Решение на Комисията от 24 юни 1996 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно стационарните пожарогасителни системиТекст от значение за ЕИП.$