Alignments - EU Vocabularies

Приравнявания

Приравнявания

Приравняванията се срещат често при задачи и проекти за оперативна съвместимост на базите данни, но от гледна точка на семантичната мрежа тук става въпрос за онтологични приравнявания, при които между понятия от различни контролирани речници може да се установи различна степен на съответствие. За контролираните речници е характерно това, че понятие от един речник може да съответства до известна степен на понятие от друг речник, независимо дали тези контролирани речници се основават на еднаква или различна онтология.

Съществуват различни възможни равнища на съответствие между понятията от различни контролирани речници, както следва:

  • Has exact match (точно съответствие)
  • Has close match (близко съответствие)
  • Has broad match (широко съответствие)
  • Has narrow match (тясно съответствие)
  • Has related match (свързано съответствие)

Между онтологичните приравнявания и семантичните връзки има известна прилика, но докато първите описват близостта между две понятия от отделни контролирани речници, вторите се отнасят до понятия от един и същ речник.

Следните приравнявания са на разположение за изтегляне:

EU Vocabularies - Template display

Asset classification Alignment adms assettype
CBF1.0 - ISIC4
CBF1.0 - NACE2
CBF1.0 - alignment
CN2017 - CN2018
CN2017 - CPA21
CN2017 - NST2007
CN2017 - alignments
CN2018 - CN2017
CN2018 - CN2019
CN2018 - CPA21
CN2018 - NST2007
CN2018 - alignments
CN2019 - CN2018
CN2019 - CN2020
CN2019 - CPA21
CN2019 - NST2007
CN2019 - PRODCOM2019
CN2020 - CN2019
CN2020 - CN2021
CN2020 - CPA21
CN2020 - NST2007
CN2021 - CN2020
CN2021 - CN2022
CN2021 - CPA21
CN2021 - NST2007
CN2021 - PRODCOM2021
CN2021 - alignments
CN2022 - CN2021
CN2022 - CN2023
CN2022 - CPA21
CN2022 - NACE2
CN2022 - NST2007
CN2022 - PRODCOM2022
CN2022 - alignments
CN2023 - CN2022
CN2023 - CPA21
CN2023 - NST2007
CN2023 - alignments
CPA21 - CN2017
CPA21 - CN2018
CPA21 - CN2019
CPA21 - CN2020
CPA21 - CN2021
CPA21 - CN2022
CPA21 - CN2023
CPA21 - CPC21
CPA21 - ECOICOP
CPA21 - NACE2
CPA21 - NST2007
CPA21 - PRODCOM2021
CPA21 - PRODCOM2022
CPA21 - alignments
DET Alignment EuroVoc
Data theme Alignment Inspire theme
ECOICOP - CPA21
ECOICOP-HICP - CPA21
EuroVoc Alignment Agrovoc
EuroVoc Alignment Country
EuroVoc Alignment ESCO
EuroVoc Alignment Eclas
EuroVoc Alignment Eige
EuroVoc Alignment Gemet
EuroVoc Alignment Inspire
EuroVoc Alignment LCSH
EuroVoc Alignment Rameau
EuroVoc Alignment ThesSoz
EuroVoc Alignment UMTHES
EuroVoc Alignment Unbis
EuroVoc Alignment Unesco
EuroVoc Alignment WikiData
EuroVoc Alignment ZBW
EuroVoc Alignment gnd
EuroVoc Alignment mesh
LUCAS2022 - NACE2
NACE2 - CPA21
NACE2 - ISIC4
NST2007 - CN2017
NST2007 - CN2018
NST2007 - CN2019
NST2007 - CN2020
NST2007 - CN2021
NST2007 - CN2022
NST2007 - CN2023
NST2007 - CPA21
PRODCOM2019 - CN2019
PRODCOM2019 - CN2020
PRODCOM2019 - PRODCOM2021
PRODCOM2019 - alignment
PRODCOM2021 - CN2021
PRODCOM2021 - CPA21
PRODCOM2021 - NACE2
PRODCOM2021 - PRODCOM2019
PRODCOM2021 - alignment
PRODCOM2022 - CN2022
PRODCOM2022 - CPA21
PRODCOM2022 - PRODCOM2021
PRODCOM2022 - alignment
View Name
Dataset details Asset classification Alignment adms assettype
Dataset details CBF1.0 - ISIC4
Dataset details CBF1.0 - NACE2
Dataset details CBF1.0 - alignment
Dataset details CN2017 - CN2018
Dataset details CN2017 - CPA21
Dataset details CN2017 - NST2007
Dataset details CN2017 - alignments
Dataset details CN2018 - CN2017
Dataset details CN2018 - CN2019
Dataset details CN2018 - CPA21
Dataset details CN2018 - NST2007
Dataset details CN2018 - alignments
Dataset details CN2019 - CN2018
Dataset details CN2019 - CN2020
Dataset details CN2019 - CPA21
Dataset details CN2019 - NST2007
Dataset details CN2019 - PRODCOM2019
Dataset details CN2020 - CN2019
Dataset details CN2020 - CN2021
Dataset details CN2020 - CPA21
Dataset details CN2020 - NST2007
Dataset details CN2021 - CN2020
Dataset details CN2021 - CN2022
Dataset details CN2021 - CPA21
Dataset details CN2021 - NST2007
Dataset details CN2021 - PRODCOM2021
Dataset details CN2021 - alignments
Dataset details CN2022 - CN2021
Dataset details CN2022 - CN2023
Dataset details CN2022 - CPA21
Dataset details CN2022 - NACE2
Dataset details CN2022 - NST2007
Dataset details CN2022 - PRODCOM2022
Dataset details CN2022 - alignments
Dataset details CN2023 - CN2022
Dataset details CN2023 - CPA21
Dataset details CN2023 - NST2007
Dataset details CN2023 - alignments
Dataset details CPA21 - CN2017
Dataset details CPA21 - CN2018
Dataset details CPA21 - CN2019
Dataset details CPA21 - CN2020
Dataset details CPA21 - CN2021
Dataset details CPA21 - CN2022
Dataset details CPA21 - CN2023
Dataset details CPA21 - CPC21
Dataset details CPA21 - ECOICOP
Dataset details CPA21 - NACE2
Dataset details CPA21 - NST2007
Dataset details CPA21 - PRODCOM2021
Dataset details CPA21 - PRODCOM2022
Dataset details CPA21 - alignments
Dataset details DET Alignment EuroVoc
Dataset details Data theme Alignment Inspire theme
Dataset details ECOICOP - CPA21
Dataset details ECOICOP-HICP - CPA21
Dataset details EuroVoc Alignment Agrovoc
Dataset details EuroVoc Alignment Country
Dataset details EuroVoc Alignment ESCO
Dataset details EuroVoc Alignment Eclas
Dataset details EuroVoc Alignment Eige
Dataset details EuroVoc Alignment Gemet
Dataset details EuroVoc Alignment Inspire
Dataset details EuroVoc Alignment LCSH
Dataset details EuroVoc Alignment Rameau
Dataset details EuroVoc Alignment ThesSoz
Dataset details EuroVoc Alignment UMTHES
Dataset details EuroVoc Alignment Unbis
Dataset details EuroVoc Alignment Unesco
Dataset details EuroVoc Alignment WikiData
Dataset details EuroVoc Alignment ZBW
Dataset details EuroVoc Alignment gnd
Dataset details EuroVoc Alignment mesh
Dataset details LUCAS2022 - NACE2
Dataset details NACE2 - CPA21
Dataset details NACE2 - ISIC4
Dataset details NST2007 - CN2017
Dataset details NST2007 - CN2018
Dataset details NST2007 - CN2019
Dataset details NST2007 - CN2020
Dataset details NST2007 - CN2021
Dataset details NST2007 - CN2022
Dataset details NST2007 - CN2023
Dataset details NST2007 - CPA21
Dataset details PRODCOM2019 - CN2019
Dataset details PRODCOM2019 - CN2020
Dataset details PRODCOM2019 - PRODCOM2021
Dataset details PRODCOM2019 - alignment
Dataset details PRODCOM2021 - CN2021
Dataset details PRODCOM2021 - CPA21
Dataset details PRODCOM2021 - NACE2
Dataset details PRODCOM2021 - PRODCOM2019
Dataset details PRODCOM2021 - alignment
Dataset details PRODCOM2022 - CN2022
Dataset details PRODCOM2022 - CPA21
Dataset details PRODCOM2022 - PRODCOM2021
Dataset details PRODCOM2022 - alignment