Legal notices: Accessibility statement - Over het Bureau voor publicaties

Dockbar

Toegankelijkheidsverklaring 2022

Toegankelijkheidsverklaring voor websites en content van het Publicatiebureau

Laatst bijgewerkt: 20/12/2021

Inleiding

Het Bureau voor publicaties van de Europese Unie zet zich in om al onze gebruikers gelijke toegang tot onze informatie te bieden. Op ons platform en bij onze ontwerpen staat toegankelijkheid centraal. Daarom hanteren wij universele ontwerpbeginselen, die ervoor zorgen dat alle gebruikers onze websites effectief kunnen bekijken en verkennen, ongeacht op welk apparaat.

Als officiële uitgever van de Europese Unie houden wij ons aan de richtlijn inzake webtoegankelijkheid (Richtlijn (EU) 2016/2102) om te waarborgen dat de publicaties en websites van de Europese Unie toegankelijk zijn voor alle gebruikers, met inbegrip van gebruikers met visuele, auditieve, cognitieve of fysieke beperkingen, en ook voor gebruikers die niet over de nieuwste technologieën beschikken. Onze webcontent is toegankelijk op verschillende apparaten, zoals desktop- en laptopcomputers en mobiele apparaten met internettoegang.

Hoe wij aan de eisen voldoen

 • Wij voldoen minimaal aan de norm WCAG 2.1, niveau AA. Bij specifieke elementen kan daarvan worden afgeweken als er gerechtvaardigde technische of praktische redenen voor bestaan.
 • Wij publiceren een online toegankelijkheidsverklaring.
 • Wij helpen gebruikers contact met ons op te nemen om zaken in verband met de toegankelijkheid te melden.
 • In alle contracten met dienstverleners voor webontwikkeling en de productie van publicaties nemen we clausules op met betrekking tot de naleving van toegankelijkheidsbeginselen.
 • Wij voeren toegankelijkheidsaudits uit met interne en externe partijen.

Termijnen voor de naleving

Nieuwe websites (gepubliceerd op of na 23 september 2018): uiterlijk op 23 september 2019
Oudere websites (gepubliceerd vóór 23 september 2018): uiterlijk op 23 september 2020
Mobiele apps: uiterlijk op 23 juni 2021

Uitzonderingen

De richtlijn inzake webtoegankelijkheid (Richtlijn (EU) 2016/2102) is niet van toepassing op de volgende websites en mobiele apps:

 • Kantoorbestandsformaten die vóór 23 september 2018 zijn gepubliceerd (tenzij de desbetreffende content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de organisatie uitgevoerde taken)
 • Vooraf opgenomen video of audio of andere “op tijd gebaseerde media” die vóór 23 september 2020 zijn gepubliceerd
 • Live uitgezonden video of audio of andere op tijd gebaseerde media
 • Online kaarten, voor zover de essentiële informatie op een toegankelijke digitale manier wordt verstrekt in het geval van voor navigatie bestemde kaarten
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken organisatie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar gezag staat
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt
 • Extranetten en intranetten – websites die enkel beschikbaar zijn voor een beperkt aantal personen en niet voor het grote publiek, gepubliceerd vóór 23 september 2019, totdat deze een ingrijpende herziening ondergaan
 • Archieven – websites en apps die alleen content bevatten die niet nodig is voor actieve administratieve processen en die na 23 september 2019 niet zijn bewerkt of bijgewerkt

Niet-toegankelijke content

 • Sommige labels zijn niet duidelijk. Dit is in strijd met succescriterium 3.3.2 van de norm WCAG 2.1 (“labels of instructies”)
 • Sommige interfacecomponenten hebben geen goede focusindicatoren. Dit is in strijd met succescriterium 2.4.7 (“focus zichtbaar”)
 • Sommige foutmeldingen zijn niet duidelijk geassocieerd met besturingselementen voor formulieren. Dit is in strijd met succescriterium 3.3.1 (“identificatie van fouten”)
 • Sommige hyperteksten en linkzinnen zijn niet-informatief. Dit is in strijd met succescriterium 2.4.9 (“doel van links”)
 • Sommige elementen zijn niet vertaald in de talen die op de website beschikbaar zijn. Dit is in strijd met succescriterium 3.1.2 van de norm WCAG 2.1 (“taal van onderdelen”)
 • Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst. Dit is in strijd met succescriterium 1.1.1 van de norm WCAG 2.1 (“niet-tekstuele content”).
 • Het kleurcontrast kan op sommige webpagina’s onvoldoende zijn. Dit is in strijd met succescriterium 1.4.3 van de norm WCAG 2.1 (“minimaal contrast”)
 • Sommige elementen gebruiken niet-toegestane ARIA-attributen en kunnen niet door schermleessoftware worden gedetecteerd. Dit is in strijd met succescriterium 4.1.2 van de norm WCAG 2.1 (“naam, rol, waarde”).
 • De namen van sommige functies zijn inconsistent. Dit is in strijd met succescriterium 3.2.4 (“consistente identificatie”)

Toegankelijke documenten

De website van het Publicatiebureau heeft tot doel toegang te verschaffen tot de officiële publicaties van de Europese Unie. Op onze websites worden verschillende soorten documenten gepubliceerd, bijvoorbeeld publicatiebladen, juridische teksten, algemene publicaties, aankondigingen van overheidsopdrachten enz. Deze publicaties zijn beschikbaar in verschillende talen en formaten; ze kunnen worden gedownload of direct op het scherm worden weergegeven.

Ons doel is de EU-publicaties toegankelijk te maken voor alle gebruikers, ook voor gebruikers met visuele, auditieve, cognitieve of fysieke beperkingen. Volledige toegankelijkheid kan voor sommige delen van de content moeilijk te bereiken zijn vanwege de aard en complexiteit ervan; het vinden van oplossingen voor deze kwesties behoort echter tot onze hoogste prioriteiten.

Het Publicatiebureau stelt auteurs en makers van digitale publicaties toegankelijkheidsrichtsnoeren ter beschikking. Meer informatie vindt u op https://op.europa.eu/nl/web/accessibility

Bij het maken van toegankelijke websites en content passen wij de volgende vier beginselen toe:

1. Waarneembaar

Webcontent wordt beschikbaar gemaakt voor de zintuigen: zicht, gehoor en/of tast
De informatie en de onderdelen van de gebruikersinterface worden zo efficiënt mogelijk aan de gebruikers gepresenteerd.

 • Schermlezers: Als u het scherm uitschakelt en probeert door de pagina te navigeren met alleen het toetsenbord en de output van een schermlezer, krijgt u een indruk van hoe moeilijk het voor een gebruiker met een visuele beperking is de website te gebruiken.
 • Alternatieve tekst voor afbeeldingen: Alle afbeeldingen, met uitzondering van afbeeldingen die louter decoratief zijn, moeten een alternatieve tekst hebben waarin de inhoud van het beeld wordt beschreven. Deze beschrijving moet opgenomen zijn in het alt-attribuut van de img-tag. Dit attribuut wordt door schermlezers aan gebruikers voorgelezen met behulp van hulptechnologie.
 • Kleurcontrast: Bij visuele beperkingen gaat het niet alleen om blindheid, maar ook om andere soorten visuele handicaps zoals slecht zicht of kleurenblindheid. Daarom zijn helderheid en contrast belangrijke aandachtspunten bij het ontwerpen van een toegankelijke website. Voor alle tekstuele content is een minimale contrastverhouding (tussen voorgrond- en achtergrondkleuren) van 4,5:1 verplicht, met uitzondering van kopteksten of grote tekst, waarbij 3:1 ook aanvaardbaar kan zijn.

2. Bedienbaar

In de interface zijn formulieren en besturings- en navigatie-elementen goed te bedienen
Sommige gebruikers kunnen geen muis gebruiken of hebben er geen toegang toe en zijn volledig aangewezen op het toetsenbord om toegang te krijgen tot het web.

Gebruikt:

 • Toetsenbord: Alle functies (met inbegrip van links, knoppen, invoervelden en andere interactieve elementen) moeten via het toetsenbord toegankelijk zijn.

  Als bepaalde elementen bij het navigeren met de tabulatietoets worden overgeslagen of als ze niet in een logische volgorde focus krijgen, moet de pagina worden gecorrigeerd met de juiste markeertags (herziening van de onderliggende HTML-structuur met behulp van CSS om de visuele presentatie van de elementen te sturen of tab-indexattributen en ARIA-rollen toe te voegen).

  Webbrowsers en besturingssystemen bieden ook toetsenbordondersteuning en spraakherkenning (spraakinvoer) om websites te verkennen en gebruik te maken van dicteerfuncties.

3. Begrijpelijk

De informatie en de werking van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn
Het taalgebruik en de functies van de website moeten voor de meeste gebruikers eenvoudig te begrijpen zijn.

Gebruikt:

 • Taal van de pagina: Geef de paginataal op met behulp van het HTML-attribuut ‘lang’ (bv. <html lang="nl">). In pagina’s met meertalige content moet dit worden aangegeven bij elk element waarvan de taal afwijkt van die van de pagina. Zo kunnen schermlezers de tekst met de juiste uitspraak voorlezen.
 • Woorden: Vermijd het gebruik van dubbelzinnige, zeer technische of academische woorden; hou het zo eenvoudig mogelijk. Dit helpt mensen die moeite hebben met het begrijpen van complexe zinnen, formuleringen en termen. Vooral mensen met verschillende soorten cognitieve handicaps hebben hier baat bij.
 • Voorspelbaarheid: Webpagina’s verschijnen en functioneren op voorspelbare manieren. De belangrijkste navigatielinks verschijnen altijd in dezelfde volgorde, interfacecomponenten gedragen zich zoals de meeste gebruikers verwachten, zelfs bij hun eerste bezoek aan de website, enz.

4. Robuust

Webcontent moet compatibel zijn met een breed scala aan browsers en apparaten, met inbegrip van hulptechnologieën

Gebruikt:

Parsering: Als bepaalde onderdelen geschreven zijn in markeertalen zoals HTML of XML, zijn de elementen voorzien van openings- en sluittags, worden ze volgens hun specificaties genest en hebben ze unieke ID’s (behalve wanneer specificaties anders toestaan). Dit helpt fouten en problemen met hulptechnologieën te voorkomen.

Naam, rol, waarde: Voor alle componenten van de gebruikersinterface kunnen de naam en de rol programmatisch worden bepaald; toestanden, eigenschappen en waarden die door de gebruiker kunnen worden ingesteld, kunnen programmatisch worden ingesteld; en kennisgevingen van de wijziging van deze elementen zijn beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Documentatie

Download onze handige snelle toegankelijkheidschecklist.

Lees de volledige lijst van WCAG 2.1-eisen van de W3C.

Ondersteuning

Neem contact met ons op om toegankelijkheidskwesties te melden of suggesties te doen om de toegankelijkheid te verbeteren. Wij willen u vragen hierbij zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk te zijn, zodat we de aard van het probleem kunnen begrijpen, en uw contactgegevens te verstrekken zodat we snel contact met u kunnen opnemen.

Handhaving:
Als u ontevreden bent over het antwoord op uw klacht, kunt u contact opnemen met de helpdesk.