Publications Office of the EU
Legal notices: Accessibility statement - Tietoja julkaisutoimistosta
Dockbar
Saavutettavuusseloste 2022

Julkaisutoimiston verkkosivujen ja sisällön saavutettavuusseloste

Päivitetty viimeksi: 20.12.2021

Johdanto

Euroopan unionin julkaisutoimisto on sitoutunut tarjoamaan kaikille käyttäjille yhtäläisen pääsyn sen sivustolla oleviin tietoihin. Sivuston suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota saavutettavuuteen: noudatamme kaikkia palvelevan suunnittelun periaatteita, jotta käyttäjät voivat katsella ja selata verkkosivujamme helposti riippumatta siitä, mitä laitetta he käyttävät.

EU:n virallisena kustantajana noudatamme verkkopalvelujen saavutettavuudesta annettua direktiiviä (EU) 2016/2102. Sen tarkoitus on varmistaa, että kaikki EU:n julkaisut ja verkkosivut ovat kaikkien saavutettavissa riippumatta mahdollisista näkö-, kuulo- tai kognitiivisista tai fyysisistä rajoitteista tai siitä, onko henkilöllä käytössään uutta teknologiaa. Verkkosisältöömme voi tutustua erilaisilla laitteilla, kuten pöytätietokoneilla, kannettavilla tietokoneilla ja mobiililaitteilla.

Sivuston saavutettavuus

 • Sivustomme ovat vähintään WCAG 2.1 -standardin (AA-taso) mukaisia. Tietyt osat voivat poiketa siitä, jos siihen on perusteltuja teknisiä tai käytännön syitä.
 • Olemme julkaisseet verkkosivustollamme saavutettavuusselosteen.
 • Autamme käyttäjiä saavutettavuusongelmien raportoinnissa.
 • Sisällytämme saavutettavuuslausekkeen kaikkiin palveluntarjoajien kanssa tehtäviin sopimuksiin, jotka koskevat verkkosisällön kehittämistä ja julkaisujen tuottamista.
 • Teetämme sekä sisäisiä että ulkoisia saavutettavuustarkastuksia.

Vaatimusten noudattamisen määräaika:

Uudet verkkosivustot (julkaistu 23.9.2018 tai sen jälkeen) – 23.9.2019
Vanhemmat verkkosivustot (julkaistu ennen 23.9.2018) – 23.9.2020
Mobiilisovellukset – 23.6.2021

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä sivusto ei ole täysin direktiivissä (EU) 2016/2102 tarkoitettujen standardien mukainen. Seuraavassa on luettelo saavutettavuuden puutteista.

Poikkeukset:

Verkkopalvelujen saavutettavuusdirektiiviä (EU) 2016/2102 ei sovelleta seuraaviin verkkosivustoihin ja mobiilisovelluksiin:

 • toimisto-ohjelmien tiedostomuodot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 (ellei niitä tarvita aktiivisiin hallinnollisiin prosesseihin, jotka liittyvät organisaation suorittamiin tehtäviin)
 • valmiiksi tallennettu video, äänite tai muu ”aikasidonnainen media”, joka on julkaistu ennen 23.9.2020
 • suora video, ääni tai muu aikasidonnainen media
 • verkkokartat, kunhan navigointikäyttöön tarkoitettujen karttojen olennainen tieto tarjotaan saavutettavassa digitaalisessa muodossa
 • kolmannen osapuolen sisältö, jota organisaatio ei rahoita eikä kehitä ja joka ei ole sen valvonnassa
 • kulttuuriperinnön kokoelmien teosten reproduktiot, joita ei voida tehdä täysin saavutettaviksi
 • ekstranetit ja intranetit – verkkosivustot, jotka ovat vain suljetun ryhmän käytettävissä eivätkä sellaisenaan avoimia yleisölle ja jotka on julkaistu ennen 23.9.2019 (poikkeus voimassa, kunnes sivustot uudistetaan perinpohjaisesti)
 • arkistot – sivut ja sovellukset, jotka sisältävät vain sellaista sisältöä, jota ei tarvita aktiivisissa hallinnollisissa prosesseissa ja jota ei muokata tai päivitetä 23.9.2019 jälkeen

Ei-saavutettava sisältö

 • Jotkin nimilaput eivät ole selviä. Tämä ei täytä WCAG 2.1 -onnistumiskriteeriä 3.3.2 (Nimilaput tai ohjeet)
 • Joillakin käyttöliittymän komponenteilla ei ole kunnollista kohdistuksen ilmaisinta. Tämä ei täytä onnistumiskriteeriä 2.4.7 (Näkyvä kohdistus)
 • Jotkin virheilmoitukset eivät selkeästi yksilöi lomakkeen käyttöliittymäkomponentteja. Tämä ei täytä onnistumiskriteeriä 3.3.1 (Virheen tunnistaminen)
 • Jotkin hypertekstit ja linkkien lausekkeet eivät ole informatiivisia. Tämä ei täytä onnistumiskriteeriä 2.4.9 (Linkin tarkoitus)
 • Joitakin elementtejä ei ole käännetty verkkosivustolla saatavilla oleville kielille. Tämä ei täytä WCAG 2.1 -onnistumiskriteeriä 3.1.2 (Osien kieli)
 • Joillakin kuvilla ei ole tekstivastinetta. Tämä ei täytä WCAG 2.1 -onnistumiskriteeriä 1.1.1 (Ei-tekstuaalinen sisältö)
 • Värikontrasti voi joillakin verkkosivuilla olla riittämätön. Tämä ei täytä WCAG 2.1 -onnistumiskriteeriä 1.4.3 (Kontrasti (minimi))
 • Jotkin elementit käyttävät ei-sallittuja ARIA-attribuutteja eivätkä ne ole näytönlukijoiden havaittavissa. Tämä ei täytä WCAG 2.1 -onnistumiskriteeriä 4.1.2 (Nimi, rooli, arvo)
 • Jotkin ominaisuudet on nimetty epäjohdonmukaisesti. Tämä ei täytä onnistumiskriteeriä 3.2.4 (Johdonmukainen tunnistaminen)

Saavutettavat asiakirjat

Julkaisutoimiston verkkosivujen tarkoituksena on tarjota pääsy EU:n virallisiin julkaisuihin. Verkkosivuillamme julkaistaan erityyppisiä asiakirjoja, joita ovat esim. viralliset lehdet, oikeudelliset tekstit, yleisluonteiset julkaisut, julkisia hankintoja koskevat ilmoitukset jne. Julkaisut ovat saatavilla eri kielillä ja eri muodoissa, ja niitä voi ladata omalle laitteelle tai katsella suoraan selaimesta.

Tavoitteemme on tuoda EU:n julkaisut kaikkien saataville riippumatta siitä, onko käyttäjällä näkö-, kuulo- tai fyysisiä tai kognitiivisia rajoitteita. Osaa sisällöstä voi olla vaikeaa tehdä täysin saavutettavaksi sen luonteen tai monimutkaisuuden vuoksi, mutta pyrimme siihen kaikin keinoin.

Julkaisutoimisto antaa digitaalisten julkaisujen tekijöille saavutettavuutta koskevia ohjeita. Lisätietoja saa seuraavalta verkkosivulta: https://op.europa.eu/en/web/accessibility

Noudatamme verkkosivuja ja sisältöä luodessamme neljää saavutettavuusperiaatetta:

1. Havaittava

Verkkosisältöä voi käyttää näön, kuulon ja/tai kosketuksen avulla
Tiedot ja käyttöliittymän osat esitetään mahdollisimman helposti havaittavalla tavalla.

 • Näytönlukijat: Kun sammuttaa näytön ja yrittää selata sivua pelkän näppäimistön ja näytönlukijan varassa, saa hyvän kuvan siitä, kuinka helppoa tai vaikeaa näkövammaisten on käyttää verkkosivua.
 • Tekstivastineet: Kaikkiin kuviin on liitettävä niiden sisältöä kuvaava teksti, paitsi jos kuva on vain koriste. Kuvaus kirjoitetaan img-tunnisteen alt-määreeseen. Näytönlukijat lukevat alt-määreen ääneen käyttäjille, jotka käyttävät avustavaa teknologiaa.
 • Värikontrasti: Näkövammoja ovat sokeuden lisäksi myös esimerkiksi heikkonäköisyys ja värisokeus, joten saavutettavaa verkkosivustoa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon kirkkaus ja kontrasti. Kaiken tekstisisällön etu- ja taustavärien kontrastisuhteen on oltava vähintään 4.5:1 lukuun ottamatta otsikoita tai suurta tekstiä, joissa myös 3:1 voi olla riittävä.

2. Hallittava

Käyttöliittymän osat ja navigointi ovat hallittavia
Kaikilla käyttäjillä ei ole mahdollisuutta käyttää hiirtä, joten he selaavat sivuja pelkän näppäimistön varassa.

Näitä noudatamme:

 • Näppäimistö: Kaikkien toimintojen (esim. linkit, painikkeet, syöttökentät ja muut vuorovaikutustoiminnot) on oltava käytettävissä näppäinkomentojen avulla.

  Jos tietyt elementit jäävät tab- eli sarkainnäppäimen avulla liikkuessa välistä tai kohdistus ei siirry niihin loogisessa järjestyksessä, ongelma on korjattava asianmukaista merkintäkieltä käyttäen (korjaamalla sivun html-rakennetta, muuttamalla elementtien esitystapaa CSS:llä tai tarvittaessa lisäämällä tabindex-attribuutteja tai ARIA-rooleja).

  Myös selaimet ja käyttöjärjestelmät tukevat näppäinkomentoja ja puheentunnistusta verkkosivujen ja sanelutoimintojen käytössä.

3. Ymmärrettävä

Tiedot ja käyttöliittymän toiminta ovat ymmärrettäviä
Käytetyn kielen sekä verkkosivun toimintojen tulisi olla helposti ymmärrettäviä useimmille käyttäjille.

Näitä noudatamme:

 • Sivun kieli: Sivun kieli määritetään lang-määreellä (esim. <html lang=”fi”>). Jos sivulla on sisältöä useilla eri kielillä, muiden kuin sivun oletuskieltä edustavien elementtien kieli määritetään erikseen, jotta näytönlukijat osaavat ääntää ne oikein.
 • Sanasto: Vältetään moniselitteistä, hyvin teknistä ja akateemista sanastoa. Käytetään yksinkertaista kieltä aina kun mahdollista. Tästä on apua erityisesti niille, joilla on erityyppisten kognitiivisten rajoitteiden vuoksi vaikeuksia ymmärtää monimutkaisia virkkeitä ja sanoja.
 • Ennakoitavuus: Verkkosivujen tulee näkyä ja toimia ennustettavalla tavalla. Päänavigointilinkkien täytyy aina näkyä samassa järjestyksessä ja käyttöliittymän osien on toimittava useimpien käyttäjien odotusten mukaisella tavalla, vaikka käyttäjä olisi sivulla ensimmäistä kertaa.

4. Toimintavarma

Verkkosisällön on oltava yhteensopivaa useiden erilaisten selainten ja laitteiden kanssa, avustavat teknologiat mukaan lukien

Näitä noudatamme:

Jäsentäminen: Kun sisältö on kirjoitettu merkintäkielillä (esim. HTML tai XML), elementeillä on alku- ja lopputunnisteet, elementit on järjestetty sisäkkäin niiden spesifikaation mukaisesti ja ID-tunnisteet ovat yksilöllisiä, paitsi jos spesifikaatiot eivät vaadi sitä. Tämä ehkäisee virheitä ja ongelmia, joita voi ilmetä käytettäessä avustavia teknologioita.

Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymän osien nimi ja rooli voidaan selvittää ohjelmallisesti. Tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi itse asettaa, voidaan asettaa ohjelmallisesti, ja niihin tehdyistä muutoksista voi saada ilmoituksen asiakassovelluksiin, kuten avustaviin teknologioihin.

Resurssit

Lataa kätevä saavutettavuustarkistuslista.

Katso kaikki WCAG 2.1 -vaatimukset W3C:n laatimasta luettelosta.

Tuki

Ota meihin yhteyttä, jos havaitset saavutettavuusongelman tai sinulla on ehdotuksia saavutettavuuden parantamiseksi. Kerro ongelmasta mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja anna myös yhteystietosi, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä.

Täytäntöönpanomenettely:
Jos et saa tyydyttävää vastausta valitukseesi, ota yhteyttä neuvontaamme.