponering, da andre aktiviteter bidrager til indkomsten uafhængigt af vejrforhold og varepriser.

Figur 4 og 5

Andelen af den afkoblede støtte i EU-landbrugernes indkomst og andelen af forsikrede landbrugere efter økonomisk størrelse

* I 2015 varierede dette minimum i medlemsstaterne mellem 2 000 euro/år og 25 000 euro/år

Bemærk: En landbrugsbedrifts økonomiske størrelse er den gennemsnitlige årlige afsatte produktion i euro.
Landbrugsindkomsten er udtrykt i bedriftens nettoværditilvækst.
INLB's population af landbrugsbedrifter udgør 4,7 millioner landbrugsbedrifter, hvoraf 2,9 millioner (63 %) har en årlig afsat produktion på under 25 000 euro, 1,7 millioner (35 %) ligger på mellem 25 000 og 500 000 euro, og 0,1 million (2 %) ligger over 500 000 euro.
2,1 million landbrugsbedrifter, som modtager direkte betalinger, er for små (efter økonomisk størrelse) til at indgå i INLB's population.

Kilde: Oplysninger fra informationsnettet for landøkonomisk bogføring (INLB) for 2016.

22

Hos de større landbrugsbedrifter er andelen af landbrugsindkomst i den samlede indkomst højere. Jo større andel landbrugsindkomsten udgør af den samlede indkomst (størstedelen af de landbrugere, der har over 20 ha jord, arbejder fuldtid12), desto mere almindeligt er det at bruge forsikringer (jf. bilaget - figur 24).

Den fælles landbrugspolitik fremmer i stigende grad forebyggende foranstaltninger

23

Forebyggende foranstaltninger (jf. punkt 05) kan øge landbrugernes modstandsdygtighed ved at begrænse deres risikoeksponering og tilpasse produktionen til nye risici. Strategier for forebyggelse og tilpasning kan fremme den fortsatte produktion i tilfælde af f.eks. en klimahændelse.

Effektive forebyggende foranstaltninger kan begrænse produktionstab

24

På grund af klimaændringerne er foranstaltninger, der fremmer modstandsdygtighed, herunder langsigtet beredskab (tilpasning til nye forhold), vigtige. Tekstboks 1 viser, hvordan opfattelsen af tørkerisici i Australien er ændret.

Tekstboks 1

Fra nødberedskab til beredskab og risikostyring

Eftersom tørke i dag forekommer hyppigere end tidligere i Australien, anser de australske myndigheder ikke længere tørke for en ekstraordinær begivenhed. En ny officiel rapport konkluderede, at et skift væk fra en nødberedskabstilgang baseret på støtte og støtteberettigelse under tørke til foranstaltninger, der fremmer beredskab og risikostyring, er vigtigt13.

Den nye nationale aftale om tørke14 anerkender, at det er nødvendigt at støtte landbrugsvirksomheder og landbrugssamfund i deres bestræbelser på at håndtere og forberede sig på klimaændringer og -variabilitet. Aftalen indebærer, at foranstaltninger i alle jurisdiktioner fokuserer på styrkelse af risikostyringspraksis og fremme af langsigtet beredskab og modstandsdygtighed.

25

Vekseldrift, brug af tilpassede/mere modstandsdygtige afgrøder og opsparing var de tre forebyggende foranstaltninger, som de landbrugere, vi interviewede, hyppigst overvejede (jf. bilaget - figur 22). Vekseldrift er en del af en god landbrugspraksis, da den har en positiv indvirkning på jordens frugtbarhed og bidrager til at begrænse ukrudt, sygdomme og skadedyr.

26

På nuværende tidspunkt er direkte betalinger til store bedrifter underlagt et krav om afgrødediversificering (i form af grønne betalinger, som er en ny form for direkte betalinger, der blev indført i 2013 med henblik på at forbedre den fælles landbrugspolitiks miljømæssige resultater). I henhold til forslagene til den nye fælles landbrugspolitik kan direkte betalinger fremme vekseldrift og indirekte øge bedriftens modstandsdygtighed, hvis:

 • de nationale standarder, som medlemsstaterne fastsætter, er tilstrækkeligt ambitiøse15
 • landbrugerne følger kravene vedrørende god landbrugs- og miljøskik
 • der opnås reelle adfærdsændringer.

Vi har tidligere påpeget, at forgrønnelse ofte ikke fører til adfærdsændringer16.

27

Sundhedsrisici er et af de områder, hvor vellykket forebyggelse begrænser behovet for efterfølgende interventioner. Offentlige myndigheder (EU og medlemsstaterne) er stærkt involveret i bestræbelserne på at imødegå risikoen for dyresygdomme og bruger forudgående foranstaltninger, f.eks. værktøjer for forebyggelse (herunder udryddelse), overvågning og risikostyring. Der gøres på forhånd en betydelig indsats for at undgå de potentielt høje omkostninger og negative konsekvenser af efterfølgende foranstaltninger (krisen i forbindelse med bovin spongiform encephalopati kostede f.eks. EU over 5 milliarder ECU i 1996-1998). Denne indsats har haft store positive virkninger, men ifølge uafhængige undersøgelser kostede de i offentlige udgifter til kompensation i forbindelse med dyre- og plantesygdomme EU-medlemsstaterne en halv milliard euro årligt i perioden 2010-201417.

Det kan endnu ikke vurderes, i hvilket omfang de nye tilgængelige værktøjer øger landbrugernes modstandsdygtighed over for prisrisici

28

Kommissionen betragter18 terminskontrakter og futuresmarkeder som værktøjer til at håndtere prisrisici. Kontraktindgåelse (brug af terminskontrakter) var den fjerde hyppigst nævnte forebyggende foranstaltning blandt de landbrugere, vi interviewede (jf. bilaget - figur 22).

29

I henhold til EU's retlige ramme kan medlemsstaterne kræve brug af enten obligatoriske kontrakter eller et skriftligt tilbud om en kontrakt fra den første opkøber til producenten19. Landbrugsdelen af omnibusforordningen20 indførte ændringer i den lovgivningsmæssige ramme. Den giver nu producenten ret til at kræve en skriftlig kontrakt mellem parterne og/eller et skriftligt tilbud om en kontrakt fra opkøbere. I april 2019 trådte et direktiv om forbud mod visse former for illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden (dvs. ensidige kontraktændringer foretaget af køberen) i kraft21. Det er stadig for tidligt at vurdere, hvilken virkning disse ændringer får.

30

Søjle II i den fælles landbrugspolitik kan støtte indkomststabiliseringsredskaber, der yder kompensation til landbrugere i tilfælde af et "voldsomt fald" i deres indkomst. Omnibusforordningen reducerede tærsklen for kompensation gennem forsikring fra produktionstab på 30 % til 20 % og gav mulighed for at støtte et sektorspecifikt indkomststabiliseringsredskab (f.eks. et indkomststabiliseringsredskab, som er specifikt for korn). Der er imidlertid ingen operationelle EU-støttede indkomststabiliseringsredskaber på nuværende tidspunkt.

31

I tilfælde af store prisudsving er direkte betalinger, markedsinterventioner og ekstraordinære foranstaltninger mod markedsforstyrrelser fortsat de vigtigste EU-værktøjer til at støtte landbrugerne.

Der er visse overlapninger mellem EU-instrumenterne

32

EU's støtteordninger for forsikring findes under både søjle I og søjle II. De overlapper hinanden i vinsektoren og frugt- og grøntsagssektoren. Støtte til gensidige fonde må kun suppleres med forsikringsstøtte, når de omfattede risici er forskellige. Ekstraordinære foranstaltninger til at løse specifikke problemer forårsaget af ekstreme hændelser er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med strategien om at fremme større brug af risikostyringsværktøjer såsom forsikring.

Der er kun komplementaritet mellem forsikring og gensidige fonde, når de omfattede risici er forskellige

33

Under den første søjle i den fælles landbrugspolitik har støtte til gensidige fonde været støtteberettiget under de operationelle programmer for frugt og grøntsager og de nationale programmer for støtte til vinsektoren siden 2009, men denne støtte er ikke blevet udnyttet. Under søjle II er der kun gjort begrænset brug af den finansiering, der er til rådighed for gensidige fonde (jf. punkt 43).

34

Den begrænsede udnyttelse af gensidige fonde skyldes til dels dette værktøjs større kompleksitet. Hvis en gensidig fond skal fungere, skal et tilstrækkeligt antal landbrugere deltage i den. I Italien skal der f.eks. være mindst 700 deltagende landbrugere i en gensidig fond. Denne kompleksitet kan få landbrugerne til at vende sig mod andre tilgængelige risikostyringsværktøjer, især forsikring22. Kun når gensidige fonde omfatter risici, der ikke dækkes af forsikringer, supplerer de to instrumenter hinanden. I Frankrig er EU's forsikringsstøtte begrænset til "høstforsikring", som kun dækker klimarisici for afgrøder, hvorimod den nationale gensidige fond, der modtager EU-støtte, omfatter dyre- og plantesygdomme og forurening.

Uhensigtsmæssig brug af ekstraordinære foranstaltninger kan begrænse incitamentet til at bruge risikostyringsværktøjer

35

Usikkerhed om de omstændigheder, der kan udløse kriseforanstaltninger, påvirker landbrugernes opfattelse af, hvor grænserne for deres eget ansvar for risikostyring ligger. Jo oftere den offentlige støtte ydes under eller efter en "krise", jo lavere er landbrugernes incitament til at afbøde risikoen ved hjælp af risikostyringsværktøjer såsom forsikring23.

36

I 2018 vedtog Kommissionen f.eks. en gennemførelsesforordning om finansiering af en foranstaltning under den fælles landbrugspolitik til støtte for landbrugere, der i slutningen af 2017 var blevet ramt af oversvømmelser og kraftige regnskyl i visse områder i Litauen, Letland, Estland og Finland. Landbrugerne var støtteberettigede, hvis de havde mistet mindst 30 % af deres vintersædsarealer og ikke var blevet ydet nogen anden form for kompensation for det samme tab, det være sig i form af statsstøtte eller forsikringsudbetalinger (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/108-15 millioner euro blev bevilget og fordelt efter antallet af ramte bedrifter på følgende måde: 9,12 millioner euro til Litauen, 3,46 millioner euro til Letland, 1,34 millioner euro til Estland og 1,08 millioner euro til Finland). Landbrugere, som havde tegnet en forsikring mod denne risiko, var derfor ikke berettigede til kompensation for deres produktionstab. Sådanne kriterier kan afholde landbrugere fra at tegne en forsikring i fremtiden.

37

Kommissionens indgreb under tørkekrisen i 2018 var derimod i overensstemmelse med dens strategi om at udvikle risikostyringsværktøjer. Kommissionen traf ikke yderligere (efterfølgende) foranstaltninger, men udnyttede fleksibiliteten i allerede eksisterende instrumenter, navnlig undtagelser fra forgrønnelses- og miljøreglerne, som gav landbrugerne mulighed for at slå græs eller lade kvæg græsse på arealer, der eller ville ligge brak. Dette er i overensstemmelse med flere nationale strategier, der har til formål at flytte de offentlige udgifter fra efterfølgende til forudgående foranstaltninger (forebyggelse og støtte til risikostyringsværktøjer) i syv medlemsstater (Østrig, Italien, Frankrig, Grækenland, Nederlandene, Spanien og Slovenien).

Kommissionens forslag til en reform af den fælles landbrugspolitik tager sigte på at fremme støtte til risikostyringsværktøjer, som allerede er omfattet af national støtte

38

I indeværende periode har 17 medlemsstater besluttet ikke at gennemføre risikostyringsværktøjer under søjle II (støtte til forsikring og gensidige fonde). Otte af dem anser deres nuværende risikostyringsværktøjer for tilfredsstillende. Syv af de medlemsstater, der ikke har gennemført risikostyringsværktøjer under søjle II (jf. punkt 10), yder national støtte til forsikringspræmier, og to har obligatoriske nationale forsikringsordninger24.

39

I sine forslag til den nye fælles landbrugspolitik foreslår Kommissionen at forpligte medlemsstaterne til at stille EU-støtte til rådighed for risikostyringsværktøjer25. Vores spørgeundersøgelse blandt medlemsstaterne viser, at 11 er uenige i dette forslag. Flere begrunder anvendelsen af deres eget nationale støttesystem i EU's nærhedsprincip.

Under risikostyringsværktøjerne går hovedparten af EU-støtten til forsikring, men udnyttelsen er lav og ujævn

40

Eftersom EU-støtten primært går til forsikring (jf. tabel 3), fokuserede vi på forsikring under begge søjler i den fælles landbrugspolitik. Vi undersøgte forvaltningen af EU's støtte til forsikring og vurderede landbrugernes brug af forsikring.

41

Over en tredjedel af landbrugerne bruger forsikring. Blandt de forsikrede modtager omkring 8 % EU-støtte under søjle II (primært i form af høstforsikring). Flere landbrugere bruger i højere grad deres egne midler og nationale midler end EU-midler til at betale for forsikring.

Udnyttelsen af EU's risikostyringsværktøjer har været lav og ujævn

42

Som drøftet i punkt 39 er medlemsstaternes interesse i at bruge EU-støtte til risikostyringsværktøjer begrænset. 17 medlemsstater har ikke til hensigt at ansøge om støtte til risikostyringsværktøjer under søjle II.

43

Tabel 3 giver et overblik over EU's tre risikostyringsværktøjer og viser, at hovedparten af de 11 deltagende medlemsstaters støtte går til forsikring. Kun tre medlemsstater (Frankrig, Italien og Portugal) yder EU-støtte til gensidige fonde, og to medlemsstater (Italien og Ungarn) yder støtte til gensidige fonde til indkomststabilisering. I perioden 2014-2020 vedrører 91 % af de planlagte udgifter til risikostyringsværktøjer forsikring.

Tabel 3

Risikostyringsværktøjer under søjle II

Værktøj Risikodækning Tærskel for udbetaling af kompensation Offentlige bidrag Planlagte offentlige udgifter 2014-2020 (i millioner euro)
M17.1 Forsikring Ugunstige vejrforhold eller udbrud af en dyre- eller plantesygdom eller skadedyrsangreb eller en miljøhændelse > 20 % produktionstab op til 70 % af forsikringspræmien 2 317
M17.2 Gensidig fond > 30 % produktionstab op til 70 % af ► de administrative omkostninger ved at oprette den gensidige fond og af renter på kommercielle lån, som den gensidige fond har optaget ► den kompensation, den gensidige fond udbetaler ► de supplerende årlige betalinger til fonden ► den gensidige fonds startkapital 125
M17.3 Indkomststabiliseringsredskab Sektorspecifik gensidig fond Voldsomt fald i landbrugeres indkomst > 20 % indkomstfald 116
Ikkesektorspecifik gensidig fond > 30 % indkomstfald

Kilde: Revisionsretten baseret på lovgivning og oplysninger fra Kommissionen, marts 2019.

44

Figur 6 viser, hvilke medlemsstater der yder støtte til forsikring.

Figur 6

Kort over støtte til forsikring i EU

Bemærk: EU yder begrænset forsikringsstøtte under søjle I i Tyskland, Cypern og Slovakiet.

Kilde: Revisionsretten.

45

Tabel 4 viser, at selv i de medlemsstater, der giver mulighed for at bruge EU-ordningen, er anvendelsen lav. Frankrig, Ungarn, Letland og Italien har den største andel af landbrugere, som har tegnet en forsikring med støtte fra EU.

Tabel 4

Offentlige udgifter og antal forsikrede landbrugere under EU-ordningen (søjle II) i 2017

Medlemsstat Offentlige udgifter (i millioner euro) Antal landbrugere, der er forsikret med EU-støtte % af landbrugsbedrifter, der er forsikret med EU-støtte
Frankrig 100 57 996 19
Ungarn 25 15 708 15
Letland 5 2 300 9
Italien 110 41 076 8
Nederlandene 27 2 012 4
Portugal 26 3 793 4
Kroatien 4 1 953 2
Litauen 2 402 1
EU i alt 299 125 240 3

Bemærk: Belgien, Estland og Rumænien har endnu ikke afholdt udgifter.

Kilde: Revisionsretten baseret på medlemsstaternes data, der er meddelt Kommissionen, og oplysninger fra INLB, marts 2019.

46

Figur 7 viser, at:

 • EU-støtten når ud til en meget lille andel af EU's landbrugere
 • mere end 90 % af de landbrugere, der tegner en forsikring, gør det uden støtte fra EU.

Figur 7

Landbrugere, som modtager EU-støtte, i forhold til forskellige populationer af landbrugsbedrifter, i millioner

Bemærk: INLB's population af landbrugsbedrifter omfatter kun landbrugsbedrifter over en vis økonomisk størrelse. Undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur (FSS) omfatter derimod alle landbrugsbedrifter, herunder meget små landbrugsbedrifter. Cirklerne overlapper ikke helt, da populationerne af landbrugsbedrifter er forskellige. Det er vores opfattelse, at da de FFS-landbrugere, der ikke indgår i INLB's population af landbrugsbedrifter, er små, vil de være mindre tilbøjelige til at tegne en forsikring, og at de fleste landbrugsbedrifter, der har tegnet en forsikring med støtte fra EU, tilhører de landbrugere i INLB's population af landbrugsbedrifter, der har tegnet en forsikring.

Kilde: Revisionsretten baseret på oplysninger fra INLB, december 2018

47

Enkeltrisikoforsikring, primært risikoen for hagl, har eksisteret siden det 19. århundrede og er den mest anvendte forsikringsform. Den nyere type multirisikoforsikring (18 risici i Frankrig og op til 11 risici i Italien), er mindre udbredt og er primært blevet udviklet med offentlig støtte. Kommissionen overlader det til medlemsstaterne at bestemme, hvilken type forsikring de vil støtte ( én enkelt risiko og/eller flere risici).

48

Vi konstaterede, at i Frankrig (2017) var 5,2 millioner hektar forsikret mod hagl (primært uden støtte), og 4,7 millioner hektar var omfattet af EU-støttet multirisikoforsikring, hvilket betyder, at 36 % af det udnyttede landbrugsareal var forsikret. I Tyskland var omkring 8 millioner hektar (48 % af det udnyttede landbrugsareal) forsikret mod hagl26, primært uden offentlig støtte27.

49

Europæisk merværdi er den værdi, som en EU-foranstaltning tilfører via EU's politik, lovgivning, retsakter og udgifter, ud over den værdi, der skabes af medlemsstater, der handler på egen hånd. Den lave anvendelse af forsikringsstøtte under søjle II og det store antal landbrugere, der vælger at betale for enkeltrisikoforsikring frem for multirisikoforsikring med støtte, sætter spørgsmålstegn ved merværdien af EU's forsikringsstøtte.

Kommissionen indsamler ikke relevante oplysninger om anvendelsen af risikostyringsordninger

50

Kommissionen har kun fastsat én overordnet resultatindikator for risikostyringsordninger: "procentdel af landbrugsbedrifter, der deltager i risikostyringsordninger". Den vedrører to foranstaltninger under søjle II: foranstaltning 17 og foranstaltning 5. Foranstaltning 17 omfatter støtte til forsikring, gensidige fonde og indkomststabiliseringsredskaber, og foranstaltning 5 omfatter støtte til genopretning af landbrugets produktionspotentiale og forebyggende foranstaltninger. Eftersom indikatoren omfatter flere aktiviteter, kommer de ikke korrekt til udtryk heri.

51

I Frankrig omfatter denne indikator f.eks. mere end 99 % af landbrugsbedrifterne, hvilket afspejler det forhold, at medlemskab af den nationale gensidige fond er obligatorisk. Det skjuler således den langt lavere andel af landbrugsbedrifter, der tegner en forsikring med EU-støtte, som tilhører en gensidig fond til indkomststabilisering, eller som modtager støtte til genopretning af landbrugets produktionspotentiale. Samme indikators dækning i Italien ligger på under 5 % og afspejler hovedsagelig den andel af landbrugere, der tegner en forsikring med EU-støtte.

52

Frankrig og Italien har også fastsat nationale indikatorer for det forsikrede antal hektar og den forsikrede kapitalværdi. De giver et større indblik i, i hvor grad landbrugssektoren bruger risikostyringsværktøjer (dvs. at de måler output). En relevant resultatindikatorer ville måle forsikringens indvirkning på indkomststabiliteten.

Støtte til forsikring kræver komplekse forvaltningssystemer

53

De systemer og processer, som de nationale myndigheder har indført for at forvalte udbetalingen af offentlig støtte til forsikring (søjle I og II), er komplekse. Selv om et forholdsvis begrænset antal landbrugere er omfattet af forsikringsdækning, skal der hvert år forvaltes et betragteligt antal forsikringsaftaler (140 000 i Italien og 70 000 i Frankrig). En landbruger kan have tegnet flere forsikringer. Det samlede antal aftaler er derfor højere end antallet af forsikrede landbrugere. Tekstboks 2 viser Italiens system for forvaltning af forsikringsstøtte. Det omfatter to formidlere (Condifesa og CAA), som støtter landbrugerne. Det er ikke obligatorisk at være medlem af disse formidlere, men systemet er så komplekst, at mere end 95 % af landbrugerne melder sig ind og betaler for de tjenester, der ydes. Vi anslår, at de specifikke omkostninger for denne foranstaltning, som de italienske landbrugere betaler til de private enheder, som formidler adgangen til støtten, udgør mindst 2,8 millioner euro om året.

Tekstboks 2

Italiens administrative procedure for forsikringsstøtte

Kilde: Revisionsretten baseret på oplysninger fra de italienske myndigheder.

54

Vores undersøgelse blandt medlemsstaterne viste, at af de 17 medlemsstater, der ikke anvendte foranstaltning 17, havde fem besluttet ikke at yde forsikringsstøtte på grund af de omkostninger og den administrative byrde, den medfører.

Forsikring har en positiv indvirkning på indkomststabiliteten, men EU-støtteordningens indvirkning på forsikring er mindre klar

Forsikrede landbrugere har større indkomststabilitet og modtager ofte kompensation tidligere

55

Vi sammenlignede udviklingen i landbrugsindkomsten fra 2014 til 2016 for henholdsvis forsikrede og ikkeforsikrede landbrugere, uanset om de havde modtaget EU-midler eller ej. For at vurdere indkomstvariationen (udtrykt i bedriftens nettoværditilvækst) i denne periode anvendte vi standardafvigelsen (indkomstfordelingen mellem årene). Jo lavere standardafvigelse, jo mere stabil indkomst. Figur 8 viser, at forsikrede landbrugeres indkomst varierer mindre end ikkeforsikrede landbrugeres indkomst, uanset bedriftstype.

Figur 8

Indkomstvariation (i %) for EU's landbrugsbedrifter efter økonomisk størrelse (2014-2016)

Kilde: Revisionsrettens analyse baseret på oplysninger fra INLB.

56

I Frankrig og Italien udbetaler forsikringsselskaberne kompensationen inden for et år efter en klimahændelse. I Italien forpligter forsikringsaftalerne forsikringsselskaberne til at betale kompensationen inden årets udgang. Det hjælper landbrugerne med at forvalte deres pengestrømme og bidrager til fortsat drift. Vi konstaterede, at udbetalingen af kompensation i forbindelse med begivenheder fra 2018 gennem de offentlige myndigheders efterfølgende foranstaltninger har taget længere tid, og at den først vil være afsluttet i løbet af 2019.

EU's forsikringsstøtte er primært rettet mod vinsektoren

57

I de to medlemsstater, der i videst udstrækning anvender EU's forsikringsstøtte, konstaterede vi, at EU-støtten var koncentreret i vinsektoren. I Italien kan vinsektoren modtage forsikringsstøtte via to kanaler (jf. punkt 32). I 2015 fik denne sektor næsten en tredjedel af den samlede offentlige forsikringsstøtte. I Frankrig er det vindyrkningsareal, der er forsikret med EU-støtte, vokset. Det udgjorde mere end en fjerdedel af det samlede vindyrkningsareal i 2017. Den forsikrede kapital i vinsektoren kan nå op på 115 000 euro/ha, mens den forsikrede kapital pr. hektar for landbrugssektoren i Frankrig i gennemsnit lå på 1 649 euro/ha i 201728. Jo højere det forsikrede kapitalbeløb er, jo højere er præmien og jo højere er det offentlige støtteniveau.

58

Medlemsstater, der kanaliserer EU's forsikringsstøtte til landbrugerne på deres område, er ikke forpligtede til at være selektive29. F.eks. er en af de støttemodtagere, vi udvalgte til skrivebordskontrol, en international aktør i vinsektoren med vindyrkningsarealer i hele verden, aktiver for et anslået beløb på 600 millioner euro og en anslået årlig omsætning på 50 millioner euro. I betragtning af visse støttemodtageres investerede beløb, finansielle kapacitet og risikoprofil er det sandsynligt, at de ville have forsikret deres produktion uden støtte, hvilket skaber en dødvægtseffekt. Vi har tidligere gjort opmærksom på, at der er en dødvægt i EU's forsikringsstøtte30.

Kompensation kan påvirke landbrugernes adfærd

59

Som det fremgår af tekstboks 3, kan forsikrede landbrugeres incitament til at anvende mere holdbare forretningssystemer være mindre. Når landbrugere ved, at de får udbetalt forsikring, hvis deres afgrøder slår fejl, finder de det måske mindre vigtigt at investere i modstandsdygtige afgrøder og har færre incitamenter til at diversificere deres produktion. Forsikringsselskaber kræver ofte, at deres kunder træffer visse afhjælpende foranstaltninger for at afbøde denne risiko. De retlige bestemmelser vedrørende søjle I henviser til denne praksis, men der er ingen bestemmelser under søjle II om at reducere risikoeksponeringen.

Tekstboks 3

Forsikrede landbrugere er mindre tilpasningsdygtige til ekstreme forhold

I USA, hvor høstforsikring er udbredt og også støttes med offentlige midler, har en undersøgelse vist, at forsikrede majs og sojabønner er betydeligt mere følsomme over for ekstrem varme end ikkeforsikrede afgrøder (lavere udbytte).

Undersøgelsen konkluderede, at de forsikrede afgrøders følsomhed viser, at forsikrede landbrugere har mindre kapacitet/incitament til at tilpasse sig til ekstreme forhold, fordi de regner med forsikringserstatninger31.

Utilstrækkelig kontrol af nogle ekstraordinære foranstaltninger

60

I henhold til artikel 219 i forordning (EU) nr. 1308/2013 kan Kommissionen træffe ekstraordinære foranstaltninger for at imødegå "truende markedsforstyrrelser som følge af betydelige prisstigninger eller -fald på markeder inden for eller uden for Unionen eller andre begivenheder og omstændigheder, som i betydelig grad forstyrrer eller truer med at forstyrre markedet". Vi undersøgte, om de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå betydelige markedsforstyrrelser i frugt- og grøntsagssektoren var tilstrækkeligt målrettede, og om foranstaltningerne for tilbagekøb havde været effektive. Vi fokuserede på de foranstaltninger, der var truffet på frugt- og grøntsagsmarkedet i kølvandet på det russiske importforbud (jf. punkt 09).

61

I kølvandet på importforbuddet, som blev betragtet som en markedstrussel, traf Kommissionen ekstraordinære foranstaltninger for frugt- og grøntsagssektoren. Udgifterne til disse ekstraordinære foranstaltninger beløb sig til 513 millioner euro i 2014-2018, hvilket svarede til 1,8 millioner ton tilbagekøbte produkter. Foranstaltningerne omfattede tilbagekøb fra markedet af frugt og grøntsager, som var ramt af det russiske importforbud, med forskellige løsningsmodeller (jf. figur 9). Gratis uddeling var den primære foranstaltning for tilbagekøb (udgjorde 60 % af de tilbagekøbte mængder og over 86 % af de udbetalte beløb).

Figur 9

Foranstaltninger for tilbagekøb og deres respektive andel af EU-støtten

Kilde: Revisionsretten.

62

Figur 10 og 11 viser de primære tilbagekøbte produkter og den geografiske fordeling af den gratis uddeling.

Figur 10 og 11

Støttebeløb under ordningen med gratis uddeling efter produkt og medlemsstat (millioner euro)

Kilde: GD AGRI, oktober 2018.

EU har ikke fastsat objektive parametre for at afgøre, om der skal gøres brug af ekstraordinære foranstaltninger

63

Begrebet markedsforstyrrelser er forholdsvis generelt og beskrives ikke nærmere i EU-lovgivningen. Manglen på specifikke kriterier giver Kommissionen vide skønsbeføjelser med hensyn til at afgøre, om der skal gøres brug af ekstraordinære foranstaltninger. I forbindelse med det russiske importforbud udløste Kommissionen ekstraordinære foranstaltninger gennem syv delegerede forordninger, der henviste til risikoen for markedsforstyrrelser (913/2014, 932/2014, 1031/2014, 1371/2014, 1369/2015, 921/2016 og 1165/2017). Men videreførelsen af foranstaltningerne var ikke baseret på en vurdering af, om tabene oversteg en bestemt tærskelværdi.

64

Ved fastsættelsen af EU-støtten tog Kommissionen hensyn til produktions- og eksportdata fra de tre år forud for det russiske importforbud (2011-2013). Kommissionen tog først i forbuddets tredje år hensyn til alternative afsætningsmuligheder, f.eks. andre markeder i og uden for EU.

65

Æblesektoren tegnede sig for over halvdelen af EU-støtten efter både værdi og tilbagekøbte mængder. Figur 12 viser, at EU's eksport til lande i og uden for EU steg i 2014 og 2015 under det russiske importforbud og samlet set forblev over gennemsnittet fra før importforbuddet. Andre tredjelandsmarkeder har kompenseret for tabet af det russiske marked. Figur 13 viser, at EU's eksport af æbler til lande i og uden for EU dermed forblev stort set stabil, blot med et mindre fald i 2014 (-4 % i forhold til gennemsnittet for 2011-2013). Faldet i værdien af den samlede eksport i 2014 var lavere end faldet i 2009, hvor ingen nødforanstaltninger blev truffet.

Figur 12

Udvikling i EU's æbleeksport (mængde)

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Eurostat - International varehandel, januar 2019.

Figur 13

Udvikling i EU's æbleeksport (værdi)

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Eurostat - International varehandel, januar 2019.

66

Dette viser, for EU som helhed, at "markedsforstyrrelserne" som følge af det russiske importforbud på æblemarkedet var begrænsede og ikke varede fire år (som det var tilfældet med de ekstraordinære foranstaltninger). Faldet i den direkte eksport til Rusland blev udlignet af stigninger i eksporten til andre markeder.

Ekstraordinære foranstaltninger er blevet brugt på varer, som der er et strukturelt overskud af

67

EU har også brugt ekstraordinære foranstaltninger til støtte for tilbagekøb af ferskner og nektariner. Omkostningerne i forbindelse med tilbagekøb af ferskner og nektariner udgjorde 34 % af de samlede foranstaltninger for tilbagekøb i Spanien og 45 % i Grækenland. De første delegerede forordninger henviser til det russiske importforbud og endvidere til en ubalance mellem udbud og efterspørgsel. "Det sæsonmæssigt store udbud af ferskner og nektariner og nedgangen i forbruget på grund af dårlige vejrbetingelser, da høsten var på sit højeste, skabte en vanskelig markedssituation"32. "De ekstraordinære foranstaltninger [blev] hovedsagelig truffet for at afhjælpe fersken- og nektarinsektorernes særlige situation"33.

68

Figur 14 viser, at fersken- og nektarinproduktionen stiger i Spanien og Grækenland. Produktionspotentialet i disse lande stiger også: Landenes beplantede areal steg med henholdsvis 6 % og 20 % mellem 2006 og 2016. I Italien, som var den største producent af ferskner og nektariner frem til 2012 (da landet blev overhalet af Spanien), er det beplantede areal faldet med 30 %34, og produktionen er faldet gradvist.

Figur 14

Udvikling i produktionen af ferskner og nektariner i Spanien og Grækenland

Kilde: Oplysninger fra GD AGRI's resultattavle.

69

Hvis produktionen stiger uden en tilsvarende stigning i det indenlandske forbrug eller eksporten, giver det anledning til strukturel overproduktion: Frugtplantager producerer mere, end hvad der kan absorberes ved forbrug og eksport. I Spanien er et støt fald i det indenlandske forbrug af ferskner ikke blevet udlignet af stigende eksport35.

70

Figur 15 viser, at de tilbagekøbte mængder i de fire år med foranstaltninger for tilbagekøb i Spanien og Grækenland ikke mindskedes gradvist (som en metode til at udfase foranstaltningen), men snarere afspejlede produktionsniveauerne.

Figur 15

Udvikling i mængden af tilbagekøbte ferskner og nektariner

Kilde: Kommissionen og de delegerede forordninger.

71

Vi konkluderer, at de ekstraordinære foranstaltninger i et vist omfang blev udløst af et strukturelt problem med overproduktion af ferskner/nektariner i Spanien. Formålet med ekstraordinære foranstaltninger er ikke at håndtere strukturel overproduktion, men snarere at imødegå markedsforstyrrelser.

Først til mølle-princippet har fremmet en hurtig gennemførelse på bekostning af passende målretning

72

Efter den delegerede forordning fra 201436 blev mere end 85 % af støtten (efter værdi og mængde) anvendt af Polen og Belgien efter først til mølle-princippet. I de efterfølgende forordninger blev der tildelt tilbagekøbsmængder for hver medlemsstat. Figur 16 viser, at fastsættelsen af lofter for hver medlemsstat, frem for anvendelsen af først til mølle-princippet, gav flere medlemsstater adgang til støtte i overensstemmelse med deres forventede behov.

Figur 16

Fordeling af mængden af tilbagekøbte produkter under forskellige forordninger pr. medlemsstat37

Kilde: GD AGRI's data om gennemførelsen af ekstraordinære foranstaltninger, oktober 2018

EU-støtten til tilbagekøb af produkter til gratis uddeling er omkostningskrævende

EU-støtten til æblemarkedet har i de foregående år oversteget relevante gennemsnitlige markedspriser

73

Støtten til tilbagekøb med henblik på gratis uddeling består af to dele: det maksimale bidrag pr. produkttype og ekstraudgifter som kompensation for udgifter til sortering, emballering og transport.

74

Æbler var det produkt, der modtog mest støtte til gratis uddeling, jf. figur 10. Polen var den største modtager af EU-støtte, både efter mængde og værdi.

75

Figur 17 sammenligner støtten til gratis uddeling (som omfatter både produktprisen, 16,98 euro/100 kg, og sortering/emballering, 18,77 euro/100 kg) med den polske markedspris for det sorterede og emballerede produkt38. I Polen lå det "olympiske gennemsnit" for markedsprisen på æbler i de seneste fem år forud for det russiske importforbud 10 % under EU-støtteniveauet, hvilket betyder, at æbleproducenterne blev overkompenseret.

Figur 17

Sammenligning af støtten til gratis uddeling af æbler med de polske markedspriser

Kilde: GD AGRI.

76

I de første tre produktionsår39 (2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017) udbetalte EU kompensation til polske æbleproducenter for et beløb på 200 millioner euro for 559 448 ton æbler, der blev uddelt gratis (de skønnede transportomkostninger er trukket fra), mens de gennemsnitlige markedspriser for denne mængde æbler beløb sig til 182 millioner euro40.

EU afholdt uforholdsmæssigt høje udgifter til forarbejdning af ferskner og nektariner

77

Udgifterne til nødforanstaltningerne vedrørende gratis uddeling af ferskner og nektariner beløb sig til 55 millioner euro. For ferskner og nektariner udgør udgifterne til sortering og emballering omkring 37 % og transportudgifterne 13 %, dvs. at værdien af de tilbagekøbte produkter i sig selv kun udgør omkring 50 % af de samlede udgifter. Omkring 48 millioner euro (87 %) gik til producenter i Spanien og Grækenland.

78

EU's udgifter pr. liter saft til mennesker i nød lå på op til 4,25 euro, dvs. omkring fire gange prisen for en liter saft i et supermarked. Udgifterne bestod af betalinger af værdien af de tilbagekøbte ferskner og nektariner, sorterings- og emballeringsudgifter, transportudgifter og betalinger for bidrag i naturalier til saftvirksomheder.

Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for, at de tilbagekøbte produkter rent faktisk fjernes fra markedet

79

Da ferskner og nektariner er letfordærvelige, skal dem, der tilbagekøbes med henblik på gratis uddeling, forarbejdes under bestemte forhold. Det forarbejdede produkt (saft/nektar) uddeles gratis til mennesker i nød. Spanien og Grækenland tegnede sig tilsammen for over 94 % af de ferskner og nektariner, der modtog støtte til gratis uddeling. Af de 132 000 ton frugter, som blev tilbagekøbt til gratis uddeling i Spanien og Grækenland, blev 99 000 ton forarbejdet til nektar/saft.

80

For at dække udgifterne til forarbejdning beholdt saftvirksomhederne størstedelen af det forarbejdede produkt som et bidrag i naturalier, hvilket er tilladt i henhold til EU's regler41. Kommissionens dokumenter viser f.eks., at Spanien tillod, at saftvirksomhederne fik op til 11 kg ferskner leveret for 1 liter ferskennektar, mens de i Grækenland fik op til 8,5 kg ferskner pr. liter ferskennektar. I figur 18 vises et eksempel på tilbagekøb. I sidste ende blev de fleste tilbagekøbte produkter markedsført på ny som saft, mens kun en lille del nåede frem til mennesker i nød. Det er i strid med det endelige mål med gratis uddeling at lade forarbejdningsvirksomhederne beholde størstedelen af de tilbagekøbte mængder, som fonden har betalt for, som om de var bestemt til konsum i frisk tilstand.

Figur 18

Kredsløb for tilbagekøbte ferskner og nektariner, der forarbejdes til gratis saftuddeling i Grækenland

Kilde: Revisionsretten.

81

Vi anslår, at den mængde ferskner og nektariner, der bruges som bidrag i naturalier i Grækenland og Spanien, udgør en udgift for EU-budgettet på 34 millioner euro. Effektiviteten og virkningen af den gratis uddeling er kompromitteret, da 62 % af udgifterne gik til disse bidrag i naturalier, som gjorde det muligt at markedsføre produkterne på saftmarkedet, og kun 38 % gik til at uddele gratis saft og frugt til mennesker i nød.

82

Vi anslog også, at de ferskner og nektariner, som forarbejdningsvirksomheder beholdt som et bidrag i naturalier, udgjorde mellem 20 % og 25 % af udbuddet af ferskner og nektariner til forarbejdning af saft i perioden 2014-2018. Saftvirksomhederne fik næsten en fjerdedel af deres råprodukt som bidrag i naturalier i stedet for via indkøb.

Ufuldstændig sporbarhed for visse tilbagekøbte produkter

83

Støtten til "andre anvendelsesformål" er betinget af, at de destillerede produkter kun anvendes til energiformål. I Italien konstaterede vi, at de tilsynsmyndigheder, som sporede de tilbagekøbte produkter, der var blevet videresendt til "andre anvendelsesformål" med henblik på destillation til industrielle eller energimæssige formål, afsluttede deres kontroller, inden alkohollen var blevet denatureret til energimæssige formål (jf. figur 19).

Figur 19

Ufuldstændige kontroller i Italien af produkter til andre anvendelsesformål

Kilde: Revisionsretten.

Konklusioner og anbefalinger

84

Vi undersøgte, hvorvidt EU's værktøjskasse til forebyggelse og styring af risici og kriser i landbrugssektoren er fuldstændig og sammenhængende. Vi så på, om risiko- og krisestyringsværktøjerne var gennemført effektivt og gav resultater. Vi konstaterede generelt, at EU's risikostyringsforanstaltninger i landbruget delvist nåede deres mål, men at anvendelsen var lav, og at der var tilfælde af overkompensation i forbindelse med kriseforanstaltningerne.

85

En række EU-foranstaltninger øger landbrugernes modstandsdygtighed over for prisudsving og produktionstab som følge af klimahændelser eller plante- og dyresygdomme. Blandt disse indgår direkte betalinger, som gør det muligt for mange små landbrugere at påtage sig risici på bedriftsniveau, og som ofte mindsker deres behov for at tegne en forsikring (punkt 16-23). Den fælles landbrugspolitik kan fremme forebyggende foranstaltninger, navnlig via betingelser for god landbrugs- og miljøskik, men der er på nuværende tidspunkt begrænset dokumentation for, at disse foranstaltninger i væsentlig grad påvirker landbrugernes adfærd. Fremover kan skærpede betingelser for god landbrugs- og miljøskik (herunder vekseldrift) være et effektivt instrument til at øge landbrugernes modstandsdygtighed og forbedre den fælles landbrugspolitiks indvirkning på miljøet (punkt 24-26).

86

Forebyggende foranstaltninger er vigtige og reducerer risikoeksponeringen (punkt 23-26). Forsikrede landbrugeres incitament til at anvende en mere holdbar forretningsstrategi eller tilpasse sig til nye klimaforhold (punkt 59) kan være mindre, men forsikringsselskaber kan stille krav om, at deres kunder tager skridt til at begrænse risikoen. Vi konstaterede, at EU med støtten inden for sundhedsrisici, navnlig dyresygdomme, prioriterede forebyggende foranstaltninger/overvågningsforanstaltninger (punkt 27).

Anbefaling 1 – Tilskynde landbrugerne til at forberede sig bedre på kriser

I forbindelse med klimaændringerne bør den offentlige støtte fremme forebyggende foranstaltninger/tilpasningsforanstaltninger, som tilskynder landbrugerne til at forbedre deres beredskab og modstandsdygtighed. Kommissionen bør kæde EU-støtten sammen med landbrugsmetoder, der reducerer risikoeksponeringen (f.eks. vekseldrift) og begrænser skaderne (f.eks. brug af mere modstandsdygtige afgrøder).

Tidsramme: 2021 (gennemførelsesforordningerne om den fælles landbrugspolitik efter 2020)

87

Udnyttelsen af EU-støtten til risikostyringsværktøjer er lav og ujævn. De fleste medlemsstater bruger den ikke. EU-støtten, som primært går til forsikring, når kun ud til en brøkdel af landbrugerne. De fleste landbrugere, som har tegnet en forsikring, har gjort det uden EU-støtte. På grund af de valg, som de medlemsstater, der oftest anvender forsikringsstøtte, har truffet, bruges EU-midlerne primært til at støtte vinproducenter. En sådan støtte er forbundet med en risiko for dødvægt. Vi konkluderer, at der på nuværende tidspunkt er begrænset dokumentation for, at denne støtte udgør en EU-merværdi (punkt 42-49) og punkt 57-58.

88

Vi konstaterede, at Kommissionen ikke indsamler relevante oplysninger med henblik på overvågning af den komplekse anvendelse af risikostyringsværktøjer, selv om oplysningerne er tilgængelige i de medlemsstater, der oftest anvender foranstaltningen (punkt 50-52).

Anbefaling 2 - Udforme og overvåge forsikringsstøtten bedre

Kommissionen bør:

 1. i lyset af den lave anvendelse af forsikringsstøtte og dens koncentration på bestemte sektorer og store producenter vurdere, om støtten udgør en EU-merværdi
 2. overvåge udgifterne ved hjælp af relevante outputindikatorer (f.eks. indikatorer vedrørende forsikret areal og kapital, som allerede bruges i medlemsstaterne) og resultatindikatorer.

Tidsramme: 2021 (gennemførelsesforordningerne om den fælles landbrugspolitik efter 2020)

89

Kommissionen traf foranstaltninger til at imødegå truende markedsforstyrrelser i kølvandet på det russiske importforbud, men fastsatte ikke specifikke kriterier for at udløse brugen af ekstraordinære foranstaltninger. Støtteniveauet tog ikke hensyn til, at der var alternative afsætningsmuligheder (punkt 63-66). Kommissionen ydede kompensation til æbleproducenter (61 % af EU-støtten), selv om de eksporterede mængder steg, og eksportens samlede værdi var forholdsvis konstant. Strukturelle overskud ramte også fersken- og nektarinproduktionen, der modtog støtte under disse foranstaltninger (punkt 68-71).

90

Den måde, hvorpå efterfølgende foranstaltninger er blevet anvendt som reaktion på klimarisici, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med strategien om at fremme større brug af instrumenter såsom forsikring (punkt 24 og punkt 35-37).

Anbefaling 3 - Præcisere kriterierne for at udløse og afslutte ekstraordinære foranstaltninger og for, hvornår de kan kombineres med andre instrumenter

Kommissionen bør præcisere anvendelsesområdet for ekstraordinære foranstaltninger ved:

 1. at fastsætte objektive markedsmæssige og økonomiske parametre og kriterier for at afgøre, hvornår der er et tilstrækkeligt grundlag for at bruge ekstraordinære foranstaltninger. Disse parametre bør tage højde for producenternes samlede afkast, herunder virkningen af direkte betalinger og større udbytte
 2. at fokusere brugen af ekstraordinære foranstaltninger i forbindelse med ekstreme vejrforhold på landbrugere, der har gjort passende brug af forebyggelses- og risikostyringsværktøjer, når disse er tilstrækkeligt udviklede og tilgængelige for landbrugerne.

Tidsramme: 2021

91

Vores revision viste, at den støtte, der blev givet til gratis uddeling af æbler, ofte oversteg markedspriserne og dermed gav anledning til overkompensation (punkt 73-76). De bestemmelser, der tillader forarbejdning af friske produkter til gratis uddeling, indebærer en risiko for, at støtteniveauet er for højt, og at forarbejdningsvirksomhederne beholder en betydelig andel af de tilbagekøbte produkter til dækning af deres forarbejdningsudgifter (punkt 77-82).

Anbefaling 4 - Justere kompensationen i forbindelse med tilbagekøb

Med henblik på at undgå overkompensation bør Kommissionen:

 1. sikre, at støtte til foranstaltninger for tilbagekøb ikke overstiger den gennemsnitlige markedspris fra før krisen i producentens medlemsstat
 2. analysere mulighederne for at fastsætte støttesatser på under 100 % og kræve betydelig medfinansiering, når medlemsstaterne spiller en vigtig rolle i fastlæggelsen af nøgleelementer i støtteordningerne.

Tidsramme: 2021

Vedtaget af Afdeling I, der ledes af Nikolaos Milionis, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 16. oktober 2019.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner LEHNE
Formand

Bilag

Landbrugernes spørgeskemabesvarelser

Indledende bemærkninger

Vi drøftede risikostyring med 105 landbrugere, som vi besøgte i 17 medlemsstater som led i arbejdet med revisionserklæringen i 2018. Stikprøven var baseret på størrelsen af det modtagne støttebeløb og fokuserede derfor på større landbrugsbedrifter.

Vores spørgsmål vedrørte risici og risikostyringsstrategier på bedriftsniveau.

Figur 20

Spørgeskemabesvarelser pr. medlemsstat

Bemærk: Diagrammet viser, at landene med det højeste antal interviewede landbrugere var Italien og Frankrig (12 interview), Spanien (11) og Tyskland (10).

Kilde: Revisionsretten.

Figur 21

Årsager til betydelige produktionstab (%)

Bemærk: Til dette spørgsmål kunne landbrugerne angive mere end én årsag til tab. Ifølge landbrugerne var de primære årsager til tab ugunstige vejrforhold, efterfulgt af markedsprisudsving.

Kilde: Revisionsretten.

Figur 22

Forebyggende foranstaltninger på bedriftsniveau

Bemærk: Forebyggende foranstaltninger omfatter ikke landbrugere med forsikringsaftaler eller landbrugere, der henhører under en gensidig fond. Ti landbrugere anførte, at de ikke havde indført forebyggende foranstaltninger på bedriftsniveau.

Kilde: Revisionsretten.

Figur 23

Procentdel af landbrugere, der på nuværende tidspunkt er forsikret eller henhører under en gensidig fond

Bemærk: De fleste landbrugere er forsikret eller henhører under en gensidig fond. Et flertal af landbrugerne (57) har en forsikring på frivillig basis. 33 har hverken en forsikring eller henhører under en gensidig fond.

Kilde: Revisionsretten.

Figur 24

Forsikringsdækning i forhold til de direkte betalingers andel i den samlede landbrugsindkomst

Bemærk: Jo højere andelen af de direkte betalinger udgør af landbrugsindkomsten, jo mindre brug af forsikring.

Kilde: Revisionsretten.

Figur 25

Landbrugernes vigtigste årsager til ikke at have en forsikring eller henhøre under en gensidig fond

Kilde: Revisionsretten.

Akronymer og forkortelser

CAA: Centri di Assistenza Agricola – autoriserede centre for bistand til landbrugere

ESTAT: Eurostat

FSS: Undersøgelse af landbrugsbedrifternes struktur

INLB: Informationsnettet for landøkonomisk bogføring

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

Glossar

Bedriftens nettoværditilvækst (BNVT): En indikator i informationsnettet for landøkonomisk bogføring, som bruges til at beskrive en landbrugsbedrifts samlede produktionsværdi, plus støtte, minus forbrug i produktionen (værdien af de varer og tjenesteydelser, der forbruges i en produktionsproces) og afskrivninger.

Condifesa: Italiensk regional landbrugssammenslutning til forsikring mod klimarisici.

Dødvægt: En situation, hvor offentlige midler bruges til at finansiere en aktivitet, der kunne have været videreført uden offentlig støtte.

Først til mølle-princippet: Et udvælgelseskriterium, der udelukkende belønner en hurtig reaktion.

Grøn høst: Høst på et givet areal af umodne uafsættelige produkter. De pågældende produkter må ikke på nogen måde være beskadiget på forhånd.

Indkomst: Summen af de indtægter, en landbruger modtager fra markedet, plus eventuel offentlig støtte, minus inputomkostninger.

Modstandsdygtighed: Landbrugernes evne til at modstå chok og videreføre deres aktivitet. Den har tre komponenter, nemlig robusthed, tilpasningsevne og omstillingsevne.

Nærhedsprincippet: Reglen, hvorefter EU ikke træffer foranstaltninger, medmindre det er mere effektivt end på nationalt, regionalt eller lokalt niveau.

Olympisk gennemsnit: Gennemsnittet af et variationsområde efter at have fjernet den højeste og den laveste værdi.

Omstillingsevne: Et systems kapacitet til at udvikle eller inddrage nye elementer og processer i et omfang, der ændrer dets operationelle logik, med henblik på at opretholde vigtige funktioner på et tidspunkt, hvor strukturelle ændringer i dets økologiske, økonomiske eller sociale miljø gør det uholdbart eller dysfunktionelt.

Produktionsår: En referenceperiode, der fastsættes i forhold til høsttiden, til analyse og rapportering af afgrødeproduktion og fastsættelse af priser.

Robusthed: Et systems evne til at modstå ydre forstyrrelser og opretholde tidligere funktionsniveauer uden større ændringer i dets interne elementer (Urruty et al., 2016).

Russisk importforbud: Den 7. august 2014 forbød den russiske regering import af en række produkter fra en række lande, herunder EU-medlemsstaterne.

Tilpasningsevne: Et systems evne til at tilpasse sig til interne elementer og processer som reaktion på skiftende ydre omstændigheder og dermed videreføre sine aktiviteter, samtidig med at alle vigtige funktioner opretholdes (Folke et al., 2010).

Undladt høst: Afslutning af den igangværende produktionscyklus på et givet areal, hvor produktet er veludviklet og af sund, rimelig og sædvanlig handelskvalitet.

Kommissionens svar

Resumé

I

Selv om der er et generelt behov for at øge bevidstheden om og fokusere på risikostyring, skal foranstaltninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik efter 2020 også ses i sammenhæng med den resultatorienterede gennemførelsesmekanisme, der foreslås for den fremtidige politik. Dette kræver bl.a., at interventioner, der finansieres af den fælles landbrugspolitik, er i overensstemmelse med medlemsstaternes behov, som skal afdækkes på grundlag af dokumentation.

IV

Høstforsikring gøres tilgængelig under begge søjler i den fælles landbrugspolitik, men dobbeltfinansiering er udelukket.

V

Et af formålene med EU-støtten er at give medlemsstaterne lige vilkår. Medlemsstaterne kan beslutte at gennemføre EU-støttede forsikringer baseret på SWOT-analysen og en behovsvurdering.

Merværdien af en EU-politik bør ikke kun måles ved deltagelse og udgifter målt over kort tid, navnlig ikke hvis værktøjerne er nye. For eksempel er forsikringer i forbindelse med udvikling af landdistrikter nye instrumenter, og gennemførelsen af dem tager derfor tid. Kommissionen indsamler data fra medlemsstaterne om krise- og forvaltningsforanstaltninger, herunder ekstraordinære foranstaltninger, og modtager oplysninger om delforanstaltningerne vedrørende risikostyring under søjle II i medlemsstaternes årlige gennemførelsesrapporter.

Hvad angår risikostyringsinstrumenter under søjle II, kan medlemsstaterne undgå den eventuelle risiko for dødvægt ved at begrænse det støtteberettigede beløb ved at anvende bestemmelserne i artikel 37, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013.

VI

Kriteriet var tabet af det russiske marked, som blev fysisk lukket på én gang, (for produkter, i mængde og værdi i forhold til andre tredjelandsmarkeder og det indre marked). Der fandtes ingen alternative afsætningsmuligheder af samme størrelsesorden som det russiske marked, da det russiske forbud blev indført.

VII

Kontrol udføres af medlemsstaternes kompetente myndigheder. I denne forbindelse skal "sporbarhed" forstås som kontrol.

VIII

Se Kommissionens svar på punkt 84-92.

Kommissionen accepterer i en vis udstrækning anbefalingerne, navnlig med hensyn til at tilskynde landbrugerne til at forberede sig bedre på kriser, udforme og overvåge forsikringsstøtten (delvist), kriterierne for anvendelse af ekstraordinære foranstaltninger (delvist) og kompensation i forbindelse med tilbagekøb (delvist).

Indledning

01

Se Kommissionens svar på punkt I.

03

EU's sundhedspolitik, der er blevet gennemført i årtier, har forhindret plante- og dyresygdomme i at vokse med samme andel som stigningen i handel og menneskelig mobilitet.

06

Kommissionens meddelelse fra 2017 har bidraget til forslagene til den fælles landbrugspolitik i 2018. Disse kræver bl.a., at medlemsstaterne i deres planer for den fælles landbrugspolitik medtager en redegørelse for, hvilke interventioner der vil bidrage til at sikre en sammenhængende og integreret tilgang til risikostyring (artikel 97 i den foreslåede forordning om strategiske planer, COM(2018) 392).

07

Kommissionen vil gerne påpege følgende:

Med hensyn til den fælles landbrugspolitik efter 2020 foreslog den tre overordnede og ni specifikke målsætninger som fastsat i artikel 5 og 6 i den foreslåede forordning om strategiske planer, COM(2018) 392. Ud fra et konceptuelt perspektiv opdeles de tre overordnede målsætninger – en økonomisk målsætning, en miljø-/klimamålsætning og en territorial/samfundsmæssig målsætning – yderligere i tre specifikke målsætninger. I eksemplerne i figur 3 er den overordnede økonomiske målsætning knyttet til to ud af tre specifikke økonomiske målsætninger og én ud af tre miljø-/klimaspecifikke målsætninger.

Se også Kommissionens svar på punkt 16.

09

I henhold til søjle II giver EU medlemsstaterne mulighed for at støtte landbrugere via foranstaltning 5 til genopretning af landbrugsproduktionen og forebyggende foranstaltninger (som ikke er analyseret i denne revision ) og tre risikostyringsinstrumenter (foranstaltning 17): forsikring (M17.1), gensidige fonde (M17.2) og indkomststabiliseringsværktøjer (M17.3).

Revisionens omfang og revisionsmetoden

11

Kommissionen påpeger, at risiko- og krisestyring er to forskellige (men komplementære) aspekter. I overensstemmelse med figur 2 stiller den fælles landbrugspolitik midler til rådighed for normale, markedsmæssige og katastrofale risici på samme tid.

Bemærkninger

16

Selv om direkte betalinger ikke specifikt er udformet som et risikostyringsinstrument og efterfølgende ikke let kan kortlægges i henhold til klassificeringen af risici, udgør de et sikkerhedsnet for landbrugere, der er uafhængige af markedsudsving. De har således en indkomststabiliserende virkning ved at fungere som en stødpude mod indkomstudsving.

18

Direkte betalinger gør det muligt for landbrugerne at forbedre deres beredskab over for risici – hvilket i mange tilfælde vil være umuligt uden støtte.

For så vidt angår søjle II-risikostyringsværktøjer er der indført to mekanismer, som sikrer, at landbrugeren fortsat er risikofølsom: 1) værktøjerne yder kun kompensation for tab, der overstiger en minimumstærskel, og 2) det tab, der udløser kompensationen, beregnes i forhold til den gennemsnitlige produktion eller indkomst for de foregående tre eller fem år. Dette gennemsnit opdateres således årligt.

Fælles svar fra Kommissionen på punkt 21 og 22:

Korrelationen viser/forklarer i sig selv ikke en underliggende årsagssammenhæng, nemlig at anvendelsen af en forsikring er lavere på grund af en højere andel af de direkte betalinger i indkomsten. Ud over andre faktorer, der påvirker landbrugernes beslutninger (f.eks. adgang til forsikringer), kan resultaterne blive påvirket af den relative vægt af visse sektorer i kategorierne (<30 % direkte betalinger, 30-50 %, >50 % direkte betalinger), idet andelen af direkte betalinger i indkomsten i høj grad afhænger af sektoren.

26

andet led: Det forhold, at vekseldrift vil blive en del af konditionalitetskravene, vil øge landbrugernes bevidsthed om denne praksis. Vekseldrift vil bidrage til at opfylde målet om jordbeskyttelseskvalitet og indirekte øge bedrifternes modstandsdygtighed, hvilket også vil ske i kombination med andre former for praksis.

Øget konditionalitet vil fastsætte et minimumsniveau for landbrugspraksis for landbrugere, så dem der allerede opfylder kravene, fortsat kan gøre dette, og så andre skal gøre en ekstra indsats. Derudover vil frivillige foranstaltninger, der skal ledsage landbrugerne i forbindelse med vedtagelsen af andre mere bæredygtige landbrugsmetoder, blive styrket i den fremtidige fælles landbrugspolitik.

27

Kommissionen finder, at dens nuværende ramme for forebyggende foranstaltninger har sikret, at Europa har de højeste standarder for fødevaresikkerhed og dyre- og plantesundhed i verden. Dette har sikret et meget højt sundhedsbeskyttelsesniveau og har været til gavn for det indre marked og EU's fødevareeksport. Omkostningerne på en halv milliard euro skal ses i sammenhæng med den samlede produktion af landbrugsfødevarer på 408 mia. EUR.

Uden effektive forudgående foranstaltninger, der i årtier er blevet gennemført på EU-plan, ville de efterfølgende foranstaltninger have været forbundet med langt højere omkostninger.

30

I betragtning af nyhedsværdien af indkomststabiliseringsværktøjerne tager det tid at gennemføre sådanne instrumenter. Nogle få medlemsstater er dog i øjeblikket godt rustet til snart at påbegynde gennemførelsen af et sådant værktøj (f.eks. Italien og Ungarn).

32

Den fælles landbrugspolitik er en værktøjskasse med forskellige værktøjer. Den kendsgerning, at vinsektoren og frugt- og grøntsagssektoren kan drage fordel af forsikringsordninger under begge søjler, bør ikke ses som en potentiel overlapning, men som en mulighed for medlemsstaterne, producentorganisationerne og de enkelte landbrugere for at vælge det bedste værktøj til at håndtere en given risiko.

For så vidt angår den fælles markedsordning, kan gensidige fonde aktiveres i tilfælde af ugunstige markedsforhold, mens forsikring kan aktiveres i tilfælde af naturkatastrofer, vejrforhold, sygdomme eller infektioner.

Foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne vedrører forsikringsordninger for produktionstab og gensidige fonde for produktion og indkomsttab. Det er muligt at foretage samtidig programmering af forsikringer og gensidige fonde med hensyn til produktionstab, og i overensstemmelse med medlemsstaternes og støttemodtagernes behov kan det give mening. På denne måde vil de to risikostyringsværktøjer supplere hinanden. Desuden er dobbeltfinansiering af den samme foranstaltning som en generel bestemmelse ikke tilladt (artikel 30 i forordning (EU) nr. 1306/2013).

Ekstraordinære foranstaltninger aktiveres i tilfælde af politiske eller andre begivenheder, hvor der ikke længere kan træffes forebyggende risikostyringsforanstaltninger.

33

Under søjle I har støtten til gensidige fonde indtil videre været begrænset til administrative omkostninger i forbindelse med oprettelse af den gensidige fond og genopfyldning af den. Dette forklarer producentorganisationernes manglende interesse. I den fælles landbrugspolitik efter 2020 foreslår Kommissionen at fjerne denne begrænsning og yde EU-støtte til den gensidige fond for kriseforanstaltninger. Dette bør fremme anvendelsen af denne foranstaltning.

For så vidt angår anvendelsen af gensidige fonde under søjle II, henvises til Kommissionens svar på punkt 43-45.

34

Kommissionen foreslår i den fælles landbrugspolitik efter 2020 yderligere at gøre gensidige fonde mere attraktive for producentorganisationer.

Selv om det er mere komplekst at oprette gensidige fonde end at underskrive en forsikringskontrakt, giver de landbrugere en række fordele, f.eks. ejerskab af værktøjet, økonomiske besparelser på langt sigt og mulighed for at dække risici, der ikke dækkes af markedet.

Den franske tilgang er en mulig løsning. Medlemsstaterne kan dog give landbrugerne flere muligheder for at vælge et instrument, der passer bedre til deres behov. Så længe der undgås dobbeltfinansiering, kan der suppleres med instrumenter, der dækker samme risiko.

35

Gensidige fonde og forsikringer er producenternes direkte ansvar gennem producentorganisationer, mens ekstraordinære foranstaltninger er en reaktion på specifikke begivenheder, der generelt påvirker markederne (f.eks. det russiske forbud).

36

Den fælles landbrugspolitik støtter landbrugere, der er ramt af oversvømmelser og kraftige regnskyl, på grund af usædvanlige vejrforhold i en længere periode i de berørte medlemsstater.

Som følge af den ekstraordinære anvendelse af artikel 221 kan landbrugere ikke påberåbe sig kompensation for vejrrelaterede skader og står stadig over for en betydelig risiko for indkomsttab, hvis de ikke afbødes ved hjælp af regelmæssige risikostyringsværktøjer, f.eks. forsikringer.

38

Under delt forvaltning er det op til medlemsstaten at vælge de passende værktøjer, der tilbydes af ELFUL på grundlag af SWOT-analysen og den respektive behovsvurdering. For programmeringsperioden 2014-2020 er det imidlertid op til medlemsstaten at afgøre, om gennemførelsen af de risikostyringsværktøjer, der tilbydes i henhold til forordningen om udvikling af landdistrikterne, er passende.

39

Kommissionens forslag indebærer ikke, at medlemsstaterne indstiller deres nationale systemer. I overensstemmelse med nærhedsprincippet drager medlemsstaterne i stedet fordel af mere fleksibilitet til at udforme deres respektive værktøjer baseret på en solid SWOT-analyse og behovsvurdering. Medlemsstater, der allerede yder national støtte til risikostyring, bør benytte muligheden for at anvende støtte til udvikling af landdistrikterne til innovative ordninger, der supplerer eksisterende ordninger på en sammenhængende måde.

41

Formålet med EU-støtte er ikke at erstatte nationale ordninger, uanset om der er tale om offentlige eller private forsikringsordninger. Målet er at give medlemsstaterne redskaber til at håndtere situationer, hvor der er et behov, f.eks. hvor der mangler andre redskaber til at tilskynde landbrugere til at deltage i risikostyring.

42

Se Kommissionens svar på punkt 38.

Fælles svar fra Kommissionen på punkt 43-45:

Det, at en overvejende del af støtten hidtil er ydet til forsikringer, skyldes hovedsagelig, at dette værktøj er det, som landbrugerne kender og anvender mest, med eller uden EU-støtte. De gensidige fonde for både produktion og indkomsttab er generelt mindre kendte og anvendte.

Gennemførelsen af nye instrumenter tager tid, fordi den kræver både kapacitetsopbygning hos medlemsstaternes myndigheder og styrkelse af landbrugernes bevidsthed og engagement. Allerede nu findes der programmer for udvikling af landdistrikter, hvor målene for udbredelse næsten er nået eller endda overskredet.

Endvidere skal betydningen af udbredelsen ses i forhold til identificerede behov og prioriteter i landdistrikterne, når foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne programmeres: F.eks. kan støtte til risikostyring til næsten 20 % af landbrugerne, jf. tabel 4 for Frankrigs vedkommende, meget vel betragtes som en betydelig udbredelse.

Se også Kommissionens svar på punkt 38.

46

Se Kommissionens svar på punkt 41 og 45.

49

EU's merværdi af den fælles landbrugspolitiks støtte til forsikringer, som indgår i de overordnede redskaber til risikostyring i forbindelse med den fælles landbrugspolitik, skyldes behovet for at reagere på risikostyring som en fælles udfordring i form af et fælles sæt regler på EU-plan, som – i overensstemmelse med nærhedsprincippet – giver medlemsstaterne mulighed for at træffe valg og tilpasse dem efter deres behov.

Med hensyn til udbredelsen af forsikringer ønsker Kommissionen at henvise til sit svar på punkt 43-45. Desuden vil den gerne gøre opmærksom på, at udbredelsen af en bestemt forsikringsordning skyldes mange faktorer (f.eks. administrativ kapacitet til at udforme en attraktiv og effektiv ordning) og også kan ændres over tid.

Fælles svar fra Kommissionen på punkt 50 og 51:

Inden for den fælles overvågnings- og evalueringsramme er formålet med en resultatindikator at kvantificere og overvåge gennemførelsen af programmer for udvikling af landdistrikterne i fokusområder, ikke for de enkelte foranstaltninger/delforanstaltninger. Resultatindikatoren "procentdel af bedrifter, der deltager i risikostyringsordninger" er knyttet til fokusområde 3b "Støtte til bedriftsrisikoforebyggelse og -styring" og tager højde for den kumulative virkning af alle relevante foranstaltninger/delforanstaltninger i retning af målene for dette fokusområde. For så vidt angår foranstaltning 17, kan der opnås en mere detaljeret opdeling af gennemførelsen af de enkelte værktøjer via de outputindikatorer, der er defineret for hver delforanstaltning, indikatorplanen for hvert program for udvikling af landdistrikterne og oplysningerne i de årlige gennemførelsesrapporter, som indsendes af medlemsstaterne hvert år.

52

Den retlige ramme giver medlemsstaterne mulighed for at definere yderligere programspecifikke indikatorer, der dækker deres specifikke behov.

Resultatindikatorerne måler ikke virkningen af politikken, som kun kan vurderes ved evaluering, og for hvilke indikatorerne giver nogle, men ikke alle nødvendige oplysninger.

Der er dog flere faktorer, der påvirker indkomsten (markedsudvikling, indkomststøtte, risikostyring osv.), og udligning af forsikringens rolle med hensyn til at stabilisere indtægterne kræver en evaluering.

53

I overensstemmelse med nærhedsprincippet er oprettelsen af leveringsmekanismen og gennemførelsesprocedurerne for de forskellige ordninger medlemsstaternes ansvar.

Forsikringssystemet er i sagens natur komplekst, idet kontrakterne skal tilpasses regelmæssigt. Med henblik på gennemførelsen af EU's støtteforanstaltninger opfordres medlemsstaterne til at undgå at skabe yderligere bureaukrati. Desuden findes der i mange medlemsstater frivillige støttetjenester til landbrugere for at hjælpe dem med at ansøge om støtte under de forskellige ordninger under den fælles landbrugspolitik. Dette er ikke enestående for gennemførelsen af risikostyringsværktøjer.

54

Den første gennemførelse af en ny foranstaltning til udvikling af landdistrikterne i en medlemsstat indebærer inddragelse af flere forskellige typer ressourcer – penge, administration og mennesker – uafhængigt af foranstaltningen. Foranstaltning 17 er derfor ikke udelukket fra denne fremgangsmåde. Afhængigt af medlemsstatens kapacitet kan dette i begyndelsen virke afskrækkende.

55

Som fremhævet i Kommissionens svar på punkt 52 påvirkes indtægterne af flere andre faktorer end deltagelse i forsikringsordninger såsom markedsudvikling og indkomststøtte. Udligning af den rolle, som forsikringer spiller med hensyn til at stabilisere indkomsten, kræver en evaluering.

56

De forskellige målsætninger, udløsningsmekanismer og gennemførelsesmekanismer danner grundlag for bl.a. tidsforskellen mellem udbetalinger fra forsikringer og efterfølgende foranstaltninger. Faktisk reagerer forsikringer og efterfølgende ekstraordinære foranstaltninger på forskellige risici og følger i sagens natur en anden tidsplan.

58

Medlemsstaterne har mulighed for at anvende artikel 37, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1305/2013 til at begrænse det præmiebeløb, der er berettiget til støtte, ved at anvende passende lofter.

59

Landbrugere er iværksættere: Det er i deres interesse at gennemføre modvirkningsforanstaltninger for at reducere risikoeksponeringen og opnå de størst mulige indtægter fra deres afgrøder, uanset om de underskriver en forsikringspolice eller ej. Landmændene kan få støtte fra ELFUL til tegning af en forsikring, som dog ikke kan overstige 70 % af den betalte præmie. Desuden er der tærskler og franchiseaftaler, der skal tages i betragtning. Det er derfor i deres interesse, at pengene ikke går til spilde.

Forsikringer skal betragtes som en økonomisk garanti for landbrugerne i forhold til de risici, der er forbundet med landbrugsaktiviteter. De bidrager til at stabilisere landbrugernes indkomst og kan fremme diversificering og investeringer, hvilket igen kan øge bedriftens modstandsdygtighed.

63

De forventede økonomiske tab og forstyrrelser blev ikke sammenlignet med en fastlagt tærskel, fordi EU-lovgiverne ikke havde fastsat en sådan tærskel. Med ordlyden i artikel 219 tages der højde for forstyrrelser, der skyldes "prisstigninger eller -fald på markeder inden for eller uden for Unionen eller andre begivenheder og omstændigheder, som i betydelig grad forstyrrer eller truer med at forstyrre markedet". Kommissionen foretog en grundig analyse af de forventede markedsforstyrrelser og økonomiske skader, som førte til den konklusion, at betingelserne for at udløse ekstraordinære foranstaltninger i henhold til artikel 219 var opfyldt.

Med en så bred vifte af situationer er det praktisk talt umuligt at fastsætte objektive parametre for udløsning. Det ville endog være i strid med foranstaltningens usædvanlige karakter at fastsætte tærskler for udløsning af en sådan foranstaltning. Det ville også forhindre en hurtig reaktion og tilpasning af reaktionen til de særlige kendetegn ved hver markedsforstyrrelse. Dette forklarer, hvorfor der heller ikke i den akademiske debat er enighed om, hvad der kan udgøre en objektiv tærskel eller parameter til dette formål.

64

Ved begyndelsen af det russiske forbud var EU's eksport af frugt og grøntsager til Rusland et objektivt eksisterende kriterium, mens de alternative markeder i EU og tredjelande ville have været rene skøn.

65

Det forhold, at der er tale om et produktionsår i stedet for et kalenderår, egner sig bedre til en egentlig markedsanalyse.

Anvendelsen af data inden for EU betyder, at der kan forekomme dobbelttælling af strømme. Dette sker, hver gang æbler passerer gennem en anden medlemsstat, hvor udførselsangivelsen indgives, inden æblerne afsendes til tredjelandet.

Under det russiske forbud steg den samlede ekstra EU-eksporterede volumen i 2014/15, men begyndte at falde fra 2015/16 og fremefter, hvilket afspejler en ændring i tendensen.

I perioden med stigninger har andre markeder uden for EU delvist og midlertidigt kompenseret for tabet af det russiske marked. I begyndelsen af den russiske embargo i 2014/15 var det russiske marked fortsat tilgængeligt og blev derefter tilgængeligt i 2015/16 og 2016/17, men kun via Hviderusland med ekstra transaktionsomkostninger. Parallelt hermed blev en del af EU's eksport omdirigeret til Nordafrika, men senere lukkede Algeriet sine grænser. I mellemtiden faldt æblepriserne i EU, hvilket viste en reel markedsforstyrrelse.

66

Kombinationen af et tre år langt og betydeligt fald i producentpriserne og en klar ændring af tendensen (fra positiv til negativ) i den ekstra EU-eksport som følge af det russiske forbud, der ikke umiddelbart skyldtes omdirigeringen via Hviderusland og en delvis kompensation på andre markeder (med de transaktions-/omdirigeringsomkostninger, dette medførte for de erhvervsdrivende), som medførte faldende eksport, var en forstyrrelse for en sektor baseret på plantager, hvor de investeringsbeslutninger, der træffes af operatørerne, træffes for de næste 10 år.

67

Den begrænsede lagringsmulighed for disse letfordærvelige frugter giver ikke mulighed for en hurtig forbedring i en sådan situation. Det forbud, som Rusland har indført over for import af EU-frugt og -grøntsager til Rusland, risikerer desuden at forværre situationen på fersken- og nektarinmarkederne. Der er således opstået en markedssituation, som øjensynligt ikke kan afhjælpes med de normale foranstaltninger, der kan anvendes i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013.

Fælles svar fra Kommissionen på punkt 75 og 76:

Transport-, emballerings- og sorteringsomkostningerne fastlægges på EU-plan. Støtten gælder for alle medlemsstater. Disse omkostninger blev revideret i 2013. De afspejler de gennemsnitlige omkostninger i EU.

I gennemsnit for æbler beløber de pågældende omkostninger sig til 40 EUR/100 kg.

Fælles svar fra Kommissionen på punkt 78-80:

Medlemsstaterne kan tillade tilbagekøb med henblik på gratis uddeling til virksomheder, der forarbejder frugt og grøntsager (til saft og/eller nektar), skal træffe beslutning om omregningssatsen for tilbagekøbte ferskner og saft/nektar og sikre, at betalinger til forarbejdningsvirksomhederne kun kompenserer for forarbejdningsomkostningerne. Omregningssatsen kan variere afhængigt af de pågældende produkter (klasse II under alle omstændigheder), deres egenskaber og kvalitet.

Ved tilbagekøb med henblik på gratis uddeling finansierer EU også omkostninger til transport og sortering og emballering i et system med faste beløb, der senest blev revideret i 2013. Da de højeste faste beløb er ca. 10 cts/kg for transport og 20 cts/kg for sortering og emballering (eller begge i gennemsnit på 39 cts/kg), spiller disse beløb en ret begrænset rolle i de samlede omkostninger, som bæres af EU for den fremstillede saft/nektar.

Ved gratis uddeling fastsættes der et loft for tilbagekøbsprisen på et niveau, der ikke overstiger 40 % af de gennemsnitlige markedspriser i de foregående fem år, men høje omregningssatser for ferskner, der forarbejdes til saft/nektar, uanset om det er berettiget eller ej, kan medføre høje omkostninger for EU's fond til driften. Dette skal evalueres af Kommissionens tjenestegrene.

83

I henhold til EU-retten udføres kontrollen af medlemsstaternes kompetente myndigheder.

Konklusioner og anbefalinger

84

Der er kun ringe udbredelse i forbindelse med tilbagekøb under de operationelle programmer (mindre end 1 % af EU's budget for frugt og grøntsager), mens udbredelsen var betydelig i forbindelse med det russiske forbuds ekstraordinære foranstaltninger.

85

Kommissionen har i sit forslag til en fremtidig fælles landbrugspolitik styrket kravene i det obligatoriske lag af den fælles landbrugspolitik under konditionalitet. Dette omfatter et krav om vekseldrift. Se Kommissionens svar på punkt 21 for yderligere overvejelser om sammenhængen mellem direkte betalinger og landbrugernes beslutning om at tegne en forsikring.

86

Med hensyn til tilskyndelsesvirkningen henvises til Kommissionens svar på punkt 59.

Anbefaling 1 – Tilskyndelse af landbrugerne til at forberede sig bedre på kriser

Kommissionen accepterer anbefalingen og vil gerne understrege, at indsatsen i forbindelse med den fremtidige fælles landbrugspolitik går i denne retning og omfatter:

 • højere klima- og miljøambitioner: skærpede krav i det obligatoriske lag af den fælles landbrugspolitik under konditionalitet (som f.eks. vekseldrift, beskyttelse af kulstofrig jord, opretholdelse af organisk materiale) suppleres af frivillige forpligtelser (nye økoordninger under søjle I og interventioner til udvikling af landdistrikterne under søjle II) og støtteinstrumenter (såsom rådgivningstjenester), der finansieres af den fælles landbrugspolitik. Desuden spiller obligatorisk budgetmæssig øremærkning af miljø- og klimaforanstaltninger under operationelle programmer for frugt og grøntsager og interventioner til udvikling af landdistrikterne samt muligheder for koblede direkte betalinger (f.eks. støtte til ekstensiv husdyrproduktion) også en rolle i denne sammenhæng
 • en mere integreret risikostyringstilgang: obligatorisk tilbud til landbrugere om risikostyringsværktøjer i forbindelse med udvikling af landdistrikterne og krav om fastlæggelse af en integreret tilgang i de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik.

Medlemsstaterne vil få øget fleksibilitet til bedre at målrette deres interventioner efter deres behov og vil skulle basere dem på identificerede behov i overensstemmelse med den foreslåede nye performanceorienterede tilgang.

Med hensyn til den foreslåede tidsramme vil Kommissionen gerne understrege, at forslagene til den fælles landbrugspolitik efter 2020 i øjeblikket er til forhandling i Rådet og Europa-Parlamentet. Den faktiske dato for de lovgivningsmæssige rammer for den fælles landbrugspolitik efter 2020 (herunder gennemførelsesretsakter) kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.

87

Kommissionen henviser til sine svar på punkt 30, 33, 34, 35, 41, 43, 49 og 58.

88

De indsamlede oplysninger om risikostyringsværktøjerne under søjle II (foranstaltning 17) indeholder en opdeling efter delforanstaltning med hensyn til antallet af deltagende bedrifter og de samlede offentlige udgifter. Desuden giver medlemsstaterne flere oplysninger i de årlige gennemførelsesrapporter for programmerne for udvikling af landdistrikterne. Medlemsstaterne har derudover mulighed for at definere programspecifikke indikatorer, der dækker deres specifikke behov.

Hvad angår frugt og grøntsager, samler Kommissionen mange markedsoplysninger fra medlemsstaterne og interessenterne via forskellige kanaler (årlige rapporter om gennemførelsen af de operationelle programmer, ekspertgrupper og civilsamfundsgrupper med interessenter, dashboards, udsigter og nu også markedsobservatorier).

Anbefaling 2 – Bedre udformning og overvågning af forsikringsstøtten

a) Kommissionen kan ikke acceptere anbefalingen.

I betragtning af det seneste og planlagte evalueringsarbejde er det måske ikke optimalt at foretage en analyse af et sådant emne på nuværende tidspunkt i den politiske cyklus, dvs.: en undersøgelse af risikostyring i 2017, en undersøgelse af krisestyring, der skal afsluttes i 2019, og de efterfølgende evalueringer, der skal foretages i slutningen af 2024.

Med hensyn til EU-merværdi henviser Kommissionen også til sine svar på punkt 49 og 87.

b) Kommissionen accepterer delvist anbefalingen.

Den vil søge at overvåge udgifterne ved hjælp af relevante output- og resultatindikatorer, men den accepterer ikke at indsamle oplysninger om de specifikke indikatorer, som Revisionsretten nævner (forsikret areal og kapital).

Ifølge forslaget til den fremtidige fælles landbrugspolitik vil antallet af landbrugere, der er omfattet af risikostyringsinstrumenter, blive indsamlet til resultatgodkendelse. Yderligere oplysninger vil blive indsamlet gennem evalueringer under hensyntagen til den stærke opfordring til forenkling. Vi kan derfor ikke acceptere den del af anbefalingen, der vedrører forsikret areal og kapital.

Resultatindikatoren (andelen af bedrifter med værktøjer til risikostyring i forbindelse med den fælles landbrugspolitik) er uændret og vil give medlemsstaterne mulighed for at fastsætte et mål for antallet af bedrifter, der er omfattet af risikostyringsværktøjer. Kommissionen vil bruge denne indikator til at følge medlemsstaternes fremskridt i gennemførelsen.

Med hensyn til den foreslåede tidsramme vil Kommissionen gerne understrege, at forslagene til den fælles landbrugspolitik efter 2020 i øjeblikket er til forhandling i Rådet og Europa-Parlamentet. Den faktiske dato for de lovgivningsmæssige rammer for den fælles landbrugspolitik efter 2020 (herunder gennemførelsesretsakter) kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.

89

Se Kommissionens svar på punkt 62-71.

90

Den efterfølgende foranstaltning, som Revisionsretten har understreget, blev kun anvendt én gang på grund af hidtil usete usædvanlige vejrforhold. Siden da og trods tørke i 2018 og 2019, som påvirkede store dele af Europa, har Kommissionen ikke gentaget lignende kompensation i henhold til artikel 221 i forordning (EF) nr. 1308/2013.

Anbefaling 3 – Præcisering af kriterierne for at træffe og afslutte ekstraordinære foranstaltninger og begrænsning af deres brug, når der findes andre instrumenter

a) Kommissionen accepterer delvist anbefalingen.

Kommissionen er enig i, at markedsvilkårene og de samlede resultater for producenterne, herunder virkningen af direkte betalinger og produktionsstigninger, bør tages i betragtning i den analyse, der skal få Kommissionen til at foreslå, at der træffes eller afsluttes ekstraordinære foranstaltninger.

Fastsættelsen af objektive markedsparametre og kriterier ville imidlertid på forhånd være i strid med foranstaltningens formål: imødegåelse af katastrofale risici, som regel pludselige og uforudsigelige, som landbrugere og offentlige myndigheder ikke kan håndtere i forbindelse med risikostyringsstrategier.

Desuden betyder manglen på objektive kriterier ikke, at sådanne ekstraordinære foranstaltninger ikke træffes på grundlag af en analyse. Denne type foranstaltning indebærer i hvert enkelt tilfælde en omhyggelig vurdering af markedssituationen og mulige trusler fra Kommissionens side, en analyse, der drøftes med lovgivere, interessenter, pressen osv.

b) Kommissionen kan ikke acceptere anbefalingen.

Selv om Kommissionen accepterer, at dette er en vigtig og relevant betragtning, er hver ekstrem begivenhed unik og kræver derfor en individuel tilgang.

Anbefaling 4 – Justering af kompensationen i forbindelse med tilbagekøb

a) Kommissionen kan ikke acceptere anbefalingen.

Selv om Kommissionen har forståelse for målene for denne henstilling, mener den, at den vil begrænse dens mulighed for at håndtere individuelle kriser. Tilbagekøbspriserne fastsættes systematisk til et godt stykke under de gældende markedspriser i det indre marked. Markedsprisen i producentens medlemsstat er ikke det eneste kriterium for en passende grad af tilbagekøb.

b) Kommissionen accepterer anbefalingen.

Kommissionen vil vurdere situationen med hensyn til emballering, sortering og transport, men alle muligheder bør forblive åbne. Sekundær EU-lovgivning kræver inddragelse af medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og interessenterne. Kommissionen vil navnlig vurdere tilbagekøb med henblik på gratis uddeling for virksomheder, der forarbejder frugt og grøntsager (til saft og/eller nektar), spørgsmålet om omregningsforholdet mellem tilbagekøbte ferskner og saft/nektar og sikre, at betalinger til forarbejdningsvirksomhederne kun kompenserer for forarbejdningsomkostningerne.

Revisionsholdet

Revisionsrettens særberetninger præsenterer resultaterne af dens revisioner vedrørende EU-politikker og -programmer eller forvaltningsspørgsmål i forbindelse med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og udformer Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller regeloverholdelsen, de pågældende indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og offentlige interesse.

Denne forvaltningsrevision blev udført af Afdeling I, der ledes af Nikolaos Milionis, medlem af Revisionsretten. Revisionsarbejdet blev ledet af Samo Jereb, medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef Kate Henderson, attaché Jerneja Vrabic, ledende administrator Helder Faria Viegas, opgaveansvarlig Céline Ollier, viceopgaveansvarlig Paulo Oliveira, revisorerne Antonella Stasia, Jan Huth, Michela Lanzutti, Mateusz Minich og Maciej Szymura samt sekretariatsassistent Murielle Siffert.

Fra venstre mod højre: Maciej Szymura, Mateusz Minich, Jerneja Vrabič, Antonella Stasia, Samo Jereb, Céline Ollier, Paulo Oliveira, Michela Lanzutti, Jan Huth, Helder Faria Viegas.

Slutnoter

1 Det Europæiske Miljøagenturs rapport – Climate change impacts and vulnerability in Europe, 2016 – kapitel 5.3, Agriculture.

2 Revisionsrettens særberetning nr. 25/2018 "Oversvømmelsesdirektivet: Fremskridt med vurderingen af risici, men planlægningen og gennemførelsen bør forbedres".

3 Revisionsrettens særberetning nr. 33/2018 "Bekæmpelse af ørkendannelse i EU: En stigende trussel, der kræver en større indsats".

4 https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/future-food-and-farming.

5 "Assessing how policies enable or constrain the resilience of farming system in the European Union": casestudieresultater, 2019.

6 Jf. forordning (EU) nr. 1308/2013: artikel 219 om ekstraordinære foranstaltninger mod markedsforstyrrelser, artikel 220 om foranstaltninger vedrørende dyresygdomme og manglende forbrugertillid og artikel 221 om foranstaltninger til løsning af specifikke problemer.

7 "Managing risks in agriculture: a holistic approach", 2009, OECD.

8 Kommissionens dokument om den fælles landbrugspolitik efter 2013, diagram 5. Kommissionen vurderer, at den samlede offentlige støtte udgør 38 % af landbrugernes indkomst.

9 https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators/FarmIncome.html

10 Ifølge en Ecorys-undersøgelse om risikostyring er der en neutral/negativ sammenhæng mellem direkte betalinger og risikostyringsværktøjer (tabel 5.6).

11 Ifølge FSS-databasen har mere end 30 % af de landbrugere, der har under 5 ha jord, en anden indtægtsgivende virksomhed.

12 Briefingpapiret "Den fælles landbrugspolitiks fremtid", marts 2018.

13 "Review of the inter-governmental agreement on national drought programme reform".

14 12. december 2018.

15 Jf. Revisionsrettens udtalelse nr. 7/2018 om Kommissionens forslag til forordninger om den fælles landbrugspolitik efter 2020, punkt 55-58, tekstboks 6.

16 Revisionsrettens særberetning nr. 21/2017 "Forgrønnelse: en mere kompleks indkomststøtteordning, som endnu ikke er miljømæssigt effektiv", punkt 26-57.

17 Skøn fra Bardaji and Garrido (2016) i "EU Agricultural Markets Brief", tabel 2, september 2017.

18 "Risk management schemes in EU agriculture", september 2017.

19 Jf. artikel 148 om mælkesektoren og artikel 168 om andre sektorer bortset fra sukker i forordning (EU) nr. 1308/2013.

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2393/2017.

21 Direktiv 633/2019 om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden.

22 EU Agricultural Markets Brief, september 2017.

23 Ifølge OECD er efterfølgende offentlige interventioner en del af det risikostyringssystem, som landbrugerne tager højde for, når de planlægger deres egne beslutninger og strategier. Jf. "Managing risks in agriculture: a holistic approach", 2009. Jf. også "Risk management schemes in EU agriculture", afsnit 3, september 2017.

24 Grækenland og Cypern.

25 Jf. COM(2018) 392, artikel 70.

26 Landwirtschaftliche Mehrgefahrenversicherung für Deutschland, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, november 2016.

27 Søjle I støtter forsikring i frugt- og grøntsagssektoren (2,6 millioner euro/år) og vinsektoren (0,164 millioner euro/år).

28 Beregning baseret på tal fra det franske landbrugsministerium.

29 Jf. artikel 49 i forordning (EU) nr. 1305/2013.

30 Revisionsrettens særberetning nr. 10/2013 "Den fælles landbrugspolitik: Er den særlige støtte, der ydes i henhold til artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, veludformet og velimplementeret?", punkt 44.

31 Francis Annan og Wolfram Schlenker, "Federal Crop Insurance and the disincentive to adapt to extreme heat", 2015.

32 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 913/2014, præamblen, betragtning 1.

33 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 932/2014, præamblen, betragtning 22.

34 Kilde: GD AGRI's resultattavle, 2017.

35 "Fruta de hueso: análisis de campaña 2018", Ministerio de agricultura, pesca y alimentación.

36 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 932/2014.

37 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1031/2014, (EU) 2016/921 og (EU) 2017/1165.

38 Artikel 98, stk. 1, i forordning (EU) nr. 543/2011.

39 Et produktionsår er en periode på ét år til rapportering af en analyse af produktionen, afsætningen og anvendelsen af et landbrugsprodukt. Æbleproduktionens produktionsår begynder i august år n og slutter i juli år n+1.

40 Olympisk gennemsnit for markedsprisen på æbler i Polen 2009/2010-2013/2014: 32,54 euro/100 kg.

41 I henhold til artikel 80, stk. 2, i forordning (EU) nr. 543/2011.

Tidslinje

Begivenhed Dato
Revisionsplanen vedtaget/Revisionen påbegyndt 18.4.2018
Udkastet til beretning officielt sendt til Kommissionen (eller en anden revideret enhed) 29.7.2019
Den endelige beretning vedtaget efter den kontradiktoriske procedure 16.10.2019
Officielle svar fra Kommissionen (eller en anden revideret enhed) modtaget på alle sprog 21.11.2019

Kontakt

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tlf. +352 4398-1
Kontakt: eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
Websted: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu)

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3764-2 ISSN 1977-5636 doi:10.2865/843292 QJ-AB-19-017-DA-N
HTML ISBN 978-92-847-3755-0 ISSN 1977-5636 doi:10.2865/377386 QJ-AB-19-017-DA-Q

© Den Europæiske Union, 2019

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Ved enhver anvendelse eller gengivelse af fotos eller andet materiale, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union ophavsret, skal der indhentes tilladelse direkte fra indehaverne af ophavsrettighederne.

Sådan kontakter du EU

Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på: https://europa.eu/european-union/contact_da

Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:

Sådan finder du oplysninger om EU

Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: https://europa.eu/european-union/index_da

EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling på: https://op.europa.eu/da/publications.
Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).

EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1952) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.