96/577/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 1996, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti kiinteiden sammutusjärjestelmien osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)