Surveys Using Alchemer - Par Publikāciju biroju

Dockbar

Aptaujas, izmantojot “SurveyGizmo” rīkus

PERSONDATU AIZSARDZĪBA

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: aptaujas, kurās izmanto rīkus “Alchemer”, sabiedriskas apspriešanas, aptaujas, anketas, viktorīnas, kurās izmanto rīkus “Alchemer” (iepriekš – “SurveyGizmo”)

Datu pārzinis: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, D.1 nodaļa “Attiecības ar ieinteresētajām personām”

Atsauces numurs: DPR-EC-00488

Saturs

 1. Ievads
 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?
 3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?
 4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam?
 5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?
 6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?
 7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž?
 8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?
 9. Kontaktinformācija
 10. Kur var atrast plašāku informāciju?

1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums, tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk sniegta informācija par apstrādes darbību attiecībā uz sabiedriskām apspriešanām/ aptaujām/ anketām/ viktorīnām, sauktām par “apspriešanām”, kurās izmanto rīkus “Alchemer”, kuru īsteno Eiropas Savienības Publikāciju biroja D.1 nodaļa “Attiecības ar ieinteresētajām personām”.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus?

Apstrādes darbības nolūks: Publikāciju biroja D.1 nodaļa “Attiecības ar ieinteresētajām personām” vāc un izmanto jūsu persondatus tādu aptauju veikšanai ES iestāžu, aģentūru un citu struktūru vārdā, kurās piedalās ieinteresētās personas un/vai plašāka sabiedrība, atbildot uz jautājumiem par publicēšanu un izplatīšanu.

Apstrāde ietver persondatu izmantošanu nolūkā ievākt atsauksmes par vienu vai vairākām publikācijām vai saistītiem pakalpojumiem, novērtēt ieinteresētības līmeni attiecībā uz vienu vai vairākām publikācijām vai abonementiem un/vai izveidot adresātu sarakstu vienai vai vairākām publikācijām vai abonementiem.

Jūsu persondatus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādājam jūsu persondatus, jo:

- tas ir nepieciešams, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai piešķirtās oficiālās pilnvaras,

un

- jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu persondatu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Apstrādes juridiskais pamats: Publikāciju biroja mandāts, Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 2009. gada 26. jūnija Lēmums 2009/496/EK, Euratom, par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību.

4. Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, Publikāciju biroja D.1 nodaļa “Attiecības ar ieinteresētajām personām” vāc šādus persondatus, kas jāsniedz, lai varētu piedalīties aptaujā:

vārds, uzvārds, organizācija, departaments/dienests, organizācijas ģeogrāfiskā darbības zona, iela un mājas numurs, valsts, pasta indekss, pilsēta, tālruņa numurs, e-pasta adrese, datu subjektu kategorija, valoda, vecuma grupa un pati atbilde.

Atkarībā no aptaujas veida iepriekš minētie persondati var būt jāsniedz obligāti vai fakultatīvi.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

Publikāciju biroja D.1 nodaļa “Attiecības ar ieinteresētajām personām” glabā jūsu persondatus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams aptaujas veikšanai un attiecīgajiem pēcpasākumiem. Visi datubāzē saglabātie persondati tiek pēc noklusējuma izdzēsti, kad pagājis gads kopš pēdējās ar aptauju saistītās darbības.

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi persondati, kas ir elektroniskā formā (e-vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes utt.), glabājas Eiropas Komisijas vai “Alchemer” serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas līgumpartneriem ir jāievēro īpaša līguma klauzula par jūsu datu apstrādi Komisijas uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR, Regula (ES) 2016/679).

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar persondatu apstrādi un apstrādāto datu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kurām ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž?

Jūsu persondatiem var piekļūt Publikāciju biroja darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un darbinieki, kuri pilnvaroti, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Publikāciju birojs aptauju apstrādē izmanto “Alchemer”. Dati tiek glabāti serverī, kas atrodas ES.

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un tādos gadījumos, kad tas, iespējams, ir jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt saviem persondatiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot savu persondatu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Kontaktinformācija ir sniegta 9. punktā.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kā norādīts tālāk 10. punktā).

9. Kontaktinformācija

 • Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini (Publikāciju biroja D.1 nodaļa “Attiecības ar ieinteresētajām personām”): OP-D1-SECRETARIAT@publications.europa.eu.

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ nav ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, proti, iesniegt viņam sūdzību, rakstot uz adresi edps@edps.europa.eu.

10. Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība tiks iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-00488.