Komisijas Lēmums (1996. gada 24. jūnijs) par būvizstrādājumu atbilstības atestācijas procedūru saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/106/EEK 20. panta 2. punktu attiecībā uz stacionārām ugunsgrēka dzēšanas sistēmāmDokuments attiecas uz EEZ.